Dysfunkcja spo eczna w schizofrenii z perspektywy poznania spo ecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dysfunkcja spo eczna w schizofrenii z perspektywy poznania spo ecznego"

Transkrypt

1 Psychologia Spo eczna 2010 tom 5 4 (15) ISSN Dysfunkcja spo eczna w schizofrenii z perspektywy poznania spo ecznego Marta Rynda, Marta Bia ecka-pikul Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski Celem artyku u jest pokazanie, jak istotna dla poznania i funkcjonowania spo ecznego cz owieka jest teoria umys u (inaczej zdolno mentalizowania), czyli zdolno przypisywania sobie i innym nieobserwowalnych stanów wewn trznych w celu wyja niania i przewidywania zachowa. Znaczenie teorii umys u, uwa- anej za automatyczn i naturaln zdolno cz owieka, mo na wykaza, analizuj c natur trudno ci w funkcjonowaniu spo ecznym osób, które maj problemy z mentalizowaniem, a mianowicie osób choruj cych na schizofreni. Uka emy zatem nowe spojrzenia na szeroko rozumian dysfunkcj spo eczn w schizofrenii z perspektywy bada nad teori umys u. Tytu em wprowadzenia przedstawimy wybrane wspó czesne de nicje poznania spo ecznego, wskazuj ce, jak wa nym jego aspektem jest teoria umys u, aby kolejno omówi, czym jest teoria umys u i jakie s metody jej badania. Nast pnie odpowiemy na pytanie, jak dysfunkcj spo eczn w schizofrenii mo na wyja nia, badaj c teori umys u osób chorych. Analiza wybranych bada nad wgl dem w chorob i efektywno ci terapii osób ze schizofreni ukierunkowanej na rozwój teorii umys u pozwoli poda kolejne argumenty na rzecz tezy o istotnej roli teorii umys u w funkcjonowaniu spo ecznym. W podsumowaniu wska emy perspektywy przysz ych bada nad poznaniem spo ecznym. S owa kluczowe: schizofrenia, dysfunkcja spo eczna, teoria umys u (mentalizowanie) Wprowadzenie Psychologia spo eczna opisuje i wyja nia, w jaki sposób ludzie spostrzegaj innych, reaguj na nich emocjonalnie i w jaki sposób w stosunku do siebie nawzajem si zachowuj (Wojciszke i Doli ski, 2008, s. 295). Pierwsza cz zdania okre laj cego przedmiot bada psychologii spo ecznej odnosi si do procesu spostrzegania spo ecznego, który wraz z innymi procesami poznawczymi, zachodz cymi w zwi zku z tre ciami spo ecznymi, nazywamy poznaniem spo ecznym. Termin poznanie spo eczne (social cognition) okre la struktury i procesy poznawcze, które wp ywaj na nasze rozumienie sytuacji spo ecznych oraz po rednicz w naszych zachowaniach, b d cych reakcj na te sytuacje Marta Rynda, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski, Al. Mickiewicza 3, Kraków, e mail: Marta Bia ecka-pikul, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski, Al. Mickiewicza 3, Kraków, Korespondencj w sprawie artyku u prosimy kierowa na adres (Bodenhausen, Macrae i Hugenberg, 2003, s. 257) 1. W ba daniach nad poznaniem spo ecznym cz sto przyjmuje si za o enie, e mentalne reprezentacje innej osoby oraz sytuacji spo ecznej odgrywaj wa n rol przyczynow w kszta towaniu zachowania. Zak ada si równie, e poznanie spo eczne jest czym odmiennym, wyra nie ró nym ni procesy poznawcze zaanga owane w poznanie wiata fizycznego, wiata przedmiotów. Rozró nienie dziedzin poznania (Wellman i Gelman, 1998), badanie rozwoju naiwnej wiedzy fizycznej i spo ecznej jest nie tylko skutkiem modu owych koncepcji umys u (Pinker, 2002), ale przede wszystkim pozwala wykazywa specyfik procesów poznawczych zaanga owanych w konstruowanie wiedzy z danej dziedziny, np. wiedzy spo ecznej. Rozumiej c poznanie spo eczne jako proces poznawania innych ludzi lub skutki tego procesu (czyli wiedz spo eczn ), akcentujemy fakt, e ludzie jako przedmioty naszego poznania maj cechy, których nie posiadaj np. zjawiska czy obiekty fizyczne. Do najwa niejszych cech ludzi, jako obiektów poznania, mo na zaliczy : posiadanie stanów wewn trznych, zmienianie si pod wp ywem czynników zewn trznych lub wewn trznych 345 Copyright 2010 Psychologia Spo eczna

2 346 MARTA RYNDA, MARTA BIA ECKA-PIKUL oraz mo liwo oddzia ywania na poznaj cego (Fiske i Taylor, 1991, za: Maruszewski, 2001). Cechy te wyznaczaj istotne charakterystyki poznania obiektu, jakim jest drugi cz owiek: konieczno wnioskowania o nieobserwowalnych stanach wewn trznych, niepewno poznania (mo liwo podawania ró nych interpretacji) oraz dwupodmiotowo poznania (wzajemne oddzia ywanie na siebie obiektu poznania i poznaj cego). Poniewa jedn z najwa niejszych cech ludzi jako obiektów poznania jest posiadanie stanów wewn trznych (np. uczu, my li), odnoszenie si do tych stanów jest aspektem w definicjach poznania spo ecznego mocno wyeksponowanym. I tak, przyk adowo, Hala (1997) definiuje poznanie spo eczne jako nadawanie sensu dzia aniom ludzi poprzez odwo- anie do ich my lenia, postrzegania, wnioskowania, czucia, reagowania itd., Penn, Corrigan, Bentall, Racenstein i Newman (1997) podobnie jako operacje umys owe le ce u podstaw interakcji spo ecznych, które obejmuj zdolno do postrzegania intencji i dyspozycji innych ludzi. Kluczowym aspektem poznania spo ecznego jest wi c zdolno wnioskowania o stanach wewn trznych, czyli tzw. teoria umys u. Termin teoria umys u (theory of mind), stosowany zamiennie z takimi terminami, jak mentalizowanie (mentalizing) czy czytanie w umy le (mindreading), odnosi si do zdolno ci przypisywania sobie i innym nieobserwowalnych stanów umys owych (np. przekona, pragnie, wra e ) w celu wyja niania i przewidywania zachowa (Premack i Woodruff; 1978; por. przegl d bada : Bia ecka-pikul, 2009). Zdaniem Uty Frith (2008) ludzie s zaprogramowani do mentalizowania automatycznie i nie wiadomie odnosz si do stanów wewn trznych, co umo liwia im rozumienie sytuacji spo ecznych i adekwatne w nich uczestnictwo. Jak twierdzi Colman (2009), teoria umys u jest intuicyjnym rozumieniem zarówno w asnych stanów umys u, jak i odmienno ci stanów umys u innych ludzi, w czaj c w to my li i przekonania (s. 763). Innymi s owy, jest nasz naiwn czy potoczn wiedz o wiecie wewn trznym innych ludzi stosowan do wyja niania i przewidywania ich zachowa. Celem prezentowanych rozwa a jest przedstawienie nowego spojrzenia na dysfunkcj spo eczn, czyli trudno ci w funkcjonowaniu w podstawowych obszarach ycia (np. w pracy), w schizofrenii z perspektywy bada nad wybranym aspektem poznania spo ecznego teori umys u. Wykorzystanie metodologicznych i teoretycznych pomys ów badaczy teorii umys u pozwala, naszym zdaniem, spojrze na schizofreni w sposób nowatorski, a przede wszystkim otwieraj cy ciekawe perspektywy badacze. Krótkie zapoznanie czytelnika w kolejnej cz - ci artyku u z metodami badania teorii umys u umo liwi nast pnie przedstawienie wyników bada nad dysfunkcj spo eczn w schizofrenii. Zaprezentujemy kolejno trzy grupy argumentów na rzecz tezy, e zaburzenia mentalizowania w schizofrenii mog skutkowa trudno ciami w funkcjonowaniu spo ecznym. Po pierwsze, udowodnimy, e osoby chore maj deficyt teorii umys u, po drugie, e utrudnia on ich funkcjonowanie spo eczne i po trzecie, e terapia ukierunkowana na rozwój teorii umys u jest w przypadku tej grupy pacjentów skuteczna, przynosz c popraw ich funkcjonowania spo ecznego. W podsumowaniu wska emy, jakie nowe perspektywy badawcze otwiera przed psychologami poznania spo ecznego oraz psychologami klinicznymi badanie teorii umys u. Metody badania teorii umys u Do najcz ciej stosowanych metod badania teorii umys u nale testy fa szywych przekona, zadania wymagaj ce rozumienia wypowiedzi niedos ownych oraz rozpoznawanie uczu ze zdj oczu. Testy fa szywych przekona (false belief tests), wymagaj rozumienia, e ludzie kieruj si przekonaniami na temat rzeczywisto ci (które czasem mog by fa szywe), a nie rzeczywisto ci. Jednym z klasycznych testów fa szywych przekona, skonstruowanym w celu pomiaru teorii umys u u dzieci, jest test niespodziewanej zmiany (Wimmer i Perner, 1983). Dziecko ogl da przedstawian za pomoc dwóch laleczek historyjk laleczki chowaj przedmiot w miejscu A, pierwsza z laleczek wychodzi, druga laleczka (podczas nieobecno ci pierwszej) przek ada przedmiot w miejsce B. Zadaniem dziecka jest wskazanie miejsca, w którym pierwsza laleczka b dzie szuka przedmiotu. Rozumienie, e ludzie kieruj si przekonaniami, które mog by fa szywe, pozwala przewidywa ich zachowania. Jest to pierwszy krok (w wieku oko o 4 lat) w rozwoju teorii umys u. Nast pnie dzieci zaczynaj dostrzega, e mo na równie pope nia b dy, my l c o my leniu innej osoby, a wi c mie fa szywe przekonanie nie tyle o rzeczywisto ci, ile o czyich przekonaniach na temat rzeczywisto ci. Potrafi wtedy (oko o 7. roku ycia) rozwi za tzw. testy fa szywych przekona drugiego rz du (second-order false belief test) (Perner i Wimmer, 1985). W badaniach klinicznych równie stosuje si testy fa szywych przekona w formie czytanych badanemu historyjek (zob. np. Bora, Sehitoglu, Aslier, Atabay i Veznedaroglu, 2007; Shryane i in., 2008) lub zada wymagaj cych uporz dkowania obrazków (false belief picture sequencing) (zob. np. Brüne i Bodenstain, 2005; Langdon i in., 1997). Inn metod, równie powszechn w badaniach nad zdolno ci mentalizowania, stanowi zadania wymagaj ce

3 DYSFUNKCJA SPO ECZNA W SCHIZOFRENII Z PERSPEKTYWY POZNANIA 347 zrozumienia wypowiedzi niedos ownych, np. ironii, artu, oszukiwania, metafor (por. Bia ecka-pikul, 2010; Fillippova i Astington, 2008; Kielar-Turska i Bia ecka- -Pikul, 2009; Sodian, 1991). Podaj c badanym doros ym takie zadania, przekonujemy si, czy osoby te rozumiej, e nie zawsze to, co jest powiedziane dos ownie, jest tym, co rzeczywi cie chce powiedzie interlokutor. Na przyk ad w Te cie Aluzji (the Hinting Task) (Corcoran, Mercer i Frith, 1995) przedstawione s sytuacje, ko cz ce si wypowiedz niedos own. Prawid owa odpowied na pytanie Co on chcia naprawd powiedzie? wymaga wnioskowania o intencji nadawcy komunikatu z kontekstu, w jakim odbywa si przedstawiony dialog 2. Podobn technik jest Test Dziwnych Historyjek 3 (Strange Stories Test) autorstwa Happe (1993, 1994). Test sk ada si z obrazków, opatrzonych parozdaniowym opisem przedstawionej na nich sytuacji. Ka da z historyjek nale y do jednego z o miu rodzajów: Udawanie, Bia e K amstwo, Nieporozumienie, art, Podwójny Bluff, Faux Pas, Ironia, Perswazja/Manipulacja. Zadaniem osoby badanej jest wyja nienie wypowiedzi lub zachowania jednego z bohaterów historyjki. Kolejn technik badawcz, któr stosuje si, mierz c rozumienie stanów wewn trznych, a dok adniej mówi c emocji, jest Test Oczu (the Eyes Test; Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste i Plumb, 2001). Polega on na prezentacji fotografii oczu wraz z czterema s owami opisuj cymi stan mentalny osoby. Zadaniem osoby badanej jest mo liwie najszybszy wybór s owa, które najlepiej wyra a to, co czuje lub my li przedstawiona na fotografii osoba. Czy chorzy na schizofreni maj trudno ci z mentalizowaniem? Dysfunkcja spo eczna, czyli pogorszenie funkcjonowania w jednym lub wi cej z podstawowych obszarów, takich jak: praca, kontakty mi dzyludzkie, troska o siebie, jest jednym z kryteriów diagnostycznych schizofrenii (American Psychiatric Association, 1994). Poziom funkcjonowania spo ecznego osób cierpi cych na schizofreni jest wa nym czynnikiem prognostycznym przebiegu choroby. Dane wskazuj, e przewaga objawów negatywnych w obrazie klinicznym daje gorsze rokowania (Fenton i McGlashan, 1994; McGlashan i Fenton, 1993). Objawy negatywne, m.in. sp ycenie i niedostosowanie afektu oraz wycofanie spo eczne, utrudniaj tworzenie relacji z lud mi i, w konsekwencji, zmniejszaj szans uzyskania wsparcia spo ecznego, co wi e si z niekorzystnym przebiegiem choroby (Erickson, Beiser i Iacono, 1998; Erickson, Beiser, Iacono, Fleming i Lin, 1989). Zaburzenie funkcjonowania spo ecznego, skrótowo okre lane jako dysfunkcja spo eczna, polega zatem na do wiadczaniu trudno ci w sferze kontaktów spo ecznych, szerzej w ka dym obszarze codziennego ycia, który wymaga wchodzenia w interakcje z innymi lud mi. Pomimo znacz cego wp ywu poziomu funkcjonowania spo ecznego na przebieg choroby i leczenia, przez d ugi czas badania nad schizofreni koncentrowa y si na ogólnych deficytach poznawczych, traktuj c zaburzenia funkcjonowania spo ecznego jako konsekwencj zaburze sfery poznawczej. Poniewa wyniki bada wskazywa y jednak na ograniczon mo liwo wyja niania dysfunkcji spo ecznej deficytami poznawczymi, w ostatnich latach uwaga badaczy skupi a si na specyficznym rodzaju poznania na poznaniu spo ecznym (Penn, Corrigan, Bentall, Racenstein i Newman, 1997). W a nie dlatego przyjrzyjmy si dok adnie badaniom nad zdolno ci mentalizowania w schizofrenii. W ci gu ostatnich kilkunastu lat przeprowadzono wiele bada, w których porównywano wyniki osi gane w testach teorii umys u przez osoby zdrowe i choruj ce na schizofreni. Uzyskane dane pozwalaj stwierdzi, e osoby ze schizofreni rzeczywi cie maj trudno ci z mentalizowaniem 4 (Brüne, 2005a; Harrington, Siegert i McClure, 2005). W metaanalizie Sprong, Schothorst, Vos, Hoxa i Van Engelanda (2007) uwzgl dniono 29 bada z lat , które obj y 831 osób chorych na schizofreni i 687 osób zdrowych. Osoby cierpi ce na schizofreni uzyskiwa y istotnie ni sze wyniki w zadaniach teorii umys u. Charakterystyki badanych, takie jak wiek, p e i poziom inteligencji nie wp ywa y na wielko efektu 5. Podobne wyniki uzyskali Bora, Yucel i Pantelis, (2009), przeprowadzaj c metaanaliz wyników 36 bada z lat , które obj y 1181 osób ze schizofreni i 936 osób zdrowych. Efekt by istotny statystycznie niezale nie od rodzaju zadania. Takie zmienne, jak wiek, p e, poziom wykszta cenia, wiek w momencie zachorowania i stosowanie leków nie mia y wp ywu na wielko efektu. Natomiast czas chorowania istotnie wp ywa na wielko efektu pacjenci d u ej choruj cy uzyskiwali ni sze wyniki w zadaniach teorii umys u. Innymi s owy, wyniki przedstawionych metaanalizy dowodz, e zaburzenia teorii umys u u osób cierpi cych na schizofreni s powszechne. Stwierdzenie, e osoby ze schizofreni maj trudno ci z mentalizowaniem nasuwa pytanie, czy trudno ci te s sta cech czy te stanem ci le zwi zanym z rozwojem choroby. Frith, opowiadaj cy si za drugim z wymienionych sposobów my lenia o problemach z mentalizowaniem w schizofrenii, pisa : Osoba autystyczna nigdy nie zdaje sobie sprawy z tego, e inni pos uguj si umys em. Osoba chora na schizofreni dobrze wie, e inni ludzie

4 348 MARTA RYNDA, MARTA BIA ECKA-PIKUL pos uguj si umys em, ale traci zdolno wnioskowania na temat jego zawarto ci: przekona i intencji innych ludzi. Osoba ta mo e nawet utraci zdolno refleksji nad zawarto ci w asnego umys u (Frith, 1992, s. 121, za: Britchwood i Jackson, 2004). Zdolno mentalizowania u osób chorych na schizofreni, rozwijaj ca si stosunkowo normalnie, ulega aby wi c pogorszeniu wraz z rozwojem choroby i polega aby nie tyle na braku wiadomo ci, e ludzie maj umys, co na braku wiedzy, jaka jest tre ich my li (patrz: podsumowanie). Chocia istniej dane potwierdzaj ce tez Fritha (np. Pousa i in., 2008), wi kszo wyników bada daje jednak podstawy, aby my le o zaburzeniach teorii umys u w schizofrenii jako deficycie, czyli sta ej cesze, a nie wy- cznie chwilowym skutku choroby. W badaniach odnotowano bowiem utrzymuj ce si u pacjentów w remisji problemy z wnioskowaniem o stanach mentalnych (zob. przegl dy bada i metaanalizy: Bora i in., 2009; Brüne, 2005a; Harrington, Siegert i McClure, 2005; Sprong i in., 2007). Dodatkowych danych, wiadcz cych na rzecz trwa o ci zaburzenia teorii umys u w schizofrenii, dostarczaj badania nad zwi zkiem teorii umys u i schizotypii. Termin schizotypia odnosi si do szerokiego spektrum do wiadcze i zachowa, które mog by uwa ane za psychotyczne (Mason, Claridge i Mike, 1995). Wyniki bada sugeruj, e osoby, które uzyskuj wysokie wyniki w kwestionariuszach mierz cych schizotypalne cechy osobowo ci, b d ce wzgl dnie zdrow form przejawiania si typowych dla schizofrenii wzorów funkcjonowania poznawczego, charakteryzuje relatywnie niska zdolno wnioskowania o stanach mentalnych innych osób (Langdon i Coltheart, 1999, 2004; Pickup, 2006). Kolejnych argumentów na rzecz tezy o trwa o ci zaburze teorii umys u w schizofrenii dostarczaj badania obejmuj ce krewnych pierwszego stopnia osób chorych na schizofreni oraz dzieci z grupy podwy szonego ryzyka zachorowania na schizofreni. Krewni pierwszego stopnia osób chorych na schizofreni osi gali ni sze, w porównaniu z osobami zdrowymi, wyniki w testach wymagaj cych wnioskowania o stanach mentalnych: w te cie wymagaj cym odczytywania intencji stoj cej za niedos own wypowiedzi (Janssen, Krabbendam, Jolles i van Os, 2003), wnioskowania o stanie mentalnym ze zdj oczu (Farzin i in., 2006) i uporz dkowania obrazków dotycz cych sytuacji spo ecznych (Anselmetti i in., 2009). Dzieci, u których rozwin y si zaburzenia ze spektrum schizofrenii, osi ga y ju przed zachorowaniem ni sze, w porównaniu z dzie mi, u których nie rozwin y si adnego typu zaburzenia, wyniki w zadaniu wymagaj cym przyjmowania perspektywy drugiej osoby (the Role-Taking Task) (Schiffman i in., 2004). Warto doda, e istniej dane sugeruj ce, i rozwój zdolno ci mentalizowania u osób cierpi cych na schizofreni móg by utrudniony. Po pierwsze, osoby, które w doros o ci zachorowa y na schizofreni, w dzieci stwie wykazywa y ogólne deficyty poznawcze (Seligman, Walker i Rosenhan, 2003). Deficyty te mog y przek ada si na trudno ci rozwojowe w zakresie zdolno ci wnioskowania, w tym wnioskowania o stanach mentalnych. Po drugie, osoby takie prawdopodobnie mia y trudno w anga owaniu si w zabawy symboliczne (Pestalozzi, 2003), a zabawy te stymuluj rozwój zdolno ci poznawczych (np. rozumienie metafor, zob. Seitz, 1997) oraz s prekursorami rozwoju teorii umys u (Doherty, 2009). Po trzecie, badania nad wp ywem spo ecznych do wiadcze dziecka na rozwój zdolno ci mentalizowania, sugeruj, e rozwój tej zdolno ci jest ci le zwi zany ze zdolno ci opiekuna, zwykle matki, do stosowania terminów mentalnych adekwatnie opisuj cych stan dziecka (Meins i in., 2002, 2003). Zwa ywszy na fakt, e krewni osób chorych na schizofreni uzyskuj ni sze, w porównaniu do grup kontrolnych, wyniki w testach na teori umys u, uzasadnione wydaje si przypuszczenie, e opiekunowie dziecka rzadko opisywali stan dziecka, stosuj c adekwatne terminy mentalne i, w konsekwencji, rozwój teorii umys u dziecka by utrudniony. Podsumowuj c, wyniki dotychczasowych bada wskazuj, e u osób chorych na schizofreni wyst puj trudno- ci z wnioskowaniem o stanach mentalnych. Co wi cej, zaburzenia teorii umys u wydaj si obecne przed zachorowaniem oraz w okresie remisji, co sugeruje ich wzgl dn trwa o w czasie. Powstaje zatem pytanie, jak deficyt teorii umys u wp ywa na funkcjonowanie spo eczne osób chorych. Dysfunkcja spo eczna w schizofrenii. Czy de cyt teorii umys u w schizofrenii wyja nia funkcjonowanie spo eczne chorych? Po pierwsze, przywo ajmy prac Corrigana i Toomey (1995). Badacze ci, dokonuj c pomiaru zarówno poznania spo ecznego, jak i funkcjonowania poznawczego osób chorych, stwierdzili, e to w a nie poznanie spo eczne jest silniej zwi zane ze wska nikiem funkcjonowania spo- ecznego (rozumianym jako umiej tno rozwi zywania problemów spo ecznych) 6 ni funkcje poznawcze (uwaga wzrokowa, rozpoznawanie i odpami tywanie s ów, funkcja zarz dzaj ca). Wynik ten zosta zreplikowany w badaniu Penna, Spauldinga, Reed i Sullivan (1996), w którym wska nikiem funkcjonowania spo ecznego by a ocena funkcjonowania pacjenta na oddziale. Obecnie z przedstawion tez zgadza si wielu badaczy (por. Penn i in., 1997). Nas jednak interesuje przede wszystkim pytanie,

5 DYSFUNKCJA SPO ECZNA W SCHIZOFRENII Z PERSPEKTYWY POZNANIA 349 czy empirycznie udowodniono, e to w a nie zdolno mentalizowania, jako kluczowy aspekt poznania spo ecznego, stanowi istotny czynnik wyja niaj cy poziom funkcjonowania spo ecznego osób chorych na schizofreni. Brüne, Abdel-Hamid, Lehmkämper i Sonntag (2007) przeprowadzili badanie (obejmuj ce 38 osób z diagnoz schizofrenii i 29 osób zdrowych), w którym dokonano pomiarów inteligencji, funkcji zarz dzaj cej i zdolno ci mentalizowania. W grupie pacjentów przeprowadzono równie ocen funkcjonowania spo ecznego 7 oraz odnotowano takie zmienne, jak czas trwania choroby i stosowanie leków. Spo ród wszystkich pacjentów wyodr bniono grup 26 osób, których poziom inteligencji by równy lub powy ej przeci tnej. W przeprowadzonej analizie regresji okaza o si, e zdolno mentalizowania by a najsilniejszym predyktorem funkcjonowania spo ecznego, wyja niaj cym 46% wariancji w ca ej grupie pacjentów i a 53%, gdy analizy by y ograniczone do grupy pacjentów z normalnym poziomem inteligencji. Wyniki innych bada równie potwierdzaj hipotez, e to zdolno mentalizowania, kluczowy aspekt poznania spo ecznego, stanowi istotny czynnik wyja niaj cy poziom funkcjonowania spo ecznego osób chorych na schizofreni (Bora, Eryavuz, Kayahan, Sungu i Veznedaroglu, 2006; Brüne, 2005b; Lysaker i in., 2005; Roncone i in., 2002). Wi kszo bada weryfikuj cych hipotezy na temat zwi zku teorii umys u z funkcjonowaniem spo ecznym wykorzystywa a standardowe zadania teorii umys u (Test Oczu, testy fa szywych przekona ). Dlatego interesuj ce, ze wzgl du na metodologi, jest badanie Lysakera i wspó pracowników (2005). W badaniu tym wykorzystano wska niki mentalizowania uzyskane z oceny narracji osób badanych; pos u y a do tego specjalna skala mierz ca poziom metapoznania (Metacognition Assessment Scale: Semerari i in., 2003). Zebrane od m czyzn choruj cych na schizofreni opowie ci oceniano pod wzgl dem rozumienia w asnego umys u, umys u innych oraz umiej tno ci refleksji o problemach i ród ach stresu. Trzeci ze wska ników okaza si istotnie zwi zany ze wska nikiem funkcjonowania spo ecznego, mierzonego z u yciem Skali Oceny Jako ci ycia (Quality of Life Scale; Heinrichs, Hanlon i Carpenter, 1984) i b d cego sum ocen w zakresie cz sto ci i jako ci relacji spo ecznych oraz funkcjonowania zawodowego. Kolejnych danych sugeruj cych zwi zek mi dzy teori umys u a funkcjonowaniem spo ecznym dostarczaj badania nad wgl dem pacjentów w chorob. Wgl d w chorob jest poj ciem cz sto uto samianym z krytycyzmem, czyli zdolno ci do w a ciwej oceny w asnych prze y i postaw oraz zjawisk zachodz cych w otoczeniu (Lamot i Grzywa, 1997). Z perspektywy bada nad teori umys u w schizofrenii, brak wgl du by by wynikiem niezdolno- ci osoby chorej do oceny swojego stanu z pespektywy innych osób. Hipoteza ta zyska a potwierdzenie empiryczne (Bora i in., 2007; Langdon i Ward, 2009). Bora i wspó pracownicy (2007) zbadali 58 osób ze zdiagnozowan schizofreni, które wykona y testy neuropsychologiczne, skal wgl du w chorob oraz dwa testy na teori umys u: Test Oczu i test fa szywych przekona (zadania wymagaj ce rozumienia przekona pierwszego i drugiego rz du). Najwa niejszym czynnikiem wyja niaj cym poziom wgl du w chorob by wynik uzyskany w zadaniu rozumienia przekona drugiego rz du. Zdaniem autorów, uzyskany wynik wspiera przyj te przez nich za o enie, e wgl d jest zdolno ci my lenia o sobie z perspektywy innych. Testy rozumienia przekona drugiego rz du wymagaj bowiem wnioskowania o przekonaniach pewnej osoby na temat drugiej osoby (my l o tym, co my li Janek na temat Agaty). Wnioskowanie to mo e by analogiczne do wnioskowania o my leniu innych ludzi na nasz temat (my l o tym, co my li Janek na mój temat). W wietle przedstawionych wyników bada, teza mówi ca, e dysfunkcja spo eczna w schizofrenii, polegaj ca na wyst powania ró norodnych problemów z funkcjonowaniem w grupie spo ecznej, jest skutkiem deficytu teorii umys u, wydaje si uzasadniona. Dysfunkcja spo eczna w schizofrenii. Czy terapia ukierunkowana na rozwój teorii umys u pomaga pacjentom? Trzeci, ostatni argument, który warto rozwa y, staraj c si uzasadni przedstawion tez, dotyczy roli interwencji terapeutycznych ukierunkowanych na rozwój teorii umys u w procesie zdrowienia, a szczególnie w lepszym funkcjonowaniu spo ecznym osób bior cych udzia w terapii. Jednym z nielicznych bada, których celem by o okre lenie wp ywu tego rodzaju interwencji na leczenie osób ze schizofreni, jest badanie Kayser, Sarfati, Besche i Hardy-Baylé (2006). Badanie to, pomimo ogranicze wynikaj cych z metodologii, wydaje si warte przedstawienia. W badaniu Kayser i wspó pracowników (2006) czternastu pacjentów, u których zdiagnozowano schizofreni, zosta o losowo przydzielonych do grupy eksperymentalnej (o miu pacjentów uczestnicz cych w interwencji terapeutycznej) lub grupy kontrolnej (sze ciu pacjentów). Interwencja terapeutyczna polega a na dwóch, odbywaj cych si w odst pie tygodnia, indywidualnych spotkaniach z pacjentem. Podczas ka dego z nich prezentowano pacjentowi krótkie sceny (nagrane na wideo fragmenty filmów), które pokazywa y interakcj dwóch lub wi cej osób. Materia wymusza identyfikacj i analiz stanów

6 350 MARTA RYNDA, MARTA BIA ECKA-PIKUL mentalnych bohaterów (przekona, rozczarowania, zaskoczenia, wrogo ci, ironii i nieporozumienia). Po obejrzeniu sceny pacjent by proszony o jej opisanie i zinterpretowanie. Nast pnie terapeuta dyskutowa z pacjentem podane interpretacje i pokazywa inne mo liwo ci. W razie problemów pacjenta z analiz sceny, terapeuta pomaga, zadaj c odpowiednie pytania lub, je li problem odnosi si do niezdolno ci odwo ywania si do stanów mentalnych, kierowa uwag pacjenta na stany wewn trzne bohaterów. Przed i po interwencji terapeutycznej dokonano pomiaru ogólnej symptomatologii, komunikacji i teorii umys u. Pomiary te porównano z wynikami osób z grupy kontrolnej. Wyniki potwierdzi y postawion przez autorów hipotez, mówi c o mo liwym redukowaniu zaburze teorii umys u i komunikacji poprzez interwencj ukierunkowan na rozwój zdolno ci wnioskowania o stanach mentalnych. Wed ug autorów, wyniki sugeruj, e program ukierunkowany na rozwój teorii umys u mo e by obiecuj c form terapii psychospo ecznej. Podsumowanie. Perspektywy przysz ych bada Przedstawiony przegl d bada nad zaburzeniami teorii umys u w schizofrenii mia na celu wykazanie, jak bardzo podstawowe i wa ne z punktu widzenia funkcjonowania spo ecznego cz owieka jest mentalizowanie. Wyniki dotychczasowych bada wst pnie uzasadniaj hipotez, e zaburzenia funkcjonowania spo ecznego (m.in. trudno- ci w komunikacji, dziwaczno zachowa, ma a liczba relacji spo ecznych) w schizofrenii wynikaj z trudno ci w odczytywaniu stanów wewn trznych swoich i innych ludzi. A zatem pierwszy wa ny wniosek p yn cy z przedstawionych analiz ma charakter teoretyczny. Wyniki omówionych bada daj podstawy do patrzenia na objawy obserwowane w schizofrenii, w tym deficyty spo eczne, z nowej perspektywy. Dalsze badania pozwol na weryfikacj modelu Fritha (1992; za: Corcoran i in., 1995), który uwa a, e schizofreni mo na rozumie jako wynik zaburze procesu reprezentowania stanów mentalnych (metareprezentacji). Implikuje to twierdzenie, e zró nicowane objawy schizofrenii daj si sprowadzi do jednego, wspólnego procesu poznawczego. Zaburzenia metareprezentacji, jak twierdzi Frith, mog skutkowa ró nymi objawami, w zale no ci od charakteru zaburze tego procesu (nieprawid owa tre reprezentacji, oderwanie tre ci reprezentacji lub brak tre ci metareprezentacji) oraz obszaru, którego ten proces dotyczy (w asne cele, intencje lub intencje innych osób). Na przyk ad urojenia wp ywu mo na rozumie jako skutek zaburzenia reprezentowania w asnych intencji (w asne zachowanie nie jest rozumiane jako wynik w asnej intencji, ale jako wynik zewn trznej kontroli); trudno w reprezentowaniu intencji innych mo e prowadzi do uroje prze ladowczych (przypisuje si wrogie intencje innym ludziom). Psychologowie kliniczni dzi ki badaniom nad teori umys u maj zatem szans stworzy nowe modele, które wyja ni, na czym polega istota schizofrenii. Drugim wa nym wnioskiem z przedstawionych tu analiz jest stwierdzenie, e badania nad poznaniem spo- ecznym w schizofrenii mog pomóc w konstruowaniu skutecznych programów pomocy dla osób chorych. W Polsce podejmowane s interwencje psychologiczne skoncentrowane na rozwoju teorii umys u osób ze schizofreni. S to tzw. treningi metapoznawczne, oferowane w prywatnych o rodkach terapeutycznych, jak równie na oddzia ach psychiatrycznych np. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aplikacyjne aspekty bada s nie do przecenienia, ale stanowi zaledwie jeden z wielu kierunków dalszych bada. Kolejny, trzeci wa ny wniosek, który mo na przedstawi na podstawie zaprezentowanych analiz, odnosi si do próby sformu owania nowych definicji poznania spo ecznego. Rozumienie spo eczne (social understanding) wraz ze spo ecznym spostrzeganiem staje si poznaniem spo- ecznym, polegaj cym na nadawaniu sensu dzia aniom ludzi poprzez odwo anie do ich my lenia, postrzegania, wnioskowania, czucia, reagowania (Hala, 1997). Innymi s owy, istot poznania spo ecznego jest mentalizowanie. W ten sposób nurt bada nad teoriami umys u w cza si w badania nad poznaniem spo ecznym. W konsekwencji obserwuje si dwa zjawiska. Z jednej strony, poj cie teorii umys u, które powsta o na gruncie psychologii rozwoju (por. np. pierwsze testy teorii umys u), poszerza si i zmienia, d c ku poj ciu poznania spo ecznego. Mo na postawi tez, e psychologowie rozwojowi zrozumieli, i badaj nie tylko, jak zmienia si dzieci ca wiedza o umy le jako o organie, który przetwarza informacje, ale równie o umy le, który ma pragnienia i preferencje, do wiadcza emocji, wp ywa na zachowanie (okre la cele), dzia a nieustannie podczas interakcji (np. zabawy) z innymi lud mi. Niektórzy z badaczy formu uj nawet tez, e termin teoria umys u nale y zast pi terminem poznanie spo eczne (por. Carpendale i Lewis, 2006). Z drugiej strony, psychologowie spo eczni pisz : wiat spo eczny jest wiatem interpretowanym (Wojciszke i Doli ski, 2008, s. 295), podkre laj c, e poznanie spo- eczne polega na konstruowaniu subiektywnej wiedzy, któr wykorzystujemy w interakcjach z innymi lud mi. Skorzystanie z technik opracowanych przez psychologów rozwojowych mo e umo liwi psychologom spo ecznym nowe spojrzenie na poznanie i funkcjonowanie spo eczne

7 DYSFUNKCJA SPO ECZNA W SCHIZOFRENII Z PERSPEKTYWY POZNANIA 351 cz owieka, spojrzenie silniej akcentuj ce rol subiektywnych interpretacji otaczaj cych nas sytuacji spo ecznych. Podsumowuj c, podkre lmy, e psychologia poznania spo ecznego staje si dziedzin, która nie tylko pr nie si rozwija, otwieraj c si na nowe idee (Kossowska i Kofta, 2009), ale ma przemo ny wp yw na wydawa oby si dalekie wobec jej zainteresowa dziedziny, jak cho by psychologia kliniczna. Dzi ki badaniom poznania spo ecznego w przysz o ci lepiej poznamy istot zaburze, skonstruujemy nowe terapie, a tak e zyskamy wgl d w natur cz owieka. By mo e cz owieka mentalizuj cego? LITERATURA CYTOWANA American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington, DC. Anselmetti, S., Bechi, M., Bosia, M., Quarticelli, C., Ermoli, E., Smeraldi, E., Cavallaro, R. (2009). Theory of mind im - pairment in patients affected by schizophrenia and in their parents. Schizophrenia Research, 115 (2 3), Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., Plumb, I. (2001). The Reading the Mind in the Eyes Test revised version: A study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high-functioning autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 42 (2), Bia ecka-pikul, M. (2009). Teoria umys u: Istota i mechanizmy rozwoju. W: M. Kielar-Turska (red.), Studia nad rozwojem i wychowaniem. W osiemdziesi t rocznic powstania Za - k adu Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej na Uniwersytecie Jagiello skim (s ). Kraków: Wydaw nictwo Uniwersytetu Jagiello skiego. Bia ecka-pikul, M. (2010). Teaching children to understand metaphors as a path leading to theory of mind development. European Journal of Developmental Psychology, 7 (5), Bodenhausen, G. V., Macrae, C. N., Hugenberg, K. (2003). Social cognition. W: I. Weiner (red.), Handbook of psychology (t. 5, s ). Hoboken, NJ: Wiley. Bora, E., Eryavuz, A., Kayahan, B., Sungu, G., Veznedaroglu, B. (2006). Social functioning, theory of mind and neurocognition in outpatients with schizophrenia; Mental state decoding may be a better predictor of social functioning than mental state reasoning. Psychiatry Research, 145 (2 3), Bora, E., Sehitoglu, G., Aslier, M., Atabay, I., Veznedaroglu, B. (2007). Theory of mind and unawareness of illness in schizophrenia: Is poor insight a mentalizing de cit? European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 257 (2), Bora, E., Yucel, M., Pantelis, Ch. (2009). Theory of mind impairment in schizophrenia: Meta-analysis. Schizophrenia Research, 109, 1 9. Britchwood, M., Jackson, Ch. (2004). Schizofrenia. Gda sk: Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne. Brüne, M. (2005a). Theory of Mind in schizophrenia: A review of the literature. Schizophrenia Bulletin, 31 (1), Brüne, M. (2005b). Emotion recognition, theory of mind, and social behavior in schizophrenia. Psychiatry Research, 133, Brüne, M., Bodenstain, L. (2005). Proverb comprehension reconsidered Theory of mind and the pragmatic use of language in schizophrenia. Schizophrenia Research, 75, Brüne, M., Abdel-Hamid, M., Lehmkämper, C., Sonntag, C. (2007). Mental state attribution, neurocognitive functioning, and psychopathology: What predicts poor social competence in schizophrenia best? Schizophrenia Research, 92 (1 3), Carpendale, J., Lewis, Ch. (2006). How children develop social understanding. Malden: Blackwell Publishing. Colman, A. M. (2009). S ownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Corcoran, R., Mercer, G., Frith, Ch. (1995). Schizophrenia, symptomatology and social inference: Investigating theory of mind in people with schizophrenia. Schizophrenia Research, 17, Corrigan, P. W., Toomey, R. (1995). Interpersonal problem solving and information processing in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 21 (3), Doherty, M. (2009). Theory of mind. How children understand others thoughts and feelings. Hove: Psychology Press. Donahoe, C. P., Carter, M. J., Bloem, W. D., Hirsch, G. L., Laasi, N., Wallace, C. J. (1990). Assessment of interpersonal problem-solving skills. Psychiatry, 53, Erickson, D. H., Beiser, M., Iacono, W. G. (1998). Social support predicts 5-year outcome in rst-episode schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 107 (4), Erickson, D. H, Beiser, M., Iacono, W. G., Fleming, J. A., Lin, T. Y. (1989). The role of social relationships in the course of rst-episode schizophrenia and affective psychosis. American Journal of Psychiatry, 146 (11), Farzin, I., Platek, S. M., Panyavin, I. S., Calkins, M. E., Kohler, Ch., Siegel, S. J. i in. (2006). Self-face recognition and theory of mind in patients with schizophrenia and rst-degree relatives. Schizophrenia Research, 88, Fenton, W. S., McGlashan, T. H. (1994). Antecedent, symptoms progression, and long-term outcome of the de cit syndrome in schizophrenia. American Journal of Insanity, 151 (3), Filippova, E., Astington, J. W. (2008). Further development in social reasoning revealed in discourse irony understanding. Child Development, 79 (1), Frith, U. (2008). Autyzm. Wyja nienie tajemnic. Gda sk: Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne. Hala, S. (1997). The development of social cognition. Hove: Psychology Press. Happe, F. (1993). Communicative competence and theory of mind in autism: A test of relevance theory. Cognition, 61,

8 352 MARTA RYNDA, MARTA BIA ECKA-PIKUL Happe, F. (1994). An advanced test of theory of mind: Un - derstanding of story characters thoughts and feelings by able autistic, mentally handicapped, and normal children and adults. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24 (2), Harrington, L., Siegert, R. J., McClure, J. (2005). Theory of mind in schizophrenia: a critical review. Cognitive Neuropsychiatry, 10, Heinrichs, D. W., Hanlon, T. E., Carpenter, W. T. (1984). The Quality of Life Scale: An instrument for assessing the schizophrenic de cit syndrome. Schizophrenia Bulletin, 10 (3), Janssen, I., Krabbendam, L., Jolles, J., van Os, J. (2003). Alterations in theory of mind in patients with schizophrenia and non-psychotic relatives. Acta Psychiatrica Scandinavica, 108 (2), Kayser, N., Sarfati, Y., Besche, Ch., Hardy-Baylé, M. (2006). Elaboration of a rehabilitation method based on a pathogenetic hypothesis of theory of mind impairment in schizophrenia. Neuropsychological Rehabilitation, 16 (1), Kielar-Turska, M., Bia ecka-pikul, M. (2009). Generating and understanding jokes by ve-and nine-year-olds as an expression of theory of mind. Polish Psychological Bulletin, 40 (4), Kofta, M. (2005). Kilka uwag o naturze i ewolucji nurtu poznania spo ecznego. W: M. Kossowska, M. mieja, S. pie wak (red.), Spo eczne cie ki poznania (s ). Gda sk: Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne. Kossowska, M., Kofta, M. (2009). Nowe trendy w poznaniu spo ecznym: podsumowanie. W: M. Kofta i M. Kossowska (red.), Psychologia poznania spo ecznego: Nowe tendencje (s ). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Lamot, G., Grzywa, A. (1997). Wgl d a choroba psychiczna. Psychiatria Polska, 31 (1), Langdon, R., Coltheart, M. (1999). Mentalising, schizotypy, and schizophrenia. Cognition, 71, Langdon, R., Coltheart, M. (2004). Recognition of metaphor and irony in young adults: The impact of schizotypal personality traits. Psychiatry Research, 125, Langdon, R., Michie, P. T., Ward, P. B., McConaghy, N., Catts, S. V., Coltheart, M. (1997). Defective self and/or other mentalising in schizophrenia: A cognitive neuropsychological approach. Cognitive Neuropsychiatry, 2 (3), Langdon, R., Ward, P. (2009). Taking the perspective of the other contributes to awareness of illness in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 35 (5), Lysaker, P. H., Carcione, A., Dimaggio, G., Johannesen, J. K., Nicolò, G., Procacci, M., Semerari, A. (2005). Metacognition amidts narratives of self and illness in schizophrenia: As - sociations with neurocognition, symptoms, insight and quality of life. Acta Psychiatrica Scandinavica, 112 (1), Maruszewski, T. (2001). Psychologia poznania. Gda sk: Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne. Mason, O., Claridge, G., Mike, J. (1995). New scale for the assessment of schizotypy. Personality and Individual Diferences, 18 (1), McGlashan, T. H., Fenton, W. S. (1993). Subtype progression and pathophysiologic deterioration in early schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 19 (1), Meins, E., Fernyhough, Ch., Wainwright, R., Clark-Carter, D., Das Gupta, M., Fradley, E. i in. (2002). Maternal mind- -mindedness and attachment security as predictors of theory of mind understanding. Child Development, 73 (6), Meins, E., Fernyhough, Ch., Wainwright, R., Clark-Carter, D., Das Gupta, M., Fradley, E. i in. (2003). Pathways to un - derstanding nind: Construct validity and predictive vali dity of maternal mind-mindedness. Child Development, 74 (4), Penn, D. L., Spaulding, W., Reed, D., Sullivan, M. (1996). The relationship of social cognition to ward behavior in chronic schizophrenia. Schizophrenia Research, 20 (3), Penn, D. L., Corrigan, P. W., Bentall, R. P., Racenstein, J. M., Newman, L. (1997). Social cognition in schizophrenia. Psychological Bulletin, 121, Perner, J., Wimmer, H. (1985). John thinks that Mary thinks that : Attribution of second-order beliefs by 5- to 10-year- -old children. Journal of Experimental Child Psychology, 39, Pestalozzi, J. (2003). The symbolic and concrete: Psychotic adolescents in psychoanalytic psychotherapy. International Journal of Psychoanalysis, 84, Pickup, G. J. (2006). Theory of mind and its relation to schizotypy. Cognitive Neuropsychiatry, 11 (2), Pinker, S. (2002). Jak dzia a umys? Warszawa: Ksi ka i Wiedza. Pousa, E., Duñó, R., Brébion, G., David, A. S., Ruiz, A. I., Obiols, J. E. (2008). Theory of mind de cits in chronic schizophrenia: Evidence for state dependence. Psychiatry Research, 158, Premack, D. G., Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? Behavioral and Brain Sciences, 1, Roncone, R., Falloon, I. R., Mazza, M., De Risio, A., Pollice, R., Necozione, S., Morosini, P. L., Casacchia, M. (2002). Is theory of mind in schizophrenia more strongly associated with clinical and social functioning than with neurocognitive de cits? Psychopathology, 35 (5), Schiffman, J., Lam, C. W., Jiwatram, T., Ekstrom, M., Sorensen, H., Mednick, S. (2004). Perspective-taking de cits in people with schizophrenia spectrum disorders: A prospective investigation. Psychological Medicine, 34 (8), Seitz, J. A. (1997). Metaphor, symbolic play, and logical thought in early childhood. Genetic, Social and General Psychology Monographs, 123 (4), Seligman, M. E. P., Walker, E. F., Rosenhan, D. L. (2003). Psychopatologia. Pozna : Wydawnictwo Zysk i S-ka. Semerari, A., Carcione, A., Dimaggio, G., Falcone, M., Ni - colò, G., Procacci, M., Alleva, G. (2003). How to evaluate metacognitive function in psychotherapy? The Metacognition Assessment Scale and its applications. Clinical Psychology and Psychotherapy, 10,

9 DYSFUNKCJA SPO ECZNA W SCHIZOFRENII Z PERSPEKTYWY POZNANIA 353 Shryane, N. M., Corcoran, R., Rowse, G., Moore, R., Cummins, S., Blackwood, N., Howard, R., Bentall, R. P. (2008). Deception and false belief in paranoia: Modelling Theory of Mind Stories. Cognitive Neuropsychiatry, 13 (1), Sodian, B. (1991). The development of deception in young children. British Journal of Developmental Psychology, 9, Sprong, M., Schothorst, P., Vos, E., Hox, J., Van Engeland, H. (2007). Theory of mind in schizophrenia: Meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 191 (1), Wellman, H., Gelman, S. A. (1998). Knowledge acquisition. W: D. Kuhn, R. Siegler (red.), Handbook of child psychology (t. 4: Cognitive Development, wyd. 5, s ). New York: John Wiley. Wimmer, H., Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in young children s understanding of deception. Cognition, 13 (1), Wojciszke, B., Doli ski, D. (2008). Psychologia spo eczna. W: J. Strelau, D. Doli ski (red.), Psychologia. Podr cznik akademicki (t. 2, s ). Gda sk: Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne. Wykes, T., Sturt, E. (1986). The measurement of social behaviour in psychiatric patients: An assessment of the reliability and validity of the SBS schedule. The British Journal of Psychiatry: The Journal Of Mental Science, 148, PRZYPISY 1. Z pewno ci cz ciej psychologowie spo eczni pos uguj si tym terminem, aby przywo a wa ny wspó czesny nurt czy perspektyw badawcz, w której analiza zjawisk spo ecznych polega na badaniu le cych u podstaw tych zjawisk procesów poznawczych (por. Kofta, 2005; Kossowska i Kofta, 2009). 2. Przyk adowa historyjka z Testu Aluzji (test sk ada si z dziesi ciu tego typu historyjek): Paul musi i na rozmow kwalifikacyjn. Jest ju pó no i Paul mo e si spó ni. Kiedy czy ci buty, mówi do swojej ony, Jane: Chcia bym w o y moj niebiesk koszul, ale jest bardzo pognieciona. Pytanie: Co Paul mia naprawd na my li, kiedy to mówi? (Je li osoba badana nie odpowiada lub odpowiada nieprawid owo, podawane s kolejne informacje: Paul powiedzia potem Koszula jest w koszu z rzeczami do prasowania. Pytanie: Co Paul chcia, aby zrobi a Jane?). 3. Polska wersja testu zosta a opracowana przez Mart Bia eck -Pikul. Metoda okre lana jest równie jako Test Historyjek. 4. W badaniach uwzgl dniano osoby, które spe nia y kryteria diagnostyczne schizofrenii lub zaburze schizoafektywnych wed ug DSM lub ICD. 5. W zwi zku z brakiem danych, nie uwzgl dniano jednak takich charakterystyk, jak stosowanie leków, czas trwania i nasilenie choroby. 6. Zastosowano test mierz cy spostrzeganie, przetwarzanie i produkcj zachowa spo ecznych (Assessment of Interpersonal Problem Solving Skills; Donahoe i in., 1990), który polega na komentowaniu obejrzanych na wideo scenek, w których np. mia miejsce konflikt (osoba ma rozpozna konflikt, zaproponowa rozwi zanie i, odgrywaj c rol, pokaza je). 7. Funkcjonowanie spo eczne pacjenta by o oceniane przez zespó piel gniarek na Skali Zachowa Spo ecznych (The Social Behaviour Scale; Wykes i Sturt, 1986). Skala ta, sk adaj ca si z 21 itemów, obejmuje pytania dotycz ce umiej tno ci komunikacyjnych, nieadekwatnych spo ecznie zachowa, objawów autyzmu (mamrotanie, mianie si do siebie), objawów afektywnych (l k, depresja, niepokój) i zaburze ruchu (dziwaczno zachowa, manieryzmy).

10 354 MARTA RYNDA, MARTA BIA ECKA-PIKUL Social dysfunction in schizophrenia from the perspective of social cognition Marta Rynda, Marta Bia ecka-pikul Institute of Psychology, Jagiellonian University Abstract Theory of mind, often called mentalizing ability, is the ability to attribute mental states to other people in order to explain and predict their behavior. This ability, considered as automatic and natural, is very important for social cognition and social functioning. The importance of this ability is well seen when we analyze dif culties in social functioning of people with dif culties in mentalizing, that is people with schizophrenia. The aim of the article is to present this new perspective in research on social dysfunction in schizophrenia. Starting with presentation of contemporary de nitions of social cognition which emphasize the crucial role of the theory of mind we then de ne what the theory of mind is and discuss methods aimed to assess the mentalizing ability. Afterwards we try to answer the question whether social dysfunction in schizophrenia can be explained as a de cit of the theory of mind. Further, we present studies of insight and effectiveness of therapy aimed to improve the ability to mentalize, and we use it as an argument that theory of mind plays a fundamental role in social functioning. In summary we focus on further perspectives for studies in social cognition. Keywords: schizophrenia, social dysfunction, theory of mind, mentalizing Z o ono: Z o ono poprawiony tekst: Zaakceptowano do druku:

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 1 (6) 73 86 ISSN 1896-1800 Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Izabela Krejtz 1 Krzysztof Krejtz 2 Maksymilian Bielecki 3 1 Instytut Psychologii PAN

Bardziej szczegółowo

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 197 209 ISSN 1896-1800 A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Wojciech Kulesza Wydzia Psychologii, Szko a Wy sza Psychologii

Bardziej szczegółowo

Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze zwi zku romantycznego

Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze zwi zku romantycznego Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 4 (27) 435 447 ISSN 1896-1800 Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze zwi zku romantycznego Maria Ka mierczak Uniwersytet Gda ski, Instytut Psychologii

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Psychologia Spo eczna 2014 tom 9 4 (31) 378 395 ISSN 1896-1800 doi: 10.7366/1896180020143101 Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Agata B achnio 1, Aneta Przepiórka 1, Tomasz Rowi ski

Bardziej szczegółowo

Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj

Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 214 225 ISSN 1896-1800 Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski Efekt

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada

Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada Psychologia Spo eczna 2009 tom 4 3 (11) 155 166 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada Dorota Szczygie Ró a Bazi ska Roma Kadzikowska-Wrzosek Sylwiusz Retowski

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA

ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 297, 2013 * ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA Streszczenie. Zgodnie z za o eniami psychologii life-span, rozwój

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali Psychologia Spo eczna 2012 tom 7 1 (20) 89 99 ISSN 1896-1800 Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali Ma gorzata Kossowska, Krzysztof Hanusz, Mariusz Trejtowicz

Bardziej szczegółowo

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 210 230 ISSN 1896-1800 O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Monika Wróbel Instytut Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Pomiar zjawiska infrahumanizacji obcych poprzez atrybucj s ów typowo ludzkich i typowo zwierz cych

Pomiar zjawiska infrahumanizacji obcych poprzez atrybucj s ów typowo ludzkich i typowo zwierz cych Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 202 213 ISSN 1896-1800 Pomiar zjawiska infrahumanizacji obcych poprzez atrybucj s ów typowo ludzkich i typowo zwierz cych Tomasz Baran Wydzia Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników Publikacja jest wspó finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz ze rodków bud etu

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI

O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE Tom XIV, numer 2 2011 DOROTA CZY OWSKA 1 O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI Poszukuj c przyczyn dopuszczania si przez ludzi czynów przest pczych,

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 174 192 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.11 Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Bardziej szczegółowo

Cechy psychopatyczne jako czynnik ryzyka w procesie rozwoju zaburze zachowania u dzieci i m odzie y

Cechy psychopatyczne jako czynnik ryzyka w procesie rozwoju zaburze zachowania u dzieci i m odzie y http://problemps.at.ua/ Проблеми сучасної психології. 2014. Випуск 24 УДК 159.922.76-056.49 Mieczys aw Radocho ski, Lidia Perenc, Anna Radocho ska Cechy psychopatyczne jako czynnik ryzyka w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONTROWERSJE WOKÓ REKLAMY

KONTROWERSJE WOKÓ REKLAMY ROCZNIKI NAUK SPO ECZNYCH Tom 3(39) 2011 ANETA DUDA KONTROWERSJE WOKÓ REKLAMY PRÓBA PODSUMOWANIA SPO ECZNEJ KRYTYKI TEGO ZJAWISKA Krytyka reklamy jest szeroko obecna zarówno w dyskursie akademickim 1,

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

U YTECZNO KLINICZNA INTERWENCJI PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH WSPARTYCH EMPIRYCZNIE

U YTECZNO KLINICZNA INTERWENCJI PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH WSPARTYCH EMPIRYCZNIE A R T Y K U Ł D Y S K U S Y J N Y ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE Tom XIV, numer 1 2011 JADWIGA M. RAKOWSKA 1 U YTECZNO KLINICZNA INTERWENCJI PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH WSPARTYCH EMPIRYCZNIE Skuteczno psychologicznych

Bardziej szczegółowo