Znak sprawy ZST/1/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy ZST/1/2013"

Transkrypt

1 zasad obciążają Wykonawcę. Roboty w zakresie rozbiórek należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, i poniższymi wytycznymi: Rozbiórkę elementów instalacji odgromowej, o ile zajdzie konieczność jej zdemontowania, prowadzić ostrożnie, do ponownego montażu wstępnie zakwalifikowano przewody poziome i pionowe, złącza po ocenie przydatności do dalszej eksploatacji. Po demontażu elementy te należy zabezpieczyć na terenie zaplecza budowy. Do demontażu użytkowego zakwalifikowano wywietrzaki dachowe w ilości 8 szt., które po przeprowadzeniu konserwacji (malowania) Wykonawca zamontuje ponownie po wykonaniu wymiany poszycia dachu. Elementy blacharskie takie jak obróbki attyk, pasy nadrynnowe będą podlegać demontażowi nieużytkowemu, to samo dotyczy rynien i rur spustowych, oraz część pokrycia papowego, które Wykonawca po zdemontowaniu przekaże do utylizacji bądź unieszkodliwienia. Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas robót rozbiórkowych i pozostałych obciążają Wykonawcę i muszą być skalkulowane w ofercie. Przychód z tytułu przekazania do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy pomniejszając koszty unieszkodliwiania Miejscowa wymiana poszycia i pokrycia dachu W ramach opisywanej roboty należy wymienić poszycie dachu (dwa pola zlokalizowane na połaci B1). Dach budynku przedszkola wykonany jest jako jednospadowy o nachyleniu ok 5-6%. Konstrukcję stanowią drewniane wiązary kratowe w rozstawie ok 111 cm, co drugi wiązar wykonano jako podwójny. Pas dolny i górny wiązarów wykonano z bali drewnianych o wymiarach 73/73 mm. Poszycie, mocowane do pasa górnego wykonano ze sklejki grubości 18 mm. Dach pokryto papą w technologii tradycyjnej czteroma warstwami (w miejscu lokalnych napraw pięcioma). Połączenie arkuszy sklejki zlokalizowano na wiązarach podwójnych, co przedstawia schematycznie niżej zamieszczony rysunek. W związku z ugięciem konstrukcji, arkusze sklejki uległy trwałemu odkształceniu. Konstrukcję naprawiano i wzmacniano w 2008 r. prace wykonywano z dostępem od dołu (po zdemontowaniu podsufitki) dlatego istniejące ugięcia wiązarów należy traktować jako trwałe. Wymianę poszycia należy prowadzić etapami, proponuje się wymieniać sklejkę pasami od kalenicy do okapu, tak aby istniała możliwość zabezpieczenia obiektu na czas przerw w pracy. W części okapowej należy zamontować większe arkusze sklejki, przedłużając okap o ok. 12,5 cm. W wyniku docieplenia budynku doszło do skrócenia okapu, co jest przyczyną problemów z prawidłowym odprowadzaniem wody opadowej. Wymianę rozpocząć od usunięcia powłok papowych. Następnie demontować arkusze sklejki wraz z podstawami wywietrzaków i samymi wywietrzakami. Sprawdzić stan pasa górnego wiązarów. Przed przystąpieniem do montażu nowej sklejki należy na wiązarze pojedynczym wykonać nadbitkę z impregnowanych desek iglastych grubości 32 mm x 150 mm, mocując ją do boku pasa górnego. Celem wykonywanej nadbitki ma być niwelacja ugięcia wiązarów pojedynczych. Deski oraz powierzchnie poziome pasa górnego zaimpregnować. Impregnację wykonać środkiem owado i grzybobójczym oraz ognioochronnym, należy stosować materiały o parametrach nie gorszych niż środki typu Fobos M-4. Roztwór nanosić na powierzchnię drewna za pomocą pędzla lub wałka. Zabieg powtórzyć, kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy. Do wykonania poszycia stosować sklejkę z drewna bukowego, wodoodporną o parametrach nie gorszych niż: Klasa jakości I wg PN-EN Wytrzymałość na zginanie wzdłuż włókien MPa w poprzek włókien MPa gęstość kg/m3 ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 10 z 22

2 wilgotność 5-12% Sklejkę mocować do wiązarów wkrętami z łbem stożkowym o średnicy d = 5 mm i długości mm Wkręty wpuszczać w wywiercone otwory o średnicy 3 mm i długości 50 mm. Stosować wkręty stalowe konstrukcyjne z powłoką ochronną cynkową chromianowane (pasywacja żółta). Sklejkę łączyć z wiązarami podwójnymi oraz pojedynczymi, rozstaw wkrętów max co 150 mm. Po wymianie poszycia należy przystąpić do wykonania pokrycia dachu. W miejscach wymiany sklejki przewidziano zastosowanie pokrycia dwuwarstwowego z zastosowaniem pap odpornych na działanie ognia zewnętrznego, klasa reakcji na ogień wg PN-EN ISO , PN-EN :2004 E, odpornymi na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1). Papę podkładową na osnowie z włókniny poliestrowej grubość min 2 mm mocować mechanicznie do poszycia z zastosowaniem podkładek dociskowych punktowych lub w formie listwy. Papę mocować wzdłuż zakładu podłużnego i poprzecznych. Papę układać pasami równolegle do okapu. Zakłady zgrzać z zastosowaniem bezpłomieniowej wytwornicy gorącego powietrza lub spalin. Nie dopuszcza się zgrzewania zakładów z zastosowaniem typowych palników gazowych. Warstwę podkładową mocować na podłożu ze sklejki dochodząc stykiem do dwóch dolnych warstw papy istniejącej. Styk uszczelnić masą bitumiczno-kauczukową spełniająca wymagania NRO np. FireSmart Renowator, lub inny produktem o nie gorszych parametrach technicznych. Na tak przygotowane podłoże ułożyć papę wierzchniego krycia. Stosować papę na osnowie z welonu z włókien szklanych o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2 i grubości nie mniejszej niż 4 mm. Papę układać równolegle do okapu z przesunięciem o połowę szerokości pasa w stosunku do papy podkładowej. Stosować papę termozgrzewalną, papę układać przy pomocy bezpłomieniowej wytwornicy gorącego powietrza lub spalin. Nie dopuszcza się układania papy z zastosowaniem typowych palników gazowych. Połączenie ze starymi warstwami wykonać w ten sposób aby papa zachodziła na dwie dolne warstwy papy na co najmniej 15 cm i przylegała do dwóch warstw górnych. Miejsce styku uszczelnić masą bitumiczno-kauczukową spełniająca wymagania NRO np. FireSmart Renowator Schemat połączenia warstw starej i nowej papy. Montaż prowadzić zgodnie z instrukcją producenta danego systemu. Do mocowania materiałów i akcesoriów dachowych stosować śruby, gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta tych materiałów. Wykonawca do składanej oferty załączy opis proponowanego sposobu wykonania robót pokrywczych na dachu przedszkola z uwzględnieniem wymaganego okresu gwarancji min. 15 lat Naprawa części przyokapowej Wymiana części przyokapowej będzie wykonywana na całej długości okapu połaci B3 i na odcinku ok 8,9 mb. okapu połaci B1, Zakres prac obejmuje wymianę odcinków rynny, rur spustowych oraz obróbki okapu. Prace należy rozpocząć od usunięcia dwóch wierzchnich warstw papy na szerokości ok. 1, 25m, licząc od krawędzi okapu a następnie dwóch warstw papy podkładowej o szerokości ok 0,85m, licząc od krawędzi okapu. Istniejącą rynnę wraz z pasem nadrynnowym zdemontować. Naciąć i zdemontować pas sklejki o szerokości 0,5 m licząc od krawędzi okapu, następnie zaimpregnować zgodnie z zaleceniami zawartymi w pkt odsłonięte elementy wiązarów dachowych. Odtworzyć część przyokapową stosując sklejkę bukową wodoodporną gr 18 mm przy czym szerokość sklejki powinna wynosić 62,5 cm, to znaczy przedłużać połać dachu o około 12.5 cm. Wykonawca przedłużając krawędź okapu uwzględni montaż nowej rynny przed attyką wykonaną z blachy trapezowej, w razie konieczności zmieni podany powyżej wymiar przedłużenia krawędzi okapu. Powstałą po demontażu rynny wolną przestrzeń pomiędzy okapem a istniejącą izolacją termiczną wypełnić pianą budowlaną niskoprężną. Na przygotowanym poszyciu dachu zamontować pas pod-rynnowy, przyjęto długość obróbki ok 35 cm, co ma zapewnić skuteczną ochronę elewacji przed wodą przelewającą się przez rynnę. Dolna krawędź pasa pod-rynnowego powinna być odsunięta od elewacji na ok. 3 cm. Pas pod-rynnowy wykonać z blachy ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 11 z 22

3 stalowej ocynkowanej grubości 0,55 0,65mm. Na zamontowany pas pod-rynnowy ułożyć papę podkładową NRO o parametrach podanych w pkt grubości ok 2 mm (pas o szerokości ok 1,00m), połączenie z istniejącą papą podkładową wykonać na styk. Miejsce styku pap pokryć pasem o szerokości 20 cm z masy bitumiczno-kauczukowej jak w pkt Zamocować do okapu uchwyty rynnowe, oraz nowe rynny. Wszystkie połączenia rynien wykonać jako lutowane, nie dopuszcza się łączenia rynien na kleje dekarskie lub nity. Nity można stosować wyłącznie pomocniczo dla ustabilizowania elementów przed lutowaniem. Rynny wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,60 mm. Po zamontowaniu i wyprofilowaniu odpowiednich spadków rynny zamontować pas nadrynnowy tak, aby wchodził w światło rynny na minimum 1/3 głębokości. Pas nadrynnowy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,65-0,75 mm, zakończenie, w celu usztywnienia zagiąć w kształcie litery V, szerokość obróbki w rozwinięciu ok 35 cm. Elementy pasa nadrynnowego łączyć ze sobą poprzez lutowanie. Całość pokryć papą wierzchniego krycia NRO min 4,0 mm grubości, jak w pkt , szerokość pokrycia powinna wynosić ok 1,4m. Połączenie z istniejącą papą wierzchniego krycia wykonać na styk. Miejsce styku pap pokryć pasem o szerokości 20 cm z masy bitumiczno-kauczukowej jak w pkt Poniżej schemat wykonania naprawy pasa przyokapowego. Ze względu na istniejące ugięcie poszycia dachu, na styku nowo montowanej sklejki oraz sklejki istniejącej mogą pojawić się różnice poziomów wynikające z tego ugięcia, tj. obniżenie powierzchni istniejącej sklejki względem sklejki nowo montowanej. Na podstawie obserwacji stanu ugięć istniejącego poszycia zakłada się, że największa różnica poziomów występować będzie w okolicy wiązara pojedynczego. W celu niwelacji tych różnic zaleca się wklejenie klinów z papy wierzchniego krycia w kształcie trójkątów o zmiennej szerokości podstawy 2-3 warstwy. Położenie wierzchołków trójkątów powinno przebiegać w osi wiązara pojedynczego. Trójkąty z papy należy wkleić przed ułożeniem pasów nowej papy NRO przebiegających równolegle do krawędzi okapu. Poniżej schemat prawdopodobnego ukształtowania arkuszy sklejki po wymianie i proponowany sposób rozwiązania problemu z zastosowaniem klinów z papy. ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 12 z 22

4 istniejące poszycie OBSZAR POKRYTY NOWĄ PAPĄ nowa sklejka nowa sklejka Wykonanie konstrukcji nośnych pod wywietrzaki dachowe W związku z wymianą poszycia dachu konieczna będzie wymiana konstrukcji nośnych pod wywietrzaki dachowe. Konstrukcje wykonać z drewna iglastego, nasyconego środkiem owadogrzybobójczym i ogniochronnym, w formie czworoboku o wymiarach dostosowanych do wymiarów podstawy dachowej ok. 60 x 60 cm w narożnikach w celu usztywnienia wstawić bale z drewna iglastego nasyconego 50 x 50 mm. Górę czworoboku stężyć deskami lub paskami sklejki. Stężenie wykonać w miejscach mocowania podstaw do konstrukcji ramy wsporczej. Spód ramy wyprofilować zgodnie z nachyleniem połaci dachowej, tak aby podstawa była zamontowana poziomo, a oś rury wywiewnej pokrywała się z osią pionową. Konstrukcję wsporczą mocować do połaci dachu za pośrednictwem łączników stalowych kątowych oraz wkrętów do drewna. Po zamocowaniu wykonać obróbkę blacharska na całym obwodzie konstrukcji wsporczej. Do wykonania obróbki wykorzystać blachę stalowa ocynkowaną o grubości 0,60 0,75 mm i szerokości 25 cm. Blachę mocować wkrętami samowiercącymi z uszczelka z EPDM do konstrukcji wsporczej oraz do poszycia dachu Rynny, rury spustowe oraz pozostałe obróbki blacharskie W ramach robót opisanych niniejszą ST będą wykonywane następujące prace: montaż rynien i rur spustowych, montaż obróbek blacharskich okapu montaż obróbek konstrukcji wsporczych kominków wentylacyjnych montaż obróbki pasa górnego i pasa szczytowego na połaci B1 wykonanie koryta odpływowego na styku połaci B1 i B2 oraz w połaci B2 Wszystkie elementy należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Grubość ścianki rynien i rur spustowych określa się na minimum 0,6 mm., pozostałe obróbki z blachy grubości 0,6 0,75 mm. Rynny dachowe (półokrągłe 150 mm), rury spustowe (okrągłe 120 mm) z blachy stalowej ocynkowanej, kompletne z niezbędnymi kształtkami i elementami wykończeniowymi mocować do okapu i ścian budynku za pomocą łączników systemowych wg. rozwiązań producenta systemu z uwzględnieniem konstrukcji okapu oraz ograniczeń wynikających z rozmieszczenia attyki. Rynny mocować za pomocą uchwytów systemowych do poszycia dachu lub ściany budynku, w rozstawie nie większym niż 0,6 m, ponadto uchwyty stosować w miejscach łączenia rynien. Łączenie odcinków rynien wykonać na zakład 20 cm nitowany i lutowany, wykonany w kierunku zgodnym ze spływem wody. Końce rynien wykończyć lutowanymi denkami lub zastosować gotowe elementy kończące. Spadki wykonać zgodnie z istniejącymi, pochylenie w kierunku odpływu nie powinno być mniejsze niż 0,5% Rynny po zamontowaniu powinny być pochylone od budynku tak, aby w razie wystąpienia ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 13 z 22

5 nadmiaru wody, przelewała się ona na zewnątrz od budynku. Po zamocowaniu i ustawieniu rynien wykonać pas nadrynnowy mocowany do poszycia dachu za pomocą wkrętów do drewna ocynkowanych. Rury spustowe mocować do elewacji za pośrednictwem uchwytów systemowych w rozstawie określonym przez dostawcę systemu, ale nie większym niż 2,5 m. Połączenia rur spustowych wykonać na zakład długości 20 cm. lutowany na całej długości. W celu zwiększenia pewności oparcia rur spustowych nad uchwytami należy stosować obrączki z blachy szerokości mm przylutowane na obwodzie rury. Rozmieszczenie rur spustowych wykonać zgodnie z istniejącymi. Obróbkę konstrukcji wsporczych wywietrzaków dachowych opisano w pkt Obróbki pasa górnego i pasa szczytowego (ich wymiana) będzie prowadzona w związku z wymianą części poszycia dachu na połaci B1. Szerokość obróbki w rozwinięciu powinna wynosić 60 cm. Obróbkę wywinąć na zewnątrz, a końcówkę w celu usztywnienia zagiąć w kształcie litery V. Część obróbki wywinięta na ścianę budynku powinna być od niej oddalona na co najmniej 3 cm. Elementy obróbki powinny być łączone ze sobą na rąbek leżący podwójny łub poprzez lutowanie arkuszy ułożonych na zakład co najmniej 10-cio centymetrowy. Nowa obróbkę łączyć z istniejącą poprzez lutowanie. Nie dopuszcza się łączenia obróbek na kleje dekarskie. Mocowanie obróbki do poszycia dachu, wiązarów wykonać za pośrednictwem wkrętów samowiercących z uszczelka z EPDM lub wkrętów do drewna stalowych ocynkowanych i pasywowanych, w tym przypadku należy wykonać uszczelnienie poprzez nalutowanie kapsli z blachy stalowej ocynkowanej. Blacharkę mocować na ułożonej papie podkładowej, a przed ułożeniem papy nawierzchniowej, jak na rysunku poniżej. W połaci dachu B2 oraz pomiędzy połaciami B2 i B1 znajduje się koryto odpływowe wykonane z papy termozgrzewalnej ułożonej na warstwie wełny mineralnej. W miejscu istniejącego koryta należy wykonać koryto z blachy stalowej ocynkowanej i pokryć je papą wierzchniego krycia NRO. Celem wykonanych prac ma być odtworzenie i poprawa pierwotnego wyprofilowania istniejącego koryta oraz usztywnienie go w celu zapobieżenia niszczeniu spadków. W pierwszej kolejności należy zdemontować wierzchnią warstwę papy z koryta oraz przylegających połaci na szerokości w rozwinięciu ok 2,7 m. Sprawdzić stan spadków podłużnych koryta i ewentualnie skorygować poprzez miejscowe usunięcie części izolacji termicznej. Zdemontować istniejący wpust dachowy ogrzewany w sposób umożliwiający ponowny montaż. W trakcie wykonywania prac związanych z wykonaniem koryta należy wyciąć płaskowniki stanowiące podporę zdemontowanej attyki, połać B2 i część połaci B1, Płaskowniki należy odciąć możliwie nisko, ze względu na późniejsze pokrycie ich nowo układaną papą. Płaskowniki wycinać przy pomocy narzędzi nie powodujących iskrzenia. Koryto z blachy wykonać w sposób zapewniający utrzymanie prawidłowych spadków nawet pod naciskiem przemieszczjącej się po nim dorosłej osoby. Arkusze blachy łączyć na rąbek leżący podwójny z zagięciem w kierunku zgodnym z kierunkiem spływu wody lub poprzez ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 14 z 22

6 nitowanie i lutowanie. Nie dopuszcza się klejenia arkuszy na klej dekarski. Koryto wykonać w kształcie litery U z obustronnym wywinięciem na sąsiadujące połacie. Szerokość wywinięcia powinna wynosić ok cm. Elementy wywinięte mocować do połaci drewnianych wkrętami do drewna z uszczelka z EPDM lub bez uszczelki, w tym przypadku nalutować kapsle z blachy stalowej ocynkowanej, do połaci wykonanej z blachy trapezowej w warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej za pomocą systemowych łączników przeznaczonych do tego typu pokryć. Opis konstrukcji dachu części dobudowanej znajduje się w dokumentacji technicznej pn. Dobudowa do istniejącego przedszkola nr 11 przy ul. Przyjani1 w Policach Sali zabaw wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, która znajduje się w posiadaniu inwestora. Koryto należy zakończyć wywinięciem na ścianę szczytową do pełnej wysokości. W ścianie tej znajduje się odpływ do zbiorniczka umieszczonego po jej zewnętrznej stronie, wykonany z rury z PCV. Element ten należy wymienić na rurę wykonaną ze stali ocynkowanej i starannie zlutować z elementami koryta odpływowego. Mocując koryto do połaci dachowej elementy przylegające do tych połaci, przed przytwierdzeniem do nich, pokryć klejem dekarskim do stosowania na zimno w takiej ilości aby po dociśnięciu nastąpił wypływ nadmiaru kleju. Po obsadzeniu i zamocowaniu koryta zainstalować wpust dachowy pochodzący z demontażu, w razie konieczności wpust wymienić na nowy. Odtworzyć powłokę z papy wierzchniego krycia stosując papę NRO o parametrach opisanych w pkt , papę układać również wewnątrz koryta. W razie wątpliwości co do sposobu wykonania prac ewentualnie ujawnienia innego niż opisany w niniejszej specyfikacji sposobu wykonania istniejącego koryta należy skontaktować się z Inspektorem Nadzoru w celu ustalenia alternatywnego sposobu wykonania prac Naprawa spadków na styku połaci na poszczególnych segmentach budynku Korekty spadków należy dokonać na styku połaci B2 i B1 oraz B3 i B1. W celu wykonania korekty na styku połaci B2 i B1 należy demontować płytę OSB lub sklejkę nabitą na ścianę pawilonu B2 i połać dachu B1 wraz z papą i obróbka blacharską. Wykonać ruszt z bali drewnianych 50 x 63 mm. Pierwszy odcinek zamocować do połaci dachu w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od krawędzi ściany pawilonu B2, pozostałe 3 o długości wynikowej wynikającej z kąta pod jakim będzie układane poszycie ze sklejki. Elementy wsporcze wykonać z uwzględnieniem warunków zastanych po demontażu istniejącej płyty drewnopochodnej. Stosować bale z drewna iglastego impregnowanego zgodnie z opisem zawartym w pkt Rozstaw elementów usztywniających wykonać jako zgodny z rozstawem wiązarów połaci B1, oznacza to, że od piątego wiązara poszycie montowane będzie bezpośrednio do ściany i połaci dachu. Poszycie wykonać ze sklejki bukowej wodoodpornej gr. 18 mm takiej jak stosowana na poszycie dachu zasadniczego. Poszycie pokryć papą podkładową NRO, o parametrach opisanych w pkt 5.5.3, mocując mechanicznie do podłoża. Wykonać obróbkę blacharską szczytu, w sposób opisany w pkt Powstałą pomiędzy nowym poszyciem a ociepleniem istniejącej ściany szczelinę wypełnić pianą montażową niskoprężną, po związaniu obrobić klejem do izolacji termicznej z siatką z włókna szklanego odpornego na alkalia i otynkować tynkiem cienkowarstwowym o fakturze co najmniej zbliżonej do istniejącej. Ułożyć wierzchnią warstwę papy NRO, profilując powstałą w wyniku prowadzonych prac rynnę. Do profilowania rynny stosować szpachlę przeznaczona do połaci dachowych, na bazie bitumu modyfikowaną SBS. Celem wykonywanych prac ma być uzyskanie spadku połaci w kierunku odpływu zawierającego się w przedziale 1,0 0,5%. Poniżej zamieszczono schematyczny rzut połaci z naniesionym istniejącym i nowym przebiegiem poszycia uzupełniającego. ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 15 z 22

7 W celu wykonania korekty spływu na styku połaci B3 i B1 należy rozebrać istniejące poszycie dodatkowe wraz z pokryciem na odcinku 3 4 metry, zgodnie ze schematem zamieszczonym poniżej B3 B1 istniejący przebieg poszycia skorygowany przebieg poszycia Ponadto należy rozebrać pokrycie papowe pozostałej części poszycia dodatkowego. W celu usztywnienia wykonać konstrukcję z materiałów i w sposób analogiczny jak opisany powyżej dla styku połaci B2 i B1 (drewno iglaste nasycone w formie bali). Rozebrać należy również wypełnienie między poszyciem dodatkowym a połacią zasadniczą B1. W razie konieczności uzupełnić pokrycie dachowe połaci B1 przed montażem poszycia dodatkowego. Poszycie dodatkowe wykonać ze sklejki wodoodpornej bukowej grubości 18 mm. Na całym poszyciu wykonać powłokę papową dwuwarstwową z zastosowaniem papy NRO analogicznie jak dla pozostałych miejsc, w których wymieniano poszycie. Celem prac jest uzyskanie spadku w obu kierunkach (do oznaczonych schematycznie rur spustowych) zawierającego się w przedziale 1,0 0,5%. Ewentualne nierówności połaci zasadniczej niwelować przy zastosowaniu szpachli przeznaczonej do połaci dachowych, na bazie bitumu modyfikowanej SBS. Uzupełnić pas górny połaci B3 schodząc elementami blacharskimi na połać B1. Pas górny połączyć w sposób szczelny z obróbką okapu połaci B1 (pas nadrynnowy). Blacharkę układać pomiędzy warstwą papy podkładowej a papą nawierzchniową. W razie wątpliwości co do sposobu wykonania prac, ewentualnie ujawnienia innego niż opisany w niniejszej specyfikacji sposobu wykonania istniejącej połaci dodatkowej, należy skontaktować się z Inspektorem Nadzoru w celu ustalenia alternatywnego sposobu wykonania prac naprawy miejscowe, konserwacja i impregnacja połaci dachu W zakresie prac przewidzianych do wykonania w ramach opisywanego zadania ujęto wykonanie napraw miejscowych w formie łat na połaci dachu B3. Do naprawy przyjęto ok 10% powierzchni dachu, czyli ok. 37 m2. Łaty o kształcie dostosowanym do występujących uszkodzeń należy wykonać z papy NRO przeznaczonej do wykonywania układów jednowarstwowych. odpornej na działanie ognia zewnętrznego, ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 16 z 22

8 klasa reakcji na ogień wg PN-EN ISO , PN-EN :2004 E, odpornej na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1). Stosować papę z wypełnieniem bitumicznym modyfikowanym SBS, termozgrzewalną z osnowa wykonaną z włókniny poliestrowo-szklanej o gramaturze min. 220 g/m2 i grubości minimum 4 mm. Papę układać z zastosowaniem bezpłomieniowej wytwornicy gorącego powietrza lub spalin. Nie dopuszcza się zgrzewania zakładów z zastosowaniem typowych palników gazowych. Zakresem renowacji powłoki papowej objęto, powierzchnię wszystkich połaci dachu, za wyjątkiem powierzchni na których wymieniano poszycie ze sklejki, co oznacza że renowację należy wykonać również na ułożonych łatach z papy na połaci B3. Renowację (zabezpieczenie powłokowe) rozpocząć od starannego oczyszczenia połaci dachu poddawanej renowacji. Oczyszczoną powierzchnie zagruntować stosując emulsję bitumiczna modyfikowaną SBS. Do wykonania zabezpieczenia powłokowego stosować dyspersyjną masę asfaltowo-kauczukową zgodną z PN-B-24000:1997, przeznaczoną do stosowania na dachach płaskich, gwarantującą podniesienie bezpieczeństwa pożarowego, tj. uzyskania przez pokrycie klasyfikacji nierozprzestrzeniające ognia, np. FireSmart Renowator firmy Icopal Zduńska Wola lub inny o porównywalnych właściwościach. Prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta produktu. Powłoką należy również pokryć starannie miejsce styku papy z elementami obróbek blacharskich oraz papowych wszystkich elementów pionowych wyniesionych ponad połać dachu. Impregnację połaci dachu, w zakresie: powłok papowych nowych oraz poddanych renowacji, obróbek papowych, obróbek blacharskich wykonać z zastosowaniem lakieru bitumicznego z dodatkiem płynnego aluminium np. Silver Primer Szybki Lakier SBS, lub innym o porównywalnych właściwościach. Impregnację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu. Malowaniu lakierem poddać również wszystkie elementy metalowe wystające ponad połać dachu takie jak: rury wywiewne, wywietrzaki dachowe wraz z podstawami uchwyty (stojaki) instalacji odgromowej. Istniejące elementy ze stali, oraz blachy stalowej ocynkowanej, oczyścić przed malowaniem miękką szczotką drucianą a następnie zagruntować stosując do tego celu emulsje bitumiczną modyfikowana SBS Instalacja odgromowa W ramach wykonywanych robót nie będzie zachodziła konieczność demontażu zasadniczej części instalacji odgromowej. Przewiduje się odłączenie 8 szt. wywietrzaków dachowych od instalacji na czas wymiany poszycia dachu wraz podstawami pod wywietrzaki oraz ponowne ich podłączenie po zakończeniu w/w prac. Ponadto przewiduje się przełożenie dwóch zwodów poziomych z likwidowanych wsporników zdemontowanej attyki (przy połaci B2 i B1). Proponuje się zastosowanie uchwytów jak niżej, zlokalizowanych na trasie prowadzenia zwodu. Uchwyt betonowy na papie. Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich. Mocowany do podłoża poprzez klejenie. Uchwyt tworzywo/beton/papa. Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich. Można stosować drut o średnicy 6-8 mm. Mocowany do podłoża poprzez klejenie. Po wykonaniu rynien i rur spustowych należy nowe rynny połączyć z istniejącą instalacją odgromową (6 punktów, 3 na połaci B1 oraz trzy na połaci B3. Połączenia wykonać z użyciem złącz krzyżowych włączenie do istniejącej instalacji odgromowej, oraz złącz rynnowych. Po wykonaniu wyżej opisanych prac wykonać pomiary oporności odcinków na których prace były wykonywane. Do odbioru przedstawić protokół z wykonanych pomiarów Roboty wykończeniowe i towarzyszące ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 17 z 22

9 W ramach robót wykończeniowych wykonywane będą: Naprawy elewacji w miejscach korekty przebiegu połaci dodatkowych oraz ubytku przy rynnie na połaci B1, Roboty towarzyszące to: Wykonanie ogrodzenia zaplecza robót o powierzchni niezbędnej do prawidłowego wykonania prac. Przewiduje się że wykonawca wykona zaplecze po stronie wschodniej pawilonu B3, róg narożnika pawilonu B1. Z uwagi na możliwą obecność dzieci na terenie przedszkola korzystających z infrastruktury placu zabaw, Wykonawca wykona ogrodzenie stanowiące skuteczną barierę dla ich dostępu na teren robót. Demontaż i ponowny montaż wysięgników oświetlenia terenowego mocowanych do ścian budynku. Ustawianie i przestawianie podestów roboczych lub rusztowań. Elementy metalowe rusztowań można połączyć z istniejącym uziomem budynku w celu realizacji ochrony odgromowej. Układanie elementów zabezpieczających istniejące nawierzchnie i powierzchnie przed zabrudzeniem, z zastosowaniem folii osłonowych lub innych materiałów skutecznie zabezpieczających elementy nawierzchni i ścian. W przypadku stwierdzenia trwałych przebarwień kostki, płytek klinkierowych lub innych elementów, elementy te zostaną zdyskwalifikowane, a Wykonawca zobowiązany do ich wymiany. UWAGA! Użyte w niniejszej specyfikacji oraz kosztorysie nakładów rzeczowych nazwy handlowe wyrobów, nie zobowiązują Wykonawcy do stosowania tych konkretnych materiałów, stanowią one punkt odniesienia co do wymogów technicznych stawianych materiałom przeznaczonym do zastosowania przy realizacji opisanych w niniejszej specyfikacji prac. Wykonawca obowiązany jest do stosowania wyrobów o parametrach technicznych nie gorszych niż wymienione w obu dokumentach. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 6.2 Pobieranie próbek Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający Raporty z badań Wykonawca przekaże niezwłocznie Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań celem ich oceny. Wyniki badań od momentu ich sporządzenia stają się częścią dokumentacji robót i są załączane do dziennika robót Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 18 z 22

10 kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST oraz Norm i Aprobat Technicznych, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją projektową i ST oraz dokumentami odniesienia. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę Dokumentacja budowy Dziennik robót. Dziennik robót jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robót do oddania przedmiotu robót do użytkowania. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika robót spoczywa na Kierowniku robót. Zapisy w dzienniku robót będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony kontraktu. Każdy zapis w dzienniku robót będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz sprawowanej funkcji. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika robót należy wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy terenu robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, - daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru, - dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, - inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robót będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika robót Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska Pozostałe dokumenty robót Do pozostałych dokumentów zalicza się również: a) zgłoszenie robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, b) protokoły przekazania terenu robót, c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, d) protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, f) korespondencję pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczącą prowadzonych robót Przechowywanie dokumentacji robót ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 19 z 22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA HALI TARGOWEJ, BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-ADMINISTRACYJNY Z MASZTEM ANTENOWYM, I WIATY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ŁOMŻY CPV 45213140-3 Adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 1 SPIS TRESCI 1. 1.WSTEP... 3 1.1. Przedmiot OST... 3 1.2. Zakres stosowania OST... 3 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo