I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY"

Transkrypt

1 I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala dostarczona przez Inwestora Dokumentacja geotechniczna o nośności gruntów w obrębie budynku, będącego przedmiotem opracowania Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez autorów opracowania Uzgodnienia z Inwestorem Konsultacje międzybranżowe Ogólnie obowiązujące przepisy prawa i polskie normy techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U nr 124 poz. 1030) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz.u nr 109 poz. 719) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U nr 81 poz. 351) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz z późn. zm), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 roku Nr 213, poz. 1568) Projekt termomodernizacji obiektów SPZZOZ z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27 opracowany przez mgr inż. W. Bornińskiego Projekt budowlano-wykonawczy. Wydzielenie stref pożarowych w budynkach szpitala opracowany przez Patronic Jolanta Pawlik w r. Projekt lądowiska dla śmigłowców sanitarnych SPZZOZ w Gryficach opracowany przez Wojskowe biuro studiów projektów budowlanych i lotniskowych w Warszawie Projekt budowlany 2. WSTĘP Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Nadbudowa wraz z przebudową budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach dla potrzeb: centralnej sterylizatorni, oddzialu ortopedycznego-urazowego, oddziału chirurgicznego, bloku operacyjnego będzie odbywała się etapowo. UWAGA: PROWADZENIE ROBÓT NIE MOŻE KOLIDOWAĆ Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SZPITALA W TRYBIE CIĄGŁYM. 1

2 ETAPY REALIZACJI ROBÓT: a. stan surowy zamknięty (w tym łącznik pomiędzy dwoma budynkami) b. centralna sterylizatornia (piwnica) c. oddział ortopedyczno-urazowy (1 piętro) d. oddział chirurgiczny (2 piętro) e. centralny blok operacyjny (3 piętro) Dla w/w inwestycji dokumentacja została opracowana w następujących etapach, umożliwiających etapową realizację robót: etap Ia projekt budowlany * etap Ib stan surowy zamknięty (projekt wykonawczy) etap II Przebudowa pomieszczeń w piwnicy dla centralnej sterylizatorni etap IIIa centralny blok operacyjny + Łącznik pomiędzy budynkiem 90-łóżkowym a budynkiem głównym etap IIIb Oddział ortopedyczno-urazowy etap IIIc oddział chirurgiczny etap IIId wymiana dwóch wind towarowo-osobowych i montaż dźwigów (sterylizacja blok operacyjny) * Projekt budowlany obejmuje również przebudowę pomieszczeń piwnicy dla projektowanej apteki szpitalnej. Projekt wykonawczy tego zakresu zostanie ujęty w odrębnym tomie pt.: Przebudowa pomieszczeń piwnicy budynku 90-łóżkowego dla apteki szpitalnej Niniejszy opis stanowi integralną część dokumentacji wykonawczej branży "architektura" w zakresie stanu surowego zamkniętego. Przez stan surowy zamknięty części architektonicznej należy rozumieć m.in.: etap budowy na którym zakończone są m.in. następujące prace: fundamenty, ściany nośne, stropy, dach i pokrycie dachowe, stolarka i ślusarka zewnętrzna, elewacja. Otworowanie w stropach międzykondygnacyjnych zostanie ujęte w projektach wykonawczych poszczególnych kondygnacji. Opis należy rozpatrywać łącznie z rysunkami wykonawczymi architektonicznymi i rysunkami wykonawczymi innych branż. Jeżeli w opinii Wykonawcy jakiekolwiek rozwiązanie lub część rozwiązania opisanego w opisie technicznym i pokazanego na rysunkach architektonicznych i konstrukcyjnych, nie spełnia stawianych im wymagań funkcjonalnych, zgodności z technologią lub przepisami, Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować pisemnie architekta, dostarczyć wyjaśnienie takiej opinii i oczekiwać na instrukcje od architekta przed wykonaniem robót. 3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, oraz budowa poprzez rozbudowę oraz nadbudowę istniejącego budynku tzw. budynku 90-łóżkowego ze stacją dializ oraz przebudowa wolnostojącego budynku tlenowni. Budynek 90-łóżkowy jest częścią kompleksu budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach. Istniejący budynek 90-łóżkowy ze stacją dializ jest budynkiem czterokondygnacyjnym (piwnica + 3 kondygn. nadziemne), połączonym z sześciokondygnacyjnym budynkiem głównym szpitala łącznikiem komunikacyjnym w 2

3 poziomie parteru (funkcja wyłącznie komunikacyjna), oraz budynkiem dwukondygnacyjnym (piwnica, parter) pełniącym m.in. funkcję komunikacyjną. Budynek tlenowni jest budynkiem wolnostojącym, parterowym. Obecnie na poszczególnych kondygnacjach budynku 90-łóżkowego ze stacją dializ znajdują się: -piwnica- pomieszczenia techniczne, pomieszczenia biurowe -parter-szpitalny Oddział Ratunkowy (zrealizowany w 2010 r.), Oddział Intensywnej Terapii ( w trakcie realizacji), stacja dializ (funkcjonująca) -I piętro-oddział Urazowo-Ortopedyczny wraz z blokiem operacyjnym ortopedycznym -II piętro-oddział Rehabilitacji W obecnej chwili przeprowadzana jest rozbudowa istniejącego budynku 90-łóżkowego ze stacją dializ (wg projektu W&K Architekci z Poznania projekt z 2009r.) rozbudowywane są następujące kondygnacje: piwnica i parter w dalszej części dokumentacji zakres rozbudowy będzie określany jako dobudówka OIT ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA - ETAPU IB - PROJEKTU WYKONAWCZEGO W ZAKRESIE STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO- OBEJMUJE: -rozbiórki umożliwiające nadbudowę i rozbiórki związane z przebudową budynku 90- łóżkowego, głównego i wolnostojącego budynku tlenowni szczegółowo opisane w pkt. 6 -nadbudowę o dwie kondygnacje istn. budynku 90-łóżkowego ze stacją dializ: III piętroblok operacyjny, IV piętro-kondygnacja techniczna - nadbudowę o 3 kondygnacje dobudówki OIT (1,2,3 pietro) -budowę łącznika komunikacyjnego na poziomie III piętra (łączącego blok operacyjny z III piętrem budynku głównego szpitala) -budowę dwóch zewnętrznych szybów dźwigowych wraz z komunikacją poziomą na poziomie piwnicy i 3 piętra; jeden dźwig od strony północnej, drugi od strony wschodniej (projektowane dźwigi będą łączyły komunikacyjnie centralną sterylizatornię zlokalizowaną w piwnicy z blokiem operacyjnym na III piętrze) -dobudowę do istniejącego budynku 90-łóżkowego zewnętrznej ewakuacyjnej klatki schodowej - projektowana klatka schodowa zapewniać będzie komunikację pomiędzy II i III piętrem - wykonanie murów oporowych przy zjeździe na poziom apteki -ocieplenie budynku (całość poza parterową częścią stacji dializ): budynek zostanie poddany termomodernizacji, zostaną wymienione okna (poza parterem), wykonane izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne piwnic - obniżenie poziomu terenu przy oknach centralnej sterylizatorni - wykonanie systemowych studzienek okiennych przy oknach piwnicy W wyniku zrealizowania budowy poprzez rozbudowę i nadbudowę oraz przebudowę budynek będzie posiadał następujące kondygnacje i mieścił następujące oddziały: - kondygnacja piwnicy (pom. techniczne, centralna sterylizatornia, centralna apteka szpitalna, pom. Biurowe) - parter SOR (zrealizowany w 2010r. - poza zakresem opracowania), Oddział Intensywnej Terapii (obecnie w realizacji - poza zakresem opracowania), stacja dializ (funkcjonująca poza zakresem opracowania) - I piętro Oddział ortopedyczno-urazowy - II piętro Oddział chirurgii - III piętro Blok operacyjny wraz z łącznikiem komunikacyjnym na poziomie III piętra (łączący blok operacyjny z III piętrem budynku głównego) - IV piętro kondygnacja techniczna Poza zakresem niniejszego opracowania pozostają następujące pomieszczenia zlokalizowane na: 3

4 -na kondygnacji piwnicy- pomieszczenia biurowe; obecne pomieszczenie techniczne-część wentylatorni; stacja uzdatniania wody dla stacji dializ; pomieszczenie instalacyjne; składziki porządkowe -na kondygnacji parteru: pomieszczenia stacji dializ; pomieszczenia należące do zrealizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; pomieszczenia należące do realizowanego w chwili obecnej Oddziału Intensywnej Terapii. Przyjęty podział na strefy pożarowe oraz wykonanie m.in. robót budowlanych związanych z przejściem instalacjami przez poziom parteru, itp. wymagają wskazania w projekcie rozwiązań projektowych częściowo także dla zakresu nie będącego przedmiotem opracowania. 4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU Budynek 90-łóżkowy ze stacją dializ: Długość budynku: 63,55m (budynek 90- łóżkowy) + 23,95m(stacja dializ) Długość projektowanego łącznika (3p): 18,60m Szerokość budynku (wymiar maksymalny): 34,75m (budynek 90- łóżkowy) + 25,26m (stacja dializ) Szerokość projektowanego łącznika (3p): 3,74m Ilość kondygnacji nadziemnych: 6 (w tym najniższa kondygnacja piwnica) /kondygnacja położona najniżej nie spełnia wymagań definicji kondygnacji podziemnej, gdyż z jednej strony ściana dobudowywanej część budynku odsłonięta jest do poziomu 30 cm nad posadzką, od strony budynku głównego poziom terenu jest częściowo na wysokości ok. 70 cm nad posadzką/ Wysokość: 18,75m (wg definicji z warunków technicznych 6 tj. od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku znajdującego się w piwnicy, do najwyżej położonego punktu stropodachu bez uwzględnienia pomieszczenia technicznego znajdującego się nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi); 19,125m (od poziomu terenu urządzonego przy budynku do górnej krawędzi attyki nad kondygn. Techniczną) 16,90m (od poziomu terenu urządzonego przy budynku do górnej krawędzi attyki nad 3p) Powierzchnia zabudowy istniejącej: 1940,98 m2 Powierzchnia zabudowy projektowanej (rozbudowa+ ocieplenie części istniej.): 82,98 m2 Powierzchnia zabudowy (całość): 2023,96 m2 Powierzchnia kondygnacji netto ok. 6598,52 m2 Kubatura brutto budynku: 27722,03m3 5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWALNEGO ORAZ SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY Otaczająca zabudowa charakteryzuje się występowaniem budynków o różnej wysokości. Budynek istniejący składa się z kilku brył: -istniejący budynek 90-łóżkowy czterokondygnacyjny (w tym piwnica) - najwyższa; - stacja dializ przylegająca do budynku 90-łóżkowego - część parterowa; -część rozbudowywana w chwili obecnej (wg projektu W&K Architekci z Poznania projekt z 2009r.- część parterowa,podpiwniczona tzw. dobudówka OIT ; - istniejący łącznik komunikacja pomiędzy bud. 90-łóżkowym i budynkiem głównym na poziomie parteru; -budynek dwukondygnacyjny, pełniący m.in. funkcję komunikacyjną z budynkiem głównym szpitala, przylegający do istniejącego budynku 90-łóżkowego - część parterowa, podpiwniczona. 4

5 W ramach rozbudowy,nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku 90-łóżkowego ze stacją dializ zmieniony zostaje nieznacznie układ brył istniejących. Projekt przewiduje rozbudowę poprzez dobudowę: -zewnętrzengo szybu dźwigowego wraz z komunikacją poziomą na kondygnacji piwnicy i III piętra od strony północnej isniejącego budynku 90-łóżkowego ze stacją dializ, -dobudowę zewnętrzengo szybu dźwigowego wraz z komunikacją poziomą na kondygnacji piwnicy i III piętra od strony wschodniej realizowanej obecnie rozbudowy budynku (wg projektu W&K Architekci z Poznania projekt z 2009r), -nadbudowę od strony północnej, łącznika komunikacyjnego na poziomie III piętra pomiędzy istniejącym budynkiem 90-łóżkowym szpitala a budynkiem głównym szpitala. Dobudowywane części są kształtowane w formie prostych brył w taki sposób, by wszystkie części budynku, będącego przedmiotem opracowania stanowiły jedną, klarownie zorganizowaną całość. Kąty nachylenia projektowanych połaci dachowych nawiązują do rozwiazań nachyleń połaci dachowych zabudowy istniejącej oraz spełniają warunki ochrony ppoż., ze względu na lokalizację względem istniejących obiektów sąsiednich. Projekt obejmuje także termomodernizację. Kolorystykę budynku utrzymano w spokojnych barwach i tonacjach: przeważają beżowopiaskowy, szaro-biały, ciemno-szary. Projektowane tarasy podkreślono w kolorze intensywnym pomarańczowym. Jako podstawowy materiał wykończenia elewacji zastosowano tynk cienkowarstwowy. Zestawienie materiałów oraz kolorystyki przyjętych do wykończenia elewacji znajduje się w części rysunkowej. 6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE W ramach I etapu projektu wykonawczego- stanu surowego zamkniętego- prace rozbiórkowe obejmują: w istniejącym budynku 90-łóżkowym: -rozbiórka istniejącej maszynowni dźwigów na poziomie dachu -rozbiórka stropodachu wentylowanego wraz z pokryciem -rozbiórka studzienek piwnicznych -demontaż kabli na dachu i elewacji, anten i oświetlenia -rozbiórka kominów murowanych wentylacji grawitacyjnej -demontaż odpowietrzeń pionów, instalacji odgromowej -demontaż istniejących okien (poza parterem) - demontaż krat w oknach piwnicy i żaluzji okiennych zewnętrznych na pojedynczych oknach -wyburzenia fragmentów ścian osłonowych w ścianach zewnętrznych w tym m.in. murów podokiennych, powiększenie otworów drzwiowych -powiększenie otworów okiennych skucie parapetu o wysokości ok. 8cm ( w celu zamontowania parapetowej kształtki styropianowej o głębokości danej przegrody i zachowania wysokości parapetu na h=85cm) w istniejącym budynku głównym szpitala na III piętrze -demontaż okna wraz z parapetem i drzwi wewn. - rozbiórka fragmentu ściany wewnętrznej -skucie muru podokiennego -przełożenie grzejnika Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Roboty powinny być prowadzone tak,aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu. 5

6 Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalnie kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi, sprzęt oraz odzież roboczą,hełmy, okulary i rękawice ochronne. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni passami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku. 7. ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE Roboty obejmują wykonanie: -fundamentów i płyt fundamentowych dla części dobudowywanych- (tj. zewnętrznych szybów dźwigowych, dobudowywanych pomieszczeń w piwnicy, murów oporowych przy projektowanym zjeździe do apteki szpitalnej oraz stóp fundamentowych pod słupy dla nadbudowywanego łącznika oraz dla projektowanej klatki schodowej przewieszonej) -ścian fundamentowych (dla dobudowywanego "wyjścia brudnego"-rozbudowa piwnicy) -słupów, rygli, stropów między kondygnacyjnych i stropów oraz stropodachów łącznika projektowanego, klatki schodowej przewieszonej oraz kondygnacji nadbudowywanych Fundamenty nowo projektowane zaprojektowano w postaci ław i stóp fundamentowych z betonu B-37 wodoszczelnego W-4, zbrojone stalą. Nowo projektowane szyby dźwigowe towarowe-zewnętrzne-żelbetowe monolityczne, z betonu B-37,zbrojone stalą- połączenie szybów z istniejącym budynkiem- żelbetowymi pomostami z betonu B-37,zbrojonymi stalą. Ściany dobudowanego "wyjścia brudnego"-rozbudowa piwnicy- żelbetowe, monolityczne, z betonu B37,zbrojone stalą. Ściany, stropy, słupy nośne, podciągi nowo projektowanego łącznika-żelbetowe monolityczne,z betonu B-37, zbrojone stalą. Słupy, podciągi, stropy nowo projektowanej klatki schodowej przewieszonej - żelbetowe monolityczne, z betonu B-37, zbrojone stalą. Ściany oporowe-przy zjeździe do apteki szpitalnej-monolityczne, wykonane z betonu B-37 wodoszczelnego W-8,zbrojone stalą. Słupy i rygle kondygnacji nadbudowywanych- żelbetowe,monolityczne,z betonu B-30,zbrojone stalą. Trzpienie wzmacniające konstrukcję w ścianach zewnętrznych kondygnacji nadbudoywanych- dotyczy części rozbudowywanej budynku 90-łóżkowego znajdującej się obecnie w budowie-żelbetowe, z betonu B37,zbrojone stalą. Stropy żelbetowe, monolityczne, wylewane z betonu gr. wg rysunków. Stropy kondygnacji nadbudowywanych Filigran, z betonu B37, zbrojone stalą. Szczegółowe rozwiązania wg projektu konstrukcji. 8. ROBOTY MUROWE Roboty murowe obejmują wykonanie wszystkich robót murarskich koniecznych do wykonania etapu Ib projektu wykonawczego w zakresie stanu surowego zamkniętego tj.: ściany zewnętrzne, a także zamurowania. 6

7 Ściany murowane, zewnętrzne: Ściany zewnętrzne kondygnacji nadbudowywanych (I, II i III piętro -dobudówka OIT) oraz ściany zewnętrzne poprzeczne kondygnacji nadbudowywanych (III piętro-istniejący budynek 90-łóżkowy) murowane z bloczków silikatowych np. Silka E24 kl. 15 MPa na zaprawie klejowej m.10 MPa lub rozwiązań równoważnych. Ściany zewnętrzne podłużne kondygnacji nadbudowywanych (III piętro- istniejący budynek 90-łóżkowy) murowane z bloczków z gazobetonu odm.600 kl. 3MPa na zaprawie klejowej do gazobetonu lub rozwiązań równoważnych. Ściany zewnętrzne nowo projektowanej klatki schodowej przewieszonej, tarasów na I i III piętrze, obudowy pomostu łączącego szyb dźwigowy zewnętrzny z istniejącym budynkiem 90-łóżkowym ("wyjście brudne" na III piętrze) murowane z gazobetonu odm. 600 na zaprawie klejowej do gazobetonu m.5 MPa lub rozwiązań równoważnych. Ściany zewnętrzne obudowy pomostu łączącego szyb dźwigowy zewnętrzny z budynkiem 'dobudówki' ("wyjście czyste" na III piętrze) murowane z cegły np. Silka. Ściany zewnętrzne pomieszczenia technicznego na dachu budynku i klatki schodowej 4a prowadzącej na dach murowane z cegły np. Silka E24 kl.15mpa na zaprawie klejowej m.10mpa i z gazobetonu. Zamurowania: Zamurowania otworów w ścianach osłonowych zewnętrznych podłużnych istniejących z gazobetonu odm.600 m.3mpa i cegły pełnej kl.mpa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa lub rozwiązań równoważnych. Szczegółowe rozwiązania wg rys. PW-ARCH-13-ZESTAWIENIA WARSTW 9. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE Roboty obejmują : wykonanie wszystkich niezbędnych obróbek blacharskich, opierzeń attyk i okapów, przejść kanałów wentylacyjnych, obróbek świetlików dachowych, itp. Obróbki blacharskie: blacha tytan-cynk (opierzenie attyk) gr. blachy 0,7-1mm (gr. w zależności od typu i miejsca obróbki) mocowanie pośrednio paskami usztywniającymi ze stali ocynkowanej lub całopowierzchniowe przyklejanie klejem Grubość blachy 0,6-0,75mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające Rynny i rury spustowe Odprowadzanie wód deszczowych systemem rynnowym. System rynnowy stosować przy użyciu wszystkich elementów systemu: tj.: łączników haków, lejów spustowych, obejm itp. Rynny i rury spustowe systemowe, zewnętrzne z blachy tytan cynk. 10. ROBOTY IZOLACYJNE DACHÓW i STROPÓW (IZOLACJA WIATROWA) 7

8 Projektuje się stropodachy ze spadkami 3%, 3,7%, 4,8% kryte papą. Roboty obejmują : wykonanie izolacji dachu: paroizolacji cieplnej z wyprofilowaniem spadków, wierzchniej z papy wiatrowej (strop schodów przewieszonych i pomostu na 3piętrze przy dźwigu czystym) Na stropie żelbetowym lub dachu z blachy trapezowej (nad pom. technicznym) należy ułożyć paroizolację np. z folii lub papy paroizolacyjnej. Pod papę paroizolacyjną należy wykonać gruntowanie zgodnie z systemem danego producenta. Warstwa gruntująca np.icopal Siplast Primer Szybki Grunt SBS (do paroizolacji bitumicznej). Folia izolacyjna o paroprzepuszczalności 2,0-2,5 [g/m2x24h], gr. min. 0,2 mm, wytrzymałość odporność na temperaturę - 40 C C. Podczas układania folii należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji układania danego producenta. Stropodach należy zaizolować termicznie warstwowo płytami ze skalnej wełny mineralnej gr. min. 20cm + płyty z ukształtowanym spadkiem (kliny) ze skalnej wełny mineralnej przeznaczonych do ocieplania dachów płaskich. Połacie dachowe kryć papą termozgrzewalną wierzchniego krycia na warstwie papy podkładowej. Dach pod kolektorami kryty płytami ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego, samogasnącego. Jako papę termozgrzewalną podkładową stosować papę samoprzylepną, na osnowie z włókniny poliestrowej np. Icopal Membrana PM lub równoważny. Papę należy kleić do podłoża z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych masy asfaltowej znajdującej się na spodniej stronie wyrobu. Jako papę wierzchniego krycia należy zastosować papę termozgrzewalną wierzchniego krycia, na osnowie z welonu szklanego np. Icopal Junior Top 4,4 Szybki Profil SBS lub równoważny. Papę mocować do podłoża metodą zgrzewaną. Po wykonaniu izolacji wierzchniej z papy na dachu należy wykonać ścieżki komunikacyjne zapewniające dojście do urządzeń technicznych o szer. 100cm i szerszej, wyznaczone z pokrycia dachowego o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne np. dodatkowy pas papy w innym kolorze niż pokrycie dachu -wg rys. PW-ARCH-12-Rzut dachu. Pokrycie z papy wywinąć na attyki i ściany pionowe, po czym wykończyć obróbką; przejścia powierzchni poziomych w pionowe (przy ścianach oraz ścianach attykowych) wykończone klinami z wełny z obróbką kątową z papy samoprzylepnej oraz z obróbką kątową z papy wierzchniego krycia. Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki. 8

9 W przypadku stropu schodów i podestu na 3piętrze przy dźwigu czystym należy wykonać na płycie OSB izolację wiatrową - wiatroizolacja o paroprzepuszczalności g/m/24g niewymagająca stosowania szczeliny wentylacyjnej między wiatroizolacją a izolacją termiczną. Termoizolacja: (dotyczy przegród poziomych projektowanych: D1-Stropodach niewentylowany D5-Stropodach niewentylowany (nad tarasem 2p) D1b-Stropodach nad pomieszczeniem technicznym: -izolacja termiczna -płyty ze skalnej wełny mineralnej gr. 2x10cm (λd=0,040 W/mK) np. Dachrock-Max klejona na zimno klejem Kb-Monrock lub system równoważny + warstwa spadkowa z klinów z wełny mineralnej, spadek 3%, 3,7% (wg spadków na rzucie dachu) - płyty powinny posiadać frezy umożliwiające dopasowanie i szczelne połączenie sąsiadujących płyt. Termoizolacja: (dotyczy przegrody poziomej projektowanej: D1a-Dach nad kolektorami) -zaprojektowano izolację termiczną ze styropianu ekspandowanego, samogasnącego EPS gr.min.5cm Nad warstwą styropianu ułożyć przekładkę ochronną z papy o szer. min.33cm. Ściany attykowe od strony dachu zaizolować termicznie skalną wełną mineralną gr. min.10cm, pokrycie z papy wywinąć na ścianę attykową na wys. min.30cm (przy niskiej attyce na całą jej wysokość). Szczegółowe rozwiązania (z układem warstw danych przegród) wg rys. PW-ARCH-13-ZESTAWIENIA WARSTW 11. ROBOTY IZOLACYJNE-IZOLACJE PRZECIWWODNE Poziome i pionowe izolacje fundamentów, płyt fundamentowych, ścian fundamentowych powinny skutecznie zapobiegać infiltracji do budynku wilgoci, wody gruntowej i wody przesączającej się. Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody zewnętrzne należy wykonać jako wodoszczelne. Podłogi na gruncie wraz z ich izolacjami przeciwwodnymi uwzględniono w kolejnych etapach projektu wykonawczego. Roboty izolacyjne obejmują wykonanie: -izolacji następujących, projektowanych elementów budynku: fundamentów, płyt i stóp fundamentowych oraz ścian fundamentowych projektowanych, murów oporowych przy zjeździe -izolacji płyt balkonowych przechodzących w taras: istniejących (1 piętro) i płyty projektowanej (3 piętro) - izolacji następujących istniejących elementów budynku: fundamentów i ścian fundamentowych budynku 90-łóżkowego w przypadku stwierdzenia uszkodzeń i nieciągłości istniejącej izolacji - izolacji ochronnej zabezpieczającej termoizolację ścian fundamentowych 9

10 Izolację przeciwwodną fundamentów projektowanych (poziome na podbetonie i ławie fundamentowej oraz pionowe na ławie i stopie fundamentowej) wykonywać z elastycznej cienkowarstwowej zaprawy klejowej uszczelniającej np. Aquafin-2K/M lub równoważny. Izolację przeciwwodną pionową ścian fundamentowych projektowanych i murów oporowych należy wykonać od zewnątrz do wysokości min. 30cm nad przyległym terenem i od wewnątrz min. do poziomu posadzki. Izolację wykonać z elastycznej cienkowarstwowej zaprawy klejowej uszczelniającej np. Aquafin-2K/M lub równoważny. Izolację przeciwwodną pionową szczelnie połączyć z izolacjami poziomymi. Izolację ochronną zabezpieczającą termoizolację pionową ścian fundamentowych projektowanych należy wykonać od fundamentu do poziomu gruntu np. z wytłaczanej folii polietylenowej o wysokości tłoczenia 8mm. Izolacje stropów przy tarasach i płytach balkonowych: (dotyczy Stropu międzypiętrowego D3 (między parterem/ii piętrem a tarasem) oraz Płyty balkonowej D3') Izolację należy wykonać: -z papy paroizolacyjnej termozgrzewalnej z wkładką aluminiową gr. ok.4mm (nad warstwą gruntującą przegród) -z papy podkładowej zgrzewalnej np. Icopal Fundament Szybki profil SBS (nad warstwą spadkową) -z folii polietylenowej z jednostronnie ufromowanymi wgłębieniami i włókniną filtrującą z polipropylenu układaną w zaprawie cienkowarstwowej gr. ok.8mm np.schluter Systems Ditra-Drain lub równoważny (nad warstwą wylewki betonowej) W przypadku stwierdzenia braku ciągłości istniejącej hydroizolacji pionowej istniejących ścian zewnętrznych piwnic istniejącego budynku 90-łóżkowego, należy ją usunąć i wykonać nową izolację przeciwwodną z dwóch warstw papy termozgrzewalnej do wysokości min. 30 cm powyżej poziomu terenu. Izolację pionową szczelnie połączyć z istniejącą izolacją poziomą. Szczegółowe rozwiązania (z układem warstw danych przegród) wg rys. PW-ARCH-13-ZESTAWIENIA WARSTW 12. IZOLACJE CIEPLNE ŚCIANY I STROPY, TARASY I BALKONY Projekt obejmuje wykonanie izolacji cieplnych, które powinny skutecznie izolować dachy, ściany i stropy. Izolacja cieplna dachów została ujęta w części 10.Roboty izolacyjne dachów. Roboty obejmują wykonanie izolacji cieplnych: -ścian fundamentowych projektowanych -ścian fundamentowych istniejących -ścian zewnętrznych projektowanych -ścian zewnętrznych istniejących -stropów międzypiętrowych (między parterem/ii piętrem a tarasem; między tarasem a II piętrem) 10

11 -płyty balkonowej -stropu łącznika projektowanego oraz stropu przewieszonych schodów -stropu dojścia do dźwigu czystego Izolacje cieplne ścian fundamentowych projektowanych: (dotyczy ścian Sz1-Ściana zewnętrzna fundamentowa ; Sz2-Ściana zewnętrzna fundamentowa od poziomu -3,30m do 30cm powyżej poziomu terenu(rozbudowa piwnicy); Sz4-Ściana zewnętrzna fundamentowa (szyb dźwigowy)) Termoizolację wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego ze schodkowo ukształtowaną krawędzią (λobl=0,038 W/mK) gr.16cm np. Dow Roofmate SL-A lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne. Termoizolację kleić do zabezpieczonej hydroizolacją ściany fundamentowej całą powierzchnią zgodnie z zasadami systemu-zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych. Izolacje cieplne ścian zewnętrznych projektowanych części dobudowywanych: (dotyczy Sz3-Ściana zewnętrzna (rozbudowa piwnicy) metodą BSO; Sz5-Ściana zewnętrzna od 30cm powyżej poziomu terenu do poziomu +0,70m (szyb dźwigowy)-ocieplenie metodą BSO Sz6-Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa od poziomu +0,70m (szyb dźwigowy)-ocieplenie metodą BSO) Termoizolację wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego ze schodkowo ukształtowaną krawędzią (λd=0,038 W/mK) gr.16cm np. Dow Roofmate SL-A lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne.termoizolację kleić zgodnie z zasadami systemu-zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych. Izolacje cieplne ścian zewnętrznych projektowanych kondygnacji nadbudowywanych: (dotyczy Sz7-Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (nadbudowa I,II,III piętra 'dobudówki' oraz III piętra budynku 90-łóżkowego)-ocieplenie metodą BSO Sz8-Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (nadbudowa klatki schodowej)-ocieplenie metodą BSO Sz9-Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (ściany tarasu)-ocieplenie metodą BSO) Sz10 Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (ściany łącznika) Warstwa termoizolacyjna: -mocowanie mechaniczne termoizolacji-kołki kotwiące (typ łączników,długość,liczba, rozmieszczenie i głębokość zakotwienia wg obliczeń statycznych i wytycznych producenta systemu ociepleń) -izolację wykonać z płyt styropianowych EPS 70 do fasad srebrzysto-szarych, uszlachetnionych grafitem z krawędzią frezowaną (λd=0,032 W/mK) gr.16cm np. Termo Organika PLATINUM fasada lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne; - termoizolację kleić po obwodzie + plackami zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych Izolacje cieplne ścian zewnętrznych fundamentowych istniejących-ocieplenie budynku 90- łóżkowego istniejącego oraz rozbudowy budynku 90-łóżkowego, będącej obecnie w trakcie realizacji (całość): (dotyczy Szi4- Ściana zewnętrzna fudnamentowa istniejąca ocieplana (piwnica istniejącego budynku 90-łóżkowego) Warstwę termoizolacji wykonać od poziomu ławy fundamentowej: -termoizolację wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego ze schodkowo ukształtowaną krawędzią (λd=0,038 W/mK) gr.15cm np. Dow ROOFMATE SL-A lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne; 11

12 -termoizolację kleić do zabezpieczonej hydroizolacją ściany fundamentowej całą powierzchnią zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych Izolacje cieplne ścian zewnętrznych fundamentowych istniejących-ocieplenie budynku 90- łóżkowego istniejącego oraz rozbudowy budynku 90-łóżkowego, będącej obecnie w trakcie realizacji (całość): (dotyczy Szi5- Ściana zewnętrzna fudnamentowa istniejąca ocieplana od poziomu terenu do poziomu -0,30m (piwnica istniejącego budynku 90-łóżkowego)) Warstwa termoizolacji: -termoizolację wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego ze schodkowo ukształtowaną krawędzią (λd=0,038 W/mK) gr.15cm np. Dow ROOFMATE SL-A lub z systemu równoważnego -termoizolację kleić zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych Izolacje cieplne ścian zewnętrznych istniejących-ocieplenie budynku 90-łóżkowego istniejącego oraz rozbudowy budynku 90-łóżkowego, będącej obecnie w trakcie realizacji (całość): (dotyczy Szi3-Ściana zewnętrzna istniejąca docieplana-ściana od poziomu -0,30m (parter 'dobudówki')-ocieplenie metodą BSO Szi6- Ściana zewnętrzna istniejąca ocieplana od poziomu -0,30m (klatki schodowe w istniejącym budynku 90-łóżkowym) Szi7-Sciana zewnętrzna istniejąca ocieplana od poziomu -0,30m (istniejący budynek 90- łókowy)) Warstwa termoizolacyjna: -mocowanie mechaniczne termoizolacji-kołki kotwiące (typ łączników,długość,liczba, rozmieszczenie i głębokość zakotwienia wg obliczeń statycznych i wytycznych producenta systemu ociepleń) -izolację wykonać z płyt styropianowych EPS 70 do fasad srebrzysto-szarych, uszlachetnionych grafitem z krawędzią frezowaną (λd=0,032 W/mK) gr.16cm np. Termo Organika PLATINUM fasada lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne -termoizolację kleić po obwodzie + plackami zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych Izolacje cieplne ścian zewnętrznych istniejących-ocieplenie budynku 90-łóżkowego istniejącego oraz rozbudowy budynku 90-łóżkowego, będącej obecnie w trakcie realizacji (całość): (dotyczy Szi2-Ściana zewnętrzna istniejąca docieplana-ściana od poziomu terenu do poziomu -0,30m (ściany piwnic 'dobudówki')-ocieplenie metodą BSO) Warstwa termoizolacyjna: -mocowanie mechaniczne termoizolacji-kołki kotwiące (typ łączników,długość,liczba, rozmieszczenie i głębokość zakotwienia wg obliczeń statycznych i wytycznych producenta systemu ociepleń) -izolację wykonać z płyt styropianowych EPS 70 do fasad srebrzysto-szarych, uszlachetnionych grafitem z krawędzią frezowaną (λd=0,032 W/mK) gr.14cm np. Termo Organika PLATINUM fasada lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne -termoizolację kleić po obwodzie + plackami zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych Ściana zewnętrzna fundamentowa istniejąca-szi1-ściana 'dobudówki'- Termoizolację przegrody wykonana wg projektu W&K Architekci Rozbudowa przez dobudowę i przebudowę OIT. 12

13 Izolacja cieplna stropów miedzypiętrowych (dotyczy Stropu międzypiętrowego D3 (między parterem/ii piętrem a tarasem) oraz Płyty balkonowej D3') Izolację termiczną zaprojektowano z twardej płyty poliuretanowej pokrytej z dwóch stron bituminizowanym włóknem szklanym (λd=0,027 W/mK) gr.14cm np. Recticel EUROTHANE Bi-3 lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne. Izolacja cieplna stropów miedzypiętrowych (dotyczy Stropu międzypiętrowego D4 (między tarasem a II piętrem) Stropu łącznika projektowanego D6 Stropu dojścia do dźwigu czystego D8) -izolację wykonać z płyt styropianowych EPS 70 do fasad srebrzysto-szarych, uszlachetnionych grafitem z krawędzią frezowaną (λd=0,032 W/mK) gr.20cm np. Termo Organika PLATINUM fasada lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne (dotyczy Stropu łącznika projektowanego D6) W miejscu podciągów wykonać izolację termiczną z twardej wełny mineralnej gr.20cm zabezpieczonej folią PE, wykonaną jako szalunek tracony np. Rockwool Dachrock Max klejona na zimno klejem KB-Monrock lub z systemu równoważnego. Warstwa termoizolacji Płyty balkonowej D3' Stropu międzypiętrowego D4 (między tarasem a II piętrem) Stropu przewieszonych schodów D7 Warstwę termoizolacji wykonać pod płytą balkonową (dla warstwy D3'), pod stropem żelbetowym (dla warstwy D4) oraz pod warstwą wiatroizolacji (dla warstwy D7) - klejenie termoizolacji zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych - izolację termiczną wykonać z płyt ze styropianu EPS 70 o szarej barwie z krawędzią frezowaną (λd=0,032 W/mK) gr.16cm np. Termo Organika PLATINUM fasada lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne - mocowanie mechaniczne termoizolacji - kołki kotwiące (typ łączników, długość, liczba, rozmieszczenie i głębokość zakotwienia wg obliczeń statycznych i wytycznych producenta systemu ociepleń) Szczegółowe rozwiązania (z układem warstw danych przegród) wg rys. PW-ARCH-13-ZESTAWIENIA WARSTW 13. ROBOTY TYNKARSKIE Roboty obejmują: wykonanie tynków zewnętrznych. Tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikonową: - w kolorze beżowo-piaskowym np. Caparol 3D System, Ginster 15 lub system równoważny. - w kolorze szaro-białym np. Caparol 3D System, Ginster 25 lub system równoważny. - w kolorze intensywnym pomarańczowym np. Caparol 3D System Plus, Laser 40 lub system równoważny. - w kolorze ciemno-szarym np. Caparol 3D System,Mai 10 lub system równoważny. Tynk wykonać wg systemu na warstwie izolacji termicznej zgodnie z systemem, w tym przy użyciu: - warstwy zbrojonej: zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego o gramaturze min. 160g/m2 - warstw wykończeniowych: podkład tynkarski 13

14 Tynk cokołowy - mozaikowy zewnętrzny o granulacji 0,8-1,2 mm, np. cienkowarstwowa masa dekoracyjna (akrylowa) w kolorze szarym nr D36 np. firmy Proma Stone (ZPB J.Maciejewski) lub system równoważny. Izolacja termiczna istniejących ścian zewnętrznych została ujęta w części 12.Izolacje cieplne. Listwy dylatacyjne: W miejscach dylatacji konstrukcyjnych (połączenie budynku istniejącego i projektowanego) wykonać na elewacji systemowe listwy dylatacyjne w kolorze elewacji lub zbliżonym. Listwy dylatacyjne z aluminium lub PVC odporne na odbarwienia np. W50A firmy C/S lub rozwiązania równoważne lub listwy w postaci złącza składającego się z jednego lub dwóch profili elastomerowych (opcjonalnie), które umieszczone są w aluminiowej ramie bocznej np. SC 50 firmy C/S lub rozwiązania równoważne. Elewacje należy wykonywać zgodnie z rysunkami elewacji: PW-ARCH-01- Elewacja północna, Elewacja południowa PW-ARCH-02- Elewacja wschodnia, Elewacja zachodnia PW-ARCH-03- Elewacje-łącznik/dźwig PW-ARCH-04- Elewacje-dźwig/klatka schodowa przewieszona PW-ARCH-05- Elewacje-mur oporowy przy zjeździe oraz zgodnie z opisem warstw wg rysunku: PW-ARCH-13-ZESTAWIENIA WARSTW 14. STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA,DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA / LEKKA ŚCIANA OSŁONOWA SŁUPOWO-RYGLOWA / ŚWIETLIKI 1. Stolarkę zewnętrzną należy montować w licu zewnętrznym muru przy użyciu: -podokiennej kształtki styropianowej o głębokości przegrody Ślusarkę o odporności ogniowej montować w sposób zapewniający odpowiednią szczelność i odporność ogniową z zachowaniem zasad "ciepłego montażu". Izolacja termiczna ściany powinna zachodzić min. 3cm na ościeżnicę. 2. Należy zapewnić szczelność systemów okiennych poprzez stosowanie np. specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM (odpornego na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji) 3. Należy stosować systemy okienne i okienno-drzwiowe posiadające efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. 4. Ze względu na przyjęcie w projekcie różnych systemów okiennych, okienno-drzwiowych (system PVC, aluminiowy system ognioodporny EI60) Wykonawca powinien wybrać takie systemy, które pozwolą uzyskać jednakowy (lub bardzo zbliżony) efekt wizualny na elewacji. 5. Przy zamówieniu stolarki zewnętrznej należy odpowiednio do poszczególnych pomieszczeń dobrać kierunki otwierania się skrzydeł okiennych. 6. Parapety zewnętrzne należy wykonać z aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL trwałość: zabezpieczenie antykorozyjne, odporność na uv oraz na wpływ warunków atmosferycznych (wilgoć, temperatura). 14

15 9. Szklenie w oknach i zestawach okienno-drzwiowych powinno spełniać minimum następujące wymagania: - całkowity współczynnik przenikania ciepła dla okna, zestawu, fasady Uw 1,3W/m2K, w tym Ug 1,1W/m2K -przepuszczalność światła Lt ~ 70-80% - współczynnik całkowitej przepuszczalność energii słonecznej (Solar Factor) na poziomie g ~ 0,4 (dla szyb z kontrolą przeciwsłoneczną) i g ~ 0,6 (dla pozostałych) 10. W oknach, w których poziom parapetu zaprojektowano poniżej 0,85m od poziomu posadzki, należy wykonać szklenie bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości do poziomu min. 0,85m od poziomu posadzki. 11. Grubości poszczególnych tafli szkła - wg obliczeń statycznych dostawcy szkła. 12. W oknach zlokalizowanych w ścianach nasłonecznionych budynku należy zastosować szyby z dodatkowym zabezpieczeniem przed nadmierną insolacją. 13. Wszystkie okna w piwnicy należy wykonać jako antywłamaniowe. Wszystkie drzwi zewnętrzne wykonać jako antywłamaniowe. 14. W oknach rozwierno - uchylnych należy stosować blokadę obrotu klamki celem uniemożliwienia uchylenia skrzydła po jego uprzednim rozwarciu. 15. Stolarkę okienną-pcv wykonać w kolorze białym, w kolorze RAL 9007 na poziomie piwnicy- szczegółowe rozwiązania wg rysunków Zestawień oraz wg rysunków Elewacji. Szczegółowa specyfikacja stolarki i ślusarki okiennej, drzwiowej zewnętrznej oraz lekkiej ściany osłonowej słupowo-ryglowej wg rysunków zestawień: PW-ARCH-19- Zestawienie zewnętrznej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej-piwnica / parter PW-ARCH-20- Zestawienie zewnętrznej stolarki i ślusarki okiennej - I piętro PW-ARCH-21- Zestawienie zewnętrznej stolarki i ślusarki okiennej - II piętro PW-ARCH-22- Zestawienie zewnętrznej stolarki i ślusarki okiennej - III piętro/łącznik PW-ARCH-23- Zestawienie zewnętrznej ślusarki drzwiowej - IV piętro / kondygnacja techniczna/ 1.Przed zamówieniem stolarki i ślusarki oraz lekkiej ściany osłonowej słupoworyglowej wszystkie wymiary otworów podane w zestawieniach sprawdzić na budowie. 2.Wymiary okien, zestawów okienno-drzwiowych podane w zestawieniach odpowiadają wymiarom w świetle muru. 3.Wymiary drzwi podane w zestawieniach odpowiadają wymiarom w świetle przejścia. Przy drzwiach duwskrzydłowych wymiary światła przejścia dla skrzydła czynnego min. szer. 90cm, wys. 200 cm. 4.Wymiary fasad F1i F2 podane w zestawieniach odpowiadają wymiarom w osi słupów fasady. Świetliki dachowe Zaprojektowano świetliki dachowe w odporności ogniowej E30-konstrukcję nośną wykonać z systemowych profili stalowych z poliestrową powłoką lakierniczą, na podkładzie cynkowym lub ze stali nierdzewnej np. w systemie Jansen Viss TVS w klasie E30 o podwyższonej izoalcyjności termicznej lub w systemie równoważnym. Zastosować szkło p.poż E30- szybę zespoloną ogniochronną E30 o wysokich parametrach izolacji termicznej i kontrolą słoneczną. Kąt nachylenia świetlika min

16 Szczegółowe rozwiązanie / zestawienie świetlików wg rysunku PW-ARCH-30- Detal-świetlik dachowy E ŚLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE I INNE Balustrady zewnętrzne tarasów Zaprojektowano balustrady szklane, mocowane czołowo, z bezpiecznego szkła warstwowego typu float. Profil nośny balustrad ze stali ocynkowanej kotwiony czołowo kołkami. Pochwyty balustrad zaprojektowano ze stali nierdzewnej. Wysokość balustrady min. 110 cm od poziomu wykończonej posadzki tarasów. np. balustrada w systemie Balardo-typ invisible system 8.2 lub w systemie równoważnym. Szczegółowe rozwiązanie / zestawienie świetlików wg rysunku PW-ARCH-29- Detal-balustrady zewnętrzne tarasów Doświetlacze okienne Zaprojektowano doświetlacze okienne z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GFPP)z użebrowaniem usztywniajacym korpus np. Aco Markant lub w systemie równoważnym. Doświetlacz powinien być szczelny przed parciem wody gruntowej - zwłaszcza na styku ze ścianą (gniazda połączeń należy wypełnić masą uszczelniającą). Ruszt doświetlaczy kratkowy 30x10 ze stali ocynkowanej z zabezpieczeniem przed jego zdjęciem Na dnie doświetlacza syfon z osadnikiem liści i uszczelką do przyłączenia przykanalika fi110 Odprowadzenie wody do 3m rur drenażowych ułożonych w warstwie wodoprzepuszczalnej i chłonnej (żwir) o dużej zdolności filtracyjnej. Drabiny / przejścia techniczne na dach Zaprojektowano stalowe drabiny / stalowe przejścia techniczne na dach. Drabiny/przejścia techniczne należy zabezpieczyć antykorozyjnie: -Elementy stalowe oczyścić do stopnia czystości 2. -Pomalować dwiema warstwami farby podkładowej przeciwrdzewnej oraz odpowiednią farbą nawierzchniową - kolor RAL Uwaga! Przed malowaniem zaleca się ocynkować ogniowo dolne odcinki (o długości 1,0 m) konstrukcji wraz z blachami podstawy. Drabiny / przejścia techniczne na dach powinny spełniać wymogi 101 pkt.2,3 "Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Szczegółowe rozwiązanie drabin/przejść technicznych wg rysunków: PW-ARCH-25- Detal-przejście techniczne na dach łącznika projektowanego PW-ARCH-26- Detal-przejście techniczne na dach klatki schodowej / szybu dźwigowego oraz wyjścia brudnego na III piętrze PW-ARCH-27- Detal-drabina stalowa na dach nad klatką schodową 4A i pom. technicznym P4.001 PW-ARCH-28- Detal-drabina stalowa na dach nad wyjściem czystym i szybem dźwigowym Kratka ścienna Otwory wentylacyjne zewnętrznych szybów dźwigowych 30x30cm (spód otworów na wy. +12,40m) zamknięte kratką ścienną z aluminium np. Renson nr 411 (przepływ rzeczywisty min.44,5%) lub system równoważny. Zapewnić powierzchnię czynną min 1% powierzchni szybu dźwigowego. 16

17 Kominki wentylacyjne z szybów dźwigów towarowo-osobowych- 2szt Wykonać kominki systemowe na systemowych podstawach. Warstwy papy wywinąć i uszczelnić po obwodzie. Zapewnić powierzchnię czynną min 1% powierzchni szybu dźwigowego. Poziomy system asekuracyjny na dachu dla pracowników obsługi technicznej Zastosować systemowe rozwiązania asekuracyjne, w tym linowy system asekuracyjny (asekuracja ciagła) wzdłuż okapu przy rynnie oraz na dachu łącznika np. travsafe lub równoważny oraz punkty asekuracyjne punktowe gwarantujące pełne bezpieczeństwo prac wykonywanych na wysokości gdzie wymagana jest czasowa asekuracja pracowników. Punkty asekuracyjne montować na słupkach asekuracyjnych. Horyzontalny system linowy wykonany z ocynku galwanizowanego. System zgodny z PN- EN 795 C. 16. OSŁONY URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH USYTUOWANYCH NA DACHU Osłony urządzeń wentylacyjnych usytuowanych na dachu zaprojektowano z arkuszy ocynkowanej siatki cięto-ciągnionej romb 43x15x4x3 (prześwit 47%) o wymiarach 1000x2000mm. Osłony mocowane są do konstrukcji stalowej za pomocą obejmy zaciskowej kwadratowej 8mm z gwintowanymi końcami przełożonej przez płaskownik przyspawany do rygli ściennych konstrukcji stalowej i skręcony. Mocowanie siatki do rygli należy rozłożyć równomiernie na całej szerokości arkusza siatki - ilość obejm w jednym rzędzie - 4 / 1arkusz. pomiędzy obejmą a siatką zastosować podkładkę z blachy stalowej ocynkowanej zwiększającą powierzchnię docisku siatki do podkonstrukcji. Południowo-wschodnią ścianę należy wykonać w konstrukcji umożliwiającej demontaż poszczególnych przęseł, w celu montażu urządzeń wentylacji mechanicznej. Pozostałe ściany wykonane na stałe. W ścianach w obudowie wykonać zamykane drzwi o szer. światła przejścia 110cm i wys. światła przejścia ok.240cm. Konstrukcję skrzydła wykonać z kątownika zimnogiętego l100x50x4 z przyspawanymi prętami gwintowanymi ocynkowanymi. Siatka cięto-ciągniona nałożona na pręty gwintowane i skręcona przez płaskownik 1. Wymiary elementów mocujących oraz ich lokalizację dopasować na budowie do parametrów zakupionej przez wykonawcę siatki. Podanie przykładowego producenta wyznacza oczekiwany minimalny standard jakościowy. 2. Detale konstrukcyjne oraz zestawienia konstrukcji stalowej wg rysunku konstrukcji stalowej. 3. Instalacje wg projektów branżowych. Szczegółowe rozwiązania osłon wg rysunków: PW-ARCH-31- Detale,widoki,przekroje osłon urządzeń usytuowanych na dachu PW-ARCH-32- Detale,widoki,przekroje osłon urządzeń usytuowanych na dachu 2 17

18 17. WYRZUTNIA POWIETRZA- OBUDOWA Wyrzutnia powietrza ścienna (na ścianie szczytowej) została wkomponowana w architekturę i elewacje budynku. Otwory czerpalne -ich wielkość-zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji i klimatyzacji. Konstrukcja wyrzutni wykonana z kwadratowych rur zamkniętych wg wytycznych projektu konstrukcji. Od strony szczytowej wykonać ścianę pełną: na płycie OSB-3 gr. 22mm mocować w sposób mechaniczny i przy użyciu kleju płyty styropianowe EPS gr 8 i 12cm. Termoizolację wykończyć w tynku cienkowarstwowym mineralnym z warstwą zbrojącą i malować zgodnie z kolorystyką elewacji. Dach i opierzenia górne styropianu wykonać z blachy tytan cynk gr. 1mm klejonej do płyty OSB. Dach ze spadkiem min. 5%. Boczne ściany ażurowe w formie kraty z listwami z profili aluminiowych listwy mocowane na nośniku listew (stosować przekładki między elementami aluminiowymi i ze stali) kolor żaluzji RAL Szczegółowe rozwiązanie wyrzutni wg rysunku: PW-ARCH-33- Detal-obudowa wyrzutni powietrza 18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ- wg załącznika do projektu 19. UWAGI KOŃCOWE Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację wraz z kosztorysami. Niedopuszczalne jest interpretowanie kosztorysów niezależnie od opracowań projektowych. Podane nazwy handlowe materiałów budowlanych nie są wiążące, pod warunkiem zastosowania materiałów o właściwościach nie gorszych od podanych. W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli są przedmiotem norm państwowych zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiednich norm. Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania w budownictwie służby zdrowia. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Warszawa 1990r. Oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną. Zmiany projektowe należy uzgadniać z projektantem. Opracował: mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski 18

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Budynki ECL termomodernizacja działania związane z II iteracją programu PPE wykonanie ocieplenia budynku SUW Lublin, (Styczeń, 2014) Zawartość 1. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Remont z dociepleniem dachu w Miejskim Przedszkolu nr 21 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont z dociepleniem dachu w Miejskim Przedszkolu nr 21 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia Adres Zamówienia Nazwa Zamawiającego : Wykonanie remontu i docieplenia dachu w Miejskim Przedszkolu nr 21 : ul. Reja 4, 09-400 Płock : Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 SPIS ZAWARTOŚCI: STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 A. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 1. Wstęp 11 2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku

8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku 8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku Podstawą wykonania prac termomodernizacyjnych jest audyt energetyczny budynku dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii opracowany w lipcu 2015 r. przez

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Budowa w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Ustroniu infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich Kosztorys ofertowy Remont sal wiejskich Obiekt lub rodzaj robót: Sale wejskie Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca Jednostka

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Stan surowy zamknięty cena: 109 900 zł netto (8% vat) 1/14 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, wg projektu

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 1. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A01 2. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A02 3. Inwentaryzacja zestawienie skala

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

architektura SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO

architektura SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO 02-816 Warszawa ul. Rajskich Ptaków 17 tel/fax 022 643-76 -77,sol-ar@qdnet.pl 00-761 Warszawa ul. Belwederska

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora; 1.2. Wizja lokalna w terenie, pomiary; 1.3. Dokumentacja zdjęciowa; 2. Przedmiot i lokalizacja zadania Zadanie obejmuje termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 61-712 POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO ZAMÓWIENIE: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO TOM NR 2.7.1. STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

nad werandą: 3,66*1,58=5,7828 m2 5,783 1 1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

nad werandą: 3,66*1,58=5,7828 m2 5,783 1 1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej Numer Podstawa Opis STWiOR Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Kosztorys Wymiana pokrycia dachu 1 Element Izolacja pozioma tarasu nad werandą oraz nad podestem wejściowym 1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE)

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH: D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) wielowarstwowa wykładzina winylowa 0,4 płyta OSB 2x10mm 2,0 deski sosnowe 18x95 co 25cm 1,8 tacica iglasta,wilgotność

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Materiały budowlane 6. Prace związane z rozbiórką 7. Normy budowlane

Bardziej szczegółowo

www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 PROJEKT WYKONAWCZY

www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 PROJEKT WYKONAWCZY KGProjekty www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 Kompleksowa Dokumentacja Budowlana PROJEKT WYKONAWCZY Temat opracowania: Forma opracowania: Obiekt: Adres: Lokalizacja: Inwestor: Jednostka projektowa:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU DACHU ORAZ WYMIANY POSZYCIA. OBIEKT HALA D nawa I, II, III,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU DACHU ORAZ WYMIANY POSZYCIA. OBIEKT HALA D nawa I, II, III, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU DACHU ORAZ WYMIANY POSZYCIA OBIEKT HALA D nawa I, II, III, Inwestor : KOFAMA KOŹLE S.A. Lokalizacja : 47-205 Kędzierzyn Kożle, ul. Portowa 47, Podstawa Opracowania Oraz

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m.

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa. 2. Spis zawartości. 3. Kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby. 4. Opis techniczny. 5. Część rysunkowa: - plan sytuacyjny 1:500 - rys. nr 1 - rzut piwnicy - stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Wyspiańskiego 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 24,90 24 5 976,00 zł Stopy fundamentowe B-20 4,00 24 96 Ściany fundamentowe 118,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 2,70 zł bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

Opis robót budowlanych do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych

Opis robót budowlanych do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych Opis robót budowlanych do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych INWESTOR: Powiat Mielecki 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2B ADRES INWESTYCJI: Dom Pomocy Społecznej ul. ks. Kardynała

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo