Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

Transkrypt

1 Ratusz Miejski Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 2010 Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji Przejrzysta Polska. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie za ważną zasadę dialogu społecznego. Przedstawiamy Państwu broszurę: Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. Prezentujemy w niej podstawowe wiadomości dotyczące tworzenia budżetu: jego dochodów i wydatków. Dzięki tej informacji chcemy, aby finanse samorządowe były przejrzyste dla mieszkańców Legionowa w myśl konstytucyjnej zasady:... Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji... oraz ustawowego prawa,...finanse publiczne są jawne. 1 Arena Legionowo Projekt wizualizacja hali widowiskowo - sportowej

2 Słowo Prezydenta się spotkania z mieszkańcami, żeby zapoznać się z potrzebami każdej z dzielnic. Szanowni Państwo! Po raz kolejny oddaję w Państwa ręce broszurę, która pozwoli poznać lepiej finanse naszej gminy. Wprawdzie budżet Legionowa, tak jak wszystkich gmin w Polsce, jest dokumentem jawnym - od chwili projektu aż po jego ostateczny kształt, m.in dostępny na stronie warto jednak przedstawić go w bardziej przyjazny sposób. Jak każdego roku układając plan dochodów i wydatków, szukaliśmy najlepszych rozwiązań na zaspokojenie Państwa potrzeb. Odbywały Tworząc budżet postawiliśmy na dalszy rozwój miasta. Ważną pozycję zajmują inwestycje, które poprawiają jakość życia oraz zwiększają atrakcyjność Legionowa. Myśląc o przyszłości inwestujemy w obiekty oświatowe, rozbudowujemy infrastrukturę sportową oraz poprawiamy bezpieczeństwo. Wykorzystamy do tego, m.in dodatkowe środki zdobyte z Unii Europejskiej czy z budżetu państwa. Od kilku lat Miasto Legionowo uczestniczy w ogólnopolskim programie Przejrzysta Polska. Obecnie jesteśmy jedyną gminą na Mazowszu z certyfikatem tej Akcji. Broszura Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy jest kolejnym elementem tego programu. Prezydent Miasta Roman Smogorzewski Ulica marszałka Józefa Piłsudskiego no 2

3 cą Budżet Miasta Budżet jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody. Uchwalany jest w formie uchwały budżetowej przez Radę Miasta na wniosek Prezydenta. Pozwala on również kontrolować działalność samorządu pod względem finansowym. Obrazuje możliwości wydawania pieniędzy w zależności od dochodów. Dochody to pieniądze które dostajemy do dyspozycji i możemy je wydać, innymi słowy są to środki pobierane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych (firm) oraz osób fizycznych (mieszkańców), jak również środki otrzymane z budżetu państwa tj. subwencje i dotacje. Samorząd terytorialny realizuje szeroki zakres zadań i niemożliwe jest finansowanie ich jedynie dochodami własnymi. Zadania zlecone są finansowane z budżetu państwa i są to dochody uzupełniające. A Dochody własne są to pieniądze, które uzyskujemy np. z mienia (najmu, dzierżawy, sprzedaży), udziałów w podatkach dochodowych (od osób fizycznych i prawnych), wpływów z usług oraz odsetek od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych. A Dotacje pieniądze otrzymane z budżetu państwa lub z budżetu innych jednostek z których musimy się rozliczać i przeznaczyć na ściśle określony cel (nie możemy swobodnie decydować na co je wydać). Niewykorzystane kwoty dotacji trzeba zwrócić do budżetu państwa lub do budżetu jednostki, z której otrzymano dotacje. A Subwencje pieniądze o charakterze bezzwrotnym otrzymane z budżetu państwa. Sami decydujemy o szczegółowym przeznaczeniu środków z subwencji, czyli mamy wpływ np. na to: ile pieniędzy otrzymują poszczególne jednostki na realizację swoich zadań. Wydatki to środki przekazywane z budżetu na realizację zadań. Rozróżniamy wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy oraz dotacje i wydatki majątkowe, tj. wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz udziały gminy w spółkach. A Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. A Dotacje udzielane z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i innych. 3

4 A Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu i funkcjonowaniem jednostek podległych. Przychody to środki, które dodatkowo wprowadzamy do budżetu najczęściej w postaci kredytów i pożyczek zaciąganych zazwyczaj w bankach wtedy, gdy pieniędzy w budżecie jest za mało. Przychody pochodzą również ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z prywatyzacji majątku, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rozchody to spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych i inne operacje finansowe oraz udzielone przez gminę pożyczki. Jeżeli poziom dochodów jest wyższy od wielkości wydatków, mówimy wtedy o nadwyżce budżetowej, którą możemy przeznaczyć np. na inwestycje. Jeżeli dochody miasta są niższe od planowanych wydatków, to mamy do czynienia z deficytem budżetowym, który trzeba będzie pokryć z tzw. przychodów, czyli np. pożyczek i kredytów. KIEDY ZACHODZI RÓWNOWAGA W BUDŻECIE? Równowaga w budżecie jest zachowana, gdy: DOCHODY = WYDATKI Przychodami mogą być również wpływy ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych np. obligacji. Jak tworzony jest budżet gminy? W gospodarstwie domowym wszyscy domownicy mają wpływ na wydatki i dochody. Również o wydatkach i dochodach gminy może decydować każdy mieszkaniec. WNIOSKI DO BUDŻETU SKŁADAJĄ: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY, RADNI GMINY ORAZ MIESZKAŃCY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. WNIOSKI TAKIE NALEŻY SKŁADAĆ DO 15 WRZEŚNIA KAŻDEGO ROKU W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA URZĘ- DU MIASTA. Pamiętajmy jednak, że takich wniosków co roku jest bardzo wiele, zawsze trzeba dokonać wyboru inwestycji, które będą realizowane. Wyboru tych inwestycji dokonuje Prezydent Miasta, a następnie weryfikuje Rada Miasta. 4

5 Zbliżone do podatku od nieruchomości są kolejne dwa podatki rolny i leśny. Podatki i opłaty lokalne 33,7 mln zł Udział w PIT 45 mln zł Udział w CIT 1,9 mln zł Dotacje celowe 11,4 mln zł Subwencja Oświatowa 24,3 mln zł Inne dochody 123 mln zł Dochody Najważniejsze wpływy: 1. Podatki i opłaty lokalne 33,7 mln zł B dochody miasta tworzą podatki i opłaty lokalne. Zawdzięczają one swoją nazwę temu, że władze lokalne, w tym przypadku Rada Miasta Legionowo, mają wpływ na wysokość stawek tych podatków. Wpływ ten jest jednak dość mocno ograniczony. To Sejm ustala widełki, w ramach których radni muszą wskazać ostateczną wysokość tych podatków. W Legionowie od kilku lat udaje się jednak utrzymywać ich stawki na niskim poziomie. B największe znaczenie ma podatek od nieruchomości. Płacimy go od powierzchni gruntów, powierzchni nieruchomości lub wartości budowli. B Podatek od środków transportowych odprowadzają właściciele samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. B opłatę targową pobiera się od wszystkich osób prowadzących handel, o ile z tego tytułu nie płacą podatku od nieruchomości. Wynosi ona obecnie od 8 zł do 681,54 zł dziennie w zależności od wielkości stoiska. B opłatę administracyjną pobiera się za niektóre czynności urzędowe wykonywane przez organy miasta, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. B opłata skarbową wnosimy w związku z czynnościami załatwianymi w urzędach, np. przy składaniu podań, wniosków, odbieraniu zaświadczeń, zezwoleń itp. 2. Udział w PIT 45 mln zł Podstawowym źródłem dochodów miasta są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych w Legionowie. Większość podatku trafia do budżetu państwa. Gmina otrzymuje z niego ok. 37%. W 2008 roku wynosiły 46 mln zł, 2009 roku 44,38 mln zł a w 2010 roku wyniosą 45 mln zł. 5

6 tab. 1 Udział w PIT mln zł ,38 mln zł mln zł Udział w CIT 1,9 mln zł Dochodami miasta są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od firm, czyli osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Legionowa (tzw. podatek CIT). Dochody miasta z tego tytułu wyniosły w 2008 roku 1,38 mln zł, w 2009 roku 1,45 mln zł, a w 2010 roku wyniesie około 1,9 mln zł. Tegoroczny budżet po stronie dochodów zamknął się łączną kwotą 173,5 mln zł. 5. Subwencja Oświatowa 24,3 mln zł Wysokość subwencji ustalana jest przez rząd a kwota, która wpłynie do budżetu gminy zależy m.in od liczby dzieci uczęszczających do szkół na danym terenie. Subwencja pokrywa tylko część wydatków gminy na oświatę. tab. 2 Udział w CIT ,8 1,4 1,0 1,38 mln zł ,45 mln zł ,9 mln zł Dotacje celowe 11,4 mln zł Dochody Legionowa pochodzą również z dotacji celowych z budżetu państwa. Przeznaczone są one na zadania zlecone miastu przez administrację rządową oraz na zadania własne miasta. Za pomocą dotacji finansowane są między innymi zadania z zakresu: pomocy społecznej (w tym wypłaty zasiłków). 6

7 Wydatki Po zapoznaniu się z wnioskami do budżetu oraz potrzebami związanymi z realizacją zadań wynikających z funkcjonowania miasta i jednostek organizacyjnych gminy powstał plan wydatków budżetu gminy na 2010 r.; wynoszą one 207,63 mln zł. Ostatnie lata przyniosły miastu zarówno wzrost dochodów, jak i wzrost wydatków. Wydatki miasta w 2008 roku wyniosły ponad 130,92 mln zł, w 2009 roku 141,11 mln zł a w 2010 roku wyniosą 207,63 mln zł. tab. 3W mln zł 2008 wydatki Miasta Legionowa w latach ,11 mln zł ,63 mln zł 2010 Te szybko rosnące środki miasto przeznacza głównie na: 1. Transport 17 mln zł Najważniejszym zadaniem miasta jest zapewnienie mieszkańcom możliwości swobodnego przemieszczania się w jego ramach. Oznacza to konieczność utrzymania właściwego stanu dróg przebiegających przez Legionowo oraz zagwarantowania szybkiego, wygodnego i bezpiecznego transportu publicznego, w tym połączeń autobusowych i kolejowych z Warszawą. B drogi Powiatowe - projekt i przebudowa ul. J. III Sobieskiego dofinansowanie do inwestycji realizowanych we współpracy z Powiatem. B drogi Publiczne Gminne - projekt i przebudowa ul. Kolejowej /od ul. kard. S. Wyszyńskiego do Al. Legionów/, - projekt i przebudowa ul. Plantowej, - projekt i budowa połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Piaskową /przy torach PKP relacji Warszawa - Tłuszcz/, - rewitalizacja układu komunikacyjnego Osiedla Młodych, - projekt i przebudowa ul. S. Małachowskiego i ul. Orlej, - projekt i przebudowa ul. Koszarowej wraz z chodnikiem /odc. od ul. Zegrzyńskiej do jednostki wojskowej/, - projekt i przebudowa ul. Krakusa, - projekt i przebudowa ul. T. Kościuszki / odc. od ul. Parkowej do ronda marsz. J. Piłsudskiego/, - projekt i przebudowa ul. Grunwaldzkiej, - projekt i przebudowa ul. Prymasowskiej /odc. od ul. Parkowej do ul. Lwowskiej/, - projekt ul. J. Kozietulskiego, - projekt i przebudowa ul. Kamiennej, - projekt i przebudowa ul. Topolowej, - projekt ul. Brzozowej, - projekt ul. S.Moniuszki /odc. od ul. gen. J. Chłopickiego do ul. Prymasowskiej/, - projekt i przebudowa ul. Myśliwskiej, - projekt ul. Jodłowej, - projekt ul. Lisa Kuli, - projekt i przebudowa ul. Warmińskiej, - projekt i budowa skrzyżowania ul. Polnej z ul. Strużańską, - budowa parkingów, chodników i oświetlenia w rejonie placu J. Poniatowskiego 7

8 /odc. od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. ppłk. E. Dietricha/, - projekt i przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego /odc. od ul. Jagiellońskiej do ul. W. Broniewskiego/, - projekt ul. Leśnej, - projekt chodnika w ul. ppłk. F. Hynka i ul. Dolnej /wzdłuż drogi technologicznej/, - projekt i przebudowę ul. J. Matejki, - projekt i przebudowa ul. Listopadowej, - rewitalizacja terenu Os. Kozłówka /projekt/. B drogi Wewnętrzne - projekt i przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu przy ul. Piaskowej, - projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul. Oszankowej. 2. Oświata i wychowanie 75 mln zł Drugim pod względem wielkości planowanych wydatków zadaniem miasta jest zapewnienie edukacji dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja). W bieżącym roku wydatki na oświatę i wychowanie sięgają jedną czwartą całego budżetu. W 2010 roku miasto zrealizuje projekty; B Szkoły Podstawowe - projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1, - projekt i budowa budynku Szkolno- Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego (Przedszkole Integracyjne), - projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2, - projekt i rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Jana Pawła I, - budowa bieżni sportowej przy Zespole Szkół. B Przedszkola - projekt i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 12, - projekty i budowa bezpiecznych, placów zabaw przy przedszkolach miejskich. B Gimnazja - modernizacja wentylacji basenu i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. B żłobki - projekt i rozbudowa Żłobka Miejskiego. 3. Administracja Publiczna 15 mln zł To wydatki które w kraju budzą emocje. Warto jednak podkreślić ze w ostatnich latach w Legionowie tempo wzrostu tych wydatków jest zdecydowanie mniejsze w porównaniu do pozostałych wydatków a w 2010 roku nie przewidujemy ich wzrostu. Środki budżetowe przeznaczone na administrację obejmują m.in działalność urzędu miasta, rady miasta komisji poborowych oraz promocję gminy. Zakup komputerów i wyposażenia 4. Zdrowie Publiczne i Pomoc społeczna 7,4 mln zł Kolejnym zadaniem samorządu legionowskiego jest pomoc społeczna. Obszarem tym zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej współpracując z innymi organizacjami społecznymi. W 2008 roku na te cele przeznaczono 7,1 mln zł, w 2009 roku 8,7 mln zł, a w tym roku planuje się wydać 8,3 mln zł. 8

9 Środki te miasto przeznacza na: domy pomocy społecznej, funkcjonowanie żłobków, ośrodków pomocy rodzinie, dziennych domów pobytu, noclegowni, jadłodajni. tab. 4 8,0 7,0 6,0 wydatki na służbę zdrowia oraz opiekę społeczną ,1 mln zł ,7 mln zł ,5 mln zł 2010 Jednym z najważniejszych zadań opieki społecznej jest indywidualna pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta realizowana jest w różnorakich formach: wypłat zasiłków celowych na: dożywianie, leczenie, zakup leków, opłaty czynszowe, zakup odzieży, zakup wyposażenia szkolnego, opłaty za energię, gaz itp., zakupów paczek świątecznych, finansowaniu kolonii dla dzieci z rodzin najuboższych, zakupów obiadów dla podopiecznych, świadczenia usług opiekuńczych, pielęgniarskich i specjalistycznych dla osób potrzebujących pomocy z uwagi na podeszły wiek lub niepełnosprawność fizyczną. Równocześnie miasto finansuje programy przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii. Fundusz Przeciwdziałania Alkocholizmowi i Fundusz Zwalczania Narkomanii - prowadzenie punktów konsultacyjnych dla mieszkańców Legionowa znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, - organizacja i współorganizacja wyjazdów (letnich i zimowych) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Legionowa, - prowadzenie pięciu świetlic profilaktycznych i terapeutycznych, - programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów małych form teatralnych, koncertów, - profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne (129 godzin tygodniowo). Miejski Program Promocji Zdrowia - program przeznaczony dla 4-latków mający na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci. - program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka dla osób powyżej 65. roku życia oraz bezpłatne konsultacje specjalistyczne dla seniorów. - upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia dla mieszkańców miasta i uczniów legionowskich szkół, - program szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci do 1 roku życia. 5. Kultura i sport 2,4 mln zł Legionowo, rozwija także swój mecenat. Opieką miasta objęta jest szeroko rozumiana działalność kulturalna i sportowa. W ciągu kilku lat utrzymuje się wysoki poziom nakładów na te cele. W 2008 roku było to 5,2 mln zł, w 2009 roku 16 milionów zł, w 2010 roku planowane jest 24,4 mln zł. 9

10 Sztuczne boisko na stadionie miesjkim - modernizacja placówek Miejskiego Ośrodka Kultury, - modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego. tab. 5 wydatki na kulturę i sport ,0 10,0 1,0 5,2 mln zł 16 mln zł ,4 mln zł 2010 B w obszarze kultury Legionowo na bieżąco finansuje: Miejski Ośrodek Kultury wraz z filią, kluby oraz biblioteki publiczne. Miasto utrzymuje również Muzeum Historyczne w Legionowie. Powstają także nowe pomniki. Coraz istotniejszą pozycję w budżecie miasta zajmuje ochrona i konserwacja zabytków. Najważniejsze planowane w tym roku zadania inwestycyjne dotyczą rozbudowy Muzeum Historycznego o pawilon wystawowy. Systematycznie rosną nakłady miasta na sport i kulturę fizyczną. W ramach upowszechniania kultury fizycznej miasto zleca przygotowanie licznych imprez sportowych i rekreacyjnych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji oraz organizacjom pozarządowym. Inicjowane i wspierane są cykliczne imprezy, dla których głównym założeniem nie jest rywalizacja, ale możliwość samego uczestnictwa. Najzdolniejszym z młodych sportowców przyznawane są stypendia sportowe. Spośród najważniejszych inwestycji miejskich wymienić należy budowę sali widowiskowo sportowej, ARENA Legionowo. B obiekty sportowe - budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie, - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 na Stadionie Miejskim, - projekt zespołu basenowo-rekreacyjnego z parkiem, - projekt i budowa placu rekreacyjnosportowego ogólnodostępnego przy ul. Targowej, - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie Stadionu Miejskiego. 10

11 6. Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska 13 mln zł W 2008 roku na cele gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano 9,6 mln zł, w 2009 roku 8,27 mln zł, a na 2010 rok przeznaczono 14,81 mln zł. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie miasta bez oświetlonych ulic, placów i dróg. Nakładów wymaga także ich oczyszczanie i odśnieżanie oraz utrzymywanie parkingów i trawników. Jednocześnie władze dbają o systematyczną poprawę stanu środowiska w rozrastającym się mieście. - projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej, - projekt kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec oraz Grudzie, - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu przy ul. Piaskowej, - modernizacja przepompowni wód deszczowych PD, - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. W. Łokietka, - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. T. Kościuszki /odc. od ul. A. Głowackiego do ul. A. Mickiewicza/, - rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul. Piaskowej w Legionowie, - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. J. Kossaka, - projekt i budowa wodociągu w ul. Łowickiej oraz w części ulic Gnieźnieńskiej i Grunwaldzkiej, - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ks. I. Skorupki i ul. Kościelnej, - projekt i budowa wodociągu w części ul. Strużańskiej i w części ul. W. Stwosza, - projekt i budowa parku na Placu im. T. Kościuszki, - projekt i przebudowa oświetlenia ul. marsz. J. Piłsudskiego /odc. od ronda J. Poniatowskiego do ul. J. III Sobieskiego/, - projekt i budowa oświetlenia ul. M. Konopnickiej i ul. S. Konarskiego, - budowa oświetlenia boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, - projekt i budowa oświetlenia ul. Sosnowej /odc. od ul. Wiśniowej do Al. Legionów/. Wizualizacja zespołu basenowo-rekreacyjnego na stadionie miejskim 11

12 Środki z Unii Europejskiej Jednym z nowych wyzwań przed którymi stanęło miasto, stało się w ostatnich latach pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej i innych zewnętrznych funduszy. Wydaje się że Gmina zdała ten egzamin celująco. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat udało się pozyskać łącznie ponad 40 mln zł. Warto byłoby podkreślić, że pozyskiwanie środków to długotrwały i niezwykle skomplikowany proces, wymagający znacznych nakładów sił i czasu. Z reguły uzyskanie wszystkich niezbędnych załączników wraz z napisaniem wniosku trwa od miesiąca do dwóch. Darczyńca może oczywiście zastrzec sobie czy będzie to konkurs otwarty bądź zamknięty z preselekcją lub bez preselekcji. Wyłonienie samego wniosku jest także względne ponieważ składa się na to kilka czynników między innymi ilość zgłoszonych wniosków, ocena formalna oraz ocena merytoryczna. Przy projektach dofinansowanych z budżetu państwa na wyniki czeka się do trzech miesięcy. W przypadku dofinansowania Unijnego oczekiwanie może przeciągnąć się niekiedy nawet do roku. Konkurencja także jest silna, dla przykładu: w konkursie z działania 6.2 Turystyka w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego wpłynęło blisko 400 wniosków, w konkursie dla Działania 5.2 Rewitalizacja miast - 77 wniosków a w konkursie MKDiN Patriotyzm Jutra złożono aż 604 wnioski. Dlatego należy podkreślić, że każde otrzymane przez gminę Legionowo dofinansowanie jest ogromnym sukcesem. W 2007 roku projekt Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa otrzymał dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Program obejmował działania szkoleniowe i edukacyjne pracowników UM Legionowo, takie jak: poprawa wiedzy i umiejętności pracowników poprzez studia podyplomowe, szkolenia zawodowe, kurs językowy, szkolenia z zakresu organizacji pracy i umiejętności interpersonalnych. Działania w ramach projektu będą prowadzone do 2011 roku. Kwota dofinansowania to EUR, tj zł. 12

13 Projekty złożone w 2008 roku: ogólna wartość: ,84 zł otrzymane dofinansowanie: ,93 zł 1. Integracja komunikacyjno-przestrzenna miasta Legionowo poprzez modernizację Al. Sybiraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wartość projektu: ,05 zł: otrzymane dofinansowanie: ,93 zł. Projekt zakończony. 2. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w Legionowie II etap Rządowy program: Razem bezpieczniej. Wartość projektu ,00 zł, otrzymane dofinansowanie ,00 zł. Projekt zakończony. 3. Twórczość dziecięca inspirowana regionalną sztuką ludową poznaje swoje miasto, region i kraj - Rządowy Program Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Wartość projektu ,00 zł, otrzymane dofinansowanie: ,00 zł. Projekt zakończony. 4. Projekt i przebudowa al. Legionów na odcinku od ul. Cynkowej do ul. Złotej. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych wartość projektu: ,79 zł otrzymane dofinansowanie: ,00 zł. Projekt zakończony. Projekty w ramach RPOWM w trakcie realizacji: 1. Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego wartość projektu: ,00 zł, otrzymane dofinansowanie ,00 zł. Projekt w trakcie realizacji. 2. Poprawa oferty kulturalnej poprzez modernizację placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie. Wartość projektu ,00 zł. Otrzymane dofinansowanie , 00 zł. Projekty złożone w 2009 roku: ogólna wartość: ,98 zł otrzymane dofinansowanie: ,00 zł 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży na placu zabaw przy ul. Królowej Jadwigi Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży. Wartość projektu: ,91 zł otrzymane dofinansowanie: ,00 zł. Projekt zakończony. 13

14 2. Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik Budżet Państwa, budżet samorządu województwa. Wartość projektu: ,67 zł otrzymane dofinansowanie: ,00 zł. Projekt zakończony. 3. Projekt i przebudowa ul. Kolejowej odcinek od ul. kard. S. Wyszyńskiego do Al. Legionów. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych wartość projektu: ,40 zł otrzymane dofinansowanie: ,00 zł. W trakcie realizacji. 4. wzorcowy program zapobiegania przestępczości i aspołecznym zachowaniom Razem Bezpieczniej - etap III, Rządowy program: Razem bezpieczniej, Wartość projektu ,00 zł otrzymane dofinansowanie ,00 zł. W trakcie realizacji. Projekty, które przeszły pozytywną ocenę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, lecz nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie to: Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych Czy jednostki, jak np. KZB, czy szkoły mogą same starać się pozyskanie takich środków? Przy każdym działaniu w ramach konkretnego programu pojawiają się szczegółowe wytyczne odnośnie tego kto mógłby być potencjalnym beneficjentem objętym dofinansowaniem. Dlatego odpowiedź na powyższe pytanie nie może być jednoznaczna. w Legionowie -(projekt został wstępnie zakwalifikowany do realizacji na kwotę dofinansowania ,25 zł. Dopiero w momencie podpisania umowy będzie dokładnie wiadomo jaka jest wartość całkowita dofinansowania) oraz Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Legionowie jako czynnik wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju społeczno - gospodarczego miasta - I etap (Koszt całkowity projektu ,57 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: ,88 zł). Plac zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 14

15 Ponadto Gmina stara się o dofinansowanie projektów: 1. centrum Komunikacyjnego w Legionowie, który obejmować będzie: wybudowanie centrum obsługi pasażerów, zajezdni autobusowej oraz parkingu przy Centrum Komunikacyjnym (w ramach działania 3.2 Regionalny transport publiczny Wartość całkowita projektu to ,90 zł. Staramy się o 85% kosztów kwalifikowanych). 2. Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie stadionu miejskiego w Legionowie - z budżetu państwa i budżetu samorządu województwa staramy się o dofinansowanie po 333 tyś zł. Muzeum Historyczne w Legionowie otrzyma dofinansowanie na modernizację i budowę pawilonu wystawowego. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Jest to kolejny sukces w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla naszego miasta. Ciężka praca, jaką jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych została nagrodzona. Pozyskanie tych środków wymaga, oprócz oryginalności projektu, który ma dostać dodatkowe fundusze, także poprawności pod względem formalnym. Muzeum Historyczne w Legionowie wizualizacja pawilonu wystawowego W ramach działania 6.1 Kultura do Zarządu Województwa Mazowieckiego wpłynęło 146 projektów, z czego 52 zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny merytorycznej. W tej chwili oceniana jest poprawność pod względem wykonalności. 44 projekty zostały już zweryfikowane w tym legionowski. Całkowita wartość naszej inwestycji to zł, z czego 85% zostanie dofinansowane ze środków unijnych ( zł). 15

16 Szanowni Państwo! Niniejsza broszura została przygotowana w ramach programu Przejrzysta Polska. W ramach tego programu chcemy Państwu corocznie przybliżać informacje na temat budżetu.* Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy Państwu w sposób uproszczony najważniejsze zagadnienia związane z finansami Miasta Legionowo (więcej na Budżet miasta na 2010 r. uchwalony przez radnych w grudniu może być zmieniany na każdej sesji Rady Miasta. Powody zmian mogą być różne np. niezaplanowane wcześniej wydatki, które trzeba ponieść, ale również wzrost dochodów gminy lub nowe dotacje, które udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Bedziemy wdzięczni jeśli zechcą Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami na temat tej broszury: czy jest ona zrozumiała i czy w wystarczającym stopniu przedstawia budżet miasta. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: tel. (0 22) Urząd Miasta Legionowo fax (0 22) ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 lub za pośrednictwem poczty Legionowo elektronicznej na adres: GG: *dane aktualne na dzień 28 kwietnia 2010 r. (Uchwała Nr XLIII/545/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 kwietnia 2010 r.)

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 DEFINICJA BUDŻETU POWIATU Budżetem nazywamy roczny plan finansowy, na który składają się dochody, wydatki, przychody i rozchody. Dzięki niemu możliwe jest

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 Ostróda, Sierpień 2009r. I. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Ostródy...3 1. Metodyka prac...3 2. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych...4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2011 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013 RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013 RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 204/XXXVII/05 z dnia 18 marca 2005 r. RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013 SULEJÓWEK,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 2 3 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 5 DANE OGÓLNE... 7 DOCHODY MIASTA... 10 - Informacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr II DZIELNICA BIAŁOŁĘKA WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo