Polska-Morąg: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Morąg: Produkty farmaceutyczne 2015/S 238-432023. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1 / 33 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Morąg: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dąbrowskiego 16, tel.: / , fax: , NIP , REGON , KRS: , Sąd rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowe ul. Dąbrowskiego 16 Punkt kontaktowy: Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dąbrowskiego 16, Morąg, Budynek administracji, pokój nr 18 Osoba do kontaktów: Iwona Panasiuk Morąg POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: sp. z o.o. Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawę produktów leczniczych 34/2015. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy 1 / 33

2 2 / 33 II.1.3) II.1.4) II.1.5) Kod NUTS PL62 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa produktów leczniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (pakiet) stanowi: Pakiet nr: Opis: 1 Temat: Odżywki; 2 Temat: Paski do glukometru; 3 Temat: Zestaw do wykrywania bakterii w moczu; 4 Temat: Zestaw bakteriologiczny transportowy; 5 Temat: Leki wybrane; 6 Temat: Gazy medyczne; 7 Temat: Tabletki wybrane; 8 Temat: Leki wybrane; 9 Temat: Ampułko-strzykawki z nadroparyną; 10 Temat: Surowce farmaceutyczne; 11 Temat: Płyny infuzyjne opakowania stojące; 12 Temat: Albuminy; 13 Temat: Antybiotyki cz. 1; 14 Temat: Antybiotyki cz. 2; 15 Temat: Antybiotyki cz. 3; 16 Temat: Antybiotyki cz. 4; 17 Temat: Antybiotyki cz. 5; 18 Temat: Antybiotyki cz. 6; 19 Temat: Antybiotyki cz. 7; 20 Temat: Leki cz. 1; 21 Temat: Leki cz. 2; 22 Temat: Leki cz. 3; 23 Temat: Leki cz. 4; 24 Temat: Leki cz. 5; 25 Temat: Leki cz. 6; 26 Temat: Leki cz. 7; 27 Temat: Leki cz. 8; 28 Temat: Leki cz. 9; 29 Temat: Leki cz. 10; 30 Temat: Leki cz. 11; 31 Temat: Leki cz. 12; 32 Temat: Leki cz. 13; 33 Temat: Leki cz. 14; 34 Temat: Leki cz. 15; 35 Temat: Leki cz. 16; 2 / 33

3 3 / 33 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) 36 Temat: Leki cz. 17; 37 Temat: Leki cz. 18; 38 Temat: Leki cz. 19; 39 Temat: Leki cz. 20; 40 Temat: Leki cz. 21; 41 Temat: Leki cz. 22; 42 Temat: Insuliny cz. 1; 43 Temat: Insuliny cz. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: ,85 PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Odżywki 1 Bebilon pepti 1 prosz.450 g op 15; 2 Bebilon pepti 2 prosz.450 g op 3; 3 Mleko Bebiko RTF 90 ml op 960; 4 Bebiko g op 10. Dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Część nr: 2 Nazwa: Paski do glukometru 3 / 33

4 4 / 33 1 Paski do glukometru umożliwiające pomiar glikemii we krwi kapilar op 500 nej, żylnej i tętniczej,zakres oznaczenia mg/dl, czas pomiaru 5 s, wielkość próbki 0,5 ul, autocoding,automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska, funkcja wyrzutu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx paska testowego, dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi PTD na 2013 rok. Część nr: 3 Nazwa: Zestaw do wykrywania bakterii w moczu Zestaw do wykrywania bakterii w moczu szt 520. Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4 zestaw bakteriologiczny transportowy Pałeczki do pobierania wymazów w probówce z podłożem transportowym szt 600. Część nr: 5 Nazwa: Leki wybrane Furosemidum 20 mg / 2 ml inj. X 1 fiol. fiol Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6 gazy medyczne 4 / 33

5 5 / 33 Nitrogenium oxydulatum a 7 kg op 10 Dwutlenek węgla M a 7,5 kg op 3. Część nr: 7 Nazwa: Tabletki wybrane Gliclazyd MR 60 mg x 60 tabl op 42 Trimetazydyna MR 35 mg x 90 tabl op 7 Perindopril argininum 5 mg x 90 tabl op 29 Perindopril argininum 10 mg x 90 tabl op 6 Indapamid 1,5 mg x 90 tabl op 11 Perindopril argininum + indapamid 2,5 mg/0,625 mg x 90 op 1 Perindopril argininum + indapamid 5mg/1,25 mg x 90 op 1 Perindopril argininum + indapamid 10 mg/2,5 mg x 90 tabl op 1 Perindopril argininum + amlodipinum 5 mg / 5 mg x 90 tabl op 6 Perindopril argininum + amlodipinum 5 mg/10 mg x 90 tabl op 3 Perindopril argininum + amlodipinum 10mg /5 mg x 90 tabl. op 3 Perindopril argininum + amlodipinum 10 mg / 10 mg x 90 tabl op 3 Indapamidum + amlodipinum 1,5 mg + 5 mg x 90 tabl. op 1 Indapamidum + amlodipinum 1,5 mg + 10 mg x 90 tabl. op 1 Iwabradyna 5 mg x 112 tabl. op 1 Iwabradyna 7,5 mg x 112 tabl. op 1 Perindopril argininum + indapamid + amlodipinum 5/1,25/5 mg x 90 op 1 Perindopril argininum + indapamid + amlodipinum 5/1,25/10 mg x 90 op 1 Perindopril argininum + indapamid + amlodipinum 10/2,5/5 mg x 90 op 1 Perindopril argininum + indapamid + amlodipinum 10/2,5/10 mg x 90 op 1. Część nr: 8 Nazwa: Leki wybrane Enoxaparinum natrium 0,1 g/ 1 ml x 1 fiol a 3 ml op 720 Enoxaparinum natrium 0,02 g/ 0,2 ml x 10 amp-strzyk.0,2 ml op 40 Enoxaparinum natrium 0,04 g/ 0,4 ml x 10 amp-strzyk.0,4 ml op 110 Enoxaparinum natrium 0,06 g/ 0,6 ml x 10 amp-strzyk.0,6 ml op 20 Natrii valproas,acidum valproicum 0,1998 g+0,087 g x 30 tabl. o przedł. dział op 80 5 / 33

6 6 / 33 Natrii valproas,acidum valproicum 0,333 g+0,145 g x 30 tabl. o przedł. dział op 150 Natrii valproas 400 mg / 4 ml x 4 fiol.a 4 ml z rozpuszczalnikiem op 33 Clopidogrelum 75 mg x 28 tabl op 53 Clopidogrelum 300 mg x 28 tabl op 5. Część nr: 9 Nazwa: Ampułko-strzykawki z nadroparyną Nadroparinum calcium j.m./ml x 10 amp. a 5 ml op 85 Nadroparinum calcium j.m./ 0,3 ml x 10 amp-strzyk. 0,3 ml op 20 Nadroparinum calcium j.m./ 0,4 ml x 10 amp-strzyk. 0,4 ml op 15 Fondaparinux sodium 2,5 mg ampułko-strzykawka x 10 op 3. Część nr: 10 Nazwa: Surowce farmaceutyczne Lidocainum hydrochloricum subst. g 180 Neomycinum sulfuricum subst. g 10 Gentamycinum sulfuricum subst. g 10 Calcium carbonicum praecipitatum subst g Argentum nitricum subst. g 15 Talcum venetum subst. kg 7 Zincum oxydatum subst. kg 13 Amylum triticum subst 250 g op 46 Vaselinum album ung. kg 110 Lanolinum anhydricum ung. kg 90 Solutio Jodi Spirituosa 100 g op 3 Glicerolum liq. kg 2 Paraffinum liquidum a 800 g op 17 Spirytus salicylowy a 800 g op 6 Spirytus skażony hibitanem 0,5 % 1 l op 10 Saccharum lactis subst. g 100 Glucosum subst. 75 g op 10 Benzyna apteczna 1l op 16 Formaldehydi solutio 10 % x ml op / 33

7 7 / 33 Część nr: 11 Nazwa: Płyny infuzyjne opakowanie stojące wyposażone w dwa porty wolne od drobnoustrojów Aqua pro inject ml szt Aqua pro inject. 250 ml szt Aqua pro inject. 500 ml szt 110 Glucosum 10 % 250 ml szt 50 Glucosum 10 % 500 ml szt 250 Glucosum 5 % 100 ml szt 100 Glucosum 5 % 250 ml szt 500 Glucosum 5 % 500 ml szt 1650 Glucosum 5 % + Natrium chloratum 0,9 % 2:1,250 ml szt 390 Glucosum 5 % + Natrium chloratum 0,9 % 2:1,500 ml szt 460 Mannitolum 15 % 100 ml szt 380 Natrium chloratum 0,9 % ml szt 130 Natrium chloratum 0,9 % 100 ml szt Natrium chloratum 0,9 % 250 ml szt Natrium chloratum 0,9 % 500 ml szt Płyn wieloelektrolitowy 500 ml szt Płyn Ringera 500 ml szt 100 Dekstran % 500 ml szt 3 Glicyna 1,5 % worek ml szt 10 Hydroxyethylamylum 10 % 100 mg/ml 500 ml szt 5 Paracetamolum 10 mg / ml x 10 fiol.a 100 ml r-r do infuzji op 270. Część nr: 12 Nazwa: Albuminy Albumini humani 20 % r-r do infuzji 50 ml 200 g/l szt / 33

8 8 / 33 Część nr: 13 Nazwa: Antybiotyki cz.1 Amoxicillin+ Clavulanic acid 1 g + 0,2 g s.subst. Inj i.v. szt 9500 Amoxicillin+ Clavulanic acid 0,5 g + 0,1 g s.subst. Inj i.v. szt 210 Amoxicillin+ Clavulanic acid 875 mg mg x 14 tabl. op 20 Amoxicillin+ Clavulanic acid 500 mg mg x 21 tabl. op 90. Część nr: 14 Nazwa: Antybiotyki cz. 2 1 Amikacinum 125 mg/ml x 1 fiol a 2 ml inj.i.v,i.m. szt Amikacinum 250 mg/ml x 1 fiol a 2 ml inj.i.v,i.m. szt Cefotaximum 1 g s.subst. Inj. i.v.,i.m. x 1 fiol. szt Cefuroximum 1,5 g inj. i.v.,i.m.x 1 fiol. szt Cefuroximum 750 mg inj. i.v.,i.m.x 1 fiol. szt Ceftazydym 1 g x 1 fiol. szt Ceftriaxonum 1g x 1 fiol. szt Cefazolinum 1 g proszek do sporz.r-ru do wstrzyk. i infuzji szt Część nr: 15 Nazwa: Leki wybrane cz.3 Theophyllinum 1,2 mg / ml a 250 ml,r-r do infuzji op Część nr: 16 Nazwa: Antybiotyki cz.4 Ciprofloxacinum 2 mg/ml inj.r-r do inf.a 100 ml x 1 flakon op (w postaci monowodzianu chlorowodorku ciprofloksacyny). 8 / 33

9 9 / 33 Część nr: 17 Nazwa: Antybiotyki cz. 5 Imipenem + Cilastatin sodium 0,5 g+0,5g x 1fiol. op Część nr: 18 Nazwa: Antybiotyki cz.6 Metronidazolum 5 mg / ml x 100 ml op 550. Część nr: 19 Nazwa: Antybiotyki cz. 7 Colistimethatum natricum s.subst j.m. x 1 fiol. fiol 540. Część nr: 20 Nazwa: LEKI cz.1 1 Amoxicillinum 500 mg x 16 tabl. rozp op 3 2 Ampicillinum 1g x 1fiol. s.subst. Inj. i.v.,i.m. op Benzylopenicillinum s. subst j.m. x fiol. op Benzylopenicillinum s. subst j.m. x fiol. op Doxycyclinum 100 mg x 10 kaps op 20 6 Doxycyclinum 20 mg / ml x 10 amp a 5 ml op 85 7 Erythromycinum 200 mg x 16 tabl. op 2 9 / 33

10 10 / 33 8 Erythromycinum intravenosum 300 mg x fiol. op 10 9 Roxitromycinum 100 mg x 10 tabl. op 1 10 Roxitromycinum 150 mg x 10 tabl. op 1 11 Estazolam 2 mg x 20 tabl op 6 12 Diazepanum 5 mg x 20 tabl. op Oxazepamum 10 mg x 20 tabl. op 9 14 Clonazepamum 1 mg / ml x 10 amp.a 1 ml op 4 15 Clonazepamum 0,5 mg x 30 tabl. op 6 16 Clonazepamum 2 mg x 30 tabl. op 5 17 Neomycinum aer. 32 g ( 55ml) op 21. Część nr: 21 Nazwa: Leki cz.2 Dexamethazone sodium phosph. 4 mg/ml x 10 amp.,1 ml op 430 Dexamethazone sodium phosph. 4 mg/ml x 10 amp., 2 ml op 75. Część nr: 22 Nazwa: Leki cz.3 Hydrocortisonum 20 mg x 20 tabl. op 36 Lidocainum hydrochlor. 2 % żel typ A, 30 g op 115 Lidocainum hydrochlor. 2 % żel typ U, 30 g op 243 Promazini hydrochlor. 25 mg x 60 tabl. op 60 Promethazinum hydrochlor. 10 mg x 20 tabl. op 380 Promethazinum hydrochlor. 1 mg/ml x 150 ml. op 3 Sulfatiazol argentum 2 % krem 400 g op 15 Sulfatiazol argentum 2 % krem 40 g op 30. Część nr: / 33

11 11 / 33 Nazwa: Leki cz.4 Hydrocortisonum pr.d/sporz.r-ru do infuzji 100 mg x 5 amp. + rozp. op 312 Hydrocortisonum pr.d/sporz.r-ru do infuzji 25 mg x 5 amp. + rozp. op 56. Część nr: 24 Nazwa: Leki cz.5 Acidum acetylsalicylicum 75 mg x 60 tabl. op 220 Aciclovirum 200 mg x 30 tabl. op 15 Aciclovirum 800 mg x 30 tabl. op 4 Aqua pro inj. 10 ml x 100 amp. rozp. do leków parenter. op 73 Baclofenum 10 mg x 50 tabl. op 14 Baclofenum 25 mg x 50 tabl. op 2 Carbamazepinum 200 mg x 50 tabl. op 5 Diclofenacum natricum 100 mg x 20 tabl. op 10 Fluconazolum 50 mg x 14 kaps. op 163 Formoterol prosz. do inh. 12 mcg x 60 kaps. op 60 Furosemidum 40 mg x 30 tabl. op 650 Hydrochlorothiazidum 25 mg x 30 tabl. op 20 Hydrochlorothiazidum /Amiloridum (50 mg/5 mg) x 50 tabl. op 2 Metforminum hydrochloridum 500 mg x 30 tabl. op 55 Metforminum hydrochloridum 850 mg x 30 tabl. op 22 Metforminum hydrochloridum 1000 mg x 30 tabl. op 10 Metforminum hydrochloridum 750 mg x 30 tabl. o przedł. uwaln. op 4 Metoclopramidum 5 mg /ml x 5 amp.a 2 ml inj. op 322 Metoclopramidum 10 mg x 50 tabl. op 10 Metoprolol tartras 50 mg x 30 tabl. op 30 Metronidazolum 250 mg x 20 tabl. op 92 Natrium bicarbonicum 8,4 % 84 mg / ml x 10 amp a 20 ml op 22 Natrium chloratum 0,9 % 9 mg / ml x 100 amp a 10 ml op 100 Natrium chloratum 10 % 100 mg / ml x 100 amp a 10 ml op 20 Opipramolum 50 mg x 20 tabl. op 22 Pentoxifyllinum 400 mg x 60 tabl. op 6 Pentoxifyllinum 20 mg / ml x 5 amp.a 5 ml op 8 Piracetamum 1,2 g x 60 tabl. op 8 Piracetamum 12 g / 60 ml r-r do inf.a 60 ml op 140 Ranitidinum 150 mg x 60 tabl. op 8 Risperidonum 1 mg x 20 tabl. op 20 Risperidonum 2 mg x 20 tabl. op 3 11 / 33

12 12 / 33 Sulfacetamide Sodium 10 % x 12 szt. gutt. 0,5 ml op 40 Tramadoli hydrochloridum 50 mg x 20 kaps. op 80 Tramadoli hydrochloridum 100 mg x 30 tabl. o przedł. uwaln. op 3 Tramadoli hydrochloridum 50 mg /ml x 5 amp.a 1 ml op 480 Tramadoli hydrochloridum 50 mg / ml x 5 amp.a 2 ml op 320. Część nr: 25 Nazwa: Leki cz.6 Iohexolum 300 mg J/ ml x 10 fiol. a 50 ml r-r do wstrz. op 20 Iohexolum 300 mg J/ ml x 10 fiol. a 100 ml r-r do wstrz. op. 30 Iohexolum 350 mg J/ ml x 10 fiol. a 100 ml r-r do wstrz. op 30. Część nr: 26 Nazwa: Leki cz.7 Omeprazolum 40 mg x fiol. proszek do sporz.r-ru do inf. op Część nr: 27 Nazwa: Leki cz.8 Amoxicillinum 250 mg x 20 tabl. rozpuszczalnych, podzielnych op 2 Amoxicillinum 1000 mg x 20 tabl. rozpuszczalnych, podzielnych op 2 Amoxicillin+ Clavulanic 457 mg/5 ml pr.do sp.zaw.doust. 35 ml op 3 Cefuroximum 0,5g x 10 tabl.podzielnych op 8 Cefuroximum axetil 250 mg / 5 ml a 50 ml s.subst.do przyg.zaw. op 11 Chloramphenicolum 0,01 g / 1 g maść,5 g op 37 Chloramphenicolum 0,02 g / 1 g maść,5 g op 170 Clarithromycinum 125 mg / 5 ml x 60 ml s. subst.do przyg.zaw. op 20 Clarithromycinum 250 mg / 5 ml x 60 ml s. subst.do przyg.zaw. op 4 12 / 33

13 13 / 33 Clarithromycinum 500 mg s. subst.do przyg.r-ru do infuzji fiol 40 Clindamycinum 150 mg x 16 kaps. op 3 Clindamycinum 150 mg / ml a 5 amp a 2 ml i.v.,i.m. op 30 Gentamicinum 0,3 % gutt.ophtalm. 5 ml op 8 Gentamycinum 40 mg / mlx 10 amp a 1 ml i.v,i.m. op 10 Gentamycinum 40 mg / mlx 10 amp a 2 ml i.v,i.m. op 20 Metronidazolum 0,1 g x 10 supp. op 2 Neomycinum 0,5 % ung.ophtalm. 3 g op 21 Nystatinum j.m./5 g x 24 ml s.subst.do przyg.zaw. op 27 Nystatinum j.m.x 16 tabl.dojelit. op 77 Roxitromycinum 50 mg x 10 tabl.do przyg.zaw. op 2 Sulfamethoxazolum+ Trimethoprimum 240 mg / 5 ml x 100 ml zaw op 4 Sulfamethoxazolum+ Trimethoprimum 480 mg x 20 tabl op 3 Sulfamethoxazolum+ Trimethoprimum 960 mg x 10 tabl op 80 Sulfamethoxazolum+ Trimethoprimum 480mg/5ml x 10 amp. i.v. op 100 Absinthi et Tenaceti herbaetinctura 100 g op 6 Acarbosum 0,1 g x 30 tabl. op 50 Acenocumarolum 1 mg x 60 tabl op 2 Acenocumarolum 4 mg x 60 tabl op 24 Acetylocysteinum 0,1g/ml a 3 ml x 5 amp. op 22 Acetylocysteinum 600 md x 10 tabl. musujących op 3 Aciclovirum 50 mg / g maść 2 g op 11 Acidum acetylsalicylicum 0,3 x 20 tabl op 17 Acidum ascorbinicum 0,2 x 60 tabl op 40 Acidum ascorbinicum 100 mg / ml x 10 amp.a 5 ml op 4 Acidum ascorbinicum 0,1 g / ml x 30 ml gutt. op 2 Acidum folicum 5 mg x 30 tabl op 4 Acidum tranexamicum 100 mg/ ml x 5 amp a 5 ml i.v. op 37 Adenosinum 3 mg/ ml x 6 fiol a 2 ml, i.v. op 3 Albendazolum 400 mg / 20 ml,zaw. 20ml op 16 Albendazolum 400 mg tabl x 1 szt op 16 Alantoinum pulv. 100 g op 6 Alantoinum + Dexpantehenolum krem 35 g op 2 Allopurinolum 100 mg x 50 tabl op 90 Alprazolamum 0,5 mg x 30 tabl op 4 Alteplazum 0,02 g x fiol s.subst. + rozpuszcz.i.v. op 10. Część nr: 28 Nazwa: Leki cz.9 13 / 33

14 14 / 33 Wapno absorbcyjne a 5 L z indykatorem pochłaniające CO2.do urządzeń op 3. Część nr: 29 Nazwa: Leki cz.10 Emulsja do infuzji,trzykomorowy worek do żywienia pozajelitopwego (Aminokwasy 600 ml,glukoza 600 ml, Tłuszcze 300 ml)a 1,5 l x 4 worki op 15 Roztwór 8 % aminokwasów do zywienia pozajelitowego dla chorych Z nioewydolnością wątroby a 500 ml op 18 Proszek do sporządzania r-ru do infuzji, zestaw witamin A, D3, E, C, B1, B2, B6, B12, PP, kwas foliowy,pantotenowy,biotyna 750 mg x 10 fiol. op 3. Część nr: 30 Nazwa: Leki cz.11 1 Ketoprofenum 50 mg/ ml a 2 ml x 10 amp i.v./i.m. op Ketoprofenum 50 mg x 30 tabl. op 4 3 Ketoprofenum 100 mg x 30 tabl. op 72 4 Ketoprofenum 150 mg x 30 kaps. op 2 5 Pantoprazolum 20 mg x 1 tabl. tabl Pantoprazolum 40 mg x 1 fiol. op 20 7 Atorvastatinum 20 mg x 30 tabl. op Nebivolol 5 mg x 28 tabl. op 38 9 Diclofenacum natricum 25 mg / ml a 3 ml x 5 amp. op Dobutaminum hydrochloricum 250 mg x 1 fiol. r-r do inf. op Clindamycinum 300 mg tabl tabl Clindamycinum 600 mg x 5 fiol op 4 13 Aluminii acetotartras 1 g x 6 tabl. op Amlodipinum 5 mg x 30 tabl. op Amlodipinum 10 mg x 30 tabl. op Aciclovirum 250 mg x 1 fiol. fiol Aciclovirum 500 mg x 1 fiol. fiol Amoxycillinum+clavulanic acid 875 mg mg x 14 tabl.rozp. op 4 19 Amoxycillinum+clavulanic acid 500 mg mg x 14 tabl.rozp. op 4 14 / 33

15 15 / Vancomycinum 0,5 mg x 1 fiol fiol Vancomycinum 1 g x 1 fiol fiol Bisoprololum 2,5 mg x 30 tabl. op Bisoprololum 5 mg x 30 tabl. op 132. Część nr: 31 Nazwa: Leki cz.12 1 Dieta kompletna, polimeryczna,normokaloryczna(1 kcal/ml), op o smaku neutralnym do podaży przez zgłębnik, oparta m.in. na białku mleka krowiego (min. 3,8 g/100 ml), zawierająca kwasy tłuszczowe n-3 (EPAi i DHA). Nie zawiera glutenu, Klinicznie wolna od laktozy. Opakowanie ml 2 Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, hiperkaloryczna (max.1,5 op 640 kcal/ml) o smaku neutralnym, do podaży przez zgłębnik, bogato-białkowa (max. 7,5g/100ml), tłuszcze MCT, kwasy tłuszczowe n-3 bezglutenowa, bezlaktozowa.opakowanie ml 3 Dieta kompletna dla pacjentów z cukrzycą lub ze zmniejszoną op 565 tolerancją glukozy, normokaloryczna, normobiałkowa, bogatoresztkowa (min.1,5 g/100 ml) o smaku neutralnym do podaży przez zgłębnik. Nie zawiera, glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Opakowanie ml 4 Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna, op 120 normobiałkowa, peptydowa, zawierająca hydrolizat białka, bez dodatków smakowych. Zawierająca kwasy tłuszczowe MCT. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Opak ml 5 Dieta cząskowa w proszku, o wysokiej zawartości białka (min.93 % op 43 energii), o smaku neutralnym, bezresztkowa, nie zawierająca glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Opakowanie 300 g 6 Kompletna dieta do picia, standardowa, wysokokaloryczna szt. 220 (1,5 kcl/ml), normobiałkowa, bezresztkowa, smakowa w butelkach plastikowych. Opakowanie 200 ml 7 Kompletna dieta do picia, przeznaczona dla pacjentów chorych na szt. 40 cukrzycę, o dużej zawartości błonnika (2 g/100 ml) zawierająca białka mleka, smakowa. Opakowanie 200 ml. Część nr: 32 Nazwa: Leki cz.13 Carvedilolum 6,25 mg x 30 tabl op 250 Carvedilolum 12,5 mg x 30 tabl op 100 Carvedilolum 12,5 mg x 30 tabl op 11 Midazolamum 5 mg / 5 ml a 5 ml x 10 amp + EDTA op 50 Propofolum 10 mg / ml a 20 ml x 5 fiol.em.do wstrz./wlew. op / 33

16 16 / 33 Metamizolum natricum 500 mg x 6 tabl. op 280 Metamizolum natricum 0,5g / ml x 5 amp. a 2 ml op 410 Metamizolum natricum 0,5g / ml x 5 amp. a 5 ml op 1030 Norepinephrini bitartras inj. 1 mg / ml x 5 amp.a 4 ml r-r do infuz. op 50 Heparinum natricum j.m. / ml a 5 ml x 10 fiol. op 5 Lidocainum 10 mg / ml x 10 amp.a 2 ml op 4 Lidocainum 10 mg / ml x 5 fiol.a 20 ml op 150 Lidocainum 20 mg / ml x 10 amp.a 2 ml op 28 Lidocainum 20 mg / ml x 5 fiol.a 20 ml op 2 Magnesium sulfate 200 mg / ml x 10 amp.a 10 ml op 200 Ciprofloxacinum 250 mg x 10 tabl op 8 Ciprofloxacinum 500 mg x 10 tabl op 87 Ramiprilum 2,5 mg x 28 tabl. op 95 Ramiprilum 5 mg x 28 tabl. op 55. Część nr: 33 Nazwa: Leki cz.14 Clarithromycinum 500 mg x 14 tabl. op 5 Calcii chloridum 0,1 g / ml x 10 amp.a 10 ml op 4 Fentanylum 0,1 mg / 2 ml x 50 amp.a 2 ml op 22 Kalii chloridum 0,15 g / ml a 20 ml x 10 amp. op 41 Kalii chloridum 0,15 g / ml a 20 ml x 20 amp. op 6 Kalii chloridum 0,15 g / ml a 10 ml x 20 amp. op 3 Kalii chloridum 0,15 g / ml a 10 ml x 50 amp. op 115 Kalii chloridum 0,391 K+ tabl Część nr: 34 Nazwa: Leki cz.15 Zel znieczulający z lidocainą 2 % + chlorhexidine 0,05 %, jałowy, rozp.w wodzie,bezbarwny i przezroczysty 6 g do podawania docewkowego szt / 33

17 17 / 33 Część nr: 35 Nazwa: Leki cz.16 Cytrynian sodu 4 % fiolki a 5 ml antykoagulant do zabezpieczenia cewnika i portu, z systemem Luer-Slip i Luer- Lock szt 80. Część nr: 36 Nazwa: Leki cz.17 Amantadine hydrochloride 0,1 g x 50 tabl op 4 Amantadine sulfas 0,2 g / 500 ml x 10 a 500 ml r-r do wlew.doż. op 9 Ambroxoli hydrochloridum 15 mg / 5 ml x 120 ml zaw. op 9 Ambroxoli hydrochloridum 30 mg / 5 ml x 120 ml zaw. op 6 Ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg / ml x 100 ml r-r do inhal. op 8 Amiodaroni hydrochloridum 50 mg / ml x 5 amp. a 3 ml i.v. op 270 Amiodaroni hydrochloridum 200 mg x 60 tabl op 6 Antazolini Mesilas inj. 0,1 g / 2 ml x 10 amp. a 2 ml op 31 Antitoxinum vipericum rozt.do inj.500 j.a. x 1 amp. a 5 ml, i.m. op 5 Ascorbic acidum + rutosidum 0,1 g+0,025 g x 125 tabl op 10 Atropini sulfas inj. 0,5 mg / ml x 10 amp.a 1 ml op 75 Atropini sulfas inj. 1 mg / ml x 10 amp.a 1 ml op 10 Barium sulfate 1 g / ml a 200 ml op 12 Benserazidum, Levodopum (12,5 mg+50 mg) x 100 kaps. op 6 Benserazidum, Levodopum (50 mg+200 mg) x 100 tabl. op 15 Benserazidum, Levodopum (25 mg+100 mg) x 100 kaps. op 2 Benserazidum, Levodopum (25 mg+100 mg) x 100 tabl. rozuszcz. op 2 Benserazidum, Levodopum (25 mg+100 mg) x 100 kaps. HBS op 6 Benzydamidum hydrochloridum 1,5 mg / ml a 30 ml, aerozol op 75 Benzyli benzoas 10 % płyn 120 ml op 17 Betahistini dihydrochloridum 24 mg x 1 tabl. tabl Betamethasoni dipropionas+betamethasoni natrii phosphas xxxx xxxxx (6,43 mg + 2,43 mg ) 7 mg / ml x 5 amp.a 1 ml op 2 Bisacodylum 5 mg x 40 tabl op 2 Bisacodylum 10 mg x 5 supp. op 31 Bromhexinum 8 mg x 40 tabl op 140 Bromocriptinum 2,5 mg x 30 tabl. op 2 Budesonidum 0,25 mg / ml x 20 amp.a 2 ml op 50 Budesonidum 200mcg/daw. x 200 dawek aerozol op 3 17 / 33

18 18 / 33 Budesonidum pr.do inhal.kaps.0,2 mg x 60 kaps. op 2 Budesonidum pr.do inhal.kaps.0,4 mg x 60 kaps. op 50 Buprenorphinum 20 mg/plaster x 5 pl.transdermalnych op 10 Buprenorphinum 30 mg/plaster x 5 pl.transdermalnych op 4 Bupivacainum hydrochl. Spinal 0,5 %, 5 mg / ml x 5 amp.a 4 ml op 34 Bupivacainum + Epinephrinum 5 mg + 0,005 mg/ mlx 5 fiol.a 20ml op 7 Calcii glubionas,calcii lactobionas syr.0,114 g Ca2+/ 5 ml a 150 ml op 3 Calcii lactobionas 177 mg jonów wapnia x 12 tabl.mus. op 8 Captoprilum 12,5 mg x 30 tabl op 20 Captoprilum 25 mg x 40 tabl op 13 Carbamazepinum 300 mg x 50 tabl. o przedł. uwalnianiu op 10 Carbamazepinum 600 mg x 50 tabl. o przedł. uwalnianiu op 3 Carbo medicinalis 300 mg x 20 tabl. op 20. Część nr: 37 Nazwa: Leki cz.18 Calcii polysterini sulfonas 1,2 g Ca2+/15g prosz. do sporz.r-ru 300g op 4 Calcitonin 100j./ml x 5 amp.a 1 ml op 2 Cetirizinum dihydrochloridum 10 mg x 1 tabl. tabl. 360 Cetirizinum dihydrochloridum 10 mg / ml x 10 ml gutt. op 5 Cilazaprilum 5 mg x 28 tabl. op 2 Chlorek sodu 0,35 g, chlorek potasu 0,3 g, wodorow. sodu 0,5 g glukoza 2,9 g, wyciąg z rumianku 0,1 mg x 15 sasz. A 15 g op 3 Chlorpromazinum 0,025 g / 5 ml x 5 amp.a 5 ml op 3 Chlorpromazinum hydrochlor.40 mg/g krople 10 g op 6 Chlorqinaldolum 2 mg x 20 tabl. do ssania op 2 Cholecalciferolum j.m. / ml x 10 ml gutt. op 5 Cinnarizinum 25 mg x 50 tabl. op 18 Cisatracurium 2 mg / ml x 5 amp.a 2,5 ml r-r do wstrz.i infuzji op 8 Cisatracurium 2 mg / ml x 5 amp.a 5 ml r-r do wstrz.i infuzji op 32 Clemastinum 0,5 mg / 5 ml a 100 ml sir. op 4 Clemastinum fumaras 1 mg x 30 tabl. op 16 Clemastinum fumaras 1 mg / 1 ml x 5 amp.a 2 ml op 10 Clostridiopeptydase A 1,2j./g maść 20 g op 2 Clotrimazolum 100 mg x 6 glub op 3 Clotrimazolum 1 %,krem,20 g op 90 Cloxacillin 500 mg x 16 tabl. op 4 Cloxacillin 1 g x 1 fiol. prosz. d/przygot.roztw. inf/doż. fiol 40 Codeinum phosphas hemihydricus+sulfoga15mg+300mgx10 tabl op / 33

19 19 / 33 Colecalciferol 1000 j.m. x 30 tabl. op 15 Cyanocobalaminum 1 mg /2 ml x 5 amp.a 2 ml op 40 Cyanocobalaminum,Lidocaine hydrochlor.,pyridoxine Tiamine inj.domięśniowe a 2 ml x 5 amp. op 2 Dexametazonum 1 mg x 20 tabl. op 14 Dexpanthenolum arozol do użytku zew. 130 g op 6 Diazepamum 5 mg / 2,5 ml x 5 wlewek a 2,5 ml op 5 Diazepamum 5 mg / ml x 50 amp.a 2 ml op 12 Dikalii clorazepas 5 mg x 30 tabl. op 16 Diclofenacum,Lidocainum 75 mg + 20 mg / 2 ml a 3 amp.inj op 2 Diclofenac natrium a 100g żel op 20 Diclofenac natrium 100 mg x 10 czopków op 3 Diclofenac natrium 140 mg plaster leczniczy szt 10 Digoxinum 0,1 mg x 30 tabl. op 18 Dihydroxyaluminii natrii carbonas 0,34 g / 5 ml a 250 ml op 16 Dimeticonum 980 mg / g a 5 g op 9 Dimeticonum 50 mg x 100 kaps. op 27 Dimeticonum r-r na skórę 205,6 mg / ml a 100 ml op 33 Diosmectite sasz.do sporz.zaw.doust.x 30 sasz. op 2 Diosminum 500 mg x 60 tabl op 5 Dopamini hydrochloridum 40 mg / ml x 10 amp.a 5 ml op 105. Część nr: 38 Nazwa: Leki cz.19 Doxazosinum 4 mg x 30 tabl. op 9 Donepezil 5 mg x 28 tabl. op 9 Drotaverini hydrochloridum 40 mg x 20 tabl op 82 Drotaverini hydrochloridum 20 mg / ml x 5 amp.a 2 ml op 250 Enalapril 5 mg x 30 tabl op 24 Enalapril 10 mg x 30 tabl op 4 Ephedrini hydrochloridum 25 mg / ml x 10 amp.a 1 ml op 12 Epinephrinum 1 mg / ml x 10 amp,a 1 ml op 38 Escinum 20 mg x 30 tabl op 5 Escitalopram 10 mg x 28 tabl op 6 Eteksylan dabigatranu 0,110 kaps. x 180 szt. op 3 Eteksylan dabigatranu 0,150 kaps. x 180 szt. op 2 Etamsylatum 0,25 g / 2 ml x 50 amp.a 2 ml op 17 Etamsylatum 250 mg x 30 tabl op 14 Etacridini lactas r-r 100 g op / 33

20 20 / 33 Ethylis chloridum aerozol do użyt.zew. 70 g op 9 Etomidatum 0,02 g / 10 ml x 10 amp.a 10 ml op 12 Famotidinum 0,02 g / 5 ml x 5 amp.a 5 ml op 5 Fenofibratum 100 mg x 50 kaps. op 1 Fenofibratum 160 mg x 30 kaps. op 5 Fenoteroli hydrobromidum+ Ipratropii bromidum 0,5mg+0,25mg/mlx20ml op 10 x 20 ml r-r do nebulizacji xxxxx xxxxx Fentanylum 125 mcg / 1 h x 5 plastrów,system transdermalny op 4 Fentanylum 25 mcg / 1 h x 5 plastrów,system transdermalny op 20 Fentanylum 50 mcg / 1 h x 5 plastrów,system transdermalny op 12 Ferrosi gluconas 0,2 g x 50 tabl. op 4 Ferrosi sulfas draż 0,105 g Fe++ 30 draż. op 48 Ferii hydroxidum polymaltosum 50 mg Fe +++ / 5 ml.a 100 ml op 2 Fluconazolum 50 mg / 10 ml a 150 ml op 6 Fluconazolum 2 mg / 1 ml a 100 ml r-r do infuzji op 140 Fludrocortisonum acetas,gramicidinum,neomycini sulfas xxxxx xxxxx 2,5 mg + 0,025 mg + 1mg / ml zawiesina do oczu i uszu a 5 ml op 120 Fluticasoni propionas 50mcg/daw.aerozol x 120 daw. op 2 Flumazenil 0,1 mg/ml a 5 ml x 5 amp. op 2 Furaginum 50 mg x 30 tabl op 125 Gabapentinum 100 mg x 100 kaps. op 41 Gabapentinum 300 mg x 100 kaps. op 5 Glimepiridum 2 mg x 30 tabl. op 11 Glucagoni hydrochloridum 1 mg x fiol.liofil. Do inj.+ rozpuszcz. op 1 Glucosum 400 mg / ml x 50 amp.a 10 ml op 2 Glucosum 400 mg / ml x 10 amp.a 10 ml op 11 Glucosum 200 mg / ml x 50 amp.a 10 ml op 4 Glucosum 200 mg / ml x 10 amp.a 10 ml op 2 Glyceroli suppositoria 1 g x 10 op 5 Glyceroli suppositoria 2 g x 10 op 22. Część nr: 39 Nazwa: Leki cz.20 Glyceroli trinitras 0,4 mg / daw. x 200 daw.a 11 g aer.do stos podjęz, op 6 Glyceroli trinitras 1 mg / ml x 10 amp.a 10 ml op 3 Glyceroli trinitras 10 mg / 5 ml x 50 amp. R-r do infuz. op 1 Haloperidolum 5 mg x 30 tabl. op 2 Haloperidolum 1 mg x 40 tabl. op 12 Haloperidolum 5 mg / ml x 10 amp.a1 ml op / 33

21 21 / 33 Human antitetanus immunoglobulin 250 ju x 1 amp amp. 2 Hydrocortisonum 1 % krem 15 g op 33 Hydrogenium peroxidum 3 % a 100 g op 130 Hydroxyzinum 1,6 mg / g a 250 g sir. op 33 Hydroxyzinum hydrochloridum 50 mg / ml x 5 amp.a 2 ml op 65 Hydroxyzinum hydrochloridum 10 mg x 30 tabl op 76 Hydroxyzinum hydrochloridum 25 mg x 30 tabl. op 200 Ibuprofenum 200 mg x 60 tabl. op 2 Ibuprofenum 60 mg x 10 supp. op 6 Ibuprofenum 125 mg x 10 supp. op 3 Ibuprofenum 100 mg / 5 ml zaw.doust.100 ml op 27 Indakaterol 0,3 mg x 30 szt.kaps.+ inhalator op 6 Insulinum human. 100 j.m. / ml x 10 wkładów a 3 ml zaw.izofanowa op 3 Insulinum human. 100 j.m. / ml x 10 wkładów a 3 ml ins.otrzymywana drogą rekombinacji DNA Esch.Coli roztwór op 4 Insulinum 100 j.m. / ml x 5 wkładów a 3 ml (50/50) op 3 50 % rozp.insuliny aspart i 50%insuliny aspart krystalizowanej z protaminą Insulinum 100 j.m. / ml x 5 wkładów a 3 ml (30/70) op 15 30%rozp.ins.aspart i 70%ins.aspart krytalizowanej z protaminą xxxxx xxxxx Insulina ludzka w postaci zawiesiny xxxxx xxxxx rozpuszczalna insul.ludzka+insulina ludzka izofanowa w stosunku xxxxx xxxxx ( 30/70 )100 j.m./ ml x 5 wakładów a 3 ml op 8 Insulina ludzka izofanowa, 100j.m./mlx 5 wkładów a 3 ml op 8 Ipratropii bromidum 0,02 mg / daw. 10 ml a 200 daw.aerozol wziew. op 16 Ipratropii bromidum 0,25 mg / ml a 20 ml r-r do inhal. op 24 Ipratropii bromidum+fenoteroli hydrob.21uq+50uq,10mla200daw.aerop op 3 Isosorbidi mononitras 10 mg x 60 tab. op 15 Isosorbidi mononitras 20 mg x 50 tab. op 4 Isosorbidi mononitras 50 mg x 30 tab.o przedł.uwalnianiu op 14 Kalii canrenoas 0,02g / ml x 10 amp.a 10 ml op 2 Kalii chloridum 0,782 g K +/10ml x 150 ml sir op 3 Kalii citras+ Kalii hydrocarbonas 782 mg K+ bez cukru, 3 g x 20 sasz. op 10 Krem do rąk glicerynowo- rumiankowy 75 ml op 340 Liofilizat bakterii należących do 9 różnych szczepów 4,5 mld bakt. kaps 5000 Lactobacillus helveticus,lactobacillus lactis,bifidobacterium xxxxx xxxxx longum,bifidobacterium breve,lactobacillus rhamnosus, xxxxx xxxxx Streptococus thermophilus,bifidobacterium bifidum, xxxxx xxxxx Lactobacillus casei,lactobacillus plantarum xxxxx xxxxx Lacydypine 4 mg x 28 tabl. op 5 Lactulosum 7,5g / 15 ml x 150 ml sir op 230 Lercanidipine 10 mg x 28 tabl. op 5 Levetiracetamum 500 mg x 100 tabl.powl. op 25 Levothyroxinum natricum 0,05 mcg x 50 tabl. op 57 Lidocainum 10 % aer.do użytku zew. 38 g op 25 Lidocainum 20 mg / ml a 50ml x 5 fiol. op 5 21 / 33

22 22 / 33 Lidocainum 5 % Grave 50 mg / ml x 50 amp.a 2 ml op 2 Lidocaine 50mg/g 10cm x 14cm x 1 plaster szt 10 Loperamidum 2 mg x 30 tabl. op 50 Losartanum kalicum 50 mg x 28 tabl. op 10. Część nr: 40 Nazwa: Leki cz.21 Macrogolum 74 g do przygot.r-ru doust,. X 1 sasz. op 335 Magnezii carbonas 125 mg jonów Mg x 60 tabl op 30 Ketaminum 10 mg / 1 ml x 5 fiol.a 20 ml inj. op 10 Ketaminum 500mg / 10ml x 1 fiol.inj. op 45 Midazolamum 7,5 mg x 10 tabl.powl. op 22 Midodrinum hydrochloridum 2,5 mg x 20 tabl. op 15 Methyldopum 250 mg x 50 tabl. op 10 Methylprednisolonum 1 g x 1 fiol.liofil.+rozp. op 33 Methylprednisolonum acetas 40 mg / ml x 1 fiol.a 1 ml dostawowo op 24 Metoprololi succinas 23,75 x 28 tabl. op 52 Metoprololi succinas 47,50 x 28 tabl. op 18 Metoprololi tatras 1 mg / ml x 5 amp.a 5 ml op 3 Mianserinum 10 mg x 30 tabl. op 6 Mianserinum 30 mg x 30 tabl. op 2 Morphini sulfas 10 mg / ml x 10 amp.a1 ml inj. op 55 Morphini sulfas 20 mg / ml x 10 amp.a1 ml inj. op 22 Naloxoni hydrochloridum 0,4 mg / ml x 10 amp.a 1ml inj. op 2 Natamycinum10mg+Hydrocortisonum10mg+Neomycinum 3500j.15gop 4 Naproxenum 250 mg x 50 tabl. op 2 Natrii dihydrophosphas,natrii hydrophosphas 14g+ 5 g,płyn doodbyt.a150ml op 100 Neostygminum 0,5 mg / ml x 10 amp.a 1 ml inj. op 53 Nicotinamidum 50 mg x 20 tabl. op 2 Nifuroxazidum 220 mg / 5 ml x 100 ml zaw. op 2 Nifuroxazidum 200 mg x 12 tabl op 40 Nimodipinum 30 mg x 100 tabl. powl. op 2 Nitrazepamum 5 mg x 20 tabl. op 8 Omeprazolum 20 mg x 28 tabl. op 85 Ondansetronum 2 mg / ml x 5 amp.a 2 ml inj. op 4 Oxytocin 5 j.m./ml a 1ml x 5 amp. op 2 Pancreatinum j.m. x 50 kaps. op 2 Papaverini hydrochloridum 40 mg / 2 ml x 10 amp.a 2 ml op 60 Paracetamolum 120 mg / 5 ml x 150 ml zaw.doustn. op / 33

23 23 / 33 Paracetamolum 500 mg x 60 tabl. op 202 Paracetamolum 50 mg x 10 supp. op 2 Paracetamolum 125 mg x 10 supp op 6 Paracetamolum 250 mg x 10 supp. op 14 Paracetamolum 500 mg x 10 supp. op 4 Pethidinum 50 mg / ml x 10 amp.a 1 ml op 130 Piribendilum 50 mg x 30 tabl. op 26 Phenobarbitalum 15 mg x 10 supp. op 2 Phenobarbitalum 15 mg x 10 tabl. op 2 Phenytoinum 50 mg / ml x 5 amp.a 5 ml op 2 Phytomenadionum 10 mg / ml x 10 amp.a 1 ml op 14 Phytomenadionum 10 mg x 30 tabl op 3 Prednisonum 5 mg x 100 tabl. op 8 Prednisonum 20 mg x 20 tabl. op 32 Preparat ziołowy na hemoroidy x 12 czopków op 8 Protaminum sulfuricum 50mg/5ml x 1 amp. amp. 5 Propafenoni hydrochloridum 150 mg x 60 tabl op 6 Propafenoni hydrochloridum 70 mg / 20 ml x 5 amp.a 20ml inj. op 8 Propranololum 1 mg / ml x 10 amp.a 1 ml,inj. op 2 Propranololum 10 mg x 50 tabl. op 8 Propranololum 40 mg x 50 tabl. op 2 Propylthiouracilum 50 mg x 20 tabl. op 2 Pyrantelum 250 mg / 5 ml x 15 ml zaw.doust. op 6 Pyrantelum 250 mg x 3 tabl. op 4. Część nr: 41 Nazwa: Leki cz.22 Pyridoxinum 50 mg x 50 tabl. op 2 Pyridostygmine bromide 60 mg x 150 tabl. op 8 Quetiapinum 25 mg x 30 tabl op 233 Retinolum 1500j.m. /g x 30 g maść ochronna op 5 Rocuroniii bromidum 10 mg / ml x 5 fiol.a 5 ml op 7 Ropivacaini hydrochloridum 2 mg/ml a 10 ml x 5 amp. op 2 Ropivacaini hydrochloridum 5 mg/ml a 10 ml x 5 amp. op 2 Saccharomyces boulardii 250 mg x 20 kaps. op 18 Saccharomyces boulardii 250 mg 5 x 109 CFU (5 miliardów ) sasz 700 Salbutamolum aer.bezfreon. 0,1 mg / daw.x 200 daw. op 7 Salbutamolum 1 mg / ml x 20 amp.a 2,5 ml płyn do inhalacji op 10 Salbutamolum 2 mg / ml x 20 amp.a 2,5 ml płyn do inhalacji op / 33

24 24 / 33 Salbutamolum 0,5 mg /ml x 10 amp. op 2 Sertralinum 50 mg x 28 tabl. op 65 Sevofluranum 250 ml płyn wziewny do znieczuleń og. op 9 Silibi mariani extr.sicc 35 mg x 60 draż. op 45 Simvastatinum 20 mg x 28 tabl. op 210 Sodium tetraborate płyn do stos.w j.ust.10 g op 760 Sotalolum 40 mg x 60 tabl. op 5 Spironolactonum 25 mg x 100 tabl op 35 Sucralfatum 1g /5 ml x 250 ml zaw.doust. op 6 Sulfasalazinum 500 mg x 100 tabl.dojelit. op 3 Suxamethonium chloride 200 mg x 10 fiol. s.subst. op 15 do przyg.r-ru do wstrz. xxxxxx xxxxx Syrop glukozowy,oleje roślinne,hydrolizat kazeiny,modyfikowana puszka 11 skrobia kukurydziana,składniki mineralne,witaminy,inozytol, xxxxxx xxxxx l-cysteina,chlorek choliny,l-tyrozyna,l-tryptofan,tauryna,l-karnityna, xxxxxx xxxxx prosz.do sporz.r-ru doustnego,hipoalergiczny,niezawierający xxxxxx xxxxx sacharozy,laktozy,przeznaczony do początkowego żywienia xxxxxx xxxxx niemowląt (alergia na mleko krowie.inne alergie pokarmowe).425g xxxxxx xxxxx Syrop glukozowy,oleje roślinne,hydrolizat kazeiny,modyfikowana puszka 4 skrobia kukurydziana,składniki mineralne,witaminy,inozytol, xxxxxx xxxxx l-cysteina,chlorek choliny,l-tyrozyna,l-tryptofan,tauryna,l-karnityna, xxxxxx xxxxx prosz.do sporz.r-ru doustnego,hipoalergiczny,niezawierający xxxxxx xxxxx sacharozy,laktozy,przeznaczony do żywienia niemowląt powyżej xxxxxx xxxxx 4-tego m-ca(alergia na mleko krowie.inne alergie pokarmowe).425g xxxxxx xxxxx Tamsulosini h/chlor. 0,4 mg x 30 kaps. op 5 Telmisartan 40 mg x 28 tabl op 8 Telmisartan + hydrochlorotiazid 40mg/12,5mg tabl x 28 tabl op 12 Theophyllinum 20 mg / ml x 5 amp.a 1 ml op 2 Theophyllinum 250 mg x 30 kaps.o przedł.uwaln. op 87 Theophyllinum anhydricum 150 mg x 50 tabl. powl. op 5 Tiamine 25 mg / ml x 10 amp.a 1 ml inj. op 170 Tiamine 25 mg x 50 tabl. op 5 Tiethylperazinum 6,5 mg / ml x 5 amp.a 1 ml inj. op 20 Tiethylperazinum 6,5 mg x 50 tabl. op 10 Tiethylperazinum 6,5 mg x 6 supp. op 120 Tiamazolum 5 mg x 50 tabl. op 40 Tiotriopini bromidum 18 mcg/daw. X 30 kaps.do inhal. op 3 Tizanidinum 6 mg x 30 kaps.o przedł.uwaln. op 24 Tizanidinum 4 mg x 30 kaps.o przedł.uwaln. op 25 Torasemidum 2,5 mg x 30 tabl op 11 Torasemidum 5 mg x 30 tabl op 92 Torasemidum 10 mg x 30 tabl op 70 Torasemidum 5 mg/ ml x 5 amp. a 4 ml op 100 Tropicamidum 5mg/ml a 10 ml krople do oczu op 3 Natrii tetraboras,ichtammolum,potentilla Tormentilla,Zinci oxidum ung.20g op / 33

25 25 / 33 Zinci oxidum ung.20g Urapidilum 25 mg / 5 ml x 5 amp. Inj. op 6 Vaccinum hepatitidis B 20 mcg / ml a 1 ml inj.i.m. op 25 Vaccinum tetani adsorbantum 40 j.m. / 0,5 ml x 1amp.a 0,5 ml op 570 Vecuronium bromide 10mg x 10 amp.pr.do przyg.r-ru do wstrz. op 8 Vitaminum B comp. X 50 draż op 17 Vitaminum F 200 mg / 1 g x 30 g ung. op 18 Warfaryna 3 mg x 100 tabl op 2 Warfaryna 5 mg x 100 tabl op 5 Wyciąg złożony(liść brzozy,korzeń pietruszki,naowocnia fasoli, ziele rumianku,liść borówki brusznicy)kalii citras,natrii citras x 60 draż op 23 Zofenoprylum 7,5 mg x 28 tabl. op 2 Zofenoprylum 30 mg x 28 tabl. op 3 Xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg / 1 ml a 10 g żel op 30 Ezatymibum 10 mg x 28 tabl op 2 Eplerenon 25 mg x 30 tabl powl. op 4 Heparinum 1000 j.m/g żel 50 g op 3 Soludexidum 250 LSU x 50 kaps. op 2 Soludexidum 300 LSU/ml x 10 amp. a 2 ml i.v., i.m op 3. Część nr: 42 Nazwa: Insuliny cz.1 Insulina analog długodziałający o 24 h bezszczytowym działaniu op 4 przy podaniu jeden raz na dobę, 100j/ml x 5 wstrzykiwaczy po 3 ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu jednorazowym. Szybkodziałający analog insuliny, o specyficznej budowie cząste op czki utrzymujący stabilność w roztworze bez koniecznośći dodawania cynku, 100 j/ml x 5 wstrzykiwaczy po 3 ml, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu jednorazowym. Szybkodziałająca insulina ludzka krystaliczna,wytwarzana metodą op 2 rekombinacji DNA wszczepach E.coli.,100 j/ml x 5 wstrzykiwaczy po 3 ml, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu. Część nr: 43 Nazwa: Pakiet 43.Insuliny cz.2 Insulina ludzka,wytwarzana metodą rekombinacji DNA op 2 w szczepach bakterii E.coli.,o krótkim czasie działania, 25 / 33

26 26 / 33 wkład do wstrzykiwacza zawiera 3 ml roztworu, co odpowiada 300j.m. insuliny rozpuszczalnej 100j/ml x 5 wkładów a 3 ml xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Insulina ludzka,wytwarzana metodą rekombinacji DNA op 2 w szczepach bakterii E.coli.,o pośrednim czasie czasie działania, wkład do wstrzykiwacza zawiera 3 ml roztworu, co odpowiada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 300j.m. insuliny izofanowej 100j/ml x 5 wkładów a 3 ml Insulina ludzka,wytwarzana metodą rekombinacji DNA op 6 w szczepach bakterii E.coli.,o pośrednim czasie czasie działania w połączeniu z krótkodziałającą wkład do wstrzykiwacza zawiera 3 ml roztworu, co odpowiada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 300j.m. insuliny dwufazowej w proporcjach 30 % insuliny rozpuszczalneji 70 % insuliny izofanowej 100j/ml x 5 wkładów a 3 ml Insulina lispro, o składzie; 25 % szybkodziałający analog insuliny op 2 ludzkiej i 75 % zawiesiny protaminowej insuliny lispro, o średnio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx długim czasie działania 100j/ml x 5 wkładów a 3 ml Insulina lispro, o składzie; 50 % szybkodziałający analog insuliny op 2 ludzkiej i 50 % zawiesiny protaminowej insuliny lispro, o średnio długim czasie działania 100j/ml x 5 wkładów a 3 ml Insulina lispro,roztwór do wstrzykiwań we wkładzie o krótkim op 2 czasie działania, 300j.m. insuliny lispro 100j/ml x 5 wkładów a 3 ml Insulina asprart,analog insuliny ludzkiej o szybkim początku op 14 działania,100j/ml x 5 wkładów a 3 ml. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla pakietu nr 1 20 PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr 3 25 PLN, dla pakietu nr 4 10 PLN, 26 / 33

27 27 / 33 dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr 6 47 PLN, dla pakietu nr 7 40 PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr 35 5 PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, dla pakietu nr PLN, Wadium należy wnieść przed upływem terminu do godz. 11:45. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr Bank Milenium, z dopiskiem wadium do przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych pakiet nr. 27 / 33

28 28 / 33 III.1.2) III.1.3) 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2014 r. poz ). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1232), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2014 poz.1232.), z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2014 r. poz ), pełnomocnictw, listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych winne być udzielone do końca ostatecznego terminu związania ofertą. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu winno zostać złożone w kasie Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamkniętej kopercie opisanej tak jak oferta, z dopiskiem wadium do przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych pakiet nr... i być ważne przez cały okres związania ofertą. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Przelew 30 dni. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 28 / 33

29 29 / 33 III.1.4) III.2) III.2.1) Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz ), należy przedłożyć: Lp. Wymagany dokument 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków 2 Koncesja, zezwolenie lub licencja Aktualną koncesję zezwalająca na obrót środkami farmaceutycznymi dopuszczonymi do obrotu. Aktualna koncesja zezwalająca na obrót środkami farmaceutycznymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi dopuszczonymi do obrotu( jeżeli dotyczy) 3 Wykaz dostaw lub usług Wykaz wykonanych dostaw w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,wraz z podaniem ich wartości,przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem do dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są: 1. Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu ofert w postępowaniu 2. w przypadku zamówień na dostawy oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt 1 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz ), należy przedłożyć: Lp. Wymagany dokument 1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2 Aktualny odpis Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu a art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS 29 / 33

30 30 / 33 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 5 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 6 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: Lp. Wymagany dokument 1 Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 2 Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 3 Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 4 Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 30 / 33

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:425809-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451463-2015:text:pl:html Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 240-422407. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 240-422407. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:422407-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 240-422407 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412836-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64586-2015:text:pl:html Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360966-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2014/S 204-360966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 18 1327 Poz. 94 94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173636-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble 2015/S 096-173636 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 365808-2015

Zamówienie public... - 365808-2015 1 z 10 2015-10-19 07:41 Zamówienie public... - 365808-2015 17/10/2015 S202 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262059-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S 145-262059 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90144-2015:text:pl:html Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Śrem: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Śrem: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195804-2015:text:pl:html Polska-Śrem: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2015/S 108-195804 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233356-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S 130-233356 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

15/05/2008 S93 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2008/S 93-126863 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

15/05/2008 S93 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2008/S 93-126863 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 15/05/2008 S93 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2008/S 93-126863 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48550-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 030-048550 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Usługi udzielania kredytu 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kraków: Usługi udzielania kredytu 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350711-2012:text:pl:html PL-Kraków: Usługi udzielania kredytu 2012/S 212-350711 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Regały archiwalne 2015/S 154-283926. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Regały archiwalne 2015/S 154-283926. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283926-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Regały archiwalne 2015/S 154-283926 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Produkty do żywienia pozajelitowego 2013/S 004-004266. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wrocław: Produkty do żywienia pozajelitowego 2013/S 004-004266. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4266-2013:text:pl:html PL-Wrocław: Produkty do żywienia pozajelitowego 2013/S 004-004266 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Implanty ortopedyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Sieradz: Implanty ortopedyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228383-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Implanty ortopedyczne 2016/S 127-228383 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366471-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S 207-366471 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Usługi drukowania i dostawy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Szczecin: Usługi drukowania i dostawy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:422055-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Usługi drukowania i dostawy 2015/S 232-422055 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268173-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365966-2015:text:pl:html Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S 202-365966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2015/S 076-133596. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2015/S 076-133596. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/28 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133596-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2015/S 076-133596 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2013/S 134-231752. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2013/S 134-231752. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231752-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2013/S 134-231752 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392713-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367026-2014:text:pl:html Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90123-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S 052-090123 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96794-2016:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S 057-096794 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255859-2016:text:pl:html Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S 141-255859 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227062-2015:text:pl:html Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233759-2012:text:pl:html PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S 140-233759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246226-2011:text:pl:html PL-Włoszczowa: Implanty ortopedyczne 2011/S 148-246226 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 092-156493. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 092-156493. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156493-2013:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 092-156493 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221-2014:text:pl:html Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404248-2015:text:pl:html Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62177-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odczynniki do badania krwi 2014/S 083-144198. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Odczynniki do badania krwi 2014/S 083-144198. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144198-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Odczynniki do badania krwi 2014/S 083-144198 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Zgorzelec: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Zgorzelec: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264863-2016:text:pl:html Polska-Zgorzelec: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 146-264863 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330930-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65878-2013:text:pl:html PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295192-2013:text:pl:html Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136128-2016:text:pl:html Polska-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2016/S 077-136128 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo