TELEFONIA DIALOG S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TELEFONIA DIALOG S.A."

Transkrypt

1 TELEFONIA DIALOG S.A. PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZN-0/TD S.A.-08 PROJEKTOWANIE SIECI OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH = Wrocław, marzec 00 r. =

2 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A /16 Spis treści 1. Wstęp Przedmiot normy Przeznaczenie normy Informacje ogólne Światłowody Organizacja sieci linii światłowodowych Ogólne zasady projektowania linii światłowodowych Zasady projektowania linii światłowodowych Ogólne zasady doboru trasy linii światłowodowych Usytuowanie linii światłowodowych wzdłuż dróg komunikacyjnych Usytuowanie linii światłowodowych wzdłuż szlaków kolejowych Usytuowanie linii światłowodowych na wspólnej podbudowie z elektroenergetycznymi liniami przemysłowymi Usytuowanie linii światłowodowych wzdłuż rurociągów Linie światłowodowe na terenach o zwiększonym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi Usytuowanie złączy kabli światłowodowych Zapasy kabli Długość linii na odcinku regeneratorowym Zasady obliczania bilansu mocy optycznej Parametry światłowodów i elementów optycznych Nominalna długość fali Parametry światłowodów Światłowody jednomodowe dla pasma 1310 nm klasa IVa Światłowody jednomodowe dla pasma 1550 nm klasa IVb Światłowody jednomodowe z płaską charakterystyką dyspersji klasa IVc Parametry odcinków linii optotelekomunikacyjnych Graniczne parametry tłumienia linii ze światłowodami jednomodowymi Margines tłumienia dla systemu optotelekomunikacyjnego Parametry połączeń światłowodowych Niejednorodność tłumienności Wybór elementów do budowy linii i sieci światłowodowych Kable światłowodowe liniowe standardowe Kable światłowodowe stacyjne Osłony złączowe Przełącznice Zasobniki złączowe... 15

3 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A /16 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot normy Norma określa zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnych (światłowodowych) w Telefonii DIALOG S.A. w uprzednio wybudowanej kanalizacji wtórnej lub rurociągach kablowych. Kanalizację kablową dla potrzeb sieci światłowodowych (kanalizację wtórną, rurociągi kablowe, minikanalizację) należy projektować na podstawie normy zakładowej ZN-0/TD S.A.-0. Ogólne zasady projektowania zawarto w normie zakładowej ZN 0/TD SA Przeznaczenie normy Norma jest przeznaczona przede wszystkim dla projektantów opracowujących dokumentację projektową (projekty budowlane, projekty wykonawcze) sieci światłowodowych, a także dla wykonawców telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej. Jest również przeznaczona dla służb inwestorskich w zakresie czynności na etapie przygotowania inwestycji, a w szczególności: - uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZZT), - wyboru w drodze przetargu wykonawcy dokumentacji projektowej lub podjęcie decyzji o bezprzetargowym wyborze wykonawcy dokumentacji, - zatwierdzenia założeń techniczno-ekonomicznych (ZTE) lub projektu technicznego jednostadiowego (PTJ), - uzyskania pozwolenia na budowę.. INFORMACJE OGÓLNE.1. Światłowody W liniach światłowodowych dla sieci publicznej stosowane są kable ze światłowodami jednomodowymi, a mianowicie: światłowody standardowe bez przesunięcia dyspersji (J) wg zaleceń ITU T G.65, światłowody o przesuniętej dyspersji (Jp) wg zaleceń ITU T G.653, światłowody o przesuniętej niezerowej dyspersji (Jn) wg zaleceń ITU T G Organizacja sieci linii światłowodowych Podstawowe zasady organizacji sieci: w każdym regionie znajduje się jeden HOST (możliwe są odstępstwa od tej zasady w konkretnych sytuacjach należy uwzględniać szczegółowe wytyczne udzielone przez operatora Telefonię DIALOG S.A.) HOST jest połączony z poszczególnymi modułami wyniesionymi linią światłowodową za pośrednictwem podstawowej sieci szkieletowej, z transmisją STM 1 i STM 4 (należy się też liczyć z krotnością wyższą)

4 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A /16 powyższa sieć jest traktowana jako sieć magistralna i jest prowadzona z reguły w kanalizacji kablowej magistralnej.3. Ogólne zasady projektowania linii światłowodowych Przy doborze trasy linii światłowodowych należy przede wszystkim brać pod uwagę bezpieczeństwo sieci. Przy projektowaniu linii światłowodowych, aby osiągnąć dużą niezawodność pracy systemów transmisyjnych opartych na łączach światłowodowych, należy kierować się poniższymi zasadami: Projektować doprowadzenia kanalizacji do obiektów telekomunikacyjnych minimum z dwóch stron. Zasadą jest minimalizacja długości wspólnej trasy ostatniego odcinka kanalizacji pomiędzy studnią stacyjną a komorą kablową (lub pomieszczeniem urządzeń telekomunikacyjnych). Zaleca się, aby ta odległość nie przekraczała 10 m. Pozostawiać odpowiednie zapasy kabli przy złączach i ewentualnie w studniach lub zasobnikach. Dla kabli sieci szkieletowej przy przejściach przez większe cieki wodne projektować przejścia rokadowe. Zaleca się w tym celu wykorzystanie istniejących dróg przejścia przez przeszkody, takich jak most, oraz wykonanie przejścia rokadowego poniżej mostu w odległości co najmniej 100 m. W razie możliwości ułożenia kabla na głębokości co najmniej 5 m pod dnem cieku można zaniechać wykonania przejścia rokadowo. Złącza oraz zapasy kabli światłowodowych lokalizować w miejscach łatwo dostępnych dla służb utrzymaniowych (łatwy dojazd pojazdu technicznego w bezpośrednie sąsiedztwo złącza lub zapasu). Przy realizacji odcinków regeneratorowych linii optotelekomunikacyjnych należy w projekcie przewidzieć układanie kabli światłowodowych z włóknami pochodzącymi od jednego producenta, najlepiej z tej samej partii dostawy. W sieci dostępowej pętle SDH zostały dodatkowo powiązane z licznymi punktami odgałęźnymi i rozdzielczymi, co zapewnia możliwość dostosowania sieci praktycznie do każdych warunków organizacyjnych. 3. ZASADY PROJEKTOWANIA LINII ŚWIATŁOWODOWYCH 3.1. Ogólne zasady doboru trasy linii światłowodowych Wszystkie linie światłowodowe podziemne należy układać w rurociągach kablowych HDPE. Do budowy rurociągów kablowych poza miastami (na terenach, gdzie nie jest budowana kanalizacja kablowa dla potrzeb sieci dostępowej) należy wykorzystywać rury HDPE 40/3,7. Na obszarze miast i osiedli linia światłowodowa powinna przebiegać w rurociągach kablowych wykonanych z rur HDPE 40/3,7 układanych we wspólnym wykopie z kanalizacją kablową sieci dostępowej. Rury rurociągu kablowego należy wprowadzać do wszystkich studni znajdujących się na trasie rurociągu. W uzasadnionych wypadkach kable światłowodowe mogą przebiegać w rurach kanalizacji wtórnej. Przy skrzyżowaniach linii światłowodowych z przeszkodami wodnymi, jezdniami o nawierzchni utwardzonej, torowiskami itp. należy przewidzieć obiektowe rury

5 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A /16 przepustowe o średnicy co najmniej 110 mm, wypełnione rurami rurociągów kablowych (HDPE 40) o długości o m (po 1m z każdej strony) większej niż rura przepustowa. W razie potrzeby można zwiększyć średnicę rury przepustowej, aby mogła ona pomieścić potrzebną liczbę zapasowych rur dla rurociągu kablowego. Jako podstawowe należy przyjąć rury przepustowe grubościenne z HDPE. Dopuszcza się stosowanie rur stalowych jednak tylko na wyraźne życzenie właściciela (użytkownika) przeszkody. Zapasowe rurociągi należy uszczelnić po obu stronach. Przy projektowaniu linii światłowodowych należy kierować się poniższymi zasadami: Liczba zbliżeń i skrzyżowań linii z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego oraz liczba przejść przez ściany i stropy powinna być możliwie mała. Prowadzenie linii przez pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem lub pożarem powinno być ograniczone do niezbędnych przypadków. Instalowane linie powinny być jak najmniej narażone na uszkodzenia mechaniczne, szkodliwe wpływy chemiczne i inne zagrożenia. Liczba skrzyżowań i zbliżeń linii z wodami powierzchniowymi powinna być ograniczona. Odcinki instalacyjne kabli światłowodowych powinny być tak dobrane i ułożone, aby złącza kabli były usytuowane w miejscach suchych, nie narażonych na osuwanie się gruntu i łatwo dostępnych przy budowie i eksploatacji linii. Trasa linii światłowodowej powinna zapewniać łatwy dostęp do kabli w okresie budowy i eksploatacji. Trasa linii światłowodowej powinna przebiegać zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Ministra Łączności z dnia 1 marca 199 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim te linie powinny odpowiadać Usytuowanie linii światłowodowych wzdłuż dróg komunikacyjnych Przy projektowaniu linii światłowodowych wzdłuż dróg komunikacyjnych należy kierować się poniższymi zasadami: Trasa linii światłowodowej wzdłuż dróg powinna być uzgodniona z właściwym zarządcą drogi. Na odcinkach dróg przechodzących przez tereny zabudowane, zalesione, zalewowe i bagniste lub zajęte przez różne obiekty nadziemne lub urządzenia podziemne nie pozwalające na dotrzymanie wymagań co do zbliżeń i skrzyżowań dopuszcza się usytuowanie kabla odpowiednio w pasie drogowym w porozumieniu z właściwym zarządcą drogi: w koronie drogi na poboczu jezdni - na terenach bezpośrednio zabudowanych bez chodników lub terenach zalewowych i bagnistych, poza koroną drogi - w wypadkach, gdy poza pasem drogowym istnieją tereny zalesione lub zadrzewione wymagające wycinki oraz w wypadku innych sytuacji i warunków terenowych nie pozwalających na spełnienie wymagań co do zbliżeń i skrzyżowań.

6 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A /16 Trasa linii nie powinna przebiegać przez tereny wodne zalewowe i bagniste, przez tereny o dużej agresywności gruntu i na poboczach stromych nasypów lub wykopów. W wypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się takie usytuowanie trasy, ale pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków ochronnych. Dopuszcza się ułożenie linii na terenach lasów w wypadku, gdy nie zachodzi konieczność wycinania pasa, a tylko potrzeba wycięcia pojedynczych drzew i krzewów. Odległość linii od drzew na terenach leśnych powinna wynosić co najmniej 1 m od lica pni drzew. Dopuszcza się układanie linii w istniejących pasach przeciwpożarowych, a odległość od drzew w tych wypadkach będzie wynikać z szerokości pasa Usytuowanie linii światłowodowych wzdłuż szlaków kolejowych Przy projektowaniu linii światłowodowych wzdłuż szlaków kolejowych należy kierować się poniższymi zasadami: Trasa linii światłowodowej wzdłuż linii kolejowej po uzgodnieniu z właściwym zarządem kolei powinna przebiegać w pasie wywłaszczenia terenów kolejowych, przy ich granicy. Dopuszcza się usytuowanie linii poza granicą tego pasa przy omijaniu po zewnętrznej stronie obiektów kolejowych, jak np. podstacje trakcyjne, kabiny sekcyjne, strażnice kolejowe. Przez tereny stacji kolejowych trasa linii powinna przebiegać poza budynkami stacyjnymi od zewnętrznej strony linii kolejowej. Linie światłowodowe przebiegające wzdłuż torów kolejowych lub tramwajowych powinny być budowane z kabli dielektrycznych w rurociągach kablowych układanych jak najbliżej pasa wywłaszczenia w odległości poziomej co najmniej: 1 m od zewnętrznej krawędzi rowu odwadniającego, biegnącego wzdłuż torowiska, 3 m od skrajnej szyny toru, przy braku lub oddaleniu od torowiska rowów odwadniających Usytuowanie linii światłowodowych na wspólnej podbudowie z elektroenergetycznymi liniami przemysłowymi Przy projektowaniu linii światłowodowych na wspólnej podbudowie z elektroenergetycznymi liniami przemysłowymi należy kierować się poniższymi zasadami: Linie instalowane na wspólnej podbudowie z elektroenergetycznymi liniami przesyłowymi powinny być budowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm: - wzdłuż linii najwyższych napięć (np. 400 kv, 750 kv), jako kable specjalne, zawarte wewnątrz przewodów odgromowych linii energetycznej (tzw. OPGW - rozwiązanie zalecane), - wzdłuż linii wysokich kv, średnich i niskich napięć, jako kable samonośne, dielektryczne, zawieszane wg PN E Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, z tym że w wypadku linii o

7 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A /16 napięciu znamionowym większym od 1 kv kable te powinny mieć konstrukcję dostosowaną mechanicznie do długości przęseł linii Usytuowanie linii światłowodowych wzdłuż rurociągów Odległość linii światłowodowej od gazociągu zależy od średnicy rur i ciśnienia nominalnego w gazociągu. Regulują to przepisy Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.nr 139 poz.686). Linie światłowodowe wzdłuż rurociągów dalekosiężnych do przesyłania ropy naftowej i produktów naftowych powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 8 m od rurociągów, stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 1 poz.576). Linie światłowodowe budowane dla potrzeb łączności i telemechaniki rurociągów powinny być usytuowane w pasie terenu budowy tych rurociągów. W wypadku powiązania tej linii z siecią użytku publicznego dopuszcza się usytuowanie jej poza pasem budowy rurociągu. Podstawowe bezpieczne odległości, jakie należy zachować pomiędzy linią optotelekomunikacyjną a gazociągami wynikają z postanowień Zarządzenia Ministra Łączności z dnia września 1997 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania (Mon. Pol. nr 59 poz.567). Linie instalowane w kanalizacji wtórnej lub w rurociągach kablowych przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z gazociągami powinny przebiegać zgodnie z wymaganiami normy PN 91/M Linie światłowodowe na terenach o zwiększonym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi Sieci światłowodowe powinny mieć taki układ, aby zawsze był zapewniony dostęp do danego obiektu telekomunikacyjnego co najmniej dwoma równorzędnymi drogami, rozdzielonymi terenowo, co jest szczególnie ważne na terenach o zwiększonym zagrożeniu uszkodzeniami. Na terenach o zwiększonym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi kable światłowodowe należy układać w rurociągach kablowych z rur o zwiększonej grubości ścianki. Rurociągi mogą być dodatkowo chronione przykrywami kablowymi. Kable powinny posiadać konstrukcję wzmocnioną warstwą włókien aramidowych lub szklanych. Przy wyborze trasy linii należy unikać sytuowania jej na terenach, na których występują szkody górnicze. Zaleca się, aby trasy linii omijały tereny objęte eksploatacją górniczą. W przypadkach niezbędnej konieczności budowy linii na terenach szkód górniczych należy układać kable światłowodowe z dodatkowym zabezpieczeniem i zapasami oraz przedsięwziąć specjalne środki zabezpieczające w zależności od kategorii szkód.

8 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A / Usytuowanie złączy kabli światłowodowych Odcinki instalacyjne kabli powinny być tak ułożone, aby złącza kabli światłowodowych były zlokalizowane w miarę możności w miejscach łatwo dostępnych, nie narażonych na zalewanie, podmywanie lub osuwanie się gruntu, co najmniej 5 m od brzegów dużych rowów i kanałów ściekowych. Złącza kabli światłowodowych powinny być umieszczane w studniach kablowych albo w zasobnikach złączowych (rurociągi kablowe) Zapasy kabli Długość zapasów powinna umożliwiać montaż złączy w samochodzie montażowym tj. co najmniej 15 m z każdej strony złącza. Należy przewidywać też kilkumetrowe zapasy kabli w komorach kablowych, jeśli takie występują w obiektach, albo też w ostatnich studniach kablowych. Zapasy kabli budowanych w rurociągach kablowych powinny być ułożone w zasobnikach złączowych, natomiast zapasy kabli budowanych w kanalizacji wtórnej powinny być umieszczane w studniach kablowych na odpowiednich stelażach. Przy złączach odgałęźnych należy przewidzieć zapasy dla każdego kabla po każdej stronie złącza. Maksymalna odległość trasowa między zapasami kabla światłowodowego nie powinna przekraczać: 400 m w kanalizacji kablowej, 1000 m w rurociągu kablowym Długość linii na odcinku regeneratorowym Długość odcinka regeneratorowego linii światłowodowej oblicza się na podstawie bilansu mocy sporządzonego w oparciu o znajomość parametrów elementów składowych linii. W zależności od długości projektowanej relacji należy wybrać taką klasę światłowodów w kablu, aby możliwe było jak najbardziej ekonomiczne połączenie punktów docelowych jednoodcinkowo, to jest bez przelotowych stacji regeneratorowych. Konieczne jest w tym celu dokonanie bilansu mocy dla wybranych urządzeń instalowanego systemu i sprawdzenie, czy długość linii nie przekracza wartości dopuszczalnej, przy uwzględnieniu wszystkich strat występujących w torze światłowodowym na drodze sygnału od nadajnika do odbiornika optoelektronicznego oraz zachowaniu niezbędnych rezerw tłumienności: na długości rezerwowe kabla światłowodowego oraz jego dodatkowe długości technologiczne i eksploatacyjne, na starzenie się teletransmisyjnych urządzeń końcowych, wzrost tłumienności połączeń stałych i złączek światłowodowych, na starzenie się światłowodów. Drogę sygnału od nadajnika do odbiornika przedstawia rysunek 1.

9 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A /16 P s 1 3 n n 1 n S SZP SZP R l k P r l t Rys. 1. Schemat ideowy odcinka regeneratorowego linii światłowodowej. gdzie: P s - moc optyczna nadawana na wyjściu półzłączki, w dbm, P r - moc optyczna odbierana na wejściu półzłączki, w dbm, S - nadajnik, R - odbiornik SZP - przełącznica światłowodowa, n - liczba złączy kabla światłowodowego na odcinku regeneratorowym, [szt.] l k - długość trasowa linii optotelekomunikacyjnej, [km], l t - długość odcinka regeneratorowego (całego toru), wraz z kablami stacyjnymi i półzłączkami, [km] Ogólnie zależność bilansu mocy można wyrazić wzorem: P s - P r - d p a t + a r gdzie: d p - margines wyrażony w db, wynikający z degradacji urządzeń teletransmisyjnych na skutek starzenia się elementów, wahań temperatury itp. Zwykle przyjmuje się 3-6 db. Margines ten nie obowiązuje dla urządzeń SDH, gdyż jest wliczony w parametry urządzeń. a t - tłumienność całego toru między urządzeniami końcowymi, [db], a r - rezerwa eksploatacyjna tłumienności, o jaką może wzrosnąć obecnie wyliczona tłumienność toru w ciągu okresu eksploatacji linii, wynikająca ze wzrostu liczby złączy światłowodowych w torze, [db]. Na tłumienność toru składają się: tłumienność półzłączek a pr przy nadajniku i odbiorniku, tłumienności kabli stacyjnych a s1 i a s (które praktycznie można pominąć jako wartości mało znaczące), tłumienność złączek światłowodowych i ewentualnie złącza końcowego a z w przełącznicach, tłumienność samego światłowodu a k oraz tłumienność n złączy tego światłowodu tj. a w n, a więc: a t = a pr + a s1 + a s + a z + α k (l k + l p) + a w n gdzie: l p - długość zapasów kabla i samego włókna (w kasetach osłon złączowych) razem wziąwszy, [km], α k - tłumienność jednostkowa gotowego kabla, [db/km], a k = α k (l k + l p ), [db]

10 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A /16 a w - tłumienność jednego złącza, [db]. W obliczeniach należy uwzględniać wartość rezerwy tłumienności: a) wartość a r, na którą składają się dodatkowe złącza powstające przy usuwaniu uszkodzeń kabli, wstawki kablowe wynikające z konieczności dokonywania przebudowy linii kablowych itp. Uważa się, że najprościej można określić rezerwę jako procent tłumienności złączy w danym odcinku linii. Wartość ta powinna stanowić 10% liczby wszystkich złączy w linii, to jest: a r = 0,1 ( a pr + a z + a w n) [db] b) zapasy światłowodu w złączach i zapasy kabli, których wartości przyjmowane do obliczeń powinny wynikać z rzeczywistych zapasów, przewidzianych w danej linii. Dodatkowo należy uwzględnić niewielką rezerwę na starzenie włókien, połączeń stałych i złączek zainstalowanych w linii. Łączna rezerwa powinna wynosić 6-10% długości kabla tj. maksymalnie: l k +l p =1,1 l k [km] Ostatecznie więc, po pominięciu małych wartości tłumienności a s1 i a s otrzymuje się wzór na dopuszczalną długość odcinka regeneratorowego, l l Ps Pr d p, ( a + a ) pr 1,1 α k z 1,1 a w n [km] W wyjątkowym przypadku bardzo długiego odcinka regeneratorowego dopuszcza się zmniejszenie rezerwy tłumienności światłowodu z 10% na 6%. Wówczas w mianowniku wyżej podanego wzoru należy przyjąć współczynnik 1,06 zamiast 1,1. Należy jednak tego unikać zwłaszcza tam, gdzie przewiduje się w przyszłości zastosowanie na linii systemów o większej przepływności. Jeżeli poziomy mocy, tłumienności i rezerwy tłumienności wyrażone są w db, tłumienność jednostkowa w db/km, to długość zostanie wyliczona w km. Przy ustalaniu długości odcinków regeneratorowych linii ze światłowodami jednomodowymi niezbędne jest obliczenie wypadkowego pasma przenoszenia. Wypadkowe pasmo przenoszenia światłowodu jednomodowego oblicza się według wzoru: 0,44 B = 6 λ D l opt 10 [MHz] gdzie: B [MHz] 3 db optyczne pasmo przenoszenia światłowodu, λ [nm] połówkowa szerokość widmowa źródła światła (FWHM), D [ps/nm km] współczynnik dyspersji chromatycznej, l opt [km] długość optyczna linii.

11 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A /16 Pomiar szerokości pasma przenoszenia gotowej linii optotelekomunikacyjnej sprowadza się do pomiaru współczynnika dyspersji. Jest to pomiar skomplikowany i kosztowny, który może być wykonany tylko przez wysoko wyspecjalizowane jednostki techniczne. Dlatego też pomiar ten wykonuje się tylko w koniecznych, technicznie uzasadnionych przypadkach i na wyraźne żądanie zleceniodawcy budowy Zasady obliczania bilansu mocy optycznej Do wyznaczania bilansu mocy optycznej należy przyjąć następujące wartości zawarte w poniższej tabeli: - tłumienność pojedynczej spoiny 0,1 db - tłumienność złączki światłowodowej rozłącznej 0,5 db - tłumienność jednostkowa dla fali 1310 nm 0,4 db/km - tłumienność jednostkowa dla fali 1550 nm 0,5 db/km - margines mocy dla urządzeń 5 db - margines mocy dla linii optycznej 10% tłumienia linii Obliczenie bilansu mocy optycznej należy wykonywać dla każdego projektowanego odcinka linii optotelekomunikacyjnej wg poniższego wzoru: P s P r 1,1 {α k [ db/km ] l opt [km] + 0,1 [db] n 1 + 0,50 [db] n }+ 5 [db] gdzie: P s poziom wyjściowy mocy optycznej nadajnika w urządzeniu teletransmisyjnym [db], P r czułość odbiornika, tj. minimalny poziom mocy dopuszczalny dla urządzenia teletransmisyjnego [db], α k tłumienność jednostkowa włókna światłowodowego [db/km], l opt długość optyczna toru [km], n 1 liczba spojeń włókien światłowodowych w torze, n liczba złączek światłowodowych rozłącznych w torze. 4. PARAMETRY ŚWIATŁOWODÓW I ELEMENTÓW OPTYCZNYCH 4.1. Nominalna długość fali pasmo 1310 nm: 170 do 1330 nm, dla przepływności 140 Mbit/s, pasmo 1550 nm: 150 do 1575 nm. 4.. Parametry światłowodów Światłowody jednomodowe dla pasma 1310 nm klasa IVa Parametry światłowodów jednomodowych przewidzianych do pracy w paśmie 1310 nm: średnica pola modu: 9 lub 10 µm z tolerancja ±10%, średnica zewnętrzna: 15 µm,

12 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A /16 długość fali odcięcia dla włókna: 1100 nm < λ c < 180 nm, tłumienność: α < 0,40 db/km dla 1310 nm, α < 0,5 db/km dla 1550 nm, współczynnik dyspersji chromatycznej: max D = 3,5 ps/nm dla nm, max D = 6,0 ps/nm dla nm. Światłowody jednomodowe dla pasma 1550 nm klasa IVb Parametry światłowodów jednomodowych klasy IVb z przesunięciem dyspersji, przeznaczone do pracy w paśmie 1550 nm: średnica pola modu: 7 lub 8,3 µm z tolerancja ±10%, średnica zewnętrzna: 15 µm tłumienność: α < 0,40 db/km dla 1310 nm, α < 0,5 db/km dla 1550 nm, współczynnik dyspersji chromatycznej: max D <,7 ps/nm dla nm, max D < 5 ps/nm dla nm Światłowody jednomodowe z płaską charakterystyką dyspersji klasa IVc Parametry światłowodów klasy IVc z płaską charakterystyką dyspersji, przeznaczone do jednoczesnej pracy w obu pasmach optycznych 1310 nm i 1550 nm, gdzie w obu pasmach współczynnik dyspersji chromatycznej jest bliski zeru: średnica pola modu: 10,5 µm z tolerancja ±10%, średnica zewnętrzna: 15 µm tłumienność: α < 0,35 db/km dla 1310 nm, α < 0,5 db/km dla 1550 nm, współczynnik dyspersji chromatycznej: max D 0 ps/nm dla nm, max D 0 ps/nm dla nm Parametry odcinków linii optotelekomunikacyjnych Graniczne parametry tłumienia linii ze światłowodami jednomodowymi Maksymalne wartości tłumienia (α) dla linii ze światłowodami jednomodowymi przy stosowaniu laserów półprzewodnikowych w układach nadajników: Przepływność Wartość tłumienia ( α ) dla długości fali Mbit/s 1310 nm 1550 nm, db - 8, db - 34, db 31 db 139,64 8 db 8 db 155,50 - -

13 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A / Margines tłumienia dla systemu optotelekomunikacyjnego Margines dla urządzeń Margines dynamiki dla urządzeń powinien wynosić co najmniej 3 db. Margines dla traktu optycznego Zapas tłumienności toru optycznego przeznaczony jest na starzenie się światłowodów i na wykonanie połączeń naprawczych w czasie eksploatacji. Margines dla linii nowo oddawanych do eksploatacji powinien wynosić 10% w stosunku do całkowitej tłumienności traktu sumy tłumienności światłowodów, spojeń i złączy Parametry połączeń światłowodowych Parametry rozłączalnych złączy światłowodowych: średnia tłumienność złącza powinna wynosić 0,3 db, maksymalna wartości tłumienia złącza dla światłowodów jednomodowych 0,5 db, złącza powinny umożliwić dokonanie co najmniej 1000 połączeń z maksymalnym wzrostem tłumienności 0, db, reflektancja złączy światłowodowych powinna wynosić co najmniej 35 db. Parametry połączeń stałych światłowodów: tłumienność złączy dla połączeń mechanicznych i klejonych powinna być mniejsza od 0, db, tłumienność złączy dla połączeń zgrzewanych powinna być mniejsza od 0,15 db, Dopuszcza się na odcinku kontrolnym (15 km) nie więcej niż spojenia dla każdego toru z maksymalną wartością tłumienia spojenia do 0,3 db, jeśli 3 próby zgrzewania nie pozwoliły na uzyskanie wartości < 0,15 db Niejednorodność tłumienności Zmiana tłumienności jednostkowej wzdłuż odcinka światłowodu pomiędzy sąsiednimi mufami światłowodowymi nie powinna przekraczać wartości 0,1 db/km dla pasm 1310 nm i 1550 nm na każdym dowolnie wybranym 1 kilometrowym odcinku światłowodu Wybór elementów do budowy linii i sieci światłowodowych Kable światłowodowe liniowe standardowe Do budowy linii światłowodowych DIALOG należy stosować całkowicie dielektryczne kable o konstrukcji tubowej zawierające światłowody jednomodowe standardowe wg ITU T G.65 i światłowody z przesuniętą niezerową dyspersją wg ITU T G.655. Dopuszcza się stosowanie również kabli tubowych typu kable puste oraz zaciąganie do nich wiązek światłowodowych lub tub luźnych żelowanych, zwłaszcza na odcinkach o przewidywanym stopniowym wzroście zapotrzebowania na światłowody. Liczba światłowodów w kablu powinna odpowiadać aktualnym potrzebom i zamierzeniom rozwojowym, ale nie powinna być mniejsza niż 3.

14 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A /16 Długość odcinka fabrykacyjnego kabla światłowodowego powinna wynosić 000 m Kable światłowodowe stacyjne Kable stacyjne powinny mieć powłokę z materiału trudnopalnego, nie rozprzestrzeniającego płomieni, najlepiej bezhalogenowego. Światłowody w kablu stacyjnym powinny być tego samego rodzaju, co w kablu liniowym, ale zaopatrzone w pokrycie wtórne w postaci tuby półścisłej. W liniach DIALOG kable stacyjne są stosowane tylko jako pigtajle i patchcordy do połączenia płyty przełącznicy z kablem liniowym i z urządzeniami teletransmisyjnymi o liczbie światłowodów lub 4. Przebiegający w budynku kabel liniowy prowadzi się w osłonie z rury z materiału trudnopalnego Osłony złączowe Osłony złączowe powinny być dostosowane do konstrukcji kabla. Osłona powinna umożliwiać/zapewniać: łatwy montaż złącza do 4 kabli o średnicy od 6 do 5 mm, wprowadzanych z jednej strony, w tym montaż złącza odgałęźnego bez przecinania części światłowodów; promień zgięcia światłowodów w osłonie nie powinien być mniejszy niż 35 mm, szczelność pneumatyczną i wodną złącza, trwałość co najmniej 30-letnią przy eksploatacji złącza w ziemi, zasobniku złączowym, studni kablowej lub w otwartej przestrzeni, oporność na zgniecenie, uderzenie, rozciąganie, zginanie, skręcanie i drgania, łatwe otwarcie i ponowne zamknięcie złącza, bez rozszczelniania wprowadzeń kabli; do ponownego zamknięcia może być stosowany dodatkowy element uszczelniający, uproszczone, czasowe zamknięcie i uszczelnienie złącza Przełącznice Przełącznica światłowodowa powinna umożliwiać zakończenie różnych rodzajów linii optotelekomunikacyjnych, niezależnie od ich przeznaczenia, liczby i rodzaju światłowodów. Konstrukcja przełącznicy światłowodowej powinna umożliwiać zainstalowanie jej na stacjach teletransmisyjnych wyposażonych w urządzenia optotelekomunikacyjne o konstrukcjach typowych, ale o różnym przeznaczeniu i pochodzących od różnych producentów. Konstrukcja przełącznicy powinna być lekka, wykonana z materiałów metalowych (aluminium, stal) w ochronnych pokryciach antykorozyjnych. Powinna zapewniać sprawne i niezawodne jej użytkowanie przez okres 30 lat. Przełącznica światłowodowa jest przeznaczona do: przyłączenia i odłączenia traktów światłowodowych od urządzeń stacyjnych dogodnego wykonania przełączeń torów światłowodowych między polami jednej przełącznicy. Przełącznica światłowodowa powinna umożliwiać:

15 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A /16 łatwe wprowadzenie kabli liniowych od góry lub od dołu stojaka przełącznicy oraz zakończenie tych kabli, szybkie wykrywanie i lokalizację uszkodzeń traktów światłowodowych i urządzeń końcowych lub przelotowych poprzez dołączenie przyrządów pomiarowych. Konstrukcja przełącznicy światłowodowej powinna umożliwiać zainstalowanie jej w standardowych stojakach 19 pochodzących od różnych producentów. Przełącznica światłowodowa powinna być wykonana w postaci półek, w których powinno znajdować się: pole złączek światłowodowych, pole zapasów kabli stacyjnych. Dostęp do pola złączek powinien być łatwy. Złączki powinny być ustawione pod kątem tak aby chronić oczy obsługi przed bezpośrednim kontaktem z przesyłanym promieniem laserowym. Liczba złączek powinna odpowiadać liczbie doprowadzonych włókien światłowodowych i powinna wynosić co najmniej 3. Pole zapasów kabli stacyjnych powinno umożliwiać ułożenie kabli stacyjnych o długości zapewniającej swobodne wykonywanie prac montażowych i przełączeniowych. Przełącznica powinna umożliwiać montowanie różnych rodzajów złączek w polu złączek. Złączki światłowodowe rozłączne stosowane w przełącznicach sieci DIALOG powinny być typu E-000 (APC) i mieć aktualne świadectwo homologacji oraz spełniać wymagania transmisyjne podane w p Zasobniki złączowe Do zabezpieczania złączy kabli światłowodowych i zapasów kabli ułożonych w rurociągach kablowych zaleca się stosowanie zasobników złączowych o odpowiedniej wielkości gwarantującej: a) swobodne ułożenie 1 lub muf złączowych kabla światłowodowego oraz do 50 m zapasów technologicznych kabla, z promieniem gięcia nie przekraczającym 0 średnic kabla, w sposób umożliwiający częściowe, bezpieczne rozwinięcie tych zapasów w razie awaryjnego wyciągnięcia kabla na trasie, b) swobodne ułożenie zapasów technologicznych kabla na środku odcinka międzyzłączowego w sposób umożliwiający bezpieczne rozwinięcie tych zapasów w razie awaryjnego wyciągnięcia kabla na trasie, c) swobodne zaciąganie dodatkowego kabla światłowodowego w razie awarii lub rozbudowy linii optotelekomunikacyjnej. Zasobniki powinny być dostosowane do ułożenia ich bezpośrednio w ziemi na poziomie posadowienia rurociągu kablowego, tak aby na powierzchni terenu możliwa była uprawa gleby nawet przy użyciu ciężkiego rolniczego sprzętu zmechanizowanego (masa ok.10 t). Należy je lokalizować w miarę możności w miejscach łatwo dostępnych, nie narażonych na zalewanie, podmywanie lub osuwanie się gruntu, co najmniej 5 m od brzegów dużych rowów i kanałów ściekowych.

16 Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A /16 Zasobnik złączowy przykryty arkuszem folii polietylenowej i zasypany warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,7 m powinien być odporny na zamulanie. Zasobnik złączowy winien być wyposażony w element lokalizacyjny (marker). Zaleca się wykonywanie zasobników z elementów betonowych zbrojonych. Dopuszcza się wykonywanie zasobników z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odpornych na szkodliwe oddziaływanie środowiska.

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy SPIS TREŚCI: 1. Część ogólna 1.1 Inwestor i zleceniodawca. 1.2 Wykonawca. 1.3 Opracowujący projekt. 1.4 Przedmiot projektu. 1.5 Podstawa opracowania projektu. 1.6 Zakres rzeczowy opracowania. 2. Część

Bardziej szczegółowo

Pomiary kabli światłowodowych

Pomiary kabli światłowodowych Pomiary kabli światłowodowych Ver. 1.8 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Namysłowska 8; 50-304 Wrocław tel. +48 71 777 90 32; fax. +48 71 777 75 65 cui@cui.wroclaw.pl; www.cui.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa obiektu lub robót: Nazwa jednostki opracowującej: Autor opracowania: Janusz Korbaś, projektant...

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa obiektu lub robót: Nazwa jednostki opracowującej: Autor opracowania: Janusz Korbaś, projektant... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa obiektu lub robót: Nazwa jednostki opracowującej: wzdłuż ulicy Julianowskiej na odcinku od ulicy Przesmyckiego w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Wyścigowej i Turniejowej we Wrocławiu Data: 2008-12-08 Inwestor: Gmina Wrocław Obiekt: Projekt PT-1/2007 i PT-2/2007

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar. Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar Przebudowa, zabezpieczenie kanalizacji i kabli miedzian 1.1 Przebudowa kanalizacji kablowej strona nr: 1 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1.1.1 Rozebranie krawężników,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMŻA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: ŁOMŻA Przebudowa kabla światłowodowego MNI Telecom

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................ str.4 3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY 02214/TM- TP-PW-1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej. przy ul. Wyzwolenia w Imielinie. Imielin.

PROJEKT WYKONAWCZY 02214/TM- TP-PW-1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej. przy ul. Wyzwolenia w Imielinie. Imielin. KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA Z O.O. W KATOWICACH 40-857 KATOWICE, ul. ZAMUŁKOWA 8 e-mail: kprt@prt.com.pl tel. (032) 253 00 50, 253 00 51, Fax (032) 254 66 08 Stadium: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. S P I S T R E Ś C I 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor. 1.3. Jednostka projektowa. 1.4. Podstawa opracowania. 1.5. Zakres rzeczowy. 1.6. Zatwierdzenie dokumentacji. 1.7. Wykonawca robót.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH P.P.U. INSTALATOR s.c. A.Śliwiński, J.Panasewicz 16-400 Suwałki ul. Sejneńska 63 PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH Adres inwestycji: Suwałki

Bardziej szczegółowo

Numer Podstawa Opis Jednostka Ilość

Numer Podstawa Opis Jednostka Ilość TOM 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK II.4 PRZEDMIAR ROBÓT Linie Budowa linii światłowodowych oraz przyłączy elektrycznych i telekomunikacyjnych wraz z modernizacją automatyki, wizualizacji oraz systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH Lublin 06.07.2007 r. SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH URZĄDZEŃ BITSTREAM Copyright 2007 BITSTREAM 06.07.2007 1/8 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2. Moc nadajnika optycznego... 3. Długość fali optycznej...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. TOM I TOM II XI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY TOM II TOM III TOM IV TOM V TOM VI TOM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn.

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar robót Num er Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar Przebudowa napowietrznej sieci TPSA oraz linii kablowejświatłowodowej dla potrzeb monitoringu miasta,na odcinku od ul. Pułtuskiej do Prostej

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec SPIS TREŚCI Oświadczenie projektanta.......3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU... 4 1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 1.3 ADRES INWESTYCJI... 4 1.4 UZASADNIENIE INWESTYCJI....

Bardziej szczegółowo

Pomiary kabli światłowodowych

Pomiary kabli światłowodowych Pomiary kabli światłowodowych Ver. 1.3 Wydział Informatyki Ul. Świdnicka 53; 50-030 Wrocław Tel. +48 717 77 90 32 Fax. +48 717 77 75 65 win@um.wroc.pl www.wroclaw.pl Historia zmian dokumentu Wersja Data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie ZADANIE BD 4449 PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie RODZAJ OPRACOWANIA: ZAMAWIAJĄCY: Przebudowa kabla światłowodowego ATM S.A. przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. Nr 38, poz. 302). 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. Nr 38, poz. 302). 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 100 PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH opublikowanych w maju 2015 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Rozporządzenie Prezesa

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach Przedmiar robót Budowa: Budowa optotelekomunikacyjnej linii kablowej dla potrzeb Urzędu Miasta Puławy w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. nr 106/12 w. Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY EKKOM Sp. z o.o. 1 Strona 1. DANE OGÓLNE... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 2.1. Uzbrojenie terenu... 3 3. BADANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 1. Jak się określa? Obostrzenie określa wiele dodatkowych wymagań dotyczących odcinka linii wymagającego zwiększonego bezpieczeństwa. Wiąże się to

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1 Część ogólna... Część technologiczna... Uwagi końcowe... Wykaz norm i przepisów branżowych... Zestawienia... Załączniki...

Spis treści: 1 Część ogólna... Część technologiczna... Uwagi końcowe... Wykaz norm i przepisów branżowych... Zestawienia... Załączniki... Spis treści: 1 Część ogólna... 1.1 Inwestor... 1.2 Użytkownik... 1.3 Przedmiot i zakres opracowania... 1.4 Podstawa opracowania... 1.5 Zakres rzeczowy... 1.6 Uzgodnienia... 2 Część technologiczna... 2.1

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt wykonawczy

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY Stadium Projekt wykonawczy Lokalizacja obiektu: Stary Las, Gmina Starogard Gdański Szafa dostępowa ONU-R1A Temat: Budowa przyłącza teletechnicznego od szafy dostępowej ROKOCIN/J01 do

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem, - techniczne warunki przyłączenia, - projekt techniczny drogowy, - mapka geodezyjna, - wizja lokalna, - aktualne normy i przepisy. 2.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie

z dnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie Projekt z dnia 5 marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie Na

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Etap II węzeł Powązkowska węzeł Modlińska

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Etap II węzeł Powązkowska węzeł Modlińska Spis treści Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Inwestor 1.4 Użytkownik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach. 1. Inwestor 2. SP w Puławach. 3. Inwestor 4.a/a

PROJEKT WYKONAWCZY. Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach. 1. Inwestor 2. SP w Puławach. 3. Inwestor 4.a/a PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach adres: ul. Piłsudskiego 83 24-100 Puławy Tytuł opracowania: Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej do konstrukcji wsporczej kamery

Bardziej szczegółowo

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót w Wspólnego Słownika Zamówień 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Projektant: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PROJEKT WYKONAWCZY Projektant: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: Inwestor: Jednostka projektowa: Miasto Łomża 18-400 Łomża ul. Stary Rynek 14 EGZ NR... Adres obiektu: woj. podlaskie, m. Łomża Nazwa projektu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska

Bardziej szczegółowo

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00 I. Sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe. 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

T A B E L A E L E M E N T Ó W R O Z L I C Z E N I O W Y C H

T A B E L A E L E M E N T Ó W R O Z L I C Z E N I O W Y C H T A B E L A E L E M E N T Ó W R O Z L I C Z E N I O W Y C H ZADANIE: Budowa Sieci Szerokopasmowej dla Miasta śywiec CZĘŚĆ: Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej i kabli światłowodowych relacji Urząd

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 z kanalizacją deszczową - ulica Słowackiego w Ostrołęce Spis treści 1. Charakterystyka ogólna...............................

Bardziej szczegółowo

1.3 Uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej wraz z warunkami zabezpieczenia sieci

1.3 Uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej wraz z warunkami zabezpieczenia sieci 1. Zawartość opracowania: 1.1 Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia rurociągu telekomunikacyjnego Netii S.A. dotyczące ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA DIALOG S.A.

TELEFONIA DIALOG S.A. TELEFONIA DIALOG S.A. PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZN-0/TD S.A.- 0 PROJEKTOWANIE KANALIZACJI KABLOWEJ = Wrocław, marzec 00 r. = Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J

PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE R ARCHIWAL Y: PW-145/59/12 EGZ. R 1 LICZBA EGZ. 4 PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J Temat: BUDOWA POŁĄCZE IA ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI: KOME DA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Agenda: Uregulowania w zakresie umieszczania infrastruktury w pasach dróg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMśA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: STARE KUPISKI gm. ŁomŜa Przebudowa kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Telekomunikacja. Usunięcie kolizji z siecią teletechniczną. HAWE i PCSS

OPIS TECHNICZNY. Telekomunikacja. Usunięcie kolizji z siecią teletechniczną. HAWE i PCSS Telekomunikacja Usunięcie kolizji z siecią teletechniczną HAWE i PCSS OPIS TECHNICZNY Lafrentz - Polska sp. z o.o. 3 SPIS TREŚCI I OPIS...5 Charakterystyka ogólna...5 1.1. Inwestor...5 1.2.Zamawiający...5

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. TEMAT: Łącznik teleinformatyczny pomiędzy obszarem A i C. mgr inż. Norbert Walkiewicz upr. Nr DTT-TU/02314/02/U

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. TEMAT: Łącznik teleinformatyczny pomiędzy obszarem A i C. mgr inż. Norbert Walkiewicz upr. Nr DTT-TU/02314/02/U NORBUD Norbert Walkiewicz ul. Bałtycka 5/1 10-135 Olsztyn PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT:. INWESTOR: GMINA OLSZTYN ul. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn BRANŻA: TELETECHNICZNA PROJEKTANT mgr inż. Norbert

Bardziej szczegółowo

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30 Inwestor: Nazwa projektu: Stadium : Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-00 Katowice fax. (03) 5 8 30 Wykonanie usług projektowych pn. Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolności do

Bardziej szczegółowo

Kanały technologiczne omówienie przepisów wykonawczych 10/24/2016 1

Kanały technologiczne omówienie przepisów wykonawczych 10/24/2016 1 Kanały technologiczne omówienie przepisów wykonawczych 10/24/2016 1 Przepisy regulujące kwestie kanałów technologicznych ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t. z późn.

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy telekomunikacyjnych Projekt Budowlany

Budowa przyłączy telekomunikacyjnych Projekt Budowlany Budowa przyłączy telekomunikacyjnych Projekt Budowlany Dokument: PROJEKT BUDOWLANY NA PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNE POMIEDZY BUDYNKAMI MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W PŁOŃSKU Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH Mikołów, kwiecień 2009 r. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH -SIEĆ TELETECHNICZNA- INWESTOR: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 40-381 Katowice Ul. Kantorówny

Bardziej szczegółowo

2.4.1 Sprawdzenie wykonania traktu światłowodowego... 7 2.4.2 Pomiary optyczne... 8. 2.5 Opis badań przy odbiorze traktu światłowodowego...

2.4.1 Sprawdzenie wykonania traktu światłowodowego... 7 2.4.2 Pomiary optyczne... 8. 2.5 Opis badań przy odbiorze traktu światłowodowego... Spis treści Strona 1. WSTĘP... 3 2. BADANIA TRAKTU ŚWIATŁOWODOWEGO.... 3 2.1 Ustawy i normy ISO/IEC... 3 2.2 Rekomendacje ITU... 6 2.3 Specyfikacje funkcjonalne PSE S.A.... 7 2.4 Wykaz badań przy odbiorze

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa zamówienia : Realizacja inwestycji projektowo-budowlanej, Rozbudowa Sieci Optotelekomunikacyjnej na terenie OŜarowa realizowana w projekcie E-świętokrzyskie - rozbudowa

Bardziej szczegółowo

RHDPE / RHDPEwpr RURA OSŁONOWA ŚWIATŁOWODOWA

RHDPE / RHDPEwpr RURA OSŁONOWA ŚWIATŁOWODOWA RHDPE / RHDPEwpr RURA OSŁONOWA ŚWIATŁOWODOWA Opis stosowania: Rury osłonowe światłowodowe RHDPE to rury wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), z wewnętrzną powierzchnią gładką, przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Materiały Przetargowe

Materiały Przetargowe Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostów stalowych w km 125,585 tor nr 1 i nr 2 linii kolejowej nr 68 Lublin- Przeworsk NR UMOWY: OBIEKT: Egz. Nr. INWESTOR PKP Polskie Linie Kolejowe S.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Kitala Projektowanie i Wykonawstwo ul. Okrzei 47/ Częstochowa PROJEKT WYKONAWCZY

Tadeusz Kitala Projektowanie i Wykonawstwo ul. Okrzei 47/ Częstochowa PROJEKT WYKONAWCZY Tadeusz Kitala Projektowanie i Wykonawstwo ul. Okrzei 47/16 42-208 Częstochowa NIP 949-059-31-23 tel.(fax): (034) 323-11-59; 601 86-43-91 SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE EGZEMPLARZ NR 1 FAZA: ZADANIE: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o. o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa Str. Tekst pierwotny Tekst zmieniony 5 Celem projektu

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany/wykonawczy

Projekt budowlany/wykonawczy Projekt budowlany/wykonawczy Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z budową drogi gminnej w miejscowości Wójtowo Spis treści 1 Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot opracowania... 3 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY: REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETL., MAŁA ARCH. PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY: REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETL., MAŁA ARCH. PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ T PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ OBIEKT RYNEK W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: (REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETLENIE, MAŁA ARCHITEKTURA) ADRES

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................. str.5 3. Uzgodnienie projektu przebudowy dróg gminnych wydane przez

Bardziej szczegółowo

Kabel światłowodowy zewnętrzny typu Z-XOTKtsd, LTC A-DQ (ZN)2Y

Kabel światłowodowy zewnętrzny typu Z-XOTKtsd, LTC A-DQ (ZN)2Y Kabel światłowodowy zewnętrzny typu Z-XOTKtsd, LTC A-DQ (ZN)2Y Kabel światłowodowy jednomodowy zewnętrzny A-DQ(ZN)2Y (Z-XOTKtd) całkowicie dielektryczny kabel o lekkiej konstrukcji wielotubowej. Charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. CZĘŚĆ OPISOWA.. str CZĘŚĆ RYSUNKOWA. str. 8

Spis treści. 1. CZĘŚĆ OPISOWA.. str CZĘŚĆ RYSUNKOWA. str. 8 Spis treści 1. CZĘŚĆ OPISOWA.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... str. 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... str. 3 1.4. OCHRONA KONSERWATORSKA. str. 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU.. str.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie- ETAP I

Przedmiar robót. Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie- ETAP I Przedmiar robót Budowa: Sybiraków w Braniewie- BRANŻA ELEKTRYCZNA Obiekt: ulica Botaniczna, Łąkowa i Plac Sybiraków Zamawiający: Gmina Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 14-500 Braniewo Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM Data: 2010-10-11 Inwestor: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROLAN MAREK LANGOWSKI Ul. Jabłonkowska 6 05-230 Kobyłka tel. / fax. ( 0-22 ) 786-28-67 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Stadium : Specyfikacja techniczna Miejscowość : Wołomin. Obiekt : Sieć monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie..

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1.2. Podstawa opracowania. Zlecenie z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 65 5594 Poz. 411 411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Pracownia Projektowa ELBI STARE BIELICE 70, 76-039 Biesiekierz MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin lipiec 2009r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE: BRANŻA: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Dzierżawy Ciemnych Włókien o

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRZETARGOWE

MATERIAŁY PRZETARGOWE Inwestor: Adres obiektu budowlanego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Miejscowość: Brzezna, Stadła, Podegrodzie ul. Głowackiego 56 Powiat: nowosądecki 30-085 Kraków Województwo: małopolskie Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Część ogólna... 2

Spis treści. 1. Część ogólna... 2 Spis treści 1. Część ogólna... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Inwestor... 2 1.3. Jednostka projektowa... 2 1.4. Wykonawca... 2 1.5. Zakres robót... 2 1.6. Kompleksowość dokumentacji... 2 1.7. Podstawa

Bardziej szczegółowo

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny 3 2. Podstawa opracowania projektu 3 3. Przedmiot opracowania 3 4. Stan istniejący 5. Budowa kanalizacji kablowej 6. Harmonogram prac 4 7. Uwagi końcowe 8. Podstawowe materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.04 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.I TELEFONI DIALOG S.A.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.04 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.I TELEFONI DIALOG S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.04 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.I TELEFONI DIALOG S.A. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE nr 1104-04/PW2/11

OPRACOWANIE nr 1104-04/PW2/11 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUG RÓŻNYCH Telkol Spółka z o.o. KRS - 0000186214 43-340 Kozy ul. Świerkowa 14 tel: 0-33-81-74-118 e-mail: biuro@telkol.com ZADANIE INWESTYCYJNE OPRACOWANIE nr

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. budynku Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie przy ul. Traugutta 1. Adres: Tarnów dz. nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 680 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego na Bukówce w Kielcach wraz z budową parkingu przesiadkowego

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego na Bukówce w Kielcach wraz z budową parkingu przesiadkowego Drogowa Pracownia Projektowa inż. Ewa Białek 25-015 Kielce, ul. Złota 23 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Rzecznej w m. Pobiedziska usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przebudowa ul. Rzecznej w m. Pobiedziska usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Inwestor 1.2. Zamawiający 1.3. Adres budowy 1.4. Wykonawca dokumentacji 1.5. Wykonawca robót 1.6. Uzgodnienia i projekty związane 2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

T A - PRZEBUDOWA SIECII TELEKOMUNIKACYJNYCH- PRZEBUDOWA LINI OPTOTELEKOMUNKACYJNEJ

T A - PRZEBUDOWA SIECII TELEKOMUNIKACYJNYCH- PRZEBUDOWA LINI OPTOTELEKOMUNKACYJNEJ T.01.03.04A - PRZEBUDOWA SIECII TELEKOMUNIKACYJNYCH- PRZEBUDOWA LINI OPTOTELEKOMUNKACYJNEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiOR Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odnoszą się do wymagań technicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH MNI

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH MNI PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH-ITO Spółka z o.o. ul. Warszawska 70 lok. 19, 15 078 Białystok tel. (85) 740 44 68 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH MNI DOTYCZĄCEJ: 1. Przebudowy ul. Ludowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1 Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2 INWESTOR...3 1.3 ZLECENIODAWCA...3 1.4 WYKONAWCA...3 1.5 ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...3 1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.7 UŻYTKOWNIKIEM...3 1.8

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Data edycji Data wprowadzenia rewizji czerwiec 2014 Lp. Wyszczególnienie Nr rys. Rewizja 1. Metryka projektu 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Dokumenty formalno prawne - Techniczne

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy.

Projekt budowlano-wykonawczy. Projekt budowlano-wykonawczy. Temat opracowania: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY,BUDOWĄ ZEWNETRZNEJINSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA,

Bardziej szczegółowo

KS POLONIA Warszawa, ul. Konwiktorska 6 PROJEKT TECHNICZNY

KS POLONIA Warszawa, ul. Konwiktorska 6 PROJEKT TECHNICZNY Firma świadczy usługi od 1986 roku tel. 601 328 063 Fax.: 22 730 17 00 REGON: 012520635, NIP:534-135-97-27 j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2/4 05-800 Pruszków Egz. nr 1* KS POLONIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Lafrentz - Polska Sp. z o.o.

Lafrentz - Polska Sp. z o.o. Wykonawca: Lafrentz - Polska Sp. z o.o. Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań ul. Zbąszyńska 29 56 1750 1019 0000 0000 0444 4833 60-359 Poznań fax (0-61) 86 74 079 NIP 783-10-04-441 tel. (0-61) 86 74 050

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny

Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny PROJEKT WYKONAWCZY 1 Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny 1.Wstęp...2 Przedmiot opracowania...2 Podstawa opracowania...2 Materiały wyjściowe...2 Podstawowe przepisy i normatywy...2 Działki,

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY.

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY. Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 Zakres do realizacji NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekom. Orange Polska S.A. kolidującej z budową ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej i Perłowej w Myszyńcu budowa telekom.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Połączenie ulicy Autostrada Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie etap I Przebudowa sieci teletechnicznej PTC Sp. z o.o.

S P I S T R E Ś C I. Połączenie ulicy Autostrada Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie etap I Przebudowa sieci teletechnicznej PTC Sp. z o.o. S P I S T R E Ś C I 1.Charakterystyka ogólna 1.1.Przedmiot projektu 1.2.Inwestor 1.3.Podstawa opracowania 1.4.Zakres rzeczowy 1.5.Uzgodnienia 2.Charakterystyka techniczna 2.1.Stan istniejący 2.2.Stan projektowany

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E.

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E. Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E. mgr inż. EWALD MRUGAŁA 45-057 OPOLE ul. Ozimska 8 I p. tel.kom. 602608736, e-mail: mrugalahme1@o2.pl NIP 754-124-32-55 Opole, czerwiec 2013 r. METRYKA

Bardziej szczegółowo