Ustawa o usługach płatniczych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa o usługach płatniczych"

Transkrypt

1 Krótkie Komentarze Becka Michał Grabowski Ustawa o usługach płatniczych Komentarz C. H. Beck

2 KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o usługach płatniczych

3 Polecamy nasze najnowsze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: J. Nowak-Kubiak Ustawa o działalności leczniczej T. Ostrowski Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych M. Pawełczyk, P. Sokal Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego A. Kopeć, M. Chruściak, M. Szakun, M. Kłoda, G. Kott, T. Ostrowski Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji R. Strzelczyk Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego R. Adamus, T. Jasiński, E. Kurowska, A. Marekwia ZWiĄZki MięDZYGMINNE M. Rojewski, M. Szuchnik USTAWA O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PA- CJENTA. USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. USTAWA REFUNDACYJNA. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

4 Ustawa o usługach płatniczych Komentarz Michał Grabowski WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012

5 Redakcja: Wioleta Beczek Wydawca: Dagna Kordyasz Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Wprowadzenie XIII Wykaz skrótów Wykaz literatury XXI A. Komentarz Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1175) Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy ustawy Art. 2. Określenia ustawowe Art. 3. Pojęcie usług płatniczych Art. 4. Dostawcy Art. 5. Zakres zastosowania przepisów ustawy Art. 6. Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy Art. 7. Charakter środków pieniężnych Art. 8. Norma semiimperatywna Art. 9. Zasady dostępu do systemów płatności Art. 10. Zasady przetwarzania danych osobowych Art. 11. Podmioty zobowiązane tajemnicą zawodową Art. 12. Brak naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej Art. 13. Zastosowanie przepisów odrębnych Art. 14. Nadzór nad dostawcami Art. 15. Skarga Dział II. Obowiązki informacyjne w zakresie świadczenia usług płatniczych Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 16. Wyłączenie zastosowania przepisów działu Art. 17. Zasady poboru opłat Art. 18. Ciężar dowodu Art. 19. Transakcje płatnicze o niskich kwotach Art. 20. Obowiązek poinformowania o opłacie XV

7 Spis treści VI Rozdział 2. Pojedyncze transakcje płatnicze Art. 21. Wyłączenie obowiązku dostarczania informacji Art. 22. Łatwy dostęp do informacji Art. 23. Obowiązki dostawcy Art. 24. Obowiązek udostępnienia informacji Art. 25. Udostępnianie odbiorcy informacji Rozdział 3. Umowa ramowa o usługę płatniczą Art. 26. Umowa ramowa Art. 27. Informacje zawarte w umowie Art. 28. Udostępnienie postanowień umowy Art. 29. Informacja o zmianach Art. 30. Transakcja płatnicza Art. 31. Dostarczenie informacji po transakcji płatniczej w przypadku niekorzystania z rachunku płatniczego Art. 32. Dostarczenie informacji po transakcji płatniczej Dział III. Prawa i obowiązki w zakresie dostarczania usług płatniczych i korzystania z nich Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 33. Wyłączenie przepisów Art. 34. Waluta płatności Art. 35. Wypowiedzenie umowy przez użytkownika Art. 36. Brak opłat za dostarczenie informacji Art. 37. Opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych Art. 38. Opłaty określone w umowie Art. 39. Wyłączenie przepisów Rozdział 2. Autoryzacja transakcji płatniczych Art. 40. Autoryzacja transakcji płatniczej Art. 41. Limity wydatków Art. 42. Obowiązki użytkownika instrumentów płatniczych Art. 43. Obowiązki dostawcy Art. 44. Informacja o nieautoryzowanych transakcjach Art. 45. Ciężar udowodnienia autoryzacji Art. 46. Zwrot kwoty Art. 47. Zwrot kwoty autoryzowanej Art. 48. Termin Rozdział 3. Zlecenia płatnicze i kwoty transakcji płatniczych. 149 Art. 49. Moment otrzymania zlecenia Art. 50. Odmowa wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego Art. 51. Niemożność odwołania zlecenia Art. 52. Pomniejszenie kwoty transakcji

8 Spis treści Rozdział 4. Czas wykonania transakcji płatniczej i data waluty Art. 53. Stosowanie przepisów Art. 54. Obowiązek uznania rachunku Art. 55. Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej Art. 56. Termin przekazania zlecenia Art. 57. Termin przekazania zlecenia Art. 58. Termin wpłaty gotówki Art. 59. Uznanie z datą waluty Dział IV. Krajowe instytucje płatnicze Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez krajowe instytucje płatnicze Art. 60. Zezwolenie Art. 61. Wniosek Art. 62. Postępowanie Art. 63. Zezwolenie Art. 64. Wydanie zezwolenia Art. 65. Odmowa wydania Art. 66. Zmiany w zezwoleniu Art. 67. Wygaśnięcie Art. 68. Nakaz wyodrębnienia Art. 69. Cofnięcie Art. 70. Cofnięcie na wniosek instytucji płatniczej Art. 71. Publikacja informacji Art. 72. Połączenie lub podział instytucji płatniczej Art. 73. Informacje o instytucji płatniczej Art. 74. Zadania KNF Art. 75. Obowiązki KNF Rozdział 2. Fundusze własne i gospodarka finansowa krajowych instytucji płatniczych Art. 76. Fundusze własne Art. 77. Obliczanie funduszy własnych Art. 78. Przyjęcie środków płatniczych na poczet transakcji Art. 79. Delegacja Art. 80. Wszczęcie postępowania Rozdział 3. Sprawozdawczość krajowych instytucji płatniczych Art. 81. Roczne sprawozdanie finansowe Art. 82. Badanie sprawozdań finansowych Art. 83. Kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe. 202 VII

9 Spis treści Rozdział 4. Korzystanie przez krajową instytucję płatniczą z usług agentów oraz powierzanie wykonywania niektórych czynności operacyjnych innym podmiotom Art. 84. Pośrednictwo agentów Art. 85. Zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług za pośrednictwem agenta Art. 86. Umowa o pośrednictwie Art. 87. Uprawnienia KNF Art. 88. Odpowiedzialność Art. 89. Rzetelna informacja Art. 90. Wskazanie instytucji Dział V. Podejmowanie i prowadzenie przez instytucje płatnicze działalności na terytorium państwa goszczącego Art. 91. Działalność na terenie innego państwa Art. 92. Informacja o zmiarze świadczeń na terytorium innego państwa Art. 93. Wpisanie do rejestru Art. 94. Zawiadomienie organów państwa goszczącego Art. 95. Zawiadomienie o działalności transgranicznej Art. 96. Unijne instytucje płatnicze Art. 97. Rozpoczęcie działalności instytucji unijnej Art. 98. Rozpoczęcie działalności instytucji unijnej Dział VI. Nadzór nad krajowymi instytucjami płatniczymi oraz oddziałami unijnych instytucji płatniczych Art. 99. Nadzór KNF Art Czynności nadzorcze Art Szkoda w związku ze sprawowanym nadzorem Art Uprawnienia KNF Art Kontrola Art Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia kontroli Art Uprawnienia KNF w wypadku stwierdzonych nieprawidłowości Art Wprowadzenie w błąd Art Naruszenie polskich przepisów Art Współpraca z innymi organami Art Współpraca z organami macierzystymi lub goszczącymi. 242 Art Przekazanie informacji Art Udzielenie informacji Art Informacje uzyskane lub wytworzone VIII

10 Spis treści Art Pokrycie kosztów nadzoru Art Opłaty Art Delegacja ustawowa Art Niemożność wszczęcia postępowania Art Odpowiednie zastosowanie przepisów Dział VII. Biura usług płatniczych i kasy oszczędnościowo-kredytowe Art Biuro usług płatniczych Art Wpis do rejestru Art Warunki prowadzenia działalności Art Pośrednictwo agenta Art Wniosek o dokonanie wpisu biura usług płatniczych. 254 Art Zawiadomienie KNF o zamiarze zakończenia działalności gospodarczej Art Zastosowanie przepisów innej ustawy Art Zobowiązania biura Art Zgłoszenie Art Przypadek przekroczenia średniej całkowitej kwoty transakcji płatniczych Art Obowiązek przekazywania KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych Art Nadzór KNF Art Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru Art Rozpoczęcie działalności, zawiadomienie Art Odpowiednie zastosowanie przepisów Dział VIII. Rejestr krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców Art Rejestr w systemie informatycznym Art Zawartość rejestru Art Zawartość rejestru Art Zawartość rejestru Art Wniosek Art Wpis z urzędu Art Obowiązek zapewnienia zgodności danych Art Odmowa dokonania wpisu do rejestru Art Odmowa dokonania wpisu do rejestru Art Wykreślenie wpisu z rejestru IX

11 Spis treści Dział IX. Odpowiedzialność cywilna i karna Rozdział 1. Odpowiedzialność za wykonanie transakcji płatniczych Art Unikatowy identyfikator Art Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej Art Odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego Art Odpowiedzialność dostawcy Art Odpowiedzialność dostawcy Art Żądanie zwrotu kwot zapłaconych Art Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej Rozdział 2. Przepisy karne Art Przepis karny Art Przepis karny Art Przepis karny Art Przepis karny Dział X. Zmiany w przepisach obowiązujących Art Zmiana do ustawy o rachunkowości Art Zmiana do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Art Zmiana do ustawy Ordynacja podatkowa Art Zmiana do ustawy Prawo bankowe Art Zmiana do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Art Zmiana do ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Art Zmiana do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Art Zmiana do ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami Art Zmiana do ustawy Prawo dewizowe Art Zmiana do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych Art Zmiana do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Art Zmiana do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej X

12 Spis treści Art Zmiana do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Art Zmiana do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych Dział XI. Przepisy przejściowe i końcowe Art Dostosowanie działalności w zakresie usług płatniczych do przepisów ustawy Art Zgoda na polecenie zapłaty Art Przepis przejściowy Art Kontynuacja działalności Art Zawiadomienie Art Wyłączenie zastosowania przepisów Art Aktualny odpis z KRS Art Obowiązek zawarcia umowy Art Zwolnienie z wymogu uzyskania zezwolenia Art Przekazanie informacji Art Przekazanie informacji Art Zastosowanie przepisu Art Maksymalny limit wydatków budżetu państwa na lata Art Wejście w życie B. Akty wykonawcze Rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej (Dz.U. z 2012 r. poz. 290) Rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 261, poz. 1557) Rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji (Dz.U. Nr 261, poz. 1558) Rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych (Dz.U. Nr 271, poz. 1604) XI

13 Spis treści C. Projekty aktów wykonawczych Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych Indeks rzeczowy XII

14 Wprowadzenie Ustawa z r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz ze zm.) weszła w życie r. Dokonuje ona transpozycji dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającej dyrektywę 97/5/WE (Dz.Urz. UE L 319 z r., s. 1 36) (tzw. PSD). Dyrektywa ta miała na celu przede wszystkim stworzenie wspólnych ram prawnych dla ułatwienia świadczenia usług płatniczych na terytorium Unii Europejskiej oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (na dzień dzisiejszy Lichtenstein, Norwegia, Islandia). Dlatego dyrektywa ta jest tzw. dyrektywą wysokiej harmonizacji, co oznacza że za wyjątkiem precyzyjnie wskazanego zakresu (tzw. opcji narodowych), powinna być transponowana do krajowych systemów prawnych w całości. W UsłPłU została także transponowana część dyrektywalna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 924/2009 z r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) Nr 2560/2001 (Dz.Urz. UE L 266 z r., s. 11). Ustawa o usługach płatniczych wprowadza do polskiego systemu prawnego szereg nowych instytucji prawnych. Do najważniejszych należy samo pojęcie usług płatniczych, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 3 ust. 1. Usługi te mogą być świadczone wyłącznie przez dostawców usług płatniczych, enumeratywnie wskazanych z kolei w art. 4 ust. 2. Usługi płatnicze są świadczone na podstawie umowy o usługi płatnicze. Umowa ta występuje w dwóch odmianach: umowy o pojedynczą transakcję płatniczą oraz umowy ramowej. W zależności od typu umowy, jak również statusu kontrahenta (konsument niekonsument), zróżnicowane ustawowo są obowiązki i prawa stron tej umowy. Ustawa o usługach płatniczych dokonuje zmian wielu innych ustaw, w szczególności ustawy z r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) oraz ustawy z r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz ze zm.). Szereg przepisów ostatniej z wymienionych ustaw zostało uchylonych. W szczególności uchylony został Rozdział 4 tej ustawy, regulujący usługi bankowości elektronicznej. W związku z koniecznością transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elek- XIII

15 Wprowadzenie tronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę 2000/46/WE (Dz.Urz. UE L 267 z r., s. 7) (tzw. EMD II) planowana jest nowelizacja UsłPłU oraz całkowite uchylenie ElektrInstrPłU. Ustawa o usługach płatniczych stanowi zbiór norm o charakterze mieszanym. Część z nich, jak choćby postanowienia w zakresie umów o usługę płatniczą, należy do norm o charakterze prywatnoprawnym. Część norm, zwłaszcza w zakresie nadzoru nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, stanowi normy o charakterze publicznoprawnym. Część z nich dotyczy wszystkich dostawców usług płatniczych, część dotyczy z kolei jedynie podmiotów utworzonych w sensie jurydycznym przez ustawę instytucji płatniczych i biur usług płatniczych. Niniejszy komentarz jest pierwszą tego typu publikacją na polskim rynku. Jego celem jest przede wszystkim dokonanie próby wyjaśnienia, a niekiedy wykładni przepisów, jak również specyficznej siatki pojęć, którą posłużył się ustawodawca w implementacji dyrektywy o usługach płatniczych. Do tego celu zostały wykorzystane źródła dotyczące m.in. transpozycji tej dyrektywy w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz wyjaśnienia Komisji Europejskiej, udzielane w odpowiedzi na konkretne pytania zadawane w związku z transpozycją lub też stosowaniem przedmiotowej dyrektywy. Wyjaśnienia te (tzw. FAQs) nie mają charakteru formalnych działań Komisji czy to w postaci komunikatów, czy to rozstrzygnięć indywidualnych, czy też ostatecznie wykładni autentycznej. Ponieważ jednak dotyczą konkretnych stanów faktycznych, ich wskazanie może być wskazówką do interpretacji przepisów polskiej ustawy transponującej dyrektywę o usługach płatniczych, dyrektywę wysokiej harmonizacji. Warszawa, kwiecień 2012 r. Michał Grabowski XIV

16 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BGB Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738) dyrektywa 2006/48/WE dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. UE L 177 z r., s. 1 ze zm.) ElektrInstrPłU..... ustawa z r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz ze zm.) EMD II/druga dyrektywa o pieniądzu elektronicznym..... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz.Urz. UE L 267 z r., s. 7) KC ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP.... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zprost. i ze zm.) KP ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPC ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) XV

17 Wykaz skrótów KPK ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KredKonU ustawa z r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) KSH ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) NadzRynkFinansU.. ustawa z r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) NBPU ustawa z r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) ObrInstrFinU ustawa z r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz ze zm.) OchrDanOsobU.... ustawa z r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OKiKU ustawa z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OrdPod ustawa z r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) OstRozU ustawa z r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743 ze zm.) pierwsza dyrektywa o pieniądzu elektronicznym..... dyrektywa 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością (Dz.Urz. WE L 275 z r., s. 39) PodOsFizU ustawa z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PostSądAdmU..... ustawa z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) PrBank ustawa z r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrDew ustawa z r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.) XVI

18 Wykaz skrótów ProdNiebU ustawa z r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) PrUpNapr ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) PrzeciwPranPienU.. ustawa z r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.) PSD/dyrektywa o usługach płatniczych dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz.Urz. UE L 319 z r., s ze zm.) (skrót od ang. Payment Services Directive) RachunkU ustawa z r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.) RegUsłPocz Regulamin Porozumienia z r. dotyczącego pocztowych usług płatniczych (M.P. z 2007 r. Nr 70, poz. 760) rozporządzenie 1781/ rozporządzenie (WE) Nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz.Urz. UE L 345 z r., s. 1) rozporządzenie 924/ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 924/2009 z r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) Nr 2560/2001 (Dz.Urz. UE L 266 z r., s. 11) Rzym I rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Dz.Urz. UE L 177 z r., s. 7 ze zm.) XVII

19 Wykaz skrótów SKOKU ustawa z r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) SwobDziałGospU.. ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz ze zm.) SysUbSpołU ustawa z r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.) UsłPłU ustawa z r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz ze zm.) Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz..... Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten vom 25. Juni 2009 (BGBl. I S. 1506, Nr. 35) Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz... Gesetz zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften der Zahlungsdiensterichtlinie vom 25. Juni (2009 BGBl. I S. 1506, Nr. 35) zalecenie Komisji... zalecenie Komisji z r. w sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego (Dz.Urz. UE L 190 z r., s. 87) 2. Sądy, organy administracyjne, instytucje, organizacje BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny EBC Europejski Bank Centralny EFTA Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EOG Europejski Obszar Gospodarczy EPC Europejska Rada ds. Płatności ESBC Europejski System Banków Centralnych ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości EURATOM Europejska Wspólnota Energii Atomowej EWG Europejska Wspólnota Gospodarcza FSA Financial Services Authority KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KIR Krajowa Izba Rozliczeniowa KNF Komisja Nadzoru Finansowego NBP Narodowy Bank Polski NSA Naczelny Sąd Administracyjny SA Sąd Apelacyjny SDR jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego XVIII

20 Wykaz skrótów SEPA Europejski Obszar Płatności w euro SKOK Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe SN Sąd Najwyższy SO Sąd Okręgowy UE Unia Europejska WE Wspólnota Europejska ZBP Związek Banków Polskich ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3. Czasopisma, publikatory BGBl Bundesgesetzblatt BiK Bank i Kredyt BKR Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht Buil. SN Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich EPS Europejski Przegląd Sądowy EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht GB Gazeta Bankowa KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego M.P Monitor Polski MoP Monitor Prawniczy NJW Neue Juristische Wochenschrift ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA Orzecznictwo Sadów Apelacyjnych OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A PB Prawo Bankowe PPH Przegląd Prawa Handlowego Rzeczp Rzeczpospolita TWE Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów VuR Verbraucher und Recht WM Wertpapiermitteilungen, Zeitschrift für Wirtschaftsund Bankrecht ZBB Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft ZVglRWiss Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft XIX

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

Ustawa o usługach płatniczych 1

Ustawa o usługach płatniczych 1 A. Komentarz Ustawa o usługach płatniczych 1 z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1175) (zm.: Dz.U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707) Spis treści Dział I. Przepisy ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami usług płatniczych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011

Nadzór nad dostawcami usług płatniczych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011 Nadzór nad dostawcami usług płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011 Wstęp Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych - implementacja Dyrektywy 2007/64/WE

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777)

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777) USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz. 1376 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz. 1376 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 listopada 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.12.10 15:33:15 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz. 1376 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! FINANSOWE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! FINANSOWE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO FINANSOWE w pigułce Wydawnictwo C.H. Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO FINANSOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Krótkie Komentarze Becka Tomasz Ostrowski Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ do Umowy nr CSIOZ/../2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO KOMENTARZ Andrzej Burzak Małgorzata Okoń Piotr Pałka Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Ustawa z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych1) 2)

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych1) 2) Dziennik Ustaw Nr 199 11270 Poz. 1175 1175 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych, w tym: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o usługach płatniczych. Dział I Przepisy ogólne

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o usługach płatniczych. Dział I Przepisy ogólne Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. 1) 2) o usługach płatniczych Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO TESTU NA KONKURS NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2006 R.

ODPOWIEDZI DO TESTU NA KONKURS NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2006 R. ODPOWIEDZI DO TESTU NA KONKURS NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2006 R. Nr PYT. Odp. 1 B art. 188 pkt 1 Konstytucji 2 C art. 209 pkt 1 Konstytucji 3 A art. 98 ust. 2 Konstytucji 4 C art. 144 ust. 2 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Usługi płatnicze. Mateusz Pacak WYDANIE 1. Stan prawny: 1 lipca 2014 roku

KOMENTARZ. Usługi płatnicze. Mateusz Pacak WYDANIE 1. Stan prawny: 1 lipca 2014 roku KOMENTARZ Usługi płatnicze Mateusz Pacak WYDANIE 1 Stan prawny: 1 lipca 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................ 13 Wstęp.........................................................

Bardziej szczegółowo

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym Szymon Pszczółka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Umowy w obrocie gospodarczym W sprzedaży: S. Włodyka

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe Komentarz

Prawo bankowe Komentarz Komentarze Becka Bernard Smykla Prawo bankowe Komentarz 2. wydanie C H BECK KOMENTARZE BECKA Prawo bankowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: J. Jankowski (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 1)2) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 1)2) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/88 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 1)2) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, Nr 291, poz. 1707. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7383-528-3

ISBN 978-83-7383-528-3 Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Bierć Redaktor prowadząca Anna Raciborska Redakcja Katarzyna Tynkiewicz Korekta Katarzyna Tynkiewicz, Joanna Barska Projekt graficzny okładki Katarzyna Juras Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. usług płatniczych; Dział I Przepisy ogólne

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. usług płatniczych; Dział I Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. 1) 2) o usługach płatniczych Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2014 r. Poz. 873

Warszawa, dnia 1 lipca 2014 r. Poz. 873 Warszawa, dnia 1 lipca 2014 r. Poz. 873 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

Przegląd najważniejszych wniosków kierowanych do Rzecznika Finansowego w obszarze działalności sektora bankowego

Przegląd najważniejszych wniosków kierowanych do Rzecznika Finansowego w obszarze działalności sektora bankowego Przegląd najważniejszych wniosków kierowanych do Rzecznika Finansowego w obszarze działalności sektora bankowego Bartosz Wyżykowski Radca Prawny Zastępca Dyrektora Wydziału Rynku Klienta Bankowo-Kapitałowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM Renata Strachowska 2. wydanie Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 15 Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym... 17 Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Mariusz Krzysztofek Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 października 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. i inne akty prawne

Prawo bankowe. i inne akty prawne Prawo bankowe i inne akty prawne Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Krótkie Komentarze Becka Mirosław Pawełczyk Piotr Sokal Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o niektórych formach popierania

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Prawo zamówień publicznych

KOMENTARZE BECKA. Prawo zamówień publicznych KOMENTARZE BECKA Prawo zamówień publicznych Polecamy nasze publikacje z tej serii: Paweł Smoleń (red.) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Piotr Kostański (red.) PRAWO WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań;

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; OBIEG PIENIĘŻNY OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; przedmiotem zarówno obrotu gotówkowego, jak i

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2001 r. Druk nr 697

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2001 r. Druk nr 697 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 6 lipca 2001 r. Druk nr 697 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 października 2014 r. Poz. 1450 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o transporcie drogowym

Ustawa o transporcie drogowym Krótkie Komentarze Becka Grzegorz Lubeńczuk Kamil Sikora Ustawa o transporcie drogowym Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o transporcie drogowym Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2010 r. o usługach płatniczych 1) Dział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2010 r. o usługach płatniczych 1) Dział I. Przepisy ogólne Projekt, 6 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia 2010 r. o usługach płatniczych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych, w tym: 1) zasady prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 1),2)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn.

Bardziej szczegółowo

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych.

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-36-11 Druk nr 4217 cz. I Warszawa, 17 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 199 poz tj. Dz.U poz. 1572

Dz.U Nr 199 poz tj. Dz.U poz. 1572 Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175 tj. Dz.U. 2016 poz. 1572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej... 1 2. Umowa

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Implementacja dyrektywy PSD do prawa polskiego Warszawa, 15-16 czerwca 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Ballada. Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych Warszawa, dnia 18-19

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych U S T AWA Projekt z dnia 1), 2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość

Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość Dr hab. Edyta Rutkowska- Tomaszewska Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Usługi finansowe w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ogłoszenie 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy) z podaniem kodów CPV Kod

Bardziej szczegółowo

Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II

Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II Patrycja Słoma Naczelnik Wydziału Systemów i Usług Płatniczych Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Koncepcja transpozycji dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK JACEK BROLIK ELŻBIETA MUCHA Warszawa 2013 WZORY PISM Stan prawny na 1 września 2013

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/3 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 891 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/5

Kancelaria Sejmu s. 1/5 Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 października 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1166. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Rafał Malujda radca prawny, LL.M. (Rostock) Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA z dnia 12 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców Krótkie Komentarze Becka Łukasz Prasołek Ustawa o czasie pracy kierowców Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o czasie pracy kierowców Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych

Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 7/2013 Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Finansowych z dnia 4 listopada 2013 roku Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe

Bardziej szczegółowo

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych Jerzy Pieróg Prawo zamówień publicznych Komentarz 11. wydanie KOMENTARZE BECKA Prawo zamówień publicznych Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Paweł Smoleń (red.) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Paulina Tyniec-Piszcz. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W ŚWIETLE WEJŚCIA POLSKI DO STREFY EURO wybrane aspekty prawne

Paulina Tyniec-Piszcz. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W ŚWIETLE WEJŚCIA POLSKI DO STREFY EURO wybrane aspekty prawne ZMIANY W FUNKCJONOWANIU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W ŚWIETLE WEJŚCIA POLSKI DO STREFY EURO wybrane aspekty prawne KLUCZOWE ZAGADNIENIA PRAWNE ASPEKTY WEJŚCIA POLSKI DO STREFY EURO KRYTERIA KONWERGENCJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego Akty prawne stosowane w Wydziale Podatków i Opłat Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego Podatek od nieruchomości 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W... 1. WNIOSKODAWCA/ WNIOSKODAWCY A. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO BANKOWE

POLSKIE PRAWO BANKOWE POLSKIE PRAWO BANKOWE WYBRANE ZAGADNIENIA 2. WYDANIE Agnieszka Mikos-Sitek Piotr Zapadka Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Przedmowa... 13 Rozdział pierwszy System bankowy w Polsce... 15 1.

Bardziej szczegółowo

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych PRAWO FINANSOWE Autor: Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk ROZDZIAŁ I. PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Elżbieta Chojna-Duch 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa Robert Lewandowski Przemysław Wołowski Prawo upadłościowe i naprawcze 2. wydanie C.H.Beck AKADEMIA PRAWA Prawo upadłościowe i naprawcze W sprzedaży: S. Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kredycie konsumenckim

Ustawa o kredycie konsumenckim Krótkie Komentarze Becka M. Chruściak, M. Kłoda A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun Ustawa o kredycie konsumenckim Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe.

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. 1/6 A Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. lub Podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia, tj. podmiotu prowadzącego skład podatkowy zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Edycja limitowana J. Bieniak / M. Bieniak / G. Nita-Jagielski K. Oplustil / R. Pabis / A. Rachwał / M. Spyra G. Suliński / M. Tofel / R. Zawłocki Kodeks spółek handlowych Komentarz 2. wydanie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Druk nr 32

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Druk nr 32 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Druk nr 32 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/122 Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 873, 1916, z 2015 r. poz. 1764, 1830. o usługach płatniczych 1)

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 18 grudnia 2013 r. D.ZP-2820/20/13 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo