RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim"

Transkrypt

1 Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim SESJA I Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 1

2 Do jakiego programu aplikować? Gdzie szukać informacji? Jak zakwalifikować inwestycję? Środki UE dla Polski w okresie oraz Polska 6% 8,6 mld euro na 7 krajowych programów operacyjnych i 2 Inicjatywy Wspólnotowe w ramach funduszy strukturalnych. 4,2 mld euro w ramach Funduszu Spójności na duŝe inwestycje z zakresu transportu i środowiska. UE ( ) - 213,0 mld EUR PL ( ) - 12,8 mld EUR Polska 19,4% Polska - największy beneficjent w UE - ponad 19% całości środków polityki spójności. 5 krajowych programów operacyjnych i 16 regionalnych programów operacyjnych. UE ( ) - 347,4 mld EUR PL ( ) - 67,3 mld EUR 4 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 2

3 Podział środków UE na programy operacyjne PO Rozwój Polski Wschodniej 3% PO Innowacyjna Gospodarka 13% PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 1% PO Pomoc Techniczna 1% Regionalne Programy Operacyjne (16) 25% PO Kapitał Ludzki 15% PO Infrastruktura i Środowisko 42% 5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Dokument: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 3

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr1324 /2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. z późniejszymi zmianami Cel główny RPO WO Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania 8 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 4

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu OŚ 2 Społeczeństwo informacyjne OŚ 3 Transport OŚ 4 Ochrona środowiska OŚ 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyŝsze OŚ 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych OŚ 7 Pomoc techniczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny Poddziałanie Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Poddziałanie Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Działanie 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnosportowej Poddziałanie Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjnosportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Poddziałanie Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 5

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 2 Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 3 Transport Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie Drogi regionalne Poddziałanie Drogi lokalne Działanie 3.2 Transport publiczny Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 6

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 4 Ochrona środowiska Działanie 4.1 Infrastruktura wodnościekowa i gospodarka odpadami Działanie 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Działanie 4.4 Ochrona bioróŝnorodności Opolszczyzny Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyŝsze Działanie 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Działanie 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie Poddziałanie Stacjonarna opieka medyczna Poddziałanie Ambulatoryjna opieka medyczna Działanie 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 7

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego OŚ 7 Pomoc techniczna Kategoria 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola Kategoria 86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 8

9 Które działanie wybrać? Klasyfikacja inwestycji Grupa Beneficjentów mogących aplikować do danego działania Koszty kwalifikowane Kwota dofinansowania (minimalna i maksymalna) Pułap dofinansowania Termin składania wniosków NajwaŜniejsze dokumenty: Szczegółowy Opis Priorytetów. Kryteria wyboru projektów. Zasady kwalifikowania wydatków. Wniosek aplikacyjny + instrukcja wypełniania wniosku. 18 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 9

10 Ogólne warunki ubiegania się o fundusze strukturalne Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Okres kwalifikowania wydatków w ramach RPO r r. Z wyłączeniem projektów podlegających pomocy publicznej, dla których kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się od dnia otrzymania od UMWO decyzji o dofinansowaniu projektu. 20 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 10

11 Formy płatności: Refundacja części wydatków kwalifikowanych poniesionych juŝ przez beneficjenta. Zaliczka na dokonanie płatności na rzecz zrealizowanych juŝ usług. Dotyczyć to będzie projektów wymagających etapowania prac i spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232). 21 Tryby wyboru projektów: Tryb konkursowy: zamknięty z preselekcją/bez preselekcji; otwarty bez preselekcji. Tryb indywidualny (projekty kluczowe). Tryb systemowy (projekty pomocy technicznej). 22 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 11

12 Wybór projektów: Ocena formalna (0/1). Ocena merytoryczna (punktowe). Ocena wykonalności (0/1). 23 Działania dla inwestora Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 12

13 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Cele - Aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych oraz rozwój istniejących mikroprzedsiębiorstw; - Zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw województwa opolskiego poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej, technologicznej oraz wzrost ich moŝliwości inwestycyjnych Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa - Dotacje dla osób fizycznych zamierzających podjąć działalność gospodarczą i utworzyć mikroprzedsiębiorstwo (StartUp). - Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 13

14 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Poziom dofinansowania max. 65 % Mikroprzedsiębiorstwa - od 20 tys. do 800 tys. PLN; Osoby fizyczne zamierzające załoŝyć działalność gospodarczą - powyŝej 40 tys. do 80 tys. PLN. Cel Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw z województwa opolskiego poprzez wsparcie inwestycji prowadzących do wzrostu ich innowacyjności Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 14

15 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Projekt dotyczy realizacji nowej innowacyjnej inwestycji i Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej: - 50% w sektorze transportu; - 60% dla średnich przedsiębiorców; - 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 15

16 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Dla inwestycji w innowacje w mikroprzedsiębiorstwach od 800 tys. do 5 mln PLN Dla inwestycji w innowacje w pozostałych przedsiębiorstwach - od 200 tys. do 5 mln PLN Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Cel Wzrost znaczenia usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych jako czynnika stymulującego rozwój społecznogospodarczy województwa opolskiego. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 16

17 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Budowa, przebudowa, remont i wyposaŝenie obiektów, w których realizowane są usługi turystyczne (w tym infrastruktury noclegowej, gastronomicznej) i rekreacyjnosportowe. Podniesienie standardu (budowa, przebudowa oraz wyposaŝenie) infrastruktury towarzyszącej obiektom wymienionym w pkt. 1 oraz zagospodarowanie terenu wokół tych obiektów, wzmacniające atrakcyjność obiektu. Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów wymienionych w pkt. 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa MSP, prowadzące działalność i realizujące projekt w obszarze turystyki, rekreacji i sportu (Grupy PKD 45:55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 63.3, 92.6 oraz klasa PKD 92.72)46. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 17

18 Wysokość dotacji: W przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną: - 50% kosztów kwalifikowanych w sektorze transportu; - 40% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorców; - 30% kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis 35% kosztów kwalifikowalnych W ramach pomocy de minimis - od 20 tys. Do 750 tys. PLN - W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej od 200 tys. do 2,5 mln PLN Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 18

19 Oś priorytetowa 3 Transport Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym i lokalnym transport publiczny Oś priorytetowa 3 Transport W ramach infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym i lokalnym, priorytetowo realizowane będą zadania przyczyniające się do poprawy dostępu do węzłów autostrady A4 i dróg do nich prowadzących, przejść granicznych, terenów inwestycyjnych oraz ośrodków miejskich z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 19

20 Oś priorytetowa 3 Transport W ramach Osi 3 wspierany będzie rozwój transportu publicznego w zakresie transportu miejskiego, transportu kolejowego, infrastruktury lotniskowej PODDZIAŁANIE DROGI REGIONALNE Cel Podniesienie konkurencyjności województw opolskiego poprzez rozwój infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającej dostęp do obszarów, obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa uŝytkowników dróg Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 20

21 PODDZIAŁANIE DROGI REGIONALNE - Roboty budowlane dotyczące dróg, węzłów, skrzyŝowań, w tym z ruchem okręŝnym. - Roboty budowlane dotyczące mostów, wiaduktów, estakad, tuneli i innych obiektów inŝynieryjnych, obwodnic miast i miejscowości. PODDZIAŁANIE DROGI REGIONALNE - Zakup sprzętu i środków transportu na rzecz ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagroŝeniami i skutkami katastrof drogowych. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 21

22 PODDZIAŁANIE DROGI REGIONALNE Poziom dofinansowania - Maksymalnie 85% - Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budŝetowe 100% PODDZIAŁANIE DROGI REGIONALNE Infrastruktura drogowa: - Dla procedury pozakonkursowej: od 7,8 mln PLN; - Dla procedury konkursowej: od 1,5 mln PLN. Środki transportu i sprzęt słuŝący ratownictwu: od 100 do 400 tys. PLN Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 22

23 PODDZIAŁANIE DROGI LOKALNE Cel Podniesienie konkurencyjności województwa opolskiego poprzez rozwój infrastruktury dróg gminnych i powiatowych zwiększającej komunikacyjność regionu i podnoszącej standardy jej bezpiecznego uŝytkowania. PODDZIAŁANIE DROGI LOKALNE - Roboty budowlane dotyczące dróg (w tym obwodnic miast i miejscowości), węzłów, skrzyŝowań (w tym skrzyŝowań z ruchem okręŝnym). - Roboty budowlane dotyczące mostów, wiaduktów, estakad, tuneli i innych obiektów inŝynieryjnych. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 23

24 PODDZIAŁANIE DROGI LOKALNE Wsparcie uzyskają drogi powiatowe i gminne. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent moŝe aplikować o dofinansowanie: - nie więcej niŝ dwóch projektów w przypadku dróg powiatowych; - jednego projektu w przypadku dróg gminnych. PODDZIAŁANIE DROGI LOKALNE Poziom dotacji: - 15% kosztów kwalifikowanych - Dla projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki podległe, minimalny wkład własny pochodzący ze środków własnych lub poŝyczek musi wynosić 1% kwalifikowanego wkładu własnego beneficjenta. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 24

25 PODDZIAŁANIE DROGI LOKALNE - drogi powiatowe - od 500 tys. PLN; - drogi gminne - od 500 tys. PLN; DZIAŁANIE 3.2 TRANSPORT PUBLICZNY Cel Zwiększenie mobilności mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 25

26 DZIAŁANIE 3.2 TRANSPORT PUBLICZNY Działanie 3.2 ukierunkowane jest na rozwój następujących rodzajów transportu: - miejskiego, - kolejowego, - infrastruktury lotniskowej. DZIAŁANIE 3.2 TRANSPORT PUBLICZNY - Budowa, remont, przebudowa pętli, zatok lub wydzielenie pasów ruchu dla autobusów komunikacji zbiorowej oraz pozostałej infrastruktury słuŝącej obsłudze pasaŝerów. - Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych pomiędzy róŝnymi rodzajami systemów transportu. - Budowa, przebudowa, dostosowanie istniejących parkingów na parkingi Parkuj i Jedź zwłaszcza przy krańcowych przystankach komunikacji miejskiej, w celu ograniczenia natęŝenia ruchu lub likwidacji części miejsc postojowych w centrum miast. - Zakup taboru autobusowego. - Zakup taboru kolejowego dla połączeń regionalnych. - Budowa, remont, przebudowa infrastruktury lotniskowej lokalnych cywilnych portów lotniczych Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 26

27 DZIAŁANIE 3.2 TRANSPORT PUBLICZNY Poziom dofinansowania do 85% - Projekty w obszarze transportu miejskiego od 1 do 4,5 mln PLN; - Projekty w obszarze transportu kolejowego od 7,7 mln PLN; - Projekty w obszarze infrastruktury lotniskowej od 7,7 mln PLN. Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska Infrastruktura wodnościekowa i gospodarka odpadami Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 27

28 Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska Działanie 4.1 Cel - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w regionie oraz ochronę zbiorników wodnych; Działanie 4.3 Cel - Poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. - Zwiększenie stopnia segregacji odpadów komunalnych oraz ponownego wykorzystania odpadów Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska Rodzaje projektów 4.1 sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowe system monitoringu wód podziemnych poprzez zakup urządzeń i niezbędnego wyposaŝenia. Segregacja odpadów Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów, bądź ich części Budowa nowego składowiska o zasięgu regionalnym na wyroby zawierające azbest. Instalacje słuŝące do przetwarzania i wykorzystywania odpadów (recykling) Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 28

29 4.1 Poziom dofinansowania 85%-100% Projekty w obszarze gospodarki wodno-ściekowej: - infrastruktura wodno-ściekowa - od 1 mln PLN do 10 mln PLN; - monitoring - do 780 tys. PLN; 2. Projekty w obszarze gospodarki odpadami od 300 tys. do 2 mln PLN. Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska Rodzaje projektów 4.3 TYP 1 W zakresie instalacji słuŝących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych: - budowa, przebudowa obiektów budowlanych; - zakup lub modernizacja urządzeń. TYP 2 Budowa/modernizacja/wyposaŜenie systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń). TYP 3 Zakup instalacji (urządzeń) i roboty budowlane mające na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym niskiej emisji ) w obiektach publicznych. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 29

30 Działanie 4.3 Poziom dotacji 85%-100% od 250 tys. do 5 mln PLN SESJA II Procedury aplikacji do RPO WO 60 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 30

31 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego: W celu prawidłowej konstrukcji projektu oraz prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie niezbędna jest dla potencjalnego beneficjenta znajomość następujących dokumentów: Program Operacyjny. Szczegółowy Opis Priorytetów. Kryteria wyboru projektów. Wzór wniosku o dofinansowanie. Wzór umowy o dofinansowanie. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w poszczególnym programie. 61 Cykl Ŝycia projektu: Przygotowanie uzasadnienia biznesowego (biznes planu/studium wykonalności) Sporządzanie wniosku na konkurs (Dokumentacja: SzOO-wytyczne, aplikacja w generatorze projektów, instrukcja wypełniania, zasady kwalifikowalności wydatków, kryteria wyboru projektów). Ocenianie (komisja oceny projektów) - na bieŝąco lub w rundach konkursowych. Zawarcie umowy na realizację projektu (ewentualne uzgadnianie zmian). Zrealizowanie projektu (harmonogram!) Rozliczenie projektu. 62 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 31

32 Dobry projekt: jest zgodny z celem programu oraz spójny; jest w pełni zgodny z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie dla danego Programu; zawiera wystarczające uzasadnienie dla realizacji projektu oraz komplet informacji o przedsięwzięciu; nie zawiera ogólnikowych, mało konkretnych sformułowań, sloganów, uniwersalnych opisów, itp.; koncentruje się na konkretnych potrzebach (barierach i problemach projektodawcy) oraz potrzebach rynku; nie jest zbyt przeszacowany. 63 Wskaźniki: Wskaźniki: - Produktu - muszą być osiągnięte w 100% - Rezultatu i Oddziaływania margines elastyczności Nie moŝliwa jest rezygnacja ze wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, moŝliwa jest jedynie weryfikacja. Nie osiągnięcie zaplanowanych wskaźników jest powodem do rozwiązania umowy i zwrotu wypłaconego dofinansowania wraz z odsetkami. 64 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 32

33 Warto pamiętać: Rozwiązujmy prawdziwe problemy, a nie szukajmy ich na siłę. Dofinansowanie to refundacja części poniesionych wydatków. Projekt musimy w pełni sfinansować nie czekając na dofinansowanie. 65 Zasady składania dokumentacji aplikacyjnej: UWAGA na: zgodne dane w róŝnych, korespondujących ze sobą częściach wniosku; spójność danych we wniosku oraz załącznikach; podpisanie wniosków oraz załączników (ew. parafy); potwierdzenie za zgodność z oryginałem (gdzie trzeba). 66 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 33

34 Zasady składania dokumentacji aplikacyjnej: KaŜdy egzemplarz wersji papierowej wniosku oraz dokumentów towarzyszących ma być: trwale spięty, parafowany na kaŝdej stronie (nie zawsze wymóg), podpisany na ostatniej stronie przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania wnioskodawcy, przekazany w zaklejonej kopercie. 67 Częste powody negatywnej oceny wniosków (1) Niezgodność projektu z celem oraz zakresem merytorycznym działania - uwzględnienie w wydatkach kwalifikowanych projektu działań niekwalifikowanych. Koszty projektu są zbyt zawyŝone/niewystarczająco uzasadnione. Kondycja finansowa wnioskodawcy, oceniona na podstawie załączników do wniosku, nie gwarantuje całkowitej / terminowej realizacji projektu. Niewystarczające uzasadnienie dla realizacji projektu oraz nierealne/niepoprawnie skwantyfikowane wskaźniki celów realizacji projektu. 68 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 34

35 Częste powody negatywnej oceny wniosków (2) Niewystarczająco wykazana trwałość rezultatów projektu w czasie (zbyt oszczędna liczba wskaźników realizacji celów projektu na poziomie rezultatu, zbyt oszczędnie wypełniony punkt dotyczący trwałości projektu). Niska efektywność kosztowa (wysokość przewidywanych wydatków jest niewystarczająco uzasadniona w kontekście zaplanowanych celów projektu oraz działań, szczególnie w przypadku, gdy oszacowane wydatki wyraźnie przewyŝszają średnie ceny rynkowe usług/sprzętu lub średnie stawki wynagrodzeń). 69 Częste powody negatywnej oceny wniosków (3) Projekt nie prezentuje wyników szczegółowej analizy potrzeb wnioskodawcy (analizy problemów lub barier stojących na drodze rozwoju wnioskodawcy) oraz analizy potrzeb rynku/kontrahentów, jako uzasadnionej podstawy do jego realizacji. Projekt nie prezentuje tego, w jaki sposób jego realizacja będzie mieć pozytywny wpływ na zaspokojenie przedstawionych potrzeb. Projekt opiera się na zbyt ogólnikowych i szablonowych opisach oraz uzasadnieniach, w zbyt małym stopniu odnoszących się do specyfiki oraz faktycznych potrzeb wnioskodawcy, specyfiki projektu, rynku 70 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 35

36 Warunki powodzenia wniosku (lista kontrolna): Wniosek złoŝony we właściwej instytucji. Dotyczy właściwego programu. Jest zgłoszony w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie. Zgłoszony w odpowiednim terminie (dot. konkursów zamkniętych). Został sporządzony na właściwym formularzu. Jest kompletny (wypełnione wszystkie pola, strony, załączniki). Pieczęć wnioskodawcy i podpisy osoby upowaŝnionej. ZłoŜony w oryginale i w wersji elektronicznej. Suma kontrolna na wszystkich stronach wniosku jest identyczna w wersji elektronicznej i na wydruku. Wersje papierowe i elektroniczna są identyczne. Wniosek jest wypełniony w języku polskim. Wnioskodawca moŝe ubiegać się o środki w ramach działania (wskazany jest w grupie beneficjentów). Wnioskodawca moŝe wykazać prawidłowość wywiązywania się z realizowanych uprzednio zadań finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 3 lat. 71 Warunki powodzenia wniosku (lista kontrolna): Realizacja planowanego przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych odpowiedniego programu. Zasady dokonywania wydatków w projekcie są zgodne z z wyznaczonymi dla działania (kwalifikowalność wydatków). Występuje zgodność udziału %dofinansowania z UE i budŝetu państwa. Zgodność minimalna i maksymalna wartości projektu wskazanej w dokumentacji konkursowej. Zgodność z celami programu i opisem działania w szczegółowym opisie priorytetów. Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia wskaźników załoŝonych w danym programie. Występuje zgodność z politykami horyzontalnymi i zasadami wspólnotowymi (polityka równych szans i zasada zrównowaŝonego rozwoju). Wnioskodawca posiada zasoby organizacyjne i ludzkie wystarczające do przeprowadzenia projektu. Wykazana jest racjonalność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań określonych w projekcie. Instrumenty i środki słuŝące realizacji projektu są dobrane dobrze (adekwatność doboru). Rezultaty projektu są zidentyfikowane w przejrzysty sposób. 72 Harmonogram działań odpowiada załoŝeniom projektu. Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 36

37 Pytania i dyskusja? 73 Dziękuję Państwu za uwagę! 74 Wsparcie ze strony EU dla inwestorów- RPO 37

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców/firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego/ych pracownika/ów

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo