Sprawozdanie z działalności za 2012 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności za 2012 rok"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Sprawozdanie z działalności za 2012 rok Stalowa Wola, luty 2013 r.

2 Spis treści 1. Bezrobocie w powiecie stalowowolskim 3 2. Działania w zakresie aktywizacji bezrobotnych Niesubsydiowane formy przeciwdziałania bezrobociu Subsydiowane formy przeciwdziałania bezrobociu Projekty współfinansowane ze środków unijnych Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy Funkcjonowanie Urzędu 24 2

3 1. Bezrobocie w powiecie stalowowolskim Na r. w powiecie stalowowolskim zarejestrowanych było 6818 bezrobotnych, w tym 3511 kobiet. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2011 roku (6591) liczba bezrobotnych wzrosła o 227 osób. W związku z obserwowaną corocznie sezonowością zjawiska bezrobocia, w poszczególnych miesiącach 2012 roku występowały zmiany w liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych. W styczniu i lutym wzrastała liczba bezrobotnych, w okresie od marca do lipca odnotowywano systematyczny spadek zarejestrowanych. W sierpniu ponownie nastąpił wzrost liczby bezrobotnych, który utrzymywał się na podobnym poziomie do października. W okresie od listopada do końca 2012 roku liczba zarejestrowanych ponownie wzrastała. Wzrost rejestracji w końcu i na początku roku jest stałym zjawiskiem, gdyż w tym czasie powracają do ewidencji osoby rejestrujące się po pracach sezonowych czy powracające z zagranicy. Z końcem roku kończy się także sporo umów zawieranych przez pracodawców na czas określony. Zmiany w poziomie bezrobocia w latach przedstawia wykres. Poziom bezrobocia w latach Liczba bezrobotnych I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miesiąc W 2012 roku przez pierwsze 10 miesięcy, tj. od stycznia do października, liczba bezrobotnych była niższa niż w analogicznych miesiącach 2011 roku, w ostatnich 2 miesiącach 2012 roku nieznacznie przekroczyła poziom z 2011 roku. Według stanu na roku stopa bezrobocia wynosiła 15,1%. Wartość wskaźnika była najniższa na koniec lipca - 13,7% i utrzymywała się na zbliżonym poziomie do października 2012 roku. Na koniec 2012 r. stopa bezrobocia ponownie wzrosła do wartości 14,8%. Wskaźnikiem obrazującym dynamikę zjawiska bezrobocia jest liczba osób, które uzyskują status bezrobotnego (napływ bezrobotnych) oraz liczba osób, które tracą status bezrobotnego (odpływ bezrobotnych). 3

4 Napływ bezrobotnych do ewidencji i wyrejestrowania bezrobotnych z ewidencji w okresie styczeń grudzień w latach 2011 i 2012 przedstawia tabela. miesiąc napływ bezrobotnych 2011 rok 2012 rok wzrost (+) / spadek (-) liczba liczba w porównaniu odpływ bezrobotnych napływ odpływ bezrobotnych do bezrobotnych w końcu bezrobotnych bezrobotnych w końcu poprzedniego miesiąca miesiąca miesiąca styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień razem X X X W 2012 roku status osoby bezrobotnej uzyskały 7844 osoby (o 75 więcej niż w 2011 roku), wyrejestrowanych zostało 7617 osoby (o 257 mniej niż w 2011 roku). Strukturę napływu bezrobotnych do ewidencji przedstawiono poniżej. Wyszczególnienie styczeń grudzień 2012 roku razem % ogółu Bezrobotni zarejestrowani ogółem ,0 z ogółem kobiety ,4 z prawem do zasiłku ,6 z przyczyn dot. zakładu pracy 458 5,8 zamieszkali na wsi ,4 po raz pierwszy ,2 W 2012 roku podobnie jak w latach wcześniejszych wśród rejestrujących się bezrobotnych dominowały osoby powracające po raz kolejny do ewidencji 6179 osób (78,8% ogółu rejestrujących się bezrobotnych). Strukturę odpływu bezrobotnych z ewidencji przedstawiono poniżej. Wyszczególnienie styczeń grudzień 2012 roku razem % ogółu Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych ,0 w tym podjęcie pracy ,7 niepotwierdzenie gotowości do pracy ,5 rezygnacja ze statusu bezrobotnego 286 3,7 nabycie praw emerytalnych lub rentowych 76 1,0 ukończenie 60/65 lat 18 0,2 podjęcie nauki 44 0,6 nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego 148 1,9 odmowy bez uzasadnionej przyczyny 52 0,7 4

5 W 2012 roku z ewidencji bezrobotnych wyłączonych zostało 7617 osób. Spośród ogółu wyrejestrowanych 38,7 % stanowiły osoby, które podjęły pracę (przed rokiem 42,9%). Częstym powodem wyłączenia z ewidencji bezrobotnych było również niepotwierdzenie gotowości do pracy z tego powodu wyłączono 2705 bezrobotnych, tj. 35,5 % ogółu wyrejestrowanych. Struktura bezrobotnych według stanu na roku Strukturę osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na rok (w porównaniu z danymi za rok poprzedni) przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie r r. Kolumna 3-5 razem % ogółu razem % ogółu Bezrobotni ogółem , ,00 - z tego kobiety , ,5-2,0 zamieszkali na wsi , ,2 +0,3 z prawem do zasiłku , ,7 +0,8 Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy 357 5, ,0 +0,6 czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) wiek (w latach) wykształcenie staż pracy (w latach) do , ,5-0, , ,8 +2, , ,9-0, , ,7-2, , ,7-3,5 pow , ,4 +3, , ,3-1, , ,2-0, , ,3 +1, , ,8-1, , ,3 +1, , ,1 +0,5 wyższe , ,1-0,4 policealne i średnie zawodowe , ,5-0,4 średnie ogólnokształcące , ,8 +0,1 zasadnicze zawodowe , ,3 +1,0 gimnazjalne i poniżej , ,3-0,3 do , ,8-0, , ,4 +0, , ,8 +0, , ,0 +0, , ,7 +0,6 30 i więcej 261 4, ,3 +0,3 bez stażu , ,0-1,7 5

6 Wg płci Spośród bezrobotnych 3511 osób, tj. 51,5% stanowiły kobiety. Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych uległ nieznacznemu obniżeniu wg stanu na r. kobiety stanowiły 53,5% zarejestrowanych. Wg miejsca zamieszkania Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 43,2% ogółu bezrobotnych, tj: 2942 osoby (przed rokiem 42,9%), podczas gdy średnia dla województwa podkarpackiego (inaczej niż w powiecie stalowowolskim) kształtuje się na poziomie przekraczającym 60 %. Wg prawa do zasiłku Prawo do zasiłku posiadało 796 osób (11,7% ogółu bezrobotnych), tj. o 72 osoby więcej niż rok wcześniej. Pomimo, iż wśród bezrobotnych przeważają kobiety, prawo do zasiłku posiadało więcej mężczyzn niż kobiet. Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Na koniec grudnia 2012 roku w rejestrze PUP pozostawało 409 osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 6,0% ogółu bezrobotnych. Na koniec roku poprzedniego liczba bezrobotnych w tej kategorii była mniejsza o 52 osoby (wyniosła 357 bezrobotnych tj. 5,4% ogółu). Wg czasu pozostawania bez pracy Wśród bezrobotnych, podobnie jak w roku 2011, przeważały osoby pozostające bez pracy do 6 miesięcy (3083 osoby). Łącznie stanowiły one 45,2% ogółu bezrobotnych. Drugą liczebnie grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy (2663 osoby, tj. 39,1% ogółu bezrobotnych) z czego 1137 osób (16,7%) to pozostający bez pracy od miesięcy nieprzerwanie od momentu zarejestrowania oraz 1526 osób (22,4%) to pozostający bez pracy dłużej niż 2 lata. Bezrobotni zarejestrowani od 6 12 miesięcy to 1072 osoby (15,7% ogółu zarejestrowanych). Wg wieku Wśród bezrobotnych przeważały osoby w wieku lat, które stanowiły jedną trzecią zarejestrowanych (2058 osób) oraz osoby w wieku lat (1456 osób), stanowiące blisko jedną czwartą ogółu bezrobotnych, co oznacza, że co drugi bezrobotny nie przekroczył 34 roku życia. Stosunkowo liczną grupę stanowiły osoby w wieku lat (1315 osób, tj. 19,3% ogółu bezrobotnych) oraz lat (1211 osób, tj.17,8%). Najmniej zarejestrowanych było osób w wieku 60 lat i więcej (146 osób, tj. 2,1%). 6

7 Wg poziomu wykształcenia Od kilku lat wśród bezrobotnych przeważają osoby z wykształceniem nie wyższym niż zawodowe, na poziomie nieco ponad 50% ogółu bezrobotnych. Według stanu na koniec 2012 roku wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymowało się 1863 osoby (27,3% ogółu bezrobotnych), a gimnazjalnym i poniżej 1588 osób (23,3%). Liczną grupę stanowiły też osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 1672 osoby (24,5%). Najmniej było osób z wykształceniem wyższym 963 osoby (14,1%). W porównaniu do sytuacji sprzed roku nieznacznemu zwiększeniu uległ udział bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym o 130 osób. W pozostałych kategoriach nastąpiły niewielkie zmiany. Wg stażu pracy Wśród bezrobotnych 1571 osób (23% ogółu bezrobotnych) nie posiada żadnego stażu pracy, 870 osób (12,8%) posiadało staż pracy krótszy niż 1 rok. Jest to problem, który szczególnie istotnie dotyka osoby młode, które zakończyły edukację i ze względu na brak doświadczenia zawodowego mają duże problemy z wejściem na rynek pracy. Dużą liczebnie grupę stanowią bezrobotni ze stażem pracy od 1 do 5 lat 1597 osób (23,4% zarejestrowanych) oraz od 10 do 20 lat pracy 952 osoby (14%). Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych znaczną część stanowią osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, są to przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne (3649 osób), bezrobotni bez wykształcenia średniego (3451) oraz bezrobotni bez doświadczenia zawodowego (1958). Bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy przedstawiono poniżej. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy r r. do 25 roku długotrwale bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni W porównaniu do sytuacji sprzed roku niewielki spadek wystąpił wśród osób bezrobotnych do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych, bez doświadczenia zawodowego i w grupie osób niepełnosprawnych.w pozostałych grupach liczba bezrobotnych wzrosła. 7

8 Osoby bezrobotne często charakteryzuje kilka równolegle występujących cech utrudniających podjęcie aktywności zawodowej, które potęgują bariery w znalezieniu zatrudnienia i powodują, że sytuacja tych osób staje się szczególnie niekorzystna na wymagającym rynku pracy. Bezrobotni według zawodów i specjalności Struktura bezrobotnych wg zawodów od lat kształtuje się w podobny sposób. Do czołówki należą osoby wykonujące pracę w zawodach: - sprzedawcy 661 osób, tj. 9,7 % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych na r. - ślusarza -207 osób, tj. 3,0% ogółu, - robotnika gospodarczego 124 osoby, tj. 1,9% ogółu, - robotnika budowlanego 122 osoby, tj. 1,8 ogółu, - technika ekonomisty 121 osób, tj. 1,8% ogółu. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych licznie występowały także osoby posiadające zawód : murarz (98 osób) magazynier (96 osób), kucharz małej gastronomii (95 osób), technik prac biurowych (92 osoby), kucharz ( 91 osób), fryzjer (91 osób). Spośród ogółu bezrobotnych aż 920 osób (13,5% wobec 12,2 % w 2011 r.) nie posiada żadnego zawodu. Specyfika bezrobocia w powiecie stalowowolskim w 2012 roku: - Wyższy udział kobiet niż mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych (51,5% w roku 2012, 53,5% w 2011 roku, podczas gdy w 2010 roku 50,2%); bezrobotne kobiety to najczęściej młode osoby w wieku od lat (54,7% ogółu bezrobotnych kobiet); częściej niż mężczyźni posiadają wyższy poziom wykształcenia, a mimo to przeważają wśród osób długotrwale bezrobotnych (60%). - Ponad połowa bezrobotnych posiadało niski poziom wykształcenia: 50,6% posiadało wykształcenie na poziomie niższym niż średnie: zasadnicze zawodowe 27,3%, gimnazjalne i poniżej 23,3%; wykształcenie wyższe posiadało 14,1% zarejestrowanych. - Osoby młode stanowiły 51,6% ogółu bezrobotnych (w wieku lat 21,3%, lat 30,2%). - Brak lub niewielkie doświadczenie zawodowe posiadała znaczna grupa osób bezrobotnych. Bezrobotni, którzy przed zarejestrowaniem nie pracowali stanowili 23,0% ogółu bezrobotnych, a 36,2% posiadało krótki staż pracy do 5 lat, co w przypadku stawianych przez pracodawców wymagań związanych z posiadaniem udokumentowanego doświadczenia zawodowego, dodatkowo stanowiło barierę w podjęciu pracy. 8

9 2. Działania w zakresie aktywizacji bezrobotnych 2.1. Niesubsydiowane formy przeciwdziałania bezrobociu Pośrednictwo Pracy Pośrednictwo pracy polega w szczególności na udzieleniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez udzielanie informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy oraz inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami. Pośrednictwo to również współpraca z pracodawcami polegająca na kierowaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych oraz udzielaniu im informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy. Pośrednicy pracy utrzymują i nawiązują kontakty z pracodawcami z obszaru działania PUP i prowadzą bazę danych o pracodawcach. Współpraca podtrzymywana jest również z pracodawcami spoza terenu powiatu stalowowolskiego, składającymi oferty pracy. W 2012 roku pośrednicy pracy współpracowali z 548 pracodawcami. Nawiązano współpracę ze 112 nowymi firmami. Odnotowano łącznie 2887 kontaktów z pracodawcami. Głównym celem tych kontaktów było pozyskanie do współpracy nowych podmiotów, utrzymanie wcześniej nawiązanych kontaktów i aktualizacja posiadanych informacji dot. pracodawcy, zapoznawanie się z potrzebami kadrowymi i planami dalszego rozwoju, pozyskanie ofert pracy, promowanie działań i inicjatyw podejmowanych przez PUP. Pośrednicy pracy byli w stałym kontakcie z pracodawcami realizując oferty pracy. We wskazanym okresie na życzenie pracodawców pośrednicy pracy zorganizowali 6 giełd pracy, w których łącznie uczestniczyło 171 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Ponadto odbyły się 3 spotkania informacyjne, w związku z realizowanymi ofertami stażu, na które zaproszono 28 osób bezrobotnych. Pośrednicy pracy uczestniczyli również w targach pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu i Sandomierzu oraz Ochotniczy Hufiec Pracy Centrum Edukacji i Pomocy Młodzieży w Tarnobrzegu. W oparciu o analizę rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy tutejszego urzędu oraz sytuację na lokalnym rynku pracy wydano 10 informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie prac cudzoziemcowi. PUP prowadził również rejestracje oświadczeń pracodawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie powiatu stalowowolskiego o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Zatrudnienie krótkoterminowe mogą podejmować obywatele Ukrainy, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, a także Mołdawii i Gruzji. W roku 2012 zarejestrowano 36 takich oświadczeń. 9

10 Oferty pracy PUP w 2012 roku dysponował 1210 ofertami pracy, z czego 320 to miejsca subsydiowane, 141 to oferty dla osób niepełnosprawnych (w analogicznym okresie roku poprzedniego wpłynęło 1304 oferty pracy, w tym 326 miejsc subsydiowanych, 87 ofert dla osób niepełnosprawnych). Napływ ofert pracy w poszczególnych miesiącach 2012 roku przedstawiono w tabeli. Rodzaj ofert pracy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Niesubsydiowane środkami FP Dla niepełnosprawnych Subsydiowane ogółem Prace interwencyjne w tym Roboty publiczne Doposażenie/wyposażenie miejsca pracy Razem * * bez ofert informacyjnych przekazywanych z innych urzędów, celem upowszechnienia Liczbę ofert pracy zgłoszonych do PUP w roku 2011 i 2012 przedstawia poniższy wykres 180 Liczba ofert pracy w latach 2011 i I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W 2012 roku liczba ofert pracy będących w dyspozycji PUP w porównaniu z 2011 rokiem spadła o 94. W miesiącach: luty, marzec, lipiec, wrzesień, październik, listopad liczba zgłoszonych ofert pracy w 2012 roku była wyższa niż w 2011 roku. Najwięcej ofert odnotowano we wrześniu, kiedy to pośrednicy pracy mieli do zagospodarowania 30 niesubsydiowanych ofert pracy na stanowisko telemarketer, zgłoszonych przez agencje pracy tymczasowej. Największy spadek liczby ofert pracy w porównaniu z 2011 rokiem nastąpił w miesiącu kwietniu na co mógł mieć również wpływ znaczny spadek liczby ofert pracy 10

11 w branży budowlanej. Spadek liczby ofert pracy odnotowano również w miesiącach: styczeń, maj, czerwiec, sierpień i grudzień. W 2012 roku PUP dysponował 320 ofertami subsydiowanymi, tj. o 6 ofert pracy mniej niż w roku poprzednim, z otwartego rynku pracy zgłoszonych zostało 749 niesubsydiowanych miejsc pracy, tj. o 142 mniej niż w roku poprzednim. W 2012 roku najwięcej ofert pracy (w tym subsydiowane) zostało zgłoszonych w zawodach: pracownik ochrony (87 ofert pracy), sprzedawca (58 ofert pracy), przedstawiciel handlowy (54 oferty pracy), sprzątaczka (48 ofert pracy), robotnik gospodarczy (47 ofert pracy), technik prac biurowych (36 ofert pracy), spawacz (34 oferty pracy), ślusarz (31 ofert pracy), kierowca samochodu dostawczego (22 oferty pracy), magazynier (20 ofert pracy), operator obrabiarek sterowanych numerycznie (19 ofert pracy), pomoc kuchenna (19 ofert pracy). Często oprócz formalnych kwalifikacji pracodawcy wymagali doświadczenia zawodowego, posiadania specjalistycznych umiejętności i uprawnień, znajomości języków obcych, dyspozycyjności, predyspozycji osobowościowych. W 2012 roku wydanych zostało 2093 skierowań do pracy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz 1749 skierowań na staż. Głównymi barierami w realizacji ofert pracy były: - miejsce wykonywania pracy (praca w delegacji, praca poza terenem powiatu), - forma zatrudnienia (umowy o dzieło, umowa zlecenie), - charakter wykonywanej pracy (np.: duża dyspozycyjność), - wysokie wymagania stawiane potencjalnym kandydatom, (biegła znajomość dwóch języków, specjalistyczne uprawnienia, specjalne programy komputerowe, licencje), - brak kandydatów w ewidencji urzędu pracy posiadających wskazany przez pracodawcę zawód/kierunek wykształcenia, - specyficzny charakter prowadzonej przez pracodawcę działalności, a w związku z tym wydłużony w czasie proces rekrutacji, - wskazana przez pracodawcę forma kontaktu składanie dokumentów aplikacyjnych drogą internetową uzasadnioną lokalizacją pracodawcy czy komórki rekrutującej poza terenem powiatu, - inne, np.: posiadanie dodatkowych umiejętności (artystycznych, manualnych), posiadanie własnego samochodu. 11

12 Wiele stanowisk ze względu na formę zatrudnienia (umowy zlecenia, umowy o dzieło), proponowane warunki pracy, miejsce wykonywania pracy i charakter pracy, nie były interesujące dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oferty te nie dawały możliwości stabilizacji i dłuższej perspektywy zatrudnienia. Takie oferty pracy stanowiły blisko 32% ogółu ofert pracy niesubsydiowanych (umowa zlecenie miejsc pracy, umowa o dzieło - 72 miejsca pracy, niepełny wymiar czasu pracy - 48 stanowisk pracy). Oferty pracy, gdzie pracę oferowano poza terenem powiatu stalowowolskiego i w delegacji dotyczyły 96 stanowisk pracy. W ewidencji urzędu było również blisko 800 ofert pracy przekazywanych z innych urzędów pracy celem upowszechnienia. Oferty te miały wyłącznie charakter informacyjny i wiązały się z podjęciem zatrudnienia na terenie całego kraju. Od r. do r. liczba wizyt osób bezrobotnych i poszukujących pracy u pośredników pracy wyniosła blisko W trakcie tych wizyt przedkładano klientom propozycje pracy, stażu, a w przypadku braku propozycji odpowiedniej pracy udzielano informacji na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, zapoznawano z ofertami pracy dostępnymi w internetowej bazie ofert pracy, zamieszczanymi na lokalnych portalach internetowych, informowano o innych formach pomocy świadczonych przez tut. urząd oraz o możliwościach samodzielnego poszukiwania pracy, w tym przez agencje zatrudnienia. Wszystkie te informacje odnotowywano w aktach osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Pośrednicy pracy, aktywizując osoby współpracowali również z innymi pracownikami CAZ: doradcami zawodowymi, liderami klubu pracy oraz specjalistami ds. rozwoju zawodowego. Pośrednicy pracy udzielali również informacji dot. świadczonych usług również osobom nie zarejestrowanym. W omawianym okresie pośrednicy pracy wydali osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zaświadczeń do ośrodków pomocy społecznej. W celu upowszechnienia dostępnych w urzędzie ofert pracy oraz zwiększenia skuteczności naboru kandydatów do pracy oferty pracy zamieszczane były na stronie PUP na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia w Centralnej Bazie Ofert Pracy, tablicy ogłoszeń i wyświetlane na monitorach w tut. urzędzie. Przekazywane były również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i lokalnych mediów. Monitoring zwolnień grupowych W 2012 roku nie wpłynęło do PUP żadne zgłoszenie o zamiarze dokonania zwolnień grupowych przez pracodawców mających siedzibę na terenie powiatu stalowowolskiego. PUP został poinformowany o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych od pracodawców, mających główne siedziby poza obszarem działania tut. PUP: Powszechny Zakład 12

13 Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Żagiel S.A. z siedzibą w Lublinie, Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie. Zwolnienia te dotyczyły pojedynczych osób z terenu powiatu stalowowolskiego. Ponadto w listopadzie 2012 r. do PUP wpłynęła informacja z HSW Zakład Ciągarnia Sp. z o.o. o ogłoszonej upadłości likwidacyjnej i zamiarze zwolnienia 229 pracowników. Pośrednictwo pracy za granicą PUP dysponuje ofertami pracy za granicą przekazywanymi w ramach sieci EURES z WUP w Rzeszowie oraz z prywatnych agencji pośrednictwa pracy, które posiadają zezwolenie na kierowanie do pracy za granicą nie realizuje jednak tych ofert, pełni tylko funkcję informacyjną. W 2012 roku PUP dysponował 206 ofertami pracy w ramach sieci EURES na 1340 stanowisk pracy za granicą. W ramach działań pośrednictwa pracy zainteresowanym udzielano informacji na temat możliwości uzyskania zatrudnienia na terenie krajów UE/EOG. Oferty pracy pochodziły przede wszystkim z takich krajów jak: Niemcy (530), Wielka Brytania (337), Czechy (204), Austria (116), Norwegia (48), Estonia (40), Szwecja (14). Dominowały oferty pracy związane z gastronomią, turystyką i hotelarstwem, głównie z Niemiec. Kolejna znaczna grupa to oferty pracy dla pracowników sezonowych w rolnictwie i przetwórstwie mięsno-drobiowym, pochodzące głównie z Wielkiej Brytanii. Odnotowano również zapotrzebowanie w zawodach: spawacz, elektromechanik, operator CNC, odlewnicy, pracownik obsługi lotniska, pracownik obróbki drewna, pielęgniarka/opiekun osób starszych. Składano również zapotrzebowanie na specjalistów branży lotniczej i pracowników naukowo- badawczych. Zagraniczni pracodawcy wymagali przede wszystkim posiadania odpowiednich uprawnień, stażu pracy lub wykształcenia w danym zawodzie, jak też komunikatywnej znajomości języka obcego najczęściej języka angielskiego. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa W 2012 roku doradcy zawodowi udzielali osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, zgodnie z predyspozycjami psychofizycznymi oraz zainteresowaniami zawodowymi. Usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej były realizowane w formie indywidualnej i grupowej. Poradnictwo zawodowe - doradcy zawodowi udzielili 1245 indywidualnych porad zawodowych, polegających na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy. Poradnictwem grupowym objęto 88 osób, w ramach 18 grup - były to głównie zajęcia warsztatowe z zakresu samopoznania, podejmowania decyzji zawodowych, planowania rozwoju zawodowego, motywacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności. 13

14 Informacja zawodowa doradcy zawodowi udzielili 181 osobom bezrobotnym indywidualnych informacji z zakresu zadań i czynności we wskazanym zawodzie, warunków pracy, wymagań psychofizycznych, zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, określenia szans na podjęcie zatrudnienia oraz informacji o metodach poszukiwania pracy, działaniach prowadzonych w PUP oraz inne instytucje rynku pracy. Przeprowadzonych zostało 19 spotkań grupowych, w których uczestniczyło 128 osób - spotkania miały one na celu zapoznanie z aktualnie prowadzonymi przez PUP działaniami na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, lokalnym rynkiem pracy, instytucjami wspierającymi osoby bezrobotne, sposobami aktywnego poszukiwania pracy. Liczbę osób korzystających z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w 2012 roku obrazuje tabela. Wyszczególnienie Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa indywidualne grupowe indywidualna grupowa Liczba osób, które Liczba osób Liczba osób, które Liczba wizyt skorzystały uczestniczących z porady Liczba Liczba skorzystały osób Liczba w spotkaniach indywidualnej wizyt grup z porady grupowej indywidualnych grup grupowych razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Ogółem z tego poszukujący pracy bezrobotni w tym do 25 roku życia powyżej 50 roku życia zamieszkali na wsi niepełnospraw ni Ponadto doradcy zawodowi zorganizowali spotkania dla uczniów Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli, podczas których udzielili informacji na temat możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, lokalnego rynku pracy, usług i instrumentów rynku pracy, z których mogą skorzystać po zarejestrowaniu się w PUP. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (Klub Pracy) Liderzy Klubu Pracy w 2012 roku udzielali pomocy w przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia realizując: Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, w którym w 9 edycjach uczestniczyło 85 osób; szkolenie realizowane było w oparciu o program Szukam pracy opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). 14

15 Zajęcia aktywizacyjne, w których uczestniczyło 519 osób; zajęcia miały formę warsztatową i trwały od 1 do 3 dni; uczestnicy zajęć uczyli się m.in.: sporządzania dokumentów aplikacyjnych, zasad dobrej autoprezentacji, metod i technik poszukiwania pracy, obsługi komputera i Internetu, form i etapów zakładania własnej działalności gospodarczej. Usługę dostępu do informacji i elektronicznych baz danych polegającą na gromadzeniu, opracowywaniu i aktualizowaniu przez lidera klubu pracy informacji przydatnych bezrobotnym i poszukującym pracy przy aktywnym poszukiwaniu pracy - z tej usługi skorzystało 110 osób. Indywidualny Plan Działania W 2012 roku w ramach zadań obligatoryjnych pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i liderzy klubu pracy przygotowali, przy współudziale klientów, IPD dla 2306 osób bezrobotnych oraz pracowali z klientami, którzy rozpoczęli realizację IPD w roku poprzednim. Na koniec 2012 roku IPD objętych było 2821 osób bezrobotnych Subsydiowane formy przeciwdziałania bezrobociu PUP pozyskał w 2012 roku środki Funduszu Pracy na programy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w kwocie ,00 zł, z czego: ,- zł środki Funduszu Pracy przyznane według algorytmu, ,- zł dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie działań skierowanych do bezrobotnych: do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia, w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ,- zł dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów specjalnych, ,- zł środki EFS na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie pn. Więcej szans w powiecie stalowowolskim prefinansowane ze środków Funduszu Pracy. Tut. PUP wziął również udział w konkursach ogłoszonych przez WUP w Rzeszowie i dzięki dobrej ocenie zgłoszonych wniosków pozyskał środki na realizację dwóch kolejnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.: 15

16 1. Projekt Poddziałania pn. Droga do kariery, adresowany do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Całkowita wartość projektu ,90 zł. 2. Projekt Działania 6.2 pn. Moja firma moim sukcesem, adresowany dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres co najmniej 6 miesięcy. Całkowita wartość projektu ,19 zł. Liczbę bezrobotnych aktywizowanych w subsydiowanych programach rynku pracy w ramach umów zawartych w 2012 roku przedstawia tabela. Rok Szkolenia Prace interwencyjne Roboty publiczne Staże Studia podyplomowe Przygotowanie zawodowe dorosłych Środki na rozp. działalności gospodarczej Wyp / dop stanowiska pracy Ogółem * Fundusz Pracy 275* Program specjalny Praca na horyzoncie w tym Program specjalny Przełam bariery Projekt Poddziałania PO KL Projekt Poddziałania PO KL Projekt Działania 6.2 PO KL * w tym 85 osób uczestników Klubu Pracy. W 2012 roku ze środków Funduszu Pracy naliczonych algorytmem oraz w ramach przyznanych rezerw Ministra Pracy i Polityki Społecznej realizowano następujące programy rynku pracy: Szkolenia zawodowe w analizowanym okresie w szkoleniach zawodowych uczestniczyło 182 bezrobotnych, w tym w szkoleniach indywidualnych 94 osoby, w szkoleniach grupowych 88 osób. Kierunki zrealizowanych szkoleń grupowych: - operator koparko ładowarki kl. III 22 osoby, - murarz - tynkarz z egzaminem czeladniczym 12 osób, - monter izolacji budowlanych z egzaminem czeladniczym 10 osób, - grafika komputerowa 3 osoby, - spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur oraz spoinami czołowymi metodą MAG 12 osób, - technolog robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym 6 osób, - opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 14 osób, - kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. C1, C, C1+E, C+E 5 osób, - pilarz 4 osoby. 16

17 Ze środków Funduszu Pracy finansowane były również koszty egzaminów niezbędnych do wykonywania zawodu z tej formy aktywizacji skorzystało 8 osób oraz zajęcia w Klubie Pracy, w których uczestniczyło 85 osób bezrobotnych. Prace interwencyjne podpisano 58 umów dotyczących organizacji prac interwencyjnych, w ramach których zatrudnienie podjęło 84 osoby bezrobotne, w tym w jednostkach budżetowych 55 osób, u przedsiębiorców 29 osób. Roboty publiczne podpisano 17 umów dotyczących organizacji robót publicznych, w ramach których zatrudnienie podjęło 48 osób bezrobotnych, w tym w poszczególnych gminach : Stalowa Wola 13 osób, Radomyśl - 12 osób, Bojanów - 10 osób, Zaklików - 5 osób, Zaleszany - 5 osób, Pysznica - 3 osoby. Staże podpisano 304 umowy dotyczące organizacji staży, w ramach których na staż skierowano 388 osób bezrobotnych. Przygotowanie zawodowe dorosłych skierowano na przygotowanie zawodowe 3 osoby bezrobotne w zawodach cukiernik 2 osoby, zdun 1 osoba bezrobotna. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 58 osób. Bezrobotni najczęściej podejmowani działalność gospodarczą w sektorze handlu (stacjonarnego i przez Internet) 13 osób oraz usług: głównie remontowo budowlanych - 12 osób, związanych z naprawą i konserwacją pojazdów 4 osoby, świadczeniem usług stolarskich 4 osoby, porządkowych 4 osoby, prawniczych 2 osoby, taxi 3 osoby. Refundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach podpisanych umów zatrudnienie na refundowanych stanowiskach pracy podjęły 72 osoby bezrobotne. Nowe miejsca pracy dofinansowane środkami Funduszu Pracy powstały głównie u mikro i małych przedsiębiorców, działających w sektorze usług (budownictwo, mechanika pojazdowa, gastronomia), handlu oraz produkcji. Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia członków spółdzielni socjalnej podpisano 2 umowy dotyczące refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 4 pracowników zatrudnionych na podstawie spółdzielczych umów o pracę. Dokonywano również refundacji składek ZUS 5 pracowników spółdzielni socjalnej na podstawie umowy zawartej w roku

18 Programy specjalne W 2012 roku PUP przystąpił do realizacji dwóch programów specjalnych: 1. Praca na horyzoncie adresowanego do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, limit środków na finansowanie zadań w 2012 r. wynosił ,00 zł, w tym wkład własny ,00 zł, 2. Przełam bariery adresowanego do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, limit środków na finansowanie zadań w 2012 r. wynosił ,00 zł. Okres realizacji programów: 31 maj 2012 r. 30 kwietnia 2013 r. Realizacja programów zakładała następujące formy wsparcia: Forma wsparcia Zajęcia aktywizacyjne przed skierowaniem na staż lub na refundowane stanowisko pracy Liczba osób aktywizowanych: do 30 roku życia powyżej 50 roku życia Staże Szkolenie - opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 9* Szkolenie - operator obrabiarek sterowanych numerycznie Szkolenie z zakresu ABC Biznesu dla osób planujących samodzielną działalność gospodarczą 6* 18 6 Refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy 22 4 Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 19 6 *po zakończeniu udziału w szkoleniach uczestnicy programu zostali skierowani na staż do pracodawcy Obok standardowych działań realizowanych przez PUP, wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przewidziano również szereg dodatkowych rozwiązań w formie specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, tj: - warsztaty tematyczne, - warsztaty kompetencji społecznych (dla osób młodych), - bon inwestycyjny stanowiący finansowe wsparcie mające na celu eliminowanie barier utrudniających i utrzymanie zatrudnienia, - premie dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne po zakończeniu stażu, - jednorazowe wsparcie finansowe na pokrycie składek ZUS i kosztów najmu lokalu dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, - bezpłatne konsultacje i porady specjalistów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 18

19 Wykorzystanie środków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie w 2012 roku, programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu oraz wielkość zaciągniętych zobowiązań na 2013 r. przedstawia poniższa tabela. Lp. Nazwa programu Limit środków (w zł) Wydatki (w zł) Zaangażowanie na 2013 rok wg stanu na r. Środki Funduszu Pracy wg algorytmu, w tym: , , ,00 1. Szkolenia , , ,00 2. Staże , , ,00 3. Prace interwencyjne , , ,00 4. Roboty publiczne , ,38-5. Przygotowanie zawodowe dorosłych , , ,00 6. Studia podyplomowe , ,83-7. Środki na podjęcie działalności gospodarczej , ,26-8. Wyposażenia / doposażenie stanowisk pracy , ,02-9. Składki ZUS - spółdzielnie socjalne , , , Koszty dojazdu do pracy, badania do pracy 1 431, , Refundacja kosztów szkoleń pracowników 935,00 930,45 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPiPS, w tym: , , ,00 1. Szkolenia , , ,00 2. Staże , , ,00 3. Prace interwencyjne , , ,00 4. Roboty publiczne , , ,00 5. Środki na podjęcie działalności gospodarczej , ,00-6. Wyposażenia / doposażenie stanowisk pracy , ,00 - Programy specjalne , , ,00 1. Szkolenia , ,56-2. Staże , , ,00 3. Środki na podjęcie działalności gospodarczej , ,00-4. Wyposażenia / doposażenie stanowisk pracy , ,10-5. Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie , , ,00 Projekt POKL Poddziałanie , ,44 0,00 1. Szkolenia , ,92-2. Staże , ,49-3. Środki na podjęcie działalności gospodarczej , ,93-4. Wyposażenia / doposażenie stanowisk pracy , ,10 - Ogółem , , , Projekty współfinansowane ze środków unijnych Więcej szans w powiecie stalowowolskim PUP w 2012 roku kontynuował, na podstawie umowy z 2008 roku, realizację projektu systemowego Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Więcej szans w powiecie stalowowolskim. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli. 19

20 Zgodnie z Planem Działania w 2012 roku uczestnikami projektu mogły być wyłącznie osoby bezrobotne do 35 roku życia, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu, w tym co najmniej 70% uczestników projektu - osoby do 30 roku życia. W ramach projektu w 2012 roku wsparciem objętych zostało 307 osób bezrobotnych, z czego: na staż skierowano 195 osób, w szkoleniach zawodowych uczestniczyło 58 osób, w tym w szkoleniach indywidualnych - 22 osoby, w szkoleniach grupowych 36 bezrobotnych, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 46 bezrobotnych, zrefundowano koszty wyposażenia 8 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Kierunki szkoleń grupowych zrealizowanych w ramach projektu: - cukiernik z egzaminem czeladniczym 8 osób, - obsługa programu AUTO - CAD 6 osób, - operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 6 osób, - grafika komputerowa 9 osób, - pilarz 7 osób. Uczestnicy projektu zostali objęci dodatkowo usługą pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Limit środków na realizację projektu w 2012 roku wynosił ,00 zł. Droga do kariery W 2012 roku PUP przystąpił do realizacji projektu konkursowego Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Droga do kariery, skierowanego do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2012 r. 31 stycznia 2014 r. Projekt zakłada aktywizację zawodową 210 osób bezrobotnych, z czego docelowo: na staż skierowanych zostanie 195 osób, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych (wyłącznie u przedsiębiorców będących beneficjentami pomocy publicznej) podejmie 15 osób bezrobotnych. Dla uczestników projektu zaplanowano także dodatkowe wsparcie w postaci: szkoleń zawodowych przed skierowaniem na staż lub prace interwencyjne dla 30 bezrobotnych, warsztatów aktywizacyjnych dla 120 bezrobotnych. W 2012 roku w ramach projektu osiągnięto następujące rezultaty: zrealizowano zaplanowane szkolenia zawodowe w zakresie: - księgowość komputerowa 10 osób, 20

21 - magazynier z obsługą komputera, programu do fakturowania oraz kas fiskalnych 10 osób, - obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 10 osób, na staż skierowano 72 osoby, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęło 12 osób, w warsztatach aktywizacyjnych wzięło udział 30 bezrobotnych, uczestników w/w szkoleń zawodowych. Pozostałe działania zaplanowane w projekcie będą kontynuowane w roku bieżącym. Całkowita wartość projektu wynosi ,90 zł (nie jest wymagany wkład własny do projektu), a wykorzystanie środków na r ,69 zł, w tym na: staże ,93 zł, szkolenia zawodowe ,12 zł, prace interwencyjne 6.178,87 zł. Moja firma moim sukcesem W ubiegłym roku PUP uzyskał dofinansowanie realizacji projektu konkursowego Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Moja firma moim sukcesem, skierowanego do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji do dnia przystąpienia do projektu. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie stalowowolskim poprzez wsparcie osób bezrobotnych w podniesieniu kompetencji i podjęciu działalności gospodarczej. Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. 30 kwietnia 2014 r. Całkowita wartość projektu wynosi ,19 zł (nie jest wymagany wkład własny do projektu). W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 5 naborów wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach każdego z naborów do projektu zakwalifikowanych zostanie 20 osób bezrobotnych, które skorzystają ze szkolenia przygotowującego do podjęcia działalności gospodarczej i będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 20 tys. zł. W 2012 r. w ramach projektu poniesiono jedynie wydatki na promocję projektu, realizacja pozostałych działań zaplanowana jest na 2013 i 2014 rok. 21

22 3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych PUP dysponował również środkami przeznaczonymi na finansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu) w kwocie ,00 zł. Według stanu na roku w ewidencji PUP zarejestrowanych było 381 bezrobotnych niepełnosprawnych oraz 87 niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Poniżej przedstawiamy informacje na temat wykorzystania w 2012 roku środków PFRON: Lp. Nazwa zadania Wydatki Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40) Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy, określone w ustawie o promocji., w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art. 11) Udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (art. 12a) Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art. 26d) 9.150, , , , ,69 Ogółem ,25 W ramach posiadanych środków PFRON zaktywizowano 39 osób niepełnosprawnych, z czego: 1. na staż skierowano 11 osób, 2. sfinansowano szkolenia zawodowe dla 3 osób, 3. zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia stanowisk pracy podjęło 18 osób, 4. zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęło 3 osoby, 5. jednorazowe środki na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej otrzymały 4 osoby niepełnosprawne. Dodatkowo sfinansowano dwóm pracodawcom zatrudnienie 6 pracowników pomagającym pracownikom niepełnosprawnym w pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w ubiegłym roku kontynuował również realizację programu pn. JUNIOR program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych. Zgodnie z założeniami programu 20 osób niepełnosprawnych skierowanych przez Urząd na staż otrzymało, obok stypendium wypłacanego ze środków Funduszu Pracy, dodatkowe wsparcie w postaci świadczenia rehabilitacyjnego. Całkowita wartość programu za 2012 rok wyniosła ,03 zł. 22

23 4. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy Poza środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej PUP realizował również inne zadania finansowane ze środków publicznych, tj.: Finansowanie świadczeń obligatoryjnych Środki na świadczenia obligatoryjne były przekazywane do wysokości wydatków. Lp. Wyszczególnienie Wydatki (w zł) 1. Zasiłki dla bezrobotnych ,29 2. Składka na ubezpieczenie społeczne ,97 3. Dodatki aktywizacyjne ,50 Ogółem ,76 Finansowanie innych fakultatywnych zadań W ramach limitu w wysokości ,00 zł wydatki kształtowały się następująco: Lp. Wyszczególnienie Wydatki (w zł) 1. Koszty wysyłki korespondencji ,10 2. Prowizje bankowe i opłaty bankowe ,14 3. Eksploatacja i rozwój systemu informatycznego ,07 4. Klub Pracy i poradnictwo zawodowe ,71 5. Szkolenia kadr organów zatrudnienia ,39 6. Koszty komunikowania z pracodawcami i bezrobotnymi ,46 7. Druki do ustalania uprawnień dla bezrobotnych 6 193,05 8. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników ,99 zatrudnionych w publicznych służbach zatrudnienia 9. Inne ,67 Ogółem ,58 Finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku Na realizację tego zadania ze środków budżetowych wydatkowano w 2012 roku kwotę ,20 zł. 23

24 5. Funkcjonowanie Urzędu W 2012 roku zadania ustawowe w PUP realizowano przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 76,5 osób. Strukturę zatrudnienia w PUP według poziomu wykształcenia, płci i wieku (stan na r. ) przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie o ogółem k kobiety Zatrudnieni w PUP (w do 09) Ogółem 24 i mniej z tego w wieku - lat i więcej w końcu roku Niepełnosprawni Uczestniczący w kształceniu ustawicznym (z rubryki 1) w tym kształcący się w formach pozaszkolnych o k wyższym 05 o k z tego z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym o k o k o k gimnazjalnym i poniżej 09 o k W 2012 roku PUP kontynuował realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania pn. Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli II edycja. W ramach projektu finansowane było zatrudnienie 5 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych oraz szkolenia pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Pracownicy PUP w zależności od potrzeb, zgodnie z planem szkoleń byli kierowani na profesjonalne szkolenia doskonalące ich wiedzę fachową, m.in. z zakresu realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, zagadnień prawnych (KPA, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, finanse publiczne), zagadnień finansowo księgowych, problematyki dotyczącej realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, zagadnień informatycznych. 24

25 W 2012 roku PUP po raz pierwszy w tym okresie programowania pozyskał środki i przystąpił do realizacji dwóch projektów konkursowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wymagało to dobrego przygotowania merytorycznego pracowników niezbędnego do opracowania dokumentacji konkursowych, realizacji i rozliczania projektów oraz wprowadzenia zmian w organizacji pracy PUP. Po przeprowadzonym w 2011 roku audycie systemu teleinformatycznego PUP, mając na uwadze konieczność ciągłego dbania o bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz ochronę gromadzonych i przetwarzanych przez PUP danych osobowych klientów, zarówno w systemie informatycznym jak i w formie papierowej, w 2012 roku znowelizowano Politykę bezpieczeństwa informacji, Politykę ochrony danych osobowych i Instrukcję zarządzania systemem informatycznym. W ramach szkolenia wewnętrznego wszyscy pracownicy i stażyści zostali przeszkoleni w zakresie tych zagadnień. W celu usprawnienia połączeń internetowych pomiędzy lokalami Urzędu przy ul. Dmowskiego 8 i ul. Dmowskiego 11E zestawiono połączenia VPN między tymi lokalizacjami w transmisji radiowej. Od grudnia 2012 r. wdrożono w PUP nowe oprogramowanie pod nazwą Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna (SEPI) umożliwiające wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych klientów PUP, będących jednocześnie klientami Ośrodków Pomocy Społecznej w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Z systemu, na podstawie zawartych porozumień, korzysta PUP oraz wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu stalowowolskiego. Zakup i wdrożenie systemu zostało sfinansowane ze środków Funduszu Pracy. W grudniu 2012 roku zakupiono platformę i zakończono wstępne prace dotyczące dostosowania strony internetowej do wytycznych określonych przez MPiPS. Uruchomienie nowej strony internetowej jest planowane w lutym 2013 roku.. 25

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU Zgodnie z projektem Planu Finansowego Funduszu Pracy ustalonego na rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu planuje przeznaczyć w roku bieżącym na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Grudzień 2014 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Listopad Grudzień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie ul. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów tel. 062-7841553 fax. 0-62 7841149 e-mail: lowe@praca.gov.pl INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku

Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2016 ROKU Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Na koniec 2009 roku w rejestrach PUP figurowało 3.346 osób, w tym 1.837 kobiet. Zdecydowana

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013.

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2009r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2009r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej Uchwała Nr 103/261/09 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku Opracowała Anna Malicka Puławy, 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYJĘTA METODYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce

Bezrobocie w Małopolsce III 21 IV 21 V 21 VI 21 VII 21 VIII 21 IX 21 X 21 XI 21 XII 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 V 211 VI 211 VII 211 VIII 211 IX 211 X 211 XI 211 XII 211 I 212 II 212 III 212 IV 212 V 212 VI 212 VII 212 VIII

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2002 ROKU. Konin, styczeń 2003 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2002 ROKU. Konin, styczeń 2003 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 22 ROKU Konin, styczeń 23 r. S P I S T R E Ś C I I. Analiza bezrobocia w 22 r... 3 1. Sytuacja na rynku pracy... 3 2. Struktura osób bezrobotnych...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: sekretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 26 kwietnia 2012 r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r.

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Zgodnie z uchwałą nr 31 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU

ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w MRĄGOWIE ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Mrągowo, lipiec 2014r. SPIS TREŚĆI

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa ( ) 2 Wynagrodzenia 4010 889 836 420 000. 3 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 1 467 258

Klasyfikacja budŝetowa ( ) 2 Wynagrodzenia 4010 889 836 420 000. 3 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 1 467 258 . FUNDUSZ PRACY Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie zadań w województwie przez samorządy powiatowe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2015

Nr sprawy DA.5410..2015 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Załącznik nr 1 do Regulaminu organizowania staży dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu- Zdroju.. miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju WNIOSEK O ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu ul. Barona 10, 95-100 Zgierz, tel.716-49-41, fax(0-42)717-41-60 Zgierz, kwiecień`2010 1/2010 SPIS TREŚCI Wstęp 1 RYNEK PRACY W ROKU 2009... 4 1.1 Poziom, stopa i dynamika

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...)

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...) Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. 134696586, 134698435, fax. 134616030 e-mail: puplesko@puplesko.pl.. /Pieczęć pracodawcy/ Lesko, dnia.. WNIOSEK o sfinansowanie kosztów kształcenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2013 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE ul. Słowackiego 8 tel. (032) 753 38 50 Centrum Aktywizacji Zawodowej Chrzanów, dnia.. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./ na zasadach

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 27 maja 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji:

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji: Elbląg, dnia...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku Rzeszów 2016 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Ankieta Aplikacyjna. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Ankieta Aplikacyjna. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie Kucharz Doskonały. Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych. Ankieta Aplikacyjna Tytuł projektu Nr projektu Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przezunię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przezunię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer zapytania ofertowego: ŚTZPS/7.4/.2012 Ostrowiec Św., dnia 19.11.2012r ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

sektora oświaty objętych programem zwolnień

sektora oświaty objętych programem zwolnień Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień Zakres możliwej interwencji Osoby zwolnione w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy. (Dz. U. z dnia 16 marca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy. (Dz. U. z dnia 16 marca 2007 r. Dz.U.07.47.314 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z dnia 16 marca 2007 r.) Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako: osoba bezrobotna - posiadająca aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej ... Szczecin, dn.... (pieczątka Organizatora) Nr sprawy w PUP: RAFPB.II.1.2.MM.6300..13 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie WNIOSEK o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo