Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)"

Transkrypt

1 Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Nazwa zamówienia: Zadanie nr 2 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych realizowany na terenie gminy Knyszyn Lokalizacja: Gmina Knyszyn Zamawiający: Gmina Knyszyn ul. Rynek Knyszyn telefon faks Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: 1 z 70

2 Spis zawartości Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych: I. Cześć opisowa II. III. IV. Rysunki Tabele Wykaz dokumentacji projektowej 2 z 70

3 Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ OGÓLNA NAZWA ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH INFORMACJE O TERENIE BUDOWY NAZWY I KODY OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA I KONFIGURACJA RADIOWEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ STACJA BAZOWA WIMAX BSU KNYSZYN RADIOLINIE ŁĄCZĄCA STACJĘ BAZOWE WIMAX BSU KNYSZYN, BSU MOŃKI I CNS KNYSZYN BEZPRZEWODOWE PUBLICZNE PUNKTY DOSTĘPU DO INTERNETU PIAP PODŁĄCZENIE OBIEKTÓW SAMORZĄDOWYCH DO SIECI SZEROKOPASMOWEJ CENTRUM NADZORU SIECI I PUNK STYKU Z DOSTAWCĄ INTERNETU SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ, UŻYTKOWNIKAMI I RUCHEM SIECIOWYM PUNKTY KAMEROWE PK WYPOSAŻENIE CNM SZKOLENIE ADMINISTRATORÓW SYSTEMU I PERSONELU OBSŁUGI SYSTEMU MONITORINGU WYMAGANIA MINIMALNE DO ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ URZĄDZENIA SYSTEMU WIMAX RADIOLINIE URZĄDZENIA WIFI DO BUDOWY PIAP RADIOWYCH SERWER SYSTEMU NADZORU PRZEŁĄCZNIKI ZARZĄDZALNE DO INSTALACJI W CNS KNYSZYN I BSU KNYSZYN ROUTER BRZEGOWY URZĄDZENIA UPS DO PODTRZYMANIA PRACY PK I PIAP RADIOWYCH URZĄDZENIE UPS DO PODTRZYMANIA PRACY URZĄDZEŃ CNS KNYSZYN KAMERY DO INSTALACJI W PK TERMINAL DO PODGLĄDU OBRAZÓW Z KAMER DO CNM INSTALACJE ZASILAJĄCE I ODGROMOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH OCHRONA ŚRODOWISKA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY ORGANIZACJA RUCHU, ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI DZIENNIK BUDOWY KONTROLA, BADANIA WYMAGANIA OGÓLNE BADANIA I POMIARY KONTROLA ILOŚCI I JAKOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT ODBIORY CZĘŚCIOWE ODBIÓR KOŃCOWY z 70

4 8.3 ODBIÓR POGWARANCYJNY OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH DOKUMENTY ODNIESIENIA PRZEPISY OGÓLNE OCHRONA ŚRODOWISKA PRACE GEODEZYJNE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRACE INSTALACYJNE I ROBOTY ELEKTRYCZNE ZGŁOSZENIE PRZESZKÓD LOTNICZYCH II. RYSUNKI III. TABELE IV. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ z 70

5 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa zamówienia System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych, realizowany na terenie gminy Knyszyn. 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych Przedmiot i zakres robót i usług opisanych w specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót budowalnych obejmuje: budowę stacji bazowej WiMAX BSU Knyszyn, w tym masztu telekomunikacyjnego, szafy telekomunikacyjnej, anten i urządzeń radiowych, instalację radiolinii pracującej w paśmie licencjonowanym z zakresu GHz łączącej stację bazowa WiMAX BSU Knyszyn ze stacją bazową WiMAX BSU Mońki, instalację radiolinii pracującej w paśmie nielicencjonowanym 24 GHz łączącej stację bazowa WiMAX BSU Knyszyn z centrum nadzoru sieci zlokalizowanym w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie, budowę 3 bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu PIAP na terenie gminy Knyszyn, w tym masztów, anten i urządzeń radiowych, podłączenie do budowanej sieci 3 obiektów podległych samorządowi, budowę 7 punktów kamerowych PK, w tym instalację i montaż kamer wizyjnych, wykonanie przyłączy elektrycznych, instalację, uruchomienie i konfigurację urządzeń w centrum nadzoru monitoringu (CNM) zlokalizowanym w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach, 5 z 70

6 budowę oraz instalację, uruchomienie i konfigurację urządzeń centrum nadzoru sieci zlokalizowanego w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie (CNS), przeprowadzenie szkoleń z zakresu administrowania systemem radiowym i PIAP, przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi systemu monitoringu wizyjnego. 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje następujące prace towarzyszące: wytyczenia geodezyjne budowy masztu stacji bazowej WiMAX, inwentaryzację powykonawczą budowy masztu stacji bazowej WiMAX. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie przewiduje się wykonania robót tymczasowych. 1.4 Informacje o terenie budowy Teren budowy obejmuje teren miasta i gminy Knyszyn, tj.: działka o nr ewid. 66/2 obręb Knyszyn, gdzie budowana będzie stacja bazowa WiMAX, budynki zlokalizowane w miejscowościach Knyszyn na których budowane będą bezprzewodowe punkty dostępu do Internetu PIAP, punkty kamerowe PK1 i PK2 oraz centrum nadzoru sieci (CNS), słupy energetyczne zlokalizowane w Knyszynie, na których instalowane będą punkty kamerowe PK3-PK7, budynek Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, gdzie instalowane będą urządzenia centrum nadzoru systemu monitoringu (CNM). Szczegółowy wykaz działek i adresy obiektów, na których realizowane będą prace objęte przedmiotem zamówienia przedstawiony został w tabeli nr 1 Szczegółowy wykaz działek i adresy obiektów, na których realizowane będą prace objęte przedmiotem zamówienia. 6 z 70

7 1.5 Nazwy i kody Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny Urządzenia do nadzoru wizyjnego Sieć telekomunikacyjna Sieć internetowa Sieć radiowa Urządzenia sieciowe Infrastruktura sieciowa Bezprzewodowy system telekomunikacyjny Sprzęt i kable telekomunikacyjne Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Montaż instalacji piorunochronnej Montaż anten radiowych Wznoszenie masztów antenowych Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji Telekomunikacyjne roboty dodatkowe Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie infrastruktury okablowania Układanie kabli Roboty instalacyjne elektryczne Pakiety programowe dla sieci, Internetu i Intranetu Pakiety oprogramowania dla sieci Serwery sieciowe 7 z 70

8 Pakiety oprogramowania do zarządzania konfiguracją Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo 1.6 Określenia podstawowe PK punkt kamerowy systemu monitoringu obejmujący kamerę wraz z niezbędnymi urządzeniami transmisyjnymi radiowymi, zasilającymi oraz elementami wsporczymi i instalacjami. Szafka PK szafka punktu kamerowego (PK) zawierająca niezbędne urządzenia do zasilania podstawowego i awaryjnego oraz zabezpieczenia nadmiarowo prądowe i przeciwprzepięciowe. PIAP publiczny punkt dostępu do Internetu (ang. Public Internet Access Point) zrealizowany jako bezprzewodowy punkt dostępu do Internetu w technologii WiFi, publicznie dostępne stanowisko komputerowe lub infomat. PIAP radiowy PIAP zrealizowany jako zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępu do Internetu w technologii WiFi, urządzenia i anteny WiFi wraz z niezbędnymi urządzeniami zasilającymi zasilania podstawowego i awaryjnego oraz konstrukcjami wsporczymi, tj. maszty antenowe i niezbędnymi instalacjami. PIAP stacjonarny publicznie dostępne stanowisko komputerowe, wyposażone w komputer stacjonarny z monitorem i opcjonalnie drukarkę. Infomat infomat/infokiosk zapewniający publiczny dostęp do Internetu, przeznaczony do instalacji zewnętrznej. System WiMAX system radiowy WiMAX zgodny ze standardem IEEE d, pracujący w pasmie licencjonowanym MHz, w planie aranżacji kanałów 3,5A3,5 realizujący transmisję na potrzeby połączenia obiektów samorządowych i PIAP radiowych oraz system radiowy pracujący w pasmie licencjonowanym z 70

9 6425MHz, w planie aranżacji kanałów L6T7 realizujący transmisje sygnału z kamer monitoringu wizyjnego. Stacja bazowa WiMAX stacja bazowa systemu WiMAX obejmująca urządzenia WiMAX tj. urządzenia IDU, ODU, anteny, wraz z szafą telekomunikacyjną do instalacji urządzeń, niezbędnymi urządzeniami zasilającymi zasilania podstawowego i awaryjnego oraz konstrukcjami wsporczymi, tj. maszty antenowe i niezbędnymi instalacjami, w tym zasilania i odgromową. CPE WiMAX jednostka abonencka systemu WiMAX. Radiolinia łącze radiowe punkt-punkt zrealizowane w oparciu o dedykowane urządzenia radioliniowe klasy operatorskiej, pracujące odpowiednio w paśmie licencjonowanym z zakresu GHz lub w paśmie nielicencjonowanym 24 GHz przeznaczonym dla radiolinii punkt-punkt. Link radiowy 5GHz łącze radiowe punkt-punkt w paśmie nielicencjonowanym 5 GHz. Sieć samorządowa realizowana w ramach przedmiotu zamówienia sieć transmisyjna na potrzeby połączenia jednostek podległych, zapewnienia Internetu do PIAP oraz przesłania sygnału z PK do CNM. CNM centrum nadzoru systemu monitoringu wizyjnego zlokalizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach, obejmujące system rejestracji, podglądu i sterowania kamerami z terenu gmin Mońki i Knyszyn. CNS centrum nadzoru sieci samorządowej z terenu gminy Knyszyn, zlokalizowane w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wg wykazu w punkcie z 70

10 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 2.1 Architektura i konfiguracja radiowej sieci szerokopasmowej Realizacja projektu obejmuje budowę radiowej sieci szerokopasmowej zapewniającej połączenie wytypowanych obiektów samorządowych, dystrybucję sygnału Internetu do PIAP oraz przesłanie sygnału wizyjnego z PK do CNM. Schemat połączeń w sieci radiowej na terenie gminy Knyszyn przedstawiony został na rysunku nr 1. W skład sieci radiowej wchodzą: - stacja bazowa wielosektorowa systemu WiMAX (BSU Knyszyn) zlokalizowana na budowanym w ramach przedmiotu zamówienia maszcie telekomunikacyjnym o wysokości 60 m.n.p.t., zlokalizowanym na działce o nr ewidencyjnym 66/2 w Knyszynie, - jednostki CPE WiMAX instalowane w lokalizacjach PIAP, obiektów podłączonych do sieci i PK, - linki radiowe 5GHz instalowane w celu podłączenia do sieci PK, które nie mają możliwości bezpośredniego połączenia radiowego ze stacją bazową WIMAX, - radiolinia pracującej w paśmie licencjonowanym z zakresu GHz łączącej stację bazowa WiMAX BSU Knyszyn ze stacją bazową WiMAX BSU Mońki oraz radiolinia pracująca w paśmie nielicencjonowanym 24GHz łącząca CNS ze stacja bazowa BSU Knyszyn. Zrealizowana sieć radiowa WiMAX powinna zapewnić jednoczesną transmisje sygnału na potrzeby przesłania obrazu z kamer wizyjnych, połączenia obiektów samorządowych i PIAP. Gmina Knyszyn posiada rezerwację: 2 kanałów dupleksowych w paśmie MHz (plan aranżacji kanałów 3,5A3,5; bloki częstotliwości 1-2) do budowy systemu radiowego realizującego transmisję na potrzeby połączenia obiektów samorządowych i PIAP radiowych, 10 z 70

11 3 kanałów simpleksowych w paśmie MHz (plan aranżacji kanałów L6T7; bloki częstotliwości 38-40) do budowy systemu radiowego realizującego transmisję sygnałów z kamer monitoringu wizyjnego Stacja bazowa WiMAX BSU Knyszyn Realizacja stacji bazowej WiMAX BSU Knyszyn obejmuje min. następujący zakres prac: a) budowę masztu zgodnie z projektem budowalnym, b) posadowienie szafy telekomunikacyjnej do instalacji urządzeń IDU i zasilających, zlokalizowanej u podstawy masztu, c) wykonanie przyłącza elektrycznego, d) wykonanie instalacji odgromowej, e) wykonania ogrodzenia terenu stacji bazowej, f) instalację i uruchomienie urządzeń WiMAX, radiolinii do stacji bazowej BSU Mońki i radiolinii do CNS Knyszyn Prace budowlane i instalacyjne przeprowadzić zgodnie projektem budowlanym stanowiącym do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przy wykonaniu prac należy uwzględnić poniższe wytyczne: a) układ anten i sektorów WiMAX stacji bazowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli nr 2; b) do instalacji urządzeń telekomunikacyjnych należy zainstalować szafę telekomunikacyjna zewnętrzną o wysokości min. 1600mm, szafa powinna posiadać dwa wydzielone piony: pion energetyczny i pion urządzeń aktywnych; c) instalacje elektryczne, urządzenia zasilające oraz rozmieszczenie urządzeń w szafie telekomunikacyjnej należy wykonać w sposób analogiczny jak dla szafy telekomunikacyjnej instalowanej przy stacji bazowej BSU Mońki (wykonanie zgodnie z Projektem budowlanym: Maszt kratownicowy H=36m stacji bazowej WiMAX. Budynek Proszkowni Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej. Mońki, ul. Mickiewicza 62, dz. nr ew. 1421/3); 11 z 70

12 Przed uruchomieniem stacji bazowej WiMAX BSU Knyszyn Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wniosek i dokumentację wymaganą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zainstalowanych urządzeń radiowych WiMAX i radiolinii Radiolinie łącząca stację bazowe WiMAX BSU Knyszyn, BSU Mońki i CNS Knyszyn Połączenie szkieletowe pomiędzy stacjami bazowymi BSU Knyszyn i BSU Mońki należy zrealizować jako dedykowaną radiolinię IP punkt-punkt pracujące w paśmie licencjonowanym z zakresu GHz. Połączenie szkieletowe pomiędzy stacją bazową BSU Mońki i CNS należy zrealizować jako dedykowaną radiolinię IP punkt-punkt pracujące w paśmie nielicencjonowanym z 24 GHz. W związku z realizacją połączenia szkieletowego pomiędzy stacją bazową BSU Mońki i CNS Knyszyn, w CNS Knyszynie należy instalować terminala abonenckiego WiMAX (wskazanego w dokumentacji projektowej). Radiolinie powinna spełniać wymagania co do wymiarów zastosowanych anten, dostępności linku i minimalnej wymaganej przepływności netto dla ruchu IP zgodnie z tabelą nr Bezprzewodowe publiczne punkty dostępu do Internetu PIAP W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wybudować 3 PIAP radiowe: - 2 zainstalowane w obiektach K03 i K04 i podłączone do budowanej sieć radiowej poprzez terminale WiMAX, terminale radiowe powinny pracować z sektorami nr 1 i 2 stacji bazowej BSU Knyszyn (w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej terminali abonenckich WiMAX na pasmo 5,9 GHz do 12 z 70

13 podłączenia PIAP należy zastosować terminale na pasmo 3,5 GHz, zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli nr 3); - 1 zainstalowany w obiektach K01 i podłączony bezpośrednio do przełącznika sieciowego w CNS Knyszyn. Wykaz lokalizacji PIAP radiowych przedstawiony został w tabeli nr 1. Instalacje PIAP radiowych należy wykonać zgodnie dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zaoferowane urządzenia do budowy PIAP radiowych powinny realizować funkcję ograniczania dostępu użytkowników zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (ograniczenie prędkości, czasu dostępu, ograniczenie usług internetowych) Podłączenie obiektów samorządowych do sieci szerokopasmowej W ramach realizacji projektu należy wykonać podłączenie 3 obiektów do budowanej sieci szerokopasmowej: - obiekty K03 i K04 podłączone do budowanej sieć radiowej poprzez terminale WiMAX, terminale radiowe powinny pracować z sektorami nr 1 i 2 stacji bazowej BSU Knyszyn (w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej terminali abonenckich WiMAX na pasmo 5,9 GHz do podłączenia PIAP należy zastosować terminale na pasmo 3,5 GHz, zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli nr 3); - obiekt K01 podłączony radiolinią do BSU Knyszyn. Wykaz obiektów samorządowych podłączonych do budowanej sieci przedstawiony został w tabeli nr 1. Do pomieszczenia wytypowanego pomieszczenia w budynku samorządowym należy wykonać połączenie sygnałowe Ethernet. Szczegółowy sposób montażu anten, wykonania instalacji i przebieg tras kablowych wskazany został przedstawiony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do specyfikacji technicznej warunków i odbioru robót. 13 z 70

14 2.1.5 Centrum nadzoru sieci i punk styku z dostawcą Internetu Centrum nadzoru sieci samorządowej z tereny gminy Knyszyn (CNS) zlokalizowany będzie pomieszczeniu serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie. Na potrzeby nadzoru sieci i realizacji punktu styku z dostawcą Internetu należy dostarczyć i zainstalować następujące urządzenia: - router brzegowy, do którego doprowadzone będzie łącze dostawcy Internetu, - szafę serwerową wys. min 42U, 800x1000 z listwą zasilającą 19, min. 6 gniazd, do instalacji urządzeń w CNS, - przełącznik zarządzalny 24-portowy instalowany w szafie serwerowej w CNS, - serwer systemu nadzoru instalowany w szafie serwerowej w CNS, - systemu zasilania UPS do podtrzymania pracy urządzeń systemu nadzoru w CNS, - szafa serwerowa 19, 42U, 800x1000, drzwi przednie i tylne dzielone perforowane. Prace instalacyjne oraz sposób wykonania instalacji i przebieg tras kablowych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przy wykonaniu prac należy uwzględnić poniższe zalecenia i zmiany: a) dostarczyć i zainstalować system zasilania UPS do podtrzymania pracy urządzeń systemu nadzoru w CNS o mocy 5kVA System zarządzania siecią, użytkownikami i ruchem sieciowym System zarządzania siecią, ruchem sieciowymi i użytkownikami powinien zawierać: oprogramowanie do zarządzania systemem WiMAX i radioliniami, platformę SNMP do zarządzania wszystkimi urządzeniami, w tym możliwość nadzoru urządzeń WiFi, WiMAX i radiolinii w wykorzystaniem protokołu SNMP, 14 z 70

15 oprogramowanie do zarządzania użytkownikami PIAP i serwer radius do uwierzytelnianie użytkowników oraz rejestracji i archiwizacji logów użytkowników Internetu. Oprogramowanie należy zainstalować na serwerze dostarczonym do CNS. Na serwerze dostarczonym do CNS należy zainstalować środowisko wirtualne na bazie systemu WMware lub równoważnego z licencją do obsługi min. 6 maszyn wirtualnych i możliwością uruchomienia kolejnych maszyn wirtualnych bez zakupu dodatkowych licencji. Dostarczone aplikacje do zarządzania siecią, ruchem sieciowymi i użytkownikami powinny być zainstalowane na oddzielnych maszynach wirtualnych, obejmujących: - systemy do zarządzania urządzeniami WiMAX i radioliniami pracujące na dostarczonym systemie MS Windows 2008 Server lub MS Windows 7, - serwer radius pracujący na dostarczonym systemie operacyjnym Linux Punkty kamerowe PK Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje budowę 7 PK na terenie Knyszyna. Szczegółowe lokalizacje PK wymienione zostały w tabeli nr 1 i przedstawione na rysunkach nr Wyposażenie każdego PK obejmuje: - kamerę szybkoobrotową w obudowie zewnętrznej kopułkowej, instalowaną na wysięgniku, - terminal radiowy do transmisji sygnału z kamery przez sieć radiową (w PK1, PK3 PK7), wszystkie terminale radiowe powinny pracować z sektorem nr 3 stacji bazowej BSU Knyszyn (w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej terminali abonenckich WiMAX na pasmo 5,9 GHz do podłączenia PK należy zastosować terminale na pasmo 6 GHz, zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli nr 3); - dodatkowe urządzenie do zestawienia linków radiowych 5GHz z PK4 do obiektu K04 i z PK3 do obiektu K03; 15 z 70

16 - w PK2 transmisję sygnału z kamery należy zrealizować przez radiolinie w relacji BSU Knyszyn CNS Knyszyn; - szafkę instalacyjną o wymiarach max. 400x400x200 mm, montowaną na słupach (PK3-7PK) lub w budynku (PK1) wyposażoną w zabezpieczenia elektryczne (stopnie ochrony przeciwprzepięciowej B+C, zabezpieczenie nadprądowe), urządzenia zasilające do kamery i terminala radiowego oraz UPS do podtrzymania pracy PK; w przypadku PK2 zasilanie kamery wykonać z UPS zainstalowanego w CNS. Na słupach kamerę, szafkę i terminal radiowy zainstalować poniżej przewodów energetycznych. Szafkę i urządzenia zlokalizować tak, aby pozostawić wolną jedną stronę słupa (możliwy dostęp serwisowy dla służb energetycznych). Proponowany schemat montaży urządzeń PK na słupie przedstawiony został na rysunku nr 4. Szczegółowy sposób montażu szafki, kamery i urządzenia radiowego Wykonawca powinien uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A. (zgodnie z warunkami przyłączeniowymi stanowiącymi załączniki do STWiOR). Należy wykonać Przyłącza elektryczne do PK3 PK7 należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączeniowymi PGE Dystrybucja, stanowiącymi załączniki do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Długość przyłącza elektrycznego do PK6 ok. 200m. W przypadku PK1 i PK2 instalacje oraz montaż kamer wykonać zgodnie z dokumentacja projektową stanowiącą załączniki do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Wyposażenie CNM W ramach Zadania nr 2, na potrzeby podglądu obrazów z kamer z terenu Knyszyna do CNM należy dostarczyć i zainstalować stanowisko systemu nadzoru obejmujące: - terminal systemu nadzoru komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi sieciowego systemu rejestracji i podglądu obrazów, 16 z 70

17 - monitor wielkoformatowy min. 40, umożliwiający podgląd obrazu ze wszystkich kamer w trybie podziału obrazu 3x3 lub 4x4, - monitor roboczy min. 22, do podglądu obrazu z wybranej kamery, podglądu obrazów archiwalnych i obsługi funkcji sterowania, - klawiaturę sterująca z manipulatorem. Lokalizacja urządzeń przedstawiona została w projekcie budowlanym stanowiący załącznik do specyfikacji technicznej warunków i odbioru robót Zadania nr 1 oraz na rysunku nr 4.2 w specyfikacji technicznej warunków i odbioru robót Zadania nr Szkolenie administratorów systemu i personelu obsługi systemu monitoringu W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić następujące szkolenia: A. Szkolenie 2 administratorów systemu w zakresie sieci szerokopasmowej: i. Architektury i budowy zainstalowanej sieci szerokopasmowej, ii. obsługi i konfiguracji urządzeń sieci radiowych i radiolinii, w zakresie niezbędnym do samodzielnego administrowania systemem, iii. konfiguracji serwera nadzoru i dostarczonego systemu wirtualizacji VMware systemu iv. obsługi systemów nadzoru urządzeń radiowych i radiolinii, v. konfiguracji routera brzegowego punktu styku sieci z dostawcą Internetu, Szkolenie powinno obejmować część teoretyczna i część praktyczną (warsztatową) zrealizowaną na zainstalowanym systemie. Minimalny czas trwania szkolenia 2 dni. B. Szkolenie 1 administratora systemu w zakresie systemu PIAP: i. obsługi i konfiguracji urządzeń WiFi instalowanych w PIAP, w zakresie niezbędnym do samodzielnego administrowania systemem, ii. oprogramowania do zarządzania urządzeniami WiFi instalowanymi w PIAP 17 z 70

18 iii. systemu do identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników PIAP, w tym serwera Radius i dostarczonej dystrybucji systemu Linux; Szkolenie powinno obejmować część teoretyczna i część praktyczną (warsztatową) zrealizowaną na zainstalowanym systemie. Minimalny czas trwania szkolenia 1 dzień. C. Szkolenie 3 osób personelu obsługi centrum nadzoru monitoringu CNM w zakresie: i. funkcji i cech zainstalowanego systemu monitoringu wizyjnego, ii. obsługi i sterowania kamerami, iii. podstawowych i zaawansowanych funkcji systemu tj. programowanie podglądu, ustawianie stref, analiza obrazów, detekcja ruchu, itp. iv. obsługi systemu rejestracji i archiwizacji obrazów, v. obsługi archiwów obrazów, vi. stany alarmowe i diagnostyka systemu. Szkolenie powinno obejmować część teoretyczna i część praktyczną (warsztatową) zrealizowaną na zainstalowanym systemie. Minimalny czas trwania szkolenia 1 dzień. Dla wszystkich uczestników szkoleń Wykonawca zapewni komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej lub papierowej obejmujących minimum komplet dokumentacji i materiałów prezentacyjnych ze szkoleń oraz opis procedur zarządzania i utrzymaniowych poszczególnych systemów (sieć radiowa, PIAP, system monitoringu wizyjnego). 2.2 Wymagania minimalne do zastosowanych urządzeń Do realizacji przedmiotu zamówienia należy zastosować urządzenia spełniające parametry minimalne podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Urządzenia systemu WiMAX Do budowy stacji bazowej BSU Knyszyn zastosować urządzenia WiMAX o parametrach minimalnych lub wyższych podanych w tabeli nr z 70

19 2.2.2 Radiolinie Do budowy linku radiowego w relacji BSU Knyszyn BSU Mońki należy zastosować urządzenia radiolinii pracującej w paśmie licencjonowanym GHz, o parametrach minimalnych lub wyższych podanych w tabeli nr 5a. Do budowy połączeń radiowych w relacji BSU Knyszyn CNM Knyszyn należy zastosować urządzenia radiolinii pracującej w paśmie nielicencjonowanym 24GHz, o parametrach minimalnych lub wyższych podanych w tabeli nr 5b. Zainstalowane urządzenia powinny zapewnić zestawienia połączeń radiowych o symetrycznych przepływnościach netto dla ruchu IP podanych w tabeli nr Urządzenia WiFi do budowy PIAP radiowych Do budowy punktów dostępu do Internetu PIAP radiowych należy zastosować urządzenia WiFi o parametrach minimalnych lub wyższych określonych w tabeli nr Serwer systemu nadzoru Serwer systemu nadzoru instalowany w CNS Knyszyn powinien i posiadać parametry minimalne lub wyższe podane w tabeli nr Przełączniki zarządzalne do instalacji w CNS Knyszyn i BSU Knyszyn Przełączniki sieciowe zarządzalne zainstalowane w CNS Knyszyn i BSU Knyszyn powinny posiadać parametry minimalne lub wyższe określone w tabeli nr Router brzegowy W punkcie styku z dostawca Internetu w CNS Knyszyn należy zainstalować wysokowydajny router brzegowy z funkcjami ochrony ruchu o parametrach i funkcjonalnościach minimalnych lub wyższych określonych w tabeli nr z 70

20 2.2.7 Urządzenia UPS do podtrzymania pracy PK i PIAP radiowych Do podtrzymania pracy urządzeń w PK, PIAP oraz instalowanych urządzeń radiowych w obiektach podłączanych do budowanej sieci, należy zastosować urządzenia UPS o parametrach minimalnych lub wyższych określonych w tabeli nr Urządzenie UPS do podtrzymania pracy urządzeń CNS Knyszyn Do podtrzymania pracy urządzeń w centrum nadzoru CNS Knyszyn, w przypadku zaniku zasilania ~230V, należy zastosować urządzenie UPS o parametrach minimalnych lub wyższych określonych w tabeli nr Kamery do instalacji w PK Do instalacji we wszystkich PK należy zastosować kamery szybkoobrotowe w obudowie zewnętrznej kopułkowej i transmisją IP o parametrach minimalnych lub wyższych określonych w tabeli nr Terminal do podglądu obrazów z kamer do CNM Należy zainstalować terminale wraz z zainstalowanym oprogramowaniem o parametrach minimalnych lub wyższych określonych w tabelach nr 13 i Instalacje zasilające i odgromowe We wszystkich lokalizacjach instalacji urządzeń, tj. BSU Mońki, PK, PIAP i obiektach podłączonych do sieci należy wykonać przyłącza energetyczne. W zależności od wybranej lokalizacji przyłącza należy wykonać jako: przyłącze z istniejącej instalacji nn w budynku zgodnie z dokumentacją projektową, przyłącza zasilające do PK na warunkach PGE Dystrybucja uzyskanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do dokumentacji projektowej. 20 z 70

21 Należy wykonać instalacje odgromowe i uziemiające wszystkich wież/masztów. Wszystkie elementy wsporcze zespołów antenowych stacji bazowych, radiolinii i PIAP należy bezwzględnie uziemić. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest zasilanie urządzeń zewnętrznych radiowych napięciem 230 VAC zasilanie musi być zrealizowane linią sygnałową, napięciem bezpiecznym w miejscu instalacji. 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów używania sprzętu w cenie ryczałtowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt oraz potrzebne środki transportu do realizacji Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 21 z 70

22 wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 5.1. Wykonanie robót Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie ze sztuką i dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami oraz przez wykwalifikowanych wykonawców i pracowników. Wykonawca zapewni osoby niezbędne do realizacji projektu posiadające stosowne uprawnienia wynikające z przepisów prawa budowlanego i telekomunikacyjnego Organizacja robót budowlanych Wykonawca dopełni wszelkich formalności w celu zapewnienia prawidłowej organizacji robót budowlanych oraz zabezpieczy właściwie plac budowy Zabezpieczenie interesów osób trzecich W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca w sposób należyty zabezpieczy interesy osób trzecich. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zabezpieczy je zgodnie prawem cywilnym Ochrona środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 22 z 70

23 5.5. Warunki bezpieczeństwa pracy W trakcie realizacji robót budowlanych oraz prac instalacyjnych i montażowych Wykonawca zapewni bezpieczeństwo pracowników i zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Wykonawcy we własnym zakresie zapewnione zapewni niezbędne zaplecze do realizacji zamówienia Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni W przypadku realizacji prac na drogach publicznych Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez Wykonawcę planem organizacji ruchu Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę i Inspektora Nadzoru w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy i dotyczy wszystkich obiektów budowlanych, dla których Zamawiający uzyskała pozwolenia na budowę. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 23 z 70

24 - datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, - datę przyjęcia placu budowy, - datę rozpoczęcia robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, - daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, - wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, - dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je prowadził, - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, - inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 6. KONTROLA, BADANIA 6.1 Wymagania ogólne Sprawdzeniu i kontroli Zamawiającego będą w podlegały w szczególności: a. stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z 24 z 70

25 danymi zawartymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, b. jakość i sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i w specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, c. zastosowane materiały oraz urządzenia aktywne (radiowe i sieciowe oraz systemu monitoringu wizyjnego) w aspekcie zgodności parametrów z wymaganymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową oraz złożoną ofertą przetargową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie Koordynatora Projektu upoważnionego do zarządzania realizacją zamówienia w zakresie zgodności ze złożoną ofertą przetargową, warunkami umowy zawartej z Wykonawcą, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz Inspektora Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego, zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przepisami Prawa Budowlanego. 6.2 Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji, w szczególności dotyczy to badań instalacji odgromowych budowanych masztów i konstrukcji wsporczych PIAP oraz instalacji elektrycznych. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca załączy komplet dokumentacji pomiarowej do dokumentacji powykonawczej. 6.3 Kontrola ilości i jakości materiałów budowlanych Wykonawca zapewni stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych, w odpowiedniej dla Zamówienia ilości. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone 25 z 70

26 do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę materiałów i wyrobów budowlanych. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT Obmiary robót będą przeprowadzane przed każdym zgłoszeniem do odbioru częściowego, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentacje projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. Obmiar robót powinien odzwierciedlać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z specyfikację techniczną wykonania i odbioru, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 8.1 Odbiory częściowe W ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą przeprowadzane odbiory częściowe wykonania poszczególnych zakresów przedmiotu zamówienia, tj.: a. robót budowlanych i prac : i. budowa masztu telekomunikacyjnego i stacji bazowej systemu radiowego BSU Knyszyn, b. dostaw oraz prac instalacyjnych, montażowych i uruchomienia: i. urządzeń i anten stacji bazowych systemu radiowego BSU Knyszyn oraz radiolinii łączącej BSU Knyszyn i BSU Mońki, ii. urządzeń i anten PIAP radiowych, c. dostaw oraz prac instalacyjnych, montażowych i uruchomienia: i. punktów kamerowych PK1 PK7, ii. centrum nadzoru monitoringu CNM, 26 z 70

27 d. dostaw oraz prac instalacyjnych, montażowych i uruchomienia: i. centrum nadzoru sieci CNS, e. szkoleń: i. z zakresu administrowania systemem radiowym, ii. z zakresu obsługi systemu monitoringu wizyjnego. Zamawiający zakłada przeprowadzanie odbiorów częściowych w okresach nie dłuższych niż 3-miesięczne. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego z wyprzedzeniem min. 7 dni i jednoczesnym przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Zamawiający, przed przystąpieniem do odbioru może zlecić wykonanie ekspertyzy w zakresie zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli wyniki ekspertyzy potwierdzą zastosowanie niewłaściwych rozwiązań, koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca. W przeciwnym razie, koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiający. 8.2 Odbiór końcowy Po dokonaniu wszystkich odbiorów częściowych sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Podpisany bez uwag protokół odbioru końcowego stanowi podstawę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego. 8.3 Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny przeprowadzony zostanie po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru pogwarancyjnego z wyprzedzeniem min. 7 dni. 27 z 70

28 9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH Wykonawca przeprowadzi wszelkie roboty tymczasowe, niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym wytyczenia geodezyjne i inwentaryzacje powykonawcze, a także prace towarzyszące potrzebne do realizacji zadania. Zamawiający nie przewiduje oddzielnego rozliczenia prac towarzyszących, w szczególności: wytyczenia geodezyjne budowy masztu stacji bazowej WiMAX, inwentaryzacja powykonawcza budowy masztu stacji bazowej WiMAX. Koszt wykonania ww. prac powinien należy uwzględnić w cenie ryczałtowej wykonania przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie przewiduje się wykonania robót tymczasowych. 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1Przepisy ogólne 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r, nr 106 poz. 675) 10.2Ochrona środowiska 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 t.j. z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.); 28 z 70

29 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz t.j.); 4. Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r, Nr 213, poz. 1397). 10.3Prace geodezyjne i wykonanie robót budowlanych 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 30 poz. 163). 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r, Nr 83, poz. 578). 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38/2001 poz.455). 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. nr 25, poz. 133). 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401). 6. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.(dz. U nr.5 poz. 42 z 24 stycznia 2001 roku). 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.nr129/97 poz.844 (Dz. U. nr 91/2002 poz.811). 8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147/2002 poz.1229 oraz z dnia 27 luty 2003 Dz. U. nr 52 poz.452 z późniejszymi zmianami). 29 z 70

30 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz.1138 z dnia 11 lipca 2003 roku). 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U nr 120 poz.1126). 11. Ustawa z dnia Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmianami. 12. Ustawa z dnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). 13. Ustawa z dnia o drogach publicznych (Dz. U.2004 nr 204 poz z późniejszymi zmianami). 14. Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK. 15. Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych, GUGiK. 16. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 17. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 18. Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. 19. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 10.4Prace instalacyjne i roboty elektryczne 1. PN 61/E Przewody elektryczne. Nazwa i określenia. 2. PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 3. PN 55/ E Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli. 4. PN-92/E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 5. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 6. PN/E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 30 z 70

31 7. PN-IEC Rozdzielnice. 8. AMD1: AMD2:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 9. IDT IEC 1140:1992 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 10. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia energetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej Dz.U. Nr 81/ PN-IEC :1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 12. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 13. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 14. PN-IEC :1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 15. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 16. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 17. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 18. PN-91/E Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 19. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 20. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 21. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. 22. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 23. PN-HD :2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 31 z 70

32 24. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 25. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi 26. EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 10.5Zgłoszenie przeszkód lotniczych 1. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 100, poz. 696 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. 2003r, Nr 130, poz z późn. zm.). 32 z 70

33 II. RYSUNKI Nr Tytuł rysunku rysunku 1 Schemat połączeń w sieci radiowej i lokalizacja obiektów na terenie gminy Knyszyn 2 Schemat blokowy sieci radiowej 3 Schemat blokowy systemu monitoringu wizyjnego 4 Sposób montażu PK na słupie 5.1 Miejsce lokalizacji PK3 (słup energetyczny, Knyszyn, ul. Grodzieńska) 5.2 Miejsce lokalizacji PK4 (słup energetyczny, Knyszyn, ul. Białostocka) 5.3 Miejsce lokalizacji PK5 (słup energetyczny, Knyszyn, skrzyżowanie ul. Obozowej i ul. Tykockiej) 5.4 Miejsce lokalizacji PK6 (słup energetyczny, Knyszyn ul. Obozowa) 5.5 Miejsce lokalizacji PK7 (słup energetyczny, Knyszyn, ul. Goniądzka) 33 z 70

34 Rysunek nr 1 Schemat połączeń w sieci radiowej i lokalizacja obiektów na terenie gminy Knyszyn 34 z 70

35 Rysunek nr 2 Schemat blokowy sieci radiowej 35 z 70

36 Rysunek nr 3 Schemat blokowy systemu monitoringu wizyjnego 36 z 70

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) Warszawa 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż.

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT, ADRES INWESTOR BRANŻA OPRACOWAŁ Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo