PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU"

Transkrypt

1 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU Inwestor: Lokalizacja: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MAMRY GiŜycko ul. Jagiełły 1 UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c GiŜycko DZIAŁKA NR 241/1 Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz z późniejszymi zmianami) NiŜej podpisani projektanci oświadczają, Ŝe projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektanci: mgr inŝ. arch. Jerzy Walasek upr. nr ewid. 6/2003/OL w specjalności architektonicznnej mgr inŝ. Janusz Ejsmont upr. bud. nr SUW 45/91 5 ust.1, 6 ust.1i3, 6 i 13 ust.1 pkt 2 Dz. U. Nr 8, Poz 46 GiŜycko, Grudzień 2011r

2 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Kserokopie zaświadczeń Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa o przynaleŝności poszczególnych projektantów do Okręgowych Izb InŜynierów Budownictwa str. 3-4 Kserokopie posiadanych uprawnień poszczególnych projektantów str. 3-4 Opis do projektu zagospodarowania str. 5-6 Opis architektoniczno- budowlany str Informacja BiOZ str Charakterystyka energetyczna budynku str II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA RYS 1 RYS 2-3 RYS S1-S6 Szkic sytuacyjny Elewacje Rysunki szczegółów ocieplenia

3 3

4 4

5 5 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1.0 Przedmiot opracowania Celem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych. Zakres prac do wykonania: -ocieplenie ścian zewnętrznych podłuŝnych styropianem gr. 12 cm, -ocieplenie ścian zewnętrznych balkonowych styropianem gr. 8 cm, -ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych styropianem gr. 8 cm, -ocieplenie stropu nad piwnicami wełną mineralną gr. 5 cm lub systemem natryskowym wełna mineralna - Termogran, - wymiana stolarki okiennej drewnianej w pomieszczeniach piwnicznych na stolarkę o profilu PCV o współczynniku U=1,7 W/m2K, - remont balkonów, - remont wiatrołapów, - remont opaski wokół budynku 2.0 Istniejący stan zagospodarowania działki Na działce znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne. 3.0 Projektowane zagospodarowanie działki Zagospodarowanie działki nie zmienia się 4.0 Zestawienie powierzchni 4.1 Królowej Jadwigi 3 - powierzchnia uŝytkowa 1222,00 m2 - powierzchnia uŝytkowa wspólna (piwnice,klatki schodowe, wiatrołapy) 395,20 m2 - kubatura ,00 m Królowej Jadwigi 3a - powierzchnia uŝytkowa 1281,20 m2 - powierzchnia uŝytkowa wspólna (piwnice,klatki schodowe, wiatrołapy) 382,03 m2 - kubatura ,60 m Królowej Jadwigi 5 - powierzchnia uŝytkowa 880,80 m2 - powierzchnia uŝytkowa wspólna (piwnice,klatki schodowe, wiatrołapy) 321,88 m2 - kubatura ,00 m Królowej Jadwigi 7 - powierzchnia uŝytkowa 733,20 m2 - powierzchnia uŝytkowa wspólna (piwnice,klatki schodowe, wiatrołapy) 300,26 m2 - kubatura ,00 m Królowej Jadwigi 7a - powierzchnia uŝytkowa 160,60 m2 - powierzchnia uŝytkowa wspólna (piwnice,klatki schodowe, wiatrołapy) 125,14 m2 - kubatura ,00 m 3

6 6 4.6 Królowej Jadwigi 7b - powierzchnia uŝytkowa 193,80 m2 - powierzchnia uŝytkowa wspólna (piwnice,klatki schodowe, wiatrołapy) 117,73 m2 - kubatura - 979,00 m Królowej Jadwigi 7c - powierzchnia uŝytkowa 686,40 m2 - powierzchnia uŝytkowa wspólna (piwnice,klatki schodowe, wiatrołapy) 270,48 m2 - kubatura ,00 m3 5.0 Wpis do rejestru zabytków Działka, na której projektujemy obiekty budowlane nie jest wpisana do rejestru zabytków 6.0 Wpływ eksploatacji górniczej Nie dotyczy. 7.0 Wpływ na środowisko Planowana inwestycja nie stwarza zagroŝenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników Opracował:

7 7 OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO 1.0 Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu budowlanego Celem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynków mieszkalnch. Zakres prac do wykonania: 1.1 Docieplenie w,,systemie bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych : - ścian zewnętrznych podłuŝnych styropianem EPS 038 gr.12cm, - ścian balkonowych styropianem EPS 032 gr.8cm, - ścian szczytowych styropianem EPS 038 gr.8cm Wyprawa elewacyjna tynk silikatowo silikonowy lub silikonowy (baranek 1,5 mm). Na cokole wyprawa elewacyjna- tynk mozaikowy na bazie Ŝywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego. 1.2 Przebudowa rynien, rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich. 1.3 Ocieplenie stropu nad piwnicami wełną mineralną gr. 5 cm w systemie np. Ecorock -Gl lub równowaŝnym lub systemem natryskowym welną mineralną 1.4 Wymiana stolarki okiennej drewnianej w pomieszczeniach piwnicznych na stolarkę o profilu PCV o współczynniku U=1,7 W/m2K, szyba minimum U=1,1 W/m2K 1.5 Remont balkonów w zakresie: - skucie posadzek, - demontaŝ starych obróbek blacharskich, - renowacja płyt balkonowych w systemie WEBER lub równowaŝnym, - montaŝ kapinosów systemowych z PVC, - wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy SBS PYE PV -200 S4, - pokrycie górnych płyt balkonowych nad ostatnią kondygnacją, naprawa częściowa dachu papą SBS PYE PV 250 S5, - wykonanie obróbek blacharskich w tym obróbka podprogowa drzwi balkonowych, - wylanie posadzek betonowych gr.5 cm beton C16/20, - naprawa oraz częściowa wymiana,uzupełnienie balustrad balkonowych prostych z wycięciem dolnego profilu, wbudowanie prętów kwadratowych z zamocowaniem balustrady do elementów konstrukcyjnych loggi, podniesienie balustarady do 1,10 m od poziomu posadzki, częściowa naprawa wypełnienia z paneli blaszanych i malowanie olejne balustrad, - wykonanie wyprawy elewacyjnej na płytach balkonowych tynk silikatowo silikonowy (baranek 1,5 mm). 1.6 Remont wiatrołapów, 1.7 Remont opaski wokół budynku 2.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego Budynki przy ul.królowej Jadwigi są obiektami wykonanym w technologii OWT 67. Łączniki w technologi śerań. Stropy z płyt prefabrykowanych. Stropodach wentylowany.

8 8 Obiekt jest uŝytkowany, wyposaŝony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną, instalację centralnego ogrzewania, gaz. 3.0 Opinia na temat sposobów bezpiecznego uŝytkowania filarków międzyokiennych wykonanych z wyrobów zawierających azbest a występujących na elewacjach ścian osłonowych budynku przy ulicy UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7c 3.1. Opis ogólny Generalnie rozróŝnia się dwie grupy wyrobów zawierających azbest ze względu na stopień związania go z pozostałymi składnikami: 1)Twarde produkty azbestowo -cementowe o stosunkowo niskim udziale azbestu ( do 15% silnie związane cementem,o cięŝarze objętościowym powyŝej 1000 kg/m3 do których naleŝą m. in. płyty osłonowe i rury kanalizacyjne. 2) Miękkie produkty azbestowe, o udziale azbestu pow. 60%, słabo połączone spoiwem o niskim cięŝarze objętościowym poniŝej 1000 kg/m3. Do takich wyrobów naleŝą m.in. maty, materiały izolacyjne, uszczelnienia. Zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia azbest figuruje jako substancja o działaniu rakotwórczym na drogi oddechowe. Miarą zagroŝenia chorobotwórczego jest stęŝenie pyłu azbestu w powietrzu. Na terenach gdzie nie ma dodatkowych źródeł emisji unosi się go zwykle ok. 100 włókien na l m3. W miastach o duŝym natęŝeniu ruchu ten poziom podnosi się do włókien /m3 Oficjalnie od r w Polsce obowiązuje zakaz uŝywania azbestu do dotychczasowej produkcji. Od tego momentu największym zagroŝeniem jest emisja pochodząca z uszkodzonych dachów etemitowych, niezorganizowanych wysypisk odpadów azbestowych, elementów izolacji cieplnych, chłodni kominowych elektrowni oraz elementów ciernych układów hamulcowych samochodów i wagonów. Elementy wyrobów zawierających azbest, takich jak pokrycia dachów i elewacje budynków naraŝone na działanie czynników zewnętrznych takich jak wiatr, grad, porosty emitują do atmosfery włókna azbestowe. Tylko i wyłącznie takie działania są szkodliwe dla zdrowia i Ŝycia ludzkiego. Na organizmy ludzkie oddziaływają wyłącznie włókna azbestowe w sposób mechaniczny oderwane od wyrobu i przedostające się do organizmu ludzkiego drogą oddychania. Mogą one powodować nowotwór układu oddechowego.nie występuje tu ani oddziaływanie chemiczne ani biologiczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 1998 r, unieszkodliwienie całkowite wyrobów zawierających azbest moŝe odbywać się w dwojaki sposób: 1) Usunięcie wyrobów zawierających azbest. Prace takie mogą prowadzić wyłącznie firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje, wyposaŝenie sprzętowe i zezwolenie na prowadzenie działalności w wyniku której powstają odpady niebezpieczne. Odpady azbestowe powinny być gromadzone w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm, utrzymywane w stanie wilgotnym i odpowiednio oznakowane. Muszą zostać przewiezione do wysypisk mogących przyjąć tego typu odpady np. w miejscowości Pasieka k/trzemeszna. PrzewoŜący jego transport powinien być równieŝ odpowiednio oznakowany jak dla odpadów niebezpiecznych. 2) Zamknięcie warstwy wyrobu zawierającej azbest szczelną zabudową lub szczelną powłoką bez naruszenia samego wyrobu azbestowego. Dotyczy to w szczególności wyrobów o cięŝarze właściwym powyŝej 1000 kg/m3 a więc produktów twardych.

9 9 Problemy te szczegółowo reguluje Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia1998 r (Dz.U.Nr 138/98 póz. 895 ) 3.2 Stan istniejący. Budynki zostały wybudowane w technologii OWT w latach 80-tych. Zgodnie z ówczesną technologią ściany osłonowe zostały wykonane z płyty wiórowej od strony wewnętrznej, wkładki styropianowej i płyty elewacyjnej wykonanej z wyrobu cementowoazbestowego. Płyta cementowo - azbestowa została pomalowana farbą silikonową. Istniejąca płyta cementowo - azbestowa posiada 12-15% azbestu w masie płyty. Jest to więc wyrób twardy o cięŝarze objętościowym powyŝej 1000 kg/m Projekt robót zabezpieczających w sposób trwały wyrób Cementowo - azbestowy na filarkach międzyokiennych Filarki międzyokienne wykonane są wg opisu w pkt. II oraz oceny stanu moŝliwości bezpiecznego uŝytkowania wyrobów zawierających azbest, w zasadzie nie wymagają na dzień wykonania oceny działań technicznych, a jedynie ponownej oceny stanu technicznego za pięć lat. Tym niemniej biorąc pod uwagę fakt, Ŝe oprócz występowania wyrobów cementowo - azbestowych filarek międzyokienny posiada małą izolacyjność termiczną, wykonano projekt budowlany. Działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r 2.1 pkt. la i pkt. 2 zaprojektowano zamknięcie warstwy cementowo-azbestowej materiałem nie zawierającym azbestu. Jednocześnie docieplono filarek międzyokienny warstwą styropianu gr. 17 cm zapewniając tym samym spełnienie normy cieplnej w zakresie izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych 4.0 System ocieplania ścian zewnętrznych budynków Zgodny z nową Instrukcją ITB -,,ZłoŜone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. z 2009 roku 4.1. INSTRUKCJA INSTALACJI I. Wstęp A. PoniŜsza instrukcja opisuje etapy montaŝu systemu ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Dodatkowo przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien zapoznać się z następującymi dokumentami: 1. Specyfikacją systemu. 2. Detalami konstrukcyjnymi. 3. Kartami technicznymi produktów. 4. Informacjami technicznymi - Styropian 5. Aprobatą Techniczną ITB. 6. Projektem ocieplenia elewacji B. Prace przy instalacji systemu powinny być wykonane przez doświadczonych wykonawców posiadających aktualne świadectwo przeszkolenia. II. USTALENIA WSTĘPNE A. Przed rozpoczęciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawić właścicielowi/ projektantowi/ do aprobaty próbkę systemu.

10 1. Próbka powinna pokazywać wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie. 2. Próbka powinna być przygotowana z tych samych produktów, przy uŝyciu tych samych narzędzi, wyposaŝenia i technik co rzeczywisty system. 3. Zatwierdzoną próbkę naleŝy zachować i udostępniać na placu budowy. B. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem i wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące rozwiązania detali, mocowania mechanicznego i inne. III. SKŁADNIKI SYSTEMU A. Klej do przyklejania płyt izolacyjnych grafitowych - wymagania Zaprawa klejowo-szpachlowa typu maxit multi 280 (weber KS123) ( na bazie cementu portlandzkigo, spoiwo polimerowo-akrylowe, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujące) Dane techniczne i wymagania dla kleju do przyklejania płyt izolacyjnych grafitowych Ilość wody zarobowej: ok. 4,0-5,0 l wody na worek 25 kg Temperatura stosowania: od + 5 C do + 25 C Optymalna grubość warstwy zbrojonej: 10 mm Optymalna grubość warstwy zbrojonej: ok. 3 mm Czas zuŝycia zaprawy:do 2 h Przyczepność do podłoŝa mineralnego: ok. 1 MPa Przyczepność do styropianu:> 0,1 MPa Termin przydatności do uŝycia: 12 miesięcy B. Izolacja termiczna - Płyty styropianowe fasada EPS 038 FASADA lub równowaŝne posiadające deklarację zgodności. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła - 0,038 W/(m K) o wymiarach 1000 x 500 mm i grubości 80 i 120 mm EPS 032 FASADA SUPER lub równowaŝne posiadające deklarację zgodności. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła - 0,032 W/(m K) o wymiarach 1000 x 500 mm i grubości 80 C. Masa klejowo szpachlowa typu maxit multi 280 D. Tkanina - siatka zbrojąca z włókna szklanego (systemowa z nadrukiem) o gramaturze 145g/m2 E. Płyn gruntujący - podkład pod tynk silikatowo silikonowy. F. Warstwa wierzchnia - tynk cienkowarstwowy- silikatowo silikonowy lub silikonowy - baranek gr 1,5 mm. Wymagania dla tynku silikatowo silikonowego: Środek wiąŝący na bazie potasowego szkła wodnego, Ŝywica silikonowa, grys marmurowy, wypełniacze, pigmenty o wysokiej odporności na światło i warunki atmosferyczne. G. Inne materiały 1. listwy startowe: a. ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, odpowiednie do grubości izolacji oraz listwa startowa pionowa b. startowe naroŝne ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV. c. zestaw montaŝowy: 1) łączniki mechaniczne wbijane - 6 szt./ m2 2) plastikowe łączki i podkładki dystansujące z PCV d. 1. NaroŜniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatką wzmacniającą ) 2. czysta woda 10

11 3. materiały uszczelniające IV. DOSTAWY, MAGAZYNOWANIE A. Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie naleŝy uŝywać materiałów budzących wątpliwości B. Zaprawy klejące i tynkarskie naleŝy przechowywać w oryginalnych opakowaniach chronionych przed wilgocią. Zapraw nie naleŝy przechowywać dłuŝej niŝ 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. V. WARUNKI PRACY A. Temperatura podłoŝa i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna być +4 C. W tym czasie elewację naleŝy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. B. Wszystkie powierzchnie nie objęte pracami naleŝy chronić przed zabrudzeniem. C. Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. D. Prace ociepleniowe naleŝy koordynować z innymi pracami budowlanymi. E. W budynku nie moŝe występować wilgoć wstępująca -kapilarna. F. Budynek powinien być wolny od wad wpływających na prawidłowe funkcjonowanie systemu ocieplenia. G. Pomiędzy rusztowaniem a ścianą naleŝy zachować wystarczająco duŝą odległość, zaś kotwy zamontować ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzenia wody. VI. OCENA I PRZYGOTOWANIE PODŁOśA A. System moŝe być instalowany na następujących podłoŝach: 1. Mineralnych: beton, Ŝelbet, gazobeton, cegła, pustaki, B. W kilku miejscach ściany sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu, w razie znacznych rozbieŝności ustalić z projektantem lub inwestorem sposób ich niwelacji. C. NaleŜy upewnić się, Ŝe podłoŝe jest: a. Czyste, suche, płaskie z tolerancją +/- 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od nalotów, wykwitów, łuszczących się farb i innych substancji osłabiających przyczepność. Maksymalne ugięcie L/240. b. Takie samo jak wymienione w projekcie. c. Wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej. PodłoŜa mineralne powinny dojrzewać min. 28 dni. D. Ubytki i nierówności moŝna uzupełnić za pomocą mas wyrównujących. Słabe, pylące się podłoŝa moŝna wzmocnić środkiem gruntującym FLUAT. Zawsze przed instalacją systemu podłoŝe naleŝy umyć wodą, opłukać i osuszyć. E. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych naleŝy przeprowadzić próbę przyczepności spoiwa do podłoŝa 1. W kilku miejscach na powierzchni elewacji przykleić po 3 kawałki (100x100mm) styropianu i pozostawić do wyschnięcia na czas 3 dni. 2. Po 3 dniach wykonać próbę oderwania styropianu od podłoŝa 3. PodłoŜe jest odpowiednio mocne, jeŝeli rozwarstwienie nastąpi w próbce styropianu. W przypadku, gdy klej odspoi się od podłoŝa lub oderwie jego fragment podłoŝe jest zbyt słabe i naleŝy rozwaŝyć moŝliwość poprawienia przyczepności przy uŝyciu środka lub inną metodę mocowania płyt styropianowych (np. mechaniczną). VII. MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH A. NaleŜy sprawdzić czy płyty styropianowe spełniają wymagania.w Ŝadnym wypadku nie wolno uŝywać zŝółkniętych, wypaczonych lub nie równo pociętych płyt. B. Mocowanie płyt styropianowych naleŝy rozpocząć od zabezpieczenia dolnej krawędzi systemu: bądź to przy uŝyciu odpowiedniej listwy startowej bądź siatki Standard 11

12 wywiniętej pod powierzchnię styropianu. W obu przypadkach pracę naleŝy rozpocząć od wyznaczenia poziomej linii, która będzie stanowić dolną krawędź sytemu. 1. Zabezpieczanie krawędzi systemu siatką wzmacniającą a. Spoiwo rozrobić z wodą wg instrukcji podanej w karcie technicznej. Przydatność do uŝycia gotowej masy klejącej wynosi ok.1 h i zaleŝy od warunków atmosferycznych. b. Nad wyznaczoną wcześniej linią nanieść wstęgę spoiwa (szerokości ok. 50mm), następnie wkleić pas siatki szerokości ok.0,4 metra tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzędu płyt moŝna było ją wywinąć od spodu na ich powierzchnię. 2. Mocowanie listwy startowej a. Listwę startową mocować tak, aby jej dolna krawędź pokrywała się z wcześniej wykreśloną poziomą linią. b. Do mocowania uŝywać łączników wbijanych w odstępach co około 30cm c. Nierówności podłoŝa niwelować przy uŝyciu podkładek dystansujących z PCV d. Listwy łączyć przy uŝyciu plastikowych łączników. e. Na naroŝach budynku mocować listwy naroŝne. C. Zaprawę rozrobić z wodą wg instrukcji podanej w karcie technicznej. Przydatność do uŝycia gotowej masy klejącej wynosi ok.1 godziny i zaleŝy od warunków atmosferycznych. D. Masę klejącą nakładać na płyty metodą "ramki i placków" 1. ramka: szer. ok. 5cm, grubość ok. 1cm, 6 placków grubości ok. 1 cm i średnicy ok. 10 cm wewnątrz ramki. UWAGA: Masę klejącą nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoŝe. E. Natychmiast po nałoŝeniu masy klejącej płytę docisnąć do podłoŝa i dosunąć do krawędzi sąsiedniej płyty tak, aby masa klejąca nie dostała się pomiędzy płyty. F. Płyty układać w cegiełkę z przewiązaniem na naroŝach budynku. G. Przerwy dylatacyjne 1. W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukcji budynku naleŝy wykonać dylatację. a. Przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuŝ przerwy dylatacyjnej przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt (szerokość wywinięcia co najmniej 60mm) b. Przy przyklejaniu płyt równieŝ ich boczną krawędź (od strony dylatacji) i fragment powierzchni pokryć warstwą spoiwa c. Po przyklejeniu płyt do podłoŝa wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeŝej masie przy uŝyciu pacy ze stali nierdzewnej d. Do wykonania dylatacji moŝna zastosować równieŝ listwę dylatacyjną - podczas mocowania płyt naleŝy pozostawić między nimi przerwę dylatacyjną o szerokości ok. 20 mm - powierzchnię płyt przy krawędziach szczeliny dylatacyjnej pokryć warstwę ok. 2 mm grubości spoiwa i szerokości ok. 60 mm po kaŝdej stronie - umocować listwę dylatacyjną w szczelinie wtapiając brzegi listwy w przygotowane uprzednio spoiwo - po wklejeniu listwa dylatacyjnej powierzchnię płyty styropianowej pokryć warstwą spoiwa i zatopić w nim siatkę (p. VIII). H. Złącza kompensacyjne 1. W miejscach styku systemu z innymi materiałami naleŝy wykonać złącze kompensacyjne. 12

13 a. Przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuŝ złącza przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt (szerokość wywinięcia co najmniej 60mm) b. Przy przyklejaniu płyt równieŝ ich boczną krawędź (od strony złącza) i fragment powierzchni pokryć warstwą spoiwa c. Po przyklejeniu płyt do podłoŝa wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeŝej masie przy uŝyciu pacy ze stali nierdzewnej I. Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne 1. Powłoka termoizolacyjna powinna być oddzielona od ościeŝnic i elementów mechanicznych poprzez odpowiednią przerwę kompensacyjną. 2. Wokół wszystkich ościeŝy płyty termoizolacyjne powinny być ułoŝone tak, aby ich krawędzie nie leŝały na przedłuŝeniu krawędzi otworów. UłoŜenie takie minimalizuje moŝliwość pojawienia się pęknięć. 3. NaroŜa wszystkich otworów naleŝy wzmocnić dodatkowymi kawałkami siatki o wymiarach 25x30 cm zatopionymi na powierzchni płyt pod kątem 45 stopni. Patrz detale. Nad otworem w celu dodatkowego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem ognia moŝna stosować pas z wełny mineralnej o szerokości ok. 300 mm i długości odpowiednio o 300 mm większej z kaŝdej strony od otworu okiennego. J. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. 1. Wszystkie szpary pomiędzy płytami o szerokości większej niŝ 1,5 mm naleŝy wypełnić materiałem termoizolacyjnym np. odpowiednio przyciętymi klinami ze styropianu. 2. Szpar nie wolno wypełniać masą klejącą. K. Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej musi być równa 1. Płaszczyznę naleŝy sprawdzić przy uŝyciu łaty o długości co najmniej 2,5 m. 2. Wszystkie nierówności większe od 1,5 mm usunąć przy uŝyciu pacy z papierem ściernym. Cała powierzchnia styropianu powinna być przeszlifowana. UWAGA: Szlifować naleŝy ruchani okręŝnymi, nigdy równolegle do połączeń płyt. Powstały pył dokładnie usunąć. L. Mocowanie mechaniczne stosować odpowiednio do zaleceń projektanta 1. Ilość, rozmieszczenie i rodzaj łączników -6 kołków na 1m2, naroŝniki na całej długości co 25 cm. Kołki z trzpieniem plastikowym. 2. Zalecenia podane są w ulotce -Łączniki mechaniczne. 3. Łączniki wbijać dopiero po wyschnięciu kleju, nie wcześniej niŝ 24 godziny od momentu przyklejenia płyt. VIII. ZATAPIANIE SIATKI WZMACNIAJĄCEJ A. Przed przystąpieniem do zatapiania siatki wzmacniającej naleŝy sprawdzić stan powierzchni płyt styropianowych. 1. Ewentualne nierówności zniwelować w sposób opisany w punkcie VII.K. 2. Ubytki uzupełnić. 3.Wgłębienia powstałe w miejscach montaŝu łączników mechanicznych zaszpachlować przy uŝyciu masy klejącej. 4. Płyty zŝółknięte na skutek zbyt długiego działania promieniowania słonecznego przeszlifować w celu całkowitego usunięcia zdegradowanej warstwy styropianu. B. Na powierzchni elewacji nie naraŝonej na uderzenia zaleca się wykonanie standardowej warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniającej. W tym celu naleŝy: 1. Przygotować masę klejącą w sposób opisany w karcie technicznej 13

14 2. Posługując się pacą ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco większej od szerokości i długości przyciętego pasa siatki naciągnąć ciągłą warstwę masy grubości ok. 1,5 mm 3. Siatkę wzmacniającą natychmiast przyłoŝyć do świeŝej masy i zatapiać przy uŝyciu tej samej pacy ruchami wzdłuŝ włókien od środka ku brzegom. Siatka musi być dokładnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Miejsca z prześwitującym kolorem siatki wyrównać cienką warstwą masy 4. Siatkę naleŝy układać na zakładkę min. 60 mm. Tylko takie ułoŝenie gwarantuje poprawne przenoszenie napręŝeń przez warstwę bazową. 5. Na naroŝnikach wewnętrznych siatkę naleŝy zakładać na kaŝdą ze ścian na szerokość 200 mm. 6. NaroŜniki zewnętrzne naleŝy zabezpieczyć w jeden z poniŝszych sposobów: a. Siatkę zatapiać z zakładem po 200 mm na kaŝdą ze ścian b. Przed zatapianiem siatki przykleić naroŝniki z siatką wzmacniającą lub naroŝniki z siatki. Po wyschnięciu spoiwa zatopić pojedynczą warstwę siatki Tak wykonaną warstwę bazową naleŝy chronić przed zamoczeniem i pozostawić do wyschnięcia na czas ok. 24 godzin (20 o C, 55% wilgotności względnej powietrza). C. Tam gdzie elewacja naraŝona jest na uderzenia, np. na balkonach i w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych przed wykonaniem standardowej warstwy bazowej zaleca się zatopić kolejną warstwę siatki. Zatopić siatkę 145 wg instrukcji w punkcie VIII.B W przypadku, gdy siatka układana jest w pasach poziomych najlepszym rozwiązaniem jest układanie siatki w pasach pionowych i odwrotnie. IX. NAKŁADANIE POWŁOKI WYKOŃCZENIOWEJ A. Układanie tynków 1. Przed przystąpieniem do nakładania tynku warstwa bazowa powinna być sucha, równa i dobrze związana. Czas schnięcia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20 o C, 55% wilgotności względnej powietrza) i moŝe być dłuŝszy przy nie sprzyjających warunkach atmosferycznych. NaleŜy sprawdzić czy siatka została dokładnie zatopiona, nierówności zeszlifować pacą z papierem ściernym. Wyschniętą warstwę bazową naleŝy zagruntować preparatem wg instrukcji. Po wyschnięciu gruntu podłoŝe jest gotowe do aplikacji tynku. UWAGA: Nie naleŝy gruntować wilgotnej, niezwiązanej warstwy bazowej. 2. Przygotowanie tynku do uŝycia a. Zaprawę tynkarską rozrobić wg instrukcji podanej na opakowaniu lub w karcie technicznej 3. Uwagi ogólne a. Wszystkie wyprawy elewacyjne muszą być nanoszone metodą ciągłą aŝ do naturalnych przerw takich jak naroŝa budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. NaleŜy zapewnić odpowiednią ilość pracowników i rusztowań. Rusztowania powinny być odsunięte od elewacji na odległość min 0,45 m. b. Unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach 4. Masę tynkarską nakładać przy uŝyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubość największych ziaren kruszywa. UWAGA: Wyprawy nie naleŝy nakładać wewnątrz dylatacji. 5. Fakturę kształtować na świeŝo nałoŝonym materiale poprzez zatarcie pacą plastikową. Aby uzyskać jednolity wzór zacieranie powinno być wykonane przy uŝyciu tych samych ruchów ręki i tych samych narzędzi na całej powierzchni ściany. W chłodne dni między nakładaniem tynku a zacieraniem moŝe być wymagana chwila przerwy. 14

15 6. Fakturę masy moŝna kształtować dowolnie, lecz grubość tynku nie powinna przekraczać 2 mm. 7. NałoŜoną powłokę naleŝy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia, pomalowania oraz zakończenia montaŝu uszczelnień i obróbek blacharskich. Czas osiągnięcia pełnych parametrów tynków wynosi 28 dni. 8. Elewacje naleŝy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia, oraz zakończenia montaŝu uszczelnień i obróbek blacharskich. X. INSTALACJA USZCZELNIEŃ 1. Uszczelnieniu podlegają wszystkie dylatacje, złącza kompensacyjne i miejsca styku systemu z innymi elementami budynku np. obróbkami blacharskimi (patrz detale). 2. Uszczelnienia naleŝy wykonać przy uŝyciu produktów wymienionych w informacji technicznej. Dylatacje i uszczelnienia., postępując zgodnie z zaleceniami producenta. XI. NAPRAWY A. Wszystkie uszkodzenia systemu wymagają natychmiastowej naprawy. 1. W przypadku, gdy przyczyną uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnię systemu na skutek nieszczelności uszczelnień naleŝy: a. wymienić uszczelnienie b. przy uŝyciu ostrych narzędzi usunąć odspojone fragmenty powłok systemu c. dokonać naprawy, tak aby zapewnić ciągłość wszystkich warstw systemu 2. W przypadku, gdy uszkodzenie ma charakter mechaniczny, postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręcznym poradniku instalacji. B. Do napraw uŝywać tych samych materiałów, które zastosowano przy instalacji systemu. XII. MYCIE I KONSERWACJA A. Konserwację elewacji wykończonej w technologii prowadzić zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce Konserwacja i Odnawianie. 6. sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 6.1Sposoby ocieplenia ścian na naroŝnikach naroŝniki budynku naleŝy okleić dokładnie płytami styropianowymi zwracając uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwe i ich przyklejenie przy krawędziach naroŝników./ zgodnie z załączonym rysunkiem/. Do zabezpieczenia naroŝników wypukłych naleŝy stosować kątowniki z preferowanej blachy aluminiowej. Kątowniki naleŝy przyklejać masą klejąca do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem jej co najmniej 15cm na ściankę przyległą z kaŝdej strony naroŝnika. Docieplenia cokołów wykonać ze styropianu ekstrudowanego. 4.2 Cokół budynku Na cokole wyprawa elewacyjna- tynk mozaikowy na bazie Ŝywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego. 4.3 Docieplenie ościeŝy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia ościeŝy okiennych i drzwiowych naleŝy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niŝ 2cm. Na powierzchni ościeŝy górnych i pionowych naleŝy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o szerokości umoŝliwiającej wywinięcie ich na ocieplone ościeŝ. Następnie z całej powierzchni ościeŝy górnych i pionowych naleŝy przykleić pasy tkaniny zbrojącej o szerokości umoŝliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeŝa. Następnie z całej powierzchni ościeŝy górnych i pionowych naleŝy przykleić płyty styropianowe, które 15

16 powinny być tak przycięte aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających ościeŝa. JeŜeli ościeŝnice są mało widoczne spoza węgarków naleŝy przy ościeŝnicy ściąć ukośne płyty styropianowe. Z kolei naleŝy wywinąć i nakleić na styropianowe płyty odcinek tkaniny przyklejony na ościeŝu do ściany budynku. Na styku ocieplenia z ościeŝnicą naleŝy nałoŝyć kit elastyczny lub sylikonowy. Ocieplenie ościeŝy pionowych dolnych najczęściej nie jest moŝliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu. Dolne ościeŝa pozostawia się w takim przypadku nieocieplone, ale lukę pomiędzy płytą styropianową a ścianą uzupełnić pianą poliuretanową oraz naleŝy przykleić na nim tkaninę zbrojącą i wykonać podokienniki, które powinny wystawać poza lico ocieplanej tkaninę zbrojącą i wykonać podokienniki, które powinny wystawać poza lico ocieplanej ściany nie mniej niŝ 40cm. Na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeŝa pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinny być pocięte, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna być połoŝona na blachę. Styki podokienników z ościeŝnicą naleŝy uszczelnić kitem elastycznym, np. silikonowym przez nałoŝenie go na ościeŝnicy i dociśnięcie podokiennikiem w czasie jego przybijania. ZALECENIA WYKONAWCZE. 1. Zgodnie ze Świadectwem ITB pas masy klejącej po obrzeŝach powinien wynosić 3-4cm a na pozostałej powierzchni placków o średnicy 8cm. 2. Wszystkie szczeliny większe niŝ 2mm uszczelnić paskami styropianu lub pianką poliuretanową. 3. Klejenie płyt wykonać wyłącznie podczas suchej pogody przy temperaturze nie niŝszej niŝ 5 C. 4. Stosować siatki z włókna szklanego odpowiednio impregnowanego o oczkach 4 x 4 lub 3 x 4mm, oczka powinny być zgrzewane lub splatane. 5. Nie dopuszcza się stosowania krajowej siatki polipropylenowej ze względu na jej wydłuŝenia i brak sztywności. ODBIÓR ROBÓT. Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu czy poszczególne etapy robót zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Świadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu. Odbiorem technicznym częściowym naleŝy objąć następujące elementy: Przygotowanie ścian ich powierzchni /podłoŝa/ pod układ ociepleniowy Przymocowanie do podłoŝa płyt styropianowych Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie /podkładu pod fakturę elewacyjną/ Wykonanie wyprawy tynkarskiej Wykonanie obróbek blacharskich Poszczególne fazy robót zanikowych powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót oraz wpisane do dziennika budowy. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy polegający na sprawdzeniu zgodności wykonanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z wymogami Świadectwa ITB. Przy odbiorze końcowym ocenia się następujące elementy ocieplenia : -równość powierzchni, według wymagań normowych jak dla III kategorii tynków zewnętrznych -jednolitość faktury -prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacją 16

17 17 -prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. Wykonane ocieplenie powinno być jednolite bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. Stwierdzone usterki wykonawca jest zobowiązany je usunąć. 5.0 Wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana rynien rur spustowych Wykonując obróbki blacharskie naleŝy je dostosować do grubości ocieplanych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki naleŝy mocować do kołków drewnianych w dokładnie dopasowanych wcięciach w styropianie. Obróbki wykonać z blach ocynkowanych gr. 0,55 mm. Wymiana i przebudowa rynien o średnicy 18 cm i rur spustowych o średnicy 15 cm z blach ocynkowanych gr. 0,55 mm. Wymienić parapety blaszane okienne na parapety okienne z blachy powlekanej gr 0,6 mm w kolorze białym z zastosowaniem systemowych profili bocznych parapetów. 6.0 Ocieplenie stropów nad piwnicami nieogrzewanymi - wełną mineralną gr. 5 cm o przewodności cieplnej 0,041 W/mK Ocieplenie wykonuje się od strony pomieszczeń piwnicznych przez przyklejenie lub podwieszenie płyt izolacyjnych z wełny mineralnej lamelowej o włóknach prostopadłych. Podwieszenie płyt moŝe być wykonane za pomocą haków i siatki stalowej. Warstwę izolacyjną moŝna pozostawić nieosłoniętą lub moŝna ją osłonić folią aluminiową, tynkiem.. Wełnę mineralną lamelową kleimy na całej powierzchni. Z uwagi na miejsce zastosowania powinna być ona w obydwu przypadkach przymocowana za pomocą kołków z trzpieniem metalowym. Następnie naleŝy wykonać warstwę zbrojoną wykonaną z kleju oraz siatki. W pomieszczeniach piwnicznych prace moŝna skończyć na wykonaniu powłoki malarskiej na uprzednio wykonanej warstwie zbrojącej, dostosowując się do istniejącej kolorystyki pomieszczenia bez konieczności stosowanie wyprawy cienkowarstwowej. 6.1 Proponowany system docieplenia -System Terratherm Isover G, Ecorock -Gl. System Terratherm Isover G - przeznaczony jest do docieplania płyt poziomych pomiędzy piwnicami, pomieszczeniami gospodarczymi - nieogrzewanymi, a pomieszczeniami mieszkalnymi - ogrzewanymi. System ten składa się z: kleju do przyklejania i szpachlowania wełny mineralnej terrattherm isover g, płyt z wełny mineralnej, tkaniny zbrojącej.

18 18 System stosujemy analogicznie do metody lekkiej mokrej. 6.2 System równowaŝny metoda natryskowa System Termogran System TERMOGRAN składa się z zaprawy termoizolacyjnej TERMOGRAN oraz podkładu gruntującego KEMAGRUNT 1H. System charakteryzuje się deklarowanym współczynnikiem przewodzenia ciepła równym 0,040 [W/mK] oraz jest klasyfikowany w klasie reakcji na ogień jako wyrób niepalny - A1 TERMOGRAN posiada aprobatę techniczną AT /2006 oraz atest higieniczny: HK/B/0608/01/2006 i HK/B/0559/01/2006 dla KEMAGRUNT 1H. ODBIÓR ROBÓT. Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu czy poszczególne etapy robót zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Świadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu. Odbiorem technicznym częściowym naleŝy objąć następujące elementy: Przygotowanie stropów od spodu ich powierzchni /podłoŝa/ pod układ ociepleniowy Przymocowanie do podłoŝa płyt Wykonanie warstwy ochronnej na wełnie /podkładu pod fakturę elewacyjną/ Wykonanie faktury wierzchniej z mas tynkarskich Odbierać roboty powinien inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy polegający na sprawdzeniu zgodności wykonanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z wymogami Świadectwa 7.0 Wymiana stolarki okiennej drewnianej 7.1 Okna

19 Projektuje się okna dwuszybowe zespolone szklone szkłem niskoemisyjnym o U<1,1 W/m2K, U dla całego okna<1,7 W/m2K, a<0,3 Profil z PCV biały, najmniej pięciokomorowy, twardy na bazie stabilizatorów wapniowo - cynkowych o grubości zewnętrznej ścianek min 3 mm z wkładką usztywniającą stalową ocynkowaną. Okucia obwiedniowe rozwierno - uchylne z rozszczelnieniem. Parapety wewnętrzne systemowe np. MDF dopasowane do stolarki okiennej. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze białym zakończone profilem PCV. 8.0 Remont balkonów NaleŜy wykonać następujący zakres robót: skucie starych posadzek, demontaŝ starych obróbek blacharskich, renowacja płyt balkonowych w systemie WEBER lub równowaŝnym, montaŝ kapinosów systemowych z PVC na krawędziach płyt balkonowych, wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy SBS PYE PV -200 S4, pokrycie górnych płyt balkonowych nad ostatnią kondygnacją, naprawa częściowa dachu papą SBS PYE PV 250 S5, wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm w tym obróbka podprogowa drzwi balkonowych, wylanie posadzek betonowych gr.4cm beton C16/20, naprawa oraz częściowa wymiana,uzupełnienie balustrad balkonowych prostych z wycięciem dolnego profilu, wbudowanie prętów kwadratowych z zamocowaniem balustrady do elementów konstrukcyjnych loggi, podniesienie balustarady do 1,10 m od poziomu posadzki, częściowa naprawa wypełnienia z paneli blaszanych i malowanie olejne balustrad,wykonanie wyprawy elewacyjnej na płytach balkonowych tynk silikatowo silikonowy (baranek 1,5 mm). 8.0 Remont wiatrołapów NaleŜy wykonać następujący zakres prac Wymiana obróbek blacharskie.obróbki wykonać z blach ocynkowanych gr. 0,55 mm. Wymiana i przebudowa rynien o średnicy 12 cm i rur spustowych o średnicy 10 cm z blach ocynkowanych gr. 0,55 mm. Pokrycie dachu papa termozgrzewalną. Wymienić parapety blaszane okienne na parapety okienne z blachy powlekanej gr 0,6 mm w kolorze białym z zastosowaniem systemowych profili bocznych parapetów. Wykonać wyprawy elewacyjna tynk silikatowo silikonowy (baranek 1,5 mm) na zewnątrz i wewnątrz wiatrołapu. Naprawa schodów zewnętrznych do budynku lastryko płukane. 9.0 Remont opaski wokół budynku Przewiduje się rozebranie starej opaski i wykonanie nowej w zakresie: Ustawienie obrzeŝy betonowych na podsypce piaskowej, Wykonanie koryta pod nawierzchnię -wykonane w podłoŝu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŝnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niŝ 0,97 według normalnej metody Proctora. Wykonanie podsypki z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B z dodatkiem cementu. Grubość po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 5 cm. Podsypka powinna być zwilŝona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Konstrukcja nawierzchni -płytka chodnikowa 50x50x 7 cm -podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 5 cm -warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 10 cm 19

20 20 ObrzeŜe betonowe 6x20x100 cm - podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 5 cm 10.0 Uwagi końcowe. Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z projektem technicznym, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami współczesnej wiedzy technicznej Zestawienie literatury i norm P. Pawłowski Budownictwo ogólne Poradnik Kierownika Budowy Instrukcja,,ZłoŜone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. z 2009 roku Instrukcja remontów i ociepleń dachów Zasady docieplania budynków J.Arendarski,,SOSGM Inwestprojekt w Łodzi Opracował:

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu

Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 i nr 2 Lokalizacja: Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego / ul. Słońska Inwestor: Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Bema 23a 87-720

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania wytycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 41-947 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO PRZETARGU

DOKUMENTACJA DO PRZETARGU DOKUMENTACJA DO PRZETARGU Obiekt: Hala basenowa Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1 Rodzaj robót budowlanych Podstawowe: CPV 45421100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo