Ustawa o usługach płatniczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa o usługach płatniczych"

Transkrypt

1 Krótkie Komentarze Becka Michał Grabowski Ustawa o usługach płatniczych Komentarz C. H. Beck

2 KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o usługach płatniczych

3 Polecamy nasze najnowsze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: J. Nowak-Kubiak Ustawa o działalności leczniczej T. Ostrowski Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych M. Pawełczyk, P. Sokal Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego A. Kopeć, M. Chruściak, M. Szakun, M. Kłoda, G. Kott, T. Ostrowski Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji R. Strzelczyk Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego R. Adamus, T. Jasiński, E. Kurowska, A. Marekwia ZWiĄZki MięDZYGMINNE M. Rojewski, M. Szuchnik USTAWA O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PA- CJENTA. USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. USTAWA REFUNDACYJNA. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

4 Ustawa o usługach płatniczych Komentarz Michał Grabowski WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012

5 Redakcja: Wioleta Beczek Wydawca: Dagna Kordyasz Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Wprowadzenie XIII Wykaz skrótów Wykaz literatury XXI A. Komentarz Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1175) Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy ustawy Art. 2. Określenia ustawowe Art. 3. Pojęcie usług płatniczych Art. 4. Dostawcy Art. 5. Zakres zastosowania przepisów ustawy Art. 6. Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy Art. 7. Charakter środków pieniężnych Art. 8. Norma semiimperatywna Art. 9. Zasady dostępu do systemów płatności Art. 10. Zasady przetwarzania danych osobowych Art. 11. Podmioty zobowiązane tajemnicą zawodową Art. 12. Brak naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej Art. 13. Zastosowanie przepisów odrębnych Art. 14. Nadzór nad dostawcami Art. 15. Skarga Dział II. Obowiązki informacyjne w zakresie świadczenia usług płatniczych Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 16. Wyłączenie zastosowania przepisów działu Art. 17. Zasady poboru opłat Art. 18. Ciężar dowodu Art. 19. Transakcje płatnicze o niskich kwotach Art. 20. Obowiązek poinformowania o opłacie XV

7 Spis treści VI Rozdział 2. Pojedyncze transakcje płatnicze Art. 21. Wyłączenie obowiązku dostarczania informacji Art. 22. Łatwy dostęp do informacji Art. 23. Obowiązki dostawcy Art. 24. Obowiązek udostępnienia informacji Art. 25. Udostępnianie odbiorcy informacji Rozdział 3. Umowa ramowa o usługę płatniczą Art. 26. Umowa ramowa Art. 27. Informacje zawarte w umowie Art. 28. Udostępnienie postanowień umowy Art. 29. Informacja o zmianach Art. 30. Transakcja płatnicza Art. 31. Dostarczenie informacji po transakcji płatniczej w przypadku niekorzystania z rachunku płatniczego Art. 32. Dostarczenie informacji po transakcji płatniczej Dział III. Prawa i obowiązki w zakresie dostarczania usług płatniczych i korzystania z nich Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 33. Wyłączenie przepisów Art. 34. Waluta płatności Art. 35. Wypowiedzenie umowy przez użytkownika Art. 36. Brak opłat za dostarczenie informacji Art. 37. Opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych Art. 38. Opłaty określone w umowie Art. 39. Wyłączenie przepisów Rozdział 2. Autoryzacja transakcji płatniczych Art. 40. Autoryzacja transakcji płatniczej Art. 41. Limity wydatków Art. 42. Obowiązki użytkownika instrumentów płatniczych Art. 43. Obowiązki dostawcy Art. 44. Informacja o nieautoryzowanych transakcjach Art. 45. Ciężar udowodnienia autoryzacji Art. 46. Zwrot kwoty Art. 47. Zwrot kwoty autoryzowanej Art. 48. Termin Rozdział 3. Zlecenia płatnicze i kwoty transakcji płatniczych. 149 Art. 49. Moment otrzymania zlecenia Art. 50. Odmowa wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego Art. 51. Niemożność odwołania zlecenia Art. 52. Pomniejszenie kwoty transakcji

8 Spis treści Rozdział 4. Czas wykonania transakcji płatniczej i data waluty Art. 53. Stosowanie przepisów Art. 54. Obowiązek uznania rachunku Art. 55. Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej Art. 56. Termin przekazania zlecenia Art. 57. Termin przekazania zlecenia Art. 58. Termin wpłaty gotówki Art. 59. Uznanie z datą waluty Dział IV. Krajowe instytucje płatnicze Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez krajowe instytucje płatnicze Art. 60. Zezwolenie Art. 61. Wniosek Art. 62. Postępowanie Art. 63. Zezwolenie Art. 64. Wydanie zezwolenia Art. 65. Odmowa wydania Art. 66. Zmiany w zezwoleniu Art. 67. Wygaśnięcie Art. 68. Nakaz wyodrębnienia Art. 69. Cofnięcie Art. 70. Cofnięcie na wniosek instytucji płatniczej Art. 71. Publikacja informacji Art. 72. Połączenie lub podział instytucji płatniczej Art. 73. Informacje o instytucji płatniczej Art. 74. Zadania KNF Art. 75. Obowiązki KNF Rozdział 2. Fundusze własne i gospodarka finansowa krajowych instytucji płatniczych Art. 76. Fundusze własne Art. 77. Obliczanie funduszy własnych Art. 78. Przyjęcie środków płatniczych na poczet transakcji Art. 79. Delegacja Art. 80. Wszczęcie postępowania Rozdział 3. Sprawozdawczość krajowych instytucji płatniczych Art. 81. Roczne sprawozdanie finansowe Art. 82. Badanie sprawozdań finansowych Art. 83. Kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe. 202 VII

9 Spis treści Rozdział 4. Korzystanie przez krajową instytucję płatniczą z usług agentów oraz powierzanie wykonywania niektórych czynności operacyjnych innym podmiotom Art. 84. Pośrednictwo agentów Art. 85. Zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług za pośrednictwem agenta Art. 86. Umowa o pośrednictwie Art. 87. Uprawnienia KNF Art. 88. Odpowiedzialność Art. 89. Rzetelna informacja Art. 90. Wskazanie instytucji Dział V. Podejmowanie i prowadzenie przez instytucje płatnicze działalności na terytorium państwa goszczącego Art. 91. Działalność na terenie innego państwa Art. 92. Informacja o zmiarze świadczeń na terytorium innego państwa Art. 93. Wpisanie do rejestru Art. 94. Zawiadomienie organów państwa goszczącego Art. 95. Zawiadomienie o działalności transgranicznej Art. 96. Unijne instytucje płatnicze Art. 97. Rozpoczęcie działalności instytucji unijnej Art. 98. Rozpoczęcie działalności instytucji unijnej Dział VI. Nadzór nad krajowymi instytucjami płatniczymi oraz oddziałami unijnych instytucji płatniczych Art. 99. Nadzór KNF Art Czynności nadzorcze Art Szkoda w związku ze sprawowanym nadzorem Art Uprawnienia KNF Art Kontrola Art Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia kontroli Art Uprawnienia KNF w wypadku stwierdzonych nieprawidłowości Art Wprowadzenie w błąd Art Naruszenie polskich przepisów Art Współpraca z innymi organami Art Współpraca z organami macierzystymi lub goszczącymi. 242 Art Przekazanie informacji Art Udzielenie informacji Art Informacje uzyskane lub wytworzone VIII

10 Spis treści Art Pokrycie kosztów nadzoru Art Opłaty Art Delegacja ustawowa Art Niemożność wszczęcia postępowania Art Odpowiednie zastosowanie przepisów Dział VII. Biura usług płatniczych i kasy oszczędnościowo-kredytowe Art Biuro usług płatniczych Art Wpis do rejestru Art Warunki prowadzenia działalności Art Pośrednictwo agenta Art Wniosek o dokonanie wpisu biura usług płatniczych. 254 Art Zawiadomienie KNF o zamiarze zakończenia działalności gospodarczej Art Zastosowanie przepisów innej ustawy Art Zobowiązania biura Art Zgłoszenie Art Przypadek przekroczenia średniej całkowitej kwoty transakcji płatniczych Art Obowiązek przekazywania KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych Art Nadzór KNF Art Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru Art Rozpoczęcie działalności, zawiadomienie Art Odpowiednie zastosowanie przepisów Dział VIII. Rejestr krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców Art Rejestr w systemie informatycznym Art Zawartość rejestru Art Zawartość rejestru Art Zawartość rejestru Art Wniosek Art Wpis z urzędu Art Obowiązek zapewnienia zgodności danych Art Odmowa dokonania wpisu do rejestru Art Odmowa dokonania wpisu do rejestru Art Wykreślenie wpisu z rejestru IX

11 Spis treści Dział IX. Odpowiedzialność cywilna i karna Rozdział 1. Odpowiedzialność za wykonanie transakcji płatniczych Art Unikatowy identyfikator Art Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej Art Odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego Art Odpowiedzialność dostawcy Art Odpowiedzialność dostawcy Art Żądanie zwrotu kwot zapłaconych Art Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej Rozdział 2. Przepisy karne Art Przepis karny Art Przepis karny Art Przepis karny Art Przepis karny Dział X. Zmiany w przepisach obowiązujących Art Zmiana do ustawy o rachunkowości Art Zmiana do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Art Zmiana do ustawy Ordynacja podatkowa Art Zmiana do ustawy Prawo bankowe Art Zmiana do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Art Zmiana do ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Art Zmiana do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Art Zmiana do ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami Art Zmiana do ustawy Prawo dewizowe Art Zmiana do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych Art Zmiana do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Art Zmiana do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej X

12 Spis treści Art Zmiana do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Art Zmiana do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych Dział XI. Przepisy przejściowe i końcowe Art Dostosowanie działalności w zakresie usług płatniczych do przepisów ustawy Art Zgoda na polecenie zapłaty Art Przepis przejściowy Art Kontynuacja działalności Art Zawiadomienie Art Wyłączenie zastosowania przepisów Art Aktualny odpis z KRS Art Obowiązek zawarcia umowy Art Zwolnienie z wymogu uzyskania zezwolenia Art Przekazanie informacji Art Przekazanie informacji Art Zastosowanie przepisu Art Maksymalny limit wydatków budżetu państwa na lata Art Wejście w życie B. Akty wykonawcze Rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej (Dz.U. z 2012 r. poz. 290) Rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 261, poz. 1557) Rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji (Dz.U. Nr 261, poz. 1558) Rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych (Dz.U. Nr 271, poz. 1604) XI

13 Spis treści C. Projekty aktów wykonawczych Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych Indeks rzeczowy XII

14 Wprowadzenie Ustawa z r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz ze zm.) weszła w życie r. Dokonuje ona transpozycji dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającej dyrektywę 97/5/WE (Dz.Urz. UE L 319 z r., s. 1 36) (tzw. PSD). Dyrektywa ta miała na celu przede wszystkim stworzenie wspólnych ram prawnych dla ułatwienia świadczenia usług płatniczych na terytorium Unii Europejskiej oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (na dzień dzisiejszy Lichtenstein, Norwegia, Islandia). Dlatego dyrektywa ta jest tzw. dyrektywą wysokiej harmonizacji, co oznacza że za wyjątkiem precyzyjnie wskazanego zakresu (tzw. opcji narodowych), powinna być transponowana do krajowych systemów prawnych w całości. W UsłPłU została także transponowana część dyrektywalna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 924/2009 z r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) Nr 2560/2001 (Dz.Urz. UE L 266 z r., s. 11). Ustawa o usługach płatniczych wprowadza do polskiego systemu prawnego szereg nowych instytucji prawnych. Do najważniejszych należy samo pojęcie usług płatniczych, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 3 ust. 1. Usługi te mogą być świadczone wyłącznie przez dostawców usług płatniczych, enumeratywnie wskazanych z kolei w art. 4 ust. 2. Usługi płatnicze są świadczone na podstawie umowy o usługi płatnicze. Umowa ta występuje w dwóch odmianach: umowy o pojedynczą transakcję płatniczą oraz umowy ramowej. W zależności od typu umowy, jak również statusu kontrahenta (konsument niekonsument), zróżnicowane ustawowo są obowiązki i prawa stron tej umowy. Ustawa o usługach płatniczych dokonuje zmian wielu innych ustaw, w szczególności ustawy z r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) oraz ustawy z r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz ze zm.). Szereg przepisów ostatniej z wymienionych ustaw zostało uchylonych. W szczególności uchylony został Rozdział 4 tej ustawy, regulujący usługi bankowości elektronicznej. W związku z koniecznością transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elek- XIII

15 Wprowadzenie tronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę 2000/46/WE (Dz.Urz. UE L 267 z r., s. 7) (tzw. EMD II) planowana jest nowelizacja UsłPłU oraz całkowite uchylenie ElektrInstrPłU. Ustawa o usługach płatniczych stanowi zbiór norm o charakterze mieszanym. Część z nich, jak choćby postanowienia w zakresie umów o usługę płatniczą, należy do norm o charakterze prywatnoprawnym. Część norm, zwłaszcza w zakresie nadzoru nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, stanowi normy o charakterze publicznoprawnym. Część z nich dotyczy wszystkich dostawców usług płatniczych, część dotyczy z kolei jedynie podmiotów utworzonych w sensie jurydycznym przez ustawę instytucji płatniczych i biur usług płatniczych. Niniejszy komentarz jest pierwszą tego typu publikacją na polskim rynku. Jego celem jest przede wszystkim dokonanie próby wyjaśnienia, a niekiedy wykładni przepisów, jak również specyficznej siatki pojęć, którą posłużył się ustawodawca w implementacji dyrektywy o usługach płatniczych. Do tego celu zostały wykorzystane źródła dotyczące m.in. transpozycji tej dyrektywy w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz wyjaśnienia Komisji Europejskiej, udzielane w odpowiedzi na konkretne pytania zadawane w związku z transpozycją lub też stosowaniem przedmiotowej dyrektywy. Wyjaśnienia te (tzw. FAQs) nie mają charakteru formalnych działań Komisji czy to w postaci komunikatów, czy to rozstrzygnięć indywidualnych, czy też ostatecznie wykładni autentycznej. Ponieważ jednak dotyczą konkretnych stanów faktycznych, ich wskazanie może być wskazówką do interpretacji przepisów polskiej ustawy transponującej dyrektywę o usługach płatniczych, dyrektywę wysokiej harmonizacji. Warszawa, kwiecień 2012 r. Michał Grabowski XIV

16 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BGB Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738) dyrektywa 2006/48/WE dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. UE L 177 z r., s. 1 ze zm.) ElektrInstrPłU..... ustawa z r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz ze zm.) EMD II/druga dyrektywa o pieniądzu elektronicznym..... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz.Urz. UE L 267 z r., s. 7) KC ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP.... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zprost. i ze zm.) KP ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPC ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) XV

17 Wykaz skrótów KPK ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KredKonU ustawa z r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) KSH ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) NadzRynkFinansU.. ustawa z r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) NBPU ustawa z r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) ObrInstrFinU ustawa z r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz ze zm.) OchrDanOsobU.... ustawa z r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OKiKU ustawa z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OrdPod ustawa z r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) OstRozU ustawa z r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743 ze zm.) pierwsza dyrektywa o pieniądzu elektronicznym..... dyrektywa 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością (Dz.Urz. WE L 275 z r., s. 39) PodOsFizU ustawa z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PostSądAdmU..... ustawa z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) PrBank ustawa z r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrDew ustawa z r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.) XVI

18 Wykaz skrótów ProdNiebU ustawa z r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) PrUpNapr ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) PrzeciwPranPienU.. ustawa z r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.) PSD/dyrektywa o usługach płatniczych dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz.Urz. UE L 319 z r., s ze zm.) (skrót od ang. Payment Services Directive) RachunkU ustawa z r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.) RegUsłPocz Regulamin Porozumienia z r. dotyczącego pocztowych usług płatniczych (M.P. z 2007 r. Nr 70, poz. 760) rozporządzenie 1781/ rozporządzenie (WE) Nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz.Urz. UE L 345 z r., s. 1) rozporządzenie 924/ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 924/2009 z r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) Nr 2560/2001 (Dz.Urz. UE L 266 z r., s. 11) Rzym I rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Dz.Urz. UE L 177 z r., s. 7 ze zm.) XVII

19 Wykaz skrótów SKOKU ustawa z r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) SwobDziałGospU.. ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz ze zm.) SysUbSpołU ustawa z r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.) UsłPłU ustawa z r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz ze zm.) Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz..... Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten vom 25. Juni 2009 (BGBl. I S. 1506, Nr. 35) Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz... Gesetz zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften der Zahlungsdiensterichtlinie vom 25. Juni (2009 BGBl. I S. 1506, Nr. 35) zalecenie Komisji... zalecenie Komisji z r. w sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego (Dz.Urz. UE L 190 z r., s. 87) 2. Sądy, organy administracyjne, instytucje, organizacje BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny EBC Europejski Bank Centralny EFTA Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EOG Europejski Obszar Gospodarczy EPC Europejska Rada ds. Płatności ESBC Europejski System Banków Centralnych ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości EURATOM Europejska Wspólnota Energii Atomowej EWG Europejska Wspólnota Gospodarcza FSA Financial Services Authority KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KIR Krajowa Izba Rozliczeniowa KNF Komisja Nadzoru Finansowego NBP Narodowy Bank Polski NSA Naczelny Sąd Administracyjny SA Sąd Apelacyjny SDR jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego XVIII

20 Wykaz skrótów SEPA Europejski Obszar Płatności w euro SKOK Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe SN Sąd Najwyższy SO Sąd Okręgowy UE Unia Europejska WE Wspólnota Europejska ZBP Związek Banków Polskich ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3. Czasopisma, publikatory BGBl Bundesgesetzblatt BiK Bank i Kredyt BKR Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht Buil. SN Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich EPS Europejski Przegląd Sądowy EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht GB Gazeta Bankowa KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego M.P Monitor Polski MoP Monitor Prawniczy NJW Neue Juristische Wochenschrift ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA Orzecznictwo Sadów Apelacyjnych OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A PB Prawo Bankowe PPH Przegląd Prawa Handlowego Rzeczp Rzeczpospolita TWE Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów VuR Verbraucher und Recht WM Wertpapiermitteilungen, Zeitschrift für Wirtschaftsund Bankrecht ZBB Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft ZVglRWiss Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft XIX

Ustawa o usługach płatniczych 1

Ustawa o usługach płatniczych 1 A. Komentarz Ustawa o usługach płatniczych 1 z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1175) (zm.: Dz.U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707) Spis treści Dział I. Przepisy ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych mgr Michał Grabowski Instrumenty płatnicze w prawie polskim Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA z dnia 12 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych.

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-36-11 Druk nr 4217 cz. I Warszawa, 17 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Krótkie Komentarze Becka Jaromir Miaskowski Krzysztof Niezgoda Piotr Skawiński Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Towary giełdowe I TOWAROWE instrumenty pochodne PRAWNE ASPEKTY OBROTU KRZYSZTOF GORZELAK AGNIESZKA BRACISZEWSKA JOANNA BRACISZEWSKA TOMASZ ROGALSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy

Bardziej szczegółowo

Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno

Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno Ewa Cisowska-Sakrajda, Katarzyna Defecińska-Tomczak Magdalena Sieniuć, Agnieszka Suławko-Karetko Jan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych. Urszula Lewińska, Tomasz Lenart

Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych. Urszula Lewińska, Tomasz Lenart Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych Urszula Lewińska, Tomasz Lenart Warszawa 2013 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo giełdowe Konrad Zacharzewski 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Konrad Zacharzewski Prawo giełdowe W sprzedaży: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/115 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze 1 2 Marian ZDYB ur. 8 grudnia 1951 r. w Sandomierzu. Absolwent Collegium Gostomianum oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Stopień naukowy doktora

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232 Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektronicznych instrumentach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Opracowano na podstawie: Dz. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/137 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r.

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-67-11 Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/139

Kancelaria Sejmu s. 1/139 Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 art. 13 zm. Dz.U.04.96.959 art. 88 2005.06.13 zm. Dz.U.05.83.719 art. 69 2005.08.02 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.08.17 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.10.24

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania: 1) działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1232. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin )

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo