ZJAWISKO UCIECZKI EMISJI W SEKTORACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZJAWISKO UCIECZKI EMISJI W SEKTORACH"

Transkrypt

1 _ ZJAWISKO UCIECZKI EMISJI W SEKTORACH ENERGOCHŁONNYCH W POLSCE W KONTEKŚCIE ZMIAN WPROWADZANYCH W SYSTEMIE EU ETS NA LATA Materiałem wyjściowym dla niniejszej analizy jest opracowanie KASHUE Zadania wynikające z nowych regulacji dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, KASHUE, Warszawa, czerwiec 2009 r. (wersja uaktualniona) opracowali: Maciej Pyrka, Sebastian Lizak współpraca: Andrzej Błachowicz, Robert Jeszke, Przemysław Sikora, Anna Paczosa Warszawa, sierpień 2009 r.

2 Zawartość 1 WSTĘP I ZAKRES OPRACOWANIA 3 2 UCIECZKA EMISJI Definicje ucieczki emisji Bezpośrednia ucieczka emisji Pośrednia ucieczka emisji Skutki ekonomiczne i gospodarcze zjawiska ucieczki emisji ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA DYREKTYWY Komisja Europejska Polska ENERGOCHŁONNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI 13 5 SEKTORY ZAGROŻONE UCIECZKĄ EMISJI Badanie ankietowe w wybranych sektorach przemysłowych w Polsce Ucieczka emisji w sektorze energetycznym w Polsce Analiza niemiecka i brytyjska Analiza niemiecka Analiza brytyjska Podsumowanie analiz Działania Komisji Europejskiej Wstępna analiza sektorów narażonych na ucieczkę emisji wykonana przez Komisję Europejską Metodyka obliczeń i źródła danych wykorzystane przez Komisję Europejską do określenia sektorów narażonych na bezpośrednią ucieczkę emisji Projekcja wpływu cen uprawnień do emisji CO 2 na liczbę sektorów kwalifikujących się do ucieczki emisji WNIOSKI 38 7 SŁOWNIK SKRÓTÓW 40 8 LITERATURA 41 ZAŁĄCZNIK I 42 ZAŁĄCZNIK II 45 Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 2

3 1 WSTĘP I ZAKRES OPRACOWANIA Zjawisko ucieczki emisji w sektorach energochłonnych w Polsce w kontekście zmian W grudniu 2008 r. osiągnięto porozumienie w sprawie przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej pakietu energetyczno-klimatycznego. Jednym z kluczowych elementów pakietu jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS). Zgodnie z jej przepisami najistotniejszą zmianą wprowadzoną w systemie EU ETS jest odejście od bezpłatnego przydziału uprawnień na rzecz obowiązku ich zakupu na aukcjach. Obowiązek ten może doprowadzić do znaczącego wzrostu kosztów produkcji, a dysproporcje cenowe między producentami z Unii Europejskiej i producentami spoza Wspólnoty nie objętymi podobnymi ograniczeniami i stosującymi brudne technologie, mogą doprowadzić do utraty konkurencyjności niektórych sektorów przemysłowych w Unii Europejskiej. Taka sytuacja może być przyczyną zastąpienia produkcji w Unii Europejskiej importem z krajów trzecich, bądź przenoszenia produkcji poza Unię Europejską. Zjawisko takie nazywane jest ucieczką emisji (ang. carbon leakage). Celem niniejszego opracowania jest analiza zagadnień związanych z ucieczką emisji, ze wskazaniem na bieżące i przyszłe zadania dla Komisji Europejskiej oraz administracji krajowej. Zadania te wynikają bezpośrednio z postanowień dyrektywy EU ETS (obowiązek wydania aktów wykonawczych do dyrektywy) oraz z konieczności zapobieżenia ucieczce emisji. W opracowaniu wyszczególniono, które spośród sektorów przemysłowych w Polsce ze względu na wysoką energochłonność mogą być zagrożone utratą konkurencyjności związanej ze wzrostem kosztów produkcji. Zakres pracy obejmuje sześć elementów: 1) zdefiniowanie mechanizmu ucieczki emisji; 2) zdefiniowanie zadań stojących przed Komisją Europejską i administracją rządową w Polsce; 3) analizę energochłonności wybranych sektorów przemysłowych polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS); 4) analizę dostępnych opracowań i materiałów dotyczących sektorów zagrożonych ucieczką emisji. 5) omówienie wyników przeprowadzonej przez Komisję Europejską wstępnej analizy sektorów narażonych na ucieczkę emisji; Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 3

4 6) próbę przeprowadzenia projekcji wpływu cen uprawnień do emisji CO 2 na liczbę sektorów kwalifikujących się do ucieczki emisji. 2 UCIECZKA EMISJI 2.1 Definicje ucieczki emisji Dotychczas zjawisku ucieczki emisji nie przypisano jednej i precyzyjnej definicji. Istnieje wiele możliwych interpretacji tego pojęcia, wśród których do najbardziej rozpowszechnionych należą: 1) Zwiększenie emisji gazów cieplarnianych w krajach trzecich, w których przemysł nie jest poddany podobnym, jak w UE, ograniczeniom w zakresie emisji (wg znowelizowanej dyrektywy EU ETS - pkt 24 Preambuły); 2) Ryzyko ponoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji, które przyczyni się do przeniesienia energochłonnej produkcji poza UE, gdzie nie ma obowiązku zakupu uprawnień do emisji (wg Niemieckiej Federacji Stali Wirtschaftsvereinigung Stahl); Przykładem miary ucieczki emisji może być wskaźnik (tzw. leakage rate 1 ) określający procentową redukcję emisji w krajach z Załącznika I do Konwencji Klimatycznej (UNFCCC) 2 w stosunku do wzrostu emisji w krajach spoza Załącznika I Generalnie z punktu widzenia kosztów ponoszonych przez instalacje z sektorów przemysłowych, rozróżnia się dwa rodzaje ucieczki emisji: a) Bezpośrednią - związaną ze zwiększeniem kosztów produkcji na skutek wysokich kosztów zakupu uprawnień na pokrycie emisji z procesu produkcyjnego; b) Pośrednią - związaną z zwiększonymi kosztami produkcji na skutek wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej do procesu produkcyjnego. Niniejsza analiza koncentruje się głównie na zjawisku bezpośredniej ucieczki emisji (obejmującym wyłącznie sektory przemysłowe objęte do EU ETS), definiowanym w art. 10a i 10b dyrektywy EU ETS. 1 Border tax adjustment and the EU ETS ; CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analisys; Holandia; listopad Kraje, które mają określone zobowiązania do ograniczenia lub redukcji emisji wg. załącznika B Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu; Kioto 11 grudnia 2007 r. Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 4

5 Rys. 1. Podział ucieczki emisji dwutlenku węgla i kryteria klasyfikacji sektorów przemysłowych jako narażonych na ucieczkę emisji. Ucieczka emisji Bezpośrednia (Sektory objęte systemem EU ETS) Pośrednia (Cała gospodarka, łącznie z sektorami EU ETS i non-ets) Rodzaje kosztów ponoszonych przez sektory przemysłowe w konsekwencji wdrożenia dyrektywy EU ETS Koszt bezpośrednie Koszty pośrednie Koszty pośrednie Źródło: opracowanie własne KASHUE. Należy zauważyć, że oba rodzaje ucieczki emisji mogą wystąpić jednocześnie. Z przepisów dyrektywy EU ETS wynika, że mechanizm rekompensat pośredniej ucieczki emisji jest niezależny od mechanizmu rekompensat bezpośredniej ucieczki w tym sensie, że możliwa jest zaistnienie sytuacji, w której dany sektor otrzymuje bezpłatne uprawnienia jako sektor zakwalifikowany do grupy zagrożonej bezpośrednią ucieczką oraz rekompensaty za ucieczkę pośrednią. Efekty ucieczki emisji w sektorach przemysłowych, wpływające na intensywność wymiany handlowej mogą być identyfikowane jako: 1) ucieczka produkcji określana również jako ucieczka operacyjna - zastąpienie całości lub części krajowej produkcji importem z krajów spoza Unii Europejskiej (w perspektywie krótkoterminowej); 2) ucieczka inwestycji - zaprzestanie planowanych inwestycji w obrębie sektora objętego EU ETS (w perspektywie długoterminowej). Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 5

6 2.2 Bezpośrednia ucieczka emisji Bezpośrednia ucieczka emisji wiąże się z kosztami, jakie przedsiębiorca jest zobowiązany ponosić z tytułu uczestnictwa w EU ETS. Koszty te możemy podzielić na bezpośrednie i pośrednie: 1) koszt bezpośredni - należy kojarzyć z bezpośrednim procesem produkcji danego towaru. Podczas procesu produkcji emisje CO 2 decydują o wielkości kosztów bezpośrednich. Suma tzw. emisji procesowych i emisji paliwowych (emisji ze spalania paliw) stanowi całkowitą emisję CO 2 danego sektora przemysłu 3. Emisje CO 2 wywodzące się z danego procesu produkcyjnego muszą mieć pokrycie w odpowiedniej liczbie zakupionych uprawnień. Przy wysokiej emisyjności produkcji i wysokich cenach uprawnień do emisji, przedsiębiorca musi liczyć się z bardzo znaczącym wzrostem bezpośrednich kosztów produkcji. 2) koszt pośredni wynika z konieczności zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorców z sektorów przemysłowych od jej wytwórców. Koszt uprawnień zawarty w cenie energii i uzależniony jest głównie od rodzaju wykorzystywanego paliwa w procesie produkcji. Koszty zakupu uprawnień mogą zostać częściowo lub w całości wliczone w ceny energii elektrycznej i przerzucone na odbiorców końcowych. Im większa emisyjność użytego paliwa, tym potrzebne są większe nakłady finansowe na zakup uprawnień do emisji. Dla sektorów przemysłowych o dużej energochłonności i emisyjności CO 2, koszty funkcjonowania na rynku wspólnotowym mogą okazać się zbyt wysokie do zaakceptowania. Utrata konkurencyjności względem producentów z krajów trzecich może zmusić przedsiębiorstwa do radykalnych kroków i przeniesienia wysokoemisyjnej produkcji poza Unię Europejską. Komisja Europejska bierze to zagrożenie pod uwagę i dlatego w dyrektywie EU ETS zawarty został mechanizm, pozwalający określić skalę ucieczki bezpośredniej oraz formę pomocy przysługującej zagrożonym tym zjawiskiem sektorom. Zgodnie z nowymi przepisami corocznie, w okresie , instalacjom z sektorów 3 Emisje procesowe bardzo dobrze można opisać na przykładzie produkcji cementu. W procesie technologicznym, przy wysokich temperaturach, następuje rozkład węglanu wapnia na tlenek wapnia (CaO) i dwutlenek węgla (CO2). Tlenek wapnia w połączeniu z innymi tlenkami tworzy klinkier, a potem cement. W przemyśle cementowym emisje procesowe stanowią ok. 62% całkowitej emisji CO2. Z kolei emisje paliwowe są wynikiem spalania danego rodzaju paliwa, np. węgla, który w połączeniu z tlenem tworzy dwutlenek węgla. W sektorze cementowym do wypalania klinkieru potrzebne jest ciepło, które uzyskuje się właśnie poprzez spalanie paliw. Najwyższa wielkość emisji występuje w tym przypadku przy spalaniu węgla kamiennego. Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 6

7 narażonych na ucieczkę emisji przysługiwać będzie 100% bezpłatnych uprawnień do emisji (art. 10a ust. 12 dyrektywy EU ETS). Przydział ten odbywać się będzie na podstawie ustalonych z góry (ex-ante) wspólnotowych wskaźników (tzw. benchmarków 4 ). Oznacza to w praktyce, że procentowe poziomy bezpłatnych przydziałów uprawnień odnoszą się do pewnego poziomu bazowego, który z reguły będzie znajdował się poniżej rzeczywistych potrzeb emisyjnych instalacji. Warunkiem koniecznym, kwalifikującym do znalezienia się w wykazie sektorów narażonych na ucieczkę emisji, jest łączne spełnienie dwóch kryteriów ilościowych (art. 10a ust. 15 dyrektywy EU ETS),tj.: kosztowego gdzie stosunek kosztów pośrednich i bezpośrednich produkcji (wynikających z wdrożenia dyrektywy EU ETS) do wartości dodanej brutto musi wynosić co najmniej 5%; intensywności handlu gdzie stosunek wartość importu i eksportu poza UE (z i do krajów trzecich) do wielkości rynku UE wartości obrotu wewnętrznego i importu, musi wynosić powyżej 10%. W powyższym wykazie mogą znaleźć się również sektory, które spełnią przynajmniej jeden z powyższych kryteriów ilościowych, ale jedynie w przypadku, gdy jego wartość wynosi co najmniej 30% dla kryterium kosztowego lub powyżej 30% dla kryterium intensywności handlu. Przy ocenie narażonych sektorów pod kątem powyższych kryteriów uwzględnia się średnią cenę uprawnienia do emisji CO 2 na poziomie 30 za tonę (zgodnie z założeniem przyjętym przez Komisję Europejską) oraz dane dotyczące handlu, produkcji oraz wartości dodanej brutto dla każdego sektora, z trzech ostatnich lat (art. 10a ust. 14 dyrektywy EU ETS). Ponadto, po określeniu sektorów narażonych na ucieczkę emisji za pomocą kryteriów ilościowych, Komisja Europejska może uzupełnić wykaz uwzględniając także kryteria jakościowe (art. 10a ust. 16), tj.: potencjał redukcji emisji i zużycia energii, obecną i przyszłą specyfikę rynku oraz marżę, jako czynniki decydujące o przeniesieniu produkcji. Dodatkowo, przy ustalaniu wykazu sektorów, powinny być wzięte pod uwagę zobowiązania do redukcji emisji w tych samych sektorach przemysłowych podjęte w krajach trzecich (art. 10a ust. 17 dyrektywy EU ETS).. 4 Benchmarki, czyli wskaźniki - ustalone zostaną przez Komisję Europejską dla danego sektora na podstawie wielkości emisji odniesionej do wielkości produkcji dla 10% najlepszych zakładów, znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Powinny one stanowić zachętę do ograniczenia emisji gazów oraz stosowania energooszczędnych technologii (art. 10a ust.1 i 2 dyrektywy EU ETS). Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 7

8 Na wniosek Komisji Europejskiej lub państwa członkowskiego, corocznie istnieje możliwość uzupełnienia listy sektorów, w oparciu o kryteria ilościowe. 2.3 Pośrednia ucieczka emisji Możliwość pojawienia się pośredniej ucieczki emisji związana jest ze wzrostem kosztów wytwarzania danego produktu na skutek wzrostu ceny energii elektrycznej. Wzrost ceny energii będzie wynikiem wcześniej wspomnianego przenoszenia przez wytwórców energii kosztu zakupu uprawnień do emisji CO 2 (EUA) na końcowych odbiorców energii. Według przepisów art. 10a ust. 6 dyrektywy EU ETS, państwa członkowskie mają prawo do udzielania rekompensat sektorom narażonym na wysokie koszty zakupu energii elektrycznej w przypadku, gdy prawdopodobne jest przenoszenie wysokoemisyjnej produkcji z tych sektorów do krajów trzecich. Nie wiadomo natomiast, w jakiej formie te rekompensaty miałyby być przyznawane. Dyrektywa EU ETS mówi w tym przypadku jedynie, że państwa członkowskie mogą przeznaczyć środki finansowe w celu kompensacji kosztów emisji gazów cieplarnianych zawartych w cenie energii. Wysokość rekompensat powinna być określana w oparciu o najlepsze wskaźniki emisji CO 2 na jednostkę produktu. Według przepisów dyrektywy EU ETS, wskaźnik ten jest liczony dla danego sektora, jako iloczyn zużycia energii przypadającej na jednostkę produkcji, odpowiadającej najbardziej wydajnym, niskoemisyjnym dostępnym technologiom, w odniesieniu do europejskiej struktury produkcji energii elektrycznej. W związku z tym, że europejska struktura paliwowa produkcji energii znacznie różni się od struktury w Polsce, przepisy dyrektywy nie wydają się być zbyt korzystne dla Polski. Polska energetyka jest wysokoemisyjna 95% energii elektrycznej wytwarzane w naszym kraju oparte jest na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego. Rozwiązaniem w tej sytuacji mogłoby być wprowadzenie wskaźników uwzględniających specyfikę paliwową danego państwa. Dodatkowym argumentem za takim różnicowaniem jest fakt, iż rynki zaopatrzenia w energię elektryczną mają często charakter naturalnego monopolu. Zatwierdzenie rekompensat dla sektorów, wg art. 10a ust. 6 dyrektywy EU ETS podlega przepisom regulującym kwestie stosowania dozwolonej pomocy publicznej. W przypadku braku nowego międzynarodowego porozumienia klimatycznego, Komisja Europejska zobowiązała się do zmiany wytycznych w zakresie pomocy publicznej do końca 2010 r. tak, by państwa członkowskie mogły Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 8

9 skorzystać z nowego przepisu (oświadczenie Komisji Europejskiej dotyczące art. 10a ust. 6 dyrektywy EU ETS, które znajduje się w osobnym załączniku do dyrektywy 5 ). Takie ujęcie tematu w dyrektywie nasuwa wątpliwość, czy w przypadku podpisania międzynarodowego porozumienia możliwe będzie udzielanie rekompensat w oparciu o art. 10a ust. 6. Ponadto nie jest jasne, kto i na jakich zasadach decydowałby o sektorach, którym należą się rekompensaty związane z pośrednią ucieczką emisji. Należy zauważyć, że zatwierdzenie rekompensat dla sektorów narażonych na ryzyko pośredniej ucieczki emisji nie leży w gestii Komitetu ds. Zmian Klimatu, tylko podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej. 2.4 Skutki ekonomiczne i gospodarcze zjawiska ucieczki emisji Zjawisko ucieczki emisji, niesie szereg negatywnych konsekwencji gospodarczych i ekonomicznych dla Unii Europejskiej. Związane z tym zjawiskiem ograniczenie lub zaprzestanie produkcji na terenie Wspólnoty mogłoby spowodować przenoszenie miejsc pracy w inne regiony świata ( ucieczkę miejsc pracy ) oraz odpływ kapitału ( ucieczkę kapitału ), czego konsekwencją byłby wzrost stopy bezrobocia i nasilenie negatywnych nastrojów społecznych. Innym zjawiskiem gospodarczym jakie może wystąpić w wyniku zmian w systemie EU ETS jest przenoszenie produkcji w obrębie samej UE w celu zmniejszenia przez przedsiębiorstwa kosztów wytwarzania. Ponieważ o wysokości kosztów wytwarzania będzie decydować koszt uprawnień zawarty w cenie energii, a tym samym emisyjność energetyki w danym państwie członkowskim, bardzo istotnym elementem jest wielkość udziału paliw wysokoemisyjnych (np.: węgla) w krajowym bilansie paliwowo-energetycznym, gdyż to on może decydować o konkurencyjności przemysłu. Dla Polski takie zjawisko miałoby negatywne skutki, gdyż znajdujemy się na drugim miejscu w UE, co do wielkości udziału węgla w krajowym bilansie paliwowo-energetycznym. Polska zajmuje drugie miejsce w UE w wielkości udziału węgla w krajowym bilansie paliwowo-energetycznym, stąd opisane powyżej negatywne skutki miałyby bardzo poważne konsekwencje dla Polski. 5 Projekt dyrektywy w wersji przyjętej przez Parlament Europejski zawierał załącznik bez numeru, w którym zawarte są dwa oświadczenia Komisji Europejskiej. Oświadczenia te stanowią swego rodzaju deklaracje Komisji i nie maja z założenia charakteru prawa powszechnie obowiązującego (nie były przedmiotem procesu legislacyjnego zgodnie z art. 251 Traktatu). Ze względu na swój jedynie informacyjny charakter oświadczenia te nie zostały opublikowane razem z dyrektywą w serii L dziennika urzędowego Unii Europejskiej. Oświadczenia KE stanowią więc wskazówki, do których stosowanie się pomoże pozostać w zgodności z prawem wspólnotowym. Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 9

10 3 ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA DYREKTYWY 3.1 Komisja Europejska Zgodnie z art. 10a ust. 13 dyrektywy EU ETS, Komisja Europejska zobowiązana jest do określenia wykazu sektorów lub podsektorów narażonych na bezpośrednią ucieczkę emisji CO 2. Wykaz ma być przyjęty w procedurze komitologii, poczynając od dnia 31 grudnia 2009 r., a następnie aktualizowany co 5 lat, w konsultacji z państwami członkowskimi i sektorami oraz po omówieniu na posiedzeniu Rady Europejskiej. Komisja Europejska może każdego roku rozszerzyć wykaz z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego. Warunki znalezienia się w wykazie sektorów zagrożonych ucieczką emisji zostały omówione w rozdziale 2.2 niniejszego opracowania. Istotnym warunkiem powstania w terminie (tj. do końca 2009 r.) listy sektorów narażonych na ucieczkę emisji, była współpraca pomiędzy Komisją Europejską i państwami członkowskimi. Kwestią priorytetową w tej współpracy było zebranie przez państwa członkowskie i przekazanie Komisji Europejskiej danych dotyczących zużycia energii elektrycznej, zużycia paliw i związanej z tym emisji CO 2. Między innymi na podstawie tych danych, Komisja określiła wstępną listę sektorów i podsektorów, które po spełnieniu progowych kryteriów ilościowych otrzymają 100% bezpłatnych uprawnień. Komisja Europejska dwukrotnie przedstawiała już wyniki swojej analizy wraz ze wstępną listą sektorów narażonych na ucieczkę emisji, pierwszy raz w dniu 29 kwietnia 2009 r. i ostatnio 1 lipca 2009 r. Przyjęta przez Komisję metodyka obliczeń oraz wyniki analizy zostały opisane w rozdziale 5.5 niniejszego opracowania. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 1) Ostateczna wersja listy sektorów zostanie opublikowana przez Komisję Europejską do dnia r.; 2) Komisja Europejska zobowiązana jest przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny sytuacji sektorów i podsektorów, uznanych za narażone na ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich (art. 10b ust.1) do dnia r. Sprawozdanie to powinno zawierać wnioski określające: liczba przydzielanych bezpłatnych uprawnień do emisji dostosowanie przydziałów; sposób włączenia do systemu wspólnotowego importerów produktów, które wytwarzane są przez sektory narażone na ucieczkę emisji; ocenę wpływu ucieczki emisji na bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich, Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 10

11 w oparciu o połączenia transgraniczne (electricity connections) wewnątrz i na zewnątrz UE. 3) Komisja Europejska najpóźniej do dnia 31 marca 2011 r. oceni, czy podjęte decyzje dotyczące bezpłatnie przydzielonych uprawnień (w tym dla sektorów narażonych na ucieczkę emisji) mogą wpłynąć na liczbę uprawnień sprzedawanych w drodze aukcji przez państwa członkowskie, w porównaniu ze scenariuszem przewidującym 100% aukcji dla wszystkich sektorów w 2020 r. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Komisja musi przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski z oceny oraz w zależności od potrzeb, może wnioskować o wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych. 4) Po podpisaniu międzynarodowego porozumienia klimatycznego w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych, Komisja Europejska dokona przeglądu przepisów, którego celem będzie zapewnienie, że bezpłatnie przydzielane uprawnienia są wydawane jedynie w uzasadnionych przypadkach (art. 10a ust. 1 dyrektywy EU ETS). Przegląd ten obejmie przepisy dotyczące wszystkich darmowych przydziałów, w tym również wydawanych dla sektorów narażonych na ucieczkę emisji. 3.2 Polska W zakresie problematyki ucieczki emisji dyrektywa EU ETS nakłada na administrację rządową krajów członkowskich szereg dodatkowych zadań obejmujących: 1) Przygotowanie wykazu instalacji z sektorów określonych ostatecznie przez Komisję Europejską jako narażone na bezpośrednią ucieczkę emisji oraz oszacowanie liczby bezpłatnych uprawnień, które będą dla nich przydzielone; 2) Aktywne uczestnictwo w pracach Komisji Europejskiej oraz ewentualne występowanie do Komisji o rozszerzenie listy sektorów; 3) Analizę problemu występowania zjawiska pośredniej ucieczki emisji i ewentualne podjęcie działań umożliwiających zastosowanie rekompensat dla sektorów narażonych na pośrednią ucieczkę emisji. Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 11

12 Tabela 1. Wykaz zadań koniecznych do podjęcia na poziomie krajowym, w celu wypełnienia przepisów dyrektywy EU ETS dotyczących sektorów narażonych na ucieczkę emisji 6. Nr Zadanie Środki wykonania zadania Terminy 1 Przygotowanie wykazu wszystkich instalacji w PL z sektorów określonych przez KE jako narażone na ucieczkę emisji. 2 Oszacowanie ilości bezpłatnych uprawnień, jakie na podstawie określonych decyzją KE wskaźników trafią do instalacji (jest to istotna kwestia przy określaniu faktycznej ilości uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na aukcji i wynikających z tego tytułu potencjalnych przychodów do budżetu). 3 Rozważenie celowości wystąpienia do KE o rozszerzenie wykazu sektorów narażonych na ucieczkę emisji. Stworzenie listy instalacji z sektorów narażonych na bezpośrednią ucieczkę emisji w PL kwalifikujących się do otrzymywania bezpłatnych uprawnień. Przeprowadzenie wewnętrznej analizy dotyczącej określenia ilości bezpłatnych uprawnień w oparciu o przyjęte przez KE zasady bezpłatnego przydziału uprawnień, wskaźniki oraz wykaz instalacji. Sporządzenie bazy zawierających wszystkie wymagane i brane do analizy przez Komisję Europejską dane, służące kwalifikowaniu sektorów narażonych na ucieczkę emisji r. termin określenia wykazu sektorów przez KE r r. KE zobowiązana jest przyjąć decyzję dotyczącą zasad nieodpłatnego przydziału uprawnień do r. (draft powinien być gotowy wiosną 2010 r.) r. 4 Analiza i podjęcie decyzji o rekompensowaniu sektorom energochłonnym ponoszonych kosztów w celu zapobieżenia pośredniej ucieczce emisji, przy wykorzystaniu środków krajowych. Śledzenie prac KE z zakresie przeglądu listy sektorów narażonych na ucieczkę emisji (KE dokona przeglądu listy w terminie do r.) i w konkretnych przypadkach kontakt z KE w celu dodania nowych sektorów do listy. Stały monitoring sytuacji w sektorach narażonych na bezpośrednią ucieczkę emisji w PL, a nieujętych dotychczas w wykazie przyjętym przez Komitet ds. Zmian Klimatu. (w przypadku podjęcia decyzji o udzielaniu rekompensat) Stworzenie mechanizmów zawierających kryteria kwalifikujące do otrzymywania rekompensat, wskazujących źródła finansowania oraz instytucję obsługującą, a także zapewniających zgodność z zasadami pomocy publicznej r r. i następnie co roku w terminie do r. KE do r. przyjmie niezbędne zmiany w zasadach pomocy publicznej. 6 Zadania wynikające z nowych regulacji dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, KASHUE, Warszawa, czerwiec 2009 r. (wersja uaktualniona). Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 12

13 4 ENERGOCHŁONNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI Zarówno w przypadku zjawiska bezpośredniej, jak i pośredniej ucieczki emisji, jednym z ważnych czynników jest wzrost kosztów produkcji, spowodowany wysoką emisyjnością bądź energochłonnością produkcji. W celu porównania poszczególnych gałęzi polskiej gospodarki, dla których koszt zakupu uprawnień do emisji CO 2 i wzrost kosztów energii elektrycznej ma istotny wpływ na koszty produkcji, do celów niniejszego opracowania wykonano zestawiania energochłonności w odniesieniu do zdefiniowanych wcześniej sektorów oraz produktów. Zestawienie energochłonności sektorów (na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego) przedstawia tablica 2. Energochłonność określono poprzez wskaźnik będący ilorazem finalnego zużycia energii w kilogramach oleju ekwiwalentnego (kgoe) 7 i wartości dodanej 8 (wg. kursu euro z 2000 roku). Do sektorów o największym wskaźniku zużycia energii, na podstawie danych za rok 2007, należą: przemysł hutniczy, chemiczny, mineralny, papierniczy, przy czym przemysł hutniczy odznacza się wyraźnie największą wartością wskaźnika, tj. 4,081 kgoe/. Tabela 2. Energochłonność przemysłu w Polsce. Lp. Przemysł PKD (z 2004) Energochłonność przemysłu [kgoe/ ] Hutniczy 27 5,004 4,218 4,081 2 Chemiczny 24 1,206 1,088 1,020 3 Mineralny 26 0,861 0,701 0,734 4 Papierniczy ,439 0,400 0,467 5 Drzewny 20 0,465 0,373 0,360 6 Spożywczy ,210 0,191 0,171 7 Środków transportu ,139 0,117 0,101 8 Tekstylny ,139 0,108 0,096 9 Pozostały 25,33, ,102 0,100 0, Maszynowy ,074 0,054 0,043 Źródło: Efektywność wykorzystania Energii w latach ,GUS, Warszawa Jedna tona oleju ekwiwalentnego jest definiowana jako równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej kcal/kg lub 41,868 GJ i 11,630 MWh, według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). 8 Źródło danych GUS nie podaje, czy wartość dodana wyrażona jest w wielkościach brutto czy netto. Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 13

14 Sumarycznie przemysł hutniczy, chemiczny i mineralny mają łącznie ok. 60% udział w całkowitym zużyciu energii w przemysłach przetwórczych. W ostatnich latach odnotowano wzrost udziału w strukturze zużycia przemysłu chemicznego i papierniczego. Spadł natomiast udział przemysłu spożywczego, tekstylnego oraz maszynowego. Spadek zużycia energii odnotowany w przemyśle hutniczym był spowodowany głównie ograniczeniem produkcji. W tabeli 3 zamieszczono informacje na temat energochłonności produkcji z lat 2005 i 2007 dla trzech wybranych produktów: stali, cementu, papieru. Zestawienie energochłonność wykonano wykorzystując wskaźnik jednostkowego zużycia energii wyrażony w konsumpcji oleju ekwiwalentnego na jednostkę masy wytworzonego produktu. Wskaźnik ten pozwala porównać sytuację wybranych działów przemysłu w Polsce i pozostałych krajach UE. Tabela 3. Energochłonność produkcji w Polsce. Lp. Produkcja Energochłonność produkcji [Mgoe/Mg] Papier 0,572 0,552 0,664 2 Stal 0,273 0,250 0,237 3 Cement 0,098 0,098 0,089 Źródło: Efektywność wykorzystania Energii w latach , Warszawa 2009, GUS. Spośród sektorów przemysłowych odpowiadających za wskazaną powyżej produkcję, w latach , największą modernizację przeszedł przemysł cementowy, gdzie prezentowany wskaźnik energochłonności - 0,089 Mgoe/Mg - zbliżony jest obecnie do średniej europejskiej. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przemysły papierniczego, który po prywatyzacji przeszedł gruntowną modernizację, odnotowując spadek energochłonności do poziomu 0,552 [Mgoe/Mg] w 2006 r., jednak w 2007 r. doszło do pogorszenia wskaźnika. W latach najwolniej zmniejszała się energochłonność produkcji stali, a mimo to średni wskaźnik energochłonności produkcji stali wyniósł w 2007 r. 0,237 [Mgoe/Mg] i był niższy od średniej europejskiej (wynoszącej ok. 0,3 [Mgoe/Mg]). W tabeli umieszczonej w załączniku I, zestawiono wybrane procesy przemysłowe i kierunki użytkowania energii z przedsiębiorstw charakteryzujących się dużym jej zużyciem (objętych sprawozdaniem składanym na formularzu G-03 9 ). Na potrzeby niniejszej analizy, wstępnie wykonano 9 G-03 formularz o zużyciu paliw i energii, składany przez przedsiębiorstwa do GUS. Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 14

15 selekcję danych, polegającą na odrzuceniu procesów wykorzystywanych w sektorach przemysłowych, co do których zachodzi pewność, że nie będą zakwalifikowane jako narażone na ucieczkę emisji (bezpośrednią i pośrednią), ze względu na konieczność umiejscawiania działalności gospodarczej w bliskiej odległości od rynków zbytu. Przyjęte do analizy dane pochodzą z roku 2006 i zostały uporządkowane w sposób pozwalający stwierdzić, które z procesów mają największe jednostkowe zużycie energii elektrycznej, a tym samym potencjalnie kwalifikują się do uzyskania rekompensat w ramach ucieczki pośredniej. 5 SEKTORY ZAGROŻONE UCIECZKĄ EMISJI 5.1 Badanie ankietowe w wybranych sektorach przemysłowych w Polsce Z inicjatywy i we współpracy z KASHUE, w maju i czerwcu 2008 roku Uniwersytet Łódzki przeprowadził badania ankietowe. 10 Badania te, finansowane ze środków UKIE,skierowane były do polskich przedsiębiorców z energochłonnych sektorów przemysłowych, m.in. cementu, stali, aluminium i szkła, którzy objęci są systemem EU ETS w okresie , bądź zostaną nim objęci od 2013 r. Celem ekspertyzy było: 1) Określenie, na podstawie badania ankietowego, mechanizmów oraz skali problemu przenoszenia produkcji przemysłowej poza granice Polski po roku 2012, w sektorach produkujących cement, stal oraz aluminium, na skutek ograniczeń wynikających z przepisów pakietu energetycznegoklimatycznego; 2) Wskazanie mechanizmów zapobiegających ucieczce emisji z badanych sektorów, które mogą zostać ujęte w nowelizowanej dyrektywie ETS; 3) Opracowanie propozycji metodologii określania "działań równoważnych" do realizacji w ramach nowego porozumienia międzynarodowego, poprzez ustalenie szczegółowych niezbędnych parametrów tego porozumienia. 10 Wyniki zostały zaprezentowane w opracowaniu pt. Analiza problemu przenoszenia zakładów z sektorów produkujących cement, stal, szkło oraz aluminium poza teren Polski i UE na skutek pojawienia się nowych przeszkód dla przedsiębiorców wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ocena proponowanych mechanizmów zapobiegających temu zjawisku ; M.Burchard - Dziubińska, D.Lipińska; Łódź; Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 15

16 Do celów niniejszego opracowania najistotniejsze są pierwsze dwa cele i na nich się skoncentrowano. Wyniki przeprowadzonej ankiety potwierdzają możliwe zagrożenie ucieczką emisji w Polsce w sektorach: cementowym, stalowym, aluminiowym i szkła. Zagrożenie to może być rozpatrywane w perspektywie: faktycznego przeniesienia produkcji za granicę; znacznej utraty udziałów w rynku na rzecz instalacji znajdujących się poza UE, które nie podejmują porównywalnych działań w celu ograniczenia emisji. Powyższe wnioski wyciągnięto na podstawie wrażliwości kosztowej, którą starali się oszacować ankietowani. Obowiązek zakupu np. 20% uprawnień po cenie 20 /tonę emisji CO 2 spowoduje, zdaniem ankietowanych, wzrost kosztów operacyjnych we wszystkich omawianych sektorach (od 3,5% do 17,2 %). Największą wrażliwość w tym wypadku wykazał sektor cementowy (17,2%), a najmniejszą stalowy (3,5%). Należy podkreślić, że to właśnie czynniki kosztowe wpływają bezpośrednio na decyzję o przeniesieniu produkcji do państw trzecich. Tylko sektor aluminiowy nie brał takiej możliwości pod uwagę. Natomiast odwrotna zależność pojawia się w przypadku sektora cementowego, który przy jakimkolwiek ograniczeniu liczby darmowych uprawnień do emisji, może podjąć decyzję o przeniesieniu produkcji. Sektory szkła i stali zdecydują się na taki krok, jeżeli próg powyższych ograniczeń będzie większy niż, odpowiednio: 21% i 10%. Z drugiej strony istnieje wiele czynników przemawiających za pozostawieniem produkcji w obecnym miejscu, m.in. wysokie koszty inwestycji i transportu towarów na rynek zbytu, a także ryzyko kursowe, długi czas inwestycji oraz restrykcje importowe. Ponadto należy stwierdzić, że badane przedsiębiorstwa wykazały wyraźne zaniepokojenie w związku z planowanymi zmianami w polityce klimatycznej UE. Jednak nie wszystkie firmy podjęły starania w celu rozpoznania problemu. Najlepiej pod tym względem wypadły przedsiębiorstwa branży cementowej, o dużym udziale kapitału zagranicznego. W większości sektorów perspektywa jakichkolwiek ograniczeń w przyznanych limitach uprawnień do emisji, a takim będzie obowiązek zakupu uprawnień w drodze aukcji, może wywołać znaczne perturbacje w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 16

17 5.2 Ucieczka emisji w sektorze energetycznym w Polsce W 2008 r., KASHUE doprowadziło do włączenia polskich naukowców w prace platformy Climate Strategies 11. Jednym z analizowanych zagadnień była problematyka relokacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce 12. Na jej podstawie analizy można stwierdzić, że najbardziej prawdopodobny jest scenariusz importu energii elektrycznej z Litwy i Ukrainy, w tym z planowanych do rozbudowy elektrowni jądrowych Ignalina i Chmielnicka oraz z elektrowni wodnych. Pozostałe kraje ościenne będą miały podobne do polskich koszty wytwarzania energii, a ponadto ich możliwości eksportowe będą ograniczone koniecznością domknięcia własnego bilansu energetycznego. Nie należy oczekiwać, że będzie istniała możliwość budowy elektrowni węglowych w innych krajach (w tym na Białorusi i Ukrainie) i eksport energii elektrycznej do Polski, ponieważ wysoce prawdopodobne jest, że Komisja Europejska podejmie działania zakazujące takich praktyk (poprzez regulacje przeciwdziałające ucieczce emisji). Podsumowując, należy podkreślić występowanie ograniczeń sieciowych w połączeniach transgranicznych, uniemożliwiających obecnie znaczny wzrost importu energii elektrycznej do Polski. Inwestycje w budowę sieci elektroenergetycznych, które mogłyby to umożliwić, są kosztowne i czasochłonne. 5.3 Analiza niemiecka i brytyjska W Wielkiej Brytanii i w Niemczech, odpowiednio w 2007 i 2008 r. wykonane zostały szczegółowe analizy, których celem było określenie sektorów przemysłowych, narażonych na ucieczkę emisji. Wnioski z powyższych analiz mogą posłużyć do ewentualnej weryfikacji wyników prac Komisji Europejskiej. 11 Climate Strategies to platforma skupiająca naukowców z różnych krajów, gdzie prowadzone są analizy praktycznych aspektów polityki klimatycznej i energetycznej w Unii Europejskiej. 12 Tackling Leakage in a World of Unequal Carbon Prices, Susanne Dröge, Climate Strategies, 01 July 2009, Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 17

18 5.3.1 Analiza niemiecka 13 Na rys. 2 przedstawiono procentowy udział kosztów pośrednich i bezpośrednich w wybranych sektorach, odniesiony do wartości dodanej brutto oraz udział tych sektorów w generowanym Produkcie Krajowym Brutto. Do sektorów o największym udziale kosztów pośrednich zaliczamy produkcję: aluminium 12% 14, cementu 9%, papieru 8%, podstawowych substancji nieorganicznych 8%, pulpy drzewnej 7%. Rys.2. Udział kosztów pośrednich i bezpośrednich w wartości dodanej brutto dla wybranych sektorów przemysłu niemieckiego. Źródło: publikationen/fpdf-l/3625.pdf, Przy wyznaczaniu kosztów pośrednich (kosztu zakupu uprawnień do emisji przenoszonych w cenie energii elektrycznej), uwzględniono wskaźnik emisyjności dla elektrowni węglowych. W Niemczech ok. 46,6% energii elektrycznej (dane z 2005 roku) pochodzi z elektrowni węglowych, w związku z 13 Impacts of the EU Emissions Trading Scheme on the industrial competitiveness in Germany, praca zbiorowa, Öko-Institut, Dessau-Roßlau, wrzesień 2008 r. 14 Prezentowane wartości liczbowe wyników analiz mogą być obarczone błędami zaokrągleń oraz odczytu z wykresów. Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 18

19 czym rzeczywisty koszt pośredni produkcji jest niższy niż w Polsce, gdzie około 95% energii elektrycznej wytwarza się z węgla. Największy udział kosztów bezpośrednich w wartości dodanej brutto zaobserwowano w produkcji: cementu 52%, wapna 50%, nawozów i związków azotu 20%, wyrobów żelaznych i stalowych 13%, koksu i rafinacji ropy naftowej 8% Analiza brytyjska 15 Podobny raport powstał w Wielkiej Brytanii, którego wyniki przedstawiono na rys. 3. Znalazły się w nim niektóre sektory nie uwzględnione w analizie niemieckiej, tj.: produkcja słodu, wytwarzanie gazów przemysłowych, wyrobów włókienniczych, wyrobów gumowych, odlewów żelaznych. Największy udział kosztów pośrednich w wartości dodanej brutto przypadał na produkcję: aluminium 9%, nawozów i związków azotu 6%, podstawowych substancji nieorganicznych 6%. Natomiast największy udział kosztów bezpośrednich w wartości dodanej brutto przypadł na produkcję: wapna - 44%, cementu 33%, podstawowych wyrobów żelaznych i stalowych 24%, rafinację ropy naftowej 11%. Generalnie udział kosztów w odniesieniu do wartości dodanej brutto dla wielu sektorów był wyraźnie niższy niż w analizie niemieckiej. 15 Differentiation and Dynamics of EU ETS Competitiveness Impacts, Hourcade, J.C., Neuhoff, K., D ly, D., Sato, marzec 2007 r. Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 19

20 Rys. 3. Udział kosztów pośrednich i bezpośrednich w wartości dodanej brutto dla wybranych sektorów przemysłu brytyjskiego. Źródło: Differentiation and dynamics of EUETS industrial competitiveness impact, Climate Strategies Report Podsumowanie analiz Na rys. 2 i rys. 3 autorzy umieścili sektory, dla których suma kosztów bezpośrednich i pośrednich przekracza 2%, w odniesieniu do wartości dodanej brutto. Należy zwrócić uwagę, że lista sektorów, które przekroczyły założony 2% próg, w przypadku obu analiz jest podobna, ale nie identyczna. Różnice występują również w udziale poszczególnych kosztów w obrębie tych samych sektorów, co jest między innymi konsekwencją struktury paliw, wykorzystywanych w instalacjach wytwarzających energię. W Wielkiej Brytanii dominują elektrownie gazowe, zaś w przypadku Niemiec - węglowe. W związku z powyższym, przy założeniu takiej samej ceny uprawnień do emisji (EUA) na poziomie 20 /tonę, dla przemysłu brytyjskiego koszt zakupu uprawnień w koszcie energii elektrycznej będzie stanowił 10 /MWh, natomiast dla przemysłu niemieckiego - 19,34 /MWh. Zestawienie porównania wyników raportów niemieckiego i brytyjskiego zostało zaprezentowane w Tabeli 4. Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) 20

Import i eksport szkła i wyrobów ze szkła wg GUS w tonach

Import i eksport szkła i wyrobów ze szkła wg GUS w tonach Warszawa 11.09.2009 Uwagi Związku Pracodawców Polskie Szkło do projektu decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej listy sektorów zagrożonych carbon leakage. Notatka dla Ministerstwa Gospodarki. 1. Sektory

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Autor: Stanisław Tokarski, Jerzy Janikowski ( Polska Energia - nr 5/2012) W Krajowej Izbie Gospodarczej, w obecności przedstawicieli rządu oraz środowisk gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat ostatecznego rozdziału uprawnień do emisji CO 2 w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata 2005-2007

INFORMACJA na temat ostatecznego rozdziału uprawnień do emisji CO 2 w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata 2005-2007 Departament Instrumentów Ochrony Środowiska INFORMACJA na temat ostatecznego rozdziału uprawnień do emisji CO 2 w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata 2005-2007 Wraz z przyjęciem przez Radę

Bardziej szczegółowo

Marzena Chodor DyrekcjaŚrodowisko Komisja Europejska

Marzena Chodor DyrekcjaŚrodowisko Komisja Europejska EU ETS po 2012: szczegółowe derogacje dla elektroenergetyki przyjęte w grudniu 2008 konferencja nowe inwestycje w polskiej elektroenergetyce 2009-2019, 25 marca 2009 Warszawa Marzena Chodor DyrekcjaŚrodowisko

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła Konferencja Przyszłość systemu handlu uprawnieniami CO 2 a poziom kosztów osieroconych Warszawa, 18 października 2011 System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku

Bardziej szczegółowo

Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny. Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r.

Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny. Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r. Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r. Nowe zasady przydziału uprawnień Przydziały dla energetyki: Przydzielane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 388 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 388 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 388 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Notatka Informacyjna Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania.

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. Climate Change Services DNV Certification Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. DNV tworzymy wartość poprzez niezależną certyfikację. www.dnv.pl MANAGING RISK Wprowadzenie Zmiany

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO WDRAŻANIA PAKIETU

DZIAŁANIA I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO WDRAŻANIA PAKIETU DZIAŁANIA I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO WDRAŻANIA PAKIETU KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO W OBSZARZE ETS I NON-ETS W roku 2007 Unia Europejska przyjęła strategiczne cele co do działań na rzecz ochrony klimatu do

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim 1.DM Consus S.A. Dom Maklerski Consus S.A. Doświadczenie Grupy Consus dot. rynku carbon, Licencja Domu Maklerskiego efekt zmian regulacji,

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała

Bardziej szczegółowo

FOEEiG/2/06/2015 Warszawa, 16 czerwca 2015 r.

FOEEiG/2/06/2015 Warszawa, 16 czerwca 2015 r. FOEEiG/2/06/2015 Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Szanowna Pani Senator Jadwiga Rotnicka Przewodnicząca Komisji Środowiska Senat RP Dotyczy: Stanowiska oraz FORUM CO2 wobec projektu ustawy o systemie handlu

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki KRAJOWY ADMINISTRATOR SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2004 Warszawa, Styczeń 2007 W niniejszym pliku

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Redukcja negatywnych skutków przyznania przejściowych bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora elektroenergetycznego

Redukcja negatywnych skutków przyznania przejściowych bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora elektroenergetycznego Redukcja negatywnych skutków przyznania przejściowych bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora elektroenergetycznego Rekomendacje dotyczące wdrażania derogacji na podstawie art. 10c dyrektywy EU ETS

Bardziej szczegółowo

Pakiet klimatyczny UE

Pakiet klimatyczny UE Konferencja Koalicji Klimatycznej 26 września 2008 Warszawa, Sheraton Hotel Pakiet klimatyczny UE Szansa dla innowacji czy zagrożenie dla gospodarki Bolesław Jankowski Badania Systemowe EnergSys Bolesław.jankowski@energsys.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia i koszty gospodarcze i społeczne wobec kosztotwórczej polityki klimatycznej UE

Zagrożenia i koszty gospodarcze i społeczne wobec kosztotwórczej polityki klimatycznej UE VI Europejski Meeting Gospodarczy POLITYKA KLIMATYCZNO ENERGETYCZNA UE PROTOKÓŁ COP 21 Polska droga wspólne cele Warszawa, 25 października 2016 Zagrożenia i koszty gospodarcze i społeczne wobec kosztotwórczej

Bardziej szczegółowo

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 216 235 Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Konstancin-Jeziorna, 2 maja 216 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY Rola i wpływ energetyki na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym energetyka tworzy 7,9% wartości dodanej; 612 tys. miejsc pracy bezpośrednio i w sektorach powiązanych;

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z 29.3.2011

DECYZJA KOMISJI. z 29.3.2011 PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.3.2011 K(2011) 1983 wersja ostateczna DECYZJA KOMISJI z 29.3.2011 w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA. Warszawa

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA. Warszawa KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA Warszawa 6.06.2008 Zarządzanie emisjami z energetyki a wymagania Pakietu klimatyczno energetycznego UE dr inż. Krajowy Administrator Handlu Uprawnieniami do Emisji Jak kraje

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Derogacje dla energetyki 2013-2020

Derogacje dla energetyki 2013-2020 Derogacje dla energetyki 2013-2020 Tytułem wstępu podstawa prawna Dyrektywa 2003/87/WE zmieniona dyrektywą 2009/29/WE (EU ETS) Komunikat Komisji - Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Efektywna ekonomicznie ochrona klimatu w zasobach mieszkaniowych Unii Europejskiej - analiza wpływu kosztów energii

Efektywna ekonomicznie ochrona klimatu w zasobach mieszkaniowych Unii Europejskiej - analiza wpływu kosztów energii Efektywna ekonomicznie ochrona klimatu w zasobach mieszkaniowych Unii Europejskiej - analiza wpływu kosztów energii Raport opracowany przez ECOFYS dla Eurima EFEKTYWNA EKONOMICZNIE OCHRONA KLIMATU 06 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Załącznik nr 5 do Regulaminu zamówień publicznych UMiG w Staszowie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Staszów

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA WOBEC POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE. Stanisław Tokarski Przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE

POLSKA ENERGETYKA WOBEC POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE. Stanisław Tokarski Przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE POLSKA ENERGETYKA WOBEC POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE Stanisław Tokarski Przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE PAKIET KLIMATYCZNY 23.01. 2008 Komisja Europejska przedstawia Pakiet Klimatyczny zbiór

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Trendy efektywności energetycznej polskiej gospodarki z wykorzystaniem narzędzi ODYSSEE

Trendy efektywności energetycznej polskiej gospodarki z wykorzystaniem narzędzi ODYSSEE Trendy efektywności energetycznej polskiej gospodarki z wykorzystaniem narzędzi ODYSSEE Grażyna Berent-Kowalska, Szymon Peryt Efektywność energetyczna konieczność i szansa polskiej gospodarki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 6 stycznia 1999 r. wyrażone w procencie ceny krajowej, wynosiły:

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 6 stycznia 1999 r. wyrażone w procencie ceny krajowej, wynosiły: Monitor Polski Nr 3-18- Poz. 13 13 DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie rozproszonej emisji CO2 w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim

Ograniczanie rozproszonej emisji CO2 w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim Ograniczanie rozproszonej emisji CO w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim Dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie III Baza emisji CO 2

Szkolenie III Baza emisji CO 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Szkolenie III Baza emisji CO 2 Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP Tłumaczenie sporządzone przez Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH oraz Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Rozdział 1: CLP nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wprowadzenie do zagadnień ochrony. klimatu i gospodarki niskoemisyjnej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zmiany klimatu W ostatnich latach termin

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryteria formalne

Dodatkowe kryteria formalne Załącznik do Uchwały nr 40/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Zagadnienia, problemy, wskazania Opracował: mgr inż. Jerzy Piszczek Katowice, grudzień 2009r. I. WPROWADZENIE Praktyczna realizacja zasad zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.1,, Odnawialne źródła energii (typ projektu: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych)

Działanie 4.1,, Odnawialne źródła energii (typ projektu: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych) załącznik do Uchwały nr 26/X/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 21 marca 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 4.1,, Odnawialne

Bardziej szczegółowo

1. Cel główny Polityki Energetycznej państwa (zadania)

1. Cel główny Polityki Energetycznej państwa (zadania) Konrad Świrski 1. Cel główny Polityki Energetycznej państwa (zadania) Zdefiniowany w dokumencie PEP 2050 jako Tworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego, przyczyniającego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa Wyrobu ślad węglowy dla cementów CEM I, CEM II i CEM III produkowanych w Polsce

Deklaracja Środowiskowa Wyrobu ślad węglowy dla cementów CEM I, CEM II i CEM III produkowanych w Polsce Deklaracja Środowiskowa Wyrobu ślad węglowy dla cementów CEM I, CEM II i CEM III produkowanych w Polsce PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA Podstawę formalną opracowania stanowi Umowa zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaje działań Gazy cieplarniane 1 Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej

Lp. Rodzaje działań Gazy cieplarniane 1 Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej Załączniki do ustawy z dnia... RODZAJE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W INSTALACJACH WRAZ Z WARTOŚCIAMI PROGOWYMI ODNIESIONYMI DO ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH TYCH INSTALACJI I GAZY CIEPLARNIANE PRZYPORZĄDKOWANE DANEMU

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI)

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) TEMAT 2 Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) Treść prezentacji 1. Wprowadzenie: znaczenie BEI 2. Podstawowe zasady inwentaryzacji 3. Sektory, które należy uwzględnić w BEI 4. Jak wyliczyć wielkość emisji?

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Jako stoimy energetycznie? Leżymy...

Jako stoimy energetycznie? Leżymy... Jako stoimy energetycznie? Leżymy... Autor: Szymon Kuczyński - Instytut Technologii Elektronowej, Kraków ( Energia Gigawat - marzec 2010) Energia elektryczna produkowana w Polsce oparta jest niemal wyłącznie

Bardziej szczegółowo

CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE

CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE Warszawa, 23 lutego 2010 Marzena Chodor DG Środowisko, Komisja Europejska Transport wyzwanie na najbliŝsze lata Emisje GC z transportu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? KONWERSATORIUM Henryk Kaliś Gliwice 22 luty 2011 r podatek od energii KOSZTY POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKA I NIEMCY. wsparcie kogeneracji

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r.

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r. URE Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do formularza Opis techniczno - ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji - Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 1 1. Identyfikacja obiektu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie RM w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Projekt z dnia 28 kwietnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia.2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. 2 Założenia zoptymalizowanego systemu wsparcia OZE (zmiany

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN Elementy standardu PGN na podstawie

Bardziej szczegółowo

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu Toruń, 7 stycznia 2013 r. Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu W grudniu 2012 r. wolumen handlowanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rynku spotowym był

Bardziej szczegółowo

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Realizator: 1 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Dokument tworzony na poziomie gminy. Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dokument ocenia

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele przeprowadzono analizę unijnego systemu zamówień publicznych w następujących kategoriach:

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele przeprowadzono analizę unijnego systemu zamówień publicznych w następujących kategoriach: Komisja Europejska w opublikowanym dnia 24 czerwca bieżącego roku raporcie ewaluacyjnym,,evaluation Report Impact and Effectiveness of EU Public Procurement Legislation" dokonała analizy zakresu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 90/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Warszawa 22.10.2015r Polska jest dobrym kandydatem na pozycję lidera rozwoju wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55)

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) U S T A W A z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r. Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. 2 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Strategia BEiŚ: została przyjęta przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014 r. (rozpoczęcie prac

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Pakiet klimatyczno-energetyczny PL pułap emisji gazów cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Warszawa 2014 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ramowy przebieg strategicznej oceny

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Gdzie leży klucz do poprawy efektywności zużycia energii elektrycznej w Polsce?

Gdzie leży klucz do poprawy efektywności zużycia energii elektrycznej w Polsce? Gdzie leży klucz do poprawy efektywności zużycia energii elektrycznej w Polsce? 1. Porównanie wskaźników zużycia energii elektrycznej w Polsce z wartościami średnimi dla krajów starej piętnastki UE (EU-15),

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1275,dzu-l-157-z-3042004.html Wygenerowano: Sobota, 18 czerwca 2016, 23:57 Dz.U. L 157 z 30.4.2004 Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29

Bardziej szczegółowo