CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A."

Transkrypt

1 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 r. Wrocław, luty 2012 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

2 2 S t r o n a Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu raport za IV kwartał w nowej, bardziej kompleksowej i przejrzystej formule i mamy nadzieje, że spotka się ona z Państwa aprobatą. SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 II. HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI...5 Działalność CWPE S.A....6 III. WYBRANE DANE FINANSOWE...8 IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE...9 V. CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA VI. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI VII. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ... 20

3 3 S t r o n a I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma Adres korespondencyjny Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. ul. Kobierzycka 20, Wrocław KRS REGON NIP Telefon , Faks Serwis www Autoryzowany Doradca INVESTcon GROUP S.A.

4 4 S t r o n a ZARZĄD SPÓŁKI Prezes Rafał Czerkwski Wiceprezes Anna Ciura RADA NADZORCZA Stanisław Legięd Jarosław Sthal Rafał Giersz Maciej Jarzębowski Ernest Bednarowicz

5 5 S t r o n a II. HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 2000 zawiązanie spółki BUDOTRANS Sp. z.o.o zmiana nazwy spółki na Centrum Wspierania Projektów Europejskich Sp. z.o.o. zmiana profilu działalności spółki 2003 podpisanie pierwszych znaczących umów zmiana siedziby firmy IV kwartał 2004 roku - nadanie CWPE certyfikatu The best in Poland liczba zrealizowanych projektów na rzecz Klientów CWPE przekroczyła 600, a liczba zatrudnionych osób wliczając w to zewnetrznych partnerów 2006 pozyskanie inwestora strategicznego - PHU Surfland Sp. z o.o IV kwartał 2007 r. - rozpoczęcie wdrażanie projektu franczyzy, którego celem jest rozwinięcie sieci Biur Regionalnych CWPE na terenie całego kraju 2008 zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną 2010 dnia roku nastąpił debiut spółki na rynku NewConnect 2011 zrealizowanie czterech z pięciu założonych celów emisyjnych w tym napisanie ponad 20 projektów z wykorzystaniem środków z EFS oraz stworzenie ponad 80 punktów partnerskich

6 6 S t r o n a Działalność CWPE S.A. 1. Kompleksowe Doradztwo w procesach dotacyjnych Wyszukiwanie i dopasowanie programów dotacyjnych. Przygotowanie projektu i wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Przygotowanie studiów wykonalności i biznes planów. Złożenie wniosku i monitoring oceny wniosku. Współpraca przy rozliczeniu projektu. 2. Działalnośd szkoleniowa Głównie szkolenia z zakresu z zakresu korzystania ze środków Unii Europejskiej. Oferta kierowana do: przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych. 3. Doradztwo w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego Kredyty bankowe - poszukiwania optymalnego kredytu, przygotowanie biznes planu oraz pozostałej dokumentacji, negocjacje warunków z bankiem, itp. Produkty leasingowe analizy opłacalności, przygotowanie dokumentacji, wybór zabezpieczenia, itp. Venture capital/banki inwestycyjne dobór odpowiedniego partnera, przygotowanie niezbędnych analiz i opracowao. Factoring europejski dobór faktora, doradztwo negocjacyjne Pomoc we wprowadzaniu Spółek na rynek kapitałowy (we współpracy z InwestCon Group S.A.) doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału z rynków kapitałowych w tym NewConnect świadczone we współpracy z Autoryzowanym Doradcą

7 7 S t r o n a 4. Pozostałe Merytoryczne wsparcie w procesach związanych z rozwojem i dostosowywaniem się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków funkcjonowania. Oferowane usługi obejmują: analizy branżowe, projekty inwestycyjne, restrukturyzacja i przekształcenia, wycena wartości przedsiębiorstwa, planowanie długookresowej struktury kapitału, budżetowanie, ocena ryzyka walutowego i zmiany stóp procentowych, analiza zdolnośd do obsługi długu, prowadzenie księgowości

8 8 S t r o n a III. WYBRANE DANE FINANSOWE IV KWARTAŁ 2011 R. Dane jednostkowe, dane w tys. zł Wyszczególnienie Stan na Stan na Kapitał własny 2 038, ,14 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 2 070, ,22 Inwestycje długoterminowe 559,79 57,00 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 513,08 470,28 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 468,12 470,28 Zobowiązania długoterminowe 1 100,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 1 140,19 449,24 Aktywa trwałe 1 900,65 82,76 Aktywa obrotowe 2 590, ,62 Aktywa / Pasywa razem 4 490, ,38 Wyszczególnienie IV kwartał 2011 r. narastająco Okres od do IV kwartał 2011r. Okres od do IV kwartał 2010 r. narastająco Okres od do IV kwartał 2010r. Okres od do Amortyzacja 61,09 43,47 22,30 7,63 Przychody ogółem 6 307, , ,67 930,97 Przychody netto ze sprzedaży 2 342,80 955, ,36 805,19 Zysk / Strata na sprzedaży 58,40 527,45 637,44 324,01 Zysk / Strata na działalności operacyjnej 528, ,74 613,13 234,19 Zysk / Strata brutto 703,89-403,92 570,37 221,52 Zysk / Strata netto 703,89-403,92 469,44 120,59

9 9 S t r o n a IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Przychody ogółem CWPE S.A. [tys. zł] , ,36 930, ,67 0 IV kwartał 2011 r. IV kwartał 2011 narastająco IV kwartał 2010r. IV kwartał 2010 narastająco Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w ciągu czwartego kwartału 2011 roku osiągnęło przychody ogółem rzędu 1 857,36 tys. PLN dwa razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Od początku 2011 r. CWPE S.A. osiągnęło przychody w wysokości 6 307,79 tys. PLN. Na tak wysokie przychody w 2011 roku składa się głównie aktualizacja wyceny posidanych udziałów w innych spółkach (Inkubator Naukowo Technologiczny, Global Trade) oraz aktualizacja wyceny zakupionej działki w Radwanicach.

10 10 S t r o n a Przychody netto ze sprzedaży CWPE S.A. [tys. zł] 2342,8 2245, ,36 805, IV kwartał 2011 r. IV kwartał 2011 narastająco IV kwartał 2010r. IV kwartał 2010 narastająco W czwartym kwartale 2011 r. Spółka osiągnęła 955,36 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 150 tys. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W rachunku narastającym przychody ze sprzedaży są na porównywalnym poziomie. Zysk / Strata netto CWPE S.A. [tys. zł] , , IV kwartał 2011 r. IV kwartał 2011 narastająco -403,92 120,59 IV kwartał 2010r. IV kwartał 2010 narastająco W IV kwartale 2011 r. Spółka osiągnęła stratę netto na poziomie 403,92 tys. PLN, wobec zysku 120,59 tys. PLN w analogicznym kwartale 2010 roku. Strata ta wynika ze zbycia posiadanych aktywów finansowych udziałów w spółce Inkubator Naukowo Technologiczny Sp. Z o.o., poniżej przyjętej wyceny księgowej. Narastająco po IV kwartale Spółka osiągnęła zysk 703,89 tys. PLN, co w stosunku do roku ubiegłego jest znaczącą poprawą.

11 11 S t r o n a Na wynik finansowy Spółki w IV kwartale, tak jak i w całym 2011 r. istotny wpływ miały: I. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DOTACJĄ EUROPEJSKĄ: Wynagrodzenia dla pracowników Biura Projektu łącznej wartości 193 tys. PLN ujętych jako wynagrodzenia w kosztach działalności operacyjnej. Pozostałe koszty związane z pozyskaną dotacją Nowa szansa dla zagrożonych zwolnieniami, między innymi wynajem sal, certyfikaty czy wyżywienie o łącznej wartości 50 tys. PLN, także ujęte jako usługi obce w Kosztach działalności operacyjnej. Przychody z dotacji w tym kwartale nie miały wpływu na wynik finansowy, ponieważ nie wpłynęła kolejna transza dotacji, jednak w całym roku wpłynęło ponad 735 tys. z uzyskanej dotacji. II. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ UMÓW KONSULTINGOWYCH: Spółka nadal oczekuje na rozstrzygnięcie części wcześniej już opracowanych wniosków, co powinno nastąpić w 2012 r. Sprzedaż nowych usług w IV kw r., która spowodowała konieczność ponoszenia dużych nakładów na realizację umów konsultingowych. Na przestrzeni IV kwartału realizowano szereg usług konsultingowych, między innymi: wnioski w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego, Łódzkiego wnioski w ramach działania 4.3 POIG "Kredyt Technologiczny wnioski w ramach działania PROW Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wnioski w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski w ramach działania 8.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski w ramach działania 8.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka III. REZERWY NA NALEŻNOŚCI Zarząd Spółki ze względów ostrożnościowych i występujących na rynku trudności płatniczych przedsiębiorstw postanowił dokonać w IV kw. odpisów aktualizujących należności, ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych, w kwocie: 243 tys. PLN. Rezerwy utworzone od początku 2011 roku wynoszą w tej chwili ponad 693 tys. PLN IV. AKTUALIZACJA POSIADANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Zgodnie z wcześniejszymi informacjami (RB nr 32/2011 oraz 33/2011) CWPE S.A. sprzedało posiadane udziały w Spółce Inkubator Naukowo-Technologiczny. Sprzedanych zostało 220 udziałów za łączną kwotę ,88 zł, 110 na rzecz INVESTcon GROUP S.A. oraz 110 na rzecz Ventrue Incubator. W stosunku do ceny zakupu wynoszącej zł, CWPE osiągnęło zysk, jednak aktualizacja wartości udziałów spowodowała iż ich wartość księgowa wynosiła zł, stąd prawie milionowa strata ze zbycia inwestycji zaksięgowana w kosztach finansowych.

12 12 S t r o n a Zarząd CWPE S.A. nawiązał współpracę w zakresie świadczenia usług na rzecz Klientów INVESTcon GROUP S.A. w związku z wprowadzaniem ich na rynek NewConnect. W wyniku tej współpracy jednym z elementów wynagrodzenia jest możliwość nabywania akcji nowowprowadzanych Spółek. CWPE S.A. posiada aktualnie ponad 411 tys. szt. akcji Spółki GLOBAL TRADE S.A. o łącznej wartości 358 tys. zł Aktualizacja wyceny akcji Global Trade S.A. w IV kwartale 2011 roku w stosunku do III kwartału negatywnie wpłynęła na wynik finansowy za 2011, na skutek obniżenia się ceny za akcję z 2,23 zł do 0,87 zł. CWPE S.A. posiada również udziały w spółkach Guardier sztuk akcji za łączną kwotę zł, oraz Mobile Factory sztuk akcji za łączną kwotę , a także w spółkach powiązanych: Centrum Obsługi Biznesu i Administracji 100% udziałów, CWPE Investment- 100 % udziałów oraz Ceres Investment 30% udziałów, łączna wartość tych udziałów we wszystkich wynosi prawie 560 tys. zł. V. DYSKONTO OBLIGACJI W II kwartale 2011 r. CWPE S.A. wyemitowało obligacje o wartości zł. Dyskonto od wartości tych obligacji wynosi 570 tys. zł. i zaksięgowane zostało jako inne koszty finansowe. VI. AKTUALIZACJA POSIADANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH Ponad 900 tys. zł wynosi aktualizacja wartości działki zakupionej przez CWPE S.A. w Radwanicach, w Powiecie Wrocławskim. Działka zakupiona za 60 zł za metr, wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego sporządzonej w celu określenia wartości godziwej cena oszacowania wynosi ok 290 zł za metr kwadratowy. TABELA PODSUMOWUJĄCA WPŁYW CZYNNIKÓW POZA OPERACYJNYCH NA WYNIK ZA 2011 ROK. Lp. Zdarzenie Wpływ księgowy na wynik finansowy 1 Rezerwy na należności tys. zł 2 Strata na sprzedaży udziałów w Inkubatorze Naukowo- Technologicznym 3 aktualizacja wyceny akcji Global Trade S.A. w stosunku do ceny zakupu - 935,21 tys. zł + 317,11 tys. zł 4 Dyskonto Obligacji tys. zł 5 Aktualizacja wyceny zakupionej działki w Radwanicach tys. zł Razem tys. zł

13 13 S t r o n a Wartości najważniejszych wskaźników finansowych dla badanego okresu zaprezentowano w poniższej tabeli i na wykresach. Wyszczególnienie Formuły IV Q 2011 IV Q 2010 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Stan środków pieniężnych Wskaźnik poziomu zadłużenia Aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe Tys. zł Zobowiązania ogółem aktywa ogółem (bez rezerw) 2,27 3,88 468,12 470,28 50,00 % 25,00 % Wskaźnik rentowności sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży przychody netto ze sprzedaży 2% 28,00 % Wskaźnik rentowności netto Zysk/strata netto przychody ogółem 11,00 % 16,00 % Wskaźnik rotacji należności Wskaźnik zobowiązań krótkoterminowych Należności krótkoterminowe przychody ze sprzedaży * 365 (ilość dni w okresie) Zobowiązania krótkoterminowe przychody ze sprzedaży * 365 (ilość dni w okresie) ,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej CWPE S.A. 2,27 3,88 IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. W IV kwartale 2011 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r., Spółka odnotowała nieznaczny spadek płynności finansowej. Wskaźnik bieżącej płynności wynosi 2,27 i kształtuje się powyżej optymalnego poziomu wynoszącego 2,0.

14 14 S t r o n a Środki pieniężne CWPE S.A. 470,50 470,28 470,00 469,50 469,00 468,50 468,00 468,12 467,50 467,00 IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Na koniec IV kwartału 2011 r. Spółka posiadała znaczącą pulę środków pieniężnych, na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Wskaźnik poziomu zadłużenia CWPE S.A. 60,00% 50,00% 50,00% 40,00% 30,00% 25,00% 20,00% 10,00% 0,00% IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Wskaźnik zadłużenia ogółem wzrósł do 50%. Należy jednak zaznaczyć, iż ponad tys. PLN z tys. PLN zobowiązań ogółem, stanowią zobowiązania z tytułu emisji obligacji, które są planowane do przekształcenia w akcje spółki. Tym samym będą stanowić kapitał własny, a ponad 200 tys. PLN to zobowiązanie wynikające z zakupionej nieruchomości, która stanowi środek trwały Spółki.

15 15 S t r o n a Wskaźnik rentowności sprzedaży CWPE S.A. 30% 28,00% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Rentowność sprzedaży po czterech kwartałach 2011 r. jest dużo niższa niż w analogicznym okresie 2010 roku, wynika to jedynie z częściowego rozstrzygnięcia w IV kwartale 2011 r. istotnych dla klientów spółki konkursów, na które przygotowywano wnioski o dotację. Znaczący wpływ na obniżenie rentowności sprzedaży ma także ujęcie w kosztach operacyjnych, a nie w pozostałych kosztach operacyjnych, wydatków na realizację projektu Nowa szansa dla zagrożonych zwolnieniami w tym wynagrodzeń, wynajmu sal, certyfikatów, itp. dla uczestników w wysokości 243 tys. PLN. Istotny wpływ na wynik ze sprzedaży operacyjnej ma wprowadzenie zmian w zakresie usług poprzez ich dywersyfikację. Prowadzenie doradztwa w zakresie pozyskiwania kapitału, między innymi z rynku NewConnect, w 2011 r. pozytywnie wpływa na zysk netto ogółem, poprzez fakt, iż część wynagrodzenia wynika z posiadanych akcji wprowadzanych na giełdę spółek, jednak zwiększa to koszty działalności operacyjnej, wpływając tym samym na powstanie straty na sprzedaży. Wskaźnik rentowności netto CWPE S.A. 20,00% 16,00% 16,61% 12,00% 11,16% 8,00% 4,00% 0,00% IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Rentowność netto narastająco za cały 2011 rok wyniosła 11,16 %, co w porównaniu do IV kwartału 2010 r. oznacza spadek o 5 punktów procentowych.

16 16 S t r o n a Wskaźnik rotacji należności CWPE S.A. [w dniach] IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Cykl rotacji należności jest wysoki i wynosi 323 dni, co oznacza wzrost aż o 137 dni w porównaniu do IV kwartału 2010 r. Wskaźnik ten jest zawyżony przede wszystkim z uwagi na zafakturowanie przychodów ze sprzedaży dopiero w ostatnich dniach grudnia 2011 r. dotyczących rozstrzygnięć wniosków o dotację realizowanych głównie przez Biuro Regionalne w Lublinie. Wskaźnik zobowiązao krótkoterminowych CWPE S.A. [w dniach] IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych ogółem wzrasta w porównaniu do IV kwartału 2010 roku o ponad 105 dni. Wskaźnik ten jest zawyżony przede wszystkim z uwagi na niższe zafakturowane przychody ze sprzedaży oraz zaciągnięcie przez Spółkę krótkoterminowych kredytów na realizację zwiększonej ilości podpisanych umów z Klientami, oraz w związku z zobowiązaniem z tytułu inwestycji w nieruchomość w Radwanicach.

17 17 S t r o n a V. CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA Strategia rozwoju Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. opisana w Dokumencie Informacyjnym zakłada stworzenie Centrum Obsługi Biznesu, które zapewni kompleksową obsługę Klientów z sektora MŚP w zakresie zarządzania finansami, realizowania projektów umożliwiających rozwój działalności oraz pomoc Klientom w zakresie podnoszenia przewagi konkurencyjnej. Osiągnięcie tej strategii będzie opierało się na wypełnieniu zakładanych celów emisyjnych. Kapitał inwestycyjny został pozyskany w drugiej połowie sierpnia 2010 r. W IV kwartale 2011 roku kontynuowano prace związane z wdrażaniem strategii rozwoju. Stan realizacji poszczególnych celów zaprezentowano w poniższej tabeli: CEL EMISYJNY STAN REALIZACJI W IV KWARTALE 2011 R. ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY CWPE ROZSZERZENIE PALETY USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH FINANSOWANIE WŁASNYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z EFS Projekt zrealizowano uruchomiono ponad 80 punktów partnerskich. Projekt zrealizowano - nowe usługi zostały wprowadzone do oferty firmy. Pomimo, iż projekt został już zrealizowany, Zarząd w kolejnym kwartalne podjął decyzję o kontynuowaniu promocji nowych usług doradczych m.in. wśród dotychczasowych klientów i współpracowników CWPE SA. Projekt zrealizowano sporządzono 20 własnych projektów. Pomimo, iż projekt został już zrealizowany Zarząd w kolejnym kwartalne podjął decyzję o kontynuowaniu przygotowań projektów własnych w ramach dostępnych naborów. ROZWÓJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Projekt zrealizowano wdrożono nowe systemy informatyczne. W IV kwartale 2011 r. nastąpił dalszy rozwój utworzonych w III kwartale spółek, w których 100% udziałów ma CWPE S.A. INKUBACJA ROZWOJOWYCH PODMIOTÓW Pierwszą Spółką jest Centrum Obsługi Biznesu i Administracji COBiA Sp. z o.o., Głównymi usługami świadczone przez spółkę to kompleksowe usługi reklamy w Internecie, usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej, usługi w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego a także usługi pośrednictwa finansowego w obszarze kredytów hipotecznych, pozyskiwanie kredytów (obrotowych, inwestycyjnych, refinansowych), pożyczek dla mikrofirm, leasing,

18 18 S t r o n a factoring oraz lokaty i waluty.w ramach usług oferowane są również wszechstronną usługę księgowo- rachunkową. W ramach tej usługi oferowana jest całkowita obsługa księgowo - podatkowa, a także obsługę kadr i płac. Drugą Spółką jest CWPE Investment Sp. z o.o., Spółka świadczy usługi konsultingowe i podwykonawcze na potrzeby CWPE S.A. Dodatkowo utworzenie spółki CWPE Investment Sp. z o. o. jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynków bułgarskiego i rumuńskiego na usługi doradcze i konsultingowe, dokonane na podstawie analizy potrzeb Wnioskodawcy. CWPE Investment planuje utworzenie spółek w Rumunii oraz Bułgarii, które będą zajmowały się doradztwem w zakresie obsługi kompleksowej usługi prowadzenia inwestycji zgodnie z wymaganiami klienta. Usługa będzie polegała na wyszukaniu odpowiedniego miejsca na inwestycję, dobór partnerów wykonawców, podwykonawców, nadzór i pomoc w zakresie procedury formalno-prawnej. Ponadto zakupione zostały udziały w 2-óch obcych spółkach charakteryzujących się innowacyjnością produktową: Mobile Factory S.A. spółka zadebiutowała na rynku New Connect w lutym 2012 roku Guardier S.A. debiut spółki przewidziany jest na 2012 rok. Planowany termin zakończenia wdrożenia projektu: IIIQ 2012 r.

19 19 S t r o n a VI. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Zestawienie najważniejszych informacji zawartych na stronach internetowych CWPE oraz w systemie EBI w IV kwartale 2011 roku. 1. EBI 25/2011 Rozstrzygnięcie ważnego dla CWPE S.A. oraz ich klientów konkursu dotacyjnego, w wyniku którego 15 klientów CWPE S.A. otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 23,3 mln zł 2. Nowe umowy o współpracy ( informacja z dnia ) W IV kwartale zawarto trzy nowe umowy o współpracy z takimi partnerami jak: EFG Eurobank Ergasias S.A, Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Pragma Faktoring S.A. 3. Nowe umowy o wykonanie usług doradczych ( informacja z dni: r., , , EBI 30/2011, , oraz EBI 1/2012) W IV kwartale zawarto 33 umowy o pozyskanie dofinansowania ze środków Unijnych. Większość umów została zawartych na opracowania wniosków o pomoc finansową (wsparcie) w formie bezzwrotnej dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, w tym aż czternaście z działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili'. Pozostałe umowy oprócz programu POIG, podpisane zostały na projekty w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Ponadto zawartych zostało także wiele umów na audyt, obsługę czy rozliczenie wcześniej napisanych projektów, a także umowa w której CWPE S.A. zostało doradcą w sprawie pozyskania inwestora zewnętrznego na rozbudowę 5* aparthotelu. 4. Pozytywna ocena wniosków o dofinansowanie ( informacja z dnia: , , oraz ) W IV kwartale CWPE S.A. informowało o uzyskaniu pozytywnej oceny wniosków i tym samym otrzymaniu dotacji dla klientów, których wnioski złożono z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 8.1, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego działanie EBI 29/2011 Objęcie przez CWPE S.A. udziałów w nowej Spółce W dniu r. utworzono nową Spółkę, w której 30 % udziałów i głosów posiada CWPE S.A. Drugim udziałowcem jest Ceres Management Sp. z o.o., posiadający 70 % udziałów i głosów w nowej Spółce. Utworzona Spółka to Ceres Investment Sp. z o.o. zadaniem której jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Spółka została utworzona w związku z zakupem działki położonej w Powiecie Wrocławskim, w Radwanicach, o zakupie której CWPE S.A. informowało zarówno w 32/2011 jak i 33/2011 raporcie EBI. Nabycie tej nieruchomości ma dla CWPE S.A. cel inwestycyjny metrów kwadratowych działki zostało zakupione za cenę 60 zł za metr, aktualna wycena rzeczoznawcy to 290 PLN za metr, co daje ponad 900 tys. PLN innych przychodów operacyjnych.

20 20 S t r o n a Atrakcyjność działki wynika z jej położenia tuż przy powstającej tam Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oraz z faktu, iż przeznaczeniem działki jest zabudowa usługowa. 6. EBI 31/2011 Powołanie Prezesa Zarządu CWPE S.A. W dniu Rada Nadzorcza Centrum Wspierania Projektów Europejskich podjęła decyzję o powołaniu pana Rafała Czerkawskiego na Prezesa Zarządu na kolejne 3 lata. 7. EBI 32/2011 oraz EBI 33/2011 Zawarcie istotnych umów W IV kwartale CWPE S.A. sprzedało wszystkie swoje udziały w Spółce Inkubator Naukowotechnologiczny. CWPE S.A. dokonał zbycia 110 udziałów na rzecz Venture Incubator S.A. Zbycie udziałów nastąpiło za łączną cenę ,44 zł. Cena nabycia udziałów wynosiła zł, a wartość udziałów w księgach CWPE zł. CWPE S.A. dokonał zbycia 110 udziałów na rzecz INVESTcon GROUP S.A. Zbycie udziałów nastąpiło za łączną cenę ,44 zł. Cena nabycia udziałów wynosiła zł, a wartość udziałów w księgach CWPE zł. Poza omawianymi wcześniej obszarami prowadzono następujące działania: Rozwój Centrum Usług Finansowych Jednym z celów działalności Centrum Usług Finansowych oprócz doradztwa kredytowego jest stworzenie ogólnokrajowej sieci partnerskiej, oferującej usługi dostosowane do potrzeb Klientów tak, aby za ich pośrednictwem mogli efektywnie realizować swoje projekty inwestycyjne i operacyjne przy pozyskaniu finansowania zewnętrznego z instytucji finansowych. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy naszych Business Partnerów oferując im: prowizję pozwalającą na osiąganie znacznych przychodów z prowadzonej działalności, najlepszą ofertę kredytową, dostępną w ponad 20 wiodących bankach działających w zakresie kredytowania inwestycji oraz nieruchomości, jasny i przejrzysty sposób rozliczania transakcji, dedykowanego doradcę do obsługi Państwa Klientów, wybór miejsca i czasu spotkania z doradcą najbardziej dogodny dla Klienta, całkowicie bezpłatne usługi doradcze dla Klienta, pełną dyspozycyjność naszego zespołu. W IV kwartale 2011 r. CWPE podpisało kolejną umowę o współpracy. Na chwilę obecną podpisanych jest 20 umów. Centrum Usług Finansowych generuje już własne przychody

21 21 S t r o n a VII. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ Wartości Prognozowane [tys. PLN] Wartości prognozowane 2011 Wartości Osiągnięte 2011 * Przychody ogółem Amortyzacja 23 61,09 Zysk na działalności operacyjnej ,94 Zysk netto ,89 *Na podstawie wyników wstępnych przed audytem Zarząd CWPE informuje, iż różnica w wartości prognozy w przychodach ogółem wynika z wysokich przychodów finansowych w 2011 roku, związanych z aktualizacjami wartości posiadanych udziałów w innych spółkach. Różnica na amortyzacji spowodowana jest kupnem oraz sprzedażą samochodu osobowego. Zysk na działalności operacyjnej udało się osiągnąć poprzez zaksięgowanie aktualizacji wartości działki w Siechnicach jako inne przychody operacyjne co znacznie zwiększyło ogólne przychody operacyjne. Jedynie nieznacznie wyższy jest zysk netto.

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 7 lutego 2015 roku SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r.

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 4 2 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A.

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni www.grupa-adv.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.178.585 akcji serii A DORADCA FINANSOWY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU Wrocław, 10 sierpnia 2015 roku Grupa Kapitałowa Getin Holding

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - sporządzeniem i opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK Wrocław, 18 marca 2014 Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo