W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje"

Transkrypt

1 ISSN W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii Europejskiej i Wspólnota prowadzi od kilku lat Banku Œwiatowego. Realizowaliœmy ranking wykorzystania œrodków dwa programy z Banku Œwiatowego. zagranicznych przez samorz¹dy Pierwszy to redukcja niskich emisji, ró nego szczebla na terenie Polski. drugi dotyczy³ Programu Aktywizacji Janów Lubelski wystêpuje w kategorii Obszarów Wiejskich. Z pieniêdzy miast powiatowych. W wydaniu PHARE 20 rozbudowaliœmy zak³ad grudniowym 25 roku tego pisma unieszkodliwiania odpadów, nie przedstawiono tabele obejmuj¹ce lata zapominaj¹c o selektywnej ich 22-24, gdzie znalaz³y siê miasta zbiórce. Natomiast dziêki œrodkom z powiatowe, które uzyska³y najwy szy PHARE 22 zmodernizowaliœmy poziom otrzymanych œrodków zbiornik naszego zalewu oraz zagranicznych w przeliczeniu na rozpoczêliœmy rewitalizacjê centralnej jednego mieszkañca. Janów Lubelski czêœci miasta. Ze ZPORR-u pozyska³ 345,49 z³ na jednego zdobyliœmy pieni¹dze na kompleksow¹ mieszkañca co pozwoli³o uzyskaæ nam modernizacjê gospodarki wodnodrugie miejsce w kraju a kwoty te œciekowej na jednym z osiedli Janowa stanowi³y 90,23% œrodków wydanych Lubelskiego. Je eli chodzi o nastêpny na inwestycje. Wyprzedza nas jedynie rok, to mamy ju w decyzje na kolejne Gryfino, miasto nadgraniczne trzy projekty w ramach ZPORR. Jest po³o one przy granicy niemieckiej. to II etap rewitalizacji miasta, W zamieszczonym we Wspólnocie wykonanie infrastruktury drogowej wywiadzie z Burmistrzem Janowa wschodniej jego czêœci oraz dalsza modernizacja gospodarki wodno- Lubelskiego czytamy: Nasz awans to efekt dobrych projektów, które œciekowej. uzyskiwa³y akceptacjê i wygrywa³y w konkursach. Œrodki zagraniczne Jest! Jest! Jest!... dofinansowanie dla janowskich projektów! Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno-œciekowej w Janowie Lubelskim-m. Zofianka Górna etap II Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ,27 PLN - 75% Bud et pañstwa: ,29 PLN -10% Bud et gminy: ,47 PLN - 15% RAZEM: ,03 PLN Rewitalizacja historycznego Centrum Janowa Lubelskiego Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ,44 PLN - 75% Bud et pañstwa: ,18 PLN - 10% Bud et gminy: ,31 PLN - 15% RAZEM: ,93 PLN Infrastruktura drogowa osiedla Wschód w Janowie Lubelskim Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ,55 PLN - 75% Bud et pañstwa: ,47 PLN - 10% Bud et gminy: 4 182,72 PLN - 15% RAZEM: ,74 PLN Obecny stan zaawansowania projektów: przygotowanie dokumentacji przetargowej Projekt dofinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu S¹siedztwa Polska -Bia³oruœ - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC Uzupe³nienie transgranicznego Szlaku Rowerowego Roztocza o trasê rowerow¹ w Lasach Janowskich Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ,06 PLN - 75% Bud et gminy: ,02 PLN - 25% RAZEM: ,08 PLN Obecny stan zaawansowania projektu:- podpisana zosta³a umowa z Instytucj¹ Poœrednicz¹c¹ w dniu rok,przygotowywanie dokumentacji przetargowej Egzemplarz bezp³atny JM Liczby nie k³ami¹ - Janów Lubelski w statystykach Zmiany, jakie zasz³y w okresie ostatnich o 61,3%, do 24,7 mln z³! Zwiêkszy³y piêciu lat w województwie lubelskim a siê tak e wydatki bud etów miast (w zwi¹zane z potencja³em przeliczeniu na 1 mieszkañca) w demograficznym i gospodarczym oraz Janowie Lubelskim o 72,8%, (w wyposa eniem w infrastrukturê porównaniu: w Parczewie o 55,8% a spo³eczn¹ i techniczn¹ dotar³y równie i w Kraœniku o 46,7%). Warto równie do Janowa Lubelskiego. Potwierdzaj¹ zauwa yæ, i wydatki maj¹tkowe w to analizy statystyczne Urzêdu Janowie wzros³y a o 307,1%, Statystycznego w Lublinie (Parczew 155,3%, Hrubieszów opublikowane w 25 roku. W 132,6%). Spoœród 15 miast województwie lubelskim jest 41 miast o powiatowych tylko w trzech: w Janowie bardzo zró nicowanej wielkoœci oraz Lubelskim, Rykach i Œwidniku nast¹pi³ pe³nionych przez nie funkcjach, na ich w z r o s t p o w i e r z c h n i t e r e n ó w rozwój wp³ywa wiele czynników. niezabudowanych przygotowanych pod Janów Lubelski wed³ug klasyfikacji inwestycje. Zwiêkszy³a siê równie hierarchicznej nale y do miast o liczba mieszkañ - najwiêkszy wzrost w charakterze powiatowym, podobnie jak Janowie Lubelskim z 3186 w 20 roku Bi³goraj, Hrubieszów, Krasnystaw, do 3646 w 24 roku. Pod wzglêdem Kraœnik, Lubartów, êczna, uków, klasyfikacji miast wed³ug posiadanego Opole Lubelskie, Parczew, Radzyñ potencja³u ekonomicznego Janów Podlaski, Ryki, Œwidnik, Tomaszów Lubelski uplasowa³ siê na 4 miejscu Lubelski i W³odawa. Nasze miasto (rok 24) wyprzedzaj¹c m.in. Ryki, wykazuje (jako jedyne w wielu Kraœnik, Œwidnik, Radzyñ Podlaski, przypadkach) tendencje zwy kowe, np., Opole Lubelskie czy W³odawê. Tak jeœli chodzi o kwestiê przyrostu rewelacyjne wyniki mog¹ jedynie naturalnego, migracji ludnoœci, czy œwiadczyæ o wielkim zaanga owaniu iloœci osób fizycznych i spó³ek w ³ a d z m i a s t a, j a n o w s k i c h prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przedsiêbiorców oraz mieszkañców w na terenie miasta. W 24 roku w jak najlepsze zaprezentowanie walorów porównaniu z rokiem 20 wszystkie Janowa Lubelskiego - miasta miasta o charakterze powiatowym przyjaznego inwestorom nie tylko w zwiêkszy³y swoje dochody skali województwa lubelskiego ale bud etowe, przy czym najwiêksz¹ tak e w skali ca³ego kraju. dynamik¹ wzrostu dochodów ogó³em charakteryzowa³o siê nasze miasto: Bud et Starostwa Powiatowego...str. 12 Nowe tereny pod inwestycje Bud et Miasta i Gminy Janów Lubelski...str. 15 Opr.ac Gmina Janów Lubelski ju wkrótce Pl an ow an y te rm in pr ze ta rgu to zaoferuje nowe tereny dla inwestorów kwiecieñ/maj, jednak e to, czy teren na ob sz ar ze Ja no ws ki ej St re fy zostanie wystawiony w fornie jednej I n w e s t y c y j n e j B o r o w n i c a. 1,5 ha dzia³ki czy te w postaci kilku Realizuj¹c program sukcesywnego mniejszych, zale y w du ej mierze od wykupu gruntów z r¹k prywatnych sugestii osób zainteresowanych jego w³aœcicieli, gminie uda³o siê pozyskaæ nabyciem. Wszystkich chêtnych kolejne 1,5 ha przy drodze na zapraszamy do kontaktu z Punktem sk³adowisko odpadów. Obok ju w tej Ob s³ ug i In we st or a w Ur zê dz ie chwili jest realizowana inwestycja Miejskim, tel.: pana Sergio Azzini'ego, a chcielibyœmy by powstawa³y kolejne. R.K. Urz¹d Miejski informuje Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim w bie ¹cym roku finansuje program realizowany przez Polski Czerwony Krzy Oddzia³ Rejonowy w Janowie Lubelskim w ramach którego najubo si mieszkañcy naszej gminy otrzymywaæ bêd¹ co miesi¹c produkty ywnoœciowe, tj. ry, mleko w proszku, ser ó³ty topiony itp. w ³¹cznej wadze 5,02 tony.

2 Œmieciarze W mercedesach Janów Lubelski posiada nowoczesny materialnie, posiadaj¹ samochody Zak³ad Unieszkodliwiania Odpadów osobowe, którymi podrzucaj¹ œmiecie Komunalnych. do kontenerów spó³dzielczych i Poci¹ga to za sob¹ odpowiednie wspólnotowych. O ironio, ci bonzowie zobowi¹zania mieszkañców ca³ej dalej chc¹ dorabiaæ siê kosztem innych, gminy. Odpady z zak³adów pracy jak i z staæ ich na samochody dobrej marki bo gospodarstw trzeba gromadziæ takimi podwo ¹ przedmiotowe wstêpnie sortowaæ i wywoziæ do odpadki a nie staæ ich na kilka z³otych ZUOK, który mieœci siê za Fabryk¹ na wywóz odpadów do ZUOK. Czy by Maszyn. Za przyjête odpady trzeba ci mali kombinatorzy nie doroœli do p ³ a c i æ. W z a s a d z i e k a d e naszej cywilizacji? Tylko patrzeæ a gospodarstwo, jak i zak³ad pracy czy wywoziliby obornik z komórek tymi placówka handlowa powinny mieæ mercedesami, oczywiœcie potem umowê na wywóz œmieci. Jedynie wietrzenie i pe³ny szpan. Komu mo e mieszkañcy bloków mog¹ mieæ czyste taki obywatel zaimponowaæ, który dla sumienie - p³ac¹ przy czynszach, je eli paru z³oty tak siê poni a? Wiem na bêdzie przybywaæ œmieci wzrosn¹ pewno, e takimi przypadkami czynsze. A jak jest z niektórymi zajmowaæ siê bêdzie Stra Miejska. podmiotami gospodarczymi? Umowy Bêd¹ mandaty jak zajdzie potrzeba posiadaj¹, pojemniki na œmiecie te, ale s¹dy i oczywiœcie bezp³atnie - splendor odpady podrzucaj¹ do kontenerów drobnego cwaniaczka. Stra Miejska spó³dzielni mieszkaniowej lub bêdzie interweniowaæ w takich wspólnot. Ciekawsze przypadki s¹ z przypadkach. Numer telefonu mieszkañcami niektórych posesji janowskiej Stra y Miejskiej to 015 prywatnych, trudno stwierdziæ: czy Bêdziemy publikowaæ maj¹ umowy czy te sami wywo ¹ materia³y o takich zdarzeniach odpady do utylizacji? Nie wiemy. Na pewno wiemy, e s¹ zasobni J.M II Halowy Turniej Oldbojów w Pi³ce No nej Ju po raz drugi w hali sportowej którego ogl¹daæ mo na by³o Szko³y Podstawowej nr 3 w Janowie Burmistrza Janowa Lubelskiego Lubelskim odby³ siê turniej oldbojów Krzysztofa Ko³tysia, Rzeszów w pi³ce no nej. Podobnie jak w Podkarpacki ZPN, Kraœnik, Radom, ubieg³ym roku do naszego miasta Lublin, Ostrowiec Œwiêtokrzyski, zjecha³y siê legendy polskiego futbolu. Tarnobrzeg i Technik Janów Lubelski. W œ r ó d b y ³ y c h p i ³ k a r s k i c h W walce o trzecie miejsce Terminator, znakomitoœci znaleÿli siê m.in.: Jan który wyszed³ z grupy B na pierwszym Domarski, Roman uchnik, S³awomir miejscu uleg³ niestety Lublinowi 1:2. Adamus, Tomasz Jasina, Wojciech Turniej wygra³a dru yna z Radomia Nieradka, Jacek Zieliñski. Z ró nych pokonuj¹c dru ynê z Rzeszowa 2:0. powodów nie mogli pojawiæ siê na Zwyciêska dru yna otrzyma³a turnieju Grzegorz Lato, Rafa³ ufundowany przez Burmistrza Janowa Siadaczka, Mieczys³aw O og, Leszek Lubelskiego puchar. Niezapomniane Pisz czy Grzegorz Piechna. Inicjator wra enia, wspania³a sportowa janowskiego turnieju Dariusz Brytan rywalizacja, twarda, mêska walka trener IV ligowej Janowianki nie (okraszona, jak to w takich ukrywa³ zadowolenia: Cieszê siê, e przypadkach bywa, kontuzjami - mój pomys³ na ten turniej wypali³ lekkimi) to atuty janowskiego turnieju po wi ed zi a³ mi êd zy in ny mi. N a pi³ki no nej oldbojów przyci¹gaj¹cego parkiecie janowskiej hali sportowej coraz wiêksze iloœci spragnionych tego rywalizowa³o ze sob¹ 8 dru yn: rodzaju sportu widzów. Terminator Janów Lubelski, w sk³adzie Ac Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych W dniu 19 grudnia 25 w organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na Zespole Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli w terenie Gminy Janów Lubelski. W toku Janowie Lubelskim odby³o siê prowadzonej dyskusji zwrócono spotkanie Burmistrza Janowa uwagê na potrzebê utworzenia forum Lubelskiego z przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych maj¹ce na organizacji pozarz¹dowych i innych pe ³n ie js zy pr ze p³ yw in fo rm ac ji organizacji dzia³aj¹cych na terenie pomiêdzy organizacjami, wspóln¹ Gminy Janów Lubelski. realizacjê wyznaczonych celów i Spotkanie by³o podsumowaniem z wspó³pracê w pisaniu i realizacji 2. realizacji ustawy o dzia³alnoœci programów. Przypomniano równie o po ytku publicznego i o wolontariacie programie Wspó³praca Przez w 25 roku, na mocy której Partnerstwo w ramach którego organizacje po ytku publicznego mog¹ p r z e d s t a w i c i e l e o r g a n i z a c j i realizowaæ zadania publiczne Gminy w pozarz¹dowych mog¹ zwracaæ siê o ramach otwartych konkursów pomoc zwi¹zan¹ z wszelkimi og³aszanych przez Burmistrza Janowa problemami zwi¹zanymi z programami Lu be ls ki eg o. W d al sz ej czê œc i o pozyskanie œrodków z funduszy spotkania omówiono projekt strukturalnych do specjalistów z Programu Wspó³pracy Gminy Janów Fundacji M³oda Demokracja (kontakt L u b e l s k i z O r g a n i z a c j a m i przez pracownika Urzêdu Miejskiego P o z a r z ¹ d o w y m i i I n n y m i odpowiedzialnego za wspó³pracê z Organizacjami w 26 roku, gdzie organizacjami pozarz¹dowymi. naniesiono kilka poprawek w rozdziale Termin nastêpnego spotkania w³adz III programu dotycz¹cym zadañ Gminy z organizacjami po ytku priorytetowych Gminy realizowanych publicznego i innymi organizacjami w 26 roku. Nastêpnie omówiono wyznaczono na po³owê stycznia 26 List Intencyjny Pana Stanis³awa roku, dok³adna data podana bêdzie na Wieleby (w za³¹czeniu), dotycz¹cy tablicy og³oszeñ i stronie internetowej propozycji utworzenia fundacji U r z ê d u M i e j s k i e g o : zrzeszaj¹cej stowarzyszenia i o

3 30 LAT REJONU ENERGETYCZNEGO JANÓW LUBELSKI Rejonowi Energetycznemu stuknê³a trzydziestka 2 stycznia 26 minê³a 30 rocznica strukturze Rzeszowskiego Zak³adu œwiadczy us³ugi dla 2870 odbiorców Spó³ce, jak i w jej otoczeniu. Na powstania Rejonu Energetycznego w Energetycznego. Rejon Energetyczny energii elektrycznej w mieœcie Ulanów przestrzeni lat zatrudnienie Janowie Lubelskim wchodz¹cego w w Janowie Lubelskim dzia³a na oraz w miejscowoœciach gminy w RE Janów Lubelski wzros³o z 69 sk³ad Rzeszowskiego Zak³adu o b s z a r z e k i l o m e t r ó w Ulanów. Posterunek Energetyczny osób w 1976 roku do 131 w 25 roku. Energetycznego S.A. Historia kwadratowych. Obs³uguje odbiorców Harasiuki obs³uguje 37 odbiorców RE Janów Lubelski, tak jak pozosta³e energetyki w Janowie Lubelskim zamieszkuj¹cych pogranicze trzech energii elektrycznej na terenie 40 re jo ny Rz es zo ws ki eg o Z ak ³a du rozpoczê³a siê kilka lat przed II wojn¹ regionów: Wy yny Lubelskiej, miejscowoœci dwóch gmin: Harasiuki i Energetycznego stosuje nowoczesne œwiatow¹ od wybudowania ma³ej Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. W Jarocin oraz w oœmiu miejscowoœciach urz¹dzenia i rozwi¹zania techniczne elektrowni gminnej. Po wojnie strukturze Rejonu funkcjonuje 6 g m i n y U l a n ó w. P o s t e r u n e k gw ar an tu j¹ ce be zp ie cz eñ st wo, elektrownia zosta³a zlikwidowana a Posterunków Energetycznych w Energetyczny Polichna obs³uguje 48 pewnoœæ i stabilnoœæ dostaw energii mi as to i o ko li ce w³ ¹c zo ne do Ja no wi e L ub el sk im, U la no wi e, odbiorców energii elektrycznej w 44 elektrycznej. Stawia sobie równie dzia³aj¹cego od 1935 roku na terenie Harasiukach, Polichnie, Annopolu i miejscowoœciach trzech gmin: Batorz, wysokie wymagania w zakresie Lubelszczyzny Lubzelu. W 1955 Zaklikowie. Na obs³ugiwanym terenie Potok Wielki, Szastarka. Posterunek ochrony œrodowiska. Inwestycje w roku, po kolejnych zmianach w znajduje siê 15 gmin: Annopol, Energetyczny Annopol œwiadczy rozwój i modernizacjê sieci strukturze energetyki, w Janowie Goœcieradów, Janów Lubelski, us³ugi dla 6173 odbiorców energii el ek tr oe ne rget yc zn ej za pe wn ia j¹ Lubelskim zorganizowano Posterunek Trzydnik Du y, Zaklików, Potok elektrycznej w 41 miejscowoœciach 2 odpowiednie parametry jakoœciowe Energetyczny podleg³y kraœnickiemu W i e l k i, S z a s t a r k a, B a t o r z, gm in : Ann op ol i G oœ ci er ad ów. energii elektrycznej oraz minimalizuj¹ rejonowi Zak³adu Sieci Elektrycznych Modliborzyce, Godziszów, Chrzanów, Posterunek Energetyczny Zaklików przerwy w jej dostawie, co jest zgodne z Lublina. 1 stycznia 1976 roku po Dzwola, Jarocin, Ulanów, Harasiuki, w obs³uguje 5477 odbiorców energii z oczekiwaniami klientów. Z okazji 30 reformie administracyjne Polski Janów tym 3 miasta: Janów Lubelski, Annopol elektrycznej mieszkaj¹cych w - lecia Rejonu Energetycznego zosta³a Lubelski znalaz³ siê w województwie i Ulanów. Posterunek Energetyczny 36miejscowoœciach dwóch gmin: wydana równie monografia traktuj¹ca tarnobrzeskim które obs³ugiwa³ Zak³ad Janów Lubelski (ma siedzibê w Z a k l i k ó w i T r z y d n i k zarówno o historii RE w Janowie Energetyczny w Rzeszowie. Ta obiektach Rejonu) obs³uguje Du y.najwa niejszym zadaniem jakie Lubelskim jak i o dzia³aniach i zale noœæ trwa do dzisiaj. Rejon odbiorców energii elektrycznej na stawia sobie Rejon w zakresie polityki inwestycjach Rejonu w czasach nam Energetyczny w Janowie Lubelskim terenie miasta Janowa Lubelskiego personalnej jest odpowiednie wspó³czesnych. jest jedn¹ z 11 terenowych jednostek oraz w 67 miejscowoœciach 5 gmin. pr zy go to wa ni e pr ac ow ni kó w do organizacyjnych funkcjonuj¹cych w Posterunek Energe tyczny Ulanów zac hodz¹cy ch zmi an zar ówno w Opr.ac Wszystkim naszym Odbiorcom sk³adamy najserdeczniejsze yczenia zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyœlnoœci. Niech Nowy 26 Rok bêdzie czasem pokoju i realizacji osobistych zamierzeñ, przyniesie radoœæ i wzajemn¹ yczliwoœæ. Dyrekcja i Pracownicy Rejonu Energetycznegow Janowie Lubelskim 3.

4 OG OSZENIE Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 27 grudnia 25 r. Zgodnie z art.11ust.1-3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 23 roku o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 23 roku Nr 96 poz. 873) oraz Uchwa³y Nr XIX/137/04 z dnia 24 wrzeœnia 24 roku w sprawie Programu wspó³pracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 25, BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OG ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ ZADANIA PUBLICZNEGO z zakresu: propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wœród mieszkañców gminy Janów Lubelski poprzez organizacjê zajêæ i imprez sportowych i sportoworekreacyjnych na terenie miasta i gminy Janów Lubelski, oraz imprez wyjazdowych. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 2.0 z³. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania w roku 25 wynosi³a z³. Termin realizacji zadania : styczeñ - listopad 26 R E G U L A M I N 1 Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Janowa Lubelskiego przeka e dotacjê na realizacjê zadañ publicznych Gminy w dziedzinie organizacji, propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu okreœlonych szczegó³owo w Programie wspó³pracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarz¹dowymi w roku 25, zgodnie ze z³o on¹ przez te podmioty ofert¹ konkursow¹. 2 Podmiotami uprawnionymi do z³o enia oferty s¹: a/ organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. nr 96 z 23 r., poz. 873), b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w RP, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania,je eli cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie po ytku publicznego, c/ stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, d/ jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przeznie nadzorowane. 3 1.Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o enie oferty zgodnej ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paÿdziernika 23 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz.1891) w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 w zaklejonej, opieczêtowanej i opisanej kopercie z napisem Konkurs ofert Propagowanie kultury fizycznej i sportu. 2. Termin z³o enia oferty do dnia 26 stycznia 26 r. do godz w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23) 3. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Nie przewiduje siê mo liwoœci uzupe³nienia oferty, która zosta³a z³o ona w stanie niekompletnym. 4. Z³o enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 5.Kwota przyznanej dotacji mo e byæ ni sza od okreœlonej w ofercie. 6.Formularz oferty do pobrania w PUNKCIE OBS UGI INTERESANTA Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim w godzinach pracy Urzêdu lub na stronie internetowej: 4 1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹. Sk³ad Komisji, regulamin jej pracy oraz termin oceny ofert ustali³ Burmistrz Janowa Lubelskiego. 2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Konkursowej. 3.O podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy oferty powiadomieni bêd¹ pisemnie, wyniki konkursu podane bêd¹ równie do wiadomoœci publicznej w lokalnej prasie i stronie internetowej i. Od podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie Warunkiem zawarcia umowy jest: a/ otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego przeznaczonego wy³¹cznie do operacji zwi¹zanych z realizacj¹ okreœlonego w ofercie projektu. b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej ni wnioskowana - korekta kosztorysu projektu. c/ zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji projektu umowy wed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paÿdziernika 23 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891). Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ OG OSZENIE Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 23 stycznia 26 r. Zgodnie z art.11ust. 1-3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 23 roku o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 23 roku Nr 96 poz. 873) BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OG ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ ZADANIA PUBLICZNEGO z zakresu: rozwi¹zywanie programów alkoholowych w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie y poprzez: Wspieranie programów i przedsiêwziêæ profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez m³odzie, skierowanych do grup rówieœniczych. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 4.0 z³. Dofinansowanie jednego zadania do 2.0 z³. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania w roku 25 wynosi³a 10.0 z³. Termin realizacji zadania : marzec - listopad 26 R E G U L A M I N 1 Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Janowa Lubelskiego przeka e dotacjê na realizacjê zadañ publicznych Gminy w dziedzinie rozszerzania programów opracowanych i realizowanych przez m³odzie, skierowanych do grup rówieœniczych. 2 Podmiotami uprawnionymi do z³o enia oferty s¹: a/ organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96 z 23 r., poz. 873), b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w RP, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je eli cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie po ytku publicznego, c/ stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, d/ jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 3 1.Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o enie oferty zgodnej ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 25 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207) w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 w zaklejonej, opieczêtowanej kopercie z napisem Konkurs ofert programy rówieœnicze. 2. Termin z³o enia oferty do dnia 24 lutego 26 r. do godz w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23). 3. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Nie przewiduje siê mo liwoœci uzupe³nienia oferty, która zosta³a z³o ona w stanie niekompletnym. 4. Z³o enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 5.Kwota przyznanej dotacji mo e byæ ni sza od okreœlonej w ofercie. 6.Formularz oferty do pobrania w PUNKCIE OBS UGI INTERESANTA Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim w godzinach pracy Urzêdu lub stronie internetowej: 4 1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹. Sk³ad Komisji, regulamin jej pracy oraz termin oceny ofert ustali³ Burmistrz Janowa Lubelskiego. 2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Konkursowej. 3.O podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy oferty powiadomieni bêd¹ pisemnie, wyniki konkursu podane bêd¹ równie do wiadomoœci publicznej w lokalnej prasie i stronie internetowej. Od podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie Warunkiem zawarcia umowy jest: a/ otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego dla przyjêcia dotacji, b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej ni wnioskowana - korekta kosztorysu projektu, c/ zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji projektu umowy wed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 25 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207). Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ 4.

5 CRL-ROSzEFS - KIM JESTEŒMY? Z pocz¹tkiem listopada rozpoczê³y sw¹ warsztaty zawodowe), wsparcie dla dzia³alnoœæ Centra Rozwoju kobiet maj¹ce na celu ich zatrudnienie, Lokalnego Regionalnych Oœrodków promowanie kszta³cenia ustawicznego Szkoleniowych Europejskiego poprzez zwiêkszenie dostêpu do Funduszu Spo³ecznego (CRL- edukacji na wszystkich poziomach ROSzEFS) œwiadcz¹ one bezp³atn¹ kszta³cenia ze szczególnym pomoc informacyjn¹, szkoleniow¹ i uwzglêdnieniem obszarów wiejskich. doradcz¹ w zakresie tworzenia, zarz¹dzania oraz wdra ania projektów Jeœli potrzebuj¹ pañstwo dodatkowych d o E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u informacji prosimy kontaktowaæ siê z : Spo³ecznego (EFS). Z naszej oferty mog¹ skorzystaæ: Dariuszem Wolaninem, LOS przedstawiciele instytucji rynku pracy, Kierownikiem projektu publiczne s³u by zatrudnienia, tel./fax. (081) ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, organizacje zwi¹zków zawodowych, Beata oœ, LOS organizacje pozarz¹dowe, pracodawcy, Specjalista ds. reklamy i promocji organizacje przedsiêbiorców, szko³y, tel./fax. (081) ; kom jednostki naukowe, jednostki 1199 samorz¹du terytorialnego, oœrodki doradztwa rolniczego, oœrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego. Z w i ¹ z e k S t o w a r z y s z e ñ W ramach obszarów wsparcia EFS Forum Lubelskich Organizacji mo na sfinansowaæ m.in.:dzia³ania Pozarz¹dowych wspieraj¹ce i promuj¹ce zatrudnienie Lublin, ul Kr. Przedmieœcie 53 m³odych (poprzez: sta e, tel./fax subsydiowane zatrudnienie), ograniczanie zjawiska marginalizacji e - m a i l : b i u r f l o p. l u b l i n. p l, spo³ecznej i przygotowanie osób nara onych na wykluczenie spo³eczne do wejœcia na rynek pracy, (poprzez: szkolenia, poradnictwo zawodowe, Jiu Jitsu w Szczawnicy W dn. 6-7 stycznia mistrzowie i uczniowie Bractwa Sztuk Walki Deus Vult Jiu Jitsu goœcili na roboczym seminarium jiu jitsu w Szczawnicy. Do tej malowniczej miejscowoœci na zgrupowanie zjecha³y sekcje z ca³ej Polski m.in. Krakowa, Nowego Targu, Kraœnika, Lublina itp., w sumie 120 osób. Tematy jakie by³y przerabiane na treningach to pa³ka w ataku i rozbrojenia, dÿwignie w stójce i parterze, obrona przed no em. Przeprowadzone by³y tak e zajêcia z sambo przez zaproszonego mistrza z Ukrainy. Najm³odsza grupa mia³a dodatkowo zorganizowany turniej judo, gdzie walczy³a o medale. Uczniowie brali udzia³ w pokazach zdobywaj¹c puchary i tak sekcja janowska, a w szczególnoœci Katarzyna Król i Barbara Olech w kategorii dziewcz¹t zajê³y pierwsze miejsce przywo ¹c puchar do Janowa. Oprócz treningów mo na by³o korzystaæ ze wspania³ych stoków narciarskich na Palenicy oraz w Jaworkach (narty, snowbord), czego nie omieszkaliœmy zrobiæ wykorzystuj¹c sprzyjaj¹ce warunki. Niektórzy uczestnicy szlifowali swoje umiejêtnoœci zjazdowe, a niektórzy dopiero rozpoczynali sw¹ przygodê z tym rodzajem wypoczynku. Po raz kolejny zdobyliœmy nowe umiejêtnoœci zarówno te na macie jak i na œniegu, jednoczeœnie nawi¹zuj¹c nowe kontakty. Jaros³aw Lenart 5.

6 Zarys historii herbu Janowa S³owo herb przejête zosta³o z spraw za ywaæ bêdzie, ten iest iako tu rêkach swoich œwiece zapalone ( ) tamtym czasie w sali magistratu jêzyka czeskiego, gdzie pierwotnie Rzemieœlnicza rêka wyrazi³a. (c yt at z o dp is u K si êg i C ud ów lubelskiego. Brak jednak informacji, na jego brzmienie erb mia³o podwójne (Biblioteka opaciñskiego w Lublinie, sporz¹dzonego w 1938 r. kopia w jakiej podstawie taki herb stworzono. znaczenie dziedzictwo lub rkps 1737). Wynika st¹d, e wizerunek Muzeum Regionalnym w Janowie W r. p ro f. Ma ri an uzbrojenie. Do jêzyka czeskiego herbu zosta³ rêk¹ rzemieœlnicz¹ Lubelskim). Gumowski zaprojektowa³ herb Janowa natomiast zosta³o przejête z jêzyka umieszczony na kartach dokumentu Nie by³ to jednak jedyny herb przedstawiaj¹cy Matkê Bo ¹ w nimbie niemieckiego, gdzie pierwotne jego lokacyjnego. Jednak e cytowany jaki posiada³ Janów w okresie swego z d³oñmi z³o onymi do modlitwy, w b r z m i e n i e E r b e o z n a c z a fragment nie pochodzi z orygina³u istnienia. Wed³ug prof. Mariana czerwonej sukni i bia³ym p³aszczu na d zi ed zi ct wo. Ni ec o in ny je st (orygina³ nie jest znany) a jednej z Gumowskiego w XVIII wieku miasto b³êkitnym polu tarczy (M. Gumowski Ÿród³os³ów herbu w jêzykach Europy dwóch zachowanych kopii przywileju pos³ugiwa³o siê pieczêci¹ urzêdu Pieczêcie i herby miejscowoœci woj. Zachodniej. Tam o identyfikacyjnej sporz¹dzonej oko³o 1770 r. przez wójtowskiego. Odcisk tej pieczêci lubelskiego, t. 49). Jednak ju w 1960 funkcji herbu i jego genezie œwiadczy b u r m i s t r z a J a n o w a J ó z e f a zachowa³ siê m.in. na dokumentach z przedstawi³ now¹ wersjê herbu: na nazwa zwi¹zana z uzbrojeniem: arma, Orynowskieg o (druga z r. lat 1790, 1791 znajduj¹cych siê b ³ ê k i t n y m p o l u M a t k a B o a mars (coat of mars), armoires, wappen znajduje siê w archiwum G³ównym Akt obecnie w Muzeum Narodowym w ukoronowana, w nimbie, w czerwonej (co dawniej w jêzyku niemieckim Dawnych w Warszawie). Na adnej z Krakowie (MNK sygn. 553). W polu tej sukni i bia³ym p³aszczu z Dzieci¹tkiem mia³o to samo znaczenie co waffen). nich nie zamieszczono wizerunku pieczêci znajduje siê owalna tarcza Jezus, w nimbie ( Herby miast Najwczeœniej wykszta³ci³ siê herbu. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, herbowa a na niej god³o Zamojskich polskich ). Niemal identyczny z herb rycerski i to w³aœnie wokó³ niego e nawi¹zywa³ on do objawieñ Matki Jelita, nad tarcz¹ korona i klejnot, projektem Gumowskiego by³ herb wykszta³ci³o siê prawo heraldyczne. Bo ej, jakie mia³y miejsce na tym kozio³ wyskakuj¹cy a w otoku napis: opracowany pod kierunkiem doc. Grupa tych herbów jest oczywiœcie terenie. + P I E C Z Ê Æ U R Z Ê D U Zygmunta Widoszewskiego i prof. najwiêksza, lecz obok nich powstawa³y Wobec powy szego jedynym W O Y T O W S K I E G O M I A S TA Mariana Haisinga z albumu herbów równie herby mieszczañskie, ró nych materia³em do odtworzenia herbu JA NO W+. P on ad to ja k p od aj e miejskich opublikowanego w korporacji, np. handlowych jak gildia Ja no wa po zo st aj e pi ec zê æ ra dy Gumowski Janów nie posiada³ pieczêci Miastach polskich w tysi¹cleciu t. 1. oraz herb pañstwowy. Herb miejski miejskiej, jaka zachowa³a siê na ani herbu z Madonn¹, przez co w XIX Ten herb zreszt¹ zosta³ przyjêty pojawi³ siê w Polsce pod koniec XIII w. dokumencie z 1719 r. (Archiwum wieku zapomniano o nim zupe³nie i gdy uchwa³¹ Rady Narodowej z 1982 r. i Kszta³towa³ siê on na wzór znaku Pañstwowe w Lublinie, Akta luÿne by³ potrzebny do celów urzêdowych w jest u ywany obecnie. terytorialnego, ale najczêœciej czerpa³ z ró nych miast, sygn.1, s. 5) r. musiano herb na nowo Dziœ, kiedy powróci³a sprawa h e r b u p a n a z w i e r z c h n i e g o, Przedstawia ona wizerunek Matki zaprojektowaæ. Skombinowano wtedy odtworzenia pierwotnego herbu wzbogacony o elementy architektury Bo ej, trzymaj¹cej w prawej rêce no yce srebrne na tle czerwonym ( ) Janowa za punkt odniesienia nale y miejskiej, wyobra enie œwiêtego pochodniê a poni ej rêki god³o rodowe herb ten z no ycami ani nie zosta³ uznaæ niew¹tpliwie treœæ przywileju patrona. O wyborze herbu decydowa³ Zamojskich Jelita (trzy kopie u³o one zatwierdzony, ani nie wszed³ w ycie lokacyjnego miasta z 1640 r., zazwyczaj wójt lub rada miasta, w gwiazdê). W otoku pieczêci znajduje (cyt. za M. Gumowski Pieczêcie i wydarzenia, do których ona nawi¹zuje, czasem, sporadycznie robi³ to król. siê napis: SIGILLUM CONSULUM herby miejscowoœci woj. lubelskiego, czyli objawienia Matki Bo ej oraz Czêsto zdarza³o siê w przypadku miast C I V I TAT I S J A N O V I E N S I S. t. 49). pieczêæ rady miejskiej z 1719 r., która prywatnych, e w momencie zmiany Wizerunek ten zreszt¹ odpowiada W XIX i pocz. XX wieku jest nieomal ilustracj¹ do opisu z Ksiêgi pana, zmienia³o siê god³o herbowe dok³adnie opisowi jednego z objawieñ magistrat posiada³ pieczêæ z herbem Cudów janowskich dominikanów, takiego miasta. zamieszczonemu w Ksiêdze Cudów K r ó l e s t w a K o n g r e s o w e g o zawiera te god³o Jelita element Janów otrzyma³ swój herb z janowskich dominikanów: ( )gdy dwug³owym or³em rosyjskim z herbem nawi¹zuj¹cy do historii miasta i jego nadania królewskiego. Œwiadczy o tym ieden nabo ny i Pana Boga siê boi¹cy Polski na piersi. zwi¹zków z rodem Zamojskich. treœæ przywileju lokacyjnego dla Rzemieœlnik na Imie Wojciech Boski Jeszcze innym herbem miasta Bia³a (pierwotnie miasto pracowity Rzemios³a Bednarskiego, pos³ugiwa³ siê magistrat Janowa w Piotr Widz uzyska³o nazwê tak¹ sam¹ jak wieœ, na szed³ z Rudy gdzie na ten czas mieszka³, dwudziestoleciu miêdzywojennym. której gruntach je lokowano), na Jutrzni¹ w nocy do Koœcio³a By³a to tarcza dwupolowa dzielona P.S. Nadal trwaj¹ prace nad ostateczn¹ wydanego 21 lipca 1640 r. przez króla Bielskiego pokazuie mu siê na tem poziomo gdzie w górnym polu widnia³ form¹ janowskiego herbu. W zwi¹zku W³adys³awa IV: W i e c z y s t y Miejscu gdzie teraz Koœció³ Zakonu rysunek jelenia, zaœ w dolnym z brakiem akceptacji ze strony Rady po mi en io ne go Mi as te cz ka Bi a³ a Naszego Dominika Œwiêtego zostaie, niedÿwiedzia miêdzy drzewami a w Miejskiej i czêœci mieszkañców zaszczyt, wyobra enie Nayswiêtrzej Panna Przenajswiêtrza, w wielkiej otoku napis: MAGISTRAT MIASTA Janowa Lubelskiego wynik finalny Panny Maryi, Którego Magistrat w jasnoœci miêdzy dwoma Anio³ami w JANOWA. Taki sam herb Janowa jak prac poznamy w niedalekiej pieczêtowaniu listów, y wszystkich szaciech koloru czerwonego, mai¹c w twierdzi Gumowski znajdowa³ siê w przysz³oœci. Czy chcesz byæ rodzin¹ zaprzyjaÿnion¹? Ju od r. dzia³a w Janowie normalnie funkcjonuj¹ca rodzina mo e Lubelskim Wielofunkcyjna Placówka byæ dla niego wzorem w przysz³oœci. Opieki nad Dzieckiem i Rodzin¹ Dziecko poznaje nowe œrodowisko i Promyk. Placówka mieœci siê przy ul. nowych ludzi i w ten sposób wzbogaca Jana Paw³a II/10 obok Domu Pomocy swoj¹ wiedzê o œwiecie. Spo³ecznej. W naszej placówce By zostaæ rodzin¹ zaprzyjaÿnion¹ przebywa 30 dzieci w wiêkszoœci z wystarczy zwróciæ siê do S¹du Powiatu janowskiego od 1 roku do 20 Rejonowego z podaniem, e pragnie siê roku ycia. zostaæ rodzin¹ zaprzyjaÿnion¹ i Wielofunkcyjna Placówka Opieki nad uzasadniæ swoj¹ decyzjê. Liczymy na Dzieckiem i Rodzin¹ POSZUKUJE to, e znajd¹ siê osoby, które bêd¹ rodzin zaprzyjaÿnionych. S¹ to chcia³y podzieliæ siê sercem z naszymi ro dz in y, kt ór e ut rz ym uj ¹ st a³ y, dzieæmi, zaprosiæ do siebie w dni wolne systematyczny kontakt z dzieckiem od nauki, pomóc w odrobieniu lekcji przebywaj¹cym w placówce. Rodziny czy zabraæ na spacer lub wycieczkê zaprzyjaÿnione mog¹ odwiedzaæ dzieci krajoznawcz¹. Konkretnych informacji w placówce oraz zapraszaæ je do siebie udziela dyrektor i pracownicy na weekendy i œwiêta. Interesuj¹ siê Wielofunkcyjnej Placówki Opieki nad rozwojem dziecka, jeœli mog¹ Dzieckiem i Rodzin¹ Promyk w uzupe³niaj¹ braki w jego wyposa eniu, Janowie Lubelskim ulica Jana Paw³a II otaczaj¹ go ciep³em rodzinnym, daj¹ 10 codziennie w godzinach od 8. do uczucie bliskoœci i serdecznoœci Wszystkich, którym nie jest W kontakcie z rodzin¹ zaprzyjaÿnion¹ obojêtny los dzieci a czuj¹ potrzebê dziecko ma szansê i mo liwoœæ daæ coœ podzielenia siê swoim sercem z z si eb ie, ra ze m ze ws zy st ki mi innymi, prosimy o kontakt osobisty lub prze ywaæ radoœæ i smutek, ma szansê telefoniczny nr tel poczuæ siê potrzebne i kochane. Dyrektor Placówki Promyk Ponadto uczy siê ycia rodzinnego a Lucyna Czarna Zapowiedzi imprez kulturalnych r. Powiatowy Przegl¹d god³em (pseudonimem). Kolêd i Pastora³ek Hej kolêda, 7.W nades³anej korespondencji w kolêda. Przegl¹d adresowany jest do osobnej kopercie opatrzonej takim dzieci i m³odzie y szkolnej. Miejsce samym god³em jak praca konkursowa, p r z e g l ¹ d u J O K w J a n o w i e nale y podaæ nastêpuj¹ce dane: nazwisko Lubelskim. i imiê, dok³adny adres, nr telefonu. 8.Organizatorzy nie zwracaj¹ Konkurs Jednego Wiersza, nades³anych prac. organizatorami s¹ JOK i Starostwo Termin nadsy³ania prac up³ywa 31 Powiatowe w Janowie Lub. stycznia 26r. Og³oszenie wyników i Zasady uczestnictwa: wrêczenie nagród nast¹pi w marcu 26r. 1.Konkurs adresowany jest do Uczestnicy zostan¹ poinformowani o doros³ych i m³odzie y od 15 roku terminie spotkania. Nagrodzone teksty ycia. publikowane bêd¹ w lokalnej prasie. 2.W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ poeci niezrzeszeni oraz debiutanci z 51 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski powiatu janowskiego. OKR jest impreza otwart¹ dla m³odzie y 3.Tematyka wierszy jest dowolna. ponadgimnazjalnej i doros³ych. 4.Do konkursu mo na zg³osiæ tylko Prowadzony jest w formie 4 turniejów: jeden wiersz nigdzie nie publikowany turniej recytatorski, turniej poezji i wczeœniej nienagradzany. œpiewanej, turniej teatrów jednego aktora 5.Prace konkursowe (wy³¹cznie i wywiedzione ze s³owa. maszynopisy w 2 egzemplarzach) Turniej powiatowy odbêdzie siê 22 marca nale y przes³aæ na adres: Janowski 26 r. o godz. 10. w Sali kameralnej Oœrodek Kultury ul. Jana Paw³a II 3, Janowskiego Oœrodka Kultury Janów Lubelski z dopiskiem Zg³oszenia przyjmujemy najpóÿniej do na kopercie Konkurs Jednego 14 marca 26 r. informacji o Konkursie Wiersza. udziela p. El bieta Reszka. 6.Wiersze winny byæ opatrzone 6.

7 Flirt ze Stasiem Najlepszy wstêp do tego artyku³u mogê jeszcze zapewniæ, e tutaj nie stanowiæ bêdzie stare porzekad³o, e licz¹ siê nazwiska i pochodzenie, a nie taki diabe³ straszny, jak go tylko wiedza i umiejêtnoœci. Kolejn¹ maluj¹. Gdy zaczyna³am naukê w fikcj¹ jest przekonanie o koniecznoœci lubelskim liceum, by³am pe³na obaw. ci¹g³ego korzystania z podrêczników Nie wiedzia³am czy sobie poradzê z akademickich, aby otrzymaæ lepsz¹ nauk¹, jak siê odnajdê w swojej nowej ocenê. Wprawdzie program jest klasie, jakie bêd¹ moje relacje z rozszerzony, ale notatki z lekcji i nauczycielami. Wszystkie te uwa ne s³uchanie profesorów, w¹tpliwoœci nie powsta³y samoistnie w dostarcza odpowiednio du ej dawki mojej g³owie. Wp³ynê³y na to ró ne wiedzy. Nauczyciele w Staszicu uwagi wszystkich yczliwych, naprawdê potrafi¹ przekazaæ mnóstwo którzy oczywiœcie swoj¹ wiedzê informacji, których nie znajdziemy w czerpali od znajomych s¹siadki, którzy podrêcznikach. znali kogoœ kto rozmawia³ z itd. MIT TRZECI: Niski poziom nauczania Oczywiœcie nie bêdê twierdziæ, e od w Janowie w stosunku do gimnazjów razu we wszystko uwierzy³am, ale l u b e l s k i c h. P o u k o ñ c z e n i u nawet najwiêksza bzdura powtarzana janowskiego gimnazjum w nowej ustawicznie, mo e siê przerodziæ w szkole nie mam braków w wiedzy ani w obowi¹zuj¹c¹ prawdê. Mimo wszystko obyciu i powodów do frustracji czy zaryzykowa³am i w tym wypadku w s t y d u i s k r ê p o w a n i a. ryzyko siê op³aci³o. Osobiœcie bardzo Umiejêtnoœciami nie ustêpujê swoim ceniê i chwalê sobie naukê w I LO im. k o l e g o m, j e s t e m d l a n i c h St. Staszica w Lublinie i zachêcam r ó w n o r z ê d n y m p a r t n e r e m w wszystkich zdolnych janowskich dyskusjach, rozwi¹zywaniu zadañ i g i m n a z j a l i s t ó w r ó w n i e d o pracy na lekcjach. Nie muszê te kontynuowania dalszej edukacji w korzystaæ z adnych dodatkowych, renomowanych szko³ach. Nie chcê byæ uzupe³niaj¹cych zajêæ czy korepetycji. go³os³own¹ i do obalenia kilku mitów Je eli ktoœ w tym gimnazjum pracowa³ pos³u ê siê przyk³adem Staszica. uczciwie przez trzy lata nie bêdzie mia³ MIT PIERWSZY: Jesteœ spoza Lublina problemów z kontynuowaniem wiêc jesteœ gorszy. Przyznam, e w tym edukacji w renomowanych liceach. p r z y p a d k u m o j e p o z y t y w n e MIT CZWARTY: W takiej szkole trwa zaskoczenie by³o najwiêksze. Przez tylko nauka, a w³aœciwie ci¹g³e niemal pó³ roku nauki ani razu nie kucie. Nauka jest bardzo wa na, ale spotka³am siê z jak¹œ negatywn¹ opini¹ to nie wszystko. Szko³a umo liwia zwi¹zan¹ z moim miejscem tak e wszechstronny rozwój i zamieszkania. Nikt te nie twierdzi³, e realizacjê swoich indywidualnych na prowincji wszystkie gimnazja maj¹ uzdolnieñ, istnieje wiele kó³ gorszy poziom nauczania, e tamtejsi zainteresowañ, organizowane s¹ uczniowie dostaj¹ pozytywne oceny wyk³ady i pokazy naukowe, spotkania przy mniejszym nak³adzie pracy. ze znanymi ludÿmi naszego regionu, Ka dy z nas zaczyna³ naukê z czystym wyjœcia na koncerty i wystêpy kontem i na dobr¹ opiniê musia³ teatralne, wyjazdy i szereg innych zapracowaæ. Je eli chodzi o sam Janów atrakcji. Szko³a przygotowuje nie tylko Lub. to dotar³y do mnie tylko do zdania matury, ale uczy wielu rzeczy pozytywne opinie i oceny. Okaza³o siê, p r z y d a t n y c h w d o r o s ³ y m e czêœæ moich kolegów spêdza³a tu odpowiedzialnym yciu i to naprawdê wa ka cj e, a ro dz in y ni ek tó ry ch siê czuje. Ja np. uczê siê a czterech pochodz¹ z tych okolic. Moi koledzy jêzyków obcych. W tym liceum panuje byli ciekawi jak siê tutaj mieszka i przyjazna atmosfera, nikt nikogo nie wszyscy wspominali nasz piêkny poni a, ka dy ma prawo do wyra ania zalew. By³am naprawdê mile swojej indywidualnoœci, nawet zaskoczona. strojem. Zostaliœmy przywitani bardzo MIT DRUGI: Rozpiêtoœæ skali ocen. serdecznie, gratulowano nam dostania Niektórzy dobrze poinformowani, siê do najlepszego liceum w regionie. akurat na przyk³adzie tego liceum Nie krytykowano naszych braków w twierdzili, e tutaj oceny mog¹ wykszta³ceniu, ale podkreœlono, e oscylowaæ tylko miêdzy 1 a 3. Ju jesteœmy najlepszymi spoœród wielu, pierwszego dnia dowiedzia³am siê, e którzy chcieli siê uczyæ w tej szkole, e bêdziemy oceniani jednak w pe³nej bardzo na nas licz¹ i e bêdziemy t¹ skali czyli 1-6, a w póÿniejszych dobr¹ passê szko³y kontynuowaæ. tygodniach przekona³am siê osobiœcie, Zawsze i wszyscy motywowali nas e nie by³y to tylko go³os³owne pozytywnie nawet tym, e bêdziemy s t w i e r d z e n i a n a p o t r z e b y czêœci¹ ponad czterystuletniej historii zestresowanych pierwszaków. Chcê szko³y. Ka demu, kto chcia³by siê podkreœliæ, e zdobywanie bardzo przekonaæ na w³asnej skórze o urokach dobrych ocen jest mo liwe, wystarczy nauki w renomowanej szkole, rzetelna praca i zaanga owanie. W powtarzam, e nie ma siê czego baæ. szkole wyraÿnie postawiono na Nie taki diabe³ straszny, mo e kr ea ty wn oœ æ, od po wi ed zi al no œæ, nawet oka e siê przyjemniejszy od samodzielnoœæ i twórcz¹ pracê. Ze swojskiego podwórka. swoich dotychczasowych doœwiadczeñ Natalia Maksanty OG OSZENIE DROBNE Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przy stacji paliwowej w Modliborzycach o powierzchni 82 ary, tel XIV Fina³ WOŒP w Janowie Podczas XIV fina³u Wielkiej Orkiestry DILER, ZIEMIA KANAAN, THE Œwi¹tecznej Pomocy, w mieœcie i PRESSJA oraz zespo³y z Janowskiego gminie Janów Lubelski zebrano 5 785, O œ r o d k a K u l t u r y. P o m i ê d z y 87 z³. W zbiórkê w³¹czy³o siê oko³o 20 koncertami odbywa³y siê licytacje wolontariuszy - uczniów ze wszystkich fa nt ów. Po za ko ñc ze ni u cz êœ ci janowskich szkó³, którzy kwestowali koncertowej uczestnicy fina³u przeszli pod opiek¹ nauczycieli, rodziców i na œwiate³ko do nieba - przepiêkny harcerzy. Na potrzeby akcji powo³any pokaz sztucznych ogni. Koordynator zosta³ jeden sztab organizacyjny, akcji El bieta Reszka podkreœla, e którego szefow¹ by³a El bieta Reszka, tegoroczny fina³ przebiega³ niezwykle pracownik Janowskiego Oœrodka spokojnie. By³ dobrze zorganizowany i Kultury. Cenne nagrody w loterii odbywa³ siê, jak zawsze, w fantowej ufundowane zosta³y przez fantastycznej atmosferze. lokalne zak³ady pracy, firmy i osoby Od organizatorów: W imieniu ca³ego prywatne. Od godz. 16., w sztabu organizacyjnego i Jurka Ja no ws ki m O œr od ku Ku lt ur y Owsiaka serdecznie dziêkujemy rozpoczê³y siê koncerty muzyczne. wo lo nt ar iu sz om, orga ni za to ro m, Program prowadzi³ ukasz Drewniak, nauczycielom, rodzicom i wszystkim dyrektor JOK. W koncertach wyst¹pi³y ludziom dobrej woli. nastêpuj¹ce zespo³y: MOSAD, Ac Co z tymi... psami? Polska jest krajem, w którym liczba ka dy w³aœciciel czworonoga musi posiadanych psów nale y do jednych z uiœciæ op³atê w Urzêdzie Miejskim. najwy szych w Europie. Niestety, Praktycznie zale y to od jego dobrej wci¹ nie jest uporz¹dkowana kwestia woli, gdy nie ma mocy prawnej, by prawnej odpowiedzialnoœci za wyegzekwowaæ ten podatek. W posiadanie czworonoga i obowi¹zków poszczególnych gminach ustala siê w³aœciciela. Powoduje to, szczególnie listê osób, które nie musz¹ p³aciæ za w miastach, szereg problemów. swojego czworonoga. Zwolnieni z Wyprowadzanie psów na spacer podatku mog¹ byæ przyk³adowo nastrêcza trudnoœci wiêkszoœci w³aœciciele psów, bêd¹cych pomoc¹ mieszkañców janowskich osiedli. Przy dla osób niepe³nosprawnych; osoby niektórych blokach obowi¹zuje zakaz powy ej 65 roku ycia, które prowadz¹ wyprowadzania psów. Wytyczne z samodzielnie gospodarstwo domowe; urzêdu dla w³aœcicieli psów s¹ jasne: w³aœciciele psów utrzymywanych w pies ma byæ w kagañcu, prowadzony na celu pilnowania gospodarstwa rolnego. smyczy. Wiele psów biega samopas, a Ka da gmina ustala te indywidualnie kagañca w ogóle siê nie uœwiadczy. - wysokoœæ tego podatku. W Janowie Pies jest psem, mo e w ka dej chwili Lubelskim jest to 20 z³, ale ju w ugryÿæ. A tu przecie biegaj¹ dzieci - Modliborzycach za posiadanie jednego twierdzi jeden z mieszkañców osiedla psa trzeba zap³aciæ 12 z³. Ten podatek przy ul. Wi ejskiej. S³owa te to jednak prawna fikcja. W niektórych potwierdzaj¹ funkcjonariusze Stra y gminach jego œci¹galnoœæ nie Miejskiej. Psy musz¹ byæ na smyczy i przekracza 10 %. Tak wiêc psi w kagañcu. Niestety, niektórzy problem w miastach, w tym równie i w³aœciciele psów uparcie nie chc¹ n a s z y m, i s t n i e j e n a d a l. dostosowaæ siê do obowi¹zuj¹cych Zanieczyszczone przez psy trawniki, zasad. Z regu³y na pocz¹tku pouczamy. s k w e r y i p l a c e s k u t e c z n i e Chyba, e ktoœ notorycznie ³amie uniemo liwiaj¹ swobodne spacery, a przepisy. Karzemy wówczas, gdy dzieciom zabawê. Wa³êsaj¹ce siê, z³apany na gor¹cym uczynku bezpañskie psy zagra aj¹ w³aœciciel nie dostosowuje siê do bezpieczeñstwu zarówno starszych jak naszych zaleceñ. Innym problemem, z i m³odszych mieszkañców. Faktem którym boryka siê Urz¹d Miejski jest jest, e sytuacja ta jest wynikiem braku egzekwowanie od w³aœcicieli psów o d p o w i e d n i c h r o z w i ¹ z a ñ nale nego podatku. Ustawa nakazuje, systemowych. Czy zmieni siê to w by w³aœciciele psa p³acili roczny najbli szej przysz³oœci? Mo e czas podatek za jego posiadanie. poka e. Teoretycznie do 31 maja danego roku Ac 7.

8 Spotkanie Wigilijne O Gwiazdo Betlejemska Dziel¹c siê op³atkiem sk³adaliœmy zaœwieæ na niebie mym sobie nawzajem pe³ne serdecznoœci Tak szukam Ciê wœród nocy, yczenia. Dla wielu z obecnych na têskniê za œwiat³em Twym Wigilii by³ to jedyny wieczór spêdzony w ciep³ej i niepowtarzalnej atmosferze, W dniu 20 grudnia 25 r. w Œwietlicy której niejednokrotnie brakuje w Œ r o d o w i s k o w e j S t o k r o t k a rodzinnych ogniskach, wieczór gdzie dzia³aj¹cej przy Oœrodku Pomocy wprost na serce sp³ywa dobroæ innych Spo³ecznej w Janowie Lubelskim ludzi topi¹c urazy naszych serc. odby³o siê spotkanie wigilijne. Na ten Dziêkuj¹c ludziom dobrej woli s z c z e g ó l n y w i e c z ó r d z i e c i zape³nia siê puste miejsce przy stole, bo p r z y g o t o w a ³ y i n s c e n i z a c j ê nikt tego wieczoru byæ samotnym nie bo o na ro dz en io w¹, pr zy bl i aj ¹c mo e. Do³¹czaj¹c do yczeñ dzieci, wszystkim zgromadzonym tradycjê yczmy sobie: obchodów Œwi¹t Bo ego Narodzenia Weso³ych Œwi¹t! Spotkania z wyborcami - podstaw¹ podejmowania interwencji i inicjatyw W dniu 27 grudnia 25 roku o godz. samorz¹dowcy poruszyli kwestie 9. w Urzêdzie Miejskim odby³o siê zwi¹zane z szansami i zagro eniami, spotkanie Pos³a na Sejm RP Jerzego jakie rysuj¹ siê przed polskim biznesem Bieleckiego z wójtami powiatu w unijnej rzeczywistoœci. Poruszono janowskiego a tak e starost¹ ta k e p ro bl em be zr ob oc ia. janowskim i burmistrzem Janowa Stwierdzono, i konieczne jest podjêcie Lubelskiego zaœ o godz.14 w Domu dzia³añ na rzecz ograniczenia skali Nauczyciela w Janowie Lubelskim bezrobocia poprzez: stymulowanie m i a ³ o m i e j s c e s p o t k a n i e z czynników wzrostu gospodarczego, przedsiêbiorcami i przedstawicielami który poci¹gnie za sob¹ powstanie jednostek samorz¹du terytorialnego nowych miejsc pracy, zw³aszcza na powiatu janowskiego. Obydwa terenach dotkniêtych bezrobociem spotkania zorganizowane zosta³y z s t r u k t u r a l n y m. J a n o w s c y inicjatywy pos³a na Sejm RP Jerzego przedsiêbiorcy opowiadali siê za Bieleckiego Wœród uczestników tego z m n i e j s z e n i e m o b c i ¹ e ñ spotkania znaleÿli siê m.in.: Mariola podatkowych, popieraj¹c propozycjê Surtel (DPS), Anna Œmit (PCPR), wprowadzenia podatku liniowego oraz Gra yna ysiak (Lubelska Fundacja ujednolicenia na jednym poziomie Rozwoju), Antoni Florczak (FHU ob ci ¹ eñ ws zy st ki ch po da tk ów F L O R C Z A K ), J a n C i u p a k dochodowych i VAT-u. Proponowali (JANEX), Witold KuŸnicki (Zarz¹d równie wdro en ie optyma lnej Dróg Powiatowych), Cezary Jasiñski de re gu la cj i go sp od ar ki po pr ze z (PGKiM), Andrzej Wolan (ARiMR), zmniejszenie iloœci przepisów Roman Kaproñ (SPZZOZ), Stefan reguluj¹cych w Polsce otoczenie Kulak (ZUS), Jan Œwiderski (PRDM), gospodarcze. Pose³ Bielecki w obydwu Benedykt Stachyra ( Powiatowa Stra swoich wyst¹pieniach stwierdzi³, i Po arna), Bogumi³ Polikarski aktywna wspó³praca z samorz¹dami i (Powiatowa Komenda Policji), Sergio przedsiêbiorcami oraz regularne Azzini (Water Fashion Sp. z o.o.), spotkania z wyborcami, to Ÿród³a Wiktor Niedzia³ek (Browar Janów wiedzy pos³a o tym, co wa ne, to Lubelski), Zbigniew Woœ (DERPAL), p o d s t a w a d o p o d e j m o w a n i a Andrzej Bondyra (Fabryka Maszyn), interwencji i inicjatyw w zakresie Marek Winiarczyk (IN BUD), Tomasz proponowania nowych rozwi¹zañ Kaproñ (Powiatowy Urz¹d Pracy) i in. prawnych. Podczas tych spotkañ przedsiêbiorcy i ac Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim prosi wszystkich zainteresowanych: urzêdy, instytucje, szko³y, oœrodki pomocy spo³ecznej, organizacje, stowarzyszenia oraz osoby indywidualne zaanga owane w problematykê niepe³nosprawnoœci mieszkañców powiatu janowskiego o aktywne w³¹czenie siê do procesu tworzenia POWIATOWEGO PROGRAMU DZIA AÑ NA RZECZ OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH W POWIECIE JANOWSKIM NA LATA Prosimy o pisemne zg³aszanie propozycji zadañ oraz sposobów ich realizacji, które chcieliby Pañstwo zamieœciæ w projekcie programu. Wstêpny projekt programu udostêpniamy do wgl¹du w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 37, w pok. nr 8, w godzinach pracy Centrum. oraz zachêci³y do wspólnego A z gwiazdk¹ kolêdowania. Do wspólnej kolacji pod œwieczek ³un¹ jasn¹ zasiedli przedstawiciele w³adz miasta yczcie sobie - jak najwiêcej Janowa Lubelskiego, Urzêdu Zwyk³ego ludzkiego szczêœcia Wojewódzkiego w Lublinie, Proboszczowie obu parafii, rodzicie Ma³gorzata Gajewska dzieci oraz pracownicy Oœrodka. 8. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Janowie Lubelskim otrzyma³a sprzêt komputerowy w ramach projektu MEiN Wyposa anie Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w specjalistyczny sprzêt wraz z oprogramowaniem. Finansowanie zakupu sprzêtu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego wykorzystywanego w tutejszej poradni zosta³o dokonane w ramach programu wspó³finansowanego za œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz publicznych œrodków krajowych. Komputery bêd¹ wykorzystywane do pracy psychologiczno pedagogiczno - logopedycznej z dzieæmi tj. terapii, diagnozy oraz prowadzenia dokumentacji z tym zwi¹zanej. Jaros³aw Lenart

9 Dzikie wysypiska problemem gminy? W³adze gminy Janów Lubelski to problem, z którym od lat zmagaj¹ siê i wiêkszoœæ jej mieszkañców staraj¹ siê s³u by porz¹dkowe nie tylko w naszym prowadziæ w³aœciw¹ gospodarkê mieœcie. Utrzymanie czystoœci na odpadami. Jednak na terenie gminy terenie bêd¹cym w³asnoœci¹ gminy, wci¹ pojawiaj¹ siê nowe dzikie zgodnie z liter¹ prawa, spoczywa na jej wysypiska œmieci. Chyba najwy szy w³adzach. Gmina prowadzi segregacjê czas, by zainteresowaæ siê bli ej tymi odpadów, posiada równie nowoczesne ekologicznymi chuliganami, którzy wysypisko. Jak siê okazuje, to nie bezkarnie zatruwaj¹ nasze œrodowisko wystarcza. Ludziom brakuje kultury i naturalne. A prosi siê o wyci¹gniêcie nadal œmiec¹, a przecie wystarczy konsekwencji wobec winnych tego tylko w odpowiednim czasie wystawiæ stanu rzeczy. A sprawców chyba nie worki z odpadami przed dom, aby trzeba szukaæ daleko od tych dzikich st am t¹ d zo st a³ y za br an e pr ze z wysypisk. Przemieszczaj¹c siê odpowiednie s³u by porz¹dkowe. dr og am i na sz ej gm in y, ma si ê Œmieci trafiaj¹ czêsto do lasów lub w œ w i a d o m o œ æ w i d o k u dos³ownie przypadkowe miejsca. Co zanieczyszczonych rowów i poboczy. prawda jest to najtañszy sposób N a j w i ê c e j j e s t p o r z u c o n y c h, pozbycia siê œmieci dla cz³owieka, ale p o j e d y n c z y c h s z k l a n y c h i nale y zdaæ sobie sprawê, e kiedy plastikowych butelek, metalowych wywozi siê œmieci do lasów czy tworzy puszek po napojach, zape³nionych siê dzikie wysypiska to nara a siê o d p a d a m i w o r k ó w, s t ³ u c z e k gminê na powa ne wydatki zwi¹zane z fajansowych, szk³a, gruzu, popio³u a ich usuniêciem. Nale y mieæ nawet opon samochodowych. œwiadomoœæ, e te œrodki mog³yby byæ Mieszkañcy bez opamiêtania wywo ¹ przeznaczone na inne istotne dla gminy wszystko co w gospodarstwie inwestycje. Nie ma potrzeby i domowym sta³o siê bezu ytecznym. uzasadnienia tworzenia nielegalnych Pocz¹wszy od wersalek, lodówek, w y s y p i s k. Ta k i m n a g a n n y m pralek, opon, szklanych butelek, gruzu, postêpowaniem czynimy wiele z³a be to nu po ws ze lk ie go ro dz aj u sobie, rodzinie, mieszkañcom oraz opakowania z plastiku i wiele innych. przyrodzie. Poza tym, takim Worki z odpadami s³u by komunalne postêpowaniem ³amiemy przepisy o zn aj du j¹ na ul ic ac h, lo ka to rz y ochronie przyrody i szereg innych, spó³dzielni skar ¹ siê, e do które mog¹ naraziæ nas na przykre o s i e d l o w y c h k o n t e n e r ó w, z a konsekwencje karne. Miejmy tylko opró nianie których p³ac¹ s¹ nadziejê, e stró e porz¹dku podrzucane œmieci z innych posesji i publicznego najprawdopodobniej osiedli (np. kontenery przy ul. potrafi¹ zadzia³aæ z zaskoczenia. Wiejskiej). Dzikie wysypiska œmieci, ac Nowe pracownie komputerowe w ZSR w Potoczku Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Potoczku studenci AR maj¹cy zajêcia w naszej otrzyma³ w grudniu 25 r. dwie szkole. pracownie komputerowe. Obydwie z O d p o n a d r o k u w p o k o j u projektów wspó³finansowanych przez nauczycielskim jest dla nauczycieli Uniê Europejsk¹. Wn iosek o dostêpny komputer. Nasza szko³a pracowniê, której dostawê, instalacjê i korzysta z szerokopasmowego dostêpu integracjê zakoñczono 7 XII 25 r. do internetu, który dostêpny jest na z³o ono wiosn¹ 24 r. wszystkich komputerach w szkole. Oczekiwanie trwa³o, wiêc bardzo Nasza szko³a posiada³a jedn¹ d³ugo. 6 wrzeœnia 25 r. nasza szko³a pracowniê, która powsta³a w 1993 r. z³o y³a wniosek o kolejn¹ pracowniê i dz iê ki wy da tn ej po mo cy Ra dy ju w miesi¹cu grudniu by³a Rodziców. PóŸniejsze utrzymanie tej zainstalowana sieæ komputerowa i pracowni, aby by³a na czasie dostarczony sprzêt do tej pracowni w kosztowa³o du o wysi³ku gdy jak tej chwili oczekujemy na integracjê tej wszyscy wiedz¹ komputery starzej¹ siê pracowni (jak czytelnicy bêd¹ czytaæ bardzo szybko. Odbywa³o siê to z ten tekst pracownia bêdzie j u funduszy szko³y jak i w pewnych zainstalowana). okresach przy znacznym wsparciu Ka da pracownia sk³ada siê z ARiMR. serwera, 15 komputerów do pracowni, Pracownie jak ju zaznaczy³em na 4 k o m p u t e r ó w d o c e n t r u m wstêpie s¹ wspó³finansowane przez multimedialnego, 2 drukarek Uniê Europejsk¹ (EFS) jak i nasz rz¹d. sieciowych, 2 skanerów, komputera Szko³a we w³asnym zakresie musia³a p r z e n o œ n e g o i p r o j e k t o r a przygotowaæ pomieszczenia wraz z multimedialnego; monitory w obydwu odpowiedni¹ instalacj¹ elektryczn¹, pracowniach to monitory LCD o przeszkoliæ zgodnie z wymogami przek¹tnej ekranu 17''. nauczycieli. Centrum multimedialne, które Wydaje siê ze sprzêt, który szko³a mieœci siê w bibliotece w tej chwili jest p o z y s k a ³ a p o z w o l i n a p e ³ n e w y p o s a o n e w 4 z e s t a w y zaspokojenie potrzeb w tej dziedzinie komputerowe a po integracji drugiej na najbli szy okres. pracowni bêdzie wyposa one w 8 zestawów. Z komputerów korzystaj¹ Andrzej Olszyñski uczniowie naszej szko³y, nauczyciele, Biuro Poselsko-Senatorskie ju dzia³a We wtorek 20 grudnia 25r. odby³o siê kanonik J. Sobczak. G³os zabierali uroczyste otwarcie Biura Poselsko- równie pozostali zaproszeni goœcie. Senatorskiego Pos³a na Sejm RP Przemówienie wyg³osi³ tak e pose³ Jerzego Bieleckiego i Senatora RP J e r z y B i e l e c k i. M ó w i ³ o Krzysztofa Cugowskiego w Janowie funkcjonowaniu i pracy w lokalu. Lubelskim. W spotkaniu wziêli udzia³: Zapowiedzia³, e bêdzie odbywa³ Pose³ na Sejm RP Jerzy Bielecki, ks. cotygodniowe dy ury. Prowadzenie infu³at Edward Markiewicz z parafii biura poselskiego jest oczywist¹ pw. Œw. Jana Chrzciciela, ks. kanonik konsekwencj¹ sukcesu wyborczego i Jan Sobczak z parafii pw. Œw. Jadwigi, uzyskania poselskiego mandatu. Œciœle W-ce Wojewoda Lubelski p. Jaros³aw wi¹ e siê z zadaniami pos³a w okrêgu. Zdrojkowski, Burmistrz Janowa Praca pos³a to nie tylko Sejm, to tak e Lubelskiego p. Krzysztof Ko³tyœ, poznawanie problemów, bol¹czek i Starosta Powiatu Janowskiego p. oczekiwañ spo³ecznoœci lokalnej oraz Boles³aw Gzik, asystent pos³anki odpowiednia na nie reakcja - El biety Kruk p. Micha³ Mulawa, stwierdzi³ podczas uroczystoœci pose³ asystenci senatorów: Krzysztofa Bielecki. Na bie ¹co bêd¹ udzielane Cugowskiego p. Piotr Szczepanik, porady prawne. Korzystaj¹c z okazji, Jerzego Chróœcikowskiego p. Joanna z³o y³ wszystkim przyby³ym yczenia J a b ³ o ñ s k a, p r z e d s t a w i c i e l e, Bo onarodzeniowe. Biuro Poselskope³nomocnicy i cz³onkowie Prawa i Senatorskie mieœci siê w Janowie Sprawiedliwoœci województwa Lubelskim przy ul. Sukienniczej 26. lubelskiego w osobach: Henryka Dyrektorem Biura jest p. Andrzej L e s z k a a c k a, A n d r z e j a Wojtan. Czynne jest codziennie od Majkowskiego, Kazimierza Mareczko, poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od Redaktor Gazety Janowskiej p. Jan , tel. (015) Pose³ Machulak, Dyrektor Biura Poselskiego Jerzy Bielecki przyjmuje interesantów p. Andrzej Wojtan oraz asystent pos³a w ka dy poniedzia³ek od godz. 9. do Jerzego Bieleckiego p. Mariusz 12.. Zadaniem Biura bêdzie Kamiñski. Otwarcie rozpoczêto od informowanie mieszkañców powiatu poœwiêcenia lokalu przez ks. infu³ata E. ja no ws ki eg o o fu nk cj on ow an iu Markiewicza. Duchowny wyrazi³ instytucji unijnych i mo liwoœciach, zadowolenie z powodu otwarcia biura. jakie niesie za sob¹ nasze cz³onkostwo Podczas swojego wyst¹pienia w Unii Europejskiej. Biuro bêdzie te podkreœla³, i lokal ten bêdzie ostoj¹ ws pó ³p ra co wa ³o z in st yt uc ja mi dla obywateli, w szczególnoœci zaœ edukacyjnymi i org anizacjami mieszkañców Ziemi Janowskiej. pozarz¹dowymi powiatu janowskiego. Podobn¹ opiniê wyrazi³ równie ks. Ac 9.

10 Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego Przygotowywanie Planów Rozwoju -Wymiana okien w budynku hotelu w -Modernizacja oraz zakup nowych naprawa elewacji na budynku w Lokalnego przez samorz¹dy lokalne DPS, urz¹dzeñ medycznych. którym siê mieszcz¹: spawalnia, je st ko ni ec zn e w pr zy pa dk u -Zakup urz¹dzenia do utylizacji Projekty, dla których z³o ono stolarnia, gara, realizowania inwestycji ze œrodków pieluch jednorazowego u ytku dla wniosek o dofinansowanie: -Naprawa konstrukcji dachu stodo³y w unijnych. Dlatego te 9 czerwca 24 r. DPS, -Przebudowa drogi powiatowej nr ZSR w Potoczku, Rada Powiatu Janowskiego uchwali³a -Budowa fontanny i zagospodarowanie 2808L (42525) Janów Lubelski Tokary -Remont pokrycia dachowego gara y Program Rozwoju Lokalnego dla placu miedzy budynkami w DPS odcinek Godziszów Zdzi³owice, w gospodarstwie szkolnym w ZSR w Powiatu Janowskiego na lata 24- -Przebudowa zadaszenia wjazdowego -Te rmomodernizacja budynków Potoczku, 26. Plan Rozwoju Lokalnego ambulansów Szpitalnego Oddzia³u SPZZOZ, -Dokoñczenie budowy warsztatów formu³uje cele rozwojowe powiatu Ratownictwa, - Wy m i a n a d w ó c h d Ÿ w i g ó w szkolnych w ZSR w Potoczku, oraz wskazuje kierunki zaanga owania -Zakup sprzêtu komputerowego dla szpitalnych, -Naprawa elewacji oraz dachu na œrodków funduszy strukturalnych i SPZZOZ, -Zakup sprzêtu dla ratownictwa budynku szko³y w ZSR w Potoczku, œrodków w³asnych powiatu. -Utworzenie placówki opiekuñczo- medycznego. -Urz¹dzenie œwietlicy dziennego Aby proces wprowadzania w ycie wychowawczej typu socjalizacyjnego, Pozosta³e projekty planowane do pobytu dla ludzi samotnych z zewn¹trz planu przebiega³ sprawnie konieczna -Modernizacja Budynku Komendy realizacji: oraz o ywienie dzia³alnoœci jest okresowa ocena stopnia realizacji Po wi at ow ej Pa ñs tw ow ej St ra y - P r z e b u d o w a d r o g i n r wo lo nt ar ia tu w D om u P om oc y dzia³añ zapisanych w planie. Pierwsza Po arnej, L(42544)Dzwola Goraj, Spo³ecznej, pe³na aktualizacja planu odby³a siê w -Modernizacja Budynku Starostwa -Przebudowa drogi nr 1305L(42537) - O r g a n i z o w a n i e t u r n u s ó w okresie od 15 paÿdziernika 25 do 28 Powiatowego, Dê bi na Bo a Wol a- St ud zi an ki - rehabilitacyjnych dla dzieci i doros³ych grudnia 25. Zebrano od jednostek -Opracowanie œcie ki edukacyjnej Wêglinek-Batorz, z mo liwoœci¹ œwiadczenia us³ug organizacyjnych powiatu informacje n a s t a w i o n e j n a r o z w ó j -Remont mostu w m. Krzemieñ II rehabilitacyjnych w DPS, na temat stopnia realizacji projektów przedsiêbiorczoœci wœród m³odzie y w droga nr 1823L Krzemieñ-Flisy, -Instalacja sygnalizacji po arowej w zapisanych w pierwotnej wersji planu Zespole Szkó³ Zawodowych, -Przebudowa drogi nr 1805L(42584) budynku szpitala SPZZOZ, oraz wprowadzono do planu nowe -Aktywizacja zawodowa bezrobotnej B³a ek Aleksandrówka, -Modernizacja pralni szpitalnej, projekty. m³odzie y M³odzi na start, -Przebudowa drogi i mostu w m. - S i e æ k o m p u t e r o w a z Niniejsze zestawienie przedstawia -A kt yw iz ac ja za wo do wa os ób Malinie droga nr 1810L(42542) oprogramowaniem w SPZZOZ, podsumowanie stopnia realizacji d³ugotrwale bezrobotnych poprzez Krzemieñ Goraj, -Centrum Wolontariatu, projektów zapisanych w pierwotnej us³ugi doradztwa zawodowego i -Przebudowa drogi nr 1808L(42525) -Utworzenie oœrodka wsparcia dla osób wersji Planu Rozwoju Lokalnego szkolenia Partnerzy, Janów Lubelski- Zdzi³owice Tokary, niepe³nosprawnych, zrealizowanych w latach Program Równe szanse, -Przebudowa drogi nr 1816L(42575) -Utworzenie punktu informacyjnego Projekty podzielono na kilka kategorii: -Program Junior. ¹ ek Ordynacki -Momoty Dolne, dla mieszkañców powiatu janowskiego projekty zrealizowane, zrealizowane w Projekty zrealizowane w -Przebudowa drogi nr 1743 L(42518) oraz grup samopomocowych, zmienionym zakresie, projekty w zmienionym lub zmniejszonym Polichna- Huta Józefów Potok Stany, -Modernizacja budynku Powiatowego trakcie realizacji oraz takie, dla których zakresie: -Remont mostu w m. Momoty droga nr Centrum Pomocy Rodzinie, z³o ono w ostatnim okresie wniosek o -Remont budynku gospodarczego, Sali 1819 L Janów Lubelski- Harasiuki, -Powstanie Oœrodka Interwencji dofinansowanie projektu ze œrodków gimnastycznej oraz starej czêœci -Droga nr 1810 L(42542) Krzemieñ Kryzysowej z elementami poradnictwa zewnêtrznych(stan na dzieñ ). budynku szko³y w LO, Goraj m. Chrzanów, specjalistycznego, Chocia Plan Rozwoju Lokalnego nie -Adaptacja budynku internatu na cele -Droga nr 1808L (42525) Janów -Okrê ny szlak rowerowy dooko³a ob ej mu je ab so lu tn ie ws zy st ki ch dydaktyczne w Zespole Szkó³, Lubelski- Tokary m. Bia³a chodnik, Powiatu Janowskiego, in we st yc ji re al iz ow an yc h p rz ez -Konserwacja i naprawa ogrodzenia -Droga nr 1736 L(42532) Stró a -Utworzenie Powiatowego Centrum po wi at (n ie kt ór e pr ze ds iê wz iê ci a szkolnego w Zespole Szkó³ Rolniczych B³a ek- Batorz m. Samary, Informacji Turystycznej, inwestycyjne wykonywane s¹ poza w Potoczku, -Droga nr 1810 L(42542) Krzemieñ -Organizacja dzia³añ promuj¹cych planem), jednak e pozwala on - M o d e r n i z a c j a s y s t e m u Goraj, lokaln¹ przedsiêbiorczoœæ (np. spo³ecznoœci lokalnej w przybli eniu radiokomunikacyjnego ratownictwa -Droga nr 1812 L(42541) Wolica organizowanie konkursu Najlepszy poznaæ priorytety rozwojowe powiatu. medycznego w standardzie TETRA. Bilsko-Branew, Przedsiêbiorca, Firma Roku), Projekty zrealizowane: Projekty w trakcie realizacji: -II etap rozbudowy LO- segment -Wzbogacenie Gazety Janowskiej o Modernizacja poprzez przebudowê -Droga nr 1810 L(42525)Janów sportowy, dodatek reklamowy lokalnego drogi powiatowej Nr (1718L) Lubelski- Tokary - chodnik ul. Bialska, -Adaptacja poddasza na nowym biznesu, Trzydnik Potoczek, -Droga nr 1812 L(42541) Wolica- segmencie dydaktycznym w LO, -Opracowanie i wdro enie systemu -Droga nr 810L(42542)Krzemieñ- Bilsko Branew, -Dokoñczenie inwestycji rozpoczêtej - wzajemnej informacji na temat ulg i Goraj m. Chrzanów, -Utworzenie we wszystkich klasach ogrodzenie obiektów LO, preferencji stosowanych w gminach -Droga nr 1808L (42525) Janów p r a c o w n i a c h s t a n o w i s k - W y p o s a e n i e p r a c o w n i p o w i a t u j a n o w s k i e g o o r a z Lubelski- Zdzi³owice- Tokary m. Rataj ko mp ut er ow yc h z do st êp em do komputerowej, komputeryzacja LO, w y p r a c o w a n i e i p r z y j ê c i e - U t w o r z e n i e p r a c o w n i z a j ê æ Internetu, rozbudowa szkolnej sieci -Wymiana wyposa enia szkolnego LO, powiatowego systemu ulg i preferencji pr ak ty cz ny ch w Z es po le Sz kó ³ komputerowej w Zespole Szkó³ -Remont kuchni internackiej w Zespole inwestycyjnych, Zawodowych, Rolniczych w Potoczku, Szkó³ Zawodowych, -Wprowadzenie panelu poœwiêconego -Budowa hali sportowej przy Zespole -Remont gara y na samochody do -Budowa kot³owni z wymian¹ w y m o g o m u n i j n y m j a k o Szkó³ Rolniczych w Potoczku, nauki jazdy i ci¹gniki rolnicze w instalacji CO w Zespole S zkó³ obowi¹zkowego fragmentu ka dego -Wymiana Dachu w Domu Pomocy Zespole Szkó³ Rolniczych w Potoczku, Zawodowych, wydania Gazety Janowskiej. Spo³ecznej na budynku nr 3 i -Dostosowanie obiektów szpitalnych -B ud ow a s al i g im na st yc zn ej z sukcesywnie w budynkach 4,5,6, do obowi¹zuj¹cych wymogów, zapleczem w Zespole Szkó³, A.M.S. -Ocieplenie budynków 2-3 w Domu -Zakup i wyposa enie œrodków -Wymiana pokrycia dachu w Zespole Pomocy Spo³ecznej, transportu sanitarnego dla SPZZOZ, Szkó³ Rolniczych w Potoczku oraz OG OSZENIE DROBNE Kupiê mieszkanie w bloku o powierzchni do 40 metrów kwadratowych, parter ewentualnie pierwsze piêtro lub dom parterowy w Janowie Lubelskim lub okolicy. Kontakt tel lub OG OSZENIE DROBNE Lokal do wynajêcia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub biuro, 60 metrów kwadratowych, obok parkingu przy ul. Porytowego Wzgórza. Kontakt tel. (015) (wieczorem). 10. AUTO SERWIS Janów Lubelski, ul. Wa³owa 40 tel. 015/ KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA SAMOCHODÓW ELEKTRONIKA SILNIKA ABS/ASR IMMOBILIZER AIR BAG RESETOWANIE STANU WSKA NIKÓW KASOWANIE INSPEKCJI OLEJOWEJ NASTAWY PODSTWOWE KODOWANIE KLUCZYKÓW

11 Historyczna uroczystoœæ w BARCE w Janowie Lubelskim Moja si³a z was, P o s ¹ g p o œ w i e c i ³ J e g o BARKI s. Nadzieja Paszkowiak i B³ogos³awionej Matki Jozafaty, która moja si³a przez Chrystusa z was Ekscelencja ks. bp. Marian Zima³ek i Prezes Stowarzyszenia Nasz Dom, powsta³a jako duchowy owoc (Jan Pawe³ II do chorych) odczytana zosta³a Preambu³a Rady dzia³aj¹cego przy DPS Teresa Duda. Po nauczania Ojca Œwiêtego, aby 2 i 16 Powiatu w sprawie nadania imienia z³o eniu podpisów dokument ten zosta³ dnia ka dego miesi¹ca modliæ siê w Pragn¹c, aby nasz Dom by³ BARKA Dom Pomocy Spo³ecznej wmurowany przez ks. Biskupa w intencjach Koœcio³a Œwiêtego, bark¹ tak blisk¹ sercu Ojca Œwiêtego podest pos¹gu Papie a. Ojczyzny i BARKI. p³yn¹c¹ do jasno wyznaczonego celu, B³ogos³awi¹c Jego Ekscelencja Ks. Biskup wraz z ks. dr dziêki yczliwoœci Pasterza Diecezji powiedzia³: Niech mój g³os i moja Andrzejem odjechali do Sandomierza, Andrzeja Dziêgi i dobrej woli Rady rêka bêdzie przed³u eniem rêki i g³osu Powiatu Janowskiego od 1 wrzeœnia Ojca Œwiêtego, który tutaj zostaje w 25 r. otrzyma³ nazwê BARKA ty m zn ak u ze wn êt rz ny m, e by Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana wszystkim mieszkañcom i tym którzy Paw³a II. siê nimi opiekuj¹ w tym domu 16 grudnia 25 roku dzieñ BARKA, ka dego dnia z Domu Ojca papieski by³ œwiêtem BARKI. W tym B³ogos³awi³. w³aœnie dniu odby³a siê podnios³a i Po odœpiewaniu pieœni Barka, niecodzienna uroczystoœæ zwi¹zana z im. Jana Paw³a II, któr¹ uroczyœcie która sta³a siê hymnem Domu, oddaniem czci najwiêkszemu podpisali: dostojny goœæ ks. bp. Marian Dy re kt or s. Na dz ie ja za pr os i³ a Polakowi wszech czasów S³udze Zima³ek, ks. inf. Edmund Markiewicz, wszystkich goœci na drug¹ czêœæ pozostali goœcie opuœcili nasz Dom ale uroczystoœci. najwa niejsza postaæ Jana Paw³a W œwietlicy Pod œwierkami Wielkiego wpisa³a siê 16 grudnia Roku zosta³ zaprezentowany monta s³owno Pañskiego 25 w historie BARKI muzyczny W ho³dzie Ojcu Œwiêtemu DPS im. Jana Paw³a II. S³udze Bo emu Janowi Paw³owi Szybko zapadaj¹cy zmrok Wielkiemu oraz kilkuminutowa rozœwietla³y œwi¹teczne lampki na pantomima nawi¹zuj¹ca do drzewkach, p³on¹ce œwiat³o u stóp adwentowego oczekiwania na pos¹gu Ojca Œwiêtego k³ad³o siê przyjœcie Pana w wykonaniu m i e s z k a ñ c ó w i p r a c o w n i k ó w cieniem na góruj¹cy krzy, delikatnie BARKI. I chocia Jan Pawe³ II powiewa³y papieskie i narodowe flagi. odszed³ do Pana, jego duch, jego Uroczysta cisza w mroÿne zimowe nauczanie yje w nas: czêœciej siêgamy popo³udnie dÿwiêcza³a s³owami do jego wypowiedzi, które s¹ naszymi Barki : Dziœ wyjedziemy ju razem, drogowskazami. ³owiæ serca na morzach dusz ludzkich, a m i ¹ c s i ê O p ³ a t k i e m Twej prawdy nici¹ i s³owem ycia... Chlebem mi³oœci, ks. bp Marian z³o y³ Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Bo emu Janowi Paw³owi II poprzez ks. kanonik Jan Sobczak, ks. kapelan serdeczne yczenia bo onarodzeniowe podkreœlenie faktu, e pomys³odawc¹ poœwiêcenie jego pos¹gu. O godzinie Tadeusz Ocimek, w imieniu pos³a na i noworoczne w imieniu w³asnym i tak cennego i wielkiego Dzie³a by³a s w koœciele p.w. Œw. Królowej Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jerzego wszystkich biskupów diecezji. Nadzieja Paszkowiak Dyrektor Jadwigi odby³a siê uroczysta Msza Bieleckiego podpisa³ pe³nomocnik yczenia œwi¹teczne z³o yli równie BARKI, zaœ do realizacji tego Œwiêta koncelebrowana przez ks. bpa Andrzej Wojtan, Starosta Powiatu ks. Infu³at, s. Prowincjalna, s. Dyrektor przedsiêwziêcia w³¹czy³o siê sandomierskiego Mariana Zima³ka, ks. i wiceprezes Stowarzyszenia Nasz Stowarzyszenie Nasz D om inf. Edmunda Markiewicza i ks. dr Dom Waldemar Futa. dzia³aj¹ce przy DPS ponad pó³tora Andrzeja Rusaka. Po zakoñczonej Nastêpnie w dowód uznania dla roku, poprzez rozprowadzanie Eucharystii wszyscy wierni s. Nadziei Paszkowiak za 10 letni¹ cegie³ek, organizowanie zbiórek procesjonalnie przeszli na teren pracê na stanowisku Dyrektora DPS, pieniê nych, przygotowanie obiektu, a BARKI. Tu nast¹pi³o przeciêcie Starosta Powiatu podziêkowa³ tak e oprawy liturgicznej Eucharystii. wstêgi, ods³oniêcie pos¹gu Papie a, wrêczaj¹c wi¹zankê kwiatów i Serdecznie dziêkujemy wszystkim wykutego w wapieniu d³utem p. Jacka Nagrodê Starosty jednoczeœnie hojnym sponsorom, a tak e tym Osadczuka artysty z Ustrzyk Dolnych. informuj¹c, e od 1 stycznia 26 roku skromnym, którzy swoim wdowim Oczom zgromadzonych ukaza³a siê obowi¹zki dyrektora pe³niæ bêdzie Pani groszem przyczynili siê do postaæ ukochanego Ojca Œwiêtego ju Mariola Surtel. zrealizowania tak wspania³ego Dzie³a w podesz³ym wieku, schorowanego, Janowskiego Boles³aw Gzik, Siostra M o m e n t e m f i n a l n y m ufundowanie pos¹gu Jana Paw³a II. przytulaj¹cego krzy Chrystusa - Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr uroczystoœci by³o B³ogos³awieñstwo Bóg zap³aæ symbol cierpienia i Zmartwychwstania S³u ebnic NPM Zofia ebedowicz, ks. Biskupa dla mieszkañców z Grupy Teresa Duda - który towarzyszy³ mu ca³e ycie. Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ, Dyrektor Modlitewnej Jana Paw³a II im. Prezes Stowarzyszenia Nasz Dom 11.

12 Uchwa³a Nr XXVIII/239/05 wysokoœci z³ sk³ada siê : z³ zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 5 bud etu powiatu 26 r.), w Za³¹czniku Nr Rady Powiatu w Janowie Lubelskim planowane zaci¹gniêcie kredytu 5 4 (Limity wydatków na wieloletnie z dnia 28 grudnia 25 roku komercyjnego w kwocie z³ 1.Ustala siê plan przychodów gospodarstw programy inwestycyjne) oraz w -sp³ata rat udzielonej po yczki przez pomocniczych w ³¹cznej kwocie Za³¹czniku Nr 5 (Wykaz inwestycji w sprawie uchwalenia bud etu powiatu powiat SPZZOZ w Janowie Lubelskim w z³ oraz plan wydatków gospodarstw w powiatowych realizowanych w 26 roku na 26 rok kwocie 7.0 z³ kwocie z³ z g o d n i e z nie objêtych programami wieloletnimi) -sp³ata po yczki przez SPZZOZ w Za³¹cznikiem Nr 6. za wyj¹tkiem: -zaci¹gania zobowi¹zañ w Na podst. art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d i e oraz pkt Janowie Lubelskim w kwocie z³ 2.Ustala siê plan przychodów dochodów zakresie inwestycji i remontów o wartoœci 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o udzielonej przez powiat janowski w 23 w³asnych w kwocie z³ oraz plan przekraczaj¹cej kwotê z³, gdzie samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, roku wydatków dochodów w³asnych w kwocie Zarz¹d Powiatu wyst¹pi do Rady Powiatu poz. 578 z póÿn. zm.) Na rozchody w z³ sk³ada siê: z³ zgodnie z Za³¹cznikiem Nr z projektami stosownych uchwa³. oraz art. 122, art. 128 ust. 2 pkt.1, art sp³ata po yczki w Narodowym Funduszu 7. -Zarz¹d Powiatu mo e samodzielnie ust. 3, art. 135, ust. 2 ustawy z dnia 26 Ochrony Œrodowiska kwota 93.4 z³ 6 zaci¹gn¹æ zobowi¹zania do sumy li st op ad a r ok u o fi na ns ac h zaci¹gniêtej na modernizacjê kot³owni w 1. U s t a l a s i ê p l a n p r z y c h o d ó w z³. publicznych (Dz. U. Nr 15 poz.148 z póÿn. Zespole Szkó³ Rolniczych w Potoczku, Powiatowego Funduszu Ochrony 10 zm. tekst jednolity z 23 roku ) Rada -sp³ata kredytu zaci¹gniêtego w 24 roku Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Upo wa nia siê Zar z¹d Pow iat u do Powiatu na pokrycie deficytu bud etu kwota kwocie 35.0 z³ or az wy da tk ów lokowania wolnych œrodków bud etowych Uchwala co nastêpuje: z³ Funduszu w kwocie 35.0 z³ na rachunkach w bankach nie 1 -sp³ata kredytu na modernizacjê dróg Plan fi nansowy F unduszu s tanowi wykonuj¹cych bankowej obs³ugi powiatu. 1. Ustala siê dochody bud etu powiatu powiatowych kwota 1.0 z³ Za³¹cznik Nr zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1 na kwotê zaci¹gniêtego w Banku PKO BP o/ Opole 2.Ustala siê plan Powiatowego Funduszu Upo wa nia siê Zar z¹d Pow iat u do z³ w tym: -dochody zwi¹zane z Lubelskie. Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaci¹gania kredytów i po yczek oraz realizacj¹ zadañ z zakresu administracji -sp³ata po yczki w Wojewódzkim w kwocie z³ oraz wydatków emisji papierów wartoœciowych na rz¹dowej i innych zadañ zleconych z Fu nd us zu O ch ro ny Œ ro do wi sk a i Funduszu w kwocie z³ pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku ustawami na kwotê z³ Gospodarki Wodnej kwota 50.0 z³ Plan finansowy Funduszu stanowi bud etowego deficytu bud etu powiatu do 2. Ustala siê wydatki bud etu powiatu zaci¹gniêtej w 25 roku na zakup Za³¹cznik Nr 9 kwoty z³. zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 2 samochodu stra ackiego do Komendy 7 12 na kwotê z³ w tym:-wydatki Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej 1.Ustala siê dotacje dla niepublicznych Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Powiatu do zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu w Janowie Lubelskim. szkó³ w 57.6 z³ zgodnie z Za³¹cznikiem przedstawienia pisemnej informacji o administracji rz¹dowej i innych zadañ 2 Nr 10. przebiegu wykonania bud etu za I zleconych ustawami na kwotê z³ Ustala siê: 2.Ustala siê dotacje dla jednostek sektora pó³rocze w szczegó³owoœci uchwa³y -wydatki zwi¹zane z realizacj¹ programów 1.rezerwy celowe na wydatki w kwocie finansów publicznych w kwocie bud etowej tj:-zestawienie dochodów realizowanych w ramach funduszy z³ w tym: z³ zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 11. wed³ug Ÿróde³ i dzia³ów, rozdzia³ów i strukturalnych pochodz¹cych z Unii -na wydatki w oœwiacie kwota z³ 8 paragrafów klasyfikacji bud etowej oraz Europejskiej kwota z³ -na wydatki w pomocy spo³ecznej kwota Upo wa nia siê Zar z¹d Pow iat u do zestawienie wydatków wed³ug dzia³ów i 3. Ustala siê przychody bud etu powiatu z³ dokonywania przeniesieñ planowanych rozdzia³ów wed³ug klasyfikacji w wysokoœci z³ i rozchody 3 wydatków miêdzy rozdzia³ami i bud etowej ze wskazaniem wydatków bud etu powiatu w wysokoœci Okreœla siê limity wydatków na paragrafami klasyfikacji bud etowej w bie ¹cych i maj¹tkowych. z³: wieloletnie programy inwestycyjne, ujête ramach dzia³ów klasyfikacji bud etowej. 13 Przychody i rozchody sklasyfikowane w wykazie stanowi¹cym Za³¹cznik Nr 4. 9 Wykonanie uchwa³y powierza siê wed³ug paragrafów okreœlaj¹cych Ÿród³o 4 Upowa nia siê Zarz¹d Powiatu do Zarz¹dowi Powiatu. przychodu lub rodzaj rozchodu Ustala siê wydatki na zadania zaci¹gania d³ugu (zobowi¹zañ) oraz do 14 przedstawione s¹ w Za³¹czniku Nr 3 inwestycyjne nie objête programami, o sp³at zobowi¹zañ w granicach kwot Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem Na przychody bud et u po wia tu w których mowa w 3 w wysokoœci okreœlonych w Za³¹czniku Nr 2 (wydatki podjêcia i obowi¹zuje od 01 stycznia Jak bêdzie wygl¹da³ bud et powiatu janowskiego na rok 26? Sprawozdanie z akcji Pomó Dzieciom Przetrwaæ Zimê - Janów Lubelski 25 Pêd wspó³czesnego œwiata, brak czasu, Publiczna Szko³a Podstawowa w odzie y, 30 kg obuwia, 20 kg œrodków Dyrekcji i nauczycielom Liceum nietolerancja, egoizm, spowodowa³y, Bia³ej, ¹ ku, Momotach, Liceum czystoœci, 17,5 kg przyborów Og ól no ks zt a³ c¹ ce go, D yr ek cj i i e coraz rzadziej dostrzegamy innych. Ogólnokszta³c¹ce i Zespó³ Szkó³ w szkolnych i 41 kg zabawek przekazano nauczycielom Zespo³u Szkó³ w Zapominamy o takich wartoœciach jak Janowie Lubelskim oraz Rodzice d o p l a c ó w k i O p i e k u ñ c z o - Ja no wi e L ub el sk im, D yr ek cj i i s z a c u n e k, m i ³ o œ æ, w i a r a, (³¹cznie 34 osoby). Wychowawczej PROMYK oraz do pr ac ow ni ko m O œr od ka Po mo cy cz³owieczeñstwo. Zgodnie z przyjêtym przez Spo³eczny Oœ ro dk a Po mo cy Sp o³ ec zn ej w Spo³ecznej i Poradni Psychologiczno- Nie rozumiemy, e pomoc oznacza po Komitet Organizacyjny tzw. Planem Janowie Lubelskim. Pedagogicznej, Dyrekcji Telewizji prostu dzielenie siê. Jeœli nie jesteœmy O rg a n i z a c y j n y m A k c j i o r a z Poniewa celem zbiórki publicznej K a b l o w e j D I A N A, p. M. zbyt bogaci, to dajmy tyle, na ile nas warunkami pozwolenia Ministra by³o udzielenie pomocy dzieciom Rodziewiczowi, P. Surowieckiemu, Z. staæ. Samo zainteresowanie siê druga Spraw Wewnêtrznych i Administracji, p o t r z e b u j ¹ c y m z r o d z i n Dudkowi, W. Oszustowi i P. Baranowi. osob¹ uœmiech, podanie d³oni jest ju zbiórka darów rzeczowych odbywa³a wielodzietnych, rozbitych, bêd¹cych w Szczególne podziêkowania przekazuj¹ pomoc¹, której oczekuje wiele osób, a siê w dniach r. trudnej sytuacji materialnej jeszcze w s z y s t k i m O f i a r o d a w c o m i zw³aszcza dzieci. zbiórki darów zakoñczy³y siê Wielk¹ przed Œwiêtami Bo ego Narodzenia wolontariuszom. Cytuj¹c s³owa p. Ewy Dlatego te w naszym mieœcie Uliczn¹ Zbiórk¹ 3-4 grudnia 25r. w dary te trafi³y do rodzin z terenu Davos, tej która 12 lat temu zagoœci³a po raz trzeci ogólnopolska godz.9-15 w trzech punktach miasta: naszego miasta. zainicjowa³a tê akcjê akcja Pomó Dzieciom Przetrwaæ p r z y s u p e r m a r k e t a c h A l b e r t, Organizatorzy dziêkuj¹ za wsparcie i Pamiêtajmy o najm³odszych Zimê. Tak jak w ubieg³ych latach tak i Biedronka oraz w Janowskim Oœrodku pomoc p. Burmistrzowi Krzysztofowi Tych, mieszkaj¹cych obok nas teraz zorganizowali ja nauczyciele Kultury, gdzie mieœci³ siê Sztab Akcji Ko³tysiowi, ksiê om proboszczom Tych, którzy licz¹ na nas Publicznej Szko³y Podstawowej im J. zarejestrowany pod nr Parafii Rzymsko-Katolickich: pw. Œw. Mam nadziejê, e i w 26 roku bêdzie Zamoyskiego w Janowie Lubelskim: p. Do prowadzenia zbiórek upowa nieni Jana Chrzciciela-ksiêdzu infu³atowi mo na liczyæ na Wasze wielkie oddanie R. Bratkowska, J. Kulpa, I. Wojtan, I. byli wy³¹cznie wolontariusze Edmundowi Markiewiczowi, pw. Œw. na sz ej ws pó ln ej Ak cj i P om ó Zió³kowska oraz p. J. Lenart po si ad aj ¹c y w a ny id en ty fi ka to r Jadwigi-ksiêdzu Janowi Sobczakowi, Dzieciom Przetrwaæ Zimê. higienistka szkolna. Do akcji akcyjny. Nie zabrak³o wœród nich Dyrektorowi JOK-p. ukaszowi przy³¹czyli siê pracownicy Oœrodka Po najm³odszych ³¹cznie 67 dzieci. D r e w n i a k o w i, D y r e k c j i i Szef Sztabu Akcji m o c y S p o ³ e c z n e j, P o r a d n i Zebrane dary rzeczowe w postaci: 43,2 nauczycielom PSP w Janowie Joanna Kulpa Psychologiczno-Pedagogicznej, kg ywnoœci, 58 kg s³odyczy, 183 kg Lubelskim, Bia³ej, ¹ ku, Momotach, Numer redagowany przez zespó³: p.o. red. nacz. Jan Machulak, red. Andrzej Czerwonka Wydawcy: Urz¹d Miejski, Starostwo Powiatowe Druk: Intrograf Kraœnik Fot., rys.: Archiwum, Internet. Adres: Urz¹d Miejski, ul. Zamoyskiego 59, Parter, pok. 12, tel: (015) e - mail: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam. Cennik reklam i og³oszeñ: - ca³a strona - 4 z³; - 1/2 strony - 2 z³; - 1/4 strony - 1 z³; - 1/8 strony - 50 z³; - 1/16 strony - 25 z³; - og³oszenia drobne bezp³atnie. Reklama na pierwszej stronie powiêkszona o 50% wartoœci reklamy. Do cen og³oszeñ prosimy doliczyæ 22%VAT

13 ul. Zamoyskiego Janów Lubelski tel czynne w godz. Poniedzia³ek Pi¹tek Sobota BEZP ATNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE UMOWA Z NFZ PORADNIA DERMATOLOGICZNA Diagnostyka i zabiegowe leczenie chorób skóry PORADNIA OKULISTYCZNA Komputerowe badanie wzroku i pola widzenia PORADNIA LARYNGOLOGICZNA Audiometryczne badanie s³uchu GABINETY PRYWATNE CHIRURG NACZYNIOWY DIABETOLOG - specjalista od cukrzycy ENDOKRYNOLOG GINEKOLOG - PO O NIK KARDIOLOG PSYCHIATRA PORADNIA NEUROLOGICZNA LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH (punkt poboru) PORADNIA ORTOPEDYCZNA PORADNIA PULMONOLOGICZA BADANIA OKRESOWE Spirometryczne badanie p³uc Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - -stanowi impuls dla nowoczesnej dydaktyki instytucja wdra aj¹ca, realizuje projekt -wsp iera kari erê e duka cyjn ¹ ka dego I n t e r n e t o w e C e n t r a I n f o r m a c j i czytelnika na miarê jego mo liwoœci Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i -przyczynia siê do pozytywnej oceny pracy Pedagogicznych projekt wspó³finansowany biblioteki w œrodowisku przez Uniê Europejsk¹ i Europejski Fundusz -rozwija wspó³pracê miêdzy nauczycielami, Spo³eczny. uczniami oraz pozosta³ymi klientami G³ównymi celami tego projektu s¹ min.: biblioteki -podnoszenie jakoœci i dostêpnoœci kszta³cenia -wp³ywa na korzystne oddzia³ywania biblioteki poprzez promocjê wykorzystania w œrodowisku nowoczesnych technologii w oœwiacie, -kszta³tuje kreatywn¹ postawê klientów -u³atwienie indywidualnego zdobywania i -przyczynia siê do rozwoju aktywizuj¹cego przetwarzania informacji dostêpnej poprzez nauczania w szkole sieæ Internet oraz informacji multimedialnej -jest pomocne przy tworzeniu materia³ów przez uczniów i nauczycieli, dydaktycznych wykorzystuj¹c aktualne zbiory -zwiêkszenie potencja³u edukacyjnego biblioteczne oraz warsztat informacyjny bibliotek szkolnych i pedagogicznych, biblioteki -wyrównywanie szans edukacyjnych -tworzy nowe p³aszczyzny oddzia³ywania m³odzie y niezale nie od miejsca zewnêtrznego biblioteki zamieszkania i statusu maj¹tkowego, -rozwija efektywn¹ komunikacjê -umo liwienie uczniom, nauczycielom i -inspiruje i rozwija twórcz¹ aktywnoœci œrodowisku lokalnemu dostêpu do Internetu uczniów i nauczycieli poza systemem lekcyjnym. -umo liwia sta³¹ modernizacjê techniczn¹ bazy Nasza biblioteka uczestnicz¹c w realizacji tego zgromadzonej w ICIM projektu otrzyma³a wyposa enie do pracowni -st ano wi cen tru m akt ywn ego two rze nia multimedialnej. Internetowe centrum mediów informacji multimedialnej w naszej bibliotece -towarzyszy poszukiwaniu i przekazywaniu posiada: nowoczesnej wiedzy -4 stanowiska komputerowe dla czytelnika Dziêki takiemu podejœciu do wykorzystania (jednostka centralna z monitorem) informacji mo na osi¹gn¹æ niezwykle wa ny -1 wielofunkcyjne urz¹dzenie sieciowe (skaner efekt, jakim jest proces bie ¹cej wymiany i drukarka) informacji w postêpie myœli ludzkiej. -komplet oprogramowania multimedialnego Biblioteka jako organ prowadz¹cy gwarantuje typu: atlas multimedialny, encyklopedia wykorzystanie sprzêtu i oprogramowania multimedialna, s³ownik multimedialny itp. Na wy³¹cznie do celów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ serwerze zainstalowane zosta³o statutow¹ biblioteki. oprogramowanie sieciowe Microsoft SBS 23 ICIM w PBW Filii w Janowie Lubelskim PL Premium Edition. Na stanowiskach rozpoczyna sw¹ dzia³alnoœæ od r. roboczych dla czytelników Microsoft Windows Wszystkich zainteresowanych do korzystania z XP PL Professional i Microsoft Office 23 PL ICIM serdecznie zapraszamy w godzinach Professional. Korzyœci wynikaj¹ce z pracy biblioteki. posiadania ICIM dla u ytkowników biblioteki s¹ ogromne min.: Kierownik filii: A. uraw- opata Wydarzenia kulturalne w Janowie Lubelskim w 26 roku Rok 26 bêdzie bogaty w ró ne wydarzenia wype³nienia ankiety. Odpowiedzi, których kulturalne. Zaplanowaliœmy interesuj¹cy Pañstwo udziel¹ bêd¹ dla nas wskazówk¹ i kalendarz imprez, w którym ka dy znajdzie coœ wyznacznikiem przy wyborze artystów, dla siebie. Rozpoczniemy Jarmarkiem których goœcimy podczas janowskich imprez. Janowskim (2-3 maja). Fani dwóch kó³ek bêd¹ Wœród osób, które wype³ni¹ ankietê i wrzuc¹ j¹ mieli okazjê zobaczyæ wspania³e motocykle do skrzynki w budynku Urzêdu Miejskiego (ul. podczas Rajdu Weteranów Szos 26 Rajdu J. Zamoyskiego 59, parter, Punkt Obs³ugi Partyzanckiego (9-11 czerwca). Tydzieñ Interesanta), rozlosujemy nagrody (ze póÿniej impreza Leœny Skarbiec (17-18 zwyciêzcami skontaktujemy siê telefonicznie czerwca). Sezon wakacyjny powitamy lub em). Ankiety mo na wrzucaæ do z n a n y m i d o s k o n a l e P a ñ s t w u X I I skrzynki do koñca marca. Listê zwyciêzców Ogó lno pol ski mi Z awo dam i Ko nny mi w opublikujemy w Gazecie Janowskiej. Skokach przez Przeszkody (30 czerwca-2 Ankieta zamieszczona zosta³a w Gazecie lipca). Debiutuj¹cy w roku ubieg³ym Festiwal Ja no ws ki ej, na st ro ni e in te rn et ow ej Artystów Filmu i Telewizji FART w (www.janowlubelski.pl) oraz mo na j¹ tegorocznym kalendarzu imprez znalaz³ swoje otrzymaæ w budynku Urzêdu Miejskiego w miejsce w drugiej po³owie lipca (17-23 lipca). Punkcie Obs³ugi Interesanta. W p o³ ow ie si er pn ia po ra z c zw ar ty Nagrodami bêd¹ spotkania za kulisami z zasmakujemy Festiwalu Kaszy Gryczoki aktorami podczas tegorocznego Festiwalu (12-13 sierpnia). Janowski sezon imprez Artystów Filmu i Telewizji FART oraz zestawy zakoñczymy wrzeœniowymi Zawodami promocyjnych gad etów. Konnymi w Skokach i Uje d eniu, VI Serdecznie Pañstwa zapraszamy do wziêcia Mistrzostwami Województwa Lubelskiego w udzia³u w ankiecie i wszystkim yczymy Grzybobraniu (2-3 wrzeœnia) oraz IV Nocnym powodzenia w losowaniu. O terminie i formule Maratonem Szachowym (23-24 wrzeœnia). losowania poinformujemy w kolejnym Chcielibyœmy, aby Pañstwo wspólnie z nami numerze Gazety Janowskiej oraz na naszej wspó³tworzyli te wspania³e wydarzenia. W stronie internetowej. zwi¹zku z tym, pragniemy zaprosiæ Pañstwa do Podczas imprez w Janowie Lubelskim chcia³bym/chcia³abym zobaczyæ: Polski aktor/aktorka filmowa... Polski aktor/aktorka serialowa... Polski zespó³... Kabaret... Kucharz... Inne propozycje

14 I co z ISO? Rozmowa z Sekretarz Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim Bo en¹ Czajkowsk¹ : Pani Sekretarz co lokalnej. Te zmiany mo emy osi¹gn¹æ G.J.Czy mo na oczekiwaæ, e nad dokumentacj¹. Zastosowanie oznacza tajemniczy skrót ISO 91: poprzez utrzymanie i doskonalenie wszystkie sprawy zg³aszane, bêd¹ elektronicznego obiegu dokumentów 20? tego systemu. za³atwiane po myœli klienta? w Urzêdzie, zapewni obs³ugê Bo ena Czajkowska: ISO to skrót od G.J.Proszê przybli yæ nam g³ówne B.Cz.Czy po myœli? Na pewno zgodnie korespondencji i to zarówno pod k¹tem nazwy Miêdzynarodowej Organizacji cele certyfikacji UM? z prawem, szybko i profesjonalnie. kontroli obiegu korespondencji Normalizacyjnej - International B.Cz.Certyfikacja systemu oznacza Wiadomo, e je eli klient nie jest wp³ywaj¹cej do urzêdu, Standards Org anisation, która sprawdzenie, czy zastosowane zadowolony ze œwiadczonych us³ug, de korespondencji wewnêtrznej miêdzy opracowa³a pewien system pracy rozwi¹zania w pracy s¹ zgodne z facto nie mo e wybraæ sobie innego komórkami jak równie kontroli opartej na jakoœci. Jakoœæ jest tu z a p i s a m i j a k i e u s t a n o w i ³ a urzêdu. Bezpoœrednia konkurencja terminowoœci i sposobu za³atwienia r o z u m i a n a j a k o p e w i e n s t a n Miêdzynarodowa Org anizacja wœród instytucji publicznych nie spraw. Bêdzie to narzêdzie niezmiernie doskona³oœci. Ka da jednostka, która Normalizacji. Sama certyfikacja nie istnieje. Jednak pamiêtamy o s³u ebnej wa ne dla naszego klienta, który chce uzyskaæ ten stan musi przyj¹æ i jest celem g³ównym. roli administracji, i o tym, e klient dla zawsze bêdzie móg³ sprawdziæ na realizowaæ pewne zasady i zapisy aby Celem g³ównym jest przyjêci takiego nas jest najwa niejszy i od niego zale y jakim etapie za³atwiania jest jego uzyskaæ wysoki poziom pracy. Urz¹d modelu pracy, który kieruje g³ówn¹ pozytywna ocena o naszej pracy. sprawa. Równoczeœnie zamieœcimy na Miejski w Janowie Lubelskim takie uwagê na klienta nie tylko na Dlatego chcê poinformowaæ naszych stronie internetowej formularze do wymagania spe³ni³, wypracowa³ spe³nianie jego wymagañ, ale równie mieszkañców o mo liwoœci wyra enia pobrania, wype³nienia i odes³ania pewien wysoki poziom pracy a wyprzedzanie jego oczekiwañ, swojej opinii na temat naszej pracy, drog¹ internetow¹. Zostanie skrócony nastêpnie w dniach grudnia 25 wskazanie g³ównego kierunku rozwoju fachowoœci i kompetencji naszych czas za³atwiania sprawy. roku zda³ egzamin certyfikuj¹cy tj. Urzêdu i œrodowiska lokalnego oraz p r a c o w n i k ó w, s p r a w n o œ c i i G.J.W³o y³a Pani ogrom pracy wraz niezale ni eksperci jednostki motywowanie ludzi do osi¹gania yczliwoœci obs³ugi. Tak¹ ankietê z ca³¹ kadr¹. Czy warto by³o, czy to certyfikuj¹cej TUV Reinhland Polska wy zn ac zo ny ch ce ló w. Fa kt, e mo na pobraæ w Punkcie Obs³ugi siê op³aci? sp. z o. o. ocenili pracê otrzymania certyfikatu przez Urz¹d Interesanta znajduj¹cego siê na B.Cz.Oczywiœcie przy wdra aniu i potwierdzili spe³nienie tych œwiadczy, e zmierzyliœmy siê z celem parterze Urzêdu, wype³niæ i wrzuciæ do systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wymagañ. g³ównym. skrzynki znajduj¹cej siê lepszy wejœciu z a a n g a o w a n i b y l i w s z y s c y Cieszymy siê bardzo, gdy wynik jaki G.J.Czego nowego mo e spodziewaæ do Urzêdu. Oprócz wype³nienia ankiet pracownicy. Powo³any by³ równie uzyskaliœmy, to wynik pozytywny i pod siê interesant od Urzêdu Miejskiego, mo na osobiœci przed³o yæ swoje zespó³ osób, który spotyka³ siê ponad koniec stycznia 26 roku otrzymamy czy by europejskiego poziomu u w a g i B u r m i s t r z o w i J a n o w a rok i pracowa³ systematycznie. I tu certyfikat jakoœci. O tym wydarzeniu obs³ugi? Lubelskiego i jego Zastêpcy w ka dy korzystaj¹c z okazji chcê podziêkowaæ poinformujemy naszych mieszkañców. B.Cz.Je eli wdro yliœmy System wtorek tygodnia lub Sekretarzowi wszystkim pracownikom Urzêdu G.J.Czy organizacja pracy i jej Zarz¹dzania Jakoœci¹ to dzia³amy ju Gminy w ka dym dniu tygodnia. Chcê Miejskiego za ogromny wk³ad pracy jakoœæ nie by³y zadawalaj¹ce w nie tylko wed³ug standardów równie poinformowaæ, i pierwsze przy budowaniu systemu Zarz¹dzania urzêdzie? europejskich, ale tak e œwiatowych. badania dotycz¹ce pracy Urzêdu Jakoœci¹ i wspólne konsekwentne B.Cz.Decyzjê o wdro eniu systemu Jeszcze raz podkreœlê wdro enie zosta³y przeprowadzone na prze³omie dzia³anie. Prace nad wdro eniem Zarz¹dzania jakoœci¹ podjêliœmy w systemu to dopiero pierwszy krok. wrzeœnia- listopada.. Zawarta w s y s t e m u p o k a z a ³ y r ó w n i e paÿdzierniku 24 roku poprzez Kolejne to utrzymanie tego systemu i analizie ocena jest pozytywna i zaanga owanie pracowników, którzy przyjêcie polityki jakoœci. Mo na wiêc je go do sk on al en ie. Za rz ¹d za ni e zarazem zobowi¹zuj¹ca. W zwi¹zku z identyfikuj¹ siê z Urzêdem, dbaj¹ o powiedzieæ, i do koñca nie byliœmy jakoœci¹ pozwoli na profesjonaln¹ tym bêdziemy siê starali œwiadczyæ interes i potrzeby ca³ej instytucji. zadowoleni z pracy jako urzêdnicy, obs³ugê ka dego mieszkañca gminy. us³ugi na wysokim poziomie. G.J.Czego mo e Pani yczyæ gd y st wi er dz il iœ my, i w ie le Administracja od d³u szego czasu G.J.Osi¹gniêty odpowiedni poziom interesantom Urzêdu Miejskiego? elementów naszej pracy mo emy znajduje siê na etapie, który wymusza obs³ugi cieszy, czy nast¹pi³ spadek B.Cz.Szereg lat pracowa³am w pomocy p o p r a w i æ i u d o s k o n a l i æ. O d jej rozwój. Ka dy z nas jest coraz lepiej biurokracji, czy te jej wzrost?. spo³ecznej i wyznajê zasadê, i nale y administracji w szczególnoœci wymaga poinformowany, rosn¹ wymagania B.Cz.Dokumenty to domena za³atwiæ sprawê klienta w taki sposób, s i ê p o p r a w y s k u t e c z n o œ c i i wobec administracji. Chcemy, aby administracji. Czy jest ich wiêcej? Tak, jak sami chcielibyœmy, aby nasze efektywnoœci dzia³ania. Dlatego ka dy administracja dzia³a³a szybko, jest ich wiêcej, ale w nale ytym sprawy za³atwiano. Ka dy wiêc chce, samorz¹d lokalny powinien d¹ y do s k u t e c z n i e, k o m p l e k s o w o, porz¹dku a zarazem udokumentowane aby sprawy by³y za³atwiane szybko, zastosowania takich narzêdzi przejrzyœcie, by³a dostêpna w s¹ procesy, które przyczyniaj¹ siê do profesjonalnie, zgodnie z prawem, z za rz ¹d za ni a, kt ór e p oz wo l¹ na d o g o d n y m c z a s i e i ³ a t w a w sprawnego i skutecznego dzia³ania. uœmiechem na twarzy, uprzejmie i p r o f e s j o n a l n ¹ r e a l i z a c j ê komunikacji. Tak naprawdê nasi Aktualnie trwaj¹ prace nad yczliwie, w jednym miejscu, nie za da ñ. Wiad om o, e ni e d a s iê mieszkañcy oczekuj¹ od nas wdro eniem nowego projektu z biegaj¹c po pokojach. yczê wiêc automatycznie i w jednej chwili partnerskich relacji i udzia³u w procesie œrodków unijnych Spo³eczeñstwo wszystkim naszym mieszkañcom i zmieniæ wielu elementów na raz. podejmowania decyzji. Dlatego jako informacyjne. Zrealizowanie tego klientom, aby ich sprawy by³y w taki Dlatego uruchomiliœmy pewne Urz¹d przywi¹zujemy szczególn¹ projektu pozwoli na zastosowanie sposób za³atwiane. procesy, sposoby pracy, które bêd¹ wagê do zadowolenia mieszkañców z nowoczesnych systemów wp³ywaæ na rozwój spo³ecznoœci naszej pracy. informatycznych, chocia by nadzór Rozmawia³ Jan Machulak Ka dy, kto chce wzi¹æ udzia³ w losowaniu nagród (spotkania za kulisami z aktorami podczas Festiwalu Artystów Filmu i Telewizji FART lipca 26 r. oraz zestawy gad etów) powinien wype³niæ dodatkowo poni sz¹ ankietê i wrzuciæ j¹ do skrzynki umieszczonej w Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59, Parter Punkt Obs³ugi Interesanta (w terminie do koñca marca). Imiê i nazwisko... Wiek... OG OSZENIE DROBNE F e r i e ZESPÓ MUZYCZNY MIX - TAPE oferuje dobr¹ muzykê podczas wesel i przyjêæ Kontakt tel lub Miejsce zamieszkania... Z i m o w a p r z y g o d a z g a r n c a r s t w e m Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim zaprasza dzieci i m³odzie na Warsztaty garncarskie w dniach 30.01, 1.02, 2.02, 3.02, 6.02, 7.02, 8.02, r. godz Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê w pomieszczeniu Janowskiego Oœrodka Kultury. Zakoñczenie warsztatów w dniu r. godz W programie wyjazd do pracowni garncarskiej w ¹ ku Garncarskim Telefon Serdecznie zapraszamy!

15 Bud et Miasta i Gminy Janów Lubelski na 26 rok 29 grudnia 25 r. Rada Miejska inwestycyjny. Jeœli chodzi o strukturê administracjê wynios¹ 2 mln 2 tys z³ zdrowia, 269 tys na bezpieczeñstwo uchwali³a bud et dla gminy na 26 wydatków to 22 mln 15 tys z³ przypada co stanowi 10% wydatków bie ¹cych publiczne i ochronê przeciwpo arow¹. rok. Dochody zaplanowano w na wydatki bie ¹ce (65,5%) a 11 mln ogó³em. Pomoc spo³eczna to zak³adany Z wydatków bie ¹cych w gospodarce wysokoœci 33 mln 182 tys. z³ a wydatki 725 tys z³ na wydatki inwestycyjne wydatek w wysokoœci 5 mln 840 tys z³ komunalnej warto odnotowaæ koszty na 33 mln 940 tys. z³. Na uwagê (34,5%). co stanowi 26% wydatków bie ¹cych na oczyszczanie miasta i wsi (421 tys zas³uguje fakt, e w przeci¹gu kilku lat Spoœród wydatków bie ¹cych gminy przy czym dofinansowanie z³), utrzymanie zieleni (127 tys z³) oraz d o c h o d y b u d e t o w e w z r o s ³ y najwiêcej gmina przeznacza na oœwiatê pomocy spo³ecznej z bud etu pañstwa oœwietlenie ulic (4 tys z³) dwukrotnie, co jest efektem (10 mln 3 tys z³ co stanowi 46%). Do bêdzie wynosiæ 4 mln 974 tys z³ a Tak wy gl ¹d a bu d et gm in y w zdobywania przez gminê ogromnych utrzymania szkó³ i przedszkoli gmina dop³ata z bud etu gminy 866 tys. z³. telegraficznym skrócie, gdy tak funduszy z Unii Europejskiej oraz z dop³aci 3 mln 550 tys z³, gdy Jeœli chodzi o pozosta³e wydatki naprawdê jest to ma³a ksi¹ eczka pe³na bud etu pañstwa. Uzyskane w 26 otrzymywana z bud etu pañstwa bie ¹ce to gmina przeznaczy 735 tys z³ szczegó³owych zapisów. Poni ej roku dofinansowanie do inwestycji to s u b w e n c j a o œ w i a t o w a j e s t na kulturê i ochronê dziedzictwa przedstawiamy plan wydatków kwota 8 mln 4 tys. z³! Dziêki temu niewystarczaj¹ca i wynosi 6 mln 750 narodowego, 250 tys z³ na kulturê inwestycyjnych i remontowych gminy. gmina realizuje bardzo du y program t y s z ³. Wy d a t k i b i e ¹ c e n a fizyczn¹ i sport, 250 tys z³ na ochronê Wydatki inwestycyjne nieobjête nieruchomoœciami tys. z³ œrodowiska - 6 milionów 033 tys. 754 z³ Janowa Lubelskiego - œrodki w³asne gminy wieloletnim planem inwestycyjnym - -pozosta³e wykupy - 20 tys. z³ ROZDZIA : Gospodarka œciekowa i tys.094 z³ Miasto i Gmina Janów Lubelski -wykup gruntów pod przedsiêbiorczoœæ - ochrona wód - 3 miliony 011 tys. 132 z³ -rewitalizacja historycznego Centrum Wydatki na zadania w³asne: 10 milionów 150 tys.z³ -linia kablowa - Przyborowie Etap I - 54 Janowa Lubelskiego œrodki z dotacji 574 tys. 446 z³. DZIA : Administracja publiczna tys. tys. 249 z³ bud etu pañstwa 284 tys. 062 z³ DZIA : Rolnictwo i ³owiectwo z³ -wodoci¹g Podlaski - 60 tys. z³ DZIA : Transport i ³¹cznoœæ 10 tys. z³ ROZDZIA : Urzêdy gmin (miast i miast -kontynuacja kompleksowej gospodarki ROZDZIA : Drogi publiczne gminne ROZDZIA : Infrastruktura wodoci¹gowa na prawach powiatu) tys. 419 z³ wodno-œciekowej w Janowie Lubelskim P O D R O Z D Z I A : Z a k u p u s ³ u g i sanitacyjna wsi - 10 tys. z³ -rozbudowa i modernizacja infrastruktury m. Zofianka Górna - œrodki z Unii remontowych tys. z³ -przepompownia w Momotach - 10 tys. z³ informatycznej w Janowie Lubelskim - Europejskiej - 2 miliony 172 tys. 662 z³ -chodnik w Bia³ej - 38 tys. z³ DZIA : Transport i ³¹cznoœæ - 2 miliony œrodki z Unii Europejskiej tys. 849 z³ -kontynuacja kompleksowej gospodarki -nak³adka i nawierzchnia na ulicy 787 tys. 884 z³ -rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-œciekowej w Janowie Lubelskim Wiejskiej - 20 tys. z³ ROZDZIA : Drogi publiczne gminne - 2 informatycznej w Janowie Lubelskim m. Zofianka Górna - œrodki w³asne gminy - -remont chodników - ul. Ogrodowa - 55 miliony 787 tys. 884 z³ œrodki w³asne - 82 tys. 570 z³ 434 tys. 533 z³ tys. z³ -budowa drogi Ujœcie-Bukowa 120 tys. z³ -zakupy œrodków trwa³ych - 10 tys. z³ -kontynuacja kompleksowej gospodarki -remont drogi obok DUO do Wyspy infrastruktura drogowa Osiedla Wschód- DZIA : Bezpieczeñstwo publiczne i wodno-œciekowej w Janowie Lubelskim - tys. z³ œrodki z Unii Europejskiej - 2 miliony 914 ochrona przeciwpo arowa - 37 tys. z³ m. Zofianka Górna - dotacja z bud etu -remont nawierzchni Bia³a II- Kabkaz - 35 z³ ROZDZIA : Ochotnicze stra e po arne - pañstwa tys. 688 z³ tys. z³ -infrastruktura drogowa Osiedla Wschód- 37 tys. z³ ROZDZIA : Gospodarka odpadami remont ulicy Kopernika - 35 tys. z³ œrodki w³asne gminy - 4 tys. 182 z³ -opracowanie dokumentacji na remont tys. z³ -remont ulicy Wyszyñskiego - 35 tys. z³ -infrastruktura drogowa Osiedla Wschód - remizy w Bia³ej - 8 tys. 5 z³ - o p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i n a -remonty cz¹stkowe dróg i ulic tys. z³ dotacja z bud etu pañstwa tys. 788 z³ -opracowanie dokumentacji na remont rekultywacjê wysypiska œmieci - 12 tys. z³ -u tw ar dz an ie i pr of il ow an ie dr óg DZIA : Turystyka tys. 728 z³ remizy w Zofiance Górnej - 8 tys. 5 z³ ROZDZIA : Pozosta³a dzia³alnoœæ - gminnych - 60 tys. z³ ROZDZIA : Pozosta³a dzia³alnoœæ 553 -wydatki inwestycyjne - 20 tys. z³ 3miliony 010 tys. 622 z³ -uzupe³nienie oznakowania pionowego i tys. 728 z³ DZIA : Oœwiata i wychowanie tys. - b u d o w a g a z o c i ¹ g u w s t r e f i e poziomego - 35 tys. z³ -opracowanie dokumentacji-park rekreacji 661 z³ przemys³owej - Borownica - 20 tys. z³ Nad Zalewem tys. 8 z³ ROZDZIA : Szko³y podstawowe opracowanie dokumentacji - Kanalizacja RAZEM: 11 milionów 102 tys. 446 z³ -wyd atki inwe styc yjne w Oœro dkac h tys. 661 z³ sanitarna ul. Ulanowska 30 tys. z³ wypoczynkowych nad Zalewem tys. -rozbudowa Szko³y Podstawowej w -opracowanie dokumentacji - Kanalizacja Plan wydatków inwestycyjnych na lata z³ Momotach Górnych - œrodki w³asne gminy sanitarna ul. Podlipie, Bia³a I, Bia³a II uzupe³nienie transgranicznego Szlaku tys. 661 z³ tys. z³ DZIA : Gospodarka komunalna i ochrona Rowerowego Roztocza o trasê rowerow¹ ROZDZIA : Gimnazja - 52 tys. z³ -o pr ac ow an ie do ku me nt ac ji Si eæ œrodowiska w Lasach Janowskich - œrodki z Unii DZIA : Ochrona zdrowia tys. z³ wodoci¹gowa Os. Po³udnie - 10 tys. z³ Inwestycja: - Gospodarka osadowa na Europejskiej tys. 946 z³ ROZDZIA : Przeciwdzia³anie -opracowanie dokumentacji na oczyszczalni œcieków w Janowie -uzupe³nienie transgranicznego Szlaku alkoholizmowi tys. z³ rewitalizacjê Nowego Rynku - 50 tys. z³ Lubelskim (okres realizacji inwestycji Rowerowego Roztocza o trasê rowerow¹ -budo wa boisk a przy Gimna zjum w -uzbrojenie terenów inwestycyjnych w 26-28) - 1 milion 306 tys. 888 z³ w Lasach Janowskich œrodki w³asne Janowie Lubelskim - 50 tys. z³ Borownicy - 30 tys. z³ DZIA : Kultura fizyczna i sport gminy - 68 tys. 982 z³ -opracowanie dokumentacji na remont -rewitalizacja historycznego Centrum Inwestycja: - Kryta p³ywalnia przy Szkole DZIA : Gospodarka mieszkaniowa oraz modernizacjê Janowskiego Oœrodka Janowa Lubelskiego œrodki z Unii Podstawowej w Janowie Lubelskim (okres tys.z³ Kultury - 80 tys. z³ Europejskiej - 2 miliony 130 tys. 466 z³ realizacji inwestycji 26-28) - 14 ROZDZIA : Gospodarka gruntami i DZIA : Gospodarka komunalna i ochrona -rew ital izac ja hi stor yczn ego C entr um milionów 389 tys. z³ KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMENDY PAÑSTWOWEJ STRA Y PO ARNEJ W JANOWIE LUBELSKIM W zwi¹zku z panuj¹cymi trudnymi okresowym przegl¹dom i konserwacji, urz¹dzeñ i instalacji, których ywienia i us³ug gastronomicznych - co warunkami atmosferycznymi, co wi¹ e 2.Nie nale y eksploatowaæ urz¹dzeñ po wi er zc hn ie ze wn êt rz ne mo g¹ najmniej raz w miesi¹cu, je eli si ê z e w zr os te m z ag ro e ni a ogrzewczych uszkodzonych lub nagrzewaæ siê do temperatury przepisy miejscowe nie stanowi¹ p o a r o w e g o w y n i k a j ¹ c e g o z wadliwych technicznie, 0 przekraczaj¹cych 1 C, inaczej, eksploatacji urz¹dzeñ ogrzewczo- 3.Nie u ywaæ elektrycznych urz¹dzeñ 7.Nal e y dokonywaæ usuwan ia kominowych, Komenda Powiatowa o g r z e w c z y c h u s t a w i o n y c h zanieczyszczeñ z przewodów 8.Nie pod³¹czaæ przewodu dymowego Pa ñs tw ow ej St ra y Po a rn ej w bezpoœrednio na pod³o u palnym, z dymowych i spalinowych w ni ej do przewodów wentylacyjnych, Janowie Lubelskim przypomina o wyj¹tkiem urz¹dzeñ eksploatowanych podanych okresach, je eli wiêksza 9. Po d³ og a ³ at wo za pa ln a p rz ed p o d s t a w o w y c h z a s a d a c h zgodnie z warunkami okreœlonymi czêstotliwoœæ nie wynika z warunków drzwiczkami palenisk powinna byæ bezpieczeñstwa po arowego podczas przez producenta, u ytkowych: za be zp ie cz on a pa se m ma te ri a³ u u ytkowania tych e urz¹dzeñ: 5.Nie wysypywaæ gor¹cego popio³u i niepalnego o szerokoœci co najmniej u la, w miejscu umo liwiaj¹cym -od palenisk opalanych paliwem 0,3m siêgaj¹cym poza krawêdzie 1. Ur z¹ dz en ia og rz ew cz e na le y zapalenie siê s¹siednich obiektów lub sta³ym co najmniej 4 razy w roku, drzwiczek, co najmniej 0,3m, u ytkowaæ zgodnie z warunkami materia³ów palnych oraz w odleg³oœci -od palenisk opalanych paliwem 10.Nie u ywaæ pieca ogrzewczego z technicznymi i wymaganiami mniejszej ni 10m od tych obiektów, p³ynnym i gazowym co najmniej 2 razy dr zw ic zk am i pa le ni sk ow ym i w ustalonymi przez producenta, a w 6.Nie sk³adowaæ materia³ów palnych w w roku, pomieszczeniu zagro onym po arowo szczególnoœci nale y poddawaæ je odleg³oœci mniejszej ni 0,5m od -od palenisk zak³adów zbiorowego lub zagro onym wybuchem. 15.

16 PODSUMOWANIE SEZONU ZAPAŒNICZEGO 25 W dn odby³o siê Narodowa Kadetów podsumowanie sezonu zapaœniczego Kania Dawid - X m kat 42kg 25r Janowskiego Ludowego Klubu ukasiewicz Andrzej - XI kat 42kg Sportowego Olimp w sali kameralnej Ludian Marcin - XIV m kat 54kg J.O.K. Nagrody naszym zapaœnikom Karwatowski Artur - XV m kat 76kg wrêczali obecni na spotkaniu Starosta JLKS Olimp VI miejsce na 82 kluby. Powiatu Janowskiego Boles³aw Gzik, Mistrzostwa Polski Juniorów Zastêpca Burmistrza Miasta Janowa r Dêbica Drzazga Grzegorz - III m kat 50kg Zió³kowski Dariusz - VII m kat 50kg Witek Marek - VIII m kat 66kg JLKS Olimp XI miejsce na 69 klubów. M³odzie owe Mistrzostwa Polski r Warszawa Tomusiak Pawe³ - III m kat 55kg ukasik Jerzy - V m kat 60kg Gil Wiktor - V m kat 55kg Szweczyk Pawe³ - VII m kat 55kg. JLKS Olimp VII miejsce na 57 klubów. Lub. Zenon Sydor, Prezes JLKS Olimp Gra yna ysiak, Sekretarz Klubu Stanis³aw Mazur. Sezon 25 by³ najlepszym w historii janowskich zapasów, zawodnicy zdobyli 106 punktów we wspó³zawodnictwie dzieci i m³odzie y, co uplasowa³o Olimp na VIII miejscu w kraju na 92 kluby. Zapaœnicy Olimpu wywalczyli medale we wszystkich m³odzie owych grupach wiekowych na Mistrzostwach Polski: Zawodnicy Olimpu wywalczyli medale w turniejach miêdzynarodowych, oraz wiele punktowanych miejsc: Miêdzynarodowe Mistrzostwa Bia³orusi r Grodno Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski r Kostrzyñ Kowal ukasz - I miejsce kat 58kg. Miêdzynarodowy Turniej Barbórkowy r Katowice Wojciechowski Sebastian - III m kat 42kg Kania Dawid - II m kat 46kg Król Grzegorz - II m kat 85kg. Polski Zwi¹zek Zapaœniczy doceniaj¹c profesjonalizm JLKS Olimp w organizacji imprez zapaœniczych przyzna³ klubowi organizacje Miêdzynarodowych Mistrzostw O.O.M Mistrzostwa Polski Kadetów Juniorów w zapasach styl klasyczny do r Che³m lat 20. W/w zawody odbêd¹ siê w dn. Kowal ukasz - I m z³oty medal kat r, patronat honorowy nad 58kg; imprez¹ obj¹³ Pose³ Ziemi Janowskiej Reprezentant Polski na Mistrzostwach Jerzy Bielecki. Europy (Tirana) Albania X miejsce. W mistrzostwach wystartuje ca³a Obecnie Kadra Narodowa Juniorów. czo³ówka krajowa oraz reprezentacje Kowal Kamil - V m kat 50kg-Kadra Szwecji, Wêgier, Niemiec, Czech, S³owacji i Bia³orusi. MOTTO TEGO NUMERU Trzeba kontemplowaæ i du o myœleæ. Kto ma³o myœli ten du o traci. Leonardo da Vinci PCK informuje Na co przeznaczamy otrzymane œrodki: -na do ywianie dziecina domy opieki, -noclegowanie i jad³odajniê -na pomoc samotnym i ob³o nie chorym, -na odzie i ywnoœæ dla osób ubogich, -na rozwój honorowego krwiodawstwa, -na upowszechnianie idei wolontariatu. podatników rozliczaj¹cych siê za pomoc¹ formularzy PIT-36 i PIT-37 nie pó niej ni do dnia 30 kwietnia 26r. Informujemy, e 1% odprowadzonego podatku mo ecie Pañstwo przekazaæ OG OSZENIE O POBORZE na szlachetny cel-na zadania statutowe KRWI! Polskiego Czerwonego Krzy a. ZAPRASZAMY DO PUNKTU Naszym celem jest zapobieganie KRWIODAWSTWA ludzkim cierpieniom i ich ³agodzenie. Jak siê rozliczyæ? ADRES: * Obliczamy wysokoœæ swojego Janów Lubelski podatku za miniony rok podatkowy (na ul. Zamoyskiego 149 (I piêtro by³ego podstawie PIT-u rocznego). Hotelu pielêgniarek), tel * Nastêpnie odliczamy od uzyskanej 440 kwoty 1%, z pominiêciem koñcówki Informujemy, e pobór krwi od wyra onej w groszach. Honorowych Krwiodawców odbywa * Uzyskan¹ kwotê wpisujemy do siê raz w miesi¹cu w Punkcie rubryki: kwota zmniejszenia z tytu³u Krwiodawstwa w Janowie Lubelskim wp³aty na rzecz organizacji po ytku w nastêpuj¹cych terminach: publicznego na podstawie art.27!27 styczeñ 26r., ustawy. Rubryka ta znajduje siê!24 luty 26r., zarówno w formularzu PIT-36, jak i!31 marzec 26r. PIT-37 w czêœci Obliczenia w godzinach od 9. do 13.. zobowi¹zania podatkowego. Dla PIT- 36 jest to pozycja numer 181,dla PIT-37 Dalsze terminy zostan¹ podane w to pozycja numer 111. póÿniejszym czasie. * Prosimy o wp³atê 1% kwoty z rozliczenia podatkowego na rachunek Ponadto informujemy, i na podstawie bankowy Polskiego Czerwonego decyzji Dyrektora SPZZOZ w Janowie Krzy a Zarz¹d Rejonowy w Janowie Lubelskim Honorowi Krwiodawcy s¹ Lubelskim: zwolnieni z op³at parkingowych przy Szpitalu po okazaniu aktualnej z dopiskiem : dla PCK 1% podatku, legitymacji HDK. zgodnie z art.27 d ustawy. WSZYSTKIM DAWCOM Wp³ata musi byæ dokonana pomiêdzy 1 SERDECZNIE DZIÊKUJEMY stycznia 26., a dniem z³o enia Zarz¹d Rejonowy PCK zeznania podatkowego; dla NA CHARYTATYWNY BAL KARNAWA OWY który odbêdzie siê 11 LUTEGO 26 r., GODZ. 19. W REASTAURACJI MYŒLIWSKA Zapisy przyjmuje Restauracja Myœliwska pod nr tel Zebrane œrodki zostan¹ przekazane na zakup tomografu komputerowego do Szpitala w Janowie Lubelskim ORGANIZATORZY: *PCK W JANOWIE LUBELSKIM *STAROSTA JANOWSKI *RESTAURACJA MYŒLIWSKA 18.

17 Program Ferii Zimowych NIEDZIELA podstawowe - (dru yny 5 osobowe zapisy w godz ZALEW ma³e k¹pielisko - Zabawy kategorii: do 10 lat, lat, lat godz sala widowiskowa JOK JOK) rekreacyjne na lodowisku dziewczyny - zg³oszenia przed zawodami PO WI ATO WY PR ZE GL KO LÊ D I godz AKADEMIA PLASTYCZNA ognisko - w³asny prowiant, godz. 13 kulig CZWARTEK PA S T O R A E K H E J K O L Ê D A, BATIK (zajêcia dla dzieci) w³asne sanki Publ. Szko³a Podstawowa - Zabawy i gry KOLÊDA... dla dzieci i m³odzie y Publiczn a Szko³a Podstawo wa - GRY I ruchowe, taniec dyskotekowy i towarzyski PONIEDZIA EK ZA BAW Y z ko mp ut er em N ie b¹ dÿ PONIEDZIA EK godz. 11 Zalew - OGNISKO dla zespo³ów godz sala kameralna JOK - W KRAINIE niedÿwiedziem, nie przesypiaj zimy Œwietlica Pub. Szko³y Podst - Papierowe dzia³aj¹cych przy JOK GIER I ZABAW - zajêcia dla dzieci - gry, CZWARTEK cuda prace plastyczne technik¹ Orgiami zabawy, konkursy, wspólne czytanie. 30 godz Hala sportowa - Mistrzostwa. - godz.16 s. kameralna JOK - W KRAINIE PI TEK Publiczna Szko³a Podstawowa ul. ks.skorupki dru yn podwórkowych w pi³kê no n¹ - Z N A C Z K Ó W - p o k a z z b i o r ó w go dz s. w id ow is ko wa JO K - - ANGIELSKI NA WESO O, GRY I Gimnazjum - (dru yny 5 osobowe zapisy w filatelistycznych P.B. Z³amañskiego - fachowe WARSZTATY TEATRALNE ZABAWY W INTERNECIE, PRZYRODA JOK) rady dla pocz¹tkuj¹cych godz SZKÓ KA SZACHOWA zajêcia N A W E S O O, K O N K U R S - godz.11 sala klubowa JOK - RZE BA W godz LAN PARTY - zabawa z dla dzieci i m³odzie y PLASTYCZNY - gry i zabawy GLINIE zajêcia dla dzieci i m³odzie y Publ. komputerem SOBOTA WTOREK Szko³a Podstawowa - DZIEÑ BEZ WTOREK god z s. wid owi sk. JOK - Pub. Szko³a Podstawowa - MATEMATYKA TELEWIZORA - zajêcia plastyczne oraz Publ. Szko³a Podstawowa - Zajêcia plastyczne DYSKOTEKA - bilety 4 z³ N A W E S O O, G R A M AT Y K A I KULIG na Kruczek Zabawy zimowe NIEDZIELA ORTOGRAFIA NA WESO O re busy, PI TEK Dekanalny turniej w pi³ce no nej dla godz.10 - TURNIEJ SZACHOWY dla krzy ówki, gry, TURNIEJ PI KI NO NEJ - Publ. Szko³a Podstawow a - Angielski z ministrantów dziewcz¹t h a l a s p o r t o w a, T U R N I E J T E N I S A Internetem, Tenis sto³owy z uczniami turniej, godz s. widowiskowa JOK - I ty mo esz Zalew - ma³e k¹pielisko, godz Zabawy STO OWEGO, Turniej w koszykówkê dla dziewcz¹t kl. VI zostaæ gwiazd¹ konkurs dla dzieci i m³odzie y rekreacyjne na lodowisku BIBLIOTEKA PUBLICZNA - KONKURS godz s. widowiskowa JOK - Warsztaty œpiewaj¹cych piosenki -ognisko - w³asny prowiant RYSU NKO WY MO JE ZAB AWY W in st ru me nt al no -w ok al ne dl a am at or ów Biblioteka Publiczna - Konkurs rysunkowy -godz kulig - w³asne sanki CZASIE FERII z a i n t e r e s o w a n y c h œ p i e w a n i e m i Janów zim¹ Ponadto w Bibliotece Publicznej odbywaæ siê godz sala widowiskowa JOK - muzykowaniem ŒRODA bêd¹ zajêcia przez ca³e ferie w zakresie, m.in.: KARNAWA OWE POPISY NA SCENIE godz sala kameralna - SZKÓ KA Publ. Szko³a Podstawowa - Gry i zabawy z spotkania z bajk¹ - codziennie w godz , zespo³ów dzia³aj¹cych w JOK, po³¹czone z SZACHOWA zajêcia dla dzieci i m³odzie y komputerem gry i zabawy stolikowe - warcaby, gry warsztatami i dyskotek¹ SOBOTA Z górki na pazurki zjazd na sankach planszowe, puzzle - codzienne w godz , ŒRODA god z s. wid owi sk. JOK - konkurs warsztaty manualne - codziennie w godz godz Hala sportowa - Mistrzostwa DYSKOTEKA - bilety 4 z³. godz. 10 sala gimnastyczna Gimnazjum - 16, Dru yn Podwórkowych w pi³kê no n¹ - szko³y NIEDZIELA TURNIEJ TENISTA STO OWEGO w konkursy i wystawa prac konkursowych. Lubelska Fundacja Rozwoju ARR Oddzia³ w Janowie Lubelskim zaprasza do udzia³u w projekcie Rozwój potencja³u przedsiêbiorstw poprzez doskonalenie kadr Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Dzia³anie 2.1 Rozwój umiejêtnoœci powi¹zany z potrzebami regionalnego rynku pracy i mo liwoœciami kszta³cenia ustawicznego w regionie. Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud etu pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego W ramach projektu realizowane bêd¹ bezp³atne szkolenia: Nowoczesne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem - 60 godz. Program szkolenia Zarz¹dzanie strategiczne, Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa i Biznes plan, Zarz¹dzanie jakoœci¹, Zarz¹dzanie projektami dotacyjnymi, Zamówienia publiczne Psychologia negocjacji- wywieranie wp³ywu - 24 godz. Program szkolenia Charakterystyka g³ównych czynników rynkowych G³ówne elementy strategii marketingowej Etyka charakteru i etyka osobowoœci negocjatora, cz³onka koalicji Postawy zale ne, niezale ne i wspó³zale ne negocjatora Sztuka negocjacji strategia Asertywnoœæ Sztuka radzenia sobie z problemami, walka ze stresem Jak skutecznie zarz¹dzaæ sob¹ w czasie Efektywne komunikowanie siê w procesie negocjacji Komputer jako narzêdzie pracy - 60 godz. Program szkolenia Podstawy obs³ugi komputera Program Word Program Excel Podstawowe wiadomoœci o Internecie Poczta elektroniczna Programy archiwizuj¹ce WINRAR, WINZIP Przyjmujemy tak e zapisy na szkolenia: Rozszerzone podstawy jêzyka angielskiego godz. Zaawansowany Excel dla pracowników ksiêgowoœci 60 godz. Ka dy pracownik mo e skorzystaæ tylko z jednego rodzaju szkolenia. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ dwa, trzy razy w tygodniu, w godz. od 17: do 21:. Lubelska Fundacja Rozwoju ARR Oddzia³ w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 52, 23-3 Janów Lubelski, tel/fax (015) , Piêknie œpiewali kolêdy w Kocudzy 17 sty czn ia w nas tro jow ej œwi ¹te czn ej Papierzyñsk¹ z Zespo³u Szkó³ w Kocudzy, scenografii, w Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II która zajê³a I miejsce. Janina Bielak z placówki w Kocudzy mia³ miejsce fina³ I Gminnego szkolnej w Zdzis³awicach znalaz³a siê na II Konkursu Kolêd Zaœpiewajmy Mu weso³o. miejscu. Ex aequo III miejsce zdoby³y: Konkursowe kolêdowanie w gminie Dzwola (w Karolina Dycha z Zespo³u Szkó³ w Dzwoli i po wi ec ie ja no ws ki m), tr zy la ta te mu Sylwia Myszak z Zespo³u Szkó³ w Krzemieniu. zapocz¹tkowa³a w Szkole Podstawowej w Spoœród duetów klas 0 III najwy ej, na I Zdzis³awicach Lidia Startek, nauczycielka miejsce oceniono Patrycjê Górê i Angelikê matematyki, która wtedy pracowa³a w tej Jargie³o z PSP Zdzis³awice. Zaœ II miejsce ex placówce. Obdarzona uzdolnieniami aequo zajê³y duety: Ewelina Baran i Dominika muzycznymi matematyczka wiele czasu Portka z Zespo³u Szkó³ w Krzemieniu oraz po œw iê ci ³a sw oj ej pa sj i na za jê ci ac h Agata Kaproñ i Patrycja Ma³ek z Zespo³u Szkó³ pozalekcyjnych z uczniami. Zaowocowa³o to w Kocudzy. III miejsce przyznano Patrycji Flis tym, e prawie wszyscy uczniowie brali udzia³ i Kamili Jargi³o z Zespo³u Szkó³ w Dzwoli. W w kolejnych koncertach kolêd w swojej szkole. kategorii klas IV VI zachwyci³ swoim Od wrzeœnia 25 r. Lidia Starek pracuje w wystêpem utalentowany solista Piotr Hawry³o, Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w Kocudzy. W zdobywca I miejsca, uczeñ Zespo³u Szkó³ w tej szkole równie uda³o siê jej zorganizowaæ Kocudzy. II miejsce zajê³a Karolina Kaproñ z koncert kolêd, tym razem o zasiêgu gminnym. Zespo³u Szkó³ w Dzwoli. W tej grupie By³o to mo liwe przy yczliwym wsparciu wiekowej na I miejscu znalaz³ siê duet: Justyna dyrekcji Zespo³u Szkó³ w Kocudzy i przyjaznej Blacha i Magdalena Dudzic z Zespo³u Szkó³ w akceptacji Marka Piecha, wójta gminy Dzwola. Dzwoli. II miejsce zaj¹³ duet: Aleksandra Konkursem zainteresowa³y siê wszystkie Andrzejczak i Justyna Buczek z Zespo³u Szkó³ placówki szkolne w tej gminie. Po wy³onieniu w Kocudzy. Spoœród uczniów I III gimnazjum, laureatów w szkolnych eliminacjach, w finale w kategorii solistów przyznano ex aequo gminnym odbywaj¹cym siê w Zespole Szkó³ w Marcie Boœ z Zespo³u Szkó³ w Krzemieniu i Kocudzy wziê³o udzia³ 27 uczestników, w tym Damianowi Kaproniowi z Zespo³u Szkó³ w 9 solistów i 9 duetów. Od pocz¹tku koncertom Kocudzy. W ocenie komisji oboje wyj¹tkowo kolêd w gminie Dzwola patronuje Bi³gorajskie piêknie zaœpiewali kolêdy. II miejsce zdoby³a Towarzystwo Literackie doceniaj¹c twórcze, Ewa Balwierz z Zespo³u Szkó³ w Dzwoli. W muzyczne inspiracje Lidii Startek. Uwa am, kategorii duetów w grupie gimnazjalistów e k o n k u r s m o t y w u j e u c z n i ó w d o zdecydowanie I miejsce zajê³y Ma³gorzata kontynuowania piêknej polskiej tradycji Hawry³o i Katarzyna Pastuszek z Zespo³u Szkó³ œpiewania kolêd, tych znanych, tradycyjnych, w Kocudzy. Komisja przyzna³a II miejsce ex jak równie do poszerzania repertuaru o nowe, aequo duetom: Ewa Jargi³o i Agnieszka które s¹ równie wzruszaj¹ce. Poprzez konkurs Wojciechowska z Zespo³u Szkó³ w Dzwoli oraz odkrywamy talenty muzyczne, wokalne wœród Agnieszka Portka i Monika Flis z Zespo³u dzieci i m³odzie y. A nade wszystko wydaje mi Szkó³ w Krzemieniu. Laureatów konkursu siê, e œpiewanie kolêd daje wszystkim radoœæ, org anizatorzy uhonorowali dyplomami. zarówno uczestnikom jak i s³uchaczom - mówi Bi ³g or aj sk ie Towa rz ys tw o Li te ra ck ie Lidia Startek. 17 stycznia fina³owe prezentacje ufundowa³o laureatom nagrody ksi¹ kowe w ocenia³a komisja konkursowa w sk³adzie : postaci wydanego niedawno Bi³gorajskiego Halina Ewa Olszewska ( reprezentuj¹ca R o c z n i k a S p o ³ e c z n o - K u l t u r a l n e g o Bi³gorajskie Towarzystwo Literackie)- ASPEKTY ( w du ej mierze poœwiêconego przewodnicz¹ca jury, Iwona Startek ( tak e z pamiêci Jana Paw³a II ) z utworami i Bi³gorajskiego Towarzystwa Literackiego)- publicystyk¹ bi³gorajskich twórców. Poetka jako sekretarz komisji. W sk³adzie jury zasiad³y Iwona Startek obdarowa³a grupê laureatów równie : Bo ena Dubiel (zastêpca dyrektora swoim najnowszym tomikiem poezji pt. I nie Zespo³u Szkó³ w Kocudzy), Irena Krawiec z wiadomo.... Dla uczniów najpiêkniej miejscowego Gminnego Oœrodka Kultury i œpiewaj¹cych kolêdy, miejscowy GOK zakupi³ nau czy cie lka Bo ena Dub iel. Po kil ku maskotki. Laureaci otrzymali równie piêknie godzinach wystêpów jury przyzna³o wydane p³yty z kolêdami. uczestnikom konkursu nagrody w kilku kategoriach. W grupie uczniów 0 III za Halina Ewa Olszewska najlepsz¹ solistkê uznano Aleksandrê 16.

18 OG OSZENIE Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 23 stycznia 26 r. Zgodnie z art.11ust. 1-3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 23 roku o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 23 roku Nr 96 poz. 873) BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OG ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ ZADANIA PUBLICZNEGO z zakresu: prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie y poprzez: prowadzenie na terenie szkó³ programów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie y. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 22.0 z³. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania w roku 25 wynosi³a 26.5 z³. Termin realizacji zadania : marzec - listopad 26 R E G U L A M I N 1 Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Janowa Lubelskiego przeka e dotacjê na realizacjê zadañ publicznych Gminy w dziedzinie organizacji i prowadzenia na terenie szkó³ programów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie y, zgodnie ze z³o on¹ przez te podmioty ofert¹ konkursow¹. 2 Podmiotami uprawnionymi do z³o enia oferty s¹: a/ organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96 z 23 r., poz. 873), b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w RP, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je eli cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie po ytku publicznego, c/ stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, d/ jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 3 1.Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o enie oferty zgodnej ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 25 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207) w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 w zaklejonej, opieczêtowanej i opisanej kopercie z napisem Konkurs ofert prowadzenie na terenie szkó³ programów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie y. 2. Termin z³o enia oferty do dnia 24 lutego 26 r. do godz w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23). 3. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Nie przewiduje siê mo liwoœci uzupe³nienia oferty, która zosta³a z³o ona w stanie niekompletnym. 4. Z³o enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 5.Kwota przyznanej dotacji mo e byæ ni sza od okreœlonej w ofercie. 6.Formularz oferty do pobrania w PUNKCIE OBS UGI INTERESANTA Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim w godzinach pracy Urzêdu lub stronie internetowej: 4 1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹. Sk³ad Komisji, regulamin jej pracy oraz termin oceny ofert ustali³ Burmistrz Janowa Lubelskiego. 2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Konkursowej. 3.O podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy oferty powiadomieni bêd¹ pisemnie, wyniki konkursu podane bêd¹ równie do wiadomoœci publicznej w lokalnej prasie i stronie internetowej. Od podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie Warunkiem zawarcia umowy jest: a/ otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego dla przyjêcia dotacji, b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej ni wnioskowana - korekta kosztorysu projektu, c/ zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji projektu umowy wed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 25 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207). Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ OG OSZENIE Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 23 stycznia 26 r. Zgodnie z art.11ust. 1-3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 23 roku o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 23 roku Nr 96 poz. 873) BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OG ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ ZADANIA PUBLICZNEGO Z zakresu: rozwi¹zywanie programów alkoholowych w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie y poprzez: rozszerzanie programów profilaktycznych w oparciu o zajêcia sportowe dla dzieci m³odzie y na terenie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych po³o onych na obszarze Gminy Janów Lubelski. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 45.0 z³. Dofinansowanie jednego zadania do 7.0 z³. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania w roku 25 wynosi³a 80.0 z³. Termin realizacji zadania : marzec - listopad 26 R E G U L A M I N 1 Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Janowa Lubelskiego przeka e dotacjê na realizacjê zadañ publicznych Gminy w dziedzinie rozszerzania programów profilaktycznych w oparciu o zajêcia sportowe dla dzieci m³odzie y na terenie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych po³o onych na obszarze Gminy Janów Lubelski. 2 Podmiotami uprawnionymi do z³o enia oferty s¹: a/ organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96 z 23 r., poz. 873), b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w RP, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je eli cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie po ytku publicznego, c/ stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, d/ jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 3 1.Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o enie oferty zgodnej ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 25 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207) w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 w zaklejonej, opieczêtowanej i opisanej kopercie z napisem Konkurs ofert - rozszerzanie programów profilaktycznych w oparciu o zajêcia sportowe 2. Termin z³o enia oferty do dnia 24 lutego 26 r. do godz. 14. w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23). 3. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Nie przewiduje siê mo liwoœci uzupe³nienia oferty, która zosta³a z³o ona w stanie niekompletnym. 4. Z³o enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 5.Kwota przyznanej dotacji mo e byæ ni sza od okreœlonej w ofercie. 6.Formularz oferty do pobrania w PUNKCIE OBS UGI INTERESANTA Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim w godzinach pracy Urzêdu lub stronie internetowej: 4 1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹. Sk³ad Komisji, regulamin jej pracy oraz termin oceny ofert ustali³ Burmistrz Janowa Lubelskiego. 2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Konkursowej. 3.O podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy oferty powiadomieni bêd¹ pisemnie, wyniki konkursu podane bêd¹ równie do wiadomoœci publicznej w lokalnej prasie i stronie internetowej. Od podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie. 1. Warunkiem zawarcia umowy jest: a/ otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego dla przyjêcia dotacji, b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej ni wnioskowana - korekta kosztorysu projektu, 5 C/ zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji projektu umowy wed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 25 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207). Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ 17.

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Wróble, 16.08.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE zawierają Gmina Sadowie z siedzibą w Sadowiu reprezentowana przez: Pana Stanisława Olszańskiego Wójta Gminy Sadowie Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WIĘZI RODZINNE ZA ROK 2014.

SPRAWOZDANIE WIĘZI RODZINNE ZA ROK 2014. FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ WIĘZI RODZINNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ WIĘZI RODZINNE ZA ROK 2014. Sporządzone wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 I. Postanowienia ogólne. Dom Dziecka Nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 38, zwany dalej Domem Dziecka,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r.

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. 1) Czy Wnioskodawca planujący utworzenie oddziału integracyjnego powinien przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2011 r. Druk Nr 9/4 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Słupska. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 1 Podsumowanie PO FIO 2009 Liczba wniosków zarejestrowanych: 3087 (w

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE 1 Postanowienia ogólne Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, jest: 1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo