1. Czynniki degradacyjne i ich kryteria kwantytatywne w stosunku do drewna, 2. Środki biobójcze, 3. Metody aplikacji środków, 4.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Czynniki degradacyjne i ich kryteria kwantytatywne w stosunku do drewna, 2. Środki biobójcze, 3. Metody aplikacji środków, 4."

Transkrypt

1 1. Czynniki degradacyjne i ich kryteria kwantytatywne w stosunku do drewna, 2. Środki biobójcze, 3. Metody aplikacji środków, 4. Kontrola jakości zabezpieczenia

2 Abiotyczne czynniki degradacji drewna Klasyfikacja etiologiczna (J. Ważny 2004)[7] * Typ środowiska: ** Zagrożenie degradacyjne: 1. pod dachem - nie występuje 2. na otwartej przestrzeni bez kontaktu z gruntem + słabe występowanie 3. na otwartej przestrzeni w kontakcie z gruntem ++ średnie występowanie 4. w wodzie lub w mokrym gruncie +++ silne występowanie Typ środowiska* Czynniki i zagrożenie degradacyjne** Czynniki chemiczne 1.1. Kwasy Zasady Tlen i ozon Sole Aerozole Dwutlenek siarki Inne gazy, zanieczyszczenia powietrza Czynniki fizykochemiczne 2.1. Radiacja słoneczna Radiacja nuklearna Radiacja termiczna Ogień Czynniki fizykomechaniczne 3.1. Niskie temperatury Działanie wody (deszcz, śnieg, grad) Zmienna wilgotność Pyły (piasek, kurz, zanieczyszczenia) Obciążenia statyczne Obciążenia okresowe Obciążenia dynamiczne Ścieranie

3 Biotyczne czynniki degradacji drewna Klasyfikacja etiologiczna (J.Ważny 2004) [8] Typ środowiska* Rodzaj czynnika i zagrożenie degradacyjne** Bakterie (Schizomycetes) 1.1. Bakterie właściwe (Eubacteriales) Promieniowce (Actinomycetes) Glony 2.1. Sinice (Cyanophyta) Zielenice (Chlorophyta) Brunatnice (Chrysophyta) Grzyby (Mycota) 3.1. Śluzowce (Myxomycotina) Sprzeżniaki (Zygomycotina) Workowce (Ascomycotina) Podstawczaki (Basidiomycotina) Grzyby niedoskonałe (Deuteromycotina) Porosty (Lichenes) Mchy (Musci) Paprocie (Filicinae) Rośliny nasienne (Spermatophyta) Owady (Insecta) 8.1. Chrząszcze (Coleoptera) Motyle (Lepidoptera) Błonkówki (Hymenoptera) Termity (Isoptera) Inne organizmy zwierzęce 9.1. Małże (Mollusca) Skorupiaki (Crustacea) Nicienie (Nematoda) Roztocza (Acaroidea)

4 W drewnie najczęściej występują grzyby domowe z podgromady podstawczaków (Basidiomycotina): grupa I i II - grzyb domowy właściwy (Serpula lacrymans Merulius lacrymans) - grzyb piwniczny (Coniophora puteana Coniophora cerebella) - grzyb domowy biały (Poria vaporaria) - grzyb kopalniany (Paxillus panoides Paxillus acheruntius) grupa III - wroślak rzędowy (Trametes serialis Poria callosa) - grzyb podkładowy (Lentinus lepideus Lentinus squamosus) - grzyb słupowy (Gloeophyllum sepiarium Lenzites sepiaria) - gmatwek dębowy (Dedalea quercina) - hubczak różnobarwny (Coriolus versicolor) grupa IV - grzyb składowy (Phlebia gigantea Peniophora gigantea) -powłocznik gładki (Corticium laeve Corticium evolvens) Grzyby domowe i grzyby pleśniowe często są przyczyną powodującą wystąpienie syndromu chorego budynku (SBS). W Polsce w budownictwie komunalnym syndrom ten występuje bardzo często.

5 Grzyby-pleśnie najczęściej wykrywane w przegrodach budowlanych Rodzaj, gatunek Negatywne działanie na człowieka Rodzaj: Chryzosporium grzybice powierzchniowe Rodzaj: Acremonium sp grzybica paznokci, zakażenie rogówki Rodzaj: Trichoderma sp. toksynotwórcze Rodzaj: Penicillium gatunki najbardziej rozpowszechnione P.notatum toksynotwórcze, wytwarza penicilinę powodując alergie P. chrysogenum toksynotwórcze P. cyclopium toksynotwórcze, wytwarza aflatoksyny P. expansum toksynotwórcze, wytwarza aflatoksyny i antybiotyki P. viridicatum toksynotwórcze, wytwarza ochratoksynę A Rodzaj: Aspergillus gatunki najbardziej rozpowszechnione A. glaucus toksynotwórcze, czynnik etiologiczny grzybic aspergillozy narządowe ucha i rogówki A. flavus toksynotwórcze, wytwarza aflatoksyny, antybiotyki, kwasy; czynnik etiologiczny grzybic aspergillozy dróg oddechowych A. fumigatus toksynotwórcze, wytwarza antybiotyki, patogen dla ludzi i zwierząt, może wywołać gruźlicę płuc A. niger toksynotwórcze, wytwarza ochratoksynę A, czynnik etiologiczny grzybic aspergillozy dróg oddechowych, oka, ucha, wywołuje alergię A. terreus toksynotwórcze, wytwarza patulinę, cytryninę, kwas itakonowy, czynnik etiologiczny grzybic aspergillozy dróg oddechowych

6 Nowoczesne fungicydy - Pochodne triazoli, przeciw rozkładowi brunatnemu białemu, -Czwartorzędowe sole amoniowe (QAC), przeciw rozkładowi brunatnemu, przebarwieniom i grzybom- -pleśniom, -Karbaminiany(IPBC), przeciw grzybom pleśniom, siniźnie, - Pochodne izotiazoli, przeciw grzybom-pleśniom

7 Właściwości współczesnych biocydów -Wysokie dawki śmiertelne, - Zdolność do biodegradacji w glebie, - Dla niektórych, niska rozpuszczalność w wodzie i niska lotność, -W wielu przypadkach, zdolność do bezpopiołowego spalania zabezpieczonego drewna, -Wysoka aktywność biologiczna, co umożliwia minimalizację dozowania, -Stabilność w szerokim zakresie temperatur i ph środowiska

8 Propozycje surowcowe dla produkcji impregnatów KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI ŚRODKÓW BIOCHRONNYCH DLA DREWNA BUDOWLANEGO ŚRODKI SOLNE (sypkie lub pasty) ŚRODKI WODOROZCIEŃCZALNE ŚRODKI ROZPUSZCZALNIKOWE Rodzaje środków Fungicydy (fungicides) -ochrona drewna przed grzybami rozkładającymi (podstawczakami) Mildewcides (brak polskiej nazwy typu pleśniocydy) -ochrona drewna przed sinizną i grzybami pleśniowymi (workowce i grzyby niedoskonałe) Insektycydy (Insecticides) ochrona drewna przed rozkładem wywołanym przez owady techniczne szkodniki drewna Składnik aktywny (biocyd) lub zespół składników (biocydów) sole miedzi, cynku kwas borowy lub jego sole kwas salicylowy kwas benzoesowy lub jego sole sole amoniowe (QAC) kwas borowy lub jego sole pochodne triazoli (tebuconazol, propiconazol i in. )jako roztwory w eterach glikoli lub dyspersje wodne pochodne izotiazolinonów (postać j.w.) sole amoniowe (QAC lub Cu-QAC) sole amoniowe (QAC) karbaminiany np.ipbc (butylokarbaminian 3-jodo- 2-propynylu) (roztwory w eterach glikoli) pochodne izotiazolinonów ortofenyofenol lub jego sole pyretroidy (permetryna, deltametryna i in.) jako roztwory w eterach glikoli pochodne triazoli (tebuconazol, propiconazol i in.) pochodne izotiazolinonów dichlofluanid tolilofluanid pyretroidy (permetryna, deltametryna i in) jako roztwory w eterach glikoli endosulfan fenoxycarb flufenoxuron imidakloprid

9 Klasy zagrożenia drewna oraz warunki pracy drewna budowlanego dotyczące ochrony przed grzybami domowymi Klasy zagrożeni a G.D1 G.D.2 A G.D2 B G.D3 A G.D.3 B G.D4 G.D5 Ogólne sytuacje użytkowania ponad ziemią, przykryte (sucho) ponad ziemią, przykryte (niebezpieczeństwo zawilgoceni a) ponad ziemią, przykryte (niebezpieczeństwo zawilgocenia) ponad ziemią, nie przykryte ponad ziemią, nie przykryte w kontakcie z ziemią lub słodką wodą w słonej wodzie Określenie narażenia na zawilgocenie w użytkowaniu Warunki odsychani a wilgoci żadne - sporadyczne sporadyczne częste częste dobre utrudnion e dobre utrudnion e stałe - Przykłady warunków i zastosowania wilgotność względna powietrza poniżej 75%; brak możliwości kondensacji wilgoci - elementy ścian wewnętrznych pomieszczeń suchych budynku wilgotność względna powietrza ponad 75%, możliwość okresowego zawilgocenia, łatwe wysychanie - elementy ścian wewnętrznych pomieszczeń mokrych, elementy więźby dachowej z dobrą wentylacją poddasza, - elementy wiat (belki, krokwie na wolnym powietrzu pod zadaszeniem) podsiąkanie wilgoci, długotrwałe zawilgocenie, brak wysychania lub wysychanie utrudnione, - elementy podwalin, belki stropów pod pomieszczeniami mokrymi, krokwie koszowe itp. bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych, łatwe wysychanie - elementy okładzin, elementy balkonów i loggii Bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych, możliwość okresowego zawilgocenia z możliwością kondensacji, - elementy balkonów i loggii, słupy zewnętrzne konstrukcji, np. w kształcie V, itp. słupki balkonów wkopane w ziemię, pale drewniane, słupki pomostów przystani śródlądowych, itp. stałe - słupy pomostów nadmorskich

10 Klasy zagrożenia oraz warunki pracy drewna budowlanego dotyczące ochrony przed grzybami-pleśniami Klasy zagrożenia GP. 1 GP. 2 GP. 3 Ogólne sytuacje użytkowania możliwość zawilgocenia Wewnątrz budynków - żadna wewnątrz budynków - sporadyczna a) - wewnątrz budynków - sporadyczna b) na zewnątrz budynków - częsta GP grzyby-pleśnie Prawdopodobieństwo rozwoju grzybów pleśniowych bardzo małe małe duże duże Opis przykładowych warunków użytkowania elementów i przykłady zastosowania brak możliwości zawilgocenia elementów, przeciętna wilgotność względna powietrza poniżej 60%, bardzo dobra wentylacja elementów; - elementy ścian wewnętrznych w pomieszczeniach suchych, elementy stropowe pomiędzy pomieszczeniami suchymi możliwość zawilgocenia mała, okresowa: szybkie odsychanie, dobra wentylacja elementów elementy konstrukcji ścian zewnętrznych, elementy stropów pod pomieszczeniami suchymi możliwość dużego zawilgocenia, wilgotność względna powietrza wewnątrz budynków ponad 75%; wentylacja konstrukcji słaba, utrudniona; - elementy więźby dachowej (krokwie w stropodachach), elementy stropów pod pomieszczeniami mokrymi, elementy ścian pomieszczeń mokrych zawilgocenie częste, okresowe; - elementy okładzin zewnętrznych 1-3 klasy zagrożenia

11 Klasy zagrożenia oraz warunki pracy drewna budowlanego dotyczące ochrony przed owadami. Klasy zagrożenia Ogólne sytuacje użytkowania O.1 wewnątrz budynków O.2 wewnątrz i na zewnątrz budynków Prawdopodobieństwo zaatakowania i rozwoju owadów małe duże O owady, techniczne szkodniki drewna 1-2 klasy zagrożenia T temperatura powietrza, W m wilgotność masowa drewna Opis przykładowych warunków użytkowania i elementów, przykłady zastosowania - T < 10 o C, W m < 10% - chłodnie, elementy niedostępne dla owadów (otynkowane, z okładzinami, np., z płyt gipsowych, pokryte lakierami, itp.) - T > 10 o C, W m > 10%, - elementy odkryte, łatwy dostęp owadów, elementy nie chronione innym materiałem

12 [Dobór metody impregnacji drewna budowlanego ] Wymagana klasa bioodporności drewna budowlanego GP2-3, O2 GD2A, GD3A GD2B, GD3B GD4, GD5 Proponowana do zastosowania technologia ochrony drewna budowlanego wszystkie metody impregnacji powierzchniowej; zalecane: dwutrzykrotne smarowanie (natrysk) lub kąpiel zimna krótkotrwała trzykrotne smarowanie (natrysk) lub kąpiel zimna lub gorąca kąpiel gorąco-zimna; metody ciśnieniowo-próżniowe metody ciśnieniowo-próżniowe

13 Metody zabezpieczania drewna litego - smarowanie, opryskiwanie, - kąpiele krótkotrwałe, - kąpiele długotrwałe, - nasycanie próżniowe, - nasycanie ciśnieniowo-próżniowe Boultona, cykliczne, Royal, OPM, APM, - nasycanie pełnokomórkowe Bethella, Lowry ego, - nasycanie oszczędnościowe Rupinga, - sucha impregnacja, - pastowanie, bandażowanie, opalanie, - nasycanie osmotyczne, - nasycanie zastrzykami, metodą Cobra, Boucherie, - nasycanie poprzez nawiercone otwory, - wprowadzanie gorącego powietrza, - gazowanie, - stosowanie fal elektromagnetycznych, promieniowania γ, - hydrofobizacja drewna

14 Stopnie degradacji drewna litego, konstrukcyjnego AX1 - do 1cm (do 10% przekroju) AX2 - > 1-3 cm ( > 10 25% przekroju) AX3 - > 3 cm (> 25% przekroju) AX2 i AX3 wymaga obliczeń co do nośności i użytkowalności konstrukcji lub elementu

15 1.W Polsce istnieje szeroka gama środków ochronnych, z których większość to środki biochronne (90%).Środki typowo biobójcze stanowią mały procent produkcji i dystrybucji. 35% to środki krajowe. Istnieje poważny problem z wprowadzeniem do obrotu środków krajowych ze względu na brak możliwości wykonania badań komplementarnych, mimo ograniczenia zakresu tych badań dla nowych krajów UE i mimo prolongaty do 2013 roku zgłaszania nowych produktów biocydowych. 2. W kraju proces dopuszczenia do stosowania i obrotu środków ochronnych jest dobrze kontrolowany poprzez wydawanie tzw. pozwoleń przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, natomiast proces kontroli aplikacji środków ochronnych jest prowadzony nieefektywnie. 3. Przemysłowa ochrona drewna obejmuje drewno stosowane w górnictwie, natomiast w budownictwie dotyczy systemów konstrukcyjnych i rzadko dużych jednostek tartacznych, co daje około 20% kubatury zabezpieczanego drewna. Taki stan rzeczy powoduje niską trwałość drewna i potrzebę wielu interwencji nadzoru budowlanego lub rzeczoznawców mykologiczno- -budowlanych. Z tego m. in. powodu w wielu obiektach w Polsce występuje również syndrom chorego budynku (SBS-Sick Building Syndrome).

16 aryś J.: Biologiczne i chemiczne skutki powodzi w obiektach budowlanych, Ochrona przed korozją, nr 1, 2006 utomski K.: Ochrona powierzchni drewna narażonego na działanie czynników atmosferycznych, Ochrona przed Korozją, nr 9S/A/2005 ożyński W.: Ochrona konstrukcji drewnianych przed korozją biologiczną w świetle prawa budowlanego, V Sympozjum PSMB,1997 Rypaček V.: Biologie holzzerstörender Pilze, VEB G.Fischer, Verl. Jena 1966 hompson W., Famus D., Jennings D.H.: Water flux fhrough mycelium of Serpula lacrymans. Trans. Br. Mycel. Soc. 84/4, 1985 ażny J., Karyś J. (red.): Ochrona budynków przed korozją biologiczną, Arkady, Warszawa 2001 Ważny J., Kurpik W.: Konserwacja drewna zabytkowego w Polsce. Historia i stan badań, Ochrona Zabytków, nr 1/2, 2004 Ważny J., Kurpik W.: Konserwacja drewna zabytkowego w Polsce, Nauka, nr 1/2005 akowska Z., Piotrowska M.: Procedury laboratoryjnej analizy mikologicznej w budynkach, Ochrona przed korozją, nr 9s/A/2003 Karyś J.: Korozja biologiczna w konstrukcjach dachowych budynków, Dachy nr 2/2006, s

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY PORADY OCHRONA I MALOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA Przed przystąpieniem do malowania drewna należy przygotować: rękawice gumowe maska ochronna opalarka szpachla papier ścierny pędzel do drewna lub wałek folia

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologiczne czynniki degradacji zawilgoconych obiektów budowlanych

Mikrobiologiczne czynniki degradacji zawilgoconych obiektów budowlanych www.lech-bud.org Mikrobiologiczne czynniki degradacji zawilgoconych obiektów budowlanych Korozją biologiczną nazywa się proces niszczenia materiałów przez żywe organizmy, głównie grzyby domowe, grzyby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW 39 3.1. Wady i zalety drewna 39 3.2. Gatunki drewna stosowane

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

Konserwacja drewna zabytkowego w Polsce

Konserwacja drewna zabytkowego w Polsce NAUKA 1/2005 101-121 JERZY WAŻNY, WOJCIECH KURPIK Konserwacja drewna zabytkowego w Polsce Wstęp Nowoczesna konserwacja zabytków powinna wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę biologiczno-techniczną i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny GRZYBO-IZOL MUR

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny GRZYBO-IZOL MUR SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE IMPREGNACJA DREWNA B 04.54.41

Kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE IMPREGNACJA DREWNA B 04.54.41 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) IMPREGNACJA DREWNA B

Bardziej szczegółowo

Drewno jako surowiec,

Drewno jako surowiec, ARCHITEKTURA DREWNIANA Jerzy Wa ny technolog drewna, PAN, SGGW Warszawa, Instytut Technologii Drewna Poznaƒ Wojciech Kurpik konserwator dzie sztuki, ASP Warszawa KONSERWACJA DREWNA ZABYTKOWEGO W POLSCE

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

OPINIA MYKOLOGICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z PROJEKTEM ROBÓT REWALORYZACYJNYCH

OPINIA MYKOLOGICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z PROJEKTEM ROBÓT REWALORYZACYJNYCH OPINIA MYKOLOGICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z PROJEKTEM ROBÓT REWALORYZACYJNYCH PRZEDMIOT OPINII: OKRĘGOWY URZĄD MIAR w Szczecinie Pl. Lotników nr 4/5 ZAMAWIAJĄCY: OKRĘGOWY URZĄD MIAR W SZCZECINIE pl. Lotników

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1

SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1 SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 2.3. Wymagania techniczno-montażowe Wymagania techniczno-montażowe w zakresie ochrony budynku przed wilgocią

Bardziej szczegółowo

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski Plan Prezentacji Słowo wstępu Przyczyny zawilgoceń przegród budowlanych Związanie wody w materiałach budowlanych Zjawisko kapilarnego

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne

dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne czystość i zdrowie Czym są produkty fotokatalityczne? Z wyglądu i w sposobie stosowania nie różnią się od typowych materiałów malarskich.

Bardziej szczegółowo

OFERTA BRANŻOWA: FARBY DEDYKOWANE DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

OFERTA BRANŻOWA: FARBY DEDYKOWANE DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO OFERTA BRANŻOWA: FARBY DEDYKOWANE DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO Mięso jako pokarm i towar eksportowy zajmuje wiodącą pozycję w Europie. Przemysł przetwórstwa mięsnego musi charakteryzować się wysoką jakością

Bardziej szczegółowo

4. Charakterystyka techniczna budynku

4. Charakterystyka techniczna budynku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem jest opracowanie ekspertyzy technicznej mykologiczno-budowlanej budynku przy ulicy Iłżeckiej 45 w Ostrowcu Świętokrzyskim, zlokalizowanego na działce nr ewid. 48/9.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna obiektu

Ekspertyza techniczna obiektu PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Ekspertyza techniczna obiektu Inwestor: Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologiczna fotokatalityczna powłoka NanoSterile z dwutlenkiem tytanu i srebrem

Nanotechnologiczna fotokatalityczna powłoka NanoSterile z dwutlenkiem tytanu i srebrem Nanotechnologiczna fotokatalityczna powłoka NanoSterile z dwutlenkiem tytanu i srebrem NanoSterile powłoka fotokatalityczna NanoSterile to bezbarwna i bezzapachowa nanotechnologiczna powłoka stworzona

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Chronimy to, co dla Ciebie cenne.

Chronimy to, co dla Ciebie cenne. Chronimy to, co dla Ciebie cenne. Jesteśmy polską firmą, która od 20 lat dba o spełnianie marzeń o idealnym domu. W procesie produkcji wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, by dostarczać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań...

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań... Spis treści Rozdział I Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 1. Podział czynników szkodliwych i uciążliwych.................................. 11 2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU. Nazwa produktu: Zestaw wyrobów do wykonywania dekoracyjnych sufitów napinanych. Zastosowanie: Sufit napinany do osłony dolnej powierzchni stropów

Bardziej szczegółowo

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Ściany zewnętrzne budynków są przeważnie wzniesione z materiałów opartych na składnikach mineralnych. Ich porowata struktura bardzo szybko wchłania wodę,

Bardziej szczegółowo

GOTOWE DOMY ENERGOOSZCZĘDNE I TRADYCYJNE

GOTOWE DOMY ENERGOOSZCZĘDNE I TRADYCYJNE GOTOWE DOMY ENERGOOSZCZĘDNE I TRADYCYJNE Barbara Młynek KALISZ UL. ROMAŃSKA 100 62-800 KALISZ TEL. 602 301 987 E-MAIL: GOTOWEDOMYENERGOOSZCZEDNE@WP.PL O FIRMIE Każdy z nas marzy o swoim własnym domu. Swoich

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTOWA. Płyta gipsowo-kartonowa typ DEFH1IR. Wersja: 3 Strona: 1 z 5 Data aktualizacji: Wrzesień 2014 Nazwa produktu:

KARTA PRODUKTOWA. Płyta gipsowo-kartonowa typ DEFH1IR. Wersja: 3 Strona: 1 z 5 Data aktualizacji: Wrzesień 2014 Nazwa produktu: Wersja: 3 Strona: 1 z 5 Informacja ogólna: Zgodnie z artykułem 3.3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) produkt ten jest wyrobem. Dostarczenie karty charakterystyki dla tego produktu nie jest obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO ENTOMOLOGICZNA POOBOZOWEGO DREWNIANEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO W OŚWIĘCIMIU

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO ENTOMOLOGICZNA POOBOZOWEGO DREWNIANEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO W OŚWIĘCIMIU Laboratorium Usługowe GRZYB.E.K. 31-030 Kraków; ul. Bonerowska 7; tel./fax (012) 421-12-21 NIP: 676-010-59-72 KONSERWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH EKSPERTYZY MYKOLOGICZNE KONSERWACJA DREWNA ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

Parametry podłoży budowlanych

Parametry podłoży budowlanych Parametry podłoży budowlanych Dla wszystkich podłoży budowlanych, które będą zdobione lub zabezpieczane możemy wyróżnić pewne wspólne parametry oraz działania bez których aplikacja kolejnych warstw będzie

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANA PAWILONU NR 16

BUDOWLANA PAWILONU NR 16 NADZORY EKSPERTYZY MYKOMA Barbara Niemirowicz Toruń, ul. Legionów 40 / 7 DATA: 21.12.2012 rok TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO BUDOWLANA PAWILONU NR 16 OBIEKT: WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE

Bardziej szczegółowo

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to:

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to: WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Ekologia II.

Bardziej szczegółowo

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska system izolacji termicznej ścian i stropów Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska Xella Polska Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Mineralne płyty izolacyjne Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane rozwiązania materiałowo konstrukcyjne dla obiektu małej architektury typ MA 1F Tablica promocyjna LGD

OPIS TECHNICZNY. Projektowane rozwiązania materiałowo konstrukcyjne dla obiektu małej architektury typ MA 1F Tablica promocyjna LGD OPIS TECHNICZNY Projektowane rozwiązania materiałowo konstrukcyjne dla obiektu małej architektury typ MA 1F Tablica promocyjna LGD Fundamentowanie: Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na płycie betonowej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNA. Przedszkole Publiczne w Markuszowie ul. Lubelska 78 21-173 Markuszów. Technobud Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNA. Przedszkole Publiczne w Markuszowie ul. Lubelska 78 21-173 Markuszów. Technobud Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TYTUŁ OPRACOWANIA EKSPERTYZA MYKOLOGICZNA ADRES OBIEKTU Przedszkole Publiczne w Markuszowie ul. Lubelska 78 21-173 Markuszów OPRACOWANIE BRANŻOWE Technobud Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYMAGANE PRZEZ REACH

BADANIA WYMAGANE PRZEZ REACH DANIA WYMAGANE PRZEZ REACH WYKONYWANE W INSTYTUCIE PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO Poz. w zał. VII i IX Badania fizykochemiczne Warszawa 7.1. Stan skupienia substancji w 20 o C i 101,3 kpa BF 7.2. Temperatura topnienia/krzepnięcia

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE Drewno uniwersalny materiał budowlany, przez wieki powszechnie stosowany w budownictwie jest systematycznie wypierany przez inne materiały. Są jednak elementy budynków w których

Bardziej szczegółowo

OCENA MYKOLOGICZNA. Zadanie

OCENA MYKOLOGICZNA. Zadanie FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa Wykonawstwo robót budowlanych Produkcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjonowanie kruszyw Zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

WYROBY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA I WYROBY POMOCZNICZE

WYROBY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA I WYROBY POMOCZNICZE Mandat 11 ZAŁĄCZNIK 1 WYROBY KONSRUKCYJNE Z DREWNA I WYROBY POMOCZNICZE PRZEWIDZIANE DO ZASOSOWAŃ: 01/: PODŁOśA FUNDAMENOWE, DROGI I INNE OBSZARY RUCHU 0/: PALE FUNDAMENOWE 0/: ŚCIANY ZEWNĘRZNE (w tym

Bardziej szczegółowo

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia system izolujemy: dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia Podstawą Systemu jest wytworzenie, metodą natrysku lub wylewania, warstwy twardej pianki poliuretanowej bezpośrednio na powierzchniach izolowanych:

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 FIZYKA I CHEMIA GLEB Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 Tematyka wykładów Bilans wodny i cieplny gleb, właściwości

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku.

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Z firmy specjalizującej się w modernizacjach pomieszczeń akustycznych (studia

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006 Nazwa handlowa AAB-BETONTRENNMITTEL 02 Data aktualizacji karty charakterystyki 13.06.2014 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: AAB-Betontrennmittel 02

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna więźba dachowa Bezpieczne drewno

Bezpieczna więźba dachowa Bezpieczne drewno FireSmart Bio P/Poż. Wielofunkcyjny impregnat do więźby dachowej i drewna zewnętrznego Unikalna formuła żelu chroniąca przed: wilgocią ogniem grzybami owadami pleśniami. Icopal S.A. Zduńska Wola Światowy

Bardziej szczegółowo

OPINIA MYKOLOGICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z PROJEKTEM ROBÓT REWALORYZACYJNYCH

OPINIA MYKOLOGICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z PROJEKTEM ROBÓT REWALORYZACYJNYCH OPINIA MYKOLOGICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z PROJEKTEM ROBÓT REWALORYZACYJNYCH PRZEDMIOT OPINII: OBWODOWY URZĄD MIAR w Gorzowie Wielkopolskim Al Konstytucji 3-go Maja nr 102A ZAMAWIAJĄCY: OKRĘGOWY URZĄD MIAR W

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Możliwości ograniczania mikotoksyn

Możliwości ograniczania mikotoksyn Możliwości ograniczania mikotoksyn Prof. dr hab. Marek Korbas Zakład Mikologii Instytut Ochrony Roślin PIB Poznań Mikotoksyny są wytwarzane przez wiele różnych rodzajów grzybów, jednakże większość z nich

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa producenta: DALAN KIMYA END A.Ş. Adres: KEMALPAŞA CAD. NO:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz SGGW Katedra Entomologii Stosowanej

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz SGGW Katedra Entomologii Stosowanej Saurus Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz SGGW Katedra Entomologii Stosowanej Mikrofale Mikrofaleto rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią i falami ultrakrótkimi.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP ZASTOSOWANIE wysokowydajny utwardzacz, ochrona przed plamami, mikropowłoka wykończeniowa posadzek betonowych jest płynnym, wodnym środkiem opartym na bazie krzemianów litu i polimerów, który wchodząc w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.3iw sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Wydanie 4 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

Ocena trwałości powłok malarskich i wypraw tynkarskich elewacyjnych, czyli o prowadzeniu badań starzeniowych w Spektrochemie

Ocena trwałości powłok malarskich i wypraw tynkarskich elewacyjnych, czyli o prowadzeniu badań starzeniowych w Spektrochemie Ocena trwałości powłok malarskich i wypraw tynkarskich elewacyjnych, czyli o prowadzeniu badań starzeniowych w Spektrochemie Konferencja Nowe wyzwania dla chemii budowlanej Warszawa, 11.06.2015 Promieniowanie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WODOROZCIEŃCZALNE DO OCHRONY DREWNA

PRODUKTY WODOROZCIEŃCZALNE DO OCHRONY DREWNA PRODUKTY WODOROZCIEŃCZALNE DO OCHRONY DREWNA Stworzone w trosce o zdrowie i ekologię Bezpieczeństwo, komfort i najwyższa jakość już od 150 lat! Dostarczamy skuteczne rozwiązania już od półtora wieku Tikkurila

Bardziej szczegółowo

Szybki sposób na piękne ściany

Szybki sposób na piękne ściany BOTAMENT RENOVATION Szybki sposób na piękne ściany Inteligentny system tynków regulujących wilgotność Materiały budowlane dla fachowców Przyczyny i skutki Zawilgocenia murów Długotrwałe zawilgocenie murów

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI IZOLACJA NATRYSKOWA BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI Produkcja przemysłowa generuje wysokie koszty, dlatego właściciele firm, stawiając na oszczędności, szczególnie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych

PLAN DZIAŁANIA KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych Strona 1 STRESZCZENIE PLAN DZIAŁANIA KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych KT 185 zajmuje się zagadnieniami właściwości środków ochrony drewna zabezpieczających drewno głównie przed czynnikami

Bardziej szczegółowo

Wiemy wszystko o naturze drewna

Wiemy wszystko o naturze drewna Wiemy wszystko o naturze drewna Spis treści Lakierobejce str. 4-7 Lakierobejca ekskluzywna Lakierobejca odporna na trudne warunki atmosferyczne 3 Impregnat str. 8-9 Impregnat ochronno-dekoracyjny Czy wiedziałeś,

Bardziej szczegółowo

Wzrost emisji CO Uderzenie w ziemię meteorytu Zderzenie galaktyk Zwiększenie masy słońca (większe przyciąganie słońca) Zderzenie dwóch planet

Wzrost emisji CO Uderzenie w ziemię meteorytu Zderzenie galaktyk Zwiększenie masy słońca (większe przyciąganie słońca) Zderzenie dwóch planet Efekt cieplarniany Wzrost emisji CO Zanieczyszczanie gleby Zanieczyszczanie wody Zanieczyszczanie powietrza wycinanie lasów Niszczenie warstwy ozonowej Wzrost emisji CO Uderzenie w ziemię meteorytu Zderzenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona i dekoracja drewna na zewnątrz

Ochrona i dekoracja drewna na zewnątrz Ochrona i dekoracja drewna na zewnątrz Tikkurila Valtti W Finlandii, tam gdzie narodziła się ponad 150 lat temu marka Tikkurila, potrafimy docenić dar natury, jakim dla człowieka jest drewno. Szlachetne,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mocznik Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 2.5. Wymagania w zakresie wentylacji budynków Budynek winien by zaprojektowany pod wentylacji w sposób

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

POJĘCIA PODSTAWOWE. zanieczyszczenia stałe. PYŁ (Zapylenie, opad pyłu) MGŁA- AEROZOLE GAZY, PARY. ATMOSFERA ciekłe. zanieczyszczenia gazowe

POJĘCIA PODSTAWOWE. zanieczyszczenia stałe. PYŁ (Zapylenie, opad pyłu) MGŁA- AEROZOLE GAZY, PARY. ATMOSFERA ciekłe. zanieczyszczenia gazowe POJĘCIA PODSTAWOWE Środowisko i jego elementy. Zanieczyszczenia środowiska. Klasyfikacja. 1. Podział ze względu na źródło emisji -antropogenne (sztuczne) -biogenne (naturalne). 2. Podział ze względu na

Bardziej szczegółowo

Z BADAŃ ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH MIKROORGANIZMÓW NA KOMPOZYTY PP Z BIOCYDEM SEANTEX

Z BADAŃ ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH MIKROORGANIZMÓW NA KOMPOZYTY PP Z BIOCYDEM SEANTEX SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH MIKROORGANIZMÓW NA KOMPOZYTY PP Z BIOCYDEM SEANTEX /zlecenie 514010/ wykonane w WOJSKOWYM INSTYTUCIE CHEMII I RADIOMETRII w Warszaawie 1. Materiały i metody

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-R RF PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna do pokryć dachowych,

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja produktu i firmy.

1. Identyfikacja produktu i firmy. 1 S t r o n a 1. Identyfikacja produktu i firmy. Nazwa produktu: Płyta gipsowo-włóknowa Pregyfeu A1 typ GMF-H1 wg EN 15283-1 Przeznaczenie do stosowania w budownictwie do budowy poszyć ognioochronnych

Bardziej szczegółowo

lat SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny GRZYBO-IZOL MUR www.fundament.icopal.

lat SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny GRZYBO-IZOL MUR www.fundament.icopal. SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej 99 lat w Warszawie www.gwarancje.icopal.pl Imienna Gwarancja Jakości

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU Treść: Opinia określająca stan techniczny budynku przedszkola w Zwardoniu nr ul. 18 Właściciel : Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 Lokalizacja: Zwardoń

Bardziej szczegółowo

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu utwardzacz Producent/ Dostawca Schomburg Polska Sp. z o.o. ul. Skleczkowska

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorów

Tynk mozaikowy karta kolorów Tynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1,5 mm 1,5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

Bardziej szczegółowo

Tikkurila Valtti Expert Impregnat do drewna na zewnątrz wzbogacony woskiem

Tikkurila Valtti Expert Impregnat do drewna na zewnątrz wzbogacony woskiem Tikkurila Valtti Expert Impregnat do drewna na zewnątrz wzbogacony woskiem Skuteczna ochrona i dekoracja drewna na zewnątrz Tikkurila ponad 150 lat doświadczenia w ochronie drewna W Finlandii, tam gdzie

Bardziej szczegółowo

G R Z YB Y. Grzyby. są to organizmy pośrednie pomiędzy roślinami i zwierzętami. naleŝą do plechowców

G R Z YB Y. Grzyby. są to organizmy pośrednie pomiędzy roślinami i zwierzętami. naleŝą do plechowców G R Z YB Y Grzyby są to organizmy pośrednie pomiędzy roślinami i zwierzętami naleŝą do plechowców nie mają ciałek zieleni dlatego samodzielnie nie mogą pobierać pokarmu węglowego z CO 2 i przerabiać na

Bardziej szczegółowo

AREK Sp. z o.o. arek1@arek1.pl www.arek1.pl

AREK Sp. z o.o. arek1@arek1.pl www.arek1.pl 1 OPIS SYSTEMU DRYHOME DO OSUSZANIA MOKRYCH ORAZ ZALANYCH BUDYNKÓW 2013 2 Mokre ściany zewnętrzne i wewnętrzne, podłogi i sufity znów będą suche. Na rynku istnieje wiele bardzo kosztownych sposobów na

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW Tarasy i balkony, naleŝą do tych części budynku, które naraŝone są

Bardziej szczegółowo

Porosty zniewolenie czy współpraca?

Porosty zniewolenie czy współpraca? Porosty zniewolenie czy współpraca? 1 Wzorzec geograficzny brodaczka Gdzie? skały Kora drzew chrobotki Stara rękawiczka ziemia 2 Warunek? 3 Forma plechy Listkowata np. Płucnica islandzka 4 Forma plechy

Bardziej szczegółowo

STYRMANN ST 60. Emulsja gruntująca APROBATA TECHNICZNA ITB WARSZAWA AT-15-6569/2004

STYRMANN ST 60. Emulsja gruntująca APROBATA TECHNICZNA ITB WARSZAWA AT-15-6569/2004 STYRMANN ST 60 Emulsja gruntująca APROBATA TECHNICZNA ITB WARSZAWA AT-15-6569/2004 ZASTOSOWANIE STYRMANN ST 60 służy do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży betonowych, cementowych, płyt cementowych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

za kartę charakterystyki

za kartę charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/EC, artykuł 31 Elektrolit KCl 3 mol/l nasycony AgCl (9811) 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Elektrolit

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SPIS TREŚCI: I. Dane ogólne II. Podstawa opracowania III. Opis architektoniczno budowlany IV. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Drewniane Drewniane okna okna i drzwi i drzwi

Drewniane Drewniane okna okna i drzwi i drzwi Drewniane okna okna i drzwi i drzwi 2 COMPACT-LACK PU Wodny lakier kryjący od strony 7 COMPACT-LASUR PU Wodna lazura grubowarstwowa od strony 11 FENSTER- & TÜRENLASUR Rozpuszczalnikowa lazura grubowarstwowa

Bardziej szczegółowo