RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim"

Transkrypt

1 Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim SESJA I Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 1

2 Do jakiego programu aplikować? Gdzie szukać informacji? Jak zakwalifikować inwestycję? Środki UE dla Polski w okresie oraz Polska 6% 8,6 mld euro na 7 krajowych programów operacyjnych i 2 Inicjatywy Wspólnotowe w ramach funduszy strukturalnych. 4,2 mld euro w ramach Funduszu Spójności na duŝe inwestycje z zakresu transportu i środowiska. UE ( ) - 213,0 mld EUR PL ( ) - 12,8 mld EUR Polska 19,4% Polska - największy beneficjent w UE - ponad 19% całości środków polityki spójności. 5 krajowych programów operacyjnych i 16 regionalnych programów operacyjnych. UE ( ) - 347,4 mld EUR PL ( ) - 67,3 mld EUR 4 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 2

3 Podział środków UE na programy operacyjne PO Rozwój Polski Wschodniej 3% PO Innowacyjna Gospodarka 13% PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 1% PO Pomoc Techniczna 1% Regionalne Programy Operacyjne (16) 25% PO Kapitał Ludzki 15% PO Infrastruktura i Środowisko 42% 5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Dokument: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 3

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr1324 /2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. z późniejszymi zmianami Cel główny RPO WO Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania 8 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 4

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu OŚ 2 Społeczeństwo informacyjne OŚ 3 Transport OŚ 4 Ochrona środowiska OŚ 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyŝsze OŚ 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych OŚ 7 Pomoc techniczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny Poddziałanie Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Poddziałanie Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Działanie 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnosportowej Poddziałanie Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjnosportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Poddziałanie Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 5

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 2 Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 3 Transport Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie Drogi regionalne Poddziałanie Drogi lokalne Działanie 3.2 Transport publiczny Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 6

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 4 Ochrona środowiska Działanie 4.1 Infrastruktura wodnościekowa i gospodarka odpadami Działanie 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Działanie 4.4 Ochrona bioróŝnorodności Opolszczyzny Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyŝsze Działanie 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Działanie 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie Poddziałanie Stacjonarna opieka medyczna Poddziałanie Ambulatoryjna opieka medyczna Działanie 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 7

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 7 Pomoc techniczna Kategoria 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola Kategoria 86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 8

9 Które działanie wybrać? Klasyfikacja inwestycji Grupa Beneficjentów mogących aplikować do danego działania Koszty kwalifikowane Kwota dofinansowania (minimalna i maksymalna) Pułap dofinansowania Termin składania wniosków NajwaŜniejsze dokumenty: Szczegółowy Opis Priorytetów. Kryteria wyboru projektów. Zasady kwalifikowania wydatków. Wniosek aplikacyjny + instrukcja wypełniania wniosku. 18 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 9

10 Ogólne warunki ubiegania się o fundusze strukturalne Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Okres kwalifikowania wydatków w ramach RPO r r. Z wyłączeniem projektów podlegających pomocy publicznej, dla których kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się od dnia otrzymania od UMWO decyzji o dofinansowaniu projektu. 20 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 10

11 Formy płatności: Refundacja części wydatków kwalifikowanych poniesionych juŝ przez beneficjenta. Zaliczka na dokonanie płatności na rzecz zrealizowanych juŝ usług. Dotyczyć to będzie projektów wymagających etapowania prac i spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232). 21 Tryby wyboru projektów: Tryb konkursowy: zamknięty z preselekcją/bez preselekcji; otwarty bez preselekcji. Tryb indywidualny (projekty kluczowe). Tryb systemowy (projekty pomocy technicznej). 22 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 11

12 Wybór projektów: Ocena formalna (0/1). Ocena merytoryczna (punktowe). Ocena wykonalności (0/1). 23 Działania dla inwestora Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 12

13 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Cele - Aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych oraz rozwój istniejących mikroprzedsiębiorstw; - Zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw województwa opolskiego poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej, technologicznej oraz wzrost ich moŝliwości inwestycyjnych Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa - Dotacje dla osób fizycznych zamierzających podjąć działalność gospodarczą i utworzyć mikroprzedsiębiorstwo (StartUp). - Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 13

14 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Poziom dofinansowania max. 65 % Mikroprzedsiębiorstwa - od 20 tys. do 800 tys. PLN; Osoby fizyczne zamierzające załoŝyć działalność gospodarczą - powyŝej 40 tys. do 80 tys. PLN. Cel Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw z województwa opolskiego poprzez wsparcie inwestycji prowadzących do wzrostu ich innowacyjności Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 14

15 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Projekt dotyczy realizacji nowej innowacyjnej inwestycji i Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej: - 50% w sektorze transportu; - 60% dla średnich przedsiębiorców; - 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 15

16 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Dla inwestycji w innowacje w mikroprzedsiębiorstwach od 800 tys. do 5 mln PLN Dla inwestycji w innowacje w pozostałych przedsiębiorstwach - od 200 tys. do 5 mln PLN Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Cel Wzrost znaczenia usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych jako czynnika stymulującego rozwój społecznogospodarczy województwa opolskiego. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 16

17 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Budowa, przebudowa, remont i wyposaŝenie obiektów, w których realizowane są usługi turystyczne (w tym infrastruktury noclegowej, gastronomicznej) i rekreacyjnosportowe. Podniesienie standardu (budowa, przebudowa oraz wyposaŝenie) infrastruktury towarzyszącej obiektom wymienionym w pkt. 1 oraz zagospodarowanie terenu wokół tych obiektów, wzmacniające atrakcyjność obiektu. Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów wymienionych w pkt. 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa MSP, prowadzące działalność i realizujące projekt w obszarze turystyki, rekreacji i sportu (Grupy PKD 45:55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 63.3, 92.6 oraz klasa PKD 92.72)46. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 17

18 Wysokość dotacji: W przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną: - 50% kosztów kwalifikowanych w sektorze transportu; - 40% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorców; - 30% kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis 35% kosztów kwalifikowalnych W ramach pomocy de minimis - od 20 tys. Do 750 tys. PLN - W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej od 200 tys. do 2,5 mln PLN Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 18

19 Oś priorytetowa 3 Transport Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym i lokalnym transport publiczny Oś priorytetowa 3 Transport W ramach infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym i lokalnym, priorytetowo realizowane będą zadania przyczyniające się do poprawy dostępu do węzłów autostrady A4 i dróg do nich prowadzących, przejść granicznych, terenów inwestycyjnych oraz ośrodków miejskich z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 19

20 Oś priorytetowa 3 Transport W ramach Osi 3 wspierany będzie rozwój transportu publicznego w zakresie transportu miejskiego, transportu kolejowego, infrastruktury lotniskowej PODDZIAŁANIE DROGI REGIONALNE Cel Podniesienie konkurencyjności województw opolskiego poprzez rozwój infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającej dostęp do obszarów, obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa uŝytkowników dróg Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 20

21 PODDZIAŁANIE DROGI REGIONALNE - Roboty budowlane dotyczące dróg, węzłów, skrzyŝowań, w tym z ruchem okręŝnym. - Roboty budowlane dotyczące mostów, wiaduktów, estakad, tuneli i innych obiektów inŝynieryjnych, obwodnic miast i miejscowości. PODDZIAŁANIE DROGI REGIONALNE - Zakup sprzętu i środków transportu na rzecz ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagroŝeniami i skutkami katastrof drogowych. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 21

22 PODDZIAŁANIE DROGI REGIONALNE Poziom dofinansowania - Maksymalnie 85% - Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budŝetowe 100% PODDZIAŁANIE DROGI REGIONALNE Infrastruktura drogowa: - Dla procedury pozakonkursowej: od 7,8 mln PLN; - Dla procedury konkursowej: od 1,5 mln PLN. Środki transportu i sprzęt słuŝący ratownictwu: od 100 do 400 tys. PLN Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 22

23 PODDZIAŁANIE DROGI LOKALNE Cel Podniesienie konkurencyjności województwa opolskiego poprzez rozwój infrastruktury dróg gminnych i powiatowych zwiększającej komunikacyjność regionu i podnoszącej standardy jej bezpiecznego uŝytkowania. PODDZIAŁANIE DROGI LOKALNE - Roboty budowlane dotyczące dróg (w tym obwodnic miast i miejscowości), węzłów, skrzyŝowań (w tym skrzyŝowań z ruchem okręŝnym). - Roboty budowlane dotyczące mostów, wiaduktów, estakad, tuneli i innych obiektów inŝynieryjnych. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 23

24 PODDZIAŁANIE DROGI LOKALNE Wsparcie uzyskają drogi powiatowe i gminne. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent moŝe aplikować o dofinansowanie: - nie więcej niŝ dwóch projektów w przypadku dróg powiatowych; - jednego projektu w przypadku dróg gminnych. PODDZIAŁANIE DROGI LOKALNE Poziom dotacji: - 15% kosztów kwalifikowanych - Dla projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki podległe, minimalny wkład własny pochodzący ze środków własnych lub poŝyczek musi wynosić 1% kwalifikowanego wkładu własnego beneficjenta. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 24

25 PODDZIAŁANIE DROGI LOKALNE - drogi powiatowe - od 500 tys. PLN; - drogi gminne - od 500 tys. PLN; DZIAŁANIE 3.2 TRANSPORT PUBLICZNY Cel Zwiększenie mobilności mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 25

26 DZIAŁANIE 3.2 TRANSPORT PUBLICZNY Działanie 3.2 ukierunkowane jest na rozwój następujących rodzajów transportu: - miejskiego, - kolejowego, - infrastruktury lotniskowej. DZIAŁANIE 3.2 TRANSPORT PUBLICZNY - Budowa, remont, przebudowa pętli, zatok lub wydzielenie pasów ruchu dla autobusów komunikacji zbiorowej oraz pozostałej infrastruktury słuŝącej obsłudze pasaŝerów. - Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych pomiędzy róŝnymi rodzajami systemów transportu. - Budowa, przebudowa, dostosowanie istniejących parkingów na parkingi Parkuj i Jedź zwłaszcza przy krańcowych przystankach komunikacji miejskiej, w celu ograniczenia natęŝenia ruchu lub likwidacji części miejsc postojowych w centrum miast. - Zakup taboru autobusowego. - Zakup taboru kolejowego dla połączeń regionalnych. - Budowa, remont, przebudowa infrastruktury lotniskowej lokalnych cywilnych portów lotniczych Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 26

27 DZIAŁANIE 3.2 TRANSPORT PUBLICZNY Poziom dofinansowania do 85% - Projekty w obszarze transportu miejskiego od 1 do 4,5 mln PLN; - Projekty w obszarze transportu kolejowego od 7,7 mln PLN; - Projekty w obszarze infrastruktury lotniskowej od 7,7 mln PLN. Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska Infrastruktura wodnościekowa i gospodarka odpadami Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 27

28 Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska Działanie 4.1 Cel - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w regionie oraz ochronę zbiorników wodnych; Działanie 4.3 Cel - Poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. - Zwiększenie stopnia segregacji odpadów komunalnych oraz ponownego wykorzystania odpadów Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska Rodzaje projektów 4.1 sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowe system monitoringu wód podziemnych poprzez zakup urządzeń i niezbędnego wyposaŝenia. Segregacja odpadów Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów, bądź ich części Budowa nowego składowiska o zasięgu regionalnym na wyroby zawierające azbest. Instalacje słuŝące do przetwarzania i wykorzystywania odpadów (recykling) Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 28

29 4.1 Poziom dofinansowania 85%-100% Projekty w obszarze gospodarki wodno-ściekowej: - infrastruktura wodno-ściekowa - od 1 mln PLN do 10 mln PLN; - monitoring - do 780 tys. PLN; 2. Projekty w obszarze gospodarki odpadami od 300 tys. do 2 mln PLN. Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska Rodzaje projektów 4.3 TYP 1 W zakresie instalacji słuŝących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych: - budowa, przebudowa obiektów budowlanych; - zakup lub modernizacja urządzeń. TYP 2 Budowa/modernizacja/wyposaŜenie systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń). TYP 3 Zakup instalacji (urządzeń) i roboty budowlane mające na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym niskiej emisji ) w obiektach publicznych. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 29

30 Działanie 4.3 Poziom dotacji 85%-100% od 250 tys. do 5 mln PLN SESJA II Procedury aplikacji do RPO WO 60 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 30

31 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego: W celu prawidłowej konstrukcji projektu oraz prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie niezbędna jest dla potencjalnego beneficjenta znajomość następujących dokumentów: Program Operacyjny. Szczegółowy Opis Priorytetów. Kryteria wyboru projektów. Wzór wniosku o dofinansowanie. Wzór umowy o dofinansowanie. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w poszczególnym programie. 61 Cykl Ŝycia projektu: Przygotowanie uzasadnienia biznesowego (biznes planu/studium wykonalności) Sporządzanie wniosku na konkurs (Dokumentacja: SzOO-wytyczne, aplikacja w generatorze projektów, instrukcja wypełniania, zasady kwalifikowalności wydatków, kryteria wyboru projektów). Ocenianie (komisja oceny projektów) - na bieŝąco lub w rundach konkursowych. Zawarcie umowy na realizację projektu (ewentualne uzgadnianie zmian). Zrealizowanie projektu (harmonogram!) Rozliczenie projektu. 62 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 31

32 Dobry projekt: jest zgodny z celem programu oraz spójny; jest w pełni zgodny z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie dla danego Programu; zawiera wystarczające uzasadnienie dla realizacji projektu oraz komplet informacji o przedsięwzięciu; nie zawiera ogólnikowych, mało konkretnych sformułowań, sloganów, uniwersalnych opisów, itp.; koncentruje się na konkretnych potrzebach (barierach i problemach projektodawcy) oraz potrzebach rynku; nie jest zbyt przeszacowany. 63 Wskaźniki: Wskaźniki: - Produktu - muszą być osiągnięte w 100% - Rezultatu i Oddziaływania margines elastyczności Nie moŝliwa jest rezygnacja ze wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, moŝliwa jest jedynie weryfikacja. Nie osiągnięcie zaplanowanych wskaźników jest powodem do rozwiązania umowy i zwrotu wypłaconego dofinansowania wraz z odsetkami. 64 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 32

33 Warto pamiętać: Rozwiązujmy prawdziwe problemy, a nie szukajmy ich na siłę. Dofinansowanie to refundacja części poniesionych wydatków. Projekt musimy w pełni sfinansować nie czekając na dofinansowanie. 65 Zasady składania dokumentacji aplikacyjnej: UWAGA na: zgodne dane w róŝnych, korespondujących ze sobą częściach wniosku; spójność danych we wniosku oraz załącznikach; podpisanie wniosków oraz załączników (ew. parafy); potwierdzenie za zgodność z oryginałem (gdzie trzeba). 66 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 33

34 Zasady składania dokumentacji aplikacyjnej: KaŜdy egzemplarz wersji papierowej wniosku oraz dokumentów towarzyszących ma być: trwale spięty, parafowany na kaŝdej stronie (nie zawsze wymóg), podpisany na ostatniej stronie przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania wnioskodawcy, przekazany w zaklejonej kopercie. 67 Częste powody negatywnej oceny wniosków (1) Niezgodność projektu z celem oraz zakresem merytorycznym działania - uwzględnienie w wydatkach kwalifikowanych projektu działań niekwalifikowanych. Koszty projektu są zbyt zawyŝone/niewystarczająco uzasadnione. Kondycja finansowa wnioskodawcy, oceniona na podstawie załączników do wniosku, nie gwarantuje całkowitej / terminowej realizacji projektu. Niewystarczające uzasadnienie dla realizacji projektu oraz nierealne/niepoprawnie skwantyfikowane wskaźniki celów realizacji projektu. 68 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 34

35 Częste powody negatywnej oceny wniosków (2) Niewystarczająco wykazana trwałość rezultatów projektu w czasie (zbyt oszczędna liczba wskaźników realizacji celów projektu na poziomie rezultatu, zbyt oszczędnie wypełniony punkt dotyczący trwałości projektu). Niska efektywność kosztowa (wysokość przewidywanych wydatków jest niewystarczająco uzasadniona w kontekście zaplanowanych celów projektu oraz działań, szczególnie w przypadku, gdy oszacowane wydatki wyraźnie przewyŝszają średnie ceny rynkowe usług/sprzętu lub średnie stawki wynagrodzeń). 69 Częste powody negatywnej oceny wniosków (3) Projekt nie prezentuje wyników szczegółowej analizy potrzeb wnioskodawcy (analizy problemów lub barier stojących na drodze rozwoju wnioskodawcy) oraz analizy potrzeb rynku/kontrahentów, jako uzasadnionej podstawy do jego realizacji. Projekt nie prezentuje tego, w jaki sposób jego realizacja będzie mieć pozytywny wpływ na zaspokojenie przedstawionych potrzeb. Projekt opiera się na zbyt ogólnikowych i szablonowych opisach oraz uzasadnieniach, w zbyt małym stopniu odnoszących się do specyfiki oraz faktycznych potrzeb wnioskodawcy, specyfiki projektu, rynku 70 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 35

36 Warunki powodzenia wniosku (lista kontrolna): Wniosek złoŝony we właściwej instytucji. Dotyczy właściwego programu. Jest zgłoszony w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie. Zgłoszony w odpowiednim terminie (dot. konkursów zamkniętych). Został sporządzony na właściwym formularzu. Jest kompletny (wypełnione wszystkie pola, strony, załączniki). Pieczęć wnioskodawcy i podpisy osoby upowaŝnionej. ZłoŜony w oryginale i w wersji elektronicznej. Suma kontrolna na wszystkich stronach wniosku jest identyczna w wersji elektronicznej i na wydruku. Wersje papierowe i elektroniczna są identyczne. Wniosek jest wypełniony w języku polskim. Wnioskodawca moŝe ubiegać się o środki w ramach działania (wskazany jest w grupie beneficjentów). Wnioskodawca moŝe wykazać prawidłowość wywiązywania się z realizowanych uprzednio zadań finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 3 lat. 71 Warunki powodzenia wniosku (lista kontrolna): Realizacja planowanego przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych odpowiedniego programu. Zasady dokonywania wydatków w projekcie są zgodne z z wyznaczonymi dla działania (kwalifikowalność wydatków). Występuje zgodność udziału %dofinansowania z UE i budŝetu państwa. Zgodność minimalna i maksymalna wartości projektu wskazanej w dokumentacji konkursowej. Zgodność z celami programu i opisem działania w szczegółowym opisie priorytetów. Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia wskaźników załoŝonych w danym programie. Występuje zgodność z politykami horyzontalnymi i zasadami wspólnotowymi (polityka równych szans i zasada zrównowaŝonego rozwoju). Wnioskodawca posiada zasoby organizacyjne i ludzkie wystarczające do przeprowadzenia projektu. Wykazana jest racjonalność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań określonych w projekcie. Instrumenty i środki słuŝące realizacji projektu są dobrane dobrze (adekwatność doboru). Rezultaty projektu są zidentyfikowane w przejrzysty sposób. 72 Harmonogram działań odpowiada załoŝeniom projektu. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 36

37 Pytania i dyskusja? 73 Dziękuję Państwu za uwagę! 74 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 37

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw DZIAŁANIE 2.1 : Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1972/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2016 r. pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 1. Numer

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia IV. Kryteria wyboru projektów Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych

6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych Oś priorytetowa Priorytet Inwestycyjny Działanie Typ projektu VI Rynek Pracy 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Dubicka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 20 maj 2010 r. Możliwości bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Głowacka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 28 październik 2010 r. Urząd 1

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 3 Transport w ramach RPO WO

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 3 Transport w ramach RPO WO Nazwa 3.1.1.1 Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 3.1.1.2 Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 3.1.1.3 Liczba wybudowanych, zmodernizowanych skrzyŝowań 3.1.1.4 3.1.1.14 3.1.1.5 3.1.1.15 Oszczędność

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 8 czerwca 2015 r.

załącznik do uchwały nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 8 czerwca 2015 r. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. Sugerowany termin spotkania we wskazanym tygodniu

Załącznik nr 1. Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. Sugerowany termin spotkania we wskazanym tygodniu Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. 1. Wsparcie 4.1 (infrastruktura wodno-ściekowa) 2. Wsparcie 6.2 (zagospodarowanie terenów zdegradowanych) JEDNODNIOWE

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Katowice, styczeń 2008r. 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 1682/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój mazowieckich firm w 2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dotacje na rozwój mazowieckich firm w 2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Dotacje na rozwój mazowieckich firm w 2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Mazowiecki Serwis Gospodarczy, Katarzyna Glezman 1 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 211/4968/13 z dnia 19 lutego 2013 r. ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W PROCEDURZE STANDARDOWEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA WZÓR WNIOSKU PROJEKTOWEGO DLA PROJEKTU INDYWIDUALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, 5 października 2010 r. RPO w liczbach - ZREALIZOWANE 44 przeprowadzone nabory (tryb konkursowy,

Bardziej szczegółowo

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wykaz działań i beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i kryteria naboru projektów drogowych Departament Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 WSKAŹNIKI HORYZONTALNE Nr Nazwa Źródło weryfikacji danych Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO CELE MRPO Cel główny Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cele szczegółowe Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe RPO alokacje

Osie priorytetowe RPO alokacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 Marek Kowalski Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP konkurs 3 Gdańsk, 01 grudnia 2011 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP Konkurs nr 3 czas trwania: od 1 grudnia 2011 roku do 29 lutego 2012 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15

RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15 RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działanie 6.2 Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa CELE MRPO Cel główny

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

KOE 131_ UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KOE 131_ UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OBJAŚNIENIA LP. Dokonując oceny projektu naleŝy postępować zgodnie z poniŝszymi instrukcjami:

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r.

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r. Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 1 Schemat: fotowoltaika i zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów 4 X 2015 r. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych Łukasz Polakowski Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 4.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 4.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 4.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Karta opisu działania 4.1 projekt, lipiec 2007 r. 1. Nazwa programu operacyjnego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 31

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 31 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 31 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1384/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Dane podstawowe 1. Nazwa programu Schemat 1.1 A2, Dotacje Inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki),

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wymogi kryterium TAK NIE

Wymogi kryterium TAK NIE Załącznik nr II.6.3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP (Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw) - 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu Kryteria szczegółowe wyboru projektu Działanie: 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałanie: 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 1. Kryteria formalne: - wniosek został

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

KONKURS nr 6/2008 DZIAŁANIA EDUKACYJNE SKIEROWANE DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA OBSZARACH CHRONIONYCH

KONKURS nr 6/2008 DZIAŁANIA EDUKACYJNE SKIEROWANE DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA OBSZARACH CHRONIONYCH CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH Ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16 Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/16 nr i nazwa osi priorytetowej 8 OŚ PRIORYTETOWA RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych urzędów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] -wersja nr 7.

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] -wersja nr 7. Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] -wersja nr 7. Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 3117/2009 w dniu 31 marca

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo