PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ LEKCYJNY (SPOTKANIE DLA II KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ LEKCYJNY (SPOTKANIE DLA II KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ)"

Transkrypt

1 PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ LEKCYJNY (SPOTKANIE DLA II KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ) Temat Cele WINDYKACJA BEZ TAJEMNIC Wyjaśnienie pojęd: dług, dłużnik, wierzyciel, windykacja. Omówienie sposobów pozyskiwania pieniędzy oraz tego, w jaki sposób nimi gospodarowad. Wyjaśnienie, czym zajmuje się firma windykacyjna nauka pracy w zespole. Przebieg 1. Wprowadzenie: rozdanie identyfikatorów, podpisanie z dziedmi symbolicznej umowy o prace. 2. Praca w grupach BANKNOTOWA UKŁADANKA: Dzieci układają puzzle, które utworzą wzory różnych banknotów. 3. Mini wykład: wyjaśnienie w jaki sposób możemy pozyskad pieniądze, omówienie sposobów gospodarowania pieniędzmi, w tym na czym polega pożyczanie pieniędzy i co oznacza byd dłużnikiem. 4. Wyjaśnienie zagadnieo: co to jest dług, kto to jest dłużnik, kim jest wierzyciel, czym jest windykacja. 5. Praca w grupach BYD JAK WINDYKATOR: W związku z wcześniejszym podpisaniem przez dzieci symbolicznej umowy o prace, mają one do wykonania zadanie, jakim jest przygotowanie listu do dłużnika. Za wykonana pracę otrzymają wynagrodzenie w zabawkowych pieniądzach. Czas: 10 min 25 min 20 min 6. Podsumowanie poznanych pojęd. 10 min 7. Zabawa w grupie WINDYKACYJNY OMNIBUS Wykorzystanie zdobytej wiedzy, rozwiązywanie krzyżówki 8. Rozdanie symbolicznych świadectw pracy oraz przedstawienie pracy domowej: Dzieci otrzymują do rozwiązania rebus, którego hasło związane jest z windykacją. 5 min Podsumowanie 9. Zakooczenie spotkania Aktywnośd uczniów Potrzebne materiały Praca domowa Wspólne układanie puzzli, praca w grupach nad przygotowywaniem listu do dłużnika, wspólne rozwiązywanie krzyżówki, dzielenie się opiniami dotyczącymi pytao zadawanych przez prowadzącego Puzzle, Koperty, pieczątki, flipchart, flamastry, papier, zabawkowe pieniądze, Rebus pozwalający na utrwalenie wiedzy i poznanych pojęd

2 WINDYKACJA BEZ TAJEMNIC Wizyta dzieci w EGB Investments S.A. ma na celu zapoznanie ich z tematyką windykacji oraz wyjaśnienie i pokazanie w praktyce, na czym polega praca w zespole. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia związane z windykacją, a także sposoby pozyskiwania pieniędzy oraz tego, w jaki sposób nimi gospodarowad. 1. WPROWADZENIE Na początku spotkania każdy uczestnik otrzymuje identyfikator, na którym zapisuje swoje imię. Aby wprowadzid dzieci w świat dorosłych, każde z nich podpisuje symboliczną umowę o pracę. 2. BANKNOTOWA UKŁADANKA PRACA W GRUPIE Dzieci zostają podzielone na grupy. Wspólnie układają puzzle, które w rezultacie utworzą banknot. Zabawa stanowid będzie pretekst do dyskusji na temat sposobów pozyskania pieniędzmi i gospodarowania nimi. 3. MINI WYKŁAD Prowadzący zachęca dzieci do dyskusji na temat tego, w jaki sposób każdy z nas może stad się posiadaczem pieniędzy. Najpierw dzieci przedstawiają swoje pomysły, które są zapisywane na flipcharcie, a następnie prowadzący uzupełnia listę. a) W jaki sposób możemy pozyskad pieniądze? wynagrodzenie za wykonywaną pracę, kieszonkowe od rodziców / dziadków prezent, wygrana na loterii, pożyczka, pieniądze można znaleźd, oszczędności. Inne. Aby otrzymywad pieniądze systematycznie, konieczne jest podjęcie pracy. Wówczas za wykonywanie określonych zadao co miesiąc pracodawca wypłaca nam wynagrodzenie, czyli określoną kwotę pieniędzy. O tym, ile pieniędzy będziemy otrzymywad oraz co mamy robid w pracy, ustalamy wspólnie z pracodawcą w umowie, np. takiej jak ta, którą dziś podpisaliśmy na początku spotkania. Tego, jak zarabiad, możemy uczyd się od najmłodszych lat. Można na przykład umówid się z rodzicem, że za wykonaną pracę, otrzymacie ustaloną kwotę np.: za pomoc babci w domowych obowiązkach, za podlewanie latem ogródka, za umycie samochodu. Prowadzący zachęca dzieci do dyskusji na temat tego, co można zrobid z posiadanymi pieniędzmi. Najpierw dzieci przedstawiają swoje pomysły, które są zapisywane na flipcharcie, a następnie prowadzący uzupełnia listę i wyjaśnia trudniejsze kwestie. b) W jaki sposób możemy gospodarowad pieniędzmi? wydajemy np. na żywnośd, ubranie, opłatę rachunków kino, książki oszczędzamy Metod jest wiele. Które najlepsze? Świnka Skarbonka. Co jakiś czas wrzucamy do niej pieniądze. Powoli oszczędności jest coraz więcej. Jednak trzeba pamiętad, że wyjmiemy z niej dokładnie tyle pieniędzy, ile tam wrzuciliśmy. Zyskujemy jedynie to, że ich nie wydaliśmy.

3 Bank. Innym sposobem na oszczędzanie jest wpłacenie pieniędzy na lokatę w banku. Bank po pewnym czasie wypłaci nam tzw. odsetki, czyli dodatkową kwotę za to, że mógł przez pewien czas mied nasze pieniądze. W ten sposób wpłacając np. 10 zł na konto, po jakimś czasie (np. po miesiącu) będziemy mogli wypłacid z konta większą kwotę. dajemy komuś w prezencie (np. na urodziny) ktoś może nam je ukraśd Pamiętaj, że pieniądze są częstym celem dla złodziei. Koniecznie pilnuj swojego portfela oraz oszczędności, szczególnie gdy jesteś na zakupach, jedziesz zatłoczonym autobusem lub na wakacjach. Sprawdzaj, czy Pani w sklepie dobrze wydała Ci resztę. mogą się zniszczyd Może się niestety również zdarzyd, że pieniądze zniszczymy przez przypadek. Mogą się podrzed lub przypadkiem wyprad w pralce w kieszeni spodni. gubimy pożyczamy komuś. Zawsze należy dobrze przemyśled to, na co wydacie pieniądze. Warto również pomyśled o oszczędzaniu. Jest - ono bardzo przydatne w codziennym życiu i wystarczy się go nauczyd. Im wcześniej tym lepiej. Czasem może się zdarzyd tak, że będziemy mied za mało pieniędzy, by kupid np. coś, o czym marzymy, lub prezent dla kogoś. Wtedy dobrze było by zacząd oszczędzad i regularnie odkładad jakąś częśd pieniędzy. A gdy bardzo się nam spieszy i zależy na czasie, wówczas możemy je pożyczyd. Czy wiecie, co to znaczy pożyczyd od kogoś pieniądze?, Prowadzący zachęca dzieci do dyskusji na temat pożyczania. Jeśli ktoś pożycza nam pieniądze to znaczy, że umawia się z nami, że przekaże nam jakąś określoną kwotę, którą będziemy musieli oddad w wyznaczonym czasie. Na przykład mama umawia się z nami, że pożyczy nam 50 zł i tą kwotę będziemy musieli jej oddad za miesiąc z kolejnego kieszonkowego. Pożyczka - jest kwotą, którą otrzymaliśmy od kolegi lub z Banku i którą koniecznie musimy oddad, w taki sposób i terminie jak się wcześniej umówiliśmy. Od kogo możemy pożyczyd pieniądze? Od przyjaciela lub rodziców, w banku lub innej firmie, których praca polega na udzielaniu pożyczek. Pożyczki, również możemy udzielid my. Wówczas ustalamy, ile pieniędzy pożyczamy komuś i kiedy ta osoba ma nam tą kwotę oddad. Bez względu na to, od kogo pożyczycie pieniądze, zawsze należy pamiętad o tym, by oddad je w umówionym terminie. Jeśli pieniądze pożyczy Ci mama lub przyjaciel, to możesz się umówid, że oddasz dokładnie tą samą kwotę, którą pożyczyłeś. Bank natomiast za pożyczenie Ci pieniędzy będzie oczekiwad dodatkowego wynagrodzenia czyli odsetek. Pożyczanie jest bowiem jego pracą. Oznacza to, że po pewnym czasie będziesz musiał oddad więcej, niż pożyczyłeś. Bank będzie także pilnowad, czy oddajesz pieniądze w umówionym terminie i sprawdzad, czy wpłacasz dokładnie taką kwotę, jaka została ustalona. Jeśli tego nie zrobisz, może przysład do Ciebie specjalny list, w którym poprosi Cię o oddanie pieniędzy. Może także zlecid napisanie do Ciebie listu przez firmę windykacyjną. Czym zajmuje się firma windykacyjna? Głównym zadaniem takiej firmy jest pomaganie osobom, które pożyczyły komuś pieniądze, w ich odzyskaniu. Osoba pracująca w firmie windykacyjnej wykonuje zawód windykatora. 4. WYJAŚNIENIE ZAGADNIEO Do tej pory poznaliśmy sposoby pozyskiwania pieniędzy, a także to, co możemy z nimi zrobid. Dowiedzieliśmy się, co to jest oszczędzanie oraz oszczędności, a także na czym polega pożyczanie. Teraz zajmijmy się kolejnymi pojęciami.

4 Dzieci odpowiadają na pytania prowadzącego. Wspólnie ustalone definicje zapisywane są na flipcharcie. Co to jest dług? Dług oznacza, że jesteś komuś winny określoną sumę pieniędzy. Pożyczyłeś od kolegi lub z banku i umówiłeś się na spłacanie w określonym terminie całości lub ratach (czyli w częściach). Przestaniesz mied dług dopiero wtedy, gdy go spłacisz. Kto to jest dłużnik? Dłużnikiem jesteś wtedy, jeśli pożyczyłeś od kogoś pieniądze. Przestajesz nim byd dopiero, gdy oddasz całą kwotę, tak jak się wcześniej umówiłeś. Kim jest wierzyciel Wierzyciel to ta osoba (kolega lub bank), od której pożyczyłeś pieniądze. Pamiętaj, że każdy, od kogo pożyczysz, chce jak odzyskad swoje pieniądze w ustalonym wspólnie terminie. Nie ważne, czy jest to kolega, brat czy bank. Dlatego nie zwlekaj z oddawaniem pożyczonych pieniędzy. Czym jest windykacja Jeśli wierzyciel (czyli ten, który nam pożycza) nie może odzyskad swoich pieniędzy, zgłasza się o pomoc do firmy windykacyjnej, czyli takiej jak nasza, która mu w tym pomoże. Taka firma zajmuje się windykacją czyli pomaganiem innym osobom i firmom w odzyskaniu ich pieniędzy. Zadaniem windykatora jest przekonad dłużnika, by szybko oddał dług, czyli pieniądze, które wcześniej od kogoś pożyczył. Szukamy najlepszego rozwiązania. Proponujemy dłużnikowi spłacanie zaległości w dogodnych ratach (czyli w w mniejszych częściach), przypominając również o terminach wpłat. Pamiętaj! Dobrze jest wtedy, gdy pieniądze szybciej wpływają niż je wydajemy oznacza to, że dobrze nimi gospodarujemy. Gorzej jednak, jeśli więcej wydajemy niż zarabiamy możemy mied wówczas ogromne kłopoty. 5. BYD JAK WINDYKATOR PRACA W GRUPIE Dzieci są zaproszone do wykonania zadania, którego celem jest nauka pracy w grupie i zapoznanie się z tym, na czym polega praca w firmie windykacyjnej. Umowa o pracę, którą dzieci podpisały na początku spotkania, jest pretekstem do rozpoczęcia zabawy, która polega na przygotowaniu listu do dłużnika. Za wykonaną pracę dzieci otrzymują wynagrodzenie w zabawkowych pieniądzach. Dzieci są dzielone na grupy, w których wykonują określone czynności: grupa I podpisuje przygotowany wcześniej list do dłużnika, grupa II przystawia pieczątki na piśmie, grupa III adresuje koperty, wpisując na nich: Do dłużnika, grupa IV przystawia pieczątki na kopertach, grupa V pakuje pisma do koperty i je zakleja, grupa VI zbiera wszystkie koperty i wrzuca do skrzynki. 6. PODSUMOWANIE POZNANYCH POJĘD. Staraj się oszczędzad! Uczmy się tego on najmłodszych lat. Dzięki oszczędnościom np. na lokacie w banku, będziemy mogli pozwolid sobie na kupienie np. wymarzonej zabawki. Jeśli się zdarzy, że szybko potrzebujesz pieniędzy, możesz je pożyczyd np. z banku. Tylko pamiętaj, żeby wszystko oddad w wyznaczonym terminie.

5 Jeśli pożyczyłeś pieniądze, oznacza to, że jesteś dłużnikiem i masz do spłacenia dług. Wierzyciel, czyli osoba, której jesteś winien pieniądze, może zwrócid się do firmy windykacyjnej o pomoc. Skontaktuje się z Tobą windykator, czyli pracownik firmy windykacyjnej, by pomóc w spłaceniu długu, np. rozkładając go na raty (czyli części) i przypominając o terminach spłat. 7. WINDYKACYJNY OMNIBUS ZABAWA W GRUPIE Wykorzystanie zdobytej wiedzy - rozwiązywanie wspólnie krzyżówki. Dla ułatwienia pierwsze litery każdego z wyrazów stanowiących rozwiązanie są już wypełnione w krzyżówce. 1. Pieniądze, które wpłacasz na lokatę bankową lub przechowujesz w śwince skarbonce. 2. Waluta, która obowiązuje w Polsce. 3. Jeśli pożyczyłeś pieniądze, oznacza to, że masz do spłacenia..? 4. Udziela ją Bank lub kolega, jeśli zabraknie Ci pieniędzy. 5. Tak się nazywa osoba, która pracuje w firmie windykacyjnej 6. Tak mówimy na kogoś, od kogo pożyczyliśmy pieniądze. 7. Możesz tam założyd lokatę lub wziąd pożyczkę? 1 O S Z C Z Ę D N O Ś C I 2 Z Ł O T Y 3 D Ł U G 4 P O Ż Y C Z K A 5 W I N D Y K A T O R 6 W I E R Z Y C I E L 7 B A N K Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło: DŁUŻNIK dzieci odpowiadają na pytanie, kto to jest dłużnik. 8. ZAKOOCZENIE SPOTKANIA Dzieci otrzymują symboliczne świadectwa pracy oraz ulotkę podsumowującą poznane pojęcia. Omówione zostaje zadanie domowe czyli rebus.

Wioletta Błaż. Moje wydatki. Jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może zadbać o swoje pieniądze. Biblioteka self adwokata

Wioletta Błaż. Moje wydatki. Jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może zadbać o swoje pieniądze. Biblioteka self adwokata Wioletta Błaż Moje wydatki Jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może zadbać o swoje pieniądze Biblioteka self adwokata Copyright by PSOUU, 2014 ISBN 978 83 60105 96 2 Polskie Stowarzyszenie na

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 3 Kredyty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową?

Spotkanie nr 3 Kredyty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową? Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 3 Kredyty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową? Styczeń 2014 Cele zajęć : przypomnienie wiadomości o podstawowych

Bardziej szczegółowo

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Autor: Marcin Polak Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Temat: Zarządzamy własnymi finansami

Temat: Zarządzamy własnymi finansami Temat: Zarządzamy własnymi finansami Scenariusz składa się z trzech bloków tematycznych. Do lekcji dołączone są materiały pomocnicze, spis ciekawych multimediów do wykorzystania na lekcjach oraz opisy

Bardziej szczegółowo

Temat: Zarządzamy własnymi finansami

Temat: Zarządzamy własnymi finansami Temat: Zarządzamy własnymi finansami Scenariusz składa się z trzech bloków tematycznych. Do lekcji dołączone są materiały pomocnicze, spis ciekawych multimediów do wykorzystania na lekcjach oraz opisy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FINANSACH DLA NAUCZYCIELA

PRZEWODNIK PO FINANSACH DLA NAUCZYCIELA PRZEWODNIK PO FINANSACH DLA NAUCZYCIELA Lekcja 3, Gimnazjum, VI klasa szkoły podstawowej Korzystam z banku Materiały zostały objęte Patronatem: Lekcja 3 WPROWADZENIE MERYTORYCZNE: KORZYSTAM Z BANKU Banki

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej publikacji.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej publikacji. 1-2 z wielu badań wynika, że Polakom brakuje wiedzy na temat finansów osobistych. Jedynie część z nas systematycznie oszczędza i planuje swoje wydatki. Powszechnym usprawiedliwieniem są niskie zarobki.

Bardziej szczegółowo

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Moje dochody wydatki oszczędności edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Moje dochody wydatki oszczędności Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami Moneymanual Pomyśl o pieniądzach To doskonały przewodnik, który pozwoli czytelnikom uzyskać kontrolę nad ich finansami, pełen rozsądnych porad i przydatnych wskazówek. Credit Action zasługuje na gratulacje

Bardziej szczegółowo

+ 10. prosta. ekonomia jest. Jan Gmurczyk

+ 10. prosta. ekonomia jest. Jan Gmurczyk 0 10 10! + 10? Jan Gmurczyk ekonomia jest prosta Jan Gmurczyk ekonomia jest prosta Instytut Obywatelski Warszawa 2012 Cześć! Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego samochód jest droższy od roweru lub za

Bardziej szczegółowo

Broszura edukacyjna. Program edukacji z zakresu finansów osobistych oraz HR, skierowany dla uczniów techników i szkół zawodowych z woj. podlaskiego.

Broszura edukacyjna. Program edukacji z zakresu finansów osobistych oraz HR, skierowany dla uczniów techników i szkół zawodowych z woj. podlaskiego. Broszura edukacyjna Program edukacji z zakresu finansów osobistych oraz HR, skierowany dla uczniów techników i szkół zawodowych z woj. podlaskiego. Broszurka Fundacji Wprost PRESS.indd 1 2014-09-10 00:02:19

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj swoją przyszłość

Zaplanuj swoją przyszłość 100 Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Szkoła mądrego pożyczania

Szkoła mądrego pożyczania L Szkoła mądrego pożyczania poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej i zarządzania długiem Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Szkoła mądrego pożyczania poradnik

Bardziej szczegółowo

WNOP odcinek 009. Kredyt hipoteczny krok po kroku rozmowa z doradcą finansowym. Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt

WNOP odcinek 009. Kredyt hipoteczny krok po kroku rozmowa z doradcą finansowym. Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt WNOP odcinek 009 Kredyt hipoteczny krok po kroku rozmowa z doradcą finansowym Opis odcinka: /009 To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH Prawda to rzeczywista, nie żadne romanse, Że dziś się bez pieniędzy ruszają finanse. Kupił dobra pan Paweł, ani grosza nie dał

Bardziej szczegółowo

Kurier Finansowy 50. Stos rachunków rośnie coraz wyższy, a pieniędzy na koncie ciągle za mało. Jak spłacić swoje zobowiązania i pożegnać długi?

Kurier Finansowy 50. Stos rachunków rośnie coraz wyższy, a pieniędzy na koncie ciągle za mało. Jak spłacić swoje zobowiązania i pożegnać długi? Kurier Finansowy 50 sposobów na oszczędzanie Pieniądze dosłownie przeciekają ci przez palce? Nigdy ich nie ma pod ręką, gdy pojawia się paląca potrzeba? Sprawdź, jak możesz temu zaradzić Nawet niewiele

Bardziej szczegółowo

KLEKS EKONOMICZNY IM. ZIEMI LUBELSKIEJ W NIEMCACH 2(63)/2015. Ukazuje się od 1992 roku KLEKS 2(63)/2015 1

KLEKS EKONOMICZNY IM. ZIEMI LUBELSKIEJ W NIEMCACH 2(63)/2015. Ukazuje się od 1992 roku KLEKS 2(63)/2015 1 Ukazuje się od 1992 roku KLEKS EKONOMICZNY PISMO ZESPOŁU SZKÓŁ, MARZEC 2015 IM. ZIEMI LUBELSKIEJ W NIEMCACH 2(63)/2015, KLEKS 2(63)/2015 1 od redakcji Drodzy Czytelnicy! Mieć czy być? Być czy mieć? a może

Bardziej szczegółowo

Od kieszonkowego do gracza giełdowego. Zdzisław Bednarek. Realizowane treści podstawy programowej. 26. Gospodarstwo domowe.

Od kieszonkowego do gracza giełdowego. Zdzisław Bednarek. Realizowane treści podstawy programowej. 26. Gospodarstwo domowe. Od kieszonkowego do gracza giełdowego. Zdzisław Bednarek 1. Realizacja treści podstawy programowej Przedmiot Wiedza o społeczeństwie Realizowane treści podstawy programowej 26. Gospodarstwo domowe. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Co robią banki? Autor: Olga Juszczyk-Sobina

Co robią banki? Autor: Olga Juszczyk-Sobina Autor: Olga Juszczyk-Sobina Scenariusz lekcji przygotowany na warsztatach Jak uczyć ekonomii- wprowadzenie zagadnień ekonomicznych do programów szkolnych, realizowanych przez CODN w ramach Programu Edukacji

Bardziej szczegółowo

3 poruszanie się na rynku pracy, poszukiwanie pracy, 3 etyka w biznesie, postawy życia i współpracy,

3 poruszanie się na rynku pracy, poszukiwanie pracy, 3 etyka w biznesie, postawy życia i współpracy, 36 3 ofiarność, akcje charytatywne, 3 oszczędność, dbałość o powierzony majątek i sprzęt, 3 działalność gospodarcza ZHP, 3 podstawowe pojęcia ekonomiczne, 3 umiejętności z zakresu bankowości zakładanie

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

Magazyn Intrum Justitia

Magazyn Intrum Justitia 1 Magazyn Intrum Justitia 1/2012 Za każdą fakturą stoją ludzie... W tym numerze Upadłość konsumencka... 2 Kontakt...2 BIK a BIG... 3 Budżet domowy... 4 Przelew bankowy... 5 ELIXIR... 5 Wezwanie do zapłaty...

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III Miejscowość i data warsztatu PLAN WARSZTATU 1. O projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III. 2. Podstawy bankowości internetowej w praktyce. 3. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik

Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik Maksymalizacja dochodów Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik Planowanie budżetu Pożyczanie pieniędzy Radzenie sobie Z zadłużeniem Oszczędzanie pieniędzy Spis treści Rachunki bankowe 2 Maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

Zanim znajdziemy się na ulicy Rozmowy o ekonomii

Zanim znajdziemy się na ulicy Rozmowy o ekonomii Joanna Carignan Izabela Litwin Zanim znajdziemy się na ulicy Rozmowy o ekonomii Część II trylogii 2014 Spis treści Część I: Banki Bank jako przedsiębiorca. 4 Aktywa (majątek banku).. 8 Kredyty: tworzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po us ugach bankowych

Przewodnik po us ugach bankowych URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przewodnik po us ugach bankowych Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przewodnik po us ugach

Bardziej szczegółowo