Pieniądze z Unii Europejskiej w 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pieniądze z Unii Europejskiej w 2012 roku"

Transkrypt

1 e-poradnik Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo Pieniądze z Unii Europejskiej w 2012 roku Środki na założenie firmy Dotacje dla osób fizycznych Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich firm Wsparcie w programie Innowacyjna Gospodarka Dotacje na szkolenia dla małych i średnich firm Inne rodzaje wsparcia dla małych i średnich firm Program Inwestycyjny Innowacyjna Gospodarka Dotacje dla sektora rolniczego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Adres redakcji: Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) ; Redakcja: Beata Lisowska, Radosław Bentkowski DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: Marki, ul. Okólna 40 tel. (22) , ; Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. ISBN Wydanie I/2012, styczeń 2012 r.

3 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Środki na założenie irmy... 7 Dotacje dla osób izycznych... 7 Działanie 6.2 PO KL... 7 Jak uzyskać unijną dotację lub pożyczkę na własny biznes... 7 Dla kogo wsparcie... 7 Jak ubiegać się o pomoc... 8 Szkolenia i doradztwo... 9 Wniosek o dotację Jakie zabezpieczenia Na co wsparcie Dodatkowe wsparcie Pomoc de minimis Jakie są obowiązki operatora wsparcia Jak traić do projektu Działanie 8.1 w programie Innowacyjna Gospodarka Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Kto może zostać beneicjentem Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Na jakie operacje może być przyznana pomoc Jaki jest zakres działalności gospodarczych objętych pomocą Jaki jest maksymalny okres realizacji operacji Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwaliikowalne Jakie koszty nie mogą być uznane za kwaliikowalne Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy Rozdział 2. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich irm Dotacje dla małych i średnich irm w regionalnych programach operacyjnych Dotacje dla sektora MŚP dostępne w regionach w 2012 r Wsparcie w programie Innowacyjna Gospodarka Działanie Wymogi formalne projektu Ocena formalna wniosku Ocena merytoryczna wniosku Działanie Cel działania Na co można otrzymać dotację Kredyt technologiczny Wykluczone działy gospodarki Proces... 37

4 Obowiązujące zmiany w kredycie technologicznym Podstawowe dokumenty wymagane przez BGK Rozdział 3. Dotacje na szkolenia dla małych i średnich irm Działanie PO KL Dla kogo dotacje Jaki typ szkoleń Dla kogo szkolenia Na co można wydać dotację Na co nie można przeznaczyć dotacji Jaka pomoc publiczna w projektach Jaki wkład własny Kiedy pomoc de minimis Kto organizuje konkursy Rozdział 4. Inne rodzaje wsparcia dla małych i średnich irm Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1, czyli Paszport dla eksportu Wielkość wsparcia Działanie Kto może ubiegać się o dotację Poddziałanie Kto może ubiegać się o dotację Na co można otrzymać dotację Poddziałanie Doinansowanie na uzyskanie ochrony Jakie wydatki PARP uzna za kwaliikowane Pomoc na realizację ochrony własności przemysłowej Zasady ubiegania się o doinansowanie Rozdział 5. Dotacje dla sektora rolniczego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Na jakie operacje może być przyznana pomoc Jaki jest zakres działalności nierolniczych objętych pomocą Jaki jest maksymalny okres realizacji operacji Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwaliikowalne Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy Działanie 121 Modernizacja Gospodarstw Rolnych Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej... 62

5 Wstęp Wiedza o tym, o jakie środki unijne można się ubiegać, to dopiero początek trudnej drogi po unijne pieniądze. Przedsiębiorca, zainteresowany wsparciem z UE najpierw powinien złożyć wniosek o dotacje, a po podpisaniu umowy o doinansowaniu projektu realizować inwestycje. Środki unijne przyznawane są na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Dlatego ważne jest, aby irma zidentyikowała cel, któremu ma służyć inwestycja, oraz dziedzinę, której dotyczy (np. ochrona środowiska, poprawa warunków edukacji, rozwój przedsiębiorstwa czy szkolenie danej grupy osób). Za różne dziedziny wsparcia odpowiadają różne programy irma musi znaleźć więc program, za pośrednictwem którego doinansowane są takie projekty jak ten, który chce zrealizować. Każdy program składa się z osi priorytetowych (lub priorytetów), których cele są bardziej zawężone niż programu, natomiast każda oś priorytetowa zawiera jedno lub więcej działań (w niektórych programach nazewnictwo jest nieco odmienne). W ramach działań występują czasami także poddziałania czy schematy. Aby ustalić, do którego konkursu złożyć wniosek o dotacje, przedsiębiorca powinien określić tę najmniejszą jednostkę, której cel odpowiada celowi jego projektu (może to być np. działanie, poddziałanie, schemat, obszar wsparcia). Przygotowanie całej dokumentacji aplikacyjnej i złożenie jej w terminie nie gwarantuje jeszcze przyznania środków. Wniosek o dotacje zostanie dokładnie sprawdzony i dopiero wtedy irma dowie się, czy otrzyma wnioskowane wsparcie. Najpierw wniosek przejdzie przez etap oceny formalnej. Zostanie on zweryikowany pod kątem obowiązkowych kryteriów formalnych. Potem zostanie poddany ocenie merytorycznej. Jeśli wniosek o doinansowanie spełni wymagane kryteria formalne, czeka go jeszcze ocena merytoryczna. Na tym etapie sprawdzana będzie treść projektu i to, w jakim stopniu realizuje on cele wskazane przez program, z którego przedsiębiorca chce pozyskać środki. W trybie konkursowym ocenione merytorycznie projekty są ze sobą porównywane pod względem zdobytych punktów. Wtedy tworzona jest lista rankingowa, a doinansowanie otrzymują najlepsze projekty. Kluczowym momentem dla przygotowanego przez przedsiębiorcę projektu jest podpisanie umowy o przyznaniu dotacji z instytucją, która będzie przekazywać wsparcie z UE. Dopiero wtedy przedsiębiorca może mieć pewność, że środki inansowe zostały dla niego zarezerwowane. Umowa o doinansowanie opisuje dokładnie zobowiązania i uprawnienia beneicjenta oraz zawiera dokładny harmonogram realizacji projektu i jego budżet. Zawiera ona również informacje na temat szczegółów rozliczania, czy promocji projektu oraz metody postępowania w sytuacjach, gdy dokładne wykonanie umowy stanie się niemożliwe.

6 6 e-biblioteka Gazety Prawnej Przedmiotem umowy jest realizacja zaproponowanego przez irmę projektu tak, jak został on opisany we wniosku o doinansowanie. Wniosek jest załącznikiem do umowy o doinansowanie, a wszelkie ewentualne zmiany w nim będą wymagały zatwierdzenia przez właściwą instytucję oraz będą wymagały podpisania aneksu do umowy. Dotacja może być odebrana, jeżeli przedsiębiorca realizuje projekt niezgodnie z założeniami, które opisał we wniosku o wsparcie, lub jeśli nie osiągnął on zamierzonego celu (np. nie zakupił konkretnych maszyn, o których pisał we wniosku czy też czy nie zatrudnił wymaganej liczby pracowników). Przedsiębiorca musi zwrócić całość lub część dotacji, jeżeli wykorzysta ją niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub zostanie ona pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Jeżeli w trakcie realizacji projektu zauważy, że inwestycja mocno odbiega od zamierzeń, powinien jak najszybciej poinformować o tym instytucję, z którą zawarł umowę o doinansowanie. Umowę można zmienić poprzez aneks. Zazwyczaj urzędy wyrażają na to zgodę, ale są przypadki, gdy ich odpowiedź jest odmowna. Jest tak na przykład w sytuacjach, gdy zmiany w sposób istotny zmieniają przedmiot projektu. W takich sytuacjach lepszym wyjściem jest rezygnacja z unijnej dotacji. Realizację projektu należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Zabezpieczenia mają zapobiegać nieuczciwemu wykorzystaniu środków unijnych. W zależności od wartości doinansowania przyznanego w umowie zabezpieczeniem może być np.: n weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, n cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, n przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie, n hipoteka, n poręczenie bankowe, n gwarancja bankowa, n zastaw rejestrowy. Niewniesienie wymaganego zabezpieczenia w określonym terminie stanowi podstawę do niewypłacenia doinansowania, a nawet do rozwiązania umowy.

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1. Instytucja WdraŜająca PoniewaŜ Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym jest działaniem wdraŝanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2011 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/6/216 Malbork 10.03.2015 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi:

Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi: Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi: 1. Czy wkład własny (1,5%) musi być pieniężny? Nie. W dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków z dnia 20 lutego 2008r., w rozdziale 4.8; Podrozdział

Bardziej szczegółowo

Kapitał Ludzki. Pożyczka na start dla Twojej firmy. Program Operacyjny

Kapitał Ludzki. Pożyczka na start dla Twojej firmy. Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pożyczka na start dla Twojej firmy w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wstęp Jedną

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO DOTACJACH pod redakcją Dariusz Rutkowskiego Wydano przy pomocy: Konferencja Samorządu Studentów Wydziału Leśnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo