SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy ADZ-23-10/2013 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Warszawa, dn

2 I. Nazwa i adres Zamawiającego Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa, tel.: (22) , fax: (22) , II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż sprzętu komputerowego: półki dyskowej (2 szt.), przełącznika zarządzalnego do macierzy (4 szt.), serwera (1 szt.), szaf serwerowych (2 szt.) oraz oprogramowania (1 szt.). CPV: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) Urządzenia sieciowe Serwery Osprzęt do dużych systemów komputerowych Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania 2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż urządzeń/oprogramowania fabrycznie nowych, wolnych od wszelkich wad, zgodnych z ostatnimi rozwiązaniami technologicznymi producenta wraz z nowymi, oryginalnymi elementami wyposażenia, zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a - 91c ustawy Pzp. 5. Wymagania dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia: a) Sprzęt opisany w załącznikach powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2013 roku, wolny od wad fizycznych i praw osób trzecich oraz powinien posiadać instrukcje obsługi w języku polskim i/lub angielskim. b) Katalogi producenta dla każdego oferowanego sprzętu, c) Oferowany sprzęt musi być oznaczony znakiem CE (nie dotyczy części 5) 6. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) sprzętu komputerowego z istniejącym system plików w oparciu o system domen środowiska Microsoft Windows oraz serwerem pocztowym Microsoft Exchange, b) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (patchcord, kabel zasilający, kabel USB), c) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na warunkach opisach w specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik do SIWZ, odpowiednio dla każdej z części. d) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych usterek e) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych, f) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 ust.6 ustawy Pzp. i przewiduje następujące części: Część 1 obejmującą dostawę półek dyskowych 2 szt. 2

3 Część 2 obejmującą dostawę przełączników zarządzalnych 2 szt. Część 3 obejmującą dostawę serwera 1 szt. Część 4 obejmującą dostawę szaf serwerowych 4 szt. Część 5 obejmującą dostawę oprogramowania 1 szt. Część 6 obejmującą dostawę przełączników zarządzalnych 2 szt. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 ust.7 Pzp. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. IV. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia: Dla części 1 do 5 tygodni od dnia podpisania umowy. Dla części 2 do 2 tygodni od dnia podpisania umowy Dla części 3 do 5 tygodni od dnia podpisania umowy Dla części 4 do 2 tygodni od dnia podpisania umowy Dla części 5 do 2 tygodni od dnia podpisania umowy Dla części 6 do 5 tygodni od dnia podpisania umowy V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania ich oceny 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków: a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca: - wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż: Dla części 1 Dla części 2 Dla części 3 Dla części zł zł zł zł Uwaga: W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostaw należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień zawarcia umowy. UWAGA: Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części zamówienia. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia, wymagana wartość dostaw musi być sumą wartości dostaw w tych częściach. 3

4 3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V ust. 2 pkt. a SIWZ mogą spełniać łącznie. 4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. ust. 1 i 2 SIWZ wg formuły spełnia nie spełnia. 5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie obowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Na potwierdzenie spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie określonych przepisami art.22 ust.1 ustawy Pzp ( załącznik nr 3 do SIWZ), 1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór załącznik nr 6 do SIWZ); 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie art. 24 ust.1 ustawy Pzp, do oferty wykonawca dołącza: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ); 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Oświadczenie o braku przynależności lub należeniu do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w rozdziale VI ust. 2 pkt. 2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt.2.2 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do ofert należy dołączyć: a) Opis parametrów technicznych oferowanego urządzenia (wzór załącznik nr 2 do SIWZ) nie dotyczy części 5; 4

5 b) Opisy urządzeń technicznych (dokumentacja, katalogi, specyfikacje), z których wynikają parametry dla sprzętu lub oprogramowania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wydruki ze stron internetowych producenta lub dystrybutora, jeżeli wprost będzie z nich wynikać spełnianie wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. c) Dokument autoryzacji dla firmy serwisującej sprzęt w okresie gwarancji wystawiony przez producenta sprzętu (dotyczy części 1, 2 i 6). Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentu autoryzacji, jeżeli z załączonych oryginalnych katalogów, specyfikacji producenta sprzętu wynika, że sprzęt będzie serwisowany bezpośrednio przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta. d) Certyfikat ISO 9001: 2000 dla firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych (dotyczy części 1, 2 i 6). Zamawiający nie wymaga złożenia certyfikatu ISO 9001:2000, jeżeli sprzęt będzie serwisowany bezpośrednio przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta. VII. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski (z wyłączeniem dokumentów sporządzonych w języku angielskim). 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi ona być potwierdzona przez osobę udzielającą pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem. 5. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1 oraz ust. 2 pkt 2.1, 2.2 i 2.3 dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. 6. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. Dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 2 składa każdy z uczestników konsorcjum oddzielnie. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt. 1.1 oraz dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację zamówienia, będą oceniane łącznie. VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zgodnie z art. 27 ustawy Pzp, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące niniejszego postępowania przekazywane będą pisemnie na adres 5

6 Zamawiającego: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa, 2. Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zawartym w rozdziale VIII ust.3 niniejszej SIWZ, porozumiewanie się z wykonawcami - faksem na numer (+48 22) , bądź pocztą elektroniczną na adres 3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 4. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania z informacją o godzinie i dacie ich otrzymania. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowanie zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 6. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma dotyczące postępowania w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: a) Roman Szczepanowski, b) Anna Brzezińska IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia. 2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku angielskim. 3. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy składania ofert. 4. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia i inne dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym wraz z przepisami prawa. 5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają przedłożenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 6

7 7. Wykonawca może zastrzec poufność części oferty, która zawiera informacje stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8. Zastrzeżoną część oferty zaleca się umieścić w odrębnej kopercie ze stosownym opisem Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. 9. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte/spięte w sposób trwały, z kolejno ponumerowanymi stronami. 10. Ofertę składa się w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa oferta na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy: ADZ-23-10/2013, Nie otwierać przed dniem 21 czerwca 2013 r. godz. 12: Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy. 12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają złożenia oświadczenia w formie pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty wraz z pisemnym oświadczeniem o wprowadzeniu zmian powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem ZMIANA. 13. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem WYCOFANIE. XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (budynek D, Sekretariat, pok. 004). 2. Termin składania ofert upływa dnia 21 czerwca 2013 roku o godzinie 12: Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 21 czerwca 2013 roku o godzinie 12:30, w Sali 003 w siedzibie Zamawiającego. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. W trakcie otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Dane te będą niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 8. Informacje, o których mowa w pkt. 7 Zamawiający prześle Wykonawcom nieobecnym przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Wykonawca jest zobowiązany obliczyć cenę dla wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ. 2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 3. Oferta musi zawierać cenę netto, cenę brutto za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem VAT. Wykonawcy nie będący płatnikami VAT podają tylko cenę netto. 7

8 4. Ceny podane w formularzu powinny być podane w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 6. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert - doliczy do ceny oferty podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi oraz ewentualne cło. 7. W przypadku złożenia oferty, zawierającej omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na mocy art. 88 ustawy Pzp lub błędy w obliczeniu ceny, oferta taka zostanie odrzucona. XIV. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium najniższa cena. 2. Zamawiający dokona oceny ofert zamówienia według poniższego kryterium: Lp. Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 1. Cena 100% 100 Punktacja za cenę oferty obliczona zostanie wg wzoru: najniższa cena oferty brutto C = x 100 cena brutto oferty badanej XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom kryterium najniższej ceny. b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając faktyczne i prawne uzasadnienie odrzucenia, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 8

9 spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku: a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi dostosowanie jej treści do nowo obowiązujących przepisów; b) gdy zaistnieją zdarzenia losowe o charakterze siły wyższej lub niezależne od stron okoliczności wynikające z działań osób trzecich, które to okoliczności uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy w umowie może zostać odpowiednio zmieniony termin jej realizacji po uprzednim udokumentowaniu przez Strony wystąpienia wskazanych okoliczności; c) wycofania z dystrybucji lub braku dostępności na rynku oferowanego modelu dopuszczalna jest zmiana sprzętu na równoważny o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Ustawie z dnia r. Prawo zamówień publicznych (po wzgl. nowelizacji z 7 kwietnia 2006 r.) przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ww. ustawy. XVIII. INNE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Formularz oferty, Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp, Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej zakresie art. 24 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp, Załącznik nr 6 Wykaz dostaw, Załącznik nr 7 Projekt umowy. Zatwierdził: Data i podpis Kierownika Jednostki 9

10 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) ( miejscowość, data) FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY:.. ADRES: NIP:.. Telefon:... Fax... Osoba kontaktowa: W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, nr sprawy ADZ-23-10/2013 składamy niniejszą ofertę: Część 1. Półki dyskowe w oparciu o macierz Dell PowerVault MD3600i 2 szt. Lp Nazwa sprzętu Półka dyskowa zgodna z wymaganiami z tabeli 1 załącznik nr 2 do SIWZ Półka dyskowa zgodna z wymaganiami z tabeli 2 załącznik nr 2 do SIWZ Ilość szt. 1 1 Wartość netto w zł Stawka podatku VAT w % RAZEM (poz. od 1 do 2) Słownie wartość brutto:. zł Wartość brutto w zł Nazwa producenta i oznaczenie sprzętu wg producenta (model, typ) 10

11 Załącznik nr 1 do SIWZ Część 2. Przełącznik zarządzalny 2 szt. Lp. 1. Nazwa sprzętu Przełącznik zarządzalny zgodny z wymaganiami z tabeli 3 załącznik nr 2 do SIWZ Ilość szt. 2 Wartość netto w zł za 2 sztuki Stawka podatku VAT w % Wartość brutto w zł za 2 sztuki Słownie wartość brutto razem:. zł Nazwa producenta i oznaczenie sprzętu wg producenta (model, typ) Część 3. Serwer 1 szt. Lp. 1. Nazwa sprzętu Serwer zgodny z wymaganiami z tabeli 4 załącznik nr 2 do SIWZ Ilość szt. 1 Wartość netto w zł Stawka podatku VAT w % Wartość brutto w zł Nazwa producenta i oznaczenie sprzętu wg producenta (model, typ) Słownie wartość brutto:... zł Część 4. Szafy serwerowe 4 szt. Lp. 1. Nazwa sprzętu Szafa serwerowa zgodna z wymaganiami z tabeli 5 załącznik nr 2 do SIWZ Ilość szt. 4 Wartość netto w zł za 2 sztuki Stawka podatku VAT w % Wartość brutto w zł za 4 sztuki Nazwa producenta i oznaczenie sprzętu wg producenta (model, typ) Słownie wartość brutto:... zł 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. 1. Część 5. Oprogramowanie 1 szt. Nazwa sprzętu Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych infrastruktury XenServer dla 2 hostów posiadających po 2 procesory w oparciu o licencję na użytkowanie oprogramowania w ramach programu PHD Virtual Backup for Citrix XenServer Ilość szt. 1 Wartość netto w zł Stawka podatku VAT w % Wartość brutto w zł Nazwa producenta i oznaczenie oprogramowania wg producenta (model, typ) Słownie wartość brutto:... zł Lp Część 6. Przełącznik zarządzalny 2 szt. Nazwa sprzętu Przełącznik zarządzalny zgodny z wymaganiami z tabeli 6 załącznik nr 2 do SIWZ Przełącznik zarządzalny zgodny z wymaganiami z tabeli 7 załącznik nr 2 do SIWZ Ilość szt. 1 1 Wartość netto w zł Stawka podatku VAT w % RAZEM (poz. od 1 do 2) Słownie wartość brutto razem:. zł Wartość brutto w zł Nazwa producenta i oznaczenie sprzętu wg producenta (model, typ) Jednocześnie oświadczamy, że: 1. zapoznaliśmy się z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 2. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 30 dni. 3. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 4. podwykonawcom zamierzamy zlecić realizację części zamówienia obejmującą: /zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców *) 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ 5. podwykonawca uczestniczący w zamówieniu, (nazwa firmy), posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia, do niniejszego oświadczenia załączamy pisemne zobowiązanie w/w podmiotu, że będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia,*) 6. Spis dokumentów składających się na ofertę: a) Formularz oferty, b) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu* (jeżeli dotyczy), c) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), d) Wykaz dostaw wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe ich wykonanie (załącznik nr 6 do SIWZ), e) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ), f) Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej zakresie art. 24 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ), g) Odpis z KRS/Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*), h) Opis parametrów technicznych oferowanego urządzenia (wzór załącznik nr 2 do SIWZ); i) Katalog/dokumentacja techniczna, wydruki ze stron producenta lub dystrybutora zaoferowanego sprzętu potwierdzające wymagane parametry zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, j) Dokument autoryzacji dla firmy serwisującej sprzęt w okresie gwarancji wystawiony przez producenta* (jeżeli dotyczy) k) Certyfikat ISO 9001: 2000 dla firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych* (jeżeli dotyczy) Na.. kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach składamy całość oferty wraz ze wszystkimi załącznikami imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji *) niepotrzebne skreślić 13

14 PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Część 1. Półki dyskowe w oparciu o macierz Dell PowerVault MD3600i 2 szt. Tabela 1. Półka dyskowa 1 szt. Lp. Komponent Wymagania minimalne /parametry 1 2 Ogólne Obudowa 3 Interfejs techniczne Zamawiana półka będzie częścią rozbudowy posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej opartej o macierze Dell Przeznaczona do instalacji w standardowej szafie rack (maksymalnie 2U) umożliwiająca instalację do 12 dysków twardych hot-plug Interfejs SAS 6Gb do podłączenia kontrolerów RAID, możliwość podłączenia do 2 serwerów, wraz z półką dyskową Zamawiający wymaga dostarczenia minimum 2 kabli o długości min. 0,6m. Zainstalowane 12 dysków 600 GB SAS 15k RPM Hot-Plug 4 dyski Wspierane SAS lub SSD typu hot-plug, wsparcie dla 5 typy dysków dysków SAS 2.0 (6 Gb/s) 6 Zasilanie Zasilacze redundantne, hot-swap, moc maksymalna 600 W. 7 Wentylacja Wentylatory redundantne, hot-swap. Zainstalowany moduł umożliwiający Wymagania kaskadowe połączenie kolejnych półek 8 dodatkowe dyskowych. 9 Warunki gwarancji - Przynajmniej 3 lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Parametr oferowany Tabela 2. Półka dyskowa 1 szt. Lp. Komponent Wymagania minimalne /parametry techniczne Zamawiana półka będzie częścią rozbudowy 1 Ogólne posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej opartej o macierze Dell Przeznaczona do instalacji w standardowej 2 Obudowa szafie rack (maksymalnie 2U) umożliwiająca instalację do 12 dysków twardych hot-plug Interfejs SAS 6Gb do podłączenia kontrolerów RAID, możliwość podłączenia do 3 Interfejs 2 serwerów, wraz z półką dyskową Zamawiający wymaga dostarczenia minimum 4 Zainstalowane dyski 2 kabli o długości min. 0,6m. 12 sztuk 4 TB NearLine SAS 6 Gbps/ 7,2 krpm Parametr oferowany 14

15 Załącznik nr 2 do SIWZ Wspierane SAS lub SSD typu hot-plug, wsparcie dla 5 typy dysków dysków SAS 2.0 (6 Gb/s) 6 Zasilanie Zasilacze redundantne, hot-swap, moc maksymalna 600 W. 7 Wentylacja Wentylatory redundantne, hot-swap. Zainstalowany moduł umożliwiający Wymagania kaskadowe połączenie kolejnych półek 8 dodatkowe dyskowych. 9 Warunki gwarancji - Przynajmniej 3 lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Część 2. Przełącznik zarządzalny 2 szt. Tabela 3. Przełącznik zarządzalny do macierzy 2 szt. Lp. Komponent Wymaganie minimalne/ parametry techniczne 1 Obudowa Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19 2 Ilość i typ portów 24 porty przełączania 10GBASE-T (10Gb/1Gb/100Mb) z automatycznym wykrywaniem przepustowości; Minimum 2 porty QSFP+ z możliwością zamiany na 4 porty 10GbE SFP+ 3 Oprogramowanie Zarządzające switchami przez SNMP i WWW; monitorujące stan pracy. 4 Funckonalność Przepustowość przełączania Min. 1,28 Tb/s full duplex, Prędkość przekazywania: 960 Mpps, Obsługa do adresów MAC Wsparcie do min. 8,000 ścieżek IPv4 Maksymalnie 830 BTU/godz Zgodnośc z IEEE: 802.1AB LLDP 802.1D Bridging, Spanning Tree 802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping) 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) 802.1v Protocol-based VLANs 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) 802.1X Network Access Control 802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging 802.3ad Link Aggregation with LACP 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) 802.3ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase-SR4, 40GBase- CR4) on optical ports 802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on mgmt ports 802.3x Flow Control 802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X) ANSI/TIA-1057 LLDP-MED Oferowany parametr 15

16 Załącznik nr 2 do SIWZ MTU 9,000 bytes Zgodność z protokołami IPv6 Path MTU Basic Socket interface IPv6 Addressing Addressing Arch. IPv Advanced sockets API Neighbor Discovery Global Unicast Address Stateless Address Autoconfiguration (partial) IPv6 over Ethernet Stateless DHCPv6 IPv6 Router alert Basic Transition Mech. OSPFv3 Addressing Arch DHCPv6 ICMPv6 Default Address Select Zgodność z protokołami Ipv4 IPv4 RIP-2 MD5 Authent ICMP DHCP (relay) ARP DHCP/BootP Ext. Transmit IP datagrams OSPFv4 Congestion Control VRRP BootP Assured Fwd PHB Proxy ARP DHCP BootP Relay Ethernet Transmission Private VLAN ICMP Router Discovery Expedited Fwd PHB CIDR DiffServ updates Interoperation btwn BootP and DHCP BootP (relay) VRRP OSPF1765 OSPF Database overflow Protection Routers Zarządzanie siecią: SMIv1 SNMPv1 Concise MIB Definitions MIB-II IP MIB TCP MIB UDP MIB SNTP2233 Interfaces Group using SMIv2 SNMP Framework MIB Transparent Content Negotiation2296 Remote Variant Selection Coexistence between SNMPv1/v2/v3 SMIv2 Textual Conventions for SMIv2 Conformance Statements for SMIv2 RADIUS Authentication MIB 16

17 5 Warunki gwarancji Ethernet-like Interfaces MIB SNMP Traps Bridge MIB SMIv2 Manager-to-Manager MIB TACACS+ Managed objects for Bridges MIB Evolution of Interfaces Etherlike MIB HTML/2.0 Forms1901 Community-based SNMPv2 SNMPv2 MIB 1 Coexistence btwn SNMPv1/v2 Identification of Ethernet chipsets Extended Bridge MIB ENTITY MIB HTTP over TLS2819 RMON MIB (groups 1, 2, 3, 9) Interfaces MIB RADIUS RADIUS Accounting RADIUS Attributes for Tunnel Prot. RADIUS Extensions SNMP Applications SNMPv2 SNMP MIB 802.1X with RADIUS Przynajmniej trzy lata gwarancji od momentu podpisania umowy, czas reakcji maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Dożywotnia gwarancja sprzętowa producenta przełącznika, bez ograniczenia cyklem życia produktu. Wszystkie naprawy gwarancyjne w miejscu instalacji. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty Załącznik nr 2 do SIWZ Część 3. Serwer baz danych 1 szt. Tabela 4. Serwer 1 szt. Lp. Komponent Wymagania minimalne /parametry techniczne Parametr oferowany Ogólne Serwer aplikacyjny dwuprocesorowy wykonany w 1 technologii rackowej, musi posiadać identyczne procesory, pamięć operacyjną Definicja Przez serwer aplikacyjny zamawiający rozumie serwera pojedynczą płytę główną wraz z procesorami, pamięcią 2 operacyjną, pamięcią masową tj. dyskami i kontrolerami dysków oraz interfejsami do komunikacji z siecią 1GE 17

18 Załącznik nr 2 do SIWZ Obudowa Wysokość serwera max 2U zajmowanej wysokości w standardowej szafie 19". Obudowa z miejscem na instalację minimum 16 dysków twardych 2.5'' typu Hot-Swap/Plug Procesory Ze względu na bazodanowy charakter aplikacji, każdy rdzeń procesora powinien mieć odpowiednio dużą wydajność. Zatem serwer musi osiągać minimalną wydajność w testach SPEC dot. szybkości CPU (www.spec.org) przynajmniej: SPECint2006: 52,2; SPECint_base2006: 48.7 Pamięć RAM Minimum 128GB (8GB na każdy rdzeń w oferowanych procesorach) Kontroler RAID Co najmniej 1 kontroler obsługujące RAID: 5,6,1+0. Kontroler musi być wyposażony w min. 1024MB pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. Kontroler musi obsługiwać dyski SATA/SAS w standardzie 6Gb/s. Dyski twarde 2 dyski 2,5" SAS 300GB 6G 10k rpm + 6 dysków 2.5" Interfejsy sieciowe, moduły zarządzające Zasilacze/Wenty latory SAS 1,2TB 6G 10k rpm co najmniej cztery interfejsy sieciowe 1GbE; moduł zarządzający pracą serwera umożliwiający m. in. zdalne włączanie, wyłączanie oraz restart Nadmiarowe zasilacze 1100W i wentylatory typu hot swap/plug. 10 Moduł GPU NVIDIA Tesla K20M GPU System 11 operacyjny Inne Gwarancja Część 4. Szafa serwerowa 4 szt. Oferowany model serwera musi wspierać systemy operacyjne: RHEL, SLES, Windows Server 2008 oraz systemy wirtualizacyjne: VMware, Citrix XenServer Zestaw do zamontowania na wysuwanych szynach w szafie teleinformatycznej 19, kable zasilające sprzęt objęty 3 letnim serwisem producenta, reakcja serwisu NBD Tabela 5. Szafa serwerowa HP BW903A lub produkt równoważny Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Ogólne Zamawiane szafy będą częścią rozbudowy posiadanej infrastruktury informatycznej i konieczne jest zapewnienie zgodności funkcjonalnej 2 Pojemność stelaża 42U 3 Waga 109 kg 4 Obciążenie statyczne 1360 kg 5 Obciążenie dynamiczne 1134 kg 6 Wymiary (S x G x W): 59,78 x x 200,66 cm 7 Moduły zasilające 2 szt. HP 32A High Voltage Modular PDU ( B31) 8 Gwarancja Minimum 3 lata momentu podpisania umowy, czas reakcji maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Opis parametrów oferowanego sprzętu 18

19 Załącznik nr 2 do SIWZ Część 5. Oprogramowanie 1 szt. Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych infrastruktury XenServer dla 2 hostów posiadających po 2 procesory w oparciu o licencję na użytkowanie oprogramowania w ramach programu PHD Virtual Backup for Citrix XenServer (1 szt.) lub licencji równoważnych co do funkcjonalności oraz korzyści jakie daje w/w program. Oprogramowanie musi posiadać certyfikat zgodności z produktami Citrix - Citrix Ready. Część 6. Przełącznik zarządzalny 2 szt. Tabela 6. Przełącznik zarządzalny na bazie HP G EI JE069A 1 szt. Lp. Komponent Wymagania minimalne/parametry techniczne 1 Ogólne Wymagany model będzie częścią rozbudowy istniejącej infrastruktury informatycznej, co powoduje, że współpracujące ze sobą w parze przełączniki muszę być identyczne. 2 Porty 48 portów RJ-45 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab), Typ nośnika: Auto-MDIX, Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000BASE-T: tylko pełny dupleks; 4 porty 10/100/1000Base-T lub SFP typu dual personality z automatycznym wykrywaniem szybkości; 2 gniazda modułu rozszerzenia portu; 1 szeregowy port konsoli RJ-45 3 Zamocowanie Do montażu w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) 4 Pamięć i procesor 128 MB SDRAM, rozmiar bufora pakietów: 2 MB, 16 MB Flash 5 Opóźnienie Opóźnienie dla 1000 Mb: < 3,2 µs; Opóźnienie dla 10 Gb/s: < 2,6 µs 6 Przepustowość 142,9 mln p/s 7 Przepustowość 192 Gb/s rutowania/przełączania 8 Pojemność tabeli 3060 Gb/s rutingu 9 Funkcje zarządzania IMC Intelligent Management Center; interfejs wiersza poleceń (CLI); Przeglądarka internetowa; zarządzanie pozapasmowe; SNMP Manager; Telnet; RMON1; FTP; IEEE Ethernet MIB 10 Osprzęt Moduł 2-portowy: np. 10GbE SFP + ( HP 5500/5120 ) 1 szt. 11 Gwarancja - Minimum 12 miesięcy od momentu podpisania umowy, czas reakcji maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty Oferowany Parametr 19

20 Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela 7. Przełącznik zarządzalny na bazie HP G-SFP EI (JD374A) 1 szt. Lp Komponent Wymagania minimalne/parametry techniczne 1 Ogólne Wymagany model będzie częścią rozbudowy istniejącej infrastruktury informatycznej, co powoduje, że współpracujące ze sobą w parze przełączniki muszę być identyczne. 2 Porty 24 Gigabit Ethernet SFP ports; 8 portów combo, autowykrywanie 10/100/1000BASE-T or SFP; 2 port slot rozszerzeń; 1 RJ-45 port konsoli 3 Zamocowanie Do montażu w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) 4 Protokół routingu OSPF,BGP-4,RIP-1,RIP- 2,BGP,IGMPv2,IGMP,VRRP,OSPFv2,static IP routing,igmpv3,mldv2,mld 5 Funkcje zarządzania SNMP 1,SNMP 2,Telnet,SNMP 3,SNMP 2c,HTTP,TFTP 6 Metoda identyfikacji Secure Shell (SSH),RADIUS,TACACS+,Secure Shell v.2 (SSH2) 7 Cechy Sterowanie przepływem, obsługa DHCP, obsługa ARP, obsługa VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, obsługa IPv6, sflow, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Committed Access Rate (CAR), obsługa Jumbo Frames, MLD snooping, obsługa Device Link Detection Protocol (DLDP), obsługa Rapid Ring Protection Protocol (RRPP), Equal-Cost Multipath (ECMP),STP Root Guard, Unicast Reverse Path Forwarding (URPF) 8 Zgodność z normami IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3i,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1ab (LLDP) 9 Pamięć i procesor 256 MB SDRAM, buffor: 2 MB, 32 MB flash 10 Opóźnienie Opóźnienie dla 1000 Mb: < 3,2 µs; Opóźnienie dla 10 Gb/s: < 2,6 µs 11 Warstwa przełączania 3 12 Przepustowość 107,2 mln p/s 13 Przepustowość 144 Gb/s rutowania/przełączania 14 Pojemność tabeli rutingu 15 Rozmiar tablicy adresów MAC 16 Możliwość łączenia w Tak stos 17 Osprzęt Moduł 2-portowy: np. 10GbE SFP+( HP 5500/5120 ) 1 szt. HP X120 1G SFP LC SX Transceiver lub pasujący zamiennik 10 szt. 18 Gwarancja Minimum 12 miesięcy od momentu podpisania umowy, czas reakcji maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Oferowany parametr 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr. Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wymiana i utylizacja klimatyzatorów w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy ADZ-23-13/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OA SB PROJEKT UMOWY UMOWA

Załącznik nr 7 do SIWZ OA SB PROJEKT UMOWY UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ OA.271.1.2013.SB PROJEKT UMOWY UMOWA zawarta w dniu... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

netto ...PLN NETTO (słownie:...) ...PLN BRUTTO (słownie:...)

netto ...PLN NETTO (słownie:...) ...PLN BRUTTO (słownie:...) [pieczątka firmowa] Załącznik nr 1 PN/157/14/DJ I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy - Rozbudowa macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX80 S2 o półkę z dyskami SSD. 1. Rozbudowa macierzy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 09.09.2010 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4855/JP/10 na dostawę szkieletowego przełącznika sieciowego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Ogólne warunki umowy UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy Alei Zjednoczenia 25, 01 829 Warszawa, NIP: 525-22-26-025, REGON:

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/97/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr. Załącznik 3

Wzór umowy nr. Załącznik 3 Wzór umowy nr Załącznik 3 zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA Nr LO2/.../2016. na dostawę sprzętu informatycznego część... zamówienia:... (nazwa części)

(WZÓR) UMOWA Nr LO2/.../2016. na dostawę sprzętu informatycznego część... zamówienia:... (nazwa części) Załącznik nr 8 do SIWZ nr 3201.LO2.260.36.2016 (WZÓR) UMOWA Nr LO2/.../2016 na dostawę sprzętu informatycznego część... zamówienia:... (nazwa części) zawarta w Szczecinie w dniu... 2016 roku w wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo