Bezpieczeñstwo w sieciach Windows

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeñstwo w sieciach Windows"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32) TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY KSI EK ONLINE Bezpieczeñstwo w sieciach Windows Autor: Marcin Szeliga ISBN: Format: B5, stron: 386 Im cenniejsze dane udostêpniane s¹ za pomoc¹ sieci komputerowych, tym istotniejsze staje siê ich zabezpieczenie. Nie od dzi wiadomo, e sieci oparte na Microsoft Windows, mimo pozornej ³atwo ci obs³ugi systemów operacyjnych z tej rodziny, nie nale ¹ do sieci ³atwych do zabezpieczenia i wymagaj¹ od administratora bardzo rozleg³ej, szczegó³owej i czêsto trudno dostêpnej wiedzy. Znajdziesz j¹ w ksi¹ ce Bezpieczeñstwo w sieciach Windows. To obszerne kompendium zawiera zarówno informacje podstawowe, jak i techniczne szczegó³y niezbêdne ka demu administratorowi sieci. Autor podzieli³ ksi¹ kê na trzy czê ci. W pierwszej, Zagro enia, opisane zosta³o ryzyko zwi¹zane z pod³¹czeniem komputera do sieci Microsoft Windows. Druga czê æ zawiera opis podstawowych metod zabezpieczenia komputerów pod³¹czonych do sieci MS Windows. Trzecia czê æ ksi¹ ki, Wykorzystanie kryptografii, zawiera opis bardziej skomplikowanych i trudniejszych do pokonania kryptograficznych metod zabezpieczenia danych. Ksi¹ ka opisuje m.in.: Najczêstsze techniki u ywane przez hakerów Sposoby fizycznego zabezpieczania sieci Bezpieczne nadawanie uprawnieñ u ytkownikom ActiveDirectory i DNS Metody autoryzacji Protokó³ RADIUS Udostêpnianie zasobów w sieci Tworzenie i zabezpieczanie wirtualnych sieci prywatnych Zabezpieczenie komputerów przed atakami z internetu Monitorowanie i reagowanie na naruszenie zasad bezpieczeñstwa Podstawowe techniki kryptograficzne Infrastrukturê kluczy publicznych, certyfikaty Zabezpieczanie us³ug internetowych

2 Spis treści Część I Wstęp...z... 9 Zagrożenia...g...17 Rozdział 1. Ataki lokalne...z Proces startu komputera...u...19 Uruchomienie innego niż domyślny systemu operacyjnego...20 Uruchomienie domyślnego systemu operacyjnego...u.26 Zdobycie haseł logujących się lokalnie użytkowników...u.31 Odczytanie haseł użytkowników zapisanych w programach Internet Explorer, Outlook itd...u...32 Śledzenie jakiejkolwiek aktywności lokalnych użytkowników...32 Rozdział 2. Wyszukiwanie celu...z Model sieci Microsoft Windows...u...35 Protokół TCP...u...u...37 Protokół UDP...u...u...38 Protokół IP v4...u...u...38 Protokół ICMP...u...u...39 Wykrycie uruchomionych komputerów...u...40 Pobranie tablicy nazw NetBIOS...u...42 Zdobycie informacji o systemie operacyjnym...u...44 Skanowanie portów...u...u...45 Wyliczenie udostępnionych zasobów...u...51 Rozdział 3. Rozpoznanie...z Nawiązanie anonimowego połączenia...u...54 Sesja CIFS/SMB...u...u...57 Etap 1. Nawiązanie połączenia TCP...u...58 Etap 2. Żądanie nawiązania sesji NetBIOS...u...58 Etap 3. Uzgodnienie protokołu sesji CIFS/SMB...u...58 Etap 4. Ustanowienie sesji...u...59 Etap 5. Połączenie z udostępnionym udziałem...u...59 Zdobywanie informacji o użytkownikach...u...61 Zdobywanie informacji o systemach...u...66 Rozdział 4. Podsłuchiwanie...z Analiza przesyłanych danych...u...71 Hasła do serwerów FTP...u...73 Hasła do serwerów pocztowych...u...74

3 4 Bezpieczeństwo w sieciach Windows Hasła do serwerów IRC...u...76 Hasła do stron Hasła sesji LM i NTLM...u...77 Fałszywe serwery SMB/CIFS...u...80 Hasła sesji SNMP...u...u Monitorowanie danych adresowanych do wybranego komputera...84 Wykrywanie komputerów nasłuchujących w trybie mieszanym...85 Rozdział 5. Włamanie...z Usługa CIFS/SMB...u...u...87 Odgadywanie haseł...u...88 Klienty usług internetowych...u...92 Klienty poczty elektronicznej...u...92 Internet Explorer...u...u...95 Serwery...u...u IIS...u...u Microsoft SQL Server...u Rozdział 6. Przejęcie kontroli...z Konie trojańskie...u...u Back Orifice...u...u Prosiak...u...u Zdobycie uprawnień administratora...u Zdalny wiersz polecenia...u Konsola administracyjna firmy Microsoft...u Serwer Telnet...u...u Sesja NetCat uruchamiana jako usługa...u Zdalny wiersz polecenia...u Uruchomienie programu na zdalnym komputerze...u.111 Zarządzanie zdalnym systemem...u Wyświetlenie listy uruchomionych na zdalnym komputerze usług i programów Zarządzanie usługami zainstalowanymi na zdalnym komputerze Zatrzymanie wybranego procesu na zdalnym komputerze Restart zdalnego komputera...u Modyfikacja rejestru zdalnego komputera...u Zarządzanie kontami użytkowników zdalnego systemu Dodawanie kont użytkowników...u Zdobycie haseł poszczególnych użytkowników...u Zarządzanie zasobami zdalnego systemu...u Wyszukiwanie plików...u Rozdział 7. Ukrywanie...z Inspekcja zdarzeń...u...u Pliki...u...u Usługi...u...u Rejestr...u...u Otwarte porty...u...u Część II Zabezpieczenie sieci Microsoft Windows Rozdział 8. Dostęp fizyczny...z Zabezpieczenie budynku...u Zabezpieczenie komputerów...u Szyfrowanie danych zapisanych na lokalnych dyskach twardych Nieodwracalne usuwanie usuniętych danych...u Zabezpieczenie bazy kont lokalnych użytkowników...142

4 Spis treści 5 Bezpieczna administracja systemem...u Ograniczenie dostępu użytkowników do komputerów...u144 Wymuszenie stosowania skomplikowanych haseł...u144 Ograniczenie dostępnych godzin logowania...u Ograniczenie dostępnych komputerów...u Minimalizowanie skutków ataku...u Rozdział 9. Uprawnienia użytkowników...z Protokoły potwierdzania tożsamości użytkownika...u NTLM...u...u Kerberos...u...u Minimalizacja ryzyka zdobycia haseł przez hakera Zasady konta...u...u Nadawanie uprawnień użytkownikom...u Zarządzanie kontami użytkowników...u Zarządzanie kontami niskiego ryzyka...u Szablony zabezpieczeń...u Szablony administracyjne...u Skrypty administracyjne...u Przekazywanie argumentów...u Skrypty logowania...u Pliki i foldery...u...u Rejestr...u...u Monitorowanie wykonania skryptów...u Monitorowanie aktywności użytkowników...u Wybór zdarzeń podlegających inspekcji...u Konfiguracja dziennika zabezpieczeń...u Rozdział 10. Active Directory i DNS...z Active Directory...u...u Zagrożenia...u...u DNS...u...u Zagrożenia...u...u Rozdział 11. Autoryzacja...z Zagrożenia...u...u Zabezpieczenie autoryzacji...u Autoryzacja w sieci lokalnej...u Wybór protokołu autoryzacji...u Autoryzacja zewnętrznych użytkowników...u Serwery Serwery RAS...u...u Rozdział 12. RADIUS...z Integracja z usługami sieciowymi...u Serwer i klient RADIUS...u Serwer RADIUS...u...u.194 Klient RADIUS...u...u Bezpieczeństwo...u...u Zasady dostępu zdalnego...u Autoryzacja użytkowników...u Szyfrowanie...u...u...199

5 6 Bezpieczeństwo w sieciach Windows Rozdział 13. Udostępnione zasoby...z System plików NTFS...u...u208 Uprawnienia NTFS...u Szyfrowanie EFS...u...u210 Udostępnione zasoby...u...u.213 Udziały administracyjne...u Drukarki...u...u Plik bufora wydruku...u Przesyłanie danych do drukarki...u Rejestr...u...u Zdalna edycja rejestru...u Kopie zapasowe...u...u Rozdział 14. Transmisja...z Protokoły niskiego poziomu...u Zagrożenia...u...u Zmniejszanie ryzyka...u IPSec...u...u Protokoły wyższych poziomów...u Podpisywanie pakietów SMB...u SSL/TLS...u...u S/MIME...u...u Sieci bezprzewodowe...u...u236 Protokoły lokalnych bezprzewodowych sieci komputerowych Zagrożenia...u...u Zmniejszenie ryzyka...u Rozdział 15. Wirtualne sieci prywatne...z Routing w sieciach Microsoft Windows...u Tabela routingu...u...u Filtry...u...u Statyczne trasy routingu zdalnych klientów...u Dynamiczne trasy routingu...u Adresowanie w sieciach VPN...u Tworzenie połączeń VPN...u Konfiguracja serwera VPN...u Konfiguracja klienta VPN...u Administracja sieciami VPN...u Zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników Uwierzytelnianie zdalnych użytkowników i komputerów Nadawanie adresów IP...u Zmniejszanie ryzyka...u...u.251 Zablokowanie usług świadczonych przez serwer VPN Blokada konta...u...u Filtry połączeń PPTP...u Filtry połączeń L2TP...u Rozdział 16. Zabezpieczenie komputerów przed atakami z Internetu Instalacja serwera ISA...u Wymagania...u...u Konfiguracja klientów serwera ISA...u Konfiguracja...u...u Zabezpieczenie serwera ISA...u Zasady dostępu...u...u Potwierdzanie tożsamości klientów...u Klienci zdalni...u...u...262

6 Spis treści 7 Zapora połączenia internetowego...u VPN...u...u Serwer proxy...u...u Monitorowanie...u...u Zdarzenia...u...u Dzienniki serwera ISA...u Raporty...u...u Rozdział 17. Monitorowanie i reagowanie na naruszenie zasad bezpieczeństwa Zasady bezpieczeństwa...u Analiza zabezpieczenia komputera...u Wynikowe zasady bezpieczeństwa...u MBSA...u...u Monitorowanie naruszenia zasad bezpieczeństwa...u Nieregularności w przesyłaniu danych...u Nieregularności w pracy komputerów...u Informacje o naruszeniu zasad bezpieczeństwa...u Reagowanie...u...u Poziom zagrożenia...u Minimalizowanie skutków ataku...u Rozdział 18. Sieci heterogeniczne...z Klienty uniksowe...u...u Potwierdzanie tożsamości użytkowników...u Zasoby...u...u Klienty Novell NetWare...u Potwierdzanie tożsamości użytkowników...u Zabezpieczenie komunikacji...u Klienty AppleTalk...u...u Potwierdzanie tożsamości użytkowników...u Zasoby...u...u Usługi sieciowe...u...u DHCP...u...u DNS...u...u SNMP...u...u Część III Wykorzystanie kryptografii Rozdział 19. Metody szyfrowania danych...z Algorytmy szyfrowania...u Funkcje skrótu...u...u Algorytmy symetryczne...u Algorytmy asymetryczne...u Algorytmy tajne...u...u..297 Algorytmy jawne...u...u298 Klucze...u...u EFS...u...u Zastosowania kryptografii...u Bezpieczeństwo szyfrogramów...u Rozdział 20. Infrastruktura kluczy publicznych...z. 303 Składniki PKI...u...u Certyfikaty...u...u Urzędy certyfikacji...u Szablony certyfikatów...u Narzędzia administracyjne PKI...u...310

7 8 Bezpieczeństwo w sieciach Windows Rozdział 21. Certyfikaty...z Planowanie hierarchii urzędów certyfikacji...u Typy hierarchii urzędów certyfikacji...u Bezpieczeństwo PKI...u Wytyczne końcowe...u Tworzenie hierarchii urzędów certyfikacji...u Główny urząd certyfikacji...u Punkty dystrybucji certyfikatów i list CRL...u Sprawdzanie ważności certyfikatów...u Podrzędny urząd certyfikacji...u Zarządzanie certyfikatami...u Cykl życia certyfikatu...u Zabezpieczenie CA...u Rejestracja certyfikatów...u Metody rejestracji certyfikatów...u Rejestracja za pośrednictwem serwera Rejestracja za pośrednictwem konsoli Certyfikaty...u325 Rejestracja za pośrednictwem programu Certreq...u..326 Automatyzacja rejestracji...u Rozdział 22. Klucze...z Strategie wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych Strategia kopii danych...u Strategia kopii kluczy...u Formaty plików...u...u Eksportowanie certyfikatów...u Konsola MMC Certyfikaty...u Outlook Express...u...u..333 Zabezpieczenie plików kluczy prywatnych...u Importowanie certyfikatów...u Automatyczne zarządzanie kopiami kluczy prywatnych Rozdział 23. Bezpieczeństwo usług internetowych Zabezpieczenie serwera IIS...u Zmiana domyślnej lokalizacji folderów serwera IIS Zmniejszanie ryzyka...u Komunikacja z serwerem IIS...u Zabezpieczenie przeglądarki Internet Explorer...u Strefy...u...u Prywatność...u...u Protokół SSL...u...u Bezpieczna komunikacja z serwerem IIS za pośrednictwem SSL Konfiguracja serwera IIS...u Potwierdzane tożsamości użytkowników za pomocą certyfikatów Zabezpieczenie serwera poczty elektronicznej...u Środowisko Windows u Środowisko Windows.NET...u Bezpieczna komunikacja z serwerem Exchange...u Zabezpieczenie klienta poczty elektronicznej...u Zabezpieczenie komunikatorów internetowych...u Skorowidz...z

8 Rozdział 23. Bezpieczeństwo usług internetowych Podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu zawsze zwielokrotnia ryzyko zaatakowania systemu przez hakera. Zapora połączenia internetowego (a w przypadku systemów wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa dwie zapory, tworzące strefę zdemilitaryzowaną) to absolutne minimum, chroniące lokalne komputery przed atakami z Internetu. Jednak żadna zapora połączenia internetowego nie zabezpiecza systemu przed atakami na serwery i klienty usług internetowych, takie jak WWW czy poczta elektroniczna. Zabezpieczenie serwera IIS Microsoft Internet Information Services, wchodzący w skład systemów Windows 2000 Server i Windows.NET serwer WWW, FTP i NNTP, to jeden z najbardziej narażonych na ataki składników sieci Windows. Do najczęstszych tiypów ataków na ten serwer należą: 1. Uruchomienie przez hakera przykładowych programów sierwera lub domyślnie instalowanych skryptów administracyjnych w celu prziejęcia kontroli lub zmiany konfiguracji serwera. 2. Wykorzystanie domyślnej konfiguracji serwera, np. w cielu uzyskania dostępu do folderu systemowego. 3. Wykorzystanie znanych słabych punktów tego serwera, nip. przepełnienia bufora, w celu przejęcia nad nim kontroli. 4. Zdobycie poprzez sam serwer albo poprzez publikowane iprzez niego, a źle zabezpieczone, strony WWW informacji ułatwiającycih przeprowadzenie skutecznego ataku na system, np. haseł do serwera baizodanowego czy adresu IP wewnętrznego serwera DNS. 5. Zablokowanie serwera.

9 338 Część III Wykorzystanie kryptografii Zmiana domyślnej lokalizacji folderów serwera IIS Instalując serwer IIS za pomocą panelu sterowania, administrator nie ma możliwości zmiany domyślnej lokalizacji folderów ftproot oraz wwwroot zawsze ich lokalizacją będzie ścieżka %SystemDisk%\InetPub. Fakt ten w połączeniu z nieodpowiednim nadaniem uprawnień do systemowej partycji (o próbie zainstalowania serwera IIS na partycji FAT nawet nie wspominam) powoduje, że stosunkowo łatwo haker uzyskuje zdalny dostęp do dowolnego obiektu znajdującego się na tej partycji. Aby zmienić domyślną lokalizację tych folderów i zabezpieczyć się przed atakami tego typu, musimy przygotować plik odpowiedzi instalacji nienadzorowanej serwera IIS. Instalacja systemu Windows 2000 i serwera IIS Jeżeli serwer IIS ma zostać automatycznie zainstalowany podczas instalacji systemu operacyjnego: Przygotuj plik odpowiedzi instalacji nienadzorowaneij systemu Microsoft Windows 2000 (plik Unattend.txt). Zagadnienia związane z automatyzacją instalacji systemu operacyjnego wykraczają poza zakres tej książki. Zainteresowani Czytelnicy znajdą opis tego zagadnienia np. w wydanej przez wydawnictwo Helion książce Winwdows 2000 Server. Egzamin Otwórz ten plik w dowolnym edytorze tekstowym i dodiaj poniższą sekcję: Zapisz zmodyfikowany plik i rozpocznij proces automiatycznej instalacji systemu Windows Instalacja serwera IIS w działającym systemie Windoyws 2000 Aby zainstalować serwer IIS, zapisując w innej niż domyślna lokalizacji foldery ftproot oraz wwwroot, należy: 1. Upewnić się, czy serwer IIS nie jest zainstalowany i jieżeli tak usunąć go z systemu. W takim przypadku należy również usunąći folder %SystemDisk%\InetPub. 2. Przygotować plik odpowiedzi instalacji serwera IIS. ina podstawie przykładowego pliku zostaną zainstalowane wszystkie składniki proigramu, a foldery ftproot i wwwroot zostaną przeniesione na dysk D:

10 Rozdział 23. Bezpieczeństwo usług internetowych Zapisać utworzony plik w głównym folderze dysku systiemowego pod nazwą iis.txt i uruchomić instalator składników systemu Windows: Zmniejszanie ryzyka Oprócz przeniesienia folderów, w których przechowywane są publikowane dokumenty, zmniejszyć ryzyko ataku na serwer IIS możemy poprzez: restrykcyjne ograniczenie uprawnień NTFS użytkowników, wi tym użytkownika IUSR_nazwa_serwera do dysku, na którym zainstalowany został serwer IIiS, wdrożenie restrykcyjnej polityki dotyczącej haseł ii uprawnień użytkowników serwera IIS, uruchomienie na serwerze IIS minimalnej liczby usługi sieciowych i zablokowanie wszystkich usług niewykorzystywanych (w szczególności serwer IIS nie powinien pełnić funkcji kontrolera domieny czy routera dostępowego), wyłączeniu systemu NetBIOS przez TCP/IP, systematyczne aktualizowanie serwera IIS (zautomatyizować tę czynność możemy np. dzięki dostępnemu w witrynie WWW firmy Microsioft programowi HFNetChk (ang. Network Security Hotfix Checker tool), zabezpieczenie przesyłanych danych protokołem SSL i wyimaganie potwierdzania tożsamości klientów za pomocą certyfikaitów techniki te zostały opisane w dalszej części rozdziału. Komunikacja z serwerem IIS Dane pomiędzy serwerem IIS a jego klientami przesyłane są za pośrednictwem jednego z trzech protokołów: 1. Protokół HTTP umożliwia przeglądanie witryn WWW. 2. Protokół FTP przesyłanie plików. 3. Protokół NNTP wysyłanie i odbieranie wiadomości grup idyskusyjnych.

11 340 Część III Wykorzystanie kryptografii SSH Podstawowe ryzyko związane z komunikacją za pośrednictwem protokołów FTP i NNTP polega na tym, że w przypadku umożliwienia nawiązywania połączeń anonimowych nie ma możliwości potwierdzenia tożsamości klienta, a w innym przypadku hasło użytkownika przesyłane jest do serwera jawnym tekstem (przykład przechwycenia przez hakera hasła do serwera FTP znajduje się w rozdziale 4.). Z tego powodu należy uruchomić usługi FTP i NNTP na innym serwerze IIS niż serwer pełniący usługi WWW. Chociaż możliwe jest ograniczenie listy adresów IP klientów serwerów FTP i NNTP, to jedynym gwarantującym względne bezpieczeństwo rozwiązaniem jest zabezpieczenie komunikacji z klientami protokołem SSH. SSH (ang. Secure Shell Protocol), tak jak TELNET, jest protokołem umożliwiającym klientom zalogowanie się w zdalnym systemie poprzez sieć, ale w przeciwieństwie do protokołu TELNET, umożliwia zabezpieczenie przesyłanych informacji, w tym informacji uwierzytelniających użytkownika. Ponieważ pakiety innych protokołów, w tym protokołu PPP, mogą zostać opakowane w pakietach protokołu SSH, w rezultacie użytkownik ma możliwość nawiązania bezpiecznego połączenia z dowolnym serwerem, w tym z serwerem FTP czy NNTP. Zabezpieczenie przeglądarki Internet Explorer Strefy Równie duży wpływ na bezpieczeństwo systemu, co zabezpieczenie serwera IIS, ma zabezpieczenie programów klienckich tego serwera. Domyślnym, instalowanym wraz z systemem Windows klientem WWW, FTP i NNTP, jest przeglądiarka Internet Explorer. Statyczne strony WWW, czyli strony zapisane wyłącznie w postaci znaczników języka HTML, są już rzadkością. Dzisiaj prawie każda strona WWW jest tworzona z wykorzystaniem takich technologii, jak ASP, CGI czy języków skryptowych, takich jak JavaScript czy VBScript. Aby tak przygotowane strony były prawidłowo wyświetlane, przeglądarki internetowe muszą obsługiwać te technologie. A to z kolei powoduje wzrost zagrożenia związanego z możliwością uruchomienia na komputerze użytkownika wrogiego programu (szczególne znaczenie ma to w przypadku przeglądarki IE, która jest elementem systemu operacyjnego). Dlatego jednym z najskuteczniejszych sposobów obrony przed atakami na przeglądarkę IE jest ograniczenie możliwości automatycznego wykonywania potencjalnie niebezpiecznych programów.i Internet Explorer umożliwia przypisanie konkretnych serwerów WWW do jednej z trzech stref zabezpieczeń:

12 Rozdział 23. Bezpieczeństwo usług internetowych 341 Rysunek Ponieważ stron WWW skopiowanych i otwieranych z lokalnego dysku twardego nie będą obowiązywały przypisania do poszczególnych stref, nie należy uruchamiać plików HTML z lokalnego dysku twardego 1. W strefie Lokalny intranet znajdują się domyślnie wszystkie serwery WWW o prywatnych lub lokalnych adresach IP. Poziom bezpiieczeństwa dla tej strefy ustawiany jest według szablonu Średnio-niski, co oznacza między innymi, że możliwe będzie automatyczne uruchamianie komponentóiw ActiveX i skryptów znajdujących się w przypisanych do tej sitrefy witrynach WWW. 2. Strefa Zaufane witryny domyślnie nie zawiera żadnych witryn. Po przypisaniiu serwerów WWW do tej strefy obowiązywać je będzie szablon izabezpieczeń Niski, co oznacza między innymi, że możliwe będzie automatyczine uruchamianie również tych komponentów ActiveX i skryptów, które niei zostały oznaczone przez ich twórców jako bezpieczne. 3. Strefa Witryny z ograniczeniami również domyślnie nie zawiera żadnych witryn. Po przypisaniu serwerów WWW do tej strefy obowiiązywać je będzie szablon zabezpieczeń Wysoki, co oznacza, że niemożliwe będzie uruchamianie i pobieranie wszelkich potencjalnie niebezpiecznych iskładników, takich jak komponenty ActiveX, skrypty czy pliki (rysunek 23.1). Poziom zabezpieczeń obowiązujący w poszczególnych strefach może zostać dopasowany do indywidualnych wymagań użytkownika. W tym celu należy wybrać strefę i kliknąć przycisk Poziom niestandardowy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia zabezpieczeń (rysunek 23.2), umożliwiające dostosowanie poziomu zabezpieczeń do potrzeb użytkownika. Prywatność Ponieważ serwery WWW umożliwiające dostęp anonimowym użytkownikom nie są w stanie zidentyfikować użytkowników, którzy łączą się ponownie z tą samą stroną (np. w celu dopasowania wyglądu strony do preferencji danego użytkownika), zapisują

13 342 Część III Wykorzystanie kryptografii Rysunek Okno dialogowe umożliwiające konfigurację poziomu zabezpieczeń obozujących w danej strefie one w tym celu na komputerze użytkownika pliki cookie. Przeglądarka IE umożliwia skonfigurowanie zasad pobierania tych plików: pliki cookie mogą być automatycznie pobierane, ich pobranie może zależeć od tego, kto próbuje wysłać nam taki plik lub od jawnej bądź domniemanej (na podstawie konfiguracji IE) odpowiedzi użytkownika, możliwe jest również zablokowanie plików cookie. Ta ostatnia opcja, zastosowana w odniesieniu do wszystkich serwerów internetowych, spowoduje, że niektóre witryny, np. witryny banków internetowych, nie będą poprawnie wiyświetlane (rysunek 23.3). Rysunek Domyślnie obowiązujący średni poziom zabezpieczeń w zabezpieczonych systemach powinien zostać podniesiony do poziomu wysokiego Ponieważ wysoki poziom prywatności może uniemożliwić poprawne wyświetlanie niektórych stron WWW, po jego ustawieniu należy jawniei określić domeny, z których pochodzące pliki cookie będą zawsze akceptowane (rysiunek 23.4).

14 Rozdział 23. Bezpieczeństwo usług internetowych 343 Rysunek IE pozwala nie tylko na określenie poziomu prywatności, ale również na jawne podanie domen, z których pliki cooki będą zawsze akceptowane lub odrzucane Protokół SSL Warstwa zabezpieczeń łączy (ang. Secure Sockets Layer, SSL) to najpopularniejszy w Internecie protokół warstwy aplikacji, służący do zabezpieczenia przesyłanych poprzez publiczną sieć danych. Ponieważ domyślnie dane w pakietach protokołu HTTP przesyłane są jawnym tekstem, w zabezpieczonych systemach komunikacja z serwerami WWW powinna odbywać się za pośrednictwem protokołu SSL. Dodatkowo protokół ten umożliwia potwierdzanie tożsamości klienta i serwera na podstawie wydanych im certyfikatów. Aby nawiązać bezpieczne połączenie z serwerem WWW, po stronie klienta nie jest wymagana instalacja żadnego dodatkowego oprogramowania wystarczy, że podając adres URL, użytkownik zastąpi nazwę protokołu HTTP nazwą protokołu HTTPS. Natomiast po stronie serwera WWW konieczne jest zainstalowanie certyfikatu serwera WWW. Na przykład aby nawiązać bezpieczne połączenie z serwerem WWW lolek, użytkownik powinien wpisać adres https://lolek (rysunek 23.5). Rysunek Niektóre strony muszą być przeglądane za pośrednictwem protokołu SSL

15 344 Część III Wykorzystanie kryptografii Po wpisaniu poprawnego adresu zabezpieczonej strony serwer WWW wysyła do klienta swój certyfikat zawierający klucz publiczny serwera WWW. Klucz ten będzie wykorzystywany przez klienta do deszyfrowania przesłanyich danych. Następnie następuje wynegocjowanie długości klucza sesji używanego do szyfrowania wszystkich przesyłanych danych. Z uwagi na moc obliczeniową współczesnych komputerów, serwer WWW nie powinien zgadzać się na wynegocjowanie podatnego na ataki siłowe 40-bitowego klucza. Zabezpieczone serwery WWW, publikujące poufne lub ważne dane, powinny wymagać szyfrowania za pomocą klucza o długości 128 bitów. Po wynegocjowaniu długości klucza sesji klient generuje ten klucz, szyfruje go otrzymanym wcześniej kluczem publicznym serwera WWW i odsyła go do serwera. Ponieważ do odszyfrowania klucza sesji niezbędny jest klucz prywatny serwera WWW, klient może mieć pewność, że zaszyfrowane dane będą dostępne tylko dla serwera WWW, z którym nawiązano połączenie (rysunek 23.6). Rysunek Ikona kłódki wyświetlona na pasku zadań IE świadczy o spomyślnym nawiązaniu bezpiecznego połączenia z serwerem WWW. Ponieważ nise można wykluczyć, że haker podszywa się pod serwer WWW o określonym adresie, przed wysłaniesm np. hasła do konta założonego w banku internetowym należy, klikając na tę ikonę, sprawdzisć poprawność certyfikatu danego serwera WWW O ile nawiązanie bezpiecznego połączenia z serwerem WWW w żadnym wypadku nie jest możliwe, jeżeli dany serwer nie posiada własnego certyfikatu, o tyle serwer WWW może dodatkowo wymagać potwierdzenia tożsamości użytkownika za pomocą wystawionego temu użytkownikowi certyfikatu (serwer IIS może akceptować lub wymagać certyfikatu klienta). Certyfikat serwera WWW może zostać wystawiony przez prywatny urząd certyfikacji lub wykupiony w firmie świadczącej usługi tego typu. Jeżeli po stronie serwera włączone zostanie mapowanie pomiędzy certyfikatami a nazwami upoważnionych do przeglądania stron WWW użytkowników systemu, a dany użytkownik posiada kilka certyfikatów umożliwiających nawiązywanie bezpiecznych połączeń, przed nawiązaniem połączenia będzie on musiał wybrać certyfikat, którym posłuży się w tym przypadku (rysunek 23.7). Ważność wykorzystanego do nawiązania połączenia certyfikatu musi zostać potwierdzona przez główny urząd certyfikacji organizacji, która wystawiła certyfikat serwera WWW.

16 Rozdział 23. Bezpieczeństwo usług internetowych 345 Rysunek Certyfikaty są najbezpieczniejszym sposobem potwierdzenia tożsamości klienta. Jeżeli użytkownik posiada kilka certyfikatów, będzie mógł wybrać, którym z nich w tym wypadku potwierdzi swoją tożsamość Bezpieczna komunikacja z serwerem IIS za pośrednictwem SSL Koniecznym warunkiem, umożliwiającym nawiązywanie bezpiecznych połączeń z serwerem IIS, jest zarejestrowanie certyfikatu serwera WWW. W tym celu należy: 1. Uruchomić konsolę MMC Internetowe usługi informacyjne. 2. Wyświetlić właściwości wybranej witryny WWW. Aby zabezpieczyć się przed przesyłaniem haseł jawnym tekstem, należy zabezpieczać całe witryny, a nie poszczególne strony WWW. 3. Kliknąć znajdujący się w zakładce Zabezpieczenia katalogów przycisk Certyfikat serwera. 4. Odpowiadając na pytanie Kreatora certyfikatów serwera IIS, wybrać opcję Utwórz nowy certyfikat. a) Jeżeli CA, do którego zostanie wysłane żądanie, jest pryiwatnym urzędem CA, należy następnie wybrać opcję Wyślij żądanie natychmiast do urzędu certyfikacji online. Instalacja i konfiguracja urzędów certyfikacji zostały wopisane w rozdziale 21. b) Jeżeli certyfikat zostanie wystawiony przez publiczny iurząd certyfikacji, należy wybrać opcję Przygotuj żądanie teraz, ale wyślij później. W efekcie żądanie certyfikatu zostanie zapisane w pliku formatui PKCS#10. Plik ten należy następnie, za pomocą poczty elektronicznej, wysiłać do wybranej firmy, oferującej certyfikaty.

17 346 Część III Wykorzystanie kryptografii Rysunek Ze względu na wydajność, w większości wypadków serwery WWW używają klucza prywatnego o długości 512 lub 1024 bitów 5. Podać opisową nazwę certyfikatu i określić długość kluczia prywatnego serwera WWW (rysunek 23.8). 6. Następnie należy podać nazwę i podstawowe dane firmy ubiiegającej się o certyfikat. Po zakończeniu pracy kreatora albo żądaniie będzie automatycznie rozpatrzone przez prywatny CA, albo trzeba będzie zainstialować przesłany przez publiczny CA certyfikat serwera WWW. Jeżeli określona w certyfikacie nazwa domeny nie będzie odpowiadać nazwie domeny serwera WWW, klienci podczas nawiązywania połączenia będą każdorazowo ostrzegani o prawdopodobnym podszywaniu się serwera WWW pod serwer, dla którego wystawiono certyfikat. Konfiguracja serwera IIS Po zainstalowaniu certyfikatu możliwa jest konfiguracja zabezpieczeń publikowanej poprzez serwer IIS witryny. Administrator systemu mai możliwość: uniemożliwiania nawiązywania połączeń za pośrednictweim protokołu HTTP (po wybraniu tej opcji możliwe będzie wyłącznie nawiąziywanie połączeń za pośrednictwem protokołu HTTPS), wymuszenia stosowania 128-bitowego klucza sesji (po wyibraniu tej opcji przeglądarki internetowe nie obsługujące tak silnegio szyfrowania nie umożliwią przeglądania witryny), potwierdzania za pośrednictwem certyfikatów tożsamościi klientów, w tym powiązania certyfikatów z określonymi kontami użytkowników lokalnej domeny (rysunek 23.9), zmienienia (opcja dostępna jest w zakładce Witryna sieci Web) portu wykorzystywanego do nawiązywania bezpiecznych połącizeń (domyślnie protokół SSL wykorzystuje port 443).

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

System ochrony poczty elektronicznej wykorzystujący oprogramowanie PGP

System ochrony poczty elektronicznej wykorzystujący oprogramowanie PGP BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 17, 2002 System ochrony poczty elektronicznej wykorzystujący oprogramowanie PGP Zbigniew ŚWIERCZYŃSKI Zakład Teleinformatyki, Instytut Automatyki i Robotyki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 Wersja 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo