Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ul. J. Wybickiego 7, Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków"

Transkrypt

1 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ul. J. Wybickiego 7, Kraków S I W Z o p u b l i k o w a n o n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej IGSMiE PAN CPV: , , , , Rozdział I - Instrukcja 2. Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami. 3. Rozdział III - Wzór umowy Tryb: przetarg nieograniczony nr AF-3/13 1/2013 Rozdział I INSTRUKCJA art. 1 ZAMAWIAJĄCY 1. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN), Kraków, ul. Wybickiego 7, NIP: , REGON: , zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej IGSMiE PAN. 2. IGSMiE PAN Kraków posiada osobowość prawną i działa na podstawie wpisu do rejestru instytutów naukowych PAN pod nr RIN-VII-7/98. art. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 2. Tryb zamówienia publicznego przetarg nieograniczony. 2 Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1

2 2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1. W przypadku, gdy wykonawca składa więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami, oferty takiego wykonawcy zostaną odrzucone. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wykonawca określi, jaki zakres zamówienia wykona siłami własnymi, a jaki przy pomocy podwykonawców. art. 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 Opis przedmiotu zamówienia Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej IGSMiE PAN Kody CPV: , , , , Rozbudowa sieci bezprzewodowej i stworzenie platformy współdzielenia dokumentów I. Rozbudowa sieci bezprzewodowej II. Stworzenie platformy współdzielenia dokumentów I. Rozbudowa sieci bezprzewodowej 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować 5 punktów dostępowych, umożliwiających współpracę z obecnie pracującym kontrolerem Cisco WLC Wymagane będzie także dostarczenie 5 dodatkowych licencji do kontrolera, które zwiększą na nim limit obsługiwanych punktów. 2. Wykonawca zobowiązany jest przekonfigurować dotychczasową sieć WiFi według wymagań postawionych przez zleceniodawcę (wymagana będzie także rekonfiguracja przełączników w sieci LAN). 3. Punkty dostępowe powinny obsługiwać równolegle 2.4 i 5GHz, MIMO 2x3 lub 3x3, standard n (300Mbps) i wspierać technologię BandSelect i ClientLink. II. Stworzenie platformy współdzielenia dokumentów 1. Platforma do współdzielenia dokumentów zostanie uruchomiona na wskazanych przez zleceniodawcę serwerach. Powinna być oparta o system SVN i umożliwiać wersjonowanie dokumentów. 2. System musi być w pełni darmowy, umożliwiać bezpieczny dostęp poprzez SSL i portal webowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować i dokonać konfiguracji na jednym z komputerów klienta SVN (TortoiseSVN), przeprowadzając przy tym krótki instruktarz. 2

3 2. Wymiana serwerów i rozbudowa sieci I. Platforma serwerowa II. Platforma wirtualizacyjna III. System uwierzytelnienia i autoryzacji dostępu do sieci bezprzewodowej z portalem zarządzania dostępem gościnnym IV. Wirtualizacja serwerów usługowych V. Integracja sieci i serwerów z systemem uwierzytelnienia i autoryzacji VI. Zabezpieczenie brzegu sieci VII. Szkolenia i dokumentacja VIII. Wymagania co do podwykonawcy IX. Sposób rozliczenia I. Platforma serwerowa 1. Platforma serwerowa musi być fabrycznie nowa i nieużywana wcześniej w żadnych innych projektach. Nie dopuszcza się urządzeń typu refurbished lub odnowionych (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta). 2. Platforma serwerowa musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji numerów seryjnych dostarczonej platformy sprzętowej u producenta w celu sprawdzenia czy pochodzi ona z legalnego kanału sprzedaży. 3. Platforma serwerowa musi być dostarczona w najnowszej, dostępnej w chwili realizacji zamówienia wersji. 4. Platforma serwerowa musi spełniać wymagania i być wspierana przez producenta, niżej opisanego systemu do autoryzacji i uwierzytelnienia dla wdrożeń obsługujących równocześnie do 250 urządzeń podłączonych do sieci LAN, WLAN i VPN. 5. Platforma serwerowa musi składać się z dwóch serwerów, z których każdy musi posiadać minimum: a. 32 GB RAM (4x 8GB) DDR3-1600MHz, z możliwością rozbudowy do 384GB, b. dwa procesory 64 bitowe z 6 rdzeniami (12 wątków) o prędkości 2.4GHz każdy z pamięcią cache 15MB, z obsługą prędkości 2.9GHz poprzez tryb turbo. Powinny obsługiwać pamięci DDR3-800/1066/1333 i posiadać maksymalną prędkość do pamięci 32GB/s. Powinny posiadać szynę do płyty głównej o prędkości 7.2GT/s, wykazywać maksymalny pobór 95W. Oferować Wsparcie dla AVX (Advanced Vector Extensions), VT-x (Virtualization Technology), VT-d (Virtualization Technology for Direct I/O) i nowych instrukcji AES, c. 2 miedziane interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet, d. 2 miedziane interfejsy sieciowe Ten Gigabit Ethernet z możliwością symulacji do 256 wirtualnych urządzeń PCI-e, e. dwa zasilacze 650W, f. trzy dyski twarde 600GB SAS 10K 2.5-inch, g. pięć dysków twardych 1TB SATA 7.2K 2.5-inch, h. obsługę do 16 dysków 2.5-inch SFF z możliwością rozbudowy do 24 (po wymianie kontrolera RAID), i. kontroler RAID 5 z baterią, 3

4 j. szyny umożliwiające montaż w szafie rakowej, k. nie więcej niż 2U wysokości. 6. Serwery muszą być objęte co najmniej 3 letnim serwisem świadczonym bezpośrednio przez producenta w reżimie 8x5xNBD uprawniającym do wymiany sprzętu w przypadku zdiagnozowania awarii urządzenia, wsparcia telefonicznego i mailowego w zakresie konfiguracji urządzenia oraz do aktualizacji oprogramowania urządzenia. II. Platforma wirtualizacyjna 1. Platforma wirtualizacyjna musi umożliwiać zainstalowanie bezpośrednio na sprzęcie fizycznym, bez żadnych pośredniczących systemów operacyjnych i być wspierana przez producenta systemu uwierzytelnienia i autoryzacji. 2. Platforma wirtualizacyjna powinna zawierać oprogramowanie umożliwiające centralne zarządzanie dwoma serwerami. Dodatkowo powinna umożliwiać zaimplementowanie polityki HA pomiędzy serwerami oraz przenoszenie maszyn wirtualnych w locie. 3. W przypadku systemów licencjonowanych, wymagane jest dostarczenie licencji na obsługę do 3 serwerów, w którym każdy może mieć po 2 procesory bez limitu na pamięć RAM. 4. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows X P, Windows Vista, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, Solaris 11,Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6, NetWare 5, OEL 4, OEL 5, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Mandriva, Ubuntu 12.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. 5. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. III. System uwierzytelnienia i autoryzacji dostępu do sieci bezprzewodowej z portalem zarządzania dostępem gościnnym 1. System musi wspierać następujące protokoły uwierzytelnienia i standardy: a. RADIUS, zgodnie z dokumentami: - RFC 2138 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS), - RFC 2139 RADIUS Accounting, - RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS), - RFC 2866 RADIUS Accounting, - RFC 2867 RADIUS Accounting for Tunnel Protocol Support, - RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support, - RFC 2869 RADIUS Extensions; b. RADIUS Proxy dla zewnętrznego serwera RADIUS. 2. System musi współpracować co najmniej z kontrolerem WLAN Cisco 2504 oraz z przełącznikami Cisco Catalyst 2960, 2960S, 3560, 3560G i 3560X. 3. System musi umożliwiać instalację rozproszoną na wielu maszynach (serwerach) fizycznych lub wirtualnych. 4. System musi umożliwiać wydzielenie określonych elementów funkcjonalnych jako oddzielne maszyny fizyczne lub wirtualne, w tym: 4

5 a. element funkcjonalny zarządzania umożliwiający administratorowi dostęp do interfejsu graficznego (GUI) za pomocą przeglądarki web i zmianę konfiguracji całego sytemu oraz monitorowanie jego działania, b. element funkcjonalny logowania i rozwiązywania problemów umożliwiający gromadzenie wiadomości logowania z: - infrastruktury sieciowej, w tym z przełączników dostępowych, - sesji uwierzytelniania 802.1X, - zdarzeń kontroli dostępu (autoryzacji), - zdarzeń związanych z błędami, - zdarzeń związanych z alarmami systemowymi; c. element funkcjonalny usługowy realizujący funkcje: - serwera RADIUS dla infrastruktury sieciowej, - serwera polityk uwierzytelniania i kontroli dostępu 802.1X, - elementu decyzyjnego dla analizy kondycji bezpieczeństwa stacji końcowej, - serwera WWW (HTTP/HTTPS) dla uwierzytelnienia gościnnego i uwierzytelniania z wykorzystaniem formularza webowego, - elementu usługowego dla rozpoznawania urządzeń końcowych podłączonych do sieci. 5. System musi umożliwiać realizację wysokiej dostępności elementów funkcjonalnych, w tym: a. zapewnienie wysokiej dostępności typu 1:1 dla elementu funkcjonalnego zarządzania poprzez jego zdublowanie, b. zapewnienie wysokiej dostępności typu 1:1 dla elementu funkcjonalnego logowania i rozwiązywania problemów poprzez jego zdublowanie, c. zapewnienie wysokiej dostępności przynajmniej typu N+1 dla elementu funkcjonalnego usługowego, czyli dodanie dodatkowego do grupy elementów usługowych w celu zapewnienia ciągłości obsługi uwierzytelnień stacji końcowych i użytkowników za pomocą mechanizmu redundancji grup serwerów RADIUS konfigurowanych na urządzeniach dostępowych w sieci LAN, WLAN i VPN. 6. System musi umożliwiać integrację z bazą użytkowników usługi katalogowej Microsoft Active Directory co najmniej w następujących wersjach: a. Microsoft Windows Active Directory bit, 2003 R2 32-bit i 2003 R2 64- bit, b. Microsoft Windows Active Directory bit, bit i 2008 R2 64-bit. 7. System musi wspierać protokół Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). 8. System musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu graficznego przez przeglądarkę internetową co najmniej przy pomocy przeglądarek: Google Chrome, Microsoft IE 9, Mozilla Firefox. 9. System musi wspierać co najmniej następujące protokoły uwierzytelniania: a. Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS), b. Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) z metodami wewnętrznymi: EAP-MS-CHAPv2, EAP-GTC i EAP-TLS. 10. System musi umożliwiać konfigurację mechanizmów EAP-TLS Session Resume. 11. System musi umożliwiać konfigurację mechanizmów PEAP Session Resume, PEAP Session Timeout i Fast Reconnect. 5

6 12. System musi umożliwiać aktualizację oprogramowania za pomocą interfejsu graficznego z repozytoriów umieszczonych na dysku lokalnym, serwerze TFTP, serwerze FTP/SFTP, udziale NFS, serwerze HTTP/HTTPS. 13. System musi umożliwiać zarządzanie łatkami (patch management), w tym operację powrotu do poprzedniej wersji (rollback). 14. System musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowej na życzenie i w regularnych odstępach czasu. 15. System musi umożliwiać uwierzytelnianie administratorów za pomocą wewnętrznej bazy użytkowników oraz za pomocą zewnętrznego repozytorium użytkowników. 16. System musi umożliwiać wymuszenie reguł złożoności haseł dla administratorów. 17. System musi umożliwiać kontrolę dostępu do poszczególnych elementów menu interfejsu graficznego administratora: a. dostęp do interfejsu konfiguracji usług tożsamości 802.1X, b. dostęp do interfejsu konfiguracji urządzeń sieciowych, c. dostęp do interfejsu konfiguracji polityk, d. dostęp do interfejsu konfiguracji kontroli dostępu gościnnego, e. dostęp do interfejsu monitorowania, rozwiązywania problemów i raportowania. 18. System musi umożliwiać kontrolę dostępu do interfejsu graficznego administratora na podstawie adresu IP. 19. System musi umożliwiać generowanie przynajmniej następujących raportów: a. raportów dla protokołów AAA w tym diagnostyki protokołów AAA, trendów uwierzytelnienia 802.1X, accountingu RADIUS, uwierzytelniania RADIUS, b. raportów dozwolonych protokołów - sumarycznej informacji o uwierzytelnieniach RADIUS per protokół, w tym uwierzytelnień pomyślnych i uwierzytelnień nieudanych, - 5 największych ilości uwierzytelnień RADIUS per protokół EAP (Top5), w tym uwierzytelnień pomyślnych i uwierzytelnień nieudanych, c. raportów dla stacji końcowych, w tym: - uwierzytelnień z wykorzystaniem adresu MAC, - Top N uwierzytelnień per adres MAC stacji, - Top N uwierzytelnień per maszyna, - działań podsystemu profilera per adres MAC, - czasu wymaganego do rozpoznania typu stacji per adres MAC, d. raportów dla błędów, w tym: - błędów uwierzytelniania per szczegółowy kod błędu który wystąpił, - sumarycznych przyczyn nieudanych uwierzytelnień -Top N uwierzytelnień per rodzaj błędu, e. raportów dla urządzeń sieciowych: - sumarycznych uwierzytelnień dla urządzeń sieciowych -Top N uwierzytelnień per urządzenie sieciowe niedostępności, serwera AAA dla urządzenia sieciowego wiadomości, logowanych przez urządzenia sieciowe - top N niedostępności serwera AAA dla urządzeń sieciowych, f. raportów użytkowników: - sumarycznych uwierzytelnień użytkowników, - Top N uwierzytelnień per użytkownik, - sesji użytkowników gościnnych, 6

7 - aktywności użytkowników gościnnych, - sumarycznych uwierzytelnień sponsorów dostępu gościnnego, - uwierzytelnień per unikalny użytkownik. g. raportów sesji - aktywnych sesji RADIUS, - historii sesji RADIUS, - zaterminowanych sesji RADIUS. 20. System musi umożliwiać generowanie alarmów systemowych w sytuacjach krytycznych za pomocą wiadomości i protokołu SYSLOG. 21. System musi posiadać zintegrowany z interfejsem graficznym zestaw narzędzi diagnostycznych dla rozwiązywania problemów, w tym: a. badanie łączności IP za pomocą ping, nslookup, traceroute, b. wyszukiwanie zdarzeń RADIUS z uwzględnieniem nazwy użytkownika, adresu MAC, adresu IP urządzenia dostępowego, numeru portu urządzenia dostępowego, statusu uwierzytelnienia (udane/nieudane), zakresu czasowego co do dnia, godziny i minuty oraz przyczyny nieudanego uwierzytelnienia, c. ewaluację zgodności konfiguracji dostępowego urządzenia sieciowego, d. wykonanie zrzutu ruchu sieciowego docierającego do systemu w celu analizy pakietowej. 22. System musi umożliwiać równoczesną obsługę co najmniej 250 urządzeń przewodowych i bezprzewodowych podłączonych do sieci LAN, WLAN i VPN. 23. System musi umożliwiać dodawanie licencji w ramach wzrostu liczby obsługiwanych stacji końcowych. 24. System musi umożliwiać uwierzytelnienie i kontrolę dostępu kablowego w sieci LAN, bezprzewodowego w sieci WLAN i zdalnego VPN. 25. System musi umożliwiać inkrementalną skalowalność do przynajmniej 2000 równocześnie obsługiwanych urządzeń końcowych bez potrzeby dodawania kolejnych serwerów do istniejącego wdrożenia. 26. System musi umożliwiać instalację na maszynie wirtualnej (VM) lub maszynie fizycznej, w tym na wirtualizatorze VMWare ESX 4.x, na wirtualizatorze VMWare ESXi 4.x i 5.x oraz na serwerach fizycznych wspieranych przez producenta systemu. 27. System musi wspierać standard 802.1X z przynajmniej następującymi suplikantami: a. Cisco AnyConnect Network Access Manager, b. wbudowanym klientem 802.1X dla Windows XP/Vista/7, c. Apple Mac OS X Supplicant 10.5 /10.6/10.7, d. Juniper Odyssey 5.x. 28. System musi umożliwiać tworzenie polityk uwierzytelniania i autoryzacji (kontroli dostępu) 802.1X opartych o złożone i wielowarunkowe reguły. 29. System musi umożliwiać uwierzytelnianie 802.1X maszyn i użytkowników. 30. System musi posiadać lokalną bazę użytkowników. Lokalną bazę użytkowników można tworzyć ręcznie per użytkownik lub zaimportować w postaci zbiorczego pliku w formacie CSV. 31. System musi posiadać lokalną bazę stacji końcowych. Lokalną bazę stacji końcowych można tworzyć ręcznie per stacja końcowa na podstawie unikalnego adresu MAC lub zaimportować w postaci zbiorczego pliku w formacie CSV. 32. System musi wspierać uwierzytelnienie stacji końcowych na podstawie zawartych w lokalnej bazie stacji końcowych adresów MAC przy pomocy mechanizmu MAB (MAC 7

8 Authentication Bypass) lub mechanizmu równoważnego. Mechanizm równoważny nie może bazować na atrybutach RADIUS User-Name ani User-Password. 33. System musi umożliwiać realizację dostępu gościnnego dla stacji końcowych wyposażonych w przeglądarkę internetową, w tym co najmniej Google Chrome, Microsoft IE i Mozilla Firefox. 34. System musi umożliwiać dodawanie kont dostępu gościnnego przez wybrane osoby (sponsorów). 35. Uwierzytelnienie sponsora musi się odbywać sekwencyjnie w oparciu o wewnętrzną bazę użytkowników i zewnętrzne repozytorium użytkowników. 36. System musi umożliwiać konfigurację uprawnień sponsora, w tym uprawnienia do: a. logowania się do systemu, b. tworzenia pojedynczego konta gościnnego, c. tworzenia wielu kont gościnnych, d. tworzenia zadanej liczby kont losowych, e. importowania kont gościnnych z pliku CSV, f. wysyłania wiadomości po utworzeniu konta gościnnego, g. wysyłania wiadomości SMS po utworzeniu konta gościnnego, h. wyświetlenia hasła konta gościnnego, i. wydrukowania danych konta gościnnego, j. wyświetlenia danych stworzonych kont gościnnych, k. zawieszenia kont gościnnych. 37. System musi umożliwiać konfigurację wyglądu portalu sponsora i gościa, w tym zmianę logo strony logowania i zmianę koloru tła. 38. System musi umożliwiać zmianę konfiguracji portów portalu administratora, gościa i sponsora, w tym portu HTTP oraz portu HTTPS. 39. System musi umożliwiać zmianę adresu URL strony sponsora. 40. System musi umożliwiać automatyczne kasowanie wygasłych kont gościnnych na żądanie oraz okresowo co zadaną liczbę dni i o określonej godzinie. 41. System musi umożliwiać wyświetlenie czasu ostatniego kasowania wygasłych kont gościnnych oraz następnego kasowania wygasłych kont gościnnych. 42. System musi posiadać wzorce językowe lub umożliwiać ich dodanie dla stron sponsora i gościa w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. 43. System musi umożliwiać modyfikacje i tworzenie własnego wzorca językowego dla stron sponsora i gościa. 44. System musi umożliwiać wskazanie pól opcjonalnych i obowiązkowych w formularzu tworzenia konta dostępu gościnnego przez sponsora. Formularz musi posiadać co najmniej następujące pola: imię, nazwisko, firma, adres , numer telefonu oraz PESEL. 45. System w zakresie obsługi dostępu gościnnego musi umożliwiać: a. wyświetlenie regulaminu korzystania z sieci, b. zmianę hasła gościa, c. pobranie i instalację klienta analizy kondycji bezpieczeństwa stacji końcowej, d. samoobsługę przez gościa, czyli możliwości utworzenia konta gościnnego bez udziału sponsora, e. samorejestrację urządzenia końcowego dla dostępu gościnnego. 46. System musi umożliwiać honorowanie preferencji językowych przeglądarki internetowej dla zastosowania odpowiedniego wzorca językowego. 47. System musi umożliwiać konfigurację maksymalnej ilości nieudanych logowań do konta gościnnego w przedziale od 1 do 9. 8

9 48. System musi umożliwiać zdefiniowanie okresu ważności konta gościnnego. 49. System musi umożliwiać konfigurację polityki złożoności haseł użytkowników gościnnych w zakresie: a. znaków alfabetu, które mogą występować w haśle, b. minimalnej ilości znaków alfabetu w haśle, c. znaków numerycznych, które mogą występować w haśle, d. minimalnej ilości znaków numerycznych w haśle, e. znaków specjalnych, które mogą występować w haśle, f. minimalnej ilości znaków specjalnych w haśle. 50. System musi umożliwiać konfigurację polityki nazwy użytkownika gościnnego: a. tworzenie nazwy użytkownika z adresu , b. minimalnej długości nazwy użytkownika, c. znaków alfabetu, które mogą występować w nazwie użytkownika, d. minimalnej ilości znaków alfabetu w nazwie użytkownika, e. znaków numerycznych, które mogą występować w nazwie użytkownika, f. minimalnej ilości znaków numerycznych w nazwie użytkownika, g. znaków specjalnych, które mogą występować w nazwie użytkownika, h. minimalnej ilości znaków specjalnych w nazwie użytkownika. 51. System musi umożliwiać dokonanie profilowania (profiling) stacji końcowej. 52. System musi umożliwiać dokonanie profilowania stacji końcowych poprzez analizę informacji pochodzących z następujących źródeł: DHCP, HTTP, RADIUS, Network Scan (NMAP), DNS, SNMP. 53. System musi umożliwiać wysłanie wiadomości RADIUS CoA (Reauth, Port Bounce) zgodnych z RFC 5176 po dokonaniu profilowania urządzenia końcowego w celu zmiany profilu autoryzacji. 54. System musi umożliwiać dodawanie sprofilowanych stacji końcowych do lokalnej bazy stacji końcowych wraz z przypisaniem do grupy. 55. System musi posiadać dostarczony przez producenta zestaw profili urządzeń, w tym dla: a. Android, b. Apple: Apple MacBook, Apple ipad, Apple iphone, Apple ipod, c. BlackBerry, d. Workstation: - FreeBSD Workstation, - Linux Workstation, - Macintosh Workstation: OS-X Workstation, OS-X Leopard, OS-X Lion, OS-X SnowLeopard, OS-X Tiger, - Microsoft Workstation: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows XP, - OpenBSD Workstation, - Sun Workstation. 56. System musi umożliwiać działanie na 2 serwerach obsługujących równocześnie do 250 urządzeń podłączonych do sieci LAN, WLAN i VPN, tak aby możliwe było zapewnienie nieprzerwanego działania systemu w przypadku awarii pojedynczego serwera. 57. System musi być dostarczone w najnowszej, dostępnej w chwili realizacji zamówienia wersji. 58. Dokumentacja do systemu zarządzania musi być publicznie dostępna na stronie internetowej producenta. 9

10 59. Producent musi publikować na swojej stronie internetowej informacje o wykrytych lukach bezpieczeństwa w systemie. 60. System musi być objęte co najmniej 3 letnim serwisem świadczonym bezpośrednio przez producenta uprawniającym do wsparcia telefonicznego i mailowego w zakresie konfiguracji systemu oraz do aktualizacji oprogramowania systemu. IV. Wirtualizacja serwerów usługowych 1. Przed rozpoczęciem prac, wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić audyt aktualnego stanu systemu serwerów usługowych i działających na nim usług. 2. Usługi głównego serwera zleceniodawcy, znajdujące się dotychczas na jednym systemie GNU/Linux Debian 5.0, takie jak , WWW, SAMBA, DNS i DHCP mają zostać rozdzielone i przeniesione na nową platformę serwerową. Wymagać to będzie utworzenia oddzielnego wirtualnego systemu dla każdej z usług. W zależności od wyników przeprowadzonego audytu, możliwe jest utworzenie więcej niż jednego serwera wirtualnego dla danej usługi (jeżeli zostanie to odpowiednio uzasadnione). 3. Na nową platformę serwerową mają zostać także przeniesione dwa systemy Microsoft Windows oraz jeden system GNU/Linux Debian 5.0, oraz dwa kolejne systemy Linux ( Outside i Mgmt ) wraz z wszystkimi działającymi na nich usługami. 4. Wszystkie nowe wirtualne serwery powinny zostać zintegrowane z obecnym systemem monitorowania i systemem kopii zapasowej. 5. Każdy z nowych serwerów musi działać w architekturze HA na dwóch serwerach fizycznych, opartej o zaoferowany system wirtualizacyjny. V. Integracja sieci i serwerów z systemem uwierzytelnienia i autoryzacji 1. Na nowej platformie serwerowej ma zostać skonfigurowany system infrastruktury klucza publicznego, tzw. PKI. Ze względów bezpieczeństwa, Root CA ma zostać wyłączony i nie startować po restarcie serwerów fizycznych. Obsługą certyfikatów dla urządzeń i usług działających na serwerach i w sieci powinna być obsługiwana przez skonfigurowane do tego celu Sub CA. Architektura systemu powinna przewidywać redundantną kopię Root CA i Sub CA na każdym z fizycznych serwerów. Root CA i Sub CA muszą zostać skonfigurowane na oddzielnych do tego celu serwerach wirtualnych, opartych o system GNU/Linux Debian w najnowszej wersji. 2. Wszystkie interfejsy systemów zarządzania i monitorowania zdarzeń w sieci i na serwerach powinny zostać zintegrowane z certyfikatem, wystawionym przez nowe PKI. 3. Na wszystkie urządzenia sieciowe ma zostać zainstalowany certyfikat nowego PKI. 4. Na potrzeby centralnej bazy wykorzystywanej do celów autoryzacji, musi zostać skonfigurowana usługa LDAP. Do tego celu należy wykorzystać OpenLDAP w architekturze active-active, umożliwiającej jednoczesne wprowadzanie i odczytywanie danych na każdym z serwerów. Do tego celu powinny zostać skonfigurowane oddzielne serwery wirtualne, oparte o system GNU/Linux Debian w najnowszej wersji. 5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić analizę aktualnie działających usług i przygotować system LDAP do integracji z systemem poczty elektronicznej, serwerami plików i systemem uwierzytelnienia. Do tego celu będzie potrzebne zbudowanie bazy wszystkich użytkowników końcowych systemu. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić zleceniodawcy listę danych, jakie powinny zostać mu dostarczone w celu 10

11 wprowadzenia do struktury LDAP. Zleceniodawca zobowiązuje się do zebrania i dostarczenia wszystkich potrzebnych do tego celu informacji. 6. Integracja urządzeń sieciowych z systemem uwierzytelnienia i autoryzacji powinna odbyć się w trzech etapach w odstępach od 2 do 4 tygodni: a. W pierwszym etapie, sieć powinna zostać skonfigurowana do uwierzytelniania użytkowników z dopuszczeniem do normalnej pracy użytkowników sieci przewodowej, którzy jeszcze się nie uwierzytelnili. - Dostarczony system uwierzytelniania i autoryzacji ma zostać zintegrowany z wszystkimi urządzeniami sieciowymi, systemem LDAP i systemem PKI. Komunikacja pomiędzy systemem uwierzytelnienia i autoryzacji, a LDAP ma odbywać się poprzez szyfrowane połączenie. Dostęp do sieci przewodowej ma być możliwy po poprawnym uwierzytelnieniu lub bez uwierzytelnienia. Dostęp do sieci bezprzewodowej ma być realizowany poprzez dwa oddzielne ESSID. W jednym ma zostać udzielony dostęp tylko poprzez poprawne uwierzytelnienie w nowym systemie. Drugi ma umożliwiać dostęp za pomocą współdzielonego klucza WPA2. - Użytkownicy mają uwierzytelniać się wyłącznie przy użyciu loginu i hasła zawartego w LDAP, a telefony i drukarki za pomocą mechanizmu MAB. - System ma dopuszczać równoległe uwierzytelnienie kilku użytkowników i jednego telefonu IP na jednym porcie. - Wykonawca zobowiązuje się napisać skrypty autokonfigurujące komputery użytkowników końcowych, które konfigurowałyby 802.1X dla sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz instalowałby certyfikat nowego PKI. Skrypty powinny działać na systemach Microsoft Windows, Mac OS X i Linux w wersji najnowszej lub o jedną wersję niżej. - Na koniec pierwszego etapu, wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić krótki instruktarz omawiający wprowadzone zmiany, działanie napisanych skryptów, sposoby diagnozy potencjalnych problemów i wytyczne co do instruktarzu użytkowników końcowych systemu. - Wykonawca zobowiązuje się przygotować treść informującą użytkowników o zaistniałych zmianach wraz z krótkim instruktarzem dotyczącym uruchomienia przygotowanych skryptów. Zleceniodawca zobowiązuje się zająć dostarczeniem skryptów do użytkowników końcowych oraz dopilnowaniem ich uruchomienia. - Przed rozpoczęciem drugiego etapu, wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić analizę ilości osób jakim udało się prawidłowo uwierzytelnić do sieci. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za problemy związane ze stacjami końcowymi użytkowników systemu, jak między innymi wirusy czy popsute systemy operacyjne. Niemniej, zobowiązuje się on dostarczyć informację na temat ilości komputerów jakim udało się i jakim nie udało się prawidłowo dołączyć do nowego systemu, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem realizacji drugiego etapu. - Wykonawca zobowiązuje się poświęcić do 16 godzin na rozwiązanie potencjalnych problemów ze stacjami końcowymi, mającymi problem z uwierzytelnieniem się w nowym systemie. b. Drugi etap ma umożliwić dostęp do danych w sieci firmowej tylko osobą uwierzytelnionym w nowym systemie. Osoby, nie mogące się uwierzytelnić mają mieć dostęp tylko do sieci Internet. 11

12 - Skonfigurowana polityka bezpieczeństwa powinna realizowana być na kontrolerze punktów dostępowych i przełącznikach. - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć informację na temat ilości poprawnie i niepoprawnie uwierzytelnionych użytkowników systemu, na minimum tydzień przed rozpoczęciem trzeciego etapu. c. W trzecim etapie, dostęp do sieci ma się odbywać się tylko po prawidłowym uwierzytelnieniu w systemie. - Mają zostać usunięte ESSID, umożliwiające dostęp poprzez współdzielony klucz WPA2. - Dostęp dla gości ma odbywać się poprzez udzielenie czasowego dostępu. Do tego celu mają zostać skonfigurowane dwa portale webowe. Sponsor Portal ma umożliwiać udzielanie czasowego dostępu gościowi, przez pracownika Instytutu. Guest Portal powinien umożliwiać uwierzytelnienie gościom. - Na koniec tego etapu, wykonawca zobowiązuje się dokonać analizy ilości osób jakie poprawnie i niepoprawnie nawiązują łączność do sieci. 7. Sieć przewodowa i bezprzewodowa powinna zostać zintegrowana z systemem Eduroam. a. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w imieniu zleceniodawcy niezbędne negocjacje i ustalenia w celu realizacji przyłączenia do projektu Eduroam. b. Zbudowany system uwierzytelniania i autoryzacji ma zostać zintegrowany systemem Eduroam, umożliwiając ograniczony dostęp do sieci Internet. 8. Integracja usług serwerów z LDAP a. Dostęp do poczty elektronicznej i serwerów plików ma odbywać się po poprawnym uwierzytelnieniu, korzystając z danych zawartych w bazie LDAP. b. Dostęp do zasobów plikowych ma zostać udzielony po poprawnym uwierzytelnieniu i przynależności do odpowiedniej grupy. c. Dostęp do poczty elektronicznej ma zostać udzielony po prawidłowym uwierzytelnieniu i po weryfikacji przynależności adresów do konta. 9. W celu umożliwienia zmiany hasła, wykonawca zobowiązuje się przygotować portal webowy, umożliwiający jego zmianę. Dostęp do niego ma odbywać się poprzez szyfrowane połączenie. VI. Zabezpieczenie brzegu sieci 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników i usług znajdujących się wewnątrz sieci aktualna zapora sieciowa obsługiwana na routerze Cisco ISR G ma zostać zrekonfigurowana do realizacji inspekcji każdego z protokołów jaki jest wpuszczany i wypuszczany z sieci. W miarę możliwości technicznych, inspekcja powinna odbywać się na poziomie aplikacji działających na wykorzystywanych portach. 2. Dostęp do sieci z zewnątrz powinien odbywać się poprzez SSL VPN. W tym celu, wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niezbędne licencje do routera Cisco ISR G2 3925, umożliwiające nawiązanie do 25 równoległych sesji. 3. Konfiguracja systemu SSL VPN powinna obejmować podstawową kastomizację portalu webowego, wgranie niezbędnego oprogramowania na router i skonfigurowanie podstawowych polityk. 12

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Dostawa i wdrożenie systemu uwierzytelnienia dostępu do sieci LAN/WLAN/VPN Przedmiotem zamówienia jest system uwierzytelniania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. Miecznikowa 1 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: sprzedaż i dostawę fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z komorą hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów . Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/2/15/VAD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-45/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (zwany dalej NFZ ) ul. Grójecka 186 02-390

Bardziej szczegółowo

Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych użytkowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich

Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych użytkowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo