Znak postępowania: ZP /16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak postępowania: ZP-2710-3/16"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do siwz (projekt umowy) Umowa nr..(projekt) zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Okulistycznym z siedzibą w Krakowie, os. Na Wzgórzach 17B, Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającym nr NIP oraz nr REGON , reprezentowanego przez Dyrektora Ilonę Pawlicką, zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym, a firmą... z siedzibą..., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., (wpisaną do ewidencji działalności gosp. pod. nr.:...) NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie wraz z obsługą szatni (znak postępowania ZP /16, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U j.t. z późn. zm.), rozstrzygniętego w dniu... została zawarta umowa treści następującej 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonywanie usług w zakresie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz obiektu Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie, os. Na Wzgórzach 17b, a także prowadzenie (ochrona i obsługa) szatni Szpitala. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi ochrony obiektu i prowadzenia szatni zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia załącznik nr 1 do niniejszej umowy (załącznik nr 7 do siwz), oraz złożoną przez siebie ofertą przetargową. 3. Wykonawca zobowiązuje się posiadać w trakcie obowiązywania umowy aktualne i ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej oraz z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) na kwotę nie niższą niż wartość zawartej umowy. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć opłaconą polisę Zamawiającemu w terminie do 5 dni od zawarcia umowy. Nie dostarczenie polisy w ww. terminie może skutkować odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia. 5. W zakresie przedmiotu umowy określonego, Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję wydaną przez... Nr..., uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. 6. Wykonawca oświadcza, że podwykonawca w zakresie wsparcia pracowników ochrony działaniami grupy interwencyjnej, posiada aktualną koncesję w zakresie ochrony osób i mienia, o której mowa w art.46 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia/* w przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 1

2 wykonanie zamówienia w zakresie wsparcia pracowników ochrony działaniami grupy interwencyjnej. 7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy w zakresie innym niż wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części lub całość przedmiotu umowy. W razie naruszenia przez Wykonawcę zapisu zdania 1 niniejszego ustępu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania kary umownej wysokości określonej w 8 ust. 2 lit.a. 8. W przypadku, gdyby w trakcie realizacji zamówienia, straciły ważność dokumenty określone w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu nowe, aktualne dokumenty przed terminem upływu ich ważności. W przypadku nie dostarczenia w/w ważnych dokumentów, umowa będzie rozwiązana 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, etyką zawodową, oraz postanowieniami niniejszej umowy, zatrudniając wykwalifikowany personel. 2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez jego pracowników, które powstały w trakcie i w zakresie realizacji niniejszej umowy. 3. Wykonawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego zarówno w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu. Informacje otrzymane od Zamawiającego wykorzystywane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 4. Wykonawca obowiązany jest do wyposażenia pracowników ochrony w jednolity ubiór, umożliwiający ich identyfikację, imienne identyfikatory oraz niezbędne środki łączności bezprzewodowej. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli usług będących przedmiotem umowy w każdym czasie. 6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego przepisów porządkowych, sanitarno-epidemiologicznych, bhp i przeciwpożarowych oraz do współpracy w ramach procedur zarządzania środowiskowego oraz do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami Zamawiającego. 7. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do posiadania aktualnych książeczek zdrowia oraz aktualnych zaświadczeń o odbytym szkoleniu w zakresie BHP oraz aktualnych zaświadczeń. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zatrudniony personel pod względem zdrowotnym i higienicznym (dokumentacja zdrowia, dbałość o aktualne książeczki zdrowia personelu). Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczyć aktualne badania profilaktyczne, okresowe szkolenia bhp zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi, a także do okazywania do wglądu osobom upoważnionym przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających odbycie badań profilaktycznych, szkoleń bhp. 8. W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych lub wypadku przy pracy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Inspektora ds. BHP Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać polecenia osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego wydane w oparciu o ustalenia wynikające z przepisów prawa oraz postanowień umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia przed terminem realizacji umowy imiennej listy osób świadczących usługi ochrony na terenie Szpital wraz 2

3 z zaświadczeniami potwierdzającymi spełnianie formalnych wymagań przez pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zleconych prac, itp. Wykonawca zobowiązany jest do stałego uaktualniania listy pracowników w przypadku jakiejkolwiek ich zmiany Odpowiedzialność Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem przejęcia obowiązków przez Wykonawcę na podstawie protokołu przekazania obiektu do ochrony. Wykonawca od chwili przejęcia obiektu odpowiada materialnie za szkody poniesione przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia lub spowodowane naruszeniem obowiązującego prawa. 2. W przypadku zaistnienia szkody powstałej w wyniku czynu niedozwolonego lub spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, w tym także szkody wynikającej z zaistnienia zdarzeń, którym zapobiegać miała pełniona przez Wykonawcę ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektów Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez Zamawiającego, z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści. 3. Wykonawca nie odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez jego własnych pracowników, z wyjątkiem wypadku popełnienia przez nich kradzieży z włamaniem z zewnątrz do chronionego obiektu, a także powstałe na skutek niedopełnienia przez Zamawiającego obowiązków prawidłowego zabezpieczenia mienia 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych 5. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy podlega zmniejszeniu w zakresie, w jakim Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia obiektu objętego ochroną od kradzieży z włamaniem i innych zdarzeń losowych 6. W razie zaistnienia kradzieży lub innego zdarzenia powodującego zniszczenie, uszkodzenie lub uszczuplenie mienia, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca kradzieży i zawiadomienia o powyższym Policji i Zamawiającego. 7. W przypadku kradzieży, pożaru lub innego nadzwyczajnego zdarzenia Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i sporządzenia stosownego protokołu. 5. Każdy przypadek strat w chronionym mieniu będzie badany przez wspólną komisję przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz zakończony protokołem z wnioskami Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się zatrudniać. pracowników na podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. (*- wypełnić zgodnie z ofertą) 2. Na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym Wykonawca zobowiązuje się przedstawić bieżące listy i dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy realizowany jest przez pracowników, o których mowa w ust.1 5 Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatnie: a) pomieszczenie socjalne, b) media. 3

4 6 Termin realizacji umowy Umowa obowiązuje przez czas określony od. do 7 Wynagrodzenie 1. Całkowita wartość umowy wynosi...zł netto, podatek VAT w stawce... %,...zł brutto (słownie:...). 2. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne z dołu, za wykonaną usługę, w miesięcznych ratach stanowiących 1/12 całkowitej wartości umowy, tj. w wysokości... brutto (słownie:...) w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli termin płatności przypadnie na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie płatności. 3. W przypadku, gdy objęte niniejszą umową usługi będą wykonywane przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie za ten miesiąc będzie należne w wysokości proporcjonalnej do ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu. 4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku. 5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 6. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy. 8 Kary umowne 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wartości brutto umowy, b) za nieuzasadnione zerwanie umowy przez Wykonawcę 20% wartości brutto umowy, określonej w 7.1, c) przystąpienia Wykonawcy do realizacji usługi z opóźnieniem - 10 % wartości brutto umowy, określonej w 7.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, d) stwierdzenia przez Zamawiającego braku zachowania ciągłości ochrony 300,00 zł za rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika ochrony na terenie Szpitala; e) wykonywanie usług przez pracownika bez wymaganych dokumentów/uprawnień w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy stwierdzony przypadek; f) każde inne stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków wskazanych w niniejszej umowie (wraz z załącznikami) - w wysokości 1% miesięcznej wartości brutto umowy, określonej w 7.2, za każdy stwierdzony przypadek. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności wynikających z realizacji niniejszej umowy. 4

5 9 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: a) wykonywania zamówienia niezgodnie z umową lub z opisem przedmiotu zamówienia; b) niedopełnienia obowiązków przez pracownika Wykonawcy z wszystkimi konsekwencjami prawnymi w tych przypadkach (np. stwierdzenie przez Zamawiającego podczas kontroli braku pracownika Wykonawcy na posterunku stałym, a tym samym niedopełnienie przedmiotu umowy - nie zapewnienie ciągłości ochrony lub powtarzającym się zaniedbywaniu obowiązków przez Wykonawcę,; c) utracie przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób mienia; d) utracie polisy OC; e) w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku likwidacji Zamawiającego. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawiera uzasadnienie. 10 Zmiana postanowień umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają zmiany w umowie w następującym zakresie: a) danych identyfikujących strony umowy, takich jak np. firma, adresu siedziby lub inne zapisy dotyczące wskazania stron (zmiana nie wymaga aneksu do umowy). b) zmiany stawki podatku VAT w przypadku ich urzędowej zmiany (zmianie nie ulegnie kwota netto) c) obniżki wynagrodzenia 11 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac do określenia metod współpracy z Zamawiającym w zakresie bhp zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Do realizacji umowy oraz bieżących kontaktów ze strony Zamawiającego upoważniony/a będzie Pan/Pani..., a ze strony Wykonawcy Zmiana osób, których mowa w ust. 2 nie wymaga zmiany umowy i dokonywana jest w drodze powiadomienia przesłanego faksem, mailowo lub pisemnie. 4. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia r. (Dz. U. z 2013 poz. 217). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna. 5. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 5

6 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia z 1964 r. Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 6

7 Załącznik nr 2 do umowy nr. Porozumienie o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora porozumienia ds. BHP Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami: zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Okulistycznym z siedzibą w Krakowie, os. Na Wzgórzach 17B, Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającym nr NIP oraz nr REGON , reprezentowanego przez Dyrektora Ilonę Pawlicką, zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym, a firmą... z siedzibą..., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., (wpisaną do ewidencji działalności gosp. pod. nr.:...) NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą, W związku z zawarta w dniu. umową nr.. na realizacje.. 1 Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie, os. Na Wzgórzach 17b, zwanym dalej miejscem pracy. 2 Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy Pracodawcy ustalają koordynatora porozumienia w osobie, która sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. 2. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom oraz sprawowania bezpośredniego nadzoru nad swoimi pracownikami. 4 Koordynator ds. porozumienia ma prawo : 1. Kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy w zakresie BHP. 7

8 2. Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej (zgodnie ze wskazaniami inspektora ppoż. WSO w Krakowie) 3. Uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie BHP. 5. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby. 6. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych. 7. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób Pracodawcy zobowiązują się do cyklicznego organizowania spotkań swoich upoważnionych przedstawicieli, w celu omówienia zagadnień dotyczących zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy. 2. Pracodawcy ustalają, że podstawą dopuszczenia do pracy na terenie WSO w Krakowie jest: a) Posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich. b) Posiadanie ważnych szkoleń z zakresu BHP c) Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie BHP. d) Zapoznanie z instrukcjami BHP i ppoż. obowiązującymi w WSO w Krakowie. e) Zapoznanie pracowników o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych. f) Wykaz osób zapoznanych z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. g) Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac. 3. Wykonawca będzie delegował do prac na terenie WSO w Krakowie wyłącznie takich pracowników, którzy spełniają wymagania określone w ust Każdorazowo przed delegowaniem pracownika współpracująca firma będzie dostarczała pisemną informację do WSO w Krakowie, potwierdzającą spełnienie formalnych wymagań przez pracowników, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zleconych prac. 5. WSO w Krakowie zobowiązuje się do: a) Przeprowadzania przez osoby kierujące pracownikami instruktażu stanowiskowego oraz przekazania informacji o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych. b) Organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową. c) Zapoznania pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i procedurą ewakuacji. d) Udostępnienia pracownikom posiadanych pomieszczeń higienicznosanitarnych i środków higieny osobistej. e) Udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 6. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika konsorcjum, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela WSO w Krakowie. 7. Pracownicy konsorcjum w miejscu pracy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad BHP. 8

9 6 Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określane w załączniku do niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron. 7 Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. Porozumienie zawarto w Krakowie,.. Podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu: Zamawiający Wykonawca 9

Załącznik nr 5 do siwz (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do siwz (projekt umowy) Załącznik nr 5 do siwz (projekt umowy) Umowa nr.. /ZP/2015/p (projekt) zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Okulistycznym z siedzibą w Krakowie, os. Na Wzgórzach 17B, 31-723 Kraków,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: ZP /2017. Załącznik nr 3a do siwz

Znak postępowania: ZP /2017. Załącznik nr 3a do siwz Załącznik nr 3a do siwz Umowa nr.. /ZP/2017/p (projekt)- pakiet 2 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Okulistycznym w Krakowie, os. Na Wzgórzach 17B, 31-723 Kraków, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w...

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w... POROZUMIENIE o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór)

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór) Załącznik nr 9 Umowa nr (wzór) W dniu. r. roku pomiędzy: Teatrem Muzycznym Capitol, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu z siedzibą: 58-320 Walim ul. Długa 8, reprezentowanym przez: 1. Annę Neuberg - Kierownika Ośrodka 2. Beatę Przydatek

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 zawarta w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Umowa nr. Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy :

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu ul. Podwale 30 50-040 Wrocław NIP: 896-10-03-995 reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WMNŁ/.../2016

Umowa nr WMNŁ/.../2016 Umowa nr WMNŁ/.../2016 zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy: Walcownią Metali Nieżelaznych Łabędy S.A. w Gliwicach, ul. Metalowców 6, wpisana do Krajowego Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Andrzeja Kaweckiego - Dyrektora Biura Promocji Zakopanego Andrzeja Jakubiaka - Głównego Księgowego Biura Promocji Zakopanego

UMOWA. Andrzeja Kaweckiego - Dyrektora Biura Promocji Zakopanego Andrzeja Jakubiaka - Głównego Księgowego Biura Promocji Zakopanego ( wzór) zał. nr 4 UMOWA Zawarta w dniu...2008 r. w Zakopanem pomiędzy: Biurem Promocji Zakopanego z siedzibą w Zakopanem przy ul. Gen. Galicy 8 NIP... REGON... reprezentowanym przez: Andrzeja Kaweckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Załącznik nr 6 do SIWZ -PROJEKT- UMOWA nr Zawarta w dniu... 2012r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres )

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres  ) Zał. nr 6 do umowy UZGODNIENIA w zakresie współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RZP.../2017

UMOWA NR RZP.../2017 Załącznik Nr 5 do Zaproszenia do składania ofert UMOWA NR RZP..../2017 zawarta w dniu... 2017 roku Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Słupska,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy.

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy. UMOWA nr. Zał. nr 2 (Wzór) zawarta w dniu. roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81 154 Gdynia spółką zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/15 W dniu w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do ogłoszenia o zamówieniu

Załącznik nr 2a do ogłoszenia o zamówieniu U M O W A B97/A/17 Zawarta w dniu.. r w Olsztynie, w wyniku przeprowadzenia postępowania bezprzetargowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy. Umowa nr.../2012 zawarta w dniu... 2012r. w Bielsku-Białej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Bielsku- Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81 - zwanym dalej,,zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY. UMOWA nr. z dnia..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY. UMOWA nr. z dnia.. WZÓR UMOWY UMOWA nr. z dnia.. Załącznik Nr 7 W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr... ogłoszonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień pub licznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dot. części 6

Wzór umowy dot. części 6 Zał. Nr 2b do SIWZ ZP-271-2/12 Wzór umowy dot. części 6 Umowa na realizację w 2012 roku szóstej części zamówienia pn. świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych prowadzenie diagnozy psychologicznej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie 14061/2016

Postępowanie 14061/2016 UMOWY NR RUE/ /2016 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.2016r. pomiędzy: EPORE Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni przy ul. Środkowej 7, 59-916 Bogatynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: ZP /2017

Znak postępowania: ZP /2017 Załącznik nr 3 do siwz (wzór umowy) Umowa nr.. /ZP/2017/p zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Okulistycznym z siedzibą w Krakowie, os. Na Wzgórzach 17B, 31-723 Kraków, wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie usług sprzątania

UMOWA o wykonanie usług sprzątania UMOWA o wykonanie usług sprzątania zawarta w dniu.. r. pomiędzy I Żoliborską Spółdzielnią Mieszkaniową ul. Kochanowskiego 33A lok. 55, 01-864 Warszawa reprezentowaną przez: l. - Prezesa Spółdzielni 2.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Umowa nr PO III G 2301.. 2016

PROJEKT UMOWY Umowa nr PO III G 2301.. 2016 Załącznik nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWY Umowa nr PO III G 2301.. 2016 Zawarta w dniu w Sieradzu pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 4, 98-200 Sieradz, reprezentowaną przez:.... - zwaną

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr /2012 Zawarta w dniu..2012 roku w Murowie pomiędzy Gminą Murów z siedzibą 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Puławskiego zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym dalej Świadczeniodawcą, w imieniu którego działa:...

UMOWA NR... zwanym dalej Świadczeniodawcą, w imieniu którego działa:... Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert Ramowy projekt umowy na zadanie 1 na realizację Programu zdrowotnego pn. Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR POROZUMIENIA BHP. do Umowy nr 14/AP/17 z dnia...

WZÓR POROZUMIENIA BHP. do Umowy nr 14/AP/17 z dnia... WZÓR POROZUMIENIA BHP do Umowy nr 14/AP/17 z dnia... Załącznik Nr 2 do Umowy nr 14/AP/17 w sprawie współpracy z Wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa. z siedzibą. wpisanym do ewidencji / Działającą w oparciu o wpis do KRS reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. Umowa. z siedzibą. wpisanym do ewidencji / Działającą w oparciu o wpis do KRS reprezentowanym przez: WZÓR UMOWY Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym do rejestru instytucji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr

Wzór umowy. Umowa nr Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: Politechniką Białostocką, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, NIP: 542 020 87 21, reprezentowaną przez.. zwaną w treści umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

WFOŚ-230-A.I./(24/2016)/2016 Załącznik nr 7. Umowa zawarta w dniu 2016r. pomiędzy,

WFOŚ-230-A.I./(24/2016)/2016 Załącznik nr 7. Umowa zawarta w dniu 2016r. pomiędzy, WFOŚ-230-A.I./(24/2016)/2016 Załącznik nr 7 Umowa zawarta w dniu 2016r. pomiędzy, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8, NIP: 583-20-94-563,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 6 do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 6 do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/8/16 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy UMOWA NR./2016 zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy: Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : 175/ZP/2013

Numer sprawy : 175/ZP/2013 PROJEKT Umowy Usługi na Zamówienie Publiczne nr.../u/zp/2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA Nr. Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Nr Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-901 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo