Wdrożenie w GK PSE systemu do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrożenie w GK PSE systemu do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP."

Transkrypt

1 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Wdrożenie w GK PSE systemu do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP. Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, sierpień

2 Część II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Wdrożenie w GK PSE systemu do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. WSTĘP Słownik terminów i skrótów Środowisko Wdrożenia Uwarunkowania techniczne Założenia i uwarunkowania bezpieczeństwa systemu Organizacja Spółki PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wprowadzenie Określenie przedmiotu zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia Załączniki do Części SIWZ

4 1. WSTĘP 1.1. Słownik terminów i skrótów Tabela 1. Słownik terminów i skrótów PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna [PSE S.A.] lub wymiennie stosowane pojęcie Spółka Grupa Kapitałowa PSE (GK PSE) Data zakończenia Zadania PSE S.A. oraz spółki, w których PSE S.A. posiada ponad 50% udziałów lub akcji. Wdrożeniem Systemu BIPB objęte są nw. Spółki: 1. PSE S.A. 2. Spółki Obszarowe: PSE Centrum S.A. PSE Północ S.A. PSE Południe S.A. PSE Wschód S.A. PSE Zachód S.A. 3. PSE Inwestycje S.A. 4. PSE Innowacje Sp. z o.o. Data końca realizacji Zadania Projektu określona w Załączniku nr 4; BIPB lub System BIPB System do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP oprogramowanie wspierające opracowywanie planów i działania związane z podejmowania decyzji poprzez dostarczanie informacji oraz interaktywny dostęp do kluczowych informacji spółki umożliwiający ich agregowanie oraz wielowymiarowe analizowanie; Zadanie Część Projektu, którego realizacja kończy się odbiorem Produktów Zadania poprzez akceptację Protokołu Odbioru; Harmonogram realizacji Projektu Koncepcja (KW) Wdrożenia Określone w Załączniku nr 4 do Umowy terminy realizacji poszczególnych Zadań Projektu; Dokument pn.: Koncepcja wdrozenia systemu BIPB opisujący szczegółowo sposób realizacji wdrożenia Oprogramowania, będący szczegółową dokumentacją wymagań biznesowych Zamawiającego; Model Planowania Rozdział w Koncepcji Wdrożenia opisujący metodologię i sposoby realizacji działań i czynności związanych realizacją procesów i zadań planistycznych we wszystkich obszarach działalności PSE i Spółkach GK PSE, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego jest implementowany w systemie BIPB Model Raportowania Rozdział w Koncepcji Wdrożenia opisujący metodologię i sposoby raportowania w obszarach działalności PSE i Spółkach GK PSE, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego jest implementowany w systemie BIPB KPI Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji. Wykaz KPI objętych wdrożeniem Systemu BIPB zawarty jest w załączniku nr 1 do Części II SIWZ. KSE Krajowy System Elektroenergetyczny 4 S t r o n a

5 Koncepcja CK BIPB Dokument pn.: Koncepcji wdrożenia Modelu funkcjonowania Centrum Kompetencyjnego BIPB w GK PSE opisujący szczegółowo sposób funkcjonowania ww. Centrum wymagania dotyczące Koncepcji CK BIPB zawarte są w Załączniku nr 5 do Części II SIWZ; Projekt Wszystkie prace niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia, które zostały określone w Umowie i w Załącznikach do Umowy oraz w artykule 2 Części II SIWZ Przedmiotu Zamówienia; Produkt Zadania Zdefiniowany zgodnie z Umową rezultat prac w poszczególnych Zadaniach Projektu; Protokół Odbioru Dokument potwierdzający wykonanie określonych Produktów składających się na daną Fazę Podprojektu. Wzór Protokołu Odbioru zawarty jest w załączniku nr 6 do Umowy pn. Wzory dokumentów odbiorowych ; SAP SAP ECC 6.0, system klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zarządzania przedsiębiorstwem Zamawiającego, zwany przez Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania (ZSZ). SIRE System - System Informatyczny Rynku Energii Elektrycznej (SIRE) - wielozadaniowe zintegrowane systemy przetwarzania danych do obsługi rynku energii elektrycznej przez Operatora Systemu Przesyłowego. Remedy System zbudowany na bazie oprogramownaia BMC Remedy IT Serwice Management, wspierający realziacje zadań organziacji IT Zaamwiającego w zakresie eskploatacji systemów informatycznych. AM System AM / System Asset Management - System informatyczny do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa w PSE S.A. Umowa Umowa zawierana przez Zamawiającego z Wykonawcą wraz z załącznikami; stanowi Części IV SIWZ Umowa Generalna Użytkownik Końcowy Użytkownik Systemu BIPB; Adminsitrator BIPB 5 S t r o n a Umowa zawarta pomiędzy PSE S.A. a Spółkami Obszarowymi, na podstawie której świadczone są specjalistyczne usługi przez Spółki Obszarowej na rzecz PSE S.A. W umowie określone zostały zasady świadczenia i rozliczania usług wraz ze wskazaniem kluczowych raportów i wskaźników dotcyząccyh rozliczania usług. Administrator techniczny lub merytoryczny Systemu BIPB Szkolenie Dedykowane dla Użytkowników Końcowych i Administratorów Zamawiajaćego szkolenia realizowane w formie warsztatów - służące zapoznaniu się Użytkowników Końcowych i Administratorów z funkcjonalnościami oraz obsługą Systemu BIPB; Szkolenia zostaną przeprowadzone w trzech obszarach: Zamawiający PSE S.A.; 1. Obszar I - zaawansowani Użytkownicy Końcowi Systemu BIPB, 2. Obszar II - Administratorzy BIPB, 3. Obszar III - pozostali Użytkownicy Końcowy. Zakres szkoleń pracowników Zamawiajaćego został określony w Załączniku nr 6 do II Części SIWZ. Zgłoszenie Przekazanie do Wykonawcy informacji dotyczących zaobserwowanej Wady Oprogramowania lub wprowadzenia modyfikacji. Standardy techniczne integracji systemów IT Standardy techniczne integracji PSE S.A. to wyciąg z standardów, wytycznych i zaleceń odwzorowujący podejście do budowy platformy integracyjnej, stanowiący połączenie technologii wspierającej integrację systemów

6 Wymagania bezpieczeństwa dla systemów IT informatycznych, zbioru praktyk i procedur organizacyjnych oraz wzorców i standardów integracyjnych, zgodnie z którymi rozwiązania w obszarze integracji systemów teleinformatycznych PSE S.A. powinny być projektowane, implementowane i zarządzane. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji Projektu do ich stosowania. Standardy stanowią Załącznik nr 6 do Części II SIWZ. Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych, do których stosowania w trakcie realizacji Projektu zobowiązany jest Wykonawca. Wymagania bezpieczeństwa dla systemów IT stanowią Załącznik nr 7 do Części II SIWZ Środowisko Wdrożenia Uwarunkowania techniczne 1) System SAP Zamawiający eksploatuje zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem (System ZSZ): a) część transakcyjna: SAP ECC 6.0, b) hurtownia danych: SAP NetWeaver 7.3. c) platforma analityczno raportowa Business Objects (SAP BO) XI 3.1 SP5. System BIPB zostanie wdrożony jako rozszerzenie istniejącego systemu ZSZ. 2) Sprzęt i licencje a) Na potrzeby prowadzenia prac wdrożeniowych oraz produkcyjnego uruchomienia sytemu planowania i budżetowania w oparciu o środowisko SAP Zamawiający udostępni platformę sprzętowo-systemową w konfiguracji: Składnik konfiguracji Platforma sprzętowa System Operacyjny Oprogramowanie SAP Baza danych Charakterystyka Środowisko wirtualizacyjne VMware vsphere RedHat Enterprise Server 6 64-bit BW 7.3 / SAP NetWeaver 7.3 unicode Oracle 11g b) Przedmiot Zamówienia nie obejmuje dostawy sprzętu i licencji. c) Stacje robocze użytkowników : Składnik konfiguracji Charakterystyka System Operacyjny Microsoft Windows XP / MS Windows 7 Oprogramowanie biurowe Przeglądarka internetowa 3) Landscape SAP NetWeaver Microsoft Office wersja 2007 (lub wyższa) Microsoft Explorer wersja 8 (lub wyższa) Środowisko hurtowni SAP składa się z trzech instancji: a) System deweloperski, b) System testowy, c) System produkcyjny. 6 S t r o n a

7 Wdrożenie systemu planowania i budżetowania obejmuje instalację i konfigurację oferowanego rozwiązania na ww. trzech instacjach. Wszelkie prace na systemie SAP będą realizowane zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami i procedurami. 4) Interfejsy z systemami zewnętrznymi a) Zamawiający posiada platformę integracyjną zbudowaną w oparciu o oprogramowanie IBM WebSphere Message Broker w wersji 8 monitorowaną z wykorzystaniem IBM Business Monitor w wersji 8. Wymaga się, aby wymiana danych pomiędzy systemem planowania i budżetowania i systemami zewnętrznymi (z wyłączeniem Systemu ZSZ) odbywała się z wykorzystaniem w/w platformy integracyjnej. b) Interfejsy wymiany danych pomiędzy wdrażanym rozwiązaniem a platformą integracyjną będą projektowane, implementowane i wdrażane zgodnie z regułami wskazanymi w Wyciągu ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obwiązujących w PSE S.A. zamieszczonym w Załączniku nr 7 do Części II SIWZ. 5) Zamawiający przewiduje, że system planowania i budżetowania będzie wymieniał dane m.in. z systemami informatycznymi: a) SAP Zintegrowany System Zarządzania SAP (wersja SAP ECC 6.0), b) Hurtownią Danych HiP (SAP BW) SAP NetWeaver 7.3, wersja unicode, c) AM - system Asset Management Maximo 7.5, d) BMC Remedy systemem serwisowym (SSI) Remedy IT Service Management Suite wersja 8, e) Microsoft Project Server 2010, f) pakietem MS Office dane zawarte w akuszach Excel i dokumentach Word. Powyższa lista systemów informatycznych może zostać rozszerzona w toku realizacji prac projektowych w uzgodnieniu z Wykonawcą. 6) Wykaz użytkowników systemu BIPB. W wyniku analizy potrzeb wyróżniono 5 grup użytkowników korzystających z nw. licencji SAP. a) SAP Business Expert Upgrade User 95 użytkowników. b) SAP Business Analytics Pro User 63 użytkowników. c) SAP BPC for Planning 95 użytkowników. d) SAP BusinessObjects BI Suite (Named User) 158 użytkowników. e) SAP BusinessObjects BI Suite (25 CSBL) 2 (ogółem 50 użytkowników) Założenia i uwarunkowania bezpieczeństwa systemu 1) System BIPB będzie spełniać Wymagania bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych, określone w Polityce Bezpieczeństwa Informacji PSE S.A. Polityka Bezpieczeństwa Informacji PSE S.A. zostanie udostępniona Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych stanowi Załacznik nr 8 do Części II SIWZ. 7 S t r o n a

8 8 S t r o n a Część II SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 2) System BIPB będzie zapewniał możliwość uruchomienia w Podstawowym i Rezerwowym Centrum Przetwarzania Danych PSE S.A Organizacja Spółki 1) System BIPB będzie wdrożony w 8 spółkach GK PSE. 2) Na etapie przygotowawczym do wdrożenia BIPB, PSE zidentyfikowała w PSE listę procedur, które są kluczowe ze względu na procesy planistyczne będące przedmiotem wdrożenia systemu, tj. w szczególności: a) Procedura tworzenia i monitorowania rocznego planu finansowego w PSE S.A. b) Procedura planowania przepływów pieniężnych w PSE S.A. c) Zasady monitorowania realizacji Planu Inwestycji Rzeczowych PSE S.A. d) Procedura opracowywania Planu inwestycji rzeczowych PSE S.A. e) Procedura tworzenia i aktualizacji Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej, f) Zasady gospodarowania składnikami majątku w PSE S.A. 3) W grudniu 2011 roku na zlecenie PSE została opracowana przez zewnętrznego wykonawcę analiza przedwdrożeniowa dotycząca określenia zakresu i sposobu wdrożenia w GK PSE informatycznego systemu raportowania zarządczego i planowania finansowego, w wyniku której zidentyfikowano: a) listę raportów zarządczych oraz sprawozdań sporzadzanych w organizacji PSE i w Spółkach GK PSE obejmujących wszystkie obszary działalności wraz z opisem: procesu biznesowego w ramach, którego sporządzany jest raport/sprawozdanie, cykliczności sporządzania raportu/sprawozdania i jego priorytetu, jednostek organizacyjnych sporządzającej raport/sprawozdanie i wskazania odbiorcy raportu/sprawozdania, źródeł danych dla raportu/sprawozdania, korelacji pomiędzy poszczególnymi raportami/sprawozdaniami, rekomendacji, czy raport/sprawozdanie powinien funkcjonować w docelowym rozwiązaniu systemu BIPB, czy też można go zastąpić innym podobnym raportem, Ww. lista raportów wraz z całościową informacją zawartą w opracowanej analizie przedwdrożeniowej będzie udostępniona wykonawcy w trakcie realizacji Zadania 1. Syntetyczny wykaz typów raportów ze względu na rodzaj prezentowanych danych został przedstawiony w części A Załącznika nr 1 do Części II SIWZ, a w części B tego załącznika zawarty został wykaz głównych typów raportów ze względu na źródła danych. b) listę wskaźników zarządczych w organizacji PSE obejmujących wszystkie obszary działalności wraz z opisem: procesu biznesowego w ramach, którego sporządzany jest wskaźnik, cykliczności sporządzania wskaźnika i jego priorytetu, jednostek organizacyjnych sporządzającej wskaźnika i wskazania odbiorcy, źródeł danych dla wskaźnika, korelacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami,

9 rekomendacji, czy wskaźnik powinien funkcjonować w docelowym rozwiązaniu systemu BIPB, czy też można go zastąpić innym podobnym wskaźnikiem. Ww. lista wskaźników wraz z całościową informacją zawartą w opracowanej analizie przedwdrożeniowej będzie udostępniona wykonawcy w trakcie realizacji Zadania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1. Wprowadzenie Intencją Zamawiającego jest wdrożenie przez Wykonawcę systemu BIPB w ciągu 52 tygodni od podpisania umowy w taki sposób, aby po tym czasie system zapewniał sporządzanie informacji zarządczej i zapewniał obsługę procesów i nieprocesowych zadań planistycznych w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, a organizacja Zamawiającego była przygotowana do dalszego, samodzielnego definiowania i opracowywania nowych planów oraz raportów i analiz z wykorzystaniem funkcjonalności wdrożonego systemu BIPB. Wdrożenie informatycznego systemu BIPB w środowisku SAP ma zapewnić Zamawiającemu optymalizację zarządzania procesami biznesowymi w całej organizacji PSE i Spółek GK PSE, a w szczególności: Ujednolicenie rozwiązań systemowych w obszarach biznesowych w ramach całej GK PSE i standaryzację raportowania zarządczego Wsparcie i ujednolicenie działań i czynności wykonywanych w PSE oraz w Spółkach GK PSE w ramach: 1) procesów planistycznych w oparciu o Model Planowania, 2) pozyskiwania i analizowania informacji zarządczej, dostarczania informacji dla zarządu i kluczowego kierownictwa, 3) sporządzania wielowymiarowych analiz i raportów standaryzowania raportowania zarządczego w oparciu o Model Raportowania, W ramach procesów mających charakter rutynowy i powtarzalny, dla których opracowano ścisłe procedury postępowania, posiadających standardowe raporty i wskaźniki, umożliwiające kontrolowanie wybranych elementów procesu, wdrożenie Systemu BIPB ma umożliwić szybkie, oparte na wiarygodnych danych, pozyskiwanie informacji/raportów dotyczących w szczególności odchyleń od przyjętych planów oraz przyjętych założeń, a w szczególności: 1) zarzadzania kosztami, realizacją rzeczowych zadań poprzez bieżący dostęp do spójnych i bieżących danych przez kierujących i nadzorujących procesy biznesowe, 2) planowania i rozliczania taryfy PSE S.A. w korelacji z opracowywaniem i realizacją planu finansowego. 3) generowanych w sposób automatyczny prezentacji danych z dziedziny zarzadzania pracownikami: raporty o aktualnej strukturze zatrudnienia, realizacji planów urlopowych, absencji chorobowej, realizacji planów wynagrodzeń, realizacji szkoleń, itp., 4) opracowywania i realizacji przez Spółki Obszarowe rzeczowych planów w ramach Umowy Generalnej w korelacji z planami finansowymi Spółek Obszarowych i pracochłonności oraz wartości wykonywanych usług, 5) opracowywania i realizacji pięcioletniego planu likwidacji majątku rzeczowego w korelacji z pięcioletnim planem zamierzeń inwestycyjnych, 9 S t r o n a

10 6) zaprojektowania elastycznego Modelu Planowania oraz Modelu Raportowania uwzględniającego realizację ogółu istniejących procesów planistycznych oraz opracowania szeregu automatycznie generowanych wskaźników i raportów zapewniających w szczególności: a) modelowanie zaawansowanych scenariuszy typu co-jeśli ze sprzężeniem zwrotnym umożliwiającym optymalizację i transformację realizowanych procesów biznesowych. b) szybkie i łatwe przekształcenie surowych danych w wyrafinowane analizy zarządcze obejmujące prezentacje graficzne wraz z interaktywnymi, intuicyjnymi mechanizmami drążenia góra-dół i dół-góra, c) wdrożenie mechanizmów kontrolnych, np. w postaci raportów systemowych i wskaźników, których celem jest zapewnienie użytkownikom (kadrze zarządzającej) możliwości szybkiej identyfikacji błędów planistycznych na etapie planowania oraz dokonywania analiz porównywalność danych w czasie oraz w innych wymiarach. 7) organizowania i monitorowania działań związanych z opracowywaniem, zatwierdzaniem, modyfikacją planów w zakresie rzeczowym, finansowym i budżetów jednostek, 8) realizacji działań zapewniających optymalizację wykonywanych czynności planistycznych, w szczególności poprzez wdrożenie i rozwijanie, dla wszystkich procesów planistycznych w PSE S.A. w Spółkach GK PSE, zaimplementowanego Modelu Planowania zapewniającego jednolitość, spójność metod, formatek planistycznych, 9) optymalizacji pracochłonności - w obszarach związanych z monitorowaniem realizacji procesów biznesowych i zadań nieprocesowych w zakresie sporządzania i dystrybucji raportów oraz wskaźników - w szczególności poprzez: a) ograniczenie ilości osób zbierających i analizujących surowe dane w MS Excel, b) skrócenie czasu zbierania danych, opracowywania i dystrybucji raportów oraz wskaźników, c) ograniczenia zadań i czynności dla osób realizujących zadania związane z analizowaniem danych i opracowywaniem sprawozdawczości, 10) wykonywania czynności związanych z tworzeniem, modyfikacjami i dystrybucją raportów oraz wskaźników, w szczególności poprzez: a) wdrożenie i rozwijanie, dla istniejących i nowych procesów biznesowych oraz zadań nieprocesowych w PSE i w Spółkach GK PSE, zaimplementowanego w systemie Modelu Raportowania zapewniającego jednolitość danych, spójność metod, standaryzację i spójność formatek i raportów, b) zautomatyzowanie procesu tworzenia i dystrybucji raportów oraz wskaźników standardowe raporty cykliczne są jednorazowo tworzone, a następnie dystrybuowane automatycznie, Będący przedmiotem zamówienia, wdrażany w środowisku SAP System BIPB ma zapewnić realizację działań i czynności w obszarze planowania i sporzadzania informacji zarządczej w szczególności w zakresie nw. procesów i zadań nieprocesowych, tj.: 1) w zakresie planowania System BIPB wpierał będzie procesy planistyczne, związane z opracowaniem planów wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do części II SIWZ, we wszystkich obszarach działalności, w szczególności: a) Przychody i koszty działalności: 10 S t r o n a

11 na Rynku Bilansującym PSE S.A., taryfowej i pozataryfowej PSE S.A., wykonywanej na rzecz PSE S.A. i pozostałych Spółek GK PSE, pozostałej tj. wykonywanej na rzecz podmiotów spoza GK PSE, pozostałej operacyjnej, b) Przychody i koszty finansowe. c) Inwestycji rzeczowych. d) Inwestycji kapitałowych. 2) w zakresie raportowania System BIPB wpierał będzie tworzenie raportów/sprawozdań i informacji zarządczych we wszystkich obszarach działalności, w szczególności nw. procesy biznesowe: a) realizacja usług dla PSE S.A. w zakresie utrzymania sieci przesyłowej w obszarze majątku sieciowego i infrastruktury teleinformatycznej, b) realizacja usług dla PSE S.A. w zakresie inwestycji obejmujących nw. podprocesy: przygotowania, realizacja i rozliczenia inwestycji PSE S.A. w zakresie zadań dotyczących: monitorowania i sprawozdawczości w zakresie inwestycji c) gospodarowania składnikami majątku w PSE, d) planowania i monitorowania operacyjnego i finansowego, e) zarządzania zasobami ludzkimi wraz z podprocesami: rozwoju zawodowego, wynagradzania i obsługi socjalnej, rekrutacji i zatrudnienia, f) udzielania zamówień, g) księgowości. 3) System BIPB będzie zapewniał rejestrację: a) danych bieżących na bazie zamkniętych w systemie okresów księgowych, b) danych archiwalnych w oparciu o posiadane narzędzia archiwizacyjne lub bazodanowe, c) danych planowanych na bazie rocznego planu finansowego, d) danych prognostycznych, na bazie tworzonych w innych narzędziach planów średnio i długookresowych. 4) System BIPB w zakresie raportowania będzie zapewniona możliwość: a) rejestracji zarówno danych liczbowych jak i ilościowych, b) definiowania dowolnego okresu za który definiowany jest raport (miesiąc, rok, okres narastający), c) wprowadzania elastycznych zmian w zakresie raportowanych danych (dodawanie wierszy, kolumn) oraz możliwość walidacji danych na raporcie, 11 S t r o n a

12 12 S t r o n a Część II SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia d) porównania danych rzeczywistych z planem, e) zestawienia w odrębnych kolumnach danych dla kolejnych okresów lub dla kilku spółek, f) dokonywania w raportach analiz typu drill down i drill up g) tworzenia nowych (poza zdefiniowanymi) raportów przez użytkowników, h) tworzenie raportów, które można łatwo eksportować do plików tekstowych, formatu pdf oraz MS Office w zakresie przynajmniej: xls, xlsx, doc. docx, i) zapisywania raportów na dyskach lokalnych oraz wysyłanie raportów pocztą elektroniczną do wybranych adresatów nadawania Użytkownikom Końcowym i Administratorom w Ssytremie BIPB zróżnicowanych uprawnień dostępu do poszczególnych informacji oraz funkcjonalności, wdrożenie w organizacji GK PSE Centrum Kompetencyjnego BIPB Określenie przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje Plan wdrożenia Systemu obejmującą co najmniej 1) cele projektu, 2) strukturę produktową i opis poszczególnych produktów, 3) strukturę organizacyjną projektu łącznie z określeniem ról pełnionych przez określone osoby w Projekcie jak i przypisaniem odpowiedzialności, 4) szczegółowy harmonogram wdrożenia, 5) zasady zarządzania zmianami, 6) szczegółowe cele i miary realizacji Projektu, 7) krytyczne czynniki sukcesu, 8) plan zasobów (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych), 9) plan przewidywanych zmian, 10) plan i program szkoleń, 11) analizę i sposób zarządzania ryzykiem w trakcie realizacji Projektu Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla pracowników Zamawiającego zgodnie z zakresem określonym w Załaczniku nr 6 do Części II SIWZ Wykonawca we współpracy z Zamawiajacym, na bazie istniejących u Zamawiającego procedur i rozwiązań opracuje Koncepcję Wdrożenia systemu BIPB, która spełniać będzie w szczególności kluczowe wymagania określone w Załączniku 3 do Części II SIWZ Wykonawca zainstaluje i skofiguruje System BIPB w środowisku SAP z wykorzystaniem licencji SAP dostarczonych przez Zamawiającego i w zgodności z przyjętą do realizacji Koncepcja Wdrożenia Systemu BIPB Wykonawca skonfiguruje tak System BIPB aby po Starcie produktywnym można było w sposób kompleksowy z zachowaniem spójności i kompletności danych sporządzić: 1) minimum 46 raportów określonych w pkt C w Załączniku nr 1 do Części II SIWZ, 2) minimum 23 KPI określonych w pkt C w w Załączniku nr 1 do Części II SIWZ. 3) minimum 40 planów określonych w pkt C w Załączniku nr 2 do Części II SIWZ,

13 Wykonawca wdroży w systemie BIBP rozwiąznie wspierające procesy planowania finansowego i raportowania zarządczego, zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Koncepcją Wdrożenia Wykonawca opracuje Koncepcję wdrożenia Modelu funkcjonowania Centrum Kompetencyjnego BIPB w GK PSE w zakresie podstawowych zadań i obowiązków w obszarze utrzymania i rozwoju systemu BIPB po wdrożeniu produktywnym systemu BIPB, która będzie spełniać w szczególności kluczowe wymagania określone w Załączniku 5 do Części II SIWZ Wykonawca będzie świadczył przez okres 52 tygodni od daty startu produktywnego usługę wsparcia Użytkowników Końcowych i Administratorów systemu BIBP w zakresie określonym w Załaczniku nr 9 do Części II SIWZ Realizacja przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby uruchomienie Systemu BIPB nastąpiło w czasie nie dłuższym niż 50 tygodni od daty podpisania Umowy Zamawiający wymaga, aby w ciągu 21 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracował Plan wdrożenia Systemu Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia zgodnie z następującym harmonogramem ramowym: 1) przeszkolenia Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego z obszaru I i obszaru II maksymalnie 8 tygodni od daty podpisania Umowy, 2) opracowanie dokumentacji Koncepcji Wdrozenia Systemu BIPB maksymalnie 16 tygodni od daty podpisania Umowy, 3) instalacja Systemu BIPB na platformie sprzętowej Zamawiającego maksymalnie 26 tygodni od daty podpisania Umowy, 4) integracja Systemu BIPB z systemami Zamawiającego maksymalnie 42 tygodnie od daty podpisania Umowy, 5) przeszkolenia Użytkowników Końcowych z obszaru III maksymalnie 50 tygodni od daty podpisania Umowy 6) Start produktywny systemu maksymalnie 50 tygodni od daty podpisania Umowy, 7) opracowanie Dokumentacji powykonawczej maksymalnie 52 tygodnie od daty podpisania Umowy, 8) opracowanie dokumentacji technicznej oraz pozostałej dokumentacji systemu maksymalnie 52 tygodnie od daty podpisania Umowy, 9) zgłoszenie systemu do Odbioru końcowego wdrożenia maksymalnie 52 tygodnie od daty podpisania Umowy Świadczenie usług wsparcia Zamawiającego 52 tygodnie od daty Odbioru końcowego usługi wdrożenia systemu BIPB Świadczenie usług gwarancyjnych 36 miesięcy od daty Odbioru końcowego wdrożenia Na potrzeby realizacji Zamówienia wykonawca przy współpracy Zamawiającego stworzy Zespół Projektowy, obejmujący co najmniej: 1) Kierowników Projektów z każdej ze Stron, 2) Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele każdej ze Stron, 13 S t r o n a

14 3) Zespoły Wdrozeniowe każdej ze Stron Wykonawca zrealizuje Projekt zgodnie z metodyką zarządzania projektami PRINCE2. 3. Załączniki do Części II SIWZ Załącznik nr 1 A. Wykaz typów raportów/sprawozdań ze względu na rodzaj prezentowanych danych. B. Wykaz typów raportów/sprawozdań ze względu na źródła danych C. Wykaz raportów do opracowania przez Wykonawcę w wyniku wdrożenia Systemu BIPB Załącznik nr 2 A. Wykaz obszarów działalności w obszarze planowania. B. Wykaz planów tworzonych w poszczególnych obszarach działalności C. Wykaz szablonów planistycznych do opracowania przez Wykonawcę w wyniku wdrożenia Systemu BIPB Załącznik nr 3 Wymagania dla Koncepcji Wdrożenia systemu BIPB Załącznik nr 4 Harmonogram realizacji Projektu wykaz zadań i produktów Załącznik nr 5 Wymagania dla Koncepcji Wdrożenia Centrum Kompetencyjnego BIPB w GK PSE Załącznik nr 6 Zakres szkoleń pracowników Zamawiającego Załącznik nr 7 Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A Załącznik nr 8 Wymagania bezpieczeństwa dla systemów IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych Załącznik nr 9 Zakres prac objętych usługa wsparcia po starcie produktywnym. 14 S t r o n a

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie i Planowanie

Budżetowanie i Planowanie Rób wszystko tak prosto, jak to jest możliwe, ale nie bardziej. Albert Einstein Budżetowanie i Planowanie to Eksperci Business Intelligence, którzy skutecznie rozwiązują problemy biznesu. Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej w ramach projektu "Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. 1 Załącznik Nr 2 do Część II SIWZ Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa technicznego,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO Dobrze wdrożony system informatyczny może znacząco usprawnić zarówno procesy operacyjne jak i zarządcze. Niniejszy artykuł przedstawia studium

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1.

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1. 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 10.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu \ Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Atrybuty operacyjne projektów: lista zadań WBS (struktura podziału pracy)

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oraz zakup usługi wsparcia technicznego dla systemów ochrony eksploatowanych w GK PSE, opartych o rozwiązania firmy

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Ceny transferowe Podstawowe informacje 02 Na gruncie przepisów podatkowych (art. 9a, 11, 19 UPDOP oraz art. 25, 25a i 30d UPDOF)

Bardziej szczegółowo

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Marek Dymek Z-ca Dyrektora Wydziału Informatyki CEL Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A.

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A. Zapytanie Ofertowe dotyczące Wdrożenia narzędzia informatycznego wspierającego procesy zarządzania rozwojem pracowników - etap II (talenty, sukcesje) w PKN ORLEN S.A. nr ref: 10248555 Płock, 25.09.2012

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.2710.66.2013 Załącznik nr 5 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ

Oznaczenie sprawy: ZA.2710.66.2013 Załącznik nr 5 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ Oznaczenie sprawy: ZA.2710.66.2013 Załącznik nr 5 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego Systemu do zarządzania finansami miasta z dostępem do realizacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Ceny transferowe Podstawowe informacje 02 Na gruncie przepisów podatkowych (art. 9a, 11, 19 UPDOP oraz art. 25, 25a i 30d UPDOF)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie platformy e-learningowej dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., jako narzędzia wspierającego

Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie platformy e-learningowej dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., jako narzędzia wspierającego Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie platformy e-learningowej dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., jako narzędzia wspierającego realizację jednego z produktów projektu Zaprojektuj Swój

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa dnia 25 lutego 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 18.03.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 na usługę doradczą w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zapytania ofertowego na wykonanie systemu B2B

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zapytania ofertowego na wykonanie systemu B2B Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zapytania ofertowego na wykonanie systemu B2B Dokument uzupełniający do zapytania ofertowego JASZPOL sp. z o.o. Specyfikacja do zapytania ofertowego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo