PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI W UMOWIE FAKTORINGU. Przemysław Katner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI W UMOWIE FAKTORINGU. Przemysław Katner"

Transkrypt

1 PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI W UMOWIE FAKTORINGU Przemysław Katner Warszawa 2011

2 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Wstęp / 17 Rozdział I Faktoring zagadnienia wstępne / Rys historyczny / Faktoring handlowy / Ewolucja faktoringu handlowego w faktoring kredytowy / Rozwój faktoringu poza granicami USA / Obecne znaczenie faktoringu w gospodarce światowej / Definicja umowy faktoringu / Definicja faktoringu w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki / Definicja faktoringu przyjęta w państwach Europy Zachodniej / Definicja faktoringu w Konwencji UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym / Definicje faktoringu w polskim piśmiennictwie / Podsumowanie / Kwalifikacja prawna umowy faktoringu / Uwagi ogólne / Rozwiązania przyjęte w prawie obcym / Kwalifikacja prawna umowy faktoringu w prawie polskim / Faktoring jako szczególny rodzaj pożyczki / Faktoring jako umowa o świadczenie usług / 90 5

3 Spis treści Faktoring jako kompleks umów / Faktoring jako szczególny rodzaj sprzedaży / Faktoring jako umowa nienazwana mieszana / Podsumowanie / 105 Rozdział II Konstrukcja umowy faktoringu / Strony umowy faktoringu / Status prawny faktora / Faktorant / Dłużnik / Podsumowanie / Przedmiot umowy faktoringu / Przedmiot umowy a przedmiot świadczenia / Wierzytelność jako przedmiot świadczenia umowy faktoringu / Ekonomiczne właściwości wierzytelności / Charakterystyka prawna wierzytelności / Pieniężny charakter wierzytelności / Zbywalność / Niesporny charakter wierzytelności / Niewymagalność / Oznaczoność / Inne prawne cechy wierzytelności / Wierzytelność przyszła jako przedmiot świadczenia umowy faktoringu / Pojęcie wierzytelności przyszłej / Wierzytelność przyszła jako przedmiot świadczenia umowy faktoringu / Zbywalność wierzytelności przyszłej / Oznaczoność wierzytelności przyszłej / Przyszłe wierzytelności / Moment nabycia wierzytelności przez faktora / Podsumowanie / 184 6

4 Spis treści 3. Treść umowy faktoringu / Obowiązki wynikające ze sprzedaży wierzytelności / Obowiązki stron związane z obsługą wierzytelności / Podsumowanie / Konstrukcja umowy faktoringu / Forma umowy faktoringu / 202 Rozdział III Konstrukcje prawne służące przeniesieniu wierzytelności w umowie faktoringu / Zakres rozważań / Przeniesienie wierzytelności w drodze przelewu / Zakres zastosowania przepisów o przelewie do umowy faktoringu / Pactum de non cedendo / Pactum de non cedendo w prawie obcym / Pactum de non cedendo w prawie polskim / Treść pactum de non cedendo / Sankcja naruszenia pactum de non cedendo / Inne problemy związane z pactum de non cedendo istotne dla faktoringu / Uwagi de lege ferenda / Zakres uprawnień nabywanych przez faktora w wyniku przelewu / Uprawnienia przechodzące na faktora wraz z wierzytelnością / Prawa służące zabezpieczeniu spłaty wierzytelności / Prawa kształtujące / Postanowienia umowy kreującej wierzytelność, wiążące faktora jako cesjonariusza / Przeniesienie wierzytelności w drodze subrogacji / Zagadnienia ogólne / Uwagi prawnoporównawcze / 293 7

5 Spis treści 3.3. Subrogacja w prawie polskim / Subrogacja umowna jako umowa rozporządzająca / Zastosowanie zasady swobody umów do subrogacji umownej / Skutki zastosowania subrogacji umownej do przeniesienia wierzytelności na faktora / Inne sposoby przeniesienia wierzytelności / Konsekwencje objęcia umową faktoringu wierzytelności inkorporowanych w wekslach towarowych / Wykorzystanie indosu oraz wydania dokumentu do przeniesienia innych wierzytelności na faktora / Podsumowanie / 323 Rozdział IV Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu a prawa osób trzecich / Zarzuty przysługujące dłużnikowi w stosunku do faktora / Zarzuty przysługujące dłużnikowi w myśl reguł ogólnych / Zarzuty osobiste / Zarzuty zmierzające do zakwestionowania legitymacji faktora jako wierzyciela / Zarzuty przysługujące dłużnikowi w myśl szczególnych reguł dotyczących przelewu / Uwagi prawnoporównawcze / Zarzuty przysługujące dłużnikowi na gruncie prawa polskiego / Zarzuty przysługujące dłużnikowi w myśl art. 512 k.c. / Szczególny zarzut potrącenia wynikający z art k.c. / Zarzuty przysługujące dłużnikowi w myśl art k.c. / Podsumowanie / 356 8

6 Spis treści 1.3. Zrzeczenie się przez dłużnika podnoszenia względem faktora zarzutów przysługujących w oparciu o art. 512 i 513 k.c. / Przeniesienie wierzytelności na faktora w świetle roszczeń osób trzecich odnoszących się do przedmiotu świadczenia umowy faktoringu / Konflikt pomiędzy faktorem a innym cesjonariuszem / Konflikt pomiędzy faktorem a sprzedawcą (dostawcą) zabezpieczonym przedłużonym zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej / Konflikt pomiędzy faktorem a zastawnikiem / Konflikt pomiędzy faktorem i wierzycielami faktoranta niezabezpieczonymi na wierzytelnościach stanowiących przedmiot świadczenia umowy faktoringu / Dopuszczalność prowadzenia egzekucji komorniczej z wierzytelności objętych umową faktoringu / Konflikt pomiędzy faktorem a wierzycielami faktoranta powołującymi się w drodze akcji pauliańskiej na dokonanie przeniesienia wierzytelności z ich pokrzywdzeniem / Skuteczność przeniesienia wierzytelności na faktora w przypadku upadłości faktoranta lub wszczęcia postępowania naprawczego / Wpływ wszczęcia postępowania naprawczego na przeniesienie wierzytelności na faktora / Wpływ upadłości obejmującej likwidację majątku faktoranta na przenoszenie wierzytelności na faktora / Wpływ upadłości faktoranta z możliwością zawarcia układu na przenoszenie wierzytelności na faktora / Uwagi końcowe / 418 9

7 Spis treści Rozdział V Szczególne problemy związane z przenoszeniem wierzytelności w umowie faktoringu / Wykładnia przepisów o przelewie przy przenoszeniu wierzytelności przyszłych / Charakter prawny umowy przelewu wierzytelności przyszłej (art. 510 k.c.) / Zakres zarzutów przysługujących dłużnikowi wierzytelności przyszłej w świetle art. 512 i 513 k.c. / Rozwiązania przyjęte w prawie obcym / Rozwiązania przyjęte w prawie polskim / Poglądy dotyczące zastosowania art. 512 k.c. do przelewu wierzytelności przyszłych / Poglądy dotyczące zastosowania art k.c. do przelewu wierzytelności przyszłych / Poglądy dotyczące zastosowania art i 2 k.c. do potrącenia z przelaną wierzytelnością przyszłą wierzytelności przysługującej dłużnikowi względem cedenta / Ratio legis art. 512 i 513 k.c. / Zastosowanie art k.c. przy przelewie wierzytelności przyszłych / Zastosowanie art. 512 k.c. przy przelewie wierzytelności przyszłych / Zastosowanie art i 2 k.c. do potrącenia z przelaną wierzytelnością przyszłą wierzytelności przysługującej dłużnikowi względem cedenta / Zastosowanie art. 509 k.c. do przelewu wierzytelności przyszłej / Forma przelewu wierzytelności przyszłych (art. 511 k.c.) /

8 Spis treści 1.5. Zakres zastosowania art. 514 k.c. do przelewu wierzytelności przyszłych / Ochrona dłużnika wierzytelności przyszłej dokonującego czynności z cesjonariuszem (art. 515 k.c.) / Odpowiedzialność cedenta wierzytelności przyszłej w świetle art. 516 k.c. / Podsumowanie / Dopuszczalność cesji globalnej / Uwagi prawnoporównawcze / Dopuszczalność cesji globalnej w prawie polskim / Pojęcie cesji globalnej / Sposób oznaczenia przedmiotu świadczenia cesji globalnej / Zarzut naruszenia przez cesję globalną zasad współżycia społecznego / Podsumowanie / Zwrotne przeniesienie wierzytelności do majątku faktoranta / Okoliczności uzasadniające zwrotne przeniesienie wierzytelności na faktoranta / Faktoring właściwy / Okoliczności uprawniające faktora do zwrotnego przeniesienia wierzytelności wynikające z ustawy / Okoliczności uprawniające faktora do zwrotu wierzytelności wynikające z umowy / Faktoring niewłaściwy / Sposoby dokonania zwrotnego przeniesienia wierzytelności w oparciu o umowę / Warunek rozwiązujący / Umowne prawo odstąpienia / Zobowiązanie faktoranta do odkupienia wierzytelności / 521 Bibliografia / 525 Wykaz orzecznictwa /

9

10 Wykaz skrótów 1. Akty prawne k.c. k.h. k.p.c. k.z. p.u.n. pr. bank. pr. bank. z 1989 r. pr. czek. pr. weksl. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Kodeks zobowiązań (Dz. U. Nr 82, poz. 598 z późn. zm.) ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 z późn. zm.) ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (Dz. U. Nr 37, poz. 283 z późn. zm.) ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282 z późn. zm.) 13

11 Wykaz skrótów u.k.w.h. u.s.d.g. k.c.a. k.c.b. k.c.f. k.c.n. k.h.n. UCC ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) kodeks cywilny austriacki kodeks cywilny belgijski kodeks cywilny francuski kodeks cywilny niemiecki kodeks handlowy niemiecki Uniform Commercial Code Apel.-W-wa Biul. SN Dor. Podat. 2. Czasopisma i orzecznictwo KPP Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie Biuletyn Sądu Najwyższego Doradca Podatkowy Kwartalnik Prawa Prywatnego M. Pod. Monitor Podatkowy M. Praw. Monitor Prawniczy NP OSA OSAB OSN(C) OSNC OSNCP OSNP Nowe Prawo Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 14

12 Wykaz skrótów OSP OTK PB PiP POP PP PPH PPW Pr. Gosp. Pr. Spółek Prok. i Pr. PS PUG RPEiS SPP Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Prawo Bankowe Państwo i Prawo Przegląd Orzecznictwa Podatkowego Przegląd Podatkowy Przegląd Prawa Handlowego Prawo Papierów Wartościowych Prawo Gospodarcze Prawo Spółek Prokuratura i Prawo Przegląd Sądowy Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Studia Prawa Prywatnego 3. Organy orzekające BGH NSA SA SN TK Niemiecki Trybunał Federalny (Bundesgerichtshof) Naczelny Sąd Administracyjny Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny 15

13

14 Wstęp Wierzytelności pieniężne stanowią istotną pozycję w bilansie przedsiębiorstw z powodu powszechnego stosowania tzw. kredytu kupieckiego. Ich występowanie po stronie aktywów powoduje jednak negatywne skutki ekonomiczne, szczególnie odczuwalne w dobie kryzysu. Po pierwsze, wierzytelności pieniężne odpowiadają zamrożonej części kapitału obrotowego, której nie można wykorzystać przy finansowaniu bieżącej działalności gospodarczej, choćby w celu uregulowania własnych zobowiązań. Po drugie, w praktyce niejednokrotnie pojawiają się problemy z terminową spłatą należności przez dłużników, co prowadzi do zakłócenia działalności przedsiębiorstwa wierzyciela. Występująca wśród przedsiębiorców potrzeba wykorzystania wierzytelności w celu pozyskania środków pieniężnych doprowadziła do wzrostu zainteresowania doktryny i orzecznictwa konstrukcjami prawnymi umożliwiającymi osiągnięcie takiego rezultatu. Jedną z nich jest umowa faktoringu. O jej znaczeniu dla obrotu gospodarczego świadczy bogactwo opracowań obcojęzycznych oraz powoli rosnąca liczba pozycji polskich, w znacznej mierze o charakterze ekonomicznym. Spośród zagadnień dotyczących umowy faktoringu na czoło wysuwa się przeniesienie wierzytelności z faktoranta na faktora. Pomimo swej wagi, kwestia ta nie doczekała się do chwili obecnej w polskim piśmiennictwie opracowania, które objęłoby liczne problemy prawne istotne dla szerokiego zastosowania tej umowy w obrocie gospodarczym. Niniejsza monografia jest poświęcona analizie ogółu problemów prawa cywilnego wyłaniających się przy przenoszeniu wierzytelności w ramach umowy faktoringu. Przede wszystkim należy przyjrzeć się konstrukcjom prawnym służącym przejściu należności pieniężnych do 17

15 Wstęp majątku faktora. Konieczne jest także rozważenie wpływu przeniesienia wierzytelności w umowie faktoringu na sytuację prawną dłużnika, w szczególności na zakres przysługujących mu zarzutów, oraz na prawa innych podmiotów mogących zgłaszać roszczenia dotyczące wierzytelności. Ze względów konstrukcyjnych pominięte zostaną kwestie związane z faktoringiem międzynarodowym (z wyjątkiem pewnych uwag prawnoporównawczych) oraz mające mniejsze znaczenie praktyczne dla faktoringu, np. problem nabycia wierzytelności od nieuprawnionego. Analizę szczegółową poprzedzi prezentacja, w niezbędnym zakresie, samej umowy faktoringu. Ze względu na różne ujęcia występujące w piśmiennictwie trzeba mianowicie wskazać, jaki stosunek prawny kryje się pod nazwą umowa faktoringu. Bez tego prowadzone rozważania mogłyby spotkać się z uzasadnionym zarzutem, iż dotyczą przeniesienia wierzytelności w ramach niedookreślonej czynności prawnej, zaś prezentowane poglądy i proponowane rozwiązania miałyby mniejszą wartość teoretyczną i doniosłość praktyczną. Bez ukazania umowy faktoringu jako określonej konstrukcji nie jest także możliwe właściwe przeanalizowanie prezentowanych problemów powstających przy przenoszeniu wierzytelności na faktora. Ze względu na istniejące już opracowania można natomiast pominąć niektóre ogólne wiadomości dotyczące faktoringu, zwłaszcza odnoszące się do funkcji tej umowy i jej rodzajów. Z uwagi na to, że konstrukcja umowy faktoringu została przejęta do Polski z państw Europy Zachodniej, do których została uprzednio przeniesiona ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, dla analizy zagadnień poruszanych w monografii konieczne jest spojrzenie na rozwiązania prawne, doktrynę oraz orzecznictwo w tych krajach. Z tego też powodu, poza piśmiennictwem i orzecznictwem polskim, odpowiedzi na postawione w opracowaniu problemy poszukiwano także w dorobku nauki i praktyki państw obcych, w których umowa ta rozwija się już od dziesięcioleci, zaś na część stawianych pytań znaleziono odpowiedź lub przynajmniej kwestie te poddano dyskusji naukowej. Niniejsza monografia stanowi uaktualnioną wersję rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowanej pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, której chciałbym bardzo podziękować za pomoc i wskazówki. Przygotowując monografię starałem się także uwz 18

16 Wstęp ględnić uwagi recenzentów Pana prof. dr. hab. Wojciecha Pyzioła z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pana prof. dr. hab. Tomasza Pajora z Uniwersytetu Łódzkiego, którym dziękuję za uwagi oraz zachętę do przygotowania monografii do druku. Chciałbym również podziękować Władzom Uniwersytetu Łódzkiego za finansowe wsparcie publikacji. 19

17

18 Rozdział I Faktoring zagadnienia wstępne 1. Rys historyczny Faktoring zwany niekiedy faktoringiem współczesnym (modern factoring) lub kredytowym (credit factoring) jest zarówno w Polsce, jak i w skali światowej, relatywnie nową konstrukcją ekonomiczną i prawną wykształconą przez potrzeby obrotu gospodarczego. Jego zręby zostały ukształtowane dopiero w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX w. na skutek ewolucji uprzedniej postaci faktoringu współczesnego, określanej mianem faktoringu handlowego, w związku ze zmieniającym się zapotrzebowaniem przedsiębiorców na usługi ówczesnych faktorów Faktoring handlowy Początki faktoringu handlowego można znaleźć w starożytności w Babilonii, Fenicji, Grecji i Rzymie 1. W bardziej dojrzałym kształcie konstrukcja ta pojawiła się w średniowiecznej Anglii, w drugiej połowie 1 Tak m.in. C.O. Livijn, Factoring with a View to History (w:) Factoring-Handbuch: national, international, K.F. Hagenmüller, H.J. Sommer (red.), Frankfurt am Mein 1982, s. 15; L. Binder-Dagenschild, Die Entwicklung des moderner Factoring (w:) Factoring-Handbuch..., s. 27; D.A. Chiesa, Factoring in the Country of Origin The United States (w:) Factoring-Handbuch..., s. 37; P. Biscoe, Law and Practice of Credit Factoring, London 1975, s. 30; K. Kruczalak, Factoring i jego gospodarcze zastosowanie, Warszawa 1997, s. 11 i podana tam literatura; P. Rawa, Factoring specyficzna forma finansowania krótkoterminowego, Handel Zagraniczny 1993, nr 2, s

19 Rozdział I. Faktoring zagadnienia wstępne XIV w., w związku z dynamicznym rozwojem obrotu tkaninami 2. W tej postaci faktoringu, faktor był pośrednikiem (agentem handlowym) pomiędzy zbywcą, którym był producent lub kupiec, a nabywcą. Zapotrzebowanie na jego usługi wynikało wówczas przede wszystkim z problemów technicznych i organizacyjnych, płynących z niejednokrotnie znacznej odległości pomiędzy potencjalnym rynkiem zbytu a siedzibą producenta lub kupca. Czynności faktora handlowego sprowadzały się początkowo do składowania towarów patrona, poszukiwania nabywców, zawierania umów sprzedaży i w końcu przekazywania uzyskanej należności. Z czasem faktorzy zaczęli także ręczyć za wypłacalność kontrahenta w przypadku odraczania terminu zapłaty ceny oraz udzielać patronom zaliczek na poczet dostarczonych i niesprzedanych jeszcze towarów lub też zbytych na warunkach kredytu kupieckiego 3. Jako wynagrodzenie za swoje usługi otrzymywali prowizję, którą mogli odejmować od środków uzyskanych ze sprzedaży. Działalność faktorów handlowych rozwinęła się znacznie w XVI XIX w. w związku z postępującymi odkryciami geograficznymi 4. W wyniku kolonizacji nowych terytoriów poszerzyły się bowiem rynki zbytu dla europejskich producentów oraz podmiotów nastawionych na handel międzynarodowy (np. Kompania Wschodnioindyjska). Na nowo zagospodarowywanych terenach kupcy spotykali się jednak z takimi problemami, jak nieznajomość miejscowego prawa i zwyczajów, brak na miejscu własnego składu przywiezionych towarów oraz brak reprezentanta obeznanego z lokalnym rynkiem zbytu 2 W.H. Hillyer, Four centuries of factoring, The Quarterly Journal of Economics 1939, t. 53, s. 306, łączy początek faktoringu handlowego w zakresie tekstyliów z aktem króla Edwarda II z dnia 1 maja 1326 r., zabraniającym poza wyjątkami noszenia odzieży produkcji innej niż krajowa, oraz z otwarciem w 1397 r. w Londynie Blackwell Hall jako miejsca wymiany tekstyliów przeznaczonych na eksport. 3 Niejednokrotnie czas oczekiwania na zapłatę za towar był uzależniony od możliwości dalszego jego zbycia; por. W.H. Hillyer, Four..., s Jak wskazuje N.I. Miller, Bills of lading and factors in nineteenth century English overseas trade, The University of Chicago Law Review 1957, t. 24, s. 259, producenci powierzający swoje towary do sprzedaży w Indiach w XIX w. musieli czekać nieraz osiemnaście lub dziewiętnaście miesięcy na uzyskanie za nie zapłaty. W takich przypadkach uzyskanie zaliczki było warunkiem niezbędnym dla możliwości prowadzenia dalszej działalności. 4 Por. J.C. Papeians de Morchoven, La Convention dʼunidroit sur le factoring et sa mise en oeuvre en droit français et en droit belge, Revue de droit des affaires internationales 1996, nr 7, s. 836; B. Bjørn, Factoring. A Comparative Analysis, Copenhagen 1995, s

20 1. Rys historyczny i popytem, posiadającego kontakty z odbiorcami i umiejącego ocenić ich wiarygodność finansową. W rozwiązaniu tych trudności pomagały właśnie zakładane w koloniach faktorie oraz miejscowi agenci faktorzy 5. Z uwagi na pozytywny wpływ faktoringu na rozwój handlu, wpierw orzecznictwo sądowe, a następnie także i ustawodawstwo zaczęło chronić działalność faktorów oraz ich interesy majątkowe 6. Dla przykładu, w przodującym w tej mierze prawie brytyjskim w wyniku rozstrzygnięcia w sprawie Kruger v. Wilcox z 1755 r. został przyznany faktorowi zastaw na znajdujących się w jego posiadaniu towarach patrona dla zabezpieczenia wszelkich przysługujących od niego należności 7. Niedługo później, w wyniku orzeczenia w sprawie Drinkwater v. Goodwin z 1775 r., prawo to zostało rozszerzone o możliwość zatrzymania kwoty uzyskanej za towary sprzedane przez faktora. Następnie, w sprawie Haille v. Smith z 1796 r. sąd objął przyznanym faktorowi prawem zastawu także towary nieznajdujące się fizycznie w jego władztwie, których posiadanie polegało jedynie na dysponowaniu przezeń morskim listem przewozowym 8. Z kolei od 1823 r. interesy faktorów zaczęły być chronione przez angielskie prawo statutowe. Dzięki temu mogli oni w miarę swobodnie zbywać powierzone im towary i rozporządzać otrzymaną zapłatą w celu pokrycia środków należnych od patrona 9. Wśród kolonii angielskich w których funkcjonował faktoring handlowy były i te położone w Ameryce Północnej 10. Ich kontakty gospodarcze z Europą rozwijały się w miarę napływu kolonistów, z jednej strony wobec zapotrzebowania na surowce z kolonii amery 5 Celem faktorii było dostarczanie kolonistom niezbędnych produktów przywożonych z Europy oraz kupowanie od nich towarów, zwłaszcza surowców, takich jak bawełna, w celu ich przewiezienia i przetworzenia w europejskich zakładach. 6 Sąd wyraźnie powołał się na tę okoliczność w sprawie Houghton v. Mathews [1803]. 7 Por. S.T. Roscoe, F.S. Danziger, The rebirth of the commercial factor, Columbia Law Review 1936, t. 36, s W tym też czasie pojawiło się pojęcie constructive possession oznaczające posiadanie rzeczy bez fizycznego nad nią władztwa. Problematykę listu przewozowego i jego znaczenia dla rozwoju faktoringu wraz z rozbudowanym orzecznictwem zaprezentował N.I. Miller, Bills Por. C.O. Livijn, Factoring with..., s Jak wskazuje I. Naitove, Modern factoring, New York 1969, s. 9, faktoring handlowy pojawił się tam już w latach 20. XVII w. wraz z przybyciem pierwszej fali kolonistów. 23

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Rafał Adamus Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające / 17 1. Uwagi ogólne / 17 2. Istota upadłości likwidacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19 Spis treści Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 19 Rozdział I Geneza, pojęcie, prawny reżim, rodzaje i funkcje odsetek cywilnoprawnych... 25 1. Geneza odsetek... 25 1.1. Uwagi ogólne... 25 1.2. Odsetki

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Faktoring zagadnienia wstępne. 1. Rys historyczny. 1.1. Faktoring handlowy

Rozdział I. Faktoring zagadnienia wstępne. 1. Rys historyczny. 1.1. Faktoring handlowy Wstęp Wierzytelności pieniężne stanowią istotną pozycję w bilansie przedsiębiorstw z powodu powszechnego stosowania tzw. kredytu kupieckiego. Ich występowanie po stronie aktywów powoduje jednak negatywne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia Wykaz skrótow................................. 11 Literatura podstawowa............................ 13 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO KOMENTARZ Andrzej Burzak Małgorzata Okoń Piotr Pałka Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Ustawa z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 grudnia 2003 r., I CK 7/03

Wyrok z dnia 18 grudnia 2003 r., I CK 7/03 Wyrok z dnia 18 grudnia 2003 r., I CK 7/03 Brak w umowie tzw. faktoringu niewłaściwego zastrzeżenia, że niespłacenie wierzytelności przez dłużnika powoduje jej powrót do faktoranta (cedenta), nie eliminuje

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 61/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 grudnia 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 56/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 października 2012 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSA Władysław

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 6 lipca 2005 r., III CZP 40/05

Uchwała z dnia 6 lipca 2005 r., III CZP 40/05 Uchwała z dnia 6 lipca 2005 r., III CZP 40/05 Sędzia SN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Gerard Bieniek Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 maja 2003 r., V CKN 218/01

Wyrok z dnia 9 maja 2003 r., V CKN 218/01 Wyrok z dnia 9 maja 2003 r., V CKN 218/01 Dłużnik nie może potrącić na podstawie art. 513 1 i 2 k.c. wierzytelności powstałej po otrzymaniu zawiadomienia o przelewie z wierzytelnością, która była przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Specyfika prawna projektu wdrożeniowego. Prowadzenie: dr Jakub Kabza

Specyfika prawna projektu wdrożeniowego. Prowadzenie: dr Jakub Kabza Specyfika prawna projektu wdrożeniowego Prowadzenie: dr Jakub Kabza Pojęcie projektu wdrożeniowego Wdrożenia od strony faktycznej dwa podejścia: Wdrożenie według Klienta - dostarczenie przez firmę IT oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Sygn. akt I CSK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kredyt bankowy Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Kredyt bankowy Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Przedmowa... Wprowadzenie... 1 Część I. Zagadnienia ogólne... 6 Rozdział I. Weksel charakterystyka ogólna... 6 XIII XXI 1. Uwagi ogólne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 października 2007 r., IV CSK 160/07

Wyrok z dnia 3 października 2007 r., IV CSK 160/07 Wyrok z dnia 3 października 2007 r., IV CSK 160/07 1. Porozumienie dłużnika z cedentem, zmieniające lub rozwiązujące umowę, z której wynika przelana wierzytelność, zawarte bez zgody cesjonarusza, wywiera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XXI Część I. Wstęp... 1 Rozdział I. Podstawowe cechy prawa upadłościowego i jego funkcje... 1 1. Pojęcie upadłości i przesłanki jej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMENTARZ Dariusz Zawistowski 2. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08

Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08 Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku wierzyciela

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 4 marca 2005 r., III CZP 95/04

Uchwała z dnia 4 marca 2005 r., III CZP 95/04 Uchwała z dnia 4 marca 2005 r., III CZP 95/04 Sędzia SN Jan Górowski (przewodniczący) Sędzia SN Józef Frąckowiak Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Tomasza

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych LexisNexis Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Monografie Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2011 roku LexisNexis

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CK 669/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2005 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2005 r. I ACa 1174/05

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2005 r. I ACa 1174/05 id: 20284 Sąd rozpoznając skargę uprawniony jest jedynie do oceny czy zaskarżony wyrok Sądu polubownego dotknięty jest naruszeniami wskazanymi w art. 712 1 k.p.c., a więc w niniejszej sprawie uchybia praworządności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 10/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 10/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 10/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 kwietnia 2012 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa F.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 71/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2006 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSA Krzysztof Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa Robert Lewandowski Przemysław Wołowski Prawo upadłościowe i naprawcze 2. wydanie C.H.Beck AKADEMIA PRAWA Prawo upadłościowe i naprawcze W sprzedaży: S. Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 243/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 lutego 2007 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Zawistowski SSN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy:

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: Panią/Panem.., zam..., legitymującym się dowodem osobistym serii.. nr, posiadającym PESEL, zwanym dalej Cedentem oraz Centrum Windykacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 4 kwietnia 2012 r., I CSK 359/11

Postanowienie z dnia 4 kwietnia 2012 r., I CSK 359/11 Postanowienie z dnia 4 kwietnia 2012 r., I CSK 359/11 Zbycie pod warunkiem udziału w spadku obejmującym nieruchomość wywołuje jedynie skutek obligacyjny. Sędzia SN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) Sędzia

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO SYGN. 2011.12.12_RWF/NOT/JK REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO dotyczy: ZAPEWNIENIE SPÓJNEJ PRAKTYKI BANKOWO- -NOTARIALNEJ W ZAKRESIE KREDYTOWANIA HIPOTECZNEGO Akt, którego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner Sygn. akt V CSK 445/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 kwietnia 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 529/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2014 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2014 r. Akty prawne

CZERWIEC 2014 r. Akty prawne CZERWIEC 2014 r. Akty prawne Dz.U. p. 795 z dnia 17 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MONOGRAFIE PRAWNICZE WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MIKOŁAJ RYLSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MIKOŁAJ RYLSKI WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY Polecamy nasze publikacje w serii

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 81/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Transfer wierzytelności hipotecznych

Transfer wierzytelności hipotecznych Transfer wierzytelności hipotecznych 1) Rodzaje transferu wierzytelności hipotecznych Typy transakcji z uwzględniniem: 1.1. charakteru transakcji ( prosty przelew wierzytelności/ sekurytyzacja/ obrót wierzytelnościami/

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie Sygn. akt III CZP 76/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa A. T. przeciwko C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w B. z

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4.

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Informacje wstępne (Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Maciej Kaliński) ő 1. Przedmiot części szczegółowej prawa zobowiązań ő 2. Związki umów ő 3. Systematyka

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wykaz skrótów............................................... 13 Wstęp........................................................ 17 ROZDZIAŁ I. Rys historyczny instytucji służących zabezpieczeniu majątku

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej. skargi kasacyjnej wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej. skargi kasacyjnej wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego Sygn. akt V CSK 127/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 listopada 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz monografie Wydawca: Ewa Fonkowicz Redaktor prowadz¹cy: Ewa Fonkowicz Sk³ad i ³amanie: Studio Lotus

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Komentarz Wzory umów deweloperskich i pism

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Komentarz Wzory umów deweloperskich i pism Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Komentarz Wzory umów deweloperskich i pism Helena Ciepła Barbara Szczytowska Wydanie 1 Stan prawny na 1 czerwca 2012 roku Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 312/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Bartłomiej Gliniecki

Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Bartłomiej Gliniecki Ustawa deweloperska Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Bartłomiej Gliniecki Wydanie 1 Stan prawny na 1 września 2012 roku Warszawa 2012 Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...................................................... Wykaz skrótów............................................. Bibliografia................................................. XI XV XIX Część I. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt I CSK 642/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

OBRÓT PRAWNY NIERUCHOMOŚCIAMI. Agnieszka Maziarz

OBRÓT PRAWNY NIERUCHOMOŚCIAMI. Agnieszka Maziarz OBRÓT PRAWNY NIERUCHOMOŚCIAMI Agnieszka Maziarz Warszawa 2011 Rodzicom... Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Prawo rzeczowe / 17 1. Pojęcie nieruchomości / 17 2. Pojęcie prawa własności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 10: 1. DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Upadłość a potrącenie

Upadłość a potrącenie Krótkie Komentarze Becka Rafał Adamus Upadłość a potrącenie Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość a potrącenie Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: R. Adamus upadłość

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne założenia dziedziczenia

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne założenia dziedziczenia Wykaz skrótów......................................... 13 Wprowadzenie.......................................... 21 ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia............... 25 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt III CZP 100/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 stycznia 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa Gminy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 219/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w

Bardziej szczegółowo

Zadatek czy zaliczka? Oto jest pytanie Tomasz Wachowski

Zadatek czy zaliczka? Oto jest pytanie Tomasz Wachowski Zadatek czy zaliczka? Oto jest pytanie Tomasz Wachowski Prezentacja wygłoszona 9 kwietnia 2011 r. Zadatek czy zaliczka? Oto jest pytanie Zadatek i zaliczka czy jest jakaś różnica? Zadatek i zaliczka czy

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CSK 49/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 sierpnia 2010 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka Sygn. akt II CK 406/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Pojęcie umowy nienazwanej 1 1 Uwaga wstępna 2 2 Zasada wolności (swobody) umów jako podstawa normatywna do konstruowania umów nienazwanych 3 3 Umowy nazwane przesłanki

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z wybranymi aspektami kredytowania firmy. Cele szczegółowe zajęć: 1) wyjaśnić

Bardziej szczegółowo