1. Czynniki degradacyjne i ich kryteria kwantytatywne w stosunku do drewna, 2. Środki biobójcze, 3. Metody aplikacji środków, 4.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Czynniki degradacyjne i ich kryteria kwantytatywne w stosunku do drewna, 2. Środki biobójcze, 3. Metody aplikacji środków, 4."

Transkrypt

1 1. Czynniki degradacyjne i ich kryteria kwantytatywne w stosunku do drewna, 2. Środki biobójcze, 3. Metody aplikacji środków, 4. Kontrola jakości zabezpieczenia

2 Abiotyczne czynniki degradacji drewna Klasyfikacja etiologiczna (J. Ważny 2004)[7] * Typ środowiska: ** Zagrożenie degradacyjne: 1. pod dachem - nie występuje 2. na otwartej przestrzeni bez kontaktu z gruntem + słabe występowanie 3. na otwartej przestrzeni w kontakcie z gruntem ++ średnie występowanie 4. w wodzie lub w mokrym gruncie +++ silne występowanie Typ środowiska* Czynniki i zagrożenie degradacyjne** Czynniki chemiczne 1.1. Kwasy Zasady Tlen i ozon Sole Aerozole Dwutlenek siarki Inne gazy, zanieczyszczenia powietrza Czynniki fizykochemiczne 2.1. Radiacja słoneczna Radiacja nuklearna Radiacja termiczna Ogień Czynniki fizykomechaniczne 3.1. Niskie temperatury Działanie wody (deszcz, śnieg, grad) Zmienna wilgotność Pyły (piasek, kurz, zanieczyszczenia) Obciążenia statyczne Obciążenia okresowe Obciążenia dynamiczne Ścieranie

3 Biotyczne czynniki degradacji drewna Klasyfikacja etiologiczna (J.Ważny 2004) [8] Typ środowiska* Rodzaj czynnika i zagrożenie degradacyjne** Bakterie (Schizomycetes) 1.1. Bakterie właściwe (Eubacteriales) Promieniowce (Actinomycetes) Glony 2.1. Sinice (Cyanophyta) Zielenice (Chlorophyta) Brunatnice (Chrysophyta) Grzyby (Mycota) 3.1. Śluzowce (Myxomycotina) Sprzeżniaki (Zygomycotina) Workowce (Ascomycotina) Podstawczaki (Basidiomycotina) Grzyby niedoskonałe (Deuteromycotina) Porosty (Lichenes) Mchy (Musci) Paprocie (Filicinae) Rośliny nasienne (Spermatophyta) Owady (Insecta) 8.1. Chrząszcze (Coleoptera) Motyle (Lepidoptera) Błonkówki (Hymenoptera) Termity (Isoptera) Inne organizmy zwierzęce 9.1. Małże (Mollusca) Skorupiaki (Crustacea) Nicienie (Nematoda) Roztocza (Acaroidea)

4 W drewnie najczęściej występują grzyby domowe z podgromady podstawczaków (Basidiomycotina): grupa I i II - grzyb domowy właściwy (Serpula lacrymans Merulius lacrymans) - grzyb piwniczny (Coniophora puteana Coniophora cerebella) - grzyb domowy biały (Poria vaporaria) - grzyb kopalniany (Paxillus panoides Paxillus acheruntius) grupa III - wroślak rzędowy (Trametes serialis Poria callosa) - grzyb podkładowy (Lentinus lepideus Lentinus squamosus) - grzyb słupowy (Gloeophyllum sepiarium Lenzites sepiaria) - gmatwek dębowy (Dedalea quercina) - hubczak różnobarwny (Coriolus versicolor) grupa IV - grzyb składowy (Phlebia gigantea Peniophora gigantea) -powłocznik gładki (Corticium laeve Corticium evolvens) Grzyby domowe i grzyby pleśniowe często są przyczyną powodującą wystąpienie syndromu chorego budynku (SBS). W Polsce w budownictwie komunalnym syndrom ten występuje bardzo często.

5 Grzyby-pleśnie najczęściej wykrywane w przegrodach budowlanych Rodzaj, gatunek Negatywne działanie na człowieka Rodzaj: Chryzosporium grzybice powierzchniowe Rodzaj: Acremonium sp grzybica paznokci, zakażenie rogówki Rodzaj: Trichoderma sp. toksynotwórcze Rodzaj: Penicillium gatunki najbardziej rozpowszechnione P.notatum toksynotwórcze, wytwarza penicilinę powodując alergie P. chrysogenum toksynotwórcze P. cyclopium toksynotwórcze, wytwarza aflatoksyny P. expansum toksynotwórcze, wytwarza aflatoksyny i antybiotyki P. viridicatum toksynotwórcze, wytwarza ochratoksynę A Rodzaj: Aspergillus gatunki najbardziej rozpowszechnione A. glaucus toksynotwórcze, czynnik etiologiczny grzybic aspergillozy narządowe ucha i rogówki A. flavus toksynotwórcze, wytwarza aflatoksyny, antybiotyki, kwasy; czynnik etiologiczny grzybic aspergillozy dróg oddechowych A. fumigatus toksynotwórcze, wytwarza antybiotyki, patogen dla ludzi i zwierząt, może wywołać gruźlicę płuc A. niger toksynotwórcze, wytwarza ochratoksynę A, czynnik etiologiczny grzybic aspergillozy dróg oddechowych, oka, ucha, wywołuje alergię A. terreus toksynotwórcze, wytwarza patulinę, cytryninę, kwas itakonowy, czynnik etiologiczny grzybic aspergillozy dróg oddechowych

6 Nowoczesne fungicydy - Pochodne triazoli, przeciw rozkładowi brunatnemu białemu, -Czwartorzędowe sole amoniowe (QAC), przeciw rozkładowi brunatnemu, przebarwieniom i grzybom- -pleśniom, -Karbaminiany(IPBC), przeciw grzybom pleśniom, siniźnie, - Pochodne izotiazoli, przeciw grzybom-pleśniom

7 Właściwości współczesnych biocydów -Wysokie dawki śmiertelne, - Zdolność do biodegradacji w glebie, - Dla niektórych, niska rozpuszczalność w wodzie i niska lotność, -W wielu przypadkach, zdolność do bezpopiołowego spalania zabezpieczonego drewna, -Wysoka aktywność biologiczna, co umożliwia minimalizację dozowania, -Stabilność w szerokim zakresie temperatur i ph środowiska

8 Propozycje surowcowe dla produkcji impregnatów KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI ŚRODKÓW BIOCHRONNYCH DLA DREWNA BUDOWLANEGO ŚRODKI SOLNE (sypkie lub pasty) ŚRODKI WODOROZCIEŃCZALNE ŚRODKI ROZPUSZCZALNIKOWE Rodzaje środków Fungicydy (fungicides) -ochrona drewna przed grzybami rozkładającymi (podstawczakami) Mildewcides (brak polskiej nazwy typu pleśniocydy) -ochrona drewna przed sinizną i grzybami pleśniowymi (workowce i grzyby niedoskonałe) Insektycydy (Insecticides) ochrona drewna przed rozkładem wywołanym przez owady techniczne szkodniki drewna Składnik aktywny (biocyd) lub zespół składników (biocydów) sole miedzi, cynku kwas borowy lub jego sole kwas salicylowy kwas benzoesowy lub jego sole sole amoniowe (QAC) kwas borowy lub jego sole pochodne triazoli (tebuconazol, propiconazol i in. )jako roztwory w eterach glikoli lub dyspersje wodne pochodne izotiazolinonów (postać j.w.) sole amoniowe (QAC lub Cu-QAC) sole amoniowe (QAC) karbaminiany np.ipbc (butylokarbaminian 3-jodo- 2-propynylu) (roztwory w eterach glikoli) pochodne izotiazolinonów ortofenyofenol lub jego sole pyretroidy (permetryna, deltametryna i in.) jako roztwory w eterach glikoli pochodne triazoli (tebuconazol, propiconazol i in.) pochodne izotiazolinonów dichlofluanid tolilofluanid pyretroidy (permetryna, deltametryna i in) jako roztwory w eterach glikoli endosulfan fenoxycarb flufenoxuron imidakloprid

9 Klasy zagrożenia drewna oraz warunki pracy drewna budowlanego dotyczące ochrony przed grzybami domowymi Klasy zagrożeni a G.D1 G.D.2 A G.D2 B G.D3 A G.D.3 B G.D4 G.D5 Ogólne sytuacje użytkowania ponad ziemią, przykryte (sucho) ponad ziemią, przykryte (niebezpieczeństwo zawilgoceni a) ponad ziemią, przykryte (niebezpieczeństwo zawilgocenia) ponad ziemią, nie przykryte ponad ziemią, nie przykryte w kontakcie z ziemią lub słodką wodą w słonej wodzie Określenie narażenia na zawilgocenie w użytkowaniu Warunki odsychani a wilgoci żadne - sporadyczne sporadyczne częste częste dobre utrudnion e dobre utrudnion e stałe - Przykłady warunków i zastosowania wilgotność względna powietrza poniżej 75%; brak możliwości kondensacji wilgoci - elementy ścian wewnętrznych pomieszczeń suchych budynku wilgotność względna powietrza ponad 75%, możliwość okresowego zawilgocenia, łatwe wysychanie - elementy ścian wewnętrznych pomieszczeń mokrych, elementy więźby dachowej z dobrą wentylacją poddasza, - elementy wiat (belki, krokwie na wolnym powietrzu pod zadaszeniem) podsiąkanie wilgoci, długotrwałe zawilgocenie, brak wysychania lub wysychanie utrudnione, - elementy podwalin, belki stropów pod pomieszczeniami mokrymi, krokwie koszowe itp. bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych, łatwe wysychanie - elementy okładzin, elementy balkonów i loggii Bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych, możliwość okresowego zawilgocenia z możliwością kondensacji, - elementy balkonów i loggii, słupy zewnętrzne konstrukcji, np. w kształcie V, itp. słupki balkonów wkopane w ziemię, pale drewniane, słupki pomostów przystani śródlądowych, itp. stałe - słupy pomostów nadmorskich

10 Klasy zagrożenia oraz warunki pracy drewna budowlanego dotyczące ochrony przed grzybami-pleśniami Klasy zagrożenia GP. 1 GP. 2 GP. 3 Ogólne sytuacje użytkowania możliwość zawilgocenia Wewnątrz budynków - żadna wewnątrz budynków - sporadyczna a) - wewnątrz budynków - sporadyczna b) na zewnątrz budynków - częsta GP grzyby-pleśnie Prawdopodobieństwo rozwoju grzybów pleśniowych bardzo małe małe duże duże Opis przykładowych warunków użytkowania elementów i przykłady zastosowania brak możliwości zawilgocenia elementów, przeciętna wilgotność względna powietrza poniżej 60%, bardzo dobra wentylacja elementów; - elementy ścian wewnętrznych w pomieszczeniach suchych, elementy stropowe pomiędzy pomieszczeniami suchymi możliwość zawilgocenia mała, okresowa: szybkie odsychanie, dobra wentylacja elementów elementy konstrukcji ścian zewnętrznych, elementy stropów pod pomieszczeniami suchymi możliwość dużego zawilgocenia, wilgotność względna powietrza wewnątrz budynków ponad 75%; wentylacja konstrukcji słaba, utrudniona; - elementy więźby dachowej (krokwie w stropodachach), elementy stropów pod pomieszczeniami mokrymi, elementy ścian pomieszczeń mokrych zawilgocenie częste, okresowe; - elementy okładzin zewnętrznych 1-3 klasy zagrożenia

11 Klasy zagrożenia oraz warunki pracy drewna budowlanego dotyczące ochrony przed owadami. Klasy zagrożenia Ogólne sytuacje użytkowania O.1 wewnątrz budynków O.2 wewnątrz i na zewnątrz budynków Prawdopodobieństwo zaatakowania i rozwoju owadów małe duże O owady, techniczne szkodniki drewna 1-2 klasy zagrożenia T temperatura powietrza, W m wilgotność masowa drewna Opis przykładowych warunków użytkowania i elementów, przykłady zastosowania - T < 10 o C, W m < 10% - chłodnie, elementy niedostępne dla owadów (otynkowane, z okładzinami, np., z płyt gipsowych, pokryte lakierami, itp.) - T > 10 o C, W m > 10%, - elementy odkryte, łatwy dostęp owadów, elementy nie chronione innym materiałem

12 [Dobór metody impregnacji drewna budowlanego ] Wymagana klasa bioodporności drewna budowlanego GP2-3, O2 GD2A, GD3A GD2B, GD3B GD4, GD5 Proponowana do zastosowania technologia ochrony drewna budowlanego wszystkie metody impregnacji powierzchniowej; zalecane: dwutrzykrotne smarowanie (natrysk) lub kąpiel zimna krótkotrwała trzykrotne smarowanie (natrysk) lub kąpiel zimna lub gorąca kąpiel gorąco-zimna; metody ciśnieniowo-próżniowe metody ciśnieniowo-próżniowe

13 Metody zabezpieczania drewna litego - smarowanie, opryskiwanie, - kąpiele krótkotrwałe, - kąpiele długotrwałe, - nasycanie próżniowe, - nasycanie ciśnieniowo-próżniowe Boultona, cykliczne, Royal, OPM, APM, - nasycanie pełnokomórkowe Bethella, Lowry ego, - nasycanie oszczędnościowe Rupinga, - sucha impregnacja, - pastowanie, bandażowanie, opalanie, - nasycanie osmotyczne, - nasycanie zastrzykami, metodą Cobra, Boucherie, - nasycanie poprzez nawiercone otwory, - wprowadzanie gorącego powietrza, - gazowanie, - stosowanie fal elektromagnetycznych, promieniowania γ, - hydrofobizacja drewna

14 Stopnie degradacji drewna litego, konstrukcyjnego AX1 - do 1cm (do 10% przekroju) AX2 - > 1-3 cm ( > 10 25% przekroju) AX3 - > 3 cm (> 25% przekroju) AX2 i AX3 wymaga obliczeń co do nośności i użytkowalności konstrukcji lub elementu

15 1.W Polsce istnieje szeroka gama środków ochronnych, z których większość to środki biochronne (90%).Środki typowo biobójcze stanowią mały procent produkcji i dystrybucji. 35% to środki krajowe. Istnieje poważny problem z wprowadzeniem do obrotu środków krajowych ze względu na brak możliwości wykonania badań komplementarnych, mimo ograniczenia zakresu tych badań dla nowych krajów UE i mimo prolongaty do 2013 roku zgłaszania nowych produktów biocydowych. 2. W kraju proces dopuszczenia do stosowania i obrotu środków ochronnych jest dobrze kontrolowany poprzez wydawanie tzw. pozwoleń przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, natomiast proces kontroli aplikacji środków ochronnych jest prowadzony nieefektywnie. 3. Przemysłowa ochrona drewna obejmuje drewno stosowane w górnictwie, natomiast w budownictwie dotyczy systemów konstrukcyjnych i rzadko dużych jednostek tartacznych, co daje około 20% kubatury zabezpieczanego drewna. Taki stan rzeczy powoduje niską trwałość drewna i potrzebę wielu interwencji nadzoru budowlanego lub rzeczoznawców mykologiczno- -budowlanych. Z tego m. in. powodu w wielu obiektach w Polsce występuje również syndrom chorego budynku (SBS-Sick Building Syndrome).

16 aryś J.: Biologiczne i chemiczne skutki powodzi w obiektach budowlanych, Ochrona przed korozją, nr 1, 2006 utomski K.: Ochrona powierzchni drewna narażonego na działanie czynników atmosferycznych, Ochrona przed Korozją, nr 9S/A/2005 ożyński W.: Ochrona konstrukcji drewnianych przed korozją biologiczną w świetle prawa budowlanego, V Sympozjum PSMB,1997 Rypaček V.: Biologie holzzerstörender Pilze, VEB G.Fischer, Verl. Jena 1966 hompson W., Famus D., Jennings D.H.: Water flux fhrough mycelium of Serpula lacrymans. Trans. Br. Mycel. Soc. 84/4, 1985 ażny J., Karyś J. (red.): Ochrona budynków przed korozją biologiczną, Arkady, Warszawa 2001 Ważny J., Kurpik W.: Konserwacja drewna zabytkowego w Polsce. Historia i stan badań, Ochrona Zabytków, nr 1/2, 2004 Ważny J., Kurpik W.: Konserwacja drewna zabytkowego w Polsce, Nauka, nr 1/2005 akowska Z., Piotrowska M.: Procedury laboratoryjnej analizy mikologicznej w budynkach, Ochrona przed korozją, nr 9s/A/2003 Karyś J.: Korozja biologiczna w konstrukcjach dachowych budynków, Dachy nr 2/2006, s

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA PODSTAW BUDOWNICTWA i OCHRONY BUDOWLI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA TEMAT: SYSTEMY RENOWACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna więźba dachowa Bezpieczne drewno

Bezpieczna więźba dachowa Bezpieczne drewno FireSmart Bio P/Poż. Wielofunkcyjny impregnat do więźby dachowej i drewna zewnętrznego Unikalna formuła żelu chroniąca przed: wilgocią ogniem grzybami owadami pleśniami. Icopal S.A. Zduńska Wola Światowy

Bardziej szczegółowo

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1185/2010 BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

Poradnik malowania elewacji

Poradnik malowania elewacji Poradnik malowania elewacji ARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE F Praktyczne wskazówki Oferta produktów Wstęp Malowanie elewacji budynków to najpopularniejsze i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych

Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych Konserwacja Zabytków Andrzej Lipiński ul. Powstańców Wlkp. 57 Drużyna 62-05 Mosina tel.kom. 0504 164 07 e-mail: andrzej.lipinski@op.pl OPINIA KONSERWATORSKA Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą

Bardziej szczegółowo

Lidia Zapór, Joanna Kowalska. ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE w małych zakładach gastronomicznych

Lidia Zapór, Joanna Kowalska. ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE w małych zakładach gastronomicznych Lidia Zapór, Joanna Kowalska ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE w małych zakładach gastronomicznych Warszawa 2010 Opracowano i wydano w ramach I etapu programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeostwa

Bardziej szczegółowo

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE ŁADUNKOZNAWSTWO ŁADUNKOZNAWSTWO... 1 1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE... 2 1.1. WPROWADZENIE DO ŁADUNKOZNAWSTWA... 2 1.2. WŁAŚCIWOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ŁADUNKÓW... 2 1.2.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa

Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa materiały budowlane i technologie o najwyższej jakości, spełniające wysokie wymagania współczesnej produkcji rolnej www.grupapsb.com.pl Grupa Polskie Składy Budowlane

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH Zagadnienia ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych 13 Marian GŁUSZKO ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 ARTYKUŁ: DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości żywności zabezpieczeniem przed mikotoksynami

Standardy jakości żywności zabezpieczeniem przed mikotoksynami Mgr Maciej Sierakowski Doktorant Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego W Warszawie Standardy jakości żywności zabezpieczeniem przed mikotoksynami Wstęp Ze szkodliwym działaniem metabolitów grzybowych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE Zleceniodawca: Zespół autorski: dr inż. Stanisław Karczmarczyk Upr. Nr 224/69 mgr

Bardziej szczegółowo

GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń

GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

PROCES NISZCZENIA MURÓW CEGLANYCH W ZABYTKOWYCH BUDYNKACH I OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH 1

PROCES NISZCZENIA MURÓW CEGLANYCH W ZABYTKOWYCH BUDYNKACH I OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH 1 ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 10/2010 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach PROCES NISZCZENIA MURÓW CEGLANYCH W ZABYTKOWYCH BUDYNKACH I OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE PRACOWNIKÓW NA WYBRANE SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE W BIBLIOTEKACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO*

NARAŻENIE PRACOWNIKÓW NA WYBRANE SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE W BIBLIOTEKACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO* Medycyna Pracy 2008;59(2):159 170 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Agnieszka Wlazło 1 Rafał L. Górny 1 Renata Złotkowska 2 Anna Ławniczek 1 Beata Łudzeń-Izbińska

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE Redakcja naukowa Ewa Ratajczak Poznań 2010 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08 pt.: Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich Jacek Sawicki Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich Analiza opracowania: Dachy płaskie. Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną wytyczne

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Dobrek Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Współczesne posadzki przemysłowe

Współczesne posadzki przemysłowe Współczesne posadzki przemysłowe Dr inż. Wojciech Drozd, mgr inż. Marcin Kowalik, Politechnika Krakowska 34 1. Wprowadzenie Jednym z ważniejszych elementów budynku jest podłoga i jej warstwa wierzchnia,

Bardziej szczegółowo

Nordlam 1.0. Nordlam 2.0

Nordlam 1.0. Nordlam 2.0 NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ W PRODUKCJI DREWNA KLEJONEGO Pasja do drewna NAJLEPSZE REZULTATY Z ZASTOSO- WANIEM DREWNA KLEJONEGO Koncepcje architektoniczne w parze ze świadomością ekologiczną. Zalety konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Zagrożenia, warunki powstawania zagrożeń, rodzaje, typy i identyfikacja zagrożeń. 3. Stan prawny w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo