SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr postępowania: WPR /1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu Internecik też dla dzieci zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec etap II na: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, MODERNIZACJA SERWERA ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 355 PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC w ramach realizacji projektu: Internecik też dla dzieci zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec etap II Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. Chełmiec, r. 1

2 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest: Gmina Chełmiec adres: Urząd Gminy w Chełmcu, Chełmiec, ul. Papieska 2, tel.: 018/ , fax.: 018/ , strona internetowa: Adres II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwaną dalej ustawą lub Pzp. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 5. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej. 6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 7. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust 4 pkt 1. IV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ, INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 2

3 obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Zamawiający dostarczy treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie. 4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 5 W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem, na adres wskazany w pkt V. 2 niniejszego rozdziału. 6. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty oraz wnoszenia środków ochrony prawnej. V. OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z NIMI 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Beata Śliwa w sprawach procedury, tel. 018/ , godziny urzędowania: ; Marcin Bulanda w sprawach przedmiotu zamówienia, tel. 018/ , godziny urzędowania: Adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmiec, Chełmiec, ul. Papieska 2, fax: 018/

4 VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. VII. PODWYKONAWCY Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Internecik też dla dzieci zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec etap II na: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, MODERNIZACJA SERWERA ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 355 PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: (Usługi internetowe - Usługi dostawców) (Komputery osobiste) (Pakiety oprogramowania do przeszukiwania internetu) (Serwery) (Usługi dostawy oprogramowania) (Usługi wdrażania oprogramowania) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 355 zestawów komputerowych (335 komputerów stacjonarnych wraz z monitorami, 20 laptopów) wraz z drukarką oraz oprogramowaniem, modernizacja serwera oraz świadczenie usług dostępu do Internetu przez okres trzech lat wraz z dostarczeniem i instalacją zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej. Wykonawca świadczyć będzie usługę dostępu do Internetu w okresie 36 4

5 miesięcy od daty przekazania sygnału. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do siwz wraz z adresami do montażu sprzętu. Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt winien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane w specyfikacji technicznej. Wykonawca winien określić producenta oferowanego sprzętu. W razie braku na rynku w terminie realizacji umowy wskazanego przez wykonawcę przedmiotu zamawiający może wyrazić pisemna zgodę na zamianę na przedmiot równoważny lub o parametrach lepszych przy czym zamiana zawsze musi działać na korzyść zamawiającego. W przeciwnym wypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt2 u Pzp. II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: - dostawa sprzętu komputerowego, modernizacja serwera oraz instalacja internetu do 60 dni od daty zawarcia umowy, - świadczenie usługi dostępu do internetu do 36 miesięcy od daty przekazania sygnału. III. GWARANCJA Wymagany jest 36 miesięczny okres gwarancji na przedmioty zamówienia: komputer stacjonarny, laptop, drukarka, zmodernizowany serwer monitor, sprzęt sieciowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się reagować na telefoniczne (przez uprawnioną osobę ze strony Zamawiającego) zgłoszenie serwisowe, czas reakcji serwisu wynosi maksymalnie 48 godzin w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku niemożności dokonania naprawy gwarancyjnej w miejscu użytkowania sprzętu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt zabrany do naprawy. W przypadku niemożności dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 7 dni od daty zabrania przez Wykonawcę sprzętu do naprawy Wykonawca winien wymienić sprzęt na nowy wolny od wad. I. WYSOKOŚĆ WADIUM Rozdział III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 5

6 II. FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr Wadium powinno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kasie. 4. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą) wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. ZWROT WADIUM 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6

7 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. V. UTRATA WADIUM 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY: a) którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej b) którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW: 2.1. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych w ustawie i SIWZ w zakresie kompletności i jakości oferty co oznacza, ze rozpatrywane będą oferty zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszą SIWZ. 7

8 2.2. W zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia: rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawcy wykażą posiadanie doświadczenia do wykonania zamówienia: - udokumentują, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto) każda. Pod pojęciem dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie się jednorazowe zamówienie obejmujące dostawę zestawów komputerowych W zakresie braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia W przypadku oferty wspólnej przy sprawdzaniu spełnienia warunków wymaganych przez wykonawców punkt 2.2 sprawdzany będzie łącznie (pod uwagę będzie brany łączny potencjał wykonawców składających ofertę wspólną) 2.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzania stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również przez wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia dokumentów. II. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 1) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji i wg specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji; 2) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, dowolną trwałą i czytelną techniką; 3) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez zamawiającego, sporządzone przez wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania wykonawcy; 4) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę lub inne osoby do tego umocowane, 8

9 2. Zaleca się, aby: 1) każda strona oferty zawierająca treść była parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 2) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały, 3) materiały nie wymagane przez zamawiającego, tj. niestanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty. 3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 153, poz ze zm.), wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. III. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w podrozdziale I pkt 2.2 niniejszego Rozdziału, Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz wykonanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca załączy do oferty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji; Aktualny odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 9

10 że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiajacy żąda przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IV, podrozdziale III pkt 2 niniejszej SIWZ. 3. Wykonawcy zagraniczni Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 10

11 składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 4. Dokumenty potwierdzajace, że oferowane dostawy odpowiadaja wymaganiom Zamawiajacego: a) wypełniony załącznik nr 4 Specyfikacja techniczna, w której wykonawca wpisuje parametry oferowanego sprzętu oraz producenta b) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; - Zaświadczenie uprawnionego podmiotu do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowany sprzęt posiada Certyfikat CE lub deklarację zgodności z wymaganiami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późn. zm. o systemie oceny zgodności - dot. komputera, monitora, drukarki, laptopa b) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich Dokument potwierdzający, że oferowany komputer, monitor, drukarka, spełnia wymogi normy Energy Star 4.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) - dot. komputera Certyfikat ISO dot. monitora c) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji Oświadczenie producenta jednostki o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. - Certyfikat TCO 03 - dot. monitora 11

12 IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. V. FORMA DOKUMENTÓW 1. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdz. IV podrozdział 1 pkt 2.5, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Na ofertę składa się: 1) formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz; 2) dokumenty określone w podrozdziale III niniejszego rozdziału Wymagane dokumenty. 2. Ofertę należy złożyć w oryginale w jednym egzemplarzu. 3. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres: oraz opisane: URZĄD GMINY W CHEŁMCU UL. PAPIESKA CHEŁMIEC OFERTA przetarg nieograniczony dostawa komputerów oraz świadczenie usługi dostępu 12

13 do internetu Nie otwierać przed dniem : r., godz Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia. W formularzu oferty wykonawca podaje cenę całkowitą brutto, za którą podejmuje się zrealizowania całości zamówienia tj. 355 zestawów komputerowych (335 komputerów stacjonarnych wraz z monitorami, 20 laptopów) wraz z drukarką oraz oprogramowaniem, modernizacja serwera oraz świadczenie usług dostępu do Internetu przez okres trzech lat wraz z dostarczeniem i instalacją zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, stawek VAT, ceł itp. obciąża wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. 2. Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (DzU z 2002 r. nr 97, poz ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (DzU z 1994 r. nr 84, poz. 386 ze zm.). 3. Cena przyjęta w formularzu oferty będzie stała w czasie objętym umową. Rozdział VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Chełmcu, Chełmiec, ul. Papieska 2, dziennik podawczy, do dnia r., do godziny 11:45 2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Chełmcu, Chełmiec, ul. Papieska 2 pok.9 w dniu r., o godzinie12:00. III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne. 13

14 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane. IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ZMIANA. 3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania wykonawcy jest osoba wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej jako upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy bądź też posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo. Rozdział VII KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena oferty - 100% 1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium ceny oferty - cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia według następującego wzoru: 2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa. 4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 14

15 zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział VIII FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy wykonawcy, którego oferta została wybrana w odrębnym zawiadomieniu. 2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są dostarczyć zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. 4. Umowa regulująca współpracę wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: 1) podmioty składające ofertę; 2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi). 5) Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. Rozdział IX ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto wykazanej w złożonej ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. 15

16 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w treści gwarancji nie mogą być żadne postanowienia ograniczające prawo zamawiającego do realizacji tych gwarancji. Gwarancje muszą określać bezwarunkowe prawo zamawiającego do realizacji tych gwarancji. 3. Gwarancje, w których ograniczono prawa zamawiającego, lub w których uzależniono ich realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków, oprócz wynikających z SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych, uznane zostaną jako nie spełniające warunków SIWZ. 4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z form wymienionych w punkcie 1, najpóźniej w dacie podpisania umowy. 5. Pozostałe, szczegółowe sprawy związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy realizowane będą na podstawie uregulowań zawartych w art. 148, 149, 150, 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozdział X ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty tylko i wyłącznie w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynikać będzie z sytuacji, której nie można było wcześniej przewidzieć, gdy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego. Rozdział XI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych. 16

17 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Załącznik nr 1 do siwz /pieczęć firmowa wykonawcy/ Formularz oferty Do: GminaChełmiec ul. Papieska Chełmiec Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu Internecik też dla dzieci zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec etap II na: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, MODERNIZACJA SERWERA ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 355 PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ja (my) niżej podpisany(i): działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:... (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 17

18 uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto zł. (słownie złotych....). 5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: - dostawa sprzętu komputerowego, modernizacja serwera oraz instalacja internetu do 60 dni od daty zawarcia umowy, - świadczenie usługi dostępu do internetu do 36 miesięcy od daty przekazania sygnału. 6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji jakości na 36 miesięczny okres gwarancji na przedmioty zamówienia: komputer stacjonarny, laptop, drukarka, modernizacja serwera monitor, - sprzęt sieciowy. 7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni. 9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 1) (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 2) (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 10. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: Firma.. 18

19 Adres:. Telefon:.. Fax:. 13. OFERTĘ niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie z następującym spisem treści: 1)... 2)...., dnia (pieczęć i podpis wykonawcy) 19

20 .... (pieczątka adresowa Wykonawcy) Oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego przez Wójta Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, Chełmiec, tel.: , fax: Internecik też dla dzieci zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec etap II na: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, MODERNIZACJA SERWERA ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 355 PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczątce nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że : 1) spełniam/y warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22, ust.1 pkt 1-4 Pzp oraz SIWZ, a mianowicie: posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadam/my wiedzę i doświadczenie, dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,* znajduje/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2) nie podlegamy wykluczeniu z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1. Pzp 3) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2. Pzp Miejsce i data :... Podpisano (imię, nazwisko i podpis) (Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) procedura

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo