PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO OBIEKT: ADRES INWESTYCJI : INWESTOR Rodzaj robót Budynek Pałacu Kozłówka gm. Kamionka Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Prace remontowe dachu budynku Pałacu OŚWIADCZENIE: Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego ( Dz.U.Nr 207, poz z 2003 r. z późniejszymi zmianami ), oświadczam, że PROJEKT BUDOWLANY został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. BRANŻA BUDOWLANA PROJEKTOWAŁ: inż. Jerzy Kuśmierczyk upr. nr : 267/Lb/76 październik 2010

2 SPIS ZAWARTOŚCI : Część opisowa : 1. Podstawa opracowania str Przedmiot opracowania str Cel i zakres opracowania str Opis obiektu str Zakres remontu str Charakterystyka ekologiczna budynku str Warunki ochrony p.poż. str Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str Literatura techniczna wykorzystana do opracowania str.12 Załączniki Odpis uprawnień budowlanych Odpis zaświadczenia przynależności do Izby Inżynierów Budowlanych Oryginał podkładu geodezyjnego Część rysunkowa : Mapa do celów projektowych usytuowanie obiektu (skala 1:500) rys. nr 1 Rzut połaci dachowych (skala 1: 100) rys. nr 2 Przekrój poprzeczny (skala 1: 100) rys. nr 3 Szczegóły (skala 1: 10) rys. nr 4 2

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - Umowa z Inwestorem - Wizja lokalna przeprowadzona we wrześniu 2010 roku - Istniejąca inwentaryzacja budowlana opracowana przez Pracownię Konserwacji Zabytków w Warszawie w 1964 roku. - Uzgodnienia z Inwestorem - Inwentaryzacja pomiary dachu pałacu wykonane przez firmę AN&TM w lutym 2010 roku. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowym "Budynek Pałacu" Zespołu Pałacowego w Kozłówce. Teren zespołu pałacowo-parkowego, oraz sam obiekt inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/457 i podlega ochronie konserwatorskiej. Inwestycja obejmuje wymianę całkowitą pokrycia dachowego aż do deskowania. Konstrukcja dachu pozostaje bez zmian. Obecny stan więźby dachowej jest dostateczny. 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym "Budynek Pałacu" Zespołu Pałacowego w Kozłówce. Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację budowlaną niezbędną do wykonania prac związanych z remontem budynku w zakresie niezbędnym dla wykonawców robót. Opracowanie swym zakresem obejmuje wymianę pokrycia dachowego, oraz elementów towarzyszących (kominy, obróbki blacharskie, renowacja elementów kamiennych lukarn) Projektowany zakres remontu nie prowadzi do zmiany sposobu użytkowania obiektu jak również poszczególnych elementów lub detali. Opracowanie dotyczy tylko pokrycia dachowego i nie zmienia architektury obiektu zarówno w całości jak również nie powoduje żadnych zmian w zachowaniu historycznego waloru budynku. Elementy dachu takie jak cała konstrukcja oraz lukarny i okna dachowe pozostają bez zmian. 4. OPIS OBIEKTU 4.1. Opis ogólny. (Elewacja wschodnia przed rokiem 1957 zdjęcie z archiwum Muzeum) 3

4 "...Budynek osiowy dwukondygnacyjny, murowany. Od strony parku ryzalit środkowy trzykondygnacjowy. Na osi głównej od strony dziedzińca portyk a kolumnami i tympanonem. Przy bokach krótszych pałacu wieże flankujące budynek o wysokości 4-ch kondygnacji zwieńczone dachami, kopulastymi pokrytymi łupkiem. Budynek pałacu przykryty dachem dachówkowym z lukarnami zdobionymi motywami muszli i kartuszy lukarny te oświetlają wnętrza poddasza. Elewacja od strony dziedzińca i ogrodu trzyosiowe. Osie wyznaczone ryzalitami. Ryzalit środkowy zwieńczony tympanonem. Elewacja od dziedzińca również trzy osiowa. Osie wyznaczone portykami i ryzalitami bocznymi. Między budynkiem pałacu a kaplicą znajduje się łącznik - przejścia, między pałacem i teatralną bramą. Dach budynku pokryty dachówką zakładkową...." (Fragment pokrycia dachu dachówką przylgową zakładkową "felcówką" zdjęcie z archiwum Muzeum) Lokalizacja Budynek pałacu jest głównym elementem Zespołu Pałacowego w Kozłówce. Usytuowany jest na osi głównej wyznaczonej przez bramę wjazdową w centrum zabudowy pałacowej. Od strony północnej połączony z kaplicą pałacową, a od strony południowej połączony wspólną bramą z Teatralnią. Teren otaczający obiekt można określić jako płaski utwardzony od frontu kostką granitową, od ogrodu miałem dolomitowym. Przeznaczenie Budynek pałacu użytkowany jest jako muzeum Dach pokrycie i więźba dachowa Pokrycie Pokrycie dachu z przed remontu w latach 60 XX wieku było wykonane z dachówki przylgowej zakładkowej "felcówka" z pojedynczym żłobkiem. Stwierdzono to na podstawie opisu i inwentaryzacji z 1963 roku, posiadanych przez Muzeum fotografii, oraz pozostałości po rozbiórce dachu pałacu znajdujące się w magazynie Muzeum. Powrót do pokrycia dachówką "felcówką" jest trudny i niecelowy. Dr inż. Wacław Żenczykowski w podręczniku BUDOWNICTWO OGÓLNE t. III str. 470 wyd."arkady" Z 1959 roku stwierdza, że jakość dachówek przylgowych z jednym żłobkiem jest nienajlepsza, a w Polsce wyrabia się jedynie dachówki z pojedynczymi żłobkami. Prawdopodobnie to mogło być przyczyną, że podczas remontu w latach 60 XX wieku zdecydowano użycie dachówki holenderki. Obecnie dach jest kryty dachówką holenderką położoną na deskowaniu pełnym. 4

5 Więźba dachowa Konstrukcja płatwiowo-kleszczowa z mieczami. podparta stolcami. - krokwie 15x23 co 90 cm (osiowo) - kleszcze 2(20x7) - płatwie 17x19 i 22x22 - słupki 22x22 - płatwie stropowe22x14 (Stan pokrycia obróbek blacharskich i więźby dachowej-zdjęcia autora opracowania) 5

6 4.3 Ściany zewnętrzne i elewacje Ściany budynku murowane. W ostatnich latach został wykonany gruntowny remont elewacji budynku i elementów zewnętrznych, oraz wykonano izolację poziomą murów. Stan obiektu w tym zakresie jest dobry. 5. ZAKRES REMONTU 5.1 Uwagi ogólne W opracowaniu uwzględniono zalecenia inwestora, oraz wnioski wypływające z oględzin obiektu. Planuje się przeprowadzenie następujących prac remontowych: - demontaż istniejącego pokrycia dachu; - ocena odsłoniętych elementów drewnianej więźby dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokonać wymiany elementów lub wykonać nadbitki, decyzje zostaną podjęte w ramach nadzorów autorskich); - usunięcie łat i fragmentów starego pokrycia dachu, - demontaż obróbek blacharskich i orynnowania; UWAGA! Ponieważ takie elementy jak obróbki blacharskie dachu zostaną wykonane na wzór istniejących, po zdemontowaniu należy je zabezpieczyć do czasu wykonania nowych elementów. wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robót; oczyszczenie mechaniczne elementów drewnianych; impregnacja więźby środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, zgodnie z instrukcją fabryczną; uzupełnienie elementów deskowania, po zdjęciu pokrycia dachu i ocenie, które elementy deskowania należy wymienić na nowe; ułożenie foli wstępnego krycia (paroprzepuszczalnej)na deskowaniu; montaż kontrłat i łat pod dachówkę z rozstawem zalecanym przez producenta dachówki wykonanie nowego pokrycia dachu dachówką ceramiczną układaną tak jak istniejąca, wykonanie obróbek blacharskich, pasów nadrynnowych, lukarn i zwieńczenia ścian z blachy miedzianej; obróbki wykonać na wzór istniejących i zachowaniem szerokości itp.; montaż rynien spustowych z blachy miedzianej o średnicy 180mm na dachu oraz 150mm na lukarnach; kominy: - skucie odparzonych tynków - uzupełnienie tynków na kominach i czapkach betonowych, - wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na styropianie, - pomalowanie na kolor zastosowany na ścianach wież pałacowych. - uzupełnienie ubytków w czapkach kominowych - pomalowanie środkiem impregnującym do betonu. - wykonanie daszków z blachy osadzonych na podporach dla uzyskania szczeliny minim. 5 cm. - wymiana istniejących świetlików na nowe w ramach tych samych otworów. 6

7 5.2 Dach konstrukcja i pokrycie Założenia ogólne Pokrycie zewnętrzne Aby uzyskać podobieństwo do historycznego wyglądu dach należy zastosować dachówkę najbardziej podobną do dachówki "felcówki". Przykładem takiej dachówki jest ceramiczna "marsylka" (dachówka "marsylka") (dachówka "felcówka" oryginalna) Pozostałe warstwy dachu W celu uzyskania właściwego efektu należy zastosować systemowe rozwiązania ochrony dachu we wszystkich aspektach tj. ochrona przed korozją biologiczną, ogniem i wilgocią. Przykładem takiego rozwiązania jest system Icopal S.A. Zduńska Wola. - "Fel'X - folia wstępnego krycia zapewniająca hydroizolacyjność przez 25 (gwarancja) - preparat FireSmart Bio P/Poż. - zapewniający ochronę deskowania, krokwi, łat, kontrłat i innych elementów drewnianych dachu przed korozją biologiczną, ogniem i wilgocią przez 15 lat (gwarancja) 7

8 Konstrukcja dachu Stan istniejący Po oględzinach można stwierdzić, że stan techniczny konstrukcji dachowej jest zadawalający. Projektowany zakres robót Nie przewiduje się remontu konstrukcji. Jeżeli w trakcie prac remontowych uwidocznią się uszkodzenia więźby dachowej należy powiadomić projektanta celem podjęcia dalszych działań. Pokrycie dachowe Stan istniejący Pokrycie dachowe jest w złym stanie. Dachówki na skutek złej jakości uległy korozji atmosferycznej. Deskowanie widoczne z poddasza jest w dosyć dobrym stanie. Projektowany zakres robót - zdjęcie dachówek na całej powierzchni dachu - rozbiórka łat i kontrłat - zdjęcie papy na całej powierzchni dachu - ocena stanu deskowania, deski mocniej zniszczone należy wymienić i uzupełnić na nowe. - ułożenie membrany kauczukowej SBS Fel'X firmy "icopal, - przybicie do deskowania nowych kontrłat z dostosowaniem do rozstawu krokwi, - przybicie łat o wymiarach 40mmx60mm w rozstawie 37cm (rozstaw łat zależny od producenta dachówki). Wszystkie drewniane elementy dachu (konstrukcja, deskowanie, łaty i kontrłaty) należy zaimpregnować preparatem "FireSmart Bio P/Poż." firmy "icopal" Obróbki blacharskie Stan istniejący Obróbki blacharskie wykonane są z blachy miedzianej. Stan obróbek blacharskich jest w złym stanie technicznym. Przy wykonaniu obróbek nie wykazano należytej staranności. Znaczne ich uszkodzenia powodują zamakania i zacieki na murach budynku. Projektowany zakres robót Projektuje się wymianę wszystkich obróbek blacharskich na elewacjach i dachu budynku. Nowe obróbki należy wykonać z blachy miedzianej gr 0,6 mm. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie obróbek blacharskich w rejonie attyk i spływów wolutowych. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z blachy miedzianej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od-15"c. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Rynny, rury spustowe, kosze zlewowe Stan istniejący Stwierdzono, że nie wszystkie połacie dachowe są zakończone rynnami, a woda deszczowa swobodnie spływa po gzymsach i ścianach. Istniejące rynny są zniekształcone i nieszczelne, 8

9 co powoduje, że nie spełniają swojego zadania, gdyż zaobserwowano przelewanie się wody przez krawędzie rynien. Projektowany zakres robót Należy dokonać kompletnej wymiany istniejących rynien i uzupełnić brakujące. - rynny powinny być wykonane z blachy miedzianej gr. 0,6 mm z pojedynczych członów składane w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych, złącza powinny być lutowane na całej długości za pomocą spoiwa cynkowo-ołowiowego. Rynny powinny być mocowane za pomocą uchwytów rynnowych (tzw. rynajzy) wykonanych z płaskownika miedzianego w odstępach nie większych niż 50 cm - rury spustowe powinny być wykonane z blachy miedzianej gr. 0,6 mm z pojedynczych członów i składane w elementy wieloczłonowe. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami wykonanymi z miedzi rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m. - uchwyty powinny by mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. Trzpienie powinny być wykonane z prętów miedzianych Uwaga! Mocowania rynien i rur spustowych na leży wykonać za pomocą uchwytów i haków wykonanych z miedzi System odladzania i ochrona przed liścmi Dla poprawienia odpływu wody w okresie obniżonych temperatur należy zastosować system odladzania rynien i rur spustowych. Obecnie nie ma zamontowanego takiego systemu. Przyjęto system grzejny DEVI. W skład systemu wchodzą: - czujnik wilgoci i temperatury - termostat Devireg 850 stopień ochrony IP65 - kable grzejne deviflex DTIP uchwyty do rur spustowych - uchwyty do rynien Rynny należy również zabezpieczyć siatkami chroniącymi przed opadającymi liśćmi. Należy zamontować siatkę ochronną systemu Poly-Net EAN (Marley Laubstop) nr Kominy i elementy kamienne Kominy Tynki kominów w złym stanie technicznym z widocznymi pęknięciami. Projektuje się wykonanie nowych tynków. Wykonanie tynków - Odkuć stary tynk odpadający tynk, - Powierzchnię cegieł odpylić i zagruntować. - W miejscach odkucia na ścianki komina nanieść tynk cementowy z dodatkiem środka plastyfikującego i wyrównać powierzchnię. - Przykleić warstwę styropianu gr. 2 cm do tynku i dodatkowo przymocować kołkami systemowymi - Nałożyć cienką warstwę tynku cienkowarstwowego (około 1 mm) na styropian; jest to warstwa zaprawy z wtopioną siatką zbrojącą, 9

10 - W celu dostosowania kolorystyki tynku do elewacji pałacu należy po wyschnięciu tynku ściany komina pomalować farbą elewacyjną silikonową w kolorze zastosowanym przy renowacji tynków wież pałacowych Zewnętrzne elementy kamienne lukarn Zewnętrzne elementy kamienne lukarn wykonane są z piaskowca z motywami muszli i kartuszy. Elementy kamienne lukarn poddane stałemu wpływowi czynników atmosferycznych wymagają napraw. Konieczna jest gruntowna renowacja i czyszczenie. Renowacja elementów kamiennych - Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania - Wykonanie prób metod czyszczenia powierzchni z zielenic i nawarstwień wodą pod ciśnieniem z detergentami. - Oczyszczenie zagłębień powierzchni ręcznie przy pomocy drobnych ścierniw - Dezynfekcja kamienia preparatem biobójczymi Uzupełnienie ubytków z zastosowaniem zapraw na bazie spoiw mineralnych z wypełniaczem piaskowym dobranym pod względem kolorystyki i wielkości ziaren (np. zaprawa mineralna firmy Atlas ZŁOTY WIEK 36,56 gruboziarnista i drobnoziarnista barwiona w masie pigmentami gotowymi firmy Remmers odpornymi na działanie wapna) Wykonanie fugowań wszystkich łączeń bloków kamiennych (np. za pomocą Atlas Złoty Wiek 56) Sezonowanie i pielęgnacja kitów mineralnych (np. preparatem SARSIL H-14) Hydrofobizacja kamienia impregnatami, które zostaną dobrane do stanu chłonności kamienia (np. przy użyciu gotowego preparatu firmy Keim Restauro Lasur na bazie silikatów) 6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU Budynek nie emituje szkodliwych substancji. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne eliminują negatywny wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty. 7. WARUNKI OCHRONY P.POŻ. Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony p.poż. budynku. Zastosowano impregnację wymienianych elementów drewnianych oraz impregnację wszystkich elementów drewnianych więźby dachowej środkiem ogniochronnym typu Ogniochron. 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Roboty remontowe budowlano - montażowe i odbiór prowadzić należy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 2. Przed przystąpieniem do prac remontowych Kierownik budowy powinien szczegółowo zapoznać się warunkami pozwolenia na budowie i projektem budowlanym, opiniami i uzgodnieniami. 3. Kierownik budowy powinien sporządzić plan zagospodarowania placu budowy z wyodrębnieniem miejsca składowania materiałów, miejsca składowania gruzu oraz strefy bezpieczeństwa. 4. Kierownik budowy winien ustalić sposób i kolejność wykonania robót oraz stanowisk roboczych na podstawie projektu budowlanego. Sporządzić plan BIOZ" na etapie realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego 5. Kierownik budowy winien oznakować i wygrodzić teren wokół budynku w czasie prowadzenia robót. Przed rozpoczęciem prac wykonać projekt zastępczej organizacji ruchu i uzgodnić go. 10

11 6. przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć elewację, przed uszkodzeniami w trakcie remontu dachu. 7. stosowane materiały budowlane, elementy oraz materiały powinny posiadać świadectwa potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i powszechnego użytku w budownictwie na terenie Polski 8. Kierownik budowy winien przed przystąpieniem do prac przeszkolić pracowników w zakresie BHP i p.poż., przy pracach na wysokościach oraz pozostałych robotach budowlanych wchodzących w zakres remontu. 9. W przypadku potrzeby kontaktować się z autorem projektu wyszczególnionym w projekcie budowlanym. 10. Przy odbiorze poszczególnych etapów prac budowlanych należy stosować się do warunków technicznych wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót. 11. Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepisów BHP i p.poż., po uprzednim uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowie. 9. LITERATURA TECHNICZNA WYKORZYSTANA DO OPRACOWANIA. - Porady techniczne przy remoncie budynków. WACETOB W. Żenczykowski Budownictwo Ogólne Tom II Konstrukcje i wznoszenie murów i sklepień Arkady J. Thierry S. Zalewski Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji Arkady W. Borusiewicz "konserwacja zabytków budownictwa murowanego" Arkady S. Zalewski Remonty budynków mieszkalnych Arkady J. Jasieńko, T. Łodygowski, P. Rapp Naprawa, konserwacja, i wzmacnianie wybranych, zabytkowych konstrukcji ceglanych DWE Wrocław Materiały informacyjne Icopal S.A. Zduńska Wola 11

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: Kopia uprawnień projektanta Oświadczenie projektanta Opis techniczny Zdjęcia stanu istniejącego CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 1. SYTUACJA skala 1:500 2. RZUT PODDASZA 1:100 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY 2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY Remontu elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Chopina 5 A INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU PRZY UL. HOŁDU PRUSKIEGO 9 W ŚWINOUJŚCIU

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU PRZY UL. HOŁDU PRUSKIEGO 9 W ŚWINOUJŚCIU Projekt budowlano wykonawczy remontu elewacji zabytkowych budynków przy ul. Hołdu Pruskiego w Świnoujściu, w ramach I etapu programu rewitalizacji śródmieścia Świnoujścia PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Program konserwatorski

Program konserwatorski MAREK GRYMIN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MAREK GRYMIN tel. (600) 99 30 90, e-mail: m.grymin@gtarch.pl, www.grymin-tybulczuk.pl 1/III/2013 Program konserwatorski Nazwa i adres inwestora: Narodowy Bank Polski,

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo