REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane IT w lubuskich MŚP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane IT w lubuskich MŚP 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Certyfikowane IT w lubuskich MŚP UDA-POKL / Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw. 4. Okres realizacji projektu: 1 września 2014r. 30 czerwca 2015r. 5. Projekt partnerski: Lider - ITC-Partners Sp. z o. o., ul. Złota 61/100, Warszawa; Partner EDUSEC Marek Pyka, Ul. Wróbla 3a/12, Siemianowice Śląskie. 6. Zasięg realizacji projektu: województwo lubuskie. 2 Słownik pojęć 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: Organizator ITC-Partners Sp. z o.o., ul. Złota 61/100, Warszawa w partnerstwie z EDUSEC Marek Pyka, Ul. Wróbla 3a/12, Siemianowice Śląskie. Instytucja Pośrednicząca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego; Przedsiębiorca przedsiębiorstwo delegujące Pracownicę/ka na szkolenia w ramach Projektu; MMŚP Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwo. Uczestniczka/k projektu osoba samozatrudniona / wspólnik spółki cywilnej / pracownica/k oddelegowana/y z mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego (posiadającego tu jednostkę organizacyjną i jednocześnie prowadzącego działalność w branży informatycznej /PKD J.61, J.62 lub J.63), która/y spełnia łącznie poniższe warunki: zamieszkuje i/lub pracuje na terenie woj. lubuskiego; jest zatrudniona/y na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; jej/jego zakres obowiązków zawodowych powiązany jest z IT, jest oddelegowana/y na szkolenia do niniejszego projektu. UE Unia Europejska; EFS Europejski Fundusz Społeczny; Projekt Certyfikowane IT w lubuskich MŚP PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Strona internetowa 1

2 3 Cel i założenia projektu 1. Celem głównym projektu jest dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy i rozwój kapitału ludzkiego 26 MMŚP z woj. lubuskiego prowadzących działalność w branży informatycznej przez udział 32 pracownic/ków ww. firm w certyfikowanych szkoleniach z zakresu IT. 2. Wsparcie oferowane w ramach projektu przewiduje udział w jednej z poniższych ścieżek szkoleniowych: I. Ścieżka szkoleniowa A pozwalająca uzyskać kompleksowe kwalifikacje z zakresu administracji infrastrukturą serwerową oraz tytuł Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 obejmuje 3 autoryzowane szkolenia i egzaminy Microsoft: 1) MS Installing and Configuring Windows Server 2012 (SZKOLENIE W TRYBIE STACJONARNYM) + egzamin ) MS Administering Windows Server 2012 (SZKOLENIE ONLINE DISTANCE LEARNING) + egzamin ) MS Configuring Advanced Windows Server2012 Services (SZKOLENIE ONLINE DISTANCE LEARNING) + egzamin Każde z 3 ww. autoryzowanych szkoleń Microsoft trwa po 40 godzin dydaktycznych, łącznie 120 godzin dydaktycznych. II. Ścieżka szkoleniowa B pozwalająca uzyskać kompleksowe kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa IT obejmuje 2 autoryzowane szkolenia w trybie stacjonarnym i egzaminy CompTIA: 1) CompTIA Security+ (56 godzin dydaktycznych) oraz egzamin CompTIA Security+, 2) CompTIA Advanced Security Practitioner (40 godzin dydaktycznych) oraz egzamin CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP). III. Ścieżka szkoleniowa C pozwalająca uzyskać kompleksowe kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami IT obejmuje autoryzowane szkolenie w trybie stacjonarnym CompTIA Project+ (48 godzin dydaktycznych) oraz egzamin CompTIA Project+. Za godzinę dydaktyczną uważa się 45 minut wraz z przerwą. 3. Udział Pracownicy/ka w projekcie jest bezpłatny, koszty realizacji szkoleń pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Zajęcia będą się odbywały się w dniach i godzinach wskazanych w harmonogramie. 5. Projekt będzie realizowany na terenie województwa lubuskiego w miejscu wskazanym przez Organizatora. 6. Harmonogram szkoleń będzie dostępny i na bieżąco aktualizowany na stronie internetowej 4 Rekrutacja 1. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem ogłoszenia informacji o naborze na stronie internetowej projektu 2. Kwalifikacja Uczestniczek/ków Projektu będzie odbywała się na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacyjnym, które zamieszczone zostaną na stronie internetowej projektu 3. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym: a) Formularz rekrutacyjny, 2

3 b) Podpisany przez Uczestnika projektu Regulamin projektu, c) Zaświadczenie o zatrudnieniu (nie dotyczy osób samozatrudnionych, właścicieli i wspólników spółek cywilnych) d) Test kwalifikacyjny dla wybranej ścieżki szkoleniowej e) Analiza potrzeb f) Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców/Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, g) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z kserokopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, (jeśli Przedsiębiorca takową otrzymał), h) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i) Deklaracja uczestnictwa j) Oświadczenie o pomocy de minimis k) Oświadczenie o prowadzeniu działalności w branży IT i spełnianiu warunków umożliwiających uzyskanie pomocy de minimis l) Podpisana umowa uczestnictwa w projekcie. Wszystkie dokumenty kandydat na Uczestniczkę/ka Projektu zobowiązany jest dostarczyć na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej oraz dostępnych w Biurze Projektu. Podpisane dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć w komplecie do biura projektu lub drogą mailową na adres: drogą pocztową lub osobiście do Biura Projektu ( Zielona Góra, ul. Kazimierza Lisowskiego 6, II piętro). 4. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu decyduje: a) Komplet poprawnie wypełnionych i złożonych w terminie dokumentów. b) Spełnienie kryteriów zawartych we wniosku o dofinansowanie: w tym przede wszystkim dotyczących bycia osobą samozatrudnioną / wspólnikiem spółki cywilnej / pracownicą/kiem oddelegowanym z mikro przedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa z woj. lubuskiego (posiadającego tu jednostkę organizacyjną i prowadzącego działalność w branży informatycznej), która/y spełnia łącznie poniższe warunki: zamieszkuje i/lub pracuje na terenie woj. lubuskiego; jest zatrudniona/y na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; jej/jego zakres obowiązków zawodowych powiązany jest z IT, jest oddelegowana/y na szkolenia do niniejszego projektu. Pierwszeństwo wpisania na listy uczestników będą miały kobiety, ze względu na to, iż stanowią grupę niedoreprezentowaną wśród pracowników IT. c) Wyniki testu wiedzy w połączeniu z wynikami analizy potrzeb. 5. Zgłoszenia dokonywane z naruszeniem postanowień zawartych w 3 i 4 nie będą rozpatrywane. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi. 6. O zakwalifikowaniu do projektu Organizator poinformuje kandydatki/ów poprzez stronę internetową projektu (zamieści zakodowaną listę uczestników), drogą mailową i/lub telefonicznie. 7. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania planowanej liczby Uczestniczek/ków projektu. W przypadku większej liczby zgłoszeń, zostanie utworzona lista rezerwowa. W razie rezygnacji ze szkolenia Uczestniczki/ka projektu (przed rozpoczęciem cyklu szkoleń), na jej/jego miejsce zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej. 8. Warunkiem przystąpienia Kandydatki/a do projektu jest: 3

4 a) złożenie kompletu dokumentów, b) podpisanie umowy projektowej (przez Przedsiębiorcę i Pracownicę/ka) c) podpisanie regulaminu projektu, d) złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie, e) podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 5 Organizacja szkoleń 1. Przed rozpoczęciem szkoleń w celu określenia poziomu umiejętności Pracownicy będą zobowiązani do wypełnienia testu wiedzy zamieszczonego na stronie (odpowiedniego dla wybranej ścieżki szkoleniowej). 2. Szkolenia będą się odbywały zgodnie z harmonogramem zajęć, który będzie dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu. 3. Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w Biurze projektu, telefonicznie lub kontaktując się mailowo pod adresem: 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu szkoleń. 6 Prawa i obowiązki uczestników 1. Uczestniczka/k projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie szkoleniowym. 2. Udział Uczestniczek/ków projektu w szkoleniu prowadzonym przez Organizatora w ramach Projektu jest obowiązkowy. Uczestniczka/k jest zobowiązany do osobistego podpisywania listy obecności na zajęciach. 3. Uczestniczki/cy są zobowiązani do udzielenia wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, w tym Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego. 4. Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania Uczestników do celów marketingowych (katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane w trakcie trwania szkolenia. Uczestnicy są uprawnieni do złożenia oświadczenia o nie wyrażaniu zgody na wykorzystywanie ich wizerunku. O tym fakcie zobowiązani są poinformować Organizatora przed zawarciem umowy o uczestnictwo w projekcie. 5. Organizator zobowiązuje się do przekazania Uczestniczkom/kom projektu materiałów szkoleniowych oraz voucherów na egzaminy zgodnie z założeniami Projektu. 6. Każda/y Uczestniczka/k projektu ma prawo do: a) Udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, b) Zgłaszania uwag dotyczących szkolenia oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio Trenerowi lub Organizatorowi, c) Otrzymania materiałów szkoleniowych, voucherów na egzaminy i innych pomocy szkoleniowych, d) Oceny organizacji i przebiegu szkolenia oraz Trenerów, e) Otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia (pod warunkiem uczestniczenia w minimum 80% zajęć). 7. Organizator wymaga od Uczestniczek/ków projektu obecności na zajęciach, punktualności, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu oraz właściwego zachowania, a także wypełniania ankiet i testów na potrzeby ewaluacji i monitoringu projektu. 4

5 8. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania zaświadczenia jest min. 80% frekwencja Uczestniczki/ka Projektu na zajęciach dydaktycznych oraz przystąpienie do wszystkich egzaminów przewidzianych w ramach danej ścieżki szkoleniowej w projekcie. 9. Uczestniczka/k projektu zobowiązuje się do przystąpienia do egzaminu dedykowanego po danym szkoleniu: a) z wykorzystaniem vouchera egzaminacyjnego przydzielonego przez Organizatora, b) w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia danego szkolenia (nie później jednak niż do dnia 12 czerwca 2015r. w zależności od tego, co następuje wcześniej). W sytuacjach losowych możliwe jest wydłużenie ww. 30 dniowego terminu na przystąpienie do danego egzaminu, jednakże następuje to na indywidualną prośbę Uczestniczki/ka projektu i wymaga uprzedniej akceptacji Kierownika projektu. Jednocześnie Uczestniczka/k projektu zobowiązuje się do przystąpienia do wszystkich egzaminów przewidzianych w ramach danej ścieżki szkoleniowej w projekcie. c) w przypadku vouchera egzaminacyjnego Microsoft zawierającego promocję second shot w sytuacji niezaliczenia danego egzaminu za pierwszym razem obowiązkowe jest powtórne podejście do egzaminu w ramach promocji second shot. Do ewentualnego egzaminu w ramach promocji second shot należy przystąpić w terminie maksymalnie 50 dni kalendarzowych od daty zakończenia danego szkolenia (nie później jednak niż do dnia 19 czerwca 2015r. lub daty obowiązywania promocji second shot w zależności od tego, co następuje wcześniej). d) W przypadku niezaliczenia przez Uczestniczkę/ka egzaminu Organizator przewidział możliwość przeprowadzenia bezpłatnego egzaminu poprawkowego, jednakże nie więcej, aniżeli 6 egzaminów Microsoft, 2 egzaminy CompTIA Security i 2 egzaminy CompTIA Project + (łącznie dla wszystkich uczestników projektu). Możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu poprawkowego uzyskają osoby, które na niezdanym egzaminie osiągną najwyższą ilość punktów, tak by zmaksymalizować prawdopodobieństwo pozytywnego zdania egzaminu. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie w odniesieniu do wyników egzaminu pozostałych uczestników projektu. 10. W przypadku niezaliczenia danego egzaminu, pomimo zrealizowania wszystkich możliwych prób wynikających z vouchera egzaminacyjnego (np. promocji second shot jeśli dotyczy czy egzaminu poprawkowego opłaconego z budżetu projektu), Uczestniczka/k projektu jest zobligowana/y do przystąpienia ponownie do danego egzaminu na własny koszt i udokumentowania tego Organizatorowi kserokopią wydruku z systemu egzaminacyjnego. Przystąpienie do egzaminu poprawkowego na koszt uczestnika, musi nastąpić w terminie maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty zakończenia danego szkolenia, nie później jednak niż do dnia 26 czerwca 2015r. (w zależności od tego, co następuje wcześniej). W sytuacjach losowych możliwe jest wydłużenie ww. 60 dniowego terminu na przystąpienie do danego egzaminu, jednakże następuje to na indywidualną prośbę Uczestniczki/ka projektu i wymaga uprzedniej akceptacji Kierownika projektu. Data 26 czerwca 2015r. jest nieprzekraczalna. 11. W przypadku planowanej nieobecności Uczestniczka/k projektu ma obowiązek zgłosić swoją nieobecność mailowo na adres na minimum 1 dzień roboczy przed szkoleniem do godziny W przypadku nie zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia nieobecności dopiero w dniu szkolenia ITC-Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Pracownika-Uczestnika projektu kosztami wyżywienia za dany dzień szkoleniowy. Przypadki losowe będą rozpatrywanie indywidualnie. 12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestniczkę/ka projektu jest on zobowiązany złożyć rezygnację na piśmie ze swoim oryginalnym podpisem. 5

6 13. ITC-Partners Sp. z o. o. w partnerstwie z EDUSEC Marek Pyka zastrzega sobie prawo obciążenia Przedsiębiorcy kosztami szkolenia, tj ,66 zł (w przypadku uczestniczenia w szkoleniach ze ścieżki A z zakresu administracji infrastrukturą serwerową); ,17 zł (w przypadku uczestniczenia w szkoleniach ze ścieżki nr B z zakresu bezpieczeństwa IT) lub 7.028,05 zł (w przypadku uczestniczenia w szkoleniach ze ścieżki C z zakresu zarządzania projektami IT) w sytuacji, gdy Uczestniczka/nik projektu: a) po podpisaniu deklaracji uczestnictwa nie będzie uczestniczył/a w szkoleniu, b) przekroczy dopuszczalną liczbę nieobecności (tj. 20% z zaplanowanych godzin szkoleniowych), c) nie przystąpi do egzaminów kończących dane szkolenie (w tym egzaminów poprawkowych) w terminach wskazanych w 6, ust. 9 i 10, d) po podpisaniu deklaracji uczestnictwa zrezygnuje z udziału w szkoleniach, e) został/a skreślony/a z listy ze względu na rażące naruszanie niniejszego regulaminu. 14. W przypadku wystąpienia istotnych przyczyn losowych (w szczególności długotrwałej choroby usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim), niezależnych od Uczestniczki/ka uniemożliwiających wzięcie udziału w szkoleniach (nieobecność usprawiedliwiona), Uczestniczka/nik nie ukończy kursu oraz nie otrzyma zaświadczenia/certyfikatu ukończenia bez konieczności zwrotu kosztów szkolenia. Wszystkie tego typu przypadki będą rozpatrywanie indywidualnie. 15. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestniczki/ka projektu przed rozpoczęciem cyklu szkoleń, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 7 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyny. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu. Przedsiębiorcy i Uczestniczki/cy projektu są zobowiązani do śledzenia zmian w Regulaminie i przestrzegania zawartych w nim postanowień. 2. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Projektu decyzje podejmuje Kierownik Projektu. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2014 roku i obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu, które nie zostaną rozwiązane w wyniku negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. MIEJSCOWOŚĆ, DATA. PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 6

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo