PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI W UMOWIE FAKTORINGU. Przemysław Katner

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI W UMOWIE FAKTORINGU. Przemysław Katner"

Transkrypt

1 PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI W UMOWIE FAKTORINGU Przemysław Katner Warszawa 2011

2 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Wstęp / 17 Rozdział I Faktoring zagadnienia wstępne / Rys historyczny / Faktoring handlowy / Ewolucja faktoringu handlowego w faktoring kredytowy / Rozwój faktoringu poza granicami USA / Obecne znaczenie faktoringu w gospodarce światowej / Definicja umowy faktoringu / Definicja faktoringu w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki / Definicja faktoringu przyjęta w państwach Europy Zachodniej / Definicja faktoringu w Konwencji UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym / Definicje faktoringu w polskim piśmiennictwie / Podsumowanie / Kwalifikacja prawna umowy faktoringu / Uwagi ogólne / Rozwiązania przyjęte w prawie obcym / Kwalifikacja prawna umowy faktoringu w prawie polskim / Faktoring jako szczególny rodzaj pożyczki / Faktoring jako umowa o świadczenie usług / 90 5

3 Spis treści Faktoring jako kompleks umów / Faktoring jako szczególny rodzaj sprzedaży / Faktoring jako umowa nienazwana mieszana / Podsumowanie / 105 Rozdział II Konstrukcja umowy faktoringu / Strony umowy faktoringu / Status prawny faktora / Faktorant / Dłużnik / Podsumowanie / Przedmiot umowy faktoringu / Przedmiot umowy a przedmiot świadczenia / Wierzytelność jako przedmiot świadczenia umowy faktoringu / Ekonomiczne właściwości wierzytelności / Charakterystyka prawna wierzytelności / Pieniężny charakter wierzytelności / Zbywalność / Niesporny charakter wierzytelności / Niewymagalność / Oznaczoność / Inne prawne cechy wierzytelności / Wierzytelność przyszła jako przedmiot świadczenia umowy faktoringu / Pojęcie wierzytelności przyszłej / Wierzytelność przyszła jako przedmiot świadczenia umowy faktoringu / Zbywalność wierzytelności przyszłej / Oznaczoność wierzytelności przyszłej / Przyszłe wierzytelności / Moment nabycia wierzytelności przez faktora / Podsumowanie / 184 6

4 Spis treści 3. Treść umowy faktoringu / Obowiązki wynikające ze sprzedaży wierzytelności / Obowiązki stron związane z obsługą wierzytelności / Podsumowanie / Konstrukcja umowy faktoringu / Forma umowy faktoringu / 202 Rozdział III Konstrukcje prawne służące przeniesieniu wierzytelności w umowie faktoringu / Zakres rozważań / Przeniesienie wierzytelności w drodze przelewu / Zakres zastosowania przepisów o przelewie do umowy faktoringu / Pactum de non cedendo / Pactum de non cedendo w prawie obcym / Pactum de non cedendo w prawie polskim / Treść pactum de non cedendo / Sankcja naruszenia pactum de non cedendo / Inne problemy związane z pactum de non cedendo istotne dla faktoringu / Uwagi de lege ferenda / Zakres uprawnień nabywanych przez faktora w wyniku przelewu / Uprawnienia przechodzące na faktora wraz z wierzytelnością / Prawa służące zabezpieczeniu spłaty wierzytelności / Prawa kształtujące / Postanowienia umowy kreującej wierzytelność, wiążące faktora jako cesjonariusza / Przeniesienie wierzytelności w drodze subrogacji / Zagadnienia ogólne / Uwagi prawnoporównawcze / 293 7

5 Spis treści 3.3. Subrogacja w prawie polskim / Subrogacja umowna jako umowa rozporządzająca / Zastosowanie zasady swobody umów do subrogacji umownej / Skutki zastosowania subrogacji umownej do przeniesienia wierzytelności na faktora / Inne sposoby przeniesienia wierzytelności / Konsekwencje objęcia umową faktoringu wierzytelności inkorporowanych w wekslach towarowych / Wykorzystanie indosu oraz wydania dokumentu do przeniesienia innych wierzytelności na faktora / Podsumowanie / 323 Rozdział IV Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu a prawa osób trzecich / Zarzuty przysługujące dłużnikowi w stosunku do faktora / Zarzuty przysługujące dłużnikowi w myśl reguł ogólnych / Zarzuty osobiste / Zarzuty zmierzające do zakwestionowania legitymacji faktora jako wierzyciela / Zarzuty przysługujące dłużnikowi w myśl szczególnych reguł dotyczących przelewu / Uwagi prawnoporównawcze / Zarzuty przysługujące dłużnikowi na gruncie prawa polskiego / Zarzuty przysługujące dłużnikowi w myśl art. 512 k.c. / Szczególny zarzut potrącenia wynikający z art k.c. / Zarzuty przysługujące dłużnikowi w myśl art k.c. / Podsumowanie / 356 8

6 Spis treści 1.3. Zrzeczenie się przez dłużnika podnoszenia względem faktora zarzutów przysługujących w oparciu o art. 512 i 513 k.c. / Przeniesienie wierzytelności na faktora w świetle roszczeń osób trzecich odnoszących się do przedmiotu świadczenia umowy faktoringu / Konflikt pomiędzy faktorem a innym cesjonariuszem / Konflikt pomiędzy faktorem a sprzedawcą (dostawcą) zabezpieczonym przedłużonym zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej / Konflikt pomiędzy faktorem a zastawnikiem / Konflikt pomiędzy faktorem i wierzycielami faktoranta niezabezpieczonymi na wierzytelnościach stanowiących przedmiot świadczenia umowy faktoringu / Dopuszczalność prowadzenia egzekucji komorniczej z wierzytelności objętych umową faktoringu / Konflikt pomiędzy faktorem a wierzycielami faktoranta powołującymi się w drodze akcji pauliańskiej na dokonanie przeniesienia wierzytelności z ich pokrzywdzeniem / Skuteczność przeniesienia wierzytelności na faktora w przypadku upadłości faktoranta lub wszczęcia postępowania naprawczego / Wpływ wszczęcia postępowania naprawczego na przeniesienie wierzytelności na faktora / Wpływ upadłości obejmującej likwidację majątku faktoranta na przenoszenie wierzytelności na faktora / Wpływ upadłości faktoranta z możliwością zawarcia układu na przenoszenie wierzytelności na faktora / Uwagi końcowe / 418 9

7 Spis treści Rozdział V Szczególne problemy związane z przenoszeniem wierzytelności w umowie faktoringu / Wykładnia przepisów o przelewie przy przenoszeniu wierzytelności przyszłych / Charakter prawny umowy przelewu wierzytelności przyszłej (art. 510 k.c.) / Zakres zarzutów przysługujących dłużnikowi wierzytelności przyszłej w świetle art. 512 i 513 k.c. / Rozwiązania przyjęte w prawie obcym / Rozwiązania przyjęte w prawie polskim / Poglądy dotyczące zastosowania art. 512 k.c. do przelewu wierzytelności przyszłych / Poglądy dotyczące zastosowania art k.c. do przelewu wierzytelności przyszłych / Poglądy dotyczące zastosowania art i 2 k.c. do potrącenia z przelaną wierzytelnością przyszłą wierzytelności przysługującej dłużnikowi względem cedenta / Ratio legis art. 512 i 513 k.c. / Zastosowanie art k.c. przy przelewie wierzytelności przyszłych / Zastosowanie art. 512 k.c. przy przelewie wierzytelności przyszłych / Zastosowanie art i 2 k.c. do potrącenia z przelaną wierzytelnością przyszłą wierzytelności przysługującej dłużnikowi względem cedenta / Zastosowanie art. 509 k.c. do przelewu wierzytelności przyszłej / Forma przelewu wierzytelności przyszłych (art. 511 k.c.) /

8 Spis treści 1.5. Zakres zastosowania art. 514 k.c. do przelewu wierzytelności przyszłych / Ochrona dłużnika wierzytelności przyszłej dokonującego czynności z cesjonariuszem (art. 515 k.c.) / Odpowiedzialność cedenta wierzytelności przyszłej w świetle art. 516 k.c. / Podsumowanie / Dopuszczalność cesji globalnej / Uwagi prawnoporównawcze / Dopuszczalność cesji globalnej w prawie polskim / Pojęcie cesji globalnej / Sposób oznaczenia przedmiotu świadczenia cesji globalnej / Zarzut naruszenia przez cesję globalną zasad współżycia społecznego / Podsumowanie / Zwrotne przeniesienie wierzytelności do majątku faktoranta / Okoliczności uzasadniające zwrotne przeniesienie wierzytelności na faktoranta / Faktoring właściwy / Okoliczności uprawniające faktora do zwrotnego przeniesienia wierzytelności wynikające z ustawy / Okoliczności uprawniające faktora do zwrotu wierzytelności wynikające z umowy / Faktoring niewłaściwy / Sposoby dokonania zwrotnego przeniesienia wierzytelności w oparciu o umowę / Warunek rozwiązujący / Umowne prawo odstąpienia / Zobowiązanie faktoranta do odkupienia wierzytelności / 521 Bibliografia / 525 Wykaz orzecznictwa /

9

10 Wykaz skrótów 1. Akty prawne k.c. k.h. k.p.c. k.z. p.u.n. pr. bank. pr. bank. z 1989 r. pr. czek. pr. weksl. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Kodeks zobowiązań (Dz. U. Nr 82, poz. 598 z późn. zm.) ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 z późn. zm.) ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (Dz. U. Nr 37, poz. 283 z późn. zm.) ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282 z późn. zm.) 13

11 Wykaz skrótów u.k.w.h. u.s.d.g. k.c.a. k.c.b. k.c.f. k.c.n. k.h.n. UCC ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) kodeks cywilny austriacki kodeks cywilny belgijski kodeks cywilny francuski kodeks cywilny niemiecki kodeks handlowy niemiecki Uniform Commercial Code Apel.-W-wa Biul. SN Dor. Podat. 2. Czasopisma i orzecznictwo KPP Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie Biuletyn Sądu Najwyższego Doradca Podatkowy Kwartalnik Prawa Prywatnego M. Pod. Monitor Podatkowy M. Praw. Monitor Prawniczy NP OSA OSAB OSN(C) OSNC OSNCP OSNP Nowe Prawo Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 14

12 Wykaz skrótów OSP OTK PB PiP POP PP PPH PPW Pr. Gosp. Pr. Spółek Prok. i Pr. PS PUG RPEiS SPP Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Prawo Bankowe Państwo i Prawo Przegląd Orzecznictwa Podatkowego Przegląd Podatkowy Przegląd Prawa Handlowego Prawo Papierów Wartościowych Prawo Gospodarcze Prawo Spółek Prokuratura i Prawo Przegląd Sądowy Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Studia Prawa Prywatnego 3. Organy orzekające BGH NSA SA SN TK Niemiecki Trybunał Federalny (Bundesgerichtshof) Naczelny Sąd Administracyjny Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny 15

13

14 Wstęp Wierzytelności pieniężne stanowią istotną pozycję w bilansie przedsiębiorstw z powodu powszechnego stosowania tzw. kredytu kupieckiego. Ich występowanie po stronie aktywów powoduje jednak negatywne skutki ekonomiczne, szczególnie odczuwalne w dobie kryzysu. Po pierwsze, wierzytelności pieniężne odpowiadają zamrożonej części kapitału obrotowego, której nie można wykorzystać przy finansowaniu bieżącej działalności gospodarczej, choćby w celu uregulowania własnych zobowiązań. Po drugie, w praktyce niejednokrotnie pojawiają się problemy z terminową spłatą należności przez dłużników, co prowadzi do zakłócenia działalności przedsiębiorstwa wierzyciela. Występująca wśród przedsiębiorców potrzeba wykorzystania wierzytelności w celu pozyskania środków pieniężnych doprowadziła do wzrostu zainteresowania doktryny i orzecznictwa konstrukcjami prawnymi umożliwiającymi osiągnięcie takiego rezultatu. Jedną z nich jest umowa faktoringu. O jej znaczeniu dla obrotu gospodarczego świadczy bogactwo opracowań obcojęzycznych oraz powoli rosnąca liczba pozycji polskich, w znacznej mierze o charakterze ekonomicznym. Spośród zagadnień dotyczących umowy faktoringu na czoło wysuwa się przeniesienie wierzytelności z faktoranta na faktora. Pomimo swej wagi, kwestia ta nie doczekała się do chwili obecnej w polskim piśmiennictwie opracowania, które objęłoby liczne problemy prawne istotne dla szerokiego zastosowania tej umowy w obrocie gospodarczym. Niniejsza monografia jest poświęcona analizie ogółu problemów prawa cywilnego wyłaniających się przy przenoszeniu wierzytelności w ramach umowy faktoringu. Przede wszystkim należy przyjrzeć się konstrukcjom prawnym służącym przejściu należności pieniężnych do 17

15 Wstęp majątku faktora. Konieczne jest także rozważenie wpływu przeniesienia wierzytelności w umowie faktoringu na sytuację prawną dłużnika, w szczególności na zakres przysługujących mu zarzutów, oraz na prawa innych podmiotów mogących zgłaszać roszczenia dotyczące wierzytelności. Ze względów konstrukcyjnych pominięte zostaną kwestie związane z faktoringiem międzynarodowym (z wyjątkiem pewnych uwag prawnoporównawczych) oraz mające mniejsze znaczenie praktyczne dla faktoringu, np. problem nabycia wierzytelności od nieuprawnionego. Analizę szczegółową poprzedzi prezentacja, w niezbędnym zakresie, samej umowy faktoringu. Ze względu na różne ujęcia występujące w piśmiennictwie trzeba mianowicie wskazać, jaki stosunek prawny kryje się pod nazwą umowa faktoringu. Bez tego prowadzone rozważania mogłyby spotkać się z uzasadnionym zarzutem, iż dotyczą przeniesienia wierzytelności w ramach niedookreślonej czynności prawnej, zaś prezentowane poglądy i proponowane rozwiązania miałyby mniejszą wartość teoretyczną i doniosłość praktyczną. Bez ukazania umowy faktoringu jako określonej konstrukcji nie jest także możliwe właściwe przeanalizowanie prezentowanych problemów powstających przy przenoszeniu wierzytelności na faktora. Ze względu na istniejące już opracowania można natomiast pominąć niektóre ogólne wiadomości dotyczące faktoringu, zwłaszcza odnoszące się do funkcji tej umowy i jej rodzajów. Z uwagi na to, że konstrukcja umowy faktoringu została przejęta do Polski z państw Europy Zachodniej, do których została uprzednio przeniesiona ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, dla analizy zagadnień poruszanych w monografii konieczne jest spojrzenie na rozwiązania prawne, doktrynę oraz orzecznictwo w tych krajach. Z tego też powodu, poza piśmiennictwem i orzecznictwem polskim, odpowiedzi na postawione w opracowaniu problemy poszukiwano także w dorobku nauki i praktyki państw obcych, w których umowa ta rozwija się już od dziesięcioleci, zaś na część stawianych pytań znaleziono odpowiedź lub przynajmniej kwestie te poddano dyskusji naukowej. Niniejsza monografia stanowi uaktualnioną wersję rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowanej pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, której chciałbym bardzo podziękować za pomoc i wskazówki. Przygotowując monografię starałem się także uwz 18

16 Wstęp ględnić uwagi recenzentów Pana prof. dr. hab. Wojciecha Pyzioła z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pana prof. dr. hab. Tomasza Pajora z Uniwersytetu Łódzkiego, którym dziękuję za uwagi oraz zachętę do przygotowania monografii do druku. Chciałbym również podziękować Władzom Uniwersytetu Łódzkiego za finansowe wsparcie publikacji. 19

17

18 Rozdział I Faktoring zagadnienia wstępne 1. Rys historyczny Faktoring zwany niekiedy faktoringiem współczesnym (modern factoring) lub kredytowym (credit factoring) jest zarówno w Polsce, jak i w skali światowej, relatywnie nową konstrukcją ekonomiczną i prawną wykształconą przez potrzeby obrotu gospodarczego. Jego zręby zostały ukształtowane dopiero w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX w. na skutek ewolucji uprzedniej postaci faktoringu współczesnego, określanej mianem faktoringu handlowego, w związku ze zmieniającym się zapotrzebowaniem przedsiębiorców na usługi ówczesnych faktorów Faktoring handlowy Początki faktoringu handlowego można znaleźć w starożytności w Babilonii, Fenicji, Grecji i Rzymie 1. W bardziej dojrzałym kształcie konstrukcja ta pojawiła się w średniowiecznej Anglii, w drugiej połowie 1 Tak m.in. C.O. Livijn, Factoring with a View to History (w:) Factoring-Handbuch: national, international, K.F. Hagenmüller, H.J. Sommer (red.), Frankfurt am Mein 1982, s. 15; L. Binder-Dagenschild, Die Entwicklung des moderner Factoring (w:) Factoring-Handbuch..., s. 27; D.A. Chiesa, Factoring in the Country of Origin The United States (w:) Factoring-Handbuch..., s. 37; P. Biscoe, Law and Practice of Credit Factoring, London 1975, s. 30; K. Kruczalak, Factoring i jego gospodarcze zastosowanie, Warszawa 1997, s. 11 i podana tam literatura; P. Rawa, Factoring specyficzna forma finansowania krótkoterminowego, Handel Zagraniczny 1993, nr 2, s

19 Rozdział I. Faktoring zagadnienia wstępne XIV w., w związku z dynamicznym rozwojem obrotu tkaninami 2. W tej postaci faktoringu, faktor był pośrednikiem (agentem handlowym) pomiędzy zbywcą, którym był producent lub kupiec, a nabywcą. Zapotrzebowanie na jego usługi wynikało wówczas przede wszystkim z problemów technicznych i organizacyjnych, płynących z niejednokrotnie znacznej odległości pomiędzy potencjalnym rynkiem zbytu a siedzibą producenta lub kupca. Czynności faktora handlowego sprowadzały się początkowo do składowania towarów patrona, poszukiwania nabywców, zawierania umów sprzedaży i w końcu przekazywania uzyskanej należności. Z czasem faktorzy zaczęli także ręczyć za wypłacalność kontrahenta w przypadku odraczania terminu zapłaty ceny oraz udzielać patronom zaliczek na poczet dostarczonych i niesprzedanych jeszcze towarów lub też zbytych na warunkach kredytu kupieckiego 3. Jako wynagrodzenie za swoje usługi otrzymywali prowizję, którą mogli odejmować od środków uzyskanych ze sprzedaży. Działalność faktorów handlowych rozwinęła się znacznie w XVI XIX w. w związku z postępującymi odkryciami geograficznymi 4. W wyniku kolonizacji nowych terytoriów poszerzyły się bowiem rynki zbytu dla europejskich producentów oraz podmiotów nastawionych na handel międzynarodowy (np. Kompania Wschodnioindyjska). Na nowo zagospodarowywanych terenach kupcy spotykali się jednak z takimi problemami, jak nieznajomość miejscowego prawa i zwyczajów, brak na miejscu własnego składu przywiezionych towarów oraz brak reprezentanta obeznanego z lokalnym rynkiem zbytu 2 W.H. Hillyer, Four centuries of factoring, The Quarterly Journal of Economics 1939, t. 53, s. 306, łączy początek faktoringu handlowego w zakresie tekstyliów z aktem króla Edwarda II z dnia 1 maja 1326 r., zabraniającym poza wyjątkami noszenia odzieży produkcji innej niż krajowa, oraz z otwarciem w 1397 r. w Londynie Blackwell Hall jako miejsca wymiany tekstyliów przeznaczonych na eksport. 3 Niejednokrotnie czas oczekiwania na zapłatę za towar był uzależniony od możliwości dalszego jego zbycia; por. W.H. Hillyer, Four..., s Jak wskazuje N.I. Miller, Bills of lading and factors in nineteenth century English overseas trade, The University of Chicago Law Review 1957, t. 24, s. 259, producenci powierzający swoje towary do sprzedaży w Indiach w XIX w. musieli czekać nieraz osiemnaście lub dziewiętnaście miesięcy na uzyskanie za nie zapłaty. W takich przypadkach uzyskanie zaliczki było warunkiem niezbędnym dla możliwości prowadzenia dalszej działalności. 4 Por. J.C. Papeians de Morchoven, La Convention dʼunidroit sur le factoring et sa mise en oeuvre en droit français et en droit belge, Revue de droit des affaires internationales 1996, nr 7, s. 836; B. Bjørn, Factoring. A Comparative Analysis, Copenhagen 1995, s

20 1. Rys historyczny i popytem, posiadającego kontakty z odbiorcami i umiejącego ocenić ich wiarygodność finansową. W rozwiązaniu tych trudności pomagały właśnie zakładane w koloniach faktorie oraz miejscowi agenci faktorzy 5. Z uwagi na pozytywny wpływ faktoringu na rozwój handlu, wpierw orzecznictwo sądowe, a następnie także i ustawodawstwo zaczęło chronić działalność faktorów oraz ich interesy majątkowe 6. Dla przykładu, w przodującym w tej mierze prawie brytyjskim w wyniku rozstrzygnięcia w sprawie Kruger v. Wilcox z 1755 r. został przyznany faktorowi zastaw na znajdujących się w jego posiadaniu towarach patrona dla zabezpieczenia wszelkich przysługujących od niego należności 7. Niedługo później, w wyniku orzeczenia w sprawie Drinkwater v. Goodwin z 1775 r., prawo to zostało rozszerzone o możliwość zatrzymania kwoty uzyskanej za towary sprzedane przez faktora. Następnie, w sprawie Haille v. Smith z 1796 r. sąd objął przyznanym faktorowi prawem zastawu także towary nieznajdujące się fizycznie w jego władztwie, których posiadanie polegało jedynie na dysponowaniu przezeń morskim listem przewozowym 8. Z kolei od 1823 r. interesy faktorów zaczęły być chronione przez angielskie prawo statutowe. Dzięki temu mogli oni w miarę swobodnie zbywać powierzone im towary i rozporządzać otrzymaną zapłatą w celu pokrycia środków należnych od patrona 9. Wśród kolonii angielskich w których funkcjonował faktoring handlowy były i te położone w Ameryce Północnej 10. Ich kontakty gospodarcze z Europą rozwijały się w miarę napływu kolonistów, z jednej strony wobec zapotrzebowania na surowce z kolonii amery 5 Celem faktorii było dostarczanie kolonistom niezbędnych produktów przywożonych z Europy oraz kupowanie od nich towarów, zwłaszcza surowców, takich jak bawełna, w celu ich przewiezienia i przetworzenia w europejskich zakładach. 6 Sąd wyraźnie powołał się na tę okoliczność w sprawie Houghton v. Mathews [1803]. 7 Por. S.T. Roscoe, F.S. Danziger, The rebirth of the commercial factor, Columbia Law Review 1936, t. 36, s W tym też czasie pojawiło się pojęcie constructive possession oznaczające posiadanie rzeczy bez fizycznego nad nią władztwa. Problematykę listu przewozowego i jego znaczenia dla rozwoju faktoringu wraz z rozbudowanym orzecznictwem zaprezentował N.I. Miller, Bills Por. C.O. Livijn, Factoring with..., s Jak wskazuje I. Naitove, Modern factoring, New York 1969, s. 9, faktoring handlowy pojawił się tam już w latach 20. XVII w. wraz z przybyciem pierwszej fali kolonistów. 23

Rozdział I. Faktoring zagadnienia wstępne. 1. Rys historyczny. 1.1. Faktoring handlowy

Rozdział I. Faktoring zagadnienia wstępne. 1. Rys historyczny. 1.1. Faktoring handlowy Wstęp Wierzytelności pieniężne stanowią istotną pozycję w bilansie przedsiębiorstw z powodu powszechnego stosowania tzw. kredytu kupieckiego. Ich występowanie po stronie aktywów powoduje jednak negatywne

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO Marcin Krajewski Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 23 Rozdział I Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem OC...

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ

Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI INSTYTUT PRAWA CYWILNEGO KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ Praca doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki

Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr 38 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41351

Bardziej szczegółowo

RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 15 Rozdział 1 Zasady prawa spadkowego 17 1.1. Otwarcie spadku 18 1.2. Zasady dziedziczenia 21 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY Karol Łapiński Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Rozwój instytucji umowy o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

obrót wierzytelnościami

obrót wierzytelnościami obrót wierzytelnościami Warszawa, grudzień 2013 Spis treści Cesja wierzytelności zabezpieczonych wekslem... 3 Akcesoryjność cesji na zabezpieczenie?... 5 Ryzyko przekwalifikowania transakcji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI W POLSKIM PROCESIE KARNYM Marcin Wujczyk Anna Tęcza-Paciorek Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Wstęp / 17 Rozdział I Prywatność

Bardziej szczegółowo

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska AUTORZY Joanna Adamczyk Piotr Chańko Julia Chlebny Konrad Drozdowski Jarosław Dudzik Andrzej Falkowski Anna Fornalczyk Lesław Góral Teresa Grzeszak Katarzyna Grzybczyk Dominika Ewa Harasimiuk (primo voto

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 1/2010

Wiedza Prawnicza 1/2010 Wiedza Prawnicza 1/2010 S P I S T R E Ś C I: 1 Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług Michał Gargul 3 2 Tymczasowe aresztowanie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak UMOWY JAKO PRAWNE NARZĘDZIE TRANSFERU INNOWACJI Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005/2006 Spis treści Objaśnienie skrótów 4 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów...11 Słowo wstępne...15 Przedmowa...23 Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 1. Rodzaje spółek osobowych... 25 2. Spółki osobowe prawa handlowego... 26 2.1.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ Piotr Cybula Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 7 Wprowadzenie 13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE Przemysław Bryłowski, Małgorzata Dumkiewicz Agnieszka Goldiszewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak Grzegorz Kozieł,

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE USŁUG FINANSOWYCH - ASPEKTY PRAWNOPORÓWNAWCZE

OPODATKOWANIE USŁUG FINANSOWYCH - ASPEKTY PRAWNOPORÓWNAWCZE RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 4 2001 HANNA MAŁECKA OPODATKOWANIE USŁUG FINANSOWYCH - ASPEKTY PRAWNOPORÓWNAWCZE 1. WPROWADZENIE Opodatkowanie usług finansowych w Polsce należy

Bardziej szczegółowo

roszczeń deliktowych

roszczeń deliktowych Jednorazowe Przedawnienie odszkodowanie roszczeń z ubezpieczenia deliktowych wypadkowego Przemysław Sobolewski Michał Warciński Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym Jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych. Urszula Lewińska, Tomasz Lenart

Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych. Urszula Lewińska, Tomasz Lenart Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych Urszula Lewińska, Tomasz Lenart Warszawa 2013 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ŻANETA PACUD NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ANETA WSZELAKI Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INSTRUMENTY USPRAWNIAJĄCE ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

1. Prawo wekslowe. z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 282) Czarnecki/Bagińska 1

1. Prawo wekslowe. z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 282) Czarnecki/Bagińska 1 z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 282) (zm.: Dz.U. 2006, Nr 73, poz. 501; 2012, poz. 1529) Literatura: W. Andrychiewicz, Prawo wekslowe zagraniczne, Warszawa 1903; I. Baca-Chmura, Wekslowa

Bardziej szczegółowo

Pami ci Wac awa Kozienia

Pami ci Wac awa Kozienia Pami ci Wac awa Kozienia Marek Barowicz Obrót wierzytelnoêciami Aspekty prawne Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 Wydawca: Joanna Perzyńska Redakcja merytoryczna: Grażyna Nowak Projekt okładki i stron

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO Damian Cyman Warszawa 2013 Stan prawny na 30 września 2013 r. Recenzent Prof. zw. dr hab. Wojciech Łączkowski Wydawca

Bardziej szczegółowo

USŁUG FINANSOWYCH. Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski

USŁUG FINANSOWYCH. Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski Prawa i obowiązki członków SKOK analiza prawna Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bezpieczeństwa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wybrane uwagi Autor: Beata Bińkowska-Artowicz, studentka studiów doktoranckich WPiA UW Wprowadzenie Pojęcie bezpieczeństwa stanowi

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

Zapis windykacyjny. 1. Wstęp

Zapis windykacyjny. 1. Wstęp Piotr Zakrzewski Zapis windykacyjny 1. Wstęp W Kodeksie cywilnym występował dotychczas tylko zapis ze skutkami obligacyjnymi. Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo