Jakie prawa ma firma windykacyjna?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakie prawa ma firma windykacyjna?"

Transkrypt

1 Jakie prawa ma firma windykacyjna? Redakcja: dr Małgorzata Wysoczyńska Autorzy: Justyna Kopałka Siwińska, Magdalena Wiankowska Według badań przeprowadzonych przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, pod koniec 2011 roku Polacy opóźniali się ze spłatą zobowiązań na łączną kwotę 2.830,000,00 złotych 1. Oznacza to, iż suma przeterminowanych płatności w całym kraju wynosiła 35,48 mld złotych. Średnie zaległe zadłużenie Polaka wynosi ,00 zł. Co więcej, tylko 5,5% Polaków reguluje swoje zobowiązania terminowo 2. W związku z powyższym, znacząco rośnie rola firm windykacyjnych, do których masowo zgłaszają się wierzyciele chcący odzyskać swe pieniądze. W obliczu szybkiego wzrostu ilości firm windykacyjnych na rynku, w celu pozyskania klienta, firmy windykacyjne zobowiązane są działać szybko, ale przede wszystkim skutecznie. Jednakże należy pamiętać, że użycie przez windykatora środka, do którego nie ma uprawnień, może skutkować nawet odpowiedzialnością karną windykatorów. Na wstępie, należy zaznaczyć, iż firmy windykacyjne nie mają w zasadzie uprawnień większych niż te, przysługujące wierzycielowi, który zlecił windykację 3. W kodeksie cywilnym w art wskazano, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społecznogospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom 4. Przede wszystkim: firmy windykacyjne uprawnione są do prowadzenia rozmów ugodowych pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Podstawą działania firm windykacyjnych jest zasada swobody działalności gospodarczej (art. 20 Konstytucji RP) 5 oraz art. 4 w zw. z art. 6 ustawy o sowbodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz. U. z 2004 Nr 173 poz. 1807) 6. Natomiast podkreślenia wymaga, że firmy windykacyjne nie mają uprawnień przysługujących np. Policji, komornikom czy sądom. Aby przedstawić zakres uprawnień przysługujących firmom windykacyjnym w pierwszej kolejności należy scharakteryzować działania, do których nie mają one prawa Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 5 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. 1997, Nr 78, poz Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2004, Nr 173, poz z późn. zm. 1

2 1. Stosowanie bezprawnej groźby w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności Grożenie wierzycielowi wszczęciem postępowania karnego lub odpowiedzialnością karną związaną z niespłacaniem długów w terminie może wypełniać znamiona przestepstwa określone w art. 190a lub kodeksu karnego. 7. Zgodnie bowiem z art. 190a 1 k.k., Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najblizszej wzbudza w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast, stosownie do art k.k. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesiecy do lat 5. Warto podkreslić, iż zdaniem Sądu Najwyższego, istotą ww. przepisu jest walka z samosądem, jednkaże nie ma większego znaczenia, czy samosąd realizowany jest przez wierzyciela czy też na jego rzecz. 8 Oczywiście, wierzyciel lub windykator ma prawo poinformować dłużnika, że w przypadku braku spłaty długu wierzyciela, wierzyciel może skierować sprawę na drogę postępowania cywilnego (brak spłaty zobowiązania) lub karnego (podejrzenie popełnienia przestępstwa oszustwa), jednakże grożenie dłużnikowi tzw. ławą oskarżonych lub więzieniem wykracza poza dopuszczalne granice działania windykatora. 2. Ostrzeżenie przed egzekucją komorniczą Bardzo często zdarza się, że firmy windykacyjne informują dłużnika wprost, iż w razie braku spłaty długu, zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, mimo, iż dłużnik nie otrzymał żadnego pisma z sądu informującego o toczącym się postępowaniu sądowym lub o jego zakończeniu 9. Zasadą bowiem jest, że aby wszcząć postępowanie egzekucyjne wierzyciel musi uzyskać tytuł wykonawczy (czyli tytuł egzekucyjny prawomocny wyrok sądu ustalający wysokość wierzytelności, opatrzony klauzulą wykonalności zgodnie z art. 776 kodeksu postępowania cywilnego) 10. Należy jednakże podkreślić, iż w przypadku gdy, pożyczkodawcą lub kredytodawcą jest bank, ma on prawo do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego (art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 11 w zw. z art pkt 3 kodeksu postęowania cywilnego), którego moc prawna jest 7 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny, Dz. U. 1997, Nr. 88, poz. 553 z późn. zm. 8 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2010 roku, sygn. akt: II KK 319/2009, LexPolonica nr Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania cywilnego, Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296 z późn. zm. 11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, Dz. U r. Nr 140, poz. 939 z późn. zm. 2

3 równa wyrokowi nakazującemu dłużnikowi zapłatę określonej kwoty na rzecz wierzyciela. Dłużnik podpisuje oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Oświadczenia takie składa się zazwyczaj już przy zawieraniu umowy z bankiem, złożenie takiego oświadczenia jest np. warunkiem udzielenia kredytu. Po nadaniu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, staje się on tytułem wykonawczym, na podstawie którego komornik sądowy może rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Czyli nie ma w tym wypadku konieczności przeprowadzania postępowania sądowego. Zatem, dłużnik faktycznie może nie zdawać sobie sprawy z działań podejmowanych przez bank w celu wyegzekwowania należności, aż do momentu otrzymania pisma od komornika zawiadamiającego o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie, należy podkreślić, iż procedura ta jest jak najbardziej dopuszczalna w świetle prawa, gdyż w takie uprawnienia ustawodawca wyposażył banki. Jednkaże, warto zapamiętać, iż w tym przypadku chodzi wyłączenie o banki. W przypadku, gdy kredytu lub pożyczki udziela jakikolwiek inny podmiot niż bank, opisany powyżej scenariusz także może mieć miejsce, jednakże tylko wówczas, gdy dłużnik biorąc pożyczkę, podpisze oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 12 W przeciwnym razie, pożyczkodawca musi wszcząć postępowanie sądowe (poprzez złożenie pozwu w sądzie 13 ) i w ten sposób uzyskać tytuł egzekucyjny a potem wykonawczy. 14 Zatem, co do zasady, dłużnik, który otrzymał od firmy windykacyjnej pismo informujące o wszczęciu przeciw niemu postępowania egzekucyjnego, a nie otrzymał w tej sprawie żadnego pisma z sądu i pożyczkodawcą nie jest bank, jest zobowiązany do spłaty zadłużenia bowiem zaciągnął dane zobowiązanie, jednakże to komornik sądowy ma obowiązek poinformowania dłużnika o wszczęciu przeciw niemu postępowania egzekucyjnego. Jednakże należy pamiętać, iż w przypadku złożenia przez wierzyciela pozwu w postępowaniu upominawczym 15, sąd wyda nakaz zapłaty, zobowiązujący dłużnika do spłaty zobowiązania, na posiedzeniu niejawnym, co oznacza, iż dłużnik dowie się o orzeczeniu sądu (a więc i o całym postępowaniu sądowym) dopiero w momencie doręczenia mu nakazu zapłaty. Oczywiście, w nakazie zapłaty dłużnikowi zostanie wyznaczony dwutygodniowy termin, w którym powinien uregulować dług (lub też złożyć sprzeciw 16 ), jednakże po bezskutecznym upływie tego terminu, wierzyciel będzie miał prawo skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Ponadto, należy podkreślić, iż w orzeczonym w nakazie zapłaty zobowiązaniu dłużnika do spłaty zobowiązania, będzie także uwzględniony obowiązek 12 art kodeksu postępowania cywilnego, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania cywilnego, Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296 z późn. zm. 13 art w zw. z art. 187 kodeksu postępowania cywilnego, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania cywilnego, Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296 z późn. zm. 14 Art kodeksu postępowania cywilnego, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania cywilnego, Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296 z późn. zm. 15 art kodeksu postepowania cywilnego i n., Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania cywilnego, Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296 z późn. zm. 16 Art kodeksu postepowania cywilnego, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania cywilnego, Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296 z późn. zm. 3

4 zapłacenia odsetek za nieterminowe uregulowanie należności 17. Jedynie w przypadku złożenia przez wierzyciela pozwu w postępowaniu nakazowym, dłużnikowi zostanie on doręczony przed wydaniem nakazu. Jednakże, aby postępowanie nakazowe mogło być wszczęte, muszą być spełnione określone przesłanki Straszenie dłużnika zawyżonymi kosztami procesowymi lub egzekucyjnymi Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w przypadku skierowania sprawy do sądu, wierzyciel albo firma windykacyjna zobowiązani są do uiszczenia opłaty od pozwu (najczęściej jest to opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu czyli dochodzonej kwoty roszczenia, nie mniej jednak niż 30 złotych 19 ). Ponadto, w przypadku gdy wierzyciela reprezentuje profesjonalny pełnomocnik, np. adwokat lub radca prawny, konieczne jest także uiszczenie opłaty od udzielonego mu pełnomocnictwa, natomiast profesjonaliście należy się także zwrot kosztów zastępstwa procesowego 20. Skierowanie do komornika sądowego wniosku o wszczęcie egzekucji i dalsze postępowanie egzekucyjne także wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty zastępstwa profesjonalisty w postępowaniu egzekucyjnym określone zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 21. Dłużnik musi liczyć się z tym, iż w przypadku zasądzenia na rzecz wierzyciela spłaty całego żądanego zobowiązania, może zostać obciążony w całości kosztami tak postępowania sądowego, jak i postępowania egzekucyjnego. Jednakże, niejednokrotnie dłużnik otrzymuje informację od firmy windykacyjnej, iż w razie skierowania sprawy do sądu, koszty, jakimi zostanie obciążony będą równe lub przekroczą wysokość zadłużenia 22. Takie postępowanie firm windykacyjnych ma na celu zachęcenie dłużnika do jak najszybszej spłaty zadłużenia, w obawie przed zwiększeniem się kosztów, gdyż w razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, dłużnik może zostać zobowiązany do spłaty zarówno zadłużenia wraz z ewentualnymi odsetkami, a także kosztów sądowych i egzekucyjnych. Koszty zastępstwa procesowego profesjonalnych pełnomocników przed sądem regulują Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 17 art kodeksu cywilnego, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 18 art kodeksu postepowania cywilnego, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania cywilnego, Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296 z późn. zm. 19 Ponadto, rozróżniamy opłaty stałe, podstawowe i tymczasowe, np. opłata od pozwu o rozwód jest opłata stałą i wynosi 600 złotych, natomiast od pozwu w postepowaniu nakazowym pobiera się opłatę w wysokości ¼ wartości przedmiotu sporu, Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. 2005, Nr 167, poz Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. 2005, Nr 167, poz z późn. zm. 21 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekuji, Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 882 z późn. zm

5 nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu 23 oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu 24. Zgodnie z wymienionymi aktami prawnymi wysokość pomocy prawnej zależy od wartości przedmiotu sporu 25 i tak: 1) do 500 zł 60 zł; 2) powyżej 500 zł do zł 180 zł; 3) powyżej zł do zł 600 zł; 4) powyżej zł do zł zł; 5) powyżej zł do zł zł; 6) powyżej zł do zł zł; 7) powyżej zł zł Wysyłanie pism do dłużnika, telefonowanie czy wysyłanie wysyłanie wiadomości drogą elektroniczą, z informacją, że zalega on ze spłatą pożyczki Firmy windykacyjne, w ramach prowadzonym przez siebie negocjacji z dłużnikiem, często dzwonią do dłużnika, żeby poinformować go o aktualnym stanie zadłużnia i uzyskać informację o terminach spłaty. Jednakże, z reguły firmy windykacyjne mają dwa cele: po pierwsze, poprzez bezpośrednią, telefoniczną rozmowę z dłużnikiem, które z reguły są nagrywane 27, liczą na przyznanie się dłużnika do zadłużenia, co stanowi unanie długu, określone w art ust. 2 kodesku cywilnego 28. Należy podkreślić, iż uznanie długu stanowi jedną z okoliczności skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia 29. Zgodnie bowiem z art. 117 kodeksu cywilnego roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu w terminie, który dla co do zasady wynosi 10 lat, natomiast w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń o świadczenie okresowe np. czynsz najmu, alimenty 3 23 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, Dz. U. 2002, Nr 163, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, Dz. U. 2002, Nr 163, poz Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U Nr 167 poz z późn. zm. 26 Należy pamiętać, iż ww. rozporządzenia uwzględniają także stawki minimalne, rozrózniane w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy oraz od instancji sądu przed którym sprawa się toczy, np. stawka minimalna w sprawach z zakresu prawa pracy wynosi od 60 do 120 złotych, natomiast prowadzenie sprawy przed sądem apelacyjnym to koszt rzędu minimum 60 złotych html. 28 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, Nr 16, poz W rozumieniu art pkt 2 kodeksu cywilnego uznaniem, ktore powoduje przerwe biegu przedawnienia jest każde stwierdzenie istnienia dlugu, skierowane do wierzyciela. 5

6 lata. 30 Natomiast przerwanie biegu przedawnienia oznacza, iż jego termin z chwilą przerwania, np. poprzez uznanie długu, zaczyna biec od początku. Jednocześnie należy dodać, iż w prawie cywilnym mamy do czynienia z dwoma rodzajami uznania długu: uznanie właściwe i niewłaściwe. Uznanie właściwe zostało opisane powyżej (uznanie roszczenia przez dlużnika), natomiast z uznaniem niewłaściwym mamy do czynienia, gdy dłużnik potwierdza nie tyle samo istnienie roszczenia, ale na przykład sposób czy zakres jego realizacji. W konsekwencji, może zdarzyć się, iż prośba dłużnika o rozłożenie długu na raty może być potraktowana jako uznanie niewłaściwe długu (art pkt 2 kodeksu cywilnego 31 ). Przedawnienie jest instytucją procesową, która może być uwzględniona jedynie na zarzut (w tym wypadku na zarzut dłużnika, który po prostu musi podczas postępowania sądowego podnieść, że jego zobowiązanie przedawniło się wskutek braku jakiejkolwiek czynności wierzyciela przez okres odpowiednio 10 lub 3 lat wierzyciel nie wysłał żadnego pisma, nie zadzownił, nie skontaktował się, nie wezwał do spełnienia świadczenia lub nie podjął jakichkolwiek innych działań względem dłużnika). Jeżeli zobowiązanie jest przedawnione oznacza to, że wierzyciel nie jest uprawniony do jego dochodzenia na drodze postępowania sądowego, gdyż zobowiązanie przekształciło się w zobowiązanie naturalne. Dłużnik nadal jest zobowiązany spełnić swoje świadczenie (biorąc pod uwagę względy etyczne), natomiast nie może zostać do tego zmuszony orzeczeniem sądu. Zatem w przypadku przedawnienia roszczenia, spełnienie zobowiązania przez dłużnika zależy już w zasadzie tylko od jego dobrej woli. Należy jednak pamiętać, iż jeżeli dłużnik spełni świadczenie przedawnione, nie może żądać jego zwrotu, gdyż zobowiązanie, mimo przedawnienia, nadal istnieje. po drugie, celem wysyłania do dłużnika pism, faxów, czy i przez firmę windykacyjną, może być próba zmotywowania dłużnika do jak najszybszego spłacenia zobowiązania. Wywarta w ten sposób presja na dłużniku, ma zmotywować go do szybszego oddania długu. 5. Dzikie egzekucje 32 Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 24 maja 2007 roku o komornikach sądowych i egzekucji, czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach 33. Taka treść ww. artykułu została wprowadzona przez ustawę z dnia 24 maja 2007 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych 30 art. 117 i n. kodeksu cywilnego. 31 Tamże. 32 html. 33 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekuji, Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 882 z późn. zm. 6

7 innych ustaw. Dodanie tą nowelizacją wyrazu wyłącznie miało na celu likwidację dzikich egzekucji prowadzonych przez firmy windykacyjne i wyeliminowanie konkurencji komorników ze strony tych firm 34. Jednakże, mimo to, często zdarza się, że firmy windykacyjne informują dłużników, iż w razie braku spłaty zobowiązania, dłużnika odwiedzi windykator w celu dokonania egzekucji na miejscu, tj. po prostu odebrania dłużnikowi ruchomości przedstawiającej wartość podobną do wysokości zadłużenia lub w celu zdecydowanego przymuszenia dłużnika do oddania długu. 35 Firmy windykacyjne zwykle nazywają tę metodę egzekucją bezpośrednią 36. Jest to jednakże nazwa stosowana głównie na papierze. W razie jakiekolwiek kontaktu z mediami lub profesjonalnym pełnomocnikiem dłużnika, firmy windykacyjne z reguły twierdzą, iż wizyta u dłużnika miała charakter wyłącznie negocjacyjny 37. Podobną praktyką jest także informowanie dłużnika o wizycie inspektora ds. terenowej windykacji 38. Zadaniem tych podmiotów miałyby być oszacowanie majątku dłużnika, jaki mógłby służyć w celu zaspokojenia długu. Jednakże, takie uprawnienia przysługują, zgodnie z prawem, jedynie komornikowi sądowemu. Należy pamiętać, iż dłużnik nie ma obowiązku wpuszczania jakiegolowiek przedstawiciela firmy windykacyjnej do domu, niezależnie od przedstawionych przez windykatora dokumentów. Zatem podkreślmy jeszcze raz, egzekucję może prowadzić jedynie komornik sądowy! A. Straszenie dłużnika dodatkowymi kosztami z tytułu windykacji pozasądowej lub żądanie dodatkowych kosztów z tego tytułu Skierowanie tego typu informacji do dłużnika jest zupełnie bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie podpisał zgody na obciążenie go dodatkowymi kosztami związanymi z windykacją przedsądową. B. Groźba użycia przemocy wobec dłużnika Nie ulega wątpliwości, iż tego typu groźby podlegają odpowiedzialności karnej. Stanowi o tym art kodeksu karnego, zgodnie z którym, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli 34 html/ zagrozenie-wizyta-inspektora-terenowego-intrum-justitia.html. 7

8 groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat Zatem, wystarczy, że groźba wzbudza w dłużniku uzasadnioną obawę i jest skierowane przeciw niemu lub nawet przeciw osobom jemu najbliższym, a osoba która stosuje względem dłużnika groźbę karalną może ponieść odpowiedzialność karną. Należy jednak dodać, iż ściganie ww. przestępstwa następuje na wniosek. Wyżej przedstawiono metody działania, które nie są zgodne z prawem. Jednakże, w związku z faktem, iż firmom windykacyjnym przysługują w zasadzie takie prawa jak wierzycielowi, który zlecił windykację, mają też one pewne uprawnienia i środki, które mogą wykorzystywać w zgodzie z prawem. 6. Próba rozwiązania sporów w drodze mediacji W pierwszej kolejności firmy windykacyjne powinny dążyć do przeprowadzenia negocjacji z dłużnikiem, w celu polubownego rozwiązania istniejącego sporu. Przedstawiciel firmy windykacyjnej powinien spróbować skontaktować z dłużnikiem, w celu ustalenia przyczyny zadłużenia i wystąpienia z propozycją rozwiązania sytuacji. Jest to standardowa procedura każdej z firm windykacyjnych. Jeżeli dłużnik w pelni uznaje dług, takie postępowanie może okazać się bardzo pomocne i doprowadzić do zakończenia sporu. 7. Wszczęcie postepowania na drodze sądowej i egzekucyjnej Jeżeli firma windykacyjna działa jako pełnomocnik wierzyciela, ma ona prawo wszcząć przeciwko dłużnikowi postępowanie sądowe, czyli po prostu np. złożyć do sądu pozew o zapłatę (art. 87 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 353 w zw. z art. 354, w zw. z art. 363 kodeksu cywilnego) 40. Jeżeli wierzyciel wygra spór przed sądem i uzyska wyrok czy nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi, ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego (po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego). Zadaniem komornika jest przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji, w celu zaspokojenia wierzyciela. Firma windykacyjna ma także prawo wszcząć postępowanie sądowe, gdy doszło do cesji wierzytelności. Zgodnie bowiem z art kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (firmę 39 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny, Dz. U. 1997, Nr. 88, poz. 553 z późn. zm. 40 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postepowania cywilnego, Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296 z późn. zm. 8

9 windykacyjną) 41. Należy podkreślić, iż wówczas to firma windykacyjna staje się wierzycielem dłużnika. 8. Wpisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej działające od 4 sierpnia 2003 roku. Zostało powołane na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych 42. Funkcjonuje pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. Do jego zadań należy gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o dłużnikach. Zgodnie z najnowszą ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. mogą je przekazywać i pobierać osoby fizyczne i przedsiębiorcy, którzy podpiszą z KRD umowę. Celem uchwalenia ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i powołania Krajowego Rejestru Długów była chęć ograniczenia szkodliwego dla gospodarki zjawiska zatorów płatniczych. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA to jednostka w której znajdują się informacje gospodarcze o wszelkich przeterminowanych zadłużeniach osób i firm, to, jak się słusznie podkreśla, platforma informacyjna, która spełnia funkcję łącznika pomiędzy sektorem bankowym oraz pozostałymi sektorami polskiej gospodarki 43. Rejestr Dłużników ERIF BIG SA to kolejne z trzech działający w Polsce biur informacji gospodarczej. Jego zadaniem jest przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o dłużnikach posiadających zaległe zobowiązania, a także o osobach, które terminowo regulują zobowiązania. Dzięki zamieszczeniu informacji w ERIF rzetelni płatnicy mają możliwość potwierdzenia swojej wiarygodności finansowej 44. Wpisanie dłużnika do KRD może prowadzić do utrudnienia mu zaciągnięcia nowego kredytu lub pożyczki, ale przede wszystkim, dane w nim umieszczone są jawne dla wszystkich podmiotów, co jest motywujące dla dłużnika, aby spłacił zaległe zobowiązanie jak najszybciej. Ponadto, informacja o zadłużeniu dłużnika staje się widoczna dla firm i instytucji współpracujących z danym BIG-iem. Pobierają one raporty w celu oszacowania ryzyka finansowego, związanego ze współpracą z nowym lub obecnym kontrahentem. W ramach swojej działalności powyższe firmy przyjmują przechowują i udostępniają Informacje Gospodarcze o zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów. Ponadto jeden z BIGów BIG InfoMonitor współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej i Związkiem Banków Polskich, dzięki czemu udostępnia również dane gospodarcze, znajdujące się w zasobach jego partnerów. Informacje do których ma wgląd stanowią łącznie 5,9 mln danych o zadłużeniu. 41 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z póżn. zm. 42 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych, Dz. U. 2003, Nr 50, poz. 424 z późn. zm

10 BIG-i pomagają zarówno odzyskiwać należności poprzez tzw. miękką windykację 45, jak i dokonywać oceny wiarygodności kontrahentów, dzięki raportom, które udostępniają. Warto dodać, iż dniu 14 czerwca 2010 roku weszła w życie nowa Ustawa o BIG i dzięki niej z usług BIG mogą korzystać praktycznie wszystkie podmioty, w tym również osoby fizyczne. 46 Firmy korzystające z usług BIG mogą wpisywać niemal wszystkich dłużników na podstawie określonego stosunku prawnego (np. umowy) lub tytułu wykonawczego (wyroku sądowego lub ugody zawartej przed sądem, opatrzonych klauzulą wykonalności). Konsumenci korzystający z usług BIG mogą: wpisać na czarną listę wszystkich dłużników, jeśli posiadają tytuł wykonawczy stwierdzający zaległość (wyroku sądowy lub ugodę zawartą przed sądem, opatrzone klauzulą wykonalności), w tym wypadku kwota i okres zaległości nie ma znaczenia, a wezwanie powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście do dłużnika na 14 dni przed wpisem do BIG. mogą pobrać raport o przedsiębiorcy Zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa Wydaje się także, iż w niektórych przypadkach, windykator ma prawo do zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa, określonego w art kodeksu karnego 48. Zgodnie z nim, Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (dłużnik), doprowadza inna osobę (pożyczkodawca) do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat Skorzystanie z usług detektwistyczych Firma windykacyjna może zająć się również (tak jak i wierzyciel) poszukiwaniem dłużnika, tzn. ustaleniem jego miejsca zamieszkania, czy też zwłaszcza majątku. 45 Miękka windykacja jest nazywana windykacją przedsądową lub polubowną. 46 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dz. U. Nr 81, poz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny, Dz. U. 1997, Nr. 88, poz. 553 z późn. zm. 10

11 Może to zrobić osobiście lub przez firmę zajmująca się tą działalnością a więc wywiadownię, czy też może zadanie to zlecić komornikowi sądowemu poszukiwanie majątku (za wynagrodzeniem). Wywiad gospodarczy i wywiadownia gospodarcza nie są pojęciami tożsamymi. Wywiadem gospodarczym może, między innymi, zajmować się detektyw, jednakże, do prowadzenia swojej działalności potrzebuje licencji na prowadzenie usług detektywistycznych. W ramach takiej działalności detektyw jest uprawniony do poszukiwania majątku dłużnika, z którego może być przeprowadzona skuteczna egzekucja. 49 Pod pojęciem wywiadowni gospodarczej, do której uprawnione są firmy windykacyjne, należy rozumieć ustalanie i potwierdzanie danych dlużnika, takich jak dane telefoniczne czy adresowe. 50 A zatem, w ramach własnych kompetencji, firma windykacyjna nie może poszukiwać majątku dłużnika, nadającego się do egzekucji, jednakże może zlecić to detektywowi. Dlatego też, bardzo często firmy windykacyjne współpracują z agencjami detektywistycznymi (art. 2 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych 51 ), aby mieć pełen wachlarz możliwości szybkiego znalezienia dłużnika i jego majątku, z którego można skutecznie przeprowadzić egzekucję. Pomimo faktu, iż firmom windykacyjnych przysługuje szereg uprawnień: negocjacje, wezwania do zapłaty, ostateczne wszęcie postępowania sądowego i egzekucyjnego, zatrudnianie agencji detektywistycznych do poszukiwania mienia, zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa) mających na celu skuteczne wyegzekwowanie zaległych należności, może się zdarzyć, iż podmioty te wybiorą metody, do których wykorzystywania nie mają uprawnień i które z reguły są sprzeczne z prawem. 52 Dlatego też tak ważne jest, aby dłużnicy wiedzieli, jak daleko, w swoich działaniach, mogą posunąć się firmy windykacyjne. 49 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych, Dz. U r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roky o usługach detektywistycznych, Dz. U r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej)

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Radca Prawny Mateusz Data ul. św. Maksymiliana Kolbe 2 64-100 Leszno NIP 697-211-85-19 Pz-3775 JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPIS TREŚCI RAPACKI

OFERTA SPIS TREŚCI RAPACKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE RAPACKI OFERTA SPIS TREŚCI OFERTA...2 WPROWADZENIE, INFORMACJE OGÓLNE... 2 ETAP I. CZYNNOŚCI PRZEDSĄDOWE...3 Windykacja listowna:...3 Windykacja telefoniczna:...3 Negocjacje i rozłożenie

Bardziej szczegółowo

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY SERWISPRAWA.PL SP. Z O.O. e-mail: biuro@serwisprawa.pl tel.: (71) 390 84 08 Plac Powstańców Śląskich 7 53-332 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych do Zarządzenia Nr 0152-61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia procedury... 3 2.

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Karol Sienkiewicz 2 Dzień dobry! Dziękuję, że zajrzałeś na mój Blog. Cieszy mnie również, że zainteresowałeś się tym poradnikiem, który ułatwi Ci złożenie do

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Terminologia na użytek niniejszej procedury: 1. Należność cywilnoprawna

Bardziej szczegółowo

Czym się zajmujemy? Ile to kosztuje? Jak działamy? Co oferujemy?

Czym się zajmujemy? Ile to kosztuje? Jak działamy? Co oferujemy? ,, ul. M. Chwiałkowskiego 32/3, 61-553 Poznań Czym się zajmujemy? Kancelaria Windykacja Isalski oferuje swoje usługi w ściśle określonym sektorze branży doradczo-prawnej, wspierając zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Windykacji Wierzytelności, zwany dalej regulaminem, został przygotowany w oparciu o następujące akty prawne::

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne: a) Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września 1982r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawy prawne: - Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września1982 r. (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu

Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawy prawne : 1 Ustawa prawo spółdzielcze z 16.09.1982r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE zawarta w w dniu..., zwana dalej Umową, pomiędzy: zwanym dalej Pełnomocnikiem, oraz... zwanym dalej Mocodawcą ; o następującej treści: 1 WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRAWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak OBSŁUGA PRAWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1)

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44. Art. 1. 1. Ustawa normuje sądowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowa NA SKRAJU

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowa NA SKRAJU Załącznik do uchwały Nr 51/2012 r. RN Na Skraju z dnia 10. 09. 2012 r. Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowa NA SKRAJU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawy prawne: 1

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 2/K/16 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. dnia 30 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. dnia 30 kwietnia 2014r. ZARZĄDZENIE NR 11/2014 Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu windykacji należności Gminy Miejskiej Lubań z tytułu opłat za lokale

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 3/K/12 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 32 z dnia 23.09.2010 prot. nr 9/2010 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY

UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY Treść pisma aktualna na dzień 1.12.2015 Kolejna weryfikacja aktualności 1.02.2016 UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY 1. O opłatach za monity i wezwania 2. Podstawy prawne 2. Rejestr Klauzul Niedozwolonych

Bardziej szczegółowo

Komornik zawsze zarabia

Komornik zawsze zarabia Komornik zawsze zarabia Uwagi do Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Zapisy art. 49 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stawiają w uprzywilejowanej sutuacji komorników. Naruszają w oczywisty

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH Strona1 UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH zawarta w dniu... w..., pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... Wydziale Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty

Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty Cele szkolenia Przekonanie dłużnika, żeby spłacił swój dług często zmienia się w "grę", która ma swoje reguły. Umiejętne wykorzystywanie technik

Bardziej szczegółowo

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Jerzy Cieślak Kim jesteśmy Kancelaria prawna www.cieślak-kancelaria.pl Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Cieślaka działa na rynku polskich usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu windykacji należności z tytułu opłat czynszowych za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU. Dział I. Postanowienia ogólne

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU. Dział I. Postanowienia ogólne PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Procedura windykacji należności w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Toruniu zwana dalej procedurą określa

Bardziej szczegółowo

j '^ugustynik." 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0 " Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5

j '^ugustynik. 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0  Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5 SpoKizieim;, Mie«RaniGWa METALURG" j '^ugustynik." 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0 " Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5 INSTRUKCJA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI '"' W ^ ^ ^ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie I ",-- -, 9"1. \:.1../ ----",' Załącznik do uchwały RN Nr 5. /03/2014 z dnia 03.03.2014 Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin windykacji wierzytelności. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie

Regulamin windykacji wierzytelności. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie Regulamin windykacji wierzytelności Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie Postanowienia ogólne 1 1 Regulamin określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno 1. Postanowienia ogólne Procedura Windykacji Należności 1.1 Procedura określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania należności od dłużników. Procedura dotyczy wszystkich osób

Bardziej szczegółowo

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! Działamy Szybko i Skutecznie! Bez Zaliczek i Kosztów Wstępnych! OFERTA USŁUG WINDYKACYJNYCH i PRAWNYCH Kancelaria Effect s.c. R. Latos, J. Wajda, 30-051

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji Wniosek o wszczęcie egzekucji Informacje ogólne Wszczęcie egzekucji co do zasady następuje na wniosek wierzyciela, czyli osoby, która domaga się zwrotu naleŝnej jej kwoty, np. przyznanej jej w wyroku sądowym.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Załącznik do Zarządzenia nr 1 Do Zarządzenia Prezesa Zarządu ZIK Sp. z o.o. Nr 16/2015 z dnia REGULAMIN PROCEDUR WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ZIK SP. Z.O.O. Z TYTUŁU DOSTAW WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ INNYCH

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B......

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B...... BANK Spółdzielczy w Sierpcu WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU WNIOSKODAWCY A.... B.... (imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr PESEL)

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie Oddział Świadczeń Rodzinnych Monika Dul- Naczelnik OŚR w Sulęcinie Ewelina Jeziorska- Inspektor OŚR w Sulęcinie Podstawa

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z 4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Należność główna Wyroki sądowe Koszty sądowe Woda Odsetki Usługi Kredyt KFM Gaz Centralne ogrzewanie Ciepła woda TV Internet Razem

Bardziej szczegółowo

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! Działamy Szybko i Skutecznie! Bez Zaliczek i Kosztów Wstępnych! OFERTA USŁUG WINDYKACYJNYCH i PRAWNYCH dla hurtowni, składów budowlanych, firm budowlanych

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 762/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 października 2011 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Marek

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH w oparciu o projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym radca prawny Leszek Koziorowski adwokat Aleksander Woźnicki GESSEL Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50 2 Jeżeli węgierski partner nie jest w stanie lub nie chce dokonać zapłaty, to prawny przedstawiciel firmy zagranicznej na Węgrzech może podjąć działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 ZARZĄDZENIE NR 16/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie z dnia 04.09.2012r. w sprawie wprowadzenia Procedury Postępowania Egzekucyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi

Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi Sporządzona na podstawie: 1. Art.42 ust.5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.jdz.u. z 2013r poz. 885 z póz. zm) Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07

Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07 Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07 Sprawdzenie przez poborcę podatkowego stanu majątkowego dłużnika na podstawie tytułów wykonawczych i sporządzenie z tej czynności protokołu w obecności dłużnika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia

Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia Informacje ogólne Charakter roszczenia Wynagrodzenie jest podstawowym świadczeniem ze stosunku pracy. Ma ono charakter roszczeniowy,

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

WINDYKACJA WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH WINDYKACJA WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH MARIUSZ PRZYBYCIEŃ KANCELARIA PRAWNA PRAEMIUM24 WWW.PRAEMIUM24.PL Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych... 5

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW. numer zawarta w dniu pomiędzy:

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW. numer zawarta w dniu pomiędzy: UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW numer zawarta w dniu pomiędzy: Firmą INKASO Hermański reprezentowaną przez Rafała Hermańskiego prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Lexius sp. z o.o. Zlecenie Windykacji Z nr... ul. Skarszewska 2 62 800 Kalisz Wierzytelność przedawnia się: Tel./fax:(62) 598-88-70

Lexius sp. z o.o. Zlecenie Windykacji Z nr... ul. Skarszewska 2 62 800 Kalisz Wierzytelność przedawnia się: Tel./fax:(62) 598-88-70 Lexius sp. z o.o. Zlecenie Windykacji Z nr... ul. Skarszewska 2 62 800 Kalisz Wierzytelność przedawnia się: Tel./fax:(62) 598-88-70 WIERZYCIEL dzień miesiąc rok NIP: Ulica Kod: - Miasto: Telefon: Nr: E-mail

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-17 12:37:55

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-17 12:37:55 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-17 12:37:55 2 Podobnie jak w wielu innych krajach, w Wielkiej Brytanii droga sądowa w procesie odzyskiwania należności od dłużnika to ostateczność. Znacznie tańsza,

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES POLSKA Sp. z o. o.

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES POLSKA Sp. z o. o. INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES POLSKA Sp. z o. o. Szanowni Państwo, IBS Polska Sp. z o.o. już od 2003 roku profesjonalnie i kompleksowo świadczy usługi windykacyjne, prawne i finansowe. Naszymi Partnerami

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zabezpieczanie wierzytelności

Windykacja i zabezpieczanie wierzytelności Windykacja i zabezpieczanie wierzytelności Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/7118/1333 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę 138,38

Bardziej szczegółowo

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi.

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi. PP11.0152/8/12 Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 11 w Czeladzi z dnia 24 listopada 2012roku W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Informacje ogólne Klauzula wykonalności pozwala na przeprowadzenie egzekucji na mocy uzyskanego wyroku czy ugody. Innymi słowy, jest to instrument, który pozwala

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE/ODDZIAŁ W WIŃSKU*/WOŁOWIE* I. Wnioskodawca/ Wnioskodawcy*:

WNIOSEK KREDYTOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE/ODDZIAŁ W WIŃSKU*/WOŁOWIE* I. Wnioskodawca/ Wnioskodawcy*: Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE WNIOSEK KREDYTOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE/ODDZIAŁ W WIŃSKU*/WOŁOWIE* I. Wnioskodawca/ Wnioskodawcy*:

Bardziej szczegółowo

Sąd Wydział ul. WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI. . 3. Obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg. norm przepisanych.

Sąd Wydział ul. WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI. . 3. Obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg. norm przepisanych. Sąd Wydział ul. Dot. sygn. Akt Wierzyciel: _ Pesel: Dłużnik: _ Pesel: WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI Działając imieniem własnym, niniejszym wnoszę o: 1. Nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu

Bardziej szczegółowo

POWIEDZ STOP! NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH PORADNIK JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE Z POLISOLOKAT?

POWIEDZ STOP! NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH PORADNIK JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE Z POLISOLOKAT? POWIEDZ STOP! NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH PORADNIK JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE Z POLISOLOKAT? Niniejszy poradnik to pomoc dla osób chcących odzyskać środki utracone na polisolokatach w tzw.

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI dr Marta Janina Skrodzka WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI Wprowadzenie Najbardziej pożądanym rezultatem prowadzenia postępowania mediacyjnego jest zawarcie przez strony

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... ..., dn.... miejscowość data UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... Zawarta pomiędzy Agencją Handlowo Usługową Tracker z siedzibą w Łodzi, przy ul. Czorsztyńskiej 3A, NIP: 728-002-00-06,

Bardziej szczegółowo

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu. upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu. upominawczym Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Informacje ogólne Nakaz zapłaty Nakaz zapłaty to szczególny rodzaj wyroku, który zapada wtedy, gdy ktoś dochodzi od innej osoby świadczenia pienięŝnego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 14/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2015 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli:

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli: Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości; księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo