Znak postępowania BHSI /2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego"

Transkrypt

1 nr sprawy BHSI /2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy użyciu kart płatniczych w systemie sprzedaży internetowej e-ic oraz integrację systemu płatności Wykonawcy z ww. systemem Warszawa, marzec 2014 r. 1

2 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żelaznej 59a, kod pocztowy Warszawa, NIP , REGON , o kapitale zakładowym złotych, w całości wpłaconym, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy - Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS adres strony internetowej: II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w dalszej części określanej jako PZP. 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: BHSI /2014 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego sporządzone będą w języku polskim. IV. SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ I DEFINICJI 1. Dni robocze należy przez to rozumieć dni kalendarzowe bez sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy (ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy). 2. Klient osoba dokonująca zakupu Usługi w systemie Zamawiającego i dokonujący związanej z tym zakupem transakcji płatniczej. 3. PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 4. Rozliczenie przekazanie przez Wykonawcę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy należnych Zamawiającemu środków za zrealizowane Transakcje pomniejszonych o Wartość prowizji. 5. SIWZ niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 6. Transakcja płatność bezgotówkowa dokonana kartą płatniczą za Usługę poprzez zintegrowany z systemami Zamawiającego system płatności bezgotówkowych Wykonawcy 7. Usługa zakup lub zwrot biletu na przejazd pociągami Zamawiającego w systemie sprzedaży internetowej e-ic, będącym własnością Zamawiającego, za który płatność następuje w formie bezgotówkowej poprzez zintegrowany z systemem Zamawiającego system płatności bezgotówkowych Wykonawcy. 8. Wartość prowizji cena za wykonanie Transakcji, liczona jako procent od kwoty brutto. 2

3 9. Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego objętego Postępowaniem, która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa i rozliczanie transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart płatniczych w związku z zakupem Usługi w systemie sprzedaży internetowej e- IC. 2. Przedmiotem zamówienia jest również integracja z ww. systemem systemu płatności bezgotówkowych Wykonawcy. Zamawiający przekaże niezbędną dokumentację techniczną Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 3. Realizacja transakcji kartą płatniczą następuje za pośrednictwem zintegrowanego z systemem Zamawiającego rozwiązania. 4. Koszty integracji systemu płatności z systemem Zamawiającego ponosi Wykonawca. 5. Wymagany sposób łączenia się i transmisji danych do/z Centrum Rozliczeniowym to szyfrowana komunikacja za pomocą sieci VPN Zamawiającego i zestawionego do VPN łącza komunikacyjnego z Centrum rozliczeniowym. 6. Zamawiający wymaga akceptacji co najmniej następujących kart płatniczych: a) VISA; b) VISA Electron; c) Master Card; d) Maestro; e) American Express (transakcje dokonane kartą American Express nie będą rozliczane przez Wykonawcę umowy). 7. Potwierdzenia dokonania płatności muszą być dokonywane w czasie rzeczywistym. Potwierdzenie dokonania płatności jest warunkiem bezwzględnym zakupu/wygenerowania biletu. 8. Strona, na której Klient będzie podawał dane karty płatniczej musi być wielojęzykowa (minimumjęzyk polski i angielski). 9. Rozliczanie transakcji 1 raz na dobę, w następnym dniu roboczym. 10. Prowizja jest naliczana od kwoty brutto transakcji. 11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji umowy udostępnił upoważnionym pracownikom Zamawiającego system do bieżącej obsługi transakcji. System powinien umożliwiać minimum: 1) podgląd powiązanej z zakupem konkretnej usługi transakcji; 2) pełen dostęp, w tym możliwość wyszukiwania transakcji przy pomocy następujących kryteriów: a) data transakcji lub jej zakres, b) kwota transakcji lub jej zakres, c) numer transakcji nadany przez Zamawiającego, d) status transakcji (np.: zwrot, transakcja udana, transakcja nieudana), 3

4 e) typu płatności (w podziale na typy kart), f) kodu autoryzacji, g) identyfikatora wystawcy karty - umożliwiający rozpoznawanie Banku wystawcy karty. 3) możliwość zlecenia zwrotu, 4) możliwość zatwierdzanie transakcji do rozliczenia, 5) pobranie raportów dotyczących transakcji, 6) możliwość prezentacji historii transakcji (historia jest utrzymywana przez okres 14 miesięcy), 7) zmianę hasła dla upoważnionych do dostępu do danych pracowników; 8) Wykonawca udostępni Zamawiającemu wyciąg bankowy składający się z rekordów w formacie csv (pola oddzielone średnikami). Wyciąg z danymi tj. wyciąg z transakcji z dnia poprzedniego będzie przekazywany minimum raz dziennie za dzień poprzedni na serwer wskazany przez Zamawiającego. 9) Wykonawca zapewni dostęp do systemu elektronicznego umożliwiającego pobieranie szczegółowych danych dotyczących poszczególnych operacji płatniczych a także wyciągów dla tych operacji tzn. wyciąg ze szczegółami każdej transakcji płatniczej. 10) Wykonawca przydzieli dwa MID-y (Merchant ID) jeden dla sprzedaży biletów krajowych a drugi biletów w komunikacji zagranicznej i udostępni raportowanie transakcji z podziałem na każdy MID. 11) Wykonawca zastosuje metodę powiązania płatności z transakcjami w kanale e-ic poprzez unikalny identyfikator transakcji z przypisanym numerem transakcji e-ic. 12) Przykładowy układ i zawartość danych w pliku z wyciągiem z transakcji: Nr pola Transakcje 1 Data transakcji (RRRR-MM-DD) 2 Czas transakcji (HH:MM:SS) 3 Forma płatności ( K-karta) 4 TID / MID 5 Numer karty ( zagwiazdkowany oprócz początkowych 6-ciu i 4 ostatnich cyfr) 6 Rodzaj karty (VISA, EC/MC, VISA, AMEX, itp) 7 Rozliczony w BANK (TAK, NIE) 8 Kod operacji (2010 wpłata, 2110 zwrot) 9 Kwota transakcji; grosze od złotych oddzielone przecinkiem 10 Prowizja - kwota; grosze od złotych oddzielone przecinkiem 11 Kod autoryzacji 12 Data przetworzenia (księgowania) 13) Przykładowy wiersz z pliku: ;18:06:32; ; ;520624******9885; 4

5 MasterCard;TAK;2010; 100,00;1,00; ; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji umowy udostępnił i zapewnił wskazanym przez Zamawiającego pracownikom bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi systemu o którym mowa w ust Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji umowy udostępnił materiały szkoleniowe w zakresie obsługi systemu Wykonawcy o którym mowa w ust 12, jak i w zakresie zasad obowiązujących w międzynarodowych organizacjach płatniczych, w szczególności zasad bezpieczeństwa transakcji, obsługi reklamacji, dokonywania zwrotów. 15. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do systemu testowego Zamawiającego w celu przeprowadzenia testów komunikacji z Centrum Rozliczeniowym. Dostęp będzie polegał na umożliwieniu przeprowadzenia testów w sieci VPN Zamawiającego za pomocą testowej wersji systemu sprzedaży internetowej e-ic. 16. Wykonawca zapewni podwójny dostęp do swojego Centrum Rozliczeniowego podstawowy oraz zapasowy (back-up), który będzie mógł być wykorzystywany w przypadku awarii łącza podstawowego pomiędzy centrum rozliczeniowym a siecią VPN Zamawiającego. 17. Cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów (np. opłaty interchange, opłaty transakcyjne, koszty ewentualnych zwrotów). 18. W przypadku obniżenia stawek interchange prowizja ulega obniżeniu o różnicę w wysokości stawek, z dniem zmiany tych stawek. 19. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 10 dni roboczych przed terminem obowiązywania nowych stawek interchange poinformować Zamawiającego o poziomie obniżenia stawek. 20. Przy dokonywaniu zwrotów, uprzednio pobrana prowizja od Transakcji, których dotyczy zwrot, będzie zwracana Zamawiającemu najpóźniej następnego dnia po rozliczeniu transakcji. 21. Wymaga się, aby Wykonawca spełniał wymogi międzynarodowego certyfikatu PCI DSS ( Payment Card Industry Data Security Standard). 22. Zamawiający wymaga aby usługa była świadczona ciągle z wyjątkiem przerw technicznych systemu Zamawiającego w godzinach 0:00-1:00. Przerwa techniczna Usługi jest realizowana w godzinach , ale może być zmieniona. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Usługa o której mowa w Rozdziale V będzie świadczona przez okres 3 lat od daty uruchomienia danej usługi tj. od dnia wdrożenia zintegrowanego z systemem sprzedaży internetowej e-ic systemu płatności. 2. Termin świadczenia usługi będzie potwierdzony odrębnym protokołem wdrożenia będącym integralną częścią umowy. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełniania warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, tj.: 5

6 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca ma uprawnienia do obsługi i rozliczania transakcji bezgotówkowych opłacanych kartami płatniczymi w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami). Wykonawca jest agentem rozliczeniowym w rozumieniu art. 2 pkt. 1 a) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011r. nr 199 poz 1175 z pózn. zm), a dla instytucji unijnych posiada zezwolenie właściwych organów nadzorczych na prowadzenie takiej działalności, oraz zawiadomił KNF o rozpoczęciu działalności na terenie Polski a zawiadomienie zawiera dane z Art. 97 ust 1 pkt. 1) i 4) Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011r. nr 199 poz 1175 z pózn. zm). 2) posiada wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, obsługuje lub obsługiwał, przez okres co najmniej roku, co najmniej jeden system rozliczeniowy transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych, charakteryzujący się centralnym zarządzaniem. 3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym osobami do wykonania zamówienia. Potencjał techniczny: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego wraz z ofertą. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego wraz z ofertą. 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego wraz z ofertą. 5) wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w ust. 1 pkt. 1) musi spełniać każdy Wykonawca, natomiast warunki określone 6

7 w ust. 1 pkt. 2) muszą spełniać wykonawcy łącznie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. 4. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia danego warunku na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki na dzień złożenia oferty. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w Rozdziale VII SIWZ Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (np. wg Załącznika nr 4 do SIWZ) - pisemny oryginał, 2) dokumentu potwierdzającego że: a) Wykonawca ma uprawnienia do obsługi i rozliczania transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi w rozumieniu art.4ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami, b) Wykonawca jest agentem rozliczeniowym w rozumieniu art. 2 pkt. 1 a) Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011r. nr 199 poz 1175 z pózn. zm) a dla instytucji unijnych - zezwolenie właściwych organów nadzorczych na prowadzenie takiej działalności, oraz zawiadomienie KNF o rozpoczęciu działalności na terenie Polski zawierające dane z Art. 97 ust 1 pkt. 1) i 4) Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011r. nr 199 poz 1175 z pózn. zm). 3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. wg Załącznika nr 3 do SIWZ). Przez dowody należy rozumieć dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, z uwzględnieniem 9 ust. 2 tego Rozporządzenia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (np. wg Załącznika nr 5 do SIWZ); 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 7

8 wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 1) pkt. 2-4 i pkt. 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Pzp. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. a i c oraz pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8

9 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8. Wykonawcy składający wspólną ofertę dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2, oraz ust 2 pkt. 1 do 6 winni przedłożyć każdy z osobna. 9. Oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1 w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę powinno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców albo przez każdego wykonawcę odrębnie. 10. Dokument wymieniony w ust. 1 pkt. 3 w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę powinno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców. 11. Wymaga się, aby Wykonawca spełniał wymogi międzynarodowego certyfikatu PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) do oferty przetargowej należy załączyć certyfikat. IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (nr faks do Zamawiającego: ) lub drogą elektroniczną (adres do Zamawiającego: z zastrzeżeniem formy oświadczeń i dokumentów wymaganej postanowieniami SIWZ i przepisami prawa, co odnosi się także do uzupełnień w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. 3. W przypadku wyboru drogi faksowej lub elektronicznej, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji. 4. Złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale w formie innej niż określona przez Zamawiającego będzie nieskuteczne (nieważne). 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert 9

10 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiana treści SIWZ może wynikać z pytań zadanych przez wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. 8. Zmiana treści SIWZ dokonana w sposób wymieniony w ust. 7 przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego. 9. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: PKP Intercity S.A. Biuro Zakupów Centralnych ul Żelazna 59a, Warszawa, z adnotacją pok. 302A Pani Magdalena Krukar 10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Magdalena Krukar fax. nr (22) X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości ,00 zł ( czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 PZP, w zależności od wyboru Wykonawcy tj. 1) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. nr 109 poz z późniejszymi zmianami). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A. Nr rachunku: Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1 przed upływem terminu składania ofert zostanie wpłacona na rachunek bankowy Zamawiającego. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna za spełniony, jeżeli dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w ust. 6 i jego oryginał zostanie złożony w Biurze Zakupów Centralnych w Warszawie przy ulicy Żelazna 59A, piętro nr III, pokój nr 302A, Warszawa, przed upływem terminu składania ofert. Kopia dokumentu wadium powinna zostać załączona do oferty. 6. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy: 1) nazwę i dokładny adres gwaranta, 2) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej 10

11 odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp, 3) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty, 4) okres ważności wadium musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SIWZ. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1, w formie lub formach, o których mowa w ust. 2 zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Wadium złożone w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna Zamawiający zwróci poprzez przekazanie oryginału dokumentu. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 14. W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniężna w języku obcym, dokument wadium musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż kolejne 60 dni. Odmowa 11

12 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca. 3. Oferta musi zawierać: 1) Formularz OFERTA wypełniony wg wzoru załączonego do SIWZ (Załącznik nr 1 do SIWZ). 2) Formularz CENOWY wypełniony wg wzoru załączonego do SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1) oświadczenia i pozostałe dokumenty wskazane w SIWZ, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 Pzp). 4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór informacji stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 5. W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza samodzielnie wykonać zamówienia zobowiązany jest do wskazania w ofercie części, które zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 7. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich, zgodnie z art. 23 PZP pełnomocnika. 8. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być datowane i podpisane lub parafowane - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 12

13 9. Dokumenty, chyba że dla poszczególnych dokumentów w Pzp lub SIWZ została określona szczególna forma ich złożenia, są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) powinno być złożone w oryginale lub w poświadczonej notarialnie lub inny uprawniony podmiot za zgodność z oryginałem kopii. 10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Dotyczy to także dokumentów związanych z umową w sprawie zamówienia publicznego. 13. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami niniejszego Rozdziału winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę, warunki te nie stanowią o treści oferty i ich nie spełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciążały Wykonawcę. 14. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób będą udostępniane wszystkim uczestnikom postępowania. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie PZP i innych przepisów. 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty przetargowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 16. Ofertę sporządzoną zgodnie z niniejszą SIWZ należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej w następujący sposób:... nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy Oferta na obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy użyciu kart płatniczych w systemie sprzedaży internetowej e-ic, oraz integrację systemu płatności Wykonawcy z ww. systemem. Liczba stron... (określić ile stron znajduje się w kopercie) 13

14 Nie otwierać przed terminem r. 17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w sposób opisany w ust. 16 i dodatkowo opatrzone napisem ZMIANA. 18. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę składając pisemne powiadomienie do Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 19. Wykonawca na żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (data, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia roku do godziny 10:00 w Biurze Zakupów Centralnych w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, pokój nr 302 A, Warszawa. 2. Oferty zostaną otwarte w dniu roku o godzinie 10:15 w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, sala nr 301, Warszawa. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu wykonawcy o złożeniu oferty po terminie. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta z koperty nazwę i adres siedziby Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące wartości danej oferty oraz fakt akceptacji warunków zawartych w ofercie. 6. Informacje, o których mowa w ust. 4 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty będzie wyliczona przy pomocy FORMULARZA CENOWEGO (według Załącznika nr 2 do SIWZ). 2. Wszystkie pozycje w Załączniku nr 2 o którym mowa w ust. 1oznaczone kolorem żółtym,, muszą być wypełnione. 3. W FORMULARZU CENOWYM w kolumnie Wartość prowizji, gdzie konieczne jest wpisanie wartości prowizji, wpisana wartość winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, tj. ewentualne opłaty transakcyjne, opłaty interchange, ew. koszty zwrotów). 4. Cenę należy podać w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Wynagrodzenie za realizację zamówienia jest wynagrodzeniem prowizyjnym. 6. Określona w FORMULARZU CENOWYM wartość oferty wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku, będzie służyła wyłącznie do zweryfikowania wartości oferty pod kątem kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, oraz do porównania ofert 14

15 XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Ocena oferty będzie dokonana wg zasad określonych w niniejszej SIWZ. 2. Kryterium oceny ofert będzie liczba zebranych punktów, z dokładnością do 4 miejsc po przecinku za poszczególne pozycje zawarte w FORMULARZU CENOWYM. 3. Można zdobyć maksymalnie 4 punkty. 4. Punktację oferty w FORMULARZU CENOWYM przyznaje się w następujący sposób: 1) punkty za wartość prowizji przy realizacji płatności daną kartą płatniczą, przyznawane wg wzoru: (1-wartość prowizji wyrażona w procentach) x P + 0,000P gdzie P oznacza maksymalny możliwy wymiar punktów, określony w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2) Punkty ( z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), w kolumnie liczba otrzymanych punktów sumują się i dają wynik ( z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), na podstawie którego będą oceniane oferty. 3) dla prowizji 0,01% przyznaje się maksymalny wymiar punktów. 4) Wykonawca określa ogólną wartość oferty dla celów porównania ofert przy ich otwarciu, oraz porównania środków jakie Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację umowy, Wykonawca zobowiązany jest obliczyć ogólną wartość umowy wykorzystując FORMULARZ CENOWY, gdzie przy każdej z pozycji podano szacowane w okresie zamówienia przychody. Dla powyższych celów Wykonawca oblicza ogólną wartość według wzoru: Woferty = {(SP1 xp%) + (SP2 xp%)+[(sp3 xp%)+[(sp4 xp%)} gdzie SP1, SP2, SP3, SP4 szacowany przychód dla danego rodzaju kart wymienionych w załączniku P% - stawka prowizji podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla danego rodzaju kart. Określone w formularzu cenowym wartości dotyczące szacowanych przychodów są wartościami szacunkowymi, stanowią dla Wykonawcy wyłącznie podstawę do obliczenia ceny dla celów porównania ofert przy ich otwarciu, oraz porównania środków jakie Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację Zamówienia. 5. Oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwięcej punktów wg zasad podanych w ust. 3 pkt. 2, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 6. W przypadku wystąpienia sytuacji złożenia ofert, które uzyskają tę samą i jednocześnie najwyższą liczbę punktów, Zamawiający poprosi o złożenie ofert uzupełniających. 7. Zamawiający: 1) wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 lub 2 Pzp, a złożoną przez niego ofertę uzna za odrzuconą, 2) odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 lub art. 90 ust. 3 Pzp. 15

16 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 9. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, za które Zamawiający uzna bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. widoczna mylna pisownia wyrazów, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 11. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogą faksową lub elektroniczną oraz nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 3. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego należą: a) podpisanie umowy o zachowaniu poufności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz PKP Informatyka sp. z o.o. jako dostawcą oprogramowania i systemów Zamawiającego; b) wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa); c) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) przedłożenie Zamawiającemu umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy wymienionych w niniejszym SIWZ. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia wykonania umowy przez Wykonawcę w wysokości 3 % ceny wskazanej dla celów porównania ofert. 16

17 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w jednej z form lub formach określonych w art. 148 ust. 1 Pzp. 3. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Pzp. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 5. Zamawiający, stosownie do art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgoda obu Stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do zawartej umowy w następujących przypadkach: a) Zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź inne j omyłki polegającej na niezgodności treści umowy z Ofertą; b) Potrzeby stosowania odpowiednich postanowień umownych, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą startą, czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy; c) Wystąpienia potrzeby zmiany zawartej umowy na skutek okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub okoliczności zaistnienia siły wyższej; d) Konieczności wprowadzenia innych zmian do umowy niż wyżej wymienione, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach lub zmianami w zakresie wiedzy technicznej, technologicznej lub funkcjonalnej. XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca wdroży świadczenie usługi w pełnej wersji nie później niż 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy. 2. Za każdy dzień zwłoki we wdrażaniu systemu Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 3. W przypadku nie wdrożenia przez Wykonawcę systemu w terminie (zwłoki), o którym mowa w ust. 1, lub nie zapewnieniu w terminie (zwłoki) obsługi i rozliczenia Transakcji dokonywanych przy pomocy dostarczonych usług, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do: a) zapewnienia obsługi Help Desk - całodobowego przyjmowania zleceń i zgłoszeń w zakresie problemów technicznych i rejestrowania ich we własnym systemie zgłoszeń lub poprzez system zgłoszeniowy (Service Desk) Zamawiającego. b) rozliczenia operacji reklamowanej przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty ich realizacji, c) wyznaczenia osoby/osób do kontaktów z Zamawiającym w ramach współpracy, d) udostępnienia Zamawiającemu szczegółowych informacji o operacjach dokonanych kartami płatniczymi w systemie internetowej sprzedaży biletów. 17

18 e) przekazywania należnej kwoty z tytułu operacji kartami na rachunek Zamawiającego nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dacie otrzymania zamknięcia dnia, f) dokonania na własny koszt integracji aplikacji płatności z systemem sprzedaży internetowej, g) zapewnienia wszelkich niezbędnych usług związanych z realizacją transakcji opłacanych kartami płatniczymi. 5. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do zapewnienia minimum 99,5% dostępności systemu mierzonego w okresach miesięcznych (bez przerw technologicznych systemu Zamawiającego), jak również przerw mających charakter siły wyższej lub na którą Wykonawca nie miał wpływu. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość automatycznego monitorowania tej dostępności. 6. Wymaga się aby usługa była świadczona ciągle z wyjątkiem przerw technicznych systemu Zamawiającego. Wymogi dotyczące dostępności systemu dotyczą relacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie dotyczą stron trzecich. 7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu realizację zwrotów do transakcji wykonanych przy pomocy dostarczonych usług. Zamawiający oczekuje, że możliwości realizacji zwrotów będzie udostępniona przez Wykonawcę na poniższe sposoby: a) ręcznie - z poziomu dedykowanego, webowego systemu do zarządzania transakcjami, b) b) automatycznie - w wykorzystaniem komunikacji Webserwis - Wykonawca zaproponuje odpowiednie rozwiązanie dla Zamawiającego. 8. W przypadku zwrotów, o których mowa w ust. 8, uprzednio pobrana prowizja od Transakcji, których dotyczy zwrot, będzie zwracana Zamawiającemu najpóźniej następnego dnia po rozliczeniu transakcji. 9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: a) za zwłokę w terminowym uznaniu rachunku Zamawiającego w wysokości 0,5% kwoty uznania za każdy dzień zwłoki b) za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości ,00 zł; ( pięćset tysięcy złotych); c) za awarię systemu Wykonawcy trwającą dłużej niż 2 godziny, liczonych od chwili zgłoszenia do czasu jej usunięcia, w wysokości zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę. d) Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia żadnej ze Stron z obowiązku kontynuowania zobowiązań wynikających z umowy. e) Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. f) Zamawiający ma prawo potracenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 10. Niezależnie od ust. 12 Zamawiający będzie miał prawo do wypowiedzenia umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w szczególności w przypadku naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę. 11. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 18

19 12. W przypadku obniżenia stawek interchange prowizja ulega obniżeniu o różnicę w wysokości stawek, z dniem zmiany tych stawek. 13. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 10 dni roboczych przed terminem obowiązywania nowych stawek interchange poinformować Zamawiającego o poziomie obniżenia stawek. 14. Przy dokonywaniu zwrotów, uprzednio pobrana prowizja od Transakcji, których dotyczy zwrot, będzie zwracana Zamawiającemu najpóźniej następnego dnia po rozliczeniu transakcji. 15. Prace rozpoczną się od testowego uruchomienia usługi, a po upływie stwierdzenia prawidłowego działania systemu strony przystąpią do uruchomienia usługi w trybie produkcyjnym. 16. Na okres od dnia podpisania umowy do momentu wdrożenia zintegrowanego systemu płatności Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do systemu płatności w celu przetestowania rozwiązań oraz dostarczy testowe instrumenty płatnicze odpowiadające późniejszej wymaganej funkcjonalności. 17. Przez dni robocze strony rozumieją każdy dzień oprócz soboty, niedzieli i innych dni ustawowo wolnych od pracy (ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy). XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Prawa i obowiązki wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI PZP. 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 4. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w niniejszej SIWZ są: c) odwołanie d) skarga do sądu 5. Od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób; b) 10 dni wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 19

20 c) 10 dni wobec czynności innych niż określone w punkcie a) i b) od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 10. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 PZP. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a -198g PZP. 12. W postępowaniu toczącym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej. 13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 15. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 17. W postępowaniu toczącym sie na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 18. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sadu. 19. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. XX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej po przeprowadzeniu niniejszego postępowania. 2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej. 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4-073-PU-15/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na obsługę i rozliczenie transakcji bezgotówkowych dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo