DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ " " Warszawa, dnia 30 marca 1995 r. Nr 33 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie organizacji, zadań i wyposażenia ratownictwa górniczego przedsiębiorcy i podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym oraz prowadzenia akcji ratowniczych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie organizacji. zadań i wyposażenia ratownictwa górniczego przedsiębiorcy i podmiotu zawodowo trudniącego si.~ ratownictwem górniczym oraz prowadzenia akcji ratowniczych. Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE Ratownictwo górnicze tworzą: 1) służby ratownictwa przedsiębiorcy, 2) Centr.alna Stacja Ratownictwa Górniczego oraz inne podmioty zawodowo trudniące się ratownictwem górniczym, zwane dalej "jednostkami ratownictwa". 2. Zadaniem podmiotów, o których mowa w ust. 1, jest niesienie niezwłocznej pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia pracowników zakładu górniczego oraz innych osób znajdujących się w zakładzie górniczym, a także w razie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, powstałych w szczególności wskutek pożaru, wybuchu gazów lub pyłu węglowego, wyrzutu gazów lub skał, wdarcia się wody do wyrobisk, zawału, tąpnięcia, erupcji otworowej lub awarii energomechanicznej Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, przedsiębiorca może, za zgodą właściwego organu państwowego nadzoru górniczego, spełnić obowiązek zorganizowania i utrzymywania służby ratownictwa w zakładzie górniczym przez: 1) stałą zorganizowaną współpracę służb ratownictwa kilku przedsiębiorców lub 2) powierzenie jednostce ratownictwa, w całości lub w części, czynności w zakresie ratownictwa górniczego. 2. Przedsiębiorca prowadzący ruch odkrywkowego zakładu górniczego, w którym nie są utrzymywane podziemne wyrobiska górnicze oraz nie istnieje możliwość powstania atmosfery niezdatnej do oddychania, może spełnić obowiązek zorganizowania utrzymywania służby ratownictwa w zakładzie górniczym także przez powierzenie czynno ś ci w tym zakresie innym niż jednostka ratownictwa podmiotom zawodowo trudniącym się wykonywaniem zadań związa nych z niesieniem pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo zagrożenia mienia. 3. Jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przedsiębiorca, niezależnie od wymagań dotyczących służby ratownictwa w zakładzie górniczym, powinien również spełniać wymagania przewidziane dla jednostki ratownictwa, określone w rozdziale 3 rozporządzenia , W przypadku współpracy, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 1, w umowie pomiędzy przedsiębiorcami należy w szczególności ustalić harmonogram utrzymywania zastępów dyżurujących w zakładach górniczych oraz wskazać stronę upoważnioną do koordynowania wszelkich przedsięwzięć związanych z wykonywaniem czynności objętych jej zakresem. 2. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, powinni spełniać wymagania przewidziane w W przypadku powierzenia czynności, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 2, w umowie pomiędzy przedsiębiorcą a Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego lub inną jednostką ratownictwa należy w szczególności ustalić : 1) harmonogram utrzymywania przez strony zastępów dyżurujących, z ewentualnym określeniem zakresu obowiązku delegowania przez przedsiębiorcę ratowników do zastępów dyżurujących w jednostce ratownictwa, 2) zasady współpracy w zakresie dotyczącym możliwości korzystania ze sprzętu i wyposażenia, 3) stronę uprawnioną do koordynowania przedsięwzięć będących przedmiotem umowy, 4) wielkość odpłatności przysługującej jednostce ratownictwa od przedsiębiorcy za usługi świadczone przez tę jednostkę

2 Dziennik Ustaw Nr Poz W razie powierzenia Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego lub innej jednostce ratownictwa czynności w zakresie ratownictwa górniczego przez więcej niż jednego przedsiębiorcę, wszystkie zainteresowane podmioty powinny dążyć do współpracy, w celu wykonania zadań, o których mowa w 1 ust. 2, określając w drodze umowy szczegółowe zasady współpracy. Przepisy 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 2. W razie powierzenia czynności, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 2, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego przedsiębiorca wykonuje obowiązek określony wart. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96), zwanej dalej "ustawą". 3. W razie gdy nie zachodzą okoliczności określone w ust. 2, p rzedsiębiorca wykonuje obowiązek określony wart. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy przez zawarcie odrębnej umowy z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego, w której należy ustalić : 1) rodzaj specjal istycznych służb Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, zobowiązanych do uczestnictwa w akcji ratowniczej, 2) zasady wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratowniczego, 3) zasady koordynacji przedsięwzięć związanych z realizacją zadań, o których mowa w 1 ust. 2, 4) wysokość odpłatności za usługi świadczone przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego. 7. Zo b owiązu j ąc przedsiębiorcę do dokonania zmian w organizacji lub wyposażeniu ratownictwa górniczego w trybie art. 75 ust. 2 ustawy, właściwy organ państwowego nadzoru górniczego może w szczególności nakazać przedsiębiorcy : 1) stałą zorganizowaną współpracę służb ratownictwa kilku przedsiębiorców lub 2) powierzenie c zynności w zakresie ratownictwa górniczego Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego lub innej jednostce ratownictwa W celu prawidłowego funkcjonowania ratownictwa górniczego dla każdego zakładu górniczego należy sporządzi ć plan ratownictwa, który w szczególności powinien określać sposób prowadzenia akcji ratowniczej w razie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub ruchu zakładu górniczego, spowodowanego pożarem, tąpnięciem, wybuchem gazów lub pyłu węglowego, wyrzutem gazów i skał, zawa łem wyrobiska, wdarciem się wody do wyrobisk górniczych, erupcją płynu złożowego, wydzielaniem się siarkowodoru, wybuchem pyłów siarkowych, awarii energomechanicznych lub innymi przyczynami. 2. Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien wskazywać sposób wykonania obowiązków w zakresie ratownictwa górniczego, a w szczególności : 1) organizację służb ratownictwa w zakładz i e górniczym, 2) podmioty z obowiązane do współpracy ze służbą ratownictwa w zak ła d zi e górniczym, ze wskazaniem ustalonego zakresu współpracy, 3) niezbędne wyposażenie w sprzęt ratowniczy. 3. W przypadkach, o których mowa w 2 ust. 2, plan ratownictwa powinien wskazywać podmiot zobowiązany do uczestniczenia w akcji ratowniczej oraz określać sposób współd zia ł an i a s łu ż b z akładu górniczego z prowadzącym akcję 4. Plan ratownictwa, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ państwowego nadzoru górniczego. 5. Szczegółowe wymagania dotyczące treści planu ratownictwa oraz sposobu jego sporządzania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia W zakładzie górniczym i w jednostce ratownictwa należy prowadzić dokumentację w zakresie ratownictwa górniczego. 2. Rodzaje dokumentacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 10. Za stan ratownictwa górniczego w zakładzie górniczym odpowiada kierownik ruchu zakładu górniczego. Rozdział 2 ZADANIA, ORGANIZACJA I WYPOSAŻENIE SŁUŻB RATOWNICTWA W ZAKŁADZIE GORNICZYM 1. Postanowienia ogólne Przepisy niniejszego rozdziału określają wymagania, jakim powinny odpowiadać służby ratownictwa w podziemnych zakładach górniczych i w zakładach wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. 2. Wymagania, jakim powinna odpowiadać służba ratownictwa w odkrywkowych zakładach górniczych, określa każdorazowo plan ratownictwa, o którym mowa w Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do odkrywkowych zakładów górniczych, jeśli w za kładach tych utrzymywane są podziemne wyrobiska górnicze lub istnieje możliwość powstania atmosfery niezdatnej do oddychania i do magazynowania substancji w górotworze. 4. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do organizacji ratownictwa górniczego w zakładach wykonujących prace geologiczne, obejmujące roboty wykonywane w granicach obszaru górniczego, utworzonego dla kopaliny podstawowej, lub wykonywane z użyciem materia łów wybuchowych albo gdy projektowana głęboko ś ć wyrobiska przekracza 30 m oraz do składania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych, chyba że przepis szcze gólny stanowi inaczej W zakładzie górniczym powinna być zorganizowana drużyna ratownicza oraz odpowiednio wyposażona kopalniana stacja ratownictwa górniczego. 2. W przypadku zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi obowiązek posiadania kopalnianej stacji ratownictwa górniczego może zostać spełniony przez utrzymywanie zakładowej stacji ratownictwa górniczego, obejmującej zakresem działania cały teren objęty robotami prowadzonymi przez przedsiębiorcę. 3. Do zakładowej stacji ratownictwa stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kopalnianej stacji ratownictwa górniczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej Drużynę ratowniczą zakładu górniczego stanowią kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego, jego zastępcy, ratownicy górniczy oraz mechanicy sprzętu ratowniczego. 2. W skład drużyny ratowniczej zakładu górniczego wchodzą także w charakterze specjalistów osoby posiadają-

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 162 ce szczególne kwalifikacje w zakresie zwalczania zagrożeń górniczych i prowadzenia akcji ratowniczych, które wyznacza kierownik ruchu zakładu górniczego W drużynie ratowniczej zakładu górniczego powinny być wydzielone zastępy ratownicze. 2. Zastęp ratowniczy składa się z zastępowego oraz czterech ratowników, z których jeden pełni dodatkowo funkcję zastępcy zastępowego. 3. Zastępowy ch wyznacza kierownik ruchu zakładu górniczego na wniosek kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. Pracą poszczególnych zastępów kierują zastępowi. ~. 4. Liczba zastępowych w drużynie ratowniczej powinna być odpowiednio większa od liczby zastępów tworzących drużynę ratowniczą. 5. W przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa pracy, w drużyni e ratowniczej należy utrzymywać specjalistyczne zastępy ratownicze do wykonywania w czasie akcji ratowniczej prac, które wymagają szczególnych umiejętności, zwłaszcza w zakresie obsługi specjalistycznych urządzeń Drużyną ratowniczą zakładu górniczego kieruje kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. 2. Kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego powinien mieć co najmniej dwóch zastępców. 3. Kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego lub co r:ajmniej jeden z jego zastępców powinien być czynnym ratownikiem górniczym Kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego oraz jego zastępców wyznacza kierownik ruchu zakładu górniczego spośród osób kierownictwa lub wyż szego dozoru ruchu tego zakładu. 2. W przypadkach szczególnych w zakładach górniczych innych niż podziemne można w odniesieniu do kier-ownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego odstąpić od niektórych wymagań określonych w ust. 1 i 15 ust Do obowiązków kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego należy w szczególności : 1) zapewnienie wymaganego wyposażenia i wyszkolenia drużyny ratowniczej oraz wyposażen i a kopalnianej stacji ratownictwa górniczego, 2) dbanie o stałą gotowość drużyny ratowniczej, odpowiedni stan pomieszczeń, właściwe zatrudnianie zastępów dyżurujących oraz sprawne działanie sprzętu stanowiącego wyposażenie kopalnianej stacji ratownictwa górniczego, 3) prowadzenie ~godnie z harmonogramem ćwiczeń ratowniczych oraz terminowe kierowanie ratowników na badania lekarskie i wymagane szkolenia, 4) kontrola pracy mechaników sprzętu ratowniczego, nad zór nad pracą punktu wydawania tlenowych aparatów ucieczkowych i gospodarką pochłaniaczami ochronnymi oraz prowadzenie przeszkolenia załóg w ich użytkowaniu. 5) kontrola, co najmniej raz w mie s iącu, stanu tlenowych (powietrznych) aparatów oddechowych roboczych i pozostałego sprzętu ratowniczego oraz przedstawianie jej wyników, co najmniej raz na kwartał, kierownikowi ruchu zakładu górniczego, 6) prowadzenie ewidencji członków drużyny ratowniczej i udokumentowanie w niej badań lekarskich, ćwiczeń, dyżurów, szkoleń i udziału w akcjach ratowniczych, 7) prowadzenie ewidencji osób przeszkolonych w zakresie ratownictwa, nie będących ratownikami, 8) przestrzeganie zasad obowiązujących przy obchodzeniu się z gazami sprężonymi, terminów przeglądów odpowiednich części tlenowych (powietrznych) aparatów oddechowych roboczych oraz legalizacji butli i przyrządów kontrolno-pomiarowych. 18. W razie zawarcia 'przez przedsiębiorcę z Centralną Stacją' Ratownictwa Górniczego lub inną jednostką ratownictwa umowy, o której mowa w 5, kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego jest zobowiązany do: 1) wyznaczania ratowników do pełnienia dyżurów w górniczym pogotowiu ratowniczym, utrzymywanym przez tę jednostkę, 2) opracowywania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, harmonogramu ćwiczeń dla zastępów ratowniczych w uzgodnieniu z jednostką ratownictwa , Przynależność do d r użyny ratowniczej jest dobrowolna. 2. Ratownik górniczy obowiązany jest uczestniczyć w pogotowiu ratowniczym oraz brać udział w ćwiczeniach i akcjach ratowniczych, 3. Ratownik obowiązany jest co 5 lat odbyć kurs okresowy dla ratowników górniczych. 4. W razie niewywiązywania się ratownika ze swoich obowiązków, może on zostać czasowo lub na stałe wykluczony ze sk ł adu drużyny ratowniczej. 20, W razie wezwania lub ogłoszenia alarmu w zakładz i e górniczym, ratownik obowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do kopalnianej stacji ratownictwa górniczego lub do innego wyznaczonego miejsca, Mechaników sprzętu ratowniczego, zwanych dalej "mechanikami", wyznacza kierownik ruchu zakładu górniczego, na wniosek kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. 2. Kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego wyznacza, spośród podległych mu mechaników, pierwszego mechanika, który sprawuje nadzór nad pozostałymi mechanikami , Do obowiązków mechanika należy w szczególności : 1) utrzymywanie na swojej zmianie w stałej gotowości do akcji tlenowych i powietrznych aparatów oddechowych roboczych oraz pozostałego sprzętu, 2) kontrola, naprawa, konserwacja i dezynfekcja tlenowych i powietrznych aparatów oddechowych roboczych oraz pozostałego sprzętu ratowniczego, stanowiącego wyposażenie kopalnianej stacji ratownictwa, i prowadzenie odpowiednich książek kontroli, 3) zaopatrywanie wszystkich urządzeń ratowniczych w numery, i znaki własności stosowane w ' zakładzie górniczym,

4 Dziennik Ustaw Nr Poz ) przedstawianie raz w miesiącu kierownikowi kopalnianej stacji ratownictwa górniczego do wglądu i potwierdzenia wszystkich prowadzonych książek ewidencyjno -kontrolnych, 5) zapewnienie, aby w pomieszczeniach przeznaczonych na przechowywanie tlenowych i powietrznych aparatów oddechowych roboczych oraz pozostałego sprzętu ratowniczego znajdował się wyłącznie sprzęt sprawny, przygotowany do akcji. 2. Do obowiązków mechanika sprzętu ratowniczego należy ponadto: 1) zgłoszenie dyspozytorowi ruchu zakładu górniczego miejsca pobytu dyżurujących na dole zastępów ratowniczych, z podaniem sposobu ich alarmowania, 2) ułożenie kart wezwań ratowników według stanu zatrudnienia, na podstawie wykazów markowni Mechanikowi zabrania się dokonywania w tlenowych i powietrznych aparatach oddechowych napraw i regulacji podzespołów, które są zastrzeżone przez producenta danego sprzętu. 2. Naprawy i regulacje w tym zakresie mogą być wykonywane wyłącznie przez serwisy techniczne producentów W zakładzie górniczym można stosować wyłącznie sprzęt ratowniczy do ochrony dróg oddechowych, dopuszczony do stosowania na podstawie odrębnych przepisów. 2. Stan sprzętu, O którym mowa w ust. 1, a także innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczej powinien w szczególności zapewnić: 1) skuteczne prowadzenie prac ratowniczych, 2) bezpieczeństwo ludzi w czasie likwidacji zagrożenia, zwłaszcza podczas wykonywania prac niebezpiecznych, wymagających użycia sprzętu specjalistycznego. 3. Sprzęt ratowniczy powinien być używany zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach wydanych przez producenta sprzętu. 4. Szczegółowe wyposażenie kopalnianej stacji ratownictwa górniczego i służb ratownictwa w zakładach górniczych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia W celu zapewnienia możliwości natychmiastowego użycia sprzętu ratowniczego powinien on być wodpowiedni sposób przechowywany, konserwowany i okresowo kontrolowany. Szczegółowe zasady obowiązujące w tym zakresie określają instrukcje wydane przez producenta sprzętu. 2. Tlenowe i powietrzne aparaty oddechowe robocze i aparaty ewakuacyjne należy przechowywać w kopalnianych stacjach ratownictwa górniczego. 3. Aparaty, o których mowa w ust. 2, mogą być wydawane wyłącznie przez mechaników sprzętu ratowniczego, na polecenie kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego albo jego zastępców, lub kierownika akcji ratowniczej. 4. Kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego obowiązany jest powiadomić kierownika ruchu zakładu górniczego o każdym wypadku podczas użycia aparatów, o których mowa w ust W razie powstania wypadku, o którym mowa w ust. 4, kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego jest obowiązany zapewnić: 1) odczytanie w aparacie, w którym zdarzył się wypadek, zapasu tlenu na manometrze oraz zamknięcie następnie zaworu butli tlenowej, 2) zabezpieczenie aparatu, wraz z przykręconą do niego maską używaną podczas wypadku, do dalszych badań, 3) 3 sztuki nie używanych i zaplombowanych pochłaniaczy CO tej samej partii, serii i daty produkcji, jakich u*yto w a 2 paracie, w którym zdarzył się wypadek, 4) przesłanie aparatu z pochłaniaczami, o których mowa w pkt 3, do dalszych badań jednostce wskazanej przez właściwy organ państwowego nadzoru górniczego Konserwację sprzętu ratowniczego należy przeprowadzić po każdorazowym jego użyciu, a także w okresach określonych instrukcjami, o których mowa w 25 ust Do konserwacji, kontroli i naprawy sprzętu ratowniczego zobowiązani są mechanicy sprzętu ratowniczego Sprzęt ratowniczy powinien być oznakowany symbolem zakładu górniczego i kolejnym numerem zgodnym z numerem podanym w ewidencji sprzętu ratowniczego, a także innymi oznaczeniami, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. 2. W celu ewidencji sprzętu ratowniczego należy prowadzić dokumentację określoną w przepisach szczególnych, w której należy odnotować informacje o użyciu sprzętu oraz o przeprowadzonej kontroli jego sprawności i o ewentualnych jego naprawach Pomieszczenia, w których przechowywany jest sprzęt ratowniczy, muszą zapewniać odpowiednie warunki do składowania, konserwacji i kontroli sprzętu. 2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, powinny być zabezpieczone przed dostępem do nich osób niepowołanych. 29. W zakładzie górniczym należy, w uzasadnionych przypadkach, utrzymywać w stanie gotowości jednostki transportowe do natychmiastowego przewozu sprzętu ratowniczego na miejsce akcji ratowniczej. 2. Wymagane kwalifikacje ratownika górniczego i mechanika sprzętu ratowniczego 30. Ratownikiem górniczym może być osoba, która: 1) ukończyła 21 lat. a nie przekroczyła 45 roku życia, 2) ma co najmniej roczny staż pracy w zakładzie górniczym w danej specjalności, 3) ma odpowiedni stan zdrowia oraz odpowiednie predyspozycje psychiczne, potwierdzone specjalistycznymi badaniami, 4) ukończyła kurs podstawowy dla ratowników górniczych i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym. 31. Mechanikiem sprzętu ratowniczego może być ratownik górniczy lub były ratownik górniczy, który: 1) ma staż ratowniczy nie krótszy niż 3 lata i wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne,

5 Dziennik Ustaw Nr Poz ) ukończył kurs podstawowy dla mechaników sprzętu ratowniczego i zdał egzamin z wynikiem pozytywnym. 3. Szkolenie ratownicze Szkoleniu z zakresu ratownictwa górniczego podlegają : 1) osoby kierownictwa akcji ratowniczych, 2) osoby kierownictwa drużyn ratowniczych, 3) członkowie drużyny ratowniczej, 4) lekarze-ratownicy górniczy, 5) osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, nie wchodzące w skład drużyny ratowniczej. 2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być prowadzone w formie kursów, seminariów i ćwiczeń ratowniczych, zgodnie z zasadami szkolenia określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 3. Zgodnie z zasadami szkolenia określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia jednostka ratownictwa wskazana przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego opracuje programy szkolenia, o których mowa w ust. 1. Programy te podlegają zatwierdzeniu przez właściwy organ państwowego nadzoru górniczego. 4. Szkolenie należy prowadzić z uwzględnieniem danej specjalności, wynikającej z rodzaju robót wykonywanych w poszczególnych zakładach górniczych. 5. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje. 6. Szkolenie powinno być prowadzone z oderwaniem od pracy Każdy ratownik biorący udział w ćwiczeniach musi mieć aktualne świadectwo odbycia badania lekarskiego, stwierdzające jego zdolność do pełnienia obowiązków ratownika górniczego, oraz aktualne świadectwo ukończenia kursu ratowniczego. 2. Ratownik, który odbywa ćwiczenia, nie może być zatrudniony na zmianie poprzedzającej ćwiczenia i następującej po ćwiczeniach. 34. Liczbę osób biorących udział w ćwiczeniach ustala każdorazowo kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego, przy czym liczba ta w podziemnym zakładzie górniczym nie może być mniejsza niż 10 i większa niż Zabezpieczenie medyczne służby ratownictwa górniczego Zabezpieczenie medyczne służby ratownictwa górniczego w zakładzie górniczym powinno obejmować badania lekarskie, mające na celu ustalenie, czy ratownicy górniczy i kandydaci na ratowników górniczych mają stan zdrowia odpowiedni do pełnienia funkcji. 2. Dla określenia stanu zdrowia ratowników górniczych i kandydatów na ratowników górniczych należy przeprowadzać badania lekarskie wstępne, kwalifikacyjne, kontrolne, okresowe i przeglądy lekarskie. 3. Badania, o których mowa w ust. 2, przeprowadzają lekarze uprawnieni w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach Badaniom wstępnym podlegają kandydaci na ratowników górniczych, skierowani na te badania przez kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego. 2. Badania wstępne wykonują lekarze zatrudnieni w przychodniach sprawujących opiekę lekarską w zakładzie górniczym. 37. Badaniom kwalifikacyjnym podlegają kandydaci na ratowników górniczych, których stan zdrowia w wyniku wstępnego badania został uznany za odpowiedni. 38. Badaniu kontrolnemu może podlegać ratownik górniczy; po każdym trwającym dłużej niż 14 dni okresie niezdolności do pracy z powodu choroby. Opinię na temat potrzeby skierowania ratownika na badania kontrolne wydaje lekarz, na wniosek kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. 39. Badaniom okresowym podlegają wszyscy ratownicy górniczy, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 40. Ratownik górniczy, który w wyniku badania został uznany za niezdolnego do pełnienia funkcji ratownika albo który nie odbył obowiązkowych badań, powinien zostać skreślony z ewidencji drużyny ratowniczej Ratownikom górniczym należy zapewnić: 1) badania lekarskie przed każdorazowym rozpoczęciem dyżuru w pogotowiu ratowniczym, 2) pełne świadczenia ambulatoryjne w czasie pełnienia służby w dyżurujących zastępach ratowniczych, o których mowa w 69 ust. 1 pkt 1, 3) udzielenie pomocy lekarskiej w czasie akcji ratowniczych, 4) sprawdzenie stanu zdrowia bezpośrednio po zakończeniu udziału w akcji ratowniczej. 2. Opiekę lekarską, o której mowa w ust. 1, zapewniają lekarze-ratownicy górniczy. 42. Zakład górniczy, na wypadek akcji ratowniczej, powinien mieć określoną w planie ratownictwa organizację pomocy lekarskiej przez lekarzy-ratowników górniczych i lekarzy nie będących ratownikami, jak również inną pomoc medyczną, możliwą do uzyskania. 5. Szczegółowe wymagania w zakresie organizacji wyposażenia służby ratownictwa górniczego w podziemnym zakładzie górniczym Kopalniana stacja ratownictwa górniczego powinna mieć pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i konserwacji sprzętu ratowniczego, do szkolenia teoretycznego i praktycznego ratowników oraz grupowania ratowników zmobilizowanych do akcji ratowniczej. 2. W kopalnianej stacji ratownictwa górniczego powinna znajdować się komora ćwiczeń ratowniczych do prowadzenia praktycznych ćwiczeń ratowniczych oraz szkolenia pracowników tego zakładu w posługiwaniu się sprzętem ochrony dróg oddechowych. 3. W punkcie ratownictwa górniczego powinien znajdować się zespół pomieszczeń przeznaczonych do przecho-

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 162 wywania i konserwacji sprzętu ratowniczego. Pomieszczenia te powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla tego rodzaju pomieszczeń w kopalnianej stacji ratownictwa górniczego Kopalniana stacja ratownictwa górniczego powinna być usytuowana w pobliżu szybu zjazdowego. 2. W zakładzie górniczym, w którym prowadzone są roboty górnicze i zjazd pracowników w kilku rejonach znacznie oddalonych od siebie, należy utrzymywać oprócz kopalnianej stacji ratownictwa górniczego także punkt (punkty) ratownictwa górniczego. 3. Decyzję o utworzeniu punktu ratownictwa górniczego i o jego lokalizacji podejmuje kierownik ruchu zakładu górniczego. 45. Projekt budowy (przebudowy) kopalnianej stacji ratownictwa górniczego powinien być zgodny z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 46. W zależności od liczby pracowników przebywających pod ziemią w ciągu doby ustala się następujące kategorie stacji ratownictwa górniczego: Kategoria stacji Liczba pracowników zatrudnionych w wyrobiskach I do 500 II od 501 do 2000 III powyżej Wyposażenie punktu ratownictwa górniczego w tlenowe aparaty oddechowe robocze i ewakuacyjne, materiały i sprzęt do prowadzenia akcji, kontroli, konserwacji i napraw oraz rodzaje niezbędnych pomieszczeń w punkcie ratownictwa ustala właściwy organ państwowego nadzoru górniczego, na wniosek kierownika ruchu zakładu górniczego. 2. Punkt ratownictwa górniczego powinien być wyposażony co najmniej w 10 tlenowych aparatów roboczych oraz dwa pozostające w rezerwie Każda osoba, której przydzielono pochłaniacz ochronny lub tlenowy aparat ucieczkowy, jest obowiązana: 1) mieć przy sobie pochłaniacz (aparat) od chwili zjazdu do wyrobisk do chwili wyjazdu na powierzchnię, 2) posługiwać się pochłaniaczem (aparatem) zgodnie z instrukcją użytkowania oraz chronić go przed uszkodzeniem, 3) odbywać okresowe szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie posługiwania się takim sprzętem. 2. Do kontroli przestrzegania postanowień ust. 1 są zobowiązane osoby dozoru ruchu zakładu górniczego. 3. Sposób gospodarowania pochłaniaczami ochronnymi i tlenowymi aparatami ucieczkowymi w zakładzie górniczym oraz zasady szkolenia w zakresie ich używania określa załącznik nr 5 do rozporządzenia Kierownik ruchu zakładu górniczego jest obowiązany ustalić liczebność i skład drużyny ratowniczej, uwzględniając rodzaje i stopień zagrożeń występujących w zakładzie górniczym. 2. Liczba ratowników w drużynie ratowniczej zakładu górniczego jest zależna od liczby pracowników zatrudnionych w ciągu doby pod ziemią i powinna wynosić co najmniej: 1) 15 ratowników górniczych, przy liczbie pracowników nie przekraczającej 500, 2) 50 ratowników górniczych, przy liczbie pracowników od 501 do 2000, 3) 80 ratowników górniczych, przy liczbie pracowników przekraczającej Osoby dozoru ruchu powinny stanowić nie mniej niż 20% stanu osobowego drużyny ratowniczej. 50. Kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego w podziemnym zakładzie górniczym oraz jego z a stę p cy powinni: 1) mieć co najmniej pięciol etni staż ratown ika górniczego, 2) ukończyć kurs dla kandydatów na kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego, 3) co 5 lat odbywać kurs okresowy dla kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego, 4) mieć możliwość niezwło czn ego przybycia na w ezwanie z zakładu górniczego. 51. Kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego w podziemnych zakładach górniczych, wydobywających kopaliny palne, nie może równocześnie pełnić innych funkcji w kierownictwie lub dozorze ruchu zakładu górniczego. 52. Funkcje zastępowego może pełnić ratownik górniczy mający co najmniej 6-letni staż pracy pod z i emią oraz 3-letni staż w ratownictwie górniczym Znaczki ratowników w markowni powinny odróżniać się od znaczków innych pracowników do ł owych. 2. W razie stosowania ewidencji komputerowej pracowników, identyfikatory ratowników powinny odróżniać się od identyfikatorów pozostałych pracowników Mechanicy powinni być zatrudnieni w kopalnianej stacji ratownictwa górniczego na wszystkich zmianach, zarówno w dniach roboczych, jak i w dniach wolnych od pracy. 2. Oprócz mechaników stale zatrudnionych w kopalnianej stacji (punkcie) ratownictwa górniczego w zakładzie górniczym powinni być zatrudnieni co najmniej dwaj mechanicy rezerwowi. 3. Mechanicy rezerwowi obowiązani są raz na kwartał pełnić 5-dniowy dyżur w kopalnianej stacji ratownictwa górniczego na zmianie, na której jest zatrudniony pierwszy mechanik W wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających kopaliny palne należy utrzymywać zastępy ratownicze dyżurujące stale na wszystkich zmianach w dniach pracy oraz w dniach wolnych od pracy. 2. W zakładach górniczych innych ani że li w ymienione w ust. 1 utrzymywanie dyżurujących zastępów ratowniczych w wyrobiskach podziemnych jest obowiązkowe, jeżeli wynika to z planu ratownictwa. 56. Kierownik ruchu zakładu górniczego o kreśl a liczbę zastępów dyżurujących, które należy utrzymywać

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 162 w tym zakładzie na poszczególnych zmianach w dniach pracy oraz w dniach wolnych od pracy, zgodnie z planem ratownictwa Zastępy dyżurujące w podziemnych zakładach górniczych powinny być zatrudniane przede wszystkim przy pracach profilaktycznych w wyrobiskach, z których mają zapewniony szybki transport do innych rejonów zakładu górniczego. 2. Rodzaj i miejsce pracy zastępów zatrudnionych w warunkach, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik działu wentylacji zakładu górniczego. 3. Zmiana zastępów dyżurujących odbywa się w razie potrzeby w miejscu pracy lub na wyznaczonej drodze dojścia do kopalnianej stacji ratownictwa górniczego Zastęp dyżurujący powinien mieć bezpośred łączność z centralą telefoniczną zakładu górniczego. nią 2. Zastępowy zastępu dyżurującego obowiązany jest podać miejsce zatrudnienia i numer aparatu telefonicznego do: 1) kopalnianej stacji ratownictwa górniczego, 2) centrali telefoniczej zakładu górniczego, 3) dyspozytora ruchu zakładu górniczego. 3. Mechanik sprzętu ratowniczego dyżurujący w kopalnianej stacji ratownictwa górniczego jest obowiązany sprawdzić łączność z zastępem dyżurującym przynajmniej 2 razy na zmianę. 4. Zastępowy zastępu dyżurującego, udający się do miejsca pracy na dole lub powracający z tego miejsca po ukończen i u pracy, w drodze do szybu jest obowiązany zgłaszać się telefonicznie do kopalnianej stacji ratownictwa górniczego Zastęp dyżurujący powinien składać się z ratowników o różnych specjalnościach. 2. Ratownicy zastępu dyżurującego powinni być zapoznani z układem wyrobisk zakładu górniczego. 3. Imienny skład zastępu dyżurującego ustala kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego, z uwzględnieniem postanowień ust Mechanik sprzętu ratowniczego wpisuje do.. Dziennika kopalnianej stacji (punktu) ratownictwa górniczego" nazwiska ratowników, numery tlenowych aparatów oddechowych, miejsce pracy zastępu oraz zadania do wykonania W uzasadnionych przypadkach, w dni wolne od pracy mogą być utrzymywane dyżury zastępów ratowniczych dla kilku zakładów górniczych. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, w planach ratownictwa zakładów górniczych, dla których są utrzymywane wspólne dyżurujące zastępy ratownicze, należy określić zasady organizacji takich dyżun:;,w oraz wskazać koordynatora takiej organizacji. 3. Zastępy, o których mowa w ust. 1, powinny się składać co najmniej z 10 ratowników (w tym 2 zastępowych), a także mechanika oraz osoby dozoru ruchu będącej ratownikiem górniczym. 4. Zastępy dyżurujące dla kilku zakładów górniczych powinny przebywać w kopalnianej stacji ratownictwa górniczego lub w jej pobliżu i powinny mieć zapewnioną opiekę lekarską 5. Do dyspozycji zastępów dyżurujących, zabezpieczających kilka zakładów górniczych, powinien być utrzymywany przez cały okres dyżuru środek transportu, wraz z kierowcą, przystosowany do przewozu ludzi i sprzętu ratowniczego. 6. Jeżeli w jednym z zakładów górniczych są utrzymywane zastępy, o których mowa w ust. 1, w pozostałych zakładach górniczych należy zatrudniać na każdej zmianie co najmniej jednego przewodnika, będącego ratownikiem górniczym Zastęp dyżurujący, oprócz osobistego wyposażenia ratowników, powinien mieć sprzęt ratowniczy. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określa załącznik nr Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przechowywane jak najbliżej miejsca pracy dyżurującego zastępu ratowniczego. 3. Jeżeli dyżurujący zastęp ratowniczy jest zatrudniony przez dłuższy czas w tym samym rejonie zakładu górniczego, wyposażenie tego zastępu może pozostawać pod ziem i ą. Aparaty oddechowe należy jednak wywozić na powierzchnię co najmniej raz na 24 godziny, a pozostały sprzęt ratowniczy - w okresach zgodnych z zasadami kontroli i konserwacji tego sprzętu. 4. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 3, powinno być ' przekazywane pod ziemią pomiędzy zastępowymi zastępów : kończącego i podejmującego pracę. 6. Szczegółowe wymagania w zakresie organizacji i wyposażenia służby ratownictwa górniczego w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi 62. W zakładach górniczych wydobywającyc h rop ę naftową i gaz ziemny należy utrzymywać co najmniej: 1) w granicae,h lądu : a) 2 zastępy ratownicze przy występującym zagrożeniu siarkowodorowym, b) 1 zastęp ratowniczy przy występowaniu innych zagrożeń, 2) w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej - 2 zastępy ratownicze na każdym z obiektów wydobywczych zakładu. 63. W zakładach wydobywających siarkę otworami wiertniczymi metodą wytapiania minimalna liczba zastępów powinna być następująca: Liczba pracowników zakładu górniczego Kategoria kopalnianej stacji atownictwa górniczego Liczba zastępów do 100 I 2 od 101 do 500 II 4 powyżej 500 III 8 '64. W przypadkach innych aniżeli określone w 62 i 63 organizacja służby ratownictwa górniczego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w planie ratownictwa Kierownikiem kopalnianej stacji ratownictwa górniczego może być osoba: 1) kierqwnictwa lub wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o dużym doświadczeniu w zakresie opanowywania zagrożeń w danej specjalności albo

8 Dziennik Ustaw Nr Poz ) kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego, będąca ratownikiem albo byłym ratownikiem górniczym o stażu w ratownictwie nie krótszym niż 3 lata. 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane ukończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie określone w 32 oraz co 5 lat odbyć ponowne szkolenie (kurs) Miejsce pracy ratowników zatrudnionych na danej zmianie oraz innych pozostających w dyspozycji należy odnotować u dyspozytora zakładu górniczego lub w miejscu określonym w planie ratownictwa. 2. W szczególnych przypadkach kierownik ruchu zakładu górniczego może nakazać pełnienie stałego dyżuru zastępu ratowniczego w określonym miejscu i czasie. 67. W zakładach poszukujących ropy naftowej i gazu ziemnego, prowadzących roboty geologiczne wykonywane w granicach obszaru górniczego, utworzonego dla kopaliny podstawowej. lub wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska przekracza 30 m należy utrzymywać : 1) co najmniej 4 zastępy ratownicze, gdy roboty są wykonywane w granicach lądu stałego, 2) 2 zastępy dla każdego z obiektów (platformy wiertniczej), gdy roboty są wykonywane w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 3 ZADANIA, ORGANIZACJA ORAZ WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI RATOWNICTWA 1. Postanowienia ogólne Jednostka ratownictwa powinna spełniać wymagania niezbędne do wykonywania czynności w zakresie ratownictwa górniczego, w szczególności dysponować zastępami ratowniczymi i pogotowiami specjalistycznymi oraz sprzętem niezbędnym do realizowania jej zadań. 2. Do zadań jednostki ratownictwa, oprócz niesienia pomocy, o której mowa w 1 ust. 2, należy w szczególności: 1) organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych z zakresu ratownictwa górniczego, 2) przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu ratownictwa górniczego, 3) przeprowadzanie badań lekarskich ratowników górniczych, 4) badanie i opiniowanie sprzętu ratowniczego, 5) wykonywanie specjalistycznych analiz chemicznych prób powietrza. 3. W razie powierzenia przez przedsiębiorcę jednostce ratownictwa czynności w zakresie ratownictwa górniczego, dodatkowe zadania jednostki ratownictwa wynikać mogą z umowy, o której mowa w 5. Zadania te mogą obejmować w szczególności udzielanie pomocy technicznej przy organizowaniu i wyposażeniu ratownictwa w zakładzie górniczym. 4. Właściwy organ państwowego nadzoru górniczego, w celu prawidłowego wykonania zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, może nakazać jednostce ratownictwa niezbędne zmiany w organizacji oraz uzupełnienie lub zmiany wyposażenia, w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia Jednostka ratownictwa może wykonywać swoje zadania za pomocą : 1) dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych, 2) zawodowych pogotowi specjalistycznych, 3) dyżurujących zastępów dla grup zakładów górniczych. 2. Zawodowymi ratownikami górniczymi, tworzącymi drużynę ratowniczą jednostki ratownictwa, są : 1) ratownicy górniczy, wchodzący w skład zawodowych zastępów ratowniczych, 2) ratownicy górniczy oraz ci pracownicy jednostki ratownictwa, którzy wchodzą w skład zawodowych pogotowi specjalistycznych, 3) lekarze-ratownicy górniczy. 3. Jednostka ratownictwa może, w zależności od potrzeb, tworzyć oddziały terenowe W ramach umowy, o której mowa w 5, przedsiębiorca i jednostka ratownictwa mogą postanowić, że : 1) w skład dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych i pogotowi specjalistycznych, określonych w 69 ust. 1 pkt 1 i 2, mogą wchodzić ratownicy delegowani z zakładu górniczego przedsiębiorcy, 2) w skład dyżurujących zastępów ratowniczych, określonych w 69 ust. 1 pkt 3, mogą wchodzić ratownicy delegowani z zakładu górniczego przedsiębiorcy na okres nie przekraczający 15 dni. 2. Ratownicy górniczy, o których mowa w ust. 1, zachowują w okresie delegowania z zakładu górniczego wszelkie uprawnienia przysługujące ratownikom górniczym w zakładach górniczych. 71. W jednostce ratownictwa powinien być sporządzony regulamin określający obowiązki zastępów ratowniczych oraz pogotowi specjalistycznych, w tym także sposób szkolenia oraz odbywania ćwiczeń ratowniczych przez osoby wchodzące w skład tych zastępów i pogotowi. Regu lamin ten zatwierdza kierownik jednostki ratownictwa Dyżurujące zawodowe zastępy ratownicze, zawodowe pogotowia specjalistyczne oraz zastępy ratownicze dla grup zakładów górniczych powinny być utrzymywane w stałej gotowości, umożliwiającej natychmiastowy wyjazd na wezwanie z zakładu górniczego, w którym wystąpiło zagrożenie. 2. Zastępy, o których mowa w ust. 1, powinny przebywać w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach, umożliwiających pełnienie całodobowego dyżuru, a w szczególności zapewniających niezawodną łączność i utrzymywanie stałej gotowości do niezwłocznego przystąpienia do akcji ratowniczej. 73. W jednostce ratownictwa powinna być zorganizowana całodobowa służba dyspozytorska, dyżurująca w dniach pracy i w dniach wolnych od pracy Szkolenie z zakresu ratownictwa górniczego w jednostce ratownictwa powinno być prowadzone w for-

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 162 mie kursów, seminariów I cwlczeń ratowniczych, zgodnie z zasadami szkolenia określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 2. Na podstawie zasad szkolenia określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia jednostka ratownictwa wskazana przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego opracowuje programy szkolenia, o którym mowa w ust. 1. Programy te podlegają zatwierdzeniu przez właśc i wy organ państwowego nadzoru górniczego. 3. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, powinno obejmować : 1) kurs podstawowy i okresowy dla kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego, 2) kurs podstawowy i okresowy dla ratowników górniczych, 3) kurs podstawowy i okresowy dla mechaników sprzętu ratowniczego, 4) kurs dla kierowników akcji oraz kierowników baz ratowniczych, 5) kursy dla zastępów specjalistycznych, 6) inne kursy z zakresu ratownictwa górniczego, w zależności od potrzeb. 4. Oprócz kursów, o których mowa w ust. 3, w jednostce ratownictwa powinny być prowadzone: 1) kursy okresowe dla osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego, nie wchodzących w skład drużyny ratowniczej, 2) kurs z zakresu opanowania erupcji płynu złożowego dla osób dozoru górniczego oraz dla wiertaczy zmianowych w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi. 5. Osoby prowadzące szkolenia, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, powinny mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie ratownictwa górniczego oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w zakładzie górniczym i ich opanowywania W jednostce ratownictwa powinny być przeprowadzane okresowe ćwiczenia sprawdzające wiadomości nabyte na kursach dla ratown ików górniczych. 2. Ćwiczenia, o których mowa w ust. 1, powinny być przeprowadzane odrębnie dla zastępów specjalistycznych W jednostce ratownictwa powinna być zorganizowana medyczna służba ratownictwa górniczego, w której skład powinni wchodzić lekarze -ratownicy górniczy. 2. Kandydat na lekarza -ratownika górniczego powinien: 1) spełniać wymagania zdrowotne określone dla lekarzy -ratowników górniczych, 2) ukończyć kurs podstawowy dla ratowników górniczych. 3. Lekarz-ratownik górniczy jest obowiązany: 1) co 5 lat odbyć kurs okresowy dla ratowników górniczych, 2) nie rzadziej niż co 12 miesięcy przejść badania lekarskie w zakresie okreś l onym dla lekarzy-ratowników górniczych, 3) brać udział w ćwiczeniach ratowniczych i specjalistycznych szkoleniach ratowniczych. 77. Jednostka ratownictwa powinna dysponować środkami transportu do przewozu zastępów ratowniczych oraz pogotowi specjalistycznych, wraz z niezbędnym wyposażeniem do akcji ratowniczej w zakładzie górniczym. 78. Jednostka ratownictwa powinna utrzymywać odpowiednie służby do wykonywania zadań, o których mowa w 68 ust Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia jednostki ratownictwa w urządzenia, sprzęt i materiały oraz osób sprawujących ich obsługę określa załącznik nr 3 do rozporządzen ia. 2. szczej Ółowe wymagania dotyczące jednostki ratownictwa dla podziemnych zakładów górniczych Jednostka ratownictwa powinna utrzymywać na każdej zmianie roboczej, zarówno w dniach pracy, jak i w dniach wolnych od pracy, co najmniej dwa dyżurujące zawodowe zastępy ratownicze. 2. W skład dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych na każdej zmianie roboczej powinni wchodzić : 1) kierownik zawodowych zastępów ratowniczych, 2) 2 zastępowi, 3) 9 zawodowych ratowników górniczych, 4) mechanik sprzętu ratowniczego, będący zawodowym ratownikiem górniczym, 5) lekarz- ~atownik górniczy. 3. Funkcję kierownika dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych powinien pełnić specjalista jednostki ratownictw?, będący zawodowym ratownikiem górniczym, mający kwalifikacje do prowadzenia prac ratowniczych w zakładzie górniczym, określone przez jednostkę ratownictwa. 4. Ratownicy górniczy oraz mechanicy sprzętu ratowniczego jedljlostki ratownictwa powinni odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla ratowników górniczych oraz mechaników górniczych, będących członkami kopalnianej drużyny ratowniczej w podziemnym zakładzie górniczym W skład dyżurujących zastępów ratowniczych dla grup zakładów górniczych powinni wchodzić : 1) kierownik zastępów ratowniczych, 2) 2 zastępowi, w tym co najmniej 1 osoba dozoru, 3) 9 ratow\1ików górniczych, 4) mechanik sprzętu ratowniczego - ratownik górniczy, 5) lekarz-ratownik górniczy, 6) specjalista jednostki ratownictwa, mający kwalifikacje do prowadzenia prac ratowniczych. 2. Kierownikiem dyżurującach zastępów ratowniczych dla grup zakładów górniczych powinna być osoba mająca kwalifikacje kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. W uzasadnionych przypadkach funkcję kierownika zastępów może pełnić osoba dozoru wyższego będąca ratownikiem górniczym.

10 Dziennik Ustaw Nr Poz Osoby, o których mowa w ust. 1, powinny pełnić dyżur nieprzerwanie przez całą dobę. 4. Przepis 80 ust. 4 stosuje się odpowiednio Do wykonania prac ratowniczych wymagających zastosowania specjalnych technik ratowniczych w jednostce ratownictwa powinny być utrzymywane następujące pogotowia specjalistyczne: 1) pomiarowe - do pomiaru parametrów fizykochemicznych powietrza i gazów pożarowych oraz oceny stopnia wybuchowości mieszanin gazowych, 2) do inertyzacji powietrza kopalnianego, 3) pożarowo-pianowe - do wykonywania prac ratowniczych przy zwalczaniu pożarów podziemnych, wymagających zastosowania sprzętu i urządzeń do podawania pian gaśniczych oraz izolacji wyrobisk, górotworu i zrobów, 4) zawałowo-wiertnicze - do prowadzenia prac ratowniczych związanych z ratowaniem ludzi uwięzionych pod zawałem lub odciętych od czynnych wyrobisk wskutek tąpnięcia lub zawału, 5) wodne - do usuwania skutków wdarcia się lub nie kontrolowanego dopływu do wyrobisk wody albo wody z luźnym materiałem, 6) przewoźnych wyciągów ratowniczych - do ewakuacji pracowników lub prowadzenia innych prac ratowniczych w szybach lub otworach wiertniczych w i elkośrednicowych oraz prowadzenia prac awaryjno-rewizyjnych i kontrolnych, zarówno w szybach, jak i w otworach wielkośrednicowych. 2. W zależności od potrzeb w jednostce ratownictwa można tw orzyć pogotowia specjalistyczne inne aniżeli określone w ust Zawodowe pogotowia specjalistyczne powinny być zorganizowane w zastępy lub grupy specjalistyczne, utrzymywane w gotowości zarówno w dniach pracy, jak i w dniach wolnych od pracy. 83. Lekarze-ratownicy górniczy pełniący dyżur w pogotowiach utrzymywanych przez jednostkę ratownictwa są zobowiązani do: 1) uczestniczenia w akcjach ratowniczych, 2) udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, 3) uzgadniania z kierownictwem akcji ratowniczej zakresu dopuszczalnych fizycznych i termicznych obciążeń ratowników wykonujących prace ratownicze, 4) sprawowania opieki, o której mowa w 41 ust. 1, i przeprowadzania szkolenia medycznego ratowników górniczych Jednostka ratownictwa powinna mieć specjalistyczny oś rodek badań lekarskich oraz przychodnię lekarską do przeprowadzania badań lekarskich ratowników górniczych. 2. Ośrodek i przychodnia, o których mowa w ust. 1, powinny działać z zachowaniem jednolitych kryteriów określających : 1) metodykę badań lekarskich i kryteria oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym, 2) niezbędny zestaw środków i sprzętu medycznego do dyspozycji lekarza biorącego udział w akcji ratowniczej. 3) wymagania zdrowotne i zakres badań lekarskich dla lekarzy-ratowników górniczych, 4) sposób przeprowadzania przeglądów lekarskich ratowników przed wyjściem z bazy ratowniczej do strefy zagrożenia, 5) zasady naboru, zakres specjalistycznych szkoleń i badań lekarzy-ratowników górniczych. 3. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wskaże jednostkę ratownictwa dla określenia kryteriów, o których mowa w ust Szkolenia, o których mowa w 74 ust. 3 pkt 5, powinny być prowadzone przez specjalistów zawodowych pogotowi specjalistycznych jednostki ratownictwa, mających co najmniej 5- letni staż w ratownictwie górniczym. 3. Szczegółowe wymagania dotyczące jednostki ratownictwa dla zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi W skład pogotowia ratowniczego w jednostce ratownictwa dla zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi powinni wchodzić : 1) kierownik zastępów ratowniczych, 2) 5 ratowników górniczych, 3) 2 mechanicy sprzętu ratowniczego. 2. Kierownikiem zastępów ratowniczych powinna być osoba mająca kwalifikacje kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. W uzasadnionych przypadkach funkcję kierownika zastępów ratowniczych może pełnić osoba dozoru będąca ratownikiem górniczym. 3. Ratownicy górniczy oraz mechanicy ~przętu ratowniczego jednostki ratownictwa powinni odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla ratowników górniczych oraz mechaników górniczych, będących członkami kopalnianej drużyny ratowniczej w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi. 87. Jednostka ratownictwa może tworzyć pogotowia specjalistyczne, w zależności od rodzaju występujących zagrożeń. 88. W jednostce ratownictwa dla zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi medyczna słu ż ba ratownictwa górniczego, o której mowa w 76 ust. 1, może być zorganizowana w porozumieniu ze służbą medyczną zakładu górniczego lub z publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 89. Jednostka ratownictwa jest obowiązana do przeprowadzania praktycznych i teoretycznych szkoleń ratowników górniczych, pełniących dyżur w pogotowiu ratowniczym, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, o którym mowa w Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do jednostek ratownictwa dla zakładów wykonujących prace geologiczne, obejmujące roboty wykonywane w granicach obszaru górniczego, utworzonego dla kopaliny podstawowej. lub wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska przekracza 30 m, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 162 Rozdział 4 PROWADZENIE AKCJI RATOWNICZYCH 1. Postanowienia ogólne 91. W razie powstania zagrożenia życia i zdrowia pracowników zakładu górniczego, zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego lub zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego w związku z ruchem zakładu górniczego, n a leży niezwłocznie podjąć i prowadzić akcję ratowniczą. 92. Akcję ratowniczą prowadzi kierownik ruchu zakładu górniczego, a do czasu jego przybycia - naj wyższa funkcyjnie osoba kierownictwa lub dozoru ruchu obecna w zakładzie górniczym. 93. W czasie akcji ratowniczej wszystkie decyzje związane z prowadzeniem akcji podejmuje jednoosobowo kierownik akcji ratowniczej. 94. Każda akcja ratownicza powinna być prowadzona zgodnie z planem ratownictwa oraz ogólnymi zasadami prowadzenia akcji ratowniczej. 95. Każdy, kto spostrzeże stan zagrożenia, o którym mowa w 91, jes obowiązany : 1) zaw i adomić o niebezpieczeństwie dyspozytora ruchu zakładu górniczego lub naj bliżej znajdującą się osobę dozoru ruchu, 2) w spólnie z innymi osobami zorganizować, przy najbliższym aparacie telefonicznym lub innym środku łącznośc i, punkt łączności z dyspozytorem ruchu zakładu górniczego, w celu stałego utrzymywania z nim kontaktu i pośredniczenia w porozumieniu się osób kierujących akcją ratowniczą z pracownikami przebywającymi w miejscu zagrożonym lub w jego sąsiedztwie, 3) podporządkować się ściśle poleceniom dyspozytora ruchu i osób kierownictwa lub dozoru ruchu, które organizują akcję ratowania ludzi i likwidacji zagrożenia Dyspozytor ruchu w podziemnym zakładzie górniczym po otrzymaniu wiadomości o zagrożeniu powinien: 1) powiadomić o tym niebezpieczeństwie osobę kierownictwa lub dozoru ruchu, przebywającą naj bliżej miejsca zagrożen i a, z jednoczesnym skierowaniem jej do tego miej sca, w celu zorganizowania akcji zabezpieczenia ludzi i likwidacji zagrożenia, 2) s powodować wyłączenie prądu elektrycznego w rejonie powstałego zagrożenia, 3) pow i adomić o niebezpieczeństwie, wszelkimi dostęp nymi ś r odkami, ludzi znajdujących się w wyrobiskach z a grożonych i wskazać im miejsca, do których muszą się wycofa ć ze strefy zagrożonej, oraz skierować do udziału w akcj i ratowniczej zastępy ratownicze dyżurujące w za kład zi e górniczym, 4) powiadomić o zagrożeniu kierownika ruchu zakładu górniczego lub jego zastępcę, osobę kierownictwa lub dozoru ruchu odpowiedzialną za pracę w zakładzie górniczym na danej zmianie roboczej, kopalnianą stację ratownictwa górniczego oraz inne osoby i instytucje, zgodnie z ustaleniami planu ratownictwa, 5) w e zwać do udzialu w akcji zastępy ratownicze spoza zakładu górniczego - na polecenie kierownika akcji ratown iczej. 2. Osoba kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego powiadomiona o powstaniu z agro ż enia jest obowią zana n 1iezwłocznie do: 1) przejęcia kierownictwa akcji ratowniczej, 2) wstrzymania ruchu na zagrożonych stanowiskach pracy, w ycofania ludzi w bezpieczne miejsce oraz zorganizowania akcji ratowniczej, 3) dokonania oceny stanu zagro żen i a oraz zastosowania wszelkich środków ma j ących na celu l i kwidację tego za ~ rożenia oraz maksymalne ogran iczen ie strat, 4) przekazania dokładnej informacji o stan ie zag rożen ia oraz podjętych działaniach kierownikowi ruchu zakładu górniczego, po przejęciu przez niego kierownictwa akcji. 97. W razie powstania zagrożenia i rozpoczęcia prowadzet1ia akcji ratowniczej, należy powiadomić wszystkie osoby i instytucje, przewidziane w planie ratownictwa. 98. Szczegółowe zasady prowadzenia akcji ratowniczej w zakładzie górniczym określa załączn i k nr 6 do rozporządzenia. 2. Organizacja i kierowanie akcją ratowniczą Kierownik akcj i ratown ic z ej Kierownik akcji ratowniczej jest obowią zany : 1) dokonać oceny stanu z a gr o żenia załogi, ruchu zak ładu górniczego oraz zagro ż en ia bez p i ec z eństwa powszechnego w związku z ruchem zakładu górniczego, 2) wyznaczyć strefę zagro ż enia ( sk a ż en ia ), o bej mującą wyrobiska lub rejony zakładu górniczego, w których przejawiają się lub mogą się p rzej a w iać skutki niebezpiecznego zdarzenia, zagr ażają ce b ez pie c ze ństwu ludzi lub ruchu zakładu górniczego, oraz u sta li ć sposób za bezpieczen ia tej strefy, 3) wycofać ludzi ze strefy zagrożenia, 4) powołać kierownika akcji na dole (w obiekcie) i kierownika bazy ratowniczej, 5) powołać sztab doradczy kierownika akcji ratowniczej, zwany dalej " sztabem akcji", sp o śr ó d sł u żb zakładu górniczego oraz wyznac z yć kierownika, 6) ustalić l okal i zację bazy ratowniczej oraz sposób jej zabezpieczenia przed skutkami za g ro żenia, 7) wyzh aczyć, w razie potrzeby, miejsca pomocniczych baz ratowniczych oraz określ ić ich zakres d zi a łania i sposób organizacji, 8) ustalić miejsca, z których prowadzona bę d z i e kontrola stanu zagrożen i a, w szcze g ólnoś ci kontrola parametrów fizykochemicznych powietrza i gazów p o ż a r owych, 9) opracować plan likwidacji zagrożenia, który powinien być aktualizowany na bie ż ąco, 10) określić l iczbę zastępów ratowniczych oraz innych pra cowników zakładu górniczego potrzebnych do likwidacji zagrożenia oraz ustal i ć sposób koordynacji wykonywania tych prac, 11) ustalić rodzaje i i lość urząd z e ń i sprzęt u koniecznych do realizacji planu likw idacji z a gro żenia,

12 Dziennik Ustaw Nr Poz ) ustalić sposób i częstotliwość kontroli stanu zagrożenia w czasie trwania akcji ratowniczej oraz sposób kontroli miejsca zagrożenia po zakończeniu akcji, 13) ustalić, w zależności od potrzeb, zakres udziału w akcji służb ratownictwa górniczego zakładu górniczego oraz innych podmiotów przewidzianych planem ratownictwa, 14) współpracować z osobami wchodzącymi w skład sztabu akcji, tak aby sztab ten był w pełni zorientowany co do zakresu prac, jakie w ramach akcji wykonują poszczególne służby zakładu górniczego oraz inne podmioty, 15) dopilnować prowadzenia odpowiedniej dokumentacji obrazującej przebieg zagrożenia oraz działań zmierzających do jego likwidacji. 2. W czasie prowadzenia akcji ratowniczej, w przypadkach szczególnych, ze względu na bezpieczeństwo załogi lub zakładu górniczego, kierownik akcji może odstąpić od obowiązujących przepisów, wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, pod warunkiem postępowania zgodnego z obowiązującymi zasadami techniki górniczej. Każdy taki przypadek musi być zanotowany w książce akcji Kierownik akcji ratowniczej powinien mieć do dyspozycji odrębne pomieszczenie w pobliżu sztabu akcji, w którym znajdują się środki łączności umożliwiające bezpośrednie połączenie ze sztabem akcji, bazą ratowniczą oraz osobami i służbami określonymi w planie ratownictwa W pomieszczeniach sztabu akcji powinna być zapewniona słyszalność meldunków o sytuacji w strefie zagrożenia, jak również wydanych poleceń dotyczących sposobu prowadzenia akcji. 2. W podziemnych zakładach górniczych wszystkie rozmowy telefoniczne dotyczące przebiegu akcji powinny być rejestrowane z podaniem czasu W pomieszczeniu kierownika akcji ratowniczej przebywać mogą jedynie: 1) sekretarz techniczny kierownika akcji, 2) osoba odpowiedzialna za stan wentylacji w podziemnym zakładzie górniczym, 3) inne osoby wezwane przez kierownika akcji ratowniczej Sekretarz techniczny akcji obowiązany jest prowadzić "Książkę prowadzenia akcji ratowniczej", obrazującą przebieg prac oraz działań zmierzających do likwidacji zagrożenia. Książka prowadzenia akcji ratowniczej powinna zawierać w szczególności : 1) nazwę zakładu górniczego (obiektu), datę i godzinę rozpoczęcia akcji ratowniczej,. 2) nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe kierownika akcji ratowniczej, 3) polecenia' kierownika akcji, osoby odpowiedzialne za wykonanie poleceń, termin wykonania, adnotacje o wykonaniu poleceń itp., 4) ustalenia dotyczące likwidacji zagrożenia, 5) zapisy przebiegu akcji ratowniczej. Sztab akcji W zależności od potrzeb kierownik akcji ratowniczej może zaprosić do prac w sztabie akcji: 1) przedstawicieli jednostki ratownictwa, 2) przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych i pracowników naukowych wyższych uczelni, 3) innych specjalistów. 2. Kierownik akcji ratowniczej powinien konsultować ze sztabem akcji decyzje dotyczące w szczególności : 1) zasięgu strefy zagrożenia (skażenia) i sposobu jej zabezpieczenia, 2) lokalizacji bazy ratowniczej i sposobu jej zabezpieczenia od strony zagrożonej, 3) liczby ratowników jednocześnie zatrudnionych w strefie zagrożenia i sposobu ich zabezpieczenia Sztab akcji, działając w porozumieniu z kierownikiem akcji, powinien w szczególności dopilnować: 1) prawidłowego rozliczenia liczby pracowników zakładu górniczego, znajdujących się w strefie zagrożenia, i sposobu ich wycofania, 2) bieżącego śledzenia przebiegu akcji ratowniczej oraz analizowania skuteczności działań podejmowanych w ramach realizacji planu akcji ratowniczej, 3) powiadomienia rodzin pracowników poszkodowanych o powstałych wypadkach, 4) zorganizowania dodatkowej specjalistycznej opieki lekarskiej dla poszkodowanych i zorganizowania transportu poszkodowanych do szpitali, 5) opracowania projektów decyzji dotyczących likwidacji zagrożenia, dostosowanych do aktualnej sytuacji, i przekazywania na piśmie uwag kierownikowi akcji ratowniczej, 6) analizowania skuteczności działań podejmowanych w ramach realizacji planu akcji i przekazywania wniosków kierownikowi akcji, 7) prawidłowej realizacji poleceń wydanych przez kierownika akcji służbom pomocniczym w zakładzie górniczym oraz innym służbom spoza zakładu, 8) zapewnienia właściwej liczby ratowników i pracowników pomocniczych do realizacji planu akcji ratowniczej na każdej zmianie roboczej, 9) zapewnienia niezbędnego sprzętu i materiałów do wyposażenia ratowników zatrudnionych w akcji oraz do prac wykonywanych przez pomocnicze służby w zakładzie górniczym, 10) wykonania niezbędnych dokumentów dla kierownictwa akcji oraz dla osób kontrolujących przebieg akcji. Kierownik akcji na dole (w obiekcie) Do pełnienia funkcji kierownika akcji na dole (w obiekcie) należy wyznaczyć osobę kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego, która odbyła odpowiednie szkolenie z zakresu ratownictwa górniczego. 2. W zakładzie górniczym, wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi, kierownik akcji ratowniczej, w zależności od potrzeby, powołuje kierownika akcji w obiekcie. 3. Kierownik akcji na dole (w obiekcie) jest jedyną osobą uprawnioną do wydawania poleceń zastępom ratowniczym i innym pracownikom zatrudnionym w akcji ratowniczej i podlega kierownikowi akcji ratowniczej.

13 Dziennik Ustaw Nr Poz Kierownik akcji na dole (w obiekcie) zobowiązany jest w szczególności do: 1) realizacji planu akcji ustalonego przez kierownika akcji ratowniczej, 2) wykonywania tylko poleceń kierownika akcji ratowniczej, z tym że w przypadku nagłego niebezpieczeństwa może podejmować samodzielne decyzje, o których jest obowiązany powiadomić kierownika akcji ratowniczej, 3) ścisłego współpracowania z kierownikiem bazy ratowniczej oraz osobami dozoru zatrudnionymi w akcji i przy pracach zw i ązanych z likwidacją zagrożenia, 4) dopilnowania sprawnego wyprowadzenia ludzi ze strefy zagrożen i a, 5) dopilnowania prawi d łowego zabezpieczenia dojść do strefy za g rożen ia, 6) organizowania łąc z no ś ci m i ęd zy bazą ratowniczą a pomieszczeniem ki erownika akcji ratowniczej oraz zastę pami ratowniczymi ud a j ą cym i s ię do strefy zagrożenia, 7) określeni a zada ń dla z astę pów ratowniczych. udających s ię do strefy z a g r o żenia, 8) przejmowania meldunków od zastępów ratown iczych przebywających w strefie z a grożen i a oraz powracają cych z niej po wykonaniu zadan ia, 9) ścisłego przekazywania do kierownika akcji ratowniczej meldunków o sytuacji i realizacji planu akcji, 10) dopilnowania, aby w rejon ie bezpośredniego zagrożenia znajdowała się jednocześnie tylko taka liczba osób, jaka jest niezbędna do sprawnego prowadzenia prac ratowniczych, 11) organizowania, we współpracy z lekarzem znajdującym się w bazie ratowniczej, kontrolnych badań lekarskich ratowników przed wyjście m z bazy ratowniczej do strefy zagrożenia oraz pomocy medycznej pracownikom, którzy ulegli wypadkom, 12) dokonywania zmiany ze swoim zmiennikiem wyłącznie w bazie ratowniczej. 5. W podziemnym zakładz i e górniczym kierownik akcji na dole zobowiązany jest ponadto do: 1) dokonywania wyboru miejsca (miejsc), w którym urządzona będzie baza ratownicza (bazy ratownicze), 2) dopilnowania bieżącego rozpoznania stanu zagrożenia i sytuacji wentylacyjnej w strefie zagrożenia i w jej sąsiedztwie, 3) zorganizowanict pomiarów kontrolnych w strefie zagrożenia i innych miejscach wyznaczonych przez kierownika akcji ratowniczej, 4) dopilnowania prowadzenia książki meldunków i poleceń, w której odnotowuje się otrzymane polecenia, meldunki przekazywane kierownikowi akcji oraz informacje otrzymane od ratowników i pracowników zatrudnionych w akcji. Baza ratownicza W celu zgrupowania w jednym miejscu ratowników górniczych i innych osób oraz środków materiałowo -technicznych, niezbędnych do wykonywania prac ratowniczycp, prawidłowego wykorzystania tych środków, zapewnieni1a ciągłośc i kierowania pracami ratowniczymi i ich nadzorowania oraz zapewnienia możliwie największego bezpieczeństwa zespołom ratowniczym, wykonującym prace ratownicze, należy każdorazowo założyć odpowiednio wyposażdną bazę ratowniczą. 2. W przypadku gdy prace ratownicze są prowadzone z kilku miejsc równocześnie, kierownik akcji ratowniczej obowiązany jest rozważyć potrzebę założenia kilku baz, przy czym ta, w której przebywa kierownik akcji na dole (w obiekcie), jest bazą główną, a pozostałe są bazami pomocniczymi W podziemnym zakładzie górniczym bazę ratowniczą należy zlokalizować w miejscu: 1) położonym poza strefą zagrożen i a, przy czym w polach m ~tanowych oraz w przypadku wystąpienia zagrożen i a w~ buchem gazów pożarowych, m i ędzy bazą ratowniczą a strefą zagrożenia muszą znajdować się co najmniej dwa załamania wyrobisk, 2) znajdującym się w ustabilizowanym prądzie powietrza świeżego, w przypadku akcji przeciwpożarowych oraz w takich akcjach, w czasie których może wystąp i ć atmosfera niezdatna do oddychania, 3) znajdującym się w prądzie powietrza opływowego, w przypadku akcji ratowniczych innych niż wymienione w pkt 2, 4) zaj:1ewniającym odpowiednie warunki dla pomieszczenial przebywających w niej osób oraz składowania śroclków potrzebnych do przeprowadzenia prac ratowniczych. 2. W podziemnym zakładzie górniczym, wydobywają cym kopaliny palne, baza ratownicza powinna być zlokalizowana w: miejscu oddzielonym od strefy zagrożenia pożarowego zapo r ą przeciw wybuchowi pyłu węglowego. 3. W przypadku braku zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 ~ nale ży je wykonać w pierwszej fazie akcji przeciwpożarowej, a do czasu wykonania tego zabezpieczen ia bazę ratowni t zą należy założyć w odpowiednio zwiększonej odleg/ości lod strefy zagrożenia W bazie ratowniczej należy przygotować i urządzić miejsca do: 1) pracy kierownika akcji na dole (w obiekcie), kierownika bazy ratowniczej i innych osób kierujących pracami ratowniczymi lub nadzorujących ich wykonanie, 2) pracy mechanika sprzętu ratowniczego, 3) pracy lekarza, jeśli bierze udział w akcji ratowniczej, 4) wypoczynku ratowników po wykonaniu prac ratowniczych lub oczekujących na wykonanie tych prac oraz dla zastępu (zastępów) ubezpieczającego, 5)" składowania urządzeń, sprzętu i materiałów przygotowanych do użycia w akcji ratowniczej, 6) składowania urządzeń, sprzętu i materiałów niesprawnych lub zużytych w czasie wykonywania prac ratowniczych. 2. Miejsca składowania sprzętu ratowniczego przeznaczonego do użycia w akcji ratowniczej oraz sprzętu użytego i wymagającego wymiany, kontroli i naprawy powinny być wyraźnie oznaczone.

14 Dziennik Ustaw Nr Poz W podziemnym zakładzie górniczym, w przypadku zdalnego pobierania prób powietrza i analizy tych prób za pomocą chromatografu lub innych urządzeń, należy wydzielić część bazy ratowniczej niezbędną do zainstalowania odpowiedniego sprzętu oraz do pracy osób obsługujących ten sprzęt lub wyznaczyć inne miejsce do zlokalizowania tego sprzętu, odpowiadające wymaganiom określonym w Baza ratownicza powinna mieć stałą łączność telefoniczną lub radiową z pomieszczeniem kierownika akcji i zastępami wykonującymi prace ratownicze Baza ratownicza powinna być wyposażona stosownie do rozmiarów i rodzajów prowadzonej akcji ratown iczej. 2. W podziemnym zakładzie górniczym wyposażenie bazy ratowniczej powinno obejmować: 1) wyposażenie zasadnicze bazy w sprzęt oraz urządzenia i środki do wykonywania prac ratowniczych, 2) wyposażenie uzupełniające (specjalistyczny sprzęt ratowniczy), które wynika z rodzaju prowadzonej akcji ratowniczej, ustalane przez kierownika akcji ratowniczej, 3) wyposażenie pomocnicze, ułatwiające działalność bazy lub konieczne do prawidłowego funkcjonowania bazy, ustalane przez kierownika akcji na dole z kierownikiem bazy ratowniczej. 3. W zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi wyposażenie bazy ratowniczej w sprzęt ratowniczy oraz urządzenia i środki do wykonywania prac ratowniczych, w zależności od rodzaju zagrożenia, określa kierownik akcji w porozumieniu z kierownikiem bazy. 4. Wyposażenie bazy ratowniczej w podziemnym zakładzie górniczym reguluje załącznik nr 3 do rozporządzenia Sprzęt i urządzenia, które nie posiadają dopuszczenia do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, a takiego dopuszczenia wymagają, można używać do wykonywania prac ratowniczych tylko na podstawie decyzji kierownika akcji ratowniczej. Kierownik bazy ratowniczej Do pełnienia funkcji kierownika bazy ratowniczej można wyznaczyć tylko te osoby kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego, które odbyły odpowiednie szkolenie w zakresie ratownictwa górniczego. 2. Kierownik bazy ratowniczej jest obowiązany: 1) spowodować wykonanie odpowiednich stanowisk na sprzęt ratowniczy i pomocniczy znajdujący się w bazie, 2) odpowiednio rozlokować sprzęt w bazie, 3) zorganizować miejsca wyczekiwania i wypoczynku dla ratowników uczestniczących w akcji, 4) dopilnować wyposażenia bazy w wymagany sprzęt. 5) zorganiiować w bazie miejsce pracy dla lekarza, jeśli zachod2~otrzeba jego obecności, 6) dopilnować właściwego wyposażenia ratowników udających się do prac ratowniczych w strefie zagrożenia, 7) dopilnować właściwego rozmieszczenia sprzętu kontrolno-pomiarowego obsługiwanego z bazy, 8) bieżąco aktualizować mapę rejonu prac ratowniczych znajdującą się w bazie, 9) dopilnować właściwego przeprowadzania kontroli sprzętu stanowiącego wyposażenie zastępu ratowniczego, zarówno przez mechanika sprzętu ratowniczego, jak i przez ratowników i zastępowych, 10) dopilnować przeprowadzenia przez lekarza badań kontrolnych ratowników wchodzących do strefy zagrożenia i z niej wracających, w razie prowadzenia prac w szczególnie trudnych warunkach, 11) dopilnować właściwej organizacji udzielania pomocy medycznej osobom poszkodowanym w razie wypadku, 12) dopilnować dostawy do bazy napojów oraz żywności, 13) ewidencjonować osoby przybywające do bazy i znajdujące się w rejonie prowadzenia prac ratowniczych, 14) dokumentować przebieg akcji ratowniczej, związanej z daną bazą, 15) rejestrować czas wyjścia zastępów ratowniczych z bazy do strefy zagrożenia oraz czas powrotu zastępów do bazy ratowniczej, 16) wykonać obowiązki określone w 25 ust. 5 pkt 1 i 2, 17) stale przebywać w bazie ratowniczej. 3. Kierownik bazy podlega kierownikowi akcji na dole Wszystkie osoby przybywające do bazy ratowniczej są obowiązane zgłosić się do kierownika bazy ratowniczej. 2. Zastępowi zastępów ratowniczych i kierownicy innych zespołów ratowniczych przybywający do bazy ratowl"jiczej oraz osoby dozoru zgłaszające się w bazie są obowiązani przedstawić kierownikowi bazy ratowniczej imienny wykaz podległych im osób, a ponadto kartę udziału zastępu ratowniczego w akcji. 3. Każda osoba przybyła do bazy ratowniczej może opuścić bazę tylko za zezwoleniem kierownika bazy ratowniczej. Kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego w czasie akcji ratowniczej W czasie akcji ratowniczej w kopalnianej stacji ratownictwa górniczego powinien być stale obecny kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego lub jego zastępca. 2. Kierownik kopalnianej stacji ratownictwa, w czasie akcji ratowniczej, jest obowiązany zapewnić: 1) przygotowanie odpowiedniej ilośc ~ sprawnego sprzętu ratowniczego i pomocniczego, jaki może być potrzebny do prowadzenia akcji, 2) przygotowanie odpowiedniej liczby zastępów ratowniczych na poszczególnych zmianach roboczych oraz obecność w tych zastępach odpowiednich specjalistów, 3) prowadzenie ścisłej ewidencji ratowników własnych i obcych, 4) przygotowanie odpowiedniej ilości dodatkowej odzieży ochronnej i innych środków, 5) dostawę napojów i żywności, 6) niezbędne środki transportu do przewozu sprzętu i ratowników we współdziałaniu z innymi służbami zakładu górniczego,

15 Dziennik Ustaw Nr Poz ) dodatkową obsadę mechaników sprzętu ratowniczego, przewidzianych do pracy zarówno w kopalnianej stacji ratownictwa, jak i w bazie ratowniczej. 3. Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych Kierownik akcji ratowniczej powinien zapewnić niezbędne zabezpieczenie medyczne w czasie akcji ratowniczej. 2. Pomoc lekarską w czasie akcji ratowniczych mogą zapewnić : 1) lekarze -ratownicy górniczy z jednostki ratownictwa, 2) lekarze spełniający wymagania przepisów ogólnych, których udz i ał zapewni zakład górniczy. 3. Kierownik akcji ratowniczej określa konieczną liczbę lekarzy na zmian ie roboczej do medycznego zabezpieczenia akcji ratowniczej W czasie akcji ratowniczych prowadzonych w podziemnych zakładach górniczych, miązanych z ratowaniem zagrożonych lub poszkodowany~h ludzi, prowadzonych w trudnych warunkach ciepln~ch oraz atmosferze niezdatnej do oddychania, w bazie rctowniczej musi być lekarz mający do dyspozycji środki i Spr 2 ęt medyczny. 2. W przypadku innych akcji o Jotrzebie obecności lekarza w bazie ratowniczej decyduje kerownik akcji ratowniczej Miejscem pracy lekarza, w t'm lekarza-ratownika górniczego, w czasie akcji ratowniczej est baza ratownicza, w której powinien być przygotowany sprzęt do udzielania pomocy poszkodowanym, jak również - w razie potrzeby - do przeprowadzania badań kontroln ~ch ratowników udających się do wykonywania prac ratowliczych lub wracających ze strefy zagrożenia po wykonanu zadań W czasie akcji ratownic~ch, prowadzonych w atmosferze zaw i erającej gazy szkodline lub niedostateczną zawartość t.lenu, w szczególności p-zy pożarach, wybuchach gazów i pyłu węglowego, wy~utach gazów i skał, nagłych wypływach gazów do wyrobi~, w trudnych warunkach cieplnych, podczas erupcji płyru złożowego w zakładach poszukujących oraz w zakłada:h górniczych wydobywających kopaliny otworami wierniczymi, nie wolno kierować lekarza do strefy zagrożenia W akcjach ratowniczych w czasie których w strefie zagrożenia występują warunkistwarzające potrzebę używania aparatów oddechowych, lekarz w uzgodnieniu z kierownikiem akcji może udzielić porrocy poszkodowanym przebywającym jeszcze w strefie zagro:enia, jeżeli stwierdzi, że może pracować w warunkach istniejącego zagrożenia. 4. Udział jednostki ratownictwa \I\' akcji ratowniczej W razie powierzenia przez przedsiębiorcę jednostce ratownictwa czynności w zakresie ratownictwa górniczego, o potrzebie wezwania do akcj służb ratowniczych tej jednostki decyduje kierownik akcji ratowniczej. 2. Specjal ista jednostki ratownictwa, będący zawodowym ratownikiem górniczym i biorący udział w akcji ratowniczej w wyrobiskach podziemnych (w obiekcie), jest zobowiązany do współpracy z kierownikiem akcji na dole (w obiekcie), w zakresie dotyczącym w szczególności : 1) wyposażenia bazy w sprźęt ratowniczy oraz w sprzęt niezbędny do realizacji zadania, jakie ma być wykonane na danej zmianie roboczej, 2) pracy kierownika bazy, lekarza-ratownika górniczego oraz mechanika sprzętu ratowniczego zatrudnionego w bazie, 3) prawidłowości przygotowania zastępów ratowniczych prz;ed ich wyjściem z bazy do wykonywania prac ratowniczych, 4) dopilnowania przestrzegania czasu pracy zastępów ratowniczych w strefie zagrożenia, 5) dopilnowania pracy specjalistów z jednostki ratownictwa, zatrudnionych przy pracach pomiarowych i innych. 3. Pracujący w sztabie akcji przedstawiciel jednostki ratownictwa jest zobowiązany do: 1) ścisłej współpracy z kierownikiem akcji ratowniczej oraz innymi członkami sztabu akcji w zakresie sposobu jej organizacji, 2) współpracy w zakresie zabezpieczenia medycznego akcji ratowniczej, 3) koordynacji pracy pacowników jednostki ratownictwa biorących udział w akcji ratowniczej O potrzebie wezwania do akcji zastępów ratowniczych innych przedsiębiorców decyduje kierownik akcji ratowniczej. 5. Organizacja pracy zastępów ratowniczych w akcjach ratowniczych Podstawowe zasady działania ratowniczych w akcjach ratowniczych 123. W podziemnym zakładzie górniczym: zastępów 1) w razie powstania zagrożenia i konieczności podjęcia akcji ratowniczej, zastęp dyżurujący lub zastępy zabezpieczające kilka zakładów górniczych są zobowiązane do niezwłocznego udania się do miejsca wskazanego przez dyspozytora ruchu zakładu górniczego lub osobę kierującą akcją ratowniczą,. 2) zastępowy zastępu dyżurującego, w drodze do miejsca akcji, jest obowiązany utrzymywać łączność z dyspozytorem ruchu zakładu górniczego, 3) po przybyciu na wskazane miejsce zastęp dyżurujący powinien zgłosić się do kierownika akcji ratowniczej, a następnie przystąpić do wykonywania prac ratownii;:zy~h zg!jdnie z jęgo. poielcefli~m, 4) w razie utrzymywania tylko jednego zastępu dyżurującego, wymagane przepisami ubezpieczenie tego zastępu do wykonywania prac ratowniczych stanowią zastępy znajdujące się w drodze do bazy ratowniczej Liczba osób zatrudnionych w akcji ratowniczej powinna być ograniczona tylko do pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu i nadzorowaniu prac ratowniczych i pomocniczych. 2. Kierownik akcji ratowniczej jest obowiązany określić zakres prac ratowniczych przewidzianych do wykonywania przez ratowników górniczych oraz przez osoby nie będące ratownikami górniczymi. 3. W przypadku prac ratowniczych wykonywanych w związku z powstałym zagrożeniem, w którego wyniku w strefie zagrożenia powstała lub może powstać atmosfera niezdatna do oddychania, w strefie tej należy.zatrudnić wyłącznie ratowników górniczych W czasie akcji ratowniczych dzielenie zastępów ratowniczych na mniejsze zespoły jest niedopuszczalne.

16 Dziennik Ustaw Nr Poz Ratowników zatrudniać można równocześnie w kilku miejscach lub kolejno w jednym miejscu, pod warunkiem utrzymywania z nimi przez zastępowego kontaktu głosowego lub w zrokowego Podczas akcji ratowniczej pracą ratowników w zastępie kieruje zastępowy. 2. Gdy w trakcie prac ratowniczych zastępowy nie może dalej pełnić funkcji, jego obowiązki musi przejąć zastępca W czasie akcji ratowniczej zastępowy jest odpowiedzialny za: 1) wyznaczenie swojego zastępcy, 2) dopilnowanie wykonania kontroli aparatów przez ratowników podległego mu zastępu, przed wyjściem z bazy, 3) ustalenie miejsca nałożenia masek, jeśli okoliczności nie wymagają ich nałożenia przy wyjściu z bazy, 4) wykonanie czynności kontrolnych przewidzianych dla zastępowego po nałożeniu masek przez ratowników podległego mu zastępu, 5) pobranie z bazy przez zastęp wyposażenia niezbędnego do wykonania zleconych prac ratowniczych, 6) dokonanie okresowej (co 15 minut) kontroli zapasu tlenu (powietrza) w aparatach ratowniczych, 7) przeprowadzenie ponownej kontroli szczelnego nałożenia masek i stanu aparatów, a zwłaszcza węży, po przejściu trudnego odcinka drogi, 8) dopilnowanie, aby w warunkach słabej widoczności zastęp był połączony linką ratowniczą, 9) organizację pracy w zastępie oraz właściwe wykonanie zadań zleconych przez kierownika akcji na dole, 10) utrzymywanie łączności z bazą oraz dokonywanie pomiarów składu atmosfery i temperatury w miejscu pracy zastępu, 11) rozdzielenie prac do wykonania przez poszczególnych ratowników i ich zorganizowanie zgodnie z ustaleniami kierownika akcji. 2. W czasie dojścia do miejsca wykonywania prac ratowniczych i powrotu do bazy zastęp idzie w następującej kolejnośc i: zastępca zastępowego, ratownicy i zastępowy. 3. W drodze do miejsca wykonywania prac ratowniczych zastępowy ma obowiązek dokonywania obserwacji oraz czynności kontrolno-pomiarowych, określonych przez kierownika akcji ratowniczej, a także informowania o dokonanych spostrzeżeniach i pomiarach kierownika bazy ratowniczej. 4. Zastępowy obowiązany jest stale czuwać nad pracą swego zastępu w czasie wykonywania prac ratowniczych. Może on wykonywać prace w ramach zadań zleconych zastępowi ratowniczemu, jeżeli to nie ograniczy jego moż liwości czuwania nad bezpieczeństwem ratowników w za stępie. 5. Po przybyciu do bazy zastępowy zgłasza przełożone mu powrót zastępu, sposób wykonania zadania i swoje spostrzeżenia W podziemnym zakładz i e górniczym, w celu przeprowadzenia prac ratowniczych z udziałem ratowników, kierownik akcji ratowniczej powinien dysponować co najmniej dwoma zastępami ratowniczymi, z których jeden jest zatrudniony w strefie zagrożenia, a drugi ubezpiecza go przebywając w bazie ratowniczej. 2. Od postanowień ust. 1 można wyjątkowo odstąpić w razie konieczności ratowania ludzi, pod warunkiem, że drugi zastęp - ubezpieczający znajduje się w drodze do bazy ratowniczej. 3. W zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi sposób ubezpieczenia ratowników wykonujących prace ratownicze ustala kierownik akcji ratowniczej Zastęp ratowniczy wysyłany do prac w strefie zagrożenia powinien być poinformowany o rodzaju zagrożenia i warunkach w strefie zagrożenia, drodze (drogach) dojścia do strefy zagrożenia i do miejsca pracy w tej strefie oraz o zadaniach, jab e jest obowiązany wykonać. 2. Zastęp ratowniczy, kierowany do prac w strefie zagrożenia, musi być wyposażony w sprzęt ratowniczy, stosownie do rodzajj zagrożenia. 3. W poleceniu wydanym zastępowemu należy podać dokładny czas wyjścia z bazy ratowniczej oraz planowany czas powrotu po w;'konaniu zadania. 4. Wyjście zastepu z bazy ratowniczej do strefy zagrożenia może nastcpić tylko po zgłoszeniu o tym kierownikowi bazy W czasie przeprowadzania rozpoznania zagrożenia w składzie : astępu (zastępów) wysyłanego z bazy ratowniczej do strey zagrożenia powinien być ratownik znający teren, w któym jest przeprowadzana akcja ratownicza. 2. Zastępy ratovnicze, którym zlecono zadanie ewakuacji osób zagrożonyct, udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym oraz wytralsportowania ich do bazy, powinny być wyposażone w spr:ęt do udzielania pierwszej pomocy i transportu poszkolowanych (np. nosze) oraz w razie występowania atnusfery niezdatnej do oddychania - w sprzęt ochronydróg oddechowych, przeznaczony do ewakuacji osób. 3. Zastęp ratowliczy w drodze do miejsca wykonywania prac ratowniczych w strefie zagrożenia, w czasie ich wykonywania oraz wdrodze powrotnej, powinien przez cały czas utrzymywać łąc : ność telefoniczną lub radiową z bazą ratowniczą 4. W razie gdy łączność, o której mowa w ust. 3, zostanie przerwana, zastęp raowniczy jest obowiązany wycofać się do bazy, przy czym pl!y wycofywaniu się powinien dążyć do nawiązania łączności za pomocą umownych sygnałów. 5. W podziemn}ch zakładach górniczych należy stosować następujące syglały umowne: 1) sygnały akustyc2ne: sygnały bazy: 2 uderzenia - czy wszystko w porządku? 3 uderzenia - pomoc idzie 4 uderzenia - wracać sygnały zastępu : 2 uderzenia - wszystko w porządku 3 uderzenia - żądamy pomocy 4 uderzenia - wracamy,

17 Dziennik Ustaw Nr Poz ) sygnały świetlne : w razie powstania możliwości wykorzystania sygnalizacji świetlnej ustala się : sygnały bazy: 2 długie sygnały - czy wszystko w porządku? 3 długie sygnały - pomoc idzie 4 długie sygnały - wracać sygnały zastępu : 2 długie sygnały - wszystko w porządku 3 d ł ugie sygnały - żądamy pomocy 4 długie sygnały - wracamy, 3) przed rozpoczęciem nadawania sygnałów należy zwrócić na nie uwagę odbiorców przez nadanie krótkich kilku po sobie następujących sygnałów ; odbiorcy sygnałów są obowiązani w ten sam sposób zapewnić nadających, że są gotowi do odbioru sygnałów W czasie wykonywania prac ratowniczych każdy ratownik jest zobowiązany do uważnego obserwowania miejsca wykonywania tych prac. W razie stwierdzenia zagrożenia, jest obowiązany ostrzec pozostałych ratowników i powiadomić zastępowego. 2. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się ratowników z miejsca pracy zastępu ratowniczego lub wykonywanie jakichkolwiek prac bez ich uprzedniego uzgodnienia z zastępowym Powtórne skierowanie zastępu do prac ratowniczych w strefie zagrożenia może nastąpić po odpowiednim wypoczynku, który nie powinien być krótszy od czasu pracy. Jeżeli w bazie jest obecny lekarz, to on określa zdolność ratowników do dalszego wykonywania prac ratowniczych oraz niezbędny czas na regenerację sił. 2. W razie gdy kierownik akcji nie przewiduje dalszego zatrudnienia zastępu ratowniczego, opuszczenie bazy może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody kierownika bazy Jeżeli w akcji ratowniczej ratownik zasłabnie lub ulegnie wypadkowi, pozostali członkowie zastępu powinni natychmiast powiadomić o tym kierownika bazy, wycofać się ze strefy zagrożonej. wyprowadzając lub wynosząc poszkodowanego, i oddać go pod opiekę lekarza. 2. O fakcie zasłabnięcia lub wypadku w czasie akcji ratowniczej należy niezwłocznie powiadomić właściwy organ państwowego nadzoru górniczego Jeżeli w akcji ratowniczej zatrudnione są również zastępy obce, do czasu dokładnego rozpoznania terenu prac ratowniczych zastępom tym należy przydzielić przewodników. 2. Przewodnicy, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić każdorazowo szóstą osobę w zastępie i obowiązani są towarzyszyć zastępowi ratowniczemu. 3. Jeżeli prace ratownicze są prowadzone w warunkach atmosfery niezdatnej do oddychania, przewodnik musi być ratownikiem górniczym Kierownik stacji ratowniczej jest obowiązany zapewnić przybyłym zastępom ratowniczym pomoc przy transporcie sprzętu i urządzeń ratowniczych na terenie za kładu górniczego oraz w drodze do bazy ratowniczej. Zasady organizacji pracy zastępów ratowniczych w atmosferze niezdatnej do oddychania 136. Za akcję ratowniczą w atmosferze niezdatnej do oddychania uważa się wszelkie prace przeprowadzone przez ratowników w atmosferze, w której w wyniku nagromadzenia się wody, pożaru, wybuchu gazów lub pyłów, wyrzutu gazów i skał, wypływu gazów z górotworu lub zrobów, braku przepływu powietrza, erupcj i płynu złożowego, awarii instalacji technologicznej. występuje przekroczenie dopuszczalnych stężeń gazów lub par szkodliwych albo niedostateczna zawartość tlenu Prace ratownicze w atmosferze niezdatnej do oddychania należy wykonywać wyłącznie przy pomocy ratowników używających tlenowych (powietrznych) aparatów oddechowych roboczych. 2. Zastęp ratowniczy powinien być wyposażony w tlenowe (powietrzne) aparaty oddechowe robocze tego samego typu oraz o jednakowym czasie ochronnego działania. 3. W zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi kierownik akcji może ustalić sprzęt ochrony dróg oddechowych, stosowany podczas wykonywania prac ratowniczych, inny n iż wymieniony w ust. 1, spełniający wymagania określone w 24 ust Ratownicy przed wyjściem z bazy do strefy zagrożenia są zobowiązan i do wykonywania kontroli sprawności tlenowych (powietrznych) aparatów oddechowych roboczych, zgodnie z instrukcją użycia tych aparatów. 2. Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, zastępowy jest obowiązany osobiście skontrolować prawidłowość założenia i działania tlenowego (powietrznego) aparatu oddechowego roboczego każdego ratownika, zgodnie z instrukcją jego użycia, kontrolę zaś aparatu zastępowego wykonuje jego zastępca Zakładanie tlenowych (powietrznych) aparatów oddechowych roboczych przez ratowników i związane z tym czynności kontrolne powinny być wykonywane tylko na polecenie zastępowego i pod jego nadzorem W podziemnym zakładzie górniczym zastęp wyruszający z bazy do miejsca wykonywania prac ratowniczych w atmosferze niezdatnej do oddychania powinien być wyposażony w: 1) tlenowe aparaty oddechowe robocze, 2) oświetlenie osobiste dla każdego ratownika, 3) butlę dwulitrową (zapasową) z tlenem o ciśnieniu 20 M Pa i urządzenie do podawania tlenu pod maskę, 4) przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów, ustalone przez kierownika akcji, 5) jeden komplet kluczy do tlenowych aparatów oddechowych roboczych, opatrunki osobiste, kredę, metr, zega rek, notes, nóż ciesielski, termometr górniczy oraz linkę ratowniczą, 6) inny dodatkowy sprzęt według potrzeb, ustalony przez kierownika bazy. 2. W zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi zastęp wyruszający z bazy do miejsca wykonywania prac ratowniczych w tlenowych (powietrznych) aparatach oddechowych roboczych powinien być wyposażony również we właściwą odzież ochronną, sprzęt kontrolno ~ pomiarowy, narzędzia i inne środki potrzebne do wykonania zadania, ustalone przez kierownika akcji. 3. W razie przewidywanego ratowania ludzi, zastęp jest obowiązany zabrać dodatkowo sprzęt ochrony dróg od dechowych, przeznaczony do ewakuacji poszkodowanych, nosze i inny sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, ustalony przez kierownika akcji.

18 Dziennik Ustaw Nr Poz Jeżeli baza ratownicza znajduje się blisko strefy zagrożenia, zastępowy jest obowiązany polecić założenie tlenowych aparatów oddechowych roboczych, otwarcie tlenu i nałożenie masek już w bazie ratowniczej. 2. Jeżeli nie zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 1, należy postępować następująco: 1) ratownicy wychodzą z bazy do miejsca ustalonego przez kierownika akcji tyko w założonych tlenowych.(powietrznych) aparatach oddechowych roboczych i przykręco nych do nich maskach, przy zamkniętym dopływie tlenu (powietrza), 2) w drodze z bazy. do miejsca wykonywania. prac ratowniczych zastępowy idzie na czele zastępu i jest obowiązany przeprowadzać doraźne.kontrole składu atmosfery. podręcznymi przyrządami do wykrywania i pomiaru gazów, w okresach ustalonych przez kierownika akcji; w razie stwierdzenia dymów lub niebezpiecznych stężeń gazów szkodliwych, zastępowy jest obowiązany zatrzymać zastęp, nakazać otwarcie dopływu tlenu (powietrza) i nałożenie masek oraz skontrolować prawidłowość nałożenia i szczelności masek, jak również zapas tlenu (powietrza) i otwarcie zaworu w tlenowym (powietrznym) aparacie oddechowym roboczym każdego ratownika; nałożenie maski i otwarcie zaworu aparatu zastępowego kontroluje jego zastępca, 3) w razie nagłej zmiany stężenia gazów szkodliwych, należy natychmiast otworzyć dopływ tlenu (powietrza) i nałożyć maski bez przeprowadzenia kontroli stanu aparatów, o której mowa w ust. 2 pkt 2, 4) po stwierdzeniu prawidłowego nałożenia masek i stanu aparatów zastęp może wyruszyć do strefy zagrożenia według kolejności określonej w 127 ust Ratownikom wolno zdjąć tlenowe (powietrzne) aparaty oddechowe robocze (maski) dopiero na polecenie zastępowego, gdy ten przekona się, że zastęp jest już w atmosferze nieszkodliwej dla zdrowia. 2. Czas pracy ratownika w tlenowym aparacie oddechowym roboczym należy ograniczyć do 2 godzin; ratownik może pracować w aparacie dłużej niż 2 godziny w razie fatowania ludzi lub wykonywania ważnych czynności na polecenie kierownika akcji. 3. Czas pracy ratownika u żywając ego powietrznego aparatu oddechowego roboczego powinien być dostosowa. ny ~~ czasu ochronnego dziawnia aparatu, z uwzględnieniem zasa.dy. o 'której mowa w 142 ust W razie wielokrotnego używania tlenowych (powietrznych) aparatów oddechowych roboczych w wyrobiskach, jeden z mechaników sprzętu ratowniczego zakładu górniczego powinien znajdować się w bazie ratowniczej Wykonywanie czynności kontrolnych w strefie zagrożenia, w której występuje atmosfera niezdatna do oddychania, jest dozwolone wyłącznie przez osoby będące ratownikami górniczymi, udające s i ę do tej strefy wraz z zastępem ratowniczym, z zachowaniem wymagań określonych w W razie wypadku ratownika używającego tlenowego (powietrznego) aparatu oddechowego: 1) zastępowy, po wyjściu zastępu ze strefy zagrożenia i po zdjęciu maski poszkodowanemu, powinien odczytać wskazanie manometru, zamknąć dopływ tlenu (powietrza) w aparacie poszkodowanego oraz oddać poszkodowanego pod opiekę lekarską, Przed wejściem do strefy zagrożenia zastęp jest zobowiązany do poruszania się w szyku zwartym (w razie zadymienia ratownicy powinni być połączeni linką ratowniczą), w kolejności określonej w 127 ust. 2. W tym samym porządku musi odbywać się powrót zastępu do bazy. 2. Jeżeli zastępowy i ratownicy jego zastępu nie znają rejonu zakładu górniczego, w którym są wykonywane prace ratownicze, na czele zastępu powinien iść ratownik-przewodnik, o którym mowa w Zastępowy musi przestrzegać zasady, że każdy ratownik musi posiadać na bezpieczną drogę powrotu zapas tlenu (powietrza) w ilości dwukrotnie większej od tej, jaką zużył na drogę z bazy do miejsca docelowego, powiększony o 1 M Pa W razie jakiejkolwiek niedyspozycji ratownika lub niewłaściwego działania tlenowego (powietrznego) aparatu oddechowego roboczego, zastępowy jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia o tym kierownikowi bazy i wycofania całego zastępu do bazy. 2. Ratownikowi wykonującemu pracę w atmosferze niezdatnej do oddyc.hania nie wolno zdjąć. an! ze 'rwać maski. 3. W razie zerwania maski przez ratownika, zastępowy musi ponownie nałożyć mu maskę, dodać tlenu zaworem dodawczym (wraiie stosowania tlenowych aparatów roboczych), powiadomić kierownika bazy i natychmiast wycofać zastęp do atmosfery zdatnej do oddychania. 4. Każde użycie zaworu dodawczego wtlenowym aparacie oddechowym roboczym ratownik powinien zgłosić zastępowemu, który ma obowiązek skontrolować zapas tlenu w aparacie tego ratownika. 2) kierownik bazy ratowniczej powinien zabezpieczyć i przekazać do kopalnianej stacji ratownictwa górniczego tlenowy (powietrzny) aparat roboczy poszkodowanego, wraz z przykręconą do niego maską używaną w czasie wypadku, 3) aparat wraz z pochłaniaczami i maską, do czasu przekazania specjalistycznej jednostce, wskazanej przez właś ciwy organ państwowego nadzoru,górniczego, powinien być zabezpieczony przez kierownika, kopalnianej stacji ratownictwa górniczego w zamkniętym pomieszczeniu. Rozdział 5 SZCZEGOŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE ORGANIZA CJI SPECJALISTYCZNEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA DO WYKONYWANIA PRAC PODWODNYCH W PODZIEM- NYCH WYROBISKACH GORNICZYCH 148. Do wykonywania prac podwodnych w podziemnych wyrobiskach górniczych może być powołana specjalistyczna służba ratownicza, którą stanow i ą : 1) co najmniej dwa zastępy ratownicze specjalistyczne do wykonywania prac podwodnych, zwane dalej "zastępa mi nurkowymi", 2) mechanicy nurkowego sprzętu ratowniczego, 3) kierownicy prac podwodnych, 4) lekarze-ratownicy przygotowani do współdziałania z zastępami nurkowymi.

19 Dziennik Ustaw Nr Poz Specjalistyczna służba ratownicza, o której mowa w 148, może być powołana w ramach służby ratownictwa w zakładzie górniczym lub w jednostce ratownictwa Zastęp nurkowy stanowi naj mn i ejszą jednostk ę organiza cyjną, która może samodzielnie wykonywać prace podwodne w czasie akcji ratowniczych lub zapobiegawczych, prowadzonych w zakładach górniczych. 2. Zastęp nurkowy składa się z: 1 ) zastępowego, 2) chronometrażysty, 3) nurka operacyjnego, 4) nurka ubezpieczającego, 5) sygnalisty. 3. Członkiem zastępu nurkowego może być tylko ratownik górniczy. 4. Zastępowym zastępu nurkowego może być osoba mająca co najmniej 6 lat pracy pod ziemią oraz 3-letni staż w charakterze ratownika górniczego nurka. 5. Ratowni kiem górniczym nurkiem może być osoda, która: 1) ma ksią ż ecz kę nurka lub płetwonurka, 2) nie p rzekroczyła 35 roku życia, 3) ukończyła kurs podstawowy dla ratowników górniczych nurków i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym, 4) ma aktualne świadectwo zdrowia, wydane przez lekarza przeszkolonego w zakresie fizjopatologii nurkowania, 5) uczestniczy w przewidzianych przepisami ćwiczeniach ratowniczych, zgrupowaniach szkoleniowych i szkoleniach okresowych. 6. Ratownik górniczy nurek jest zobowiązany do: 1) ud zi a ł u w akcjach ratowniczych i zapobiegawczych, zw i ązanych ze zwalczaniem zagrożenia wodnego, 2) poddawania się badaniom lekarskim okresowym w pół rocznych odstępach czasu oraz kontrolnym po każdej przerwie w nurkowaniu, trwającej dłużej niż 3 miesiące, lub po ka ż dej chorobie trwającej dłużej niż 14 dni, 3) odbywania wymaganych ćwiczeń ratowniczych, w tym specjalistycznych ćwiczeń ratowniczych, i uczestniczenia w zgrupowaniach szkoleniowych, 4) odbywania co 5 lat kursów szkoleniowych okresowych dla ratowników górniczych nurków Mechanikiem nurkowego sprzętu ratowniczego może być osoba, która: 1) jest mechanikiem sprzętu ratowniczego drużyny ratowniczej, 2) jest czynnym lub byłym ratownikiem górniczym nurkiem, 3) u k o ń czyła z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy dla mechaników nurkowego sprzętu ratowniczego, 4) uczestniczy w wymaganych ćwiczeniach ratowniczych, zgrupowaniach szkoleniowych i szkoleniach okresowych. 2. Mechanik nurkowego sprzętu ratowniczego jest zobow i ązany do: 1) dbania o należyty stan techniczny sprzętu nurkowego i urządzeń znajdujących się w wyposażeniu zastępu nurkowego, 2) uczestniczenia w akcjach ratowniczych i zapobiegawczych w zakładach górniczych, 3) uczestniczenia w specjalistycznych ćwiczeniach ratowniczych i zgrupowaniach szkoleniowych Kierownikiem prac podwodnych może być osoba, która: 1) jest osobą dozoru co najmniej średniego i ma kwalifikacje do prowadzenia prac ratowniczych pod ziemią, 2) jest czynnym lub byłym ratownikiem górniczym nurkiem, 3) ma ukończony kurs kierowników akcji na dole lub kierowników baz ratowniczych, 4) ma ukończony kurs podstawowy dla kierowników prac podwodnych, 5) uczestniczy w ćwiczen i ach i szkoleniach okresowych. 2. Kierownik prac podwodnych jest zobowiązany do: 1) uzgadniania z kierownikiem akcji decyzji dotyczących wykonania prac podwodnych, 2) określenia możliwości wykonywania zadań zastępów nurkowych w akcjach ratowniczych i zapobiegawczych oraz decydowania w sprawach organizacji prac nurkowych, 3) nadzorowania prac wykonywanych przez zastępy nurkowe i czuwania nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa pracy zastępów nurkowych, w szczególności w zakresie dopuszczalnej głębokości nurkowania, 4) uczestniczenia w specjalistycznych ćwiczeniach ratowniczych i zgrupowaniach szkoleniowych, 5) odbywania co 5 lat kursów szkoleniowych okresowych dla kierowników prac podwodnych Obowiązki lekarza -ratownika przygotowanego do współdziałania z zastępam i nurkowymi może pełnić lekarz-ratownik górniczy, który został przeszkolony w za kresie fizjopatologii nurkowania i hiperbarii medycznej. 2. Lekarz-ratownik przygotowany do współdz i ałania z zastępami nurkowymi jest zobowiązany do: 1) przeprowadzania badań lekarskich przewidzianych dla ratowników górniczych nurków, 2) uczestniczenia w akcjach ratowniczych i zapobiegawczych, przeprowadzanych z udziałem zastępów nurkowych, 3) dokonywania oceny stanu zdrowia ratowników górniczych nurków przed zanurzeniem i po wyjściu z wody oraz sprawowania opieki lekarskiej nad ratownikami górniczymi nurkami, którzy ulegli wypadkowi w czasie prac podwodnych, 4) zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej ratownikom górniczym nurkom w czasie ćwiczeń i zgrupowań szkoleniowych, organizowanych dla zastępów nurkowych, 5) odbywania co 5 lat kursów szkoleniowych okresowych, przewidzianych dla lekarzy-ratowników współdziałają -. cych z zastępami nurkowymi..

20 Dz:ennik Ustaw Nr Poz Jednostka ratownictwa lub kopalniana stacja ratownictwa górniczego utrzymująca zastępy nurkowe jest zobowiązana do prowadzenia: 1) ewidencji członków zastępów nurkowych, 2) kartotek indywidualnych ratowników górniczych nurków, zawierający ch dane o przebiegu pracy w zastępach nurkowych, 3) dziennika zastępów nurkowych, 4) książki czynności nurkowych, 5) książki zawierającej dane o pracy sprężarki, sprężeniach w komorze dekompresyjnej, kontrolach aparatów nurkowych, skafandrów i innego sprzętu, w które wyposażone są zastępy nurkowe. Rozdz iał 6 PR ZEPI S KOŃCOWY 155. R ozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Przemysłu i Handlu: M. Pol (Załączniki nr 1-6 do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru) Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za got6wkę : w WARSZAWIE: - w punkcie sprzedaży Wydzialu Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministr6w. al. Jana Chrystiana Szucha 2/4. tel w punktach sprzedaży : ul. Karolkowa 28 ( PH JARD Press). al. Solidarności 83/89 (Księgarnia 8ankowa). al. Sol i d a rności 119 (Wydawnictwo.,Bellona", Księgarnia im. Żeromskiego), al. Solidarnośc i 127 ( K si ęgarnia Sądowa ). ul. W6jcickiego 1/3, paw. 14 (Biuro Informacji Organ izacyjno-prawniczej " Infor" ), ul. Swiętokrzyska 12 (ELlNEX), ul Zamenhofa 1 (Dom Wydawniczy ABC), ul. Żurawia 1A (Ks ięgarnia Wydawnictw Prawniczych i Ekonomicznych ), ul. Woziwody 34 (G.L.M. Prze dsięb i orstw o Handlowo-Uslugowe) - egzemplarze bieżące ; poza WARSZAWĄ w punktach sprzedaży : - BIAŁA PODLASKA: ul. Brzeska 41 (Urząd Wojew6dzki); BIAŁYSTOK : ul. Mickiewicza 5 (sąd - księga rn ia " Interesik"), ul. Swiętojań ska 13, p. 501 (Wydawnictwo BETA) ; BiElSKO - BIAŁA : ul. C i eszyńska 10 (są d ), ul. Piastowska 40 (Urzą d Wojewódzki); BYDGOSZCZ: ul. Waly Jag ie llońskie 4 (są d - Ks ięg arn i a Sądowa) ; CHEŁM LUBElSKI 1: ul. Szymanowskiego 7/ 14 (Biuro Rachunkowe); CIECHANÓW: ul. 17 Stycznia 7 (Zakład Administracyjno- Gospodarczy Urzędu Wojewódzkiego); CIESZYN: ul. Bobrecka 1 (Spółka Cywilna " Infolex"); CZĘSTOCHOWA : ul. Dąbrows kiego 23/ 25 (sąd ) ; ELBLĄG : ul. Trybunalska 25 (sąd) ; GDAŃSK : ul. Na Stoku 49B (Urząd Skarbowy - księgarnia "Interesik" ), ul. Nowe Ogrody 30 (bud. Sądu Wojewódzkiego - ksi ęg arnia " Interesik", Sąd Rejonowy) ; GDYNIA: pl. Konsty1ucji 5 (sąd) ; GLIWICE: ul. Pow stańców Warszawy 23 (sąd) ; GORZÓW WiElKOPOLSKI: ul. Jag ieltończyka 8 (Urząd Wojewódzki - bibl ioteka zakladowa), ul. M ieszka I 33 (sąd - Ksi ęga rnia Sądowa) ; KALISZ: al. Wolnoś c i 13 ( sąd) ; KATOWICE: ul. Andrzeja 16/18 (są d ); KiElCE: ul. Jana Pawia" 9 (sąd), ul. Seminaryjska 12A (bud. Sąd u Wojew6dzkiego - księgarnia " Interesik" ); KOSZALIN: ul. Chopina 7 ( Biuro Rachunkowo-Podatkowe); KRAKÓW: ul. Basztowa 22 (bud. Sądu Wojewódzk i ego - księgarnia " Interesik" ), ul. Krowoderskich Zuchów 2 i ul. Wadowicka 12 (bud. Urzędu Skarbowego - księgarn i a " Interesik"), ul. Przy Rondzie 7 (bud. Sądu Wojewódzkiego - księgarn i a " Interesik" ); KROSNO: ul. Bieszczadzka 1 ( U rząd Wojewódzki); LUBLIN: ul. Krakowskie Przed mieście 43 (bud. Sądu Wojew6dzkiego - księgarnia " Lex" ), ul. Krakowskie Przedm ieście 76 ( Księgarnia Prawnicza); ŁÓDZ : ul. Dowborczyków 9/ 11 (bud. Urzędu Skarbowego - księgarnia " Interesik" ), ul. P rzędza lniana 5/7/9 ( BUR -Press), pl. Dąbrowsk ieg o 5 (bud. Sądu Wojew6dzkiego - księgarn i a " Interesik"), ul. Zamenhofa 2 (bud. ZUS - księga rn i a " Interesik"), ul. 6 Sierpnia 84/ 86 (bud. Urzędu Skarbowego - księgarni a " Interesik"); OLSZTYN: ul. Opolska 42 (PW. ARHAT); OPOLE: pl. Wolności 7/8 (Księgarnia Prawnicza " Kodeks"). ul. Piastowska 14 (Urząd Wojew6dzki); OSTRóW WiElKOPOLSKI: ul. Sądowa 2 ( sąd) ; PŁOCK : ul. Kościuszki 6 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna); POZNAŃ : ul. Młyń ska 1,0., (sąd ), ul. Galileusza 2 (punkt informacyjno-kolport ażowy ), ul. Klasztorna 1 (F.P.H.U. " SarD" ); PRUSZKÓW: ul. WojSka Polskiego 52. paw. 3 (DRU KAN); PRZEMYŚL: pl. D om i nikański 3 (Zaklad Obsługi Urz ę du Wojewódzkiego); RADOM: ul. Żeromsk iego 53 (Zaklad Obslugi Urzęd u Wojew6dzkiego); RZESZÓW: ul. Sreniawit6w 3 (sąd) ; SIERADZ: pl. Wojew6dzki 3 (Urzą d Wojewódzki) ; SŁUPSK ; ul. Norwida 10/50 (Agencja STA-HA), ul. Szarych Szereg6w 13 (Ks i ęgarnia Sądowa ) ; SUWAŁKI : ul. Noniewicza 7 (Urząd Wojew6dzki); SZCZECIN: ul. Koński Kierat 16/ 2 ("Starówka"), ul. Odrowąża 2 (księgarnia " Kontrakt"), ul. Malkowskiego 7/2 (.. Buchalter"), ŚWIDNICA : pl. Grunwaldzki 14 (s ąd), ul. Dluga 1 (księgarnia "Eureka" ); TARNOBRZEG: ul. Mickiewicza 7 (Zaklad Obslugi U rzędu Wojewódzkiego); TARNÓW: ul. Dąbrow skiego 29 (sąd), TORUŃ : ul. Fosa Staromiejska 12/14 (bud. Sądu Rejonowego - Ks ięga rn ia S ądowa) ; WŁOCŁAWEK : ul. 3 M aja 17 (Zaklad Obslugi U rzędu Wojew6dzkiego); WROCŁAW : ul. Krupnicza 6/ 8 (" Paragraf"), ul. Sądowa 1 ( PHU " Paragraf" ), pl. P ows tańc6w Warszawy 1 ( PHU " Andrew -Tag"); ZiElONA GÓRA: pl. Slowiańs ki 1 (są d). Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/11, Warszawa P-1. Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/ 71, Warszawa, P-1, do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśm ie Wydz iał Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady M inistrów. Wydawca: Urząd Rady Ministrów Redakcja: Departament Prawny, Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/ 3, P-29. Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego URM, Warszawa, ul. Powsińska 69/71, P-1, tel.: , i , telefaks (2) Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów W Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego URM, Warszawa, ul. Powsińska 69(71, lam Zam.125f\N/PD/95 ISSN Cena 1 'zł 20 gr (12000 zł).,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY DEPARTAMENT PRAWNY Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 94, poz. 838, z 2004 r. Nr 102, poz. 1073 oraz z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Dz.U.02.94.838 (tekst ujednolicony przez Z.W./ZZG w Polsce) ozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr.94 z dnia 1 lipca 2002 r) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 1052 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 16 marca 2017 r. 2), 3) w sprawie ratownictwa górniczego Na podstawie art. 124

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego. (Dz. U. z dnia 1 lipca 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego. (Dz. U. z dnia 1 lipca 2002 r.) Dz.U.02.94.838 2004.05.01 zm. Dz.U.2004.102.1073 1 2004.05.16 zm. Dz.U.2004.102.1073 1 2007.11.20 zm. Dz.U.2007.204.1476 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego 1. WSTĘP Mając na uwadze konieczność skutecznej ochrony zdrowia i życia pracowników dołowych w sytuacjach zagrożenia, w dokumencie programowym Strategia działania urzędów górniczych na lata 2006-2010 wśród

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU SPOSÓB PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I PRAC PROFILAKTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM GAZÓW INERTNYCH BYTOM, marzec 008 r. - - 1. Na podstawie pkt. 1.64

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu BHP

Regulacje prawne z zakresu BHP Wieliczka, styczeń 2014 r. Regulacje prawne z zakresu BHP materiały na szkolenie okresowe dla Przewodników po Kopalni Soli Wieliczka i podziemnej ekspozycji MŻKW mgr inż. Wojciech Jakubiak Kierownik Działu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 15 grudnia 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 15 grudnia 2005 r. WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY DEPARTAMENT PRAWNY Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 1992 r. Nr 82 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 423 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr..

Załącznik nr 1 do umowy nr.. Załącznik nr 1 do umowy nr.. Podział obowiązków w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac w ruchu Zakładu Górniczego KWB Bełchatów między Zamawiającym a Wykonawcą (podmiotem zewnętrznym)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO W BYTOMIU

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO W BYTOMIU CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO W BYTOMIU SPOSOBY PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH W TRUDNYCH WARUNKACH MIKROKLIMATU W PODZIEMNYCH WYROBISKACH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH BYTOM, lipiec 2002r. Stosownie do

Bardziej szczegółowo

działając na podstawie: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz.

działając na podstawie: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz. Zasady oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących stwierdzania spełnienia wymagań oraz nadawania uprawnień w zakresie średniego i niższego dozoru ruchu zakładu górniczego w PGNiG SA w Warszawie Oddział

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA GAZOWE CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO G

ZAGROŻENIA GAZOWE CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO G CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIA GAZOWE Powietrze atmosferyczne: 78,08% azot 20,95% tlen

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie systemu stałego dyżuru Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY. Szkolenia z pierwszej pomocy

SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY. Szkolenia z pierwszej pomocy SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY Szkolenia z pierwszej pomocy USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Art. 207 1. 1. Pracodawca jest obowiązany

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku

PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku Strona 1 z 7.. (Pieczęć zakładu górniczego Zamawiającego)., dnia:. (miejscowość, dzień miesiąc rok) USTALENIA ORGANIZACYJNE- POROZUMIENIE przy realizacji robót geologicznych (wiertniczych) i prac przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy art. 237 11 WYMAGANIA PRAWNE Pracodawca zatrudniający więcej niż

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY wykształcenie wyŝsze techniczne: 1. magister na kierunku

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2016 r., poz.2255) DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. [Definicja młodocianego] 1. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 242

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 242 Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie systemu stałych dyżurów Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO. I Postanowienia ogólne. II Organizacja Straży Ratunkowej

REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO. I Postanowienia ogólne. II Organizacja Straży Ratunkowej REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO Podstawę prawną ustalania Regulaminu Straży Ratunkowej TOPR stanowią zapisy paragrafu 18 pkt 2h Statutu TOPR. I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO G AKCJA W TRUDNYCH WARUNKACH MIKROKLIMATU

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO G AKCJA W TRUDNYCH WARUNKACH MIKROKLIMATU AKCJA W TRUDNYCH WARUNKACH MIKROKLIMATU Prace wykonywane przez ratowników górniczych w aparatach regeneracyjnych podczas akcji ratowniczych: a) w warunkach temperatury powyżej 25 0 C, mierzonej termometrem

Bardziej szczegółowo

do Umowy... /./2014 zawartej pomiędzy Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zwaną w treści umowy Zamawiającym a zwanym w treści umowy Wykonawcą

do Umowy... /./2014 zawartej pomiędzy Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zwaną w treści umowy Zamawiającym a zwanym w treści umowy Wykonawcą ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy... /./2014 zawartej pomiędzy Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zwaną w treści umowy Zamawiającym a zwanym w treści umowy Wykonawcą Zasady współpracy oraz koordynacji prac. Poniższe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawa: i górnicze, Dz. U. z 2016r., poz POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa: i górnicze, Dz. U. z 2016r., poz POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu i dozorze ruchu zakładu górniczego w PGNiG SA Oddział w Sanoku. Podstawa: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1 BEZPIECZEŃSTWO stan niezagrożenia lub spokoju To stan powodujący zarówno poczucie braku zagrożenia jak i jego rzeczywisty brak. Bezpieczeństwo i higiena pracy ma

Bardziej szczegółowo

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE Andrzej Nowak Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP Warszawa, dnia 24.06.2016 r. Art. 237 ¹¹ Kodeksu pracy (...)pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników

Bardziej szczegółowo

w 3 pkt 1: d) świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej c) dyplom magistra geologii lub geofizyki oraz zaświad dozorze, w 3 pkt 1 i 2:

w 3 pkt 1: d) świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej c) dyplom magistra geologii lub geofizyki oraz zaświad dozorze, w 3 pkt 1 i 2: Dziennik Ustaw Nr 109-1965 Poz. 522 b) dyplom magistra Inzyniera lub inżyniera : geologa górniczego, geodety górniczego, mechanika, elektryka oraz zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 7 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP

Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP I. Zachowanie uprawnień w zakresie przeszkolenia OSP sprzed 2006 roku 1. Strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej po ukończeniu odpowiednich szkoleń nabywa uprawnienia

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje :

zarządzam, co następuje : Zarządzenie Nr 0151/ 68/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice Organu Wykonawczego Gminy z dnia 16 września 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04/2011 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach z dnia 02 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 04/2011 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach z dnia 02 lutego 2011r. Zarządzenie Nr 04/2011 im. księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców

Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców Podstawy prawne Wymagania w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy definiuje Rozdział 7a Ustawy o transporcie drogowym. Zawarte są tu także

Bardziej szczegółowo

C S R G Seminarium Dyspozytorów Ruchu r.

C S R G Seminarium Dyspozytorów Ruchu r. C S R G Seminarium Dyspozytorów Ruchu 03.02.2001r. Pytanie: Każda przeciwpożarowa akcja ratownicza powinna być prowadzona zgodnie z: [1] planem ratownictwa zakładu górniczego [2] ustaleniami kierownika

Bardziej szczegółowo

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 / OC /2012 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 1 / OC /2012 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 1 / OC /2012 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie: utworzenia Stałego Dyżuru Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w

Bardziej szczegółowo

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Załącznik do Zarządzenia Nr 272/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27.04.2009 r. Procedura postępowania jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta Wałbrzycha w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A S T AŁEGO D YŻURU P O L I T E C H N I K I K O S Z A L IŃSKIEJ

I N S T R U K C J A S T AŁEGO D YŻURU P O L I T E C H N I K I K O S Z A L IŃSKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. I N S T R U K C J A S T AŁEGO D YŻURU P O L I T E C H N I K I K O S Z A L IŃSKIEJ Koszalin 2013 I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Podstawę opracowania stanowi art. 21a ust.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 ISO 9001:008 PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY ZDARZENIACH (WYPADKÓW) Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW I POJAZDÓW WSPRIST MEDITRANS SP ZOZ W WARSZAWIE Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 5 DATA PODPIS Pielęgniarka Koordynująca

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. Kodeks pracy Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat,

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO W RADOMIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: INSPEKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/18./2004 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004 wzór REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP w... zatwierdzony uchwałą Nr... z dnia...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2009

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2009 DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2009 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Rok 2009 (nry 1 17) (Skróty oznaczają: D. decyzję, K. komunikat, O. obwieszczenie, Z. zarządzenie.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 49 4326 Poz. 299 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Załącznik nr 1 do umowy Remont obmurza w szybie Gigant dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch II PS Pompownia Pstrowski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii www.nowepgg.pl Wortal prawa geologicznego i górniczego 1/6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. nr 275, poz. 1629) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II: Dziennik Ustaw Nr 275 15898 Poz. 1629 1629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ. Słowniczek

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ. Słowniczek REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Słowniczek Organizator kształcenia Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Kurs kurs dokształcający, kurs specjalistyczny, kurs kwalifikacyjny,

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Bochnia: 9/ wykonanie wnęk w komorze Ważyn Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bochnia: 9/ wykonanie wnęk w komorze Ważyn Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopalnia-bochnia.pl Bochnia: 9/2015 - wykonanie wnęk w komorze Ważyn Numer ogłoszenia: 143666-2015;

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY

W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY R E G U L A M I N W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PIEKARACH ŚLĄSKICH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Straży Ratunkowej TOPR (zwanej dalej Strażą Ratunkową) uchwalony przez Zarząd TOPR (zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 355/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO. z dnia 30 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 355/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO. z dnia 30 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 355/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Legionowo w systemie kierowania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.1997.109.704 2005.07.01 zm. Dz.U.2004.246.2468 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY ORAZ KOORDYNACJI PRAC.

ZASADY WSPÓŁPRACY ORAZ KOORDYNACJI PRAC. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr.../g/2015 zawartej pomiędzy Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zwanym w treści umowy Zamawiającym a.. zwanym w treści umowy Wykonawcą ZASADY WSPÓŁPRACY ORAZ KOORDYNACJI PRAC. 1 1.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO ZARZĄDZENIE nr 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie makowskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo