CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A."

Transkrypt

1 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 r. Wrocław, luty 2012 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

2 2 S t r o n a Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu raport za IV kwartał w nowej, bardziej kompleksowej i przejrzystej formule i mamy nadzieje, że spotka się ona z Państwa aprobatą. SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 II. HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI...5 Działalność CWPE S.A....6 III. WYBRANE DANE FINANSOWE...8 IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE...9 V. CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA VI. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI VII. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ... 20

3 3 S t r o n a I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma Adres korespondencyjny Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. ul. Kobierzycka 20, Wrocław KRS REGON NIP Telefon , Faks Serwis www Autoryzowany Doradca INVESTcon GROUP S.A.

4 4 S t r o n a ZARZĄD SPÓŁKI Prezes Rafał Czerkwski Wiceprezes Anna Ciura RADA NADZORCZA Stanisław Legięd Jarosław Sthal Rafał Giersz Maciej Jarzębowski Ernest Bednarowicz

5 5 S t r o n a II. HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 2000 zawiązanie spółki BUDOTRANS Sp. z.o.o zmiana nazwy spółki na Centrum Wspierania Projektów Europejskich Sp. z.o.o. zmiana profilu działalności spółki 2003 podpisanie pierwszych znaczących umów zmiana siedziby firmy IV kwartał 2004 roku - nadanie CWPE certyfikatu The best in Poland liczba zrealizowanych projektów na rzecz Klientów CWPE przekroczyła 600, a liczba zatrudnionych osób wliczając w to zewnetrznych partnerów 2006 pozyskanie inwestora strategicznego - PHU Surfland Sp. z o.o IV kwartał 2007 r. - rozpoczęcie wdrażanie projektu franczyzy, którego celem jest rozwinięcie sieci Biur Regionalnych CWPE na terenie całego kraju 2008 zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną 2010 dnia roku nastąpił debiut spółki na rynku NewConnect 2011 zrealizowanie czterech z pięciu założonych celów emisyjnych w tym napisanie ponad 20 projektów z wykorzystaniem środków z EFS oraz stworzenie ponad 80 punktów partnerskich

6 6 S t r o n a Działalność CWPE S.A. 1. Kompleksowe Doradztwo w procesach dotacyjnych Wyszukiwanie i dopasowanie programów dotacyjnych. Przygotowanie projektu i wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Przygotowanie studiów wykonalności i biznes planów. Złożenie wniosku i monitoring oceny wniosku. Współpraca przy rozliczeniu projektu. 2. Działalnośd szkoleniowa Głównie szkolenia z zakresu z zakresu korzystania ze środków Unii Europejskiej. Oferta kierowana do: przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych. 3. Doradztwo w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego Kredyty bankowe - poszukiwania optymalnego kredytu, przygotowanie biznes planu oraz pozostałej dokumentacji, negocjacje warunków z bankiem, itp. Produkty leasingowe analizy opłacalności, przygotowanie dokumentacji, wybór zabezpieczenia, itp. Venture capital/banki inwestycyjne dobór odpowiedniego partnera, przygotowanie niezbędnych analiz i opracowao. Factoring europejski dobór faktora, doradztwo negocjacyjne Pomoc we wprowadzaniu Spółek na rynek kapitałowy (we współpracy z InwestCon Group S.A.) doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału z rynków kapitałowych w tym NewConnect świadczone we współpracy z Autoryzowanym Doradcą

7 7 S t r o n a 4. Pozostałe Merytoryczne wsparcie w procesach związanych z rozwojem i dostosowywaniem się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków funkcjonowania. Oferowane usługi obejmują: analizy branżowe, projekty inwestycyjne, restrukturyzacja i przekształcenia, wycena wartości przedsiębiorstwa, planowanie długookresowej struktury kapitału, budżetowanie, ocena ryzyka walutowego i zmiany stóp procentowych, analiza zdolnośd do obsługi długu, prowadzenie księgowości

8 8 S t r o n a III. WYBRANE DANE FINANSOWE IV KWARTAŁ 2011 R. Dane jednostkowe, dane w tys. zł Wyszczególnienie Stan na Stan na Kapitał własny 2 038, ,14 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 2 070, ,22 Inwestycje długoterminowe 559,79 57,00 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 513,08 470,28 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 468,12 470,28 Zobowiązania długoterminowe 1 100,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 1 140,19 449,24 Aktywa trwałe 1 900,65 82,76 Aktywa obrotowe 2 590, ,62 Aktywa / Pasywa razem 4 490, ,38 Wyszczególnienie IV kwartał 2011 r. narastająco Okres od do IV kwartał 2011r. Okres od do IV kwartał 2010 r. narastająco Okres od do IV kwartał 2010r. Okres od do Amortyzacja 61,09 43,47 22,30 7,63 Przychody ogółem 6 307, , ,67 930,97 Przychody netto ze sprzedaży 2 342,80 955, ,36 805,19 Zysk / Strata na sprzedaży 58,40 527,45 637,44 324,01 Zysk / Strata na działalności operacyjnej 528, ,74 613,13 234,19 Zysk / Strata brutto 703,89-403,92 570,37 221,52 Zysk / Strata netto 703,89-403,92 469,44 120,59

9 9 S t r o n a IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Przychody ogółem CWPE S.A. [tys. zł] , ,36 930, ,67 0 IV kwartał 2011 r. IV kwartał 2011 narastająco IV kwartał 2010r. IV kwartał 2010 narastająco Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w ciągu czwartego kwartału 2011 roku osiągnęło przychody ogółem rzędu 1 857,36 tys. PLN dwa razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Od początku 2011 r. CWPE S.A. osiągnęło przychody w wysokości 6 307,79 tys. PLN. Na tak wysokie przychody w 2011 roku składa się głównie aktualizacja wyceny posidanych udziałów w innych spółkach (Inkubator Naukowo Technologiczny, Global Trade) oraz aktualizacja wyceny zakupionej działki w Radwanicach.

10 10 S t r o n a Przychody netto ze sprzedaży CWPE S.A. [tys. zł] 2342,8 2245, ,36 805, IV kwartał 2011 r. IV kwartał 2011 narastająco IV kwartał 2010r. IV kwartał 2010 narastająco W czwartym kwartale 2011 r. Spółka osiągnęła 955,36 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 150 tys. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W rachunku narastającym przychody ze sprzedaży są na porównywalnym poziomie. Zysk / Strata netto CWPE S.A. [tys. zł] , , IV kwartał 2011 r. IV kwartał 2011 narastająco -403,92 120,59 IV kwartał 2010r. IV kwartał 2010 narastająco W IV kwartale 2011 r. Spółka osiągnęła stratę netto na poziomie 403,92 tys. PLN, wobec zysku 120,59 tys. PLN w analogicznym kwartale 2010 roku. Strata ta wynika ze zbycia posiadanych aktywów finansowych udziałów w spółce Inkubator Naukowo Technologiczny Sp. Z o.o., poniżej przyjętej wyceny księgowej. Narastająco po IV kwartale Spółka osiągnęła zysk 703,89 tys. PLN, co w stosunku do roku ubiegłego jest znaczącą poprawą.

11 11 S t r o n a Na wynik finansowy Spółki w IV kwartale, tak jak i w całym 2011 r. istotny wpływ miały: I. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DOTACJĄ EUROPEJSKĄ: Wynagrodzenia dla pracowników Biura Projektu łącznej wartości 193 tys. PLN ujętych jako wynagrodzenia w kosztach działalności operacyjnej. Pozostałe koszty związane z pozyskaną dotacją Nowa szansa dla zagrożonych zwolnieniami, między innymi wynajem sal, certyfikaty czy wyżywienie o łącznej wartości 50 tys. PLN, także ujęte jako usługi obce w Kosztach działalności operacyjnej. Przychody z dotacji w tym kwartale nie miały wpływu na wynik finansowy, ponieważ nie wpłynęła kolejna transza dotacji, jednak w całym roku wpłynęło ponad 735 tys. z uzyskanej dotacji. II. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ UMÓW KONSULTINGOWYCH: Spółka nadal oczekuje na rozstrzygnięcie części wcześniej już opracowanych wniosków, co powinno nastąpić w 2012 r. Sprzedaż nowych usług w IV kw r., która spowodowała konieczność ponoszenia dużych nakładów na realizację umów konsultingowych. Na przestrzeni IV kwartału realizowano szereg usług konsultingowych, między innymi: wnioski w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego, Łódzkiego wnioski w ramach działania 4.3 POIG "Kredyt Technologiczny wnioski w ramach działania PROW Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wnioski w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski w ramach działania 8.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski w ramach działania 8.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka III. REZERWY NA NALEŻNOŚCI Zarząd Spółki ze względów ostrożnościowych i występujących na rynku trudności płatniczych przedsiębiorstw postanowił dokonać w IV kw. odpisów aktualizujących należności, ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych, w kwocie: 243 tys. PLN. Rezerwy utworzone od początku 2011 roku wynoszą w tej chwili ponad 693 tys. PLN IV. AKTUALIZACJA POSIADANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Zgodnie z wcześniejszymi informacjami (RB nr 32/2011 oraz 33/2011) CWPE S.A. sprzedało posiadane udziały w Spółce Inkubator Naukowo-Technologiczny. Sprzedanych zostało 220 udziałów za łączną kwotę ,88 zł, 110 na rzecz INVESTcon GROUP S.A. oraz 110 na rzecz Ventrue Incubator. W stosunku do ceny zakupu wynoszącej zł, CWPE osiągnęło zysk, jednak aktualizacja wartości udziałów spowodowała iż ich wartość księgowa wynosiła zł, stąd prawie milionowa strata ze zbycia inwestycji zaksięgowana w kosztach finansowych.

12 12 S t r o n a Zarząd CWPE S.A. nawiązał współpracę w zakresie świadczenia usług na rzecz Klientów INVESTcon GROUP S.A. w związku z wprowadzaniem ich na rynek NewConnect. W wyniku tej współpracy jednym z elementów wynagrodzenia jest możliwość nabywania akcji nowowprowadzanych Spółek. CWPE S.A. posiada aktualnie ponad 411 tys. szt. akcji Spółki GLOBAL TRADE S.A. o łącznej wartości 358 tys. zł Aktualizacja wyceny akcji Global Trade S.A. w IV kwartale 2011 roku w stosunku do III kwartału negatywnie wpłynęła na wynik finansowy za 2011, na skutek obniżenia się ceny za akcję z 2,23 zł do 0,87 zł. CWPE S.A. posiada również udziały w spółkach Guardier sztuk akcji za łączną kwotę zł, oraz Mobile Factory sztuk akcji za łączną kwotę , a także w spółkach powiązanych: Centrum Obsługi Biznesu i Administracji 100% udziałów, CWPE Investment- 100 % udziałów oraz Ceres Investment 30% udziałów, łączna wartość tych udziałów we wszystkich wynosi prawie 560 tys. zł. V. DYSKONTO OBLIGACJI W II kwartale 2011 r. CWPE S.A. wyemitowało obligacje o wartości zł. Dyskonto od wartości tych obligacji wynosi 570 tys. zł. i zaksięgowane zostało jako inne koszty finansowe. VI. AKTUALIZACJA POSIADANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH Ponad 900 tys. zł wynosi aktualizacja wartości działki zakupionej przez CWPE S.A. w Radwanicach, w Powiecie Wrocławskim. Działka zakupiona za 60 zł za metr, wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego sporządzonej w celu określenia wartości godziwej cena oszacowania wynosi ok 290 zł za metr kwadratowy. TABELA PODSUMOWUJĄCA WPŁYW CZYNNIKÓW POZA OPERACYJNYCH NA WYNIK ZA 2011 ROK. Lp. Zdarzenie Wpływ księgowy na wynik finansowy 1 Rezerwy na należności tys. zł 2 Strata na sprzedaży udziałów w Inkubatorze Naukowo- Technologicznym 3 aktualizacja wyceny akcji Global Trade S.A. w stosunku do ceny zakupu - 935,21 tys. zł + 317,11 tys. zł 4 Dyskonto Obligacji tys. zł 5 Aktualizacja wyceny zakupionej działki w Radwanicach tys. zł Razem tys. zł

13 13 S t r o n a Wartości najważniejszych wskaźników finansowych dla badanego okresu zaprezentowano w poniższej tabeli i na wykresach. Wyszczególnienie Formuły IV Q 2011 IV Q 2010 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Stan środków pieniężnych Wskaźnik poziomu zadłużenia Aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe Tys. zł Zobowiązania ogółem aktywa ogółem (bez rezerw) 2,27 3,88 468,12 470,28 50,00 % 25,00 % Wskaźnik rentowności sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży przychody netto ze sprzedaży 2% 28,00 % Wskaźnik rentowności netto Zysk/strata netto przychody ogółem 11,00 % 16,00 % Wskaźnik rotacji należności Wskaźnik zobowiązań krótkoterminowych Należności krótkoterminowe przychody ze sprzedaży * 365 (ilość dni w okresie) Zobowiązania krótkoterminowe przychody ze sprzedaży * 365 (ilość dni w okresie) ,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej CWPE S.A. 2,27 3,88 IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. W IV kwartale 2011 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r., Spółka odnotowała nieznaczny spadek płynności finansowej. Wskaźnik bieżącej płynności wynosi 2,27 i kształtuje się powyżej optymalnego poziomu wynoszącego 2,0.

14 14 S t r o n a Środki pieniężne CWPE S.A. 470,50 470,28 470,00 469,50 469,00 468,50 468,00 468,12 467,50 467,00 IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Na koniec IV kwartału 2011 r. Spółka posiadała znaczącą pulę środków pieniężnych, na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Wskaźnik poziomu zadłużenia CWPE S.A. 60,00% 50,00% 50,00% 40,00% 30,00% 25,00% 20,00% 10,00% 0,00% IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Wskaźnik zadłużenia ogółem wzrósł do 50%. Należy jednak zaznaczyć, iż ponad tys. PLN z tys. PLN zobowiązań ogółem, stanowią zobowiązania z tytułu emisji obligacji, które są planowane do przekształcenia w akcje spółki. Tym samym będą stanowić kapitał własny, a ponad 200 tys. PLN to zobowiązanie wynikające z zakupionej nieruchomości, która stanowi środek trwały Spółki.

15 15 S t r o n a Wskaźnik rentowności sprzedaży CWPE S.A. 30% 28,00% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Rentowność sprzedaży po czterech kwartałach 2011 r. jest dużo niższa niż w analogicznym okresie 2010 roku, wynika to jedynie z częściowego rozstrzygnięcia w IV kwartale 2011 r. istotnych dla klientów spółki konkursów, na które przygotowywano wnioski o dotację. Znaczący wpływ na obniżenie rentowności sprzedaży ma także ujęcie w kosztach operacyjnych, a nie w pozostałych kosztach operacyjnych, wydatków na realizację projektu Nowa szansa dla zagrożonych zwolnieniami w tym wynagrodzeń, wynajmu sal, certyfikatów, itp. dla uczestników w wysokości 243 tys. PLN. Istotny wpływ na wynik ze sprzedaży operacyjnej ma wprowadzenie zmian w zakresie usług poprzez ich dywersyfikację. Prowadzenie doradztwa w zakresie pozyskiwania kapitału, między innymi z rynku NewConnect, w 2011 r. pozytywnie wpływa na zysk netto ogółem, poprzez fakt, iż część wynagrodzenia wynika z posiadanych akcji wprowadzanych na giełdę spółek, jednak zwiększa to koszty działalności operacyjnej, wpływając tym samym na powstanie straty na sprzedaży. Wskaźnik rentowności netto CWPE S.A. 20,00% 16,00% 16,61% 12,00% 11,16% 8,00% 4,00% 0,00% IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Rentowność netto narastająco za cały 2011 rok wyniosła 11,16 %, co w porównaniu do IV kwartału 2010 r. oznacza spadek o 5 punktów procentowych.

16 16 S t r o n a Wskaźnik rotacji należności CWPE S.A. [w dniach] IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Cykl rotacji należności jest wysoki i wynosi 323 dni, co oznacza wzrost aż o 137 dni w porównaniu do IV kwartału 2010 r. Wskaźnik ten jest zawyżony przede wszystkim z uwagi na zafakturowanie przychodów ze sprzedaży dopiero w ostatnich dniach grudnia 2011 r. dotyczących rozstrzygnięć wniosków o dotację realizowanych głównie przez Biuro Regionalne w Lublinie. Wskaźnik zobowiązao krótkoterminowych CWPE S.A. [w dniach] IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych ogółem wzrasta w porównaniu do IV kwartału 2010 roku o ponad 105 dni. Wskaźnik ten jest zawyżony przede wszystkim z uwagi na niższe zafakturowane przychody ze sprzedaży oraz zaciągnięcie przez Spółkę krótkoterminowych kredytów na realizację zwiększonej ilości podpisanych umów z Klientami, oraz w związku z zobowiązaniem z tytułu inwestycji w nieruchomość w Radwanicach.

17 17 S t r o n a V. CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA Strategia rozwoju Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. opisana w Dokumencie Informacyjnym zakłada stworzenie Centrum Obsługi Biznesu, które zapewni kompleksową obsługę Klientów z sektora MŚP w zakresie zarządzania finansami, realizowania projektów umożliwiających rozwój działalności oraz pomoc Klientom w zakresie podnoszenia przewagi konkurencyjnej. Osiągnięcie tej strategii będzie opierało się na wypełnieniu zakładanych celów emisyjnych. Kapitał inwestycyjny został pozyskany w drugiej połowie sierpnia 2010 r. W IV kwartale 2011 roku kontynuowano prace związane z wdrażaniem strategii rozwoju. Stan realizacji poszczególnych celów zaprezentowano w poniższej tabeli: CEL EMISYJNY STAN REALIZACJI W IV KWARTALE 2011 R. ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY CWPE ROZSZERZENIE PALETY USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH FINANSOWANIE WŁASNYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z EFS Projekt zrealizowano uruchomiono ponad 80 punktów partnerskich. Projekt zrealizowano - nowe usługi zostały wprowadzone do oferty firmy. Pomimo, iż projekt został już zrealizowany, Zarząd w kolejnym kwartalne podjął decyzję o kontynuowaniu promocji nowych usług doradczych m.in. wśród dotychczasowych klientów i współpracowników CWPE SA. Projekt zrealizowano sporządzono 20 własnych projektów. Pomimo, iż projekt został już zrealizowany Zarząd w kolejnym kwartalne podjął decyzję o kontynuowaniu przygotowań projektów własnych w ramach dostępnych naborów. ROZWÓJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Projekt zrealizowano wdrożono nowe systemy informatyczne. W IV kwartale 2011 r. nastąpił dalszy rozwój utworzonych w III kwartale spółek, w których 100% udziałów ma CWPE S.A. INKUBACJA ROZWOJOWYCH PODMIOTÓW Pierwszą Spółką jest Centrum Obsługi Biznesu i Administracji COBiA Sp. z o.o., Głównymi usługami świadczone przez spółkę to kompleksowe usługi reklamy w Internecie, usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej, usługi w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego a także usługi pośrednictwa finansowego w obszarze kredytów hipotecznych, pozyskiwanie kredytów (obrotowych, inwestycyjnych, refinansowych), pożyczek dla mikrofirm, leasing,

18 18 S t r o n a factoring oraz lokaty i waluty.w ramach usług oferowane są również wszechstronną usługę księgowo- rachunkową. W ramach tej usługi oferowana jest całkowita obsługa księgowo - podatkowa, a także obsługę kadr i płac. Drugą Spółką jest CWPE Investment Sp. z o.o., Spółka świadczy usługi konsultingowe i podwykonawcze na potrzeby CWPE S.A. Dodatkowo utworzenie spółki CWPE Investment Sp. z o. o. jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynków bułgarskiego i rumuńskiego na usługi doradcze i konsultingowe, dokonane na podstawie analizy potrzeb Wnioskodawcy. CWPE Investment planuje utworzenie spółek w Rumunii oraz Bułgarii, które będą zajmowały się doradztwem w zakresie obsługi kompleksowej usługi prowadzenia inwestycji zgodnie z wymaganiami klienta. Usługa będzie polegała na wyszukaniu odpowiedniego miejsca na inwestycję, dobór partnerów wykonawców, podwykonawców, nadzór i pomoc w zakresie procedury formalno-prawnej. Ponadto zakupione zostały udziały w 2-óch obcych spółkach charakteryzujących się innowacyjnością produktową: Mobile Factory S.A. spółka zadebiutowała na rynku New Connect w lutym 2012 roku Guardier S.A. debiut spółki przewidziany jest na 2012 rok. Planowany termin zakończenia wdrożenia projektu: IIIQ 2012 r.

19 19 S t r o n a VI. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Zestawienie najważniejszych informacji zawartych na stronach internetowych CWPE oraz w systemie EBI w IV kwartale 2011 roku. 1. EBI 25/2011 Rozstrzygnięcie ważnego dla CWPE S.A. oraz ich klientów konkursu dotacyjnego, w wyniku którego 15 klientów CWPE S.A. otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 23,3 mln zł 2. Nowe umowy o współpracy ( informacja z dnia ) W IV kwartale zawarto trzy nowe umowy o współpracy z takimi partnerami jak: EFG Eurobank Ergasias S.A, Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Pragma Faktoring S.A. 3. Nowe umowy o wykonanie usług doradczych ( informacja z dni: r., , , EBI 30/2011, , oraz EBI 1/2012) W IV kwartale zawarto 33 umowy o pozyskanie dofinansowania ze środków Unijnych. Większość umów została zawartych na opracowania wniosków o pomoc finansową (wsparcie) w formie bezzwrotnej dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, w tym aż czternaście z działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili'. Pozostałe umowy oprócz programu POIG, podpisane zostały na projekty w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Ponadto zawartych zostało także wiele umów na audyt, obsługę czy rozliczenie wcześniej napisanych projektów, a także umowa w której CWPE S.A. zostało doradcą w sprawie pozyskania inwestora zewnętrznego na rozbudowę 5* aparthotelu. 4. Pozytywna ocena wniosków o dofinansowanie ( informacja z dnia: , , oraz ) W IV kwartale CWPE S.A. informowało o uzyskaniu pozytywnej oceny wniosków i tym samym otrzymaniu dotacji dla klientów, których wnioski złożono z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 8.1, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego działanie EBI 29/2011 Objęcie przez CWPE S.A. udziałów w nowej Spółce W dniu r. utworzono nową Spółkę, w której 30 % udziałów i głosów posiada CWPE S.A. Drugim udziałowcem jest Ceres Management Sp. z o.o., posiadający 70 % udziałów i głosów w nowej Spółce. Utworzona Spółka to Ceres Investment Sp. z o.o. zadaniem której jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Spółka została utworzona w związku z zakupem działki położonej w Powiecie Wrocławskim, w Radwanicach, o zakupie której CWPE S.A. informowało zarówno w 32/2011 jak i 33/2011 raporcie EBI. Nabycie tej nieruchomości ma dla CWPE S.A. cel inwestycyjny metrów kwadratowych działki zostało zakupione za cenę 60 zł za metr, aktualna wycena rzeczoznawcy to 290 PLN za metr, co daje ponad 900 tys. PLN innych przychodów operacyjnych.

20 20 S t r o n a Atrakcyjność działki wynika z jej położenia tuż przy powstającej tam Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oraz z faktu, iż przeznaczeniem działki jest zabudowa usługowa. 6. EBI 31/2011 Powołanie Prezesa Zarządu CWPE S.A. W dniu Rada Nadzorcza Centrum Wspierania Projektów Europejskich podjęła decyzję o powołaniu pana Rafała Czerkawskiego na Prezesa Zarządu na kolejne 3 lata. 7. EBI 32/2011 oraz EBI 33/2011 Zawarcie istotnych umów W IV kwartale CWPE S.A. sprzedało wszystkie swoje udziały w Spółce Inkubator Naukowotechnologiczny. CWPE S.A. dokonał zbycia 110 udziałów na rzecz Venture Incubator S.A. Zbycie udziałów nastąpiło za łączną cenę ,44 zł. Cena nabycia udziałów wynosiła zł, a wartość udziałów w księgach CWPE zł. CWPE S.A. dokonał zbycia 110 udziałów na rzecz INVESTcon GROUP S.A. Zbycie udziałów nastąpiło za łączną cenę ,44 zł. Cena nabycia udziałów wynosiła zł, a wartość udziałów w księgach CWPE zł. Poza omawianymi wcześniej obszarami prowadzono następujące działania: Rozwój Centrum Usług Finansowych Jednym z celów działalności Centrum Usług Finansowych oprócz doradztwa kredytowego jest stworzenie ogólnokrajowej sieci partnerskiej, oferującej usługi dostosowane do potrzeb Klientów tak, aby za ich pośrednictwem mogli efektywnie realizować swoje projekty inwestycyjne i operacyjne przy pozyskaniu finansowania zewnętrznego z instytucji finansowych. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy naszych Business Partnerów oferując im: prowizję pozwalającą na osiąganie znacznych przychodów z prowadzonej działalności, najlepszą ofertę kredytową, dostępną w ponad 20 wiodących bankach działających w zakresie kredytowania inwestycji oraz nieruchomości, jasny i przejrzysty sposób rozliczania transakcji, dedykowanego doradcę do obsługi Państwa Klientów, wybór miejsca i czasu spotkania z doradcą najbardziej dogodny dla Klienta, całkowicie bezpłatne usługi doradcze dla Klienta, pełną dyspozycyjność naszego zespołu. W IV kwartale 2011 r. CWPE podpisało kolejną umowę o współpracy. Na chwilę obecną podpisanych jest 20 umów. Centrum Usług Finansowych generuje już własne przychody

21 21 S t r o n a VII. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ Wartości Prognozowane [tys. PLN] Wartości prognozowane 2011 Wartości Osiągnięte 2011 * Przychody ogółem Amortyzacja 23 61,09 Zysk na działalności operacyjnej ,94 Zysk netto ,89 *Na podstawie wyników wstępnych przed audytem Zarząd CWPE informuje, iż różnica w wartości prognozy w przychodach ogółem wynika z wysokich przychodów finansowych w 2011 roku, związanych z aktualizacjami wartości posiadanych udziałów w innych spółkach. Różnica na amortyzacji spowodowana jest kupnem oraz sprzedażą samochodu osobowego. Zysk na działalności operacyjnej udało się osiągnąć poprzez zaksięgowanie aktualizacji wartości działki w Siechnicach jako inne przychody operacyjne co znacznie zwiększyło ogólne przychody operacyjne. Jedynie nieznacznie wyższy jest zysk netto.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 r. Wrocław, maj 2012 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za I kwartał roku 2012 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2012 r. Wrocław, sierpień 2012 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za II kwartał roku 2012 został

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2010 r. Wrocław, luty 2011 r. 2 S t r o n a SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2016 r. Wrocław, listopad 2016 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za III kwartał roku 2016 został

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2016 r. Wrocław, luty 2017 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za III kwartał roku 2016 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Wrocław, 12 listopada 2012 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r.

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.1. Dane spółki...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.10.2011 do 31.12.2011) Wrocław, 14.02.2012r. Wrocław, 14.02.2012r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) Wrocław, 10.08.2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 2 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ STERGAMES S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2012r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Chorzów, 29.10.2012 Strona1 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. Podstawowe informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2014 r. Wrocław, luty 2015 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 r. Wrocław, maj 2015 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 r. Wrocław, sierpień 2015 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za II kwartał roku 2015 został

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. (dane za okres 01-04-2012 r. 30-06-2012 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY za IV kwartał 2011r. YELLOW HAT S.A. Obejmujący sprawozdania finansowe za okres Warszawa

RAPORT OKRESOWY za IV kwartał 2011r. YELLOW HAT S.A. Obejmujący sprawozdania finansowe za okres Warszawa RAPORT OKRESOWY za IV kwartał 2011r. YELLOW HAT S.A. Obejmujący sprawozdania finansowe za okres 1.10.2011 31.12.2011 Warszawa 14.02.2012 Raport YELLOW HAT S.A. za IV kwartał 2011 roku został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2011 r. Wrocław, maj 2011 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE:... 2 2. REALIZOWANE PROJEKTY:... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 4. KOMENTARZ

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za IV kwartał 2012 r.

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za IV kwartał 2012 r. Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za IV kwartał 2012 r. Wrocław, dnia 11 lutego 2013 r. SPIS TREŚCI I. List przewodni Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Strona1 Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za II kwartał 2010 r. Wrocław, sierpień 2010 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. REALIZOWANE PROJEKTY:... 2 3. WSTĘP... 3 4. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015 r. Wrocław, listopad 2015 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za III kwartał roku 2015 został

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012 SPIS TREŚCI: 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO

ZA OKRES OD DO RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.04.2010 DO 30.06.2010 SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1. PRZYCHODY NETTO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012

Spis treści. Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 roku Surfland Systemy Komputerowe S.A. Wrocław, 15 maja 2012 r. Raport Surfland Systemy Komputerowe S.A. za I kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r.

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Wrocław, dnia 14 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. List przewodni Zarządu do Akcjonariuszy... 3 II. Informacje o Spółce... 5 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ STERGAMES S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) Chorzów, 13.08.2012 Strona1 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. Podstawowe informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka 14.02.2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU od dnia 01-04-2015 roku do dnia 30-06-2015 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie nadania raportu Raport Kwartalny.

Potwierdzenie nadania raportu Raport Kwartalny. Serwisy Giełdowe GPW https://www2.gpw.com.pl/u=nr-0721/s=gpfezmfvj4maag7xyzeaaabv/nr/? Strona 1 z 1 2011-11-14 NewConnect - Rynek Akcji GPW Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku (od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.) spółki Suntech SA z siedzibą w Warszawie opublikowano: 10 maja 2011 r. drogą raportu EBI 1 RAPORT KWARTALNY SUNTECH S.A. 01.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07- 2012r. do 30-09- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 14 listopad 2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r.

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. r. Opublikowany w dniu 15 listopada 2010 r. Raport za III kwartał 2010 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta : Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S.A. RAPORT KWARTALNY I/2011 str. 1 SPIS TREŚCI: I. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 II. INFORMACJE OGÓLNE 4 III. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo