LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW"

Transkrypt

1

2

3 Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku. LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe Allianz Obligacji Korporacyjnych Funduszu Zamkniętego obejmujące okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 28 czerwca 2012 roku. W maju 2012 roku Fundusz przeprowadził pierwszą emisję certyfikatów serii A, która objęła certyfikatów po cenie emisyjnej zł. Do końca pierwszego półrocza 2013 r. Fundusz przeprowadził 14 kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych serii od B do O. Na 30 czerwca 2013 r. aktywa netto Funduszu przekroczyły 190 milionów złotych. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie aktywów Funduszu głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. W okresie sprawozdawczym Fundusz nie wypłacał dochodów. Wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30 czerwca 2013 roku wzrosła w stosunku do pierwszego dnia wyceny 4 lipca 2012 r. o 7,60%. Na moment sporządzenia sprawozdania finansowego Towarzystwo jest w trakcie przeprowadzania emisji certyfikatów serii P i planuje przeprowadzanie kolejnych emisji certyfikatów Funduszu. Sławomir Chwierut Prezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 1 z 32

4 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 330, z późn. zm.) Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna przedstawia sprawozdanie finansowe Allianz Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. zestawienie lokat wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku w wartościach zagregowanych w poszczególnych pozycjach w tabeli głównej o wartości tys. złotych oraz w pozycjach analitycznych grup składników lokat w tabeli uzupełniającej oraz tabeli dodatkowej; 3. bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2013 roku, który wykazuje aktywa netto i kapitały na sumę tys. złotych; 4. rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujący zysk z operacji w kwocie tys. złotych; 5. zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę tys. złotych; 6. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości tys. złotych; 7. noty objaśniające; 8. informacja dodatkowa. Dane przedstawione w sprawozdaniu finansowym Funduszu wyrażone zostały w tysiącach złotych, za wyjątkiem informacji o wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny i wyniku z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny wyrażonych w złotych oraz o ilości certyfikatów inwestycyjnych wyrażonych w sztukach. Sławomir Chwierut Prezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Katarzyna Witek Główny Księgowy Funduszy Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 2 z 32

5 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Allianz Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) utworzony został jako fundusz inwestycyjny zamknięty, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz z późn. zm.). W dniu 28 czerwca 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na utworzenie Allianz Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. W dniu 28 czerwca 2012 roku Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi 767. Fundusz utworzony został na czas nieokreślony. Skonstruowany jest jako fundusz bez wydzielonych subfunduszy. Nie jest funduszem powiązanym. Emituje certyfikaty reprezentujące jednakowe prawa majątkowe. Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Funduszu 1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 3. Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie Aktywów Funduszu głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz będzie lokować Aktywa Funduszu przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń inwestycyjnych wskazanych poniżej. 4. Aktywa Funduszu będą lokowane w: 1) dłużne papiery wartościowe, listy zastawne, depozyty bankowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego; w tym w szczególności papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie mniej niż 70 (siedemdziesiąt) % Wartości Aktywów Funduszu; 2) akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, obligacje zamienne na akcje od 0 (zera) % do 30 (trzydziestu) % Wartości Aktywów Funduszu; będące przedmiotem publicznej oferty jak i nie będące przedmiotem takiej oferty, 3) waluty; 4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 5) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą; pod warunkiem, że są zbywalne, 6) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Fundusz może lokować Aktywa Funduszu w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. 6. Z zastrzeżeniem ust. 7, papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, a także wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów Funduszu. 7. Ograniczeń, o których mowa w ust. 6, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD. 8. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów Funduszu. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 3 z 32

6 9. Waluta obca jednego państwa ani Euro nie może stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów Funduszu. 10. Lokaty, o których mowa w ust. 4 pkt 5) i 6) nie mogą stanowić łącznie więcej niż 50 (pięćdziesiąt) % wartości Aktywów Funduszu, a także nie mogą stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % w odniesieniu do lokat w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa albo certyfikaty emitowane przez jeden fundusz inwestycyjny, fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania. 11. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych pożyczki lub kredyty, których łączna wysokość liczona łącznie z wartością wyemitowanych obligacji nie przekracza 75 (siedemdziesięciu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili ich zaciągania. 12. Fundusz może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15 (piętnaście) % Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o emisji obligacji. 13. Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego Funduszu do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia utworzenia Funduszu. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 (wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS ), zwane dalej Towarzystwem. Towarzystwo jest spółką prawa polskiego, w której 100% akcji posiada Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna. Okres sprawozdawczy Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku. Dane porównawcze obejmują okres roczny od 4 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym półrocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu, dlatego nie zostały w nim zaprezentowane dane porównawcze za pierwsze półrocze 2012 roku. Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2013 roku. Założenie kontynuowania działalności przez Fundusz Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Funduszu nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone przepisami o funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 4 z 32

7 Podmiot, który przeprowadził przegląd sprawozdania finansowego Przegląd sprawozdania finansowego Funduszu przeprowadził: Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne Certyfikaty są niepublicznymi papierami wartościowymi i są nienotowane. Wskazanie serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różniących Oznaczenie serii certyfikatu Data emisji Cena emisyjna w złotych Liczba wyemitowanych certyfikatów w sztukach A B C D E F G Nie doszła do skutku n/d n/d H I J K L M N , O Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie Towarzystwa o którym mowa w art. 25 ust. 1 w związku z ust. 3 (opłata stała) w wysokości 0,75% Wartości aktywów netto funduszu Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ w skali roku kalendarzowego przypadających na Certyfikaty Inwestycyjne imienne (serii N). Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 5 z 32

8 ZESTAWIENIE LOKAT ALLIANZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SKŁADNIKI LOKAT na dzień na 30 czerwca 2013 roku (w tys. złotych) Wartość według ceny nabycia w tys. złotych r. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. złotych r. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery ,82% wartościowe ,59% Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa ,82% ,13% Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania ,55% mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Łącznie ,19% ,72% W związku z faktem, że instrumenty pochodne mają wartość ujemną, suma wartości lokat z tabeli głównej jest różna od sumy wartości lokat zaprezentowanej w aktywach w bilansie. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 6 z 32

9 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. złotych Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych Procentowy udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa ,82% AGIO KAPITAŁ PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty SUBF: Agio - Kapitał PLN Nienotowan e na rynku aktywnym Nienotowan e na rynku aktywnym nie dotyczy nie dotyczy AGIO KAPITAŁ PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ; SUBF: Agio - Kapitał PLN , ,91% 1 491, ,91% INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta Instrum ent bazowy liczba Wartość według ceny nabycia w tys. złotych Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych Procentow y udział w aktywach ogółem Niewystandaryzowan e instrumenty pochodne USD FORWARD / nienotowan e na rynku aktywnym n/d SOCIETE GENERALE ,00% Polska USD ,00% TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ INVCBETF; ISIN:US Rodzaj rynku Aktywny rynek - rynek regulowany Nazwa rynku NYSE Arca Emitent (wystawca) n/a Kraj siedziby emitenta Stany Zjednoczone Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. złotych Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych Procentowy udział w aktywach ogółem ,55% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 7 z 32

10 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocento wania Wartość nominaln a w tys. złotych Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. złotych Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych Procento wy udział w aktywach ogółem 1. O terminie wykupu poniżej 1 roku: ,25% a) Obligacje ,25% BGK0514 ISIN:PL BREH1013; EMITENT: BRE BANK HIPOTECZNY S.A.; SERIA: BRE[K16] Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Catalyst Bank Gospodarstwa Krajowego BRE BANK HIPOTECZNY S.A. Polska Polska ,40% 5,11% ,60% ,71% BRW0214; EMITENT: Black Red White; SERIA: BRE Black Red White Polska ,13% ,04% INT0414; EMITENT: Integer.pl SA; SERIA: INT290414OOO01 MLX0813 ISIN:PLMLMSK00030 PGN0314 ISIN:PLPGNIG00097 RBC0414; EMITENT: RUBICON PARTNERS S.A.; SERIA: F TISB1013 ISIN:TRQTISBE1315 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Integer.pl SA Polska Catalyst Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. RUBICON PARTNERS S.A. Turkiye Is Bankasi A.S. Polska ,68% Stałe: 11,00% ,20% ,26% Polska n/d ,45% Polska ,35% ,13% Turcja n/d ,86% 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: ,57% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 8 z 32

11 a) Obligacje ,57% ALR0220 ISIN:PLALIOR00011 Allior Bank S.A. Polska ,51% ,53% AMR0618; EMITENT: AMREST HOLDINGS SE; SERIA: AMRE AMREST HOLDINGS SE Polska ,09% ,02% ART1215; EMITENT: Arteria S.A.; SERIA: D Arteria S.A. Polska ,74% ,01% BBD0215 ISIN:PLNFI BBI0216 ISIN:PLNFI BGK0215 ISIN:PL BGK1016 ISIN:PL BGZ0318; EMITENT: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.; SERIA: BGZPE0139 BBI DEVELOPMEN T NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJN Y SA BBI DEVELOPMEN T NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJN Y SA Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Polska Polska Polska Polska Polska ,25% 10,26% 4,39% 4,38% 4,60% ,57% ,04% ,03% ,19% ,55% BOS1214; EMITENT: Bank Ochrony Środowiska S.A.; SERIA: I Bank Ochrony Środowiska S.A. Polska ,09% ,50% BP280914; EMITENT: Bank Polskiej Spółdzielczości SA; SERIA: BPS/CD06/2009 Bank Polskiej Spółdzielczości SA SERIA:BPS/CD 06/2009 Polska ,39% ,51% BPC1022 ISIN:PLBPCZT00031 Bank Pocztowy S.A. Polska ,89% ,26% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 9 z 32

12 BPS0718 ISIN:PLBPS BPS0720 ISIN:PLBPS BPS1122 ISIN:PLBPS BPT0620 ISIN:PLBSPT BS30615 ISIN:PLBSTNS00086 BSC0620 ISIN:PLPBSC BSP0620 ISIN:PLBSPIA00017 BSW0323 ISIN:PLSBRIR00033 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZ OŚCI SA BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZ OŚCI SA Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. HEXA BANK SPÓŁDZIELCZ Y BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie BANK SPÓŁDZIELCZ Y W PIASECZNIE Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska ,00% 7,51% 6,44% 5,86% 6,74% 7,22% 5,69% 6,65% ,75% ,52% ,54% ,69% ,02% ,25% ,52% ,56% CAS0814 ISIN:PLCAS0B0000A CASUS FINANSE S.A. Polska ,00% ,58% CIE1217 ISIN:PLCIECH00075 CIECH S.A. Polska ,67% ,15% CNP0919 ISIN:PLCNPCK00018 Can-Pack S.A. Polska ,37% ,26% CNP1217; EMITENT: Can-Pack S.A.; SERIA: CANPACK Can-Pack S.A. Polska ,45% ,97% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 10 z 32

13 DOM0217 ISIN:PLDMDVL00038 DOM0318 ISIN:PLDMDVL00046 DOM DEVELOPMEN T SA DOM DEVELOPMEN T SA Polska Polska ,41% 6,05% ,04% ,54% ECH0618; EMITENT: Echo Investment SA; SERIA: 3/2013 Echo Investment SA Polska ,19% ,02% ENE0320 ISIN:XS Energa Finance AB Polska Stałe: 3,25% ,10% EUR0618; EMITENT: Eurocash S.A.; SERIA: A Eurocash S.A. Polska ,14% ,50% GHE0415 ISIN:PLGHLMC00032 GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Polska ,35% ,54% GTC0418 ISIN:PLGTC GLOB TRADE CENTRE SA Polska ,07% ,15% GTN0320 ISIN:PLGETBK00160 GETIN NOBLE BANK S.A. Polska ,50% ,05% INT0515; EMITENT: Integer.pl SA; SERIA: INT070515OO01 Integer.pl SA Polska ,03% ,38% IPF0615 ISIN:PLIPFIP00025 IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O. Polska ,90% ,27% KRU0517 ISIN:PLKRK KRUK S.A. Polska ,07% ,37% KRU0914 ISIN:PLKRK KRUK S.A. Polska ,24% ,26% KWS0914 ISIN:PLKNCPT00020 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Catalyst Koncept WS sp. z o.o. Polska ,06% ,51% LCC0515 ISIN:PLLCCRP00041 LC Corp S.A. Polska ,50% ,01% MBS0720 ISIN:PLMBSLM00013 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Polska ,19% ,47% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 11 z 32

14 Łomiankach MRT0421 ISIN:PLMRTMB00026 Meritum Bank ICB S.A. Polska ,98% ,28% ODR1114 ISIN:PLODRTS00025 OKB0520 ISIN:PLOKBS PBS0720 ISIN:PLPBS PKO0922 ISIN:PLPKO Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst OT LOGISTICS SA ORZESKO- KNUROWSKI BANK SPÓŁDZIELCZ Y Z SIEDZIBĄ W KNUROWIE PODKARPACK I BANK SPÓŁDZIELCZ Y Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Polska Polska Polska Polska ,74% 5,70% 8,10% 5,12% ,51% ,66% ,06% ,26% PKO0922U ISIN:XS PKO BP S.A. Polska Stałe: 4,63% ,68% PRE0814 ISIN:PLPRESC00059 PRF1214 ISIN:PLGFPRE00065 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Catalyst Catalyst P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Pragma Faktoring S.A. Polska Polska ,91% 7,17% ,26% ,25% ROB0616 ISIN:PLROBYG00123 ROBYG S.A. Polska ,20% ,04% ROKI0416 ISIN:PLPCCRK00043 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Catalyst PCC Rokita S.A. Polska Stałe: 7,50% ,05% RON0617 ISIN:PLRNSER00037 Ronson Europe NV Polska ,44% ,02% SBK1020 ISIN:PLKRBSP00017 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Catalyst KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZ Y Polska ,18% ,63% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 12 z 32

15 SCBP0116; EMITENT: Santander Consumer Bank S.A.; SERIA: SCBP00310 Santander Consumer Bank S.A. Polska ,05% ,07% SGN0215 ISIN:PLCMPLD00164 Sygnity S.A. Polska ,71% ,04% UNI0516; EMITENT: Unibep S.A.; SERIA: B2 Unibep S.A. Polska ,95% ,01% EFL0316; EMITENT: Europejski Fundusz Leasingowy S.A.; SERIA: EFLSA473 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Polska ,25% ,52% SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych Procentowy udział w aktywach ogółem SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD DEPOZYTARIUSZA ,53% a) Obligacje ,53% GTC0418s ISIN:PLGTC ,15% PKO0922 ISIN:PLPKO ,26% SCBP0116; EMITENT: Santander Consumer Bank S.A.; SERIA: SCBP ,07% CNP1217; EMITENT: Can-Pack S.A.; SERIA: CANPACK ,97% GHE0415 ISIN:PLGHLMC ,03% LCC0515 ISIN:PLLCCRP ,51% PGN0314; EMITENT: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.; SERIA: PGNG140319OKA ,45% DOM0318; EMITENT: DOM DEVELOPMENT SA ; SERIA: DOMDE ,54% BGZ0318; EMITENT: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.; SERIA: BGZPE ,55% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 13 z 32

16 ALLIANZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BILANS na dzień 30 czerwca 2013 roku (w tys. złotych) r r. I. AKTYWA Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. ZOBOWIĄZANIA III. AKTYWA NETTO (I-II) IV. KAPITAŁ FUNDUSZU Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. DOCHODY ZATRZYMANE Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA VII. KAPITAŁ FUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Seria A Seria B Seria C Seria D Seria E Seria F Seria H n/d Seria I n/d Seria J n/d Seria K n/d Seria L n/d Seria M n/d Seria N n/d Seria O n/d Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w PLN Seria A 1 080, ,75 Seria B 1 080, ,75 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 14 z 32

17 Seria C 1 080, ,75 Seria D 1 080, ,75 Seria E 1 080, ,75 Seria F 1 080, ,75 Seria H 1 080,57 n/d Seria I 1 080,57 n/d Seria J 1 080,57 n/d Seria K 1 080,57 n/d Seria L 1 080,57 n/d Seria M 1 080,57 n/d Seria N 1 080,35 n/d Seria O 1 080,57 n/d Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Sławomir Chwierut Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 15 z 32

18 ALLIANZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI (w tys. złotych) za okres 1 stycznia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku r r r r. I. PRZYCHODY Z LOKAT Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 6 2 II. KOSZTY FUNDUSZU Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Koszty pozostałe 63 1 III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO 0 0 IV. KOSZTY FUNDUSZU NETTO (II-III) V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV) VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. WYNIK Z OPERACJI (V+VI) Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN - serie na okaziciela 13,70 41,28 Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN - seria imienna 2,46 n/d Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Sławomir Chwierut Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 16 z 32

19 ALLIANZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO (w tys. złotych) za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO r r r r. 1. Wartość aktywów netto na koniec okresu poprzedniego n/d 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. ZMIANA LICZBY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych certyfikaty na okaziciela certyfikaty imienne n/d b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych certyfikaty na okaziciela n/d certyfikaty imienne 0 n/d c) saldo zmian certyfikaty na okaziciela certyfikaty imienne n/d 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych certyfikaty na okaziciela certyfikaty imienne n/d b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych certyfikaty na okaziciela n/d certyfikaty imienne 0 n/d c) saldo zmian certyfikaty na okaziciela certyfikaty imienne n/d 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY W PLN 1.a. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w PLN serie na okaziciela 1 050,75 n/d 1.b. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w PLN seria imienna n/d n/d Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 17 z 32

20 2.a. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w PLN serie na okaziciela 1 080, ,75 2.b. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w PLN seria imienna 1 080,35 n/d 3.a. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym serie na okaziciela 2,84% 4,64% 3.b. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym seria imienna ** 0,18% n/d 4.a. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym w PLN serie na okaziciela 1 055, ,69 - data wyceny b. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym w PLN seria imienna 1 078,88 n/d - data wyceny n/d 5.a. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym w PLN serie na okaziciela 1 080, ,75 - data wyceny b. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym w PLN seria imienna 1 080,35 n/d - data wyceny n/d 6.a. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym w PLN serie na 1 080, ,75 okaziciela - data wyceny b. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym w PLN seria 1 080,35 n/d imienna - data wyceny n/d IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW FUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚĆI AKTYWÓW NETTO, W TYM: 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa* 1,37% 0,69% 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00% 0,00% 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza* 0,08% 0,02% 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu* 0,00% 0,00% 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00% 0,00% 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00% 0,00% * w ujęciu rocznym ** zmiana od ceny emisyjnej Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Sławomir Chwierut Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 18 z 32

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257 Poz. 17257. PKO Obligacji - Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-9342/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 r. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ CU STABILNEGO INWESTOWANIA SUBFUNDUSZ CU POLSKICH AKCJI POŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30

Bardziej szczegółowo

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniStabilny Wzrost wydzielonego w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość wg

Bardziej szczegółowo

ACER AGGRESSIVE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 30.06.

ACER AGGRESSIVE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 30.06. ACER AGGRESSIVE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 30.06.2015 roku List od Zarządu do Uczestników funduszu Acer Aggressive FIZ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Dz.U.01.149.1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 81 ust.

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 1. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta......................................... 50

Bardziej szczegółowo

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZRÓWNOWAŻONEGO RYNKU AMERYKAŃSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG 1. Księgi Funduszu prowadzone są w siedzibie Funduszu lub w miejscu prowadzenia działalności przez Biuro Rachunkowe, któremu powierzono prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu sprawozdania finansowe Commercial

Bardziej szczegółowo

P AA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P AA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz jest osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 01/2014 Zarządu Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. z dnia 08 stycznia 2014 r. ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie Finansowe X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku 1 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans... 15 III. Rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo