OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ I POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ I POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM"

Transkrypt

1 Polski Związek Hodowców Koni Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni Stajnia Gajewniki OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ I POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM GAJEWNIKI SIERPNIA 2014

2 ORGANIZATORZY PATRONAT HONOROWY Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi PATRONI MEDIALNI

3 Polski Związek Hodowców Koni Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni Stajnia Gajewniki Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej i Polski Koń Szlachetny Półkrwi w Skokach Luzem Gajewniki sierpnia 2014

4

5 REGULAMIN CZEMPIONATU HODOWLANEGO KONI RASY POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI ORAZ RASY WIELKOPOLSKIEJ W SKOKACH LUZEM Organizatorzy: Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie Kujawsko Pomorski Związek Hodowców Koni w Bydgoszczy AGRO AVES Gajewniki 2. Data i miejsce: 28 i 29 sierpnia 2014, Gajewniki. 3. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez KPZHK w Bydgoszczy, w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK. 4. W Czempionacie mogą brać udział konie dwuletnie i trzyletnie, ras polski koń szlachetny półkrwi oraz wielkopolskiej, zaopatrzone w paszport PZHK, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej. 5. Liczba miejsc ograniczona do 40 (ok. 20 koni sp, ok. 20 koni wlkp). Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział wałachów rasy sp i wlkp (bez prawa do nagród MRiRW). 6. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie. 7. Konie będą oceniane w następujących klasach: 28 sierpnia (czwartek, po zakończeniu konkursów MPMK w skokach) I. 2-letnie i 3-letnie ogiery rasy polski koń szlachetny półkrwi II. 2-letnie i 3-letnie klacze rasy polski koń szlachetny półkrwi 29 sierpnia (piątek, po zakończeniu konkursów MPMK w skokach) III. 2-letnie i 3-letnie ogiery rasy wielkopolskiej IV. 2-letnie i 3-letnie klacze rasy wielkopolskiej 8. Oceny koni dokonuje międzynarodowa komisja powołana przez organizatorów w składzie 3 osobowym. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań. 9. Ocena koni: I. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni II. Ocenie podlegają następujące elementy: 1. TYP I POKRÓJ Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. Ocenie podlega: typ użytkowy i pokrój (budowa) 2. GALOP (ocena w ruchu luzem na hali) Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. Komisja wystawia jedną notę, uwzględniając: długość kroku impuls: siła, z jaką koń odpycha się od podłoża zadnimi nogami równowaga: kombinacja nachylenia kłody i sposobu pracy zadnich nóg 3

6 3. SKOKI LUZEM (oceniane w korytarzu zgodnie z zasadami na załączonym schemacie na końcu propozycji). Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. (mnożnik x 2) Komisja wystawia jedną notę uwzględniając: odbicie: kierunek: umiejętność pchnięcia kłębu w górę szybkość: czas upływający podczas ostatniego foule przed skokiem czas od dotknięcia wszystkich nóg do podłoża do chwili oderwania się konia od podłoża technika: przednie nogi: miara ustawienia łopatki w kombinacji z barkiem, przedramieniem i nadpęciem. grzbiet: stopień, w jakim szyja i grzbiet podążają w skoku po łuku, tzw. baskil zad: stopień, w jakim zad otwiera się podczas drugiej fazy skoku możliwości: umiejętność pchnięcia skoku w górę przy jednoczesnym osiągnięciu kierunku naprzód elastyczność: miara przebiegu całego skoku (łącznie z lądowaniem), koń powinien być elastyczny w kłodzie ostrożność: naturalna umiejętność konia do niepopełniania błędów w skoku, koń nie chce zrzucić drąga. III. Wybór Czempiona Ogólnopolskiego koni rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi oraz koni rasy Wielkopolskiej Tytuły przyznawane są oddzielnie dla klaczy oraz ogierów w ramach każdej z grup rasowych (polski koń szlachetny i wielkopolskiej), pod warunkiem że w klasie zostanie ocenionych co najmniej 6 koni. Tytuł czempiona, a następnie wiceczempiona oraz trzecią i czwartą lokatę otrzymują klacze oraz ogiery, które zdobyły największą liczbę punktów przyznanych za ocenę elementów 1 3, tj. typ użytkowy i pokrój, galop, skoki luzem (mnożnik x 2). W przypadku równej liczby punktów o wyższym miejscu decydują w kolejności: ocena za skoki luzem, ocena za galop, wskazanie komisji. Dla czterech najlepszych ogierów oraz czterech najlepszych klaczy w ramach każdej z ras Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyznają nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 1000 zł za zdobycie tytułu czempiona, 900 zł za zdobycie tytułu wiceczempiona, 800 zł za zdobycie trzeciej lokaty, 700 zł za zdobycie czwartej lokaty, do podziału po 50% pomiędzy hodowcę i właściciela konia. 10. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu. 11. Zgłoszenia koni przyjmuje Kujawsko Pomorski Związek Hodowców Koni w Bydgoszczy w nieprzekraczalnym terminie do 4 sierpnia 2014 r. 12. Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wniesienie opłaty za boks w wysokości 250 zł (bez względu na czas pobytu, max. 3 doby: środa wieczór sobota wieczór). Wpłaty należy dokonać w terminie do 18 sierpnia 2014 r. na konto współorganizatora: Kujawsko Pomorski Związek Hodowców Koni al. Powstańców Wlkp. 10/43, Bydgoszcz Nr Brak wpłaty powoduje nieprzyjęcie konia do udziału w Czempionacie. 13. Skład Komisji Oceny Koni: Andrzej Matławski (POL), Karl Heinz Giebmanns (GER), Jean Fourcart (FRA). 4

7 SCHEMAT PRZEPROWADZANIA PRÓBY SKOKÓW LUZEM 6,0 m 2,8 3,0 m 6,5 7,2 m wskazówka koperta KOLEJNOŚĆ PRZBIEGÓW 1. WSKAZÓWKA + KOPERTA + EWENTUALNIE DRĄGI (DESKI) W MIEJSCACH STACJONATY I OKSERA max. 2 przebiegi 2. WSKAZÓWKA + KOPERTA + STACJONATA (40 70 cm) + STACJONATA (70 90 cm) max 2 przebiegi 3. WSKAZÓWKA + KOPERTA + STACJONATA (40 70 cm) + STACJONATA / OKSER / DOUBLEBARRE (max. 140 cm wysokości i 140 cm szerokości) max 5 przebiegów 6,8 7,5 m stacjonata Komisja Oceny uwzględniając warunki panujące w miejscu przeprowadzania próby oraz dyspozycję konia w trakcie próby decyduje o: ilości przebiegów w ramach określonych w punktach 1 3 ewentualnym dodaniu drągów (desek) w dystansie gabarytach przeszkód w zakresie określonym w punktach 2 3 odległościach między przeszkodami w zakresie określonym na schemacie rodzaju ostatniej przeszkody (stacjonata / okser / doublebarre) w punkcie 3 max 1,4 m stacjonata / okser / doublebarre 5

8 RULES AND REGULATIONS OF BREEDING CHAMPIONSHIP IN FREE JUMPING FOR POLISH HALFBRED HORSES AND WIELKOPOLSKA HORSES Organisers: Polish Horse Breeders Association (PZHK) in Warsaw Kujawy and Pomerania Horse Breeders Association (KPZHK) in Bydgoszcz AGRO AVES Gajewniki 2. Date and place: August 2014, Gajewniki, Poland. 3. The Catalogue of horses participating in the Championship is made by KPZHK in Bydgoszcz based on data maintained in PZHK database. 4. Two-year-old and three-year-old Polish halfbred (sp) and Wielkopolska (wlkp) horses may participate in the Championship on the condition they are holders of PZHK issued passports and meet the pedigree criteria of the main studbook. 5. The number of places is limited to 40 (approx. 20 sp horses, approx. 20 wlkp horse). The horses shall be admitted on the first come first served basis. Geldings of sp and wlkp breeds may be accepted subject to availability of places (without the right to receive the Ministry of Agriculture and Rural Development awards). 6. Every horse brought to the Championship has to present a passport containing a confirmation of valid influenza vaccination. 7. Horses will be evaluated in the following classes: 28 August (Thursday) following the conclusion of Polish Jumping Championship for Young Horses I. 2-year-old and 3-year-old Polish halfbred stallions II. 2-year-old and 3-year-old Polish halfbred mares 29 August (Friday after Polish Jumping Championship for Young Horses) III. 2-year-old and 3-year-old Wielkopolska stallions IV. 2-year-old and 3-year-old Wielkopolska mares 8. The evaluation of horses will be performed by an international Committee consisting of 3 persons appointed by the organisers. Upon concluding the evaluation the Committee will make up the Protocol and announce the results to the public. The results are final and no appeals will be accepted. 9. Evaluation of horses. I. The evaluation is performed separately for horses in each class. II. The following elements will be evaluated: 1. TYPE AND CONFORMATION Maximum score 10 points (accurate to 0,1 p.) The evaluation includes: type of use and conformation 2. CANTER (evaluation in free movement on indoor arena) Maximum score 10 points (accurate to 0,1 p.) The Committee comes up with one score taking into the consideration the following elements: length of stride impulsion: power used by a horse to take off the ground with its hind limbs balance: combination of trunk angle and the action of hind legs 6

9 3. FREE JUMPING (evaluated in a chute according to the rules in appended schematic drawing at the end of the invitation). The maximum score 10 points (accurate to 0,1 p.) x 2 The Committee comes up with one common score taking into consideration the following elements: take off: direction: ability to push withers upwards speed: time passing during the last foule before a jump moment of contact of all four legs with the ground until the horse takes off the ground technique: front legs: the position of the shoulder blade in combination with the shoulder, forearm and cannon bone back: degree of neck and back arching in a jump (bascule) croup: degree of stifle opening in the second phase of jump scope: ability to push the jump upwards with simultaneous forward movement flexibility: evaluated throughout the entire jump (including the landing); a horse should have a flexible trunk carefulness: natural ability of a horse to avoid faults while jumping: a horse does not want to knock a bar off. III. Awarding Champions Trophies in Polish halfbred and Wielkopolska horses breeds The titles are awarded separately in each breed group (Polish halfbred horse and Wielkopolska horse) under the condition that at least 6 horses are evaluated within the class. The titles of Champion, Vice-Champion as well as third and fourth place are awarded to mares and stallions, which scored the highest numbers of points for elements 1 3, i.e. type of use and conformation, canter, free jumping (x 2). In case of equal number of points, the criteria for awarding a higher place are the following: free jumping evaluation, canter evaluation, Committee s indication in the given hierarchy of significance. Top four stallions and top four mares in each breed shall be awarded money prizes by the Ministry of Agriculture and Rural Development and Polish Horse Breeders Association: 1000 PLN to the Champion, 900 PLN for the Vice-Champion, 800 PLN for third place, 700 PLN for fourth place to be divided in half between horse s breeder and owner. 10. The Organisers of the Championship shall not reimburse the cost of transport or insurance of horses. They shall not accept any liability for theft or accidents and material losses that may occur during transport of horses and the Championship. 11. Horses should be registered at the Kujawy and Pomoria Horse Breeders Association in Bydgoszcz until the deadline: 4 th August, The participation in the Championship is confirmed by effecting a payment of fee for a stable box amounting 250 PLN (the fee is the same regardless the length of stay; maximum time: 72 h, arriving on Wednesday evening and departing on Saturday evening). The payment should be effected until 18 th August, 2014 to the bank account of the Coorganiser: Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni al. Powstańców Wlkp. 10/43, Bydgoszcz Nr Failure to make the payment will result in exclusion of the horse from the Championship. 13. Judges 2014: Andrzej Matławski (POL), Karl-Heinz Giebmanns (GER) and Jean Fourcart (FRA). 7

10 Konie Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi OGIERY 1 CREOVILLE S Leoville C.Ravenna Z 2 ATRAKCYJNY PAN II ZW Pauillac De Meia Lua Ajka 3 DON PEDRO ZW Pauillac De Meia Lua Drobnostka 4 NIRGUN S Top Gun Semilly Nistria S 5 PROGNOSTYK Guffi Progis 6 COSMIC ROMEO AK Romeo Des Vaux Cosmic Touch

11 nr kat.: ur.: maść: c.gn. CREOVILLE S sp C.RAVENNA Z LEOVILLE Roma Chicago Baby Love Fontain Elan De La Cour Anuschka Rodomo Calipa Z Caretano Z Elyria Alme Z Hodowca: Szurik Stanisław, Matyldzin Rejane De La Cour Vas Y Donc Longane LEOVILLE (1999) ogier uznany przez PZHK i SF, B- starty do 140 cm (Thibault Trassard, David Jobertie, Corentin Lenormand) C.RAVENNA (2006) po CHICAGO I Z ogier uznany przez Z, HOL, SF, SI, koń klasy GP-B (Martin Dopazo, Dominique Hendrix, Stefan Corten, Judy Ann Melchior) CARABINIER S (2011, Calvados Z) CREOVILLE S (2012, Leoville) ROMA (1997) PP ( ) po RODOMO ogier uznany przez OLD, RPS, m.in. ojciec koni: B- Remus 171 REGATA (2001, Niels) PP (9-8,5-8-8) ROMANA S (2004, Romualdo) RENOMA S (2005, Faust Z) C. RAVENNA Z (2006, Chicago I Z) REGRANDA S (2007, Grand de la Cour) ROVILLA S (2008, Leoville) ZT (7,5-7,5-7-7) 9

12 nr kat.: ur.: maść: gn. ATRAKCYJNY PAN II ZW sp AJKA PAUILLAC DE MEIA LUA Anabella Queen Jalienny Theodora Jalisco B Arkona Quidam De Revel Caline D Enny Tertaldia Florida Moss Tanagra Alme Z Hodowca: Zdebel Wojciech, Ruda Śląska PAUILLAC DE MEIA LUA (1992) ogier uznany przez PZHK, B- starty w Belgii AJKA (2002) po JALIENNY ogier uznany przez AA, SF i PZHK, koń klasy GP-B, m.in. ojciec koni: B- Mariacci, C- Huzar, Ebonit, Don Juan ABSYDA (2006, Banita) WTWK OAKS 2009 (I miejsce) AWON (2007, Wareg) AJENTKA (2008, Top Gun) AIDA (2009, Devin du Maury) ATRAKCYJNY PAN (2010, Pauillac de Meia Lua) ANABELL ZW (2011, Pauillac de Meia Lua) ATRAKCYJNY PAN II ZW (2012, Pauillac de Meia Lua) ANABELLA QUENN (1995) po QUIDAM DE REVEL uznany m.in. przez: SF, HOL, KWPN, BWP itd., koń klasy GP-B, IO, ME-B, MEJ-B (Herve Godignon, Tomas Vellin), m.in. ojciec koni: B- Guidam, Quito Easy, Dolar de la Pierre, Quantum, Nabab de Reve ANALOG (1999, Lando) MPMK-B (I miejsce) ANABIOZA (2001, Banita) B- do 140 cm AJKA (2002, Jalienny) ANABIS (2003, Balisco II) 10

13 nr kat.: ur.: maść: c.gn. DON PEDRO ZW sp DROBNOSTKA PAUILLAC DE MEIA LUA Druhna Szron Theodora Jalisco B Drynda Rahman Szampanka Robin II Z Tertaldia Florida Moss Tanagra Alme Z Hodowca: Zdebel Wojciech, Ruda Śląska PAUILLAC DE MEIA LUA (1992) ogier uznany przez PZHK, B- starty w Belgii DROBNOSTKA (2005) po SZRON ogier uznany przez PZHK, m.in. ojcec koni: B- Persjusz, Wers DON PEDRO ZW (2012, Pauillac de Meia Lua) DON BIJU (2013, Biju Be) DRUHNA (1991) po RAHMAN ogier uznany przez PZHK, m.in. ojcec koni: B- Arcymistrz DUBLERKA (1996, Kwartet) DYSTYNKCJA (2000, Sir Laryks) DYSTYNKCJA II (2002, Sir Laryks) DROBNOSTKA (2005, Szron) 11

14 nr kat.: ur.: maść: gn. NIRGUN S sp NISTRIA S TOP GUN SEMILLY Romina Ex Ruffia Nicol Grand De La Cour Tati Du Palis Quincy Nimrod B Bluete II Graf Granus Longitude Hodowca: Szurik Stanisław, Matyldzin Muguet Du Manoir Wella I Quidam De Revel Zwycięzca grupy na regionalnej wystawie hodowlanej Jarużyn 2012 TOP GUN SEMILLY (2007) ogier uznany przez SF i PZHK. Finalista MMK-B we Francji (Jean Francis Filatriau) NISTRIA S (2006) po GRAND DE LA COUR ogier uznany przez PZHK, finalista MPMK-A, MPMK-B (Mieczysław Zagor, Krzysztof Kierzek) NEOVILLE S (2010, Leoville) NICKY BOY (2011, Johnny Boy II) NIRGUN S (2012, Top Gun Semilly) NICOL (1996) PP (8, ) po NIMROD B ogier uznany przez BAY i SACHS, ZT (17/83) IO- 118, IA- 108, IB- 127 NEMEZIS (2000, Court) NEON (2001, Niels) NICO (2003, Grand de la Cour) NESTIA S (2004, Romualdo) NERO S (2005, Grand de la Cour) NISTRIA S (2006, Grand de la Cour) NEMO (2012, Imbir) 12

15 nr kat.: ur.: maść: c.gn. PROGNOSTYK sp PROGIS GUFFI Persona Grand Amour Weltreise Grndeur Polanica Marino Farina Grannus Weltmelodie Inschallah Elba Gralsritter Hodowca: Brzozowski Zenon, Stary Jarużyn Zwycięzca konkursu skoków luzem dla koni 2-letnich Jarużyn 2013 GUFFI (1996) ogier uznany przez PZHK, koń klasy GP-B (Beata Szuber) PROGIS (2006) po GRAND AMOUR ogier uznany m.in. przez: OLD, BAY, PZHK, starty B do 140 cm, ZT (5/40) IO- 123, IA- 126, IB- 113 PERFECTO (2010, Domel) kwalifikacja do MPMK 2014 PROGNOSTYK (2011, Guffi) PERSONA (1999) po MARINO ogier uznany przez PZHK, koń klasy GP-B (Jacek Bucki, Dawid Rakoczy), m.in. ojciec koni: B Charlie, Polonia, Toscania PRERIA (2002, Niels) PRESJA S (2003, Grand de la Cour) PRESTIŻ (2005, Grand de la Cour) PROGIS (2006, Grand Amour) POEZJA (2007, Himen) ZT (7, ) PLATYNA (2008, Etos) PAJERO (2009, Champion for Pleasure) PRINCESSA (2013, Salazar) 13

16 nr kat.: ur.: maść: gn. COSMIC ROMEO AK sp COSMIC TOUCH ROMEO DES VAUX Aronja Concetto Gloria Des Vaux Qredo De Paulstra Adrene Noble Roi xx Puszta Lany Contender Raissa Des Vaux Hodowca: Kramer Andrzej, Kowanówko Quidam De Revel Celia De Paulstra Galoubet A ROMEO DES VAUX sf (2005) ogier uznany przez PZHK, ZT (6/30) IO- 119, IA- 98, IB- 120 COSMIC TOUCH (2001) B- starty w konkursach do 130 cm w Niemczech, po CONCETTO ogier uznany m.in. przez: OLD, HANN, BAY, WESTF, NRPS COSMIC AS AK (2009, Ludwigs As) COSMIC ROMEO AK (2011, Romeo des Vaux) COSMIC ROMEO II AK (2013, Romeodes Vaux) ARONJA (1990) po NOBLE ROI xx ogier uznany przez: OLD, HANN, TRAK, HOL, ojciec m.in. koni: A- No Limit, Nussini, B- Noble Champion, Nintendo ABBERVAIL-DREAM (1998, Lordanos) COSMIC TOUCH (2001, Concetto) 14

17 notatki

18 Konie Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi KLACZE 7 CALVADA S Calvados Z C. Fabrinia Z 8 KARMELIA Carry Son Karelia 9 MALIWI Cassilio Missuri 10 PARCA Etos Pasja 11 ULIWI Nabab De Reve Urielle 12 CELKA Solaris Ceria 13 ROSALITA Talent Charboniere Regranda S 14 PIANOLEA P Che Guevara L Palegrina-P 15 LOTARYNGIA Johnny Boy II Larika S 16 IDA-PRO Pro Savage Izyda 17 HUSARIA Szkrab Holandia 18 GARDA Vandamme Gardenia "M"

19 nr kat.: ur.: maść: siwa CALVADA S sp C. FABRINIA Z CALVADOS Z Fabrina Crown Z Cassandra Z Chellano Z Bluete II Fabriano Ratina Z Carthago Z Astara Carthago Z Fayence Contender Hodowca: Szurik Stanisław, Matyldzin CALVADOS Z (2001) ogier uznany przez Z i PZHK, koń klasy GP-B, finalista MŚMK- B (5 lat I miejsce) (Rolf Brill, Christian Ahlmann, Judy Ann Melchior), m.in. ojciec koni: B- Nevados S C.FABRINIA Z (2006) po CROWN Z ogier uznany przez Z, SF, PZHK, koń klasy GP-B (Franz Josef Dahlmann, Christian Ahlmann, Judy Ann Melchior), m.in. ojciec koni: B- Rockerd Ysieux, Sudany Top, Raina des Dames, Calgary Mury Maras Z COPACABANA S (2011, Calvados Z) CALVADA S (2012, Calvados Z) CAPITAN JACK S (2013, Black Jack) FABRINA (1997) PP ( ) po FABRIANO ogier uznany przez HANN, BAY, RHEINL., ZT (4/36) IO -133, IA- 128, IB- 132, m.in. ojciec koni: A- Farinelli, Freixenet Nor, B- Felicitas, Ferrucio FENIKS (2001, Harwest kwpn) uznany przez PZHK FIGARO S (2002, Nurjev kwpn) FIONA S (2005, Faust Z) C.FABRINIA Z (2006, Crown Z) FABREGGIA S (2007, Regiel ) ZT (9-7,5-6-7) FEDERICA S (2008, Concert old) zwyciężczyni grupy na wystawie regionalnej, ZT ( ), finalistka MPMK-A FAWORYTKA S (2011, Johnny Boy II) czempionka wystawy regionalnej 17

20 nr kat.: ur.: maść: siwa KARMELIA sp KARELIA CARRY SON Kreta Landos II Karola Carry Karia Maram Uta V Lord Walzer Calato Okarina Coronado Hodowca: Tadych Monika, Kruszki CARRY SON (1999) ogier uznany przez PZHK ZT (1/47) IO-159, m.in. ojciec koni: B Finaretta, C - Pasja KARELIA (2008) ZT (8,5-7,5-7-7) po LANDOS II (Limerick 73) ogier uznany przez PZHK, koń klasy GP-B (Krzysztof Aftyka, Wojciech Wojcianiec, Marcin Tomporowski), m.in. ojciec koni: B Al Gran Land P Karmelia (2012, Carry Son) KRETA (2000) po MARAM koń klasy GP-B (Angelika Ojczenasz), m.in. ojciec koni: B Dilmar, Goldmara, Granit, Nerma, Pola, C Havana Club (Nil J) KENAI (2004, Avero) AVERO-BOY-M ex KARDAMON (2006, Avero) KARELIA (2008, Landos II) 18

21 nr kat.: ur.: maść: kara MALIWI sp MISSURI CASSILIO Margoninka Landor M-Heraldik Cassini I Mgławica Renvers Phantagiro H Lacatraz Roulette Heraldik Wisma Capitol I Hodowca: Różewska Joanna, Damasławek CASSILIO (2006) ogier uznany przez PZHK finalista MPMK-B (4 lata I miejsce, 7 lat I miejsce) (Krzysztof Ludwiczak, Marek Wacławik, Maksymilian Wechta) MISSURI (2006) po LANDOR ogier uznany przez PZHK, starty do 140 cm, finalista MPMK-B (Daniel Zielinski) ZT (1/16) IO- 149 MARGO (2011, Bolshoi) zwycięzca grupy na wystawie regionalnej MALIWI (2012, Cassilio) MARGONINKA(1991) finalistka MPMK-C, po RENVERS xx ogier uznany przez PZHK - MPMJ-B, m.in. ojciec koni: C Anko Raiffaizen MUSZELKA (1995, Skuter) MARCHEN D (2002, Nurjev) MISSURI (2006, Landor) 19

22 nr kat.: ur.: maść: c.gn. PARCA sp PASJA ETOS Panda Jakobin Etna Santiego Peonia Nirkan Jarka Colorado Epona Domingo Tenor Hodowca: Pawlikowski Grzegorz, Dzierżążno Wielkie Właściciel: Kiernikowski Rafał, Kuźnica Czarnkowska Alaska Saint Cloud ETOS (2003) ogier uznany przez PZHK finalista MPMK-B (4 lata II miejsce), MŚMK-B (Marlena Kraśnik) PASJA (2007) po JAKOBIN ogier uznany przez PZHK, koń klasy GP-B (Maciej Zajączkowski), m.in. ojciec koni: B Demeter PARCA (2012, Etos) PANDA (1997) po NIRKAN koń klasy GP-B (Marcin Tomprowski), m.in. ojciec koni: B Hangar PATRYCJA (2000, Texas xx) PETUNIA (2001, Texas xx) POCIECHA (2004, Czuwaj) PASJA (2007, Jakobin) POGEZANIA (2008, Garnizon) PADWA (2009, Dżahil) 20

23 nr kat.: ur.: maść: gn. ULIWI sp URIELLE NABAB DE REVE Ulissa H Silvio Melodie En Fa Quidam De Revel Paulette H Karandasj Gelbkatze Sandro Z Caravelle Artichaut Dirka Jalisco B Hodowca: Jóźwiakowski Stanisław Marek, Damasławek Zwyciężczyni grupy na regionalnej wystawie hodowlanej Damasławek 2013 NABAB DE REVE (1990) ogier uznany przez PZHK, HOL, BWP, SBS, SI, SF, RHEINL koń klasy GP-B finalista MŚ-B, ME-B (Philippe Le Jeune), m.in. ojciec koni: B Vigo d Arsouilles, Valentina van t Heike, Eurocommerce London, Nabab s Son URIELLE (2005) po SILVIO I ogier uznany przez PZHK, OLD, HANN, SI, RHEINL, BWP, SBS, BADWU, WESTF, SF, ZT (7/70) IO- 122, IA- 105, IB- 139, m.in. ojciec koni: B Shutterfly, Sergant Pepper UMBRO (2009, Armitage) ULANOS (2010, Lordanos) ULIWI (2012, Nabab da reje) UN DIABLO (2013, Diarado) ULISSA H (2001) po po KARANDASJ ogier uznany przez KWPN, OLD, m.in. ojciec koni: B Odine, Ollino, Silver, Windsor XV, C Aprobanta URIELLE (2005, Silvio I) 21

24 nr kat.: ur.: maść: gn. CELKA sp CERIA SOLARIS Cecora Golem Romea Stalypso Celia Halicz Gostomia Ofal Bonny Rabino Caracalla Stakkato Hodowca: Działek Zenon, Topola Katowa Zwyciężczyni grupy na wystawie regionalnej Wiączyń Dolny 2012 SOLARIS (2006) ogier uznany przez PZHK, ZT (2/30) IO- 129, IA- 119, IB- 118 CERIA (2005) po GOLEM ogier uznany przez PZHK CEJLON (2010, Concord) CELKA (2012, Solaris han) CECORA (1998) po HALICZ ogier uznany przez PZHK CENA (2003, Celofan) CERIA (2005, Golem) CELIA (2009, Regon) 22

25 nr kat.: ur.: maść: kaszt. ROSALITA sp REGRANDA S TALENT CHARBONIERE Roma Grand De La Cour Girl Iv Diamant De Semilly Anuschka Rodomo Bluete II Graf Grannus Hodowca: Górski Krzysztof, Wudzyn Olympe De Norval Papillon Rouge Venise Des Cresles Le Tot De Semilly TALENT CHARBONIERE (2007) ogier uznany przez PZHK finalista MPMK-C (4 lata I miejsce) (Krzysztof Kierzek) REGRANDA S ZT (6-6,5-6,5-7) po GRAND DE LA COUR ogier uznany przez PZHK, finalista MPMK-A, MPMK-B (Mieczysław Zagor, Krzysztof Kierzek) REAKCJA S (2011, Arktos) ROSALITA (2012, Talent Charboniere) ROYAL (2014, Talent Charboniere) ROMA (1997) PP ( ) po RODOMO ogier uznany przez OLD, RPS, m.in. ojciec koni: B- Remus 171 REGATA (2001, Niels) PP (9-8,5-8-8) ROMANA S (2004, Romualdo) RENOMA S (2005, Faust Z) C. RAVENNA Z (2006, Chicago I Z) REGRANDA S (2007, Grand de la Cour) ROVILLA S (2008, Leoville) ZT (7,5-7,5-7-7) 23

26 nr kat.: ur.: maść: gn. PIANOLEA P sp PALEGRINA-P CHE GUEVARA L Palmera Correro O-Contender Cassini I Psota Landos Finja XIII Claudio Gitlena Contender Wisma Capitol I Hodowca: Polowczyk Witold, Rawicz CHE GUEVARA (2005) ogier uznany przez PZHK, ZT 2/29 IWU , trzykrotny finalista MPMK- B PALEGRINA-P (2007) po CORRERO ogier uznany przez PZHK, koń klasy GP-B (Hubert Polowczyk, Beata Strzałkowska, Paweł Strzechowski), m.in. ojciec koni: B- Marcepan PIANOLEA P (2011, Che Guevara) PALMERRO P (2012, Con Calma) PALERMO II P (2013, Con Calma) PALMERA (2001) starty do 130 cm (Hubert Polowczyk) po LANDOS ogier uznany przez HOL i PZHK, koń klasy GP-B, m.in. ojciec koni: B- Lordanos, Leontes, Lyjanero Haker, C- Pastor 1 PALA CARRA P (2005, Carry Son) PELEGRINA P (2007, Correro) 24

27 nr kat.: ur.: maść: sk.gn. LOTARYNGIA sp LARIKA S JOHNNY BOY II Larsiona Faust Quina Des Bruyere Dollar Du Murier Bodira Larius S Reurika Z Furioso II Gazelle D'Aubry Night And Day Hodowca: Toczko-Borczuch Karolina, Wielowicz Karielle Jalisco B JOHNNY BOY II (1997) ogier uznany przez SF, KWPN, PZHK koń klasy GP-B (Jean Marie Martin, Penelope Leprevost), m.in. ojciec koni: B - A.Elmi, Adelien LARIKA S po FAUST Z ogier uznany przez KWPN, HAN i PZHK, koń klasy GP-B, MP-B (II m.) (Andrzej Lemański), m.in. ojciec koni: B- Forest Gump, Granit S, C- Łalisco LANVILLE (2009, Leoville) LOTARYNGIA (2011, Johnny Boy II) LA CORDESSA (2013, Cordess) zwyciężczyni grupy na regionalnej wystawie hodowlanej LATIKA (2014, Black Jack) LARSIONA (2000) PP ( ) po LARIUS S ogier uznany przez BRANDENB, SANH, OLD, RHEINL, ZFDP, starty B do 130 cm LIBERO S (2004, Bayard d Elle) LARIKA S (2005, Faust Z) C.LECCO Z (2006, Chicago I Z) LEOVILLA S (2008, Leoville) LA SCALA S (2009, Concert) LARELL S (2010, Leoville) 25

28 nr kat.: ur.: maść: sk.gn. IDA-PRO sp IZYDA PRO SAVAGE Iga Rambo Sarina Pilox Ilda Genius Romantica Corde Sommerla Goldstern Anja Pilot Hodowca: Janik Mirosław, Żarki Superczempion wystawy regionalnej Janów 2013 Zwyciężczyni grupy III Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Koni Rasy SP w Skokach Luzem Zakrzów 2013 Wiceczempion wystawy regionalnej Udórz 2013 PRO SAVAGE (1996) ogier uznany przez PZHK, OLD, ZFDP, finalista Bundeschampiont (Holga Finken), ZT (2/53) IO- 135, IA- 130, IB 126 IZYDA (2000) po RAMBO ogier uznany przez PZHK, ZT (3/21) IO- 127 ISLANDIA (2008, Qumball) IMEDŻIN-PRO (2009, Pro Savage) INEZ-PRO (2010, Pro Savage) IDA-PRO (2011, Pro Savage) IKONA (2012, Pro Savage) IGA (1988) po GENIUS ogier uznany przez PZHK, m.in. ojciec koni: A Limaryn, B Graf, Wagram, Wakat IZYDA (2000, Rambo) IGOR (2002, Czuwaj) 26

29 nr kat.: ur.: maść: kaszt. HUSARIA sp HOLANDIA SZKRAB Happily Lando Szampanka Arcus xx Hippika Bralin Piaffe Landadel Szumna Łowicz Arkada xx Cross xx Hodowca: Stadnina Koni w Udorzu, PPHU Algas Sp.j. SZKRAB (1994) ogier uznany przez PZHK, finalista MPMK- B i C, CIC2* (Paweł Rutkowski) HOLANDIA (2004) po po LANDO holst ogier uznany przez PZHK, m.in. ojciec koni: B- Analog i Desant W HOREST (2009, Jubilat) HUSARIA (2011, Szkrab) HOSTESSA (2012, Looping) HOLLYWOOD (2013, Sword xx) HAPPILY (1990) po BRALIN xx ogier uznany przez PZHK, koń klasy GP-B (Zbigniew Witkowski) HARFA (1994, Datsun) HETMAN (1995, Trawant) uznany przez PZHK HAPPY DAY (1996, Campetot) HIRAM (1997, Dansing) HEVELIUSZ (1999, Burgund) HUNCWOT (2000, Empik xx) HASSAN (2001, Grey) CCI** HOLANDIA (2004, Lando) HEBRON (2005, Almanzor L) HAMMER (2006, Cordial) HURYSKA (2008, Regiel) ZT (7,5-7,5-7,5-7,5) 27

30 nr kat.: ur.: maść: gn. GARDA sp GARDENIA "M" VANDAMME Garda So In Love Roberlina Guidam Gardena Omen xx Itran Calvados Loberlina Hemmingway Fougere Hodowca: Stadnina Koni Dobrzyniewo Quidam De Revel ZT (8-6,5-7-7) VANDAMME (2002) ogier uznany przez PZHK koń klasy GP-B, MEJ-B, HMPMJ-B, medalista MPJ-B (Wojciech Dahlke) GARDENIA M ZT (8-6,5-7-7,5) po SO IN LOVE ogier uznany przez KWPN i PZHK GARDA (2011, Vandamme) GARDEN (2012, Vandamme) GASPAR (2013, Vandamme) GARDA (1996) po OMEN xx ogier uznany przez PZHK, m.in. ojciec koni: C- Wag, Malia, Chiwen 28 GARDEN PARTY M (2002, Paradys) GARDES M (2004, Sokrates) finalista MPMK-A GARFILD M (2005, So in Love) GARDENIA M (2006, So in Love) GRADIENT M (2007, So in Love) GALILEO M (2008, Faust Z) GOGO M (2010, Nice Boy) GARNIZON M (2011, Fair Play Coudreau) GARDEN M (2012, Corrado Boy)

31 notatki

32 Konie Wielkopolskie ogiery 19 RUSŁAN Bolshoi Riwa 20 CADILLAC Corrado Boy Celyna 21 FERRERO Corrado Boy Francesca 22 PABLO PRO Pro Savage Pogonia 23 PEDRO Guffi Poezja 24 MOHITO Vandamme Miss Lady

33 nr kat.: ur.: maść: gn. RUSŁAN wlkp RIWA BOLSHOI Romania Domestos Jelaleen Favoritas xx Roxana Libellus Dama Dworu Emetyt Nelaheleen Voltaire Flanel xx Reiter xx Hodowca: Chojnacki Piotr, Brzeźno Właściciel: Chojnacki Maciej, Konin Zwycięzca grupy na regionalnej wystawie hodowlanej Gniezno 2014 BOLSHOI (2006) ogier uznany przez PZHK koń klasy GP-B (Wojciech Dahlke), ZT (1/30), IO 130, IA 119, IB RIWA (2005) ZT (7,5-7-7,5-7,5) po DOMESTOS ogier uznany przez PZHK, zwycięzca MPMK-C 6 lat RAVENNA (2009, Castilio) ZT (7,5-7,5-7-7,5) RUSŁAN (2012, Bolshoi) ROMANIA (1998) wiceczempionka KWZH po LIBELLUS ogier uznany przez PZHK, m.in. ojciec koni: A Azalia, C - Saldo REWELACJA (2002, Amor Quintus) RODAN (2003, Ekwador) RIWIERA (2004, Domestos) RIWA (2005, Domestos) RAWELLA (2006, Domestos) RAWELLA (2008, Castilio) ZT (7,5-6-6,5-7) ROTA (2009, Castilio) ZT (6-5, ) RODOS (2010, Castilio) 31

34 nr kat.: ur.: maść: siwa CADILLAC wlkp CELYNA CORRADO BOY Cykuta Cykata Landor Hanessa Corrado I Winds of Light xx Hodowca: Mróz Adam, Otowice Phantagiro H Lacatraz Henriett Continue Soleil Cor De La Bryere CORRADO BOY (2003) ogier uznany przez PZHK finalista MPMK-B (5 lat II miejsce) CELYNA (2008) ZT (6-7,5-6-7,5) po LANDOR ogier uznany przez PZHK, starty do 140 cm, finalista MPMK-B (Daniel Zielinski) ZT (1/16) IO- 149 CADILLAC (2012, Corrado Boy) CYKATA (1990) po WINDS OF LIGHT xx ogier uznany przez PZHK CYMAR (1994, Dietmar xx) ogier uznany przez PZHK CYRANA (1995, Berkel) CUD (1998, Czador) ogier uznany przez PZHK CELYNA (2008, Landor) CERVEZA FOR EVER (2009, Ever for Pleasure) ZT (6-6,5-6-6,5) COUNTRY QUEEN (2010, Santiago) 32

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU HODOWLANEGO KONI RASY POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU HODOWLANEGO KONI RASY POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU HODOWLANEGO KONI RASY POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM 1. Organizatorzy: Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie Lubuski Związek Jeździecki, WOSiR Drzonków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU PORÓWNAWCZEGO KONI RAS: MAŁOPOLSKIEJ, WIELKOPOLSKIEJ I POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU PORÓWNAWCZEGO KONI RAS: MAŁOPOLSKIEJ, WIELKOPOLSKIEJ I POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU PORÓWNAWCZEGO KONI RAS: MAŁOPOLSKIEJ, WIELKOPOLSKIEJ I POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM 1. Organizatorzy: Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie Lubuski

Bardziej szczegółowo

Regionalna wystawa koni, czempionat użytkowy koni w wolnyc h skokach i próba polowa klaczy 9-10 listopad 2013

Regionalna wystawa koni, czempionat użytkowy koni w wolnyc h skokach i próba polowa klaczy 9-10 listopad 2013 Regionalna wystawa koni, czempionat użytkowy koni w wolnyc h skokach i próba polowa klaczy 9-10 listopad 2013 Miejsce: Stado Ogierów Sieraków, ul Stadnina 14, 64-410 Sieraków Organizator: Współorganizatorzy:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 2014. oraz. Grand Prix Ogierów

PROPOZYCJE MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 2014. oraz. Grand Prix Ogierów PROPOZYCJE MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 2014 Rozgrywanych pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Grand Prix Ogierów pod patronatem Polskiego Związku Hodowców

Bardziej szczegółowo

VII Kujawsko-Pomorski Przegląd Młodzieży Hodowlanej 10-11.09.2011 Jarużyn

VII Kujawsko-Pomorski Przegląd Młodzieży Hodowlanej 10-11.09.2011 Jarużyn kom:0--- kierzekk@o.pl, cheval-tech.pl 0-0-0 dzień pierwszy (sobota) Konkurs Wyniki: 0k Przegląd hodowlany. Klacze 0 0 [00] Faworytka S POL/sp/K/0/Johnny Boy II/Dollar du Murier/Fabrina/Fabriano/ [Gawroński

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 2015. oraz. Grand Prix Ogierów

PROPOZYCJE MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 2015. oraz. Grand Prix Ogierów PROPOZYCJE MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 2015 Rozgrywanych pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Grand Prix Ogierów pod patronatem Polskiego Związku Hodowców

Bardziej szczegółowo

I MŁODZIEŻOWY CZEMPIONAT KONI RAS ZIMNOKRWISTYCH. Regulamin

I MŁODZIEŻOWY CZEMPIONAT KONI RAS ZIMNOKRWISTYCH. Regulamin I MŁODZIEŻOWY CZEMPIONAT KONI RAS ZIMNOKRWISTYCH Regulamin 1. Organizatorzy: Urząd Miasta Radzyń Podlaski Lubelski Związek Hodowców Koni Radzyński Klub Jeździecki 2. Data i miejsce 29 czerwca 2014 r. Marynin

Bardziej szczegółowo

Czempionat Koni Ras Szlachetnych oraz I Czempionat Ziemi Łódzkiej w skokach luzem

Czempionat Koni Ras Szlachetnych oraz I Czempionat Ziemi Łódzkiej w skokach luzem Czempionat Koni Ras Szlachetnych oraz I Czempionat Ziemi Łódzkiej w skokach luzem Klub Jeździecki Zbyszko z Okręgowym Związkiem Hodowców Koni w Łodzi organizuje w dniach 11-12 sierpnia 2012 roku Czempionat

Bardziej szczegółowo

Zawody w skokach przez przeszkody Minikowo Cup - 12 maja 2013 roku

Zawody w skokach przez przeszkody Minikowo Cup - 12 maja 2013 roku kom:501-19-29-79 kierzekk@o2.pl, cheval-tech.pl Zawody w skokach przez przeszkody Minikowo Cup - 12 maja 2013 roku 2013-05-12 (niedziela) godz.09:00 Konkurs nr: 1 LL- LL Dokładności bez rozgrywki Art:238.1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych oraz III Czempionat Ziemi Łódzkiej w skokach luzem

REGULAMIN. Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych oraz III Czempionat Ziemi Łódzkiej w skokach luzem 1. Nazwa imprezy: REGULAMIN Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych oraz III Czempionat Ziemi Łódzkiej w skokach luzem 2. Termin i miejsce: 16-17 sierpnia ( sobota niedziela) 2014 Klub Jeździecki

Bardziej szczegółowo

Wydanie I, nakład 500 egz.

Wydanie I, nakład 500 egz. WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI W WARSZAWIE ODDZIAŁ W RADOMIU URZĄD MIASTA I GMINY SKARYSZEW STADNINA KONI HUBERTUS W SKARYSZEWIE SKARYSZEW, 6 LIPCA 2014 ROK Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT

KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT HJ^i^^ W WARSZAWIE NATIONAL ANIMAL BREEDING CENTRĘ 15^^^^ 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 3 Tel:+48(22)632-01-42; 632-01-59 Fax+48(22)632-01-15 e_mail:kchz@kchz.agro.pl

Bardziej szczegółowo

Typ (0-10) Pokrój (0-10) Ruch (0-10)

Typ (0-10) Pokrój (0-10) Ruch (0-10) Klacze 2010r 1 013 Olimpia Johny Boy II sf Odyseja wlkp Kornel Matuszewski 8,5 8,5 8,5 7 8,13 8,5 7 8,5 7,5 7,88 7,5 8,5 7,5 6,5 7,50 9 9 9,5 7,5 8,75 32,250 2 016 Saphire Likus Szalka Aleksandra Antzoulatos

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

1/LL- 70 Data: 24-10-2015

1/LL- 70 Data: 24-10-2015 Pólko,.0.0r. Wydruk: -0-0 :0: /LL- 70 Data: -0-0 Konkurs nr - LL-70 z oceną stylu jeźdzca (Competition No ) TERESKA () Ewelina TKACZYK kuc / - / k / 00 / POL0800780 / bul. / Nowator / Depton / Trema /

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje zmian zasad wpisu koni do ksiąg hodowlanych

Konsekwencje zmian zasad wpisu koni do ksiąg hodowlanych Wielkopolska czy szlachetna półkrew? Konsekwencje zmian zasad wpisu koni do ksiąg hodowlanych Barbara Cichorska Sekcja Hodowli Koni Koła Naukowego Zootechników i Biologów Opiekun naukowy: dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH CACIB W ZIELONEJ GÓRZE 06-09-2014

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH CACIB W ZIELONEJ GÓRZE 06-09-2014 MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH CACIB W ZIELONEJ GÓRZE 06-09-2014 MIEJSCE : Skwer zieleni przy Amfiteatrze ul. Festiwalowa OBSADA SĘDZIOWSKA : wszystkie rasy : Christina Herzig (Niemcy) Program wystawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW Spin And Win 2015 edycja wiosenna

REGULAMIN ZAWODÓW Spin And Win 2015 edycja wiosenna REGULAMIN ZAWODÓW Spin And Win 2015 edycja wiosenna Ośrodek Jeździecki Janiowe Wzgórze 22-25 kwietnia 2014 NRHA Approved Show 1500 $ Added Money AQHA Approved Show klasy All Breed dla koni wszystkich ras

Bardziej szczegółowo

/L1. Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr -L1 (Competition No ) Strona 1 z 1. Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu. Bogusławice, 29-30.08.

/L1. Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr -L1 (Competition No ) Strona 1 z 1. Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu. Bogusławice, 29-30.08. Strona z Bogusławice, 9-0.0.0 Wydruk: 9-0-0 09:0:9 /L Data: 9-0-0 Konkurs nr -L C % Wynik NERRADO () Marta BINIEK (J.99) hol / GER / ogier / 00 / DE0000 / skarogniada / Nekton / Patrizia II -/ Danuta Biniek

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

x x x 2 11 Dual Dun Ill 3 15 Broady Chic x x AQHA PLQHA Championship & NRHA You Can Slide Roleski Show 4120 AQHA Showmanship At Halter Youth

x x x 2 11 Dual Dun Ill 3 15 Broady Chic x x AQHA PLQHA Championship & NRHA You Can Slide Roleski Show 4120 AQHA Showmanship At Halter Youth PLQHA Championship & You Can Slide Roleski Show 420 Showmanship At Halter Youth Name of Horse Breed Se& Ehibitor Dual Dun Ill AQH G2009 Alicja Kula Janusz Wantuch PLQHA Championship & You Can Slide Roleski

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY BOGUSŁAWICE - 09-10.11.2013 Konkurs N 8 LL towarzyski dokładności bez rozgrywki art. 238.1.

REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY BOGUSŁAWICE - 09-10.11.2013 Konkurs N 8 LL towarzyski dokładności bez rozgrywki art. 238.1. REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY BOGŁAWICE - 0-0..203 Konkurs N 8 LL towarzyski dokładności bez rozgrywki art. 238.. kuc \ Herhor \ Klamra \ izabelowata \ Alicja Sobieska kuc \ Herhor \ Klamra

Bardziej szczegółowo

x x x x 2 34 Smoke N Misty AQHA PLQHA Championship & NRHA You Can Slide Roleski Show 2057 AQHA Aged Mares Amateur

x x x x 2 34 Smoke N Misty AQHA PLQHA Championship & NRHA You Can Slide Roleski Show 2057 AQHA Aged Mares Amateur PLQHA Championship & You Can Slide Roleski Show 2057 d Mares Amateur Name of Horse Breed Se& Ehibitor 34 Smoke N Misty AQH M2006 Andrzej Ciok Andrzej Ciok 2 2 0 As Star As Ruf AQH M2009 Julia Zubrzycka

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Gliszcz 04 maja 2011r

Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Gliszcz 04 maja 2011r Zawody Regionalne 2011060 (sobota) Konkurs Wyniki: 60cm KUCE Zwykły Art:28.2.1. 9 60 90 25 2 1 [Grzegorz Szydłowski / Karol Janiszewski] Viper POL/KUC//2005/Demantur vom Drammetal kuc Is./ Dagrafi vom

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Hodowla koni w Wielkopolsce -stan aktualny i perspektywy

Hodowla koni w Wielkopolsce -stan aktualny i perspektywy LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego Sekcja Chowu i Hodowli Koni Poznań 2011 Hodowla koni w Wielkopolsce -stan aktualny i perspektywy Dr A. Nowicka Posłuszna Zakład

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY W UJEŻDŻENIU ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU WYNIKI 10 maja 2015

OTWARTE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY W UJEŻDŻENIU ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU WYNIKI 10 maja 2015 Konkurs nr 9 - kl. N-4 Program krajowy Ed. 2015 OTWARTE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY W UJEŻDŻENIU ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU WYNIKI 10 maja 2015 1 Barbara Maj Divers/ wałach/ POL006690046399/ 1999/ m/

Bardziej szczegółowo

45 KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH Gorzów Wielkopolski 07.07.2013

45 KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH Gorzów Wielkopolski 07.07.2013 45 KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH Gorzów Wielkopolski 07.07.2013 Stadion Piłkarski OSiR w Gorzowie Wielkopolskim ul. Olimpijska GPS: 52.733342, 15.207353 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ 24.06.2013 UWAGA!!!!

Bardziej szczegółowo

HALOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY DEBRY 18-19.04.2015 r.

HALOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY DEBRY 18-19.04.2015 r. HALOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY DEBRY 8-9.0.0 r. Konkurs nr kl. LL-0 z oceną stylu jeźdźca I Półfinał kat. Młodzicy SOFIA KUC / K / 008 (7) / IZABELOWATA BORIS - SONJA

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wydanie I, nakład 300 egz.

Wydanie I, nakład 300 egz. Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie 26-640 Skaryszew Copyright Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie Redaktor wydania: Rafał Karolak Materiały i fotografie: Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Komisja w składzie: 1. Tadeusz Kodź przewodniczący 2. Jarosław Lewandowski 3. Wojciech Ganowicz 4. Marek Żuławski 5.

Komisja w składzie: 1. Tadeusz Kodź przewodniczący 2. Jarosław Lewandowski 3. Wojciech Ganowicz 4. Marek Żuławski 5. Kategoria : Klacze rasa konik polski L.p. Nazwa Numer paszportu Płeć Ojciec Matka Hodowca Właściciel, adres 1 MELKA 616011610132609 k NEWTON MELINA 2 JAWA 616011610159906 k JERMAK JARA PHR Tulce, Sp. z

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Triathlon w Dąbrowie Górniczej oraz Morawskośląski Związek Triathlonu w Ostrawie zapraszają na MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ w ramach Morawskośląskiego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE Święta Konia Małopolskiego VIII Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej Tarnów "KLIKOWA" ul.

PROPOZYCJE Święta Konia Małopolskiego VIII Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej Tarnów KLIKOWA ul. PROPOZYCJE Święta Konia Małopolskiego VIII Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej Tarnów "KLIKOWA" ul. Klikowska 304 PARTNEREM PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY W UJEŻDŻENIU ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU WYNIKI 9 maja 2015

OTWARTE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY W UJEŻDŻENIU ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU WYNIKI 9 maja 2015 OTWARTE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY W UJEŻDŻENIU ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU WYNIKI 9 maja 2015 Konkurs nr 1 - kl. N-5 Program krajowy Ed. 2015 Data: 09.05.2015 1 Barbara Maj Divers/ wałach/ POL006690046399/

Bardziej szczegółowo

OGIERY DWULETNIE RASY POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY

OGIERY DWULETNIE RASY POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY Protokół z XIV Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty przeprowadzonego w dniach 18-19.07.2015r. w Kętrzynie Wyniki oceny na płycie koni rasy polski koń zimnokrwisty Komisja w składzie:

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. 4. Sędziowie (zmieniający się rotacyjnie) Ocena klas w ręku: Jean Catry Wiesław Jończyk Jacek Kozik Bogdan Kuchejda

Warunki uczestnictwa. 4. Sędziowie (zmieniający się rotacyjnie) Ocena klas w ręku: Jean Catry Wiesław Jończyk Jacek Kozik Bogdan Kuchejda XIX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela Białka, 16-17.07.2016 r. Warunki uczestnictwa 1. Nazwa imprezy XIX Narodowy

Bardziej szczegółowo

ZR i ZT Cavallino Cup 24.05.2014r.

ZR i ZT Cavallino Cup 24.05.2014r. Listy startowe kl. L-1 Open godz. 9.00 1 9:00 Karo Martyna Mroczek 2 9:07 Narina S Zofia Wróblewska 3 9:14 Zgredek Alicja Kafka 4 9:21 Narina S Zofia Wróblewska 5 9:28 Kar-livia Marysia Kozłowska 6 9:35

Bardziej szczegółowo

Protokół. Matka (nazwa i nr paszportu) INTARA, 5721 G Pz, 616007610140705. BERENIKA, 6053 G Pz, 616007610183307. BOSSA NOVA, 11 G Łd, 616007590095501

Protokół. Matka (nazwa i nr paszportu) INTARA, 5721 G Pz, 616007610140705. BERENIKA, 6053 G Pz, 616007610183307. BOSSA NOVA, 11 G Łd, 616007590095501 Protokół z VI Krajowego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej przeprowadzonego/-ej w dniach 14-15.09.2013r. w miejscowości Sielinko przez komisję w składzie: - 1. Andrzej Matławski Przewodniczący 2. Andrzej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW EZ RANCH Summer Show

REGULAMIN ZAWODÓW EZ RANCH Summer Show REGULAMIN ZAWODÓW EZ RANCH Summer Show Rumianka k/warszawy 10-12 lipca 2015 AQHA Approved Show NRHA Approved Show 1500 $ Added Money konkurencje All Breed dla koni wszystkich ras konkurencje kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

http://localhost/zawody_moje/index.php

http://localhost/zawody_moje/index.php Strona 1 z 3 Wyniki Regionalne Zawody w Skokach Łódź 11 czerwiec 2011 + KONKURS NUMER KONKURENCJA KLASA RODZAJ KONKURSU UWAGI 2 SKOKI PRZEZ PRZESZKODY L ZWYKŁY Konkurs 1 Nokia [/Sylwia Grzegorzewska] KLACZ/OO/GNIADA/Camus/Nowina//1999/Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW Mistrzostwa Polski Polish Quarter Horse Association Roleski Ranch Stare Żukowice 24-27 września 2015

REGULAMIN ZAWODÓW Mistrzostwa Polski Polish Quarter Horse Association Roleski Ranch Stare Żukowice 24-27 września 2015 REGULAMIN ZAWODÓW Mistrzostwa Polski Polish Quarter Horse Association Roleski Ranch 24-27 września 2015 PLQHA All-Novice Show AQHA Approved Show Mistrzostwa Polski Polish Quarter Horse Association 2015

Bardziej szczegółowo

Protkół Komisji Oceny VII KRAJOWEGO CZEMPIONATU KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ, Wolica 19-20.09.2015

Protkół Komisji Oceny VII KRAJOWEGO CZEMPIONATU KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ, Wolica 19-20.09.2015 Protkół Komisji VII KRAJOWEGO CZEMPIONATU KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ, Wolica 19-20.09.2015 KATEGORIA: ŹREBIĘTA URODZONE W 2015 paszportu Matka (nazwa i nr Typ Pokrój Stęp Kłus Kondycja i pielęgnacja Wynik

Bardziej szczegółowo

Zawody Regionalne i V eliminacje Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny w skokach przez przeszkody. LKJ Lublin 18.07.2015 r.

Zawody Regionalne i V eliminacje Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny w skokach przez przeszkody. LKJ Lublin 18.07.2015 r. Zawody Regionalne i V eliminacje kiego Pucharu Lubelszczyzny w skokach przez przeszkody LKJ Lublin.0.0 r. Konkurs nr kl. LL-0 dokładności bez rozgrywki 0 SPIRYT PKSP / W / 00 () / GNIADA LOVE AFFAIR -

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

1 - LL Data: 2012-08-04

1 - LL Data: 2012-08-04 ŁOBEZ, 4-5.0.2012 Wydruk: 2012-0-04 11:05:23 1 - LL Data: 2012-0-04 Konkurs nr 1 - LL Konkurs LL dokładności bez rozgrywki (Competition No 1) 1 2 3 4 MONTANA (1) HOSSA (65) Antonina MISIEWICZ Patrycja

Bardziej szczegółowo

Aukcja POLSKICH Koni Wierzchowych

Aukcja POLSKICH Koni Wierzchowych Aukcja POLSKICH Koni Wierzchowych 5 7 grudnia 2014, cavaliada Poznań PROGRAM AUKCJI: 5 GRUDNIA 2014 (PIĄTEK) 8.00 20.00 otwarte stajnie (Pawilon Polskiej Hodowli, hala 8a) 16.40 16.55 prezentacja koni

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2013 r. postanowienia szczegółowe: dyscyplina skoków przez przeszkody

Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2013 r. postanowienia szczegółowe: dyscyplina skoków przez przeszkody Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2013 r. postanowienia szczegółowe: dyscyplina skoków przez przeszkody Konie 4-letnie mogą startować w zawodach kwalifikacyjnych na terenie całego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Lista startowa (Start list) Konkurs nr - 4 LATKI Konkurs eliminacyjny MPMK-A 4 L /jeden przejazd/ (Competition No )

Lista startowa (Start list) Konkurs nr - 4 LATKI Konkurs eliminacyjny MPMK-A 4 L /jeden przejazd/ (Competition No ) Wydruk: 29-08-2015 20:08:05 /4 LATKI Konkurs nr - 4 LATKI Konkurs eliminacyjny MPMK-A 4 L /jeden przejazd/ L.p. Start 1 08:00:00 2 08:08:00 3 08:16:00 4 08:24:00 QUIDAMS DUKE DE (27) Ilona JANAS maklenburska

Bardziej szczegółowo

Regionalne Zawody w Skokach przez przeszkody KJ Tarka 19.08.2012 r. Konkurs nr 1 - LL-80 - dokładności bez rozgrywki

Regionalne Zawody w Skokach przez przeszkody KJ Tarka 19.08.2012 r. Konkurs nr 1 - LL-80 - dokładności bez rozgrywki Regionalne Zawody w Skokach przez przeszkody KJ Tarka 19.08.2012 r. Konkurs nr 1 - LL-80 - dokładności bez rozgrywki 1-12 FEBE Płeć / Maść / Rok urodzenia / Pochodzenie 1-12 EKSPRES M / O / 2002 (10) /

Bardziej szczegółowo

XII Akademickie Halowe Mistrzostwa Polski Leszno. 8-10 kwiecień 2016

XII Akademickie Halowe Mistrzostwa Polski Leszno. 8-10 kwiecień 2016 XII Akademickie Halowe Mistrzostwa Polski Leszno 8-10 kwiecień 2016 REGULAMIN Halowych Akademickich Mistrzostw Polski Grupa B - I i II klasa sportowa, Grupa A - pozostali 1. W mistrzostwach można jechać

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy: Polski Związek Hodowców Koni Polski Związek Jeździecki Caritas Diecezji Bydgoskiej FHU Mach Mar 2. Miejsce zawodów: Ośrodek

1. Organizatorzy: Polski Związek Hodowców Koni Polski Związek Jeździecki Caritas Diecezji Bydgoskiej FHU Mach Mar 2. Miejsce zawodów: Ośrodek PROPOZYCJE MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI JEDNOKONNYMI ROZGRYWANYCH POD PATRONATEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Informacje ogólne: 1. Organizatorzy: Polski Związek Hodowców Koni

Bardziej szczegółowo

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 1 p a g e LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 Zaproszona Grupa The guest group Potwierdzam, że program prezentowany przez Zespół ma charakter tracycyjny, stanowi część folkloru kraju pochodzenia i jest wolny

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Lista startowa (Start list) Konkurs nr -P3 kuce (Competition No )

Lista startowa (Start list) Konkurs nr -P3 kuce (Competition No ) Wydruk: 29-08-2015 21:29:28 /P3 kuce Konkurs nr -P3 kuce L.p. Start 1 14:50:00 TINKY WINKY (21) Maja JANKOWSKA (JM.2001) kuc / POL / wałach / 2008 / 013610172108 / gniada / Atlantic Magic / Tara - / Agata

Bardziej szczegółowo

ŁĄCK CUP 2015 MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA TOMASZEWSKIEGO

ŁĄCK CUP 2015 MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA TOMASZEWSKIEGO I.INFORMACJE OGÓLNE 1.ZAWODY Ranga zawodów: ZR Data: 06-07.06.2015 r. ŁĄCK CUP 2015 MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA TOMASZEWSKIEGO Miejsce: hipodrom Stada Ogierów w Łącku Uczestnicy: zawodnicy i konie zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE ZAWODY UJEŻDŻENIOWE Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych - KWIEKI 2015 12-14 czerwca 2015

KRAJOWE ZAWODY UJEŻDŻENIOWE Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych - KWIEKI 2015 12-14 czerwca 2015 WYNIKI ELIMINACJI MPMK-A PIĄTEK 4 LATKI 1 019 O000801 Kamil Rajnert K019443 1 019 O000801 Kamil Rajnert K019443 3 020 O000801 Kamil Rajnert K019444 4 020 O000801 Kamil Rajnert K019444 5 006 O002195 Agata

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Zawody Towarzyskie w ujeżdżeniu Mistrzostwa Województwa Kujawsko Pomorskiego L-3

Zawody Towarzyskie w ujeżdżeniu Mistrzostwa Województwa Kujawsko Pomorskiego L-3 Zawody Towarzyskie w ujeżdżeniu Mistrzostwa Województwa Kujawsko Pomorskiego L-3 ce No.Lic zaw Zawodnik Lic Koń 1 105 Maria Koz Kar-Liwia B KJ Cavalino 61.818% 1 61.818% 2 101 Patrycja Wawrzon Wanesa kl\km\leman

Bardziej szczegółowo

Halowe Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody. Lista startowa (Start list) Konkurs nr 11 - P dwufazowy Art.274.5.3 (Competition No 11)

Halowe Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody. Lista startowa (Start list) Konkurs nr 11 - P dwufazowy Art.274.5.3 (Competition No 11) Strona z Wydruk: --0 ::0 /P Konkurs nr - P dwufazowy Art.7.. (Competition No ) 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 LUNA (0) Aleksandra WABIK (J.999) hol / GER / klacz / 00 / DE00080 / gniada / Lorentin I / Muvie-Star

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików w zapasach w stylu wolnym Teresin, 23 24.04.2016 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików w zapasach w stylu wolnym Teresin, 23 24.04.2016 r. UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY RYŚ KAMPINOS 05 085 Kampinos, ul. Szkolna 5, tel. (22) 725 00 14 tel./fax (22) 725 00 79 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

NRHA Open Judges: Ricky Bordignon

NRHA Open Judges: Ricky Bordignon Open Judges: Ricky Bordignon Show 36792 Location: Lodz Class: Open Go: 1 Pattern: 10 of Entries: 4 Shown: 4 Entry Fee: 120 Trophy Fee: 195 Money Added: 1999 Percent Retained: 50% Horse Name License Rider

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy: Polski Związek Hodowców Koni Polski Związek Jeździecki Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki

1. Organizatorzy: Polski Związek Hodowców Koni Polski Związek Jeździecki Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki PROPOZYCJE MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ROZGRYWANE POD PATRONATEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1. Organizatorzy: Polski Związek Hodowców Koni Polski Związek Jeździecki

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - I półfinał kuców (90 cm) - z oceną stylu jeźdźca (Competition No 1) Zawodnik Rider Klub Club.

Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - I półfinał kuców (90 cm) - z oceną stylu jeźdźca (Competition No 1) Zawodnik Rider Klub Club. Leszno, - czerwiec 2014 Wydruk: 0-0-2014 :0: 1 - Data: 0-0-2014 Konkurs nr 1 - I półfinał kuców (0 cm) - z oceną stylu jeźdźca (Competition No 1) 1--2 WRÓŻBITA II (4) JANUSZEWSKA (2000- -) 0 2,0 2, 2,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY VIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików w zapasach w stylu wolnym Teresin, 13 14.04.2013 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY VIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików w zapasach w stylu wolnym Teresin, 13 14.04.2013 r. UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY RYŚ KAMPINOS 05 085 Kampinos, ul. Szkolna 5, tel. (22) 725 00 14 tel./fax (22) 725 00 79 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY VIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

KLUB JEŹDZIECKI "LEŚNA PODKOWA" 83-209 Godziszewo, Damaszka 12 a e-mail: lesnapodkowa@poczta.fm kom.0601 666 657(właściciel)

KLUB JEŹDZIECKI LEŚNA PODKOWA 83-209 Godziszewo, Damaszka 12 a e-mail: lesnapodkowa@poczta.fm kom.0601 666 657(właściciel) 1 KLUB JEŹDZIECKI "LEŚNA PODKOWA" 83-209 Godziszewo, Damaszka 12 a e-mail: lesnapodkowa@poczta.fm kom.0601 666 657(właściciel) Regionalne i Towarzyskie Zawody Jeździeckie o Puchar Wójta Gminy Tczew ELIMINACJE

Bardziej szczegółowo

Wyniki. Regionalne Zawody w Skokach Łódź 11 czerwiec 2011 + KONKURS NUMER KONKURENCJA KLASA RODZAJ KONKURSU UWAGI. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej

Wyniki. Regionalne Zawody w Skokach Łódź 11 czerwiec 2011 + KONKURS NUMER KONKURENCJA KLASA RODZAJ KONKURSU UWAGI. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej 0 SKOKI PRZEZ PRZESZKODY LL - OTWARTY DOKŁADNOŚCI BEZ ROZGRYWKI 1-11 Jary [/Stanisław Marchwicki] OGIER/KUC/SIWA/H-S Jason/Mulaj//1999/Polska 1-11 Daily Cafe [/Stanisław Marchwicki] KLACZ/KUC/C.GNIADA/Aleks/Daisy

Bardziej szczegółowo

Halowe Zawody Regionalne w Skokach Przez Przeszkody BOGUSŁAWICE 28 luty-1 marca 2015r.

Halowe Zawody Regionalne w Skokach Przez Przeszkody BOGUSŁAWICE 28 luty-1 marca 2015r. Strona z Przeszkody BOGUSŁAWICE 28 luty- marca 205r. Bogusławice, 28.02-0.03.205 Wydruk: 0-03-205 0:3:46 /KUCE Data: 0-03-205 Konkurs nr - KUCE towarzyski kuce 50cm dokładności bez rozgrywki Art. 238..

Bardziej szczegółowo

WYNIKI HZR 28.11 2014 KONKURS NR 1 KLASY LL DOKŁADNOŚCI

WYNIKI HZR 28.11 2014 KONKURS NR 1 KLASY LL DOKŁADNOŚCI WYNIKI HZR 28.11 2014 KONKURS NR 1 KLASY LL DOKŁADNOŚCI 1 CHAGAL RÓŻA WĄGRODZKA KJ CHROBRY 0 51,39 1 CATANIA LP ANNA STASIAK KJ OLMET OST SPED 0 57,10 1 TORERO RÓŻA WĄGRODZKA KJ CHROBRY 0 61,58 1 ELWICA

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW W KLASIE OTWARTEJ - TOWARZYSKIEJ

KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW W KLASIE OTWARTEJ - TOWARZYSKIEJ Klasyfikacja obejmuje zawodników bez licencji ZAWODNIKÓW W KLASIE OTWARTEJ - TOWARZYSKIEJ KS Zielonki.08.2008.08.2008 KLASYFIKACJ A 1 SILVANA JOANNA NIEWIADOMSKA KJ IKAR ŻURAWNO,00 1 2 ALI ANASTAZJA BRONIATOWSKAKJ

Bardziej szczegółowo

ZAWODY REGIONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY LKJ 6.09.2014.

ZAWODY REGIONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY LKJ 6.09.2014. ZAWODY REGIONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY LKJ.0.0. Konkurs nr kl. LL-0 cm - dokładności bez rozgrywki rozpoczęcie konkursu godz. 0.00 LEONIDAS SP / W / 00 () / C.GNIADA HBC LAKE BID- LUKA MŁP / K /

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWANIA MPMK W 2015 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WKKW

REGULAMIN ROZGRYWANIA MPMK W 2015 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WKKW REGULAMIN ROZGRYWANIA MPMK W 2015 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WKKW 1. MPMK rozgrywane są jako zawody skrócone (kombinowane) i składają się z trzech prób. Dopuszcza się możliwość rozgrywania MPMK w ciągu

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polski Zwi¹zek Hodowców Koni KWALIFIKACJA OGIERÓW ROCZNIKA 2010/2011 W ZAK ADZIE TRENINGOWYM

Polski Zwi¹zek Hodowców Koni KWALIFIKACJA OGIERÓW ROCZNIKA 2010/2011 W ZAK ADZIE TRENINGOWYM Polski Zwi¹zek Hodowców Koni KWALIFIKACJA OGIERÓW ROCZNIKA 2010/2011 W ZAK ADZIE TRENINGOWYM WARSZAWA 2014 1 POLSKI ZWIAZEK HODOWCÓW KONI REDAKCJA KSI G STADNYCH 00-673 WARSZAWA ul. Koszykowa 60/62. 16

Bardziej szczegółowo

Kolejno zostały zaprezentowane w ręku ogiery będące własnością: Stada Ogierów Bogusławice

Kolejno zostały zaprezentowane w ręku ogiery będące własnością: Stada Ogierów Bogusławice Pokaz koni małopolskich na Zjeździe Międzynarodowej Organizacji Konia Angloarabskiego CIAA W czwartek 29 października w SK Janów Podlaski odbył się pokaz hodowlany koni rasy małopolskiej zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody I Edycja Pucharu Miłosnej 2013-2014 LISTY STARTOWE 09.11.2013 /sobota/

Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody I Edycja Pucharu Miłosnej 2013-2014 LISTY STARTOWE 09.11.2013 /sobota/ Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody I Edycja Pucharu Miłosnej 2013-2014 LISTY STARTOWE 09.11.2013 /sobota/ Konkurs nr 1 kl. LL -90cm dokładności /bez rozgrywki, z trafieniem w normę czasu/*towarzyski

Bardziej szczegółowo

Regionalne Zawody w Długodystansowych Rajdach Konnych oraz Amatorskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody BIERUŃ 2008

Regionalne Zawody w Długodystansowych Rajdach Konnych oraz Amatorskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody BIERUŃ 2008 Regionalne Zawody w Długodystansowych Rajdach Konnych oraz Amatorskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody BIERUŃ 2008 PROPOZYCJE ZAWODÓW I. Informacje ogólne Nazwa imprezy: Regionalne Zawody w Długodystansowych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych do treningu zaprzęgowego ZT Książ

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych do treningu zaprzęgowego ZT Książ Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych do treningu zaprzęgowego ZT Książ Termin kwalifikacji Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych (małopolskiej, wielkopolskiej,

Bardziej szczegółowo

Zawody Krajowe WKKW 10-11 września 2011 Ujazd. [Barbara Niemczewska / Barbara Niemczewska]

Zawody Krajowe WKKW 10-11 września 2011 Ujazd. [Barbara Niemczewska / Barbara Niemczewska] kom: kierzekk@o.pl, chevaltech.pl dzień pierwszy (sobota) Konkurs nr: września Uzd Wyniki: LL Próba ujeżdżenia. wodnik Nazwa konia Bortnik Anna(JM) Boogie Street BY(grC) Piątkowski Stanisław(JM) MydlakKowalska

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE MŚMK 6-latki - konkurs nr 25-31.05.2009

ELIMINACJE MŚMK 6-latki - konkurs nr 25-31.05.2009 ELIMINACJE MŚMK 6-latki - konkurs nr 25-31.05.2009 LP. 1 KOŃ płeć/maść/rasa/wiek/paszport/pochodzenie/hodowca/właściciel A WEZYR wał./gn/sp/2003/pzj09555/ Weltstein-Ascona/Weltgeist/R. Makowski/R. Makowski

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo