Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 134 Nr XL/339/06 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Ostrowieckiego oraz jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych Nr XL/342/06 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 października 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Ostrowiecki na rok szkolny 2006/ Nr XL/343/06 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 października 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Ostrowieckiego na rok akademicki 2006/ Nr XL/344/06 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 października 2006r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumień z Gminami Kunów i Bodzechów w sprawie powierzenia zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie tych Gmin Nr XL/345/2006 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 października 2006r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim Nr XL/346/2006 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 października 2006r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówce Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim Nr XXXVII/205/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok Nr XXXVII/206/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Nr XXXVII/207/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Nr XXXVII/208/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/168/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku Nr XXXVII/209/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, a także udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Pińczowskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych.. 840

2 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XL/339/06 RADY POWIATU W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM z dnia 20 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Ostrowieckiego oraz jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz z póżń.. zmianami), oraz art. 43 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz z późn. zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje; 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Ostrowieckiego oraz jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, zwanych dalej wierzytelnościami wobec osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawne zwanych dalej dłużnikami Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli ustalone w toku postępowanie wyjaśniającego okoliczności wykażą, że: 1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, 2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców. 3) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji, 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów postępowania lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. 2. Umorzenie w przypadkach określonych w ust 1 pkt 1, 3 i 4 może nastąpić na wniosek dłużnika a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 również z urzędu. 3. Decyzja (umowa) o umorzeniu wierzytelności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, która wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1 pkt Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części wierzytelności, należy określić termin zapłaty pozostałej części wierzytelności. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminu zapłaty, umorzenie należności winno być w całości cofnięte. 5. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 pkt 14 zachodzą w stosunku do wszystkich dłużników Do umorzenia wierzytelności upoważniony jest: 1) Przewodniczący Zarządu Powiatu jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza kwoty zł: 1000, 2) Zarząd Powiatu jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza kwoty zł: 3000, 3) w pozostałych przypadkach Rada Powiatu 2. Przez wartość wierzytelności o której mowa w ust. 1 rozumie się należność główną. 4. Organ właściwy do umorzenia wierzytelności uprawniony jest również do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, względami społecznymi, gospodarczymi oraz biorąc pod uwagę uzasadniony interes jednostki Przewodniczący Zarządu na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności, lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty. 2. Odsetki, które powstały do dnia złożenia wniosku o ulgę, w przypadku uwzględnienia wniosku, rozkładane są na taką samą ilość rat jak należność główna, nie podlegają oprocentowaniu i płatne są w tych samych terminach. 3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie, albo w pełnej wysokości rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od następ

3 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 134 i 135 nego dnia po upływie terminu płatności określonego w decyzji ustalającej należność lub zawartej umowy z której wynika należność Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg, o których mowa w 5 następuje; 1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji, 2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze umowy. 2. W sytuacjach określonych w 2 ust 1 pkt 1, 2, 4 umorzenie wierzytelności o charakterze administracyjnym, jak 1 wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno prawnych może nastąpić w drodze jednostronnego oświadczenia woli składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych. 3. Decyzja o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu należności winna być cofnięta, a umowa rozwiązana, jeżeli okaże się, że dowody na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w jej spłaceniu okazały się fałszywe, albo dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę wydania decyzji czy zawarcia umowy. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Powiatu: Z. Szostak 135 UCHWAŁA Nr XL/342/06 RADY POWIATU W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM z dnia 20 października 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Ostrowiecki na rok szkolny 2006/2007 Na podstawie art. 12 pkt. 10a oraz art. 5 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Ostrowiecki na rok szkolny 2006/2007 w ramach realizacji Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu: Z. Szostak

4 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

5 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

6 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

7 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

8 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

9 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

10 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

11 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

12 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

13 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

14 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

15 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

16 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

17 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

18 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

19 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

20 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

21 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

22 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

23 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

24 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

25 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

26 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

27 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 135

28 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XL/343/06 RADY POWIATU W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM z dnia 20 października 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Ostrowieckiego na rok akademicki 2006/2007 Na podstawie art. 12 pkt. 10a oraz art. 5 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Ostrowieckiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach realizacji Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu: Z. Szostak

29 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

30 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

31 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

32 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

33 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

34 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

35 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

36 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

37 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

38 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

39 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

40 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

41 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

42 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

43 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

44 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

45 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 136

46 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 137 i UCHWAŁA Nr XL/344/06 RADY POWIATU W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM z dnia 20 października 2006r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumień z Gminami Kunów i Bodzechów w sprawie powierzenia zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie tych Gmin Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91 poz. 578 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia z Gminami Kunów i Bodzechów porozumień dotyczących powierzenia zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie tych Gmin. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu: Z. Szostak 138 UCHWAŁA Nr XL/345/2006 RADY POWIATU W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM z dnia 20 października 2006r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12 pkt. 1, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz 66 ust. 3 a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 467 z późn. zm.) Rada Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala co następuje: 1. Wyraża się zgodę na ustalenie od dnia 1 listopada 2006 roku przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim, wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w kwocie 7,50 złotych (słownie: siedem złotych 50/100) dziennie. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2006r. Przewodniczący Rady Powiatu: Z. Szostak

47 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 139 i UCHWAŁA Nr XL/346/2006 RADY POWIATU W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM z dnia 20 października 2006r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówce Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12 pkt. 1, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz 66 ust. 3 a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 467 z późn. zm.) Rada Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala co następuje: 1. Wyraża się zgodę na ustalenie od dnia 1 listopada 2006 roku przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówce Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w kwocie 7,50 złotych (słownie: siedem złotych 50/100) dziennie. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2006r. Przewodniczący Rady Powiatu: Z. Szostak 140 UCHWAŁA Nr XXXVII/205/2006 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 7 i 14, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala: 1. W uchwale Nr XXXII/173/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę zł. 3. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 i Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych wg załącznika nr Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 przychody i rozchody budżetu powiatu wg załącznika nr Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 dotacje udzielane z budżetu wg załącznika nr 6.

48 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Dokonuje się sprostowania w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/201/2006 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2006r. wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Dokonuje się sprostowania w załączniku Nr 3 w części Rozchody do uchwały Nr XXXVI/201/2006 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2006r. wg załącznika nr Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu. 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu: Z. Kierkowski Załączniki do uchwały Nr XXXVII/205/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2006r. Załącznik Nr 1 Lp. Klasyfikacja budżetowa Nazwa Dochody budżetowe Wydatki budżetowe Uzasadnienie zmian Dział Rozdział zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie Transport i łączność Zwiększenie dochodów za zajęcie Drogi publiczne powiatowe pasa drogowego o kwotę 0690 Wpływy z różnych opłat zł Zakup usług remontowych Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup energii Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników... Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup energii Wydatki na zakupy inwestycyjne... Dotacje otrzymane z funduszy celowych , , ,50 180, Powiatowe centra pomocy rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe zadania w zakresie polityki Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Zwrot dotacji wykorzystanych I II III IV Dochody pochodzące: z odpłatności nowoprzyjętych pensjonariuszy , ze sprzedaży samochod 7.100, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika 2.000, zmniejsz. dochodów i wyd. do kwoty ,50 uzyskanej po przetargu dotyczącym umowy zawartej z PEFRON Kielce Zwiększ, dochodów od środków przekaz. przez PFRON (2,5 %) przezn. na pokrycie kosztów obsługi. W związku z zakończeniem realizacji projektu z EFS z 2005r. niewykorzystane środki podlegają przekazaniu do Starostwa Powiatowego w Kielcach Ogółem: Wydatki bieżące Nazwa Ogółem w tym: majątkowe razem wynagrodzenia i pochodne zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia Wydatki na zadania własne 1. Razem I Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 1. Razem II Wydatki na zadania przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego 1. Razem III Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1. Razem IV

49 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 140 Załącznik Nr 2 Klasyfikacja budżetowa Dział klasyfikacji Wydatki budżetowe Lp. Dział Rozdział zmniejszenie zwiększenie Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rezerwy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gimnazja specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Licea ogólnokształcące Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Szkoły zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

50 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 238,18 111,82 238,18 111, Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem: Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2006 roku Załącznik Nr 3 Lp. Przychody 1. Kredyty i pożyczki długoterminowe ( 952) w tym: 1.1. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE (BOK) ( 903) 1.2. pozostałe kredyty i pożyczki ( 952) w tym: na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE (udział własny) ( 952) 2. Papiery wartościowe ( 931) w tym: 2.1. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE ( 903) 3. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych ( 931) w tym: 3.1. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE ( 931) 4. Spłata pożyczek udzielonych ( 951) 5. Nadwyżka z lat ubiegłych ( 957) 6. Prywatyzacja majątku j.s.t. ( 941, 942 i 944) Kwota Zmniejszenie Zwiększenie Kwota przed zmianą o kwotę o kwotę po zmianie Inne źródła ( 955 i 994) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( 955) Przychody z lokat ( 994) Razem przychody Rozchody Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych ( 992) w tym: 1.1. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE (BGK) ( 963) 1.2. pozostałe kredyty i pożyczki ( 992) w tym: na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE ( 992) 2. Wykup papierów wartościowych ( 982) w tym: 2.1. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE (udział własny) ( 982) Wykup obligacji samorządowych ( 982) w tym: na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE ( 982) Udzielone pożyczki ( 991) 5. Lokaty w bankach ( 994) 6. Inne cele ( 995) Razem rozchody

51 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz. 140 Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2006 Załącznik Nr 4 Lp. Zadanie inwestycyjne Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Dział Rozdział Zmniejszenie o kwotę Zwiększenie o kwotę Łączne nakłady finansowe po zmianach dochody własne po zmianach Źródła finansowania wydatków: środki z innych źródeł dotacje kredyty i pożyczki kwota pochodzące z: Zakup walca ręcznego Zakup myjki ciśnieniowej Zakup agregatu prądotwórczego Powiatowy Zarząd Dróg Zakup pługu ciężkiego w Pińczowie Pług wirnikowy do śniegu Zakup remontera drogowego Razem: dział X 2. Zakup komputerów Oprogramowanie SBS 2003 Premium Starostwo Oprogramowanie dla AB, Powiatowe RLiO, obieg dokumentów w Pińczowie Zakup bazy przy ul. Przemysłowej w Pińczowie Razem: dział X 3. Budowa strażnicy Komenda Gm. Michałów 5.000, Powiatowa Gm. Pińczów , Państwowej Zakup samochodu Gm. Działoszyce 5.000, Straży Pożarnej Gm. Kije 5.000, w Pińczowie Gm. Złota Razem: dział X 4. Komputery, pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne, Specjalny Ośrodek podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi do bu SzkolnoWych. w Pińczowie dynku PFRON Budowa pochylni i dojścia do budynku Poradni w Pińczowie Starostwo Powiatowe w Pińczowie PFRON Razem: dział X Wykup działek od gm Pińczów dotyczących Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie Starostwo Powiatowe w Pińczowie , , , PFRON Razem: dział , , , X Wydz. P i PR Powiatowy Ośrodek Kultury, Turystyki, Sportu i Re Starostwa Powiatowego kreacji w Pińczowie Razem: dział X Ogółem wydatki inwestycyjne , , , X Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006 roku Załącznik Nr 5 Dział rozdział Stan na początek roku Przychody Wydatki Stan na koniec roku Lp. Nazwa środka Zmniejszenie Zwiększenie po Zmniejszenie Zwiększenie po Zmniejszenie Zwiększenie po Zmniejszenie Zwiększenie o kwotę o kwotę zmianie o kwotę o kwotę zmianie o kwotę o kwotę zmianie o kwotę o kwotę Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie Starostwo Powiatowe w Pińczowie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Pińczowie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pińczowie Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie Razem: po zmianie

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO za 2003 rok - - DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł 0 0 02 0 60 0 70 0 7 0 75 0 Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/150 - Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części

Bardziej szczegółowo