Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)"

Transkrypt

1 Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Nazwa zamówienia: Zadanie nr 2 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych realizowany na terenie gminy Knyszyn Lokalizacja: Gmina Knyszyn Zamawiający: Gmina Knyszyn ul. Rynek Knyszyn telefon faks Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: 1 z 70

2 Spis zawartości Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych: I. Cześć opisowa II. III. IV. Rysunki Tabele Wykaz dokumentacji projektowej 2 z 70

3 Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ OGÓLNA NAZWA ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH INFORMACJE O TERENIE BUDOWY NAZWY I KODY OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA I KONFIGURACJA RADIOWEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ STACJA BAZOWA WIMAX BSU KNYSZYN RADIOLINIE ŁĄCZĄCA STACJĘ BAZOWE WIMAX BSU KNYSZYN, BSU MOŃKI I CNS KNYSZYN BEZPRZEWODOWE PUBLICZNE PUNKTY DOSTĘPU DO INTERNETU PIAP PODŁĄCZENIE OBIEKTÓW SAMORZĄDOWYCH DO SIECI SZEROKOPASMOWEJ CENTRUM NADZORU SIECI I PUNK STYKU Z DOSTAWCĄ INTERNETU SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ, UŻYTKOWNIKAMI I RUCHEM SIECIOWYM PUNKTY KAMEROWE PK WYPOSAŻENIE CNM SZKOLENIE ADMINISTRATORÓW SYSTEMU I PERSONELU OBSŁUGI SYSTEMU MONITORINGU WYMAGANIA MINIMALNE DO ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ URZĄDZENIA SYSTEMU WIMAX RADIOLINIE URZĄDZENIA WIFI DO BUDOWY PIAP RADIOWYCH SERWER SYSTEMU NADZORU PRZEŁĄCZNIKI ZARZĄDZALNE DO INSTALACJI W CNS KNYSZYN I BSU KNYSZYN ROUTER BRZEGOWY URZĄDZENIA UPS DO PODTRZYMANIA PRACY PK I PIAP RADIOWYCH URZĄDZENIE UPS DO PODTRZYMANIA PRACY URZĄDZEŃ CNS KNYSZYN KAMERY DO INSTALACJI W PK TERMINAL DO PODGLĄDU OBRAZÓW Z KAMER DO CNM INSTALACJE ZASILAJĄCE I ODGROMOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH OCHRONA ŚRODOWISKA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY ORGANIZACJA RUCHU, ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI DZIENNIK BUDOWY KONTROLA, BADANIA WYMAGANIA OGÓLNE BADANIA I POMIARY KONTROLA ILOŚCI I JAKOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT ODBIORY CZĘŚCIOWE ODBIÓR KOŃCOWY z 70

4 8.3 ODBIÓR POGWARANCYJNY OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH DOKUMENTY ODNIESIENIA PRZEPISY OGÓLNE OCHRONA ŚRODOWISKA PRACE GEODEZYJNE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRACE INSTALACYJNE I ROBOTY ELEKTRYCZNE ZGŁOSZENIE PRZESZKÓD LOTNICZYCH II. RYSUNKI III. TABELE IV. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ z 70

5 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa zamówienia System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych, realizowany na terenie gminy Knyszyn. 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych Przedmiot i zakres robót i usług opisanych w specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót budowalnych obejmuje: budowę stacji bazowej WiMAX BSU Knyszyn, w tym masztu telekomunikacyjnego, szafy telekomunikacyjnej, anten i urządzeń radiowych, instalację radiolinii pracującej w paśmie licencjonowanym z zakresu GHz łączącej stację bazowa WiMAX BSU Knyszyn ze stacją bazową WiMAX BSU Mońki, instalację radiolinii pracującej w paśmie nielicencjonowanym 24 GHz łączącej stację bazowa WiMAX BSU Knyszyn z centrum nadzoru sieci zlokalizowanym w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie, budowę 3 bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu PIAP na terenie gminy Knyszyn, w tym masztów, anten i urządzeń radiowych, podłączenie do budowanej sieci 3 obiektów podległych samorządowi, budowę 7 punktów kamerowych PK, w tym instalację i montaż kamer wizyjnych, wykonanie przyłączy elektrycznych, instalację, uruchomienie i konfigurację urządzeń w centrum nadzoru monitoringu (CNM) zlokalizowanym w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach, 5 z 70

6 budowę oraz instalację, uruchomienie i konfigurację urządzeń centrum nadzoru sieci zlokalizowanego w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie (CNS), przeprowadzenie szkoleń z zakresu administrowania systemem radiowym i PIAP, przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi systemu monitoringu wizyjnego. 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje następujące prace towarzyszące: wytyczenia geodezyjne budowy masztu stacji bazowej WiMAX, inwentaryzację powykonawczą budowy masztu stacji bazowej WiMAX. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie przewiduje się wykonania robót tymczasowych. 1.4 Informacje o terenie budowy Teren budowy obejmuje teren miasta i gminy Knyszyn, tj.: działka o nr ewid. 66/2 obręb Knyszyn, gdzie budowana będzie stacja bazowa WiMAX, budynki zlokalizowane w miejscowościach Knyszyn na których budowane będą bezprzewodowe punkty dostępu do Internetu PIAP, punkty kamerowe PK1 i PK2 oraz centrum nadzoru sieci (CNS), słupy energetyczne zlokalizowane w Knyszynie, na których instalowane będą punkty kamerowe PK3-PK7, budynek Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, gdzie instalowane będą urządzenia centrum nadzoru systemu monitoringu (CNM). Szczegółowy wykaz działek i adresy obiektów, na których realizowane będą prace objęte przedmiotem zamówienia przedstawiony został w tabeli nr 1 Szczegółowy wykaz działek i adresy obiektów, na których realizowane będą prace objęte przedmiotem zamówienia. 6 z 70

7 1.5 Nazwy i kody Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny Urządzenia do nadzoru wizyjnego Sieć telekomunikacyjna Sieć internetowa Sieć radiowa Urządzenia sieciowe Infrastruktura sieciowa Bezprzewodowy system telekomunikacyjny Sprzęt i kable telekomunikacyjne Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Montaż instalacji piorunochronnej Montaż anten radiowych Wznoszenie masztów antenowych Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji Telekomunikacyjne roboty dodatkowe Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie infrastruktury okablowania Układanie kabli Roboty instalacyjne elektryczne Pakiety programowe dla sieci, Internetu i Intranetu Pakiety oprogramowania dla sieci Serwery sieciowe 7 z 70

8 Pakiety oprogramowania do zarządzania konfiguracją Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo 1.6 Określenia podstawowe PK punkt kamerowy systemu monitoringu obejmujący kamerę wraz z niezbędnymi urządzeniami transmisyjnymi radiowymi, zasilającymi oraz elementami wsporczymi i instalacjami. Szafka PK szafka punktu kamerowego (PK) zawierająca niezbędne urządzenia do zasilania podstawowego i awaryjnego oraz zabezpieczenia nadmiarowo prądowe i przeciwprzepięciowe. PIAP publiczny punkt dostępu do Internetu (ang. Public Internet Access Point) zrealizowany jako bezprzewodowy punkt dostępu do Internetu w technologii WiFi, publicznie dostępne stanowisko komputerowe lub infomat. PIAP radiowy PIAP zrealizowany jako zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępu do Internetu w technologii WiFi, urządzenia i anteny WiFi wraz z niezbędnymi urządzeniami zasilającymi zasilania podstawowego i awaryjnego oraz konstrukcjami wsporczymi, tj. maszty antenowe i niezbędnymi instalacjami. PIAP stacjonarny publicznie dostępne stanowisko komputerowe, wyposażone w komputer stacjonarny z monitorem i opcjonalnie drukarkę. Infomat infomat/infokiosk zapewniający publiczny dostęp do Internetu, przeznaczony do instalacji zewnętrznej. System WiMAX system radiowy WiMAX zgodny ze standardem IEEE d, pracujący w pasmie licencjonowanym MHz, w planie aranżacji kanałów 3,5A3,5 realizujący transmisję na potrzeby połączenia obiektów samorządowych i PIAP radiowych oraz system radiowy pracujący w pasmie licencjonowanym z 70

9 6425MHz, w planie aranżacji kanałów L6T7 realizujący transmisje sygnału z kamer monitoringu wizyjnego. Stacja bazowa WiMAX stacja bazowa systemu WiMAX obejmująca urządzenia WiMAX tj. urządzenia IDU, ODU, anteny, wraz z szafą telekomunikacyjną do instalacji urządzeń, niezbędnymi urządzeniami zasilającymi zasilania podstawowego i awaryjnego oraz konstrukcjami wsporczymi, tj. maszty antenowe i niezbędnymi instalacjami, w tym zasilania i odgromową. CPE WiMAX jednostka abonencka systemu WiMAX. Radiolinia łącze radiowe punkt-punkt zrealizowane w oparciu o dedykowane urządzenia radioliniowe klasy operatorskiej, pracujące odpowiednio w paśmie licencjonowanym z zakresu GHz lub w paśmie nielicencjonowanym 24 GHz przeznaczonym dla radiolinii punkt-punkt. Link radiowy 5GHz łącze radiowe punkt-punkt w paśmie nielicencjonowanym 5 GHz. Sieć samorządowa realizowana w ramach przedmiotu zamówienia sieć transmisyjna na potrzeby połączenia jednostek podległych, zapewnienia Internetu do PIAP oraz przesłania sygnału z PK do CNM. CNM centrum nadzoru systemu monitoringu wizyjnego zlokalizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach, obejmujące system rejestracji, podglądu i sterowania kamerami z terenu gmin Mońki i Knyszyn. CNS centrum nadzoru sieci samorządowej z terenu gminy Knyszyn, zlokalizowane w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wg wykazu w punkcie z 70

10 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 2.1 Architektura i konfiguracja radiowej sieci szerokopasmowej Realizacja projektu obejmuje budowę radiowej sieci szerokopasmowej zapewniającej połączenie wytypowanych obiektów samorządowych, dystrybucję sygnału Internetu do PIAP oraz przesłanie sygnału wizyjnego z PK do CNM. Schemat połączeń w sieci radiowej na terenie gminy Knyszyn przedstawiony został na rysunku nr 1. W skład sieci radiowej wchodzą: - stacja bazowa wielosektorowa systemu WiMAX (BSU Knyszyn) zlokalizowana na budowanym w ramach przedmiotu zamówienia maszcie telekomunikacyjnym o wysokości 60 m.n.p.t., zlokalizowanym na działce o nr ewidencyjnym 66/2 w Knyszynie, - jednostki CPE WiMAX instalowane w lokalizacjach PIAP, obiektów podłączonych do sieci i PK, - linki radiowe 5GHz instalowane w celu podłączenia do sieci PK, które nie mają możliwości bezpośredniego połączenia radiowego ze stacją bazową WIMAX, - radiolinia pracującej w paśmie licencjonowanym z zakresu GHz łączącej stację bazowa WiMAX BSU Knyszyn ze stacją bazową WiMAX BSU Mońki oraz radiolinia pracująca w paśmie nielicencjonowanym 24GHz łącząca CNS ze stacja bazowa BSU Knyszyn. Zrealizowana sieć radiowa WiMAX powinna zapewnić jednoczesną transmisje sygnału na potrzeby przesłania obrazu z kamer wizyjnych, połączenia obiektów samorządowych i PIAP. Gmina Knyszyn posiada rezerwację: 2 kanałów dupleksowych w paśmie MHz (plan aranżacji kanałów 3,5A3,5; bloki częstotliwości 1-2) do budowy systemu radiowego realizującego transmisję na potrzeby połączenia obiektów samorządowych i PIAP radiowych, 10 z 70

11 3 kanałów simpleksowych w paśmie MHz (plan aranżacji kanałów L6T7; bloki częstotliwości 38-40) do budowy systemu radiowego realizującego transmisję sygnałów z kamer monitoringu wizyjnego Stacja bazowa WiMAX BSU Knyszyn Realizacja stacji bazowej WiMAX BSU Knyszyn obejmuje min. następujący zakres prac: a) budowę masztu zgodnie z projektem budowalnym, b) posadowienie szafy telekomunikacyjnej do instalacji urządzeń IDU i zasilających, zlokalizowanej u podstawy masztu, c) wykonanie przyłącza elektrycznego, d) wykonanie instalacji odgromowej, e) wykonania ogrodzenia terenu stacji bazowej, f) instalację i uruchomienie urządzeń WiMAX, radiolinii do stacji bazowej BSU Mońki i radiolinii do CNS Knyszyn Prace budowlane i instalacyjne przeprowadzić zgodnie projektem budowlanym stanowiącym do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przy wykonaniu prac należy uwzględnić poniższe wytyczne: a) układ anten i sektorów WiMAX stacji bazowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli nr 2; b) do instalacji urządzeń telekomunikacyjnych należy zainstalować szafę telekomunikacyjna zewnętrzną o wysokości min. 1600mm, szafa powinna posiadać dwa wydzielone piony: pion energetyczny i pion urządzeń aktywnych; c) instalacje elektryczne, urządzenia zasilające oraz rozmieszczenie urządzeń w szafie telekomunikacyjnej należy wykonać w sposób analogiczny jak dla szafy telekomunikacyjnej instalowanej przy stacji bazowej BSU Mońki (wykonanie zgodnie z Projektem budowlanym: Maszt kratownicowy H=36m stacji bazowej WiMAX. Budynek Proszkowni Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej. Mońki, ul. Mickiewicza 62, dz. nr ew. 1421/3); 11 z 70

12 Przed uruchomieniem stacji bazowej WiMAX BSU Knyszyn Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wniosek i dokumentację wymaganą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zainstalowanych urządzeń radiowych WiMAX i radiolinii Radiolinie łącząca stację bazowe WiMAX BSU Knyszyn, BSU Mońki i CNS Knyszyn Połączenie szkieletowe pomiędzy stacjami bazowymi BSU Knyszyn i BSU Mońki należy zrealizować jako dedykowaną radiolinię IP punkt-punkt pracujące w paśmie licencjonowanym z zakresu GHz. Połączenie szkieletowe pomiędzy stacją bazową BSU Mońki i CNS należy zrealizować jako dedykowaną radiolinię IP punkt-punkt pracujące w paśmie nielicencjonowanym z 24 GHz. W związku z realizacją połączenia szkieletowego pomiędzy stacją bazową BSU Mońki i CNS Knyszyn, w CNS Knyszynie należy instalować terminala abonenckiego WiMAX (wskazanego w dokumentacji projektowej). Radiolinie powinna spełniać wymagania co do wymiarów zastosowanych anten, dostępności linku i minimalnej wymaganej przepływności netto dla ruchu IP zgodnie z tabelą nr Bezprzewodowe publiczne punkty dostępu do Internetu PIAP W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wybudować 3 PIAP radiowe: - 2 zainstalowane w obiektach K03 i K04 i podłączone do budowanej sieć radiowej poprzez terminale WiMAX, terminale radiowe powinny pracować z sektorami nr 1 i 2 stacji bazowej BSU Knyszyn (w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej terminali abonenckich WiMAX na pasmo 5,9 GHz do 12 z 70

13 podłączenia PIAP należy zastosować terminale na pasmo 3,5 GHz, zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli nr 3); - 1 zainstalowany w obiektach K01 i podłączony bezpośrednio do przełącznika sieciowego w CNS Knyszyn. Wykaz lokalizacji PIAP radiowych przedstawiony został w tabeli nr 1. Instalacje PIAP radiowych należy wykonać zgodnie dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zaoferowane urządzenia do budowy PIAP radiowych powinny realizować funkcję ograniczania dostępu użytkowników zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (ograniczenie prędkości, czasu dostępu, ograniczenie usług internetowych) Podłączenie obiektów samorządowych do sieci szerokopasmowej W ramach realizacji projektu należy wykonać podłączenie 3 obiektów do budowanej sieci szerokopasmowej: - obiekty K03 i K04 podłączone do budowanej sieć radiowej poprzez terminale WiMAX, terminale radiowe powinny pracować z sektorami nr 1 i 2 stacji bazowej BSU Knyszyn (w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej terminali abonenckich WiMAX na pasmo 5,9 GHz do podłączenia PIAP należy zastosować terminale na pasmo 3,5 GHz, zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli nr 3); - obiekt K01 podłączony radiolinią do BSU Knyszyn. Wykaz obiektów samorządowych podłączonych do budowanej sieci przedstawiony został w tabeli nr 1. Do pomieszczenia wytypowanego pomieszczenia w budynku samorządowym należy wykonać połączenie sygnałowe Ethernet. Szczegółowy sposób montażu anten, wykonania instalacji i przebieg tras kablowych wskazany został przedstawiony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do specyfikacji technicznej warunków i odbioru robót. 13 z 70

14 2.1.5 Centrum nadzoru sieci i punk styku z dostawcą Internetu Centrum nadzoru sieci samorządowej z tereny gminy Knyszyn (CNS) zlokalizowany będzie pomieszczeniu serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie. Na potrzeby nadzoru sieci i realizacji punktu styku z dostawcą Internetu należy dostarczyć i zainstalować następujące urządzenia: - router brzegowy, do którego doprowadzone będzie łącze dostawcy Internetu, - szafę serwerową wys. min 42U, 800x1000 z listwą zasilającą 19, min. 6 gniazd, do instalacji urządzeń w CNS, - przełącznik zarządzalny 24-portowy instalowany w szafie serwerowej w CNS, - serwer systemu nadzoru instalowany w szafie serwerowej w CNS, - systemu zasilania UPS do podtrzymania pracy urządzeń systemu nadzoru w CNS, - szafa serwerowa 19, 42U, 800x1000, drzwi przednie i tylne dzielone perforowane. Prace instalacyjne oraz sposób wykonania instalacji i przebieg tras kablowych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przy wykonaniu prac należy uwzględnić poniższe zalecenia i zmiany: a) dostarczyć i zainstalować system zasilania UPS do podtrzymania pracy urządzeń systemu nadzoru w CNS o mocy 5kVA System zarządzania siecią, użytkownikami i ruchem sieciowym System zarządzania siecią, ruchem sieciowymi i użytkownikami powinien zawierać: oprogramowanie do zarządzania systemem WiMAX i radioliniami, platformę SNMP do zarządzania wszystkimi urządzeniami, w tym możliwość nadzoru urządzeń WiFi, WiMAX i radiolinii w wykorzystaniem protokołu SNMP, 14 z 70

15 oprogramowanie do zarządzania użytkownikami PIAP i serwer radius do uwierzytelnianie użytkowników oraz rejestracji i archiwizacji logów użytkowników Internetu. Oprogramowanie należy zainstalować na serwerze dostarczonym do CNS. Na serwerze dostarczonym do CNS należy zainstalować środowisko wirtualne na bazie systemu WMware lub równoważnego z licencją do obsługi min. 6 maszyn wirtualnych i możliwością uruchomienia kolejnych maszyn wirtualnych bez zakupu dodatkowych licencji. Dostarczone aplikacje do zarządzania siecią, ruchem sieciowymi i użytkownikami powinny być zainstalowane na oddzielnych maszynach wirtualnych, obejmujących: - systemy do zarządzania urządzeniami WiMAX i radioliniami pracujące na dostarczonym systemie MS Windows 2008 Server lub MS Windows 7, - serwer radius pracujący na dostarczonym systemie operacyjnym Linux Punkty kamerowe PK Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje budowę 7 PK na terenie Knyszyna. Szczegółowe lokalizacje PK wymienione zostały w tabeli nr 1 i przedstawione na rysunkach nr Wyposażenie każdego PK obejmuje: - kamerę szybkoobrotową w obudowie zewnętrznej kopułkowej, instalowaną na wysięgniku, - terminal radiowy do transmisji sygnału z kamery przez sieć radiową (w PK1, PK3 PK7), wszystkie terminale radiowe powinny pracować z sektorem nr 3 stacji bazowej BSU Knyszyn (w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej terminali abonenckich WiMAX na pasmo 5,9 GHz do podłączenia PK należy zastosować terminale na pasmo 6 GHz, zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli nr 3); - dodatkowe urządzenie do zestawienia linków radiowych 5GHz z PK4 do obiektu K04 i z PK3 do obiektu K03; 15 z 70

16 - w PK2 transmisję sygnału z kamery należy zrealizować przez radiolinie w relacji BSU Knyszyn CNS Knyszyn; - szafkę instalacyjną o wymiarach max. 400x400x200 mm, montowaną na słupach (PK3-7PK) lub w budynku (PK1) wyposażoną w zabezpieczenia elektryczne (stopnie ochrony przeciwprzepięciowej B+C, zabezpieczenie nadprądowe), urządzenia zasilające do kamery i terminala radiowego oraz UPS do podtrzymania pracy PK; w przypadku PK2 zasilanie kamery wykonać z UPS zainstalowanego w CNS. Na słupach kamerę, szafkę i terminal radiowy zainstalować poniżej przewodów energetycznych. Szafkę i urządzenia zlokalizować tak, aby pozostawić wolną jedną stronę słupa (możliwy dostęp serwisowy dla służb energetycznych). Proponowany schemat montaży urządzeń PK na słupie przedstawiony został na rysunku nr 4. Szczegółowy sposób montażu szafki, kamery i urządzenia radiowego Wykonawca powinien uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A. (zgodnie z warunkami przyłączeniowymi stanowiącymi załączniki do STWiOR). Należy wykonać Przyłącza elektryczne do PK3 PK7 należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączeniowymi PGE Dystrybucja, stanowiącymi załączniki do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Długość przyłącza elektrycznego do PK6 ok. 200m. W przypadku PK1 i PK2 instalacje oraz montaż kamer wykonać zgodnie z dokumentacja projektową stanowiącą załączniki do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Wyposażenie CNM W ramach Zadania nr 2, na potrzeby podglądu obrazów z kamer z terenu Knyszyna do CNM należy dostarczyć i zainstalować stanowisko systemu nadzoru obejmujące: - terminal systemu nadzoru komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi sieciowego systemu rejestracji i podglądu obrazów, 16 z 70

17 - monitor wielkoformatowy min. 40, umożliwiający podgląd obrazu ze wszystkich kamer w trybie podziału obrazu 3x3 lub 4x4, - monitor roboczy min. 22, do podglądu obrazu z wybranej kamery, podglądu obrazów archiwalnych i obsługi funkcji sterowania, - klawiaturę sterująca z manipulatorem. Lokalizacja urządzeń przedstawiona została w projekcie budowlanym stanowiący załącznik do specyfikacji technicznej warunków i odbioru robót Zadania nr 1 oraz na rysunku nr 4.2 w specyfikacji technicznej warunków i odbioru robót Zadania nr Szkolenie administratorów systemu i personelu obsługi systemu monitoringu W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić następujące szkolenia: A. Szkolenie 2 administratorów systemu w zakresie sieci szerokopasmowej: i. Architektury i budowy zainstalowanej sieci szerokopasmowej, ii. obsługi i konfiguracji urządzeń sieci radiowych i radiolinii, w zakresie niezbędnym do samodzielnego administrowania systemem, iii. konfiguracji serwera nadzoru i dostarczonego systemu wirtualizacji VMware systemu iv. obsługi systemów nadzoru urządzeń radiowych i radiolinii, v. konfiguracji routera brzegowego punktu styku sieci z dostawcą Internetu, Szkolenie powinno obejmować część teoretyczna i część praktyczną (warsztatową) zrealizowaną na zainstalowanym systemie. Minimalny czas trwania szkolenia 2 dni. B. Szkolenie 1 administratora systemu w zakresie systemu PIAP: i. obsługi i konfiguracji urządzeń WiFi instalowanych w PIAP, w zakresie niezbędnym do samodzielnego administrowania systemem, ii. oprogramowania do zarządzania urządzeniami WiFi instalowanymi w PIAP 17 z 70

18 iii. systemu do identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników PIAP, w tym serwera Radius i dostarczonej dystrybucji systemu Linux; Szkolenie powinno obejmować część teoretyczna i część praktyczną (warsztatową) zrealizowaną na zainstalowanym systemie. Minimalny czas trwania szkolenia 1 dzień. C. Szkolenie 3 osób personelu obsługi centrum nadzoru monitoringu CNM w zakresie: i. funkcji i cech zainstalowanego systemu monitoringu wizyjnego, ii. obsługi i sterowania kamerami, iii. podstawowych i zaawansowanych funkcji systemu tj. programowanie podglądu, ustawianie stref, analiza obrazów, detekcja ruchu, itp. iv. obsługi systemu rejestracji i archiwizacji obrazów, v. obsługi archiwów obrazów, vi. stany alarmowe i diagnostyka systemu. Szkolenie powinno obejmować część teoretyczna i część praktyczną (warsztatową) zrealizowaną na zainstalowanym systemie. Minimalny czas trwania szkolenia 1 dzień. Dla wszystkich uczestników szkoleń Wykonawca zapewni komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej lub papierowej obejmujących minimum komplet dokumentacji i materiałów prezentacyjnych ze szkoleń oraz opis procedur zarządzania i utrzymaniowych poszczególnych systemów (sieć radiowa, PIAP, system monitoringu wizyjnego). 2.2 Wymagania minimalne do zastosowanych urządzeń Do realizacji przedmiotu zamówienia należy zastosować urządzenia spełniające parametry minimalne podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Urządzenia systemu WiMAX Do budowy stacji bazowej BSU Knyszyn zastosować urządzenia WiMAX o parametrach minimalnych lub wyższych podanych w tabeli nr z 70

19 2.2.2 Radiolinie Do budowy linku radiowego w relacji BSU Knyszyn BSU Mońki należy zastosować urządzenia radiolinii pracującej w paśmie licencjonowanym GHz, o parametrach minimalnych lub wyższych podanych w tabeli nr 5a. Do budowy połączeń radiowych w relacji BSU Knyszyn CNM Knyszyn należy zastosować urządzenia radiolinii pracującej w paśmie nielicencjonowanym 24GHz, o parametrach minimalnych lub wyższych podanych w tabeli nr 5b. Zainstalowane urządzenia powinny zapewnić zestawienia połączeń radiowych o symetrycznych przepływnościach netto dla ruchu IP podanych w tabeli nr Urządzenia WiFi do budowy PIAP radiowych Do budowy punktów dostępu do Internetu PIAP radiowych należy zastosować urządzenia WiFi o parametrach minimalnych lub wyższych określonych w tabeli nr Serwer systemu nadzoru Serwer systemu nadzoru instalowany w CNS Knyszyn powinien i posiadać parametry minimalne lub wyższe podane w tabeli nr Przełączniki zarządzalne do instalacji w CNS Knyszyn i BSU Knyszyn Przełączniki sieciowe zarządzalne zainstalowane w CNS Knyszyn i BSU Knyszyn powinny posiadać parametry minimalne lub wyższe określone w tabeli nr Router brzegowy W punkcie styku z dostawca Internetu w CNS Knyszyn należy zainstalować wysokowydajny router brzegowy z funkcjami ochrony ruchu o parametrach i funkcjonalnościach minimalnych lub wyższych określonych w tabeli nr z 70

20 2.2.7 Urządzenia UPS do podtrzymania pracy PK i PIAP radiowych Do podtrzymania pracy urządzeń w PK, PIAP oraz instalowanych urządzeń radiowych w obiektach podłączanych do budowanej sieci, należy zastosować urządzenia UPS o parametrach minimalnych lub wyższych określonych w tabeli nr Urządzenie UPS do podtrzymania pracy urządzeń CNS Knyszyn Do podtrzymania pracy urządzeń w centrum nadzoru CNS Knyszyn, w przypadku zaniku zasilania ~230V, należy zastosować urządzenie UPS o parametrach minimalnych lub wyższych określonych w tabeli nr Kamery do instalacji w PK Do instalacji we wszystkich PK należy zastosować kamery szybkoobrotowe w obudowie zewnętrznej kopułkowej i transmisją IP o parametrach minimalnych lub wyższych określonych w tabeli nr Terminal do podglądu obrazów z kamer do CNM Należy zainstalować terminale wraz z zainstalowanym oprogramowaniem o parametrach minimalnych lub wyższych określonych w tabelach nr 13 i Instalacje zasilające i odgromowe We wszystkich lokalizacjach instalacji urządzeń, tj. BSU Mońki, PK, PIAP i obiektach podłączonych do sieci należy wykonać przyłącza energetyczne. W zależności od wybranej lokalizacji przyłącza należy wykonać jako: przyłącze z istniejącej instalacji nn w budynku zgodnie z dokumentacją projektową, przyłącza zasilające do PK na warunkach PGE Dystrybucja uzyskanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do dokumentacji projektowej. 20 z 70

21 Należy wykonać instalacje odgromowe i uziemiające wszystkich wież/masztów. Wszystkie elementy wsporcze zespołów antenowych stacji bazowych, radiolinii i PIAP należy bezwzględnie uziemić. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest zasilanie urządzeń zewnętrznych radiowych napięciem 230 VAC zasilanie musi być zrealizowane linią sygnałową, napięciem bezpiecznym w miejscu instalacji. 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów używania sprzętu w cenie ryczałtowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt oraz potrzebne środki transportu do realizacji Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 21 z 70

22 wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 5.1. Wykonanie robót Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie ze sztuką i dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami oraz przez wykwalifikowanych wykonawców i pracowników. Wykonawca zapewni osoby niezbędne do realizacji projektu posiadające stosowne uprawnienia wynikające z przepisów prawa budowlanego i telekomunikacyjnego Organizacja robót budowlanych Wykonawca dopełni wszelkich formalności w celu zapewnienia prawidłowej organizacji robót budowlanych oraz zabezpieczy właściwie plac budowy Zabezpieczenie interesów osób trzecich W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca w sposób należyty zabezpieczy interesy osób trzecich. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zabezpieczy je zgodnie prawem cywilnym Ochrona środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 22 z 70

23 5.5. Warunki bezpieczeństwa pracy W trakcie realizacji robót budowlanych oraz prac instalacyjnych i montażowych Wykonawca zapewni bezpieczeństwo pracowników i zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Wykonawcy we własnym zakresie zapewnione zapewni niezbędne zaplecze do realizacji zamówienia Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni W przypadku realizacji prac na drogach publicznych Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez Wykonawcę planem organizacji ruchu Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę i Inspektora Nadzoru w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy i dotyczy wszystkich obiektów budowlanych, dla których Zamawiający uzyskała pozwolenia na budowę. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 23 z 70

24 - datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, - datę przyjęcia placu budowy, - datę rozpoczęcia robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, - daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, - wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, - dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je prowadził, - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, - inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 6. KONTROLA, BADANIA 6.1 Wymagania ogólne Sprawdzeniu i kontroli Zamawiającego będą w podlegały w szczególności: a. stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z 24 z 70

25 danymi zawartymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, b. jakość i sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i w specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, c. zastosowane materiały oraz urządzenia aktywne (radiowe i sieciowe oraz systemu monitoringu wizyjnego) w aspekcie zgodności parametrów z wymaganymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową oraz złożoną ofertą przetargową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie Koordynatora Projektu upoważnionego do zarządzania realizacją zamówienia w zakresie zgodności ze złożoną ofertą przetargową, warunkami umowy zawartej z Wykonawcą, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz Inspektora Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego, zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przepisami Prawa Budowlanego. 6.2 Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji, w szczególności dotyczy to badań instalacji odgromowych budowanych masztów i konstrukcji wsporczych PIAP oraz instalacji elektrycznych. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca załączy komplet dokumentacji pomiarowej do dokumentacji powykonawczej. 6.3 Kontrola ilości i jakości materiałów budowlanych Wykonawca zapewni stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych, w odpowiedniej dla Zamówienia ilości. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone 25 z 70

26 do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę materiałów i wyrobów budowlanych. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT Obmiary robót będą przeprowadzane przed każdym zgłoszeniem do odbioru częściowego, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentacje projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. Obmiar robót powinien odzwierciedlać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z specyfikację techniczną wykonania i odbioru, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 8.1 Odbiory częściowe W ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą przeprowadzane odbiory częściowe wykonania poszczególnych zakresów przedmiotu zamówienia, tj.: a. robót budowlanych i prac : i. budowa masztu telekomunikacyjnego i stacji bazowej systemu radiowego BSU Knyszyn, b. dostaw oraz prac instalacyjnych, montażowych i uruchomienia: i. urządzeń i anten stacji bazowych systemu radiowego BSU Knyszyn oraz radiolinii łączącej BSU Knyszyn i BSU Mońki, ii. urządzeń i anten PIAP radiowych, c. dostaw oraz prac instalacyjnych, montażowych i uruchomienia: i. punktów kamerowych PK1 PK7, ii. centrum nadzoru monitoringu CNM, 26 z 70

27 d. dostaw oraz prac instalacyjnych, montażowych i uruchomienia: i. centrum nadzoru sieci CNS, e. szkoleń: i. z zakresu administrowania systemem radiowym, ii. z zakresu obsługi systemu monitoringu wizyjnego. Zamawiający zakłada przeprowadzanie odbiorów częściowych w okresach nie dłuższych niż 3-miesięczne. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego z wyprzedzeniem min. 7 dni i jednoczesnym przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Zamawiający, przed przystąpieniem do odbioru może zlecić wykonanie ekspertyzy w zakresie zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli wyniki ekspertyzy potwierdzą zastosowanie niewłaściwych rozwiązań, koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca. W przeciwnym razie, koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiający. 8.2 Odbiór końcowy Po dokonaniu wszystkich odbiorów częściowych sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Podpisany bez uwag protokół odbioru końcowego stanowi podstawę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego. 8.3 Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny przeprowadzony zostanie po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru pogwarancyjnego z wyprzedzeniem min. 7 dni. 27 z 70

28 9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH Wykonawca przeprowadzi wszelkie roboty tymczasowe, niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym wytyczenia geodezyjne i inwentaryzacje powykonawcze, a także prace towarzyszące potrzebne do realizacji zadania. Zamawiający nie przewiduje oddzielnego rozliczenia prac towarzyszących, w szczególności: wytyczenia geodezyjne budowy masztu stacji bazowej WiMAX, inwentaryzacja powykonawcza budowy masztu stacji bazowej WiMAX. Koszt wykonania ww. prac powinien należy uwzględnić w cenie ryczałtowej wykonania przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie przewiduje się wykonania robót tymczasowych. 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1Przepisy ogólne 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r, nr 106 poz. 675) 10.2Ochrona środowiska 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 t.j. z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.); 28 z 70

29 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz t.j.); 4. Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r, Nr 213, poz. 1397). 10.3Prace geodezyjne i wykonanie robót budowlanych 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 30 poz. 163). 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r, Nr 83, poz. 578). 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38/2001 poz.455). 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. nr 25, poz. 133). 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401). 6. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.(dz. U nr.5 poz. 42 z 24 stycznia 2001 roku). 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.nr129/97 poz.844 (Dz. U. nr 91/2002 poz.811). 8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147/2002 poz.1229 oraz z dnia 27 luty 2003 Dz. U. nr 52 poz.452 z późniejszymi zmianami). 29 z 70

30 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz.1138 z dnia 11 lipca 2003 roku). 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U nr 120 poz.1126). 11. Ustawa z dnia Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmianami. 12. Ustawa z dnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). 13. Ustawa z dnia o drogach publicznych (Dz. U.2004 nr 204 poz z późniejszymi zmianami). 14. Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK. 15. Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych, GUGiK. 16. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 17. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 18. Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. 19. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 10.4Prace instalacyjne i roboty elektryczne 1. PN 61/E Przewody elektryczne. Nazwa i określenia. 2. PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 3. PN 55/ E Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli. 4. PN-92/E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 5. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 6. PN/E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 30 z 70

31 7. PN-IEC Rozdzielnice. 8. AMD1: AMD2:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 9. IDT IEC 1140:1992 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 10. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia energetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej Dz.U. Nr 81/ PN-IEC :1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 12. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 13. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 14. PN-IEC :1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 15. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 16. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 17. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 18. PN-91/E Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 19. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 20. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 21. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. 22. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 23. PN-HD :2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 31 z 70

32 24. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 25. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi 26. EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 10.5Zgłoszenie przeszkód lotniczych 1. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 100, poz. 696 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. 2003r, Nr 130, poz z późn. zm.). 32 z 70

33 II. RYSUNKI Nr Tytuł rysunku rysunku 1 Schemat połączeń w sieci radiowej i lokalizacja obiektów na terenie gminy Knyszyn 2 Schemat blokowy sieci radiowej 3 Schemat blokowy systemu monitoringu wizyjnego 4 Sposób montażu PK na słupie 5.1 Miejsce lokalizacji PK3 (słup energetyczny, Knyszyn, ul. Grodzieńska) 5.2 Miejsce lokalizacji PK4 (słup energetyczny, Knyszyn, ul. Białostocka) 5.3 Miejsce lokalizacji PK5 (słup energetyczny, Knyszyn, skrzyżowanie ul. Obozowej i ul. Tykockiej) 5.4 Miejsce lokalizacji PK6 (słup energetyczny, Knyszyn ul. Obozowa) 5.5 Miejsce lokalizacji PK7 (słup energetyczny, Knyszyn, ul. Goniądzka) 33 z 70

34 Rysunek nr 1 Schemat połączeń w sieci radiowej i lokalizacja obiektów na terenie gminy Knyszyn 34 z 70

35 Rysunek nr 2 Schemat blokowy sieci radiowej 35 z 70

36 Rysunek nr 3 Schemat blokowy systemu monitoringu wizyjnego 36 z 70

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Nazwa zamówienia: Zadanie nr 1 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia KMP TYCHY Radiolinia zrealizowana z masztu na budynku Prokuratury Okręgowej w Katowicach do stacji pośredniej jaką jest Komin h=120m EC w Tychach do stacji docelowej KMP w Tychach 1. Wymiana istniejącej

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014 RANET Rafał Sproch Lipnica Wielka, 03.11.2014 r. Lipnica Wielka 859 34-483 Lipnica Wielka Tel: 601 570 813, Fax: 18 264 26 40 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014 Na dostarczenie sprzętu na wyposażenie 4 wież

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

OF. PROJEKT S.C. ul. Łaciarska 7/ Wrocław tel KONTO BANKOWE III/O PKO WROCŁAW NIP

OF. PROJEKT S.C. ul. Łaciarska 7/ Wrocław tel KONTO BANKOWE III/O PKO WROCŁAW NIP OF. PROJEKT S.C. ul. Łaciarska 7/1 50-104 Wrocław tel. 34-292-39 KONTO BANKOWE III/O PKO WROCŁAW 10205242-208871-136 NIP 897-001-52-59 Stadium dokumentacji : SPECYFIKACJA TECHNICZNA Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze 2178 w m. Kopanka gm. Skawina ADRES dz. nr 21, 22, 23, 24, 37, 36, 35, 34, 33, 31, 29/5,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Gmina Kamieńsk Kamieńsk ul. Wieluńska 50 OBIEKT Przebudowa oświetlenia terenu i zasilania przepompowni Kamieńsk ul. Kościuszki dz. nr 84/1, 118, 125 obr. 4 TEMAT SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN. Nazwa wykonawcy:...

WYKAZ CEN. Nazwa wykonawcy:... WYKAZ CEN ZAŁĄCZNIK NR 9 Nazwa wykonawcy:... Adres wykonawcy:... Numer telefonu:..., numer fax-u..., e-mail... Wykaz cen - klasyfikacja planowanego do zakupu sprzętu, który zostanie włączony w ewidencję

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Do Projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego oraz drogowego przy ulicy Rzecznej w Kobiórze.

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Do Projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego oraz drogowego przy ulicy Rzecznej w Kobiórze. SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Do Projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego oraz drogowego przy ulicy Rzecznej w Kobiórze. Zamawiający: GMINA KOBIÓR UL. KOBIÓRSKA 5 43-210 KOBIÓR Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*:

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: Załącznik nr do Formularza ofertowego Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: *Niniejszy wykaz cen nie ma charakteru wiążącego dla Zamawiającego Wykonawca winien wziąć

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV:

PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Lokal mieszkalny ul. Piastowskiej 23/1, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) Montaż instalacji elektrycznej w lokalu społeczno - oświatowym przy ul. Piaskowej 7 Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbiórka budynku gospodarczego (ubikacje suche i pomieszczenia gospodarcze) zlokalizowanego na działce nr 155/1

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

...... Nr telefonu:... Nr faksu:...

...... Nr telefonu:... Nr faksu:... Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 2 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2. Wzór formularza - Oferta pieczęć Wykonawcy / Wykonawcy Nazwa i adres Wykonawcy:...... (w przypadku oferty wspólnej należy podać

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 29, Gdynia ul. Unruga 53. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA WiMAX STARTER

OFERTA SPECJALNA WiMAX STARTER OFERTA SPECJALNA WiMAX STARTER Jak szybko i tanio dostarczyć Internet dla swoich mieszkańców Dlaczego inwestować w Internet? Nikt już dzisiaj nie ma wątpliwości, że współczesna ekonomia oraz rozwój cywilizacyjny

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

3.Przedmiot umowy będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

3.Przedmiot umowy będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. UMOWA zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

- punkty kamerowe projektowane. - punkty kamerowe przenoszone. - Centrum Nadzoru. - punkty retransmisyjne

- punkty kamerowe projektowane. - punkty kamerowe przenoszone. - Centrum Nadzoru. - punkty retransmisyjne PR4 PR 2 CN 8 0 6 PR 7 4 6 PR2 7 - punkty kamerowe projektowane - punkty kamerowe przenoszone CN PR - Centrum Nadzoru - punkty retransmisyjne 06.2009 Mapa Inowrocławia z naniesionymi punktami kamerowymi

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45231000-5; CPV 45311100-3; CPV 45231400-9; CPV 45317200-4 CPV 45317200-5 ZADANIE: OBIEKT: LOKALIZACJA: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części piwnic wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn z przeznaczeniem na pomieszczenie reintegracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: Modernizacja pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej INWESTOR: Starostwo Grodziskie ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo