INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr55/2013 Burmistrza Wieruszowa z dnia 17 kwietnia2013r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Obiekt: Budynek Urzędu Miejskiego w Wieruszowie oraz Starostwa Powiatowego, ul. Rynek 1-7, Wieruszów Podlega aktualizacji: Kwiecień 2013

2 SPIS TREŚCI WSTĘP Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikającej z przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku Podstawowe założenia dla określania warunków ochrony przeciwpożarowej wynikających z przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, warunkującej bezpieczeństwo użytkowania budynku Warunki zapobiegania możliwości powstania pożaru i jego rozprzestrzeniania się oraz utrudnieniom w prowadzeniu działań ratowniczych lub ewakuacji Czynności, wykonywanie których zabronione jest w budynku ze względu na możliwość spowodowania pożaru lub jego rozprzestrzeniania się Czynności, których wykonywanie jest zabronione ze względu na możliwość spowodowania utrudnień w działaniu ratowniczym i ewakuacji Czynności, wykonywanie których zabronione jest na terenie przyległym do budynku Warunki przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo Warunki przeciwpożarowe elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń Warunki użytkowania instalacji technicznych budynku Warunki wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice Warunki wyposażenia budynku w gaśnice Podręczny sprzęt gaśniczy zastosowany w obiekcie Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych Oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Droga pożarowa Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosownych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic Gaśnice przenośne Przeciwpożarowe wyłączniki prądu Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia Ogólne zasady postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia Alarmowanie straży pożarnej Wprowadzenie do działań jednostek Straży Pożarnej Zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed możliwością ponownego wystąpienia zagrożenia Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej.38 2

3 4. Prace niebezpieczne pożarowo Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Szczegółowe zasady przeciwpożarowego zabezpieczenia prac spawalniczych Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji z budynku Założenia ogólne praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z budynku Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji Sprawdzenie warunków ewakuacji z budynku Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji przy udziale służb Państwowej Straży Pożarnej Analiza i wnioski z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji Znaki stosowane przy oznakowaniach obiektu Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja wg. PN-N-01256/02: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa wg. PN-N-01256/01: Znaki bezpieczeństwa.techniczne środki przeciwpożarowe wg. PN-N-01256/04: Sposoby zaznajamiania pracowników z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz z przepisami przeciwpożarowymi Zasady ogólne zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi Szkolenia instruktażowe Szkolenia okresowe Zaznajamianie pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego Zasady postępowania na wypadek zauważenia pożaru Literatura. (Podstawy prawne)...84 Załączniki: Załącznik nr 1 Część graficzna instrukcji z planami rozmieszczenia sprzętu p.poż. Załącznik nr2 Plan Ewakuacji 3

4 WSTĘP Zgodnie z 6.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719/ właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej /.../, zapewniają i wdrażają instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierającą: 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem; 2. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic; 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 4. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane; 5. Sposoby praktycznego sprawdzania warunków ewakuacji ludzi; 6. Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi. Zgodnie z 6.3 / cytowanego powyżej rozporządzenia, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana okresowej 4

5 aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami. 8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, i terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących przede wszystkim : a) powierzchni budynku, b) wysokości budynku, c) liczby kondygnacji budynku, d) odległości od budynków sąsiadujących, e) parametrów pożarowych występujących substancji palnych, f) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej ( strefach pożarowych), g) kategorii zagrożenia ludzi, przewidzianej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach, h) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem, i) podziału obiektu na strefy pożarowe, j) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, 5

6 k) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo i elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, l) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych, m) hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych, n) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wyjazdów na teren ogrodzony. 9. wskazania osób lub podmiotów ja opracowujących. Wykonanie ww. zaleceń i przestrzeganie przez pracowników postanowień niniejszej instrukcji przyczyni się do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynku administracyjnym. Instrukcja powinna być umieszczona w miejscu dostępnym dla jednostek interwencyjnych np. w Sekretariacie. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147. p z późn. zm.) poprzez : 1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 3) prowadzenie działań ratowniczych. 6

7 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikającej z przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku Podstawowe założenia dla określania warunków ochrony przeciwpożarowej wynikających z przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku. Obiekt, którego będzie dotyczyła poniższa Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to budynek użyteczności publicznej zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, w którym mieści się Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Wieruszowie. Jest to obiekt wolnostojący oddalony od najbliższego sąsiadującego o 20 m o liczbie kondygnacji: kondygnacja nadziemna 3, kondygnacja podziemna 1, wysokość maksymalna budynku bud. niski ( N ) - wysokość 10,52 m., murowany o powierzchni użytkowej budynku 3088 m². Ściany zewnętrzne wykonane są z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany wewnętrzne wykonane z cegły pełnej palonej na zaprawie cementowo-wapiennej. Konstrukcja dachu z płyt prefabrykowanych, ocieplenie wełną mineralną, pokrycie papą termoizolacyjną. Obiekt ocieplony jest od zewnątrz styropianem, pokrycie tynkiem. Budynek posiada 3 klatki schodowe. Dwie dwubiegowe i jedną trzybiegową (centralną) wykonane z żelbetu z nawierzchnią lastricową. Wewnątrz budynku 7

8 występują tynki cementowo wapienne (gładkie), pomalowane farbami emaliowymi. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. Materiały niebezpieczne pożarowo Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 109, poz.719 materiały pożarowo niebezpieczne to materiały takie jak: - gazy palne, - ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K ( 55º C ), - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, - materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, - materiały wybuchowe i pirotechniczne, - materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji. W budynku nie przechowuje się wyżej wymienionych materiałów określanych jako niebezpieczne pożarowo za wyjątkiem niewielkiej ilości ciecze palnej o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K ( 55º C ), przeznaczone do celów gospodarczych i konserwacyjnych. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznej nie dotyczy. Strefy pożarowe podział obiektu 8

9 Budynek w całości stanowi jedną strefę pożarową. Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje użytkowe: -wentylacyjną grawitacyjną (poprzez kanały kominowe), -elektryczną z sieci NN, -telefoniczną z sieci telefonicznej, -wodną z sieci wodociągu miejskiego, -kanalizacyjną z sieci kanalizacyjnej miejskiej, -odgromową (ochrona podstawowa), -wewnętrzną instalację hydrantową (z sieci wodociągu miejskiego) Z uwagi na funkcję administracyjną jaką pełni, jest to budynek użyteczności publicznej. Ze względu na wysokość poniżej 12 m n. p.t. budynek kwalifikuje się do obiektów niskich. W związku z tym, że budynek wybudowany został w okresie przed wejściem w życie aktualnie obowiązujących przepisów technicznobudowlanych, obowiązek dostosowania do wymagań tych przepisów występuje w przypadku projektowania odbudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynku. Instalacja elektryczna Instalacja jest wykonana w układzie sieciowym TN-S. W złączu kablowym na zewnątrz budynku umieszczony jest wyłącznik przeciwpożarowy prądu (manualny typu RIN 400A). Rozdzielnia główna wewnątrz budynku zasilana jest przewodem YAKY 4x120. na ścianie przedniej rozdzielni umieszczony jest wyłącznik główny prądu (ogólnie dostępny typu RIN 250A). Poszczególne rozdzielnie na kondygnacjach budynku zasilane są przewodem LY 5 x 50, każda rozdzielnia obwodowa, ogólna i komputerowa wyposażona jest w wyłącznik główny manualny FR 100A i system ochrony od porażeń 9

10 z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych. Wszystkie tablice elektryczne są opisane i oznakowane pod kątem obwodów. Instalacja odgromowa Instalacja odgromowa wykonana jest z drutu ocynkowanego, o przekroju Ø 6mm. W obiekcie zastosowano uziemienie typowo mieszkalne tzw. otokowo szpilkowe, głębokie. Instalacja podlega okresowym przeglądom i konserwacjom. Raz w roku jest wykonywany pełny przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Wewnętrzna instalacja hydrantowa W budynku występuje 10 hydrantów wewnętrznych Ø52 z wężem płaskoskładanym i prądownicą Ø52. Instalacja jest zasilana z miejskiej sieci wodociągowej. Strefa zasięgu hydrantów obejmuje całą strefę ochronną budynku. Szafki hydrantowe są oznakowane a hydranty podlegają okresowym przeglądom Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, warunkującej bezpieczeństwo użytkowania budynku. Zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej budynku polega w szczególności na: 1) określeniu warunków zapobiegania możliwości powstania pożaru i jego rozprzestrzeniania się oraz utrudnieniem w prowadzeniu działania ratowniczego lub ewakuacji. 2) wyposażeniu budynku w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz utrzymywaniu ich w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. 10

11 3) wyposażeniu budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zapewniający odłączenie wszystkich obwodów elektrycznych w warunkach pożaru. 4) zapewnieniu odpowiednich warunków ewakuacji, polegających w szczególności na zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości przejść i dojść ewakuacyjnych, zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. 5) umieszczaniu w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. Oznakowaniu znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa : - dróg ewakuacyjnych w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, - miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, miejsc usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo, 6) opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i poddawaniu jej okresowej aktualizacji w sposób określony obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 7) zapewnieniu wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości uzależnionej od kubatury i powierzchni wewnętrznej budynku. 8) umożliwienie dojazdu o każdej porze roku pojazdów służb ratowniczych do obiektów droga pożarową o wymaganych parametrach technicznych oraz utrzymywaniu drogi 11

12 w odpowiednim stanie technicznym i zapewnieniu jej przejezdności Warunki zapobiegania możliwości powstania pożaru i jego rozprzestrzeniania się oraz utrudnieniom w prowadzeniu działań ratowniczych lub ewakuacji Czynności, wykonywanie których zabronione jest w budynku ze względu na możliwość spowodowania pożaru lub jego rozprzestrzeniania się. W przedmiotowym budynku zabronione jest wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się : 1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapalenie, składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, technicznych i pomocniczych. 2) użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia. 3) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, materiałów wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niepalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki. 12

13 4) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak : wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem. 5) użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych, ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. 6) przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo (cieczy palnych) w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz pomieszczeniach budynku ogólnie dostępnych. 7) prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej instrukcji Czynności, których wykonywanie jest zabronione ze względu na możliwość spowodowania utrudnień w działaniu ratowniczym i ewakuacji. W budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować utrudnienie działań ratowniczych lub ewakuacji, takich jak : 1) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości. 2) zamykanie drzwi ewakuacyjnych sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie. 13

14 3) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych. 4) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do : - gaśnic - wyjść ewakuacyjnych, - wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego Czynności, wykonywanie których zabronione jest na terenie przyległym do budynku. Na terenie przyległym do budynku urzędu zabronione jest: 1) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów odległości mniejszej niż 5 m od budynku. 2) rozpalanie ognisk w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich budynków oraz w mniejszej odległości od tych budynków niż 10 m. 3) przechowywanie materiałów palnych w odległości 0,5 m od przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej, 4) składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo pod ścianami budynku. 5) składowanie materiałów palnych, związanych z funkcją budynku w sposób utrudniający dostęp do budynku na wypadek prowadzenia działań ratowniczych Warunki przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 14

15 Pod pojęciem materiałów niebezpiecznych pożarowo należy rozumieć następujące materiały niebezpieczne : 1) gazy palne, 2) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K ( 55 C ), 3) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 4) materiały zapalające się samoczynnie na powietrzu, 5) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 6) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 7) materiały mające skłonności do samozapalenia, Spośród wymienionych materiałów niebezpiecznych w pomieszczeniach budynku urzędu mogą znajdować się niewielkie ilości cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K ( 55 C), przeznaczone do celów gospodarczych i konserwacyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w strefie pożarowej budynku dopuszczalne jest przechowywanie do 10m³ cieczy temperaturze zapłonu poniżej 294,15 K ( 21 C) oraz 50 dm³ cieczy temperaturze zapłonu 294,15 328,15 K ( C ). W przypadku przechowywania w budynku materiałów niebezpiecznych w postaci cieczy palnych, należy przestrzegać zasady, że nie mogą one być przechowywane w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w pomieszczeniach ogólnie dostępnych. Wszystkie czynności związane z używaniem i przechowywaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo należy wykonywać wg wskazań ich producenta, w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. 15

16 Ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K ( 55 C ) należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach przygotowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem Warunki przeciwpożarowe elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń. W budynku urzędu zabronione jest stosowanie : 1) materiałów łatwo zapalnych do wykończenia wnętrz, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, 2) materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych na drogach komunikacji ogólnej, służących celom. 3) okładzin sufitów oraz sufitów podwieszonych wykonanych z materiałów innych niż niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 4) łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób Warunki użytkowania instalacji technicznych budynku. 16

17 1) użytkowanie instalacji niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem, powodujący możliwość powstania lub rozprzestrzeniania się pożaru jest zabronione. 2) instalacje w budynku powinny być poddawane okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu ich stanu technicznego w terminach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 3) okresowa kontrola stanu technicznej sprawności instalacji elektrycznej, obejmująca m.in. pomiary rezystancji izolacji przewodów, pomiary napięć i obciążeń, sprawdzenie skuteczności działania ochrony przeciwpożarowej, pomiar rezystancji uziemień roboczych ochronnych oraz sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony, powinna być dokonywana nie rzadziej niż co pięć lat, a w przypadku instalacji elektrycznej narażonej na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, przynajmniej raz w roku. kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń energetycznych. Wyniki pomiarów i badań instalacji elektrycznej powinny zostać wpisane do książki obiektu budowlanego. 4) okresowa kontrola stanu technicznego sprawności instalacji odgromowej powinna być dokonywana nie rzadziej niż raz na pięć lat lub w przypadku przebudowy albo zmiany funkcji obiektu. Badania okresowe przy ochronie podstawowej budynków obejmują oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości 17

18 połączeń części nadziemnej, pomiar rezystancji uziemienia oraz sprawdzenie stanów uziomów po ich odkopaniu( jeżeli stopień skorodowania przekracza 40% przekroju, należy wykonać nowy uziom lub przewód uziemiający). Obiekty powinny posiadać metryki, urządzenia piorunochronnego oraz protokoły badania urządzenia piorunochronnego, zgodnie z PN-86/E-05003/01. Kontrole stanu technicznego instalacji piorunochronnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji urządzeń energetycznych, a wyniki przeprowadzonych kontroli powinny zostać zarejestrowane w książce obiektu budowlanego. 5) okresowa kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych, polegająca na sprawdzeniu ich technicznej sprawności, powinna być dokonana przynajmniej raz w roku przez osobę posiadającą kwalifikacje stwierdzone przez izbę rzemieślniczą ( osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim w odniesieniu do grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych, a uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w odniesieniu do przewodów wentylacyjnych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych). Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych, powinno być dokonywane co najmniej raz w roku i odpowiednio dokumentowane. Przeprowadzone kontrole okresowe technicznej sprawności przewodów wentylacyjnych, potwierdzone stosownym 18

19 protokołem kominiarskim powinny być rejestrowane w książce obiektu budowlanego Warunki wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice Warunki wyposażenia budynku w gaśnice. 1) budynek Urzędu Miejskiego i Starostwa powinien być wyposażony w gaśnice przenośne, spełniające wymagania Polskich Norm, będących odpowiednikiem norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. W obiekcie powinny być także przewidziane hydranty wewnętrzne, o zasięgu całej strefy chronionej. 2) rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów określonych w Polskich Normach, dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w budynku. 3) w związku z tym, że w budynku urzędu mogą wystąpić przede wszystkim pożary grupy A ( pożary materiałów stałych, zwykle organicznych, w których ma miejsce spalanie z tworzeniem żaru- wg PN-ISO /AK), należy zastosować gaśnice ze środkiem gaśniczym przeznaczonym do gaszenia tej grup pożarów, a ponadto gaśnice ze środkiem gaśniczym do pożarów grupy B( pożary cieczy i topliwych ciał stałych wg PN-ISO /AK). 4) gaśnice w budynku urzędu powinny zostać rozmieszczone : 19

20 - w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, widocznych szczególności przy wejściach do budynku i na korytarzach, w tym samym układzie na wszystkich kondygnacjach budynku, - w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła. 5) przy rozmieszczeniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki : - odległość z każdego miejsca w budynku, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30m, - do gaśnic powinien być zapewniony dostęp najmniej szerokości co najmniej 1m Podręczny sprzęt gaśniczy zastosowany w urzędzie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719/ mówi, że obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne lub przewoźne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic lub w gaśnice przewoźne. 2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie: 1) A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli; 2) B - cieczy i materiałów stałych topiących się; 20

21 3) C - gazów; 4) D - metali; 5) F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. 3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych: 1) na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym: a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, Na terenie urzędu znajdują się 10 gaśnic proszkowych, po 2 kg każda oraz 7 gaśnic po 6 kg każda. Gaśnice te są prawidłowo rozmieszczone. Gaśnice są prawidłowo oznakowane i rozmieszczone są na drogach ewakuacyjnych oraz w newralgicznych pomieszczeniach: jak np. magazyn w piwnicy, czy pracownia komputerowa. Miejsca wyznaczone na podręczny sprzęt gaśniczy są oznakowane zgodnie z Polska Normą PN -92/N-01256/01 Gaśnice są systematycznie poddawane co roku kontroli sprawdzającej ich właściwości gaśnicze. Do podręcznego sprzętu gaśniczego jest zapewniony dostęp o szerokości minimalnej 1m. Długość z najdalszego miejsca na terenie urzędu do podręcznego sprzętu gaśniczego nie przekracza 30m Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 1) budynek urzędu powinien być wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich 21

22 obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających urządzenia i instalacje, których funkcjonowanie jest niezbędna podczas pożaru ( wymóg ten został określony przepisami dla stref pożarowych o kubaturze przekraczającej 1,000 m³). 2) przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do budynku lub złącza kablowego i odpowiednio oznakowany, w sposób określony PN. 3) odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne. 4) w przypadku zainstalowania w budynku klap dymowych uruchamianych elektrycznie, zasilanie siłowników musi nastąpić poza przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. 1) w budynku urzędu, w widocznych miejscach należy umieścić instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. 2) Instrukcja postępowania na wypadek pożaru powinna zawierać syntetyczną treść, opracowanych w niniejszej Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - sposobów postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. 3) w wykazie telefonów alarmowych należy umieścić telefony służb ratowniczych ( Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego), służb technicznych ( Pogotowia Elektrycznego, Pogotowia Wodno- 22

23 kanalizacyjnego) oraz telefony kierownika Zakładu i innych osób funkcyjnych, przewidzianych do alarmowania na wypadek zagrożenia. 4) Instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych powinny zostać rozmieszczone w pobliżu drzwi wejściowych do budynku, na korytarzach wszystkich kondygnacji budynku oraz w pomieszczeniu, w którym zlokalizowany jest telefon do użycia w stanie zagrożenia. W budynku urzędu powyższa instrukcja znajduje się przy szafkach hydrantów wewnętrznych Oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Oznakowanie budynku urzędu znakami zgodnymi z Polskimi Normami, dotyczącymi znaków bezpieczeństwa powinno obejmować: - drogi ewakuacyjne w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, - miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych i gaśnic, - miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, - pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo, - pomieszczenie, w którym zlokalizowany jest aparat telefoniczny dostępny do celów alarmowania. 23

24 1.7. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 1) zgodnie obowiązującymi przepisami, budynek urzędu, będący budynkiem użyteczności publicznej wymaga zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 2) odpowiednie zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru winno zostać zapewnione dla budynku urzędu wg zasad określonych w obowiązujących przepisach dla budynków użyteczności publicznej, znajdujących się w graniach jednostki osadniczej. 3) przy uwzględnieniu powyższych wymogów, dla budynku urzędu należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm³/s, łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80mm lub zapas wody 200m³ w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. 4) wymóg powyższy spełnia miejska, pierścieniowa sieć wodociągowa Ø 100 z dwoma hydrantami podziemnymi o średnicy 52mm, zainstalowanymi na tej sieci od strony południowej przy ulicy Rynek oraz od strony wschodniej przy ul. Poprzecznej, dla której warunki techniczne określa PN dotycząca sieci wodociągowej, przeciwpożarowej Droga pożarowa. 1) Do budynku urzędu, stanowiącego budynek użyteczności publicznej powinna być doprowadzona droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. 24

25 2) Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, przy czym bliższa krawędź drogi powinna być oddalona od ściany budynku o 5-15 m, a pomiędzy ta droga i ściana budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3m lub drzewa. 3) Budynek powinien mieć połączenie z droga pożarową utwardzonym dojściem o szerokości min.1,5 m. 4) Droga pożarowa powinna umożliwiać dojazd do budynku i powrót pojazdu bez cofania albo być zakończona placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m; minimalna szerokość drogi winna wynosić 3,5,m a jej dopuszczalny nacisk na oś - przynajmniej 100 kn. 5) Droga pożarowa powinna być utrzymana w stanie umożliwiającym jej wykorzystanie przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej. 2. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosownych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic Gaśnice przenośne. 1) Gaśnice znajdujące się wyposażeniu powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dotyczących gaśnic oraz w instrukcjach obsługi, ustalonych przez producenta. 25

26 2) Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 3) Gaśnice winny być utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej ( gotowe do natychmiastowego użycia ) - przeglądy w tym zakresie powinien przeprowadzić pracownik odpowiedzialny za sprawy bhp i ppoż. przynajmniej raz w miesiącu. 4) Gaśnice uszkodzone powinny zostać poddane naprawie, jeżeli stopień i rodzaj uszkodzenia na to pozwala, albo wycofane z użytkowania. 5) Przeglądy, konserwacje i naprawy gaśnic powinny być wykonywane przez konserwatora legitymującego się upoważnieniem ich producenta ( autoryzacja do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych, udzieloną przez producenta sprzętu ), a przeglądy mające na celu utrzymanie gaśnic w stałej gotowości do użycia - pracownik odpowiedzialny za sprawy bhp i ppoż. 6) W zakresie przeglądu gaśnic powinna wchodzić ocena ich stanu technicznego, technicznego a w szczególności sprawdzenie wskazań manometru w gaśnicach pod stałym ciśnieniem oraz stanu napełnienia gazu w zbiornikach zasilających gaśnic pod zmiennym ciśnieniem, a ponadto stanu węża, prądownic, głowic i zaworów oraz etykiet. 7) Konserwacja winna obejmować czynności służące utrzymaniu gaśnicy w odpowiednim stanie technicznym i gotowości do natychmiastowego użycia oraz wymianę uszkodzonych 26

27 elementów gaśnic, a także sprawdzenie stanu i przydatności środka gaśniczego. 8) Naprawa gaśnicy winna być dokonywana w tedy, gdy jej zasadnicze elementy takie jak prądownica, głowica lub zawór uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu, przy czym nie jest dopuszczalne naprawianie zbiorników ciśnieniowych i zaworów bezpieczeństwa, a do naprawy muszą zostać użyte części zamienne i środki gaśnicze takie same, na jakie wyrób otrzymał stosowny certyfikat. 9) Badania zbiorników ciśnieniowych gaśnic należy przeprowadzić co pięć lat, a uprawniony do ich przeprowadzenia jest Urząd Dozoru Technicznego (zgodnie z warunkami dozoru technicznego DT-UC-90/ZP/06 ). 10) Po przeprowadzonych czynnościach przeglądowych,konserwacyjnych lub naprawczych, konserwator gaśnic powinien sporządzić stosowny protokół, potwierdzający wykonanie niezbędnych prac przywracających sprawność gaśnic, a dokonanie określonego rodzaju czynności powinno zostać uwidocznione na etykiecie konserwacji. 11) Przegląd przeprowadzony jest przez osobę odpowiedzialną za sprawy bhp i ppoż. powinien zostać odnotowany w książce przeglądu gaśnic, z podaniem daty przeprowadzenia przeglądu, potwierdzeniem właściwego stanu technicznego lub ewentualnym określeniem rodzaju niesprawności i sposobu jej usunięcia. 12) Etykieta konserwacji powinna zawierać informacje dotyczące : 27

28 rodzaje przeprowadzonych czynności ( przegląd, konserwacja, remont) nazwę i adres jednostki konserwującej, znak bezspornie identyfikujący osobę wykonującą usługę, datę przeprowadzonej konserwacji i datę konserwacji następnej. Etykieta konserwacji powinna być umocowana ( naklejona ) na gaśnicy w sposób trwały i tak, aby nie zasłaniała napisów na etykiecie gaśnicy. 13) Gaśnicę należy wycofać z użytkowania w sytuacji, gdzie nie nadaje się do konserwacji lub naprawy - decyzję w tym zakresie podejmuje konserwator sprzętu, sporządzając stosowny protokół uzasadniający wycofanie gaśnicy z użytkowania i przedstawiając go odpowiedzialnej osobie za sprawy p. pożarowe, która dokonuje zakupu nowej gaśnicy w miejsce wycofanej. 14) Konserwacji niektórych rodzajów gaśnic nie powinno się wykonywać ze względu na przestarzałą konstrukcję, skomplikowany sposób użycia, wycofanie z produkcji środki gaśnicze, brak oryginalnych części zamiennych ( dotyczy to gaśnic pianowych z piana chemiczną, gaśnic ze zbiornikami metalowymi lub z tworzyw sztucznych, gaśnic wymagających przy ich uruchomieniu odwrócenia do góry dnem lub odwrócenia do góry dnem i uderzenia o podłogę, gaśnic śniegowych starego typu i gaśnic przerabianych). 15) Za sprawne można uznać tylko takie gaśnice, które po dokonanej konserwacji lub naprawie odzwierciedlają stan, na jaki 28

29 uzyskały dopuszczenie z CNBOP; warunkiem uzyskania takiego stanu jest zastosowanie w trakcie naprawy lub konserwacji elementów i środków gaśniczych, które zostały potwierdzone w certyfikacie CNBOP. 16) Przeglądy mające na celu utrzymanie gaśnic w stałej gotowości do użycia, przeprowadzone przez osobę odpowiedzialną za sprawy bhp i ppoż., powinny obejmować sprawdzenie czy gaśnica : znajduje się na oznakowanym stanowisku przeznaczonym do tego celu, jest nie zastawiona i posiada czytelną instrukcję obsługi, nie jest w sposób widoczny uszkodzona, posiada widoczne plomby i nie uszkodzone wskaźniki, posiada manometry w zakresie działania, jest odpowiedniego typu i posiada odpowiednią wielkość napełnień, podstawowe elementy gaśnicy znajdują się w odpowiednim stanie technicznym i nie zachodzi konieczność ich naprawy lub wymiany. 17) Przeglądy i konserwacje wykonywane przez konserwatora gaśnic, posiadającego autoryzację producenta powinny obejmować w szczególności sprawdzenie: ogólnego stanu technicznego gaśnic ( obejmującego również czynności określone w pkt.16 ), czytelności, kompletności i prawidłowości napisów na gaśnicy, stanu węży i ich zabezpieczeń, 29

30 terminu przypadającej kontroli zbiornika ciśnieniowego, stanu powłoki malarskiej, stanu elementów z tworzywa sztucznego( czy nie są uszkodzone ), ciężaru lub objętości środka gaśniczego, czy środek gaśniczy nadaje się do ponownego wykorzystania, uchwytów gaśnic ( czy nie są uszkodzone i dobrze przytwierdzone). Wszelkie usterki i nieprawidłowości stwierdzone w trakcie przeglądu i konserwacji winny zostać usunięte, a uszkodzone elementy wymienione na nowe. 18) Naprawy gaśnic wykonywane przez autoryzowanego konserwatora, powinny w szczególności obejmować: całkowite zdemontowanie gaśnicy na części składowe, wykonanie próby ciśnieniowej na zbiorniku ( zbiorniki nie oznakowane nie powinny być remontowane i wycofane z użytku ), sprawdzenie za pomocą sondy świetlnej wnętrza zbiornika, czy nie występują ślady korozji lub inne uszkodzenia wewnętrzne, poddanie głowic, zaworów i węży działania ciśnienia równego ciśnienia próbnemu zbiornika, wymianę uszkodzonych części na oryginalne, nowe, sprawdzenie i ewentualną wymianę zabezpieczeń, ponowne napełnienie gaśnic środkiem gaśniczym, wykonanie montażu gaśnicy, uzupełnienie danych szczegółowych na etykiecie konserwacji. 30

31 Wszystkie wymienione w czasie naprawy części i środki gaśniczy muszą spełniać warunki określone w dokumentacji CNBOP dla danego rodzaju gaśnicy. 19) Dla realizacji czynności konserwujących i naprawczych wg wyżej określonych zasad osoba odpowiedzialna za sprawy p. pożarowe podpisuje stosowną umowę z konserwatorem, posiadającym autoryzację producenta sprzętu Przeciwpożarowe wyłączniki prądu. 1) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem bezpieczeństwa pożarowego,umożliwiającym w szczególności bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych oraz w określonych sytuacjach, zabezpieczającym przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru, poprzez odcięcie dopływu energii elektrycznej do wszystkich obwodów elektrycznych. 2) Zainstalowany w budynku przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być poddawany systematycznym sprawdzeniom i kontroli prawidłowości działania tj. potwierdzenia, że dokonuje on wyłączenia energii elektrycznej w całym budynku. 3) Kontrole w tym zakresie powinny być przeprowadzone przynajmniej raz w roku, a wszelkie stwierdzone nieprawidłowości natychmiast eliminowane przez uprawnionego elektryka. 4) Sprawdzenie właściwego funkcjonowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu dokonywane jest przez uprawnionego elektryka, który każdorazowo o wynikach kontroli informuje administratora obiektu, a przeprowadzone próby wpisuje do książki kontroli. 31

32 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu, dokonywane prace naprawcze powinny zostać udokumentowane w książce kontroli, z podaniem rodzaju nieprawidłowości, sposobu jej usunięcia oraz uprawnionej osoby, która dokonała niezbędnej naprawy i daty wykonania naprawy. 5) Przeprowadzona kontrola działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinna każdorazowo obejmować sprawdzenie czy dopływ energii elektrycznej został odłączony od wszystkich obwodów elektrycznych w całym budynku oraz czy w wyniku odcięcia dopływu energii elektrycznej załączyła się instalacja oświetlenia awaryjnego. 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia Ogólne zasady postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia. 1) Każdy kto zauważył pożar albo uzyskał informacje pożarze lub innym zagrożeniu, obowiązany jest wszelkimi dostępnymi środkami, natychmiast zaalarmować: wszystkie osoby znajdujące się w strefie pożaru ( lub innego zagrożenia ), narażone na jego skutki, osobę zarządzającą obiektem, Państwową Straż Pożarną ( inne służby konieczne do likwidacji zagrożenia) 32

33 2) Alarmując osoby znajdujące się w strefie bezpośredniego zagrożenia, należy: zachować spokój aby nie dopuścić do powstania paniki, przekazać rzeczowe informacje o zaistniałym zdarzeniu, źródłach zagrożenia i kierunkach jego rozprzestrzeniania się. 3) Alarmując Państwową Staż Pożarną należy podać zwięzłe informacje dotyczące: rodzaju i miejsca zdarzenia, nazwy obiektu i jego dokładnego adresu, występowania zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz czynników powodujących to zagrożenie. 4) W przypadku powstania pożaru, po wykonaniu czynności alarmowania o zagrożeniu, należy przystąpić do jego gaszenia przy wykorzystaniu podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych. 5) Wszystkie osoby przebywające w budynku winny podporządkować się decyzjom zarządcy obiektu (administratora), Kierującego Akcją Ratowniczą, a w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia, natychmiast opuścić budynek oznaczonym wyjściem ewakuacyjnym do wyznaczonego miejsca ewakuacji. Ewakuacje osób przebywających w budynku należy przewidzieć jako samoistną, a jedynie w przypadkach szczególnych, prowadzić w formie zorganizowanej pod bezpośrednim nadzorem wyznaczonych pracowników, odpowiedzialnych za wyprowadzenie grup osób, przebywających w pomieszczeniach budynku. Zarządca obiektu podejmuje decyzje o ewakuacji, ogłaszając słownie polecenie przeprowadzenia ewakuacji 33

34 i opuszczenia pomieszczeń budynku. Osoby przebywające w budynku, po usłyszeniu sygnału głosowego o ewakuacji opuszczają pomieszczenia najbliższą, dostępną drogą ewakuacyjną, na zewnątrz budynku, do wyznaczonych miejsc ewakuacji 6) Osoby znajdujące się w pomieszczeniach, w pobliżu źródła ognia, przystępują do gaszenia pożaru przy użyciu gaśnic i hydrantów wewnętrznych. 7) Wyznaczeni pracownicy ochrony zabezpieczają miejsce przyjęcia jednostek ratowniczych przed bramą wjazdową na teren zakładu, wskazując drogi dojazdu oraz udzielając niezbędnych informacji o zaistniałym zdarzeniu. 8) Do czasu przybycia jednostek ratowniczych Straży Pożarnej, akcją ratowniczą kieruje Zarządca obiektu lub jego Zastępca albo w sytuacjach szczególnych, wyznaczony imiennie pracownik funkcyjny, umieszczony w wykazie osób alarmowanych na wypadek zagrożenia. 9) Z chwilą przybycia pierwszej jednostki Straży Pożarnej, kierownictwo przejmuje jej dowódca (Kierownik Akcji Ratowniczej ), któremu należy udzielić wszelkich informacji związanych z miejscem pożaru, prowadzonymi wcześniej działaniami, występującymi zagrożeniami oraz możliwościami czerpania wody do celów gaśniczych. 10) Wszysckie osoby i pracownicy winni podporządkować się decyzjom Kierownika Akcji Ratowniczej i wykonać jego polecenia do czasu likwidacji zdarzenia. 34

35 3.2. Alarmowanie Straży Pożarnej. 1) W każdym przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia w budynku biurowo-socjalnym należy natychmiast zaalarmować Straż Pożarną. Obowiązek alarmowania Straży Pożarnej spoczywa na każdym, kto zauważył pożar albo uzyskał informację o pożarze lub innym zagrożeniu. 2) Alarmowanie Straży Pożarnej należy wykonać telefonicznie z każdego dostępnego aparatu telefonicznego lub telefonu komórkowego ( telefon alarmowy do Straży Pożarnej ). 3) Alarmowanie Straży Pożarnej ( innych służb ratowniczych lub technicznych) powinno być podstawową czynnością wykonywaną przez kierownika zmiany Służb Ochrony, w każdej sytuacji wystąpienia stanu zagrożenia, przy wykorzystaniu łączności telefonicznej. 4) Alarmując Straż Pożarną należy w zwięzły sposób przekazać podstawowe informacje dotyczące niebezpiecznego zdarzenia ( pożaru, innego zagrożenia ), określając: rodzaj niebezpiecznego zdarzenia ( pożar., wybuch, rozlanie substancji toksycznej lub innej substancji niebezpiecznej, uzyskanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innym działaniu przestępczym albo terrorystycznym ), nazwę obiektu i jego dokładny adres, miejsce powstania zdarzenia, z dokładną lokalizacją źródła zagrożenia ( w szczególności określając nazwę pomieszczenia i kondygnację budynku), czynniki powodujące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 35

36 5) Po przekazaniu podstawowych informacji dotyczących niebezpiecznego zdarzenia, osoba alarmująca Straż Pożarną powinna podać swoje imię i nazwisko oraz stanowisko i numer telefonu,z którego dokonała zgłoszenia. 6) Po dokonaniu zgłoszenia, osoba alarmująca powinna odczekać przy aparacie na sprawdzenie i potwierdzenie zgłoszenia przez operatora Straży Pożarnej. 7) W przypadku braku dostępu do numeru alarmowego Straży Pożarnej, należy korzystać z numerów stacjonarnych telefonów Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Wieruszowie, ujętych w wykazie telefonów alarmowych, albo powiadomić Policję ( telefon alarmowy -997, -112) Wprowadzenie do działań jednostek Straży Pożarnej. Wprowadzenie do działań jednostek Straży Pożarnej - prawidłowe zorganizowanie i wykonanie tej czynności jest jednym z czynników decydujących o czasie przystąpienia do działań służb ratowniczych, a w konsekwencji o skuteczności prowadzonych działań ratowniczo- gaśniczych przez Straż Pożarną. Wprowadzenie do działań jednostek Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych powinno obejmować: 1) zabezpieczenie miejsca przyjęcia jednostek ratowniczych (w zależności od sytuacji pożarowej i miejsca powstania pożaru) przy wjeździe na teren urzędu i przekazanie przez kierującego akcją ratowniczą dowodzącemu jednostka staży pożarnej podstawowych informacji dotyczących rodzaju zdarzenia 36

37 i dotychczasowego rozwoju, występujących zagrożeń a także dotychczas podjętych działań. 2) udostępnienie na żądanie dowódcy sił ratowniczych podstawowej dokumentacji obiektu, koniecznej na wypadek prowadzenia działań ratowniczych, przekazanie podstawowych informacji dotyczących instalacji technicznych funkcjonujących w obiekcie oraz możliwości ich wykorzystania lub odłączenia, w zależności od istniejącej sytuacji pożarowej i stwarzanego przez nie zagrożenia, 3) wskazanie najdogodniejszego dojazdu dla pojazdów służb ratowniczych do miejsca organizacji działań ratowniczych, określonego przez dowódcę sił straży pożarnej oraz stanowisk czerpania wody do celów gaśniczych, 4) wykonywanie wszelkich poleceń wydawanych przez kierującego akcją ratowniczą Zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed możliwością ponownego wystąpienia zagrożenia. Likwidacja źródła zagrożenia i zakończenia działań ratowniczych wiąże się z koniecznością wykonania szeregu czynności mających na celu szczegółową kontrolę terenu zdarzenia, w związku z możliwością występowania ukrytych źródeł zagrożenia oraz jego zabezpieczania przed możliwością ponownego ich wystąpienia ( zakres tych czynności powinien zostać określony w protokole przekazania miejsca działań ratowniczych, sporządzanym przez strażaka kierującego akcją ratowniczą). 37

38 Wykonanie takich czynności zabezpieczających stanowi obowiązek osoby przejmujących teren działań ratowniczych- zarządcy obiektu. 3.5 Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej Do podstawowych obowiązków zarządcy budynku ( Burmistrza ) należy: przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażenie budynku w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze, zapewnienie konserwacji i naprawy sprzętu oraz ww. urządzeń, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie, zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej, zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia, utrzymywanie gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, wyposażenie obiektu, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, 38

39 umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych, Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami: - dróg ewakuacyjnych, oraz pomieszczeń, w których w myśl przepisów techniczno budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, - miejsc usytuowania gaśnic, - miejsc lokalizacji gaśnic do wyjść ewakuacyjnych, -miejsca przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo, - miejsca usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz jej aktualizacja przynajmniej raz na dwa lata, określenie w instrukcji szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, przeprowadzanych na terenie obiektu, jak również określenie warunków uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie, przeprowadzenie co najmniej raz do roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji, powiadomienie właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań dotyczących praktycznego 39

40 sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem, wykonywanie określonych badań instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w budynku zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i przepisami szczegółowymi wykonawczymi. Do pozostałych obowiązków należy: znajomość przepisów ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektu oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez pracowników, znajomość procedur postępowania na wypadek powstania pożaru, sposób alarmowania i przeprowadzania ewakuacji, wykorzystywania narad z pracownikami do omówienia spraw bezpieczeństwa pożarowego, wykorzystywanie uwag i wniosków w sprawach przeciwpożarowego zabezpieczenia obiektu, zapewnienie utrzymania w należytym stanie dróg ewakuacyjnych i dostępu do budynku, ustanowienie fachowego nadzoru nad przeprowadzeniem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, stosowanie odpowiednich form oddziaływania na tych pracowników, którzy swoim zaniedbaniem sprowadzają zagrożenie pożarowe, 40

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne:

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: Materiały niebezpieczne pożarowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C),

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE Imię i nazwisko... Stanowisko / funkcja... Oświadczam, że zostałem/am/ zapoznany/a/ z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego plan ewakuacji. Treść powyższej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

Bardziej szczegółowo

PZ PP. Tarnowskie Góry r.

PZ PP. Tarnowskie Góry r. 31.12.2014 r. Tarnowskie Góry PZ.0231.45.2014.PP D E C Y Z J A nr 45/2014/PZ Działając na podstawie art.26, ust.1 pkt 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r. WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Przyjęto do akt osobowych dnia... Oświadczam, że:

OŚWIADCZENIE. Przyjęto do akt osobowych dnia... Oświadczam, że: ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 Oświadczenie pracownika (WZÓR) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z przepisami przeciwpożarowymi i Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, obowiązującą w obiekcie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy Przeglądy Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej (Okresowa kontrola instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń,

Bardziej szczegółowo

Pro memoria Kurii Metropolitalnej Łódzkiej z dnia 8 października 2015 roku KO /2015

Pro memoria Kurii Metropolitalnej Łódzkiej z dnia 8 października 2015 roku KO /2015 Pro memoria Kurii Metropolitalnej Łódzkiej z dnia 8 października 2015 roku KO-03-1575/2015 Kuria Metropolitalna Łódzka uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 331 Statutów III Synodu Archidiecezji Łódzkiej:

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A Gdynia, ul. Hryniewickiego 10

DALMOR S.A Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 15 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNEGO NUMER 47

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach

Bardziej szczegółowo

KROSSTECH Michał Dybaś, Arkadiusz Tutak s.c. ul. Jana Pawła II 37a Miejsce Piastowe

KROSSTECH Michał Dybaś, Arkadiusz Tutak s.c. ul. Jana Pawła II 37a Miejsce Piastowe .. Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. mgr inż. Lucjan Gładysz 36-065 Dynów, ul. Ks. Józefa Ożoga 15A Telefon (0-513) 188 167 e-mail: lucjan.gladysz@gmail.com NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 PKO BP: 78

Bardziej szczegółowo

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Lista kontrolna pożarowego obiektu. Lista kontrolna przeznaczona dla właścicieli, zarządców, jak również osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w obiektach zamieszkania zbiorowego takich jak hotele,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art )

Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art ) Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art. 61-72) Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka w kształtowaniu bezpieczeństwa pożarowego przez właściciela (zarządcę) obiektu budowlanego

Ocena ryzyka w kształtowaniu bezpieczeństwa pożarowego przez właściciela (zarządcę) obiektu budowlanego Ocena ryzyka w kształtowaniu bezpieczeństwa pożarowego przez właściciela (zarządcę) obiektu budowlanego dr inż. Adam Górny Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska Zapobieganie pożarom art.

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki aradziej@agh.edu.pl, A1 312 n.h.m. Ustawa Prawo Budowlane Rozdział 6 Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach

Bardziej szczegółowo

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r.

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. KAMPANIA ROZPOCZĘTA W 2010 ROKU - W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW I. Cel procedury II. Przedmiot i zakres stosowania III. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji IV. Sposób ogłaszania alarmu sygnały

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 17 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO O p r a c o w a ł: Z

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr zał. z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa *

PROTOKÓŁ Nr zał. z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa * PROTOKÓŁ Nr zał. nr 7 SIWZ 31/PN/2017 z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa * ZARZĄDCA ( Nazwa i adres ). ADMINISTRATOR ( Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 2003-06-16 r. (Dz.U. 2003 Nr 121, poz. 1139) Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 9. października 2014 roku ZAPYTANIE CENOWE nr ZC/20/2014 DOTYCZĄCE PRZEDSTAWIENIA CENY ZA USŁUGĘ W ZAKRESIE WYKONANIA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WYROBY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST. Jacek Horszczaruk

Bardziej szczegółowo

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znak E100 Wyjście ewakuacyjne Rozmiar (cm) 30x60 40x80 Podłoże E101 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo) E102 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ W KRAKOWIE Ul. DUNAJEWSKIEGO 5 Zarządca obiektu: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej Strona 1 Projekt techniczny Instalacji elektrycznej obiekt: zasilenia lokali mieszkalnych i oświetlenie klatki schodowej adres: 19-400 Olecko ul. Mazurska 8 Inwestor: Urząd Miasta w Olecku 19-400 Olecko

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo