SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -"

Transkrypt

1 SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie... Uwierzytelnianie przy pomocy tokenów... Przegld komponentów... Przegld obsługiwanych agentów programowych... Przywileje i opcje dostpu dla uytkowników... Grupy administracyjne...

2 Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie systemu SafeWord Premier Access. Przyblia ono definicje poj odnoszcych si do tego produktu oraz dostarcza dodatkowych informacji na temat zada i funkcji zwizanych z jego zarzdzaniem. SafeWord Premier Access. To kompleksowe oprogramowanie do silnego uwierzytelniania uytkowników i zarzdzania ich ktami. Mona je w pełni dostosowywa do upodoba klientów i cile współpracuje ze stosowanymi w twoim przedsibiorstwie sposobami uwierzytelniania. Pozwala to kontrolowa dostp do sieci wszystkich twoich uytkowników, włczajc w to uytkowników wewntrznych, zdalnych pracowników korzystajcych z połcze wdzwanianych, klientów i dostawców oraz partnerów handlowych. Uytkownicy maj dostp jedynie do wybranych przez ciebie zasobów za pomoc rónorodnych punktów dostpu, łcznie z przegldark WWW, VPN oraz zdalnym dostpem za pomoc serwerów RADIUS. Silne uwierzytelnianie. Uwierzytelnianie rozumiane jest jako proces udowodnienia, e kto lub co jest godne zaufania lub prawdziwe. Uwierzytelnianie realizowane jest poprzez przedstawienie dowodu tosamoci. Kiedy wypisujesz czek jako form płatnoci za dane dobra, równie potwierdzasz sw tosamo przed osob przyjmujc twój czek. Dowód tosamoci jest dowodem na to, e jeste t sam osob, której imi widnieje na czeku, który wykorzystujesz jako form płatnoci. PremierAccess wymaga uwierzytelniania od wszystkich uytkowników chccych wej do chronionego systemu. Uytkownik poszukujcy dostpu do aplikacji lub zasobów chronionych musi przedstawi czynniki uwierzytelniajce, które potwierdz, e jest on t osob, za któr si podaje. Silne uwierzytelnianie to takie, które wymaga kilku czynników i wykorzystuje zaawansowane technologie w celu zweryfikowania tosamoci uytkownika. Prostym przykładem wieloczynnikowego uwierzytelniania jest twoja karta bankomatowa. Aby dokonywa operacji z twoim bankiem musisz co posiada (twoja karta do bankomatu) i musisz co wiedzie (swój PIN). O tym, e twoje konto jest bezpieczne moesz by przekonany wiedzc, e nawet w przypadku zgubienia karty do bankomatu, nie jest ona nikomu do niczego potrzebna, o ile ten kto nie zna do niej PIN-u. Jest to przykład uwierzytelniania dwuczynnikowego. Ponisze uwierzytelnianie jest okrelone poprzez wymóg posiadania hasła. Dla uytkowników, którzy potrzebuj dostpu do mniej wartociowych zasobów sieci (takich jak ), prawdopodobnie wystarczy samo hasło. Jednake w przypadku uytkowników, którzy potrzebuj dostpu do bardziej cennych dla organizacji zasobów sieci, konieczne moe by stworzenie wieloczynnikowego uwierzytelniania, z indywidualnie zdefiniowan sił uwierzytelniania dla kadego z nich. Rysunek 3 przedstawia etap uwierzytelniania, który jest pierwszym z funkcji serwera AAA. Okrelenie liczby czynników uwierzytelniania, jakich bd potrzebowa twoi uytkownicy oraz ustalenie poziomu bezpieczestwa lub sił czynników uwierzytelniajcych zwiksza twoj zdolno do zabezpieczenia cennych i niezbdnych zasobów w duo wikszym stopniu. Czynniki uwierzytelniajce i ich siła s istotn czci polityki bezpieczestwa, powinny by wic skrupulatnie rozwaone, zanim tokeny zostan przekazane twoim uytkownikom.

3 Autoryzacja. Autoryzacja definiowana jest jako proces nadawania pozwole. Serwer AAA PremierAccess udziela lub odmawia dostpu do chronionych aplikacji i zasobów. Sprawdza on kad prob uytkownika o uzyskanie dostpu w oparciu o wytyczne, które sformułowałe dla danego uytkownika. Rysunek 4 przedstawia etap autoryzacji, który jest drugim z procesów serwera AAA. Prawa dostpu definiuj polityk bezpieczestwa twojej organizacji, decydujc o tym, kto moe si zalogowa oraz do których aplikacji i zasobów został im przyznany dostp. Prawa dostpu, które formułujesz mog zosta zastosowane do grup uytkowników, które maj wspólne potrzeby dostpu, poprzez przydzielenie ich do konkretnych grup, a nastpnie definiujc prawa, które umoliwiaj lub zabraniaj dostpu do danych zasobów. Prawa dostpu to kolejna istotna cz twojej polityki bezpieczestwa. Listy kontroli dostpu. W przypadku PremierAccess wszystkie proby o dostp do zasobów s przetwarzane przez jedn lub wicej list kontroli dostpu (ACL). Lista kontroli dostpu jest to zbiór praw dostpu, które okrelasz dla chronionych przez ciebie przez zasobów. Zasoby o małym znaczeniu bd chronione przez mniej restrykcyjne prawa, podczas gdy zasoby o duym znaczeniu bd obwarowane zaostrzonymi przepisami. Listy kontroli dostpu okrelaj wic twoj polityk bezpieczestwa. PremierAccess dostarczany jest z dwiema domylnymi listami kontroli dostpu (ACL): DEFAULT_LOGIN_ACL oraz DEFAULT_WEB_ACL. Obydwie s przechowywane w GLOBAL DATA, stanowic jedn z grup administracyjnych w PremierAccess. Listy kontroli dostpu s miejscem, gdzie przechowywane s twoje ustawienia polityk bezpieczestwa. Listy kontroli logowania przechowuj prawa, które kontroluj dostp do twoich serwisów sieciowych oraz przegldarki WWW. Wszyscy uytkownicy, zanim uzyskaj pozwolenie na dostp do twoich serwerów, musz zosta autoryzowani przez list kontroli logowania. Listy kontroli dostpu do WWW to specjalny rodzaj listy kontroli dostpu, które s wykorzystywane szczególnie do definiowania polityki bezpieczestwa w obrbie serwera stron WWW. Strzeg one dostpu do pojedynczych adresów i ich treci na twoich serwerach WWW. Dziki listom kontroli dostpu do WWW moesz zdefiniowa prawa dostpu z dokładnoci do adresu URL. Zawarto ACL. Lista ACL zawiera reguły dostpu. Okrelaj one uprawnienia poszczególnych uytkowników ustalane na podstawie polityk bezpieczestwa i stanowi najistotniejsz cz list ACL. Kiedy uwierzytelniony uytkownik usiłuje dosta si do twojej sieci, okolicznoci tego działania musz spełni odpowiednie kryteria, by nastpiła autoryzacja i uwierzytelnienie. Kryteria dostpu okrelane s podczas tworzenia zawartoci listy ACL. Na przykład, w licie kontroli logowania moesz ustali parametry, które zezwalaj na dostp do konkretnych zasobów, dla wszystkich uytkowników, lub dla ograniczonej liczby uytkowników w zalenoci od roli, adresu IP, agenta PremierAccess lub konkretnej aplikacji czy okrelonej nazwy uytkownika. Te informacje zawiera twój wpis. Po tym jak zdefiniujesz temat wpisu, nakładasz ograniczenia, które bd miały zastosowanie do tych uytkowników, którzy podlegaj pod ten opis. Moesz ograniczy cały dostp, zezwoli na nieograniczony dostp lub przyzna dostp w oparciu o sił czynnika uwierzytelniania, ograniczenia daty oraz dnia i czasu.

4 Role. W PremierAccess rolami nazywane s zakładki lub etykiety, które identyfikuj grupy uytkowników posiadajcych wspólne prawa dostpu. Innymi słowy, role definiuj zbiór reguł dostpu odnoszcych si do konkretnych grup uytkowników. Moesz dokona kategoryzacji uytkowników na role w oparciu o ich powizania z twoj firm. Na przykład, moesz stworzy role dla kadry zarzdzajcej, ksigowoci, zasobów ludzkich, IT i pracowników administracji. Inn moliwoci jest stworzenie ról o nazwach, które opisuj niektóre parametry autoryzacji uytkowników, na przykład uytkownicy z nocnej zmiany. Mona take stworzy role dla serwerów dostpu (za pomoc nazwy serwera lub adresu IP), z rol dla twojego serwera poczty, serwerów zasobów ludzkich, finansów i sprzeday. W takiej sytuacji stworzyłby wpis listy ACL dla kadego z tych zasobów. Uwaga: Kada rola, aby miała znaczenie w obrbie twojej polityki bezpieczestwa PremierAccess, musi by zwizana z odpowiedni list kontroli logowania. Pomimo e role nie s wymaganym atrybutem uytkownika, s wartociowe poniewa oferuj czytelne sposoby wdraania i modyfikowania jednolitych zestawów ustawie dostpu dla duych liczb uytkowników. Administracja. Administracja w Premier Access to zbieranie, zapisywanie i rozliczanie kadego procesu uwierzytelniania zachodzcego w chronionej sieci. To kolejny, trzeci etap procesu uwierzytelniania typu AAA. Serwer AAA zapisuje wszystkie zdarzenia, które nastpnie mona odtworzy przy pomocy funkcji przeszukiwania logów w konsoli administracyjnej. Audyt logowania. Podczas kadej próby dostpu zapisywane s nastpujce informacje dotyczce rozlicze: Daty i godziny logowania Statusu logowania (udane lub nieudane) Naruszenia autoryzacji Najwiesze wpisy audytu przechowywane s w bazie danych do momentu archiwizacji. Wszystkie archiwa z informacjami pochodzcymi z audytów s przechowywane na serwerze administracyjnym. Za pomoc funkcji Manage Audit Log Archive w konsoli administracyjnej moesz wczytywa i usuwa wpisy archiwum audytu. Moesz te ustali jak czsto wpisy maj by automatycznie archiwizowane. Kluczowe słowa w pliku sccservers.ini mona ustawi tak, aby kontrolowały liczb procesów wykorzystywanych do ładowania zestawów archiwum oraz liczb wpisów do przetworzenia w jednym procesie. Ponadto, czynnoci takie jak dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie wpisów powoduj powstawanie oddzielnych zapisów audytu, zapewniajc ledzenie wszelkich operacji na bazie danych. Zauwa: Serwer administracyjny bywa czasem okrelany mianem serwera logów w interfejsie uytkownika.

5 Replikacja i odporno na awarie. Replikacja odgrywa kluczow rol przy konfiguracji odpornoci na awarie w obrbie PremierAccess. Jest to proces powielania lub kopiowania informacji z bazy danych z jednego urzdzenia na jedno lub wicej zdalnych urzdze. Replikacja jest realizowana na serwerze administracyjnym dla kadej instalacji PremierAccess. Architektura z topologi piercienia. PremierAccess wykorzystuje dwukierunkow architektur z topologi piercienia. W takiej topologii kade urzdzenie jest uznawane za punkt replikacji i punkty te tworz logiczn ptl. Kady punkt replikacji ma unikalny adres i komunikuje si z dwoma ssiednimi: logicznym nastpnym punktem replikacji i logicznym poprzednim punktem replikacji tego piercienia. Jeeli w danym piercieniu s jedynie dwa punkty replikacji, kady z nich bdzie miał nastpny ssiedni punkt replikacji według schematu przedstawionego na rysunku 9. Jak działa replikacja. Replikacja PremierAccess ledzi w czasie rzeczywistym wszystkie zmiany wpisów bazy danych. Informacja o kadej zmianie jest zapisywana w rekordach zmian znajdujcych si w czci bazy głównej nazywanej dziennikiem zmian. Wpisy zmian uywane s do rozsyłania zmian do ssiadujcych punktów replikacyjnych w piercieniu. Natychmiast po uaktualnieniu wszystkich ssiadów, wpisy zmian s usuwane. Uwaga: Log zmian (QueryChangeLog.bat) nie moe by modyfikowany i jest dostpny jedynie dla nowych zmian w bazie. Jest to wewntrzny mechanizm, wykorzystywany przez PremierAccess do wiarygodnego ledzenia zmian w swojej bazie danych. Tworzenie wpisów zmian i rozsyłanie informacji o zmianach s niezalenymi działaniami, co oznacza, e mona ledzi zmiany w bazie odsuwajc jednoczenie proces replikacji na póniej. By uzyska dokładne informacje na temat tworzenia piercienia replikacji, zapoznaj si z instrukcj instalacji SafeWord PremierAccess. Uwierzytelnianie przy pomocy tokenów. Terminem token firma SecureComputing okrela dynamiczne generatory haseł. Dziki PremierAccess mona zastosowa wiele technik uwierzytelniania tosamoci uytkowników. System obsługuje tokeny: sprztowe programowe urzdzenia USB, nteligentne karty, certyfikaty cyfrowe tradycyjne hasła.

6 Tryby uwierzytelniania. Dostpne s dwa tryby uwierzytelniania: synchroniczny i asynchroniczny. W zalenoci od konfiguracji twojej sieci, kada z nich ma swoje zalety i wady. Wanym jest, aby dokładnie rozway, który typ uwierzytelniania bdzie lepiej spełniał wymagania twojego systemu i twoich uytkowników. Uwierzytelnianie synchroniczne. Uwierzytelnianie synchroniczne nie jest uzalenione od wygenerowania wartoci wejciowej przez serwer uwierzytelniajcy. Zamiast tego zarówno serwer jak i token s uzalenione do jakiej wartoci zewntrznej (czas lub numer zdarzenia). Ta warto jest łczona ze specyficznym dla uytkownika tajnym kluczem i w wyniku przetworzenia przy pomocy skomplikowanych algorytmów daje dynamiczne hasło. Jeli zewntrzna warto powizana z tym hasłem pasuje, dostp zostaje przyznany. Realizowane jest to przy pomocy tokenów uzalenionych od czasu lub pracujcych synchronicznie ze zdarzeniami. Synchronizacja uzaleniona od czasu. W przypadku synchronizacji uzalenionej od czasu, zarówno serwer jak i token s synchronizowane z wbudowanymi zegarami. Serwer i token ustalaj, bazujc na biecej dacie i czasie, jakie hasło jest w danym momencie wane. Uwaga: Secure Computing nie produkuje bazujcych na czasie, synchronicznych urzdze uwierzytelniajcych Synchronizacja ze zdarzeniami. Synchronizacja ze zdarzeniami wykorzystuje ustalon sekwencj haseł, by ustali które z nich jest w danym momencie wane. Serwer ustala, które hasło jest wane ledzc gdzie w sekwencji numerów powinien znajdowa si token. Synchronizacja pomidzy serwerem i tokenem moe by utrzymywana nawet jeli token znajduje si kilka haseł przed serwerem. Synchroniczne uwierzytelnianie realizowane jest nastpujco: 1. Uytkownik próbuje połczy si z chronionym systemem wpisujc swój identyfikator oraz hasło, korzystajc ze swojego tokena. 2. Serwer uwierzytelniajcy sprawdza, czy to hasło zgadza si z wczeniej ustalonym jeli hasło pasuje (do odpowiedniego kodu szyfracji), uytkownik uzyskuje dostp do systemu jeli hasło nie pasuje, uytkownik nie dostaje prawa dostpu do systemu. Rada: Korzy stosowania trybu synchronicznego uwierzytelnianie synchroniczne nie wymaga by uytkownicy wpisywali kod do tokena (wyzwania), jest wic łatwiejszy w uyciu. Dodatkowo, prawie wszystkie protokoły uwierzytelniania obsługuj tokeny synchroniczne. Uwierzytelnianie asynchroniczne. Asynchroniczne uwierzytelnianie wykorzystuje system pyta i odpowiedzi. Wymaga on, aby serwer uwierzytelniajcy wygenerował kod pytania dla uytkownika. Ten kod musi nastpnie zosta wprowadzone do tokena, który generuje jednorazowe hasło - odpowied. Uwierzytelnianie asynchroniczne odbywa si nastpujco: 1. Uytkownik próbuje połczy si z chronionym systemem wpisujc swój identyfikator, a PremierAccess odpowiada wywietlajc kod pytania. 2. Uytkownik wpisuje kod do swojego tokena, który przekodowuje numer i wywietla jednorazowe hasło - odpowied.

7 3. Uytkownik wpisuje to hasło w polu hasła, a nastpnie serwer uwierzytelniajcy sprawdza czy hasło zgadza si z (odpowiednim) kodem (szyfracji) wygenerowanym niezalenie przez serwer. jeli hasło pasuje do odpowiedniego kodu (szyfracji), uytkownik uzyskuje dostp jeli hasło nie pasuje do odpowiedniego kodu, uytkownik otrzymuje odmow dostpu Rada: Korzy stosowania trybu asynchronicznego główn zalet stosowania uwierzytelniania asynchronicznego jest to, e jeden token moe by uywany z nieograniczon liczb serwerów i systemów uwierzytelniajcych. Ten sam token pracuje zawsze, gdy tylko uytkownik jest zarejestrowany. W dzisiejszym wiecie wielu sieci i systemów jest to istotna zaleta. Uwaga: Uwierzytelnianie asynchroniczne wymaga od uytkowników wicej pracy i nie jest zgodne ze starszymi protokołami uwierzytelniajcymi. Tokeny sprztowe. Sprztowe tokeny przewanie wygldaj jak narczne urzdzenia elektroniczne wielkoci karty kredytowej lub jak brelok z ciekłokrystalicznym ekranem (LCD) i prost klawiatur. Rysunek pokazuje sprztowe tokeny, które oferuje Secure Computing. Kiedy PremierAccess prosi uytkownika o podanie dynamicznego hasła, autoryzowany uytkownik po prostu naciska jeden lub wicej przycisków na swoim sprztowym tokenie i właciwe dynamiczne hasło jest natychmiast wywietlane. Sprztowe tokeny, takie jak popularne SafeWord Gold 3000, Silver 2000 i karty Platinuim firmy Secure Computing, nigdy nie wymagaj adnego rodzaju bezporedniego elektronicznego podłczenia z komputerem czy sieci. Tokeny s urzdzeniami zaprogramowanymi do wykonywania unikalnych oblicze kryptograficznych wykorzystywanych przez systemy PremierAccess. Tokeny programowe. Secure Computing wykorzystuje własnej nazwy dla swoich tokenów programowych nazywajc je SofToken. PremierAccess obsługuje nastpujce programowe tokeny udostpniane przez Secure Computing: SafeWord SofToken II SafeWord SofToken II dla telefonu Ericsson R380s SafeWord e.id Authenticator dla urzadze Palm SofToken II. SofToken II jest pracujcym na platformie PC tokenem programowym. Jest on wykorzystywany do generowania jednorazowych haseł w komputerach pracujcych pod

8 kontrol systemu Windows 98, Me, NT, 2000 lub P. Moe by wykorzystywany w trybie synchronicznym jak i asynchronicznym, ale pracuje jedynie na komputerze, na którym jest zainstalowany, co oznacza, e musi by zainstalowany na kadym komputerze, z którego bdziesz uwierzytelniał si w systemie PremierAccess. Rysunek 11 przedstawia ekran logowania SofToken II. Okno logowania SofToken II SofToken II pracuje z systemem Windows 98 w wersji A lub nowszej SofToken dla telefonów Ericsson R380s. SofToken dla telefonów Ericsson R380s jest oprogramowaniem słucym do generowania jednorazowych haseł przy pomocy telefonu R380s. Uywany z komputerem lub serwerem chronionym przez serwer uwierzytelniajcy PremierAccess pozwala uytkownikom bezpiecznie korzysta ze zdalnego dostpu do sieci (na przykład przy pomocy modemu lub klienta VPN) lub lokalnie korzystajc z silnego uwierzytelniania. SafeWord e.id Authenticator dla platformy systemowej Palm. SafeWord e.id Authenticator firmy Secure Computing dla komputerów Palm jest oprogramowaniem, które generuje jednorazowe hasła uywajc komputerów Palm Pilot Professional, Palm III, Palm IIIx, Palm V, Palm VII i innych urzdze wykorzystujcych system operacyjny Palm. Wicej informacji na temat tych rozwiza do uwierzytelniania mona znale w pliku Authenticator Administration Guide dostarczanym na płytce Deployment CD. Certyfikaty cyfrowe i inteligentne karty. Cyfrowe certyfikaty s dokumentami elektronicznymi, które opisuj osob w sposób który jest bardzo trudny do sfałszowania. PremierAccess pozwala wykorzystywa cyfrowe certyfikaty jako czynniki uwierzytelniajce. Moe tworzy bazujce na standardach cyfrowe certyfikaty.509 słuce do uwierzytelniania uytkowników. Dodatkowo, uznaje certyfikaty przyznawane przez wiodcych producentów PKI, włczajc w to firmy Verisign, Entrust, Thawte i Microsoft. Cyfrowe certyfikaty s czsto przechowywane w inteligentnych kartach, a PremierAccess jest zgodny z cyfrowymi certyfikatami przechowywanymi w inteligentnych kartach oferowanych przez ActivCard, DataKey, Gemplus i Schlumberger. Tokeny USB. Urzdzenia USB, które instaluje si bezporednio w porcie USB mog take słuy do przechowywania certyfikatów. Urzdzenia oferowane przez Rainbow, Aladdin oraz innych producentów s obsługiwane przez PremierAccess. Aby uzyska wicej informacji na temat uywania PremierAccess i tokenów USB skorzystaj z Authenticator Administration Guide pliku PDF zawartego na Deployment CD.

9 Urzdzenia uwierzytelniania biometrycznego. Uwierzytelnianie biometryczne jest procesem, w którym unikalna informacja o uytkowniku jest przetwarzana na posta cyfrow dla celów identyfikacji. Niedawny, istotny postp w tej technologii doprowadził do powstania takich urzdze biometrycznych jak Sony FIU-700, który pozwala na identyfikacj uytkowników na podstawie unikalnej informacji o ich odciskach palców. PremierAccess obsługuje taki sposób uwierzytelniania. Stałe hasła. PremierAccess obsługuje take tradycyjne stałe lub zapamitywane hasła. Niektórzy uytkownicy mog posiada urzdzenia do silnego uwierzytelniania, podczas gdy inni mog korzysta ze stałych haseł. Hasła, które nie spełniaj wymaga administratora s odrzucane wród nich mog by np. hasła wczeniej wykorzystane lub krótsze ni ustalone minimum. MobilePass i urzdzenia mobilne. MobilePass firmy Secure Computing eliminuje potrzeb, by uytkownicy posiadali, pamitali i zarzdzali wieloma hasłami. MobilePass jest rozszerzeniem do PremierAccess, które pozwala uytkownikom uzyskiwa jednorazowe hasła uwierzytelniajce przy pomocy przenonych urzdze narcznych. Takie rozwizanie rozszerza moliwoci stosowania silnego uwierzytelniania na jeszcze wiksz grup uytkowników. Uytkownicy nie potrzebuj instalowa na swoich urzdzeniach adnego dodatkowego oprogramowania i korzystajc z MobilePass nie musz nosi adnych dodatkowych urzdze. Wystarczy, e uywane telefony bezprzewodowe, pagery czy palmtopy mog odbiera informacje w postaci lub SMS, jako e hasła s przesyłane w tej postaci. MobilePass wykorzystuje t sam technik dynamicznego generowania haseł, która jest stosowana w sprztowych i programowych tokenach SafeWord. Uwierzytelnianie urzdze. W uzupełnieniu uwierzytelniania uytkowników, PremierAccess zawiera funkcjonalno, która pozwala na uwierzytelnianie urzdze wykorzystywanych do realizowania dostpu do sieci (na przykład komputer, z którego uytkownik próbuje uzyska dostp). Urzdzenia s uwierzytelniane przy uyciu infrastruktury First Authority firmy Phoenix Technology. Pozwala ona na bezpieczn i unikaln identyfikacj urzdze. Po uwierzytelnieniu uytkownika i urzdzenia, PremierAccess moe ustali czy konkretny uytkownik ma prawo do uywania danego urzdzenia (lub urzdze). Wszystkie istniejce nazwy uytkowników i systemy haseł pozostaj na miejscu, gdy stosowane jest uwierzytelnianie urzdze.

10 Przegld komponentów. PremierAccess składa si z czterech głównych elementów i wielu elementów opcjonalnych. Te elementy współpracuj ze specjalnymi modułami programowymi zwanymi agentami. Umoliwia to kontrolowanie dostpu uytkowników do chronionych zasobów w chronionej sieci. Wszystkie główne i opcjonalne elementy PremierAccess s zgodne z systemami Windows i Solaris. Komponenty, podsumowanie ich funkcji oraz informacja o tym, czy s elementem głównym czy opcjonalnym zawarte s w tabeli 1. Komponent Podsumowanie funkcji Główny Opcja Serwer wykonuje polecenia z AC i innych klientów Administracyjny administracji (AS) zapewnia bezpieczny dostp do serwera bazy danych wymagajc prawidłowego uwierzytelnienia generuje certyfikaty.509 przy pomocy wewntrznych kluczy kryptograficznych podpisuje cyfrowo kady wpis chronic integralno Serwer Uwierzytelniania, Autoryzacji i Rozlicze (AAA) Serwer bazy danych Konsola administracyjna (AC) Serwer (ES) wyda Serwer logowania WWW (Web Login Server) danych przyznaje lub odmawia dostpu do zasobów i aplikacji weryfikuje cyfrowe certyfikaty zapisuje próby uwierzytelnienia moe zosta skonfigurowany tak, by wysyłał hasła na telefon komórkowy przy pomocy modułu (dodatku) MobilePass słuy jako repozytorium danych PremierAccess umoliwia administrowanie rodowiskiem PremierAccess i politykami bezpieczestwa zarówno zdalnie jak i lokalnie pozwala na dodawanie, importowanie i zarzdzanie uytkownikami i certyfikatami cyfrowymi oraz zwizanymi z tym politykami weryfikacji tworzy grupy i podgrupy, pozwalajc zorganizowa uytkowników i dane PremierAccess w celu przekazania zada innym administratorom umoliwia przypisywanie czynników uwierzytelniajcych do uytkowników i urzdze pozwala na przegldanie dziennika zdarze oferuje funkcj samodzielnej rejestracji uytkowników przez przegldark WWW pozwala (dopisujcym) rejestrujcym si uytkownikom przetestowa (elementy) czynniki uwierzytelniajce natychmiast po (dopisaniu si) rejestracji. udostpnia interfejs WWW dla serwera AAA obsługuje róne metody uwierzytelniania włczajc stałe i dynamiczne hasła oraz cyfrowe certyfikaty tworzy uwierzytelnienia sesji, które s dowodem prawidłowego uwierzytelnienia uytkowników Tabela 1. Główne i opcjonalne elementy PremierAccess Komponent Podsumowanie funkcji Główny Opcja Serwery oparte o RADIUS:

11 RADIUS Uwaga: opcjonalne serwery uywane do VPN i zdalnych konfiguracji wdzwanianych umoliwia urzdzeniom VPN, ruterom i serwerom komunikacyjnym na uywanie protokołu RADIUS do komunikacji z PremierAccess wysyła nazwy uytkowników oraz ich hasła do PremierAccess gdzie dokonywana jest ich autoryzacja RADIUS dla Ascend: umoliwia klientom wykorzystanie protokołu Ascend RADIUS do komunikacji z PremierAccess umoliwia dowolnemu komunikacyjnemu serwerowi terminali lub innemu oprogramowaniu klienta korzystajcemu z RADIUS dla Ascend na uwierzytelnianie przez PremierAccess zainstalowany na jednym z serwerów SAFEWORD PremierAccess Wtyczka Authentication Broker Wtyczka Active Directory Wtyczka MobilePass Wtyczka Password Checker Ksigowanie RADIUS: działa jako klient serwera ksigowania RADIUS nasłuchujc w poszukiwaniu poprawnie skonfigurowanych pakietów przekazuje zaksigowane informacje o kliencie do i z okrelonego serwera ksigowania RADIUS rozszerzenie dla serwera AAA rozszerza dostp do chronionych przez PremierAccess zasobów na inne istniejce w sieci bazy danych o uytkownikach takie jak LDAP czy Active Directory Umoliwia sukcesywn migracj ze starszych systemów uwierzytelniania przy pomocy tokenów Pozwala realizowa bazujce na RADIUS uwierzytelnianie w przypadku, gdy dane o uytkownikach składowane s w Active Directory, a informacje o tokenach w PremierAccess umoliwia odbieranie haseł uwierzytelniajcych przy pomocy dowolnego bezprzewodowego urzdzenia obsługujcego umoliwia klientom bardziej szczegółowe ustalenie warunków definiowania stałych haseł w ich organizacjach Przegld obsługiwanych agentów programowych. PremierAccess wykorzystuje agentów programowych, które s modułami programowymi specyficznymi dla PremierAccess i które umoliwiaj dostp do zasobów zabezpieczonej sieci. Agenci zachowuj si jak punkty dostpu uytkowników (UAP). Tabela 2 przedstawia krótki opis obsługiwanych przez PremierAccess agentów. Agent programowy Agent Universal Web (UWA) Opis Agent Uniwersal Web usadowiony jest w strumieniu danych pomidzy przegldark uytkownika i aplikacj WWW znajdujc si na serwerze chronionym przez UWA. UWA jest kompatybilny z Internet Explorer 5.0 lub wyszym z odpowiednimi patchami bezpieczestwa oraz z Netscape 4.75 lub nowszym. By uzyska

12 wicej informacji na temat Universal Web Agent, zapoznaj si z instrukcj administracji Universal Web Agent Agent SafeWord SID2 Agent SID2 UNI jest oprogramowaniem logowania SafeWord, które UNI zastpuje mechanizmy logowania systemu operacyjnego. SID2 pobiera nazw uytkownika oraz hasło i komunikuje si z serwerem PremierAccess w celu uwierzytelnienia tego uytkownika. By uzyska wicej informacji na temat SID2 zapoznaj si z instrukcj administracji SafeWord ID 2 (SID2) Agent SafeWord dla Agent SafeWord dla usług terminalowych jest dodatkiem rozszerzajcym, usług terminalowych który zapewnia uwierzytelnianie SafeWord zarówno dla prób logowania uytkowników zdalnych jak i uytkowników konsoli, włczajc w to rodowisko Citrix. By uzyska wicej informacji na temat usług terminalowych zapoznaj si z instrukcj administracji SafeWord Agent for Terminal Services Agent SafeWord dla Agent SafeWord dla domen Windows umoliwia organizacjom zabezpieczy domen Windows dostp do domen Windows przy wykorzystaniu technologii uwierzytelniania SafeWord. By uzyska wicej informacji na temat agenta SafeWord dla domen Windows zapoznaj si z instrukcj administracji SafeWord Agent for Windows Domains Agent SafeWord dla Pluggable Authentication Module (PAM) jest szkieletem, który umoliwia PAM aplikacjom wymagajcym uwierzytelniania i innych usług bezpieczestwa, by korzystały z tych usług w podstawowy sposób. Wykorzystujc PAM usługi uwierzytelniania mog by uaktualniane bez potrzeby zmian w kodzie ródłowym tych aplikacji, co pozwala w łatwy sposób wykorzysta najnowsze technologie i unowoczenienia. Obsługa PAM jest wbudowan funkcj systemu operacyjnego SUN Solaris, poczynajc od wersji 2.6. Agent SafeWord PAM pozwala skorzysta z uwierzytelniania SafeWord w zgodnych z PAM aplikacjach dostarczanych przez SUN i innych, takich jak logowanie, telnet czy ftp. By uzyska wicej informacji na temat agenta PAM zapoznaj si z instrukcj administracji SafeWord Agent for PAM Agent SafeWord dla Agent SafeWord dla RAS chroni dostpu do połcze wdzwanianych RAS Microsoft RAS realizujc uwierzytelnianie uytkowników przy pomocy serwera uwierzytelniajcego SafeWord. Agent SafeWord dla RAS został zaprojektowany tak, aby pobra identyfikator i hasło uytkownika i by uwierzytelni go uywajc PremierAccess. Agent SafeWord dla Agent SafeWord dla NMAS chroni informacje w twojej sieci. Oferuje Novell Modular dodatkowe sposoby uwierzytelniania dla sieci NetWare 5, by Authentication Service zagwarantowa, e osoby dostajce si do twojej sieci s tymi, za które si (NMAS) podaj. ichain jest zintegrowanym rozwizaniem bezpieczestwa oferowanym przez firm Novell. Rozwizanie to oferuje bazujce na tosamoci usługi zabezpieczenia WWW, bezpiecznego uwierzytelniania, dostpu do portali, treci oraz aplikacji WWW. ichain wykorzystuje protokół Remote Authentication Dial-up Service (RADIUS). PremierAccess połczony z ichain daje zintegrowane rozwizanie bezpieczestwa, które oferuje oparte o tosamo bezpieczne uwierzytelnianie i dostp do portali ichain, treci WWW ichain i aplikacji WWW. Tabela 2.Oobsługiwani agenci programowi Oprogramowanie instalacyjne oraz dokumentacj dla tych agentów mona znale na SafeWord PremierAccess Deployment CD. Agenci programowi oraz dokumentacja jest

13 czsto uaktualniana. Najbardziej aktualne wersje dostpne s na stronie Przywileje i prawa uytkowników. Uytkownicy w bazie danych PremierAcecss s podzieleni na trzy poziomy administracyjne: administratorów systemu, administratorów grup (zawiera lokalnych administratorów i pracowników help desk) oraz zwykłych uytkowników. Te trzy poziomy uytkowników dziel si na dwie kategorie. Jedna z przywilejami administracyjnymi (administratorzy systemu, lokalni administratorzy oraz pracownicy help desk) oraz druga bez takich przywilejów (zwykli uytkownicy). Tabela 3 podsumowuje poziomy uytkowników i pokazuje ich status odnonie uprawnie administracyjnych. Poziom Uprzywilejowany Nieuprzywilejowany Administratorzy systemu Administratorzy grup (lokalni administratorzy i pracownicy help desku) Zwyczajni uytkownicy Tabela 3. Poziomy uytkowników i ich przywileje Uytkownicy uprzywilejowani. Uytkownicy uprzywilejowani mog administrowa niektórymi elementami systemu PremierAccess. Zakres ich administracji zaley od poziomu uprawnie. Ogólnie mówic, administratorzy mog tworzy i zarzdza grupami i uytkownikami, którzy znajduj si pod ich kontrol. S trzy typy uytkowników administrujcych: administratorzy systemu, administratorzy lokalni i pracownicy help desk. Lokalni administratorzy oraz pracownicy help desk s zbiorczo nazywani administratorami grup poniewa ich uprawnienia s ograniczone do tych grup administracyjnych, które s im przypisane przez administratorów systemu. Tabela 4. Lista praw uprzywilejowanych grup uytkowników. Typ uytkownika Poziom Uprawnienia uprzywilejowanego uprzywilejowania Administrator Najwyszy Wykonuje wszystkie zadania administracyjne włczajc: systemu poziom uprawnie modyfikowanie konfiguracji systemu (ustawienia) backup i odtwarzanie bazy danych Administrator lokalny Pracownicy desk help redni poziom uprawnie Najniszy poziom uprawnie tworzenie innych uytkowników administrujcych administruj grupami i uytkownikami stworzonymi i przypisanymi im przez administratorów systemowych administruj elementami danych (uytkownicy, tokeny, role itp.) które znajduj si w przypisanych grupach modyfikuj specyficzne elementy informacji o uytkownikach i podgrupach, do których s przypisani Uytkownicy nieuprzywilejowani. Uytkownicy, którym nie przyznano przywilejów administratora systemu, lokalnego administratora czy pracownika pomocy technicznej okrelani s mianem zwyczajnych uytkowników. Wikszo twoich uytkowników bdzie uytkownikami nieuprzywilejowanymi. S to zwyczajni uytkownicy, którzy nie mog wykonywa adnych zada administracyjnych w PremierAccess.

14 Grupy administracyjne. Grupy administracyjne s wirtualnymi pojemnikami, które przechowuj uytkowników i inne obiekty (takie jak midzy innymi tokeny, listy ACL czy role). Grupy te pozwalaj administratorom systemu na łatwiejsze organizowanie i zarzdzanie duymi liczbami uytkowników. Uywajc grup, administratorzy systemu mog delegowa zadania administracyjne okrelonych grup w obrbie organizacji do administratorów lokalnych. Grupy i podgrupy uytkowników. Moesz tworzy grupy i organizowa je na wiele sposobów. Na przykład moesz zorganizowa je alfabetycznie, według oddziałów lub połoenia geograficznego. Moesz take zagnieda grupy w obrbie innych grup w celu dalszego ich podziału według hierarchii rodzic-dziecko, która funkcjonuje w twojej organizacji. Łczenie grup jest wymagane, poniewa kady z obiektów musi nalee do grupy, a uytkownik jest uwaany za grup. Uwaga: Umiejscowienie uytkownika w obrbie grupy administracyjnej nie ma absolutnie adnego znaczenia (na uwierzytelnianie) dla uwierzytelnienia tego uytkownika w PremierAccess. Grupy PremierAccess s jedynie organizacyjnymi zbiorami i nie powinny by mylone z ide grup stosowan w systemach Windows i UNI. Odpowiednikami grup znanych z Windows i UNI s w PremierAccess role. Typy grup. PremierAccess posiada dwa rodzaje grup uytkowników: globalne i lokalne Grupy globalne: zawieraj dane, takie jak listy ACL, role i profile, które moesz chcie udostpni innym administratorom. Umieszczenie w grupie globalnej czyni te obiekty widzialnymi bez prawa modyfikacji dla wszystkich uytkowników administrujcych. Uytkownicy i urzdzenia nie mog by umieszczane w grupach globalnych. Pozwala to unikn sytuacji, w której lokalni administratorzy maj przypadkowo przyznany dostp do uytkowników z innych grup. Grupy globalne i znajdujce si w nich obiekty mog by tworzone jedynie przez administratorów systemu. Grupy nie-globalne: s widzialne przez administratorów na poziomie systemu. Mog by take widziane przez administratorów lokalnych i pracowników help desk, którym przyznano odpowiednie zadania administracyjne dla tych grup. Daje to administratorom systemu moliwo przypisania administratorów lokalnych i pracowników help desk do okrelonych grup, nie udostpniajc im jednoczenie dostpu do innych. Grupy te zawieraj przewanie uytkowników, ale mog zawiera take role, listy ACL, tokeny i profile czynników uwierzytelniajcych oraz ustalenia które odnosz si jedynie do uytkowników w tych grupach lokalnych. Umieszczajc uytkowników w nie-globalnych grupach masz moliwo podzielenia duej iloci uytkowników na mniejsze grupy, które s niezalene od innych grup na tym samym poziomie hierarchii, a nastpnie przydzieli odpowiednich administratorów, by nimi zarzdzali. Uwaga: Prawdopodobnie bdziesz miał tylko jedn grup globaln w swoim systemie. Wikszo grup bdzie grupami nie-globalnymi poniewa uytkownicy mog by umieszczani jedynie w grupach nie-globalnych.

Przewodnik technologii ActivCard

Przewodnik technologii ActivCard PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik technologii ActivCard Część VIII. Wykorzystanie kart Smart Card w systemie identyfikacji cyfrowej ActivPack CLICO Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków;

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik technologii ActivCard

Przewodnik technologii ActivCard PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik technologii ActivCard Część I. Instalacja i wstępna konfiguracja serwera ActivPack CLICO Centrum Oprogramowania Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków;

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 I Uytkownicy i grupy 1. Proces logowania Rozpoczynajc prac z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy poda w oknie logowania identyfikator uytkownika

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Instalacja i konfiguracja ActivCard Gold i Entrust/PKI w środowisku Microsoft Active Directory Przygotował: Mariusz Stawowski Entrust Certified Consultant CLICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik technologii ActivCard

Przewodnik technologii ActivCard PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik technologii ActivCard Część II. Polityka bezpieczeństwa systemu ActivPack CLICO Centrum Oprogramowania Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków; Tel: 12

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Serwer Bankomat. Baza danych

Serwer Bankomat. Baza danych ul. Zakopiaska 6 03-934 Warszawa tel. (22) 511 19 99 fax: (22) 511 19 95 www.polixel.com.pl System M3S-ATM System M3S-ATM jest nowoczesnym, specjalizowanym rozwizaniem w dziedzinie monitorowania przebiegu

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych.

Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych. Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych. Uwierzytelnianie, autoryzacja i kontrola dostępu Funkcjonowanie internetu w dużej mierze opiera się na zaufaniu i kontroli

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Użytkownicy usługi BPTP, którzy otrzymali przesyłki pocztowe zawierające token USB wraz z listem informującym o potrzebie aktywacji urządzenia powinni wykonać

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 25/07 Wójta Gminy Michałowo z dnia 15 czerwca 2007r. INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO 1. Wstp

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory Jarosław Kuchta Active Directory Usługa katalogowa Użytkownicy Konta Przywileje Profile Inne katalogi Białe strony E - Biznes Klienci Windows Profile zarządzania Informacja sieciowa Active Directory Serwery

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r.

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. ZATWIERDZAM Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. SPIS TRECI 1. Wstp... 3 1.1. Słownik... 3 1.2. Zastosowanie certyfikatów... 4 2. Podstawowe zasady certyfikacji... 5 2.1. Wydawanie certyfikatów... 5 2.2. Obowizki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik konfiguracji Aruba WiFi oraz zabezpieczeń Palo Alto Networks w zakresie szczegółowej kontroli użytkowników sieci bezprzewodowej

Przewodnik konfiguracji Aruba WiFi oraz zabezpieczeń Palo Alto Networks w zakresie szczegółowej kontroli użytkowników sieci bezprzewodowej Przewodnik konfiguracji Aruba WiFi oraz zabezpieczeń Palo Alto Networks w zakresie szczegółowej kontroli użytkowników sieci bezprzewodowej Obserwowany w ostatnich latach znaczący wzrost zastosowań sieci

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP POLITECHNIKA POZNAŃ SKA - INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁ AD KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP SSH (ang. Secure Shell) daje możliwo ść połączenia

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r.

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. ZATWIERDZAM Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. SPIS TRECI 1. Wstp... 3 1.1. Słownik... 3 1.2. Zastosowanie certyfikatów... 4 2. Podstawowe zasady certyfikacji... 5 2.1. Wydawanie certyfikatów... 5 2.2. Obowizki

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem).

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem). 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów. Prowadzący: Grzegorz Zawadzki MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy załącznik nr 5E do specyfikacji MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane?

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane? P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.yourboard.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server Konfiguracja IPSec Aby zainstalować OpenSWAN w popularnej dystrybucji UBUNTU (7.10) należy użyć Menedżera Pakietów Synaptics lub w konsoli wydać polecenia: sudo apt-get install openswan. Zostaną pobrane

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 3635MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji systemu zabezpieczeń Check Point VPN-1/FireWall-1 SmallOffice NG SmallOffice jest uproszczoną w zakresie zarządzania wersją systemu

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 17.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5 6.5 Novell GroupWise SZYBKI START www.novell.com Novell GroupWise jest systemem poczty elektronicznej przeznaczonym dla dużych firm. Umożliwia on bezpieczną obsługę wiadomości, udostępnia funkcje kalendarza,

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo