PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STRONA TYTUŁOWA PROJEKT REMONTU DACHU NA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z PROJEKTEM REMONTU ELEWACJI ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ŚWIEBODZICE, UL. MICKIEWICZA 8 NUMERY EWIDEN. DZIAŁEK, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTOWANY Dz. Nr 529/4, OBREB ŚWIEBODZICE 3 ADRES INWESTORA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR SZKOLNYCH de NOTRE DAME UL. MICKIEWICZA 8 ŚWIEBODZICE NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA AUTORSKA PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNA R. MACIEJEWSKI PIESZYCE, UL. MICKIEWICZA 2 TEL , OŚWIADCZENIE Na podstawie artykułu 20 ustęp 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane / tj. Dz. U. nr 207 z dnia 05 grudnia 2003 roku, poz z późniejszymi zmianami / oświadczamy, że Wyżej wymieniony projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW OPRACOWUJĄCYCH WSZYSTKIE CZĘŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO, WRAZ Z OKREŚLENIEM ZAKRESU ICH OPRACOWANIA, SPECJALNOSCI I NUMERU POSIADANYCH UORAWNIEŃ BUDOWLANYCH, ORAZ DATĘ OPRACOWANIA I PODPISY ; RAFAŁ MACIEJEWSKI BRANŻA ARCHITEKT. UPR. NR 240/01/DUW DATA SPORZ PODPIS... IMIONA I NAZWISKA OSOB SPRAWDZAJĄCYCH PROJEKT, WRAZ Z PODANIEM PRZED KAŻDĄ Z NICH SPECJALNOŚCI I NUMERU POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH, DATĘ I PODPISY ( JEŻELI PROJEKT ARCHITEKTONICZNY PODLEGA SPRAWDZENIU )

2 CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 1. Przedmiot inwestycji (w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia). Przedmiotem inwestycji jest remont dachu, wież i elewacji istniejącego domu pomocy społecznej prowadzonego przez zgromadzenie sióstr. 2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek ( w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu ). Nie przewiduje się żadnej ingerencji po za częściami obiektu wskazanymi w zadaniu projektowym. 3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu). Ciągi piesze i pieszo-jezdne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu istniejące - bez zmian. Miejsca postojowe bez zmian. Wejścia do budynków bez zmian, oznaczono na rys. sytuacji.

3 OPIS TECHNICZNY ( zwięzły ) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY obiektu budowlanego Budynek domu pomocy społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame przeznaczony jest do pomocy społecznej oraz rehabilitacji upośledzonych dzieci z regionu. Budynek składa się z kilku zasadniczych bloków funkcjonalnych - są to w kondygnacji piwnicznej rehabilitacja, kotłownia, zaplecze cateringowe z kuchnią podręczną oraz zmywalnią, pomieszczenia higieniczno socjalne pracowników świeckich, zaplecza magazynowe oraz dodatkowe pomieszczenia w piwnicy. Komunikacja z zewnątrz za pomocą klatki schodowej. Kondygnacja parteru przewidziana jest pod potrzeby dzieci niesprawnych ruchowo z zapleczem, gabinetem lekarskim, izolatką. Znajdują się również na tej kondygnacji pomieszczenia biurowe i hall główny. Część parteru zajmuje klauzura zgromadzenia sióstr i kaplica. Kondygnacja I piętra przewidziana jest pod potrzeby dzieci upośledzonych sprawnych ruchowo wraz z pokojami dziennego pobytu oraz niezbędnymi zapleczami sanitarnymi. Komunikacja pionowa za pomocą klatki schodowej. Kondygnacja II pietra -znajdują się tam pomieszczenia sióstr zgromadzenia oraz sale dydaktyczne dla młodzieży. Dodatkowo na wieży znajdują się pokoje sióstr zgromadzenia. Uzupełnieniem komunikacji pionowej jest dźwig osobowy. Obiekt wyposażony w przyłącza gazowe, elektryczne, wodne, kanalizacyjne oraz system kanalizacji deszczowej. Kotłownia istniejąca, gazowa. Charakterystyczne parametry techniczne ( w zależności od rodzaju obiektu ) KUBATURA ,12 m 3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI powierzchnia zabudowy budynku powierzchnia użytkowa - 850,47 m2-2206,83 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU Z BLANKAMI CZĘŚĆ ZASADNICZA...19,50 m WYSOKOŚĆ STROPU BUDYNKU CZĘŚĆ ZASADNICZA...15,67 m WYSOKOŚĆ WIEŻY MAKSYMALNA...25,38 m WYSOKOŚĆ DO STROPU WIEŻY OSTATNIEGO...22,48 m DŁUGOŚĆ...40,97 m FORMA ARCHITEKTONICZNA Obiekt podpiwniczony trój kondygnacyjny. Układ bryły zwarty jednoczłonowy, dachy płaskie kryte papą termozgrzewalną. Zróżnicowany układ wysokościowy z wieżami. Całość utrzymana w jednolitym charakterze z bogatym częściowo zniszczonym detalem architektonicznym. Całość obiektu w momencie powstania stanowiła rezydencję typu pałacowego z parkiem. Czytelny układ komunikacyjny zachował się do dnia dzisiejszego.

4 FUNKCJA Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame. Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane. Projektowany obiekt spełnia wymogi artykułu 5 w/w ustawy Prawo Budowlane. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej. Ze względu na bogaty detal oraz wartości zabytkowe obiektu nie przewiduje się ocieplenia ścian zewnętrznych. DACH Dach istniejący płaski, kryty papą o konstrukcji żelbetowej. Dach części istniejącej przewiduje się ocieplić min. 15 cm wełny mineralnej twardej lub innym rodzajem otuliny, która pozwoli uzyskać współczynnik przenikania ciepła dachu u=0.29 W/m2K. Pokrycie warstwy ocieplenia analogicznie do istniejącego - papą zgrzewaną na gorąco. Elementy kamienne blankowania do piaskowania i pokrycia preparatami ochronnymi. Obróbki blacharskie z blachy cynkowej. Dokładne warstwy dachu podano w części konstrukcyjnej oraz w części graficznej opracowania. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH : zerwanie istniejących warstw papy, zerwanie i uzupełnienie uszkodzonego podkładu betonowego, gruntowanie podkładu środkiem np silplast primer Icopal, przyklejenie papy podkładowej zgrzewalnej paroizolacyjnej AL, docieplenie połaci dachu wełną mineralną gr. 15cm np. Dachrock-Max lub innym rodzajem otuliny o współczynniku U=0,29W/m2K, pokrycie dachu papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS dwuwarstwowe mocowanie mechaniczne, podwyższenie podstawy wyłazu wraz z obróbkami, pokrycie i docieplenie wyłazu, rozebranie istniejących obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie parapetów okiennych betonowych, odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów ( murki i wieżyczki ) montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk, montaż rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk, montaż podokienników z blachy tytan-cynk,

5 skucie i wykonanie nowych tynków stabilizujących, malowanie nowych tynków farbą kryjącą mikropęknięcia np. KEIM, czyszczenie i impregnacja elementów kamiennych, przemurowanie wieżyczek, renowacja elementów kamiennych ( czyszczenie metodą piaskowania, wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia) WENTYLACJA Należy wykonać demontaż istniejących kominków wentylacyjnych przed wykonaniem remontu dachu. Po wykonaniu nowego pokrycia dachu wykonać montaż istniejących kominków wentylacyjnych. OBRÓBKI BLACHARSKIE Zaprojektowano rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku oraz rozebranie rynien i rur spustowych. Zaprojektowano obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej tytancynk. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18cm z gotowych elementów z blachy stalowej tytan-cynk. Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm jw. Zaprojektowano podokienniki o szer cm z blachy tytan-cynk. REMONT ELEWACJI Obiekt posiada niepasującą do całości wyprawę tynkarską tzw. baranka na większości powierzchni elewacji. Skutek pochopnych rozwiązań wykonawczych z przeszłości. Oszpecony został również zadaszeniem balkonu w tylnej części z przekryciem w postaci płyty falistej. Szyb dźwigu wystający z bryły głównej został bardzo trafnie dopasowany do charakteru obiektu. Zachowały się detale kamienne oraz tarcze heraldyczne nad wejściem. Obróbki blacharskie wykonane ( szczególnie na dachu ) w dużej liczbie nieprawidłowo. Projektuje się skucie istniejących tynków, obrzucenie ścian tynkiem cementowowapiennym kat. III z dodatkiem włókien stabilizujących. Tynki gładkie malować dwukrotnie farbami typu KEIM, która kryje mikropęknięcia tynku. Zaprojektowano przemurowanie wieżyczek. Na murkach i wieżyczkach powyżej połaci dachu wykonać tynki jw. Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk wymiana istniejących orz obłożenie nowych gzymsów. Obłożyć należy również gzymsy istniejące, które dotychczas nie miały obróbek. Elementy kamienne do piaskowania i zabezpieczenia środkami ochronnymi ( dotyczy głównie dachu i zachowanych opasek drzwiowych ). Strefa cokołu jest w stosunkowo dobrym stanie ( nowa ) i zaleca się tylko zabezpieczenie przed kapilarnym podciąganiem wody oraz porostami. Daszek z płyty falistej z tyłu elewacji do rozbiórki. Pozostałe dane dotyczące remontu elewacji podano w części graficznej opracowania. Rozwiązania materiałowe zewnętrznych i wewnętrznych przegród materiałowych podano w opisie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.

6 Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty, zgodnie z odrębnymi przepisami. ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH NA OTOCZENIE Przewidywane prace budowlane na obiekcie nie maja wpływu na otoczenie, gdyż zawierają się całkowicie w granicach budynku i granicach działki. Prace związane z remontem dachu i remontem elewacji mogą wpłynąć na krajobraz jedynie pozytywnie - doprowadzając istniejący budynek do dawnej świetności. Nie przewiduje się żadnych prac związanych z wymiana przyłączy, ingerencja w teren, ogrodzeniem lub drzewostanem. OPRACOWAŁ:

7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.) Informacje ogólne Remont dachu i elewacji na istniejącym budynku Adres inwestycji Świebodzice, ul. Mickiewicza 8, obręb Świebodzice 3, dz. Nr 529/4 Nazwa inwestora oraz adres inwestora. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR SZKOLNYCH de NOTRE DAME UL. MICKIEWICZA 8 ŚWIEBODZICE Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację Rafał Maciejewski, ul. Mickiewicza 2, Pieszyce 1. Część opisowa Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego remont dachu remont elewacji ( tynki na murkach i wieżyczkach itp ) inne Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych - budynek garaży oraz budynek z funkcja towarzyszącą, gospodarczą 3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Dźwig inne Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy 4.1 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m a w szczególności wykonywanie dachu ; niebezpieczeństwo upadku z rusztowań wznoszenie ścian ; niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 4.2 Wykonywanie prac z udziałem dźwigu ; niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniem dźwigu. Inne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określić rodzaj, miejsce oraz czas ich wystąpienia. 5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 5.1 Przy wykonywaniu ścian ; wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z

8 dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 Roboty na wysokościach, rozdział 12 - Roboty murarskie i tynkarskie. 5.2 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu ; wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. dz. U. 47 poz. 401 rozdział 9 roboty na wysokościach, rozdział 13 roboty ciesielskie, rozdział 17 roboty roboty dekarskie i izolacyjne. 5.4 Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu ; wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. dz. U. 47 poz. 401 rozdział 7 Maszyny i inne urządzenia techniczne. 6.Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy ) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów; - najbliższego punktu lekarskiego - straży pożarnej - posterunku policji 6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. Umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników 6.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. 6.4 Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. 6.5 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w pomieszczeniu oznaczonym na planie j.w. 6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonać wysokości minimum 1,50 m, oznakować na planie j.w. 6.7 Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową 6.8 Rozmieścić tablice ostrzegawcze 6.9 Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło 6.10 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu 6.11 Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j.w inne... Podpis...

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: Kopia uprawnień projektanta Oświadczenie projektanta Opis techniczny Zdjęcia stanu istniejącego CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 1. SYTUACJA skala 1:500 2. RZUT PODDASZA 1:100 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo