Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

Transkrypt

1 Ratusz Miejski Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 2010 Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji Przejrzysta Polska. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie za ważną zasadę dialogu społecznego. Przedstawiamy Państwu broszurę: Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. Prezentujemy w niej podstawowe wiadomości dotyczące tworzenia budżetu: jego dochodów i wydatków. Dzięki tej informacji chcemy, aby finanse samorządowe były przejrzyste dla mieszkańców Legionowa w myśl konstytucyjnej zasady:... Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji... oraz ustawowego prawa,...finanse publiczne są jawne. 1 Arena Legionowo Projekt wizualizacja hali widowiskowo - sportowej

2 Słowo Prezydenta się spotkania z mieszkańcami, żeby zapoznać się z potrzebami każdej z dzielnic. Szanowni Państwo! Po raz kolejny oddaję w Państwa ręce broszurę, która pozwoli poznać lepiej finanse naszej gminy. Wprawdzie budżet Legionowa, tak jak wszystkich gmin w Polsce, jest dokumentem jawnym - od chwili projektu aż po jego ostateczny kształt, m.in dostępny na stronie warto jednak przedstawić go w bardziej przyjazny sposób. Jak każdego roku układając plan dochodów i wydatków, szukaliśmy najlepszych rozwiązań na zaspokojenie Państwa potrzeb. Odbywały Tworząc budżet postawiliśmy na dalszy rozwój miasta. Ważną pozycję zajmują inwestycje, które poprawiają jakość życia oraz zwiększają atrakcyjność Legionowa. Myśląc o przyszłości inwestujemy w obiekty oświatowe, rozbudowujemy infrastrukturę sportową oraz poprawiamy bezpieczeństwo. Wykorzystamy do tego, m.in dodatkowe środki zdobyte z Unii Europejskiej czy z budżetu państwa. Od kilku lat Miasto Legionowo uczestniczy w ogólnopolskim programie Przejrzysta Polska. Obecnie jesteśmy jedyną gminą na Mazowszu z certyfikatem tej Akcji. Broszura Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy jest kolejnym elementem tego programu. Prezydent Miasta Roman Smogorzewski Ulica marszałka Józefa Piłsudskiego no 2

3 cą Budżet Miasta Budżet jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody. Uchwalany jest w formie uchwały budżetowej przez Radę Miasta na wniosek Prezydenta. Pozwala on również kontrolować działalność samorządu pod względem finansowym. Obrazuje możliwości wydawania pieniędzy w zależności od dochodów. Dochody to pieniądze które dostajemy do dyspozycji i możemy je wydać, innymi słowy są to środki pobierane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych (firm) oraz osób fizycznych (mieszkańców), jak również środki otrzymane z budżetu państwa tj. subwencje i dotacje. Samorząd terytorialny realizuje szeroki zakres zadań i niemożliwe jest finansowanie ich jedynie dochodami własnymi. Zadania zlecone są finansowane z budżetu państwa i są to dochody uzupełniające. A Dochody własne są to pieniądze, które uzyskujemy np. z mienia (najmu, dzierżawy, sprzedaży), udziałów w podatkach dochodowych (od osób fizycznych i prawnych), wpływów z usług oraz odsetek od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych. A Dotacje pieniądze otrzymane z budżetu państwa lub z budżetu innych jednostek z których musimy się rozliczać i przeznaczyć na ściśle określony cel (nie możemy swobodnie decydować na co je wydać). Niewykorzystane kwoty dotacji trzeba zwrócić do budżetu państwa lub do budżetu jednostki, z której otrzymano dotacje. A Subwencje pieniądze o charakterze bezzwrotnym otrzymane z budżetu państwa. Sami decydujemy o szczegółowym przeznaczeniu środków z subwencji, czyli mamy wpływ np. na to: ile pieniędzy otrzymują poszczególne jednostki na realizację swoich zadań. Wydatki to środki przekazywane z budżetu na realizację zadań. Rozróżniamy wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy oraz dotacje i wydatki majątkowe, tj. wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz udziały gminy w spółkach. A Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. A Dotacje udzielane z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i innych. 3

4 A Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu i funkcjonowaniem jednostek podległych. Przychody to środki, które dodatkowo wprowadzamy do budżetu najczęściej w postaci kredytów i pożyczek zaciąganych zazwyczaj w bankach wtedy, gdy pieniędzy w budżecie jest za mało. Przychody pochodzą również ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z prywatyzacji majątku, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rozchody to spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych i inne operacje finansowe oraz udzielone przez gminę pożyczki. Jeżeli poziom dochodów jest wyższy od wielkości wydatków, mówimy wtedy o nadwyżce budżetowej, którą możemy przeznaczyć np. na inwestycje. Jeżeli dochody miasta są niższe od planowanych wydatków, to mamy do czynienia z deficytem budżetowym, który trzeba będzie pokryć z tzw. przychodów, czyli np. pożyczek i kredytów. KIEDY ZACHODZI RÓWNOWAGA W BUDŻECIE? Równowaga w budżecie jest zachowana, gdy: DOCHODY = WYDATKI Przychodami mogą być również wpływy ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych np. obligacji. Jak tworzony jest budżet gminy? W gospodarstwie domowym wszyscy domownicy mają wpływ na wydatki i dochody. Również o wydatkach i dochodach gminy może decydować każdy mieszkaniec. WNIOSKI DO BUDŻETU SKŁADAJĄ: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY, RADNI GMINY ORAZ MIESZKAŃCY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. WNIOSKI TAKIE NALEŻY SKŁADAĆ DO 15 WRZEŚNIA KAŻDEGO ROKU W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA URZĘ- DU MIASTA. Pamiętajmy jednak, że takich wniosków co roku jest bardzo wiele, zawsze trzeba dokonać wyboru inwestycji, które będą realizowane. Wyboru tych inwestycji dokonuje Prezydent Miasta, a następnie weryfikuje Rada Miasta. 4

5 Zbliżone do podatku od nieruchomości są kolejne dwa podatki rolny i leśny. Podatki i opłaty lokalne 33,7 mln zł Udział w PIT 45 mln zł Udział w CIT 1,9 mln zł Dotacje celowe 11,4 mln zł Subwencja Oświatowa 24,3 mln zł Inne dochody 123 mln zł Dochody Najważniejsze wpływy: 1. Podatki i opłaty lokalne 33,7 mln zł B dochody miasta tworzą podatki i opłaty lokalne. Zawdzięczają one swoją nazwę temu, że władze lokalne, w tym przypadku Rada Miasta Legionowo, mają wpływ na wysokość stawek tych podatków. Wpływ ten jest jednak dość mocno ograniczony. To Sejm ustala widełki, w ramach których radni muszą wskazać ostateczną wysokość tych podatków. W Legionowie od kilku lat udaje się jednak utrzymywać ich stawki na niskim poziomie. B największe znaczenie ma podatek od nieruchomości. Płacimy go od powierzchni gruntów, powierzchni nieruchomości lub wartości budowli. B Podatek od środków transportowych odprowadzają właściciele samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. B opłatę targową pobiera się od wszystkich osób prowadzących handel, o ile z tego tytułu nie płacą podatku od nieruchomości. Wynosi ona obecnie od 8 zł do 681,54 zł dziennie w zależności od wielkości stoiska. B opłatę administracyjną pobiera się za niektóre czynności urzędowe wykonywane przez organy miasta, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. B opłata skarbową wnosimy w związku z czynnościami załatwianymi w urzędach, np. przy składaniu podań, wniosków, odbieraniu zaświadczeń, zezwoleń itp. 2. Udział w PIT 45 mln zł Podstawowym źródłem dochodów miasta są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych w Legionowie. Większość podatku trafia do budżetu państwa. Gmina otrzymuje z niego ok. 37%. W 2008 roku wynosiły 46 mln zł, 2009 roku 44,38 mln zł a w 2010 roku wyniosą 45 mln zł. 5

6 tab. 1 Udział w PIT mln zł ,38 mln zł mln zł Udział w CIT 1,9 mln zł Dochodami miasta są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od firm, czyli osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Legionowa (tzw. podatek CIT). Dochody miasta z tego tytułu wyniosły w 2008 roku 1,38 mln zł, w 2009 roku 1,45 mln zł, a w 2010 roku wyniesie około 1,9 mln zł. Tegoroczny budżet po stronie dochodów zamknął się łączną kwotą 173,5 mln zł. 5. Subwencja Oświatowa 24,3 mln zł Wysokość subwencji ustalana jest przez rząd a kwota, która wpłynie do budżetu gminy zależy m.in od liczby dzieci uczęszczających do szkół na danym terenie. Subwencja pokrywa tylko część wydatków gminy na oświatę. tab. 2 Udział w CIT ,8 1,4 1,0 1,38 mln zł ,45 mln zł ,9 mln zł Dotacje celowe 11,4 mln zł Dochody Legionowa pochodzą również z dotacji celowych z budżetu państwa. Przeznaczone są one na zadania zlecone miastu przez administrację rządową oraz na zadania własne miasta. Za pomocą dotacji finansowane są między innymi zadania z zakresu: pomocy społecznej (w tym wypłaty zasiłków). 6

7 Wydatki Po zapoznaniu się z wnioskami do budżetu oraz potrzebami związanymi z realizacją zadań wynikających z funkcjonowania miasta i jednostek organizacyjnych gminy powstał plan wydatków budżetu gminy na 2010 r.; wynoszą one 207,63 mln zł. Ostatnie lata przyniosły miastu zarówno wzrost dochodów, jak i wzrost wydatków. Wydatki miasta w 2008 roku wyniosły ponad 130,92 mln zł, w 2009 roku 141,11 mln zł a w 2010 roku wyniosą 207,63 mln zł. tab. 3W mln zł 2008 wydatki Miasta Legionowa w latach ,11 mln zł ,63 mln zł 2010 Te szybko rosnące środki miasto przeznacza głównie na: 1. Transport 17 mln zł Najważniejszym zadaniem miasta jest zapewnienie mieszkańcom możliwości swobodnego przemieszczania się w jego ramach. Oznacza to konieczność utrzymania właściwego stanu dróg przebiegających przez Legionowo oraz zagwarantowania szybkiego, wygodnego i bezpiecznego transportu publicznego, w tym połączeń autobusowych i kolejowych z Warszawą. B drogi Powiatowe - projekt i przebudowa ul. J. III Sobieskiego dofinansowanie do inwestycji realizowanych we współpracy z Powiatem. B drogi Publiczne Gminne - projekt i przebudowa ul. Kolejowej /od ul. kard. S. Wyszyńskiego do Al. Legionów/, - projekt i przebudowa ul. Plantowej, - projekt i budowa połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Piaskową /przy torach PKP relacji Warszawa - Tłuszcz/, - rewitalizacja układu komunikacyjnego Osiedla Młodych, - projekt i przebudowa ul. S. Małachowskiego i ul. Orlej, - projekt i przebudowa ul. Koszarowej wraz z chodnikiem /odc. od ul. Zegrzyńskiej do jednostki wojskowej/, - projekt i przebudowa ul. Krakusa, - projekt i przebudowa ul. T. Kościuszki / odc. od ul. Parkowej do ronda marsz. J. Piłsudskiego/, - projekt i przebudowa ul. Grunwaldzkiej, - projekt i przebudowa ul. Prymasowskiej /odc. od ul. Parkowej do ul. Lwowskiej/, - projekt ul. J. Kozietulskiego, - projekt i przebudowa ul. Kamiennej, - projekt i przebudowa ul. Topolowej, - projekt ul. Brzozowej, - projekt ul. S.Moniuszki /odc. od ul. gen. J. Chłopickiego do ul. Prymasowskiej/, - projekt i przebudowa ul. Myśliwskiej, - projekt ul. Jodłowej, - projekt ul. Lisa Kuli, - projekt i przebudowa ul. Warmińskiej, - projekt i budowa skrzyżowania ul. Polnej z ul. Strużańską, - budowa parkingów, chodników i oświetlenia w rejonie placu J. Poniatowskiego 7

8 /odc. od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. ppłk. E. Dietricha/, - projekt i przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego /odc. od ul. Jagiellońskiej do ul. W. Broniewskiego/, - projekt ul. Leśnej, - projekt chodnika w ul. ppłk. F. Hynka i ul. Dolnej /wzdłuż drogi technologicznej/, - projekt i przebudowę ul. J. Matejki, - projekt i przebudowa ul. Listopadowej, - rewitalizacja terenu Os. Kozłówka /projekt/. B drogi Wewnętrzne - projekt i przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu przy ul. Piaskowej, - projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul. Oszankowej. 2. Oświata i wychowanie 75 mln zł Drugim pod względem wielkości planowanych wydatków zadaniem miasta jest zapewnienie edukacji dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja). W bieżącym roku wydatki na oświatę i wychowanie sięgają jedną czwartą całego budżetu. W 2010 roku miasto zrealizuje projekty; B Szkoły Podstawowe - projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1, - projekt i budowa budynku Szkolno- Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego (Przedszkole Integracyjne), - projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2, - projekt i rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Jana Pawła I, - budowa bieżni sportowej przy Zespole Szkół. B Przedszkola - projekt i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 12, - projekty i budowa bezpiecznych, placów zabaw przy przedszkolach miejskich. B Gimnazja - modernizacja wentylacji basenu i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. B żłobki - projekt i rozbudowa Żłobka Miejskiego. 3. Administracja Publiczna 15 mln zł To wydatki które w kraju budzą emocje. Warto jednak podkreślić ze w ostatnich latach w Legionowie tempo wzrostu tych wydatków jest zdecydowanie mniejsze w porównaniu do pozostałych wydatków a w 2010 roku nie przewidujemy ich wzrostu. Środki budżetowe przeznaczone na administrację obejmują m.in działalność urzędu miasta, rady miasta komisji poborowych oraz promocję gminy. Zakup komputerów i wyposażenia 4. Zdrowie Publiczne i Pomoc społeczna 7,4 mln zł Kolejnym zadaniem samorządu legionowskiego jest pomoc społeczna. Obszarem tym zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej współpracując z innymi organizacjami społecznymi. W 2008 roku na te cele przeznaczono 7,1 mln zł, w 2009 roku 8,7 mln zł, a w tym roku planuje się wydać 8,3 mln zł. 8

9 Środki te miasto przeznacza na: domy pomocy społecznej, funkcjonowanie żłobków, ośrodków pomocy rodzinie, dziennych domów pobytu, noclegowni, jadłodajni. tab. 4 8,0 7,0 6,0 wydatki na służbę zdrowia oraz opiekę społeczną ,1 mln zł ,7 mln zł ,5 mln zł 2010 Jednym z najważniejszych zadań opieki społecznej jest indywidualna pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta realizowana jest w różnorakich formach: wypłat zasiłków celowych na: dożywianie, leczenie, zakup leków, opłaty czynszowe, zakup odzieży, zakup wyposażenia szkolnego, opłaty za energię, gaz itp., zakupów paczek świątecznych, finansowaniu kolonii dla dzieci z rodzin najuboższych, zakupów obiadów dla podopiecznych, świadczenia usług opiekuńczych, pielęgniarskich i specjalistycznych dla osób potrzebujących pomocy z uwagi na podeszły wiek lub niepełnosprawność fizyczną. Równocześnie miasto finansuje programy przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii. Fundusz Przeciwdziałania Alkocholizmowi i Fundusz Zwalczania Narkomanii - prowadzenie punktów konsultacyjnych dla mieszkańców Legionowa znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, - organizacja i współorganizacja wyjazdów (letnich i zimowych) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Legionowa, - prowadzenie pięciu świetlic profilaktycznych i terapeutycznych, - programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów małych form teatralnych, koncertów, - profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne (129 godzin tygodniowo). Miejski Program Promocji Zdrowia - program przeznaczony dla 4-latków mający na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci. - program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka dla osób powyżej 65. roku życia oraz bezpłatne konsultacje specjalistyczne dla seniorów. - upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia dla mieszkańców miasta i uczniów legionowskich szkół, - program szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci do 1 roku życia. 5. Kultura i sport 2,4 mln zł Legionowo, rozwija także swój mecenat. Opieką miasta objęta jest szeroko rozumiana działalność kulturalna i sportowa. W ciągu kilku lat utrzymuje się wysoki poziom nakładów na te cele. W 2008 roku było to 5,2 mln zł, w 2009 roku 16 milionów zł, w 2010 roku planowane jest 24,4 mln zł. 9

10 Sztuczne boisko na stadionie miesjkim - modernizacja placówek Miejskiego Ośrodka Kultury, - modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego. tab. 5 wydatki na kulturę i sport ,0 10,0 1,0 5,2 mln zł 16 mln zł ,4 mln zł 2010 B w obszarze kultury Legionowo na bieżąco finansuje: Miejski Ośrodek Kultury wraz z filią, kluby oraz biblioteki publiczne. Miasto utrzymuje również Muzeum Historyczne w Legionowie. Powstają także nowe pomniki. Coraz istotniejszą pozycję w budżecie miasta zajmuje ochrona i konserwacja zabytków. Najważniejsze planowane w tym roku zadania inwestycyjne dotyczą rozbudowy Muzeum Historycznego o pawilon wystawowy. Systematycznie rosną nakłady miasta na sport i kulturę fizyczną. W ramach upowszechniania kultury fizycznej miasto zleca przygotowanie licznych imprez sportowych i rekreacyjnych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji oraz organizacjom pozarządowym. Inicjowane i wspierane są cykliczne imprezy, dla których głównym założeniem nie jest rywalizacja, ale możliwość samego uczestnictwa. Najzdolniejszym z młodych sportowców przyznawane są stypendia sportowe. Spośród najważniejszych inwestycji miejskich wymienić należy budowę sali widowiskowo sportowej, ARENA Legionowo. B obiekty sportowe - budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie, - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 na Stadionie Miejskim, - projekt zespołu basenowo-rekreacyjnego z parkiem, - projekt i budowa placu rekreacyjnosportowego ogólnodostępnego przy ul. Targowej, - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie Stadionu Miejskiego. 10

11 6. Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska 13 mln zł W 2008 roku na cele gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano 9,6 mln zł, w 2009 roku 8,27 mln zł, a na 2010 rok przeznaczono 14,81 mln zł. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie miasta bez oświetlonych ulic, placów i dróg. Nakładów wymaga także ich oczyszczanie i odśnieżanie oraz utrzymywanie parkingów i trawników. Jednocześnie władze dbają o systematyczną poprawę stanu środowiska w rozrastającym się mieście. - projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej, - projekt kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec oraz Grudzie, - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu przy ul. Piaskowej, - modernizacja przepompowni wód deszczowych PD, - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. W. Łokietka, - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. T. Kościuszki /odc. od ul. A. Głowackiego do ul. A. Mickiewicza/, - rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul. Piaskowej w Legionowie, - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. J. Kossaka, - projekt i budowa wodociągu w ul. Łowickiej oraz w części ulic Gnieźnieńskiej i Grunwaldzkiej, - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ks. I. Skorupki i ul. Kościelnej, - projekt i budowa wodociągu w części ul. Strużańskiej i w części ul. W. Stwosza, - projekt i budowa parku na Placu im. T. Kościuszki, - projekt i przebudowa oświetlenia ul. marsz. J. Piłsudskiego /odc. od ronda J. Poniatowskiego do ul. J. III Sobieskiego/, - projekt i budowa oświetlenia ul. M. Konopnickiej i ul. S. Konarskiego, - budowa oświetlenia boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, - projekt i budowa oświetlenia ul. Sosnowej /odc. od ul. Wiśniowej do Al. Legionów/. Wizualizacja zespołu basenowo-rekreacyjnego na stadionie miejskim 11

12 Środki z Unii Europejskiej Jednym z nowych wyzwań przed którymi stanęło miasto, stało się w ostatnich latach pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej i innych zewnętrznych funduszy. Wydaje się że Gmina zdała ten egzamin celująco. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat udało się pozyskać łącznie ponad 40 mln zł. Warto byłoby podkreślić, że pozyskiwanie środków to długotrwały i niezwykle skomplikowany proces, wymagający znacznych nakładów sił i czasu. Z reguły uzyskanie wszystkich niezbędnych załączników wraz z napisaniem wniosku trwa od miesiąca do dwóch. Darczyńca może oczywiście zastrzec sobie czy będzie to konkurs otwarty bądź zamknięty z preselekcją lub bez preselekcji. Wyłonienie samego wniosku jest także względne ponieważ składa się na to kilka czynników między innymi ilość zgłoszonych wniosków, ocena formalna oraz ocena merytoryczna. Przy projektach dofinansowanych z budżetu państwa na wyniki czeka się do trzech miesięcy. W przypadku dofinansowania Unijnego oczekiwanie może przeciągnąć się niekiedy nawet do roku. Konkurencja także jest silna, dla przykładu: w konkursie z działania 6.2 Turystyka w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego wpłynęło blisko 400 wniosków, w konkursie dla Działania 5.2 Rewitalizacja miast - 77 wniosków a w konkursie MKDiN Patriotyzm Jutra złożono aż 604 wnioski. Dlatego należy podkreślić, że każde otrzymane przez gminę Legionowo dofinansowanie jest ogromnym sukcesem. W 2007 roku projekt Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa otrzymał dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Program obejmował działania szkoleniowe i edukacyjne pracowników UM Legionowo, takie jak: poprawa wiedzy i umiejętności pracowników poprzez studia podyplomowe, szkolenia zawodowe, kurs językowy, szkolenia z zakresu organizacji pracy i umiejętności interpersonalnych. Działania w ramach projektu będą prowadzone do 2011 roku. Kwota dofinansowania to EUR, tj zł. 12

13 Projekty złożone w 2008 roku: ogólna wartość: ,84 zł otrzymane dofinansowanie: ,93 zł 1. Integracja komunikacyjno-przestrzenna miasta Legionowo poprzez modernizację Al. Sybiraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wartość projektu: ,05 zł: otrzymane dofinansowanie: ,93 zł. Projekt zakończony. 2. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w Legionowie II etap Rządowy program: Razem bezpieczniej. Wartość projektu ,00 zł, otrzymane dofinansowanie ,00 zł. Projekt zakończony. 3. Twórczość dziecięca inspirowana regionalną sztuką ludową poznaje swoje miasto, region i kraj - Rządowy Program Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Wartość projektu ,00 zł, otrzymane dofinansowanie: ,00 zł. Projekt zakończony. 4. Projekt i przebudowa al. Legionów na odcinku od ul. Cynkowej do ul. Złotej. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych wartość projektu: ,79 zł otrzymane dofinansowanie: ,00 zł. Projekt zakończony. Projekty w ramach RPOWM w trakcie realizacji: 1. Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego wartość projektu: ,00 zł, otrzymane dofinansowanie ,00 zł. Projekt w trakcie realizacji. 2. Poprawa oferty kulturalnej poprzez modernizację placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie. Wartość projektu ,00 zł. Otrzymane dofinansowanie , 00 zł. Projekty złożone w 2009 roku: ogólna wartość: ,98 zł otrzymane dofinansowanie: ,00 zł 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży na placu zabaw przy ul. Królowej Jadwigi Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży. Wartość projektu: ,91 zł otrzymane dofinansowanie: ,00 zł. Projekt zakończony. 13

14 2. Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik Budżet Państwa, budżet samorządu województwa. Wartość projektu: ,67 zł otrzymane dofinansowanie: ,00 zł. Projekt zakończony. 3. Projekt i przebudowa ul. Kolejowej odcinek od ul. kard. S. Wyszyńskiego do Al. Legionów. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych wartość projektu: ,40 zł otrzymane dofinansowanie: ,00 zł. W trakcie realizacji. 4. wzorcowy program zapobiegania przestępczości i aspołecznym zachowaniom Razem Bezpieczniej - etap III, Rządowy program: Razem bezpieczniej, Wartość projektu ,00 zł otrzymane dofinansowanie ,00 zł. W trakcie realizacji. Projekty, które przeszły pozytywną ocenę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, lecz nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie to: Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych Czy jednostki, jak np. KZB, czy szkoły mogą same starać się pozyskanie takich środków? Przy każdym działaniu w ramach konkretnego programu pojawiają się szczegółowe wytyczne odnośnie tego kto mógłby być potencjalnym beneficjentem objętym dofinansowaniem. Dlatego odpowiedź na powyższe pytanie nie może być jednoznaczna. w Legionowie -(projekt został wstępnie zakwalifikowany do realizacji na kwotę dofinansowania ,25 zł. Dopiero w momencie podpisania umowy będzie dokładnie wiadomo jaka jest wartość całkowita dofinansowania) oraz Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Legionowie jako czynnik wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju społeczno - gospodarczego miasta - I etap (Koszt całkowity projektu ,57 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: ,88 zł). Plac zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 14

15 Ponadto Gmina stara się o dofinansowanie projektów: 1. centrum Komunikacyjnego w Legionowie, który obejmować będzie: wybudowanie centrum obsługi pasażerów, zajezdni autobusowej oraz parkingu przy Centrum Komunikacyjnym (w ramach działania 3.2 Regionalny transport publiczny Wartość całkowita projektu to ,90 zł. Staramy się o 85% kosztów kwalifikowanych). 2. Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie stadionu miejskiego w Legionowie - z budżetu państwa i budżetu samorządu województwa staramy się o dofinansowanie po 333 tyś zł. Muzeum Historyczne w Legionowie otrzyma dofinansowanie na modernizację i budowę pawilonu wystawowego. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Jest to kolejny sukces w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla naszego miasta. Ciężka praca, jaką jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych została nagrodzona. Pozyskanie tych środków wymaga, oprócz oryginalności projektu, który ma dostać dodatkowe fundusze, także poprawności pod względem formalnym. Muzeum Historyczne w Legionowie wizualizacja pawilonu wystawowego W ramach działania 6.1 Kultura do Zarządu Województwa Mazowieckiego wpłynęło 146 projektów, z czego 52 zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny merytorycznej. W tej chwili oceniana jest poprawność pod względem wykonalności. 44 projekty zostały już zweryfikowane w tym legionowski. Całkowita wartość naszej inwestycji to zł, z czego 85% zostanie dofinansowane ze środków unijnych ( zł). 15

16 Szanowni Państwo! Niniejsza broszura została przygotowana w ramach programu Przejrzysta Polska. W ramach tego programu chcemy Państwu corocznie przybliżać informacje na temat budżetu.* Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy Państwu w sposób uproszczony najważniejsze zagadnienia związane z finansami Miasta Legionowo (więcej na Budżet miasta na 2010 r. uchwalony przez radnych w grudniu może być zmieniany na każdej sesji Rady Miasta. Powody zmian mogą być różne np. niezaplanowane wcześniej wydatki, które trzeba ponieść, ale również wzrost dochodów gminy lub nowe dotacje, które udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Bedziemy wdzięczni jeśli zechcą Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami na temat tej broszury: czy jest ona zrozumiała i czy w wystarczającym stopniu przedstawia budżet miasta. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: tel. (0 22) Urząd Miasta Legionowo fax (0 22) ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 lub za pośrednictwem poczty Legionowo elektronicznej na adres: GG: *dane aktualne na dzień 28 kwietnia 2010 r. (Uchwała Nr XLIII/545/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 kwietnia 2010 r.)

Informator. Tamara Mytkowska

Informator. Tamara Mytkowska Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy - 2011 Po raz kolejny prezentujemy Państwu informację na temat finansów gminy Legionowo. Wprawdzie budżet Legionowa, tak jak wszystkich gmin w Polsce, jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy BUKOWNO 2010 PRZEJRZYSTA POLSKA Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDŻETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2008-2010 1 Działalność gminy, w tym oczywiście finanse jest

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2254 UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Ratusz Miejski Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji Przejrzysta Polska. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie za ważną

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce kolejny informator Finanse Gminy Komorniki w pigułce. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią,

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST BUDŻET *? Pomoc, np. od rodziców, dzieci. Wynagrodzenia. Praca w gospodarstwie rolnym. Zasiłki społeczne

CZYM JEST BUDŻET *? Pomoc, np. od rodziców, dzieci. Wynagrodzenia. Praca w gospodarstwie rolnym. Zasiłki społeczne tel. 068 3555940 fax 068 3552868 www.kozuchow.pl um@kozuchow.pl Informator budżetowy o wydatkach i dochodach gminy wydany w ramach akcji dla samorządów Przejrzysta Polska 2005 CZYM JEST BUDŻET *? BUDŻET

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok grudzień 2015 roku Dochody naszego Miasta w 2016 roku wyniosą 187.266.371,00 zł. Są to: dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań Miasta dochody wynikające

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/266/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA. z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010r.

UCHWAŁA NR XXXVI/266/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA. z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010r. UCHWAŁA NR XXXVI/266/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA w sprawie zmian w budżecie 2010r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(dz.u z 2001r., Nr 142 poz.1591,

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Wraz z początkiem roku w każdej rodzinie trwają prace nad domowym budżetem. W niniejszej broszurze prezentujemy nasz wspólny gminny budżet

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin(związków gmin) Razem

państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin(związków gmin) Razem Załącznik Nr 1 z dnia 28 kwietnia 2005 r ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2005 ROK 852 POMOC SPOŁECZNA 14 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia społeczne 14 000 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok

Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok Legionowo, dnia 24 stycznia 2007 roku Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok 1.Zwiększono dochody budżetu z tytułu:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/415/10 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XLII/415/10 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok. UCHWAŁA NR XLII/415/10 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014 BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014 Budżet Nowego Targu w 2014 r. 2014 Dochody 116 300 000 zł Wydatki 131 203 000 zł Przychody 25 003 000 zł Rozchody 10 100 000 zł Deficyt 14 903 000 zł 141 303 000 zł 141 303

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy?

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Szanowni Państwo! Publikacja ta ma za zadanie przybliżenie Państwu zagadnień związanych z gospodarką finansową Gminy. Źródłem danych o budżecie jest przyjęta

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR XLI/214/2013 RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR XLI/214/2013 RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR XLI/214/2013 RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo