I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY"

Transkrypt

1 I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala dostarczona przez Inwestora Dokumentacja geotechniczna o nośności gruntów w obrębie budynku, będącego przedmiotem opracowania Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez autorów opracowania Uzgodnienia z Inwestorem Konsultacje międzybranżowe Ogólnie obowiązujące przepisy prawa i polskie normy techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U nr 124 poz. 1030) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz.u nr 109 poz. 719) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U nr 81 poz. 351) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz z późn. zm), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 roku Nr 213, poz. 1568) Projekt termomodernizacji obiektów SPZZOZ z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27 opracowany przez mgr inż. W. Bornińskiego Projekt budowlano-wykonawczy. Wydzielenie stref pożarowych w budynkach szpitala opracowany przez Patronic Jolanta Pawlik w r. Projekt lądowiska dla śmigłowców sanitarnych SPZZOZ w Gryficach opracowany przez Wojskowe biuro studiów projektów budowlanych i lotniskowych w Warszawie Projekt budowlany 2. WSTĘP Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Nadbudowa wraz z przebudową budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach dla potrzeb: centralnej sterylizatorni, oddzialu ortopedycznego-urazowego, oddziału chirurgicznego, bloku operacyjnego będzie odbywała się etapowo. UWAGA: PROWADZENIE ROBÓT NIE MOŻE KOLIDOWAĆ Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SZPITALA W TRYBIE CIĄGŁYM. 1

2 ETAPY REALIZACJI ROBÓT: a. stan surowy zamknięty (w tym łącznik pomiędzy dwoma budynkami) b. centralna sterylizatornia (piwnica) c. oddział ortopedyczno-urazowy (1 piętro) d. oddział chirurgiczny (2 piętro) e. centralny blok operacyjny (3 piętro) Dla w/w inwestycji dokumentacja została opracowana w następujących etapach, umożliwiających etapową realizację robót: etap Ia projekt budowlany * etap Ib stan surowy zamknięty (projekt wykonawczy) etap II Przebudowa pomieszczeń w piwnicy dla centralnej sterylizatorni etap IIIa centralny blok operacyjny + Łącznik pomiędzy budynkiem 90-łóżkowym a budynkiem głównym etap IIIb Oddział ortopedyczno-urazowy etap IIIc oddział chirurgiczny etap IIId wymiana dwóch wind towarowo-osobowych i montaż dźwigów (sterylizacja blok operacyjny) * Projekt budowlany obejmuje również przebudowę pomieszczeń piwnicy dla projektowanej apteki szpitalnej. Projekt wykonawczy tego zakresu zostanie ujęty w odrębnym tomie pt.: Przebudowa pomieszczeń piwnicy budynku 90-łóżkowego dla apteki szpitalnej Niniejszy opis stanowi integralną część dokumentacji wykonawczej branży "architektura" w zakresie stanu surowego zamkniętego. Przez stan surowy zamknięty części architektonicznej należy rozumieć m.in.: etap budowy na którym zakończone są m.in. następujące prace: fundamenty, ściany nośne, stropy, dach i pokrycie dachowe, stolarka i ślusarka zewnętrzna, elewacja. Otworowanie w stropach międzykondygnacyjnych zostanie ujęte w projektach wykonawczych poszczególnych kondygnacji. Opis należy rozpatrywać łącznie z rysunkami wykonawczymi architektonicznymi i rysunkami wykonawczymi innych branż. Jeżeli w opinii Wykonawcy jakiekolwiek rozwiązanie lub część rozwiązania opisanego w opisie technicznym i pokazanego na rysunkach architektonicznych i konstrukcyjnych, nie spełnia stawianych im wymagań funkcjonalnych, zgodności z technologią lub przepisami, Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować pisemnie architekta, dostarczyć wyjaśnienie takiej opinii i oczekiwać na instrukcje od architekta przed wykonaniem robót. 3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, oraz budowa poprzez rozbudowę oraz nadbudowę istniejącego budynku tzw. budynku 90-łóżkowego ze stacją dializ oraz przebudowa wolnostojącego budynku tlenowni. Budynek 90-łóżkowy jest częścią kompleksu budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach. Istniejący budynek 90-łóżkowy ze stacją dializ jest budynkiem czterokondygnacyjnym (piwnica + 3 kondygn. nadziemne), połączonym z sześciokondygnacyjnym budynkiem głównym szpitala łącznikiem komunikacyjnym w 2

3 poziomie parteru (funkcja wyłącznie komunikacyjna), oraz budynkiem dwukondygnacyjnym (piwnica, parter) pełniącym m.in. funkcję komunikacyjną. Budynek tlenowni jest budynkiem wolnostojącym, parterowym. Obecnie na poszczególnych kondygnacjach budynku 90-łóżkowego ze stacją dializ znajdują się: -piwnica- pomieszczenia techniczne, pomieszczenia biurowe -parter-szpitalny Oddział Ratunkowy (zrealizowany w 2010 r.), Oddział Intensywnej Terapii ( w trakcie realizacji), stacja dializ (funkcjonująca) -I piętro-oddział Urazowo-Ortopedyczny wraz z blokiem operacyjnym ortopedycznym -II piętro-oddział Rehabilitacji W obecnej chwili przeprowadzana jest rozbudowa istniejącego budynku 90-łóżkowego ze stacją dializ (wg projektu W&K Architekci z Poznania projekt z 2009r.) rozbudowywane są następujące kondygnacje: piwnica i parter w dalszej części dokumentacji zakres rozbudowy będzie określany jako dobudówka OIT ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA - ETAPU IB - PROJEKTU WYKONAWCZEGO W ZAKRESIE STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO- OBEJMUJE: -rozbiórki umożliwiające nadbudowę i rozbiórki związane z przebudową budynku 90- łóżkowego, głównego i wolnostojącego budynku tlenowni szczegółowo opisane w pkt. 6 -nadbudowę o dwie kondygnacje istn. budynku 90-łóżkowego ze stacją dializ: III piętroblok operacyjny, IV piętro-kondygnacja techniczna - nadbudowę o 3 kondygnacje dobudówki OIT (1,2,3 pietro) -budowę łącznika komunikacyjnego na poziomie III piętra (łączącego blok operacyjny z III piętrem budynku głównego szpitala) -budowę dwóch zewnętrznych szybów dźwigowych wraz z komunikacją poziomą na poziomie piwnicy i 3 piętra; jeden dźwig od strony północnej, drugi od strony wschodniej (projektowane dźwigi będą łączyły komunikacyjnie centralną sterylizatornię zlokalizowaną w piwnicy z blokiem operacyjnym na III piętrze) -dobudowę do istniejącego budynku 90-łóżkowego zewnętrznej ewakuacyjnej klatki schodowej - projektowana klatka schodowa zapewniać będzie komunikację pomiędzy II i III piętrem - wykonanie murów oporowych przy zjeździe na poziom apteki -ocieplenie budynku (całość poza parterową częścią stacji dializ): budynek zostanie poddany termomodernizacji, zostaną wymienione okna (poza parterem), wykonane izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne piwnic - obniżenie poziomu terenu przy oknach centralnej sterylizatorni - wykonanie systemowych studzienek okiennych przy oknach piwnicy W wyniku zrealizowania budowy poprzez rozbudowę i nadbudowę oraz przebudowę budynek będzie posiadał następujące kondygnacje i mieścił następujące oddziały: - kondygnacja piwnicy (pom. techniczne, centralna sterylizatornia, centralna apteka szpitalna, pom. Biurowe) - parter SOR (zrealizowany w 2010r. - poza zakresem opracowania), Oddział Intensywnej Terapii (obecnie w realizacji - poza zakresem opracowania), stacja dializ (funkcjonująca poza zakresem opracowania) - I piętro Oddział ortopedyczno-urazowy - II piętro Oddział chirurgii - III piętro Blok operacyjny wraz z łącznikiem komunikacyjnym na poziomie III piętra (łączący blok operacyjny z III piętrem budynku głównego) - IV piętro kondygnacja techniczna Poza zakresem niniejszego opracowania pozostają następujące pomieszczenia zlokalizowane na: 3

4 -na kondygnacji piwnicy- pomieszczenia biurowe; obecne pomieszczenie techniczne-część wentylatorni; stacja uzdatniania wody dla stacji dializ; pomieszczenie instalacyjne; składziki porządkowe -na kondygnacji parteru: pomieszczenia stacji dializ; pomieszczenia należące do zrealizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; pomieszczenia należące do realizowanego w chwili obecnej Oddziału Intensywnej Terapii. Przyjęty podział na strefy pożarowe oraz wykonanie m.in. robót budowlanych związanych z przejściem instalacjami przez poziom parteru, itp. wymagają wskazania w projekcie rozwiązań projektowych częściowo także dla zakresu nie będącego przedmiotem opracowania. 4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU Budynek 90-łóżkowy ze stacją dializ: Długość budynku: 63,55m (budynek 90- łóżkowy) + 23,95m(stacja dializ) Długość projektowanego łącznika (3p): 18,60m Szerokość budynku (wymiar maksymalny): 34,75m (budynek 90- łóżkowy) + 25,26m (stacja dializ) Szerokość projektowanego łącznika (3p): 3,74m Ilość kondygnacji nadziemnych: 6 (w tym najniższa kondygnacja piwnica) /kondygnacja położona najniżej nie spełnia wymagań definicji kondygnacji podziemnej, gdyż z jednej strony ściana dobudowywanej część budynku odsłonięta jest do poziomu 30 cm nad posadzką, od strony budynku głównego poziom terenu jest częściowo na wysokości ok. 70 cm nad posadzką/ Wysokość: 18,75m (wg definicji z warunków technicznych 6 tj. od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku znajdującego się w piwnicy, do najwyżej położonego punktu stropodachu bez uwzględnienia pomieszczenia technicznego znajdującego się nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi); 19,125m (od poziomu terenu urządzonego przy budynku do górnej krawędzi attyki nad kondygn. Techniczną) 16,90m (od poziomu terenu urządzonego przy budynku do górnej krawędzi attyki nad 3p) Powierzchnia zabudowy istniejącej: 1940,98 m2 Powierzchnia zabudowy projektowanej (rozbudowa+ ocieplenie części istniej.): 82,98 m2 Powierzchnia zabudowy (całość): 2023,96 m2 Powierzchnia kondygnacji netto ok. 6598,52 m2 Kubatura brutto budynku: 27722,03m3 5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWALNEGO ORAZ SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY Otaczająca zabudowa charakteryzuje się występowaniem budynków o różnej wysokości. Budynek istniejący składa się z kilku brył: -istniejący budynek 90-łóżkowy czterokondygnacyjny (w tym piwnica) - najwyższa; - stacja dializ przylegająca do budynku 90-łóżkowego - część parterowa; -część rozbudowywana w chwili obecnej (wg projektu W&K Architekci z Poznania projekt z 2009r.- część parterowa,podpiwniczona tzw. dobudówka OIT ; - istniejący łącznik komunikacja pomiędzy bud. 90-łóżkowym i budynkiem głównym na poziomie parteru; -budynek dwukondygnacyjny, pełniący m.in. funkcję komunikacyjną z budynkiem głównym szpitala, przylegający do istniejącego budynku 90-łóżkowego - część parterowa, podpiwniczona. 4

5 W ramach rozbudowy,nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku 90-łóżkowego ze stacją dializ zmieniony zostaje nieznacznie układ brył istniejących. Projekt przewiduje rozbudowę poprzez dobudowę: -zewnętrzengo szybu dźwigowego wraz z komunikacją poziomą na kondygnacji piwnicy i III piętra od strony północnej isniejącego budynku 90-łóżkowego ze stacją dializ, -dobudowę zewnętrzengo szybu dźwigowego wraz z komunikacją poziomą na kondygnacji piwnicy i III piętra od strony wschodniej realizowanej obecnie rozbudowy budynku (wg projektu W&K Architekci z Poznania projekt z 2009r), -nadbudowę od strony północnej, łącznika komunikacyjnego na poziomie III piętra pomiędzy istniejącym budynkiem 90-łóżkowym szpitala a budynkiem głównym szpitala. Dobudowywane części są kształtowane w formie prostych brył w taki sposób, by wszystkie części budynku, będącego przedmiotem opracowania stanowiły jedną, klarownie zorganizowaną całość. Kąty nachylenia projektowanych połaci dachowych nawiązują do rozwiazań nachyleń połaci dachowych zabudowy istniejącej oraz spełniają warunki ochrony ppoż., ze względu na lokalizację względem istniejących obiektów sąsiednich. Projekt obejmuje także termomodernizację. Kolorystykę budynku utrzymano w spokojnych barwach i tonacjach: przeważają beżowopiaskowy, szaro-biały, ciemno-szary. Projektowane tarasy podkreślono w kolorze intensywnym pomarańczowym. Jako podstawowy materiał wykończenia elewacji zastosowano tynk cienkowarstwowy. Zestawienie materiałów oraz kolorystyki przyjętych do wykończenia elewacji znajduje się w części rysunkowej. 6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE W ramach I etapu projektu wykonawczego- stanu surowego zamkniętego- prace rozbiórkowe obejmują: w istniejącym budynku 90-łóżkowym: -rozbiórka istniejącej maszynowni dźwigów na poziomie dachu -rozbiórka stropodachu wentylowanego wraz z pokryciem -rozbiórka studzienek piwnicznych -demontaż kabli na dachu i elewacji, anten i oświetlenia -rozbiórka kominów murowanych wentylacji grawitacyjnej -demontaż odpowietrzeń pionów, instalacji odgromowej -demontaż istniejących okien (poza parterem) - demontaż krat w oknach piwnicy i żaluzji okiennych zewnętrznych na pojedynczych oknach -wyburzenia fragmentów ścian osłonowych w ścianach zewnętrznych w tym m.in. murów podokiennych, powiększenie otworów drzwiowych -powiększenie otworów okiennych skucie parapetu o wysokości ok. 8cm ( w celu zamontowania parapetowej kształtki styropianowej o głębokości danej przegrody i zachowania wysokości parapetu na h=85cm) w istniejącym budynku głównym szpitala na III piętrze -demontaż okna wraz z parapetem i drzwi wewn. - rozbiórka fragmentu ściany wewnętrznej -skucie muru podokiennego -przełożenie grzejnika Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Roboty powinny być prowadzone tak,aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu. 5

6 Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalnie kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi, sprzęt oraz odzież roboczą,hełmy, okulary i rękawice ochronne. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni passami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku. 7. ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE Roboty obejmują wykonanie: -fundamentów i płyt fundamentowych dla części dobudowywanych- (tj. zewnętrznych szybów dźwigowych, dobudowywanych pomieszczeń w piwnicy, murów oporowych przy projektowanym zjeździe do apteki szpitalnej oraz stóp fundamentowych pod słupy dla nadbudowywanego łącznika oraz dla projektowanej klatki schodowej przewieszonej) -ścian fundamentowych (dla dobudowywanego "wyjścia brudnego"-rozbudowa piwnicy) -słupów, rygli, stropów między kondygnacyjnych i stropów oraz stropodachów łącznika projektowanego, klatki schodowej przewieszonej oraz kondygnacji nadbudowywanych Fundamenty nowo projektowane zaprojektowano w postaci ław i stóp fundamentowych z betonu B-37 wodoszczelnego W-4, zbrojone stalą. Nowo projektowane szyby dźwigowe towarowe-zewnętrzne-żelbetowe monolityczne, z betonu B-37,zbrojone stalą- połączenie szybów z istniejącym budynkiem- żelbetowymi pomostami z betonu B-37,zbrojonymi stalą. Ściany dobudowanego "wyjścia brudnego"-rozbudowa piwnicy- żelbetowe, monolityczne, z betonu B37,zbrojone stalą. Ściany, stropy, słupy nośne, podciągi nowo projektowanego łącznika-żelbetowe monolityczne,z betonu B-37, zbrojone stalą. Słupy, podciągi, stropy nowo projektowanej klatki schodowej przewieszonej - żelbetowe monolityczne, z betonu B-37, zbrojone stalą. Ściany oporowe-przy zjeździe do apteki szpitalnej-monolityczne, wykonane z betonu B-37 wodoszczelnego W-8,zbrojone stalą. Słupy i rygle kondygnacji nadbudowywanych- żelbetowe,monolityczne,z betonu B-30,zbrojone stalą. Trzpienie wzmacniające konstrukcję w ścianach zewnętrznych kondygnacji nadbudoywanych- dotyczy części rozbudowywanej budynku 90-łóżkowego znajdującej się obecnie w budowie-żelbetowe, z betonu B37,zbrojone stalą. Stropy żelbetowe, monolityczne, wylewane z betonu gr. wg rysunków. Stropy kondygnacji nadbudowywanych Filigran, z betonu B37, zbrojone stalą. Szczegółowe rozwiązania wg projektu konstrukcji. 8. ROBOTY MUROWE Roboty murowe obejmują wykonanie wszystkich robót murarskich koniecznych do wykonania etapu Ib projektu wykonawczego w zakresie stanu surowego zamkniętego tj.: ściany zewnętrzne, a także zamurowania. 6

7 Ściany murowane, zewnętrzne: Ściany zewnętrzne kondygnacji nadbudowywanych (I, II i III piętro -dobudówka OIT) oraz ściany zewnętrzne poprzeczne kondygnacji nadbudowywanych (III piętro-istniejący budynek 90-łóżkowy) murowane z bloczków silikatowych np. Silka E24 kl. 15 MPa na zaprawie klejowej m.10 MPa lub rozwiązań równoważnych. Ściany zewnętrzne podłużne kondygnacji nadbudowywanych (III piętro- istniejący budynek 90-łóżkowy) murowane z bloczków z gazobetonu odm.600 kl. 3MPa na zaprawie klejowej do gazobetonu lub rozwiązań równoważnych. Ściany zewnętrzne nowo projektowanej klatki schodowej przewieszonej, tarasów na I i III piętrze, obudowy pomostu łączącego szyb dźwigowy zewnętrzny z istniejącym budynkiem 90-łóżkowym ("wyjście brudne" na III piętrze) murowane z gazobetonu odm. 600 na zaprawie klejowej do gazobetonu m.5 MPa lub rozwiązań równoważnych. Ściany zewnętrzne obudowy pomostu łączącego szyb dźwigowy zewnętrzny z budynkiem 'dobudówki' ("wyjście czyste" na III piętrze) murowane z cegły np. Silka. Ściany zewnętrzne pomieszczenia technicznego na dachu budynku i klatki schodowej 4a prowadzącej na dach murowane z cegły np. Silka E24 kl.15mpa na zaprawie klejowej m.10mpa i z gazobetonu. Zamurowania: Zamurowania otworów w ścianach osłonowych zewnętrznych podłużnych istniejących z gazobetonu odm.600 m.3mpa i cegły pełnej kl.mpa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa lub rozwiązań równoważnych. Szczegółowe rozwiązania wg rys. PW-ARCH-13-ZESTAWIENIA WARSTW 9. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE Roboty obejmują : wykonanie wszystkich niezbędnych obróbek blacharskich, opierzeń attyk i okapów, przejść kanałów wentylacyjnych, obróbek świetlików dachowych, itp. Obróbki blacharskie: blacha tytan-cynk (opierzenie attyk) gr. blachy 0,7-1mm (gr. w zależności od typu i miejsca obróbki) mocowanie pośrednio paskami usztywniającymi ze stali ocynkowanej lub całopowierzchniowe przyklejanie klejem Grubość blachy 0,6-0,75mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające Rynny i rury spustowe Odprowadzanie wód deszczowych systemem rynnowym. System rynnowy stosować przy użyciu wszystkich elementów systemu: tj.: łączników haków, lejów spustowych, obejm itp. Rynny i rury spustowe systemowe, zewnętrzne z blachy tytan cynk. 10. ROBOTY IZOLACYJNE DACHÓW i STROPÓW (IZOLACJA WIATROWA) 7

8 Projektuje się stropodachy ze spadkami 3%, 3,7%, 4,8% kryte papą. Roboty obejmują : wykonanie izolacji dachu: paroizolacji cieplnej z wyprofilowaniem spadków, wierzchniej z papy wiatrowej (strop schodów przewieszonych i pomostu na 3piętrze przy dźwigu czystym) Na stropie żelbetowym lub dachu z blachy trapezowej (nad pom. technicznym) należy ułożyć paroizolację np. z folii lub papy paroizolacyjnej. Pod papę paroizolacyjną należy wykonać gruntowanie zgodnie z systemem danego producenta. Warstwa gruntująca np.icopal Siplast Primer Szybki Grunt SBS (do paroizolacji bitumicznej). Folia izolacyjna o paroprzepuszczalności 2,0-2,5 [g/m2x24h], gr. min. 0,2 mm, wytrzymałość odporność na temperaturę - 40 C C. Podczas układania folii należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji układania danego producenta. Stropodach należy zaizolować termicznie warstwowo płytami ze skalnej wełny mineralnej gr. min. 20cm + płyty z ukształtowanym spadkiem (kliny) ze skalnej wełny mineralnej przeznaczonych do ocieplania dachów płaskich. Połacie dachowe kryć papą termozgrzewalną wierzchniego krycia na warstwie papy podkładowej. Dach pod kolektorami kryty płytami ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego, samogasnącego. Jako papę termozgrzewalną podkładową stosować papę samoprzylepną, na osnowie z włókniny poliestrowej np. Icopal Membrana PM lub równoważny. Papę należy kleić do podłoża z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych masy asfaltowej znajdującej się na spodniej stronie wyrobu. Jako papę wierzchniego krycia należy zastosować papę termozgrzewalną wierzchniego krycia, na osnowie z welonu szklanego np. Icopal Junior Top 4,4 Szybki Profil SBS lub równoważny. Papę mocować do podłoża metodą zgrzewaną. Po wykonaniu izolacji wierzchniej z papy na dachu należy wykonać ścieżki komunikacyjne zapewniające dojście do urządzeń technicznych o szer. 100cm i szerszej, wyznaczone z pokrycia dachowego o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne np. dodatkowy pas papy w innym kolorze niż pokrycie dachu -wg rys. PW-ARCH-12-Rzut dachu. Pokrycie z papy wywinąć na attyki i ściany pionowe, po czym wykończyć obróbką; przejścia powierzchni poziomych w pionowe (przy ścianach oraz ścianach attykowych) wykończone klinami z wełny z obróbką kątową z papy samoprzylepnej oraz z obróbką kątową z papy wierzchniego krycia. Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki. 8

9 W przypadku stropu schodów i podestu na 3piętrze przy dźwigu czystym należy wykonać na płycie OSB izolację wiatrową - wiatroizolacja o paroprzepuszczalności g/m/24g niewymagająca stosowania szczeliny wentylacyjnej między wiatroizolacją a izolacją termiczną. Termoizolacja: (dotyczy przegród poziomych projektowanych: D1-Stropodach niewentylowany D5-Stropodach niewentylowany (nad tarasem 2p) D1b-Stropodach nad pomieszczeniem technicznym: -izolacja termiczna -płyty ze skalnej wełny mineralnej gr. 2x10cm (λd=0,040 W/mK) np. Dachrock-Max klejona na zimno klejem Kb-Monrock lub system równoważny + warstwa spadkowa z klinów z wełny mineralnej, spadek 3%, 3,7% (wg spadków na rzucie dachu) - płyty powinny posiadać frezy umożliwiające dopasowanie i szczelne połączenie sąsiadujących płyt. Termoizolacja: (dotyczy przegrody poziomej projektowanej: D1a-Dach nad kolektorami) -zaprojektowano izolację termiczną ze styropianu ekspandowanego, samogasnącego EPS gr.min.5cm Nad warstwą styropianu ułożyć przekładkę ochronną z papy o szer. min.33cm. Ściany attykowe od strony dachu zaizolować termicznie skalną wełną mineralną gr. min.10cm, pokrycie z papy wywinąć na ścianę attykową na wys. min.30cm (przy niskiej attyce na całą jej wysokość). Szczegółowe rozwiązania (z układem warstw danych przegród) wg rys. PW-ARCH-13-ZESTAWIENIA WARSTW 11. ROBOTY IZOLACYJNE-IZOLACJE PRZECIWWODNE Poziome i pionowe izolacje fundamentów, płyt fundamentowych, ścian fundamentowych powinny skutecznie zapobiegać infiltracji do budynku wilgoci, wody gruntowej i wody przesączającej się. Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody zewnętrzne należy wykonać jako wodoszczelne. Podłogi na gruncie wraz z ich izolacjami przeciwwodnymi uwzględniono w kolejnych etapach projektu wykonawczego. Roboty izolacyjne obejmują wykonanie: -izolacji następujących, projektowanych elementów budynku: fundamentów, płyt i stóp fundamentowych oraz ścian fundamentowych projektowanych, murów oporowych przy zjeździe -izolacji płyt balkonowych przechodzących w taras: istniejących (1 piętro) i płyty projektowanej (3 piętro) - izolacji następujących istniejących elementów budynku: fundamentów i ścian fundamentowych budynku 90-łóżkowego w przypadku stwierdzenia uszkodzeń i nieciągłości istniejącej izolacji - izolacji ochronnej zabezpieczającej termoizolację ścian fundamentowych 9

10 Izolację przeciwwodną fundamentów projektowanych (poziome na podbetonie i ławie fundamentowej oraz pionowe na ławie i stopie fundamentowej) wykonywać z elastycznej cienkowarstwowej zaprawy klejowej uszczelniającej np. Aquafin-2K/M lub równoważny. Izolację przeciwwodną pionową ścian fundamentowych projektowanych i murów oporowych należy wykonać od zewnątrz do wysokości min. 30cm nad przyległym terenem i od wewnątrz min. do poziomu posadzki. Izolację wykonać z elastycznej cienkowarstwowej zaprawy klejowej uszczelniającej np. Aquafin-2K/M lub równoważny. Izolację przeciwwodną pionową szczelnie połączyć z izolacjami poziomymi. Izolację ochronną zabezpieczającą termoizolację pionową ścian fundamentowych projektowanych należy wykonać od fundamentu do poziomu gruntu np. z wytłaczanej folii polietylenowej o wysokości tłoczenia 8mm. Izolacje stropów przy tarasach i płytach balkonowych: (dotyczy Stropu międzypiętrowego D3 (między parterem/ii piętrem a tarasem) oraz Płyty balkonowej D3') Izolację należy wykonać: -z papy paroizolacyjnej termozgrzewalnej z wkładką aluminiową gr. ok.4mm (nad warstwą gruntującą przegród) -z papy podkładowej zgrzewalnej np. Icopal Fundament Szybki profil SBS (nad warstwą spadkową) -z folii polietylenowej z jednostronnie ufromowanymi wgłębieniami i włókniną filtrującą z polipropylenu układaną w zaprawie cienkowarstwowej gr. ok.8mm np.schluter Systems Ditra-Drain lub równoważny (nad warstwą wylewki betonowej) W przypadku stwierdzenia braku ciągłości istniejącej hydroizolacji pionowej istniejących ścian zewnętrznych piwnic istniejącego budynku 90-łóżkowego, należy ją usunąć i wykonać nową izolację przeciwwodną z dwóch warstw papy termozgrzewalnej do wysokości min. 30 cm powyżej poziomu terenu. Izolację pionową szczelnie połączyć z istniejącą izolacją poziomą. Szczegółowe rozwiązania (z układem warstw danych przegród) wg rys. PW-ARCH-13-ZESTAWIENIA WARSTW 12. IZOLACJE CIEPLNE ŚCIANY I STROPY, TARASY I BALKONY Projekt obejmuje wykonanie izolacji cieplnych, które powinny skutecznie izolować dachy, ściany i stropy. Izolacja cieplna dachów została ujęta w części 10.Roboty izolacyjne dachów. Roboty obejmują wykonanie izolacji cieplnych: -ścian fundamentowych projektowanych -ścian fundamentowych istniejących -ścian zewnętrznych projektowanych -ścian zewnętrznych istniejących -stropów międzypiętrowych (między parterem/ii piętrem a tarasem; między tarasem a II piętrem) 10

11 -płyty balkonowej -stropu łącznika projektowanego oraz stropu przewieszonych schodów -stropu dojścia do dźwigu czystego Izolacje cieplne ścian fundamentowych projektowanych: (dotyczy ścian Sz1-Ściana zewnętrzna fundamentowa ; Sz2-Ściana zewnętrzna fundamentowa od poziomu -3,30m do 30cm powyżej poziomu terenu(rozbudowa piwnicy); Sz4-Ściana zewnętrzna fundamentowa (szyb dźwigowy)) Termoizolację wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego ze schodkowo ukształtowaną krawędzią (λobl=0,038 W/mK) gr.16cm np. Dow Roofmate SL-A lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne. Termoizolację kleić do zabezpieczonej hydroizolacją ściany fundamentowej całą powierzchnią zgodnie z zasadami systemu-zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych. Izolacje cieplne ścian zewnętrznych projektowanych części dobudowywanych: (dotyczy Sz3-Ściana zewnętrzna (rozbudowa piwnicy) metodą BSO; Sz5-Ściana zewnętrzna od 30cm powyżej poziomu terenu do poziomu +0,70m (szyb dźwigowy)-ocieplenie metodą BSO Sz6-Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa od poziomu +0,70m (szyb dźwigowy)-ocieplenie metodą BSO) Termoizolację wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego ze schodkowo ukształtowaną krawędzią (λd=0,038 W/mK) gr.16cm np. Dow Roofmate SL-A lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne.termoizolację kleić zgodnie z zasadami systemu-zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych. Izolacje cieplne ścian zewnętrznych projektowanych kondygnacji nadbudowywanych: (dotyczy Sz7-Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (nadbudowa I,II,III piętra 'dobudówki' oraz III piętra budynku 90-łóżkowego)-ocieplenie metodą BSO Sz8-Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (nadbudowa klatki schodowej)-ocieplenie metodą BSO Sz9-Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (ściany tarasu)-ocieplenie metodą BSO) Sz10 Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (ściany łącznika) Warstwa termoizolacyjna: -mocowanie mechaniczne termoizolacji-kołki kotwiące (typ łączników,długość,liczba, rozmieszczenie i głębokość zakotwienia wg obliczeń statycznych i wytycznych producenta systemu ociepleń) -izolację wykonać z płyt styropianowych EPS 70 do fasad srebrzysto-szarych, uszlachetnionych grafitem z krawędzią frezowaną (λd=0,032 W/mK) gr.16cm np. Termo Organika PLATINUM fasada lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne; - termoizolację kleić po obwodzie + plackami zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych Izolacje cieplne ścian zewnętrznych fundamentowych istniejących-ocieplenie budynku 90- łóżkowego istniejącego oraz rozbudowy budynku 90-łóżkowego, będącej obecnie w trakcie realizacji (całość): (dotyczy Szi4- Ściana zewnętrzna fudnamentowa istniejąca ocieplana (piwnica istniejącego budynku 90-łóżkowego) Warstwę termoizolacji wykonać od poziomu ławy fundamentowej: -termoizolację wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego ze schodkowo ukształtowaną krawędzią (λd=0,038 W/mK) gr.15cm np. Dow ROOFMATE SL-A lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne; 11

12 -termoizolację kleić do zabezpieczonej hydroizolacją ściany fundamentowej całą powierzchnią zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych Izolacje cieplne ścian zewnętrznych fundamentowych istniejących-ocieplenie budynku 90- łóżkowego istniejącego oraz rozbudowy budynku 90-łóżkowego, będącej obecnie w trakcie realizacji (całość): (dotyczy Szi5- Ściana zewnętrzna fudnamentowa istniejąca ocieplana od poziomu terenu do poziomu -0,30m (piwnica istniejącego budynku 90-łóżkowego)) Warstwa termoizolacji: -termoizolację wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego ze schodkowo ukształtowaną krawędzią (λd=0,038 W/mK) gr.15cm np. Dow ROOFMATE SL-A lub z systemu równoważnego -termoizolację kleić zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych Izolacje cieplne ścian zewnętrznych istniejących-ocieplenie budynku 90-łóżkowego istniejącego oraz rozbudowy budynku 90-łóżkowego, będącej obecnie w trakcie realizacji (całość): (dotyczy Szi3-Ściana zewnętrzna istniejąca docieplana-ściana od poziomu -0,30m (parter 'dobudówki')-ocieplenie metodą BSO Szi6- Ściana zewnętrzna istniejąca ocieplana od poziomu -0,30m (klatki schodowe w istniejącym budynku 90-łóżkowym) Szi7-Sciana zewnętrzna istniejąca ocieplana od poziomu -0,30m (istniejący budynek 90- łókowy)) Warstwa termoizolacyjna: -mocowanie mechaniczne termoizolacji-kołki kotwiące (typ łączników,długość,liczba, rozmieszczenie i głębokość zakotwienia wg obliczeń statycznych i wytycznych producenta systemu ociepleń) -izolację wykonać z płyt styropianowych EPS 70 do fasad srebrzysto-szarych, uszlachetnionych grafitem z krawędzią frezowaną (λd=0,032 W/mK) gr.16cm np. Termo Organika PLATINUM fasada lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne -termoizolację kleić po obwodzie + plackami zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych Izolacje cieplne ścian zewnętrznych istniejących-ocieplenie budynku 90-łóżkowego istniejącego oraz rozbudowy budynku 90-łóżkowego, będącej obecnie w trakcie realizacji (całość): (dotyczy Szi2-Ściana zewnętrzna istniejąca docieplana-ściana od poziomu terenu do poziomu -0,30m (ściany piwnic 'dobudówki')-ocieplenie metodą BSO) Warstwa termoizolacyjna: -mocowanie mechaniczne termoizolacji-kołki kotwiące (typ łączników,długość,liczba, rozmieszczenie i głębokość zakotwienia wg obliczeń statycznych i wytycznych producenta systemu ociepleń) -izolację wykonać z płyt styropianowych EPS 70 do fasad srebrzysto-szarych, uszlachetnionych grafitem z krawędzią frezowaną (λd=0,032 W/mK) gr.14cm np. Termo Organika PLATINUM fasada lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne -termoizolację kleić po obwodzie + plackami zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych Ściana zewnętrzna fundamentowa istniejąca-szi1-ściana 'dobudówki'- Termoizolację przegrody wykonana wg projektu W&K Architekci Rozbudowa przez dobudowę i przebudowę OIT. 12

13 Izolacja cieplna stropów miedzypiętrowych (dotyczy Stropu międzypiętrowego D3 (między parterem/ii piętrem a tarasem) oraz Płyty balkonowej D3') Izolację termiczną zaprojektowano z twardej płyty poliuretanowej pokrytej z dwóch stron bituminizowanym włóknem szklanym (λd=0,027 W/mK) gr.14cm np. Recticel EUROTHANE Bi-3 lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne. Izolacja cieplna stropów miedzypiętrowych (dotyczy Stropu międzypiętrowego D4 (między tarasem a II piętrem) Stropu łącznika projektowanego D6 Stropu dojścia do dźwigu czystego D8) -izolację wykonać z płyt styropianowych EPS 70 do fasad srebrzysto-szarych, uszlachetnionych grafitem z krawędzią frezowaną (λd=0,032 W/mK) gr.20cm np. Termo Organika PLATINUM fasada lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne (dotyczy Stropu łącznika projektowanego D6) W miejscu podciągów wykonać izolację termiczną z twardej wełny mineralnej gr.20cm zabezpieczonej folią PE, wykonaną jako szalunek tracony np. Rockwool Dachrock Max klejona na zimno klejem KB-Monrock lub z systemu równoważnego. Warstwa termoizolacji Płyty balkonowej D3' Stropu międzypiętrowego D4 (między tarasem a II piętrem) Stropu przewieszonych schodów D7 Warstwę termoizolacji wykonać pod płytą balkonową (dla warstwy D3'), pod stropem żelbetowym (dla warstwy D4) oraz pod warstwą wiatroizolacji (dla warstwy D7) - klejenie termoizolacji zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych - izolację termiczną wykonać z płyt ze styropianu EPS 70 o szarej barwie z krawędzią frezowaną (λd=0,032 W/mK) gr.16cm np. Termo Organika PLATINUM fasada lub z systemu równoważnego zapewniającego przyjęte właściwości izolacyjne - mocowanie mechaniczne termoizolacji - kołki kotwiące (typ łączników, długość, liczba, rozmieszczenie i głębokość zakotwienia wg obliczeń statycznych i wytycznych producenta systemu ociepleń) Szczegółowe rozwiązania (z układem warstw danych przegród) wg rys. PW-ARCH-13-ZESTAWIENIA WARSTW 13. ROBOTY TYNKARSKIE Roboty obejmują: wykonanie tynków zewnętrznych. Tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikonową: - w kolorze beżowo-piaskowym np. Caparol 3D System, Ginster 15 lub system równoważny. - w kolorze szaro-białym np. Caparol 3D System, Ginster 25 lub system równoważny. - w kolorze intensywnym pomarańczowym np. Caparol 3D System Plus, Laser 40 lub system równoważny. - w kolorze ciemno-szarym np. Caparol 3D System,Mai 10 lub system równoważny. Tynk wykonać wg systemu na warstwie izolacji termicznej zgodnie z systemem, w tym przy użyciu: - warstwy zbrojonej: zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego o gramaturze min. 160g/m2 - warstw wykończeniowych: podkład tynkarski 13

14 Tynk cokołowy - mozaikowy zewnętrzny o granulacji 0,8-1,2 mm, np. cienkowarstwowa masa dekoracyjna (akrylowa) w kolorze szarym nr D36 np. firmy Proma Stone (ZPB J.Maciejewski) lub system równoważny. Izolacja termiczna istniejących ścian zewnętrznych została ujęta w części 12.Izolacje cieplne. Listwy dylatacyjne: W miejscach dylatacji konstrukcyjnych (połączenie budynku istniejącego i projektowanego) wykonać na elewacji systemowe listwy dylatacyjne w kolorze elewacji lub zbliżonym. Listwy dylatacyjne z aluminium lub PVC odporne na odbarwienia np. W50A firmy C/S lub rozwiązania równoważne lub listwy w postaci złącza składającego się z jednego lub dwóch profili elastomerowych (opcjonalnie), które umieszczone są w aluminiowej ramie bocznej np. SC 50 firmy C/S lub rozwiązania równoważne. Elewacje należy wykonywać zgodnie z rysunkami elewacji: PW-ARCH-01- Elewacja północna, Elewacja południowa PW-ARCH-02- Elewacja wschodnia, Elewacja zachodnia PW-ARCH-03- Elewacje-łącznik/dźwig PW-ARCH-04- Elewacje-dźwig/klatka schodowa przewieszona PW-ARCH-05- Elewacje-mur oporowy przy zjeździe oraz zgodnie z opisem warstw wg rysunku: PW-ARCH-13-ZESTAWIENIA WARSTW 14. STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA,DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA / LEKKA ŚCIANA OSŁONOWA SŁUPOWO-RYGLOWA / ŚWIETLIKI 1. Stolarkę zewnętrzną należy montować w licu zewnętrznym muru przy użyciu: -podokiennej kształtki styropianowej o głębokości przegrody Ślusarkę o odporności ogniowej montować w sposób zapewniający odpowiednią szczelność i odporność ogniową z zachowaniem zasad "ciepłego montażu". Izolacja termiczna ściany powinna zachodzić min. 3cm na ościeżnicę. 2. Należy zapewnić szczelność systemów okiennych poprzez stosowanie np. specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM (odpornego na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji) 3. Należy stosować systemy okienne i okienno-drzwiowe posiadające efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. 4. Ze względu na przyjęcie w projekcie różnych systemów okiennych, okienno-drzwiowych (system PVC, aluminiowy system ognioodporny EI60) Wykonawca powinien wybrać takie systemy, które pozwolą uzyskać jednakowy (lub bardzo zbliżony) efekt wizualny na elewacji. 5. Przy zamówieniu stolarki zewnętrznej należy odpowiednio do poszczególnych pomieszczeń dobrać kierunki otwierania się skrzydeł okiennych. 6. Parapety zewnętrzne należy wykonać z aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL trwałość: zabezpieczenie antykorozyjne, odporność na uv oraz na wpływ warunków atmosferycznych (wilgoć, temperatura). 14

15 9. Szklenie w oknach i zestawach okienno-drzwiowych powinno spełniać minimum następujące wymagania: - całkowity współczynnik przenikania ciepła dla okna, zestawu, fasady Uw 1,3W/m2K, w tym Ug 1,1W/m2K -przepuszczalność światła Lt ~ 70-80% - współczynnik całkowitej przepuszczalność energii słonecznej (Solar Factor) na poziomie g ~ 0,4 (dla szyb z kontrolą przeciwsłoneczną) i g ~ 0,6 (dla pozostałych) 10. W oknach, w których poziom parapetu zaprojektowano poniżej 0,85m od poziomu posadzki, należy wykonać szklenie bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości do poziomu min. 0,85m od poziomu posadzki. 11. Grubości poszczególnych tafli szkła - wg obliczeń statycznych dostawcy szkła. 12. W oknach zlokalizowanych w ścianach nasłonecznionych budynku należy zastosować szyby z dodatkowym zabezpieczeniem przed nadmierną insolacją. 13. Wszystkie okna w piwnicy należy wykonać jako antywłamaniowe. Wszystkie drzwi zewnętrzne wykonać jako antywłamaniowe. 14. W oknach rozwierno - uchylnych należy stosować blokadę obrotu klamki celem uniemożliwienia uchylenia skrzydła po jego uprzednim rozwarciu. 15. Stolarkę okienną-pcv wykonać w kolorze białym, w kolorze RAL 9007 na poziomie piwnicy- szczegółowe rozwiązania wg rysunków Zestawień oraz wg rysunków Elewacji. Szczegółowa specyfikacja stolarki i ślusarki okiennej, drzwiowej zewnętrznej oraz lekkiej ściany osłonowej słupowo-ryglowej wg rysunków zestawień: PW-ARCH-19- Zestawienie zewnętrznej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej-piwnica / parter PW-ARCH-20- Zestawienie zewnętrznej stolarki i ślusarki okiennej - I piętro PW-ARCH-21- Zestawienie zewnętrznej stolarki i ślusarki okiennej - II piętro PW-ARCH-22- Zestawienie zewnętrznej stolarki i ślusarki okiennej - III piętro/łącznik PW-ARCH-23- Zestawienie zewnętrznej ślusarki drzwiowej - IV piętro / kondygnacja techniczna/ 1.Przed zamówieniem stolarki i ślusarki oraz lekkiej ściany osłonowej słupoworyglowej wszystkie wymiary otworów podane w zestawieniach sprawdzić na budowie. 2.Wymiary okien, zestawów okienno-drzwiowych podane w zestawieniach odpowiadają wymiarom w świetle muru. 3.Wymiary drzwi podane w zestawieniach odpowiadają wymiarom w świetle przejścia. Przy drzwiach duwskrzydłowych wymiary światła przejścia dla skrzydła czynnego min. szer. 90cm, wys. 200 cm. 4.Wymiary fasad F1i F2 podane w zestawieniach odpowiadają wymiarom w osi słupów fasady. Świetliki dachowe Zaprojektowano świetliki dachowe w odporności ogniowej E30-konstrukcję nośną wykonać z systemowych profili stalowych z poliestrową powłoką lakierniczą, na podkładzie cynkowym lub ze stali nierdzewnej np. w systemie Jansen Viss TVS w klasie E30 o podwyższonej izoalcyjności termicznej lub w systemie równoważnym. Zastosować szkło p.poż E30- szybę zespoloną ogniochronną E30 o wysokich parametrach izolacji termicznej i kontrolą słoneczną. Kąt nachylenia świetlika min

16 Szczegółowe rozwiązanie / zestawienie świetlików wg rysunku PW-ARCH-30- Detal-świetlik dachowy E ŚLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE I INNE Balustrady zewnętrzne tarasów Zaprojektowano balustrady szklane, mocowane czołowo, z bezpiecznego szkła warstwowego typu float. Profil nośny balustrad ze stali ocynkowanej kotwiony czołowo kołkami. Pochwyty balustrad zaprojektowano ze stali nierdzewnej. Wysokość balustrady min. 110 cm od poziomu wykończonej posadzki tarasów. np. balustrada w systemie Balardo-typ invisible system 8.2 lub w systemie równoważnym. Szczegółowe rozwiązanie / zestawienie świetlików wg rysunku PW-ARCH-29- Detal-balustrady zewnętrzne tarasów Doświetlacze okienne Zaprojektowano doświetlacze okienne z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GFPP)z użebrowaniem usztywniajacym korpus np. Aco Markant lub w systemie równoważnym. Doświetlacz powinien być szczelny przed parciem wody gruntowej - zwłaszcza na styku ze ścianą (gniazda połączeń należy wypełnić masą uszczelniającą). Ruszt doświetlaczy kratkowy 30x10 ze stali ocynkowanej z zabezpieczeniem przed jego zdjęciem Na dnie doświetlacza syfon z osadnikiem liści i uszczelką do przyłączenia przykanalika fi110 Odprowadzenie wody do 3m rur drenażowych ułożonych w warstwie wodoprzepuszczalnej i chłonnej (żwir) o dużej zdolności filtracyjnej. Drabiny / przejścia techniczne na dach Zaprojektowano stalowe drabiny / stalowe przejścia techniczne na dach. Drabiny/przejścia techniczne należy zabezpieczyć antykorozyjnie: -Elementy stalowe oczyścić do stopnia czystości 2. -Pomalować dwiema warstwami farby podkładowej przeciwrdzewnej oraz odpowiednią farbą nawierzchniową - kolor RAL Uwaga! Przed malowaniem zaleca się ocynkować ogniowo dolne odcinki (o długości 1,0 m) konstrukcji wraz z blachami podstawy. Drabiny / przejścia techniczne na dach powinny spełniać wymogi 101 pkt.2,3 "Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Szczegółowe rozwiązanie drabin/przejść technicznych wg rysunków: PW-ARCH-25- Detal-przejście techniczne na dach łącznika projektowanego PW-ARCH-26- Detal-przejście techniczne na dach klatki schodowej / szybu dźwigowego oraz wyjścia brudnego na III piętrze PW-ARCH-27- Detal-drabina stalowa na dach nad klatką schodową 4A i pom. technicznym P4.001 PW-ARCH-28- Detal-drabina stalowa na dach nad wyjściem czystym i szybem dźwigowym Kratka ścienna Otwory wentylacyjne zewnętrznych szybów dźwigowych 30x30cm (spód otworów na wy. +12,40m) zamknięte kratką ścienną z aluminium np. Renson nr 411 (przepływ rzeczywisty min.44,5%) lub system równoważny. Zapewnić powierzchnię czynną min 1% powierzchni szybu dźwigowego. 16

17 Kominki wentylacyjne z szybów dźwigów towarowo-osobowych- 2szt Wykonać kominki systemowe na systemowych podstawach. Warstwy papy wywinąć i uszczelnić po obwodzie. Zapewnić powierzchnię czynną min 1% powierzchni szybu dźwigowego. Poziomy system asekuracyjny na dachu dla pracowników obsługi technicznej Zastosować systemowe rozwiązania asekuracyjne, w tym linowy system asekuracyjny (asekuracja ciagła) wzdłuż okapu przy rynnie oraz na dachu łącznika np. travsafe lub równoważny oraz punkty asekuracyjne punktowe gwarantujące pełne bezpieczeństwo prac wykonywanych na wysokości gdzie wymagana jest czasowa asekuracja pracowników. Punkty asekuracyjne montować na słupkach asekuracyjnych. Horyzontalny system linowy wykonany z ocynku galwanizowanego. System zgodny z PN- EN 795 C. 16. OSŁONY URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH USYTUOWANYCH NA DACHU Osłony urządzeń wentylacyjnych usytuowanych na dachu zaprojektowano z arkuszy ocynkowanej siatki cięto-ciągnionej romb 43x15x4x3 (prześwit 47%) o wymiarach 1000x2000mm. Osłony mocowane są do konstrukcji stalowej za pomocą obejmy zaciskowej kwadratowej 8mm z gwintowanymi końcami przełożonej przez płaskownik przyspawany do rygli ściennych konstrukcji stalowej i skręcony. Mocowanie siatki do rygli należy rozłożyć równomiernie na całej szerokości arkusza siatki - ilość obejm w jednym rzędzie - 4 / 1arkusz. pomiędzy obejmą a siatką zastosować podkładkę z blachy stalowej ocynkowanej zwiększającą powierzchnię docisku siatki do podkonstrukcji. Południowo-wschodnią ścianę należy wykonać w konstrukcji umożliwiającej demontaż poszczególnych przęseł, w celu montażu urządzeń wentylacji mechanicznej. Pozostałe ściany wykonane na stałe. W ścianach w obudowie wykonać zamykane drzwi o szer. światła przejścia 110cm i wys. światła przejścia ok.240cm. Konstrukcję skrzydła wykonać z kątownika zimnogiętego l100x50x4 z przyspawanymi prętami gwintowanymi ocynkowanymi. Siatka cięto-ciągniona nałożona na pręty gwintowane i skręcona przez płaskownik 1. Wymiary elementów mocujących oraz ich lokalizację dopasować na budowie do parametrów zakupionej przez wykonawcę siatki. Podanie przykładowego producenta wyznacza oczekiwany minimalny standard jakościowy. 2. Detale konstrukcyjne oraz zestawienia konstrukcji stalowej wg rysunku konstrukcji stalowej. 3. Instalacje wg projektów branżowych. Szczegółowe rozwiązania osłon wg rysunków: PW-ARCH-31- Detale,widoki,przekroje osłon urządzeń usytuowanych na dachu PW-ARCH-32- Detale,widoki,przekroje osłon urządzeń usytuowanych na dachu 2 17

18 17. WYRZUTNIA POWIETRZA- OBUDOWA Wyrzutnia powietrza ścienna (na ścianie szczytowej) została wkomponowana w architekturę i elewacje budynku. Otwory czerpalne -ich wielkość-zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji i klimatyzacji. Konstrukcja wyrzutni wykonana z kwadratowych rur zamkniętych wg wytycznych projektu konstrukcji. Od strony szczytowej wykonać ścianę pełną: na płycie OSB-3 gr. 22mm mocować w sposób mechaniczny i przy użyciu kleju płyty styropianowe EPS gr 8 i 12cm. Termoizolację wykończyć w tynku cienkowarstwowym mineralnym z warstwą zbrojącą i malować zgodnie z kolorystyką elewacji. Dach i opierzenia górne styropianu wykonać z blachy tytan cynk gr. 1mm klejonej do płyty OSB. Dach ze spadkiem min. 5%. Boczne ściany ażurowe w formie kraty z listwami z profili aluminiowych listwy mocowane na nośniku listew (stosować przekładki między elementami aluminiowymi i ze stali) kolor żaluzji RAL Szczegółowe rozwiązanie wyrzutni wg rysunku: PW-ARCH-33- Detal-obudowa wyrzutni powietrza 18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ- wg załącznika do projektu 19. UWAGI KOŃCOWE Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację wraz z kosztorysami. Niedopuszczalne jest interpretowanie kosztorysów niezależnie od opracowań projektowych. Podane nazwy handlowe materiałów budowlanych nie są wiążące, pod warunkiem zastosowania materiałów o właściwościach nie gorszych od podanych. W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli są przedmiotem norm państwowych zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiednich norm. Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania w budownictwie służby zdrowia. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Warszawa 1990r. Oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną. Zmiany projektowe należy uzgadniać z projektantem. Opracował: mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski 18

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI Część 1 Architektura SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 3 2. Przeznaczenie, program użytkowy, charakterystyczne parametry techniczne... 4 3. Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 32,33/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 32,33/A1 3. Rzut dachu...rys. nr 32,33/A2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo