PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU"

Transkrypt

1 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU Inwestor: Lokalizacja: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MAMRY GiŜycko ul. Jagiełły 1 UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c GiŜycko DZIAŁKA NR 241/1 Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz z późniejszymi zmianami) NiŜej podpisani projektanci oświadczają, Ŝe projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektanci: mgr inŝ. arch. Jerzy Walasek upr. nr ewid. 6/2003/OL w specjalności architektonicznnej mgr inŝ. Janusz Ejsmont upr. bud. nr SUW 45/91 5 ust.1, 6 ust.1i3, 6 i 13 ust.1 pkt 2 Dz. U. Nr 8, Poz 46 GiŜycko, Grudzień 2011r

2 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Kserokopie zaświadczeń Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa o przynaleŝności poszczególnych projektantów do Okręgowych Izb InŜynierów Budownictwa str. 3-4 Kserokopie posiadanych uprawnień poszczególnych projektantów str. 3-4 Opis do projektu zagospodarowania str. 5-6 Opis architektoniczno- budowlany str Informacja BiOZ str Charakterystyka energetyczna budynku str II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA RYS 1 RYS 2-3 RYS S1-S6 Szkic sytuacyjny Elewacje Rysunki szczegółów ocieplenia

3 3

4 4

5 5 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1.0 Przedmiot opracowania Celem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych. Zakres prac do wykonania: -ocieplenie ścian zewnętrznych podłuŝnych styropianem gr. 12 cm, -ocieplenie ścian zewnętrznych balkonowych styropianem gr. 8 cm, -ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych styropianem gr. 8 cm, -ocieplenie stropu nad piwnicami wełną mineralną gr. 5 cm lub systemem natryskowym wełna mineralna - Termogran, - wymiana stolarki okiennej drewnianej w pomieszczeniach piwnicznych na stolarkę o profilu PCV o współczynniku U=1,7 W/m2K, - remont balkonów, - remont wiatrołapów, - remont opaski wokół budynku 2.0 Istniejący stan zagospodarowania działki Na działce znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne. 3.0 Projektowane zagospodarowanie działki Zagospodarowanie działki nie zmienia się 4.0 Zestawienie powierzchni 4.1 Królowej Jadwigi 3 - powierzchnia uŝytkowa 1222,00 m2 - powierzchnia uŝytkowa wspólna (piwnice,klatki schodowe, wiatrołapy) 395,20 m2 - kubatura ,00 m Królowej Jadwigi 3a - powierzchnia uŝytkowa 1281,20 m2 - powierzchnia uŝytkowa wspólna (piwnice,klatki schodowe, wiatrołapy) 382,03 m2 - kubatura ,60 m Królowej Jadwigi 5 - powierzchnia uŝytkowa 880,80 m2 - powierzchnia uŝytkowa wspólna (piwnice,klatki schodowe, wiatrołapy) 321,88 m2 - kubatura ,00 m Królowej Jadwigi 7 - powierzchnia uŝytkowa 733,20 m2 - powierzchnia uŝytkowa wspólna (piwnice,klatki schodowe, wiatrołapy) 300,26 m2 - kubatura ,00 m Królowej Jadwigi 7a - powierzchnia uŝytkowa 160,60 m2 - powierzchnia uŝytkowa wspólna (piwnice,klatki schodowe, wiatrołapy) 125,14 m2 - kubatura ,00 m 3

6 6 4.6 Królowej Jadwigi 7b - powierzchnia uŝytkowa 193,80 m2 - powierzchnia uŝytkowa wspólna (piwnice,klatki schodowe, wiatrołapy) 117,73 m2 - kubatura - 979,00 m Królowej Jadwigi 7c - powierzchnia uŝytkowa 686,40 m2 - powierzchnia uŝytkowa wspólna (piwnice,klatki schodowe, wiatrołapy) 270,48 m2 - kubatura ,00 m3 5.0 Wpis do rejestru zabytków Działka, na której projektujemy obiekty budowlane nie jest wpisana do rejestru zabytków 6.0 Wpływ eksploatacji górniczej Nie dotyczy. 7.0 Wpływ na środowisko Planowana inwestycja nie stwarza zagroŝenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników Opracował:

7 7 OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO 1.0 Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu budowlanego Celem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynków mieszkalnch. Zakres prac do wykonania: 1.1 Docieplenie w,,systemie bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych : - ścian zewnętrznych podłuŝnych styropianem EPS 038 gr.12cm, - ścian balkonowych styropianem EPS 032 gr.8cm, - ścian szczytowych styropianem EPS 038 gr.8cm Wyprawa elewacyjna tynk silikatowo silikonowy lub silikonowy (baranek 1,5 mm). Na cokole wyprawa elewacyjna- tynk mozaikowy na bazie Ŝywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego. 1.2 Przebudowa rynien, rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich. 1.3 Ocieplenie stropu nad piwnicami wełną mineralną gr. 5 cm w systemie np. Ecorock -Gl lub równowaŝnym lub systemem natryskowym welną mineralną 1.4 Wymiana stolarki okiennej drewnianej w pomieszczeniach piwnicznych na stolarkę o profilu PCV o współczynniku U=1,7 W/m2K, szyba minimum U=1,1 W/m2K 1.5 Remont balkonów w zakresie: - skucie posadzek, - demontaŝ starych obróbek blacharskich, - renowacja płyt balkonowych w systemie WEBER lub równowaŝnym, - montaŝ kapinosów systemowych z PVC, - wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy SBS PYE PV -200 S4, - pokrycie górnych płyt balkonowych nad ostatnią kondygnacją, naprawa częściowa dachu papą SBS PYE PV 250 S5, - wykonanie obróbek blacharskich w tym obróbka podprogowa drzwi balkonowych, - wylanie posadzek betonowych gr.5 cm beton C16/20, - naprawa oraz częściowa wymiana,uzupełnienie balustrad balkonowych prostych z wycięciem dolnego profilu, wbudowanie prętów kwadratowych z zamocowaniem balustrady do elementów konstrukcyjnych loggi, podniesienie balustarady do 1,10 m od poziomu posadzki, częściowa naprawa wypełnienia z paneli blaszanych i malowanie olejne balustrad, - wykonanie wyprawy elewacyjnej na płytach balkonowych tynk silikatowo silikonowy (baranek 1,5 mm). 1.6 Remont wiatrołapów, 1.7 Remont opaski wokół budynku 2.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego Budynki przy ul.królowej Jadwigi są obiektami wykonanym w technologii OWT 67. Łączniki w technologi śerań. Stropy z płyt prefabrykowanych. Stropodach wentylowany.

8 8 Obiekt jest uŝytkowany, wyposaŝony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną, instalację centralnego ogrzewania, gaz. 3.0 Opinia na temat sposobów bezpiecznego uŝytkowania filarków międzyokiennych wykonanych z wyrobów zawierających azbest a występujących na elewacjach ścian osłonowych budynku przy ulicy UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7c 3.1. Opis ogólny Generalnie rozróŝnia się dwie grupy wyrobów zawierających azbest ze względu na stopień związania go z pozostałymi składnikami: 1)Twarde produkty azbestowo -cementowe o stosunkowo niskim udziale azbestu ( do 15% silnie związane cementem,o cięŝarze objętościowym powyŝej 1000 kg/m3 do których naleŝą m. in. płyty osłonowe i rury kanalizacyjne. 2) Miękkie produkty azbestowe, o udziale azbestu pow. 60%, słabo połączone spoiwem o niskim cięŝarze objętościowym poniŝej 1000 kg/m3. Do takich wyrobów naleŝą m.in. maty, materiały izolacyjne, uszczelnienia. Zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia azbest figuruje jako substancja o działaniu rakotwórczym na drogi oddechowe. Miarą zagroŝenia chorobotwórczego jest stęŝenie pyłu azbestu w powietrzu. Na terenach gdzie nie ma dodatkowych źródeł emisji unosi się go zwykle ok. 100 włókien na l m3. W miastach o duŝym natęŝeniu ruchu ten poziom podnosi się do włókien /m3 Oficjalnie od r w Polsce obowiązuje zakaz uŝywania azbestu do dotychczasowej produkcji. Od tego momentu największym zagroŝeniem jest emisja pochodząca z uszkodzonych dachów etemitowych, niezorganizowanych wysypisk odpadów azbestowych, elementów izolacji cieplnych, chłodni kominowych elektrowni oraz elementów ciernych układów hamulcowych samochodów i wagonów. Elementy wyrobów zawierających azbest, takich jak pokrycia dachów i elewacje budynków naraŝone na działanie czynników zewnętrznych takich jak wiatr, grad, porosty emitują do atmosfery włókna azbestowe. Tylko i wyłącznie takie działania są szkodliwe dla zdrowia i Ŝycia ludzkiego. Na organizmy ludzkie oddziaływają wyłącznie włókna azbestowe w sposób mechaniczny oderwane od wyrobu i przedostające się do organizmu ludzkiego drogą oddychania. Mogą one powodować nowotwór układu oddechowego.nie występuje tu ani oddziaływanie chemiczne ani biologiczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 1998 r, unieszkodliwienie całkowite wyrobów zawierających azbest moŝe odbywać się w dwojaki sposób: 1) Usunięcie wyrobów zawierających azbest. Prace takie mogą prowadzić wyłącznie firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje, wyposaŝenie sprzętowe i zezwolenie na prowadzenie działalności w wyniku której powstają odpady niebezpieczne. Odpady azbestowe powinny być gromadzone w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm, utrzymywane w stanie wilgotnym i odpowiednio oznakowane. Muszą zostać przewiezione do wysypisk mogących przyjąć tego typu odpady np. w miejscowości Pasieka k/trzemeszna. PrzewoŜący jego transport powinien być równieŝ odpowiednio oznakowany jak dla odpadów niebezpiecznych. 2) Zamknięcie warstwy wyrobu zawierającej azbest szczelną zabudową lub szczelną powłoką bez naruszenia samego wyrobu azbestowego. Dotyczy to w szczególności wyrobów o cięŝarze właściwym powyŝej 1000 kg/m3 a więc produktów twardych.

9 9 Problemy te szczegółowo reguluje Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia1998 r (Dz.U.Nr 138/98 póz. 895 ) 3.2 Stan istniejący. Budynki zostały wybudowane w technologii OWT w latach 80-tych. Zgodnie z ówczesną technologią ściany osłonowe zostały wykonane z płyty wiórowej od strony wewnętrznej, wkładki styropianowej i płyty elewacyjnej wykonanej z wyrobu cementowoazbestowego. Płyta cementowo - azbestowa została pomalowana farbą silikonową. Istniejąca płyta cementowo - azbestowa posiada 12-15% azbestu w masie płyty. Jest to więc wyrób twardy o cięŝarze objętościowym powyŝej 1000 kg/m Projekt robót zabezpieczających w sposób trwały wyrób Cementowo - azbestowy na filarkach międzyokiennych Filarki międzyokienne wykonane są wg opisu w pkt. II oraz oceny stanu moŝliwości bezpiecznego uŝytkowania wyrobów zawierających azbest, w zasadzie nie wymagają na dzień wykonania oceny działań technicznych, a jedynie ponownej oceny stanu technicznego za pięć lat. Tym niemniej biorąc pod uwagę fakt, Ŝe oprócz występowania wyrobów cementowo - azbestowych filarek międzyokienny posiada małą izolacyjność termiczną, wykonano projekt budowlany. Działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r 2.1 pkt. la i pkt. 2 zaprojektowano zamknięcie warstwy cementowo-azbestowej materiałem nie zawierającym azbestu. Jednocześnie docieplono filarek międzyokienny warstwą styropianu gr. 17 cm zapewniając tym samym spełnienie normy cieplnej w zakresie izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych 4.0 System ocieplania ścian zewnętrznych budynków Zgodny z nową Instrukcją ITB -,,ZłoŜone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. z 2009 roku 4.1. INSTRUKCJA INSTALACJI I. Wstęp A. PoniŜsza instrukcja opisuje etapy montaŝu systemu ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Dodatkowo przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien zapoznać się z następującymi dokumentami: 1. Specyfikacją systemu. 2. Detalami konstrukcyjnymi. 3. Kartami technicznymi produktów. 4. Informacjami technicznymi - Styropian 5. Aprobatą Techniczną ITB. 6. Projektem ocieplenia elewacji B. Prace przy instalacji systemu powinny być wykonane przez doświadczonych wykonawców posiadających aktualne świadectwo przeszkolenia. II. USTALENIA WSTĘPNE A. Przed rozpoczęciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawić właścicielowi/ projektantowi/ do aprobaty próbkę systemu.

10 1. Próbka powinna pokazywać wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie. 2. Próbka powinna być przygotowana z tych samych produktów, przy uŝyciu tych samych narzędzi, wyposaŝenia i technik co rzeczywisty system. 3. Zatwierdzoną próbkę naleŝy zachować i udostępniać na placu budowy. B. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem i wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące rozwiązania detali, mocowania mechanicznego i inne. III. SKŁADNIKI SYSTEMU A. Klej do przyklejania płyt izolacyjnych grafitowych - wymagania Zaprawa klejowo-szpachlowa typu maxit multi 280 (weber KS123) ( na bazie cementu portlandzkigo, spoiwo polimerowo-akrylowe, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujące) Dane techniczne i wymagania dla kleju do przyklejania płyt izolacyjnych grafitowych Ilość wody zarobowej: ok. 4,0-5,0 l wody na worek 25 kg Temperatura stosowania: od + 5 C do + 25 C Optymalna grubość warstwy zbrojonej: 10 mm Optymalna grubość warstwy zbrojonej: ok. 3 mm Czas zuŝycia zaprawy:do 2 h Przyczepność do podłoŝa mineralnego: ok. 1 MPa Przyczepność do styropianu:> 0,1 MPa Termin przydatności do uŝycia: 12 miesięcy B. Izolacja termiczna - Płyty styropianowe fasada EPS 038 FASADA lub równowaŝne posiadające deklarację zgodności. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła - 0,038 W/(m K) o wymiarach 1000 x 500 mm i grubości 80 i 120 mm EPS 032 FASADA SUPER lub równowaŝne posiadające deklarację zgodności. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła - 0,032 W/(m K) o wymiarach 1000 x 500 mm i grubości 80 C. Masa klejowo szpachlowa typu maxit multi 280 D. Tkanina - siatka zbrojąca z włókna szklanego (systemowa z nadrukiem) o gramaturze 145g/m2 E. Płyn gruntujący - podkład pod tynk silikatowo silikonowy. F. Warstwa wierzchnia - tynk cienkowarstwowy- silikatowo silikonowy lub silikonowy - baranek gr 1,5 mm. Wymagania dla tynku silikatowo silikonowego: Środek wiąŝący na bazie potasowego szkła wodnego, Ŝywica silikonowa, grys marmurowy, wypełniacze, pigmenty o wysokiej odporności na światło i warunki atmosferyczne. G. Inne materiały 1. listwy startowe: a. ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, odpowiednie do grubości izolacji oraz listwa startowa pionowa b. startowe naroŝne ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV. c. zestaw montaŝowy: 1) łączniki mechaniczne wbijane - 6 szt./ m2 2) plastikowe łączki i podkładki dystansujące z PCV d. 1. NaroŜniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatką wzmacniającą ) 2. czysta woda 10

11 3. materiały uszczelniające IV. DOSTAWY, MAGAZYNOWANIE A. Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie naleŝy uŝywać materiałów budzących wątpliwości B. Zaprawy klejące i tynkarskie naleŝy przechowywać w oryginalnych opakowaniach chronionych przed wilgocią. Zapraw nie naleŝy przechowywać dłuŝej niŝ 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. V. WARUNKI PRACY A. Temperatura podłoŝa i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna być +4 C. W tym czasie elewację naleŝy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. B. Wszystkie powierzchnie nie objęte pracami naleŝy chronić przed zabrudzeniem. C. Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. D. Prace ociepleniowe naleŝy koordynować z innymi pracami budowlanymi. E. W budynku nie moŝe występować wilgoć wstępująca -kapilarna. F. Budynek powinien być wolny od wad wpływających na prawidłowe funkcjonowanie systemu ocieplenia. G. Pomiędzy rusztowaniem a ścianą naleŝy zachować wystarczająco duŝą odległość, zaś kotwy zamontować ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzenia wody. VI. OCENA I PRZYGOTOWANIE PODŁOśA A. System moŝe być instalowany na następujących podłoŝach: 1. Mineralnych: beton, Ŝelbet, gazobeton, cegła, pustaki, B. W kilku miejscach ściany sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu, w razie znacznych rozbieŝności ustalić z projektantem lub inwestorem sposób ich niwelacji. C. NaleŜy upewnić się, Ŝe podłoŝe jest: a. Czyste, suche, płaskie z tolerancją +/- 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od nalotów, wykwitów, łuszczących się farb i innych substancji osłabiających przyczepność. Maksymalne ugięcie L/240. b. Takie samo jak wymienione w projekcie. c. Wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej. PodłoŜa mineralne powinny dojrzewać min. 28 dni. D. Ubytki i nierówności moŝna uzupełnić za pomocą mas wyrównujących. Słabe, pylące się podłoŝa moŝna wzmocnić środkiem gruntującym FLUAT. Zawsze przed instalacją systemu podłoŝe naleŝy umyć wodą, opłukać i osuszyć. E. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych naleŝy przeprowadzić próbę przyczepności spoiwa do podłoŝa 1. W kilku miejscach na powierzchni elewacji przykleić po 3 kawałki (100x100mm) styropianu i pozostawić do wyschnięcia na czas 3 dni. 2. Po 3 dniach wykonać próbę oderwania styropianu od podłoŝa 3. PodłoŜe jest odpowiednio mocne, jeŝeli rozwarstwienie nastąpi w próbce styropianu. W przypadku, gdy klej odspoi się od podłoŝa lub oderwie jego fragment podłoŝe jest zbyt słabe i naleŝy rozwaŝyć moŝliwość poprawienia przyczepności przy uŝyciu środka lub inną metodę mocowania płyt styropianowych (np. mechaniczną). VII. MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH A. NaleŜy sprawdzić czy płyty styropianowe spełniają wymagania.w Ŝadnym wypadku nie wolno uŝywać zŝółkniętych, wypaczonych lub nie równo pociętych płyt. B. Mocowanie płyt styropianowych naleŝy rozpocząć od zabezpieczenia dolnej krawędzi systemu: bądź to przy uŝyciu odpowiedniej listwy startowej bądź siatki Standard 11

12 wywiniętej pod powierzchnię styropianu. W obu przypadkach pracę naleŝy rozpocząć od wyznaczenia poziomej linii, która będzie stanowić dolną krawędź sytemu. 1. Zabezpieczanie krawędzi systemu siatką wzmacniającą a. Spoiwo rozrobić z wodą wg instrukcji podanej w karcie technicznej. Przydatność do uŝycia gotowej masy klejącej wynosi ok.1 h i zaleŝy od warunków atmosferycznych. b. Nad wyznaczoną wcześniej linią nanieść wstęgę spoiwa (szerokości ok. 50mm), następnie wkleić pas siatki szerokości ok.0,4 metra tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzędu płyt moŝna było ją wywinąć od spodu na ich powierzchnię. 2. Mocowanie listwy startowej a. Listwę startową mocować tak, aby jej dolna krawędź pokrywała się z wcześniej wykreśloną poziomą linią. b. Do mocowania uŝywać łączników wbijanych w odstępach co około 30cm c. Nierówności podłoŝa niwelować przy uŝyciu podkładek dystansujących z PCV d. Listwy łączyć przy uŝyciu plastikowych łączników. e. Na naroŝach budynku mocować listwy naroŝne. C. Zaprawę rozrobić z wodą wg instrukcji podanej w karcie technicznej. Przydatność do uŝycia gotowej masy klejącej wynosi ok.1 godziny i zaleŝy od warunków atmosferycznych. D. Masę klejącą nakładać na płyty metodą "ramki i placków" 1. ramka: szer. ok. 5cm, grubość ok. 1cm, 6 placków grubości ok. 1 cm i średnicy ok. 10 cm wewnątrz ramki. UWAGA: Masę klejącą nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoŝe. E. Natychmiast po nałoŝeniu masy klejącej płytę docisnąć do podłoŝa i dosunąć do krawędzi sąsiedniej płyty tak, aby masa klejąca nie dostała się pomiędzy płyty. F. Płyty układać w cegiełkę z przewiązaniem na naroŝach budynku. G. Przerwy dylatacyjne 1. W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukcji budynku naleŝy wykonać dylatację. a. Przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuŝ przerwy dylatacyjnej przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt (szerokość wywinięcia co najmniej 60mm) b. Przy przyklejaniu płyt równieŝ ich boczną krawędź (od strony dylatacji) i fragment powierzchni pokryć warstwą spoiwa c. Po przyklejeniu płyt do podłoŝa wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeŝej masie przy uŝyciu pacy ze stali nierdzewnej d. Do wykonania dylatacji moŝna zastosować równieŝ listwę dylatacyjną - podczas mocowania płyt naleŝy pozostawić między nimi przerwę dylatacyjną o szerokości ok. 20 mm - powierzchnię płyt przy krawędziach szczeliny dylatacyjnej pokryć warstwę ok. 2 mm grubości spoiwa i szerokości ok. 60 mm po kaŝdej stronie - umocować listwę dylatacyjną w szczelinie wtapiając brzegi listwy w przygotowane uprzednio spoiwo - po wklejeniu listwa dylatacyjnej powierzchnię płyty styropianowej pokryć warstwą spoiwa i zatopić w nim siatkę (p. VIII). H. Złącza kompensacyjne 1. W miejscach styku systemu z innymi materiałami naleŝy wykonać złącze kompensacyjne. 12

13 a. Przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuŝ złącza przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt (szerokość wywinięcia co najmniej 60mm) b. Przy przyklejaniu płyt równieŝ ich boczną krawędź (od strony złącza) i fragment powierzchni pokryć warstwą spoiwa c. Po przyklejeniu płyt do podłoŝa wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeŝej masie przy uŝyciu pacy ze stali nierdzewnej I. Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne 1. Powłoka termoizolacyjna powinna być oddzielona od ościeŝnic i elementów mechanicznych poprzez odpowiednią przerwę kompensacyjną. 2. Wokół wszystkich ościeŝy płyty termoizolacyjne powinny być ułoŝone tak, aby ich krawędzie nie leŝały na przedłuŝeniu krawędzi otworów. UłoŜenie takie minimalizuje moŝliwość pojawienia się pęknięć. 3. NaroŜa wszystkich otworów naleŝy wzmocnić dodatkowymi kawałkami siatki o wymiarach 25x30 cm zatopionymi na powierzchni płyt pod kątem 45 stopni. Patrz detale. Nad otworem w celu dodatkowego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem ognia moŝna stosować pas z wełny mineralnej o szerokości ok. 300 mm i długości odpowiednio o 300 mm większej z kaŝdej strony od otworu okiennego. J. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. 1. Wszystkie szpary pomiędzy płytami o szerokości większej niŝ 1,5 mm naleŝy wypełnić materiałem termoizolacyjnym np. odpowiednio przyciętymi klinami ze styropianu. 2. Szpar nie wolno wypełniać masą klejącą. K. Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej musi być równa 1. Płaszczyznę naleŝy sprawdzić przy uŝyciu łaty o długości co najmniej 2,5 m. 2. Wszystkie nierówności większe od 1,5 mm usunąć przy uŝyciu pacy z papierem ściernym. Cała powierzchnia styropianu powinna być przeszlifowana. UWAGA: Szlifować naleŝy ruchani okręŝnymi, nigdy równolegle do połączeń płyt. Powstały pył dokładnie usunąć. L. Mocowanie mechaniczne stosować odpowiednio do zaleceń projektanta 1. Ilość, rozmieszczenie i rodzaj łączników -6 kołków na 1m2, naroŝniki na całej długości co 25 cm. Kołki z trzpieniem plastikowym. 2. Zalecenia podane są w ulotce -Łączniki mechaniczne. 3. Łączniki wbijać dopiero po wyschnięciu kleju, nie wcześniej niŝ 24 godziny od momentu przyklejenia płyt. VIII. ZATAPIANIE SIATKI WZMACNIAJĄCEJ A. Przed przystąpieniem do zatapiania siatki wzmacniającej naleŝy sprawdzić stan powierzchni płyt styropianowych. 1. Ewentualne nierówności zniwelować w sposób opisany w punkcie VII.K. 2. Ubytki uzupełnić. 3.Wgłębienia powstałe w miejscach montaŝu łączników mechanicznych zaszpachlować przy uŝyciu masy klejącej. 4. Płyty zŝółknięte na skutek zbyt długiego działania promieniowania słonecznego przeszlifować w celu całkowitego usunięcia zdegradowanej warstwy styropianu. B. Na powierzchni elewacji nie naraŝonej na uderzenia zaleca się wykonanie standardowej warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniającej. W tym celu naleŝy: 1. Przygotować masę klejącą w sposób opisany w karcie technicznej 13

14 2. Posługując się pacą ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco większej od szerokości i długości przyciętego pasa siatki naciągnąć ciągłą warstwę masy grubości ok. 1,5 mm 3. Siatkę wzmacniającą natychmiast przyłoŝyć do świeŝej masy i zatapiać przy uŝyciu tej samej pacy ruchami wzdłuŝ włókien od środka ku brzegom. Siatka musi być dokładnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Miejsca z prześwitującym kolorem siatki wyrównać cienką warstwą masy 4. Siatkę naleŝy układać na zakładkę min. 60 mm. Tylko takie ułoŝenie gwarantuje poprawne przenoszenie napręŝeń przez warstwę bazową. 5. Na naroŝnikach wewnętrznych siatkę naleŝy zakładać na kaŝdą ze ścian na szerokość 200 mm. 6. NaroŜniki zewnętrzne naleŝy zabezpieczyć w jeden z poniŝszych sposobów: a. Siatkę zatapiać z zakładem po 200 mm na kaŝdą ze ścian b. Przed zatapianiem siatki przykleić naroŝniki z siatką wzmacniającą lub naroŝniki z siatki. Po wyschnięciu spoiwa zatopić pojedynczą warstwę siatki Tak wykonaną warstwę bazową naleŝy chronić przed zamoczeniem i pozostawić do wyschnięcia na czas ok. 24 godzin (20 o C, 55% wilgotności względnej powietrza). C. Tam gdzie elewacja naraŝona jest na uderzenia, np. na balkonach i w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych przed wykonaniem standardowej warstwy bazowej zaleca się zatopić kolejną warstwę siatki. Zatopić siatkę 145 wg instrukcji w punkcie VIII.B W przypadku, gdy siatka układana jest w pasach poziomych najlepszym rozwiązaniem jest układanie siatki w pasach pionowych i odwrotnie. IX. NAKŁADANIE POWŁOKI WYKOŃCZENIOWEJ A. Układanie tynków 1. Przed przystąpieniem do nakładania tynku warstwa bazowa powinna być sucha, równa i dobrze związana. Czas schnięcia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20 o C, 55% wilgotności względnej powietrza) i moŝe być dłuŝszy przy nie sprzyjających warunkach atmosferycznych. NaleŜy sprawdzić czy siatka została dokładnie zatopiona, nierówności zeszlifować pacą z papierem ściernym. Wyschniętą warstwę bazową naleŝy zagruntować preparatem wg instrukcji. Po wyschnięciu gruntu podłoŝe jest gotowe do aplikacji tynku. UWAGA: Nie naleŝy gruntować wilgotnej, niezwiązanej warstwy bazowej. 2. Przygotowanie tynku do uŝycia a. Zaprawę tynkarską rozrobić wg instrukcji podanej na opakowaniu lub w karcie technicznej 3. Uwagi ogólne a. Wszystkie wyprawy elewacyjne muszą być nanoszone metodą ciągłą aŝ do naturalnych przerw takich jak naroŝa budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. NaleŜy zapewnić odpowiednią ilość pracowników i rusztowań. Rusztowania powinny być odsunięte od elewacji na odległość min 0,45 m. b. Unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach 4. Masę tynkarską nakładać przy uŝyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubość największych ziaren kruszywa. UWAGA: Wyprawy nie naleŝy nakładać wewnątrz dylatacji. 5. Fakturę kształtować na świeŝo nałoŝonym materiale poprzez zatarcie pacą plastikową. Aby uzyskać jednolity wzór zacieranie powinno być wykonane przy uŝyciu tych samych ruchów ręki i tych samych narzędzi na całej powierzchni ściany. W chłodne dni między nakładaniem tynku a zacieraniem moŝe być wymagana chwila przerwy. 14

15 6. Fakturę masy moŝna kształtować dowolnie, lecz grubość tynku nie powinna przekraczać 2 mm. 7. NałoŜoną powłokę naleŝy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia, pomalowania oraz zakończenia montaŝu uszczelnień i obróbek blacharskich. Czas osiągnięcia pełnych parametrów tynków wynosi 28 dni. 8. Elewacje naleŝy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia, oraz zakończenia montaŝu uszczelnień i obróbek blacharskich. X. INSTALACJA USZCZELNIEŃ 1. Uszczelnieniu podlegają wszystkie dylatacje, złącza kompensacyjne i miejsca styku systemu z innymi elementami budynku np. obróbkami blacharskimi (patrz detale). 2. Uszczelnienia naleŝy wykonać przy uŝyciu produktów wymienionych w informacji technicznej. Dylatacje i uszczelnienia., postępując zgodnie z zaleceniami producenta. XI. NAPRAWY A. Wszystkie uszkodzenia systemu wymagają natychmiastowej naprawy. 1. W przypadku, gdy przyczyną uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnię systemu na skutek nieszczelności uszczelnień naleŝy: a. wymienić uszczelnienie b. przy uŝyciu ostrych narzędzi usunąć odspojone fragmenty powłok systemu c. dokonać naprawy, tak aby zapewnić ciągłość wszystkich warstw systemu 2. W przypadku, gdy uszkodzenie ma charakter mechaniczny, postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręcznym poradniku instalacji. B. Do napraw uŝywać tych samych materiałów, które zastosowano przy instalacji systemu. XII. MYCIE I KONSERWACJA A. Konserwację elewacji wykończonej w technologii prowadzić zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce Konserwacja i Odnawianie. 6. sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 6.1Sposoby ocieplenia ścian na naroŝnikach naroŝniki budynku naleŝy okleić dokładnie płytami styropianowymi zwracając uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwe i ich przyklejenie przy krawędziach naroŝników./ zgodnie z załączonym rysunkiem/. Do zabezpieczenia naroŝników wypukłych naleŝy stosować kątowniki z preferowanej blachy aluminiowej. Kątowniki naleŝy przyklejać masą klejąca do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem jej co najmniej 15cm na ściankę przyległą z kaŝdej strony naroŝnika. Docieplenia cokołów wykonać ze styropianu ekstrudowanego. 4.2 Cokół budynku Na cokole wyprawa elewacyjna- tynk mozaikowy na bazie Ŝywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego. 4.3 Docieplenie ościeŝy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia ościeŝy okiennych i drzwiowych naleŝy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niŝ 2cm. Na powierzchni ościeŝy górnych i pionowych naleŝy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o szerokości umoŝliwiającej wywinięcie ich na ocieplone ościeŝ. Następnie z całej powierzchni ościeŝy górnych i pionowych naleŝy przykleić pasy tkaniny zbrojącej o szerokości umoŝliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeŝa. Następnie z całej powierzchni ościeŝy górnych i pionowych naleŝy przykleić płyty styropianowe, które 15

16 powinny być tak przycięte aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających ościeŝa. JeŜeli ościeŝnice są mało widoczne spoza węgarków naleŝy przy ościeŝnicy ściąć ukośne płyty styropianowe. Z kolei naleŝy wywinąć i nakleić na styropianowe płyty odcinek tkaniny przyklejony na ościeŝu do ściany budynku. Na styku ocieplenia z ościeŝnicą naleŝy nałoŝyć kit elastyczny lub sylikonowy. Ocieplenie ościeŝy pionowych dolnych najczęściej nie jest moŝliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu. Dolne ościeŝa pozostawia się w takim przypadku nieocieplone, ale lukę pomiędzy płytą styropianową a ścianą uzupełnić pianą poliuretanową oraz naleŝy przykleić na nim tkaninę zbrojącą i wykonać podokienniki, które powinny wystawać poza lico ocieplanej tkaninę zbrojącą i wykonać podokienniki, które powinny wystawać poza lico ocieplanej ściany nie mniej niŝ 40cm. Na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeŝa pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinny być pocięte, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna być połoŝona na blachę. Styki podokienników z ościeŝnicą naleŝy uszczelnić kitem elastycznym, np. silikonowym przez nałoŝenie go na ościeŝnicy i dociśnięcie podokiennikiem w czasie jego przybijania. ZALECENIA WYKONAWCZE. 1. Zgodnie ze Świadectwem ITB pas masy klejącej po obrzeŝach powinien wynosić 3-4cm a na pozostałej powierzchni placków o średnicy 8cm. 2. Wszystkie szczeliny większe niŝ 2mm uszczelnić paskami styropianu lub pianką poliuretanową. 3. Klejenie płyt wykonać wyłącznie podczas suchej pogody przy temperaturze nie niŝszej niŝ 5 C. 4. Stosować siatki z włókna szklanego odpowiednio impregnowanego o oczkach 4 x 4 lub 3 x 4mm, oczka powinny być zgrzewane lub splatane. 5. Nie dopuszcza się stosowania krajowej siatki polipropylenowej ze względu na jej wydłuŝenia i brak sztywności. ODBIÓR ROBÓT. Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu czy poszczególne etapy robót zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Świadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu. Odbiorem technicznym częściowym naleŝy objąć następujące elementy: Przygotowanie ścian ich powierzchni /podłoŝa/ pod układ ociepleniowy Przymocowanie do podłoŝa płyt styropianowych Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie /podkładu pod fakturę elewacyjną/ Wykonanie wyprawy tynkarskiej Wykonanie obróbek blacharskich Poszczególne fazy robót zanikowych powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót oraz wpisane do dziennika budowy. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy polegający na sprawdzeniu zgodności wykonanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z wymogami Świadectwa ITB. Przy odbiorze końcowym ocenia się następujące elementy ocieplenia : -równość powierzchni, według wymagań normowych jak dla III kategorii tynków zewnętrznych -jednolitość faktury -prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacją 16

17 17 -prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. Wykonane ocieplenie powinno być jednolite bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. Stwierdzone usterki wykonawca jest zobowiązany je usunąć. 5.0 Wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana rynien rur spustowych Wykonując obróbki blacharskie naleŝy je dostosować do grubości ocieplanych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki naleŝy mocować do kołków drewnianych w dokładnie dopasowanych wcięciach w styropianie. Obróbki wykonać z blach ocynkowanych gr. 0,55 mm. Wymiana i przebudowa rynien o średnicy 18 cm i rur spustowych o średnicy 15 cm z blach ocynkowanych gr. 0,55 mm. Wymienić parapety blaszane okienne na parapety okienne z blachy powlekanej gr 0,6 mm w kolorze białym z zastosowaniem systemowych profili bocznych parapetów. 6.0 Ocieplenie stropów nad piwnicami nieogrzewanymi - wełną mineralną gr. 5 cm o przewodności cieplnej 0,041 W/mK Ocieplenie wykonuje się od strony pomieszczeń piwnicznych przez przyklejenie lub podwieszenie płyt izolacyjnych z wełny mineralnej lamelowej o włóknach prostopadłych. Podwieszenie płyt moŝe być wykonane za pomocą haków i siatki stalowej. Warstwę izolacyjną moŝna pozostawić nieosłoniętą lub moŝna ją osłonić folią aluminiową, tynkiem.. Wełnę mineralną lamelową kleimy na całej powierzchni. Z uwagi na miejsce zastosowania powinna być ona w obydwu przypadkach przymocowana za pomocą kołków z trzpieniem metalowym. Następnie naleŝy wykonać warstwę zbrojoną wykonaną z kleju oraz siatki. W pomieszczeniach piwnicznych prace moŝna skończyć na wykonaniu powłoki malarskiej na uprzednio wykonanej warstwie zbrojącej, dostosowując się do istniejącej kolorystyki pomieszczenia bez konieczności stosowanie wyprawy cienkowarstwowej. 6.1 Proponowany system docieplenia -System Terratherm Isover G, Ecorock -Gl. System Terratherm Isover G - przeznaczony jest do docieplania płyt poziomych pomiędzy piwnicami, pomieszczeniami gospodarczymi - nieogrzewanymi, a pomieszczeniami mieszkalnymi - ogrzewanymi. System ten składa się z: kleju do przyklejania i szpachlowania wełny mineralnej terrattherm isover g, płyt z wełny mineralnej, tkaniny zbrojącej.

18 18 System stosujemy analogicznie do metody lekkiej mokrej. 6.2 System równowaŝny metoda natryskowa System Termogran System TERMOGRAN składa się z zaprawy termoizolacyjnej TERMOGRAN oraz podkładu gruntującego KEMAGRUNT 1H. System charakteryzuje się deklarowanym współczynnikiem przewodzenia ciepła równym 0,040 [W/mK] oraz jest klasyfikowany w klasie reakcji na ogień jako wyrób niepalny - A1 TERMOGRAN posiada aprobatę techniczną AT /2006 oraz atest higieniczny: HK/B/0608/01/2006 i HK/B/0559/01/2006 dla KEMAGRUNT 1H. ODBIÓR ROBÓT. Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu czy poszczególne etapy robót zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Świadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu. Odbiorem technicznym częściowym naleŝy objąć następujące elementy: Przygotowanie stropów od spodu ich powierzchni /podłoŝa/ pod układ ociepleniowy Przymocowanie do podłoŝa płyt Wykonanie warstwy ochronnej na wełnie /podkładu pod fakturę elewacyjną/ Wykonanie faktury wierzchniej z mas tynkarskich Odbierać roboty powinien inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy polegający na sprawdzeniu zgodności wykonanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z wymogami Świadectwa 7.0 Wymiana stolarki okiennej drewnianej 7.1 Okna

19 Projektuje się okna dwuszybowe zespolone szklone szkłem niskoemisyjnym o U<1,1 W/m2K, U dla całego okna<1,7 W/m2K, a<0,3 Profil z PCV biały, najmniej pięciokomorowy, twardy na bazie stabilizatorów wapniowo - cynkowych o grubości zewnętrznej ścianek min 3 mm z wkładką usztywniającą stalową ocynkowaną. Okucia obwiedniowe rozwierno - uchylne z rozszczelnieniem. Parapety wewnętrzne systemowe np. MDF dopasowane do stolarki okiennej. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze białym zakończone profilem PCV. 8.0 Remont balkonów NaleŜy wykonać następujący zakres robót: skucie starych posadzek, demontaŝ starych obróbek blacharskich, renowacja płyt balkonowych w systemie WEBER lub równowaŝnym, montaŝ kapinosów systemowych z PVC na krawędziach płyt balkonowych, wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy SBS PYE PV -200 S4, pokrycie górnych płyt balkonowych nad ostatnią kondygnacją, naprawa częściowa dachu papą SBS PYE PV 250 S5, wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm w tym obróbka podprogowa drzwi balkonowych, wylanie posadzek betonowych gr.4cm beton C16/20, naprawa oraz częściowa wymiana,uzupełnienie balustrad balkonowych prostych z wycięciem dolnego profilu, wbudowanie prętów kwadratowych z zamocowaniem balustrady do elementów konstrukcyjnych loggi, podniesienie balustarady do 1,10 m od poziomu posadzki, częściowa naprawa wypełnienia z paneli blaszanych i malowanie olejne balustrad,wykonanie wyprawy elewacyjnej na płytach balkonowych tynk silikatowo silikonowy (baranek 1,5 mm). 8.0 Remont wiatrołapów NaleŜy wykonać następujący zakres prac Wymiana obróbek blacharskie.obróbki wykonać z blach ocynkowanych gr. 0,55 mm. Wymiana i przebudowa rynien o średnicy 12 cm i rur spustowych o średnicy 10 cm z blach ocynkowanych gr. 0,55 mm. Pokrycie dachu papa termozgrzewalną. Wymienić parapety blaszane okienne na parapety okienne z blachy powlekanej gr 0,6 mm w kolorze białym z zastosowaniem systemowych profili bocznych parapetów. Wykonać wyprawy elewacyjna tynk silikatowo silikonowy (baranek 1,5 mm) na zewnątrz i wewnątrz wiatrołapu. Naprawa schodów zewnętrznych do budynku lastryko płukane. 9.0 Remont opaski wokół budynku Przewiduje się rozebranie starej opaski i wykonanie nowej w zakresie: Ustawienie obrzeŝy betonowych na podsypce piaskowej, Wykonanie koryta pod nawierzchnię -wykonane w podłoŝu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŝnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niŝ 0,97 według normalnej metody Proctora. Wykonanie podsypki z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B z dodatkiem cementu. Grubość po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 5 cm. Podsypka powinna być zwilŝona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Konstrukcja nawierzchni -płytka chodnikowa 50x50x 7 cm -podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 5 cm -warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 10 cm 19

20 20 ObrzeŜe betonowe 6x20x100 cm - podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 5 cm 10.0 Uwagi końcowe. Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z projektem technicznym, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami współczesnej wiedzy technicznej Zestawienie literatury i norm P. Pawłowski Budownictwo ogólne Poradnik Kierownika Budowy Instrukcja,,ZłoŜone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. z 2009 roku Instrukcja remontów i ociepleń dachów Zasady docieplania budynków J.Arendarski,,SOSGM Inwestprojekt w Łodzi Opracował:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BIAŁA PISKA UL. KOŚCIUSZKI 23

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BIAŁA PISKA UL. KOŚCIUSZKI 23 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BIAŁA PISKA UL. KOŚCIUSZKI 23 Inwestor: WSPÓLNOTA

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

OUTSULATION SLK SILIKATOWY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW DS 07.3.01 Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU INSTRUKCJA INSTALACJI

OUTSULATION SLK SILIKATOWY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW DS 07.3.01 Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU INSTRUKCJA INSTALACJI OUTSULATION SLK SILIKATOWY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW DS 07.3.01 Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU INSTRUKCJA INSTALACJI I. WSTĘP A. Poniższa instrukcja opisuje etapy montażu systemu ocieplania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

DRYSULATION MINERALNY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW DS 02.3.01 Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU INSTRUKCJA INSTALACJI

DRYSULATION MINERALNY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW DS 02.3.01 Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU INSTRUKCJA INSTALACJI MINERALNY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW DS 02.3.01 Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU INSTRUKCJA INSTALACJI I. WSTĘP A. Poniższa instrukcja opisuje etapy montażu systemu ocieplania ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20.

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SMĘTKA 18A W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SMĘTKA 18A W GIśYCKU USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 1 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SMĘTKA 18A W GIśYCKU Inwestor: Lokalizacja: Projektanci:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. ZAKRES ROBÓT. Zakres robót obejmuje przebudowę Instalacji Elektrycznej w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach. 1.1. Kolejność wykonywania robót. zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. WODOCIĄGOWEJ 10 - WODOCIĄGOWEJ 12 W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. WODOCIĄGOWEJ 10 - WODOCIĄGOWEJ 12 W GIśYCKU USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 1 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. WODOCIĄGOWEJ 10 - WODOCIĄGOWEJ 12 W GIśYCKU Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. JAGIEŁŁY 7A W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. JAGIEŁŁY 7A W GIśYCKU USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 1 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. JAGIEŁŁY 7A W GIśYCKU Inwestor: Lokalizacja: Projektanci:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY. W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY. W GIśYCKU USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 1 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 13 A W GIśYCKU Inwestor: Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Inwestycja: Termomodernizacja Budynku Mieszkalnego Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 Adres

Bardziej szczegółowo

Tarnów, czerwiec 2015r.

Tarnów, czerwiec 2015r. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA przy realizacji instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szujskiego 31A w Tarnowie INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaskółka ul. Hodowlana

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY PROJEKT WEJŚCIA DO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z ZAPROJEKTOWANIEM KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. CHOPINA 2A W MRĄGOWIE adres: Mrągowo ul.chopina

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

OUTSULATION AKRYLOWY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW DS 01.3.01 Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU INSTRUKCJA INSTALACJI

OUTSULATION AKRYLOWY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW DS 01.3.01 Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU INSTRUKCJA INSTALACJI AKRYLOWY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW DS 01.3.01 Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU INSTRUKCJA INSTALACJI I. WSTĘP A. Poniższa instrukcja opisuje etapy montażu systemu ocieplania ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla inwestycji p.n.

BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla inwestycji p.n. BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla inwestycji p.n. Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 SUM w Katowicach na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OUTSULATION M AKRYLOWY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW DS Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU INSTRUKCJA INSTALACJI

OUTSULATION M AKRYLOWY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW DS Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU INSTRUKCJA INSTALACJI AKRYLOWY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW DS 06.3.01 Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU INSTRUKCJA INSTALACJI I. WSTĘP A. Poniższa instrukcja opisuje etapy montażu systemu ocieplania ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno.

PROJEKT BUDOWLANY. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno. PROJEKT BUDOWLANY Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno. 1. Nazwa zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej 2. Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno, działka

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY BUDYNKU POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYSTOSOWANIEM NA POTRZEBY SOCJALNE ZESPOŁÓW WYJAZDOWYCH POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA DZ. NR 78/1, OBR.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

6. IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

6. IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 6. IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH bardzo dobra izolacja cieplna produkt wzmocniony welonem szklanym wysoka paroprzepuszczalność dobra izolacja akustyczna produkt skompresowany odporny na grzyby, pleśń Doskonała

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO W GIŻYCKU PRZY UL. KOPERNIKA 11 Inwestor: SPÓŁDZIENIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa przepust na cieku bez nazwy w m. Płocochowo w km 53+711,27

Przebudowa przepust na cieku bez nazwy w m. Płocochowo w km 53+711,27 Projektant: C G M PROJEKT Sp. z o.o., ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa Inwestor: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Zadanie inwestycyjne: ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388 7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu: Sieć wodociągowa Zakres robót: Adres obiektu: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Górnej w Wąchocku. Nr działek wg zestawienia. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja architektoniczna Ocieplenia i kolorystyki budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy Działka nr 106/2, Rządza gm Stanisławów

Dokumentacja architektoniczna Ocieplenia i kolorystyki budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy Działka nr 106/2, Rządza gm Stanisławów Dokumentacja architektoniczna Ocieplenia i kolorystyki budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy Działka nr 106/2, Rządza gm Stanisławów Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Rządzy 05-304 Stanisławów

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2 -

SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2 - SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2-2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...- 3-3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zabudowa loggii zlokalizowanych nad wejściem do budynku przy ul. Dunikowskiego 11 w Gliwicach (zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń) Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Termomodernizacja oraz zmiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

INFORMACJA. Termomodernizacja oraz zmiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budowa: Termomodernizacja oraz zmiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Biłgoraj marzec 2013 r Stadium: Informacja BIOZ Nazwa Inwestycji: Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Miejscowość: Wola Mała ; Gmina Biłgoraj Inwestor: Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BIUROWEGO

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BIUROWEGO 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 602286303 PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BIUROWEGO Inwestor: ZAKŁAD TRANSPORTU I SPEDYCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania : Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne 2.Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA architekt Ewa Bielesza-Karolak 80 288 Gdańsk ul. Br. Czecha 7/3 tel. fax. 348 59 66 kom. 501 54 77 95 e-mail bielesza@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Remont dachu (w tym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2. dz. nr 59/10. Urząd Gminy Plac Zwycięstwa Bartoszyce

PROJEKT BUDOWLANY RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2. dz. nr 59/10. Urząd Gminy Plac Zwycięstwa Bartoszyce egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY BARTOSZYCE ADRES: 11-200 RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2 dz. nr 59/10 INWESTOR: Urząd Gminy Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce Autor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 51 149 Wrocław, ul. Koszarowa 70 telefon/fax 71 325-06-71, Bank Pocztowy 61 1320 1999 2292 8892 2000 0002 NIP 896-000-36-97, Regon 930641779 www.smkarlowice.pl, e-mail : smkarlowice@o2.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV : - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych -45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne -45312311-0

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). OŚWIADCZAM, Ŝe projekt rozbiórki dwóch budynków przy ul. Burakowskiej 9 w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Dane ogólne Obiekt: Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Adres: 24-100 Puławy, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 1. WSTĘP REMONT CZĄSTKOWY - CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat 1 Brzeg maj 2007 r. METRYKA PROJEKTU TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat LOKALIZACJA : Brzeg ul. Gaj 3 INWESTOR : Gmina Miasto Brzeg

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 Olsztyn ul. Głowackiego 28 tel (0-89) 524-95-00 fax (0-89) 524-95-55 adres internetowy: www.bpbw.olsztyn.pl (e-mail) info@bpbw.olsztyn.pl zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA : Usunięcie usterek na elewacji budynku położonego na terenie nieruchomości IPN-KŚZpNP przy ul Kłobuckiej 21 w Warszawie - sposób naprawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL)

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL) PROJEKTSERWIS 01-684 WARSZAWA, UL KLAUDYNY 32/261 PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY NAPRAWCZE W BUDYNKU PRZY UL. STRYJEŃSKICH 1 W WARSZAWIE- ELEWACJA 1-2 ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo