LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW"

Transkrypt

1

2

3 Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku. LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe Allianz Obligacji Korporacyjnych Funduszu Zamkniętego obejmujące okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 28 czerwca 2012 roku. W maju 2012 roku Fundusz przeprowadził pierwszą emisję certyfikatów serii A, która objęła certyfikatów po cenie emisyjnej zł. Do końca pierwszego półrocza 2013 r. Fundusz przeprowadził 14 kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych serii od B do O. Na 30 czerwca 2013 r. aktywa netto Funduszu przekroczyły 190 milionów złotych. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie aktywów Funduszu głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. W okresie sprawozdawczym Fundusz nie wypłacał dochodów. Wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30 czerwca 2013 roku wzrosła w stosunku do pierwszego dnia wyceny 4 lipca 2012 r. o 7,60%. Na moment sporządzenia sprawozdania finansowego Towarzystwo jest w trakcie przeprowadzania emisji certyfikatów serii P i planuje przeprowadzanie kolejnych emisji certyfikatów Funduszu. Sławomir Chwierut Prezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 1 z 32

4 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 330, z późn. zm.) Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna przedstawia sprawozdanie finansowe Allianz Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. zestawienie lokat wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku w wartościach zagregowanych w poszczególnych pozycjach w tabeli głównej o wartości tys. złotych oraz w pozycjach analitycznych grup składników lokat w tabeli uzupełniającej oraz tabeli dodatkowej; 3. bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2013 roku, który wykazuje aktywa netto i kapitały na sumę tys. złotych; 4. rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujący zysk z operacji w kwocie tys. złotych; 5. zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę tys. złotych; 6. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości tys. złotych; 7. noty objaśniające; 8. informacja dodatkowa. Dane przedstawione w sprawozdaniu finansowym Funduszu wyrażone zostały w tysiącach złotych, za wyjątkiem informacji o wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny i wyniku z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny wyrażonych w złotych oraz o ilości certyfikatów inwestycyjnych wyrażonych w sztukach. Sławomir Chwierut Prezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Katarzyna Witek Główny Księgowy Funduszy Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 2 z 32

5 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Allianz Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) utworzony został jako fundusz inwestycyjny zamknięty, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz z późn. zm.). W dniu 28 czerwca 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na utworzenie Allianz Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. W dniu 28 czerwca 2012 roku Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi 767. Fundusz utworzony został na czas nieokreślony. Skonstruowany jest jako fundusz bez wydzielonych subfunduszy. Nie jest funduszem powiązanym. Emituje certyfikaty reprezentujące jednakowe prawa majątkowe. Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Funduszu 1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 3. Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie Aktywów Funduszu głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz będzie lokować Aktywa Funduszu przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń inwestycyjnych wskazanych poniżej. 4. Aktywa Funduszu będą lokowane w: 1) dłużne papiery wartościowe, listy zastawne, depozyty bankowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego; w tym w szczególności papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie mniej niż 70 (siedemdziesiąt) % Wartości Aktywów Funduszu; 2) akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, obligacje zamienne na akcje od 0 (zera) % do 30 (trzydziestu) % Wartości Aktywów Funduszu; będące przedmiotem publicznej oferty jak i nie będące przedmiotem takiej oferty, 3) waluty; 4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 5) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą; pod warunkiem, że są zbywalne, 6) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Fundusz może lokować Aktywa Funduszu w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. 6. Z zastrzeżeniem ust. 7, papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, a także wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów Funduszu. 7. Ograniczeń, o których mowa w ust. 6, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD. 8. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów Funduszu. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 3 z 32

6 9. Waluta obca jednego państwa ani Euro nie może stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów Funduszu. 10. Lokaty, o których mowa w ust. 4 pkt 5) i 6) nie mogą stanowić łącznie więcej niż 50 (pięćdziesiąt) % wartości Aktywów Funduszu, a także nie mogą stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % w odniesieniu do lokat w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa albo certyfikaty emitowane przez jeden fundusz inwestycyjny, fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania. 11. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych pożyczki lub kredyty, których łączna wysokość liczona łącznie z wartością wyemitowanych obligacji nie przekracza 75 (siedemdziesięciu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili ich zaciągania. 12. Fundusz może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15 (piętnaście) % Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o emisji obligacji. 13. Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego Funduszu do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia utworzenia Funduszu. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 (wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS ), zwane dalej Towarzystwem. Towarzystwo jest spółką prawa polskiego, w której 100% akcji posiada Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna. Okres sprawozdawczy Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku. Dane porównawcze obejmują okres roczny od 4 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym półrocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu, dlatego nie zostały w nim zaprezentowane dane porównawcze za pierwsze półrocze 2012 roku. Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2013 roku. Założenie kontynuowania działalności przez Fundusz Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Funduszu nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone przepisami o funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 4 z 32

7 Podmiot, który przeprowadził przegląd sprawozdania finansowego Przegląd sprawozdania finansowego Funduszu przeprowadził: Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne Certyfikaty są niepublicznymi papierami wartościowymi i są nienotowane. Wskazanie serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różniących Oznaczenie serii certyfikatu Data emisji Cena emisyjna w złotych Liczba wyemitowanych certyfikatów w sztukach A B C D E F G Nie doszła do skutku n/d n/d H I J K L M N , O Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie Towarzystwa o którym mowa w art. 25 ust. 1 w związku z ust. 3 (opłata stała) w wysokości 0,75% Wartości aktywów netto funduszu Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ w skali roku kalendarzowego przypadających na Certyfikaty Inwestycyjne imienne (serii N). Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 5 z 32

8 ZESTAWIENIE LOKAT ALLIANZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SKŁADNIKI LOKAT na dzień na 30 czerwca 2013 roku (w tys. złotych) Wartość według ceny nabycia w tys. złotych r. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. złotych r. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery ,82% wartościowe ,59% Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa ,82% ,13% Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania ,55% mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Łącznie ,19% ,72% W związku z faktem, że instrumenty pochodne mają wartość ujemną, suma wartości lokat z tabeli głównej jest różna od sumy wartości lokat zaprezentowanej w aktywach w bilansie. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 6 z 32

9 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. złotych Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych Procentowy udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa ,82% AGIO KAPITAŁ PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty SUBF: Agio - Kapitał PLN Nienotowan e na rynku aktywnym Nienotowan e na rynku aktywnym nie dotyczy nie dotyczy AGIO KAPITAŁ PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ; SUBF: Agio - Kapitał PLN , ,91% 1 491, ,91% INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta Instrum ent bazowy liczba Wartość według ceny nabycia w tys. złotych Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych Procentow y udział w aktywach ogółem Niewystandaryzowan e instrumenty pochodne USD FORWARD / nienotowan e na rynku aktywnym n/d SOCIETE GENERALE ,00% Polska USD ,00% TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ INVCBETF; ISIN:US Rodzaj rynku Aktywny rynek - rynek regulowany Nazwa rynku NYSE Arca Emitent (wystawca) n/a Kraj siedziby emitenta Stany Zjednoczone Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. złotych Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych Procentowy udział w aktywach ogółem ,55% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 7 z 32

10 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocento wania Wartość nominaln a w tys. złotych Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. złotych Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych Procento wy udział w aktywach ogółem 1. O terminie wykupu poniżej 1 roku: ,25% a) Obligacje ,25% BGK0514 ISIN:PL BREH1013; EMITENT: BRE BANK HIPOTECZNY S.A.; SERIA: BRE[K16] Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Catalyst Bank Gospodarstwa Krajowego BRE BANK HIPOTECZNY S.A. Polska Polska ,40% 5,11% ,60% ,71% BRW0214; EMITENT: Black Red White; SERIA: BRE Black Red White Polska ,13% ,04% INT0414; EMITENT: Integer.pl SA; SERIA: INT290414OOO01 MLX0813 ISIN:PLMLMSK00030 PGN0314 ISIN:PLPGNIG00097 RBC0414; EMITENT: RUBICON PARTNERS S.A.; SERIA: F TISB1013 ISIN:TRQTISBE1315 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Integer.pl SA Polska Catalyst Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. RUBICON PARTNERS S.A. Turkiye Is Bankasi A.S. Polska ,68% Stałe: 11,00% ,20% ,26% Polska n/d ,45% Polska ,35% ,13% Turcja n/d ,86% 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: ,57% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 8 z 32

11 a) Obligacje ,57% ALR0220 ISIN:PLALIOR00011 Allior Bank S.A. Polska ,51% ,53% AMR0618; EMITENT: AMREST HOLDINGS SE; SERIA: AMRE AMREST HOLDINGS SE Polska ,09% ,02% ART1215; EMITENT: Arteria S.A.; SERIA: D Arteria S.A. Polska ,74% ,01% BBD0215 ISIN:PLNFI BBI0216 ISIN:PLNFI BGK0215 ISIN:PL BGK1016 ISIN:PL BGZ0318; EMITENT: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.; SERIA: BGZPE0139 BBI DEVELOPMEN T NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJN Y SA BBI DEVELOPMEN T NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJN Y SA Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Polska Polska Polska Polska Polska ,25% 10,26% 4,39% 4,38% 4,60% ,57% ,04% ,03% ,19% ,55% BOS1214; EMITENT: Bank Ochrony Środowiska S.A.; SERIA: I Bank Ochrony Środowiska S.A. Polska ,09% ,50% BP280914; EMITENT: Bank Polskiej Spółdzielczości SA; SERIA: BPS/CD06/2009 Bank Polskiej Spółdzielczości SA SERIA:BPS/CD 06/2009 Polska ,39% ,51% BPC1022 ISIN:PLBPCZT00031 Bank Pocztowy S.A. Polska ,89% ,26% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 9 z 32

12 BPS0718 ISIN:PLBPS BPS0720 ISIN:PLBPS BPS1122 ISIN:PLBPS BPT0620 ISIN:PLBSPT BS30615 ISIN:PLBSTNS00086 BSC0620 ISIN:PLPBSC BSP0620 ISIN:PLBSPIA00017 BSW0323 ISIN:PLSBRIR00033 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZ OŚCI SA BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZ OŚCI SA Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. HEXA BANK SPÓŁDZIELCZ Y BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie BANK SPÓŁDZIELCZ Y W PIASECZNIE Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska ,00% 7,51% 6,44% 5,86% 6,74% 7,22% 5,69% 6,65% ,75% ,52% ,54% ,69% ,02% ,25% ,52% ,56% CAS0814 ISIN:PLCAS0B0000A CASUS FINANSE S.A. Polska ,00% ,58% CIE1217 ISIN:PLCIECH00075 CIECH S.A. Polska ,67% ,15% CNP0919 ISIN:PLCNPCK00018 Can-Pack S.A. Polska ,37% ,26% CNP1217; EMITENT: Can-Pack S.A.; SERIA: CANPACK Can-Pack S.A. Polska ,45% ,97% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 10 z 32

13 DOM0217 ISIN:PLDMDVL00038 DOM0318 ISIN:PLDMDVL00046 DOM DEVELOPMEN T SA DOM DEVELOPMEN T SA Polska Polska ,41% 6,05% ,04% ,54% ECH0618; EMITENT: Echo Investment SA; SERIA: 3/2013 Echo Investment SA Polska ,19% ,02% ENE0320 ISIN:XS Energa Finance AB Polska Stałe: 3,25% ,10% EUR0618; EMITENT: Eurocash S.A.; SERIA: A Eurocash S.A. Polska ,14% ,50% GHE0415 ISIN:PLGHLMC00032 GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Polska ,35% ,54% GTC0418 ISIN:PLGTC GLOB TRADE CENTRE SA Polska ,07% ,15% GTN0320 ISIN:PLGETBK00160 GETIN NOBLE BANK S.A. Polska ,50% ,05% INT0515; EMITENT: Integer.pl SA; SERIA: INT070515OO01 Integer.pl SA Polska ,03% ,38% IPF0615 ISIN:PLIPFIP00025 IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O. Polska ,90% ,27% KRU0517 ISIN:PLKRK KRUK S.A. Polska ,07% ,37% KRU0914 ISIN:PLKRK KRUK S.A. Polska ,24% ,26% KWS0914 ISIN:PLKNCPT00020 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Catalyst Koncept WS sp. z o.o. Polska ,06% ,51% LCC0515 ISIN:PLLCCRP00041 LC Corp S.A. Polska ,50% ,01% MBS0720 ISIN:PLMBSLM00013 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Polska ,19% ,47% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 11 z 32

14 Łomiankach MRT0421 ISIN:PLMRTMB00026 Meritum Bank ICB S.A. Polska ,98% ,28% ODR1114 ISIN:PLODRTS00025 OKB0520 ISIN:PLOKBS PBS0720 ISIN:PLPBS PKO0922 ISIN:PLPKO Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst OT LOGISTICS SA ORZESKO- KNUROWSKI BANK SPÓŁDZIELCZ Y Z SIEDZIBĄ W KNUROWIE PODKARPACK I BANK SPÓŁDZIELCZ Y Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Polska Polska Polska Polska ,74% 5,70% 8,10% 5,12% ,51% ,66% ,06% ,26% PKO0922U ISIN:XS PKO BP S.A. Polska Stałe: 4,63% ,68% PRE0814 ISIN:PLPRESC00059 PRF1214 ISIN:PLGFPRE00065 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Catalyst Catalyst P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Pragma Faktoring S.A. Polska Polska ,91% 7,17% ,26% ,25% ROB0616 ISIN:PLROBYG00123 ROBYG S.A. Polska ,20% ,04% ROKI0416 ISIN:PLPCCRK00043 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Catalyst PCC Rokita S.A. Polska Stałe: 7,50% ,05% RON0617 ISIN:PLRNSER00037 Ronson Europe NV Polska ,44% ,02% SBK1020 ISIN:PLKRBSP00017 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Catalyst KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZ Y Polska ,18% ,63% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 12 z 32

15 SCBP0116; EMITENT: Santander Consumer Bank S.A.; SERIA: SCBP00310 Santander Consumer Bank S.A. Polska ,05% ,07% SGN0215 ISIN:PLCMPLD00164 Sygnity S.A. Polska ,71% ,04% UNI0516; EMITENT: Unibep S.A.; SERIA: B2 Unibep S.A. Polska ,95% ,01% EFL0316; EMITENT: Europejski Fundusz Leasingowy S.A.; SERIA: EFLSA473 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Polska ,25% ,52% SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. złotych Procentowy udział w aktywach ogółem SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD DEPOZYTARIUSZA ,53% a) Obligacje ,53% GTC0418s ISIN:PLGTC ,15% PKO0922 ISIN:PLPKO ,26% SCBP0116; EMITENT: Santander Consumer Bank S.A.; SERIA: SCBP ,07% CNP1217; EMITENT: Can-Pack S.A.; SERIA: CANPACK ,97% GHE0415 ISIN:PLGHLMC ,03% LCC0515 ISIN:PLLCCRP ,51% PGN0314; EMITENT: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.; SERIA: PGNG140319OKA ,45% DOM0318; EMITENT: DOM DEVELOPMENT SA ; SERIA: DOMDE ,54% BGZ0318; EMITENT: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.; SERIA: BGZPE ,55% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 13 z 32

16 ALLIANZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BILANS na dzień 30 czerwca 2013 roku (w tys. złotych) r r. I. AKTYWA Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. ZOBOWIĄZANIA III. AKTYWA NETTO (I-II) IV. KAPITAŁ FUNDUSZU Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. DOCHODY ZATRZYMANE Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA VII. KAPITAŁ FUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Seria A Seria B Seria C Seria D Seria E Seria F Seria H n/d Seria I n/d Seria J n/d Seria K n/d Seria L n/d Seria M n/d Seria N n/d Seria O n/d Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w PLN Seria A 1 080, ,75 Seria B 1 080, ,75 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 14 z 32

17 Seria C 1 080, ,75 Seria D 1 080, ,75 Seria E 1 080, ,75 Seria F 1 080, ,75 Seria H 1 080,57 n/d Seria I 1 080,57 n/d Seria J 1 080,57 n/d Seria K 1 080,57 n/d Seria L 1 080,57 n/d Seria M 1 080,57 n/d Seria N 1 080,35 n/d Seria O 1 080,57 n/d Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Sławomir Chwierut Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 15 z 32

18 ALLIANZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI (w tys. złotych) za okres 1 stycznia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku r r r r. I. PRZYCHODY Z LOKAT Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 6 2 II. KOSZTY FUNDUSZU Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Koszty pozostałe 63 1 III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO 0 0 IV. KOSZTY FUNDUSZU NETTO (II-III) V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV) VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. WYNIK Z OPERACJI (V+VI) Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN - serie na okaziciela 13,70 41,28 Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN - seria imienna 2,46 n/d Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Sławomir Chwierut Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 16 z 32

19 ALLIANZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO (w tys. złotych) za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO r r r r. 1. Wartość aktywów netto na koniec okresu poprzedniego n/d 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. ZMIANA LICZBY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych certyfikaty na okaziciela certyfikaty imienne n/d b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych certyfikaty na okaziciela n/d certyfikaty imienne 0 n/d c) saldo zmian certyfikaty na okaziciela certyfikaty imienne n/d 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych certyfikaty na okaziciela certyfikaty imienne n/d b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych certyfikaty na okaziciela n/d certyfikaty imienne 0 n/d c) saldo zmian certyfikaty na okaziciela certyfikaty imienne n/d 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY W PLN 1.a. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w PLN serie na okaziciela 1 050,75 n/d 1.b. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w PLN seria imienna n/d n/d Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 17 z 32

20 2.a. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w PLN serie na okaziciela 1 080, ,75 2.b. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w PLN seria imienna 1 080,35 n/d 3.a. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym serie na okaziciela 2,84% 4,64% 3.b. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym seria imienna ** 0,18% n/d 4.a. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym w PLN serie na okaziciela 1 055, ,69 - data wyceny b. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym w PLN seria imienna 1 078,88 n/d - data wyceny n/d 5.a. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym w PLN serie na okaziciela 1 080, ,75 - data wyceny b. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym w PLN seria imienna 1 080,35 n/d - data wyceny n/d 6.a. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym w PLN serie na 1 080, ,75 okaziciela - data wyceny b. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym w PLN seria 1 080,35 n/d imienna - data wyceny n/d IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW FUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚĆI AKTYWÓW NETTO, W TYM: 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa* 1,37% 0,69% 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00% 0,00% 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza* 0,08% 0,02% 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu* 0,00% 0,00% 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00% 0,00% 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00% 0,00% * w ujęciu rocznym ** zmiana od ceny emisyjnej Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Sławomir Chwierut Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Strona 18 z 32

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku,

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans,

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans, Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1) FUNDUSZ Nazwa i typ Funduszu: DWS Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu. Fundusz

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12. MSIG 123/2014 (4502) poz. 8526 8526 Poz. 8526. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6447/2014] PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

MSIG 123/2014 (4502) poz

MSIG 123/2014 (4502) poz MSIG 123/2014 (4502) poz. 8528 8528 Poz. 8528. PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6445/2014] PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku Warszawa, dnia 1 stycznia 2010 roku WYKAZ PLANOWANYCH ZMIAN STATUTU OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem OPERA Terra

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 103/2014 (4482) poz. 6950 6950 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6950. AMATHUS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6210/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 13 stycznia 2005 r. zmian w statucie Pioneer Zrównoważonego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 wyceny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31 2011-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2015-06-30 2014-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212 Poz. 15212. FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14689/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 50 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO GOTÓWKOWY

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO GOTÓWKOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO GOTÓWKOWY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 4 lipca 2012 do 31 grudnia 2012 roku. LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu roczne sprawozdanie finansowe Allianz Obligacji

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 223/2014 (4602) poz. 15423 15423 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15423. FORUM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14833/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

MSIG 9/2017 (5146) poz

MSIG 9/2017 (5146) poz MSIG 9/2017 (5146) poz. 1195 1195 Poz. 1195. UNIOBLIGACJE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-20850/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Roczne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2015-12-31 2014-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje: I. Wprowadzenie. II. Bilans sporządzony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

PKO RYNKU PIENIĘŻNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PKO RYNKU PIENIĘŻNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PKO RYNKU PIENIĘŻNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r.

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC BETA Dywidendowy SFIO) w dniu 22 czerwca 2016 r. 1. Na stronie tytułowej

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU BILANS I. Aktywa 6 650 50 316 1. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E UNISYSTEM FIZ P-FIZ-Q-E_20120309 4/2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny P-FIZ-Q-E za 4 2013 u obejmujący 2013-10-01 do 2013-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM AKCJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM AKCJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM AKCJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) Zarząd Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ CU STABILNEGO INWESTOWANIA SUBFUNDUSZ CU POLSKICH AKCJI POŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 227/2014 (4606) poz. 15716 15716 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15716. GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14857/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jednostkowe sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniAkcje: Daleki Wschód wydzielonego w ramach UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo