SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 WdroŜenie analizy kryminalnej w SłuŜbie Celnej - wsparcie techniczne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu HERCULE II Wsparcie Techniczne (OLAF) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena Wrocław Z A T W I E R D Z A M : Na oryginale podpisał Z-up Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu nadkom. Marek Wąsik data zatwierdzenia: r. Wrocław dnia r. Numer postępowania: ILGW-253-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na zakup wraz z dostawą 22 stanowisk do analizy kryminalnej wraz ze sprzętem realizowanego w ramach. ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Zamawiający: Zamawiający: Izba Celna we Wrocławiu, Wrocław, ul. Hercena 11, NIP: , tel. +48/ , faks +48/ , adres strony internetowej: Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zwana dalej ustawą. ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39, w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia przekracza euro. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: WdroŜenie analizy kryminalnej w SłuŜbie Celnej wsparcie techniczne w ramach programu Wsparcie Techniczne Hercule II (OLAF) - Umowa dotacji nr OLAF/2013/D5/063.

2 ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do miejsc wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ - 22 stanowisk do analizy kryminalnej wraz ze sprzętem realizowanego w ramach tj. : 1) 22 stanowiska słuŝące do analizy kryminalnej składające się z komputerowej jednostki centralnej wraz z osprzętem, dwóch monitorów komputerowych i specjalistycznego oprogramowania w polskiej wersji językowej, słuŝącego do analizy kryminalnej poprzez moŝliwości graficznej prezentacji wprowadzanych danych w postaci powiązań, zaleŝności, hierarchii, chronologii zdarzeń, a takŝe poprzez złoŝone funkcjonalności analityczne; 2) 16 wielkoformatowych drukarek kolorowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi parametrami oprogramowania i sprzętu zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był: fabrycznie nowy (wyprodukowany nie później niŝ 6 miesięcy licząc od daty składania ofert), nieuŝywany, oryginalnie zapakowany oraz spełniający minimalne parametry techniczne opisane w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w ilościach i do miejsc wskazanych w załączniku nr 2. Dostawy mogą się odbywać tylko w dni robocze w godzinach od 8ºº do 14ºº. 5. Przez dostarczenie Przedmiotu Umowy rozumie się dostawę całości Przedmiotu Umowy oraz podpisanie przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego wszystkich Protokołów Odbioru bez zastrzeŝeń. 6. Wykonawca dostarczy równieŝ nośniki instalacyjne Oprogramowania oraz dokumentację techniczną sporządzoną w języku polskim, zawierającą co najmniej opis Oprogramowania oraz instrukcję uŝytkownika i instrukcję instalacji. Liczba kompletów dostarczonych nośników oraz dokumentacji technicznej będzie równa liczbie Stanowisk. 7. Wykonawca w pierwszej kolejności zrealizuję dostawę do Izby Celnej we Wrocławiu. 8. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy w standardowych, bezzwrotnych opakowaniach producenta. Oprogramowanie oraz sterowniki dotyczące Przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy w aktualnych, stabilnych wersjach na nośnikach typu CD/DVD. 9. Zamawiający wymaga następującej minimalnej gwarancji na dostarczony sprzęt : 1) Komputerowe jednostki centralne wraz z osprzętem i monitory komputerowe min. 36 miesięcy, 2) Specjalistyczne oprogramowanie do analizy kryminalnej min. 12 miesięcy, 3) Drukarki min. 12 miesięcy. 10. Procedura dostawy i odbioru przedmiotu umowy została szczegółowo określona w załączniku nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. W przypadku stwierdzenia, Ŝe dostarczony przedmiot zamówienia: jest uszkodzony, posiada wady uniemoŝliwiające uŝytkowanie, lub nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca wymieni go na nowy, prawidłowy, na koszt własny, odpowiednio do miejsc wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

3 Nazwy i kody według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): komputery wysokowydajne drukarki laserowe Usługi w zakresie wdraŝania oprogramowania Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi szkoleniowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art.67 ust.1 pkt 7 ustawy. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom w formie oświadczenia (załącznik nr 8 do SIWZ). Brak powyŝszej informacji w ofercie oznaczać będzie, Ŝe Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji zamówienia: do 40 dni od daty podpisania umowy. ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złoŝenie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna, Ŝe warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną dostawę oprogramowania analitycznego. Wartość zamówienia - jednej dostawy nie moŝe być mniejsza niŝ ,00zł (netto) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złoŝenie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna, Ŝe warunek został przez Wykonawcę spełniony, jeŝeli posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, iŝ jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

4 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kaŝdy z warunków określonych w rozdziale V ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. ROZDZIAŁ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. A) W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca wraz z ofertą winien złoŝyć: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu kaŝdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 2. Wykaz głównych dostaw (min. jednej, o wartości min ,00 zł netto ), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane naleŝycie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ potwierdzający spełnianie warunku określonego w części V ust. 1 pkt 1.2 SIWZ. Dowodami tymi są: 1) poświadczenie z tym Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie Wykonawcy jeŝeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 3) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 4) w przypadku gdy wartość wykonanego przez Wykonawcę zamówienia wyraŝona była w walucie obcej Zamawiający dokona przeliczenia przedstawionych kwot na zł wg średniego kursu waluty w NBP z dnia podanego jako termin wykonania zamówienia. 3. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający Ŝe Wykonawca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 (słownie pięćset tysięcy złotych). JeŜeli z polisy jednoznacznie nie wynika fakt jej opłacenia, Zamawiający wymaga wykazania tego faktu, przy czym uzna za wystarczające załączenie dowodu opłacenia polisy. Uwaga: Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5 Treść zobowiązania podmiotu trzeciego złoŝonego w oryginale, powinna określać w szczególności: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego ( wskazanie konkretnych zasobów podmiotu trzeciego, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia), czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie zobowiązanie wykonane przy realizacji zamówienia ( udział w realizacji której części zamówienia i w jakiej formie np. podwykonawstwo, umowa o dzieło), jakiego okresu dotyczy zobowiązanie. B) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca wraz z ofertą winien złoŝyć: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z tym Ŝe: 1) jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) dokumenty, o których mowa w pkt. 1. powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) jeŝeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z tym Ŝe: 1) jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie zalega z uiszczaniem podatków, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) dokumenty, o których mowa w pkt. 1. powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) jeŝeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

6 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z tym Ŝe: 1) jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie zalega z uiszczaniem opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) jeŝeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby łub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z tym Ŝe: 1) jeŝeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem, 2) jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 3) dokumenty, o których mowa pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) jeŝeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z tym Ŝe: 1) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty

7 wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) dokumenty, o których mowa pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) jeŝeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z tym Ŝe: 1) jeŝeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem., 2) jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, 3) dokumenty, o których mowa pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) jeŝeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w ust. 2-7 winny być przedłoŝone przez kaŝdego z tych wykonawców odrębnie, natomiast oświadczenie określone w ust. 1 winien złoŝyć kaŝdy z tych wykonawców odrębnie albo ustanowiony przez nich pełnomocnik. Do oferty naleŝy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli kaŝdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 10. Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331

8 z późn. zm.) albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć oświadczenie dotyczące przynaleŝności do tej samej grupy kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia naleŝą do tej samej grupy kapitałowej wystarczy, aby została złoŝona jedna lista. C) Wszystkie wymagane dokumenty winny być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winne być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. D) UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŝeli upowaŝnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty naleŝy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub potwierdzonej kserokopii. E) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski i uwierzytelnione. F) Do oferty naleŝy dołączyć równieŝ: 1. Formularz cenowy (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ); 2. Oświadczenie informujące o tym, Ŝe określony zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w całości we własnym zakresie, czy teŝ przy pomocy podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ). W przypadku wykonania zamówienia we własnym zakresie bez udziału podwykonawcy załączenie do oferty w/w oświadczenia nie jest wymagane. 3. Potwierdzenie wniesienia wadium. G) Informacje dodatkowe dotyczące podwykonawstwa: 1. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 2. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, w sytuacji której podmioty te będą równocześnie podwykonawcami, Zamawiający Ŝąda podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w załączniku 8 do SIWZ. 3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w 3 ust. 12 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Partner składający ofertę wspólną nie jest Podwykonawcą. Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą. A) Sposób porozumiewania się: W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane poniŝej oraz w rozdziale I niniejszej specyfikacji. B) Do porozumiewania się z Zamawiającym upowaŝnione są następujące osoby: - Jarosław Bąk - tel.: +48 / , fax +48/ w godz adres poczty elektronicznej : w części formalnej SIWZ, - Jacek KałuŜyński - tel/fax.: +48/ w godz w części dotyczącej Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu informatycznego. - Rafała Szczepaniak - tel/fax.: +48/ w godz w części dotyczącej Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie oprogramowania.

9 C) Wyjaśnienia i zmiany SIWZ: 1. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane ze SIWZ pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. ROZDZIAŁ VIII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości: zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium moŝe być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). NBP Oddział Wrocław nr z adnotacją : wadium dostawa stanowisk do analizy kryminalnej nr sprawy: ILGW-253-6/14 Informacje dodatkowe: 1) Wadium musi być wniesione nie później niŝ przed upływem składania ofert. 2) Wadium będzie zwrócone (lub zatrzymane) w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy. ROZDZIAŁ IX. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowania oferty. A. Przygotowanie oferty: 1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 2. Oferta winna być napisana w języku polskim i pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej, własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osobę / osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. Oferta winna być napisana czytelnie, ewentualne skreślenia czy poprawki winny być zaparafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty.

10 5. Ze względu na nałoŝony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 ustawy, obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu - z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211 ze zm.) - Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeŝenia będzie traktowany, jako wyraŝenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa. B. Wycofanie lub zmiana oferty: 1. Wykonawca moŝe wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złoŝonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. 2. Koperta oznaczona dopiskiem ZMIANA zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmiany zostanie dołączona do oferty. 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie WYCOFANIE. 4. Koperta oznaczona napisem WYCOFANIE będzie otwierana w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami, koperta oferty wycofanej nie będzie otwierana. ROZDZIAŁ XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: OFERTA NA DOSTAWĘ STANOWISK DO ANALIZY KRYMINALNEJ nr sprawy ILGW-253-6/14 NIE OTWIERAĆ PRZED r. do godz. 14:15 W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. UWAGA : POTWIERDZENIE GODZINY ZŁOśENIA OFERTY NASTĘPUJE WEDŁUG ZEGARA STEROWANEGO RADIOWO USYTUOWANEGO W SEKRETARIACIE IZBY CELNEJ ul. HERCENA 11, WROCŁAW POKÓJ NR 5 I PIĘTRO. 2. Miejsce i termin składania ofert 1) Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 5 w terminie do dnia r. do godziny 14:00 lub przesłać drogą pocztową, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego; 2) JeŜeli oferta zostanie złoŝona po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ją Wykonawcy. 3) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w pok. 3, w dniu r. o godzinie 14:15; ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

11 2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, jakie Wykonawca uwaŝa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zysku Wykonawcy, a takŝe wszystkich opłat i podatków (takŝe podatku od towarów i usług). 3. Cenę naleŝy przedstawić zgodnie z formularzem ofertowym załącznik nr 7 do SIWZ. 4. JeŜeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. ROZDZIAŁ XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu ocena ofert dokonana zostanie na podstawie poniŝszego kryterium oceny ofert: Cena oferty (Kc) 100 %: dla najniŝszej ceny ustala się 100 pkt. (z uwzględnieniem wagi kryterium 100%), pozostałe oferty będą oceniane według wzoru jak niŝej: Wartość oferty o najniŝszej cenie Kc = x 100 x waga kryterium 100% Wartość badanej oferty 2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyŝszą ilość punktów w ocenie łącznej. ROZDZIAŁ XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy (zgodnie ze wzorem umowy), uzupełnionej o zapisy z oferty niesprzeczne z zapisami SIWZ oraz nieograniczające praw Zamawiającego. 2. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana. Termin ten moŝe ulec zmianie w przypadku złoŝenia przez któregoś z wykonawców odwołania, wówczas o nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych waŝnych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zajdą przesłanki uniewaŝnienia postępowania. 4. Warunki umowy zawiera wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). ZłoŜenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy przez Wykonawcę. 5. W przypadku wyboru oferty wspólnej Zamawiający Ŝąda, przed zawarciem umowy, przedłoŝenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości umowy. Kwota stanowiąca 70% wartości całości zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od daty wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy bez zastrzeŝeń. Pozostała kwota zostanie zwolniona stosownie do art. 151 ust. 3 ustawy. 2. Zabezpieczenie moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym) gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12 3. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 1. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy, w przypadku: 1.1. wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy, wymienionego w załączniku do umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niŝ oferowany, za cenę taką jak ustalona w niniejszej umowie, 1.2. zmian terminów realizacji zamówienia wynikających z działania siły wyŝszej, 1.3. zmian związanych ze zmianami przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niŝ zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami prawa czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 9. JeŜeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

13 10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do SIWZ wykaz miejsc dostaw wraz z ilościami sprzętu, Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy, Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz dostaw, Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik nr 6 do SIWZ lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, Załącznik nr 7 do SIWZ formularz cenowy, Załącznik nr 8 do SIWZ informacja o podwykonawstwie, Załącznik nr 9 do SIWZ- wzór umowy.

14 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą: Załącznik nr 1 do SIWZ stanowisk słuŝących do analizy kryminalnej składających się z komputera i specjalistycznego oprogramowania o minimalnych parametrach: Opis parametru Procesor Płyta główna Pamięć operacyjna Parametry układu graficznego Parametry pamięci masowej Wymagania dotyczące zasilania Warunki gwarancji Wymagania dodatkowe Porty zewnętrzne Wartość parametru / cecha Procesor osiągający w teście PassMark - CPU MARK (www.cpubenchmark.net) wynik nie mniejszy niŝ pkt. Nie dopuszcza się uzyskania wydajności procesora poprzez zawyŝenie fabrycznych parametrów pracy układu (tzw. overclockingu, itp.) BIOS FLASH EPROM posiadający zawansowane procedury oszczędzania energii; mechanizm Plug and Play ; 8 GB Układ graficzny osiągający w teście PassMark - G3D MARK (www.videocardbenchmark.net) wynik nie mniejszy niŝ 1250 pkt. Układ graficzny musi umoŝliwiać podłączenie cyfrowe i równoczesną pracę 2 oferowanych monitorów HDD min. 2 TB W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego. uniwersalny zasilacz V; Min. 3 lata gwarancji z opcją pozostawienia dysku twardego u Zamawiającego. Naprawa w następnym dniu roboczym - Przewodowa klawiatura w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows polski programisty, nad zespołem wydzielonych klawiszy kursorów, klawisze w następującym układzie: Insert Delete Home End Page UP Page Down - Klawiatura musi być wyposaŝona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy) - Klawiatura spełnia zalecenia określone w pkt 3.2 i 3.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaŝonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), złącze: USB - Optyczna mysz ze złączem USB, dwuklawiszowa z rolką, z podkładką pod mysz. - Nagrywarka DVD ± RW, z moŝliwością zapisu płyt dwuwarstwowych - min. 4 x USB; - min. 1 x RJ45; 1. Licencja dla Windows 8 Pro 64 bit w polskiej wersji językowej z moŝliwością downgrade do Windows 7 Professional System operacyjny, oprogramowanie zainstalowane na dysku twardym lub równowaŝny: - oferujący pełną integrację z wdroŝoną w resorcie finansów usługą katalogową Microsoft Active Directory; - umoŝliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; - umoŝliwiający zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie (zapewnienie ochrony antywirusowej komputera - tj. uruchomione procesy, pamięć RAM) z korporacyjnego pakietu Trend Micro Office Scan w wersji 10.x stanowiącej

15 element systemu firmy Trend Micro wdroŝonego w resorcie finansów; - umoŝliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności wdroŝonego w resorcie finansów systemu zarządzania projektami opartego o oprogramowanie Microsoft Project Server i oprogramowanie klienckie Microsoft Project Professional instalowane na komputerach PC; - umoŝliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej Internet Explorer w celu pełnej funkcjonalnie pracy na aplikacjach webowych wdroŝonych w resorcie finansów zoptymalizowanych pod kątem działania w tej przeglądarce. 2. Program do nagrywania płyt CD-RW, DVD-RW w polskiej wersji językowej (licencja i nośnik). 3. Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów dla ww. systemu operacyjnego na nośnikach CD-Rom lub DVD-ROM. 4. Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, słuŝące do analizy kryminalnej poprzez moŝliwości graficznej prezentacji wprowadzanych danych w postaci powiązań, zaleŝności, hierarchii, chronologii zdarzeń, a takŝe poprzez złoŝone funkcjonalności analityczne (licencja i nośnik). Oprogramowanie: - musi współpracować z oferowanym i wyspecyfikowanym w punkcie 5 oprogramowaniem słuŝącym do tworzenia, modyfikacji schematów baz danych, gromadzenia i przetwarzania w nich informacji i ich analizowania, - ma słuŝyć do graficznej prezentacji obiektów i występujących powiązań pomiędzy nimi w formie róŝnorodnych diagramów oraz do analizy zgromadzonych informacji, - obiekty mają być wizualizowane na diagramie w postaci ikon oraz innych symboli tj. linie tematów, prostokąty, koła, bloki tekstu, ramki zdarzeń, obiekty OLE, - elementy diagramu mają mieć moŝliwość opisywania ich za pomocą etykiet, identyfikatorów, opisów i klasyfikacji, czasu, kart informacyjnych, komentarzy i atrybutów, - ma umoŝliwiać definiowanie i modyfikację obiektów i atrybutów oraz typów połączeń i tworzenie własnych szablonów diagramów, - ma zapewniać moŝliwość bezpośredniego tworzenia diagramów w oparciu o obiekty i powiązania pochodzące z baz danych oprogramowania wyspecyfikowanego w punkcie 5, - ma mieć moŝliwość pobierania i wizualizowania zewnętrznych danych na diagramie, - import ze źródeł zewnętrznych ma polegać na wczytaniu pliku zawierającego dane wejściowe i przetworzeniu ich na diagram, z wykorzystaniem reguł określonych w uprzednio zdefiniowanym szablonie importu, - ma mieć moŝliwość importu danych pochodzących z plików w formatach: txt, xml, csv, tsv, - uŝytkownik ma mieć moŝliwość określania sposobu interpretacji danych wejściowych i ich przetwarzania na obiekty, połączenia, atrybuty i karty informacyjne oraz decydowania o sposobie wypełniania właściwości obiektów, - ma umoŝliwiać tworzenie róŝnorodnych diagramów i diagramów mieszanych, - ma mieć moŝliwość wyszukiwania graficznego pojedynczych elementów oraz elementów połączonych, umoŝliwiających wyszukiwanie po typie obiektów, kryteriach tekstowych, liczbowych, związanych z datą, po atrybutach i elementach mieszanych, - ma mieć moŝliwość wyszukiwania tekstowego obiektów, połączeń, obiektów i połączeń mające moŝliwość uwzględniania składowych obiektów oraz umoŝliwiające wyszukiwanie zaawansowane uwzględniające wzorzec zawierający symbole wieloznaczne bądź wyraŝenia regularne, - ma mieć moŝliwość wyszukiwania pośrednich powiązań pomiędzy obiektami odległymi uwzględniające czas i kierunek połączeń oraz wartości atrybutów obiektów i połączeń,

16 - ma mieć moŝliwość wyszukiwania klastrów w grupie połączonych obiektów uwzględniające siłę wiązania oraz wagę połączenia, - ma mieć moŝliwość wyszukiwania obiektów podobnych z moŝliwością definiowania kryteriów porównywanych tekstów, - ma mieć moŝliwość umieszczania elementów diagramu w tle, ukrywania wskazanych obiektów, - ma mieć moŝliwość tworzenia raportów w oparciu o elementy składowe diagramów, - ma umoŝliwiać wykonywanie analiz sieci społecznych na podstawie związków zachodzących pomiędzy obiektami, - musi zapewniać import i eksport plików diagramów (pliki w formacie *.anb), kompatybilnych z oprogramowaniem dedykowanym analizie kryminalnej wykorzystywanym przez inne słuŝby i instytucje, które są zaangaŝowane w zwalczanie przestępczości zorganizowanej (m.in. Policję, StraŜ Graniczną, Prokuraturę). W przypadku gdy do poprawnego funkcjonowania oferowanego oprogramowania niezbędne jest zakupienie i zainstalowanie dodatkowego oprogramowania firm trzecich (i związanych z tym oprogramowaniem licencji) Wykonawca zobowiązany jest do zakupu tego oprogramowania i instalacji na oferowanej stacji roboczej. W okresie 12 miesięcy od dostawy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wsparcia polegających na dostawie (na nośnikach, bez wykorzystania internetu) nowych wersji oprogramowania opublikowanych przez producenta w języku polskim oraz prowadzeniu konsultacji telefonicznych z Zamawiającym w języku polskim w dni robocze w godz Wraz z oprogramowaniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację techniczną sporządzoną w języku polskim, zawierającą co najmniej: - opis systemu, umoŝliwiający m.in. jego ponowną instalację, konfigurację, prawidłową administrację oraz zarządzanie oprogramowaniem, - instrukcję uŝytkownika opis czynności i zasad umoŝliwiających wykorzystywanie wszystkich cech funkcjonalnych oprogramowania. Instrukcja powinna być skonstruowana jako zbiór opisów wszystkich czynności wykonywanych przez uŝytkownika, Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób zrozumiały i czytelny, prezentując kolejno poszczególne funkcje oprogramowania. Zamawiający dopuszcza dostawę dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej. 5. Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, słuŝące do tworzenia, modyfikacji schematów baz danych, gromadzenia w nich informacji i ich analizowania (licencja i nośnik). Oprogramowanie: - ma umoŝliwiać tworzenie nowych i modyfikację istniejących schematów baz danych i szybkie wprowadzanie danych dotyczących grup powiązanych obiektów, - ma umoŝliwiać import danych pochodzących z róŝnych typów źródeł zewnętrznych takich jak: pliki tekstowe, obiekty OLE DB, pliki XML. Dane wejściowe przetwarzane mają być na obiekty i połączenia właściwe dla danego schematu bazy, dzięki czemu musi być zapewniony jednolity standard informacji pochodzących z róŝnych źródeł. Import danych odbywać się ma za pomocą szablonów importu czyli zbioru ustawień definiowanych przez uŝytkownika, które określają sposób interpretacji danych wejściowych oraz sposób przetwarzania ich na obiekty i połączenia, - ma posiadać moduł projektowania baz poprzez tworzenie lub dostosowanie schematów baz danych za pomocą graficznego interfejsu, - ma mieć moŝliwość konfiguracji baz danych przez tworzenie list podpowiedzi i schematów etykiet, - ma zapewniać mechanizm szybkiego wprowadzania danych za pomocą tzw. formularzy danych w postaci formatki przystosowanej do tego celu,

17 definiowanej na etapie projektu bazy danych. Formatka powinna mieć moŝliwość tworzenia powiązań z obiektami juŝ istniejącymi, - musi posiadać funkcję zarządzania i administracji poprzez m.in. dodawanie i usuwanie uŝytkowników, konfigurację zabezpieczeń i tworzenie kopii zapasowych, - ma zawierać szereg prostych w obsłudze funkcji analitycznych: zapytania, działania na zbiorach, wyszukiwania rekordów podobnych, wzorce podobieństwa z rangą, wyszukiwanie tekstowe, tworzenie raportów, - musi zapewniać pełną integrację oprogramowania z oprogramowaniem wyszczególnionym w punkcie 2. Oznacza to moŝliwość stosowania funkcjonalności analitycznej oprogramowania wyszczególnionego w punkcie 4 w odniesieniu do danych przechowywanych w oferowanym oprogramowaniu, - musi zapewniać import i eksport plików bazy danych (pliki w formacie *.idb), kompatybilnych z oprogramowaniem baz danych wykorzystywanym przez inne słuŝby i instytucje, które są zaangaŝowane w zwalczanie przestępczości zorganizowanej (m.in. Policję, StraŜ Graniczną, Prokuraturę), W przypadku gdy do poprawnego funkcjonowania oferowanego oprogramowania niezbędne jest zakupienie i zainstalowanie dodatkowego oprogramowania firm trzecich (i związanych z tym oprogramowaniem licencji) Wykonawca zobowiązany jest do zakupu tego oprogramowania i instalacji na oferowanej stacji roboczej. W okresie 12 miesięcy od dostawy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wsparcia polegających na dostawie (na nośnikach, bez wykorzystania internetu) nowych wersji oprogramowania opublikowanych przez producenta w języku polskim oraz prowadzeniu konsultacji telefonicznych z Zamawiającym w języku polskim w dni robocze w godz Komunikacja przewodowa WyposaŜenie multimedialne Monitor 27 Wraz z oprogramowaniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację techniczną sporządzoną w języku polskim, zawierającą co najmniej: - opis systemu, umoŝliwiający m.in. jego ponowną instalację, konfigurację, prawidłową administrację oraz zarządzanie oprogramowaniem., - instrukcję uŝytkownika opis czynności i zasad umoŝliwiających wykorzystywanie wszystkich cech funkcjonalnych oprogramowania. Instrukcja powinna być skonstruowana jako zbiór opisów wszystkich czynności wykonywanych przez uŝytkownika. Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób zrozumiały i czytelny, prezentując kolejno poszczególne funkcje oprogramowania Zamawiający dopuszcza dostawę dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej. Ethernet, obsługująca przepustowości 10/100/1000, ze złączem RJ45. Obsługująca następujące min. ustawienia trybów: 10Mbps half i full dupleks, 100Mbps half i full dupleks oraz Auto (nie zajmująca portu USB); - min. 1 wyjście audio mini-jack oraz 1 wejście mikrofonowe mini-jack Nie zezwala się na stosowanie rozwiązań typu combo Ilość monitorów: 2 szt. Matryca min. 27 Rozdzielczość min. 1920x1080 Rodzaj matrycy: IPS Format: 16:9 Porty: min. 1 HDMI Wraz z okablowaniem umoŝliwiającym równoczesne podłączenie i pracę monitorów poprzez złącza cyfrowe do oferowanego układu graficznego bez przejściówek analogowych

18 2. 16 wielkoformatowych drukarek kolorowych o następujących minimalnych parametrach: Opis parametru Rodzaj/technologia druku Obsługiwane formaty Rozdzielczość druku Pamięć Wartość parametru / cecha atramentowa, kolorowa min. 36 (914 mm) 1200 x 1200 dpi min. 1 GB Obsługa papieru - podawanie z rolki - podawanie arkuszy (A4, A3) - automatyczna obcinarka Interfejsy - USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), - Ethernet 10/100 Obsługiwane systemy operacyjne MS Windows 7, 8 Język drukowania WyposaŜenie Gwarancja Wymagania dodatkowe PCL - stojak lub podstawa drukarki - odbiornik wydruków - wyświetlacz z menu w języku polskim - kabel USB o długości min. 3 m. Urządzenie objęte 12-miesięczną gwarancją (z naprawą w miejscu zgłoszenia awarii) Drukarka musi umoŝliwiać wydruki diagramów z oferowanego oprogramowania do analizy kryminalnej.

19 Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz miejsc dostawy wraz z określeniem ilości sztuk w poszczególnych miejscach oraz osoby upowaŝnione do odbioru przedmiotu zamówienia. L.p. Ilość Stanowiska Drukarki Miejsce dostawy Izba Celna w Białej Podlaskiej ul. Celników Polskich Biała Podlaska Izba Celna w Białymstoku ul. Octowa Białystok Izba Celna w Gdyni ul. Północna 9a Gdynia Izba Celna w Katowicach ul. Słoneczna Katowice Izba Celna w Kielcach ul. Wesoła Kielce Izba Celna w Krakowie al. Krasińskiego 11b Kraków Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa Łódź Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa Olsztyn Izba Celna w Opolu ul. Szpitalna 3B Opole Izba Celna w Poznaniu ul. Krańcowa 28, Poznań Izba Celna w Przemyślu ul. Sielecka Przemyśl Izba Celna w Rzepinie ul. Dworcowa Rzepin Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków Szczecin Izba Celna w Toruniu ul. Mazowiecka 63/ Toruń Izba Celna w Warszawie ul. Erazma Ciołka 14A Warszawa Izba Celna we Wrocławiu ul. Karmelkowa Wrocław Osoba wyznaczona do odbioru sprzętu Dane kontaktowe

20 Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć adresowa Oferenta) O Ś W I A D C Z E N I E Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą 22 stanowisk do analizy kryminalnej wraz ze sprzętem realizowanego w ramach, oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), tzn. warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wrocław dnia (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŝnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo