KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS"

Transkrypt

1 KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł zakłada opis definicji projektu, ryzyka, procesu zarz dzania ryzykiem oraz identyfikacj kluczowych elementów decyduj cych o powodzeniu lub pora ce projektów informatycznych. W referacie zwrócono szczególn uwag na istotno procesu identyfikacji czynników oraz analizy ich wpływu na realizacj prac projektowych. Słowa kluczowe: projekt informatyczny, ryzyko, zarz dzanie ryzykiem w projektach informatycznych 1. Wprowadzenie Realizacji wszelkiego rodzaju projektów towarzyszy ryzyko, które cho cz sto nie zdajemy sobie z tego sprawy, wyst puje zawsze. Podczas realizacji prac projektowych mog wyst pi zdarzenia, które mog wywrze pozytywny lub negatywny wpływ na realizacj projektu. Podczas wykonywania standardowych działa ryzyko staje si nieodł cznym i niezauwa anym fragmentem egzystencji projektu, którym nazwa mo na logiczne, spójne, skoordynowane, niezb dne działania, które słu y maj osi gni ciu okre lonych, zdefiniowanych, konkretnych celów 1. Zadaniem projektu jest wdro enie zmiany, nowo ci, co dezorganizuje dotychczasow stabilizacj. Realizacja celów projektu ma za zadanie usprawni, unowocze ni, rozwin realizuj c go struktur. Projekty informatyczne stanowi jeden rodzajów projektów, a obejmuj głównie technologiczny aspekt funkcjonowania organizacji i wdro enie ich pozwala wprowadza istotne zmiany warunkuj ce post p. Wykonanie prac zwi zanych z projektem ka e wykonywa inne ni dotychczas czynno ci, albo nawet te same, ale w innej kolejno ci. Wówczas zauwa a si to, co do tej pory umykało, czyli ryzyko. Definicja ryzyka jest istotnym zagadnieniem, którego znajomo pozwala w du ej mierze przeprowadzi przedsi wzi cie z powodzeniem. Ryzykiem w projekcie s zarówno mo liwo pora ki, niepowodzenia, wyst pienia sytuacji, zdarze niezale nych od wykonuj cych projekt, których nie mo na dokładnie przewidzie, nie mo na zupełnie im zapobiec, a które wpływaj na skuteczno ci prac 2,3, ale i sytuacje, które mog korzystnie wpłyn na realizuj podstawowych cech projektów. Ryzyko odnosi si do przyszło ci, której nie znamy, a w której umiejscowiony 1 J. Zarychta, Przygotowanie i zarz dzanie projektem UE. Zastosowanie metodologii struktury logicznej Łód, 2008: s Federation of European risk management associations, Standard Zarz dzania Ryzykiem, AIRMIC, ALARM, IRM: 2002: s T.T. Kaczmarek, Zarz dzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, O rodek Doradztwa I Doskonalenia Kadr, Gda sk 1999: s

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, jest produkt ko cowy. Ka dy projekt realizowany jest w otoczeniu, które ulega ci głym zmianom, rozwojowi, a w ka dym z jego obszarów istnieje prawdopodobie stwo pojawienia si ryzyka 4. Innowacyjno technologiczna jest niezb dnym elementem umo liwiaj cym organizacjom rozwój, a przy wprowadzaniu jej cz sto brak jest pewnych i kompletnych informacji, co prowadzi do powstania licznych zagro e. Mog one mie kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji prac projektowych. Warto wi c pozna poj cie ryzyka i procesy, które pozwol dostosowa si przedsi biorstwom do dynamiki współczesnych zmian i realizacji projektów z powodzeniem. Nale y tu zwróci szczególn uwag na kluczowy element realizacji projektów informatycznych, czyli proces zarz dzania ryzykiem. Poprzez zarz dzanie ryzykiem nale y rozumie umiej tno identyfikacji zagro e, okre lania ich wpływu na projekt, jak i kontroli oraz monitorowania prac. Proces zarz dzania ryzykiem stanowi narz dzie, którego zadaniem jest poprzez wykorzystywanie usystematyzowanych metod identyfikacji oraz opracowanie i dobór metodyk, zmniejszenie negatywnego lub zwi kszenie pozytywnego działania czynników ryzyka. Zarz dzanie ryzykiem jest procesem ci głym, który obejmuje zarówno strategi organizacji, jak i procedury jej wdra ania, przez co rozumie mo emy tak e procedury realizowania przez organizacj przedsi wzi 5. Jako, i wykonanie kolejnych etapów zarz dzania ryzykiem umo liwia opracowanie reakcji na wyst pienie zagro e, czego konsekwencj jest zako czenie projektu z sukcesem, celem niniejszego artykułu jest wskazania wagi stosowania tego procesu, który umo liwia okre lanie czynników niebezpiecznych, jak i analiz wpływu danego czynnika na powodzenie projektu. 2. Ryzyko jako element projektu informatycznego Realizacja projektu polega na wykonaniu szeregu zada, maj cych na celu osi gni cie unikalnego zakresu w okre lonym czasie 6. W przeciwie stwie do działa procesowych, które charakteryzuj si powtarzalno ci, rutynowo ci, działania projektowe s innowacyjne, wprowadzaj nowo. To wła nie unikalno projektów stanowi najwi ksz trudno ich realizacji. Zadania procesowe polegaj na powtarzaniu tych samych czynno ci wielokrotnie. W przypadku projektów, które stanowi odpowied na konieczno wprowadzenia zmiany, nie mo emy wykonywa za ka dym razem tych samych kroków. Podstawow wi c cech projektów jest ich unikalno, niepowtarzalno. Cele projektów mog by zbli one, ale nie b d powtarzalne. Pocz tkowa forma projektu ma posta wyobra e, niejasnej misji ulepszenia jakiej sfery organizacji. Nast pnie dokonywane jest uszczegółowienie zało e, tworzy si list zada, w wyniku czego zespół projektowy otrzymuje narz dzie pracy, umo liwiaj ce efektywne działanie. Innymi słowy projekt to niepowtarzalny, nierutynowy proces realizacji okre lonych celów, w okre lonym czasie i za pomoc okre lonych rodków 7. Realizuj c projekt wykonywane s czynno ci, które umo liwiaj wdro enie istotnych, kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania organizacji zmian w ramach dotychczasowej, usystematyzowanej struktury. 4 B. urek, Zarz dzanie ryzykiem z wykorzystaniem oprogramowania wspomagaj cego RMS, Materiały I Konferencji Project Management Do wiadczenia i Metody, Gda sk 1999: s M. Flasi ski, Zarz dzanie projektami informatycznymi, PWN, Warszawa 2006: s N. Mingus, Zarz dzanie projektami, Helion, Gliwice 2002: s Y.Y. Chong, E.M. Brown, Zarz dzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001: s. 16.

3 192 Aleksandra Radomska-Zalas Kluczowe aspekty zarz dzania ryzykiem projektów informatycznych W zale no ci od obszaru, który ma obj projekt oraz w zale no ci od tego, czy projekt wprowadza rozwi zania dotychczas niestosowane, czy te tylko korekty ju zastosowanych rozwi za, mo na wymieni : projekty nowe wnosz całkowit innowacj, przy zało eniu, i w organizacji dotychczas nie funkcjonuj systemy informatyczne; projekty uzupełniaj ce wnosz nowe elementy do ju istniej cych rozwi za, jak na przykład rozbudowa sieci komputerowej w organizacji; projekty programowe odnosz si do wdro enia nowego typu oprogramowania przy istniej cych rozwi zaniach sprz towych, jak na przykład budowa bazy danych klientów, projekty sprz towe modyfikuj stosowane rozwi zania sprz towe, jak na przykład wymiana stacji roboczych na nowsze; projekty kompleksowe ł cz ce w sobie projekty sprz towe i programowe, jak na przykład projekt komputeryzacji firmy od podstaw 8. O ryzyku mo na powiedzie, i jest terminem obszernym, opisywaniem szeregiem definicji, z których niektóre s bardzo praktyczne, inne zbli one bardziej do przewidywania czy prognozowana, lecz wszystkie okre laj ce ryzyko jako jedno z bardziej istotnych zagadnie, którego znajomo pozwala w du ej mierze przeprowadzi projekt z powodzeniem. Ryzyko to mo liwo pora ki, mo liwo zaistnienia nieprzewidzianych zdarze, którym nie mo na w pełni im zapobiec, a które zmniejszaj wynik u yteczny lub zwi kszaj nakłady na prace projektowe 9. Ryzyko to zale no prawdopodobie stwa wyst pienia zdarzenia i ewentualnych jego skutków, to mo liwo wyst pienia zdarze mog cych przynie kl sk lub powodzenie realizowanego przedsi wzi cia. Ryzyko dla projektu stanowi specyficzne wydarzenia, których konsekwencje mog doprowadzi do uniemo liwienia realizacji przedsi wzi cia. Do wiadczenia płyn ce z realizacji projektów na przestrzeni kilkunastu lat pozwalaj definiowa ryzyko jako zdarzenia, których nikt nie potrafi przewidzie, a które zrujnowały wiele renomowanych firm i zachwiały wiar w stabilno ekonomii 10. Wa nym poj ciem, które nale y wyja ni przy definiowaniu ryzyka jest niepewno. Termin ten cho cz sto stosowany zamiennie z ryzykiem, oznacza przypadkowo, a nie prawdopodobie stwo. Ryzyko jest prawdopodobie stwem wyst pienia zjawiska mog cego przynie niekorzystne wyniki projektu, natomiast niepewno jest poziomem wiary w osi gni cie zało onych celów. Innymi słowy niepewno oznacza b dzie wiar, lub jej brak w sukces realizowanego przedsi wzi cia, natomiast ryzyko jest stopniem prawdopodobie stwa wyst pienia zdarzenia, którego nie jeste my w stanie przewidzie, a które mo e mie kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Poza tym ka dy projekt zwi zany jest ze wspomnian niepewno ci, mog by projekty podobne, lecz nie ma dwóch jednakowych projektów, st d w przeciwie stwie do procesów, z góry nie mo na zało y takich samych działa dla ró nych projektów 11. Ryzyko w projekcie jest zło onym zagadnieniem ze wzgl du na jego wielopłaszczyznowo, co w przypadku projektów informatycznych sprowadza si do technologii, skomplikowanych 8 K. Fraczkowski, Zarz dzanie projektami informatycznymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003: s T.T. Kaczmarek, Zarz dzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, O rodek Doradztwa I Doskonalenia Kadr, Gda sk 1999: s N. Mingus, Zarz dzanie projektami, Helion, Gliwice 2002: s P. Wust, Niepewno i ryzyko, PWN, Warszawa 1995: s. 6.

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, procesów wytwórczych, wpływu zagadnie natury prawnej na, otoczenie konkurencyjne, silny wpływ czynnika ludzkiego na proces zbierania wymaga oraz proces wytwórczy 12. Na ryzyko składa si szereg czynników, których najcz ciej nie jeste my w stanie przewidzie, a które maj wpływ na wszystkie etapy zarz dzania projektem. Wa ne jest, aby umie rozpoznawa ryzyko, a nast pnie jemu przeciwdziała. Nale y mie wiadomo wszystkich mo liwych zagro e dla projektu, umie znale ró nic pomi dzy tym, co zostało zaplanowane, a tym, co mo e si przydarzy podczas realizacji prac projektowych. Wówczas mo na redukowa zagro enie, wady procesu planowania oraz niedoskonało ci prac projektowych. W celu rozpoznania ryzyka, nale y przede wszystkim rozró nia kategorie ryzyka, których podobnie jak samych definicji jest wiele. W ogólnej klasyfikacja ródeł ryzyka wyró nione zostały ródła wewn trzne, narzucone oraz wprowadzone. Zagro enia płyn ce z wewn trz zwi zane s z charakterem wprowadzanej zmiany i zasi giem jej wpływu na dotychczasowe funkcjonowanie organizacji. Mo na tu zaliczy na przykład bariery ludzkie, jak niech pracowników do wprowadzenia zmian, a co za tym idzie opó nienia, utrudnienia w realizacji prac projektowych. Natomiast ródła narzucone wi si z uwarunkowaniami realizacyjnymi projektu, jak technologie, koszt, czas, które mog decydowa o realno ci wykonania przedsi wzi cia. ródła narzucone maj najwi kszy wpływ na sukces przedsi wzi cia i stanowi o wykonalno ci projektu. Ryzyko wprowadzone wynika z braku wiedzy, profesjonalizmu, czy zaniedba w działaniu osób realizuj cych projekt 13. Inny podział zakłada wyst powanie ryzyka: 14 gospodarczego zwi zanego jest z działalno ci przedsi biorstwa. Poniewa rynek, na którym działaj organizacje ulega ci głym zmianom, ryzyko gospodarcze jest nieodł cznym elementem pracy ka dego przedsi biorcy. Ryzyko gospodarcze odnosi si do podejmowania decyzji dotycz cych rozwoju firmy oraz wiadomo ci konsekwencji dokonywanych wyborów, których wyrazem jest pieni dz jego zysk lub strata; siły wy szej, czyli wypadków losowych, na które nie ma wpływu i których nie mo na przewidzie, jak kl ski, awarie techniczne, wypadki transportowe, wypadki losowe w sferze finansowej, jak ryzyko spadku kursu walut, mier lub choroba osób realizuj cych projekt, czy kontrahentów. Ryzyko siły wy szej wiadczy o skali niepewno ci, z jak podejmowane s decyzje dotycz ce przyszło ci; transportowego zwi zanego z wszelkimi drogami transportu, które odnosi si do prawdopodobie stwa uszkodzenia lub zagini cia przewo onego towaru, który niezb dny jest do terminowego wykonania prac; zwi zanego z cen, które skupia w sobie rezultat działalno ci firmy. W ród aspektów tego rodzaju ryzyka wyró nia si ryzyko zwi zane ze zbyt nisk lub zbyt wysok cen, co wpływa na efektywno transakcji. Ryzyko zwi zane z cen mo e by tak e zwi zane z terminem wykonania projektu, wówczas dotyczy ceny produktu w momencie podpisania umowy, a cen w momencie zako czenia prac projektowych; w systemie płatno ci zwi zanego z kredytami. Realizuj c projekt nie jeste my w stanie wywi zywa si ze zobowi za wobec banków. Obok kredytów ryzyko w systemie płat- 12 P. Wróblewski, Zarz dzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion, Gliwice 2005: s Z. Szyjewski, Zarz dzanie projektami informatycznymi, Placet, Warszawa 2001: s T.T. Kaczmarek, Zarz dzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, O rodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gda sk 1999: s. 16

5 194 Aleksandra Radomska-Zalas Kluczowe aspekty zarz dzania ryzykiem projektów informatycznych no ci to tak e brak płynno ci, czyli bark mo liwo ci realizacji płatno ci wynikaj cych z rozlicze, czy rozrachunków; walutowego zwi zanego z pogorszeniem si sytuacji finansowej na skutek niekorzystnego kursu walut, w wyniku czego mo e nast pi zmniejszenie nale no ci lub wzrost zobowi za w transakcjach przeliczanych walutowo. Ryzyko mo na równie podzieli na ryzyko projektu oraz dla projektu. Pierwsza z kategorii dotyczy wykonania projektu z powodzeniem, co wynika z dotychczasowych do wiadcze z podobnymi projektami, z rozmiarów projektu i innych czynników. Najcz ciej ta kategoria jest etapem dyskusji na temat wykonalno ci projektu, która przeprowadzania jest w fazie inicjacji prac projektowych. Ryzyko projektu okre lane jest te mianem ryzyka portfolio, którego zarz dzanie ł czy si z ocen powodzenia pojedynczego projektu na podstawie czynników, które okre laj stopie dopasowania danego projektu do pozostałych aktualnie realizowanych. Druga kategoria, czyli ryzyko dla projektu, obejmuje wydarzenia mog ce mie negatywny wpływ na powodzenie projektu. Wydarzenia s spisywane i oceniany jest ich ewentualny wpływ na projekt. Je li oka e si, ze ryzyko jest wysokie wykonuje si plan alternatywny. Ta kategoria ryzyka jest wykorzystywana podczas procesu planowania projektu 15. Wskazuj rodzaje ryzyka, mo na równie dokona klasyfikacji według pochodzenia oraz natury ryzyka 16. W przypadku podziału według pochodzenia mamy do czynienia z poj ciem otoczenia, czyli okre lamy, jaki wpływ na powodzenie projektu ma jego otoczenie. Przykładem ryzyka tej grupy mo e by wymaganie stawiane przez klienta dotycz ce zbudowania aplikacji przy wykorzystaniu oprogramowania, które nie było u ywane przez zespół projektowy. Wówczas najbli sze otoczenie stanowi powa ny problem, mog cy prowadzi do niewykonania postawionych zada. Innymi słowy, korzystaj c z tej klasyfikacji nale y analizowa jaki wpływ na realizacje projektu maj czynniki z jego otoczenia. Podział według natury ryzyka wi e si z jego istot, cechami charakterystycznymi. Najcz ciej wymienianym ryzykiem tej kategorii dla projektów informatycznych jest technologia, a szczególnie konieczno wykorzystywania nowinek technicznych, nowego, nieznanego j zyka programowania itp. Ryzyko tej kategorii najcz ciej uwidacznia si w przypadku, kiedy kilka zespołów pracuje nad ró nymi elementami projektu i nast puje moment poł czenia poszczególnych komponentów, które cz sto tworzone s w ró nych technologiach, na odr bnych zasadach technicznych. Standard zarz dzania ryzykiem 17 przewiduje ogólny podział ryzyka na zagro enia zewn trzne i wewn trzne, który prowadzi do szerszego podziału na poszczególne rodzaje ryzyka, jak ryzyko strategiczne, finansowe, operacyjne, niebezpiecze stwa, itp. (rys. 1). Zakres ryzyka, obejmuje swoim zasi giem wszystkie aspekty projektu, co wiadczy o ogromnej wadze wpływu zagro e na realizacj przedsi wzi. Ryzyka strategiczne zwi zane s z długoterminowymi celami firmy, przez co rozumie mo na ryzyko ze zagro enia ze strony konkurencji (ju istniej cej, jak i nowopowstałej), zmiany w zapotrzebowaniu na efekt ko cowy projektu (od strony bran y, w której projekt jest realizowany, jak i od strony klientów). Ryzyka operacyjne zwi zane s z codziennym funkcjonowaniem firmy, czyli aspektami prawnymi, kulturowymi, ale i gospodarka magazynow. O ryzykach operacyjnych mo na powiedzie, e s kategori o mo liwo ci do szybkiej identyfi- 15 N. Mingus, Zarz dzanie projektami, Helion, Gliwice 2002: s P. Wróblewski, Zarz dzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion, Gliwice 2005: s Federation of European risk management associations, Standard Zarz dzania Ryzykiem, AIRMIC, ALARM, IRM: 2002: s. 3.

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, kacji i zapobiegania ich negatywnym efektom. Ryzyka finansowe zwi zane s z głownie z form finansowania projektu oraz niewła ciw kontrol finansów projektu, jak i wykorzystaniem kapitału organizacji. Niebezpiecze stwa s najtrudniejsze do przewidzenia, gdy w ich skład zalicza si najmniej stabilne elementy, jak otoczenie, które wci si zmienia, nieprzewidywalne siły przyrody, dostawców, którzy mog opó nia swoje dostawy. RYZYKA FINANSOWE STOPY PROCENTOWE KURSY WYMIANY WALUT RYZYKO KREDYTOWE RYZYKA STRATEGICZNE KONKURENCJA ZMIANY W RÓD KLIENTÓW ZMIANY W BRAN Y ZMIANY POPYTU INTEGRACJA PRZEJ TYCH I POŁ CZONYCH SPÓŁEK PŁYNNO ORAZ PRZEPŁYWY PIENI NE BADANIA I ROZWÓJ KAPITAŁ INTELEKTUALNY CZYNNIKI WEWN TRZNE KSI GOWO SYSTEMY INFORMATYCZNE ŁA CUCH ZAOPATRZENIOWY REKRUTACJA DOST P PUBLICZNY PRACOWNICY MAJ TEK PRODUKTY I USŁUGI USTAWODASTWO KULTURA SKŁAD ZARZ DU RYZYKA OPERACYJNE Rysunek 1. Przykładowe czynniki ryzyka ródło: Federation of European risk management associations, Standard Zarz dzania Ryzykiem, s. 4.

7 196 Aleksandra Radomska-Zalas Kluczowe aspekty zarz dzania ryzykiem projektów informatycznych 3. Kluczowe czynniki zarz dzania ryzykiem projektów informatycznych Za powodzenie projektów informatycznych odpowiada przede wszystkim zapewnienie odpowiednich warunków do ich realizacji oraz eliminacja czynników mog cych negatywnie wpłyn na przedsi wzi cie. ródła elementów decyduj cych o rezultacie prac projektowych s ró norodne i zastosowanie odpowiednich technik pozwalaj cych na ich identyfikacj zwi ksza szanse powodzenia prac. Organizacja The Standish Group od 1985 roku gromadzi informacje o projektach informatycznych realizowanych w przedsi biorstwach o ró nej wielko ci. Uwa ana jest za wiarygodne ródło diagnoz zastosowa przedsi wzi informatycznych oraz prognoz przyszłych trendów. W ród kluczowych czynników, które decyduj o pora ce lub powodzeniu realizacji projektów informatycznych, The Standish Group wymienia 18 : zaanga owanie u ytkownika ko cowego, poparcie kierownictwa, jasne wymagania dotycz ce cało ci projektu, prawidłowe planowanie, realistyczne oczekiwania, krótkie okresy mi dzy punktami w złowymi, kompetentny personel, identyfikowanie si z projektem, jasna misja i wizja i cel projektu, ci ko pracuj cy zespół, oddany personel. Ta sama organizacja dowodzi, e tylko 10% projektów ko czy si zgodnie z planem, czyli a 90% projektów przekracza ramy bud etu i czasu, przy czym 30% projektów przekracza planowany czas zrealizowania projektu od 1 do 100%. Natomiast 20% projektów przekracza zaplanowany czas od 100 do 200% a 10% projektów przekracza zaplanowany czas o ponad 200%. Przekroczenie terminu powoduje, e rosn nakłady potrzebne do zrealizowania projektu, ilo zu ywanych materiałów, czas pracowników, pieni dze firmy. Według tych samych bada a 30% podj tych projektów nigdy nie dobiega ko ca. Ryzyko jest najcz ciej trudne do przewidzenia, a jego skutki mog doprowadzi do zniwelowania wieloletnich działa. St d tak wa ne jest, aby zna mechanizmy zarz dzania ryzykiem. Zarz dzanie ryzykiem to usystematyzowane metody identyfikacji i pomiaru zagro e, a tak e opracowanie, dobranie i koordynowanie rozwi za pozwalaj cych zaj si czynnikami zagra aj cymi. Proces zarz dzania ryzykiem mo emy zdefiniowa jako poszukiwanie i podejmowanie działa, które powinny zabezpiecza przed poniesieniem strat wi kszych ni te, które dopuszcza przyj ty przez organizacj poziom bezpiecze stwa 19. Podczas zarz dzania ryzykiem nale y okre- li niepo dane konsekwencje podejmowanych decyzji oraz prawdopodobie stwo ich wyst pienia, ale tak e straty, które mog wyst pi na skutek bł dnych wyborów. Je li w por zorientujemy si o zaistniałym zagro eniu i b dziemy mieli gotowy plan działania w sytuacji krytycznej, nie b dzie konieczno ci przerwania prac projektowych, a jedynie ich modyfikacji. Przez wiadomo 18 Standishgroup.com. 19 Association for Project Manager, The Body of Knowledge, pod red. M. Dixon, APM wydanie IV, Warszawa 2000: s

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, ryzyka rozumie si zdolno do obiektywnej analizy niepewno ci przebiegu procesów zachodz cych w wiecie przez dan jednostk oraz zawodno ci jej działa 20. W ramach zarz dzania, organizacja w sposób metodyczny rozwi zuje problemy zwi zane z ryzykiem, które jest nierozł cznym elementem jej działalno ci. Według Standardu Zarz dzania Ryzykiem proces ten powinien by ci głym i stale udoskonalanym, który obejmuje zarówno strategi organizacji, jak i procedury jej wdra ania. Powinien w sposób metodyczny rozwi zywa wszelkie kwestie zwi zane z zagro eniami dla organizacji, w tym tak e procedury realizowania przez organizacj przedsi wzi 21. Według Standardu proces zarz dzania ryzykiem powinien przebiega według etapów zaprezentowanych na rys. 2. Cele strategiczne przedsi biorstwa Ocena ryzyka Analiza ryzyka Identyfikacja ryzyka Opis ryzyka Pomiar ryzyka Ewaluacja ryzyka Formalny audyt Zmiany Informowanie o ryzyku Zagro enia i szanse Decyzja Post powanie wobec ryzyka Monitorowanie Rysunek 2. Proces zarz dzania ryzykiem ródło: Federation of European risk management associations, Standard Zarz dzania Ryzykiem, s W. Sztumski, Ryzyko i wiadomo ryzyka, Fundacja Edukacyjna Transformacje, Warszawa 1994: s Federation of European risk management associations, Standard Zarz dzania Ryzykiem: s. 7.

9 198 Aleksandra Radomska-Zalas Kluczowe aspekty zarz dzania ryzykiem projektów informatycznych Zarz dzanie ryzykiem powinno stanowi integraln cz ka dego projektu, stanowi przeło- enie teorii na konkretne cele taktyczne, prowadz ce do zapobiegania i ograniczania niekorzystnych dla przedsi wzi cia działa. Proces zarz dzania ryzykiem ma prowadzi do osi gania korzy- ci z realizowanych projektów. Na proces zarz dzania ryzykiem składa si szereg cyklicznie powtarzanych działa 22 : identyfikowanie, ocena, zapobieganie i monitorowanie. W przypadku identyfikacji okre lamy ewentualne problemy w realizacji projektu, od momentu zaistnienia problemu po jego rozwi zanie i prowadzimy dokumentacj tej fazy zarz dzania ryzykiem. Ocena ryzyka polega na oszacowaniu wyst pienia problemu i jego konsekwencji. Etap zapobiegania ma prowadzi do sporz dzenia planu działania w przypadku wyst pienia kłopotów w realizacji procesu i jest przygotowywany osobno dla ka dego z wymienionych w etapie oceny problemu. Ostatnim etapem jest monitorowanie, które jest nieodzown cz ci zarz dzania ryzykiem, a polega na kontrolowaniu ocen i ich zmienno ci, ich wpływie na realizacj projektu oraz dokumentowaniu całego procesu. Cz sto zdarza si, e który z elementów procesu zarz dzania ryzykiem jest pomijany, przestawiana jest kolejno, czy jest niewła ciwie wdra any, co prowadzi do problemów z realizacj projektu. Nale y jednak zwraca szczególn uwag na realizacj wszystkich etapów procesu zarz dzania ryzykiem zgodnie z okre lon kolejno ci i po wi ceniem ka demu z nich nale ytej uwagi. Kolejne etapy musz by jednak odpowiednio zdefiniowane, na co składa si precyzyjne okre lenie materiałów wej ciowych, narz dzi i technik oraz rezultatów ka dej fazy. Nale y zadba o szczegółowe procedury dla wykonania ka dego etapu, o odpowiedni dokumentacj i zasady informowania o rezultatach, co zawarte jest tak e w wymienionych najwa niejszych cechach i zarazem wskazówkach prawidłowego procesu zarz dzania ryzykiem: nie pomija si adnego etapu procesu; etapy procesu przeprowadza si we wła ciwej kolejno ci; wszystkie etapy s równie wa ne; proces jest dobrze uporz dkowany; proces jest powtarzalny; proces jest ci gły; proces rozpoczyna si na wczesnym etapie cyklu ycia projektu; proces aktualizuje si dla ka dego etapu projektu oraz przy ka dej istotnej zmianie planu bazowego projektu 23. Zarz dzaj c ryzykiem nale y pami ta, e nie jest to proces łatwy, aczkolwiek istnieje wiele technik i metod umo liwiaj cych sprawne jego realizowane. Przede wszystkim wymagana jest wiadomo celu, do którego zmierza organizacja oraz obserwacja otoczenia, które ulega ci głym zmianom, a które ma du y wpływ na przebieg prac. Proces zarz dzania ryzykiem projektów informatycznych powinien uwzgl dnia klika faz. Nale y rozpocz prace od okre lenia celu przedsi wzi cia, a nast pnie zweryfikowa stan faktyczny organizacji i okre li ewentualne problemy. Badanie stanu organizacji umo liwia poprzez analiz istniej cych procedur działania, opracowanie listy zada, których wykonania wymaga wprowadzenie reorganizacji. Poza tym mo liwa jest ocena skali projektu, jak i wymaganego bud etu, czy terminów. Kolejn faz jest opracowanie kon- 22 Z. Szyjewski, Zarz dzanie projektami informatycznymi, Placet, Warszawa 2001: s Association for Project Manager, The Body of Knowledge, pod red. M. Dixon, APM wydanie IV, Warszawa 2000: s. 40.

10 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, cepcji informatyzacji organizacji, czyli okre lenie typu projektu, wybór systemu informatycznego oraz modelowanie jego konfiguracji. Nast pnie rozpocz nale y faz realizacji systemu, która powinna uwzgl dnia uwarunkowania organizacji, której dotyczy zmiana. Etap ten zakłada równie instalacj oprogramowania i co si z tym wi e szkolenia u ytkowników, jak i testowanie i wdro enie produktu ko cowego prac projektowych. Zarz dzanie ryzykiem powinno swoim zasi giem obejmowa tak e ostatni etap realizacji projektu, czyli konserwacj i rozwój systemu, który zakłada modyfikacje oprogramowania oraz rozbudow, tak oprogramowania i sprz tu. Zarz dzaj c ryzykiem w projekcie i uwzgl dniaj c kolejne fazy realizacji mo na wyszuka najtrafniejszego, najbardziej optymalne rozwi zania, co w konsekwencji przejawia si pełn akceptacj organizacji i sukcesem prac projektowych Podsumowanie Ryzyko stanowi nieodzowny elementem realizacji prac projektowych i nale y zwraca na nie szczególn uwag podczas wykonywania zada składaj cych si na przedsi wzi cie. Proces zarz dzania ryzykiem nabiera coraz szerszego znaczenia i staje si integraln cz ci realizacji przedsi wzi informatycznych. Poprzez identyfikacj i analiz czynników ryzyka mo na wyeliminowa lub zmniejszy prawdopodobie stwo, zminimalizowa ich negatywny wpływ lub zmaksymalizowa prawdopodobie stwo pozytywnych zdarze. Wła ciwa ocena wszelkich czynników ryzyka dla przedsi wzi cia mo e bowiem decydowa o wykonalno ci zada. Jako kluczowe elementy zarz dzania ryzykiem nale y wskaza : powi zanie celów organizacji z celami projektu. Element ten wymaga analizy stanu oraz strategii przedsi biorstwa realizuj cego projekt tak, aby zadania projektu wprowadzały zmian we wła ciwym zakresie, zgodnym z planami firmy. polityka zarz dzania ryzykiem. Powinna obejmowa zakres zarz dzania ryzykiem, zakres odpowiedzialno ci, jak i jednolite zasady zarz dzania ryzykiem obowi zuj ce dla całej organizacji. zaanga owanie zespołu projektowego oraz klienta w proces zarz dzania ryzykiem. Opracowanie odpowiednich reguł pozwala dokona podziału zakresu odpowiedzialno ci oraz decyzyjno ci w projekcie, co umo liwia sprawniejszego nim zarz dzanie. metodyka zarz dzania ryzykiem. Metodyka okre la zbiór zasad, list kroków które nale y wykona, aby wpłyn na sprawniejsze i efektywniejsze zarz dzanie czynnikami zagra aj cymi realizacji prac projekcie. wiedza o zarz dzaniu ryzykiem. wiadomo zagro e jest istotnym elementem z punktu widzenia zarz dzania ryzykiem, gdy pozwala na zwrócenie uwagi na czynniki, które mog utrudni lub uniemo liwi wykonanie projektu. W zale no ci od rodzaju projektu, do wiadczenia zespołu projektowego, czy planowanego bud etu, podczas realizacji prac projektowych mo na wybra zró nicowane metody zarz dzania ryzykiem. Kryterium doboru techniki mo e by równie czas, czy zaawansowanie technologiczne organizacji realizuj cej projekt. Bez wzgl du jednak na to, która metodyka zostanie zastosowana, podczas realizacji prac projektowych wymagane jest skupienie uwagi na relacje zachodz ce pomi dzy procesem zarz dzania projektem, a zarz dzania ryzykiem. Pierwszy z procesów stanowi kluczowy element realizacji planów i zało e projektu, drugi z kolei pozwala wykaza zagro e- 24 T. Proctor, Twórcze rozwi zywanie problemów, Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gda sk 2002: s. 84.

11 200 Aleksandra Radomska-Zalas Kluczowe aspekty zarz dzania ryzykiem projektów informatycznych nia, usystematyzowa je oraz okre li prawdopodobie stwo ich wyst pienia oraz ewentualne starty, które mog powsta w wyniku pojawienia si czynników ryzyka. Wzajemne przenikanie si, wzajemne uwzgl dnianie wymienionych procesów umo liwia sprawniejsze realizowanie projektu oraz mo liwo efektywniejszej pracy zespołu projektowego. Innymi słowy wykonuj c działania zwi zane tak z koordynowaniem projektu, jak i ryzyka, nale y uwzgl dnia zale no ci obu procesów, co w konsekwencji przejawia si realizacj projektów informatycznych z sukcesem. Bibliografia [1] Association for Project Manager, The Body of Knowledge, pod red. M. Dixon, APM wydanie IV, Warszawa 2000: s [2] Chong Y.Y, Brown E.M, Zarz dzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001: s. 16. [3] Federation of European risk management associations, Standard Zarz dzania Ryzykiem, AIRMIC, ALARM, IRM: 2002: s [4] Flasi ski M., Zarz dzanie projektami informatycznymi, PWN, Warszawa 2006: s [5] Fraczkowski K., Zarz dzanie projektami informatycznymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003: s [6] Kaczmarek T.T., Zarz dzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, O rodek Doradztwa I Doskonalenia Kadr, Gda sk 1999: s [7] Mingus N., Zarz dzanie projektami, Helion, Gliwice 2002: s [8] Proctor T., Twórcze rozwi zywanie problemów, Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gda sk 2002: s. 84. [9] Sztumski W., Ryzyko i wiadomo ryzyka, Fundacja Edukacyjna Transformacje, Warszawa 1994: s. 14. [10] Szyjewski Z., Zarz dzanie projektami informatycznymi, Placet, Warszawa 2001: s [11] Wróblewski P., Zarz dzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion, Gliwice 2005: s. 86. [12] Wust P., Niepewno i ryzyko, PWN, Warszawa 1995: s. 6. [13] Zarychta J., Przygotowanie i zarz dzanie projektem UE. Zastosowanie metodologii struktury logicznej Łód, 2008: s. 8. [14] urek B., Zarz dzanie ryzykiem z wykorzystaniem oprogramowania wspomagaj cego RMS, Materiały I Konferencji Project Management Do wiadczenia i Metody, Gda sk 1999: s. 15. [15] Standishgroup.com

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si :

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH)

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) ANNA KACZMAREK MAGDALENA BYCZKOWSKA Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Streszczenie W niniejszym artykule skupiono si

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem dzia alno ci gospodarczej Management of economic activity s risk

Zarz dzanie ryzykiem dzia alno ci gospodarczej Management of economic activity s risk Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Olga Rytel Akademia Podlaska w Siedlcach Zarz dzanie ryzykiem dzia alno ci gospodarczej Management of economic

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA

FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA Streszczenie Faktoring jest nowoczesnym zewn trznym ródłem finansowania, odgrywaj cym coraz wa niejsz rol w finansowaniu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo