Polowy system monitorowania wilgotno ci gleby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polowy system monitorowania wilgotno ci gleby"

Transkrypt

1

2

3 Wojciech SKIERUCHA, Andrzej WILCZEK INSTYTUT AGROFIZYKI PAN, LUBLIN Polowy system monitorowania wilgotnoci gleby Dr hab. in. Wojciech SKIERUCHA Wojciech Skierucha urodzi si w 1956 r. w Lublinie. Tytu magistra inyniera elektronika uzyska w 1980 r. po ukoczeniu studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1985 r. pracuje w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie, obecnie na stanowisku docenta. Jego zainteresowania koncentruj si na rozwoju czujników i systemów monitorowania wielko- ci fizyko-chemicznych w zastosowaniu do wielofazowych materiaów porowatych, takich jak gleba. Mgr Andrzej WILCZEK Andrzej Wilczek urodzi si w 1972 r. w Lublinie. Tytu magistra fizyki uzyska w 1998 r. po ukoczeniu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie. Od 2003 r. pracuje w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie, na stanowisku fizyka. Jego zainteresowania koncentruj si na rozwoju czujników, metod pomiaru oraz aparatury pomiarowej do badania waciwoci fizyko-chemicznych materiaów porowatych, szczególnie waciwoci dielektrycznych gleby. Streszczenie Znajomo parametrów fizyko-chemicznych gleby takich jak wilgotno, zasolenie oraz temperatura umoliwia dokonanie analiz zasobów wodnych, zawartoci skadników odywczych rolin i ich przemieszczania w profilu glebowym oraz ocen pojemnoci cieplnej gleby. Monitoring wilgotnoci gleby w obecnym czasie staje si bardzo powanym zagadnieniem w wietle zmniejszania si zasobów wodnych. W czasie, gdy coraz czciej mamy do czynienia z anomaliami pogodowymi zwizanymi z nadmiarem wody albo jej dugotrwaym brakiem, monitorowanie jej zawartoci w wierzchnich warstwach gleby i profilu glebowym zaczyna odgrywa decydujc rol umoliwiajc modelowanie oraz weryfikacj modeli i dostarczajc informacji potrzebnych do interpretacji zdj satelitarnych. W pracy przedstawiono polowy system monitoringu wilgotnoci, elektrycznej konduktywnoci oraz temperatury gleby mierzonych za pomoc zintegrowanej sondy reflektometrycznej. Pomiary przenikalnoci dielektrycznej realizowane s w czstotliwoci z zakresu kilkuset kiloherców, dziki czemu unika si wpywu zasolenia gleby. Obecnie prace nad rozwojem systemu koncentruj si na ulepszaniu istniejcych czujników przez wprowadzenie moliwoci identyfikacji, przetwarzania sygnau mierzonego i zwikszenia moliwoci obliczeniowych w bezporedniej bliskoci obiektu mierzonego, jak równie wyposaeniem tych czujników w moduy komunikacji bezprzewodowej na krótk odlego. Sowa kluczowe: monitoring gleby, reflektometria czasowa, komunikacja bezprzewodowa, sonda inteligentna Field soil moisture monitoring system Abstract Knowledge of the soil physico-chemical parameters, such as moisture, salinity and temperature enables evaluating water reserves, plant nutrients and their movement in the soil profile as well as soil heat capacity. Monitoring of soil moisture becomes a vital issue at the moment, when weather anomalies connected with the abundance or shortages of water are reported. The monitoring of the amount of water content in the upper soil layer together with other soil parameters, that do not change rapidly in time, allows modelling and validation of existing models of mass and energy transport in the soil and it is necessary for interpretation of satellite data. The study presents a field monitoring system of soil moisture, electrical conductivity (salinity) and temperature measured by an integrated reflectometric probe. This probe measures dielectric permittivity of surrounding medium in the frequency of hundreds of megahertz and therefore the results are not influenced by soil salinity.at present work on the system concentrates on improving existing sensors by introducing identification, conversion and computation facilities to the measured object as close as possible, as well as providing the sensors with a short range wireless communication. Keywords: soil monitoring, time-domain reflectometry, wireless communication, intelligent sensor 1. Wstp Wikszo dotychczasowych danych o glebie zostaa zebrana w celach rolniczych, a powstanie najwikszych glebowych banków danych w Europie (Wielka Brytania, Francja, Holandia, Dania, itd.) usprawiedliwione byo (oraz finansowane) z pilnej potrzeby zwikszenia produkcji rolniczej po II Wojnie wiatowej [5]. Inny wany powód zbierania informacji o glebie by cile ekonomiczny polegajcy na jej komercyjnej wycenie. Ochrona gleby jako elementu rodowiska przyrodniczego bya przyczyn zainicjowania w roku 1980 krajowego programu mapowania gleb w Norwegii po zaobserwowaniu zatrucia czci Morza Pónocnego spywem powierzchniowym z gleb nawoonych zwizkami azotu i fosforu i zwizanej z tym erozji gleb. Programy monitorowania gleb w Europie, chocia powszechne, s jednak ograniczone do obszaru danego kraju. Istnieje, zatem potrzeba poczenia tych programów w ramach wspólnej Europy. Wikszo parametrów fizyko-chemicznych gleby, bdcych wskanikami jej jakoci z punktu widzenia wartoci produkcyjnej i czystoci rodowiska przyrodniczego zalena jest od jej wilgotnoci. Woda jest nie tylko elementem niezbdnym do przemian biologicznych warunkujcych rozwój fauny i flory, stanowi równie medium transportu skadników odywczych i energii cieplnej w glebie. Wody zawarta w glebie wpywa w sposób podstawowy na wielko produkcji rolniczej, ale równie na pogod i klimat. Znajomo parametrów fizyko-chemicznych gleby takich jak wilgotno, zasolenie oraz temperatura umoliwia dokonanie analiz zasobów wodnych, zawartoci skadników odywczych rolin i ich przemieszczania w profilu glebowym oraz ocen pojemnoci cieplnej gleby. Dostosowanie parametrów gleby dla potrzeb rolin na duych obszarach rolniczych nazywane rolnictwem precyzyjnym wymaga optymalnego doboru powyszych parametrów. Dziki odpowiedniemu dawkowaniu nawozów uzyskiwane s efekty zarówno ekonomiczne, ale równie chroni si rodowisko przyrodnicze, gdy zapobiega si wystpowaniu w glebie nadmiaru nawozów, które mogyby przedosta si do wód gruntowych, w efekcie zanieczyszczajc zbiorniki wodne i rzeki. Monitoring wilgotnoci gleby w obecnym czasie staje si bardzo powanym zagadnieniem w wietle zmniejszania si zasobów wodnych. W obecnoci narastajcych anomalii pogodowych zwizanych z nadmiarem wody albo jej dugotrwaym brakiem, monitorowanie jej zawartoci w wierzchnich warstwach gleby oraz w profilu glebowym zaczyna odgrywa decydujc rol

4 umoliwiajc modelowanie i weryfikacj modeli oraz dostarczajc informacji potrzebnych do interpretacji zdj satelitarnych. Prognozowaniu pogody oparte na analizie parametrów cinienia, temperatury oraz wilgotnoci powietrza okazuje si bardziej dokadne, jeli bdzie uwzgldniao take parametry zwizane z powierzchni Ziemi, takie jak wilgotno w profilach glebowych oraz rozkad temperatur, dziki którym mona oceni poziom buforowania wody jak i zgromadzonej w glebie energii cieplnej. Monitoring wilgotnoci gleby w powizaniu z pomiarami meteorologicznymi (stacje agro-klimatyczne) umoliwia prognozowanie rozwoju niektórych chorób rolin. 2. Reflektometryczna metoda pomiaru wilgotnoci materiaów porowatych U in, który wchodzi w gleb, jest w momencie jej opuszczania, po odbiciu si od koca prtów i pokonaniu drogi 2L, stumiony do poziomu U out. Stosunek tych dwu amplitud wyznacza elektryczn konduktywno gleby [1]: 1 U 120 L ln U Ze wzgldu na krótkie czasy propagacji impulsu elektrycznego wzdu sondy TDR, ich pomiar wykonywany jest przy pomocy techniki stosowanej w oscyloskopach stroboskopowych szerokopasmowych. Opisany przyrzd pomiarowy, opracowany, wykonany oraz oprogramowany zosta w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie i szczegóowo przedstawiony jest w [3]. in out (2) Idea pomiaru wilgotnoci metod TDR przedstawiona jest na Rys. 1. Sonda skada si z dwóch poczonych elektrycznie falowodów: koncentrycznego oraz równolegego, zwanego dalej czujnikiem, utworzonego przez dwa równolege metalowe prty dugoci L umieszczane w glebie. Inicjalny szpilkowy impuls napicia o czasie narastania i opadania ok. 200 ps biegnie z generatora w kierunku czujnika. Rejestrator zapisuje jego przebieg, gdy mija on rozdzielacz. Rys. 2. Zaleno wspóczynnika zaamania n dla gleby od jej wilgotnoci (wyznaczonej referencyjn metod termograwimetryczn) na przykadzie próbek gleb mineralnych, organicznych oraz ich mieszanin. A - dane eksperymentalne, B - regresja n( ). Fig. 2. Relation between the soil refractive index n and its moisture (determined by thermogravimetric method) for mineral, organic soils and their mixtures. A experimental data, B regression n( ) Rys. 1. Metoda TDR do wyznaczania wilgotnoci gleby zasada dziaania Fig. 1. TDR method for the determination of soil water content principle of operation W poczeniu falowodu koncentrycznego z czujnikiem (a) wystpuje niecigo (skok) impedancji. Impedancja falowodu koncentrycznego, Z 0, jest niezmienna i zaley od typu zastosowanego przewodu. Impedancja czujnika, Z, zbudowanego z dwóch umieszczanych w glebie równolegych prtów, zaley od warunkowanej wilgotnoci,, przenikalnoci dielektrycznej, (), gleby. Rys. 1 przedstawia równie trzy reflektogramy (napicie w funkcji czasu w wybranym punkcie falowodu koncentrycznego) dla czujnika umieszczonego w piasku suchym, wilgotnym oraz nasyconym wod. Wida, e czas propagacji impulsu t potrzebny na pokonanie przez impuls odcinka drogi w glebie równego podwójnej dugoci prtów czujnika 2L ronie ze wzrostem wilgotnoci gleby. Czas ten jest wyznaczany z zapisanego przez rejestrator reflektogramu. Zakadajc pomijalne waciwoci magnetyczne gleby oraz brak wpywu jej przewodnictwa elektrycznego na prdko propagacji, v, fal elektromagnetycznych (EM), prawdziwa bdzie zaleno [7]: 2L c c v (1) t n gdzie: c ms -1 to prdko propagacji fal EM w próni, - czci rzeczywist wzgldnej zespolonej przenikalnoci dielektrycznej gleby, n - wspóczynnikiem zaamania fal EM dla gleby. Znajc wspóczynnik zaamania, n, dla gleby mona wyznaczy jej wilgotno z empirycznej relacji n() albo (). Elektryczn konduktywno materiau oblicza si z pomiarów amplitudowych reflektogramu. Impuls napicia elektrycznego, Rys. 2A ilustruje zaleno n() dla próbek mineralnych, organicznych oraz dla mieszanin torf-py i torf-piasek. Wida, e dane stanowi odrbne podzbiory nie tylko w obrbie rodzaju, ale równie w paszczynie rysunku. Dla dyskutowanego tu caego zbioru danych, jak równie dla jego wspomnianych podzbiorów znaleziono równania regresji. Rys. 2B zawiera ich parametry: przesunicie, nachylenie, wspóczynnik determinacji R 2 oraz bd standardowy oszacowania S yx. Wida, e przesunicia jak równie nachylenia wpasowanych prostych znacznie si róni dla poszczególnych podzbiorów. Obydwa te parametry s najmniejsze dla próbek gleb organicznych, a najwiksze dla mineralnych. Wynika std, e zaleno n() jest warunkowana parametrami staej fazy gleby, a zwaszcza jej porowatoci lub gstoci. Zalenoci (3) oraz (4) stanowi kalibracje metody wyznaczania wilgotnoci objtociowej gleby z pomiarów wspóczynnika zaamania n dokonanych miernikiem reflektometrycznym. n TDR 0,134 n 0,182 (3) n, n 0,573 0,582 7,755 0,792 TDR (4) Druga z tych zalenoci uwzgldnia empiryczn korekt na gsto gleby (gcm -3 ). Efekt dziaania korekty na gsto gleby przedstawiaj Rys. 3A i B. Równe jednoci nachylenie i bliskie zera przesunicie aproksymowanej linii trendu, maa warto standardowego bdu oszacowania S yx oraz znacznie mniejsze rozproszenie wyników wokó prostej y = x weryfikuj model (4) jako równanie kalibracji reflektometrycznego pomiaru objtociowej wilgotnoci gleby. Metodyka wyznaczania wilgotnoci innych materiaów porowatych, takich jak ziarno zbó [2] z wykorzystaniem metody reflektometrycznej jest podobna do tej, jak zastosowano do gleby.

5 o wzgldny bd pomiaru elektrycznej konduktywnoci: ±10% dla zakresu 0 1 Sm -1, czas pomiaru: mniej ni 5 s. Rys. 3. Porównanie wartoci wilgotnoci gleby, TDR, policzonych z pomiarów wspóczynnika n na podstawie modeli (3) cz A oraz (4) cz B, z wartociami wyznaczonymi metod termograwimetryczn Fig. 3. Comparison of soil moisture values, TDR, calculated from the measured refractive index n on the base of models (3) part A and (4) part B, with real data determined by thermogravimetric method 3. Opis sprztu i oprogramowania Prace nad rozwojem metod pomiarowych i aparatury sucych do monitorowania statusu wody w glebie prowadzone s w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie od wielu lat. Ich efektem jest opracowanie i wdroenie do produkcji metody reflektometrycznej [3,6] i odpowiednich przyrzdów do pomiaru wilgotnoci objto- ciowej, elektrycznej konduktywnoci oraz temperatury gleby wyznaczanych w tym samym czasie i z tej samej objtoci gleby. Rys. 4 przedstawia zasilany bateryjnie rczny miernik wilgotno- ci (w technologii TDR), temperatury i elektrycznej konduktywnoci (zasolenia) gleby typu FOM/mts. Przyrzd ten mierzy wspomniane wielkoci przy pomocy sond polowych i laboratoryjnych, odpowiednio typu FP/mts i LP/ms [4]. Przyrzd wyposaony jest w wywietlacz ciekokrystaliczny o rozdzielczoci 160 x 128 pikseli, który w poczeniu z klawiatur membranow i oprogramowaniem, stanowi wygodny interfejs uytkownika. Rys. 4. Rczny miernik wilgotnoci gleby Fig. 4. Handheld soil moisture meter Po kadym pomiarze wywietlany jest reflektogram, którego analiza umoliwia ocen wstpn danego punktu pomiarowego. Podstawowe parametry miernika rcznego s nastpujce: lekka przenona obudowa (180 x 85 x 58 mm, 300 g), moliwo rejestracji i pamitania do 1000 odczytów, pracuje z sondami o rónej dugoci kabla (1,5 9,5 m), klawiatura, wywietlacz LCD i przyjazne oprogramowanie, opcjonalnie wyposaony w modu GPS, poczenie sprzgiem USB z komputerem osobistym, zasilanie akumulatorem litowo-polimerowym, impuls TDR: ksztat - sin 2, czas narastania/opadania 200 ps (od 10% do 90% amplitudy impulsu), zakres pomiarowy: o wilgotnoci gleby: 0 100% o temperatury gleby: C o elektrycznej konduktywnoci gleby: Sm -1 dokadno (wartoci maksymalne): o bd pomiaru wilgotnoci: ±2% wartoci odczytanej (tzn. dla odczytu 20% wilgotnoci objtociowej wart. rzeczywista wynosi od 18% do 22%), o bezwzgldny bd pomiaru temperatury: ±0.5 C, Rys. 5. Elementy systemu monitorowania wilgotnoci gleby Fig. 5. Elements of soil moisture monitoring system W skad stacjonarnego systemu monitorowania wilgotnoci gleby wchodz dwa urzdzenia: TDR/MUX/mpts reflektometryczny 8-kanaowy miernik wilgotnoci oraz MIDL-2 modu rejestratora danych wyposaony w modem GPRS. Oba te przyrzdy razem z sondami reflektometrycznymi: laboratoryjn (LP/ms) i polow (FP/mts) przedstawione s na Rys. 5. Rys. 6. Okienko robocze dla rcznego miernika FOM/mts Fig. 6. Operation window for FOM/mts handheld meter Miernik TDR/MUX/mpts oprócz pomiaru wilgotnoci, temperatury oraz elektrycznej konduktywnoci gleby (zintegrowan sond FP/mts lub LP/ms) umoliwia pomiar potencjau matrycowego wody glebowej i temperatury przez zastosowanie dodatkowego wejcia pomiarowego typu 1-Wire [4]. Parametry kadego z kanaów miernika TDR/MUX/mpts s takie same jak miernika rcznego FOM/mts. Oba mierniki mona sterowa bezporednio z komputera PC poprzez sprzg USB przy pomocy programu ET USB Communicator. Program ten rozpoznaje po numerze seryjnym typ przyrzdu doczonego do komputera i wywietla odpowiednie okienko robocze, którego wygld dla przyrzdu FOM/mts przedstawia Rys. 6, dla przyrzdu TDR/MUX/mpts Rys. 7, dla rejestratora MIDL-2 Rys. 8. Przy pomocy tych okienek uytkownik moe dokona przydzielenia typu mierzonej sondy do okrelonego kanau lub skalibrowa sondy w kanaach [4]. Okienko programu przedstawione na Rys. 8 suy do konfiguracji modemu GPRS, który posiada funkcje skadowania danych i cyklicznego czenia z serwerem internetowym umieszczonym w IA PAN w Lublinie. Przykadem zastosowania przedstawionego systemu jest wykorzystanie urzdzenia MIDL-2 do przesyania danych zebranych przez modu reflektometryczny miernika TDR/MUX/mts (Rys. 9). Ukad mierzy wilgotno,, temperatur, T, i zasolenie gleby,, wykorzystujc sondy pomiarowe umieszczone na rónych wysokociach w glebie. Zbierane wyniki gromadzone s w pamici urzdzenia MIDL-2 i w zadanym czasie wysyane modemem GPRS do serwera internetowego.

6 wierzchniej warstwy gleby na duych obszarach na bazie zdj satelitarnych z radiometru pracujcego z czstotliwoci 1,4 GHz. Obecnie prace rozwojowe koncentruj si na ulepszaniu czujników do pomiaru wielkoci nieelektrycznych, takich jak wilgotno gleby, potencja wody w glebie, temperatura, aktywno wybranych jonów w glebie. Innym elementem prac rozwojowych jest wprowadzenie do istniejcych systemów monitorujcych bezprzewodowej komunikacji radiowej ZigBee na poziomie indywidualnych czujników oraz rozbudowa sieci Internet midzy polowymi stacjami monitorujcymi zmienno przestrzenno-czasow powyszych wielkoci i komputerami uytkowników. 4. Podsumowanie Rys. 7. Okienko robocze dla miernika TDR/MUX/mpts Fig. 7. Operation window for TDR/MUX/mpts meter Dane na serwerze dostpne s dla uytkownika za porednictwem Internetu. Po zalogowaniu si w serwisie moliwe jest ledzenie wyników pomiaru lub zmiana konfiguracji eksperymentu pomiarowego. Rys. 8. Okienko programu do konfiguracji i testowania moduu funkcji komunikacji bezprzewodowej GPRS z serwerem internetowym w rejestratorze MIDL-2 Fig. 8. Configuration and test window for MIDL-2 data logger GPRS communication with the Internet server Przedstawiony system monitorowania wilgotnoci gleby oraz jej temperatury i elektrycznej konduktywnoci zainstalowany zosta w kilku miejscach w Polsce oraz za granic (Niemcy, Szkocja), a utworzona sie pomiarowa systematycznie powikszana o nowe miejsca. Rys. 9. Przykadowa konfiguracja zastosowanego systemu monitorowania Fig. 9. Example configuration of the applied monitoring system Jednym z elementów zastosowania przedstawionego systemu jest projekt SMOS (Soil Moisture Ocean Salinity) finansowanym przez ESA (European Space Agency). Dane z pomiarów naziemnych bd suyy do kalibracji modeli opisujcych wilgotno Opisane przyrzdy pomiarowe opracowane w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie reprezentuj aktualne tendencje rozwojowe nowoczesnych systemów pomiarowych charakteryzujce si niskim poborem prdu, du pojemnoci pamici wewntrznej oraz moliwoci sterowania procesem pomiarowym z dowolnego miejsca na wiecie uywajc cza internetowego lub stosujc cze radiowe w przypadkach, gdy dostp do monitorowanych obiektów jest ograniczony. Warunkiem niezbdnym do spenienia przez systemy monitoringu jest równie zapewnienie uytkownikowi przyjaznego interfejsu programowego oraz bezpieczestwa danych w kontekcie minimalizacji moliwoci ich bezpowrotnej straty jak równie blokady dostpu niepodanym uytkownikom. Prowadzone modyfikacje sprztowe i programowe opracowywanych urzdze pomiarowych id w lad za cigym rozwojem technologicznym zarówno w dziedzinie czujników jak równie komunikacji i dostpu do pozyskanych danych. Zauwaalny jest postp technik monitoringu rodowiska w dwóch skrajnych kierunkach. Jeden z nich dotyczy miniaturyzacji czujników naziemnych i tworzenia samoorganizujcej si sieci komunikacji midzy nimi i urzdzeniami koordynujcymi ich prac, drugi natomiast odnosi si do globalnych obrazów satelitarnych dajcych ogromn ilo informacji w szerokim zakresie czstotliwoci pola elektromagnetycznego. Oba kierunki rozwoju s komplementarne, bowiem wzbogacaj si wzajemnie. Dane generowane przez czujniki naziemne su do kalibracji zdj satelitarnych, natomiast informacja z satelity umoliwia znalezienie obszarów szczególnie wanych do oprzyrzdowania dokadnymi czujnikami naziemnymi. 5. Literatura [1] Dalton F.N., Herkelrath W.N., Rawligs D.S., Rhoades J.D.: Time-domain reflectometry simultaneous measurement of soil water content and electrical conductivity with a single probe. Science, 224, 1984, [2] Malicki M.A., Kotliski J.: Dielectric determination of moisture of cereals grain using time domain reflectometry. International Agrophysics, 12(3), 1998, [3] Malicki M.A., Skierucha W.M.: A manually controlled TDR soil moisture meter operating with 300 ps rise-time needle pulse. Irrigation Science, 10, 1989, [4] Manual FOM/mts and TDR/MUX/mpts. 2006, IA PAS, Lublin. [5] Montanarella L. Monitoring the Change. European Commission-Joint Research Centre-Institute for Environment and Sustainability Soil and Waste Water Unit-Project MOSES. Ispra, Italy, 2002, [6] Skierucha W., Wilczek A.M, Walczak R.T.: Application of smart sensors in the measurement of soil physical parameters. Research in Agricultural Engineering, 50(3), 2004, [7] Topp G.C., Davis J.L., Annan A.P.: Electromagnetic determination of soil water content: measurements in coaxial transmission lines. Water Resources Research, 16, 1980, Artyku recenzowany Praca naukowa finansowana ze rodków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w latach , jako projekt badawczy zamawiany PBZ-KBN-098/T09/2003.

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski MyPowerGrid Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym Grzegorz Gutkowski Efekt Technologies Sp. z o.o. www.efektech.com +48 600 003 946 Sekcja I Kontekst Businessowy Kontekst

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia !"#$#%%&'(#(('' REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW URZDU MIEJSKIEGO ŁAZISKA GÓRNE INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 SYSTEM BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO UL. RATUSZOWEJ AUTORZY OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100 OPIS SYSTEMU NEC Philips jest wiodcym dostawc kompleksowych rozwiza komunikacyjnych dla organizacji wszystkich typów i rozmiarów. Zawizana w 2006 spóka joint venture poczonych firm NEC Corporation i Royal

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków

Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków 8 października 2013, POZNAŃ Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków prof. Jarosław Arabas, prof. Jarosław Mizera, dr hab. Jerzy Weremczuk

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA DANYCH ZE STRZELA RAKIETOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAx

WIZUALIZACJA DANYCH ZE STRZELA RAKIETOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAx mgr in. Jacek WARCHULSKI jacek.warchulski@wat.edu.pl mgr in. Marcin WARCHULSKI marcin.warchulski@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia( Mechatroniki WIZUALIZACJA DANYCH ZE STRZELA RAKIETOWYCH

Bardziej szczegółowo

PolluStat E. Ciepomierz ultradwikowy do pomiaru energii cieplnej i chodu - q p m³/h. Cechy szczególne. Zastosowanie

PolluStat E. Ciepomierz ultradwikowy do pomiaru energii cieplnej i chodu - q p m³/h. Cechy szczególne. Zastosowanie PolluStat E Ciepomierz ultradwikowy do pomiaru energii cieplnej i chodu - q p 0.6 60 m³/h Zastosowanie Cechy szczególne Ciepomierz ultrad!wi"kowy PolluStat E su%y do pomiaru energii cieplnej i chodniczej

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

www.geomor.com.pl GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o., ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN,

www.geomor.com.pl GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o., ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, www.geomor.com.pl PRZYRZĄDY DO POMIARU I REJESTRACJI WILGOTNOŚCI GLEBY FIRMY DECAGON DEVICES Tel/fax: +48 91 482 60 87 E-Mail: geomor@geomor.com.pl Internet: www.geomor.com.pl NIP 955-16-51-778 REGON:

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

MOLIWO ZASTOSOWANIA POMIARU PRDKOCI FAL AKUSTYCZNYCH DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW SPRYSTOCI MATERIAŁÓW SYPKICH

MOLIWO ZASTOSOWANIA POMIARU PRDKOCI FAL AKUSTYCZNYCH DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW SPRYSTOCI MATERIAŁÓW SYPKICH Technica Agraria 1(2) 2002, 89 93 MOLIWO ZASTOSOWANIA POMIARU PRDKOCI FAL AKUSTYCZNYCH DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW SPRYSTOCI MATERIAŁÓW SYPKICH Mateusz Stasiak, Marek Molenda, Mirosław J. Lipiski Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 4 3. Instalacja konwertera... 4 4. Przyłczenie magistrali RS-485... 4 5.

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r.

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r. Systemy automatyki do precyzyjnej regulacji wilgotnoci powietrza w przestrzenia adunkowej kontenerów specjalizowanych przeznaczonych do transportu i przechowywania bananów. Automatyka chodnicza seminarium

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Cz 2 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..

Cz 2 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. Sprawa Nr: NA-P/34/2010 Załcznik nr 3b do SIWZ Cz 2 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. APARAT DO ELEKTROFEREZY HORYZONTALNEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza wydajno±ci serwera openldap

Analiza wydajno±ci serwera openldap Analiza wydajno±ci serwera openldap Autor: Tomasz Kowal 13 listopada 2003 Wst p Jako narz dzie testowe do pomiarów wydajno±ci i oceny konguracji serwera openldap wykorzystano pakiet DirectoryMark w wersji

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka PicBoard2 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard2 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F873(A),

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.....

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..... Sprawa Nr: NA-P/33/2010 Załcznik nr 4 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.... CHŁODZIARKO-ZAMRAARKA 1. Pojemno

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 167 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany tekstury marchwi

Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany tekstury marchwi Agnieszka Wierzbicka, Elbieta Biller, Andrzej Półtorak Zakład Techniki w ywieniu, Wydział Nauk o ywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wpływ rodzaju obróbki

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzone magnetycznie.

Obwody sprzone magnetycznie. POITECHNIKA SKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH ABORATORIUM EEKTRYCZNE Obwody sprzone magnetycznie. (E 5) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in.

Bardziej szczegółowo

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski BEZPRZEWODOWE SIECI MONITORINGU Z RADIOIZOTOPOWYMI CZUJNIKAMI ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2004G Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej a_jakowiuk@ichtj.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ODCZYTU SIECI RADIOMODEMÓW 433MHz OPIS TECHNICZNY

MOBILNY SYSTEM ODCZYTU SIECI RADIOMODEMÓW 433MHz OPIS TECHNICZNY RADIOMODEMÓW 433MHz Opracowanie: ELBIT Firma Innowacyjno-Wdro eniowa 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 www.elbit.resnet.pl System zbudowano z wykorzystaniem radiomodemów MO1 firmy Elbit. Ka dy z nich zainstalowany

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Internetu Rzeczy. mgr inż. Piotr Gabryszak mgr inż. Przemysław Hanicki dr hab. inż. Jarogniew Rykowski

Laboratorium Internetu Rzeczy. mgr inż. Piotr Gabryszak mgr inż. Przemysław Hanicki dr hab. inż. Jarogniew Rykowski Laboratorium Internetu Rzeczy mgr inż. Piotr Gabryszak mgr inż. Przemysław Hanicki dr hab. inż. Jarogniew Rykowski Internet Rzeczy 2010-04-06 2 Rzeczy i człowiek 2010-04-06 3 Internet Rzeczy 2010-04-06

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Anita Wierzejska, Geodeta Powiatowy, Starostwo Powiatowe w Piasecznie Dariusz Ciela, Kierownik Sprzeday ds. Kluczowych Klientów, Intergraph Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska wiczenie 1. Wyznaczanie charakterystyk dławikowej przetwornicy buck przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Garrett ACE 150, ACE 250

Garrett ACE 150, ACE 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZY Garrett ACE 150, ACE 250 przeczytaj zanim zaczniesz uywa wykrywacz w terenie Dystrybucja w Polsce: Talcomp Systemy Bezpieczestwa 30-629 Kraków ul. A. Dauna 70 e-mail: hobby@garrett.pl

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

RFT-451A ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE I NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA

RFT-451A ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE I NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE I NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA RFT-451A CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie czstotliwociowe i napiciowe RFT-451A jest przeznaczone do stosowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE CRM efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU

WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU Deta Łuczycka, Antoni Szewczyk, Krzysztof Pruski Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY Bogdan ółtowski Henryk Tylicki OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Bydgoszcz 1999 SPIS TRECI WSTP 1. DIAGNOZOWANIE OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) II Instalacja urzdze S7 (wersja 0807) Kurs Diagnostyka Zaawansowana S7

Spis treci. Dzie 1. I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) II Instalacja urzdze S7 (wersja 0807) Kurs Diagnostyka Zaawansowana S7 Spis treci Dzie 1 I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) I-3 Sterowniki programowalne - podział I-4 Elementy systemu sterownika S7-300 I-5 S7-300 Jednostki centralne CPU I-6 S7-300 Jednostki

Bardziej szczegółowo

rodowisko programistyczne TESTPOINT

rodowisko programistyczne TESTPOINT Cyfrowa technika pomiarowa i przetwarzanie danych dowiadczalnych Temat: rodowisko programistyczne TESTPOINT Pomoc dydaktyczna do zaj laboratoryjnych z przedmiotu Metody Komputerowe w Badaniach Materiałowych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH Wpływ obróbki termicznej ziemniaków... Arkadiusz Ratajski, Andrzej Wesołowski Katedra InŜynierii Procesów Rolniczych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MONIKA SZA KOWSKA-STRZELECKA

MONIKA SZA KOWSKA-STRZELECKA MONIKA SZAKOWSKA-STRZELECKA Tematem artykuu jest opis pilotaowego wdroenia metody ewaluacji wartoci publicznej tworzonej dziki systemom IT, wykorzystujcym przetwarzanie w prywatnej chmurze obliczeniowej

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ Sławomir Hausman Michał Strzelecki Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej ul. Wólczaska 223, 90-924 Łód [shausman, mstrzel]@p.lodz.pl www.pwt.et.put.poznan.pl 2005 Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MIKROPROCESOROWEGO REJESTRATORA DO POMIARU TEMPERATURY W PIECU KONWEKCYJNO-PAROWYM

ZASTOSOWANIE MIKROPROCESOROWEGO REJESTRATORA DO POMIARU TEMPERATURY W PIECU KONWEKCYJNO-PAROWYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ZASTOSOWANIE MIKROPROCESOROWEGO REJESTRATORA DO POMIARU TEMPERATURY W PIECU KONWEKCYJNO-PAROWYM Beata Ślaska-Grzywna Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Technologia produkcji i obróbki kolb kukurydzy cukrowej

Technologia produkcji i obróbki kolb kukurydzy cukrowej Ignacy Niedziółka, Mariusz Szymanek Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Akademia Rolnicza w Lublinie Technologia produkcji i obróbki kolb kukurydzy cukrowej Streszczenie Przedstawiono wyniki bada dotyczcych

Bardziej szczegółowo

SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej:

SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej: SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej: Zna jako Twojego systemu elektroenergetycznego zapobiega zwarciom minimalizuje czasy wyłcze Inteligentny sposób kontroli Twojego systemu elektroenergetycznego:

Bardziej szczegółowo

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container P.Wienzek / KN1 ifm electronic gmbh updated: 17.01.2007 1/36 Konsorcjum IO-Link FDT/DTM - oprogramowanie do zdalnej parametryzacji FDT (Field

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

POLOWY SYSTEM MONITOROWANIA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH GLEB I GRUNTÓW. Wojciech Skierucha, Andrzej Wilczek, Ryszard T. Walczak

POLOWY SYSTEM MONITOROWANIA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH GLEB I GRUNTÓW. Wojciech Skierucha, Andrzej Wilczek, Ryszard T. Walczak Acta Agrophysica, 2004, 4(2), 533-545 POLOWY SYSTEM MONITOROWANIA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH GLEB I GRUNTÓW Wojciech Skierucha, Andrzej Wilczek, Ryszard T. Walczak Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OPTYMALNEJ KONFIGURACJI ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA MONTA OWEGO

WYZNACZANIE OPTYMALNEJ KONFIGURACJI ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA MONTA OWEGO K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 29 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2009 RAFA KLUZ WYZNACZANIE OPTYMALNEJ KONFIGURACJI ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK

WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 3 2007 WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK Jaromir Mysowski Politechnika Szczeciska Katedra Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER tel tel

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER  tel tel Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER www.audiopioneer.pl sklep@audiopioneer.pl tel. +48 22 256 87 97 tel. +48 697 865 383 Logitech K400 Wireless Touch Keyboard Komunikacja bezprzewodowa na odległość 10 m*

Bardziej szczegółowo