W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje"

Transkrypt

1 ISSN W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii Europejskiej i Wspólnota prowadzi od kilku lat Banku Œwiatowego. Realizowaliœmy ranking wykorzystania œrodków dwa programy z Banku Œwiatowego. zagranicznych przez samorz¹dy Pierwszy to redukcja niskich emisji, ró nego szczebla na terenie Polski. drugi dotyczy³ Programu Aktywizacji Janów Lubelski wystêpuje w kategorii Obszarów Wiejskich. Z pieniêdzy miast powiatowych. W wydaniu PHARE 20 rozbudowaliœmy zak³ad grudniowym 25 roku tego pisma unieszkodliwiania odpadów, nie przedstawiono tabele obejmuj¹ce lata zapominaj¹c o selektywnej ich 22-24, gdzie znalaz³y siê miasta zbiórce. Natomiast dziêki œrodkom z powiatowe, które uzyska³y najwy szy PHARE 22 zmodernizowaliœmy poziom otrzymanych œrodków zbiornik naszego zalewu oraz zagranicznych w przeliczeniu na rozpoczêliœmy rewitalizacjê centralnej jednego mieszkañca. Janów Lubelski czêœci miasta. Ze ZPORR-u pozyska³ 345,49 z³ na jednego zdobyliœmy pieni¹dze na kompleksow¹ mieszkañca co pozwoli³o uzyskaæ nam modernizacjê gospodarki wodnodrugie miejsce w kraju a kwoty te œciekowej na jednym z osiedli Janowa stanowi³y 90,23% œrodków wydanych Lubelskiego. Je eli chodzi o nastêpny na inwestycje. Wyprzedza nas jedynie rok, to mamy ju w decyzje na kolejne Gryfino, miasto nadgraniczne trzy projekty w ramach ZPORR. Jest po³o one przy granicy niemieckiej. to II etap rewitalizacji miasta, W zamieszczonym we Wspólnocie wykonanie infrastruktury drogowej wywiadzie z Burmistrzem Janowa wschodniej jego czêœci oraz dalsza modernizacja gospodarki wodno- Lubelskiego czytamy: Nasz awans to efekt dobrych projektów, które œciekowej. uzyskiwa³y akceptacjê i wygrywa³y w konkursach. Œrodki zagraniczne Jest! Jest! Jest!... dofinansowanie dla janowskich projektów! Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno-œciekowej w Janowie Lubelskim-m. Zofianka Górna etap II Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ,27 PLN - 75% Bud et pañstwa: ,29 PLN -10% Bud et gminy: ,47 PLN - 15% RAZEM: ,03 PLN Rewitalizacja historycznego Centrum Janowa Lubelskiego Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ,44 PLN - 75% Bud et pañstwa: ,18 PLN - 10% Bud et gminy: ,31 PLN - 15% RAZEM: ,93 PLN Infrastruktura drogowa osiedla Wschód w Janowie Lubelskim Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ,55 PLN - 75% Bud et pañstwa: ,47 PLN - 10% Bud et gminy: 4 182,72 PLN - 15% RAZEM: ,74 PLN Obecny stan zaawansowania projektów: przygotowanie dokumentacji przetargowej Projekt dofinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu S¹siedztwa Polska -Bia³oruœ - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC Uzupe³nienie transgranicznego Szlaku Rowerowego Roztocza o trasê rowerow¹ w Lasach Janowskich Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ,06 PLN - 75% Bud et gminy: ,02 PLN - 25% RAZEM: ,08 PLN Obecny stan zaawansowania projektu:- podpisana zosta³a umowa z Instytucj¹ Poœrednicz¹c¹ w dniu rok,przygotowywanie dokumentacji przetargowej Egzemplarz bezp³atny JM Liczby nie k³ami¹ - Janów Lubelski w statystykach Zmiany, jakie zasz³y w okresie ostatnich o 61,3%, do 24,7 mln z³! Zwiêkszy³y piêciu lat w województwie lubelskim a siê tak e wydatki bud etów miast (w zwi¹zane z potencja³em przeliczeniu na 1 mieszkañca) w demograficznym i gospodarczym oraz Janowie Lubelskim o 72,8%, (w wyposa eniem w infrastrukturê porównaniu: w Parczewie o 55,8% a spo³eczn¹ i techniczn¹ dotar³y równie i w Kraœniku o 46,7%). Warto równie do Janowa Lubelskiego. Potwierdzaj¹ zauwa yæ, i wydatki maj¹tkowe w to analizy statystyczne Urzêdu Janowie wzros³y a o 307,1%, Statystycznego w Lublinie (Parczew 155,3%, Hrubieszów opublikowane w 25 roku. W 132,6%). Spoœród 15 miast województwie lubelskim jest 41 miast o powiatowych tylko w trzech: w Janowie bardzo zró nicowanej wielkoœci oraz Lubelskim, Rykach i Œwidniku nast¹pi³ pe³nionych przez nie funkcjach, na ich w z r o s t p o w i e r z c h n i t e r e n ó w rozwój wp³ywa wiele czynników. niezabudowanych przygotowanych pod Janów Lubelski wed³ug klasyfikacji inwestycje. Zwiêkszy³a siê równie hierarchicznej nale y do miast o liczba mieszkañ - najwiêkszy wzrost w charakterze powiatowym, podobnie jak Janowie Lubelskim z 3186 w 20 roku Bi³goraj, Hrubieszów, Krasnystaw, do 3646 w 24 roku. Pod wzglêdem Kraœnik, Lubartów, êczna, uków, klasyfikacji miast wed³ug posiadanego Opole Lubelskie, Parczew, Radzyñ potencja³u ekonomicznego Janów Podlaski, Ryki, Œwidnik, Tomaszów Lubelski uplasowa³ siê na 4 miejscu Lubelski i W³odawa. Nasze miasto (rok 24) wyprzedzaj¹c m.in. Ryki, wykazuje (jako jedyne w wielu Kraœnik, Œwidnik, Radzyñ Podlaski, przypadkach) tendencje zwy kowe, np., Opole Lubelskie czy W³odawê. Tak jeœli chodzi o kwestiê przyrostu rewelacyjne wyniki mog¹ jedynie naturalnego, migracji ludnoœci, czy œwiadczyæ o wielkim zaanga owaniu iloœci osób fizycznych i spó³ek w ³ a d z m i a s t a, j a n o w s k i c h prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przedsiêbiorców oraz mieszkañców w na terenie miasta. W 24 roku w jak najlepsze zaprezentowanie walorów porównaniu z rokiem 20 wszystkie Janowa Lubelskiego - miasta miasta o charakterze powiatowym przyjaznego inwestorom nie tylko w zwiêkszy³y swoje dochody skali województwa lubelskiego ale bud etowe, przy czym najwiêksz¹ tak e w skali ca³ego kraju. dynamik¹ wzrostu dochodów ogó³em charakteryzowa³o siê nasze miasto: Bud et Starostwa Powiatowego...str. 12 Nowe tereny pod inwestycje Bud et Miasta i Gminy Janów Lubelski...str. 15 Opr.ac Gmina Janów Lubelski ju wkrótce Pl an ow an y te rm in pr ze ta rgu to zaoferuje nowe tereny dla inwestorów kwiecieñ/maj, jednak e to, czy teren na ob sz ar ze Ja no ws ki ej St re fy zostanie wystawiony w fornie jednej I n w e s t y c y j n e j B o r o w n i c a. 1,5 ha dzia³ki czy te w postaci kilku Realizuj¹c program sukcesywnego mniejszych, zale y w du ej mierze od wykupu gruntów z r¹k prywatnych sugestii osób zainteresowanych jego w³aœcicieli, gminie uda³o siê pozyskaæ nabyciem. Wszystkich chêtnych kolejne 1,5 ha przy drodze na zapraszamy do kontaktu z Punktem sk³adowisko odpadów. Obok ju w tej Ob s³ ug i In we st or a w Ur zê dz ie chwili jest realizowana inwestycja Miejskim, tel.: pana Sergio Azzini'ego, a chcielibyœmy by powstawa³y kolejne. R.K. Urz¹d Miejski informuje Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim w bie ¹cym roku finansuje program realizowany przez Polski Czerwony Krzy Oddzia³ Rejonowy w Janowie Lubelskim w ramach którego najubo si mieszkañcy naszej gminy otrzymywaæ bêd¹ co miesi¹c produkty ywnoœciowe, tj. ry, mleko w proszku, ser ó³ty topiony itp. w ³¹cznej wadze 5,02 tony.

2 Œmieciarze W mercedesach Janów Lubelski posiada nowoczesny materialnie, posiadaj¹ samochody Zak³ad Unieszkodliwiania Odpadów osobowe, którymi podrzucaj¹ œmiecie Komunalnych. do kontenerów spó³dzielczych i Poci¹ga to za sob¹ odpowiednie wspólnotowych. O ironio, ci bonzowie zobowi¹zania mieszkañców ca³ej dalej chc¹ dorabiaæ siê kosztem innych, gminy. Odpady z zak³adów pracy jak i z staæ ich na samochody dobrej marki bo gospodarstw trzeba gromadziæ takimi podwo ¹ przedmiotowe wstêpnie sortowaæ i wywoziæ do odpadki a nie staæ ich na kilka z³otych ZUOK, który mieœci siê za Fabryk¹ na wywóz odpadów do ZUOK. Czy by Maszyn. Za przyjête odpady trzeba ci mali kombinatorzy nie doroœli do p ³ a c i æ. W z a s a d z i e k a d e naszej cywilizacji? Tylko patrzeæ a gospodarstwo, jak i zak³ad pracy czy wywoziliby obornik z komórek tymi placówka handlowa powinny mieæ mercedesami, oczywiœcie potem umowê na wywóz œmieci. Jedynie wietrzenie i pe³ny szpan. Komu mo e mieszkañcy bloków mog¹ mieæ czyste taki obywatel zaimponowaæ, który dla sumienie - p³ac¹ przy czynszach, je eli paru z³oty tak siê poni a? Wiem na bêdzie przybywaæ œmieci wzrosn¹ pewno, e takimi przypadkami czynsze. A jak jest z niektórymi zajmowaæ siê bêdzie Stra Miejska. podmiotami gospodarczymi? Umowy Bêd¹ mandaty jak zajdzie potrzeba posiadaj¹, pojemniki na œmiecie te, ale s¹dy i oczywiœcie bezp³atnie - splendor odpady podrzucaj¹ do kontenerów drobnego cwaniaczka. Stra Miejska spó³dzielni mieszkaniowej lub bêdzie interweniowaæ w takich wspólnot. Ciekawsze przypadki s¹ z przypadkach. Numer telefonu mieszkañcami niektórych posesji janowskiej Stra y Miejskiej to 015 prywatnych, trudno stwierdziæ: czy Bêdziemy publikowaæ maj¹ umowy czy te sami wywo ¹ materia³y o takich zdarzeniach odpady do utylizacji? Nie wiemy. Na pewno wiemy, e s¹ zasobni J.M II Halowy Turniej Oldbojów w Pi³ce No nej Ju po raz drugi w hali sportowej którego ogl¹daæ mo na by³o Szko³y Podstawowej nr 3 w Janowie Burmistrza Janowa Lubelskiego Lubelskim odby³ siê turniej oldbojów Krzysztofa Ko³tysia, Rzeszów w pi³ce no nej. Podobnie jak w Podkarpacki ZPN, Kraœnik, Radom, ubieg³ym roku do naszego miasta Lublin, Ostrowiec Œwiêtokrzyski, zjecha³y siê legendy polskiego futbolu. Tarnobrzeg i Technik Janów Lubelski. W œ r ó d b y ³ y c h p i ³ k a r s k i c h W walce o trzecie miejsce Terminator, znakomitoœci znaleÿli siê m.in.: Jan który wyszed³ z grupy B na pierwszym Domarski, Roman uchnik, S³awomir miejscu uleg³ niestety Lublinowi 1:2. Adamus, Tomasz Jasina, Wojciech Turniej wygra³a dru yna z Radomia Nieradka, Jacek Zieliñski. Z ró nych pokonuj¹c dru ynê z Rzeszowa 2:0. powodów nie mogli pojawiæ siê na Zwyciêska dru yna otrzyma³a turnieju Grzegorz Lato, Rafa³ ufundowany przez Burmistrza Janowa Siadaczka, Mieczys³aw O og, Leszek Lubelskiego puchar. Niezapomniane Pisz czy Grzegorz Piechna. Inicjator wra enia, wspania³a sportowa janowskiego turnieju Dariusz Brytan rywalizacja, twarda, mêska walka trener IV ligowej Janowianki nie (okraszona, jak to w takich ukrywa³ zadowolenia: Cieszê siê, e przypadkach bywa, kontuzjami - mój pomys³ na ten turniej wypali³ lekkimi) to atuty janowskiego turnieju po wi ed zi a³ mi êd zy in ny mi. N a pi³ki no nej oldbojów przyci¹gaj¹cego parkiecie janowskiej hali sportowej coraz wiêksze iloœci spragnionych tego rywalizowa³o ze sob¹ 8 dru yn: rodzaju sportu widzów. Terminator Janów Lubelski, w sk³adzie Ac Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych W dniu 19 grudnia 25 w organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na Zespole Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli w terenie Gminy Janów Lubelski. W toku Janowie Lubelskim odby³o siê prowadzonej dyskusji zwrócono spotkanie Burmistrza Janowa uwagê na potrzebê utworzenia forum Lubelskiego z przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych maj¹ce na organizacji pozarz¹dowych i innych pe ³n ie js zy pr ze p³ yw in fo rm ac ji organizacji dzia³aj¹cych na terenie pomiêdzy organizacjami, wspóln¹ Gminy Janów Lubelski. realizacjê wyznaczonych celów i Spotkanie by³o podsumowaniem z wspó³pracê w pisaniu i realizacji 2. realizacji ustawy o dzia³alnoœci programów. Przypomniano równie o po ytku publicznego i o wolontariacie programie Wspó³praca Przez w 25 roku, na mocy której Partnerstwo w ramach którego organizacje po ytku publicznego mog¹ p r z e d s t a w i c i e l e o r g a n i z a c j i realizowaæ zadania publiczne Gminy w pozarz¹dowych mog¹ zwracaæ siê o ramach otwartych konkursów pomoc zwi¹zan¹ z wszelkimi og³aszanych przez Burmistrza Janowa problemami zwi¹zanymi z programami Lu be ls ki eg o. W d al sz ej czê œc i o pozyskanie œrodków z funduszy spotkania omówiono projekt strukturalnych do specjalistów z Programu Wspó³pracy Gminy Janów Fundacji M³oda Demokracja (kontakt L u b e l s k i z O r g a n i z a c j a m i przez pracownika Urzêdu Miejskiego P o z a r z ¹ d o w y m i i I n n y m i odpowiedzialnego za wspó³pracê z Organizacjami w 26 roku, gdzie organizacjami pozarz¹dowymi. naniesiono kilka poprawek w rozdziale Termin nastêpnego spotkania w³adz III programu dotycz¹cym zadañ Gminy z organizacjami po ytku priorytetowych Gminy realizowanych publicznego i innymi organizacjami w 26 roku. Nastêpnie omówiono wyznaczono na po³owê stycznia 26 List Intencyjny Pana Stanis³awa roku, dok³adna data podana bêdzie na Wieleby (w za³¹czeniu), dotycz¹cy tablicy og³oszeñ i stronie internetowej propozycji utworzenia fundacji U r z ê d u M i e j s k i e g o : zrzeszaj¹cej stowarzyszenia i o

3 30 LAT REJONU ENERGETYCZNEGO JANÓW LUBELSKI Rejonowi Energetycznemu stuknê³a trzydziestka 2 stycznia 26 minê³a 30 rocznica strukturze Rzeszowskiego Zak³adu œwiadczy us³ugi dla 2870 odbiorców Spó³ce, jak i w jej otoczeniu. Na powstania Rejonu Energetycznego w Energetycznego. Rejon Energetyczny energii elektrycznej w mieœcie Ulanów przestrzeni lat zatrudnienie Janowie Lubelskim wchodz¹cego w w Janowie Lubelskim dzia³a na oraz w miejscowoœciach gminy w RE Janów Lubelski wzros³o z 69 sk³ad Rzeszowskiego Zak³adu o b s z a r z e k i l o m e t r ó w Ulanów. Posterunek Energetyczny osób w 1976 roku do 131 w 25 roku. Energetycznego S.A. Historia kwadratowych. Obs³uguje odbiorców Harasiuki obs³uguje 37 odbiorców RE Janów Lubelski, tak jak pozosta³e energetyki w Janowie Lubelskim zamieszkuj¹cych pogranicze trzech energii elektrycznej na terenie 40 re jo ny Rz es zo ws ki eg o Z ak ³a du rozpoczê³a siê kilka lat przed II wojn¹ regionów: Wy yny Lubelskiej, miejscowoœci dwóch gmin: Harasiuki i Energetycznego stosuje nowoczesne œwiatow¹ od wybudowania ma³ej Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. W Jarocin oraz w oœmiu miejscowoœciach urz¹dzenia i rozwi¹zania techniczne elektrowni gminnej. Po wojnie strukturze Rejonu funkcjonuje 6 g m i n y U l a n ó w. P o s t e r u n e k gw ar an tu j¹ ce be zp ie cz eñ st wo, elektrownia zosta³a zlikwidowana a Posterunków Energetycznych w Energetyczny Polichna obs³uguje 48 pewnoœæ i stabilnoœæ dostaw energii mi as to i o ko li ce w³ ¹c zo ne do Ja no wi e L ub el sk im, U la no wi e, odbiorców energii elektrycznej w 44 elektrycznej. Stawia sobie równie dzia³aj¹cego od 1935 roku na terenie Harasiukach, Polichnie, Annopolu i miejscowoœciach trzech gmin: Batorz, wysokie wymagania w zakresie Lubelszczyzny Lubzelu. W 1955 Zaklikowie. Na obs³ugiwanym terenie Potok Wielki, Szastarka. Posterunek ochrony œrodowiska. Inwestycje w roku, po kolejnych zmianach w znajduje siê 15 gmin: Annopol, Energetyczny Annopol œwiadczy rozwój i modernizacjê sieci strukturze energetyki, w Janowie Goœcieradów, Janów Lubelski, us³ugi dla 6173 odbiorców energii el ek tr oe ne rget yc zn ej za pe wn ia j¹ Lubelskim zorganizowano Posterunek Trzydnik Du y, Zaklików, Potok elektrycznej w 41 miejscowoœciach 2 odpowiednie parametry jakoœciowe Energetyczny podleg³y kraœnickiemu W i e l k i, S z a s t a r k a, B a t o r z, gm in : Ann op ol i G oœ ci er ad ów. energii elektrycznej oraz minimalizuj¹ rejonowi Zak³adu Sieci Elektrycznych Modliborzyce, Godziszów, Chrzanów, Posterunek Energetyczny Zaklików przerwy w jej dostawie, co jest zgodne z Lublina. 1 stycznia 1976 roku po Dzwola, Jarocin, Ulanów, Harasiuki, w obs³uguje 5477 odbiorców energii z oczekiwaniami klientów. Z okazji 30 reformie administracyjne Polski Janów tym 3 miasta: Janów Lubelski, Annopol elektrycznej mieszkaj¹cych w - lecia Rejonu Energetycznego zosta³a Lubelski znalaz³ siê w województwie i Ulanów. Posterunek Energetyczny 36miejscowoœciach dwóch gmin: wydana równie monografia traktuj¹ca tarnobrzeskim które obs³ugiwa³ Zak³ad Janów Lubelski (ma siedzibê w Z a k l i k ó w i T r z y d n i k zarówno o historii RE w Janowie Energetyczny w Rzeszowie. Ta obiektach Rejonu) obs³uguje Du y.najwa niejszym zadaniem jakie Lubelskim jak i o dzia³aniach i zale noœæ trwa do dzisiaj. Rejon odbiorców energii elektrycznej na stawia sobie Rejon w zakresie polityki inwestycjach Rejonu w czasach nam Energetyczny w Janowie Lubelskim terenie miasta Janowa Lubelskiego personalnej jest odpowiednie wspó³czesnych. jest jedn¹ z 11 terenowych jednostek oraz w 67 miejscowoœciach 5 gmin. pr zy go to wa ni e pr ac ow ni kó w do organizacyjnych funkcjonuj¹cych w Posterunek Energe tyczny Ulanów zac hodz¹cy ch zmi an zar ówno w Opr.ac Wszystkim naszym Odbiorcom sk³adamy najserdeczniejsze yczenia zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyœlnoœci. Niech Nowy 26 Rok bêdzie czasem pokoju i realizacji osobistych zamierzeñ, przyniesie radoœæ i wzajemn¹ yczliwoœæ. Dyrekcja i Pracownicy Rejonu Energetycznegow Janowie Lubelskim 3.

4 OG OSZENIE Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 27 grudnia 25 r. Zgodnie z art.11ust.1-3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 23 roku o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 23 roku Nr 96 poz. 873) oraz Uchwa³y Nr XIX/137/04 z dnia 24 wrzeœnia 24 roku w sprawie Programu wspó³pracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 25, BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OG ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ ZADANIA PUBLICZNEGO z zakresu: propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wœród mieszkañców gminy Janów Lubelski poprzez organizacjê zajêæ i imprez sportowych i sportoworekreacyjnych na terenie miasta i gminy Janów Lubelski, oraz imprez wyjazdowych. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 2.0 z³. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania w roku 25 wynosi³a z³. Termin realizacji zadania : styczeñ - listopad 26 R E G U L A M I N 1 Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Janowa Lubelskiego przeka e dotacjê na realizacjê zadañ publicznych Gminy w dziedzinie organizacji, propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu okreœlonych szczegó³owo w Programie wspó³pracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarz¹dowymi w roku 25, zgodnie ze z³o on¹ przez te podmioty ofert¹ konkursow¹. 2 Podmiotami uprawnionymi do z³o enia oferty s¹: a/ organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. nr 96 z 23 r., poz. 873), b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w RP, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania,je eli cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie po ytku publicznego, c/ stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, d/ jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przeznie nadzorowane. 3 1.Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o enie oferty zgodnej ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paÿdziernika 23 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz.1891) w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 w zaklejonej, opieczêtowanej i opisanej kopercie z napisem Konkurs ofert Propagowanie kultury fizycznej i sportu. 2. Termin z³o enia oferty do dnia 26 stycznia 26 r. do godz w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23) 3. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Nie przewiduje siê mo liwoœci uzupe³nienia oferty, która zosta³a z³o ona w stanie niekompletnym. 4. Z³o enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 5.Kwota przyznanej dotacji mo e byæ ni sza od okreœlonej w ofercie. 6.Formularz oferty do pobrania w PUNKCIE OBS UGI INTERESANTA Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim w godzinach pracy Urzêdu lub na stronie internetowej: 4 1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹. Sk³ad Komisji, regulamin jej pracy oraz termin oceny ofert ustali³ Burmistrz Janowa Lubelskiego. 2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Konkursowej. 3.O podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy oferty powiadomieni bêd¹ pisemnie, wyniki konkursu podane bêd¹ równie do wiadomoœci publicznej w lokalnej prasie i stronie internetowej i. Od podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie Warunkiem zawarcia umowy jest: a/ otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego przeznaczonego wy³¹cznie do operacji zwi¹zanych z realizacj¹ okreœlonego w ofercie projektu. b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej ni wnioskowana - korekta kosztorysu projektu. c/ zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji projektu umowy wed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paÿdziernika 23 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891). Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ OG OSZENIE Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 23 stycznia 26 r. Zgodnie z art.11ust. 1-3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 23 roku o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 23 roku Nr 96 poz. 873) BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OG ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ ZADANIA PUBLICZNEGO z zakresu: rozwi¹zywanie programów alkoholowych w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie y poprzez: Wspieranie programów i przedsiêwziêæ profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez m³odzie, skierowanych do grup rówieœniczych. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 4.0 z³. Dofinansowanie jednego zadania do 2.0 z³. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania w roku 25 wynosi³a 10.0 z³. Termin realizacji zadania : marzec - listopad 26 R E G U L A M I N 1 Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Janowa Lubelskiego przeka e dotacjê na realizacjê zadañ publicznych Gminy w dziedzinie rozszerzania programów opracowanych i realizowanych przez m³odzie, skierowanych do grup rówieœniczych. 2 Podmiotami uprawnionymi do z³o enia oferty s¹: a/ organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96 z 23 r., poz. 873), b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w RP, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je eli cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie po ytku publicznego, c/ stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, d/ jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 3 1.Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o enie oferty zgodnej ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 25 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207) w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 w zaklejonej, opieczêtowanej kopercie z napisem Konkurs ofert programy rówieœnicze. 2. Termin z³o enia oferty do dnia 24 lutego 26 r. do godz w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23). 3. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Nie przewiduje siê mo liwoœci uzupe³nienia oferty, która zosta³a z³o ona w stanie niekompletnym. 4. Z³o enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 5.Kwota przyznanej dotacji mo e byæ ni sza od okreœlonej w ofercie. 6.Formularz oferty do pobrania w PUNKCIE OBS UGI INTERESANTA Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim w godzinach pracy Urzêdu lub stronie internetowej: 4 1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹. Sk³ad Komisji, regulamin jej pracy oraz termin oceny ofert ustali³ Burmistrz Janowa Lubelskiego. 2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Konkursowej. 3.O podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy oferty powiadomieni bêd¹ pisemnie, wyniki konkursu podane bêd¹ równie do wiadomoœci publicznej w lokalnej prasie i stronie internetowej. Od podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie Warunkiem zawarcia umowy jest: a/ otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego dla przyjêcia dotacji, b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej ni wnioskowana - korekta kosztorysu projektu, c/ zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji projektu umowy wed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 25 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207). Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ 4.

5 CRL-ROSzEFS - KIM JESTEŒMY? Z pocz¹tkiem listopada rozpoczê³y sw¹ warsztaty zawodowe), wsparcie dla dzia³alnoœæ Centra Rozwoju kobiet maj¹ce na celu ich zatrudnienie, Lokalnego Regionalnych Oœrodków promowanie kszta³cenia ustawicznego Szkoleniowych Europejskiego poprzez zwiêkszenie dostêpu do Funduszu Spo³ecznego (CRL- edukacji na wszystkich poziomach ROSzEFS) œwiadcz¹ one bezp³atn¹ kszta³cenia ze szczególnym pomoc informacyjn¹, szkoleniow¹ i uwzglêdnieniem obszarów wiejskich. doradcz¹ w zakresie tworzenia, zarz¹dzania oraz wdra ania projektów Jeœli potrzebuj¹ pañstwo dodatkowych d o E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u informacji prosimy kontaktowaæ siê z : Spo³ecznego (EFS). Z naszej oferty mog¹ skorzystaæ: Dariuszem Wolaninem, LOS przedstawiciele instytucji rynku pracy, Kierownikiem projektu publiczne s³u by zatrudnienia, tel./fax. (081) ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, organizacje zwi¹zków zawodowych, Beata oœ, LOS organizacje pozarz¹dowe, pracodawcy, Specjalista ds. reklamy i promocji organizacje przedsiêbiorców, szko³y, tel./fax. (081) ; kom jednostki naukowe, jednostki 1199 samorz¹du terytorialnego, oœrodki doradztwa rolniczego, oœrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego. Z w i ¹ z e k S t o w a r z y s z e ñ W ramach obszarów wsparcia EFS Forum Lubelskich Organizacji mo na sfinansowaæ m.in.:dzia³ania Pozarz¹dowych wspieraj¹ce i promuj¹ce zatrudnienie Lublin, ul Kr. Przedmieœcie 53 m³odych (poprzez: sta e, tel./fax subsydiowane zatrudnienie), ograniczanie zjawiska marginalizacji e - m a i l : b i u r f l o p. l u b l i n. p l, spo³ecznej i przygotowanie osób nara onych na wykluczenie spo³eczne do wejœcia na rynek pracy, (poprzez: szkolenia, poradnictwo zawodowe, Jiu Jitsu w Szczawnicy W dn. 6-7 stycznia mistrzowie i uczniowie Bractwa Sztuk Walki Deus Vult Jiu Jitsu goœcili na roboczym seminarium jiu jitsu w Szczawnicy. Do tej malowniczej miejscowoœci na zgrupowanie zjecha³y sekcje z ca³ej Polski m.in. Krakowa, Nowego Targu, Kraœnika, Lublina itp., w sumie 120 osób. Tematy jakie by³y przerabiane na treningach to pa³ka w ataku i rozbrojenia, dÿwignie w stójce i parterze, obrona przed no em. Przeprowadzone by³y tak e zajêcia z sambo przez zaproszonego mistrza z Ukrainy. Najm³odsza grupa mia³a dodatkowo zorganizowany turniej judo, gdzie walczy³a o medale. Uczniowie brali udzia³ w pokazach zdobywaj¹c puchary i tak sekcja janowska, a w szczególnoœci Katarzyna Król i Barbara Olech w kategorii dziewcz¹t zajê³y pierwsze miejsce przywo ¹c puchar do Janowa. Oprócz treningów mo na by³o korzystaæ ze wspania³ych stoków narciarskich na Palenicy oraz w Jaworkach (narty, snowbord), czego nie omieszkaliœmy zrobiæ wykorzystuj¹c sprzyjaj¹ce warunki. Niektórzy uczestnicy szlifowali swoje umiejêtnoœci zjazdowe, a niektórzy dopiero rozpoczynali sw¹ przygodê z tym rodzajem wypoczynku. Po raz kolejny zdobyliœmy nowe umiejêtnoœci zarówno te na macie jak i na œniegu, jednoczeœnie nawi¹zuj¹c nowe kontakty. Jaros³aw Lenart 5.

6 Zarys historii herbu Janowa S³owo herb przejête zosta³o z spraw za ywaæ bêdzie, ten iest iako tu rêkach swoich œwiece zapalone ( ) tamtym czasie w sali magistratu jêzyka czeskiego, gdzie pierwotnie Rzemieœlnicza rêka wyrazi³a. (c yt at z o dp is u K si êg i C ud ów lubelskiego. Brak jednak informacji, na jego brzmienie erb mia³o podwójne (Biblioteka opaciñskiego w Lublinie, sporz¹dzonego w 1938 r. kopia w jakiej podstawie taki herb stworzono. znaczenie dziedzictwo lub rkps 1737). Wynika st¹d, e wizerunek Muzeum Regionalnym w Janowie W r. p ro f. Ma ri an uzbrojenie. Do jêzyka czeskiego herbu zosta³ rêk¹ rzemieœlnicz¹ Lubelskim). Gumowski zaprojektowa³ herb Janowa natomiast zosta³o przejête z jêzyka umieszczony na kartach dokumentu Nie by³ to jednak jedyny herb przedstawiaj¹cy Matkê Bo ¹ w nimbie niemieckiego, gdzie pierwotne jego lokacyjnego. Jednak e cytowany jaki posiada³ Janów w okresie swego z d³oñmi z³o onymi do modlitwy, w b r z m i e n i e E r b e o z n a c z a fragment nie pochodzi z orygina³u istnienia. Wed³ug prof. Mariana czerwonej sukni i bia³ym p³aszczu na d zi ed zi ct wo. Ni ec o in ny je st (orygina³ nie jest znany) a jednej z Gumowskiego w XVIII wieku miasto b³êkitnym polu tarczy (M. Gumowski Ÿród³os³ów herbu w jêzykach Europy dwóch zachowanych kopii przywileju pos³ugiwa³o siê pieczêci¹ urzêdu Pieczêcie i herby miejscowoœci woj. Zachodniej. Tam o identyfikacyjnej sporz¹dzonej oko³o 1770 r. przez wójtowskiego. Odcisk tej pieczêci lubelskiego, t. 49). Jednak ju w 1960 funkcji herbu i jego genezie œwiadczy b u r m i s t r z a J a n o w a J ó z e f a zachowa³ siê m.in. na dokumentach z przedstawi³ now¹ wersjê herbu: na nazwa zwi¹zana z uzbrojeniem: arma, Orynowskieg o (druga z r. lat 1790, 1791 znajduj¹cych siê b ³ ê k i t n y m p o l u M a t k a B o a mars (coat of mars), armoires, wappen znajduje siê w archiwum G³ównym Akt obecnie w Muzeum Narodowym w ukoronowana, w nimbie, w czerwonej (co dawniej w jêzyku niemieckim Dawnych w Warszawie). Na adnej z Krakowie (MNK sygn. 553). W polu tej sukni i bia³ym p³aszczu z Dzieci¹tkiem mia³o to samo znaczenie co waffen). nich nie zamieszczono wizerunku pieczêci znajduje siê owalna tarcza Jezus, w nimbie ( Herby miast Najwczeœniej wykszta³ci³ siê herbu. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, herbowa a na niej god³o Zamojskich polskich ). Niemal identyczny z herb rycerski i to w³aœnie wokó³ niego e nawi¹zywa³ on do objawieñ Matki Jelita, nad tarcz¹ korona i klejnot, projektem Gumowskiego by³ herb wykszta³ci³o siê prawo heraldyczne. Bo ej, jakie mia³y miejsce na tym kozio³ wyskakuj¹cy a w otoku napis: opracowany pod kierunkiem doc. Grupa tych herbów jest oczywiœcie terenie. + P I E C Z Ê Æ U R Z Ê D U Zygmunta Widoszewskiego i prof. najwiêksza, lecz obok nich powstawa³y Wobec powy szego jedynym W O Y T O W S K I E G O M I A S TA Mariana Haisinga z albumu herbów równie herby mieszczañskie, ró nych materia³em do odtworzenia herbu JA NO W+. P on ad to ja k p od aj e miejskich opublikowanego w korporacji, np. handlowych jak gildia Ja no wa po zo st aj e pi ec zê æ ra dy Gumowski Janów nie posiada³ pieczêci Miastach polskich w tysi¹cleciu t. 1. oraz herb pañstwowy. Herb miejski miejskiej, jaka zachowa³a siê na ani herbu z Madonn¹, przez co w XIX Ten herb zreszt¹ zosta³ przyjêty pojawi³ siê w Polsce pod koniec XIII w. dokumencie z 1719 r. (Archiwum wieku zapomniano o nim zupe³nie i gdy uchwa³¹ Rady Narodowej z 1982 r. i Kszta³towa³ siê on na wzór znaku Pañstwowe w Lublinie, Akta luÿne by³ potrzebny do celów urzêdowych w jest u ywany obecnie. terytorialnego, ale najczêœciej czerpa³ z ró nych miast, sygn.1, s. 5) r. musiano herb na nowo Dziœ, kiedy powróci³a sprawa h e r b u p a n a z w i e r z c h n i e g o, Przedstawia ona wizerunek Matki zaprojektowaæ. Skombinowano wtedy odtworzenia pierwotnego herbu wzbogacony o elementy architektury Bo ej, trzymaj¹cej w prawej rêce no yce srebrne na tle czerwonym ( ) Janowa za punkt odniesienia nale y miejskiej, wyobra enie œwiêtego pochodniê a poni ej rêki god³o rodowe herb ten z no ycami ani nie zosta³ uznaæ niew¹tpliwie treœæ przywileju patrona. O wyborze herbu decydowa³ Zamojskich Jelita (trzy kopie u³o one zatwierdzony, ani nie wszed³ w ycie lokacyjnego miasta z 1640 r., zazwyczaj wójt lub rada miasta, w gwiazdê). W otoku pieczêci znajduje (cyt. za M. Gumowski Pieczêcie i wydarzenia, do których ona nawi¹zuje, czasem, sporadycznie robi³ to król. siê napis: SIGILLUM CONSULUM herby miejscowoœci woj. lubelskiego, czyli objawienia Matki Bo ej oraz Czêsto zdarza³o siê w przypadku miast C I V I TAT I S J A N O V I E N S I S. t. 49). pieczêæ rady miejskiej z 1719 r., która prywatnych, e w momencie zmiany Wizerunek ten zreszt¹ odpowiada W XIX i pocz. XX wieku jest nieomal ilustracj¹ do opisu z Ksiêgi pana, zmienia³o siê god³o herbowe dok³adnie opisowi jednego z objawieñ magistrat posiada³ pieczêæ z herbem Cudów janowskich dominikanów, takiego miasta. zamieszczonemu w Ksiêdze Cudów K r ó l e s t w a K o n g r e s o w e g o zawiera te god³o Jelita element Janów otrzyma³ swój herb z janowskich dominikanów: ( )gdy dwug³owym or³em rosyjskim z herbem nawi¹zuj¹cy do historii miasta i jego nadania królewskiego. Œwiadczy o tym ieden nabo ny i Pana Boga siê boi¹cy Polski na piersi. zwi¹zków z rodem Zamojskich. treœæ przywileju lokacyjnego dla Rzemieœlnik na Imie Wojciech Boski Jeszcze innym herbem miasta Bia³a (pierwotnie miasto pracowity Rzemios³a Bednarskiego, pos³ugiwa³ siê magistrat Janowa w Piotr Widz uzyska³o nazwê tak¹ sam¹ jak wieœ, na szed³ z Rudy gdzie na ten czas mieszka³, dwudziestoleciu miêdzywojennym. której gruntach je lokowano), na Jutrzni¹ w nocy do Koœcio³a By³a to tarcza dwupolowa dzielona P.S. Nadal trwaj¹ prace nad ostateczn¹ wydanego 21 lipca 1640 r. przez króla Bielskiego pokazuie mu siê na tem poziomo gdzie w górnym polu widnia³ form¹ janowskiego herbu. W zwi¹zku W³adys³awa IV: W i e c z y s t y Miejscu gdzie teraz Koœció³ Zakonu rysunek jelenia, zaœ w dolnym z brakiem akceptacji ze strony Rady po mi en io ne go Mi as te cz ka Bi a³ a Naszego Dominika Œwiêtego zostaie, niedÿwiedzia miêdzy drzewami a w Miejskiej i czêœci mieszkañców zaszczyt, wyobra enie Nayswiêtrzej Panna Przenajswiêtrza, w wielkiej otoku napis: MAGISTRAT MIASTA Janowa Lubelskiego wynik finalny Panny Maryi, Którego Magistrat w jasnoœci miêdzy dwoma Anio³ami w JANOWA. Taki sam herb Janowa jak prac poznamy w niedalekiej pieczêtowaniu listów, y wszystkich szaciech koloru czerwonego, mai¹c w twierdzi Gumowski znajdowa³ siê w przysz³oœci. Czy chcesz byæ rodzin¹ zaprzyjaÿnion¹? Ju od r. dzia³a w Janowie normalnie funkcjonuj¹ca rodzina mo e Lubelskim Wielofunkcyjna Placówka byæ dla niego wzorem w przysz³oœci. Opieki nad Dzieckiem i Rodzin¹ Dziecko poznaje nowe œrodowisko i Promyk. Placówka mieœci siê przy ul. nowych ludzi i w ten sposób wzbogaca Jana Paw³a II/10 obok Domu Pomocy swoj¹ wiedzê o œwiecie. Spo³ecznej. W naszej placówce By zostaæ rodzin¹ zaprzyjaÿnion¹ przebywa 30 dzieci w wiêkszoœci z wystarczy zwróciæ siê do S¹du Powiatu janowskiego od 1 roku do 20 Rejonowego z podaniem, e pragnie siê roku ycia. zostaæ rodzin¹ zaprzyjaÿnion¹ i Wielofunkcyjna Placówka Opieki nad uzasadniæ swoj¹ decyzjê. Liczymy na Dzieckiem i Rodzin¹ POSZUKUJE to, e znajd¹ siê osoby, które bêd¹ rodzin zaprzyjaÿnionych. S¹ to chcia³y podzieliæ siê sercem z naszymi ro dz in y, kt ór e ut rz ym uj ¹ st a³ y, dzieæmi, zaprosiæ do siebie w dni wolne systematyczny kontakt z dzieckiem od nauki, pomóc w odrobieniu lekcji przebywaj¹cym w placówce. Rodziny czy zabraæ na spacer lub wycieczkê zaprzyjaÿnione mog¹ odwiedzaæ dzieci krajoznawcz¹. Konkretnych informacji w placówce oraz zapraszaæ je do siebie udziela dyrektor i pracownicy na weekendy i œwiêta. Interesuj¹ siê Wielofunkcyjnej Placówki Opieki nad rozwojem dziecka, jeœli mog¹ Dzieckiem i Rodzin¹ Promyk w uzupe³niaj¹ braki w jego wyposa eniu, Janowie Lubelskim ulica Jana Paw³a II otaczaj¹ go ciep³em rodzinnym, daj¹ 10 codziennie w godzinach od 8. do uczucie bliskoœci i serdecznoœci Wszystkich, którym nie jest W kontakcie z rodzin¹ zaprzyjaÿnion¹ obojêtny los dzieci a czuj¹ potrzebê dziecko ma szansê i mo liwoœæ daæ coœ podzielenia siê swoim sercem z z si eb ie, ra ze m ze ws zy st ki mi innymi, prosimy o kontakt osobisty lub prze ywaæ radoœæ i smutek, ma szansê telefoniczny nr tel poczuæ siê potrzebne i kochane. Dyrektor Placówki Promyk Ponadto uczy siê ycia rodzinnego a Lucyna Czarna Zapowiedzi imprez kulturalnych r. Powiatowy Przegl¹d god³em (pseudonimem). Kolêd i Pastora³ek Hej kolêda, 7.W nades³anej korespondencji w kolêda. Przegl¹d adresowany jest do osobnej kopercie opatrzonej takim dzieci i m³odzie y szkolnej. Miejsce samym god³em jak praca konkursowa, p r z e g l ¹ d u J O K w J a n o w i e nale y podaæ nastêpuj¹ce dane: nazwisko Lubelskim. i imiê, dok³adny adres, nr telefonu. 8.Organizatorzy nie zwracaj¹ Konkurs Jednego Wiersza, nades³anych prac. organizatorami s¹ JOK i Starostwo Termin nadsy³ania prac up³ywa 31 Powiatowe w Janowie Lub. stycznia 26r. Og³oszenie wyników i Zasady uczestnictwa: wrêczenie nagród nast¹pi w marcu 26r. 1.Konkurs adresowany jest do Uczestnicy zostan¹ poinformowani o doros³ych i m³odzie y od 15 roku terminie spotkania. Nagrodzone teksty ycia. publikowane bêd¹ w lokalnej prasie. 2.W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ poeci niezrzeszeni oraz debiutanci z 51 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski powiatu janowskiego. OKR jest impreza otwart¹ dla m³odzie y 3.Tematyka wierszy jest dowolna. ponadgimnazjalnej i doros³ych. 4.Do konkursu mo na zg³osiæ tylko Prowadzony jest w formie 4 turniejów: jeden wiersz nigdzie nie publikowany turniej recytatorski, turniej poezji i wczeœniej nienagradzany. œpiewanej, turniej teatrów jednego aktora 5.Prace konkursowe (wy³¹cznie i wywiedzione ze s³owa. maszynopisy w 2 egzemplarzach) Turniej powiatowy odbêdzie siê 22 marca nale y przes³aæ na adres: Janowski 26 r. o godz. 10. w Sali kameralnej Oœrodek Kultury ul. Jana Paw³a II 3, Janowskiego Oœrodka Kultury Janów Lubelski z dopiskiem Zg³oszenia przyjmujemy najpóÿniej do na kopercie Konkurs Jednego 14 marca 26 r. informacji o Konkursie Wiersza. udziela p. El bieta Reszka. 6.Wiersze winny byæ opatrzone 6.

7 Flirt ze Stasiem Najlepszy wstêp do tego artyku³u mogê jeszcze zapewniæ, e tutaj nie stanowiæ bêdzie stare porzekad³o, e licz¹ siê nazwiska i pochodzenie, a nie taki diabe³ straszny, jak go tylko wiedza i umiejêtnoœci. Kolejn¹ maluj¹. Gdy zaczyna³am naukê w fikcj¹ jest przekonanie o koniecznoœci lubelskim liceum, by³am pe³na obaw. ci¹g³ego korzystania z podrêczników Nie wiedzia³am czy sobie poradzê z akademickich, aby otrzymaæ lepsz¹ nauk¹, jak siê odnajdê w swojej nowej ocenê. Wprawdzie program jest klasie, jakie bêd¹ moje relacje z rozszerzony, ale notatki z lekcji i nauczycielami. Wszystkie te uwa ne s³uchanie profesorów, w¹tpliwoœci nie powsta³y samoistnie w dostarcza odpowiednio du ej dawki mojej g³owie. Wp³ynê³y na to ró ne wiedzy. Nauczyciele w Staszicu uwagi wszystkich yczliwych, naprawdê potrafi¹ przekazaæ mnóstwo którzy oczywiœcie swoj¹ wiedzê informacji, których nie znajdziemy w czerpali od znajomych s¹siadki, którzy podrêcznikach. znali kogoœ kto rozmawia³ z itd. MIT TRZECI: Niski poziom nauczania Oczywiœcie nie bêdê twierdziæ, e od w Janowie w stosunku do gimnazjów razu we wszystko uwierzy³am, ale l u b e l s k i c h. P o u k o ñ c z e n i u nawet najwiêksza bzdura powtarzana janowskiego gimnazjum w nowej ustawicznie, mo e siê przerodziæ w szkole nie mam braków w wiedzy ani w obowi¹zuj¹c¹ prawdê. Mimo wszystko obyciu i powodów do frustracji czy zaryzykowa³am i w tym wypadku w s t y d u i s k r ê p o w a n i a. ryzyko siê op³aci³o. Osobiœcie bardzo Umiejêtnoœciami nie ustêpujê swoim ceniê i chwalê sobie naukê w I LO im. k o l e g o m, j e s t e m d l a n i c h St. Staszica w Lublinie i zachêcam r ó w n o r z ê d n y m p a r t n e r e m w wszystkich zdolnych janowskich dyskusjach, rozwi¹zywaniu zadañ i g i m n a z j a l i s t ó w r ó w n i e d o pracy na lekcjach. Nie muszê te kontynuowania dalszej edukacji w korzystaæ z adnych dodatkowych, renomowanych szko³ach. Nie chcê byæ uzupe³niaj¹cych zajêæ czy korepetycji. go³os³own¹ i do obalenia kilku mitów Je eli ktoœ w tym gimnazjum pracowa³ pos³u ê siê przyk³adem Staszica. uczciwie przez trzy lata nie bêdzie mia³ MIT PIERWSZY: Jesteœ spoza Lublina problemów z kontynuowaniem wiêc jesteœ gorszy. Przyznam, e w tym edukacji w renomowanych liceach. p r z y p a d k u m o j e p o z y t y w n e MIT CZWARTY: W takiej szkole trwa zaskoczenie by³o najwiêksze. Przez tylko nauka, a w³aœciwie ci¹g³e niemal pó³ roku nauki ani razu nie kucie. Nauka jest bardzo wa na, ale spotka³am siê z jak¹œ negatywn¹ opini¹ to nie wszystko. Szko³a umo liwia zwi¹zan¹ z moim miejscem tak e wszechstronny rozwój i zamieszkania. Nikt te nie twierdzi³, e realizacjê swoich indywidualnych na prowincji wszystkie gimnazja maj¹ uzdolnieñ, istnieje wiele kó³ gorszy poziom nauczania, e tamtejsi zainteresowañ, organizowane s¹ uczniowie dostaj¹ pozytywne oceny wyk³ady i pokazy naukowe, spotkania przy mniejszym nak³adzie pracy. ze znanymi ludÿmi naszego regionu, Ka dy z nas zaczyna³ naukê z czystym wyjœcia na koncerty i wystêpy kontem i na dobr¹ opiniê musia³ teatralne, wyjazdy i szereg innych zapracowaæ. Je eli chodzi o sam Janów atrakcji. Szko³a przygotowuje nie tylko Lub. to dotar³y do mnie tylko do zdania matury, ale uczy wielu rzeczy pozytywne opinie i oceny. Okaza³o siê, p r z y d a t n y c h w d o r o s ³ y m e czêœæ moich kolegów spêdza³a tu odpowiedzialnym yciu i to naprawdê wa ka cj e, a ro dz in y ni ek tó ry ch siê czuje. Ja np. uczê siê a czterech pochodz¹ z tych okolic. Moi koledzy jêzyków obcych. W tym liceum panuje byli ciekawi jak siê tutaj mieszka i przyjazna atmosfera, nikt nikogo nie wszyscy wspominali nasz piêkny poni a, ka dy ma prawo do wyra ania zalew. By³am naprawdê mile swojej indywidualnoœci, nawet zaskoczona. strojem. Zostaliœmy przywitani bardzo MIT DRUGI: Rozpiêtoœæ skali ocen. serdecznie, gratulowano nam dostania Niektórzy dobrze poinformowani, siê do najlepszego liceum w regionie. akurat na przyk³adzie tego liceum Nie krytykowano naszych braków w twierdzili, e tutaj oceny mog¹ wykszta³ceniu, ale podkreœlono, e oscylowaæ tylko miêdzy 1 a 3. Ju jesteœmy najlepszymi spoœród wielu, pierwszego dnia dowiedzia³am siê, e którzy chcieli siê uczyæ w tej szkole, e bêdziemy oceniani jednak w pe³nej bardzo na nas licz¹ i e bêdziemy t¹ skali czyli 1-6, a w póÿniejszych dobr¹ passê szko³y kontynuowaæ. tygodniach przekona³am siê osobiœcie, Zawsze i wszyscy motywowali nas e nie by³y to tylko go³os³owne pozytywnie nawet tym, e bêdziemy s t w i e r d z e n i a n a p o t r z e b y czêœci¹ ponad czterystuletniej historii zestresowanych pierwszaków. Chcê szko³y. Ka demu, kto chcia³by siê podkreœliæ, e zdobywanie bardzo przekonaæ na w³asnej skórze o urokach dobrych ocen jest mo liwe, wystarczy nauki w renomowanej szkole, rzetelna praca i zaanga owanie. W powtarzam, e nie ma siê czego baæ. szkole wyraÿnie postawiono na Nie taki diabe³ straszny, mo e kr ea ty wn oœ æ, od po wi ed zi al no œæ, nawet oka e siê przyjemniejszy od samodzielnoœæ i twórcz¹ pracê. Ze swojskiego podwórka. swoich dotychczasowych doœwiadczeñ Natalia Maksanty OG OSZENIE DROBNE Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przy stacji paliwowej w Modliborzycach o powierzchni 82 ary, tel XIV Fina³ WOŒP w Janowie Podczas XIV fina³u Wielkiej Orkiestry DILER, ZIEMIA KANAAN, THE Œwi¹tecznej Pomocy, w mieœcie i PRESSJA oraz zespo³y z Janowskiego gminie Janów Lubelski zebrano 5 785, O œ r o d k a K u l t u r y. P o m i ê d z y 87 z³. W zbiórkê w³¹czy³o siê oko³o 20 koncertami odbywa³y siê licytacje wolontariuszy - uczniów ze wszystkich fa nt ów. Po za ko ñc ze ni u cz êœ ci janowskich szkó³, którzy kwestowali koncertowej uczestnicy fina³u przeszli pod opiek¹ nauczycieli, rodziców i na œwiate³ko do nieba - przepiêkny harcerzy. Na potrzeby akcji powo³any pokaz sztucznych ogni. Koordynator zosta³ jeden sztab organizacyjny, akcji El bieta Reszka podkreœla, e którego szefow¹ by³a El bieta Reszka, tegoroczny fina³ przebiega³ niezwykle pracownik Janowskiego Oœrodka spokojnie. By³ dobrze zorganizowany i Kultury. Cenne nagrody w loterii odbywa³ siê, jak zawsze, w fantowej ufundowane zosta³y przez fantastycznej atmosferze. lokalne zak³ady pracy, firmy i osoby Od organizatorów: W imieniu ca³ego prywatne. Od godz. 16., w sztabu organizacyjnego i Jurka Ja no ws ki m O œr od ku Ku lt ur y Owsiaka serdecznie dziêkujemy rozpoczê³y siê koncerty muzyczne. wo lo nt ar iu sz om, orga ni za to ro m, Program prowadzi³ ukasz Drewniak, nauczycielom, rodzicom i wszystkim dyrektor JOK. W koncertach wyst¹pi³y ludziom dobrej woli. nastêpuj¹ce zespo³y: MOSAD, Ac Co z tymi... psami? Polska jest krajem, w którym liczba ka dy w³aœciciel czworonoga musi posiadanych psów nale y do jednych z uiœciæ op³atê w Urzêdzie Miejskim. najwy szych w Europie. Niestety, Praktycznie zale y to od jego dobrej wci¹ nie jest uporz¹dkowana kwestia woli, gdy nie ma mocy prawnej, by prawnej odpowiedzialnoœci za wyegzekwowaæ ten podatek. W posiadanie czworonoga i obowi¹zków poszczególnych gminach ustala siê w³aœciciela. Powoduje to, szczególnie listê osób, które nie musz¹ p³aciæ za w miastach, szereg problemów. swojego czworonoga. Zwolnieni z Wyprowadzanie psów na spacer podatku mog¹ byæ przyk³adowo nastrêcza trudnoœci wiêkszoœci w³aœciciele psów, bêd¹cych pomoc¹ mieszkañców janowskich osiedli. Przy dla osób niepe³nosprawnych; osoby niektórych blokach obowi¹zuje zakaz powy ej 65 roku ycia, które prowadz¹ wyprowadzania psów. Wytyczne z samodzielnie gospodarstwo domowe; urzêdu dla w³aœcicieli psów s¹ jasne: w³aœciciele psów utrzymywanych w pies ma byæ w kagañcu, prowadzony na celu pilnowania gospodarstwa rolnego. smyczy. Wiele psów biega samopas, a Ka da gmina ustala te indywidualnie kagañca w ogóle siê nie uœwiadczy. - wysokoœæ tego podatku. W Janowie Pies jest psem, mo e w ka dej chwili Lubelskim jest to 20 z³, ale ju w ugryÿæ. A tu przecie biegaj¹ dzieci - Modliborzycach za posiadanie jednego twierdzi jeden z mieszkañców osiedla psa trzeba zap³aciæ 12 z³. Ten podatek przy ul. Wi ejskiej. S³owa te to jednak prawna fikcja. W niektórych potwierdzaj¹ funkcjonariusze Stra y gminach jego œci¹galnoœæ nie Miejskiej. Psy musz¹ byæ na smyczy i przekracza 10 %. Tak wiêc psi w kagañcu. Niestety, niektórzy problem w miastach, w tym równie i w³aœciciele psów uparcie nie chc¹ n a s z y m, i s t n i e j e n a d a l. dostosowaæ siê do obowi¹zuj¹cych Zanieczyszczone przez psy trawniki, zasad. Z regu³y na pocz¹tku pouczamy. s k w e r y i p l a c e s k u t e c z n i e Chyba, e ktoœ notorycznie ³amie uniemo liwiaj¹ swobodne spacery, a przepisy. Karzemy wówczas, gdy dzieciom zabawê. Wa³êsaj¹ce siê, z³apany na gor¹cym uczynku bezpañskie psy zagra aj¹ w³aœciciel nie dostosowuje siê do bezpieczeñstwu zarówno starszych jak naszych zaleceñ. Innym problemem, z i m³odszych mieszkañców. Faktem którym boryka siê Urz¹d Miejski jest jest, e sytuacja ta jest wynikiem braku egzekwowanie od w³aœcicieli psów o d p o w i e d n i c h r o z w i ¹ z a ñ nale nego podatku. Ustawa nakazuje, systemowych. Czy zmieni siê to w by w³aœciciele psa p³acili roczny najbli szej przysz³oœci? Mo e czas podatek za jego posiadanie. poka e. Teoretycznie do 31 maja danego roku Ac 7.

8 Spotkanie Wigilijne O Gwiazdo Betlejemska Dziel¹c siê op³atkiem sk³adaliœmy zaœwieæ na niebie mym sobie nawzajem pe³ne serdecznoœci Tak szukam Ciê wœród nocy, yczenia. Dla wielu z obecnych na têskniê za œwiat³em Twym Wigilii by³ to jedyny wieczór spêdzony w ciep³ej i niepowtarzalnej atmosferze, W dniu 20 grudnia 25 r. w Œwietlicy której niejednokrotnie brakuje w Œ r o d o w i s k o w e j S t o k r o t k a rodzinnych ogniskach, wieczór gdzie dzia³aj¹cej przy Oœrodku Pomocy wprost na serce sp³ywa dobroæ innych Spo³ecznej w Janowie Lubelskim ludzi topi¹c urazy naszych serc. odby³o siê spotkanie wigilijne. Na ten Dziêkuj¹c ludziom dobrej woli s z c z e g ó l n y w i e c z ó r d z i e c i zape³nia siê puste miejsce przy stole, bo p r z y g o t o w a ³ y i n s c e n i z a c j ê nikt tego wieczoru byæ samotnym nie bo o na ro dz en io w¹, pr zy bl i aj ¹c mo e. Do³¹czaj¹c do yczeñ dzieci, wszystkim zgromadzonym tradycjê yczmy sobie: obchodów Œwi¹t Bo ego Narodzenia Weso³ych Œwi¹t! Spotkania z wyborcami - podstaw¹ podejmowania interwencji i inicjatyw W dniu 27 grudnia 25 roku o godz. samorz¹dowcy poruszyli kwestie 9. w Urzêdzie Miejskim odby³o siê zwi¹zane z szansami i zagro eniami, spotkanie Pos³a na Sejm RP Jerzego jakie rysuj¹ siê przed polskim biznesem Bieleckiego z wójtami powiatu w unijnej rzeczywistoœci. Poruszono janowskiego a tak e starost¹ ta k e p ro bl em be zr ob oc ia. janowskim i burmistrzem Janowa Stwierdzono, i konieczne jest podjêcie Lubelskiego zaœ o godz.14 w Domu dzia³añ na rzecz ograniczenia skali Nauczyciela w Janowie Lubelskim bezrobocia poprzez: stymulowanie m i a ³ o m i e j s c e s p o t k a n i e z czynników wzrostu gospodarczego, przedsiêbiorcami i przedstawicielami który poci¹gnie za sob¹ powstanie jednostek samorz¹du terytorialnego nowych miejsc pracy, zw³aszcza na powiatu janowskiego. Obydwa terenach dotkniêtych bezrobociem spotkania zorganizowane zosta³y z s t r u k t u r a l n y m. J a n o w s c y inicjatywy pos³a na Sejm RP Jerzego przedsiêbiorcy opowiadali siê za Bieleckiego Wœród uczestników tego z m n i e j s z e n i e m o b c i ¹ e ñ spotkania znaleÿli siê m.in.: Mariola podatkowych, popieraj¹c propozycjê Surtel (DPS), Anna Œmit (PCPR), wprowadzenia podatku liniowego oraz Gra yna ysiak (Lubelska Fundacja ujednolicenia na jednym poziomie Rozwoju), Antoni Florczak (FHU ob ci ¹ eñ ws zy st ki ch po da tk ów F L O R C Z A K ), J a n C i u p a k dochodowych i VAT-u. Proponowali (JANEX), Witold KuŸnicki (Zarz¹d równie wdro en ie optyma lnej Dróg Powiatowych), Cezary Jasiñski de re gu la cj i go sp od ar ki po pr ze z (PGKiM), Andrzej Wolan (ARiMR), zmniejszenie iloœci przepisów Roman Kaproñ (SPZZOZ), Stefan reguluj¹cych w Polsce otoczenie Kulak (ZUS), Jan Œwiderski (PRDM), gospodarcze. Pose³ Bielecki w obydwu Benedykt Stachyra ( Powiatowa Stra swoich wyst¹pieniach stwierdzi³, i Po arna), Bogumi³ Polikarski aktywna wspó³praca z samorz¹dami i (Powiatowa Komenda Policji), Sergio przedsiêbiorcami oraz regularne Azzini (Water Fashion Sp. z o.o.), spotkania z wyborcami, to Ÿród³a Wiktor Niedzia³ek (Browar Janów wiedzy pos³a o tym, co wa ne, to Lubelski), Zbigniew Woœ (DERPAL), p o d s t a w a d o p o d e j m o w a n i a Andrzej Bondyra (Fabryka Maszyn), interwencji i inicjatyw w zakresie Marek Winiarczyk (IN BUD), Tomasz proponowania nowych rozwi¹zañ Kaproñ (Powiatowy Urz¹d Pracy) i in. prawnych. Podczas tych spotkañ przedsiêbiorcy i ac Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim prosi wszystkich zainteresowanych: urzêdy, instytucje, szko³y, oœrodki pomocy spo³ecznej, organizacje, stowarzyszenia oraz osoby indywidualne zaanga owane w problematykê niepe³nosprawnoœci mieszkañców powiatu janowskiego o aktywne w³¹czenie siê do procesu tworzenia POWIATOWEGO PROGRAMU DZIA AÑ NA RZECZ OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH W POWIECIE JANOWSKIM NA LATA Prosimy o pisemne zg³aszanie propozycji zadañ oraz sposobów ich realizacji, które chcieliby Pañstwo zamieœciæ w projekcie programu. Wstêpny projekt programu udostêpniamy do wgl¹du w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 37, w pok. nr 8, w godzinach pracy Centrum. oraz zachêci³y do wspólnego A z gwiazdk¹ kolêdowania. Do wspólnej kolacji pod œwieczek ³un¹ jasn¹ zasiedli przedstawiciele w³adz miasta yczcie sobie - jak najwiêcej Janowa Lubelskiego, Urzêdu Zwyk³ego ludzkiego szczêœcia Wojewódzkiego w Lublinie, Proboszczowie obu parafii, rodzicie Ma³gorzata Gajewska dzieci oraz pracownicy Oœrodka. 8. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Janowie Lubelskim otrzyma³a sprzêt komputerowy w ramach projektu MEiN Wyposa anie Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w specjalistyczny sprzêt wraz z oprogramowaniem. Finansowanie zakupu sprzêtu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego wykorzystywanego w tutejszej poradni zosta³o dokonane w ramach programu wspó³finansowanego za œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz publicznych œrodków krajowych. Komputery bêd¹ wykorzystywane do pracy psychologiczno pedagogiczno - logopedycznej z dzieæmi tj. terapii, diagnozy oraz prowadzenia dokumentacji z tym zwi¹zanej. Jaros³aw Lenart

9 Dzikie wysypiska problemem gminy? W³adze gminy Janów Lubelski to problem, z którym od lat zmagaj¹ siê i wiêkszoœæ jej mieszkañców staraj¹ siê s³u by porz¹dkowe nie tylko w naszym prowadziæ w³aœciw¹ gospodarkê mieœcie. Utrzymanie czystoœci na odpadami. Jednak na terenie gminy terenie bêd¹cym w³asnoœci¹ gminy, wci¹ pojawiaj¹ siê nowe dzikie zgodnie z liter¹ prawa, spoczywa na jej wysypiska œmieci. Chyba najwy szy w³adzach. Gmina prowadzi segregacjê czas, by zainteresowaæ siê bli ej tymi odpadów, posiada równie nowoczesne ekologicznymi chuliganami, którzy wysypisko. Jak siê okazuje, to nie bezkarnie zatruwaj¹ nasze œrodowisko wystarcza. Ludziom brakuje kultury i naturalne. A prosi siê o wyci¹gniêcie nadal œmiec¹, a przecie wystarczy konsekwencji wobec winnych tego tylko w odpowiednim czasie wystawiæ stanu rzeczy. A sprawców chyba nie worki z odpadami przed dom, aby trzeba szukaæ daleko od tych dzikich st am t¹ d zo st a³ y za br an e pr ze z wysypisk. Przemieszczaj¹c siê odpowiednie s³u by porz¹dkowe. dr og am i na sz ej gm in y, ma si ê Œmieci trafiaj¹ czêsto do lasów lub w œ w i a d o m o œ æ w i d o k u dos³ownie przypadkowe miejsca. Co zanieczyszczonych rowów i poboczy. prawda jest to najtañszy sposób N a j w i ê c e j j e s t p o r z u c o n y c h, pozbycia siê œmieci dla cz³owieka, ale p o j e d y n c z y c h s z k l a n y c h i nale y zdaæ sobie sprawê, e kiedy plastikowych butelek, metalowych wywozi siê œmieci do lasów czy tworzy puszek po napojach, zape³nionych siê dzikie wysypiska to nara a siê o d p a d a m i w o r k ó w, s t ³ u c z e k gminê na powa ne wydatki zwi¹zane z fajansowych, szk³a, gruzu, popio³u a ich usuniêciem. Nale y mieæ nawet opon samochodowych. œwiadomoœæ, e te œrodki mog³yby byæ Mieszkañcy bez opamiêtania wywo ¹ przeznaczone na inne istotne dla gminy wszystko co w gospodarstwie inwestycje. Nie ma potrzeby i domowym sta³o siê bezu ytecznym. uzasadnienia tworzenia nielegalnych Pocz¹wszy od wersalek, lodówek, w y s y p i s k. Ta k i m n a g a n n y m pralek, opon, szklanych butelek, gruzu, postêpowaniem czynimy wiele z³a be to nu po ws ze lk ie go ro dz aj u sobie, rodzinie, mieszkañcom oraz opakowania z plastiku i wiele innych. przyrodzie. Poza tym, takim Worki z odpadami s³u by komunalne postêpowaniem ³amiemy przepisy o zn aj du j¹ na ul ic ac h, lo ka to rz y ochronie przyrody i szereg innych, spó³dzielni skar ¹ siê, e do które mog¹ naraziæ nas na przykre o s i e d l o w y c h k o n t e n e r ó w, z a konsekwencje karne. Miejmy tylko opró nianie których p³ac¹ s¹ nadziejê, e stró e porz¹dku podrzucane œmieci z innych posesji i publicznego najprawdopodobniej osiedli (np. kontenery przy ul. potrafi¹ zadzia³aæ z zaskoczenia. Wiejskiej). Dzikie wysypiska œmieci, ac Nowe pracownie komputerowe w ZSR w Potoczku Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Potoczku studenci AR maj¹cy zajêcia w naszej otrzyma³ w grudniu 25 r. dwie szkole. pracownie komputerowe. Obydwie z O d p o n a d r o k u w p o k o j u projektów wspó³finansowanych przez nauczycielskim jest dla nauczycieli Uniê Europejsk¹. Wn iosek o dostêpny komputer. Nasza szko³a pracowniê, której dostawê, instalacjê i korzysta z szerokopasmowego dostêpu integracjê zakoñczono 7 XII 25 r. do internetu, który dostêpny jest na z³o ono wiosn¹ 24 r. wszystkich komputerach w szkole. Oczekiwanie trwa³o, wiêc bardzo Nasza szko³a posiada³a jedn¹ d³ugo. 6 wrzeœnia 25 r. nasza szko³a pracowniê, która powsta³a w 1993 r. z³o y³a wniosek o kolejn¹ pracowniê i dz iê ki wy da tn ej po mo cy Ra dy ju w miesi¹cu grudniu by³a Rodziców. PóŸniejsze utrzymanie tej zainstalowana sieæ komputerowa i pracowni, aby by³a na czasie dostarczony sprzêt do tej pracowni w kosztowa³o du o wysi³ku gdy jak tej chwili oczekujemy na integracjê tej wszyscy wiedz¹ komputery starzej¹ siê pracowni (jak czytelnicy bêd¹ czytaæ bardzo szybko. Odbywa³o siê to z ten tekst pracownia bêdzie j u funduszy szko³y jak i w pewnych zainstalowana). okresach przy znacznym wsparciu Ka da pracownia sk³ada siê z ARiMR. serwera, 15 komputerów do pracowni, Pracownie jak ju zaznaczy³em na 4 k o m p u t e r ó w d o c e n t r u m wstêpie s¹ wspó³finansowane przez multimedialnego, 2 drukarek Uniê Europejsk¹ (EFS) jak i nasz rz¹d. sieciowych, 2 skanerów, komputera Szko³a we w³asnym zakresie musia³a p r z e n o œ n e g o i p r o j e k t o r a przygotowaæ pomieszczenia wraz z multimedialnego; monitory w obydwu odpowiedni¹ instalacj¹ elektryczn¹, pracowniach to monitory LCD o przeszkoliæ zgodnie z wymogami przek¹tnej ekranu 17''. nauczycieli. Centrum multimedialne, które Wydaje siê ze sprzêt, który szko³a mieœci siê w bibliotece w tej chwili jest p o z y s k a ³ a p o z w o l i n a p e ³ n e w y p o s a o n e w 4 z e s t a w y zaspokojenie potrzeb w tej dziedzinie komputerowe a po integracji drugiej na najbli szy okres. pracowni bêdzie wyposa one w 8 zestawów. Z komputerów korzystaj¹ Andrzej Olszyñski uczniowie naszej szko³y, nauczyciele, Biuro Poselsko-Senatorskie ju dzia³a We wtorek 20 grudnia 25r. odby³o siê kanonik J. Sobczak. G³os zabierali uroczyste otwarcie Biura Poselsko- równie pozostali zaproszeni goœcie. Senatorskiego Pos³a na Sejm RP Przemówienie wyg³osi³ tak e pose³ Jerzego Bieleckiego i Senatora RP J e r z y B i e l e c k i. M ó w i ³ o Krzysztofa Cugowskiego w Janowie funkcjonowaniu i pracy w lokalu. Lubelskim. W spotkaniu wziêli udzia³: Zapowiedzia³, e bêdzie odbywa³ Pose³ na Sejm RP Jerzy Bielecki, ks. cotygodniowe dy ury. Prowadzenie infu³at Edward Markiewicz z parafii biura poselskiego jest oczywist¹ pw. Œw. Jana Chrzciciela, ks. kanonik konsekwencj¹ sukcesu wyborczego i Jan Sobczak z parafii pw. Œw. Jadwigi, uzyskania poselskiego mandatu. Œciœle W-ce Wojewoda Lubelski p. Jaros³aw wi¹ e siê z zadaniami pos³a w okrêgu. Zdrojkowski, Burmistrz Janowa Praca pos³a to nie tylko Sejm, to tak e Lubelskiego p. Krzysztof Ko³tyœ, poznawanie problemów, bol¹czek i Starosta Powiatu Janowskiego p. oczekiwañ spo³ecznoœci lokalnej oraz Boles³aw Gzik, asystent pos³anki odpowiednia na nie reakcja - El biety Kruk p. Micha³ Mulawa, stwierdzi³ podczas uroczystoœci pose³ asystenci senatorów: Krzysztofa Bielecki. Na bie ¹co bêd¹ udzielane Cugowskiego p. Piotr Szczepanik, porady prawne. Korzystaj¹c z okazji, Jerzego Chróœcikowskiego p. Joanna z³o y³ wszystkim przyby³ym yczenia J a b ³ o ñ s k a, p r z e d s t a w i c i e l e, Bo onarodzeniowe. Biuro Poselskope³nomocnicy i cz³onkowie Prawa i Senatorskie mieœci siê w Janowie Sprawiedliwoœci województwa Lubelskim przy ul. Sukienniczej 26. lubelskiego w osobach: Henryka Dyrektorem Biura jest p. Andrzej L e s z k a a c k a, A n d r z e j a Wojtan. Czynne jest codziennie od Majkowskiego, Kazimierza Mareczko, poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od Redaktor Gazety Janowskiej p. Jan , tel. (015) Pose³ Machulak, Dyrektor Biura Poselskiego Jerzy Bielecki przyjmuje interesantów p. Andrzej Wojtan oraz asystent pos³a w ka dy poniedzia³ek od godz. 9. do Jerzego Bieleckiego p. Mariusz 12.. Zadaniem Biura bêdzie Kamiñski. Otwarcie rozpoczêto od informowanie mieszkañców powiatu poœwiêcenia lokalu przez ks. infu³ata E. ja no ws ki eg o o fu nk cj on ow an iu Markiewicza. Duchowny wyrazi³ instytucji unijnych i mo liwoœciach, zadowolenie z powodu otwarcia biura. jakie niesie za sob¹ nasze cz³onkostwo Podczas swojego wyst¹pienia w Unii Europejskiej. Biuro bêdzie te podkreœla³, i lokal ten bêdzie ostoj¹ ws pó ³p ra co wa ³o z in st yt uc ja mi dla obywateli, w szczególnoœci zaœ edukacyjnymi i org anizacjami mieszkañców Ziemi Janowskiej. pozarz¹dowymi powiatu janowskiego. Podobn¹ opiniê wyrazi³ równie ks. Ac 9.

10 Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego Przygotowywanie Planów Rozwoju -Wymiana okien w budynku hotelu w -Modernizacja oraz zakup nowych naprawa elewacji na budynku w Lokalnego przez samorz¹dy lokalne DPS, urz¹dzeñ medycznych. którym siê mieszcz¹: spawalnia, je st ko ni ec zn e w pr zy pa dk u -Zakup urz¹dzenia do utylizacji Projekty, dla których z³o ono stolarnia, gara, realizowania inwestycji ze œrodków pieluch jednorazowego u ytku dla wniosek o dofinansowanie: -Naprawa konstrukcji dachu stodo³y w unijnych. Dlatego te 9 czerwca 24 r. DPS, -Przebudowa drogi powiatowej nr ZSR w Potoczku, Rada Powiatu Janowskiego uchwali³a -Budowa fontanny i zagospodarowanie 2808L (42525) Janów Lubelski Tokary -Remont pokrycia dachowego gara y Program Rozwoju Lokalnego dla placu miedzy budynkami w DPS odcinek Godziszów Zdzi³owice, w gospodarstwie szkolnym w ZSR w Powiatu Janowskiego na lata 24- -Przebudowa zadaszenia wjazdowego -Te rmomodernizacja budynków Potoczku, 26. Plan Rozwoju Lokalnego ambulansów Szpitalnego Oddzia³u SPZZOZ, -Dokoñczenie budowy warsztatów formu³uje cele rozwojowe powiatu Ratownictwa, - Wy m i a n a d w ó c h d Ÿ w i g ó w szkolnych w ZSR w Potoczku, oraz wskazuje kierunki zaanga owania -Zakup sprzêtu komputerowego dla szpitalnych, -Naprawa elewacji oraz dachu na œrodków funduszy strukturalnych i SPZZOZ, -Zakup sprzêtu dla ratownictwa budynku szko³y w ZSR w Potoczku, œrodków w³asnych powiatu. -Utworzenie placówki opiekuñczo- medycznego. -Urz¹dzenie œwietlicy dziennego Aby proces wprowadzania w ycie wychowawczej typu socjalizacyjnego, Pozosta³e projekty planowane do pobytu dla ludzi samotnych z zewn¹trz planu przebiega³ sprawnie konieczna -Modernizacja Budynku Komendy realizacji: oraz o ywienie dzia³alnoœci jest okresowa ocena stopnia realizacji Po wi at ow ej Pa ñs tw ow ej St ra y - P r z e b u d o w a d r o g i n r wo lo nt ar ia tu w D om u P om oc y dzia³añ zapisanych w planie. Pierwsza Po arnej, L(42544)Dzwola Goraj, Spo³ecznej, pe³na aktualizacja planu odby³a siê w -Modernizacja Budynku Starostwa -Przebudowa drogi nr 1305L(42537) - O r g a n i z o w a n i e t u r n u s ó w okresie od 15 paÿdziernika 25 do 28 Powiatowego, Dê bi na Bo a Wol a- St ud zi an ki - rehabilitacyjnych dla dzieci i doros³ych grudnia 25. Zebrano od jednostek -Opracowanie œcie ki edukacyjnej Wêglinek-Batorz, z mo liwoœci¹ œwiadczenia us³ug organizacyjnych powiatu informacje n a s t a w i o n e j n a r o z w ó j -Remont mostu w m. Krzemieñ II rehabilitacyjnych w DPS, na temat stopnia realizacji projektów przedsiêbiorczoœci wœród m³odzie y w droga nr 1823L Krzemieñ-Flisy, -Instalacja sygnalizacji po arowej w zapisanych w pierwotnej wersji planu Zespole Szkó³ Zawodowych, -Przebudowa drogi nr 1805L(42584) budynku szpitala SPZZOZ, oraz wprowadzono do planu nowe -Aktywizacja zawodowa bezrobotnej B³a ek Aleksandrówka, -Modernizacja pralni szpitalnej, projekty. m³odzie y M³odzi na start, -Przebudowa drogi i mostu w m. - S i e æ k o m p u t e r o w a z Niniejsze zestawienie przedstawia -A kt yw iz ac ja za wo do wa os ób Malinie droga nr 1810L(42542) oprogramowaniem w SPZZOZ, podsumowanie stopnia realizacji d³ugotrwale bezrobotnych poprzez Krzemieñ Goraj, -Centrum Wolontariatu, projektów zapisanych w pierwotnej us³ugi doradztwa zawodowego i -Przebudowa drogi nr 1808L(42525) -Utworzenie oœrodka wsparcia dla osób wersji Planu Rozwoju Lokalnego szkolenia Partnerzy, Janów Lubelski- Zdzi³owice Tokary, niepe³nosprawnych, zrealizowanych w latach Program Równe szanse, -Przebudowa drogi nr 1816L(42575) -Utworzenie punktu informacyjnego Projekty podzielono na kilka kategorii: -Program Junior. ¹ ek Ordynacki -Momoty Dolne, dla mieszkañców powiatu janowskiego projekty zrealizowane, zrealizowane w Projekty zrealizowane w -Przebudowa drogi nr 1743 L(42518) oraz grup samopomocowych, zmienionym zakresie, projekty w zmienionym lub zmniejszonym Polichna- Huta Józefów Potok Stany, -Modernizacja budynku Powiatowego trakcie realizacji oraz takie, dla których zakresie: -Remont mostu w m. Momoty droga nr Centrum Pomocy Rodzinie, z³o ono w ostatnim okresie wniosek o -Remont budynku gospodarczego, Sali 1819 L Janów Lubelski- Harasiuki, -Powstanie Oœrodka Interwencji dofinansowanie projektu ze œrodków gimnastycznej oraz starej czêœci -Droga nr 1810 L(42542) Krzemieñ Kryzysowej z elementami poradnictwa zewnêtrznych(stan na dzieñ ). budynku szko³y w LO, Goraj m. Chrzanów, specjalistycznego, Chocia Plan Rozwoju Lokalnego nie -Adaptacja budynku internatu na cele -Droga nr 1808L (42525) Janów -Okrê ny szlak rowerowy dooko³a ob ej mu je ab so lu tn ie ws zy st ki ch dydaktyczne w Zespole Szkó³, Lubelski- Tokary m. Bia³a chodnik, Powiatu Janowskiego, in we st yc ji re al iz ow an yc h p rz ez -Konserwacja i naprawa ogrodzenia -Droga nr 1736 L(42532) Stró a -Utworzenie Powiatowego Centrum po wi at (n ie kt ór e pr ze ds iê wz iê ci a szkolnego w Zespole Szkó³ Rolniczych B³a ek- Batorz m. Samary, Informacji Turystycznej, inwestycyjne wykonywane s¹ poza w Potoczku, -Droga nr 1810 L(42542) Krzemieñ -Organizacja dzia³añ promuj¹cych planem), jednak e pozwala on - M o d e r n i z a c j a s y s t e m u Goraj, lokaln¹ przedsiêbiorczoœæ (np. spo³ecznoœci lokalnej w przybli eniu radiokomunikacyjnego ratownictwa -Droga nr 1812 L(42541) Wolica organizowanie konkursu Najlepszy poznaæ priorytety rozwojowe powiatu. medycznego w standardzie TETRA. Bilsko-Branew, Przedsiêbiorca, Firma Roku), Projekty zrealizowane: Projekty w trakcie realizacji: -II etap rozbudowy LO- segment -Wzbogacenie Gazety Janowskiej o Modernizacja poprzez przebudowê -Droga nr 1810 L(42525)Janów sportowy, dodatek reklamowy lokalnego drogi powiatowej Nr (1718L) Lubelski- Tokary - chodnik ul. Bialska, -Adaptacja poddasza na nowym biznesu, Trzydnik Potoczek, -Droga nr 1812 L(42541) Wolica- segmencie dydaktycznym w LO, -Opracowanie i wdro enie systemu -Droga nr 810L(42542)Krzemieñ- Bilsko Branew, -Dokoñczenie inwestycji rozpoczêtej - wzajemnej informacji na temat ulg i Goraj m. Chrzanów, -Utworzenie we wszystkich klasach ogrodzenie obiektów LO, preferencji stosowanych w gminach -Droga nr 1808L (42525) Janów p r a c o w n i a c h s t a n o w i s k - W y p o s a e n i e p r a c o w n i p o w i a t u j a n o w s k i e g o o r a z Lubelski- Zdzi³owice- Tokary m. Rataj ko mp ut er ow yc h z do st êp em do komputerowej, komputeryzacja LO, w y p r a c o w a n i e i p r z y j ê c i e - U t w o r z e n i e p r a c o w n i z a j ê æ Internetu, rozbudowa szkolnej sieci -Wymiana wyposa enia szkolnego LO, powiatowego systemu ulg i preferencji pr ak ty cz ny ch w Z es po le Sz kó ³ komputerowej w Zespole Szkó³ -Remont kuchni internackiej w Zespole inwestycyjnych, Zawodowych, Rolniczych w Potoczku, Szkó³ Zawodowych, -Wprowadzenie panelu poœwiêconego -Budowa hali sportowej przy Zespole -Remont gara y na samochody do -Budowa kot³owni z wymian¹ w y m o g o m u n i j n y m j a k o Szkó³ Rolniczych w Potoczku, nauki jazdy i ci¹gniki rolnicze w instalacji CO w Zespole S zkó³ obowi¹zkowego fragmentu ka dego -Wymiana Dachu w Domu Pomocy Zespole Szkó³ Rolniczych w Potoczku, Zawodowych, wydania Gazety Janowskiej. Spo³ecznej na budynku nr 3 i -Dostosowanie obiektów szpitalnych -B ud ow a s al i g im na st yc zn ej z sukcesywnie w budynkach 4,5,6, do obowi¹zuj¹cych wymogów, zapleczem w Zespole Szkó³, A.M.S. -Ocieplenie budynków 2-3 w Domu -Zakup i wyposa enie œrodków -Wymiana pokrycia dachu w Zespole Pomocy Spo³ecznej, transportu sanitarnego dla SPZZOZ, Szkó³ Rolniczych w Potoczku oraz OG OSZENIE DROBNE Kupiê mieszkanie w bloku o powierzchni do 40 metrów kwadratowych, parter ewentualnie pierwsze piêtro lub dom parterowy w Janowie Lubelskim lub okolicy. Kontakt tel lub OG OSZENIE DROBNE Lokal do wynajêcia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub biuro, 60 metrów kwadratowych, obok parkingu przy ul. Porytowego Wzgórza. Kontakt tel. (015) (wieczorem). 10. AUTO SERWIS Janów Lubelski, ul. Wa³owa 40 tel. 015/ KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA SAMOCHODÓW ELEKTRONIKA SILNIKA ABS/ASR IMMOBILIZER AIR BAG RESETOWANIE STANU WSKA NIKÓW KASOWANIE INSPEKCJI OLEJOWEJ NASTAWY PODSTWOWE KODOWANIE KLUCZYKÓW

11 Historyczna uroczystoœæ w BARCE w Janowie Lubelskim Moja si³a z was, P o s ¹ g p o œ w i e c i ³ J e g o BARKI s. Nadzieja Paszkowiak i B³ogos³awionej Matki Jozafaty, która moja si³a przez Chrystusa z was Ekscelencja ks. bp. Marian Zima³ek i Prezes Stowarzyszenia Nasz Dom, powsta³a jako duchowy owoc (Jan Pawe³ II do chorych) odczytana zosta³a Preambu³a Rady dzia³aj¹cego przy DPS Teresa Duda. Po nauczania Ojca Œwiêtego, aby 2 i 16 Powiatu w sprawie nadania imienia z³o eniu podpisów dokument ten zosta³ dnia ka dego miesi¹ca modliæ siê w Pragn¹c, aby nasz Dom by³ BARKA Dom Pomocy Spo³ecznej wmurowany przez ks. Biskupa w intencjach Koœcio³a Œwiêtego, bark¹ tak blisk¹ sercu Ojca Œwiêtego podest pos¹gu Papie a. Ojczyzny i BARKI. p³yn¹c¹ do jasno wyznaczonego celu, B³ogos³awi¹c Jego Ekscelencja Ks. Biskup wraz z ks. dr dziêki yczliwoœci Pasterza Diecezji powiedzia³: Niech mój g³os i moja Andrzejem odjechali do Sandomierza, Andrzeja Dziêgi i dobrej woli Rady rêka bêdzie przed³u eniem rêki i g³osu Powiatu Janowskiego od 1 wrzeœnia Ojca Œwiêtego, który tutaj zostaje w 25 r. otrzyma³ nazwê BARKA ty m zn ak u ze wn êt rz ny m, e by Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana wszystkim mieszkañcom i tym którzy Paw³a II. siê nimi opiekuj¹ w tym domu 16 grudnia 25 roku dzieñ BARKA, ka dego dnia z Domu Ojca papieski by³ œwiêtem BARKI. W tym B³ogos³awi³. w³aœnie dniu odby³a siê podnios³a i Po odœpiewaniu pieœni Barka, niecodzienna uroczystoœæ zwi¹zana z im. Jana Paw³a II, któr¹ uroczyœcie która sta³a siê hymnem Domu, oddaniem czci najwiêkszemu podpisali: dostojny goœæ ks. bp. Marian Dy re kt or s. Na dz ie ja za pr os i³ a Polakowi wszech czasów S³udze Zima³ek, ks. inf. Edmund Markiewicz, wszystkich goœci na drug¹ czêœæ pozostali goœcie opuœcili nasz Dom ale uroczystoœci. najwa niejsza postaæ Jana Paw³a W œwietlicy Pod œwierkami Wielkiego wpisa³a siê 16 grudnia Roku zosta³ zaprezentowany monta s³owno Pañskiego 25 w historie BARKI muzyczny W ho³dzie Ojcu Œwiêtemu DPS im. Jana Paw³a II. S³udze Bo emu Janowi Paw³owi Szybko zapadaj¹cy zmrok Wielkiemu oraz kilkuminutowa rozœwietla³y œwi¹teczne lampki na pantomima nawi¹zuj¹ca do drzewkach, p³on¹ce œwiat³o u stóp adwentowego oczekiwania na pos¹gu Ojca Œwiêtego k³ad³o siê przyjœcie Pana w wykonaniu m i e s z k a ñ c ó w i p r a c o w n i k ó w cieniem na góruj¹cy krzy, delikatnie BARKI. I chocia Jan Pawe³ II powiewa³y papieskie i narodowe flagi. odszed³ do Pana, jego duch, jego Uroczysta cisza w mroÿne zimowe nauczanie yje w nas: czêœciej siêgamy popo³udnie dÿwiêcza³a s³owami do jego wypowiedzi, które s¹ naszymi Barki : Dziœ wyjedziemy ju razem, drogowskazami. ³owiæ serca na morzach dusz ludzkich, a m i ¹ c s i ê O p ³ a t k i e m Twej prawdy nici¹ i s³owem ycia... Chlebem mi³oœci, ks. bp Marian z³o y³ Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Bo emu Janowi Paw³owi II poprzez ks. kanonik Jan Sobczak, ks. kapelan serdeczne yczenia bo onarodzeniowe podkreœlenie faktu, e pomys³odawc¹ poœwiêcenie jego pos¹gu. O godzinie Tadeusz Ocimek, w imieniu pos³a na i noworoczne w imieniu w³asnym i tak cennego i wielkiego Dzie³a by³a s w koœciele p.w. Œw. Królowej Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jerzego wszystkich biskupów diecezji. Nadzieja Paszkowiak Dyrektor Jadwigi odby³a siê uroczysta Msza Bieleckiego podpisa³ pe³nomocnik yczenia œwi¹teczne z³o yli równie BARKI, zaœ do realizacji tego Œwiêta koncelebrowana przez ks. bpa Andrzej Wojtan, Starosta Powiatu ks. Infu³at, s. Prowincjalna, s. Dyrektor przedsiêwziêcia w³¹czy³o siê sandomierskiego Mariana Zima³ka, ks. i wiceprezes Stowarzyszenia Nasz Stowarzyszenie Nasz D om inf. Edmunda Markiewicza i ks. dr Dom Waldemar Futa. dzia³aj¹ce przy DPS ponad pó³tora Andrzeja Rusaka. Po zakoñczonej Nastêpnie w dowód uznania dla roku, poprzez rozprowadzanie Eucharystii wszyscy wierni s. Nadziei Paszkowiak za 10 letni¹ cegie³ek, organizowanie zbiórek procesjonalnie przeszli na teren pracê na stanowisku Dyrektora DPS, pieniê nych, przygotowanie obiektu, a BARKI. Tu nast¹pi³o przeciêcie Starosta Powiatu podziêkowa³ tak e oprawy liturgicznej Eucharystii. wstêgi, ods³oniêcie pos¹gu Papie a, wrêczaj¹c wi¹zankê kwiatów i Serdecznie dziêkujemy wszystkim wykutego w wapieniu d³utem p. Jacka Nagrodê Starosty jednoczeœnie hojnym sponsorom, a tak e tym Osadczuka artysty z Ustrzyk Dolnych. informuj¹c, e od 1 stycznia 26 roku skromnym, którzy swoim wdowim Oczom zgromadzonych ukaza³a siê obowi¹zki dyrektora pe³niæ bêdzie Pani groszem przyczynili siê do postaæ ukochanego Ojca Œwiêtego ju Mariola Surtel. zrealizowania tak wspania³ego Dzie³a w podesz³ym wieku, schorowanego, Janowskiego Boles³aw Gzik, Siostra M o m e n t e m f i n a l n y m ufundowanie pos¹gu Jana Paw³a II. przytulaj¹cego krzy Chrystusa - Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr uroczystoœci by³o B³ogos³awieñstwo Bóg zap³aæ symbol cierpienia i Zmartwychwstania S³u ebnic NPM Zofia ebedowicz, ks. Biskupa dla mieszkañców z Grupy Teresa Duda - który towarzyszy³ mu ca³e ycie. Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ, Dyrektor Modlitewnej Jana Paw³a II im. Prezes Stowarzyszenia Nasz Dom 11.

12 Uchwa³a Nr XXVIII/239/05 wysokoœci z³ sk³ada siê : z³ zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 5 bud etu powiatu 26 r.), w Za³¹czniku Nr Rady Powiatu w Janowie Lubelskim planowane zaci¹gniêcie kredytu 5 4 (Limity wydatków na wieloletnie z dnia 28 grudnia 25 roku komercyjnego w kwocie z³ 1.Ustala siê plan przychodów gospodarstw programy inwestycyjne) oraz w -sp³ata rat udzielonej po yczki przez pomocniczych w ³¹cznej kwocie Za³¹czniku Nr 5 (Wykaz inwestycji w sprawie uchwalenia bud etu powiatu powiat SPZZOZ w Janowie Lubelskim w z³ oraz plan wydatków gospodarstw w powiatowych realizowanych w 26 roku na 26 rok kwocie 7.0 z³ kwocie z³ z g o d n i e z nie objêtych programami wieloletnimi) -sp³ata po yczki przez SPZZOZ w Za³¹cznikiem Nr 6. za wyj¹tkiem: -zaci¹gania zobowi¹zañ w Na podst. art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d i e oraz pkt Janowie Lubelskim w kwocie z³ 2.Ustala siê plan przychodów dochodów zakresie inwestycji i remontów o wartoœci 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o udzielonej przez powiat janowski w 23 w³asnych w kwocie z³ oraz plan przekraczaj¹cej kwotê z³, gdzie samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, roku wydatków dochodów w³asnych w kwocie Zarz¹d Powiatu wyst¹pi do Rady Powiatu poz. 578 z póÿn. zm.) Na rozchody w z³ sk³ada siê: z³ zgodnie z Za³¹cznikiem Nr z projektami stosownych uchwa³. oraz art. 122, art. 128 ust. 2 pkt.1, art sp³ata po yczki w Narodowym Funduszu 7. -Zarz¹d Powiatu mo e samodzielnie ust. 3, art. 135, ust. 2 ustawy z dnia 26 Ochrony Œrodowiska kwota 93.4 z³ 6 zaci¹gn¹æ zobowi¹zania do sumy li st op ad a r ok u o fi na ns ac h zaci¹gniêtej na modernizacjê kot³owni w 1. U s t a l a s i ê p l a n p r z y c h o d ó w z³. publicznych (Dz. U. Nr 15 poz.148 z póÿn. Zespole Szkó³ Rolniczych w Potoczku, Powiatowego Funduszu Ochrony 10 zm. tekst jednolity z 23 roku ) Rada -sp³ata kredytu zaci¹gniêtego w 24 roku Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Upo wa nia siê Zar z¹d Pow iat u do Powiatu na pokrycie deficytu bud etu kwota kwocie 35.0 z³ or az wy da tk ów lokowania wolnych œrodków bud etowych Uchwala co nastêpuje: z³ Funduszu w kwocie 35.0 z³ na rachunkach w bankach nie 1 -sp³ata kredytu na modernizacjê dróg Plan fi nansowy F unduszu s tanowi wykonuj¹cych bankowej obs³ugi powiatu. 1. Ustala siê dochody bud etu powiatu powiatowych kwota 1.0 z³ Za³¹cznik Nr zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1 na kwotê zaci¹gniêtego w Banku PKO BP o/ Opole 2.Ustala siê plan Powiatowego Funduszu Upo wa nia siê Zar z¹d Pow iat u do z³ w tym: -dochody zwi¹zane z Lubelskie. Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaci¹gania kredytów i po yczek oraz realizacj¹ zadañ z zakresu administracji -sp³ata po yczki w Wojewódzkim w kwocie z³ oraz wydatków emisji papierów wartoœciowych na rz¹dowej i innych zadañ zleconych z Fu nd us zu O ch ro ny Œ ro do wi sk a i Funduszu w kwocie z³ pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku ustawami na kwotê z³ Gospodarki Wodnej kwota 50.0 z³ Plan finansowy Funduszu stanowi bud etowego deficytu bud etu powiatu do 2. Ustala siê wydatki bud etu powiatu zaci¹gniêtej w 25 roku na zakup Za³¹cznik Nr 9 kwoty z³. zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 2 samochodu stra ackiego do Komendy 7 12 na kwotê z³ w tym:-wydatki Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej 1.Ustala siê dotacje dla niepublicznych Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Powiatu do zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu w Janowie Lubelskim. szkó³ w 57.6 z³ zgodnie z Za³¹cznikiem przedstawienia pisemnej informacji o administracji rz¹dowej i innych zadañ 2 Nr 10. przebiegu wykonania bud etu za I zleconych ustawami na kwotê z³ Ustala siê: 2.Ustala siê dotacje dla jednostek sektora pó³rocze w szczegó³owoœci uchwa³y -wydatki zwi¹zane z realizacj¹ programów 1.rezerwy celowe na wydatki w kwocie finansów publicznych w kwocie bud etowej tj:-zestawienie dochodów realizowanych w ramach funduszy z³ w tym: z³ zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 11. wed³ug Ÿróde³ i dzia³ów, rozdzia³ów i strukturalnych pochodz¹cych z Unii -na wydatki w oœwiacie kwota z³ 8 paragrafów klasyfikacji bud etowej oraz Europejskiej kwota z³ -na wydatki w pomocy spo³ecznej kwota Upo wa nia siê Zar z¹d Pow iat u do zestawienie wydatków wed³ug dzia³ów i 3. Ustala siê przychody bud etu powiatu z³ dokonywania przeniesieñ planowanych rozdzia³ów wed³ug klasyfikacji w wysokoœci z³ i rozchody 3 wydatków miêdzy rozdzia³ami i bud etowej ze wskazaniem wydatków bud etu powiatu w wysokoœci Okreœla siê limity wydatków na paragrafami klasyfikacji bud etowej w bie ¹cych i maj¹tkowych. z³: wieloletnie programy inwestycyjne, ujête ramach dzia³ów klasyfikacji bud etowej. 13 Przychody i rozchody sklasyfikowane w wykazie stanowi¹cym Za³¹cznik Nr 4. 9 Wykonanie uchwa³y powierza siê wed³ug paragrafów okreœlaj¹cych Ÿród³o 4 Upowa nia siê Zarz¹d Powiatu do Zarz¹dowi Powiatu. przychodu lub rodzaj rozchodu Ustala siê wydatki na zadania zaci¹gania d³ugu (zobowi¹zañ) oraz do 14 przedstawione s¹ w Za³¹czniku Nr 3 inwestycyjne nie objête programami, o sp³at zobowi¹zañ w granicach kwot Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem Na przychody bud et u po wia tu w których mowa w 3 w wysokoœci okreœlonych w Za³¹czniku Nr 2 (wydatki podjêcia i obowi¹zuje od 01 stycznia Jak bêdzie wygl¹da³ bud et powiatu janowskiego na rok 26? Sprawozdanie z akcji Pomó Dzieciom Przetrwaæ Zimê - Janów Lubelski 25 Pêd wspó³czesnego œwiata, brak czasu, Publiczna Szko³a Podstawowa w odzie y, 30 kg obuwia, 20 kg œrodków Dyrekcji i nauczycielom Liceum nietolerancja, egoizm, spowodowa³y, Bia³ej, ¹ ku, Momotach, Liceum czystoœci, 17,5 kg przyborów Og ól no ks zt a³ c¹ ce go, D yr ek cj i i e coraz rzadziej dostrzegamy innych. Ogólnokszta³c¹ce i Zespó³ Szkó³ w szkolnych i 41 kg zabawek przekazano nauczycielom Zespo³u Szkó³ w Zapominamy o takich wartoœciach jak Janowie Lubelskim oraz Rodzice d o p l a c ó w k i O p i e k u ñ c z o - Ja no wi e L ub el sk im, D yr ek cj i i s z a c u n e k, m i ³ o œ æ, w i a r a, (³¹cznie 34 osoby). Wychowawczej PROMYK oraz do pr ac ow ni ko m O œr od ka Po mo cy cz³owieczeñstwo. Zgodnie z przyjêtym przez Spo³eczny Oœ ro dk a Po mo cy Sp o³ ec zn ej w Spo³ecznej i Poradni Psychologiczno- Nie rozumiemy, e pomoc oznacza po Komitet Organizacyjny tzw. Planem Janowie Lubelskim. Pedagogicznej, Dyrekcji Telewizji prostu dzielenie siê. Jeœli nie jesteœmy O rg a n i z a c y j n y m A k c j i o r a z Poniewa celem zbiórki publicznej K a b l o w e j D I A N A, p. M. zbyt bogaci, to dajmy tyle, na ile nas warunkami pozwolenia Ministra by³o udzielenie pomocy dzieciom Rodziewiczowi, P. Surowieckiemu, Z. staæ. Samo zainteresowanie siê druga Spraw Wewnêtrznych i Administracji, p o t r z e b u j ¹ c y m z r o d z i n Dudkowi, W. Oszustowi i P. Baranowi. osob¹ uœmiech, podanie d³oni jest ju zbiórka darów rzeczowych odbywa³a wielodzietnych, rozbitych, bêd¹cych w Szczególne podziêkowania przekazuj¹ pomoc¹, której oczekuje wiele osób, a siê w dniach r. trudnej sytuacji materialnej jeszcze w s z y s t k i m O f i a r o d a w c o m i zw³aszcza dzieci. zbiórki darów zakoñczy³y siê Wielk¹ przed Œwiêtami Bo ego Narodzenia wolontariuszom. Cytuj¹c s³owa p. Ewy Dlatego te w naszym mieœcie Uliczn¹ Zbiórk¹ 3-4 grudnia 25r. w dary te trafi³y do rodzin z terenu Davos, tej która 12 lat temu zagoœci³a po raz trzeci ogólnopolska godz.9-15 w trzech punktach miasta: naszego miasta. zainicjowa³a tê akcjê akcja Pomó Dzieciom Przetrwaæ p r z y s u p e r m a r k e t a c h A l b e r t, Organizatorzy dziêkuj¹ za wsparcie i Pamiêtajmy o najm³odszych Zimê. Tak jak w ubieg³ych latach tak i Biedronka oraz w Janowskim Oœrodku pomoc p. Burmistrzowi Krzysztofowi Tych, mieszkaj¹cych obok nas teraz zorganizowali ja nauczyciele Kultury, gdzie mieœci³ siê Sztab Akcji Ko³tysiowi, ksiê om proboszczom Tych, którzy licz¹ na nas Publicznej Szko³y Podstawowej im J. zarejestrowany pod nr Parafii Rzymsko-Katolickich: pw. Œw. Mam nadziejê, e i w 26 roku bêdzie Zamoyskiego w Janowie Lubelskim: p. Do prowadzenia zbiórek upowa nieni Jana Chrzciciela-ksiêdzu infu³atowi mo na liczyæ na Wasze wielkie oddanie R. Bratkowska, J. Kulpa, I. Wojtan, I. byli wy³¹cznie wolontariusze Edmundowi Markiewiczowi, pw. Œw. na sz ej ws pó ln ej Ak cj i P om ó Zió³kowska oraz p. J. Lenart po si ad aj ¹c y w a ny id en ty fi ka to r Jadwigi-ksiêdzu Janowi Sobczakowi, Dzieciom Przetrwaæ Zimê. higienistka szkolna. Do akcji akcyjny. Nie zabrak³o wœród nich Dyrektorowi JOK-p. ukaszowi przy³¹czyli siê pracownicy Oœrodka Po najm³odszych ³¹cznie 67 dzieci. D r e w n i a k o w i, D y r e k c j i i Szef Sztabu Akcji m o c y S p o ³ e c z n e j, P o r a d n i Zebrane dary rzeczowe w postaci: 43,2 nauczycielom PSP w Janowie Joanna Kulpa Psychologiczno-Pedagogicznej, kg ywnoœci, 58 kg s³odyczy, 183 kg Lubelskim, Bia³ej, ¹ ku, Momotach, Numer redagowany przez zespó³: p.o. red. nacz. Jan Machulak, red. Andrzej Czerwonka Wydawcy: Urz¹d Miejski, Starostwo Powiatowe Druk: Intrograf Kraœnik Fot., rys.: Archiwum, Internet. Adres: Urz¹d Miejski, ul. Zamoyskiego 59, Parter, pok. 12, tel: (015) e - mail: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam. Cennik reklam i og³oszeñ: - ca³a strona - 4 z³; - 1/2 strony - 2 z³; - 1/4 strony - 1 z³; - 1/8 strony - 50 z³; - 1/16 strony - 25 z³; - og³oszenia drobne bezp³atnie. Reklama na pierwszej stronie powiêkszona o 50% wartoœci reklamy. Do cen og³oszeñ prosimy doliczyæ 22%VAT

13 ul. Zamoyskiego Janów Lubelski tel czynne w godz. Poniedzia³ek Pi¹tek Sobota BEZP ATNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE UMOWA Z NFZ PORADNIA DERMATOLOGICZNA Diagnostyka i zabiegowe leczenie chorób skóry PORADNIA OKULISTYCZNA Komputerowe badanie wzroku i pola widzenia PORADNIA LARYNGOLOGICZNA Audiometryczne badanie s³uchu GABINETY PRYWATNE CHIRURG NACZYNIOWY DIABETOLOG - specjalista od cukrzycy ENDOKRYNOLOG GINEKOLOG - PO O NIK KARDIOLOG PSYCHIATRA PORADNIA NEUROLOGICZNA LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH (punkt poboru) PORADNIA ORTOPEDYCZNA PORADNIA PULMONOLOGICZA BADANIA OKRESOWE Spirometryczne badanie p³uc Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - -stanowi impuls dla nowoczesnej dydaktyki instytucja wdra aj¹ca, realizuje projekt -wsp iera kari erê e duka cyjn ¹ ka dego I n t e r n e t o w e C e n t r a I n f o r m a c j i czytelnika na miarê jego mo liwoœci Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i -przyczynia siê do pozytywnej oceny pracy Pedagogicznych projekt wspó³finansowany biblioteki w œrodowisku przez Uniê Europejsk¹ i Europejski Fundusz -rozwija wspó³pracê miêdzy nauczycielami, Spo³eczny. uczniami oraz pozosta³ymi klientami G³ównymi celami tego projektu s¹ min.: biblioteki -podnoszenie jakoœci i dostêpnoœci kszta³cenia -wp³ywa na korzystne oddzia³ywania biblioteki poprzez promocjê wykorzystania w œrodowisku nowoczesnych technologii w oœwiacie, -kszta³tuje kreatywn¹ postawê klientów -u³atwienie indywidualnego zdobywania i -przyczynia siê do rozwoju aktywizuj¹cego przetwarzania informacji dostêpnej poprzez nauczania w szkole sieæ Internet oraz informacji multimedialnej -jest pomocne przy tworzeniu materia³ów przez uczniów i nauczycieli, dydaktycznych wykorzystuj¹c aktualne zbiory -zwiêkszenie potencja³u edukacyjnego biblioteczne oraz warsztat informacyjny bibliotek szkolnych i pedagogicznych, biblioteki -wyrównywanie szans edukacyjnych -tworzy nowe p³aszczyzny oddzia³ywania m³odzie y niezale nie od miejsca zewnêtrznego biblioteki zamieszkania i statusu maj¹tkowego, -rozwija efektywn¹ komunikacjê -umo liwienie uczniom, nauczycielom i -inspiruje i rozwija twórcz¹ aktywnoœci œrodowisku lokalnemu dostêpu do Internetu uczniów i nauczycieli poza systemem lekcyjnym. -umo liwia sta³¹ modernizacjê techniczn¹ bazy Nasza biblioteka uczestnicz¹c w realizacji tego zgromadzonej w ICIM projektu otrzyma³a wyposa enie do pracowni -st ano wi cen tru m akt ywn ego two rze nia multimedialnej. Internetowe centrum mediów informacji multimedialnej w naszej bibliotece -towarzyszy poszukiwaniu i przekazywaniu posiada: nowoczesnej wiedzy -4 stanowiska komputerowe dla czytelnika Dziêki takiemu podejœciu do wykorzystania (jednostka centralna z monitorem) informacji mo na osi¹gn¹æ niezwykle wa ny -1 wielofunkcyjne urz¹dzenie sieciowe (skaner efekt, jakim jest proces bie ¹cej wymiany i drukarka) informacji w postêpie myœli ludzkiej. -komplet oprogramowania multimedialnego Biblioteka jako organ prowadz¹cy gwarantuje typu: atlas multimedialny, encyklopedia wykorzystanie sprzêtu i oprogramowania multimedialna, s³ownik multimedialny itp. Na wy³¹cznie do celów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ serwerze zainstalowane zosta³o statutow¹ biblioteki. oprogramowanie sieciowe Microsoft SBS 23 ICIM w PBW Filii w Janowie Lubelskim PL Premium Edition. Na stanowiskach rozpoczyna sw¹ dzia³alnoœæ od r. roboczych dla czytelników Microsoft Windows Wszystkich zainteresowanych do korzystania z XP PL Professional i Microsoft Office 23 PL ICIM serdecznie zapraszamy w godzinach Professional. Korzyœci wynikaj¹ce z pracy biblioteki. posiadania ICIM dla u ytkowników biblioteki s¹ ogromne min.: Kierownik filii: A. uraw- opata Wydarzenia kulturalne w Janowie Lubelskim w 26 roku Rok 26 bêdzie bogaty w ró ne wydarzenia wype³nienia ankiety. Odpowiedzi, których kulturalne. Zaplanowaliœmy interesuj¹cy Pañstwo udziel¹ bêd¹ dla nas wskazówk¹ i kalendarz imprez, w którym ka dy znajdzie coœ wyznacznikiem przy wyborze artystów, dla siebie. Rozpoczniemy Jarmarkiem których goœcimy podczas janowskich imprez. Janowskim (2-3 maja). Fani dwóch kó³ek bêd¹ Wœród osób, które wype³ni¹ ankietê i wrzuc¹ j¹ mieli okazjê zobaczyæ wspania³e motocykle do skrzynki w budynku Urzêdu Miejskiego (ul. podczas Rajdu Weteranów Szos 26 Rajdu J. Zamoyskiego 59, parter, Punkt Obs³ugi Partyzanckiego (9-11 czerwca). Tydzieñ Interesanta), rozlosujemy nagrody (ze póÿniej impreza Leœny Skarbiec (17-18 zwyciêzcami skontaktujemy siê telefonicznie czerwca). Sezon wakacyjny powitamy lub em). Ankiety mo na wrzucaæ do z n a n y m i d o s k o n a l e P a ñ s t w u X I I skrzynki do koñca marca. Listê zwyciêzców Ogó lno pol ski mi Z awo dam i Ko nny mi w opublikujemy w Gazecie Janowskiej. Skokach przez Przeszkody (30 czerwca-2 Ankieta zamieszczona zosta³a w Gazecie lipca). Debiutuj¹cy w roku ubieg³ym Festiwal Ja no ws ki ej, na st ro ni e in te rn et ow ej Artystów Filmu i Telewizji FART w (www.janowlubelski.pl) oraz mo na j¹ tegorocznym kalendarzu imprez znalaz³ swoje otrzymaæ w budynku Urzêdu Miejskiego w miejsce w drugiej po³owie lipca (17-23 lipca). Punkcie Obs³ugi Interesanta. W p o³ ow ie si er pn ia po ra z c zw ar ty Nagrodami bêd¹ spotkania za kulisami z zasmakujemy Festiwalu Kaszy Gryczoki aktorami podczas tegorocznego Festiwalu (12-13 sierpnia). Janowski sezon imprez Artystów Filmu i Telewizji FART oraz zestawy zakoñczymy wrzeœniowymi Zawodami promocyjnych gad etów. Konnymi w Skokach i Uje d eniu, VI Serdecznie Pañstwa zapraszamy do wziêcia Mistrzostwami Województwa Lubelskiego w udzia³u w ankiecie i wszystkim yczymy Grzybobraniu (2-3 wrzeœnia) oraz IV Nocnym powodzenia w losowaniu. O terminie i formule Maratonem Szachowym (23-24 wrzeœnia). losowania poinformujemy w kolejnym Chcielibyœmy, aby Pañstwo wspólnie z nami numerze Gazety Janowskiej oraz na naszej wspó³tworzyli te wspania³e wydarzenia. W stronie internetowej. zwi¹zku z tym, pragniemy zaprosiæ Pañstwa do Podczas imprez w Janowie Lubelskim chcia³bym/chcia³abym zobaczyæ: Polski aktor/aktorka filmowa... Polski aktor/aktorka serialowa... Polski zespó³... Kabaret... Kucharz... Inne propozycje

14 I co z ISO? Rozmowa z Sekretarz Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim Bo en¹ Czajkowsk¹ : Pani Sekretarz co lokalnej. Te zmiany mo emy osi¹gn¹æ G.J.Czy mo na oczekiwaæ, e nad dokumentacj¹. Zastosowanie oznacza tajemniczy skrót ISO 91: poprzez utrzymanie i doskonalenie wszystkie sprawy zg³aszane, bêd¹ elektronicznego obiegu dokumentów 20? tego systemu. za³atwiane po myœli klienta? w Urzêdzie, zapewni obs³ugê Bo ena Czajkowska: ISO to skrót od G.J.Proszê przybli yæ nam g³ówne B.Cz.Czy po myœli? Na pewno zgodnie korespondencji i to zarówno pod k¹tem nazwy Miêdzynarodowej Organizacji cele certyfikacji UM? z prawem, szybko i profesjonalnie. kontroli obiegu korespondencji Normalizacyjnej - International B.Cz.Certyfikacja systemu oznacza Wiadomo, e je eli klient nie jest wp³ywaj¹cej do urzêdu, Standards Org anisation, która sprawdzenie, czy zastosowane zadowolony ze œwiadczonych us³ug, de korespondencji wewnêtrznej miêdzy opracowa³a pewien system pracy rozwi¹zania w pracy s¹ zgodne z facto nie mo e wybraæ sobie innego komórkami jak równie kontroli opartej na jakoœci. Jakoœæ jest tu z a p i s a m i j a k i e u s t a n o w i ³ a urzêdu. Bezpoœrednia konkurencja terminowoœci i sposobu za³atwienia r o z u m i a n a j a k o p e w i e n s t a n Miêdzynarodowa Org anizacja wœród instytucji publicznych nie spraw. Bêdzie to narzêdzie niezmiernie doskona³oœci. Ka da jednostka, która Normalizacji. Sama certyfikacja nie istnieje. Jednak pamiêtamy o s³u ebnej wa ne dla naszego klienta, który chce uzyskaæ ten stan musi przyj¹æ i jest celem g³ównym. roli administracji, i o tym, e klient dla zawsze bêdzie móg³ sprawdziæ na realizowaæ pewne zasady i zapisy aby Celem g³ównym jest przyjêci takiego nas jest najwa niejszy i od niego zale y jakim etapie za³atwiania jest jego uzyskaæ wysoki poziom pracy. Urz¹d modelu pracy, który kieruje g³ówn¹ pozytywna ocena o naszej pracy. sprawa. Równoczeœnie zamieœcimy na Miejski w Janowie Lubelskim takie uwagê na klienta nie tylko na Dlatego chcê poinformowaæ naszych stronie internetowej formularze do wymagania spe³ni³, wypracowa³ spe³nianie jego wymagañ, ale równie mieszkañców o mo liwoœci wyra enia pobrania, wype³nienia i odes³ania pewien wysoki poziom pracy a wyprzedzanie jego oczekiwañ, swojej opinii na temat naszej pracy, drog¹ internetow¹. Zostanie skrócony nastêpnie w dniach grudnia 25 wskazanie g³ównego kierunku rozwoju fachowoœci i kompetencji naszych czas za³atwiania sprawy. roku zda³ egzamin certyfikuj¹cy tj. Urzêdu i œrodowiska lokalnego oraz p r a c o w n i k ó w, s p r a w n o œ c i i G.J.W³o y³a Pani ogrom pracy wraz niezale ni eksperci jednostki motywowanie ludzi do osi¹gania yczliwoœci obs³ugi. Tak¹ ankietê z ca³¹ kadr¹. Czy warto by³o, czy to certyfikuj¹cej TUV Reinhland Polska wy zn ac zo ny ch ce ló w. Fa kt, e mo na pobraæ w Punkcie Obs³ugi siê op³aci? sp. z o. o. ocenili pracê otrzymania certyfikatu przez Urz¹d Interesanta znajduj¹cego siê na B.Cz.Oczywiœcie przy wdra aniu i potwierdzili spe³nienie tych œwiadczy, e zmierzyliœmy siê z celem parterze Urzêdu, wype³niæ i wrzuciæ do systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wymagañ. g³ównym. skrzynki znajduj¹cej siê lepszy wejœciu z a a n g a o w a n i b y l i w s z y s c y Cieszymy siê bardzo, gdy wynik jaki G.J.Czego nowego mo e spodziewaæ do Urzêdu. Oprócz wype³nienia ankiet pracownicy. Powo³any by³ równie uzyskaliœmy, to wynik pozytywny i pod siê interesant od Urzêdu Miejskiego, mo na osobiœci przed³o yæ swoje zespó³ osób, który spotyka³ siê ponad koniec stycznia 26 roku otrzymamy czy by europejskiego poziomu u w a g i B u r m i s t r z o w i J a n o w a rok i pracowa³ systematycznie. I tu certyfikat jakoœci. O tym wydarzeniu obs³ugi? Lubelskiego i jego Zastêpcy w ka dy korzystaj¹c z okazji chcê podziêkowaæ poinformujemy naszych mieszkañców. B.Cz.Je eli wdro yliœmy System wtorek tygodnia lub Sekretarzowi wszystkim pracownikom Urzêdu G.J.Czy organizacja pracy i jej Zarz¹dzania Jakoœci¹ to dzia³amy ju Gminy w ka dym dniu tygodnia. Chcê Miejskiego za ogromny wk³ad pracy jakoœæ nie by³y zadawalaj¹ce w nie tylko wed³ug standardów równie poinformowaæ, i pierwsze przy budowaniu systemu Zarz¹dzania urzêdzie? europejskich, ale tak e œwiatowych. badania dotycz¹ce pracy Urzêdu Jakoœci¹ i wspólne konsekwentne B.Cz.Decyzjê o wdro eniu systemu Jeszcze raz podkreœlê wdro enie zosta³y przeprowadzone na prze³omie dzia³anie. Prace nad wdro eniem Zarz¹dzania jakoœci¹ podjêliœmy w systemu to dopiero pierwszy krok. wrzeœnia- listopada.. Zawarta w s y s t e m u p o k a z a ³ y r ó w n i e paÿdzierniku 24 roku poprzez Kolejne to utrzymanie tego systemu i analizie ocena jest pozytywna i zaanga owanie pracowników, którzy przyjêcie polityki jakoœci. Mo na wiêc je go do sk on al en ie. Za rz ¹d za ni e zarazem zobowi¹zuj¹ca. W zwi¹zku z identyfikuj¹ siê z Urzêdem, dbaj¹ o powiedzieæ, i do koñca nie byliœmy jakoœci¹ pozwoli na profesjonaln¹ tym bêdziemy siê starali œwiadczyæ interes i potrzeby ca³ej instytucji. zadowoleni z pracy jako urzêdnicy, obs³ugê ka dego mieszkañca gminy. us³ugi na wysokim poziomie. G.J.Czego mo e Pani yczyæ gd y st wi er dz il iœ my, i w ie le Administracja od d³u szego czasu G.J.Osi¹gniêty odpowiedni poziom interesantom Urzêdu Miejskiego? elementów naszej pracy mo emy znajduje siê na etapie, który wymusza obs³ugi cieszy, czy nast¹pi³ spadek B.Cz.Szereg lat pracowa³am w pomocy p o p r a w i æ i u d o s k o n a l i æ. O d jej rozwój. Ka dy z nas jest coraz lepiej biurokracji, czy te jej wzrost?. spo³ecznej i wyznajê zasadê, i nale y administracji w szczególnoœci wymaga poinformowany, rosn¹ wymagania B.Cz.Dokumenty to domena za³atwiæ sprawê klienta w taki sposób, s i ê p o p r a w y s k u t e c z n o œ c i i wobec administracji. Chcemy, aby administracji. Czy jest ich wiêcej? Tak, jak sami chcielibyœmy, aby nasze efektywnoœci dzia³ania. Dlatego ka dy administracja dzia³a³a szybko, jest ich wiêcej, ale w nale ytym sprawy za³atwiano. Ka dy wiêc chce, samorz¹d lokalny powinien d¹ y do s k u t e c z n i e, k o m p l e k s o w o, porz¹dku a zarazem udokumentowane aby sprawy by³y za³atwiane szybko, zastosowania takich narzêdzi przejrzyœcie, by³a dostêpna w s¹ procesy, które przyczyniaj¹ siê do profesjonalnie, zgodnie z prawem, z za rz ¹d za ni a, kt ór e p oz wo l¹ na d o g o d n y m c z a s i e i ³ a t w a w sprawnego i skutecznego dzia³ania. uœmiechem na twarzy, uprzejmie i p r o f e s j o n a l n ¹ r e a l i z a c j ê komunikacji. Tak naprawdê nasi Aktualnie trwaj¹ prace nad yczliwie, w jednym miejscu, nie za da ñ. Wiad om o, e ni e d a s iê mieszkañcy oczekuj¹ od nas wdro eniem nowego projektu z biegaj¹c po pokojach. yczê wiêc automatycznie i w jednej chwili partnerskich relacji i udzia³u w procesie œrodków unijnych Spo³eczeñstwo wszystkim naszym mieszkañcom i zmieniæ wielu elementów na raz. podejmowania decyzji. Dlatego jako informacyjne. Zrealizowanie tego klientom, aby ich sprawy by³y w taki Dlatego uruchomiliœmy pewne Urz¹d przywi¹zujemy szczególn¹ projektu pozwoli na zastosowanie sposób za³atwiane. procesy, sposoby pracy, które bêd¹ wagê do zadowolenia mieszkañców z nowoczesnych systemów wp³ywaæ na rozwój spo³ecznoœci naszej pracy. informatycznych, chocia by nadzór Rozmawia³ Jan Machulak Ka dy, kto chce wzi¹æ udzia³ w losowaniu nagród (spotkania za kulisami z aktorami podczas Festiwalu Artystów Filmu i Telewizji FART lipca 26 r. oraz zestawy gad etów) powinien wype³niæ dodatkowo poni sz¹ ankietê i wrzuciæ j¹ do skrzynki umieszczonej w Urzêdzie Miejskim w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59, Parter Punkt Obs³ugi Interesanta (w terminie do koñca marca). Imiê i nazwisko... Wiek... OG OSZENIE DROBNE F e r i e ZESPÓ MUZYCZNY MIX - TAPE oferuje dobr¹ muzykê podczas wesel i przyjêæ Kontakt tel lub Miejsce zamieszkania... Z i m o w a p r z y g o d a z g a r n c a r s t w e m Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim zaprasza dzieci i m³odzie na Warsztaty garncarskie w dniach 30.01, 1.02, 2.02, 3.02, 6.02, 7.02, 8.02, r. godz Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê w pomieszczeniu Janowskiego Oœrodka Kultury. Zakoñczenie warsztatów w dniu r. godz W programie wyjazd do pracowni garncarskiej w ¹ ku Garncarskim Telefon Serdecznie zapraszamy!

15 Bud et Miasta i Gminy Janów Lubelski na 26 rok 29 grudnia 25 r. Rada Miejska inwestycyjny. Jeœli chodzi o strukturê administracjê wynios¹ 2 mln 2 tys z³ zdrowia, 269 tys na bezpieczeñstwo uchwali³a bud et dla gminy na 26 wydatków to 22 mln 15 tys z³ przypada co stanowi 10% wydatków bie ¹cych publiczne i ochronê przeciwpo arow¹. rok. Dochody zaplanowano w na wydatki bie ¹ce (65,5%) a 11 mln ogó³em. Pomoc spo³eczna to zak³adany Z wydatków bie ¹cych w gospodarce wysokoœci 33 mln 182 tys. z³ a wydatki 725 tys z³ na wydatki inwestycyjne wydatek w wysokoœci 5 mln 840 tys z³ komunalnej warto odnotowaæ koszty na 33 mln 940 tys. z³. Na uwagê (34,5%). co stanowi 26% wydatków bie ¹cych na oczyszczanie miasta i wsi (421 tys zas³uguje fakt, e w przeci¹gu kilku lat Spoœród wydatków bie ¹cych gminy przy czym dofinansowanie z³), utrzymanie zieleni (127 tys z³) oraz d o c h o d y b u d e t o w e w z r o s ³ y najwiêcej gmina przeznacza na oœwiatê pomocy spo³ecznej z bud etu pañstwa oœwietlenie ulic (4 tys z³) dwukrotnie, co jest efektem (10 mln 3 tys z³ co stanowi 46%). Do bêdzie wynosiæ 4 mln 974 tys z³ a Tak wy gl ¹d a bu d et gm in y w zdobywania przez gminê ogromnych utrzymania szkó³ i przedszkoli gmina dop³ata z bud etu gminy 866 tys. z³. telegraficznym skrócie, gdy tak funduszy z Unii Europejskiej oraz z dop³aci 3 mln 550 tys z³, gdy Jeœli chodzi o pozosta³e wydatki naprawdê jest to ma³a ksi¹ eczka pe³na bud etu pañstwa. Uzyskane w 26 otrzymywana z bud etu pañstwa bie ¹ce to gmina przeznaczy 735 tys z³ szczegó³owych zapisów. Poni ej roku dofinansowanie do inwestycji to s u b w e n c j a o œ w i a t o w a j e s t na kulturê i ochronê dziedzictwa przedstawiamy plan wydatków kwota 8 mln 4 tys. z³! Dziêki temu niewystarczaj¹ca i wynosi 6 mln 750 narodowego, 250 tys z³ na kulturê inwestycyjnych i remontowych gminy. gmina realizuje bardzo du y program t y s z ³. Wy d a t k i b i e ¹ c e n a fizyczn¹ i sport, 250 tys z³ na ochronê Wydatki inwestycyjne nieobjête nieruchomoœciami tys. z³ œrodowiska - 6 milionów 033 tys. 754 z³ Janowa Lubelskiego - œrodki w³asne gminy wieloletnim planem inwestycyjnym - -pozosta³e wykupy - 20 tys. z³ ROZDZIA : Gospodarka œciekowa i tys.094 z³ Miasto i Gmina Janów Lubelski -wykup gruntów pod przedsiêbiorczoœæ - ochrona wód - 3 miliony 011 tys. 132 z³ -rewitalizacja historycznego Centrum Wydatki na zadania w³asne: 10 milionów 150 tys.z³ -linia kablowa - Przyborowie Etap I - 54 Janowa Lubelskiego œrodki z dotacji 574 tys. 446 z³. DZIA : Administracja publiczna tys. tys. 249 z³ bud etu pañstwa 284 tys. 062 z³ DZIA : Rolnictwo i ³owiectwo z³ -wodoci¹g Podlaski - 60 tys. z³ DZIA : Transport i ³¹cznoœæ 10 tys. z³ ROZDZIA : Urzêdy gmin (miast i miast -kontynuacja kompleksowej gospodarki ROZDZIA : Drogi publiczne gminne ROZDZIA : Infrastruktura wodoci¹gowa na prawach powiatu) tys. 419 z³ wodno-œciekowej w Janowie Lubelskim P O D R O Z D Z I A : Z a k u p u s ³ u g i sanitacyjna wsi - 10 tys. z³ -rozbudowa i modernizacja infrastruktury m. Zofianka Górna - œrodki z Unii remontowych tys. z³ -przepompownia w Momotach - 10 tys. z³ informatycznej w Janowie Lubelskim - Europejskiej - 2 miliony 172 tys. 662 z³ -chodnik w Bia³ej - 38 tys. z³ DZIA : Transport i ³¹cznoœæ - 2 miliony œrodki z Unii Europejskiej tys. 849 z³ -kontynuacja kompleksowej gospodarki -nak³adka i nawierzchnia na ulicy 787 tys. 884 z³ -rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-œciekowej w Janowie Lubelskim Wiejskiej - 20 tys. z³ ROZDZIA : Drogi publiczne gminne - 2 informatycznej w Janowie Lubelskim m. Zofianka Górna - œrodki w³asne gminy - -remont chodników - ul. Ogrodowa - 55 miliony 787 tys. 884 z³ œrodki w³asne - 82 tys. 570 z³ 434 tys. 533 z³ tys. z³ -budowa drogi Ujœcie-Bukowa 120 tys. z³ -zakupy œrodków trwa³ych - 10 tys. z³ -kontynuacja kompleksowej gospodarki -remont drogi obok DUO do Wyspy infrastruktura drogowa Osiedla Wschód- DZIA : Bezpieczeñstwo publiczne i wodno-œciekowej w Janowie Lubelskim - tys. z³ œrodki z Unii Europejskiej - 2 miliony 914 ochrona przeciwpo arowa - 37 tys. z³ m. Zofianka Górna - dotacja z bud etu -remont nawierzchni Bia³a II- Kabkaz - 35 z³ ROZDZIA : Ochotnicze stra e po arne - pañstwa tys. 688 z³ tys. z³ -infrastruktura drogowa Osiedla Wschód- 37 tys. z³ ROZDZIA : Gospodarka odpadami remont ulicy Kopernika - 35 tys. z³ œrodki w³asne gminy - 4 tys. 182 z³ -opracowanie dokumentacji na remont tys. z³ -remont ulicy Wyszyñskiego - 35 tys. z³ -infrastruktura drogowa Osiedla Wschód - remizy w Bia³ej - 8 tys. 5 z³ - o p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i n a -remonty cz¹stkowe dróg i ulic tys. z³ dotacja z bud etu pañstwa tys. 788 z³ -opracowanie dokumentacji na remont rekultywacjê wysypiska œmieci - 12 tys. z³ -u tw ar dz an ie i pr of il ow an ie dr óg DZIA : Turystyka tys. 728 z³ remizy w Zofiance Górnej - 8 tys. 5 z³ ROZDZIA : Pozosta³a dzia³alnoœæ - gminnych - 60 tys. z³ ROZDZIA : Pozosta³a dzia³alnoœæ 553 -wydatki inwestycyjne - 20 tys. z³ 3miliony 010 tys. 622 z³ -uzupe³nienie oznakowania pionowego i tys. 728 z³ DZIA : Oœwiata i wychowanie tys. - b u d o w a g a z o c i ¹ g u w s t r e f i e poziomego - 35 tys. z³ -opracowanie dokumentacji-park rekreacji 661 z³ przemys³owej - Borownica - 20 tys. z³ Nad Zalewem tys. 8 z³ ROZDZIA : Szko³y podstawowe opracowanie dokumentacji - Kanalizacja RAZEM: 11 milionów 102 tys. 446 z³ -wyd atki inwe styc yjne w Oœro dkac h tys. 661 z³ sanitarna ul. Ulanowska 30 tys. z³ wypoczynkowych nad Zalewem tys. -rozbudowa Szko³y Podstawowej w -opracowanie dokumentacji - Kanalizacja Plan wydatków inwestycyjnych na lata z³ Momotach Górnych - œrodki w³asne gminy sanitarna ul. Podlipie, Bia³a I, Bia³a II uzupe³nienie transgranicznego Szlaku tys. 661 z³ tys. z³ DZIA : Gospodarka komunalna i ochrona Rowerowego Roztocza o trasê rowerow¹ ROZDZIA : Gimnazja - 52 tys. z³ -o pr ac ow an ie do ku me nt ac ji Si eæ œrodowiska w Lasach Janowskich - œrodki z Unii DZIA : Ochrona zdrowia tys. z³ wodoci¹gowa Os. Po³udnie - 10 tys. z³ Inwestycja: - Gospodarka osadowa na Europejskiej tys. 946 z³ ROZDZIA : Przeciwdzia³anie -opracowanie dokumentacji na oczyszczalni œcieków w Janowie -uzupe³nienie transgranicznego Szlaku alkoholizmowi tys. z³ rewitalizacjê Nowego Rynku - 50 tys. z³ Lubelskim (okres realizacji inwestycji Rowerowego Roztocza o trasê rowerow¹ -budo wa boisk a przy Gimna zjum w -uzbrojenie terenów inwestycyjnych w 26-28) - 1 milion 306 tys. 888 z³ w Lasach Janowskich œrodki w³asne Janowie Lubelskim - 50 tys. z³ Borownicy - 30 tys. z³ DZIA : Kultura fizyczna i sport gminy - 68 tys. 982 z³ -opracowanie dokumentacji na remont -rewitalizacja historycznego Centrum Inwestycja: - Kryta p³ywalnia przy Szkole DZIA : Gospodarka mieszkaniowa oraz modernizacjê Janowskiego Oœrodka Janowa Lubelskiego œrodki z Unii Podstawowej w Janowie Lubelskim (okres tys.z³ Kultury - 80 tys. z³ Europejskiej - 2 miliony 130 tys. 466 z³ realizacji inwestycji 26-28) - 14 ROZDZIA : Gospodarka gruntami i DZIA : Gospodarka komunalna i ochrona -rew ital izac ja hi stor yczn ego C entr um milionów 389 tys. z³ KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMENDY PAÑSTWOWEJ STRA Y PO ARNEJ W JANOWIE LUBELSKIM W zwi¹zku z panuj¹cymi trudnymi okresowym przegl¹dom i konserwacji, urz¹dzeñ i instalacji, których ywienia i us³ug gastronomicznych - co warunkami atmosferycznymi, co wi¹ e 2.Nie nale y eksploatowaæ urz¹dzeñ po wi er zc hn ie ze wn êt rz ne mo g¹ najmniej raz w miesi¹cu, je eli si ê z e w zr os te m z ag ro e ni a ogrzewczych uszkodzonych lub nagrzewaæ siê do temperatury przepisy miejscowe nie stanowi¹ p o a r o w e g o w y n i k a j ¹ c e g o z wadliwych technicznie, 0 przekraczaj¹cych 1 C, inaczej, eksploatacji urz¹dzeñ ogrzewczo- 3.Nie u ywaæ elektrycznych urz¹dzeñ 7.Nal e y dokonywaæ usuwan ia kominowych, Komenda Powiatowa o g r z e w c z y c h u s t a w i o n y c h zanieczyszczeñ z przewodów 8.Nie pod³¹czaæ przewodu dymowego Pa ñs tw ow ej St ra y Po a rn ej w bezpoœrednio na pod³o u palnym, z dymowych i spalinowych w ni ej do przewodów wentylacyjnych, Janowie Lubelskim przypomina o wyj¹tkiem urz¹dzeñ eksploatowanych podanych okresach, je eli wiêksza 9. Po d³ og a ³ at wo za pa ln a p rz ed p o d s t a w o w y c h z a s a d a c h zgodnie z warunkami okreœlonymi czêstotliwoœæ nie wynika z warunków drzwiczkami palenisk powinna byæ bezpieczeñstwa po arowego podczas przez producenta, u ytkowych: za be zp ie cz on a pa se m ma te ri a³ u u ytkowania tych e urz¹dzeñ: 5.Nie wysypywaæ gor¹cego popio³u i niepalnego o szerokoœci co najmniej u la, w miejscu umo liwiaj¹cym -od palenisk opalanych paliwem 0,3m siêgaj¹cym poza krawêdzie 1. Ur z¹ dz en ia og rz ew cz e na le y zapalenie siê s¹siednich obiektów lub sta³ym co najmniej 4 razy w roku, drzwiczek, co najmniej 0,3m, u ytkowaæ zgodnie z warunkami materia³ów palnych oraz w odleg³oœci -od palenisk opalanych paliwem 10.Nie u ywaæ pieca ogrzewczego z technicznymi i wymaganiami mniejszej ni 10m od tych obiektów, p³ynnym i gazowym co najmniej 2 razy dr zw ic zk am i pa le ni sk ow ym i w ustalonymi przez producenta, a w 6.Nie sk³adowaæ materia³ów palnych w w roku, pomieszczeniu zagro onym po arowo szczególnoœci nale y poddawaæ je odleg³oœci mniejszej ni 0,5m od -od palenisk zak³adów zbiorowego lub zagro onym wybuchem. 15.

16 PODSUMOWANIE SEZONU ZAPAŒNICZEGO 25 W dn odby³o siê Narodowa Kadetów podsumowanie sezonu zapaœniczego Kania Dawid - X m kat 42kg 25r Janowskiego Ludowego Klubu ukasiewicz Andrzej - XI kat 42kg Sportowego Olimp w sali kameralnej Ludian Marcin - XIV m kat 54kg J.O.K. Nagrody naszym zapaœnikom Karwatowski Artur - XV m kat 76kg wrêczali obecni na spotkaniu Starosta JLKS Olimp VI miejsce na 82 kluby. Powiatu Janowskiego Boles³aw Gzik, Mistrzostwa Polski Juniorów Zastêpca Burmistrza Miasta Janowa r Dêbica Drzazga Grzegorz - III m kat 50kg Zió³kowski Dariusz - VII m kat 50kg Witek Marek - VIII m kat 66kg JLKS Olimp XI miejsce na 69 klubów. M³odzie owe Mistrzostwa Polski r Warszawa Tomusiak Pawe³ - III m kat 55kg ukasik Jerzy - V m kat 60kg Gil Wiktor - V m kat 55kg Szweczyk Pawe³ - VII m kat 55kg. JLKS Olimp VII miejsce na 57 klubów. Lub. Zenon Sydor, Prezes JLKS Olimp Gra yna ysiak, Sekretarz Klubu Stanis³aw Mazur. Sezon 25 by³ najlepszym w historii janowskich zapasów, zawodnicy zdobyli 106 punktów we wspó³zawodnictwie dzieci i m³odzie y, co uplasowa³o Olimp na VIII miejscu w kraju na 92 kluby. Zapaœnicy Olimpu wywalczyli medale we wszystkich m³odzie owych grupach wiekowych na Mistrzostwach Polski: Zawodnicy Olimpu wywalczyli medale w turniejach miêdzynarodowych, oraz wiele punktowanych miejsc: Miêdzynarodowe Mistrzostwa Bia³orusi r Grodno Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski r Kostrzyñ Kowal ukasz - I miejsce kat 58kg. Miêdzynarodowy Turniej Barbórkowy r Katowice Wojciechowski Sebastian - III m kat 42kg Kania Dawid - II m kat 46kg Król Grzegorz - II m kat 85kg. Polski Zwi¹zek Zapaœniczy doceniaj¹c profesjonalizm JLKS Olimp w organizacji imprez zapaœniczych przyzna³ klubowi organizacje Miêdzynarodowych Mistrzostw O.O.M Mistrzostwa Polski Kadetów Juniorów w zapasach styl klasyczny do r Che³m lat 20. W/w zawody odbêd¹ siê w dn. Kowal ukasz - I m z³oty medal kat r, patronat honorowy nad 58kg; imprez¹ obj¹³ Pose³ Ziemi Janowskiej Reprezentant Polski na Mistrzostwach Jerzy Bielecki. Europy (Tirana) Albania X miejsce. W mistrzostwach wystartuje ca³a Obecnie Kadra Narodowa Juniorów. czo³ówka krajowa oraz reprezentacje Kowal Kamil - V m kat 50kg-Kadra Szwecji, Wêgier, Niemiec, Czech, S³owacji i Bia³orusi. MOTTO TEGO NUMERU Trzeba kontemplowaæ i du o myœleæ. Kto ma³o myœli ten du o traci. Leonardo da Vinci PCK informuje Na co przeznaczamy otrzymane œrodki: -na do ywianie dziecina domy opieki, -noclegowanie i jad³odajniê -na pomoc samotnym i ob³o nie chorym, -na odzie i ywnoœæ dla osób ubogich, -na rozwój honorowego krwiodawstwa, -na upowszechnianie idei wolontariatu. podatników rozliczaj¹cych siê za pomoc¹ formularzy PIT-36 i PIT-37 nie pó niej ni do dnia 30 kwietnia 26r. Informujemy, e 1% odprowadzonego podatku mo ecie Pañstwo przekazaæ OG OSZENIE O POBORZE na szlachetny cel-na zadania statutowe KRWI! Polskiego Czerwonego Krzy a. ZAPRASZAMY DO PUNKTU Naszym celem jest zapobieganie KRWIODAWSTWA ludzkim cierpieniom i ich ³agodzenie. Jak siê rozliczyæ? ADRES: * Obliczamy wysokoœæ swojego Janów Lubelski podatku za miniony rok podatkowy (na ul. Zamoyskiego 149 (I piêtro by³ego podstawie PIT-u rocznego). Hotelu pielêgniarek), tel * Nastêpnie odliczamy od uzyskanej 440 kwoty 1%, z pominiêciem koñcówki Informujemy, e pobór krwi od wyra onej w groszach. Honorowych Krwiodawców odbywa * Uzyskan¹ kwotê wpisujemy do siê raz w miesi¹cu w Punkcie rubryki: kwota zmniejszenia z tytu³u Krwiodawstwa w Janowie Lubelskim wp³aty na rzecz organizacji po ytku w nastêpuj¹cych terminach: publicznego na podstawie art.27!27 styczeñ 26r., ustawy. Rubryka ta znajduje siê!24 luty 26r., zarówno w formularzu PIT-36, jak i!31 marzec 26r. PIT-37 w czêœci Obliczenia w godzinach od 9. do 13.. zobowi¹zania podatkowego. Dla PIT- 36 jest to pozycja numer 181,dla PIT-37 Dalsze terminy zostan¹ podane w to pozycja numer 111. póÿniejszym czasie. * Prosimy o wp³atê 1% kwoty z rozliczenia podatkowego na rachunek Ponadto informujemy, i na podstawie bankowy Polskiego Czerwonego decyzji Dyrektora SPZZOZ w Janowie Krzy a Zarz¹d Rejonowy w Janowie Lubelskim Honorowi Krwiodawcy s¹ Lubelskim: zwolnieni z op³at parkingowych przy Szpitalu po okazaniu aktualnej z dopiskiem : dla PCK 1% podatku, legitymacji HDK. zgodnie z art.27 d ustawy. WSZYSTKIM DAWCOM Wp³ata musi byæ dokonana pomiêdzy 1 SERDECZNIE DZIÊKUJEMY stycznia 26., a dniem z³o enia Zarz¹d Rejonowy PCK zeznania podatkowego; dla NA CHARYTATYWNY BAL KARNAWA OWY który odbêdzie siê 11 LUTEGO 26 r., GODZ. 19. W REASTAURACJI MYŒLIWSKA Zapisy przyjmuje Restauracja Myœliwska pod nr tel Zebrane œrodki zostan¹ przekazane na zakup tomografu komputerowego do Szpitala w Janowie Lubelskim ORGANIZATORZY: *PCK W JANOWIE LUBELSKIM *STAROSTA JANOWSKI *RESTAURACJA MYŒLIWSKA 18.

17 Program Ferii Zimowych NIEDZIELA podstawowe - (dru yny 5 osobowe zapisy w godz ZALEW ma³e k¹pielisko - Zabawy kategorii: do 10 lat, lat, lat godz sala widowiskowa JOK JOK) rekreacyjne na lodowisku dziewczyny - zg³oszenia przed zawodami PO WI ATO WY PR ZE GL KO LÊ D I godz AKADEMIA PLASTYCZNA ognisko - w³asny prowiant, godz. 13 kulig CZWARTEK PA S T O R A E K H E J K O L Ê D A, BATIK (zajêcia dla dzieci) w³asne sanki Publ. Szko³a Podstawowa - Zabawy i gry KOLÊDA... dla dzieci i m³odzie y Publiczn a Szko³a Podstawo wa - GRY I ruchowe, taniec dyskotekowy i towarzyski PONIEDZIA EK ZA BAW Y z ko mp ut er em N ie b¹ dÿ PONIEDZIA EK godz. 11 Zalew - OGNISKO dla zespo³ów godz sala kameralna JOK - W KRAINIE niedÿwiedziem, nie przesypiaj zimy Œwietlica Pub. Szko³y Podst - Papierowe dzia³aj¹cych przy JOK GIER I ZABAW - zajêcia dla dzieci - gry, CZWARTEK cuda prace plastyczne technik¹ Orgiami zabawy, konkursy, wspólne czytanie. 30 godz Hala sportowa - Mistrzostwa. - godz.16 s. kameralna JOK - W KRAINIE PI TEK Publiczna Szko³a Podstawowa ul. ks.skorupki dru yn podwórkowych w pi³kê no n¹ - Z N A C Z K Ó W - p o k a z z b i o r ó w go dz s. w id ow is ko wa JO K - - ANGIELSKI NA WESO O, GRY I Gimnazjum - (dru yny 5 osobowe zapisy w filatelistycznych P.B. Z³amañskiego - fachowe WARSZTATY TEATRALNE ZABAWY W INTERNECIE, PRZYRODA JOK) rady dla pocz¹tkuj¹cych godz SZKÓ KA SZACHOWA zajêcia N A W E S O O, K O N K U R S - godz.11 sala klubowa JOK - RZE BA W godz LAN PARTY - zabawa z dla dzieci i m³odzie y PLASTYCZNY - gry i zabawy GLINIE zajêcia dla dzieci i m³odzie y Publ. komputerem SOBOTA WTOREK Szko³a Podstawowa - DZIEÑ BEZ WTOREK god z s. wid owi sk. JOK - Pub. Szko³a Podstawowa - MATEMATYKA TELEWIZORA - zajêcia plastyczne oraz Publ. Szko³a Podstawowa - Zajêcia plastyczne DYSKOTEKA - bilety 4 z³ N A W E S O O, G R A M AT Y K A I KULIG na Kruczek Zabawy zimowe NIEDZIELA ORTOGRAFIA NA WESO O re busy, PI TEK Dekanalny turniej w pi³ce no nej dla godz.10 - TURNIEJ SZACHOWY dla krzy ówki, gry, TURNIEJ PI KI NO NEJ - Publ. Szko³a Podstawow a - Angielski z ministrantów dziewcz¹t h a l a s p o r t o w a, T U R N I E J T E N I S A Internetem, Tenis sto³owy z uczniami turniej, godz s. widowiskowa JOK - I ty mo esz Zalew - ma³e k¹pielisko, godz Zabawy STO OWEGO, Turniej w koszykówkê dla dziewcz¹t kl. VI zostaæ gwiazd¹ konkurs dla dzieci i m³odzie y rekreacyjne na lodowisku BIBLIOTEKA PUBLICZNA - KONKURS godz s. widowiskowa JOK - Warsztaty œpiewaj¹cych piosenki -ognisko - w³asny prowiant RYSU NKO WY MO JE ZAB AWY W in st ru me nt al no -w ok al ne dl a am at or ów Biblioteka Publiczna - Konkurs rysunkowy -godz kulig - w³asne sanki CZASIE FERII z a i n t e r e s o w a n y c h œ p i e w a n i e m i Janów zim¹ Ponadto w Bibliotece Publicznej odbywaæ siê godz sala widowiskowa JOK - muzykowaniem ŒRODA bêd¹ zajêcia przez ca³e ferie w zakresie, m.in.: KARNAWA OWE POPISY NA SCENIE godz sala kameralna - SZKÓ KA Publ. Szko³a Podstawowa - Gry i zabawy z spotkania z bajk¹ - codziennie w godz , zespo³ów dzia³aj¹cych w JOK, po³¹czone z SZACHOWA zajêcia dla dzieci i m³odzie y komputerem gry i zabawy stolikowe - warcaby, gry warsztatami i dyskotek¹ SOBOTA Z górki na pazurki zjazd na sankach planszowe, puzzle - codzienne w godz , ŒRODA god z s. wid owi sk. JOK - konkurs warsztaty manualne - codziennie w godz godz Hala sportowa - Mistrzostwa DYSKOTEKA - bilety 4 z³. godz. 10 sala gimnastyczna Gimnazjum - 16, Dru yn Podwórkowych w pi³kê no n¹ - szko³y NIEDZIELA TURNIEJ TENISTA STO OWEGO w konkursy i wystawa prac konkursowych. Lubelska Fundacja Rozwoju ARR Oddzia³ w Janowie Lubelskim zaprasza do udzia³u w projekcie Rozwój potencja³u przedsiêbiorstw poprzez doskonalenie kadr Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Dzia³anie 2.1 Rozwój umiejêtnoœci powi¹zany z potrzebami regionalnego rynku pracy i mo liwoœciami kszta³cenia ustawicznego w regionie. Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud etu pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego W ramach projektu realizowane bêd¹ bezp³atne szkolenia: Nowoczesne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem - 60 godz. Program szkolenia Zarz¹dzanie strategiczne, Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa i Biznes plan, Zarz¹dzanie jakoœci¹, Zarz¹dzanie projektami dotacyjnymi, Zamówienia publiczne Psychologia negocjacji- wywieranie wp³ywu - 24 godz. Program szkolenia Charakterystyka g³ównych czynników rynkowych G³ówne elementy strategii marketingowej Etyka charakteru i etyka osobowoœci negocjatora, cz³onka koalicji Postawy zale ne, niezale ne i wspó³zale ne negocjatora Sztuka negocjacji strategia Asertywnoœæ Sztuka radzenia sobie z problemami, walka ze stresem Jak skutecznie zarz¹dzaæ sob¹ w czasie Efektywne komunikowanie siê w procesie negocjacji Komputer jako narzêdzie pracy - 60 godz. Program szkolenia Podstawy obs³ugi komputera Program Word Program Excel Podstawowe wiadomoœci o Internecie Poczta elektroniczna Programy archiwizuj¹ce WINRAR, WINZIP Przyjmujemy tak e zapisy na szkolenia: Rozszerzone podstawy jêzyka angielskiego godz. Zaawansowany Excel dla pracowników ksiêgowoœci 60 godz. Ka dy pracownik mo e skorzystaæ tylko z jednego rodzaju szkolenia. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ dwa, trzy razy w tygodniu, w godz. od 17: do 21:. Lubelska Fundacja Rozwoju ARR Oddzia³ w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 52, 23-3 Janów Lubelski, tel/fax (015) , Piêknie œpiewali kolêdy w Kocudzy 17 sty czn ia w nas tro jow ej œwi ¹te czn ej Papierzyñsk¹ z Zespo³u Szkó³ w Kocudzy, scenografii, w Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II która zajê³a I miejsce. Janina Bielak z placówki w Kocudzy mia³ miejsce fina³ I Gminnego szkolnej w Zdzis³awicach znalaz³a siê na II Konkursu Kolêd Zaœpiewajmy Mu weso³o. miejscu. Ex aequo III miejsce zdoby³y: Konkursowe kolêdowanie w gminie Dzwola (w Karolina Dycha z Zespo³u Szkó³ w Dzwoli i po wi ec ie ja no ws ki m), tr zy la ta te mu Sylwia Myszak z Zespo³u Szkó³ w Krzemieniu. zapocz¹tkowa³a w Szkole Podstawowej w Spoœród duetów klas 0 III najwy ej, na I Zdzis³awicach Lidia Startek, nauczycielka miejsce oceniono Patrycjê Górê i Angelikê matematyki, która wtedy pracowa³a w tej Jargie³o z PSP Zdzis³awice. Zaœ II miejsce ex placówce. Obdarzona uzdolnieniami aequo zajê³y duety: Ewelina Baran i Dominika muzycznymi matematyczka wiele czasu Portka z Zespo³u Szkó³ w Krzemieniu oraz po œw iê ci ³a sw oj ej pa sj i na za jê ci ac h Agata Kaproñ i Patrycja Ma³ek z Zespo³u Szkó³ pozalekcyjnych z uczniami. Zaowocowa³o to w Kocudzy. III miejsce przyznano Patrycji Flis tym, e prawie wszyscy uczniowie brali udzia³ i Kamili Jargi³o z Zespo³u Szkó³ w Dzwoli. W w kolejnych koncertach kolêd w swojej szkole. kategorii klas IV VI zachwyci³ swoim Od wrzeœnia 25 r. Lidia Starek pracuje w wystêpem utalentowany solista Piotr Hawry³o, Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w Kocudzy. W zdobywca I miejsca, uczeñ Zespo³u Szkó³ w tej szkole równie uda³o siê jej zorganizowaæ Kocudzy. II miejsce zajê³a Karolina Kaproñ z koncert kolêd, tym razem o zasiêgu gminnym. Zespo³u Szkó³ w Dzwoli. W tej grupie By³o to mo liwe przy yczliwym wsparciu wiekowej na I miejscu znalaz³ siê duet: Justyna dyrekcji Zespo³u Szkó³ w Kocudzy i przyjaznej Blacha i Magdalena Dudzic z Zespo³u Szkó³ w akceptacji Marka Piecha, wójta gminy Dzwola. Dzwoli. II miejsce zaj¹³ duet: Aleksandra Konkursem zainteresowa³y siê wszystkie Andrzejczak i Justyna Buczek z Zespo³u Szkó³ placówki szkolne w tej gminie. Po wy³onieniu w Kocudzy. Spoœród uczniów I III gimnazjum, laureatów w szkolnych eliminacjach, w finale w kategorii solistów przyznano ex aequo gminnym odbywaj¹cym siê w Zespole Szkó³ w Marcie Boœ z Zespo³u Szkó³ w Krzemieniu i Kocudzy wziê³o udzia³ 27 uczestników, w tym Damianowi Kaproniowi z Zespo³u Szkó³ w 9 solistów i 9 duetów. Od pocz¹tku koncertom Kocudzy. W ocenie komisji oboje wyj¹tkowo kolêd w gminie Dzwola patronuje Bi³gorajskie piêknie zaœpiewali kolêdy. II miejsce zdoby³a Towarzystwo Literackie doceniaj¹c twórcze, Ewa Balwierz z Zespo³u Szkó³ w Dzwoli. W muzyczne inspiracje Lidii Startek. Uwa am, kategorii duetów w grupie gimnazjalistów e k o n k u r s m o t y w u j e u c z n i ó w d o zdecydowanie I miejsce zajê³y Ma³gorzata kontynuowania piêknej polskiej tradycji Hawry³o i Katarzyna Pastuszek z Zespo³u Szkó³ œpiewania kolêd, tych znanych, tradycyjnych, w Kocudzy. Komisja przyzna³a II miejsce ex jak równie do poszerzania repertuaru o nowe, aequo duetom: Ewa Jargi³o i Agnieszka które s¹ równie wzruszaj¹ce. Poprzez konkurs Wojciechowska z Zespo³u Szkó³ w Dzwoli oraz odkrywamy talenty muzyczne, wokalne wœród Agnieszka Portka i Monika Flis z Zespo³u dzieci i m³odzie y. A nade wszystko wydaje mi Szkó³ w Krzemieniu. Laureatów konkursu siê, e œpiewanie kolêd daje wszystkim radoœæ, org anizatorzy uhonorowali dyplomami. zarówno uczestnikom jak i s³uchaczom - mówi Bi ³g or aj sk ie Towa rz ys tw o Li te ra ck ie Lidia Startek. 17 stycznia fina³owe prezentacje ufundowa³o laureatom nagrody ksi¹ kowe w ocenia³a komisja konkursowa w sk³adzie : postaci wydanego niedawno Bi³gorajskiego Halina Ewa Olszewska ( reprezentuj¹ca R o c z n i k a S p o ³ e c z n o - K u l t u r a l n e g o Bi³gorajskie Towarzystwo Literackie)- ASPEKTY ( w du ej mierze poœwiêconego przewodnicz¹ca jury, Iwona Startek ( tak e z pamiêci Jana Paw³a II ) z utworami i Bi³gorajskiego Towarzystwa Literackiego)- publicystyk¹ bi³gorajskich twórców. Poetka jako sekretarz komisji. W sk³adzie jury zasiad³y Iwona Startek obdarowa³a grupê laureatów równie : Bo ena Dubiel (zastêpca dyrektora swoim najnowszym tomikiem poezji pt. I nie Zespo³u Szkó³ w Kocudzy), Irena Krawiec z wiadomo.... Dla uczniów najpiêkniej miejscowego Gminnego Oœrodka Kultury i œpiewaj¹cych kolêdy, miejscowy GOK zakupi³ nau czy cie lka Bo ena Dub iel. Po kil ku maskotki. Laureaci otrzymali równie piêknie godzinach wystêpów jury przyzna³o wydane p³yty z kolêdami. uczestnikom konkursu nagrody w kilku kategoriach. W grupie uczniów 0 III za Halina Ewa Olszewska najlepsz¹ solistkê uznano Aleksandrê 16.

18 OG OSZENIE Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 23 stycznia 26 r. Zgodnie z art.11ust. 1-3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 23 roku o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 23 roku Nr 96 poz. 873) BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OG ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ ZADANIA PUBLICZNEGO z zakresu: prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie y poprzez: prowadzenie na terenie szkó³ programów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie y. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 22.0 z³. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania w roku 25 wynosi³a 26.5 z³. Termin realizacji zadania : marzec - listopad 26 R E G U L A M I N 1 Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Janowa Lubelskiego przeka e dotacjê na realizacjê zadañ publicznych Gminy w dziedzinie organizacji i prowadzenia na terenie szkó³ programów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie y, zgodnie ze z³o on¹ przez te podmioty ofert¹ konkursow¹. 2 Podmiotami uprawnionymi do z³o enia oferty s¹: a/ organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96 z 23 r., poz. 873), b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w RP, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je eli cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie po ytku publicznego, c/ stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, d/ jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 3 1.Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o enie oferty zgodnej ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 25 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207) w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 w zaklejonej, opieczêtowanej i opisanej kopercie z napisem Konkurs ofert prowadzenie na terenie szkó³ programów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie y. 2. Termin z³o enia oferty do dnia 24 lutego 26 r. do godz w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23). 3. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Nie przewiduje siê mo liwoœci uzupe³nienia oferty, która zosta³a z³o ona w stanie niekompletnym. 4. Z³o enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 5.Kwota przyznanej dotacji mo e byæ ni sza od okreœlonej w ofercie. 6.Formularz oferty do pobrania w PUNKCIE OBS UGI INTERESANTA Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim w godzinach pracy Urzêdu lub stronie internetowej: 4 1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹. Sk³ad Komisji, regulamin jej pracy oraz termin oceny ofert ustali³ Burmistrz Janowa Lubelskiego. 2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Konkursowej. 3.O podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy oferty powiadomieni bêd¹ pisemnie, wyniki konkursu podane bêd¹ równie do wiadomoœci publicznej w lokalnej prasie i stronie internetowej. Od podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie Warunkiem zawarcia umowy jest: a/ otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego dla przyjêcia dotacji, b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej ni wnioskowana - korekta kosztorysu projektu, c/ zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji projektu umowy wed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 25 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207). Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ OG OSZENIE Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 23 stycznia 26 r. Zgodnie z art.11ust. 1-3 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 23 roku o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 23 roku Nr 96 poz. 873) BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OG ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ ZADANIA PUBLICZNEGO Z zakresu: rozwi¹zywanie programów alkoholowych w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie y poprzez: rozszerzanie programów profilaktycznych w oparciu o zajêcia sportowe dla dzieci m³odzie y na terenie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych po³o onych na obszarze Gminy Janów Lubelski. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 45.0 z³. Dofinansowanie jednego zadania do 7.0 z³. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania w roku 25 wynosi³a 80.0 z³. Termin realizacji zadania : marzec - listopad 26 R E G U L A M I N 1 Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Janowa Lubelskiego przeka e dotacjê na realizacjê zadañ publicznych Gminy w dziedzinie rozszerzania programów profilaktycznych w oparciu o zajêcia sportowe dla dzieci m³odzie y na terenie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych po³o onych na obszarze Gminy Janów Lubelski. 2 Podmiotami uprawnionymi do z³o enia oferty s¹: a/ organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96 z 23 r., poz. 873), b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w RP, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je eli cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie po ytku publicznego, c/ stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, d/ jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 3 1.Warunkiem udzia³u w konkursie jest z³o enie oferty zgodnej ze wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 25 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207) w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 w zaklejonej, opieczêtowanej i opisanej kopercie z napisem Konkurs ofert - rozszerzanie programów profilaktycznych w oparciu o zajêcia sportowe 2. Termin z³o enia oferty do dnia 24 lutego 26 r. do godz. 14. w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 (pok. nr 23). 3. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione albo z³o one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Nie przewiduje siê mo liwoœci uzupe³nienia oferty, która zosta³a z³o ona w stanie niekompletnym. 4. Z³o enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 5.Kwota przyznanej dotacji mo e byæ ni sza od okreœlonej w ofercie. 6.Formularz oferty do pobrania w PUNKCIE OBS UGI INTERESANTA Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim w godzinach pracy Urzêdu lub stronie internetowej: 4 1.Oferty oceniane s¹ przez Komisjê Konkursow¹. Sk³ad Komisji, regulamin jej pracy oraz termin oceny ofert ustali³ Burmistrz Janowa Lubelskiego. 2.Decyzjê o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu siê z ocen¹ Komisji Konkursowej. 3.O podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy oferty powiadomieni bêd¹ pisemnie, wyniki konkursu podane bêd¹ równie do wiadomoœci publicznej w lokalnej prasie i stronie internetowej. Od podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie. 1. Warunkiem zawarcia umowy jest: a/ otwarcie wyodrêbnionego rachunku bankowego dla przyjêcia dotacji, b/ w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci innej ni wnioskowana - korekta kosztorysu projektu, 5 C/ zawarcie przed dat¹ rozpoczêcia realizacji projektu umowy wed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 25 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207). Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ 17.

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 12 (216) grudzieñ 2009 cena 2 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Dzia³alnoœæ Miko³aja

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo