Wdrożenie w GK PSE systemu do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrożenie w GK PSE systemu do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP."

Transkrypt

1 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Wdrożenie w GK PSE systemu do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP. Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, sierpień

2 Część II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Wdrożenie w GK PSE systemu do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. WSTĘP Słownik terminów i skrótów Środowisko Wdrożenia Uwarunkowania techniczne Założenia i uwarunkowania bezpieczeństwa systemu Organizacja Spółki PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wprowadzenie Określenie przedmiotu zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia Załączniki do Części SIWZ

4 1. WSTĘP 1.1. Słownik terminów i skrótów Tabela 1. Słownik terminów i skrótów PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna [PSE S.A.] lub wymiennie stosowane pojęcie Spółka Grupa Kapitałowa PSE (GK PSE) Data zakończenia Zadania PSE S.A. oraz spółki, w których PSE S.A. posiada ponad 50% udziałów lub akcji. Wdrożeniem Systemu BIPB objęte są nw. Spółki: 1. PSE S.A. 2. Spółki Obszarowe: PSE Centrum S.A. PSE Północ S.A. PSE Południe S.A. PSE Wschód S.A. PSE Zachód S.A. 3. PSE Inwestycje S.A. 4. PSE Innowacje Sp. z o.o. Data końca realizacji Zadania Projektu określona w Załączniku nr 4; BIPB lub System BIPB System do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP oprogramowanie wspierające opracowywanie planów i działania związane z podejmowania decyzji poprzez dostarczanie informacji oraz interaktywny dostęp do kluczowych informacji spółki umożliwiający ich agregowanie oraz wielowymiarowe analizowanie; Zadanie Część Projektu, którego realizacja kończy się odbiorem Produktów Zadania poprzez akceptację Protokołu Odbioru; Harmonogram realizacji Projektu Koncepcja (KW) Wdrożenia Określone w Załączniku nr 4 do Umowy terminy realizacji poszczególnych Zadań Projektu; Dokument pn.: Koncepcja wdrozenia systemu BIPB opisujący szczegółowo sposób realizacji wdrożenia Oprogramowania, będący szczegółową dokumentacją wymagań biznesowych Zamawiającego; Model Planowania Rozdział w Koncepcji Wdrożenia opisujący metodologię i sposoby realizacji działań i czynności związanych realizacją procesów i zadań planistycznych we wszystkich obszarach działalności PSE i Spółkach GK PSE, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego jest implementowany w systemie BIPB Model Raportowania Rozdział w Koncepcji Wdrożenia opisujący metodologię i sposoby raportowania w obszarach działalności PSE i Spółkach GK PSE, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego jest implementowany w systemie BIPB KPI Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji. Wykaz KPI objętych wdrożeniem Systemu BIPB zawarty jest w załączniku nr 1 do Części II SIWZ. KSE Krajowy System Elektroenergetyczny 4 S t r o n a

5 Koncepcja CK BIPB Dokument pn.: Koncepcji wdrożenia Modelu funkcjonowania Centrum Kompetencyjnego BIPB w GK PSE opisujący szczegółowo sposób funkcjonowania ww. Centrum wymagania dotyczące Koncepcji CK BIPB zawarte są w Załączniku nr 5 do Części II SIWZ; Projekt Wszystkie prace niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia, które zostały określone w Umowie i w Załącznikach do Umowy oraz w artykule 2 Części II SIWZ Przedmiotu Zamówienia; Produkt Zadania Zdefiniowany zgodnie z Umową rezultat prac w poszczególnych Zadaniach Projektu; Protokół Odbioru Dokument potwierdzający wykonanie określonych Produktów składających się na daną Fazę Podprojektu. Wzór Protokołu Odbioru zawarty jest w załączniku nr 6 do Umowy pn. Wzory dokumentów odbiorowych ; SAP SAP ECC 6.0, system klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zarządzania przedsiębiorstwem Zamawiającego, zwany przez Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania (ZSZ). SIRE System - System Informatyczny Rynku Energii Elektrycznej (SIRE) - wielozadaniowe zintegrowane systemy przetwarzania danych do obsługi rynku energii elektrycznej przez Operatora Systemu Przesyłowego. Remedy System zbudowany na bazie oprogramownaia BMC Remedy IT Serwice Management, wspierający realziacje zadań organziacji IT Zaamwiającego w zakresie eskploatacji systemów informatycznych. AM System AM / System Asset Management - System informatyczny do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa w PSE S.A. Umowa Umowa zawierana przez Zamawiającego z Wykonawcą wraz z załącznikami; stanowi Części IV SIWZ Umowa Generalna Użytkownik Końcowy Użytkownik Systemu BIPB; Adminsitrator BIPB 5 S t r o n a Umowa zawarta pomiędzy PSE S.A. a Spółkami Obszarowymi, na podstawie której świadczone są specjalistyczne usługi przez Spółki Obszarowej na rzecz PSE S.A. W umowie określone zostały zasady świadczenia i rozliczania usług wraz ze wskazaniem kluczowych raportów i wskaźników dotcyząccyh rozliczania usług. Administrator techniczny lub merytoryczny Systemu BIPB Szkolenie Dedykowane dla Użytkowników Końcowych i Administratorów Zamawiajaćego szkolenia realizowane w formie warsztatów - służące zapoznaniu się Użytkowników Końcowych i Administratorów z funkcjonalnościami oraz obsługą Systemu BIPB; Szkolenia zostaną przeprowadzone w trzech obszarach: Zamawiający PSE S.A.; 1. Obszar I - zaawansowani Użytkownicy Końcowi Systemu BIPB, 2. Obszar II - Administratorzy BIPB, 3. Obszar III - pozostali Użytkownicy Końcowy. Zakres szkoleń pracowników Zamawiajaćego został określony w Załączniku nr 6 do II Części SIWZ. Zgłoszenie Przekazanie do Wykonawcy informacji dotyczących zaobserwowanej Wady Oprogramowania lub wprowadzenia modyfikacji. Standardy techniczne integracji systemów IT Standardy techniczne integracji PSE S.A. to wyciąg z standardów, wytycznych i zaleceń odwzorowujący podejście do budowy platformy integracyjnej, stanowiący połączenie technologii wspierającej integrację systemów

6 Wymagania bezpieczeństwa dla systemów IT informatycznych, zbioru praktyk i procedur organizacyjnych oraz wzorców i standardów integracyjnych, zgodnie z którymi rozwiązania w obszarze integracji systemów teleinformatycznych PSE S.A. powinny być projektowane, implementowane i zarządzane. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji Projektu do ich stosowania. Standardy stanowią Załącznik nr 6 do Części II SIWZ. Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych, do których stosowania w trakcie realizacji Projektu zobowiązany jest Wykonawca. Wymagania bezpieczeństwa dla systemów IT stanowią Załącznik nr 7 do Części II SIWZ Środowisko Wdrożenia Uwarunkowania techniczne 1) System SAP Zamawiający eksploatuje zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem (System ZSZ): a) część transakcyjna: SAP ECC 6.0, b) hurtownia danych: SAP NetWeaver 7.3. c) platforma analityczno raportowa Business Objects (SAP BO) XI 3.1 SP5. System BIPB zostanie wdrożony jako rozszerzenie istniejącego systemu ZSZ. 2) Sprzęt i licencje a) Na potrzeby prowadzenia prac wdrożeniowych oraz produkcyjnego uruchomienia sytemu planowania i budżetowania w oparciu o środowisko SAP Zamawiający udostępni platformę sprzętowo-systemową w konfiguracji: Składnik konfiguracji Platforma sprzętowa System Operacyjny Oprogramowanie SAP Baza danych Charakterystyka Środowisko wirtualizacyjne VMware vsphere RedHat Enterprise Server 6 64-bit BW 7.3 / SAP NetWeaver 7.3 unicode Oracle 11g b) Przedmiot Zamówienia nie obejmuje dostawy sprzętu i licencji. c) Stacje robocze użytkowników : Składnik konfiguracji Charakterystyka System Operacyjny Microsoft Windows XP / MS Windows 7 Oprogramowanie biurowe Przeglądarka internetowa 3) Landscape SAP NetWeaver Microsoft Office wersja 2007 (lub wyższa) Microsoft Explorer wersja 8 (lub wyższa) Środowisko hurtowni SAP składa się z trzech instancji: a) System deweloperski, b) System testowy, c) System produkcyjny. 6 S t r o n a

7 Wdrożenie systemu planowania i budżetowania obejmuje instalację i konfigurację oferowanego rozwiązania na ww. trzech instacjach. Wszelkie prace na systemie SAP będą realizowane zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami i procedurami. 4) Interfejsy z systemami zewnętrznymi a) Zamawiający posiada platformę integracyjną zbudowaną w oparciu o oprogramowanie IBM WebSphere Message Broker w wersji 8 monitorowaną z wykorzystaniem IBM Business Monitor w wersji 8. Wymaga się, aby wymiana danych pomiędzy systemem planowania i budżetowania i systemami zewnętrznymi (z wyłączeniem Systemu ZSZ) odbywała się z wykorzystaniem w/w platformy integracyjnej. b) Interfejsy wymiany danych pomiędzy wdrażanym rozwiązaniem a platformą integracyjną będą projektowane, implementowane i wdrażane zgodnie z regułami wskazanymi w Wyciągu ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obwiązujących w PSE S.A. zamieszczonym w Załączniku nr 7 do Części II SIWZ. 5) Zamawiający przewiduje, że system planowania i budżetowania będzie wymieniał dane m.in. z systemami informatycznymi: a) SAP Zintegrowany System Zarządzania SAP (wersja SAP ECC 6.0), b) Hurtownią Danych HiP (SAP BW) SAP NetWeaver 7.3, wersja unicode, c) AM - system Asset Management Maximo 7.5, d) BMC Remedy systemem serwisowym (SSI) Remedy IT Service Management Suite wersja 8, e) Microsoft Project Server 2010, f) pakietem MS Office dane zawarte w akuszach Excel i dokumentach Word. Powyższa lista systemów informatycznych może zostać rozszerzona w toku realizacji prac projektowych w uzgodnieniu z Wykonawcą. 6) Wykaz użytkowników systemu BIPB. W wyniku analizy potrzeb wyróżniono 5 grup użytkowników korzystających z nw. licencji SAP. a) SAP Business Expert Upgrade User 95 użytkowników. b) SAP Business Analytics Pro User 63 użytkowników. c) SAP BPC for Planning 95 użytkowników. d) SAP BusinessObjects BI Suite (Named User) 158 użytkowników. e) SAP BusinessObjects BI Suite (25 CSBL) 2 (ogółem 50 użytkowników) Założenia i uwarunkowania bezpieczeństwa systemu 1) System BIPB będzie spełniać Wymagania bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych, określone w Polityce Bezpieczeństwa Informacji PSE S.A. Polityka Bezpieczeństwa Informacji PSE S.A. zostanie udostępniona Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych stanowi Załacznik nr 8 do Części II SIWZ. 7 S t r o n a

8 8 S t r o n a Część II SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 2) System BIPB będzie zapewniał możliwość uruchomienia w Podstawowym i Rezerwowym Centrum Przetwarzania Danych PSE S.A Organizacja Spółki 1) System BIPB będzie wdrożony w 8 spółkach GK PSE. 2) Na etapie przygotowawczym do wdrożenia BIPB, PSE zidentyfikowała w PSE listę procedur, które są kluczowe ze względu na procesy planistyczne będące przedmiotem wdrożenia systemu, tj. w szczególności: a) Procedura tworzenia i monitorowania rocznego planu finansowego w PSE S.A. b) Procedura planowania przepływów pieniężnych w PSE S.A. c) Zasady monitorowania realizacji Planu Inwestycji Rzeczowych PSE S.A. d) Procedura opracowywania Planu inwestycji rzeczowych PSE S.A. e) Procedura tworzenia i aktualizacji Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej, f) Zasady gospodarowania składnikami majątku w PSE S.A. 3) W grudniu 2011 roku na zlecenie PSE została opracowana przez zewnętrznego wykonawcę analiza przedwdrożeniowa dotycząca określenia zakresu i sposobu wdrożenia w GK PSE informatycznego systemu raportowania zarządczego i planowania finansowego, w wyniku której zidentyfikowano: a) listę raportów zarządczych oraz sprawozdań sporzadzanych w organizacji PSE i w Spółkach GK PSE obejmujących wszystkie obszary działalności wraz z opisem: procesu biznesowego w ramach, którego sporządzany jest raport/sprawozdanie, cykliczności sporządzania raportu/sprawozdania i jego priorytetu, jednostek organizacyjnych sporządzającej raport/sprawozdanie i wskazania odbiorcy raportu/sprawozdania, źródeł danych dla raportu/sprawozdania, korelacji pomiędzy poszczególnymi raportami/sprawozdaniami, rekomendacji, czy raport/sprawozdanie powinien funkcjonować w docelowym rozwiązaniu systemu BIPB, czy też można go zastąpić innym podobnym raportem, Ww. lista raportów wraz z całościową informacją zawartą w opracowanej analizie przedwdrożeniowej będzie udostępniona wykonawcy w trakcie realizacji Zadania 1. Syntetyczny wykaz typów raportów ze względu na rodzaj prezentowanych danych został przedstawiony w części A Załącznika nr 1 do Części II SIWZ, a w części B tego załącznika zawarty został wykaz głównych typów raportów ze względu na źródła danych. b) listę wskaźników zarządczych w organizacji PSE obejmujących wszystkie obszary działalności wraz z opisem: procesu biznesowego w ramach, którego sporządzany jest wskaźnik, cykliczności sporządzania wskaźnika i jego priorytetu, jednostek organizacyjnych sporządzającej wskaźnika i wskazania odbiorcy, źródeł danych dla wskaźnika, korelacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami,

9 rekomendacji, czy wskaźnik powinien funkcjonować w docelowym rozwiązaniu systemu BIPB, czy też można go zastąpić innym podobnym wskaźnikiem. Ww. lista wskaźników wraz z całościową informacją zawartą w opracowanej analizie przedwdrożeniowej będzie udostępniona wykonawcy w trakcie realizacji Zadania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1. Wprowadzenie Intencją Zamawiającego jest wdrożenie przez Wykonawcę systemu BIPB w ciągu 52 tygodni od podpisania umowy w taki sposób, aby po tym czasie system zapewniał sporządzanie informacji zarządczej i zapewniał obsługę procesów i nieprocesowych zadań planistycznych w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, a organizacja Zamawiającego była przygotowana do dalszego, samodzielnego definiowania i opracowywania nowych planów oraz raportów i analiz z wykorzystaniem funkcjonalności wdrożonego systemu BIPB. Wdrożenie informatycznego systemu BIPB w środowisku SAP ma zapewnić Zamawiającemu optymalizację zarządzania procesami biznesowymi w całej organizacji PSE i Spółek GK PSE, a w szczególności: Ujednolicenie rozwiązań systemowych w obszarach biznesowych w ramach całej GK PSE i standaryzację raportowania zarządczego Wsparcie i ujednolicenie działań i czynności wykonywanych w PSE oraz w Spółkach GK PSE w ramach: 1) procesów planistycznych w oparciu o Model Planowania, 2) pozyskiwania i analizowania informacji zarządczej, dostarczania informacji dla zarządu i kluczowego kierownictwa, 3) sporządzania wielowymiarowych analiz i raportów standaryzowania raportowania zarządczego w oparciu o Model Raportowania, W ramach procesów mających charakter rutynowy i powtarzalny, dla których opracowano ścisłe procedury postępowania, posiadających standardowe raporty i wskaźniki, umożliwiające kontrolowanie wybranych elementów procesu, wdrożenie Systemu BIPB ma umożliwić szybkie, oparte na wiarygodnych danych, pozyskiwanie informacji/raportów dotyczących w szczególności odchyleń od przyjętych planów oraz przyjętych założeń, a w szczególności: 1) zarzadzania kosztami, realizacją rzeczowych zadań poprzez bieżący dostęp do spójnych i bieżących danych przez kierujących i nadzorujących procesy biznesowe, 2) planowania i rozliczania taryfy PSE S.A. w korelacji z opracowywaniem i realizacją planu finansowego. 3) generowanych w sposób automatyczny prezentacji danych z dziedziny zarzadzania pracownikami: raporty o aktualnej strukturze zatrudnienia, realizacji planów urlopowych, absencji chorobowej, realizacji planów wynagrodzeń, realizacji szkoleń, itp., 4) opracowywania i realizacji przez Spółki Obszarowe rzeczowych planów w ramach Umowy Generalnej w korelacji z planami finansowymi Spółek Obszarowych i pracochłonności oraz wartości wykonywanych usług, 5) opracowywania i realizacji pięcioletniego planu likwidacji majątku rzeczowego w korelacji z pięcioletnim planem zamierzeń inwestycyjnych, 9 S t r o n a

10 6) zaprojektowania elastycznego Modelu Planowania oraz Modelu Raportowania uwzględniającego realizację ogółu istniejących procesów planistycznych oraz opracowania szeregu automatycznie generowanych wskaźników i raportów zapewniających w szczególności: a) modelowanie zaawansowanych scenariuszy typu co-jeśli ze sprzężeniem zwrotnym umożliwiającym optymalizację i transformację realizowanych procesów biznesowych. b) szybkie i łatwe przekształcenie surowych danych w wyrafinowane analizy zarządcze obejmujące prezentacje graficzne wraz z interaktywnymi, intuicyjnymi mechanizmami drążenia góra-dół i dół-góra, c) wdrożenie mechanizmów kontrolnych, np. w postaci raportów systemowych i wskaźników, których celem jest zapewnienie użytkownikom (kadrze zarządzającej) możliwości szybkiej identyfikacji błędów planistycznych na etapie planowania oraz dokonywania analiz porównywalność danych w czasie oraz w innych wymiarach. 7) organizowania i monitorowania działań związanych z opracowywaniem, zatwierdzaniem, modyfikacją planów w zakresie rzeczowym, finansowym i budżetów jednostek, 8) realizacji działań zapewniających optymalizację wykonywanych czynności planistycznych, w szczególności poprzez wdrożenie i rozwijanie, dla wszystkich procesów planistycznych w PSE S.A. w Spółkach GK PSE, zaimplementowanego Modelu Planowania zapewniającego jednolitość, spójność metod, formatek planistycznych, 9) optymalizacji pracochłonności - w obszarach związanych z monitorowaniem realizacji procesów biznesowych i zadań nieprocesowych w zakresie sporządzania i dystrybucji raportów oraz wskaźników - w szczególności poprzez: a) ograniczenie ilości osób zbierających i analizujących surowe dane w MS Excel, b) skrócenie czasu zbierania danych, opracowywania i dystrybucji raportów oraz wskaźników, c) ograniczenia zadań i czynności dla osób realizujących zadania związane z analizowaniem danych i opracowywaniem sprawozdawczości, 10) wykonywania czynności związanych z tworzeniem, modyfikacjami i dystrybucją raportów oraz wskaźników, w szczególności poprzez: a) wdrożenie i rozwijanie, dla istniejących i nowych procesów biznesowych oraz zadań nieprocesowych w PSE i w Spółkach GK PSE, zaimplementowanego w systemie Modelu Raportowania zapewniającego jednolitość danych, spójność metod, standaryzację i spójność formatek i raportów, b) zautomatyzowanie procesu tworzenia i dystrybucji raportów oraz wskaźników standardowe raporty cykliczne są jednorazowo tworzone, a następnie dystrybuowane automatycznie, Będący przedmiotem zamówienia, wdrażany w środowisku SAP System BIPB ma zapewnić realizację działań i czynności w obszarze planowania i sporzadzania informacji zarządczej w szczególności w zakresie nw. procesów i zadań nieprocesowych, tj.: 1) w zakresie planowania System BIPB wpierał będzie procesy planistyczne, związane z opracowaniem planów wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do części II SIWZ, we wszystkich obszarach działalności, w szczególności: a) Przychody i koszty działalności: 10 S t r o n a

11 na Rynku Bilansującym PSE S.A., taryfowej i pozataryfowej PSE S.A., wykonywanej na rzecz PSE S.A. i pozostałych Spółek GK PSE, pozostałej tj. wykonywanej na rzecz podmiotów spoza GK PSE, pozostałej operacyjnej, b) Przychody i koszty finansowe. c) Inwestycji rzeczowych. d) Inwestycji kapitałowych. 2) w zakresie raportowania System BIPB wpierał będzie tworzenie raportów/sprawozdań i informacji zarządczych we wszystkich obszarach działalności, w szczególności nw. procesy biznesowe: a) realizacja usług dla PSE S.A. w zakresie utrzymania sieci przesyłowej w obszarze majątku sieciowego i infrastruktury teleinformatycznej, b) realizacja usług dla PSE S.A. w zakresie inwestycji obejmujących nw. podprocesy: przygotowania, realizacja i rozliczenia inwestycji PSE S.A. w zakresie zadań dotyczących: monitorowania i sprawozdawczości w zakresie inwestycji c) gospodarowania składnikami majątku w PSE, d) planowania i monitorowania operacyjnego i finansowego, e) zarządzania zasobami ludzkimi wraz z podprocesami: rozwoju zawodowego, wynagradzania i obsługi socjalnej, rekrutacji i zatrudnienia, f) udzielania zamówień, g) księgowości. 3) System BIPB będzie zapewniał rejestrację: a) danych bieżących na bazie zamkniętych w systemie okresów księgowych, b) danych archiwalnych w oparciu o posiadane narzędzia archiwizacyjne lub bazodanowe, c) danych planowanych na bazie rocznego planu finansowego, d) danych prognostycznych, na bazie tworzonych w innych narzędziach planów średnio i długookresowych. 4) System BIPB w zakresie raportowania będzie zapewniona możliwość: a) rejestracji zarówno danych liczbowych jak i ilościowych, b) definiowania dowolnego okresu za który definiowany jest raport (miesiąc, rok, okres narastający), c) wprowadzania elastycznych zmian w zakresie raportowanych danych (dodawanie wierszy, kolumn) oraz możliwość walidacji danych na raporcie, 11 S t r o n a

12 12 S t r o n a Część II SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia d) porównania danych rzeczywistych z planem, e) zestawienia w odrębnych kolumnach danych dla kolejnych okresów lub dla kilku spółek, f) dokonywania w raportach analiz typu drill down i drill up g) tworzenia nowych (poza zdefiniowanymi) raportów przez użytkowników, h) tworzenie raportów, które można łatwo eksportować do plików tekstowych, formatu pdf oraz MS Office w zakresie przynajmniej: xls, xlsx, doc. docx, i) zapisywania raportów na dyskach lokalnych oraz wysyłanie raportów pocztą elektroniczną do wybranych adresatów nadawania Użytkownikom Końcowym i Administratorom w Ssytremie BIPB zróżnicowanych uprawnień dostępu do poszczególnych informacji oraz funkcjonalności, wdrożenie w organizacji GK PSE Centrum Kompetencyjnego BIPB Określenie przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje Plan wdrożenia Systemu obejmującą co najmniej 1) cele projektu, 2) strukturę produktową i opis poszczególnych produktów, 3) strukturę organizacyjną projektu łącznie z określeniem ról pełnionych przez określone osoby w Projekcie jak i przypisaniem odpowiedzialności, 4) szczegółowy harmonogram wdrożenia, 5) zasady zarządzania zmianami, 6) szczegółowe cele i miary realizacji Projektu, 7) krytyczne czynniki sukcesu, 8) plan zasobów (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych), 9) plan przewidywanych zmian, 10) plan i program szkoleń, 11) analizę i sposób zarządzania ryzykiem w trakcie realizacji Projektu Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla pracowników Zamawiającego zgodnie z zakresem określonym w Załaczniku nr 6 do Części II SIWZ Wykonawca we współpracy z Zamawiajacym, na bazie istniejących u Zamawiającego procedur i rozwiązań opracuje Koncepcję Wdrożenia systemu BIPB, która spełniać będzie w szczególności kluczowe wymagania określone w Załączniku 3 do Części II SIWZ Wykonawca zainstaluje i skofiguruje System BIPB w środowisku SAP z wykorzystaniem licencji SAP dostarczonych przez Zamawiającego i w zgodności z przyjętą do realizacji Koncepcja Wdrożenia Systemu BIPB Wykonawca skonfiguruje tak System BIPB aby po Starcie produktywnym można było w sposób kompleksowy z zachowaniem spójności i kompletności danych sporządzić: 1) minimum 46 raportów określonych w pkt C w Załączniku nr 1 do Części II SIWZ, 2) minimum 23 KPI określonych w pkt C w w Załączniku nr 1 do Części II SIWZ. 3) minimum 40 planów określonych w pkt C w Załączniku nr 2 do Części II SIWZ,

13 Wykonawca wdroży w systemie BIBP rozwiąznie wspierające procesy planowania finansowego i raportowania zarządczego, zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Koncepcją Wdrożenia Wykonawca opracuje Koncepcję wdrożenia Modelu funkcjonowania Centrum Kompetencyjnego BIPB w GK PSE w zakresie podstawowych zadań i obowiązków w obszarze utrzymania i rozwoju systemu BIPB po wdrożeniu produktywnym systemu BIPB, która będzie spełniać w szczególności kluczowe wymagania określone w Załączniku 5 do Części II SIWZ Wykonawca będzie świadczył przez okres 52 tygodni od daty startu produktywnego usługę wsparcia Użytkowników Końcowych i Administratorów systemu BIBP w zakresie określonym w Załaczniku nr 9 do Części II SIWZ Realizacja przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby uruchomienie Systemu BIPB nastąpiło w czasie nie dłuższym niż 50 tygodni od daty podpisania Umowy Zamawiający wymaga, aby w ciągu 21 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracował Plan wdrożenia Systemu Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia zgodnie z następującym harmonogramem ramowym: 1) przeszkolenia Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego z obszaru I i obszaru II maksymalnie 8 tygodni od daty podpisania Umowy, 2) opracowanie dokumentacji Koncepcji Wdrozenia Systemu BIPB maksymalnie 16 tygodni od daty podpisania Umowy, 3) instalacja Systemu BIPB na platformie sprzętowej Zamawiającego maksymalnie 26 tygodni od daty podpisania Umowy, 4) integracja Systemu BIPB z systemami Zamawiającego maksymalnie 42 tygodnie od daty podpisania Umowy, 5) przeszkolenia Użytkowników Końcowych z obszaru III maksymalnie 50 tygodni od daty podpisania Umowy 6) Start produktywny systemu maksymalnie 50 tygodni od daty podpisania Umowy, 7) opracowanie Dokumentacji powykonawczej maksymalnie 52 tygodnie od daty podpisania Umowy, 8) opracowanie dokumentacji technicznej oraz pozostałej dokumentacji systemu maksymalnie 52 tygodnie od daty podpisania Umowy, 9) zgłoszenie systemu do Odbioru końcowego wdrożenia maksymalnie 52 tygodnie od daty podpisania Umowy Świadczenie usług wsparcia Zamawiającego 52 tygodnie od daty Odbioru końcowego usługi wdrożenia systemu BIPB Świadczenie usług gwarancyjnych 36 miesięcy od daty Odbioru końcowego wdrożenia Na potrzeby realizacji Zamówienia wykonawca przy współpracy Zamawiającego stworzy Zespół Projektowy, obejmujący co najmniej: 1) Kierowników Projektów z każdej ze Stron, 2) Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele każdej ze Stron, 13 S t r o n a

14 3) Zespoły Wdrozeniowe każdej ze Stron Wykonawca zrealizuje Projekt zgodnie z metodyką zarządzania projektami PRINCE2. 3. Załączniki do Części II SIWZ Załącznik nr 1 A. Wykaz typów raportów/sprawozdań ze względu na rodzaj prezentowanych danych. B. Wykaz typów raportów/sprawozdań ze względu na źródła danych C. Wykaz raportów do opracowania przez Wykonawcę w wyniku wdrożenia Systemu BIPB Załącznik nr 2 A. Wykaz obszarów działalności w obszarze planowania. B. Wykaz planów tworzonych w poszczególnych obszarach działalności C. Wykaz szablonów planistycznych do opracowania przez Wykonawcę w wyniku wdrożenia Systemu BIPB Załącznik nr 3 Wymagania dla Koncepcji Wdrożenia systemu BIPB Załącznik nr 4 Harmonogram realizacji Projektu wykaz zadań i produktów Załącznik nr 5 Wymagania dla Koncepcji Wdrożenia Centrum Kompetencyjnego BIPB w GK PSE Załącznik nr 6 Zakres szkoleń pracowników Zamawiającego Załącznik nr 7 Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A Załącznik nr 8 Wymagania bezpieczeństwa dla systemów IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych Załącznik nr 9 Zakres prac objętych usługa wsparcia po starcie produktywnym. 14 S t r o n a

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura dokumentu... 3 1.2 Zastosowane pojęcia i skróty... 3 2. Przedmiot zamówienia... 9 3. Implementacja e-usług... 10 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: Spis treści: Spis treści:... 2 I. Definicje... 3 II. Przedmiot zamówienia... 3 II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Na usługi doradcze w zakresie: zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu klasy ERP i BI wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo