INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU"

Transkrypt

1 INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA ROKU 1

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, zwany dalej Bankiem, przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej wg stanu na dzień r. 2. Informacja została opracowana z uwzględnieniem wymogów określonych w Uchwale nr 385/28 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 28 roku w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu oraz zgodnie z zasadami Polityki informacyjnej Spółdzielczego Banku Rozwoju. 3. Dane liczbowe prezentowane są w pełnych złotych, a ewentualne różnice w sumach i udziałach mogą wynikać z zaokrągleń kwot do pełnych złotych oraz zaokrągleń udziałów procentowych do dwóch miejsc dziesiętnych. 4. Wszystkie regulacje dotyczące monitorowania poziomu ryzyka oraz kapitału, są dostępne w siedzibie Centrali Banku pod adresem: Spółdzielczy Bank Rozwoju ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szepietowo. 5. W Bank prowadził działalność w ramach struktury organizacyjnej: 1) w Oddziałach Banku: Oddział w Szepietowie Oddział w Nowych Piekutach Oddział w Białymstoku Oddział w Łomży Oddział w Warszawie II Oddział w Warszawie Oddział w Suwałkach Oddział w Grajewie Oddział w Płaskiej 2) w Punktach Obsługi Klienta: Punkt Obsługi Klienta; Jabłoń Kościelna, ul. Kolejowa 2A Punkt Obsługi Klienta; Białystok, ul. Lipowa 24 Punkt Obsługi Klienta; Białystok, ul. Pietkiewicza 2C Punkt Obsługi Klienta; Białystok, ul. Wiewiórcza 64 2

3 Punkt Obsługi Klienta; Białystok, ul. Kawaleryjska 19/23 Punkt Obsługi Klienta; Białystok, ul. Andersa 4/13 Punkt Obsługi Klienta : Białystok ul. Armii Krajowej 7 Punkt Obsługi Klienta: Białystok ul. Legionowa 28 lok.4 Punkt Obsługi Klienta; Białystok ul. Broniewskiego 4 lok. A 14 Punkt Obsługi Klienta; 18-4 Łomża, ul. Zjazd Bank na dzień r. nie posiadał udziałów w podmiotach zależnych. II. FUNDUSZE WŁASNE Sposób ustalania funduszy własnych Banku określa art. 127 Prawa bankowego oraz Uchwała nr 325/211 KNF z dnia r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku. W skład funduszy własnych Banku wchodzą: 1. Fundusze podstawowe: 1) Fundusze zasadnicze (wpłacony fundusz udziałowy, fundusz zasobowy oraz fundusz rezerwowy). 2) Dodatkowe fundusze podstawowe: a) fundusz ogólnego ryzyka, na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych, c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów, d) inne pozycje bilansu Banku, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego. 3) Pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, które stanowią: a) wartości niematerialne i prawne wycenione według wartości bilansowej, b) straty z lat ubiegłych, c) strata w trakcie zatwierdzania, d) strata netto bieżącego okresu, 3

4 e) inne pomniejszenia funduszy podstawowych Banku, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego, są to: z tytułu przekroczenia koncentracji kapitałowej w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki krajowe, banki zagraniczne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, brakująca kwota rezerw na ryzyko związane z działalnością Banku, rozumiana jako różnica pomiędzy wymaganym odrębnymi przepisami a faktycznym poziomem rezerw celowych Banku; Pozycje, o których mowa powyżej ujmuje się w pomniejszeniach funduszy podstawowych w kwocie równej 5% ich wartości i w pomniejszeniach funduszy uzupełniających w kwocie równej 5% ich wartości. niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży; niezrealizowane straty na instrumentach kapitałowych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży; niezrealizowane straty na pozostałych należnościach zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży. 2. Fundusze uzupełniające: 1) Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - utworzony na podstawie odrębnych przepisów. 2) Zobowiązania podporządkowane na zasadach określonych w decyzji KNF. zobowiązania podporządkowane, rozumiane jako zobowiązania z tytułu przyjęcia przez Bank - w kwocie i na zasadach ustalonych w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, wydanej na wniosek Banku, pomniejszanej na koniec każdego roku w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy o 2% tej kwoty, z tym że suma tej kwoty i dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków, nie może przewyższać połowy funduszy podstawowych Banku. 3) Inne pozycje określone przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku: a) niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży; b) niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży; c) niezrealizowane zyski z tytułu wyceny nieruchomości stanowiących inwestycje. 4

5 Pozycje, o których mowa w ppkt a, b, c ujmuje się w wysokości równej 8% ich kwoty przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym. 3. Pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego opisane wyżej. Zestawienie poszczególnych pozycji funduszy własnych Banku według stanu na dzień r. I. Fundusze podstawowe Banku Fundusze zasadnicze a) wpłacony fundusz udziałowy b) fundusz zasobowy c) fundusz rezerwowy 2. Pozycja dodatkowych funduszy podstawowych a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych 3. Pozycje pomniejszające fundusze podstawowe a) wartości niematerialne i prawne b) niepokryta strata z lat ubiegłych c) strata w trakcie zatwierdzenia d) aktualizacja wyceny instrumentów kapitałowych Inne fundusze własne podstawowe (za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego) 7.. II. Fundusze uzupełniające Banku Kapitał z aktualizacji wyceny majątku trwałego Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego a) dodatkowa kwota odpowiedzialności członków Banku b) zobowiązania podporządkowane c) inne pozycje fundusze własne tworzone ze środków własnych lub obcych zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty III. Fundusze pomniejszające fundusze własne Banku 1. Brakująca kwota rezerw na ryzyko związane z działalnością Banku 2. Inne pomniejszenia: zaangażowanie kapitałowe Banku w instytucje finansowe i banki IV. Fundusze własne Banku na dzień r

6 III. WYMOGI KAPITAŁOWE I ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA 1. Minimalne wymogi kapitałowe na ryzyka ujęte w Filarze I w Banku obejmują: 1) łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego - obliczany zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały KNF w sprawie adekwatności kapitałowej, 2) łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego, rozumianego jako ryzyko walutowe obliczany zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały KNF w sprawie adekwatności kapitałowej, 3) łączny wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań - obliczany zgodnie z Załącznikiem nr 12 do Uchwały KNF w sprawie adekwatności kapitałowej, 4) łączny wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia progu koncentracji kapitałowej - obliczany zgodnie z Załącznikiem nr 13 do Uchwały KNF w sprawie adekwatności kapitałowej, 5) łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego - obliczany zgodnie z załącznikiem nr 14 do Uchwały KNF w sprawie adekwatności kapitałowej. Informacje o strukturze minimalnych wymogów kapitałowych (Filar I NUK) przedstawia poniższa tabela. Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Ryzyko kredytowe Ryzyko walutowe 3. Ryzyko operacyjne Inne ryzyka* Razem *Obejmuje wymogi kapitałowe z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań oraz przekroczenia progu koncentracji kapitałowej. Na dzień r. największą część łącznego wymogu kapitałowego (Filar I) stanowił wymóg z tytułu ryzyka kredytowego (93,84%). 6

7 2. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego na dzień r. został wyznaczony metodą standardową, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały 76/21 KNF. Wartość tego wymogu w podziale na poszczególne klasy ekspozycji przedstawia poniższa tabela, w której przedstawiono kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej ryzykiem dla każdej z klas ekspozycji: Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Rządy i banki centralne 2. Samorządy terytorialne i władze lokalne Organy administracji i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej Banki wielostronnego rozwoju 5. Organizacje międzynarodowe 6. Instytucje Przedsiębiorcy Detaliczne Zabezpieczone na nieruchomościach Przeterminowane Ekspozycje należące do nadzorczych kategorii wysokiego ryzyka 12. Obligacje zabezpieczone 13. Pozycje sekurytyzacyjne 14. Ekspozycje krótkoterminowe wobec instytucji i przedsiębiorców 15. Z tytułu uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania Inne Razem Bank wylicza wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego według metody podstawowego wskaźnika (BIA). Wskaźnik stanowi średnią za okres trzech lat obrotowych, wyników wyliczanych jako sumę następujących pozycji rachunku zysków i strat Banku: 1) przychody z tytułu odsetek, 2) koszty z tytułu odsetek, 3) przychody z tytułu prowizji, 4) koszty z tytułu prowizji, 5) przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu, 6) wynik operacji finansowych, 7) wynik z pozycji wymiany, 8) pozostałe przychody operacyjne. 7

8 W wyniku wyliczonym jak wyżej nie uwzględnia się: 1) salda utworzonych rezerw celowych 2) kosztów operacyjnych, w tym kosztów z tytułu opłat za usługi na rzecz Banku, 3) zrealizowanych zysków i strat ze sprzedaży pozycji z portfela bankowego, 4) przychodów z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych lub występujących nieregularnie, 5) przychodów z tytułu odszkodowań uzyskanych z tytułu ubezpieczenia. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego stanowi 15% wskaźnika. Zgodnie z powyższym, na dzień r. wyznaczono wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne w wysokości zł. 4. Wewnętrzne wymogi kapitałowe w Banku obejmują ryzyka istotne dla Banku, wymienione w Uchwale nr 258/211 KNF, nie ujęte w Filarze I, tj.: 1) wewnętrzny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka płynności, 2) wewnętrzny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej w tym: a) ryzyka przeszacowania, b) ryzyka bazowego, 3) wewnętrzny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka koncentracji kredytów, 4) wewnętrzny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kapitałowego, Na podstawie przeprowadzonego badania adekwatności kapitału wewnętrznego stwierdzono, że minimalny wymóg kapitałowy w pełni zabezpiecza ryzyka ujęte w ramach Filaru I NUK. Stwierdzono również, że poziom pozostałych ryzyk nie wymaga tworzenia dodatkowych wewnętrznych wymogów na pozostałe istotne ryzyka występujące w Banku. Na r. wewnętrzny wymóg kapitałowy był równy minimalnym wymogom kapitałowym i wynosił zł, a wewnętrzny współczynnik wypłacalności równy nadzorczemu ukształtował się na poziomie: 9,74%. Oszacowana wartość kapitału wewnętrznego, zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego, nie przekraczała wartości posiadanych funduszy własnych. Na podstawie przeprowadzonych testów warunków skrajnych ustalono, że Bank posiada odpowiednie bufory kapitałowe na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej (skrajnej). IV. EKSPOZYCJE KAPITAŁOWE NIEUWZGLĘDNIONE W PORTFELU HANDLOWYM 1. Podział ekspozycji ze względu na cel nabycia (zyski kapitałowe, przyczyny strategiczne) według stanu na dzień roku przedstawia poniższe zestawienie. 8

9 Lp. Rodzaj ekspozycji Kwota ekspozycji zakupionych ze względu na zyski kapitałowe Kwota ekspozycji zakupionych ze względu na przyjętą strategię 1. Akcje 1) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ) IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A ) Dom Maklerski Banku BPS S.A. 1. 4) SBR Faktor S.A Udziały 1) Bank Spółdzielczy w Sokołach 71. 2) Bank Spółdzielczy w Łomży 3. 3) Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem ) TUW Wielkopolska 1. 5) Udziały SBR Finanse Sp. z o.o Na dzień bilansowy w/w ekspozycje kapitałowe zostały wycenione według wartości nominalnej. Lp. 2. Zestawienie papierów wartościowych według stanu na dzień r. przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie 1. Obligacje IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. Wartość bilansowa Wartość rynkowa Wartość godziwa Obligacje komercyjne Spółdzielczy Bank Rzemiosła w Wołominie. 3. Obligacje komercyjne Urząd Gminy Zagnańsk Obligacje komercyjne WOKAS Obligacje komercyjne MINOX Obligacje Marka S.A Obligacje MTC Inwestycje Obligacje EVEREST TRADE Certyfikaty inwestycyjne FIZ AGRO ZIEMSKI Certyfikaty inwestycyjne BPS 1NS FIZ Bony pieniężne NBP Jednostki uczestnictwa SFIO AGRO KAPITAŁ NA ROZWÓJ 13. Jednostki uczestnictwa BPS TFI Pieniężny Jednostki uczestnictwa AGIO KAPITAŁ PLUS FIO

10 15. Jednostki uczestnictwa NWAI Obligacji SFIO RAZEM V. CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RYZYKAMI 1. Zarząd Banku sprawuje całościową kontrolę nad procesem zarządzania ryzykiem i kapitałem w Banku, w szczególności poprzez określanie Strategii i Planu ekonomiczno finansowego Banku, które są konstruowane w oparciu o wielkość dostępnego kapitału, uwarunkowania rynkowe, konkurencję oraz akceptowalny poziom apetytu na ryzyko. 2. W obszarze poszczególnych ryzyk identyfikowanych w Banku, istnieją odrębne procesy oraz zasady pozwalające na skuteczne ograniczanie i zarządzanie ryzykiem. 3. Do podstawowych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi, zalicza się: 1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko walutowe, 5) ryzyko operacyjne, 6) ryzyko braku zgodności. 4. W strukturze organizacyjnej Banku funkcjonuje komórka organizacyjna (Zespół Sprawozdawczości, Analiz i Ryzyk), która na dzień r. obejmowała swoim zakresem monitorowanie adekwatności kapitałowej oraz niżej wymienionych rodzajów ryzyk: 1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko walutowe, 5) ryzyko operacyjne, 6) ryzyko braku zgodności, 7) ryzyko kapitałowe, 8) ryzyko biznesowe, 9) pozostałe rodzaje ryzyka. 5. Bank stosuje następujące metody wyliczania wymogów kapitałowych: 1) metodę standardową w zakresie ryzyka kredytowego, 2) metodę podstawowego wskaźnika (BIA) w zakresie ryzyka operacyjnego. 1

11 6. W stosunku do ryzyk objętych szczególnym nadzorem opracowane zostały metody ich pomiaru oraz opracowany system raportowania. Zakres i rodzaj systemów pomiaru i raportowania znajduje się w regulacjach dotyczących poszczególnych rodzajów ryzyk. V. 1 RYZYKO KREDYTOWE, RYZYKO ROZMYCIA I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ RYZYKO KREDYTOWE DO WYLICZANIA KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH RYZYKIEM. 1. Według stanu na dzień r. Bank stosował definicje należności przeterminowanych, zagrożonych oraz metody ustalania korekt wartości i rezerw w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji ekspozycji kredytowych oraz tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe. 2. Bank w swoich analizach nie uwzględnia ryzyka geograficznego, ponieważ Bank funkcjonuje na terenie jednego obszaru geograficznego, określonego w Statucie Banku, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 3. Ekspozycje kredytowe według wyceny bilansowej na dzień r. bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego oraz średnią kwotę ekspozycji w okresie od r. do r., w podziale na klasy przedstawia poniższe zestawienie. Lp Wyszczególnienie Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec rządów i banków centralnych Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec samorządów terytorialnych i władz lokalnych Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec organów administracji i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec banków wielostronnego rozwoju Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec organizacji międzynarodowych Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec instytucji Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec przedsiębiorców Ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycje detaliczne Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe zabezpieczone na nieruchomościach Stan na dzień r. Średnia kwota w okresie od r. do r

12 1. Ekspozycje przeterminowane Ekspozycje należące do nadzorczych kategorii wysokiego ryzyka 12. Ekspozycje z tytułu obligacji zabezpieczonych 13. Pozycje sekurytyzacyjne Ekspozycje krótkoterminowe wobec instytucji i przedsiębiorców Ekspozycje z tytułu jednostek uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania Inne ekspozycje Razem Struktura zaangażowania Banku wobec poszczególnych sektorów lub według typu kontrahenta, w rozbiciu na klasy ekspozycji. 1) Struktura zaangażowania Banku wobec sektora finansowego według typu kontrahenta, według stanu na dzień r. przedstawia poniższa tabela. Lp. Typ kontrahenta Wartość 1. Banki Należności normalne Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego Należności normalne Pomocnicze instytucje finansowe Należności normalne 4. Instytucje ubezpieczeniowe Należności normalne Razem zaangażowanie w sektorze finansowym

13 2) Struktura zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego w podziale na typ kontrahenta oraz w podziale na branże, według stanu na dzień r. przedstawia poniższa tabela. Lp. Typ kontrahenta Wartość 1. Przedsiębiorstwa i spółki państwowe Należności normalne 2. Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie Należności normalne 3. Przedsiębiorcy indywidualni Należności normalne 4. Osoby prywatne Należności normalne 5. Rolnicy indywidualni Należności normalne 6. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Należności normalne Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym ) Struktura zaangażowania Banku wobec sektora budżetowego w rozbiciu na kategorie należności, według stanu na dzień r. przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Należności normalne Wartość Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym

14 4) Struktura zaangażowania Banku w poszczególnych branżach w rozbiciu na kategorie należności, według stanu na dzień r. przedstawia poniższa tabela. Lp. Branże Wartość 1. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Należności normalne i pod obserwacją Zobowiązania pozabilansowe Przetwórstwo przemysłowe Należności normalne i pod obserwacją Zobowiązania pozabilansowe Budownictwo Należności normalne i pod obserwacją Zobowiązania pozabilansowe Handel Należności normalne i pod obserwacją Zobowiązania pozabilansowe Pozostałe łącznie Należności normalne i pod obserwacją Zobowiązania pozabilansowe Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym (bez osób prywatnych) ) Struktura należności w rozbiciu na istotne klasy ekspozycji kredytowych, stanowiących minimum 2% udziału w obligu kredytowym, według stanu na dzień r. przedstawiają poniższe tabele. Lp. Ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycje detaliczne Wartość 1. Należności normalne Kredyty w rachunku bieżącym Pozostałe kredyty i inne Rezerwy celowe Korekta wartości Odsetki Kredyty pod obserwacją Rezerwy celowe

15 Korekta wartości Odsetki Kredyty zagrożone Rezerwy celowe Korekta wartości Razem Lp. Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe zabezpieczone na nieruchomościach Wartość 1. Należności normalne Kredyty w rachunku bieżącym Pozostałe kredyty i inne Rezerwy celowe Korekta wartości Odsetki Kredyty pod obserwacją Rezerwy celowe Korekta wartości Odsetki Kredyty zagrożone Rezerwy celowe Korekta wartości Razem Lp. Ekspozycje krótkoterminowe wobec instytucji i przedsiębiorców Wartość 1. Należności normalne Kredyty w rachunku bieżącym Pozostałe kredyty i inne Rezerwy celowe Korekta wartości Odsetki Kredyty pod obserwacją Rezerwy celowe

16 Korekta wartości Odsetki Kredyty zagrożone Rezerwy celowe Korekta wartości Razem ) Zmiany stanów rezerw z tytułu ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości: Opis korekt Saldo początkowe Zwiększenie Rozwiązanie Wykorzystanie lub przeniesienie z innej kategorii Saldo końcowe 1. Rezerwy celowe od należności sektora niefinansowego, w tym w sytuacji: Normalnej Poniżej standardu Wątpliwej Straconej Rezerwy celowe od należności sektora budżetowego V. 2 RYZYKO PŁYNNOŚCI 1. Zasady zarządzania ryzykiem płynności opisane są w Instrukcji monitorowania, pomiaru i kontroli ryzyka płynności. 2. Bank dokonuje pomiaru ryzyka płynności z miesięczną częstotliwością. Wyniki pomiaru wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są miesięcznie Zarządowi i kwartalnie Radzie Nadzorczej Banku. 3. Z przeprowadzonego testu zakładającego spadek poziomu zobowiązań bieżących i terminowych od podmiotów niefinansowych oraz podmiotów sektora budżetowego o 2%, tj. o tys. zł, a także po uwzględnieniu limitu zaangażowania w Banku przez Bank Zrzeszający w wysokości 53.8 tys. zł na dzień r., współczynnik płynności krótkoterminowej (M2) wyniósł 1,29 i znajdował się powyżej limitu nadzorczego. Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi (M4) ukształtował się na poziomie 1,5 i nie przekroczył limitu nadzorczego. Ukształtowane się współczynnika M2 powyżej limitu nadzorczego nie spowodowało konieczności utworzenia wewnętrznego wymogu kapitałowego na pokrycia ryzyka płynności. 16

17 V. 3 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ DLA POZYCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PORTFELA BANKOWEGO 1. Zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej są opisane w Instrukcji pomiaru, limitowania, raportowania i kontroli ryzyka stopy procentowej. 2. Bank dokonuje pomiaru ryzyka walutowego z miesięczną częstotliwością. Wyniki pomiaru wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są miesięcznie Zarządowi i kwartalnie Radzie Nadzorczej Banku. 3. Wpływ szokowej zmiany rynkowych stóp procentowych o 2 punktów bazowych według stanu na dzień r. wskazuje na możliwą zmianę wyniku odsetkowego w skali roku na poziomie: przy wzroście stóp procentowych - plus 1.962,9 tys. zł, przy spadku stóp procentowych - minus 3.57,5 tys. zł. Relacja szacowanej niekorzystnej zmiany wyniku odsetkowego (stress test) do wyliczonych na r. funduszy własnych w kwocie tys. zł, ukształtowała się na poziomie 6,49%. V. 4 RYZYKO WALUTOWE 1. Zasady zarządzania ryzykiem walutowym opisane są w Instrukcji zarządzania ryzykiem walutowym. 2. Bank dokonuje pomiaru ryzyka walutowego z miesięczną częstotliwością. Wyniki pomiaru wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są miesięcznie Zarządowi i kwartalnie Radzie Nadzorczej Banku. 3. Według stanu na r. ekspozycja Banku na ryzyko walutowe wynikała z utrzymywania długich pozycji otwartych w euro, dolarze, franku szwajcarskim oraz funcie szterlingu. Wymienione pozycje walutowe tworzyły całkowitą pozycje walutową o wartości zł, co stanowiło 2,8% jego wartości granicznej. Taki poziom ekspozycji nie powodował konieczności obciążania kapitałów wymogiem z tytułu ryzyka walutowego. V. 5 RYZYKO OPERACYJNE 1. Zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym opisane są w Instrukcji, Polityce oraz Strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym w Spółdzielczym Banku Rozwoju. 17

18 2. Bank dokonuje pomiaru ryzyka operacyjnego z kwartalną częstotliwością. Wyniki pomiaru wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są kwartalnie Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku. 3. Z uwagi na przyjętą metodę wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego (metoda bazowego wskaźnika indeksowego (BIA)), Zarząd nie wyodrębnia linii biznesowych. 4. Łączną wysokość strat (brutto) spowodowaną zdarzeniami ryzyka operacyjnego w roku przedstawia poniższa tabela: Rodzaje zdarzeń ryzyka operacyjnego 1. Oszustwa wewnętrzne Kradzież i oszustwo 2. Oszustwa zewnętrzne 3. Zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy 4. Klienci, produkty i praktyki operacyjne 5. Szkody związane z aktywami rzeczowymi 6. Zakłócenia działalności Banku i awarie systemów Kategorie zdarzeń ryzyka operacyjnego 1. Kradzież i oszustwo 2. Bezpieczeństwo systemów 1. Stosunki pracownicze 2. Bezpieczeństwo środowiska pracy 3. Podziały i dyskryminacja Obsługa klientów, ujawnianie informacji o klientach, zobowiązania względem klientów Klęski żywiołowe i inne zdarzenia. Systemy i bankomaty 7. Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami operacyjnymi Straty brutto Razem Udział strat (brutto) spowodowanych zdarzeniami ryzyka operacyjnego w roku w wymogu kapitałowym z tytułu ryzyka operacyjnego przedstawia poniższa tabela: Straty brutto Wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne Udział strat brutto w wymogu kapitałowym na ryzyko operacyjne ,4% 6. Bank podejmuje działania przeciwdziałające ryzyku odpowiednio do wyników oceny tego ryzyka. Działania zabezpieczające obejmują: 1) wdrożenie i systematyczna weryfikacja procesów zapobiegania występowaniu oraz zmniejszania skutków ryzyka, odpowiednio do rodzaju ryzyka i jego możliwego wpływu na wynik Banku, 2) zapobieganie powstawaniu zagrożeń o charakterze katastroficznym lub zagrażającym utratą ciągłości działania Banku, 18

19 3) zapewnienie opłacalności stosowania wybranych metod ograniczania ryzyka, odpowiednio do skali działania Banku i wielkości ryzyka, 4) działania prewencyjne, związane z identyfikacją i monitoringiem ryzyka prowadzenia operacji, rozpoznawaniem i zapobieganiem powstawaniu zdarzeń ryzyka operacyjnego w trakcie codziennej działalności, a także zapewnienie identyfikacji i oceny ryzyka przed podjęciem istotnych decyzji związanych z wdrożeniem nowych produktów, procesów, systemów, 5) osłabianie i niwelowanie skutków powstałych zdarzeń poprzez przygotowanie odpowiednich procedur i sposobów reagowania pracowników Banku na wypadek zajścia zdarzenia ryzyka operacyjnego, a także poprzez dokonanie przeniesienia ryzyka na inne podmioty w przypadku opłacalności i dostępności takiej metody dla danego rodzaju ryzyka, 6) stosowanie ubezpieczeń, 7) tworzenie planów awaryjnych zachowania ciągłości działania, 8) okresową weryfikację procedur obowiązujących w Banku. V. 6 RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI 1. Zasady zarządzania ryzykiem braku zgodności opisane są w Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności. 2. Ryzyko braku zgodności rozumiane jest jako ryzyko mogące skutkować sankcją prawną bądź regulaminową, stratą finansową oraz utratą dobrej reputacji, na jakie jest narażony Bank w wyniku nie stosowania się do obowiązujących przepisów prawa w tym ustaw, rozporządzeń bądź przyjętych przez Bank standardów i zasad postępowania w tym norm etycznych. 3. Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności jest przeciwdziałanie wystąpieniu ryzyka naruszenia dobrego imienia Banku lub któregokolwiek z podmiotów z Bankiem związanych, w tym klientów, członków, Banku Zrzeszającego, a także wystąpieniu innych zagrożeń, które mogą powstać w związku z naruszaniem przez pracowników norm prawnych lub etycznych. 4. Bank dokonuje pomiaru zdarzeń związanych z ryzykiem braku zgodności w ramach identyfikacji i pomiaru skutków zdarzeń ryzyka operacyjnego. Wszystkie zdarzenia ryzyka braku zgodności są rejestrowane w Rejestrze zdarzeń ryzyka operacyjnego. 5. Wyniki pomiaru wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są rocznie Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku. 19

20

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności.

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31213 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 214 INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 214 ROKU 1 Informacje z zakresu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2011 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2011 roku Załącznik nr 14 do protokołu Zarządu Banku nr 12/212 z dnia 13.6.212 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.211 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, maj 2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 2 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM...

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok I. Informacje ogólne: Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok 1. Bank Spółdzielczy w Hajnówce, zwany dalej Bankiem, z

Bardziej szczegółowo

Wąchock, 6 czerwca 2012 rok

Wąchock, 6 czerwca 2012 rok Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 41-271-5-85 ; 271-51-72 tel./fax 271-5-32 KRS 122896, REGON 497472, NIP 664-1-5-589 Informacje z zakresu adekwatności kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.212r. Dokument ten został opracowany zgodnie z postanowieniami Uchwały 385/28 Komisji

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim według stanu na dzień 31.12.2014 r.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim według stanu na dzień 31.12.2014 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim według stanu na dzień 31.12.2014 r. Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 14, 17-100 Bielsk

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 2 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju według stanu na dzień 31.12.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju według stanu na dzień 31.12. Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju ul. Rzeszutka 2, 33-35 Piwniczna-Zdrój Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju według stanu na dzień 31.12.214

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zasad sporządzania Informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sierakowicach

Załącznik do Zasad sporządzania Informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sierakowicach Załącznik do Zasad sporządzania Informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sierakowicach INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suszu według stanu na dzień 31.12.2008 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suszu według stanu na dzień 31.12.2008 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suszu według stanu na dzień 31.12.2008 roku I Informacje ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Suszu z siedzibą w Suszu, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

Wąchock, 10 lipca 2014 rok

Wąchock, 10 lipca 2014 rok Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 41-271-5-85 ; 271-51-72 tel./fax 271-5-32 KRS 122896, REGON 497472, NIP 664-1-5-589 Informacje z zakresu adekwatności kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wąsewie według stanu na dzień 31.12.2011 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wąsewie według stanu na dzień 31.12.2011 roku Wprowadzone Uchwałą nr 18/2012 Zarządu Banku z dnia 24.04.2012 roku. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wąsewie według stanu na dzień 31.12.2011 roku I. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Strona1 RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEO 31 grudnia 2010. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZAŁKOWIE

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZAŁKOWIE Załącznik nr 1 Do Polityki informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału LBS w Strzałkowie INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZAŁKOWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R. INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Końskich podlegająca ujawnieniu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Końskich podlegająca ujawnieniu na dzień 31 grudnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 7/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerwca 2015 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Końskich podlegająca ujawnieniu na

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r.

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. KAPITAŁY NADZOROWANE...3 II. WYMOGI KAPITAŁOWE...5 1.1. WYMOGI KAPITAŁOWE Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni według stanu na dzień 31.12.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni według stanu na dzień 31.12. Załącznik nr 2 do Instrukcji sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2010 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2010 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.21 roku I. Informacje ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Starachowicach z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r. IPOPEMA Securities S.A. upowszechnia informacje na temat adekwatności kapitałowej na podstawie

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 17.07.2012 r. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. według stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suchedniowie według stanu na dzień 31.12.2009 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suchedniowie według stanu na dzień 31.12.2009 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suchedniowie według stanu na dzień 31.12.2009 roku Suchedniów, lipiec 2010 r. 1 Informacje ogólne. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z ZAKRESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POZOSTAŁYCH

INFORMACJA Z ZAKRESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POZOSTAŁYCH INFORMACJA Z ZAKRESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POZOSTAŁYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH UJAWNIENIU STAN NA 31.12.2013r. Sędziszów, lipiec 2014r. I. Informacje ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Sędziszowie jest

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Błaszkach według stanu na dzień 31.12.2013 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Błaszkach według stanu na dzień 31.12.2013 roku Załącznik nr 2 do Polityki informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w Banku Spółdzielczym w Błaszkach. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej Krasnystaw, 2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r.

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r. . Załącznik do Uchwały Nr 160 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 68 /2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Warszawa, Maj 2012 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawowe informacje o Spółce. 4 3.

Bardziej szczegółowo

Warszawski Bank Spółdzielczy

Warszawski Bank Spółdzielczy Warszawski Bank Spółdzielczy Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu w Warszawskim Banku Spółdzielczym według

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wolbromiu BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/64/2014. Zarządu BS w Wolbromiu z dnia 15.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3 /8/2014r. Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w.wolbromiu

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wolbrom według stanu na dzień roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wolbrom według stanu na dzień roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wolbrom według stanu na dzień 31.12.2014 roku I. Informacje ogólne. 1. Bank Spółdzielczy w Wolbromiu z siedzibą w Wolbromiu,

Bardziej szczegółowo

Informacja na dzień 31 grudnia 2009 r. w zakresie. adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.

Informacja na dzień 31 grudnia 2009 r. w zakresie. adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Informacja na dzień 31 grudnia 2009 r. w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Wstęp... 3 I. Fundusze własne... 3 1.1. Fundusze podstawowe... 5 Fundusze zasadnicze...

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Warszawa, Lipiec 2013 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawowe informacje o Spółce.

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. Warszawa, Lipiec 2011 Wstęp Niniejszy dokument stanowi realizację Polityki Informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suchedniowie według stanu na dzień 31.12.2011 roku Suchedniów, czerwiec 2012 r. Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

Suma bilansowa SBR Bank (w tys. zł)

Suma bilansowa SBR Bank (w tys. zł) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielczego Banku Rozwoju za I półrocze 2015 roku Krzysztof Radziszewski - Prezes Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju Jolanta Zawadzka - Wiceprezes Zarządu Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suchedniowie według stanu na dzień 31.12.2012 roku Suchedniów, czerwiec 2013 r. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przepisy ogólne 2. Definicje 2. Zakres przedmiotowy 2. Cel 2

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przepisy ogólne 2. Definicje 2. Zakres przedmiotowy 2. Cel 2 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Błaszkach Błaszki, grudzień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 Definicje 2 Zakres przedmiotowy 2 Cel

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Błaszkach według stanu na dzień 31.12.2014 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Błaszkach według stanu na dzień 31.12.2014 roku Załącznik nr 2 do Polityki informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w Banku Spółdzielczym w Błaszkach. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Informacje związane z adekwatnością kapitałową podlegające upowszechnianiu

Informacje związane z adekwatnością kapitałową podlegające upowszechnianiu Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką lub Invista DM SA) dotyczących adekwatności kapitałowej Spółki jest spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej podlegająca ujawnieniom (filar III) na dzień 31.12.2013 roku Łosice, maj 2014 r. I. Informacje ogólne Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Zasady polityki informacyjnej ALIOR Bank S.A.

INSTRUKCJA. Zasady polityki informacyjnej ALIOR Bank S.A. Uchwała Nr 22/2008 Zarządu Alior Bank S.A. z dnia 24.06.2008 r. Zm. Uchwałą Nr 100/2009 Zarządu Alior Bank S.A. z dnia 22.04.2009 r. Zm. Uchwałą Nr 346/2011 Zarządu Alior Bank S.A. z dnia 08.09.2011 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z ZAKRESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY według stanu na 31-12-2014 r.

INFORMACJA Z ZAKRESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY według stanu na 31-12-2014 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ś W I D N I C Y INFORMACJA Z ZAKRESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY według stanu na 31-12-2014 r. Świdnica, czerwiec 2015 r. 1 S t r o n a SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej podlegające ujawnieniom zgodnie z Polityką Informacyjną Banku Spółdzielczego w Nałęczowie według stanu

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej podlegające ujawnieniom zgodnie z Polityką Informacyjną Banku Spółdzielczego w Nałęczowie według stanu Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej podlegające ujawnieniom zgodnie z Polityką Informacyjną Banku Spółdzielczego w Nałęczowie według stanu na dzień 31.12.2014 roku (Filar III) Nałęczów, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZAŁKOWIE

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZAŁKOWIE Załącznik nr 1 Do Polityki informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału LBS w Strzałkowie INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZAŁKOWIE

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 4. Bankowe normy ostrożnościowe, sprawozdawczość finansowa banków, wstęp do ryzyka bankowego

Bankowość Zajęcia nr 4. Bankowe normy ostrożnościowe, sprawozdawczość finansowa banków, wstęp do ryzyka bankowego Bankowość Zajęcia nr 4 Bankowe normy ostrożnościowe, sprawozdawczość finansowa banków, wstęp do ryzyka bankowego Regulacje ostrożnościowe banku Podział regulacji ostrożnościowych ze względu na kryterium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIASECZNIE według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIASECZNIE według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIASECZNIE według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Piaseczno, 2011 rok 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Informacja o Banku... 3

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suszu według stanu na dzień 31.12.2013 roku

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suszu według stanu na dzień 31.12.2013 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 40/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Suszu z dnia 09.07.2014 r. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suszu według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Załącznik do Uchwały Nr 3/16/2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 22 czerwca 2012r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu wrzesień 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 37.3/2013 z dnia 30.09.2013 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2013 z dnia 28.10.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału. Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału. Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Dołhobyczów, czerwiec 2013 r. Spis

Bardziej szczegółowo

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHOJNIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHOJNIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHOJNIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 214 ROKU INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A.

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. NOBLE Securities S.A. informacje podstawowe Spółka NOBLE Securities S.A. ( NS, Spółka ) została zarejestrowana, pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pilźnie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pilźnie BANK SPÓŁDZIELCZY W PILŹNIE Załącznik do Uchwały Nr 17/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 12.04.2016 r Załącznik do Uchwały Nr 16/2016 Rady Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 12.04.2016

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna. IPOPEMA Securities S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka Informacyjna. IPOPEMA Securities S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka Informacyjna IPOPEMA Securities S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, rok 2013 Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka Informacyjna IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Jaworznie

Bank Spółdzielczy w Jaworznie Bank Spółdzielczy w Jaworznie Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Jaworznie podlegająca ujawnieniom na dzień 31.12.2013 roku Jaworzno, dnia 26 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UJAWNIENIU W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONINIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UJAWNIENIU W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONINIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12. INFORMACJE PODLEGAJĄCE UJAWNIENIU W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONINIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE 4 1.1. Podstawa sporządzania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego Nr 02/04/2013 z dnia 08.04.2013 r. w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

Załącznik do uchwały Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego Nr 02/04/2013 z dnia 08.04.2013 r. w ESBANKU Banku Spółdzielczym. Załącznik do uchwały Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego Nr 02/04/2013 z dnia 08.04.2013 r. ZASADY POLITYKI INFORMACYJNEJ W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w ESBANKU Banku Spółdzielczym Tekst

Bardziej szczegółowo