KOMENTARZ. Usługi płatnicze. Mateusz Pacak WYDANIE 1. Stan prawny: 1 lipca 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENTARZ. Usługi płatnicze. Mateusz Pacak WYDANIE 1. Stan prawny: 1 lipca 2014 roku"

Transkrypt

1

2 KOMENTARZ Usługi płatnicze Mateusz Pacak WYDANIE 1 Stan prawny: 1 lipca 2014 roku Warszawa 2014

3 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów Wstęp USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 873) DZIAŁ 1. Przepisy ogólne Art. 1. [ZAKRES NORMOWANIA USTAWY] Art. 2. [SŁOWNICZEK USTAWY] Art. 3. [ZAKRES POJĘCIA USŁUG PŁATNICZYCH] Art. 4. [DOSTAWCY USŁUG PŁATNICZYCH] Art. 5. [ZAKRES ZASTOSOWANIA USTAWY] Art. 6. [WYŁĄCZENIA] Art. 7. [ZAKAZ PRZYJMOWANIA DEPOZYTÓW] Art. 8. [SEMIIMPERATYWNY CHARAKTER NORM USTAWY] Art. 9. [DOSTĘP DO SYSTEMÓW PŁATNOŚCI] Art. 10. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] Art. 11. [TAJEMNICA PŁATNICZA] Art. 12. [TAJEMNICA PŁATNICZA WYŁĄCZENIA] Art. 12a. [WYMIANA INFORMACJI] Art. 13. [SUBSYDIARNOŚĆ PRZEPISÓW USTAWY] Art. 14. [DOSTAWCY ORGANY NADZORU] Art. 14a. [OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY AGENTÓW] Art. 14b. [OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY WYDAWCÓW] Art. 14c. [OBOWIĄZKI WYDAWCY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO] 100 Art. 14d. [WYDANIE ROZPORZĄDZENIA] Art. 15. [SKARGA NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGODAWCÓW] DZIAŁ II. Obowiązki informacyjne w zakresie świadczenia usług płatniczych Rozdział 1. Przepisy ogólne

4 Spis treści Art. 16. [NIEKONSUMENCKIE PRZEPISY DYSPOZYTYWNE] Art. 17. [POBIERANIE OPŁAT] Art. 18. [CIĘŻAR DOWODU] Art. 19. [MIKROPŁATNOŚCI] Art. 20. [SURCHARGE] Rozdział 2. Pojedyncze transakcje płatnicze Art. 21. [POJEDYNCZA TRANSAKCJA] Art. 22. [UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI W SPOSÓB CIĄGŁY] Art. 23. [ZAKRES INFORMACJI] Art. 24. [INFORMACJE DOTYCZĄCE ZLECENIA] Art. 25. [WERYFIKACJA TRANSAKCJI PRZEZ ODBIORCĘ] Rozdział 3. Umowa ramowa o usługę płatniczą Art. 26. [SPOSÓB DOSTARCZANIA INFORMACJI] Art. 27. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI] Art. 28. [PAPIEROWE DOSTARCZENIE INFORMACJI] Art. 29. [OBOWIĄZEK NOTYFIKACJI ZMIAN UMOWY] Art. 30. [WYKONANIE INDYWIDUALNEJ TRANSAKCJI] Art. 31. [INDYWIDUALNA TRANSAKCJA PŁATNICZA] Art. 32. [INFORMACJE DLA ODBIORCY] Art. 32a. [SZCZEGÓLNY OBOWIĄZEK WYDAWCY] DZIAŁ. III. Prawa i obowiązki w zakresie dostarczania usług płatniczych i korzystania z nich Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 33. [PRZEPISY SEMIIMPERATYWNE] Art. 34. [UZGADNIANIE PŁATNOŚCI] Art. 34a. [POROZUMIENIA OGRANICZAJĄCE KONKURENCJĘ] Art. 34b. [SANKCJA NIEWAŻNOŚCI] Art. 35. [WYPOWIEDZENIE UMOWY] Art. 36. [ZAKAZ POBIERANIA OPŁAT] Art. 37. [OPŁATY PO WYGAŚNIĘCIU UMOWY] Art. 38. [ZASADA PONOSZENIA OPŁAT] Art. 38a. [STAWKA OPŁATY INTERCHANGE] Art. 39. [INSTRUMENTY NISKO KWOTOWE] Art. 39a. [ŚMIERĆ UŻYTKOWNIKA] Rozdział 2. Autoryzacja transakcji płatniczych Art. 40. [TRANSAKCJA AUTORYZOWANA] Art. 41. [LIMIT I ZABLOKOWANIE] Art. 42. [OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA INSTRUMENTU] Art. 43. [ZABEZPIECZENIA INSTRUMENTU PŁATNICZEGO] Art. 44. [OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA] Art. 45. [CIĘŻAR DOWODU]

5 Spis treści Art. 46. [OBOWIĄZEK ZWROTU] Art. 47. [ŻĄDANIE ZWROTU KWOTY TRANSAKCJI] Art. 48. [TERMIN WYSTĄPIENIA O ZWROT] Rozdział 3. Zlecenia płatnicze i kwoty transakcji płatniczych Art. 49. [MOMENT OTRZYMANIA ZLECENIA] Art. 50. [OBOWIĄZEK WYKONANIA TRANSAKCJI] Art. 51. [DOPUSZCZALNOŚĆ ODWOŁANIA ZLECENIA] Art. 52. [ZAKAZ POBIERANIA OPŁAT PRZEZ POŚREDNIKÓW] Rozdział 4. Czas wykonania transakcji płatniczej i data waluty Art. 53. [ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULACJI DOT. CZASU TRANSAKCJI] Art. 54. [CZAS WYKONANIA TRANSAKCJI] Art. 55. [NALEŻNOŚCI PODATKOWE WYŁĄCZENIE] Art. 55a. [NALEŻNOŚCI EMERYTALNE] Art. 55b. [ODPOWIEDNIE STOSOWANIE] Art. 56. [ZLECENIE INICJOWANE PRZEZ ODBIORCĘ] Art. 57. [BRAK RACHUNKU] Art. 58. [UDOSTĘPNIANIE ŚRODKÓW] Art. 59. [DATA WALUTY] Rozdział 5. Karty płatnicze Art. 59a. [OKREŚLENIE CHARAKTERU PRAWNEGO KARTY] Art. 59b. [IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA] Art. 59c. [ODSTĄPIENIE OD UMOWY] Art. 59d. [UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTACJI] Rozdział 6. Prawa i obowiązki akceptanta i agenta rozliczeniowego Art. 59e. [ODMOWA PRZYJĘCIA ZAPŁATY] Art. 59f. [ŻĄDANIE DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI] Art. 59g. [OZNACZENIE MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI] 184 Art. 59h. [REKLAMACJE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI PŁATNICZYCH] 186 Art. 59i. [UPOWAŻNIENIE W POSTĘPOWANIU KARNYM] DZIAŁ IIIa. Wydawanie i wykup pieniądza elektronicznego Art. 59j. [OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNEGO WYDANIA PIENIĄDZA] Art. 59k. [UMOWA O WYDANIE PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO]. 189 Art. 59l. [WYKUP PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO] Art. 59m. [GENERALNY ZAKAZ POBIERANIA OPŁAT] Art. 59n. [WZGLĘDNY CHARAKTER PRZEPISÓW] Art. 59o. [PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ] Art. 59p. [OGRANICZENIE WYDAWANIA PRZEZ AGENTÓW] DZIAŁ IV. Krajowe instytucje płatnicze Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez krajowe instytucje płatnicze

6 Spis treści Art. 60. [WYMÓG UZYSKANIA ZEZWOLENIA] Art. 61. [ELEMENTY WNIOSKU O ZEZWOLENIE] Art. 61a. [ACQUIRING] Art. 62. [UZUPEŁNIENIA WNIOSKU] Art. 63. [ZAKRES USŁUG] Art. 64. [WYMOGI KAPITAŁOWE] Art. 64a. [ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM] Art. 65. [ODMOWA UDZIELENIA ZEZWOLENIA] Art. 66. [ZMIANA DANYCH] Art. 67. [WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA] Art. 68. [OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI] Art. 69. [COFNIĘCIE ZEZWOLENIA] Art. 70. [COFNIĘCIE NA WNIOSEK] Art. 71. [UPUBLICZNIENIE UTRATY ZEZWOLENIA] Art. 72. [POŁĄCZENIE LUB PODZIAŁ] Art. 73. [INFORMOWANIE O DZIAŁALNOŚCI] Art. 73a. [WYDAWANIE PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO W OGRANICZONYM ZAKRESIE] Art. 73b. [PRZEKAZYWANIE INFORMACJI] Art. 73c. [UTRATA UPRAWNIENIA] Art. 73d. [OBOWIĄZEK OCHRONY ŚRODKÓW] Art. 73e. [OBOWIĄZEK INFORMOWANIA KE] Art. 74. [INNA DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ] Art. 75. [OBOWIĄZEK PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI] Rozdział 2. Fundusze własne i gospodarka finansowa krajowych instytucji płatniczych Art. 76. [FUNDUSZE WŁASNE INSTYTUCJI PŁATNICZEJ] Art. 77. [ZASADA JEDNOKROTNEGO ZALICZANA FUNDUSZY] Art. 78. [ZASADY OCHRONY ŚRODKÓW] Art. 79. [OKREŚLENIE KATEGORII AKTYWÓW] Art. 80. [ZWOLNIENIE OD ZAJĘCIA] Rozdział 3. Sprawozdawczość krajowych instytucji płatniczych Art. 81. [OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ] Art. 82. [OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA KNF] Art. 83. [OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE] Rozdział 4. Korzystanie przez krajową instytucję płatniczą z usług agentów oraz powierzanie wykonywania niektórych czynności operacyjnych innym podmiotom Art. 84. [AGENCI INSTYTUCJI PŁATNICZEJ] Art. 85. [REJESTRACJA AGENTA] Art. 86. [OUTSOURCING INSTYTUCJI PŁATNICZEJ]

7 Spis treści Art. 87. [NADZÓR KNF NAD OUTSOURCINGIEM] Art. 88. [ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTYTUCJI PŁATNICZYCH] Art. 89. [ROZSZERZONY OBOWIĄZEK INFORMOWANIA] Art. 90. [WSKAZANIE INSTYTUCJI PRZEZ AGENTA] DZIAŁ V. Podejmowanie i prowadzenie przez instytucje płatnicze działalności na terytorium państwa goszczącego Art. 91. [ZASADA JEDNOLITEJ LICENCJI] Art. 92. [ZAWIADOMIENIE O DZIAŁALNOŚCI W INNYM PAŃSTWIE] 264 Art. 93. [WPIS DO REJESTRU] Art. 94. [OBOWIĄZEK NOTYFIKACJI ZMIANY DANYCH] Art. 95. [DZIAŁALNOŚĆ TRANSGRANICZNA] Art. 96. [ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG] Art. 97. [AGENCI LUB ODDZIAŁY UNIJNEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ] Art. 98. [OBOWIĄZEK ZAWIADOMIENIA] Art. 98a. [WYŁĄCZENIE] DZIAŁ VI. Nadzór nad krajowymi instytucjami płatniczymi oraz oddziałami unijnych instytucji płatniczych Art. 99. [NADZÓR ZAKRES I CELE] Art [CZYNNOŚCI NADZORCZE] Art [WYŁĄCZENIE ODPWIEDZIALNOŚCI] Art [ŚRODKI NADZORU] Art [KONTROLA DZIAŁALNOŚCI] Art [OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA KONTROLI] Art [SANKCJE ZA NARUSZENIE ZALECEŃ NADZORCZYCH] Art [SANKCJA WPROWADZAJĄCE W BŁĄD INFORMACJE] Art [PROCEDURA W RAZIE NARUSZANIA PRAWA POLSKIEGO] Art [WSPÓŁPRACA W RAMACH NADZORU] Art [WSPÓŁPRACA Z WŁAŚCIWYMI ORGANAMI NADZORCZYMI] Art [PRZEKAZYWANIE INFORMACJI] Art [ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI] Art [ZAKRES TAJEMNICY ZAWODOWEJ] Art [POKRYWANIE KOSZTÓW NADZORU] Art [ZAKRES OPŁAT] Art [DELEGACJA DLA ROZPORZĄDZENIA] Art [PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI] Art [ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW]

8 Spis treści DZIAŁ VII. Biura usług płatniczych i kasy oszczędnościowo- -kredytowe Art [BIURA USŁUG PŁATNICZYCH] Art [OBOWIĄZKOWY WPIS DO REJESTRU] Art [WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JAKO BIURO] 307 Art [ŚWIADCZENIE USŁUG ZA POŚREDNICTWEM AGENTA PRZEZ BIURA] Art [DANE WE WNIOSKU] Art [BIURO ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI] Art [ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ] Art [OBOWIĄZEK OCHRONY ŚRODKÓW] Art [DANE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU] Art [SKUTKI PRZEKROCZENIA LIMITÓW] Art [TERMINY PRZEKAZANIA INFORMACJI] Art [NADZÓR NAD BIURAMI] Art [OBOWIĄZEK POKRYWANIA KOSZTÓW NADZORU] Art [SKOK OBOWIĄZEK NOTYFIKACJI] Art [SKOK ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW] DZIAŁ VIIa. Instytucje pieniądza elektronicznego i oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego Art. 132a. [INSTYTUCJA PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO] Art. 132b. [WYMOGI DLA INSTYTUCJI PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO] Art. 132c. [OBOWIĄZEK NOTYFIKACJI NABYCIA AKCJI (UDZIAŁÓW)] Art. 132d. [INFORMACJE ZAWARTE W ZAWIADOMIENIU] Art. 132e. [SPRZECIW CO DO NABYCIA AKCJI LUB UDZIAŁÓW] Art. 132f. [ZAKAZANIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU] Art. 132g. [NAKAZANIE WYDZIELENIA DZIAŁALNOŚCI] Art. 132h. [WYŁĄCZENIE SUKCESJI ZEZWOLENIA] Art. 132i. [INFORMOWANIE O DZIAŁALNOŚCI] Art. 132j. [ŚWIADCZENIE INNYCH USŁUG] Art. 132k. [USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO] Art. 132l. [OKRES PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW] Art. 132m. [WYMÓG ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ] Art. 132n. [CHIŃSKIE MURY] Art. 132o. [DELEGACJA USTAWOWA] Art. 132p. [ZWOLNIENIE OD ZAJĘCIA] Art. 132q. [OBOWIĄZEK OCHRONY ŚRODKÓW]

9 Spis treści Art. 132r. [PRZEKAZYWANIE SPRAWOZDAŃ] Art. 132s. [AGENCI INSTYTUCJI PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO]. 343 Art. 132t. [WYKUP PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO PRZEZ POŚREDNIKÓW] Art. 132u. [OBOWIĄZEK INFORMACYJNY AGENTÓW] Art. 132v. [OUTSOURCING] Art. 132w. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSOBY TRZECIE] Art. 132x. [ZASADA JEDNOLITEJ LICENCJI] Art. 132y. [DZIAŁALNOŚĆ NA TERYTORIUM RP] Art. 132z. [NADZÓR KNF] Art. 132za. [SANKCJE ADMINISTRACYJNE] Art. 132zb. [ODPOWIEDNIE STOSOWANIE ŚRODKÓW NADZORCZYCH] Art. 132zc. [ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU] Art. 132zd. [LIKWIDACJA INSTYTUCJI PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO] Art. 132ze. [POKRYWANIE KOSZTÓW NADZORU] Art. 132zf. [ZAKRES OPŁAT] Art. 132zg. [DELEGACJA USTAWOWA] Art. 132zh. [WYMÓG UZYSKANIA ZEZWOLENIA] Art. 132zi. [OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU] Art. 132zj. [ZAGRANICZNE IPE KOSZTY NADZORU] Art. 132zk. [OBOWIĄZEK NOTYFIKACJI] DZIAŁ VIII. Rejestr dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego Art [REJESTR PODMIOTÓW] Art [DANE W REJESTRACH] Art [DANE W REJESTRZE KAS] Art [DANE W REJESTRZE BIUR] Art. 136a. [REJESTR INSTYTUCJI PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO] 364 Art. 136b. [REJESTR ODDZIAŁÓW] Art [WPISY NA WNIOSEK JAKO ZASADA] Art [WPISY DO REJESTRU Z URZĘDU] Art [ZAPEWNIANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH] Art [FORMA ODMOWY WPISU] Art [PRZESŁANKI ODMOWY DOKONANIA WPISU] Art [WYKREŚLENIA Z URZĘDU] DZIAŁ IX. Odpowiedzialność cywilna i karna Rozdział 1. Odpowiedzialność za wykonanie transakcji płatniczych Art [UNIKATOWY IDENTYFIKATOR] Art [NIENALEŻYTE WYKONANIE TRANSAKCJI PŁATNICZEJ]

10 Spis treści Art [ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY] Art [OBOWIĄZEK MONITOROWANIA TRANSAKCJI] Art [ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI] Art [REGRES DOSTAWCY] Art [ZAKAZ WYŁĄCZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI] Rozdział 2. Przepisy karne Art [ŚWIADCZENIE USŁUG PŁATNICZYCH BEZ ZEZWOLENIA] 386 Art [NIEUPRAWNIONA REPREZENTACJA] Art [WPROWADZANIE ORGANU W BŁĄD] Art [ZŁAMANIE TAJEMNICY] Art. 153a. [NIEUDZIELANIE INFORMACJI] DZIAŁ X. Zmiany w przepisach obowiązujących Art (pominięte) DZIAŁ XI. Przepisy przejściowe i końcowe Art [DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI] Art [UTRZYMANIE SKUTKÓW ZGODY NA POLECENIE ZAPŁATY] Art [CZAS NA DOSTOSOWANIE] Art [WYMÓG UZYSKANIA ZEZWOLENIA] Art [ZAWIADOMIENIE PRZEZ KASY] Art [CZASOWE OGRANICZENIE WYMOGÓW] Art [WYMAGANE DOKUMENTY] Art [OBLIGATORYJNE ZAWARCIE UMOWY PRZEZ BIURA] Art [BRAK OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA] Art [OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA INFORMACJI] Art [OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA INFORMACJI] Art [MOMENT ZASTOSOWANIA PRZEPISU] Art [LIMIT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH] Art [WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY] Bibliografia Akty prawne Orzeczenia sądów Inne dokumenty i źródła internetowe

11 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów ATM ang. Automated Teller Machine, bankomat dyrektywa 2000/46/WE dyrektywa 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 września 2000 r. o podejmowaniu, wykonywaniu i nadzorze nad działalnością instytucji pieniądza elektronicznego (Dz.Urz. WE 2000 L 275/39 akt uchylony) dyrektywa dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/48/WE z 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. UE L 177/1 ze zm.) dyrektywa EMD II ang. Electronic Money Directive II, dyrektywa 2009/110/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz.Urz. UE 2009 L 267/7) dyrektywa PSD ang. Payment Services Directive dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz.Urz. UE 2007 L 319/1 ze zm.) dyrektywa PSD II projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/UE i 2009/110/WE i uchylająca dyrektywę 2007/64/WE EOG Europejski Obszar Gospodarczy (państwa UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein) k.c. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) k.k. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KNF Komisja Nadzoru Finansowego Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) k.p.a. ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) 13

12 Wykaz skrótów k.p.k. KRS k.s.h. Lexis.pl MPrB NBP ONSA ONSAiWSA PB PiP POS PPH pr.bank. PUG SEPA SIP SKOK u.e.i.p. u.nbp u.n.r.fin. u.o.d.o. u.ost.rozrach. u.rach. ustawa implementująca dyrektywę 2009/110/WE u.u.p. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) Krajowy Rejestr Sądowy ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz ze zm.) System Informacji Prawnej LexisNexis Polska Monitor Prawa Bankowego Narodowy Bank Polski Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych Prawo Bankowe Państwo i Prawo ang. Point of Sale, terminal służący do autoryzacji użytkownika usług płatniczych, najczęściej karty płatniczej Przegląd Prawa Handlowego ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz ze zm.) Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Jednolity Obszar Płatności w Euro (ang. Single Euro Payments Area) System Informacji Prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo -Kredytowa ustawa 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1232) ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz uchylona) ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz ze zm.) ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) ustawa z 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 246 ze zm.) ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1036) ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 873) 14

13 Wstęp Wstęp Wstęp Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 199, poz ze zm.) o usługach płatniczych należy do aktów prawnych bardzo skomplikowanych, o hybrydowym charakterze, trudnych do zrozumienia i stosowania także dla osób zawodowo zajmujących się prawem. Na stopień skomplikowania ustawy złożyło się kilka czynników: 1) bezrefleksyjne powielanie zapisów dyrektywy PSD, którą komentowana ustawa implementuje czego nie usprawiedliwia charakter dyrektywy jako aktu prawnego maksymalnej harmonizacji, 2) duża abstrakcyjność regulacji, co wynika z charakteru specyficznego źródła prawa, jakim są dyrektywy Unii Europejskiej mają one zostać transponowane do porządku prawnego każdego państwa członkowskiego, a więc cechują się dużym stopniem ogólności, 3) nowa, co do zasady autonomiczna siatka pojęciowa wprowadzona przez ustawę, 4) uregulowania techniczne i technologiczne, których ustawa dotyczy, 5) hybrydowy charakter ustawy (zawiera normy prywatnoprawne, administracyjne i karne), 6) długość ustawy. Ustawa o usługach płatniczych składa się z wielu przepisów o charakterze prywatnoprawnym, modyfikujących ogólne rozwiązania prawa zobowiązań, dotychczasowe regulacje w prawie bankowym czy w innych ustawach związanych z dokonywaniem rozliczeń pieniężnych oraz umarzaniem zobowiązań. Przeważająca część ustawy zawiera jednak przepisy o charakterze publicznoprawnym (administracyjnym), regulując przede wszystkim zasady prowadzenia działalności 15

14 Wstęp przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty świadczące usługi płatnicze oraz nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad tymi podmiotami. Podstawę i źródło ustawy o usługach płatniczych stanowi dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz.Urz. UE 2007 L 319/1), czyli dyrektywa PSD. Dyrektywa została przyjęta jako jeden z etapów w procesie tworzenia Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA Single Euro Payment Area). Głównymi celami dyrektywy PSD była koordynacja krajowych porządków prawnych w zakresie świadczenia usług płatniczych zarówno w aspekcie nadzoru nad rynkiem i podmiotów świadczących usługi, jak i w aspekcie ochrony użytkowników (usługobiorców) usług płatniczych. Jest to dyrektywą maksymalnej (pełnej) harmonizacji, dlatego też w całości została implementowana w komentowanej ustawie o usługach płatniczych. Ustawa o usługach płatniczych została uchwalona 19 sierpnia 2011 r. i weszła w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia, tj. 24 października 2011 r. Liczba publikacji, które dotyczą ustawy o usługach płatniczych, stale rośnie, do czego przyczynia się grono autorów publikujących w różnych branżowych czasopismach. W ostatnim czasie drukiem ukazały się dwie prace doktorskie z zakresu usług płatniczych obronione w 2013 r. (W. Iwańskiego i M. Grabowskiego). Autor wyraża nadzieję, że niniejszy komentarz będzie cennym uzupełnieniem w zakresie polskich publikacji dotyczących omawianej problematyki.

15 Ustawa o usługach płatniczych Dział I. Przepisy ogólne Mateusz Pacak USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst pierwotny Dz.U. z dnia 23 września 2011 r. Nr 199, poz ze zm.: Dz.U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 855; z 2013 r. poz. 1036, poz. 1271; tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 873) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. ZAKRES NORMOWANIA USTAWY Art Ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych oraz wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego, w tym: 1) warunki świadczenia usług płatniczych, w szczególności dotyczące przejrzystości postanowień umownych i wymogów w zakresie informowania o usługach płatniczych; 2) prawa i obowiązki stron wynikające z umów o świadczenie usług płatniczych, a także zakres odpowiedzialności dostawców z tytułu wykonywania usług płatniczych; 2a) warunki wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego; 3) zasady prowadzenia działalności przez instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego i oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, 17

16 Art. 1 Ustawa o usługach płatniczych w tym za pośrednictwem agentów, oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami. 2. Ustawa określa również podstawowe zasady funkcjonowania rynku krajowych transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych. GENEZA USTAWY 1. Ustawa o usługach płatniczych stanowi implementację dyrektywy PSD, której przyjęcie związane było z tworzeniem Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA Single Euro Payment Area). Głównymi celami dyrektywy PSD są: koordynacja krajowych porządków prawnych w zakresie świadczenia usług płatniczych zarówno w aspekcie nadzoru nad rynkiem i podmiotów świadczących usługi, jak i w aspekcie ochrony użytkowników (usługobiorców) usług płatniczych. Dyrektywa PSD jest dyrektywą maksymalnej (pełnej) harmonizacji, dlatego też ustawodawca zadecydował implementowanie jej w całości w komentowanej ustawie o usługach płatniczych (co do charakteru dyrektywy: W. Pyzioł, A. Walaszek -Pyzioł, Ustawa z 2011 roku o usługach płatniczych, a umowa rachunku bankowego, PUG 2012, nr 1, s. 2). Ponadto rynek płatniczy w Unii Europejskiej jest regulowany przede wszystkim przez następujące akty prawne: 1) rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz.Urz. UE 2006 L 345/1), 2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) 2560/2001 (Dz.Urz UE L 266/11), 3) rozporządzenie nr 260/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 14 marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz.Urz UE L 94/22). W uzasadnieniu ustawy wskazano, iż ustawa o usługach płatniczych implementuje także dyrektywalną (wymagającą implementacji) część 18 Mateusz Pacak

17 Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 rozporządzenia WE nr 924/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001, którego planowane wejście w życie pokrywało się z terminem implementacji dyrektywy. Mowa tutaj o takich przepisach, jak art. 14 ust. 1, art. 99 ust. 2, art. 102 ust. 1 u.u.p. (Uzasadnienie do ustawy o usługach płatniczych, druk sejmowy 4217, s. 54). 2. Zakres podmiotowy ustawy nie ogranicza się tylko do podmiotów świadczących usługi płatnicze (dostawców, por. art. 6), reguluje również prawa i obowiązki podmiotów, na których rzecz działają dostawcy usług płatniczych, czyli użytkowników usług płatniczych. Zakres zastosowania przepisów ustawy może się różnić w zależności od tego, czy użytkownikiem jest konsument, gdyż wtedy bez możliwości wyłączeń stosuje się jej działy II i III (por. art. 16 i art. 33 u.u.p.), czy niekonsument (w takim wypadku strony mogą wyłączyć w całości lub w części dział II (art. 16), a w części wskazanej w art. 33 dział III ustawy). Zakres stosowania może się zmienić także w sytuacji, gdy transakcje płatnicze, które mogą być dokonane za pomocą instrumentu płatniczego obejmują niskie kwoty (art. 19 i 39 u.u.p., por. W. Srokosz, Zakres stosowania Dyrektywy PSD (Payment Services Directive), Prawo Mediów Elektronicznych 2010, nr 1, s. 36). IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 3. Dyrektywa PSD zgodnie z brzmieniem jej art. 94, powinna zostać implementowana do krajowych porządków prawnych do 1 listopada 2009 r. W przypadku zatem komentowanej ustawy, implementacja została dokonana z niemal dwuletnim opóźnieniem. ZASADY RYNKU USŁUG PŁATNICZYCH 4. Jak wskazuje się w piśmiennictwie, samo sformułowanie katalogu zasad nie przesądza jeszcze, że zasady te mają charakter normatywny. Aby zasada nabrała takiego charakteru, musi wynikać z przepisów prawa lub linii orzeczniczej i zostać w jakiś sposób legitymowana jako zasada albo też musi istnieć powszechna akceptacja w doktrynie 19

18 Art. 1 Ustawa o usługach płatniczych co do obowiązywania danej zasady (por. Cz. Żuławska, Zasady gospodarczego prawa prywatnego, Warszawa 2007, s. 6 9). Zawsze zatem zasada prawa musi spotkać się z ograniczoną przynajmniej ingerencją doktryny w celu nadania jej ostatecznego kształtu. Ze względu na sposób redakcji dyrektywy PSD, jak również ideę SEPA oraz aksjologię, która znalazła się u podstaw dyrektywy, można sformułować kilka zasad, które mają przyświecać funkcjonowaniu rynku usług płatniczych w Polsce: 1) zasada przejrzystości (J. Gliniecka, Zasada przejrzystości świadczenia usług płatniczych jako warunek bezpiecznego korzystania z elektronicznych instrumentów płatniczych na tle rozwiązań prawnych dyrektywy PSD, PB 2008, nr 9, s. 50); 2) zasada szybkości; 3) zasada ochrony użytkownika usług płatniczych, która przejawia się w dwóch aspektach: a) zasadzie informowania, której przejawem są obowiązki dostawców określone w Działach II i III komentowanej ustawy, b) zasadzie pełnej odpowiedzialności dostawcy za nieautoryzowane transakcje płatnicze powyżej określonej kwoty; 4) zasada ponoszenia ryzyka przez użytkownika za nieautoryzowane transakcje płatnicze; 5) zasada neutralności technologicznej. Wskazane w lit. a i b zasady mają charakter zasad reguł (stosowanych lub nie, na zasadzie wszystko albo nic ), w odróżnieniu od zasad standardów, wskazanych w punktach 1 4 (stosowanych mniej lub więcej, por. np. R. Alexy, On the Structure of Legal Principles, Ratio Juris 2000, t. 13, s ). Ochrona przewidziana w dyrektywie PSD oraz w ustawie o usługach płatniczych stanowi swoisty pomost między regulacjami właściwymi dla obrotu konsumenckiego oraz regulacjami właściwymi dla rynku kapitałowego. Ustawodawca rozszerzył ochronę przyznawaną konsumentom na inne podmioty (zob. E. Rutkowska -Tomaszewska, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Warszawa 2013, wstęp), ale jednocześnie utrzymał ściślejszą ochronę dla konsumentów poprzez odpowiednie normy ius cogens (por. art. 16 i 33 u.u.p.). 20 Mateusz Pacak

19 Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 SWOBODA PRZEPŁYWU KAPITAŁU 5. Art. 63 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz C 326/47) statuuje swobodę przepływu kapitału wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Artykuł ten ustanawia również swobodę przepływu płatności (art. 63 ust. 2 TFUE), określaną czasami jako piąta swoboda. Swoboda przepływu płatności zakłada zakaz ograniczeń w przepływie płatności, tzn. poleceń przelewu, poleceń zapłaty, kart płatniczych, gotówki, pieniądza elektronicznego, płatności mobilnych (por. R. Kaszubski, Ł. Obzejta, Karty płatnicze w Polsce, Warszawa 2012, s. 456, 457; szeroko na temat różnych aspektów przepływu płatności w Unii Europejskiej zob. A. Zawidzka, Swoboda przepływu kapitału i płatności, w: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2011, s. V 13 i n.). SEPA 6. Jednolity Obszar Płatności w Euro (ang. Single Euro Payments Area, SEPA) jest ideą wprowadzenia w Europie jednolitego obszaru płatności z pominięciem regulacji transgranicznych (B. Bacia, Swoboda świadczenia usług finansowych, w: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2011, s. V 85 i n.). Obejmuje on 27 państw UE oraz Islandię, Liechtenstein, Monako, Norwegię i Szwajcarię. SEPA zakłada, że uczestnicy obrotu będą mogli dokonywać i otrzymywać płatności w euro na całym jego obszarze (R. Kaszubski, Ł. Obzejta, Karty płatnicze w Polsce, Warszawa 2012, s. 456). W myśl koncepcji SEPA ma zostać zniesiony podział na transfery pieniężne transgraniczne i krajowe, a ujednolicone zostaną reguły autoryzacji i rozliczeń [odnośnie do SEPA zob. K. Lewandowski, Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA): koncepcja i wdrożenie, PB 2008, nr 10; J. Gliniecka, Zasada przejrzystości świadczenia usług płatniczych jako warunek bezpiecznego korzystania z elektronicznych instrumentów płatniczych na tle rozwiązań prawnych dyrektywy PSD, PB 2008, nr 9; M. Grabowski, Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, Warszawa 2012, komentarz do art. 1, pkt 2, s. 5]. 21

20 Art. 1 Ustawa o usługach płatniczych POJĘCIE MAKSYMALNEJ HARMONIZACJI 7. W ujęciu generalnym dyrektywa jest aktem prawnym zawierającym przepisy, które powinny zostać implementowane do systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli normy dyrektywy mają charakter harmonizacji minimalnej oznacza to, że państwa członkowskie muszą jedynie osiągnąć cele dyrektywy (np. zakładany poziom ochrony prawnej) dowolnymi regulacjami. W przypadku harmonizacji maksymalnej państwa członkowskie muszą implementować przepisy dyrektywy bez zmian, z wyjątkiem tzw. opcji narodowych. Maksymalną harmonizację można przeciwstawić minimalnej harmonizacji, w której dyrektywa jest aktem prawnym wiążącym co do celu, a nie co do środków przepisów prowadzących do osiągnięcia tego celu. 8. Charakter harmonizacji maksymalnej nadany dyrektywie PSD oznacza, że jej postanowienia powinny być w całości transponowane do systemów prawnych państw członkowskich, bez możliwości stosowania odstępstw. Wyjątkiem od zasady pełnej harmonizacji są tzw. opcje narodowe, których implementacja jest pozostawiona państwom zarówno ze względu na wybór możliwych regulacji, jak i sposób implementacji. Pozostawienie możliwości odstępstw ma służyć przede wszystkim dostosowaniu zasad ustanowionych w dyrektywie do specyfiki prawnej i rynkowej każdego z państw członkowskich (zob. M. Grabowski, Ustawa..., komentarz do art. 1, teza 3, s. 6). W piśmiennictwie podkreśla się, że charakter maksymalnej harmonizacji dyrektywy PSD przesądza o treści krajowych regulacji prawnych (W. Pyzioł, A. Walaszek -Pyzioł, Ustawa z 2011 roku o usługach płatniczych a umowa rachunku bankowego, PUG 2012, nr 1, s. 2). Jak pokazuje praktyka, jest to tylko założenie, a przepisy komentowanej ustawy, wprowadzonej na podstawie dyrektywy PSD wielokrotnie odbiegają od zamierzeń czy nawet wyraźnej woli prawodawcy europejskiego. 9. Dyrektywa PSD już w pierwszym punkcie preambuły przesądza podstawowe zadanie regulacji zarówno europejskich, jak i krajowych. Tym zadaniem jest stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych. W świetle dyrektywy PSD regulacje prawne dotyczące usług płatniczych mają być identyczne we wszystkich państwach Unii, niezależ- 22 Mateusz Pacak

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

Ustawa o usługach płatniczych 1

Ustawa o usługach płatniczych 1 A. Komentarz Ustawa o usługach płatniczych 1 z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1175) (zm.: Dz.U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707) Spis treści Dział I. Przepisy ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami usług płatniczych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011

Nadzór nad dostawcami usług płatniczych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011 Nadzór nad dostawcami usług płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011 Wstęp Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych - implementacja Dyrektywy 2007/64/WE

Bardziej szczegółowo

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych Warszawa, dnia 18-19

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777)

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777) USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7383-528-3

ISBN 978-83-7383-528-3 Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Bierć Redaktor prowadząca Anna Raciborska Redakcja Katarzyna Tynkiewicz Korekta Katarzyna Tynkiewicz, Joanna Barska Projekt graficzny okładki Katarzyna Juras Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA

Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA Agnieszka Wachnicka Ministerstwo Finansów Warszawa, 17 czerwca 2014 r. Forum

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31 października 2012 r. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności Związek Pracodawców Al. Jerozolimskie 92 Warszawa

Warszawa, 31 października 2012 r. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności Związek Pracodawców Al. Jerozolimskie 92 Warszawa Warszawa, 31 października 2012 r. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności Związek Pracodawców Al. Jerozolimskie 92 Warszawa zarejestrowany pod numerem KRS 384136 przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II

Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II Patrycja Słoma Naczelnik Wydziału Systemów i Usług Płatniczych Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Koncepcja transpozycji dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/3 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 199 poz tj. Dz.U poz. 1572

Dz.U Nr 199 poz tj. Dz.U poz. 1572 Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175 tj. Dz.U. 2016 poz. 1572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

W wyniku rewizji dyrektywy 2003/6/WE zauważono, że nie wszystkie właściwe organy krajowe miały do dyspozycji pełny wachlarz uprawnień umożliwiających

W wyniku rewizji dyrektywy 2003/6/WE zauważono, że nie wszystkie właściwe organy krajowe miały do dyspozycji pełny wachlarz uprawnień umożliwiających UZASADNIENIE Podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt ) jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA OPŁATY INTERCHANGEW TRANSAKCJACH BEZGOTÓWKOWYCH

ANALIZA FUNKCJONOWANIA OPŁATY INTERCHANGEW TRANSAKCJACH BEZGOTÓWKOWYCH ANALIZA FUNKCJONOWANIA OPŁATY INTERCHANGEW TRANSAKCJACH BEZGOTÓWKOWYCH Magdalena Duluk Anna Ziółkowska PLAN PREZENTACJI 1) Opłata interchange 2) Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce 3) Polityka UE odnośnie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 1),2)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych1) 2)

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych1) 2) Dziennik Ustaw Nr 199 11270 Poz. 1175 1175 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych, w tym: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad rynkiem usług płatniczych w kontekście zmian regulacyjnych

Nadzór nad rynkiem usług płatniczych w kontekście zmian regulacyjnych Magdalena Niedolaz Nadzór nad rynkiem usług płatniczych w kontekście zmian regulacyjnych 1. Wstęp Uchwalona w roku 2007 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (druk nr 437)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (druk nr 437) Warszawa, 10 września 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 437) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa dodaje do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 891 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej... 1 2. Umowa

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. usług płatniczych; Dział I Przepisy ogólne

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. usług płatniczych; Dział I Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. 1) 2) o usługach płatniczych Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Europejski rynek płatności detalicznych

Europejski rynek płatności detalicznych Europejski rynek płatności detalicznych Janina Harasim, Bożena Frączek, Grażyna Szustak, Monika Klimontowicz Streszczenie/ Abstract Książka prezentuje współczesny rynek płatności, które postrzegane są

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 1)2) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 1)2) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/88 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 1)2) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, Nr 291, poz. 1707. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/122 Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 873, 1916, z 2015 r. poz. 1764, 1830. o usługach płatniczych 1)

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o usługach płatniczych. Dział I Przepisy ogólne

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o usługach płatniczych. Dział I Przepisy ogólne Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. 1) 2) o usługach płatniczych Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. i inne akty prawne

Prawo bankowe. i inne akty prawne Prawo bankowe i inne akty prawne Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Julita Zimoch-Tuchołka, radca prawny, Partner Monika Malinowska-Hyla,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/5

Kancelaria Sejmu s. 1/5 Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 października 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1166. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 21 Uwagi wprowadzające... 21 Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2010 r. o usługach płatniczych 1) Dział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2010 r. o usługach płatniczych 1) Dział I. Przepisy ogólne Projekt, 6 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia 2010 r. o usługach płatniczych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych, w tym: 1) zasady prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

STUDIA PODYPLOMOWE Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA PODYPLOMOWE Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE. 10h 1. System prawa UE. 2h Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2001 r. Druk nr 697

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2001 r. Druk nr 697 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 6 lipca 2001 r. Druk nr 697 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o usługach płatniczych

Ustawa o usługach płatniczych Krótkie Komentarze Becka Michał Grabowski Ustawa o usługach płatniczych Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o usługach płatniczych Polecamy nasze najnowsze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2006 Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 1 ELEKTRONICZNE

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Druk nr 32

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Druk nr 32 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Druk nr 32 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych.

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-36-11 Druk nr 4217 cz. I Warszawa, 17 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2014 r. Poz. 873

Warszawa, dnia 1 lipca 2014 r. Poz. 873 Warszawa, dnia 1 lipca 2014 r. Poz. 873 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Druk nr 380 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI

KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Jarosław Hornowski Adam Janiszewski Ewa Karkowska Paweł Rudolf Katarzyna Seweryniak KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI Warszawa 2014 Publikacja została wydana

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie ORDYNACJA PODATKOWA 16. wydanie Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA z dnia 12 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Rafał Malujda radca prawny, LL.M. (Rostock) Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość

Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość Dr hab. Edyta Rutkowska- Tomaszewska Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Usługi finansowe w

Bardziej szczegółowo

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 16 listopada 2006 r.

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 16 listopada 2006 r. PL OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 16 listopada 2006 r. wydana na wniosek Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Tsunami paneuropejskich regulacji prawnych

Tsunami paneuropejskich regulacji prawnych Tsunami paneuropejskich regulacji prawnych dr Jan Byrski Adwokat, Partner Warszawa, dnia 22 marca 2016 roku Paneuropejskie regulacje prawne rynku bezgotówkowego 2 Rozporządzenie IF (IF Reg) 3 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Biegli rewidenci projekt nowych regulacji. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Biegli rewidenci projekt nowych regulacji. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk Nowa ustawa zastąpi dotychczasową z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie; wprowadza również zmiany do ustawy o rachunkowości. W dniu 24 czerwca 2008 roku Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.10.2012. Do Komisji Ustawodawczej

Warszawa, 31.10.2012. Do Komisji Ustawodawczej Warszawa, 31.10.2012 Do Komisji Ustawodawczej First Data Polska, właściciel marki POLCARD i największy polski agent rozliczeniowy, w załączeniu przekazuje swoje uwagi do projektu Ustawy w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 25.5.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 155/1 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Implementacja dyrektywy PSD do prawa polskiego Warszawa, 15-16 czerwca 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Ballada. Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz. 1376 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz. 1376 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 listopada 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.12.10 15:33:15 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz. 1376 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE

ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE Maciej Zaleśkiewicz Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 10 lutego 2014 r. 1 I. GENEZA I CELE ROZPORZĄDZENIA EMIR Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora?

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Paweł Bułgaryn Ministerstwo Finansów IV Forum Usług Płatniczych Warszawa, 29 października 2015 Skąd pomysł

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wyrobach medycznych

Ustawa o wyrobach medycznych Komentarz Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) (zm.: Dz.U. 2011, Nr 102, poz. 586, Nr 113, poz. 657) Spis treści Art. Rozdział 1. Przepisy ogólne............................

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 32/15 z dnia 21.04.2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 133/2015 z dnia 21.04.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Rozdział pierwszy Wprowadzenie do problematyki handlu elektronicznego... 21 1. Wpływ Internetu na tworzenie prawa handlu elektronicznego... 21 1.1. Światowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Seminarium poprowadzi: Cele seminarium: Warszawa, 9 czerwca 2016 r. Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/52, sala Etiuda

Seminarium poprowadzi: Cele seminarium: Warszawa, 9 czerwca 2016 r. Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/52, sala Etiuda Zmiany na rynku kredytów hipotecznych i kredytów (pożyczek) konsumenckich wprowadzane nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim i ustawą o działalności instytucji pożyczkowych i pośredników finansowych

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WPROWADZENIE CZĘŚĆ OGÓLNA

UZASADNIENIE WPROWADZENIE CZĘŚĆ OGÓLNA UZASADNIENIE WPROWADZENIE CZĘŚĆ OGÓLNA Zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązania mają na celu unormowanie sposobu świadczenia usług płatniczych oraz uregulowanie działalności polegającej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych

Planowane zmiany prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych Planowane zmiany prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 1 marca 2011 r. Maciej Kurzajewski Z-ca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań;

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; OBIEG PIENIĘŻNY OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; przedmiotem zarówno obrotu gotówkowego, jak i

Bardziej szczegółowo

NORMY PRAWA CYWILNEGO

NORMY PRAWA CYWILNEGO NORMY PRAWA CYWILNEGO Norma prawna: wypowiedz językowa-> wyznaczenie jej adresata, zakres zastosowania, zakres normowania (czyny nakazane lub zakazane) Normy postępowania są tworzone także przez uczestników

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo