OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ I POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ I POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM"

Transkrypt

1 Polski Związek Hodowców Koni Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni Stajnia Gajewniki OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ I POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM GAJEWNIKI SIERPNIA 2014

2 ORGANIZATORZY PATRONAT HONOROWY Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi PATRONI MEDIALNI

3 Polski Związek Hodowców Koni Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni Stajnia Gajewniki Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej i Polski Koń Szlachetny Półkrwi w Skokach Luzem Gajewniki sierpnia 2014

4

5 REGULAMIN CZEMPIONATU HODOWLANEGO KONI RASY POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI ORAZ RASY WIELKOPOLSKIEJ W SKOKACH LUZEM Organizatorzy: Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie Kujawsko Pomorski Związek Hodowców Koni w Bydgoszczy AGRO AVES Gajewniki 2. Data i miejsce: 28 i 29 sierpnia 2014, Gajewniki. 3. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez KPZHK w Bydgoszczy, w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK. 4. W Czempionacie mogą brać udział konie dwuletnie i trzyletnie, ras polski koń szlachetny półkrwi oraz wielkopolskiej, zaopatrzone w paszport PZHK, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej. 5. Liczba miejsc ograniczona do 40 (ok. 20 koni sp, ok. 20 koni wlkp). Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział wałachów rasy sp i wlkp (bez prawa do nagród MRiRW). 6. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie. 7. Konie będą oceniane w następujących klasach: 28 sierpnia (czwartek, po zakończeniu konkursów MPMK w skokach) I. 2-letnie i 3-letnie ogiery rasy polski koń szlachetny półkrwi II. 2-letnie i 3-letnie klacze rasy polski koń szlachetny półkrwi 29 sierpnia (piątek, po zakończeniu konkursów MPMK w skokach) III. 2-letnie i 3-letnie ogiery rasy wielkopolskiej IV. 2-letnie i 3-letnie klacze rasy wielkopolskiej 8. Oceny koni dokonuje międzynarodowa komisja powołana przez organizatorów w składzie 3 osobowym. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań. 9. Ocena koni: I. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni II. Ocenie podlegają następujące elementy: 1. TYP I POKRÓJ Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. Ocenie podlega: typ użytkowy i pokrój (budowa) 2. GALOP (ocena w ruchu luzem na hali) Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. Komisja wystawia jedną notę, uwzględniając: długość kroku impuls: siła, z jaką koń odpycha się od podłoża zadnimi nogami równowaga: kombinacja nachylenia kłody i sposobu pracy zadnich nóg 3

6 3. SKOKI LUZEM (oceniane w korytarzu zgodnie z zasadami na załączonym schemacie na końcu propozycji). Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. (mnożnik x 2) Komisja wystawia jedną notę uwzględniając: odbicie: kierunek: umiejętność pchnięcia kłębu w górę szybkość: czas upływający podczas ostatniego foule przed skokiem czas od dotknięcia wszystkich nóg do podłoża do chwili oderwania się konia od podłoża technika: przednie nogi: miara ustawienia łopatki w kombinacji z barkiem, przedramieniem i nadpęciem. grzbiet: stopień, w jakim szyja i grzbiet podążają w skoku po łuku, tzw. baskil zad: stopień, w jakim zad otwiera się podczas drugiej fazy skoku możliwości: umiejętność pchnięcia skoku w górę przy jednoczesnym osiągnięciu kierunku naprzód elastyczność: miara przebiegu całego skoku (łącznie z lądowaniem), koń powinien być elastyczny w kłodzie ostrożność: naturalna umiejętność konia do niepopełniania błędów w skoku, koń nie chce zrzucić drąga. III. Wybór Czempiona Ogólnopolskiego koni rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi oraz koni rasy Wielkopolskiej Tytuły przyznawane są oddzielnie dla klaczy oraz ogierów w ramach każdej z grup rasowych (polski koń szlachetny i wielkopolskiej), pod warunkiem że w klasie zostanie ocenionych co najmniej 6 koni. Tytuł czempiona, a następnie wiceczempiona oraz trzecią i czwartą lokatę otrzymują klacze oraz ogiery, które zdobyły największą liczbę punktów przyznanych za ocenę elementów 1 3, tj. typ użytkowy i pokrój, galop, skoki luzem (mnożnik x 2). W przypadku równej liczby punktów o wyższym miejscu decydują w kolejności: ocena za skoki luzem, ocena za galop, wskazanie komisji. Dla czterech najlepszych ogierów oraz czterech najlepszych klaczy w ramach każdej z ras Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyznają nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 1000 zł za zdobycie tytułu czempiona, 900 zł za zdobycie tytułu wiceczempiona, 800 zł za zdobycie trzeciej lokaty, 700 zł za zdobycie czwartej lokaty, do podziału po 50% pomiędzy hodowcę i właściciela konia. 10. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu. 11. Zgłoszenia koni przyjmuje Kujawsko Pomorski Związek Hodowców Koni w Bydgoszczy w nieprzekraczalnym terminie do 4 sierpnia 2014 r. 12. Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wniesienie opłaty za boks w wysokości 250 zł (bez względu na czas pobytu, max. 3 doby: środa wieczór sobota wieczór). Wpłaty należy dokonać w terminie do 18 sierpnia 2014 r. na konto współorganizatora: Kujawsko Pomorski Związek Hodowców Koni al. Powstańców Wlkp. 10/43, Bydgoszcz Nr Brak wpłaty powoduje nieprzyjęcie konia do udziału w Czempionacie. 13. Skład Komisji Oceny Koni: Andrzej Matławski (POL), Karl Heinz Giebmanns (GER), Jean Fourcart (FRA). 4

7 SCHEMAT PRZEPROWADZANIA PRÓBY SKOKÓW LUZEM 6,0 m 2,8 3,0 m 6,5 7,2 m wskazówka koperta KOLEJNOŚĆ PRZBIEGÓW 1. WSKAZÓWKA + KOPERTA + EWENTUALNIE DRĄGI (DESKI) W MIEJSCACH STACJONATY I OKSERA max. 2 przebiegi 2. WSKAZÓWKA + KOPERTA + STACJONATA (40 70 cm) + STACJONATA (70 90 cm) max 2 przebiegi 3. WSKAZÓWKA + KOPERTA + STACJONATA (40 70 cm) + STACJONATA / OKSER / DOUBLEBARRE (max. 140 cm wysokości i 140 cm szerokości) max 5 przebiegów 6,8 7,5 m stacjonata Komisja Oceny uwzględniając warunki panujące w miejscu przeprowadzania próby oraz dyspozycję konia w trakcie próby decyduje o: ilości przebiegów w ramach określonych w punktach 1 3 ewentualnym dodaniu drągów (desek) w dystansie gabarytach przeszkód w zakresie określonym w punktach 2 3 odległościach między przeszkodami w zakresie określonym na schemacie rodzaju ostatniej przeszkody (stacjonata / okser / doublebarre) w punkcie 3 max 1,4 m stacjonata / okser / doublebarre 5

8 RULES AND REGULATIONS OF BREEDING CHAMPIONSHIP IN FREE JUMPING FOR POLISH HALFBRED HORSES AND WIELKOPOLSKA HORSES Organisers: Polish Horse Breeders Association (PZHK) in Warsaw Kujawy and Pomerania Horse Breeders Association (KPZHK) in Bydgoszcz AGRO AVES Gajewniki 2. Date and place: August 2014, Gajewniki, Poland. 3. The Catalogue of horses participating in the Championship is made by KPZHK in Bydgoszcz based on data maintained in PZHK database. 4. Two-year-old and three-year-old Polish halfbred (sp) and Wielkopolska (wlkp) horses may participate in the Championship on the condition they are holders of PZHK issued passports and meet the pedigree criteria of the main studbook. 5. The number of places is limited to 40 (approx. 20 sp horses, approx. 20 wlkp horse). The horses shall be admitted on the first come first served basis. Geldings of sp and wlkp breeds may be accepted subject to availability of places (without the right to receive the Ministry of Agriculture and Rural Development awards). 6. Every horse brought to the Championship has to present a passport containing a confirmation of valid influenza vaccination. 7. Horses will be evaluated in the following classes: 28 August (Thursday) following the conclusion of Polish Jumping Championship for Young Horses I. 2-year-old and 3-year-old Polish halfbred stallions II. 2-year-old and 3-year-old Polish halfbred mares 29 August (Friday after Polish Jumping Championship for Young Horses) III. 2-year-old and 3-year-old Wielkopolska stallions IV. 2-year-old and 3-year-old Wielkopolska mares 8. The evaluation of horses will be performed by an international Committee consisting of 3 persons appointed by the organisers. Upon concluding the evaluation the Committee will make up the Protocol and announce the results to the public. The results are final and no appeals will be accepted. 9. Evaluation of horses. I. The evaluation is performed separately for horses in each class. II. The following elements will be evaluated: 1. TYPE AND CONFORMATION Maximum score 10 points (accurate to 0,1 p.) The evaluation includes: type of use and conformation 2. CANTER (evaluation in free movement on indoor arena) Maximum score 10 points (accurate to 0,1 p.) The Committee comes up with one score taking into the consideration the following elements: length of stride impulsion: power used by a horse to take off the ground with its hind limbs balance: combination of trunk angle and the action of hind legs 6

9 3. FREE JUMPING (evaluated in a chute according to the rules in appended schematic drawing at the end of the invitation). The maximum score 10 points (accurate to 0,1 p.) x 2 The Committee comes up with one common score taking into consideration the following elements: take off: direction: ability to push withers upwards speed: time passing during the last foule before a jump moment of contact of all four legs with the ground until the horse takes off the ground technique: front legs: the position of the shoulder blade in combination with the shoulder, forearm and cannon bone back: degree of neck and back arching in a jump (bascule) croup: degree of stifle opening in the second phase of jump scope: ability to push the jump upwards with simultaneous forward movement flexibility: evaluated throughout the entire jump (including the landing); a horse should have a flexible trunk carefulness: natural ability of a horse to avoid faults while jumping: a horse does not want to knock a bar off. III. Awarding Champions Trophies in Polish halfbred and Wielkopolska horses breeds The titles are awarded separately in each breed group (Polish halfbred horse and Wielkopolska horse) under the condition that at least 6 horses are evaluated within the class. The titles of Champion, Vice-Champion as well as third and fourth place are awarded to mares and stallions, which scored the highest numbers of points for elements 1 3, i.e. type of use and conformation, canter, free jumping (x 2). In case of equal number of points, the criteria for awarding a higher place are the following: free jumping evaluation, canter evaluation, Committee s indication in the given hierarchy of significance. Top four stallions and top four mares in each breed shall be awarded money prizes by the Ministry of Agriculture and Rural Development and Polish Horse Breeders Association: 1000 PLN to the Champion, 900 PLN for the Vice-Champion, 800 PLN for third place, 700 PLN for fourth place to be divided in half between horse s breeder and owner. 10. The Organisers of the Championship shall not reimburse the cost of transport or insurance of horses. They shall not accept any liability for theft or accidents and material losses that may occur during transport of horses and the Championship. 11. Horses should be registered at the Kujawy and Pomoria Horse Breeders Association in Bydgoszcz until the deadline: 4 th August, The participation in the Championship is confirmed by effecting a payment of fee for a stable box amounting 250 PLN (the fee is the same regardless the length of stay; maximum time: 72 h, arriving on Wednesday evening and departing on Saturday evening). The payment should be effected until 18 th August, 2014 to the bank account of the Coorganiser: Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni al. Powstańców Wlkp. 10/43, Bydgoszcz Nr Failure to make the payment will result in exclusion of the horse from the Championship. 13. Judges 2014: Andrzej Matławski (POL), Karl-Heinz Giebmanns (GER) and Jean Fourcart (FRA). 7

10 Konie Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi OGIERY 1 CREOVILLE S Leoville C.Ravenna Z 2 ATRAKCYJNY PAN II ZW Pauillac De Meia Lua Ajka 3 DON PEDRO ZW Pauillac De Meia Lua Drobnostka 4 NIRGUN S Top Gun Semilly Nistria S 5 PROGNOSTYK Guffi Progis 6 COSMIC ROMEO AK Romeo Des Vaux Cosmic Touch

11 nr kat.: ur.: maść: c.gn. CREOVILLE S sp C.RAVENNA Z LEOVILLE Roma Chicago Baby Love Fontain Elan De La Cour Anuschka Rodomo Calipa Z Caretano Z Elyria Alme Z Hodowca: Szurik Stanisław, Matyldzin Rejane De La Cour Vas Y Donc Longane LEOVILLE (1999) ogier uznany przez PZHK i SF, B- starty do 140 cm (Thibault Trassard, David Jobertie, Corentin Lenormand) C.RAVENNA (2006) po CHICAGO I Z ogier uznany przez Z, HOL, SF, SI, koń klasy GP-B (Martin Dopazo, Dominique Hendrix, Stefan Corten, Judy Ann Melchior) CARABINIER S (2011, Calvados Z) CREOVILLE S (2012, Leoville) ROMA (1997) PP ( ) po RODOMO ogier uznany przez OLD, RPS, m.in. ojciec koni: B- Remus 171 REGATA (2001, Niels) PP (9-8,5-8-8) ROMANA S (2004, Romualdo) RENOMA S (2005, Faust Z) C. RAVENNA Z (2006, Chicago I Z) REGRANDA S (2007, Grand de la Cour) ROVILLA S (2008, Leoville) ZT (7,5-7,5-7-7) 9

12 nr kat.: ur.: maść: gn. ATRAKCYJNY PAN II ZW sp AJKA PAUILLAC DE MEIA LUA Anabella Queen Jalienny Theodora Jalisco B Arkona Quidam De Revel Caline D Enny Tertaldia Florida Moss Tanagra Alme Z Hodowca: Zdebel Wojciech, Ruda Śląska PAUILLAC DE MEIA LUA (1992) ogier uznany przez PZHK, B- starty w Belgii AJKA (2002) po JALIENNY ogier uznany przez AA, SF i PZHK, koń klasy GP-B, m.in. ojciec koni: B- Mariacci, C- Huzar, Ebonit, Don Juan ABSYDA (2006, Banita) WTWK OAKS 2009 (I miejsce) AWON (2007, Wareg) AJENTKA (2008, Top Gun) AIDA (2009, Devin du Maury) ATRAKCYJNY PAN (2010, Pauillac de Meia Lua) ANABELL ZW (2011, Pauillac de Meia Lua) ATRAKCYJNY PAN II ZW (2012, Pauillac de Meia Lua) ANABELLA QUENN (1995) po QUIDAM DE REVEL uznany m.in. przez: SF, HOL, KWPN, BWP itd., koń klasy GP-B, IO, ME-B, MEJ-B (Herve Godignon, Tomas Vellin), m.in. ojciec koni: B- Guidam, Quito Easy, Dolar de la Pierre, Quantum, Nabab de Reve ANALOG (1999, Lando) MPMK-B (I miejsce) ANABIOZA (2001, Banita) B- do 140 cm AJKA (2002, Jalienny) ANABIS (2003, Balisco II) 10

13 nr kat.: ur.: maść: c.gn. DON PEDRO ZW sp DROBNOSTKA PAUILLAC DE MEIA LUA Druhna Szron Theodora Jalisco B Drynda Rahman Szampanka Robin II Z Tertaldia Florida Moss Tanagra Alme Z Hodowca: Zdebel Wojciech, Ruda Śląska PAUILLAC DE MEIA LUA (1992) ogier uznany przez PZHK, B- starty w Belgii DROBNOSTKA (2005) po SZRON ogier uznany przez PZHK, m.in. ojcec koni: B- Persjusz, Wers DON PEDRO ZW (2012, Pauillac de Meia Lua) DON BIJU (2013, Biju Be) DRUHNA (1991) po RAHMAN ogier uznany przez PZHK, m.in. ojcec koni: B- Arcymistrz DUBLERKA (1996, Kwartet) DYSTYNKCJA (2000, Sir Laryks) DYSTYNKCJA II (2002, Sir Laryks) DROBNOSTKA (2005, Szron) 11

14 nr kat.: ur.: maść: gn. NIRGUN S sp NISTRIA S TOP GUN SEMILLY Romina Ex Ruffia Nicol Grand De La Cour Tati Du Palis Quincy Nimrod B Bluete II Graf Granus Longitude Hodowca: Szurik Stanisław, Matyldzin Muguet Du Manoir Wella I Quidam De Revel Zwycięzca grupy na regionalnej wystawie hodowlanej Jarużyn 2012 TOP GUN SEMILLY (2007) ogier uznany przez SF i PZHK. Finalista MMK-B we Francji (Jean Francis Filatriau) NISTRIA S (2006) po GRAND DE LA COUR ogier uznany przez PZHK, finalista MPMK-A, MPMK-B (Mieczysław Zagor, Krzysztof Kierzek) NEOVILLE S (2010, Leoville) NICKY BOY (2011, Johnny Boy II) NIRGUN S (2012, Top Gun Semilly) NICOL (1996) PP (8, ) po NIMROD B ogier uznany przez BAY i SACHS, ZT (17/83) IO- 118, IA- 108, IB- 127 NEMEZIS (2000, Court) NEON (2001, Niels) NICO (2003, Grand de la Cour) NESTIA S (2004, Romualdo) NERO S (2005, Grand de la Cour) NISTRIA S (2006, Grand de la Cour) NEMO (2012, Imbir) 12

15 nr kat.: ur.: maść: c.gn. PROGNOSTYK sp PROGIS GUFFI Persona Grand Amour Weltreise Grndeur Polanica Marino Farina Grannus Weltmelodie Inschallah Elba Gralsritter Hodowca: Brzozowski Zenon, Stary Jarużyn Zwycięzca konkursu skoków luzem dla koni 2-letnich Jarużyn 2013 GUFFI (1996) ogier uznany przez PZHK, koń klasy GP-B (Beata Szuber) PROGIS (2006) po GRAND AMOUR ogier uznany m.in. przez: OLD, BAY, PZHK, starty B do 140 cm, ZT (5/40) IO- 123, IA- 126, IB- 113 PERFECTO (2010, Domel) kwalifikacja do MPMK 2014 PROGNOSTYK (2011, Guffi) PERSONA (1999) po MARINO ogier uznany przez PZHK, koń klasy GP-B (Jacek Bucki, Dawid Rakoczy), m.in. ojciec koni: B Charlie, Polonia, Toscania PRERIA (2002, Niels) PRESJA S (2003, Grand de la Cour) PRESTIŻ (2005, Grand de la Cour) PROGIS (2006, Grand Amour) POEZJA (2007, Himen) ZT (7, ) PLATYNA (2008, Etos) PAJERO (2009, Champion for Pleasure) PRINCESSA (2013, Salazar) 13

16 nr kat.: ur.: maść: gn. COSMIC ROMEO AK sp COSMIC TOUCH ROMEO DES VAUX Aronja Concetto Gloria Des Vaux Qredo De Paulstra Adrene Noble Roi xx Puszta Lany Contender Raissa Des Vaux Hodowca: Kramer Andrzej, Kowanówko Quidam De Revel Celia De Paulstra Galoubet A ROMEO DES VAUX sf (2005) ogier uznany przez PZHK, ZT (6/30) IO- 119, IA- 98, IB- 120 COSMIC TOUCH (2001) B- starty w konkursach do 130 cm w Niemczech, po CONCETTO ogier uznany m.in. przez: OLD, HANN, BAY, WESTF, NRPS COSMIC AS AK (2009, Ludwigs As) COSMIC ROMEO AK (2011, Romeo des Vaux) COSMIC ROMEO II AK (2013, Romeodes Vaux) ARONJA (1990) po NOBLE ROI xx ogier uznany przez: OLD, HANN, TRAK, HOL, ojciec m.in. koni: A- No Limit, Nussini, B- Noble Champion, Nintendo ABBERVAIL-DREAM (1998, Lordanos) COSMIC TOUCH (2001, Concetto) 14

17 notatki

18 Konie Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi KLACZE 7 CALVADA S Calvados Z C. Fabrinia Z 8 KARMELIA Carry Son Karelia 9 MALIWI Cassilio Missuri 10 PARCA Etos Pasja 11 ULIWI Nabab De Reve Urielle 12 CELKA Solaris Ceria 13 ROSALITA Talent Charboniere Regranda S 14 PIANOLEA P Che Guevara L Palegrina-P 15 LOTARYNGIA Johnny Boy II Larika S 16 IDA-PRO Pro Savage Izyda 17 HUSARIA Szkrab Holandia 18 GARDA Vandamme Gardenia "M"

19 nr kat.: ur.: maść: siwa CALVADA S sp C. FABRINIA Z CALVADOS Z Fabrina Crown Z Cassandra Z Chellano Z Bluete II Fabriano Ratina Z Carthago Z Astara Carthago Z Fayence Contender Hodowca: Szurik Stanisław, Matyldzin CALVADOS Z (2001) ogier uznany przez Z i PZHK, koń klasy GP-B, finalista MŚMK- B (5 lat I miejsce) (Rolf Brill, Christian Ahlmann, Judy Ann Melchior), m.in. ojciec koni: B- Nevados S C.FABRINIA Z (2006) po CROWN Z ogier uznany przez Z, SF, PZHK, koń klasy GP-B (Franz Josef Dahlmann, Christian Ahlmann, Judy Ann Melchior), m.in. ojciec koni: B- Rockerd Ysieux, Sudany Top, Raina des Dames, Calgary Mury Maras Z COPACABANA S (2011, Calvados Z) CALVADA S (2012, Calvados Z) CAPITAN JACK S (2013, Black Jack) FABRINA (1997) PP ( ) po FABRIANO ogier uznany przez HANN, BAY, RHEINL., ZT (4/36) IO -133, IA- 128, IB- 132, m.in. ojciec koni: A- Farinelli, Freixenet Nor, B- Felicitas, Ferrucio FENIKS (2001, Harwest kwpn) uznany przez PZHK FIGARO S (2002, Nurjev kwpn) FIONA S (2005, Faust Z) C.FABRINIA Z (2006, Crown Z) FABREGGIA S (2007, Regiel ) ZT (9-7,5-6-7) FEDERICA S (2008, Concert old) zwyciężczyni grupy na wystawie regionalnej, ZT ( ), finalistka MPMK-A FAWORYTKA S (2011, Johnny Boy II) czempionka wystawy regionalnej 17

20 nr kat.: ur.: maść: siwa KARMELIA sp KARELIA CARRY SON Kreta Landos II Karola Carry Karia Maram Uta V Lord Walzer Calato Okarina Coronado Hodowca: Tadych Monika, Kruszki CARRY SON (1999) ogier uznany przez PZHK ZT (1/47) IO-159, m.in. ojciec koni: B Finaretta, C - Pasja KARELIA (2008) ZT (8,5-7,5-7-7) po LANDOS II (Limerick 73) ogier uznany przez PZHK, koń klasy GP-B (Krzysztof Aftyka, Wojciech Wojcianiec, Marcin Tomporowski), m.in. ojciec koni: B Al Gran Land P Karmelia (2012, Carry Son) KRETA (2000) po MARAM koń klasy GP-B (Angelika Ojczenasz), m.in. ojciec koni: B Dilmar, Goldmara, Granit, Nerma, Pola, C Havana Club (Nil J) KENAI (2004, Avero) AVERO-BOY-M ex KARDAMON (2006, Avero) KARELIA (2008, Landos II) 18

21 nr kat.: ur.: maść: kara MALIWI sp MISSURI CASSILIO Margoninka Landor M-Heraldik Cassini I Mgławica Renvers Phantagiro H Lacatraz Roulette Heraldik Wisma Capitol I Hodowca: Różewska Joanna, Damasławek CASSILIO (2006) ogier uznany przez PZHK finalista MPMK-B (4 lata I miejsce, 7 lat I miejsce) (Krzysztof Ludwiczak, Marek Wacławik, Maksymilian Wechta) MISSURI (2006) po LANDOR ogier uznany przez PZHK, starty do 140 cm, finalista MPMK-B (Daniel Zielinski) ZT (1/16) IO- 149 MARGO (2011, Bolshoi) zwycięzca grupy na wystawie regionalnej MALIWI (2012, Cassilio) MARGONINKA(1991) finalistka MPMK-C, po RENVERS xx ogier uznany przez PZHK - MPMJ-B, m.in. ojciec koni: C Anko Raiffaizen MUSZELKA (1995, Skuter) MARCHEN D (2002, Nurjev) MISSURI (2006, Landor) 19

22 nr kat.: ur.: maść: c.gn. PARCA sp PASJA ETOS Panda Jakobin Etna Santiego Peonia Nirkan Jarka Colorado Epona Domingo Tenor Hodowca: Pawlikowski Grzegorz, Dzierżążno Wielkie Właściciel: Kiernikowski Rafał, Kuźnica Czarnkowska Alaska Saint Cloud ETOS (2003) ogier uznany przez PZHK finalista MPMK-B (4 lata II miejsce), MŚMK-B (Marlena Kraśnik) PASJA (2007) po JAKOBIN ogier uznany przez PZHK, koń klasy GP-B (Maciej Zajączkowski), m.in. ojciec koni: B Demeter PARCA (2012, Etos) PANDA (1997) po NIRKAN koń klasy GP-B (Marcin Tomprowski), m.in. ojciec koni: B Hangar PATRYCJA (2000, Texas xx) PETUNIA (2001, Texas xx) POCIECHA (2004, Czuwaj) PASJA (2007, Jakobin) POGEZANIA (2008, Garnizon) PADWA (2009, Dżahil) 20

23 nr kat.: ur.: maść: gn. ULIWI sp URIELLE NABAB DE REVE Ulissa H Silvio Melodie En Fa Quidam De Revel Paulette H Karandasj Gelbkatze Sandro Z Caravelle Artichaut Dirka Jalisco B Hodowca: Jóźwiakowski Stanisław Marek, Damasławek Zwyciężczyni grupy na regionalnej wystawie hodowlanej Damasławek 2013 NABAB DE REVE (1990) ogier uznany przez PZHK, HOL, BWP, SBS, SI, SF, RHEINL koń klasy GP-B finalista MŚ-B, ME-B (Philippe Le Jeune), m.in. ojciec koni: B Vigo d Arsouilles, Valentina van t Heike, Eurocommerce London, Nabab s Son URIELLE (2005) po SILVIO I ogier uznany przez PZHK, OLD, HANN, SI, RHEINL, BWP, SBS, BADWU, WESTF, SF, ZT (7/70) IO- 122, IA- 105, IB- 139, m.in. ojciec koni: B Shutterfly, Sergant Pepper UMBRO (2009, Armitage) ULANOS (2010, Lordanos) ULIWI (2012, Nabab da reje) UN DIABLO (2013, Diarado) ULISSA H (2001) po po KARANDASJ ogier uznany przez KWPN, OLD, m.in. ojciec koni: B Odine, Ollino, Silver, Windsor XV, C Aprobanta URIELLE (2005, Silvio I) 21

24 nr kat.: ur.: maść: gn. CELKA sp CERIA SOLARIS Cecora Golem Romea Stalypso Celia Halicz Gostomia Ofal Bonny Rabino Caracalla Stakkato Hodowca: Działek Zenon, Topola Katowa Zwyciężczyni grupy na wystawie regionalnej Wiączyń Dolny 2012 SOLARIS (2006) ogier uznany przez PZHK, ZT (2/30) IO- 129, IA- 119, IB- 118 CERIA (2005) po GOLEM ogier uznany przez PZHK CEJLON (2010, Concord) CELKA (2012, Solaris han) CECORA (1998) po HALICZ ogier uznany przez PZHK CENA (2003, Celofan) CERIA (2005, Golem) CELIA (2009, Regon) 22

25 nr kat.: ur.: maść: kaszt. ROSALITA sp REGRANDA S TALENT CHARBONIERE Roma Grand De La Cour Girl Iv Diamant De Semilly Anuschka Rodomo Bluete II Graf Grannus Hodowca: Górski Krzysztof, Wudzyn Olympe De Norval Papillon Rouge Venise Des Cresles Le Tot De Semilly TALENT CHARBONIERE (2007) ogier uznany przez PZHK finalista MPMK-C (4 lata I miejsce) (Krzysztof Kierzek) REGRANDA S ZT (6-6,5-6,5-7) po GRAND DE LA COUR ogier uznany przez PZHK, finalista MPMK-A, MPMK-B (Mieczysław Zagor, Krzysztof Kierzek) REAKCJA S (2011, Arktos) ROSALITA (2012, Talent Charboniere) ROYAL (2014, Talent Charboniere) ROMA (1997) PP ( ) po RODOMO ogier uznany przez OLD, RPS, m.in. ojciec koni: B- Remus 171 REGATA (2001, Niels) PP (9-8,5-8-8) ROMANA S (2004, Romualdo) RENOMA S (2005, Faust Z) C. RAVENNA Z (2006, Chicago I Z) REGRANDA S (2007, Grand de la Cour) ROVILLA S (2008, Leoville) ZT (7,5-7,5-7-7) 23

26 nr kat.: ur.: maść: gn. PIANOLEA P sp PALEGRINA-P CHE GUEVARA L Palmera Correro O-Contender Cassini I Psota Landos Finja XIII Claudio Gitlena Contender Wisma Capitol I Hodowca: Polowczyk Witold, Rawicz CHE GUEVARA (2005) ogier uznany przez PZHK, ZT 2/29 IWU , trzykrotny finalista MPMK- B PALEGRINA-P (2007) po CORRERO ogier uznany przez PZHK, koń klasy GP-B (Hubert Polowczyk, Beata Strzałkowska, Paweł Strzechowski), m.in. ojciec koni: B- Marcepan PIANOLEA P (2011, Che Guevara) PALMERRO P (2012, Con Calma) PALERMO II P (2013, Con Calma) PALMERA (2001) starty do 130 cm (Hubert Polowczyk) po LANDOS ogier uznany przez HOL i PZHK, koń klasy GP-B, m.in. ojciec koni: B- Lordanos, Leontes, Lyjanero Haker, C- Pastor 1 PALA CARRA P (2005, Carry Son) PELEGRINA P (2007, Correro) 24

27 nr kat.: ur.: maść: sk.gn. LOTARYNGIA sp LARIKA S JOHNNY BOY II Larsiona Faust Quina Des Bruyere Dollar Du Murier Bodira Larius S Reurika Z Furioso II Gazelle D'Aubry Night And Day Hodowca: Toczko-Borczuch Karolina, Wielowicz Karielle Jalisco B JOHNNY BOY II (1997) ogier uznany przez SF, KWPN, PZHK koń klasy GP-B (Jean Marie Martin, Penelope Leprevost), m.in. ojciec koni: B - A.Elmi, Adelien LARIKA S po FAUST Z ogier uznany przez KWPN, HAN i PZHK, koń klasy GP-B, MP-B (II m.) (Andrzej Lemański), m.in. ojciec koni: B- Forest Gump, Granit S, C- Łalisco LANVILLE (2009, Leoville) LOTARYNGIA (2011, Johnny Boy II) LA CORDESSA (2013, Cordess) zwyciężczyni grupy na regionalnej wystawie hodowlanej LATIKA (2014, Black Jack) LARSIONA (2000) PP ( ) po LARIUS S ogier uznany przez BRANDENB, SANH, OLD, RHEINL, ZFDP, starty B do 130 cm LIBERO S (2004, Bayard d Elle) LARIKA S (2005, Faust Z) C.LECCO Z (2006, Chicago I Z) LEOVILLA S (2008, Leoville) LA SCALA S (2009, Concert) LARELL S (2010, Leoville) 25

28 nr kat.: ur.: maść: sk.gn. IDA-PRO sp IZYDA PRO SAVAGE Iga Rambo Sarina Pilox Ilda Genius Romantica Corde Sommerla Goldstern Anja Pilot Hodowca: Janik Mirosław, Żarki Superczempion wystawy regionalnej Janów 2013 Zwyciężczyni grupy III Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Koni Rasy SP w Skokach Luzem Zakrzów 2013 Wiceczempion wystawy regionalnej Udórz 2013 PRO SAVAGE (1996) ogier uznany przez PZHK, OLD, ZFDP, finalista Bundeschampiont (Holga Finken), ZT (2/53) IO- 135, IA- 130, IB 126 IZYDA (2000) po RAMBO ogier uznany przez PZHK, ZT (3/21) IO- 127 ISLANDIA (2008, Qumball) IMEDŻIN-PRO (2009, Pro Savage) INEZ-PRO (2010, Pro Savage) IDA-PRO (2011, Pro Savage) IKONA (2012, Pro Savage) IGA (1988) po GENIUS ogier uznany przez PZHK, m.in. ojciec koni: A Limaryn, B Graf, Wagram, Wakat IZYDA (2000, Rambo) IGOR (2002, Czuwaj) 26

29 nr kat.: ur.: maść: kaszt. HUSARIA sp HOLANDIA SZKRAB Happily Lando Szampanka Arcus xx Hippika Bralin Piaffe Landadel Szumna Łowicz Arkada xx Cross xx Hodowca: Stadnina Koni w Udorzu, PPHU Algas Sp.j. SZKRAB (1994) ogier uznany przez PZHK, finalista MPMK- B i C, CIC2* (Paweł Rutkowski) HOLANDIA (2004) po po LANDO holst ogier uznany przez PZHK, m.in. ojciec koni: B- Analog i Desant W HOREST (2009, Jubilat) HUSARIA (2011, Szkrab) HOSTESSA (2012, Looping) HOLLYWOOD (2013, Sword xx) HAPPILY (1990) po BRALIN xx ogier uznany przez PZHK, koń klasy GP-B (Zbigniew Witkowski) HARFA (1994, Datsun) HETMAN (1995, Trawant) uznany przez PZHK HAPPY DAY (1996, Campetot) HIRAM (1997, Dansing) HEVELIUSZ (1999, Burgund) HUNCWOT (2000, Empik xx) HASSAN (2001, Grey) CCI** HOLANDIA (2004, Lando) HEBRON (2005, Almanzor L) HAMMER (2006, Cordial) HURYSKA (2008, Regiel) ZT (7,5-7,5-7,5-7,5) 27

30 nr kat.: ur.: maść: gn. GARDA sp GARDENIA "M" VANDAMME Garda So In Love Roberlina Guidam Gardena Omen xx Itran Calvados Loberlina Hemmingway Fougere Hodowca: Stadnina Koni Dobrzyniewo Quidam De Revel ZT (8-6,5-7-7) VANDAMME (2002) ogier uznany przez PZHK koń klasy GP-B, MEJ-B, HMPMJ-B, medalista MPJ-B (Wojciech Dahlke) GARDENIA M ZT (8-6,5-7-7,5) po SO IN LOVE ogier uznany przez KWPN i PZHK GARDA (2011, Vandamme) GARDEN (2012, Vandamme) GASPAR (2013, Vandamme) GARDA (1996) po OMEN xx ogier uznany przez PZHK, m.in. ojciec koni: C- Wag, Malia, Chiwen 28 GARDEN PARTY M (2002, Paradys) GARDES M (2004, Sokrates) finalista MPMK-A GARFILD M (2005, So in Love) GARDENIA M (2006, So in Love) GRADIENT M (2007, So in Love) GALILEO M (2008, Faust Z) GOGO M (2010, Nice Boy) GARNIZON M (2011, Fair Play Coudreau) GARDEN M (2012, Corrado Boy)

31 notatki

32 Konie Wielkopolskie ogiery 19 RUSŁAN Bolshoi Riwa 20 CADILLAC Corrado Boy Celyna 21 FERRERO Corrado Boy Francesca 22 PABLO PRO Pro Savage Pogonia 23 PEDRO Guffi Poezja 24 MOHITO Vandamme Miss Lady

33 nr kat.: ur.: maść: gn. RUSŁAN wlkp RIWA BOLSHOI Romania Domestos Jelaleen Favoritas xx Roxana Libellus Dama Dworu Emetyt Nelaheleen Voltaire Flanel xx Reiter xx Hodowca: Chojnacki Piotr, Brzeźno Właściciel: Chojnacki Maciej, Konin Zwycięzca grupy na regionalnej wystawie hodowlanej Gniezno 2014 BOLSHOI (2006) ogier uznany przez PZHK koń klasy GP-B (Wojciech Dahlke), ZT (1/30), IO 130, IA 119, IB RIWA (2005) ZT (7,5-7-7,5-7,5) po DOMESTOS ogier uznany przez PZHK, zwycięzca MPMK-C 6 lat RAVENNA (2009, Castilio) ZT (7,5-7,5-7-7,5) RUSŁAN (2012, Bolshoi) ROMANIA (1998) wiceczempionka KWZH po LIBELLUS ogier uznany przez PZHK, m.in. ojciec koni: A Azalia, C - Saldo REWELACJA (2002, Amor Quintus) RODAN (2003, Ekwador) RIWIERA (2004, Domestos) RIWA (2005, Domestos) RAWELLA (2006, Domestos) RAWELLA (2008, Castilio) ZT (7,5-6-6,5-7) ROTA (2009, Castilio) ZT (6-5, ) RODOS (2010, Castilio) 31

34 nr kat.: ur.: maść: siwa CADILLAC wlkp CELYNA CORRADO BOY Cykuta Cykata Landor Hanessa Corrado I Winds of Light xx Hodowca: Mróz Adam, Otowice Phantagiro H Lacatraz Henriett Continue Soleil Cor De La Bryere CORRADO BOY (2003) ogier uznany przez PZHK finalista MPMK-B (5 lat II miejsce) CELYNA (2008) ZT (6-7,5-6-7,5) po LANDOR ogier uznany przez PZHK, starty do 140 cm, finalista MPMK-B (Daniel Zielinski) ZT (1/16) IO- 149 CADILLAC (2012, Corrado Boy) CYKATA (1990) po WINDS OF LIGHT xx ogier uznany przez PZHK CYMAR (1994, Dietmar xx) ogier uznany przez PZHK CYRANA (1995, Berkel) CUD (1998, Czador) ogier uznany przez PZHK CELYNA (2008, Landor) CERVEZA FOR EVER (2009, Ever for Pleasure) ZT (6-6,5-6-6,5) COUNTRY QUEEN (2010, Santiago) 32

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

POLSKA WERSJA REGULAMINU / TERMS & CONDITIONS POLISH VERSION (the EN version begin on page 4) Konkurs: Dlaczego warto wynająć samochód w Hertz

POLSKA WERSJA REGULAMINU / TERMS & CONDITIONS POLISH VERSION (the EN version begin on page 4) Konkurs: Dlaczego warto wynająć samochód w Hertz POLSKA WERSJA REGULAMINU / TERMS & CONDITIONS POLISH VERSION (the EN version begin on page 4) Konkurs: Dlaczego warto wynająć samochód w Hertz Temat konkursu Dlaczego warto wynająć samochód w Hertz Czas

Bardziej szczegółowo

Issue No.8 Saturday, 25 June 2011. The Right Stuff

Issue No.8 Saturday, 25 June 2011. The Right Stuff Issue No.8 Saturday, 25 June 2011 The Right Stuff Monika Gorreri, Marek Waglewski, Krzysztof Niznik, Franco Crosta, Pawel Szczygiel, Arek Ciechomski preparing the ammunition for the players As we move

Bardziej szczegółowo

GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE

GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE AIP POLSKA GEN 4.1 EPBY-1 GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE 1. DEFINICJE Dla celów niniejszej taryfy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft Zawarta w dniu... pomiędzy Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk im. Włodzimierza Trzebiatowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 20-21 września 2013 5 th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 08 JAN 2015 GEN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Horse-riding joy, passion, adventure

Horse-riding joy, passion, adventure Horse-riding joy, passion, adventure Horse-riding joy, passion, adventure Introduction We can say that horses have always been with us, and have been an important part of our daily life. This is a beautiful

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Produkty w materiałach Centrum Klima SA oraz wszelkie szczegóły techniczne i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią całości

Bardziej szczegółowo

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3 UMOWA / AGREEMENT zawarta w dniu... pomiędzy firmą Polonica kursy języka polskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Worcella 13/1, 50-448 Wrocław, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a... (imię i nazwisko oraz adres

Bardziej szczegółowo

4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych

4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych DO SZANOWNYCH NABYWCÓW WITAMY PAŃSTWA NA NASZEJ AUKCJI! DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE I ŻYCZYMY UDANYCH LICYTACJI! 1. WPIS: Aby móc wziąć udział w licytacji konieczne jest zapisanie się i odebranie tabliczki

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

7 16 maja 2016 Kos (Grecja) Ciesz się szachami.

7 16 maja 2016 Kos (Grecja) Ciesz się szachami. Mistrzostwa Świata Amatorów w Szachach 2016 7 16 maja 2016 Kos (Grecja) (W wielu krajach 5 i 15 maja są świętami państwowymi) Ciesz się szachami. Kontakt: E-mail: kos@amateurchess.com Mistrzostwa Świata

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS 2. RALLY PROGRAMME... 4 3. DESCRIPTION... 6 4. ORGANISATION... 9 5. ENTRIES...11 6. ADMINISTRATIVE CHECKS... 13

TABLE OF CONTENTS 2. RALLY PROGRAMME... 4 3. DESCRIPTION... 6 4. ORGANISATION... 9 5. ENTRIES...11 6. ADMINISTRATIVE CHECKS... 13 Pod Patronatem Wójta Gminy Dobra Pod Patronatem Burmistrza Drawska Pomorskiego Szczecin - Dobra - Drawsko Pomorskie FIA WORUNLTRDY RACULLIEPS FOR CROSS CO 27-30.08.2015 www.bajapoland.eu RALLY GUIDE 01

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Nina Węgrzynowicz Trzebiatowska tel. +4858 554 93 63, fax +4858

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia dla Karty MasterCard Corporate Classic Insurance Conditions for MasterCard Corporate Classic Card

Warunki Ubezpieczenia dla Karty MasterCard Corporate Classic Insurance Conditions for MasterCard Corporate Classic Card Warunki Ubezpieczenia dla Karty MasterCard Corporate Classic Insurance Conditions for MasterCard Corporate Classic Card MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Warunki ubezpieczenia Część

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / CONTENTS

SPIS TREŚCI / CONTENTS SPIS TREŚCI / CONTENTS str. / page Wskazówki dla podróżujących - przed podróżą................................... 2-8 Wskazówki dla podróżujących z Polski - odprawa i lotnisko........................ 9-10

Bardziej szczegółowo

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę Tadeusz Żurowski Redaktor naczelny Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę kolejnego numeru RNW. Mogę to zrobić, ponieważ niezbadane wyroki Niebios rzuciły mnie w fotel redaktora naczelnego. Wyrok

Bardziej szczegółowo