CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A."

Transkrypt

1 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 r. Wrocław, luty 2012 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

2 2 S t r o n a Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu raport za IV kwartał w nowej, bardziej kompleksowej i przejrzystej formule i mamy nadzieje, że spotka się ona z Państwa aprobatą. SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 II. HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI...5 Działalność CWPE S.A....6 III. WYBRANE DANE FINANSOWE...8 IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE...9 V. CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA VI. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI VII. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ... 20

3 3 S t r o n a I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma Adres korespondencyjny Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. ul. Kobierzycka 20, Wrocław KRS REGON NIP Telefon , Faks Serwis www Autoryzowany Doradca INVESTcon GROUP S.A.

4 4 S t r o n a ZARZĄD SPÓŁKI Prezes Rafał Czerkwski Wiceprezes Anna Ciura RADA NADZORCZA Stanisław Legięd Jarosław Sthal Rafał Giersz Maciej Jarzębowski Ernest Bednarowicz

5 5 S t r o n a II. HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 2000 zawiązanie spółki BUDOTRANS Sp. z.o.o zmiana nazwy spółki na Centrum Wspierania Projektów Europejskich Sp. z.o.o. zmiana profilu działalności spółki 2003 podpisanie pierwszych znaczących umów zmiana siedziby firmy IV kwartał 2004 roku - nadanie CWPE certyfikatu The best in Poland liczba zrealizowanych projektów na rzecz Klientów CWPE przekroczyła 600, a liczba zatrudnionych osób wliczając w to zewnetrznych partnerów 2006 pozyskanie inwestora strategicznego - PHU Surfland Sp. z o.o IV kwartał 2007 r. - rozpoczęcie wdrażanie projektu franczyzy, którego celem jest rozwinięcie sieci Biur Regionalnych CWPE na terenie całego kraju 2008 zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną 2010 dnia roku nastąpił debiut spółki na rynku NewConnect 2011 zrealizowanie czterech z pięciu założonych celów emisyjnych w tym napisanie ponad 20 projektów z wykorzystaniem środków z EFS oraz stworzenie ponad 80 punktów partnerskich

6 6 S t r o n a Działalność CWPE S.A. 1. Kompleksowe Doradztwo w procesach dotacyjnych Wyszukiwanie i dopasowanie programów dotacyjnych. Przygotowanie projektu i wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Przygotowanie studiów wykonalności i biznes planów. Złożenie wniosku i monitoring oceny wniosku. Współpraca przy rozliczeniu projektu. 2. Działalnośd szkoleniowa Głównie szkolenia z zakresu z zakresu korzystania ze środków Unii Europejskiej. Oferta kierowana do: przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych. 3. Doradztwo w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego Kredyty bankowe - poszukiwania optymalnego kredytu, przygotowanie biznes planu oraz pozostałej dokumentacji, negocjacje warunków z bankiem, itp. Produkty leasingowe analizy opłacalności, przygotowanie dokumentacji, wybór zabezpieczenia, itp. Venture capital/banki inwestycyjne dobór odpowiedniego partnera, przygotowanie niezbędnych analiz i opracowao. Factoring europejski dobór faktora, doradztwo negocjacyjne Pomoc we wprowadzaniu Spółek na rynek kapitałowy (we współpracy z InwestCon Group S.A.) doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału z rynków kapitałowych w tym NewConnect świadczone we współpracy z Autoryzowanym Doradcą

7 7 S t r o n a 4. Pozostałe Merytoryczne wsparcie w procesach związanych z rozwojem i dostosowywaniem się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków funkcjonowania. Oferowane usługi obejmują: analizy branżowe, projekty inwestycyjne, restrukturyzacja i przekształcenia, wycena wartości przedsiębiorstwa, planowanie długookresowej struktury kapitału, budżetowanie, ocena ryzyka walutowego i zmiany stóp procentowych, analiza zdolnośd do obsługi długu, prowadzenie księgowości

8 8 S t r o n a III. WYBRANE DANE FINANSOWE IV KWARTAŁ 2011 R. Dane jednostkowe, dane w tys. zł Wyszczególnienie Stan na Stan na Kapitał własny 2 038, ,14 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 2 070, ,22 Inwestycje długoterminowe 559,79 57,00 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 513,08 470,28 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 468,12 470,28 Zobowiązania długoterminowe 1 100,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 1 140,19 449,24 Aktywa trwałe 1 900,65 82,76 Aktywa obrotowe 2 590, ,62 Aktywa / Pasywa razem 4 490, ,38 Wyszczególnienie IV kwartał 2011 r. narastająco Okres od do IV kwartał 2011r. Okres od do IV kwartał 2010 r. narastająco Okres od do IV kwartał 2010r. Okres od do Amortyzacja 61,09 43,47 22,30 7,63 Przychody ogółem 6 307, , ,67 930,97 Przychody netto ze sprzedaży 2 342,80 955, ,36 805,19 Zysk / Strata na sprzedaży 58,40 527,45 637,44 324,01 Zysk / Strata na działalności operacyjnej 528, ,74 613,13 234,19 Zysk / Strata brutto 703,89-403,92 570,37 221,52 Zysk / Strata netto 703,89-403,92 469,44 120,59

9 9 S t r o n a IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Przychody ogółem CWPE S.A. [tys. zł] , ,36 930, ,67 0 IV kwartał 2011 r. IV kwartał 2011 narastająco IV kwartał 2010r. IV kwartał 2010 narastająco Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w ciągu czwartego kwartału 2011 roku osiągnęło przychody ogółem rzędu 1 857,36 tys. PLN dwa razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Od początku 2011 r. CWPE S.A. osiągnęło przychody w wysokości 6 307,79 tys. PLN. Na tak wysokie przychody w 2011 roku składa się głównie aktualizacja wyceny posidanych udziałów w innych spółkach (Inkubator Naukowo Technologiczny, Global Trade) oraz aktualizacja wyceny zakupionej działki w Radwanicach.

10 10 S t r o n a Przychody netto ze sprzedaży CWPE S.A. [tys. zł] 2342,8 2245, ,36 805, IV kwartał 2011 r. IV kwartał 2011 narastająco IV kwartał 2010r. IV kwartał 2010 narastająco W czwartym kwartale 2011 r. Spółka osiągnęła 955,36 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 150 tys. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W rachunku narastającym przychody ze sprzedaży są na porównywalnym poziomie. Zysk / Strata netto CWPE S.A. [tys. zł] , , IV kwartał 2011 r. IV kwartał 2011 narastająco -403,92 120,59 IV kwartał 2010r. IV kwartał 2010 narastająco W IV kwartale 2011 r. Spółka osiągnęła stratę netto na poziomie 403,92 tys. PLN, wobec zysku 120,59 tys. PLN w analogicznym kwartale 2010 roku. Strata ta wynika ze zbycia posiadanych aktywów finansowych udziałów w spółce Inkubator Naukowo Technologiczny Sp. Z o.o., poniżej przyjętej wyceny księgowej. Narastająco po IV kwartale Spółka osiągnęła zysk 703,89 tys. PLN, co w stosunku do roku ubiegłego jest znaczącą poprawą.

11 11 S t r o n a Na wynik finansowy Spółki w IV kwartale, tak jak i w całym 2011 r. istotny wpływ miały: I. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DOTACJĄ EUROPEJSKĄ: Wynagrodzenia dla pracowników Biura Projektu łącznej wartości 193 tys. PLN ujętych jako wynagrodzenia w kosztach działalności operacyjnej. Pozostałe koszty związane z pozyskaną dotacją Nowa szansa dla zagrożonych zwolnieniami, między innymi wynajem sal, certyfikaty czy wyżywienie o łącznej wartości 50 tys. PLN, także ujęte jako usługi obce w Kosztach działalności operacyjnej. Przychody z dotacji w tym kwartale nie miały wpływu na wynik finansowy, ponieważ nie wpłynęła kolejna transza dotacji, jednak w całym roku wpłynęło ponad 735 tys. z uzyskanej dotacji. II. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ UMÓW KONSULTINGOWYCH: Spółka nadal oczekuje na rozstrzygnięcie części wcześniej już opracowanych wniosków, co powinno nastąpić w 2012 r. Sprzedaż nowych usług w IV kw r., która spowodowała konieczność ponoszenia dużych nakładów na realizację umów konsultingowych. Na przestrzeni IV kwartału realizowano szereg usług konsultingowych, między innymi: wnioski w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego, Łódzkiego wnioski w ramach działania 4.3 POIG "Kredyt Technologiczny wnioski w ramach działania PROW Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wnioski w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski w ramach działania 8.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski w ramach działania 8.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka III. REZERWY NA NALEŻNOŚCI Zarząd Spółki ze względów ostrożnościowych i występujących na rynku trudności płatniczych przedsiębiorstw postanowił dokonać w IV kw. odpisów aktualizujących należności, ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych, w kwocie: 243 tys. PLN. Rezerwy utworzone od początku 2011 roku wynoszą w tej chwili ponad 693 tys. PLN IV. AKTUALIZACJA POSIADANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Zgodnie z wcześniejszymi informacjami (RB nr 32/2011 oraz 33/2011) CWPE S.A. sprzedało posiadane udziały w Spółce Inkubator Naukowo-Technologiczny. Sprzedanych zostało 220 udziałów za łączną kwotę ,88 zł, 110 na rzecz INVESTcon GROUP S.A. oraz 110 na rzecz Ventrue Incubator. W stosunku do ceny zakupu wynoszącej zł, CWPE osiągnęło zysk, jednak aktualizacja wartości udziałów spowodowała iż ich wartość księgowa wynosiła zł, stąd prawie milionowa strata ze zbycia inwestycji zaksięgowana w kosztach finansowych.

12 12 S t r o n a Zarząd CWPE S.A. nawiązał współpracę w zakresie świadczenia usług na rzecz Klientów INVESTcon GROUP S.A. w związku z wprowadzaniem ich na rynek NewConnect. W wyniku tej współpracy jednym z elementów wynagrodzenia jest możliwość nabywania akcji nowowprowadzanych Spółek. CWPE S.A. posiada aktualnie ponad 411 tys. szt. akcji Spółki GLOBAL TRADE S.A. o łącznej wartości 358 tys. zł Aktualizacja wyceny akcji Global Trade S.A. w IV kwartale 2011 roku w stosunku do III kwartału negatywnie wpłynęła na wynik finansowy za 2011, na skutek obniżenia się ceny za akcję z 2,23 zł do 0,87 zł. CWPE S.A. posiada również udziały w spółkach Guardier sztuk akcji za łączną kwotę zł, oraz Mobile Factory sztuk akcji za łączną kwotę , a także w spółkach powiązanych: Centrum Obsługi Biznesu i Administracji 100% udziałów, CWPE Investment- 100 % udziałów oraz Ceres Investment 30% udziałów, łączna wartość tych udziałów we wszystkich wynosi prawie 560 tys. zł. V. DYSKONTO OBLIGACJI W II kwartale 2011 r. CWPE S.A. wyemitowało obligacje o wartości zł. Dyskonto od wartości tych obligacji wynosi 570 tys. zł. i zaksięgowane zostało jako inne koszty finansowe. VI. AKTUALIZACJA POSIADANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH Ponad 900 tys. zł wynosi aktualizacja wartości działki zakupionej przez CWPE S.A. w Radwanicach, w Powiecie Wrocławskim. Działka zakupiona za 60 zł za metr, wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego sporządzonej w celu określenia wartości godziwej cena oszacowania wynosi ok 290 zł za metr kwadratowy. TABELA PODSUMOWUJĄCA WPŁYW CZYNNIKÓW POZA OPERACYJNYCH NA WYNIK ZA 2011 ROK. Lp. Zdarzenie Wpływ księgowy na wynik finansowy 1 Rezerwy na należności tys. zł 2 Strata na sprzedaży udziałów w Inkubatorze Naukowo- Technologicznym 3 aktualizacja wyceny akcji Global Trade S.A. w stosunku do ceny zakupu - 935,21 tys. zł + 317,11 tys. zł 4 Dyskonto Obligacji tys. zł 5 Aktualizacja wyceny zakupionej działki w Radwanicach tys. zł Razem tys. zł

13 13 S t r o n a Wartości najważniejszych wskaźników finansowych dla badanego okresu zaprezentowano w poniższej tabeli i na wykresach. Wyszczególnienie Formuły IV Q 2011 IV Q 2010 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Stan środków pieniężnych Wskaźnik poziomu zadłużenia Aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe Tys. zł Zobowiązania ogółem aktywa ogółem (bez rezerw) 2,27 3,88 468,12 470,28 50,00 % 25,00 % Wskaźnik rentowności sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży przychody netto ze sprzedaży 2% 28,00 % Wskaźnik rentowności netto Zysk/strata netto przychody ogółem 11,00 % 16,00 % Wskaźnik rotacji należności Wskaźnik zobowiązań krótkoterminowych Należności krótkoterminowe przychody ze sprzedaży * 365 (ilość dni w okresie) Zobowiązania krótkoterminowe przychody ze sprzedaży * 365 (ilość dni w okresie) ,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej CWPE S.A. 2,27 3,88 IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. W IV kwartale 2011 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r., Spółka odnotowała nieznaczny spadek płynności finansowej. Wskaźnik bieżącej płynności wynosi 2,27 i kształtuje się powyżej optymalnego poziomu wynoszącego 2,0.

14 14 S t r o n a Środki pieniężne CWPE S.A. 470,50 470,28 470,00 469,50 469,00 468,50 468,00 468,12 467,50 467,00 IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Na koniec IV kwartału 2011 r. Spółka posiadała znaczącą pulę środków pieniężnych, na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Wskaźnik poziomu zadłużenia CWPE S.A. 60,00% 50,00% 50,00% 40,00% 30,00% 25,00% 20,00% 10,00% 0,00% IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Wskaźnik zadłużenia ogółem wzrósł do 50%. Należy jednak zaznaczyć, iż ponad tys. PLN z tys. PLN zobowiązań ogółem, stanowią zobowiązania z tytułu emisji obligacji, które są planowane do przekształcenia w akcje spółki. Tym samym będą stanowić kapitał własny, a ponad 200 tys. PLN to zobowiązanie wynikające z zakupionej nieruchomości, która stanowi środek trwały Spółki.

15 15 S t r o n a Wskaźnik rentowności sprzedaży CWPE S.A. 30% 28,00% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Rentowność sprzedaży po czterech kwartałach 2011 r. jest dużo niższa niż w analogicznym okresie 2010 roku, wynika to jedynie z częściowego rozstrzygnięcia w IV kwartale 2011 r. istotnych dla klientów spółki konkursów, na które przygotowywano wnioski o dotację. Znaczący wpływ na obniżenie rentowności sprzedaży ma także ujęcie w kosztach operacyjnych, a nie w pozostałych kosztach operacyjnych, wydatków na realizację projektu Nowa szansa dla zagrożonych zwolnieniami w tym wynagrodzeń, wynajmu sal, certyfikatów, itp. dla uczestników w wysokości 243 tys. PLN. Istotny wpływ na wynik ze sprzedaży operacyjnej ma wprowadzenie zmian w zakresie usług poprzez ich dywersyfikację. Prowadzenie doradztwa w zakresie pozyskiwania kapitału, między innymi z rynku NewConnect, w 2011 r. pozytywnie wpływa na zysk netto ogółem, poprzez fakt, iż część wynagrodzenia wynika z posiadanych akcji wprowadzanych na giełdę spółek, jednak zwiększa to koszty działalności operacyjnej, wpływając tym samym na powstanie straty na sprzedaży. Wskaźnik rentowności netto CWPE S.A. 20,00% 16,00% 16,61% 12,00% 11,16% 8,00% 4,00% 0,00% IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Rentowność netto narastająco za cały 2011 rok wyniosła 11,16 %, co w porównaniu do IV kwartału 2010 r. oznacza spadek o 5 punktów procentowych.

16 16 S t r o n a Wskaźnik rotacji należności CWPE S.A. [w dniach] IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Cykl rotacji należności jest wysoki i wynosi 323 dni, co oznacza wzrost aż o 137 dni w porównaniu do IV kwartału 2010 r. Wskaźnik ten jest zawyżony przede wszystkim z uwagi na zafakturowanie przychodów ze sprzedaży dopiero w ostatnich dniach grudnia 2011 r. dotyczących rozstrzygnięć wniosków o dotację realizowanych głównie przez Biuro Regionalne w Lublinie. Wskaźnik zobowiązao krótkoterminowych CWPE S.A. [w dniach] IV kwartał 2011r. IV kwartał 2010r. Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych ogółem wzrasta w porównaniu do IV kwartału 2010 roku o ponad 105 dni. Wskaźnik ten jest zawyżony przede wszystkim z uwagi na niższe zafakturowane przychody ze sprzedaży oraz zaciągnięcie przez Spółkę krótkoterminowych kredytów na realizację zwiększonej ilości podpisanych umów z Klientami, oraz w związku z zobowiązaniem z tytułu inwestycji w nieruchomość w Radwanicach.

17 17 S t r o n a V. CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA Strategia rozwoju Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. opisana w Dokumencie Informacyjnym zakłada stworzenie Centrum Obsługi Biznesu, które zapewni kompleksową obsługę Klientów z sektora MŚP w zakresie zarządzania finansami, realizowania projektów umożliwiających rozwój działalności oraz pomoc Klientom w zakresie podnoszenia przewagi konkurencyjnej. Osiągnięcie tej strategii będzie opierało się na wypełnieniu zakładanych celów emisyjnych. Kapitał inwestycyjny został pozyskany w drugiej połowie sierpnia 2010 r. W IV kwartale 2011 roku kontynuowano prace związane z wdrażaniem strategii rozwoju. Stan realizacji poszczególnych celów zaprezentowano w poniższej tabeli: CEL EMISYJNY STAN REALIZACJI W IV KWARTALE 2011 R. ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY CWPE ROZSZERZENIE PALETY USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH FINANSOWANIE WŁASNYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z EFS Projekt zrealizowano uruchomiono ponad 80 punktów partnerskich. Projekt zrealizowano - nowe usługi zostały wprowadzone do oferty firmy. Pomimo, iż projekt został już zrealizowany, Zarząd w kolejnym kwartalne podjął decyzję o kontynuowaniu promocji nowych usług doradczych m.in. wśród dotychczasowych klientów i współpracowników CWPE SA. Projekt zrealizowano sporządzono 20 własnych projektów. Pomimo, iż projekt został już zrealizowany Zarząd w kolejnym kwartalne podjął decyzję o kontynuowaniu przygotowań projektów własnych w ramach dostępnych naborów. ROZWÓJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Projekt zrealizowano wdrożono nowe systemy informatyczne. W IV kwartale 2011 r. nastąpił dalszy rozwój utworzonych w III kwartale spółek, w których 100% udziałów ma CWPE S.A. INKUBACJA ROZWOJOWYCH PODMIOTÓW Pierwszą Spółką jest Centrum Obsługi Biznesu i Administracji COBiA Sp. z o.o., Głównymi usługami świadczone przez spółkę to kompleksowe usługi reklamy w Internecie, usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej, usługi w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego a także usługi pośrednictwa finansowego w obszarze kredytów hipotecznych, pozyskiwanie kredytów (obrotowych, inwestycyjnych, refinansowych), pożyczek dla mikrofirm, leasing,

18 18 S t r o n a factoring oraz lokaty i waluty.w ramach usług oferowane są również wszechstronną usługę księgowo- rachunkową. W ramach tej usługi oferowana jest całkowita obsługa księgowo - podatkowa, a także obsługę kadr i płac. Drugą Spółką jest CWPE Investment Sp. z o.o., Spółka świadczy usługi konsultingowe i podwykonawcze na potrzeby CWPE S.A. Dodatkowo utworzenie spółki CWPE Investment Sp. z o. o. jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynków bułgarskiego i rumuńskiego na usługi doradcze i konsultingowe, dokonane na podstawie analizy potrzeb Wnioskodawcy. CWPE Investment planuje utworzenie spółek w Rumunii oraz Bułgarii, które będą zajmowały się doradztwem w zakresie obsługi kompleksowej usługi prowadzenia inwestycji zgodnie z wymaganiami klienta. Usługa będzie polegała na wyszukaniu odpowiedniego miejsca na inwestycję, dobór partnerów wykonawców, podwykonawców, nadzór i pomoc w zakresie procedury formalno-prawnej. Ponadto zakupione zostały udziały w 2-óch obcych spółkach charakteryzujących się innowacyjnością produktową: Mobile Factory S.A. spółka zadebiutowała na rynku New Connect w lutym 2012 roku Guardier S.A. debiut spółki przewidziany jest na 2012 rok. Planowany termin zakończenia wdrożenia projektu: IIIQ 2012 r.

19 19 S t r o n a VI. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Zestawienie najważniejszych informacji zawartych na stronach internetowych CWPE oraz w systemie EBI w IV kwartale 2011 roku. 1. EBI 25/2011 Rozstrzygnięcie ważnego dla CWPE S.A. oraz ich klientów konkursu dotacyjnego, w wyniku którego 15 klientów CWPE S.A. otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 23,3 mln zł 2. Nowe umowy o współpracy ( informacja z dnia ) W IV kwartale zawarto trzy nowe umowy o współpracy z takimi partnerami jak: EFG Eurobank Ergasias S.A, Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Pragma Faktoring S.A. 3. Nowe umowy o wykonanie usług doradczych ( informacja z dni: r., , , EBI 30/2011, , oraz EBI 1/2012) W IV kwartale zawarto 33 umowy o pozyskanie dofinansowania ze środków Unijnych. Większość umów została zawartych na opracowania wniosków o pomoc finansową (wsparcie) w formie bezzwrotnej dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, w tym aż czternaście z działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili'. Pozostałe umowy oprócz programu POIG, podpisane zostały na projekty w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Ponadto zawartych zostało także wiele umów na audyt, obsługę czy rozliczenie wcześniej napisanych projektów, a także umowa w której CWPE S.A. zostało doradcą w sprawie pozyskania inwestora zewnętrznego na rozbudowę 5* aparthotelu. 4. Pozytywna ocena wniosków o dofinansowanie ( informacja z dnia: , , oraz ) W IV kwartale CWPE S.A. informowało o uzyskaniu pozytywnej oceny wniosków i tym samym otrzymaniu dotacji dla klientów, których wnioski złożono z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 8.1, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego działanie EBI 29/2011 Objęcie przez CWPE S.A. udziałów w nowej Spółce W dniu r. utworzono nową Spółkę, w której 30 % udziałów i głosów posiada CWPE S.A. Drugim udziałowcem jest Ceres Management Sp. z o.o., posiadający 70 % udziałów i głosów w nowej Spółce. Utworzona Spółka to Ceres Investment Sp. z o.o. zadaniem której jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Spółka została utworzona w związku z zakupem działki położonej w Powiecie Wrocławskim, w Radwanicach, o zakupie której CWPE S.A. informowało zarówno w 32/2011 jak i 33/2011 raporcie EBI. Nabycie tej nieruchomości ma dla CWPE S.A. cel inwestycyjny metrów kwadratowych działki zostało zakupione za cenę 60 zł za metr, aktualna wycena rzeczoznawcy to 290 PLN za metr, co daje ponad 900 tys. PLN innych przychodów operacyjnych.

20 20 S t r o n a Atrakcyjność działki wynika z jej położenia tuż przy powstającej tam Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oraz z faktu, iż przeznaczeniem działki jest zabudowa usługowa. 6. EBI 31/2011 Powołanie Prezesa Zarządu CWPE S.A. W dniu Rada Nadzorcza Centrum Wspierania Projektów Europejskich podjęła decyzję o powołaniu pana Rafała Czerkawskiego na Prezesa Zarządu na kolejne 3 lata. 7. EBI 32/2011 oraz EBI 33/2011 Zawarcie istotnych umów W IV kwartale CWPE S.A. sprzedało wszystkie swoje udziały w Spółce Inkubator Naukowotechnologiczny. CWPE S.A. dokonał zbycia 110 udziałów na rzecz Venture Incubator S.A. Zbycie udziałów nastąpiło za łączną cenę ,44 zł. Cena nabycia udziałów wynosiła zł, a wartość udziałów w księgach CWPE zł. CWPE S.A. dokonał zbycia 110 udziałów na rzecz INVESTcon GROUP S.A. Zbycie udziałów nastąpiło za łączną cenę ,44 zł. Cena nabycia udziałów wynosiła zł, a wartość udziałów w księgach CWPE zł. Poza omawianymi wcześniej obszarami prowadzono następujące działania: Rozwój Centrum Usług Finansowych Jednym z celów działalności Centrum Usług Finansowych oprócz doradztwa kredytowego jest stworzenie ogólnokrajowej sieci partnerskiej, oferującej usługi dostosowane do potrzeb Klientów tak, aby za ich pośrednictwem mogli efektywnie realizować swoje projekty inwestycyjne i operacyjne przy pozyskaniu finansowania zewnętrznego z instytucji finansowych. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy naszych Business Partnerów oferując im: prowizję pozwalającą na osiąganie znacznych przychodów z prowadzonej działalności, najlepszą ofertę kredytową, dostępną w ponad 20 wiodących bankach działających w zakresie kredytowania inwestycji oraz nieruchomości, jasny i przejrzysty sposób rozliczania transakcji, dedykowanego doradcę do obsługi Państwa Klientów, wybór miejsca i czasu spotkania z doradcą najbardziej dogodny dla Klienta, całkowicie bezpłatne usługi doradcze dla Klienta, pełną dyspozycyjność naszego zespołu. W IV kwartale 2011 r. CWPE podpisało kolejną umowę o współpracy. Na chwilę obecną podpisanych jest 20 umów. Centrum Usług Finansowych generuje już własne przychody

21 21 S t r o n a VII. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ Wartości Prognozowane [tys. PLN] Wartości prognozowane 2011 Wartości Osiągnięte 2011 * Przychody ogółem Amortyzacja 23 61,09 Zysk na działalności operacyjnej ,94 Zysk netto ,89 *Na podstawie wyników wstępnych przed audytem Zarząd CWPE informuje, iż różnica w wartości prognozy w przychodach ogółem wynika z wysokich przychodów finansowych w 2011 roku, związanych z aktualizacjami wartości posiadanych udziałów w innych spółkach. Różnica na amortyzacji spowodowana jest kupnem oraz sprzedażą samochodu osobowego. Zysk na działalności operacyjnej udało się osiągnąć poprzez zaksięgowanie aktualizacji wartości działki w Siechnicach jako inne przychody operacyjne co znacznie zwiększyło ogólne przychody operacyjne. Jedynie nieznacznie wyższy jest zysk netto.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2012 r. Wrocław, sierpień 2012 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za II kwartał roku 2012 został

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2014 r. Wrocław, luty 2015 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 r. Wrocław, maj 2015 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 r. Wrocław, sierpień 2015 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za II kwartał roku 2015 został

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015 r. Wrocław, listopad 2015 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za III kwartał roku 2015 został

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY za IV kwartał 2011r. YELLOW HAT S.A. Obejmujący sprawozdania finansowe za okres Warszawa

RAPORT OKRESOWY za IV kwartał 2011r. YELLOW HAT S.A. Obejmujący sprawozdania finansowe za okres Warszawa RAPORT OKRESOWY za IV kwartał 2011r. YELLOW HAT S.A. Obejmujący sprawozdania finansowe za okres 1.10.2011 31.12.2011 Warszawa 14.02.2012 Raport YELLOW HAT S.A. za IV kwartał 2011 roku został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Strona1 Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za II kwartał 2010 r. Wrocław, sierpień 2010 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. REALIZOWANE PROJEKTY:... 2 3. WSTĘP... 3 4. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2011 r. Wrocław, maj 2011 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE:... 2 2. REALIZOWANE PROJEKTY:... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 4. KOMENTARZ

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012

Spis treści. Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 roku Surfland Systemy Komputerowe S.A. Wrocław, 15 maja 2012 r. Raport Surfland Systemy Komputerowe S.A. za I kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r.

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Wrocław, dnia 14 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. List przewodni Zarządu do Akcjonariuszy... 3 II. Informacje o Spółce... 5 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012 SPIS TREŚCI: 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka 14.02.2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta : Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r.

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. r. Opublikowany w dniu 15 listopada 2010 r. Raport za III kwartał 2010 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Informacje ogólne Skyline Investment Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm lub ich właścicieli

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2014 r. Wrocław, czerwiec 2015 r. Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Centrum Wspierania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 EUROSYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Chorzów, dnia 16 maja 2011 roku 1 I. INFORMACJE O SPÓŁCE I.A. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa (firma): Siedziba: EUROSYSTEM Spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spis treści: I. INFORMACJE OGÓLNE... strona 2 II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA RAPORTU.. strona 4 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU. strona 6 IV. UWAGI KOŃCOWE strona 8 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 214r. (tj. za okres 1.7.214 3.9.214) Poznań, 14.11.214r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Warszawa, 12.02.2013 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU KROSNO 2011 R. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Powyższe zestawienie zawiera głównych partnerów, na rzecz których Makora Krośnieńska

Bardziej szczegółowo