4 / 2008 ISSN ROCZNIK 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7"

Transkrypt

1 4 / 2008 ISSN ROCZNIK 7

2 W kwartalniku DROGI i MOSTY drukowane s¹ prace naukowe, naukowo techniczne i studialne z dziedziny in ynierii l¹dowej, obejmuj¹ce zagadnienia z zakresu projektowania, budowy i utrzymania dróg, lotnisk, mostów oraz innych obiektów infrastruktury drogowej. ZESPÓ REDAKCYJNY Micha³ A. Glinicki redaktor naczelny Mariusz Wojdal sekretarz redakcji Juliusz Cieœla, Stanis³aw P. Glinicki, Szymon Imie³owski, Jerzy Pi³at RADA PROGRAMOWA Andrzej M. Brandt, Maciej Gryczmañski, Józef Judycki, Wojciech Radomski, Leszek Rafalski, Dariusz Sybilski, Antoni Szyd³o, Witold Wo³owicki Copyright by Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2008 ADRES REDAKCJI D ROGI i MOSTY INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ul. Golêdzinowska 10, Warszawa tel.(0-22) , fax (0-22)

3 DROGI i MOSTY 4/2008 SPIS TREŒCI Krzysztof Gradkowski Efekt wzmocnieñ geotekstyliami gruntowego pod³o a nawierzchni dróg - badania doœwiadczalne 5 Jan Król Nowa metoda analizy mikrostruktury asfaltów modyfikowanych polimerami 23 Ewelina Tkaczewska W³aœciwoœci cementów zawieraj¹cych ró ne frakcje ziarnowe krzemionkowych popio³ów lotnych 47 Alfabetyczny spis Autorów artyku³ów wydrukowanych w 2008 roku 81 Wykaz Recenzentów w 2008 roku 83 Wskazówki dla Autorów 85 CONTENTS Krzysztof Gradkowski Effect of strengthening of the ground subbase of road pavement by geotextiles - experimental investigation 5 Jan Król New method of analysis of polymer modified bitumen microstructure 23 Ewelina Tkaczewska Properties of cements containing various size fractions of siliceous fly ashes 47 Alphabetical list of authors of articles published in List of reviewers in Instructions to authors 85

4

5 DROGI i MOSTY 5 Nr KRZYSZTOF GRADKOWSKI 1) EFEKT WZMOCNIEÑ GEOTEKSTYLIAMI GRUNTOWEGO POD O A NAWIERZCHNI DRÓG BADANIA DOŒWIADCZALNE STRESZCZENIE. Artyku³ analizuje wyniki wykonanych pomiarów dynamicznego modu³u odkszta³cenia jako miary podatnoœci ro nych struktur modelowych pod³o y nawierzchni drogowych. Pomiary przeprowadzono na odpowiednio sporz¹dzonym poligonowym poletku doœwiadczalnym. W opracowaniu wykazano, e efekt wzmocnienia pod³o a gruntowego nawierzchni drogi przez geotekstylia zosta³ potwierdzony w opisanych przypadkach modeli pod³o a. Porównawcze zestawienie wyników, pozwoli³o na sformu³owanie wniosków o istotnym znaczeniu praktycznym w celu okreœlenia roli i zakresu wzmocnieñ pod³o y nawierzchni dróg samochodowych z warstw¹ geotekstylii. Dalsze badania powinny okreœliæ zakres zastosowañ technicznych tego rodzaju wzmocnieñ w przypadku ró nych warstwowych pod³o y gruntowych. 1. WPROWADZENIE W krajowych przepisach techniczno - budowlanych funkcja geow³ókniny w uk³adzie gruntowych warstw pod³o a nawierzchni drogowych jest ustalana przewa nie jako warstwa separacyjna. Podobnie jest w pod³o ach rusztu torowego dróg szynowych. Wprowadzenie do pod³o a fundamentowego nawierzchni dróg l¹dowych, warstwy geow³ókniny o odmiennych parametrach fizycznych ni grunt musi jednak wywo³aæ pewne skutki mechaniczne zachowania tych warstw. W celu okreœlenia tego wp³ywu 1) dr in. Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej

6 6 Krzysztof Gradkowski podjêto testy oznaczania modu³u odkszta³cenia E 1 i E 2 analizowane w pracy [1]. Bezpoœrednie pomiary modu³ów nie przynios³y widocznych rezultatów zmian, ten fakt zaœ zdyskwalifikowa³ równie rodzaj pomiaru jako miarodajny do okreœlenia wp³ywu tej formy zbrojenia gruntu na zmiany odkszta³calnoœci pod³o a. Liczne sygna³y uzyskanych efektów zbrojenia i wzmacniania warstw gruntów piaszczystych, a g³ównie mo liwoœæ uzyskania rozwi¹zañ relatywnie tanich i ³atwych technologicznie, by³y czynnikami mobilizuj¹cymi do dalszych badañ w tym zakresie. 2. UZASADNIENIE CELOWOŒCI PROJEKTOWANIA WZMOCNIENIA GEOTEKSTYLIAMI WARSTW GRUNTOWYCH W okresie ostatnich dziesiêciu lat mo na wymieniæ kilkaset pozycji prac w literaturze przedmiotu, które wskazuj¹ na wystêpowanie efektu wzmocnienia pod³o y gruntowych przez ró ne formy geosyntetyków, w tym i geotekstylii. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wyniki testu laboratoryjnego w aparacie trójosiowego œcinania [3]. Badania gruntów za pomoc¹ tego aparatu s¹ powszechnie uwa ane za bardzo miarodajne, ze wzglêdu na ich zbli ony charakter do rzeczywistego, trójosiowego obci¹ enia. Na rysunku 1 przedstawiono trzy struktury próbek gruntu piaszczystego, zbrojonego tym samym geosyntetykiem poliestrowym, w trzech formach tego produktu: a) jako 8 warstw p³askiego i poziomego (planarnego) zbrojenia geow³óknin¹, roz³o one na 76 mm wysokoœci próbki, b) jako równomiernego wymieszania z fibrami geosyntetycznymi, c) wype³nienie próbk¹ pojemnika (otwartego dennie) sporz¹dzonego z tego geosyntetyku jako geotekstylii. Rys.1. Struktury i rodzaje próbek przygotowanych do aparatu trójosiowego wg [3] Fig.1. Structure of specimens prepared for triaxial tests [3] DROGI i MOSTY 4/2008

7 WZMOCNIENIA GEOTEKSTYLIAMI GRUNTOWEGO POD O A NAWIERZCHNI DRÓG 7 Wyjaœnienia wymaga rodzaj pojemnika, który w istocie jest woreczkiem z tego samego materia³u poliestrowego jak poziome przek³adki w próbce a). Na woreczek poliestrowy naci¹gniête s¹ membrany gumowe w³aœciwe badaniom w aparacie trójosiowym. W nastêpstwie testu laboratoryjnego, uzyskano bardzo przekonywuj¹ce i jednoznaczne rezultaty przedstawione na rysunku 2. Poziom odniesienia wszystkich wyników to krzywa (4), przedstawiaj¹ca wytrzyma³oœæ naœcinanie tego samego gruntu bez jakichkolwiek wzmocnieñ. Krzywa (1) dotycz¹ca przek³adek poziomych, zdecydowanie wskazuje na znaczne wzmocnienie takiej próbki w stosunku do pozosta³ych form zbrojenia. Krzywa (2), przedstawia wynik pomiaru odkszta³ceñ próbki tego samego gruntu zawartym w woreczku sporz¹dzonym z geosyntetyków, a zatem ograniczaj¹cy rozpór boczny próbki. Próbka okazuje siê byæ relatywnie odporna na deformacje. Test ten nale y uznaæ za bardzo wiarygodny, bowiem modeluje on bardzo dobrze zbli enie rzeczywiste warunki zachowania siê gruntu. Krzywa (2) odpowiada³aby w rzeczywistoœci pracy materaca, z wype³nionym piaszczystym gruntem jednorodnym. Rys.2. Wyniki testu w aparacie trójosiowego œcinania próbek o zawartoœci ró nych form geosyntetyku [3] Fig.2. Triaxial test results for different soil geosynthetic specimens [3] Badania zreferowane w pracy [3] by³y rozwiniêciem programu badañ opisanego w pracy [2], którego wyniki okaza³y siê tak interesuj¹ce, e kontynuacja tych badañ, nad efektem wzmocnieñ ró nych form zastosowañ geosyntetyków, zosta³a zapowiedziana jako przedmiot badañ na dalsze kilka lat. Wzmacniaj¹ca funkcja geotekstylii w warstwach gruntów piaszczystych nie budzi adnych w¹tpliwoœci. Obok badañ laboratoryjnych i poligonowych, skutki zastosowañ geotekstylii w pod³o u gruntowym, okreœlane s¹ badaniami analitycznymi. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje analiza zawarta w pracy [5] modelu Kerra i pod³o a Winklera - Pasternaka

8 8 Krzysztof Gradkowski uwzglêdniaj¹ca warstwê œcinaj¹c¹ (gruntu) wyposa on¹ w warstwê membrany lub geosyntetyku. Przedstawiony model, byæ mo e mniej z³o ony od niektórych innych modeli nawierzchni, sugeruje daleko id¹ce podobieñstwo do rzeczywistego uk³adu geosyntetyk - grunt, jako drogowych nawierzchni podatnych (rys. 3). Rys.3. Model Kerra, nawierzchnia pod³o e z geosyntetykiem typu membrana [5] Fig.3. Keer s model of pavement subbase with membrane [5] Kerr w pierwszych pracach Ÿród³owych [8-9] przedstawi³ model prosty i ca³¹ rodzinê modeli z³o onych sk³adaj¹cych siê z warstw Winklera, Pasternaka i Héteny'ego. Równanie najprostszego modelu pod³o a Kerra pokazanego na rysunku 3, w przypadku braku geow³ókniny T p = 0 oraz G = G = G jest nastêpuj¹ce: t b k s G 2 2 q 1+ q k w G w s k =, (1) k t t gdzie: q = q( x, y) obci¹ enie roz³o one na powierzchni modelu, w= w( x, y) ca³kowite ugiêcie pod³o a, k, k wspó³czynniki charakterystyk sprê ystoœci t s górnej i dolnej warstwy pod³o a, G modu³ sprê ystoœci postaciowej w modelu. W przypadku belek równanie modelu (1) ulega zmianie i laplasjan 2 przechodzi w 2 drug¹ pochodn¹. Dok³adniejsz¹ analizie i wyprowadzenie równania (1) podano 2 x w pracy [10] i innych opracowaniach. Je eli w warstwie œcinaj¹cej modelu Kerra znajduje siê geow³óknina, to równanie modelu (1) jest skomplikowane, nieliniowe i jego rozwi¹zanie jest mo liwe jedynie numerycznie. DROGI i MOSTY 4/2008

9 WZMOCNIENIA GEOTEKSTYLIAMI GRUNTOWEGO POD O A NAWIERZCHNI DRÓG 9 Rozwi¹zania numeryczne zawarte w [5] prowadz¹ w zasadzie do wniosków zgodnych z przyjêt¹ definicj¹ modelu na rysunku 3, lecz efekt ró nych parametrów œcinania w warstwie z geosyntetykiem, odpowiednio zdefiniowanych w obliczeniach, na krawêdziach obci¹ enia, we wspó³rzêdnych bezwymiarowych wymaga przytoczenia (rys. 4). Godne uwagi s¹ te porównania efektu krawêdziowego przy ró nych wspó³czynnikach tarcia membrany w warstwie gruntowej pod³o a fundamentowego (rys. 5). Rys.4. Zale noœæ osiadania od ró nych wartoœci wspó³czynnika sprê ystoœci poprzecznej w warstwie Pasternaka [5] Fig.4. Relationship between settlement and different sheer modulus in Pasternak s layer [5] Rys.5. Zale noœæ osiadania od ró nych wartoœci wspó³czynnika tarcia miêdzy warstwami a geow³óknin¹ [5] Fig.5. Relationship between settlement and different interlayer friction coefficients [5]

10 10 Krzysztof Gradkowski Inny model analityczny uk³adu nawierzchnia gruntowe pod³o e nawierzchni z przek³adk¹ w³óknin syntetycznych zawiera praca [4]. Relacja pomiêdzy rzeczywistym uk³adem warstw nawierzchni jest widoczna na rysunku 6a i 6b. Wydaje siê te s³usznym zast¹pienie górnej warstwy noœnej nawierzchni ca³kowicie sztywn¹ belk¹ nieskoñczenie d³ug¹. Stwarza to wa ne podobieñstwo do konstrukcji drogowych nawierzchni pó³sztywnych, nie ca³kiem odpowiadaj¹cym terminologii i nazewnictwu stosowanym w kraju. P³aski uk³ad zadania, rys.6 b, z ekwiwalentnym pod³o em Winklera o sta³ej sprê ystoœci k c (podatnoœci) rozwi¹zany numerycznie, pozwala tak e na wyci¹gniecie pewnych wniosków. Okazuje siê, e nie tylko sam fakt istnienia przek³adki z geosyntetyku kszta³tuje odpowiednie proporcje rozk³adu si³ wewnêtrznych w uk³adzie uwarstwionym, ale tak e w³aœciwoœci fizyczne i mechaniczne samego geosyntetyku. Na rysunku 7 mo na zaobserwowaæ zmniejszanie siê naprê eñ (wzd³u nych) w geosyntetyku wraz ze zmniejszaniem siê sprê ystoœci warstwy gruntu. Oznacza to np. bardziej zagêszczon¹ warstwê piasku lub inny jego rodzaj w której znajduje siê przek³adka typu membrany. Rysunek 8 wskazuje na mo liwoœæ odrywania siê belki od pod³o a czyli wystêpowania si³ tn¹cych. Jedynie geotekstylia poprzez swe w³aœciwoœci fizyczne mog¹ zredukowaæ œcinanie warstw gruntowych. a) b) Rys.6. Fizyczny uk³ad warstw [4]: a) nawierzchnia pod³o e gruntowe, b) model obliczeniowy Kerra z warstwami Pasternaka Winklera Fig.6. The layered system [4]: a) pavement soil subbase, b) calculation model by Kerr with Pasternak Winkler layers DROGI i MOSTY 4/2008

11 WZMOCNIENIA GEOTEKSTYLIAMI GRUNTOWEGO POD O A NAWIERZCHNI DRÓG 11 Rys.7. Rozk³ad naprê eñ zmobilizowanych jako efekt ró nych sprê ystoœci geosyntetyku [4] Fig.7. Distribution of mobilised stress as result of different elastic modulus of geosynthetic [4] Rys.8. Linia wp³ywu osiadañ belki przy ró nych wspó³czynnikach sprê ystoœci geosyntetyku [4] Fig.8. Lay-out beam settlements for different elastic modulus of geosynthetic [4]

12 12 Krzysztof Gradkowski Stwierdzono zatem, e w wynikach analiz numerycznych [4] i [5] wystêpuj¹ przes³anki istnienia wzmocnienia gruntu przez geosyntetyk w formie tekstylii. Hipotetycznie mo emy zatem przewidzieæ, wp³yw gruboœci warstw i ich sztywnoœci pod³o a na efekt podatnoœci pod³o a nawierzchni. Omówione wczeœniej badania laboratoryjne w aparacie trójosiowego œcinania [3] nie pozostawiaj¹ wiêkszych w¹tpliwoœci co do roli jak¹ pe³ni¹ geotekstylia w uk³adzie warstw gruntowych pod³o a nawierzchni dróg samochodowych. 3. ZA O ENIA OGÓLNE PROGRAMU POMIARÓW DYNAMICZNEGO MODU U ODKSZTA CENIA W kontekœcie powy szych ustaleñ oraz wniosków zawartych w pracy [1] opracowano za³o enia programowe uwzglêdniaj¹ce cel pomiarów podatnoœci uwarstwionych struktur pod³o y nawierzchni drogowych, które odwo³uj¹ siê do kilku zasad zachowania podobieñstw modelowych równie wymienionych w [1]. Ograniczenia te i warunki sprowadzaj¹ siê do okreœlenia zachowañ mechanicznych i fizycznych uk³adu pokazanego na rysunku 9. Rys.9. Model fizyczny rozk³adu elementarnych si³ statycznych Fig.9. Physical analogue of the unit force distribution DROGI i MOSTY 4/2008

13 WZMOCNIENIA GEOTEKSTYLIAMI GRUNTOWEGO POD O A NAWIERZCHNI DRÓG CEL I ZAKRES POMIARÓW PODATNOŒCI POD O A Podstawowym celem przeprowadzenia pomiarów by³o porównanie parametrów charakteryzuj¹cych podatnoœæ ró nych warstw i struktur pod³o a nawierzchni drogowej, wraz ze sprawdzeniem efektu zastosowania geow³ókniny. Pomiary przeprowadzono na poletku poligonowym, zbudowanym zgodnie z wy ej wymienionymi za³o eniami. Do konstrukcji poletka u yto: piasek gruby, zbli ony do pospó³ki o ρ s = 2,65 g/cm 3,W P =36%, U = 11, w noœ =14 %, geow³ókniny nazwanej pled o parametrach: masa powierzchniowa 300 g/m 2, wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wzd³u pasma 7 kn/m, si³a na przebicie (metoda CBR) 2 kn, wyd³u enie wzglêdne w poprzek pasma 75 %. W celu maksymalizacji ró nic i ró nych wp³ywów na mierzone parametry podatnoœci ró nych struktur pod³o a nawierzchni na poletku, pomiaru dokonano w przypadkach dwóch stanów zagêszczeñ: pierwsza seria pomiarów stanu I o zagêszczeniu I S = 0,96; druga seria pomiarów stanu II o zagêszczeniu I S = 0,98. Pomiary zagêszczenia wykonano wed³ug normy [7], metod¹ bezpoœredni¹ oznaczaj¹c IS. Stany nie pe³nego zagêszczenia umo liwiaj¹ ekspozycjê efektu wzmocnienia geosyntetyku i nie odkszta³calnoœci pod³o a betonowego. Ponadto mo liwoœæ wywo³ania ruchu mobilizuj¹cego tarcie grunt - w³óknina jest wiêksza w przypadkach gruntów o niewielkim zagêszczeniu. 5. OPIS I WYNIKI POMIARÓW 5.1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POMIARU Wype³niaj¹c cel i za³o enia programowe pomiarów, sporz¹dzono poletko poligonowe wed³ug planu na rysunku 10 i widokach na rysunkach 11 i 12. Poletko zosta³o wykonane powtórnie i rozbudowane, przy u yciu tych samych materia³ów, po wykonaniu pomiarów odkszta³calnoœci modelu pod³o a przedstawionych w pracy [1]. Najwa niejsze ró nice to zmiana rozpiêtoœci wskaÿnika zagêszczenia I S oraz wprowadzenie modelu pod³o a gruntowego nawierzchni na betonowej p³ycie sztywnej. P³yta nie jest odkszta³calna, równie i sprê yœcie, w zakresie obci¹ eñ pomiarowych, nie mniej pozwala na ustalenie modelu pod³o a nawierzchni dla szczególnych i wystêpuj¹cych przypadków uk³adów technicznych. Ponadto ten typ modelu pod³o a nawierzchni drogowej pozwala na uzyskanie pomiaru porównawczego. Pe³n¹ strukturê poletka w przekrojach przedstawiaj¹ rysunki 13 i 14.

14 14 Krzysztof Gradkowski Legenda rozmieszczenia punktów pomiarowych: Rys.10. Plan poligonowego poletka pomiarowego i rozmieszczenie punktów pomiaru Fig.10. Plan of the small testing field and location of measurements Rys.11. Widok z prawego naro nika poligonowego poletka Fig.11. View of the small testing field right corner DROGI i MOSTY 4/2008

15 WZMOCNIENIA GEOTEKSTYLIAMI GRUNTOWEGO POD O A NAWIERZCHNI DRÓG 15 Rys.12. Widok z lewego naro nika poligonowego poletka pomiarowego Fig.12. View of the small testing field left corner Rys.13. Przekroje w strefach pod³u nych poletka Fig.13. Longitudinal cross sections of the testing field

16 16 Krzysztof Gradkowski Rys.14. Przekroje poletka w poszczególnych sekcjach Fig.14. Cross sections of the testing field in three strips W przypadkach redukowanych, co 5 cm gruboœci pokrycia geosyntetyku, dokonano pomiaru bezpoœredniego dynamicznego modu³u odkszta³cenia E d, przyrz¹dem typu ZFG 02 stanowi¹cym lekki ugiêciomierz dynamiczny (rys. 15). Ugiêciomierz dynamiczny pozwala na kontrolne, uzupe³niaj¹ce, pozanormowe, bowiem nie ujête w normie [7], pomiary stanu podatnoœci i noœnoœci gruntów. Jest to podrêczny i nowoczesny przyrz¹d, którego pomiar pozwala na doœæ szerok¹ interpretacjê wyników, w tym ustalanie takich parametrów warstw gruntowych jak; wskaÿnik i stopieñ zagêszczenia, statyczne modu³y odkszta³cenia itp., zwanych ogólnie parametrami podatnoœci. Na podstawie pionowej amplitudy osiadania p³yty obci¹ onej dynamicznej s, zmierzonej podczas udaru, mo na wed³ug [6] obliczyæ: σ E d = 1,5 r, (2) s gdzie: E d dynamiczny modu³ odkszta³cenia [MPa], σ œrednia wartoœæ obci¹ enia pod p³yt¹ [0,1 MN/m 2 ], r promieñ si³y obci¹ aj¹cej [150 mm], s amplituda osiadania [mm]. DROGI i MOSTY 4/2008

17 WZMOCNIENIA GEOTEKSTYLIAMI GRUNTOWEGO POD O A NAWIERZCHNI DRÓG 17 Rys.15. Lekki ugiêciomierz dynamiczny ZFG-02 Fig.15. Light falling weight deflectometer ZFG-02 Przybli on¹ zale noœæ wtórnego modu³u odkszta³cenia E 2 od modu³u dynamicznego E d wed³ug [6] mo na opisaæ za pomoc¹ równania: gdzie: E 2 E d 300 E 600ln, wtórny modu³ odkszta³cenia [MPa], E d dynamiczny modu³ odkszta³cenia [MPa]. Ustalenie zakresu E d dla którego wzór (3) jest obowi¹zuj¹cy wymaga kilku serii odpowiednich badañ. (3) 5.2. REZULTATY POMIARU PARAMETRU PODATNOŒCI Przy zmiennej gruboœci pokrycia gruntem geow³ókniny wykonano seriê pomiarów E d uzyskuj¹c wyniki przedstawione na wykresach. Analogicznego pomiaru dokonano na pod³o u ca³kowicie sztywnym (p³yta betonowa) E d =, u ywaj¹c tego samego gruntu o analogicznych gruboœciach warstw pokrycia geow³ókniny i izoluj¹c j¹ ka dorazowo od pod³o a betonowego, 5 cm warstw¹ tego samego gruntu. W celach porównawczych zachowano strefê zmiennej gruboœci samego pod³o a gruntowego. Wyniki zestawiono na wykresach (rys ).

18 18 Krzysztof Gradkowski I stan zagêszczenia I S = 0,96 Rys.16. Œredni dynamiczny modu³ odkszta³cenia (stan I ) Fig.16. Average dynamic deflection modulus (stage I ) Rys.17. Œrednie osiadania p³yty (stan I ) Fig.17. Average settlements of plate (stage I ) DROGI i MOSTY 4/2008

19 WZMOCNIENIA GEOTEKSTYLIAMI GRUNTOWEGO POD O A NAWIERZCHNI DRÓG 19 II stan zagêszczenia I S = 0,98 Rys.18. Œredni dynamiczny modu³ odkszta³cenia (stan II ) Fig.18. Average dynamic deflection modulus (stage II ) Rys.19.Œrednie osiadania p³yty (stan II ) Fig.19. Average settlements of plate (stage II )

20 20 Krzysztof Gradkowski Wobec trudnych do odczytania tendencji i zachowania siê krzywych zarówno osiadañ jak i wartoœci dynamicznych modu³ów odkszta³cenia, w drugiej serii pomiarów, po dogêszczeniu, zwiêkszono liczbê pomiarów w poszczególnych strefach o jeden, dla gruboœci pokrycia geow³ókniny 7 cm. 6. OCENA WYNIKÓW Przeprowadzenie pomiarów w przypadku zmiennego uk³adu warstw gruntowych, tak co do ich gruboœci od 5cm do 20cm, jak i struktury warstw pod³o a, nie pozwala na ich bezpoœrednie porównywanie, na przyk³ad parami. Eliminuje te, mo liwoœæ interpretacji statystycznej. Maj¹c na uwadze jeden z celów badañ, to jest ustalenie miêdzy innymi, efektu wzmacniaj¹cego zastosowanej geow³ókniny, odpowiednie zestawienie uzyskanych wyników, w szczególnoœci w strefach A-A, B-B i C-C poszczególnych stanów zagêszczeñ, pozwala jednak na pewne uogólnienia. W zestawieniu wyników, nie przedstawiono wszystkich rezultatów uzyskanych w trakcie pomiarów, oraz nie unikniêto mo liwych b³êdów pomiaru wynikaj¹cych z dok³adnoœci odczytów, który w szczególnoœci dla E d mo e przekraczaæ nawet ±2 MPa. Znacznie wiêkszy b³¹d tego pomiaru wystêpuje przy przeliczeniach E d na wskaÿniki zagêszczenia lub inne charakterystyki statyczne. Wyznaczenie indywidualnej korelacji pomiêdzy E d i I S wymaga³oby znacznej iloœci pomiarów, do których poletko poligonu nie by³o przygotowane zaœ problem nie nale a³ do przedmiotu badañ. 7. WNIOSKI Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i analizy zestawionych na rysunkach wyników mo na stwierdziæ: 1. Pomierzone bezwzglêdne wartoœci modu³ów E d nie s¹ miarodajne w zakresie jakoœci sporz¹dzonego pod³o a nawierzchni, które nie spe³nia wymagañ normowych w tym zakresie i jest jedynie modelem pod³o a. Dowodz¹ tylko nie pe³nych stanów zagêszczeñ i nie najwy szej jakoœci materia³u gruntowego u ytego do doœwiadczeñ. Stan ten by³ zamierzony dla wype³nienia celu badañ. 2. Sztywne pod³o e betonowe, w przypadkach gruntowych warstw pod³o a nawierzchni drogowych, ca³kowicie redukuje wp³yw warstwy geow³ókniny na podatnoœæ pod³o a. Dla stanu I (I S = 0,96) i stanu II (I S = 0,98) zmniejszenie podatnoœci uzyskujemy w wyniku zwiêkszenia gruboœci warstwy gruntu przekrycia geow³ókniny. 3. Jeœli pewn¹ miar¹ noœnoœci mo e byæ podatnoœæ mierzona dynamicznym modu³em odkszta³cenia, to przyrost noœnoœci, czyli zmniejszona podatnoœæ jest kilkunastoprocentowa i widoczna. Efekt wzmocnienia gruntowego uk³adu warstw, warstw¹ geow³ókniny, uznaæ nale y za ewidentny. DROGI i MOSTY 4/2008

21 WZMOCNIENIA GEOTEKSTYLIAMI GRUNTOWEGO POD O A NAWIERZCHNI DRÓG W przypadku uk³adu warstw samego gruntu wystêpuje niemal pe³na proporcjonalnoœæ pomiêdzy gruboœci¹ warstwy gruntu, a wzrastaj¹ca podatnoœci¹. Najwiêksz¹ podatnoœæ wykazuje 60 cm warstwa gruntu z geow³óknin¹ pokryt¹ warstw¹ oko³o 16 cm warstw¹ gruntu przy pierwszym stanie zagêszczenia. 5. Istnieje pewna optymalna gruboœæ gruntowej warstwy pokrycia geow³ókniny, przy której uzyskujemy ewentualny efekt wzmocnienia, czyli najwiêksz¹ mobilizacjê tarcia geow³ókniny o grunt i jego pod³u nej sprê ystoœci. W przypadku przeprowadzonych pomiarów i tego rodzaju gruntów, jest to pokrycie od 5 cm do 7 cm. Szczegó³owe potwierdzenie tej tezy wymaga oddzielnego programu pomiarów, bowiem zastosowania techniczne takiego rozwi¹zania w konstrukcji gruntowych pod³o y nawierzchni drogowych mo e byæ nad wyraz interesuj¹ce. Wydaje siê zrozumia³ym, e przedstawione wnioski mog¹ byæ zabarwione nieco subiektywnym podejœciem do zagadnienia. Nie mniej zagadnienia noœnoœci pod³o a nawierzchni drogowych jest doœæ z³o one, wymagaj¹ce d³ugotrwa³ych badañ i pomiarów w ró nych warunkach rzeczywistych i modelowych. BIBLIOGRAFIA [1] Gradkowski K.: Podatnoœæ warstw modelowego pod³o a nawierzchni a efekt wzmocnieñ geotekstliami. Cz. I. Badania wstêpne. Drogi i Mosty nr 2/2007, [2] Latha M.G., Murthy V.S.: Investigations on Sand Reinforced with Different Geosynthetics. Geotechnical Testing Journal, 29, 6/2006, [3] Latha M.G., Murthy V.S.: Effects of reinforcement form on the behavior of geosynthetic reinforced sand. Geotextiles and Geomembranesk, 25/2007, [4] Maheshwari P., Chandra S., Basudhar P.K.: Response of beam on tensionless extensible geosynthetic-reinforced earth bed subjected to moving loads. Computers and Geotechnics, 31/2004, [5] Shukla S.K., Chandra S.: A Study on a New Mechanical Model for Foundations and its Elastic Settlement Response. International Journal for Numerical Methods in Geomechanics, 20, 1996, [6] Stigler-Szyd³o E.: Posadowienie budowli infrastruktury transportu l¹dowego. Dolnoœl¹skie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroc³aw 2005, 311 [7] PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania [8] Kerr A.D.: Elastic and viscoelastic foundation models. Journal of Applied Mechanics, 1964, [9] Kerr A.D.: A study of a new foundation model. Acta Mechanika, 1, 1965,

22 22 Krzysztof Gradkowski [10] Szczeœniak W., Ataman M.: Zastosowanie zmodyfikowanego modelu pod³o a sprê- ystego W³asowa - Leontiewa. Ksiêga Jubileuszu prof. J. Pachowskiego, IBDiM, 2007, EFFECT OF STRENGTHENING OF THE GROUND SUBBASE OF ROAD PAVEMENT BY GEOTEXTILES EXPERIMENTAL INVESTIGATION Abstract The paper presents an experimental investigation of the dynamic modulus of deformation of ground subbase performed on the small testing field. The dynamic deformation modulus is assumed to be a measure of flexibility of different model system of the ground subbase of road pavements. Effect of strengthening of ground by geotextile layers was proven in described cases. For a beneficial use of this strengthening effect more full scale testing is needed. DROGI i MOSTY 4/2008

23 DROGI i MOSTY 23 Nr JAN KRÓL 1) NOWA METODA ANALIZY MIKROSTRUKTURY ASFALTÓW MODYFIKOWANYCH POLIMERAMI 2) STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono za³o enia opracowanej przez autora nowej metody oceny mikrostruktury asfaltów modyfikowanych polimerami. Przedstawiono w³aœciwoœci mikrostruktury polimeroasfaltów i czynniki wp³ywaj¹ce na kszta³towanie uk³adów polimerowo-asfaltowych. Omówiono dwie metody oceny mikrostruktury asfaltów modyfikowanych polimerami: metodê jakoœciow¹ wykorzystuj¹c¹ do oceny obrazy wzorcowe oraz metodê iloœciow¹, w której stosuje siê matematyczny opis cz¹stek polimeru rozproszonych w asfalcie. W artykule omówiono procesy przekszta³ceñ stosowane do zarejestrowanych obrazów, które u³atwiaj¹ wyodrêbnienie cz¹stek fazy polimerowej z matrycy asfaltowej. Do opisu mikrostruktury asfaltów modyfikowanych polimerami, wykorzystano obrazy z mikroskopu fluorescencyjnego w po³¹czeniu z komputerow¹ analiz¹ obrazu, która pozwala na zautomatyzowan¹ ocenê du ej iloœci obrazów oraz eliminuje czynnik autosugestii podczas analizy. 1. WPROWADZENIE Wzrastaj¹ce natê enie ruchu samochodowego, zwiêkszaj¹ce siê obci¹ enie osi samochodowych oraz wzrastaj¹ce wymagania u ytkowników dróg stawiaj¹ przed drogownictwem koniecznoœæ modernizacji istniej¹cej sieci drogowej i budowy nowych dróg spe³niaj¹cych podwy szone standardy. Nawierzchnie asfaltowe stanowi¹ oko³o 1) dr in. Katedra In ynierii Materia³ów Budowlanych, Wydzia³ In ynierii L¹dowej, Politechnika Warszawska 2) pracê wykonano w ramach projektu badawczego N /0353

24 24 Jan Król 95 % dróg o utwardzonej nawierzchni oraz w zale noœci od regionu i lokalnych uwarunkowañ stanowi¹ % nawierzchni autostrad. Budowa trwa³ych asfaltowych nawierzchni drogowych dla ruchu ciê kiego coraz czêœciej wymaga stosowania wysokiej jakoœci asfaltów modyfikowanych polimerami o rozszerzonym zakresie lepkosprê ystoœci, podwy szonej sztywnoœci w wysokich temperaturach eksploatacyjnych oraz zwiêkszonej plastycznoœci w zakresie temperatur ujemnych. Powszechnie znany jest korzystny wp³yw modyfikacji asfaltów polimerami, które tworz¹ z asfaltem dyspersyjny uk³ad polimerowo-asfaltowy [1]. Obserwuje siê du ¹ ró norodnoœæ polimeroasfaltów pochodz¹cych z poszczególnych partii produkcyjnych i od ró nych producentów, która jest wynikiem stosowania ró nych asfaltów i polimerów o ró nym stopniu kompatybilnoœci [2]. Modyfikacja asfaltów polimerami wymaga, aby mikrostruktura polimeroasfaltów by³a jednorodna i niezmienna w czasie. Niezmiennoœæ w³aœciwoœci reologicznych mo na ³¹czyæ ze sta³oœci¹ struktury wewnêtrznej polimeroasfaltu, któr¹ mo emy oceniæ stosuj¹c zaawansowane techniki pomiarowe np. mikroskop fluorescencyjny i analizê obrazu [3, 4]. Autor opracowa³ metodê oceny mikrostruktury asfaltów modyfikowanych polimerami wykorzystuj¹c podstawowe za³o enia stereologii. Opis stereologiczny umo liwia scharakteryzowanie mikrostruktury asfaltów modyfikowanych w sposób matematyczny, poprzez geometryczny opis jednostek strukturalnych. Taki sposób opisu materia³u nazywa siê analiz¹ iloœciow¹, która pozwala w wymierny sposób porównaæ mikrostrukturê materia³u z jego w³aœciwoœciami. Do opisu mikrostruktury asfaltów modyfikowanych polimerami wykorzystano mikroskop fluorescencyjny i metodê komputerowej analizy obrazu, która pozwala na zautomatyzowan¹ ocenê du ej iloœci obrazów oraz eliminuje czynnik autosugestii podczas analizy. 2. MIKROSTRUKTURA MODYFIKOWANYCH LEPISZCZY ASFALTOWYCH W literaturze mo na spotkaæ dwa okreœlenia stosowane przy wizualnej ocenie mikrostruktury i jednorodnoœci polimeroasfaltów. W literaturze anglojêzycznej najczêœciej stosowanymi terminami s¹ morphology tj. morfologia lub microstructure tj. mikrostruktura. Terminy te znajduj¹ zastosowanie przy wizualnej charakterystyce uk³adów wytworzonych przez wzajemne oddzia³ywanie polimeru z asfaltem, a ich charakter zale y od materia³ów u ytych podczas modyfikacji, sk³adu grupowego asfaltu, w³aœciwoœci polimeru i jego zawartoœci oraz zastosowanej technologii modyfikacji. Do opisu mikrostruktury asfaltów modyfikowanych i okreœlenia relacji pomiêdzy mikrostruktur¹ i w³aœciwoœciami reologicznymi mo na zastosowaæ ró ne techniki mikroskopowe. Do opisu mikrostruktury i homogenicznoœci uk³adu w skali laboratoryjnej i przemys³owej najczêœciej stosuje siê mikroskop optyczny z przystawk¹ fluorescencyjn¹. Takie samo zastosowanie mog¹ pe³niæ w skali badawczolaboratoryjnej mikroskopy skaningowe (CLSM), elektronowe o obni onej temperaturze obserwacji (ESEM) i dzia³aj¹ce w podczerwieni. Zalecanymi technikami badawczymi do obserwacji mikrostruktury polimeroasfaltów s¹ mikroskopy optyczne DROGI i MOSTY 4/2008

25 ANALIZA MIKROSTRUKTURY ASFALTÓW MODYFIKOWANYCH POLIMERAMI 25 z obiektywami o du ej odleg³oœci roboczej oraz mikroskopy elektronowe umo liwiaj¹ce badania w ujemnych temperaturach u ywane g³ównie w biomedycynie i in- ynierii materia³owej [5, 6]. Przy wizualnej ocenie dyspersji polimeru w lepiszczu asfaltowym pod mikroskopem fluorescencyjnym z jednoczesnym oœwietleniem próbki œwiat³em ultrafioletowym nie okreœla siê szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych powiêkszenia, które mo e zawieraæ siê w przedziale od 25 do 500 razy. Z przeprowadzonych badañ wynika, e obserwacje wiêkszoœci struktur mo na prowadziæ przy 100 lub 200-krotnym powiêkszeniu. Dla bardzo kompatybilnych uk³adów polimerowo-asfaltowych o du- ym stopniu zdyspergowania polimeru korzystne mo e byæ prowadzenie obserwacji przy powiêkszeniu 400-krotnym. Metoda wizualnej oceny zdyspergowania polimeru w polimeroasfalcie wykorzystuje zjawisko ró nego wzbudzania fluorescencyjnego (iluminacji) materia³ów oœwietlonych œwiat³em ultrafioletowym. Zgodnie z prawem Stokesa œwiat³o wzbudzone bêdzie mia³o wiêksz¹ d³ugoœæ fal ni œwiat³o wzbudzaj¹ce, w skutek czego filtr dzielnika œwiat³a skutecznie rozdziela te dwa œwiat³a, odbijaj¹c œwiat³o wzbudzaj¹ce, a przepuszczaj¹c tylko œwiat³o wzbudzone. W wyniku oœwietlania próbki asfaltu modyfikowanego œwiat³em UV z zastosowaniem filtrów optycznych zauwa alna jest ró nica w œwieceniu fazy polimerowej i asfaltowej. Fazê polimerow¹ mo na obserwowaæ w kolorze jasno ó³tym lub z³otym natomiast fazê asfaltow¹ w kolorze czarnym lub ciemnobr¹zowym [7-11]. Podczas obserwacji mikrostruktury pod mikroskopem optycznym przy niskim stopniu modyfikacji polimerem mo na obserwowaæ w asfalcie modyfikowanym niewielkie sferyczne cz¹stki spêcznia³ego polimeru równomiernie rozproszone (uk³ad dyspersyjny) w ci¹g³ej fazie asfaltowej. Wraz ze wzrostem zawartoœci polimeru w asfalcie mo na zaobserwowaæ pojawienie siê uk³adu odwróconego o ci¹g³ej fazie polimerowej. Nie istnieje jednoznaczna zale noœæ pomiêdzy zawartoœci¹ polimeru, a pojawieniem siê ci¹g³ej fazy, poniewa jest to uzale nione od asfaltu wyjœciowego i typu polimeru. Natomiast w wielu przypadkach daje siê obserwowaæ powstawanie ci¹g³ej fazy polimerowej ju przy iloœci 6 % polimeru SBS (styren-butadien-styren) [12] lub5-6%polimeru SEBS (styren-etylobutylen-styren) [13, 14] (rys. 1). Polimery o wiêkszej masie cz¹steczkowej tworz¹ w asfalcie uk³ady rozproszone o wiêkszej œrednicy w porównaniu do polimerów o mniejszej masie cz¹steczkowej. Jest to spowodowane gorsz¹ rozpuszczalnoœci¹ w asfalcie polimerów o wy szej masie cz¹steczkowej [15]. Obserwacja mikrostruktury polimeroasfaltów w mikroskopie elektronowym pozwala na obserwacjê mikrostruktury w wiêkszym powiêkszeniu. Przy powiêkszeniu wiêkszym ni 1000 mo na zaobserwowaæ wewnêtrzn¹ budowê cz¹stki polimeru o charakterystycznym uk³adzie przypominaj¹cym plaster miodu. W powiêkszeniu tym ujawnia siê wewnêtrzna budowa plastra miodu z³o onego z ma³ych cz¹steczek polimeru o œrednicy 10 nm. Przy takim powiêkszeniu zauwa alne s¹ równie pojedyncze cz¹steczki polimeru równomiernie rozproszone w matrycy asfaltowej [16].

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Advances in Science and Technology 2 /2008 1 Zespó³ Redakcyjny: Gabriel Borowski redaktor naczelny Monika Wrona sekretarz redakcji Pawe³ Kordos Aneta Duda Czasopismo recenzowane Rada Programowa: l l l

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp POLSKIE TOWARZYSTWO Obiektowa analiza INFORMACJI obrazów PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 11 OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS Joanna Adamczyk Katedra Urz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 2/3 HENRYK MARCAK* Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach Wprowadzenie Empirycznie zosta³a sprawdzona zale noœæ

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Unia Europejska Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Politechnika Wroc³awska Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Wroc³aw 2006 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO Publikacja dotowana przez KBN RADA REDAKCYJNA RYSZARD ADAMIAK, JERZY B A EJOWSKI, JÓZEF CEYNOWA, JACEK GAWROÑSKI, JACEK KIJEÑSKI, TADEUSZ M. KRYGOWSKI, JACEK

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski 74 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, J. CHOTKOWSKI SERIA G, T. 98, z. 2, 2011 METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH Jacek Chotkowski Pracownia Badañ Rynkowych w Boninie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego PRACE PRZEGL DOWE Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego W³odzimierz Grajek, Anna Olejnik, Katarzyna Staniaszek Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 3 (83)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT RECENZJE

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Czêœæ 3, rozdzia³ 2, podrozdzia³ 3, str. 1 3.2. Biologiczne skutki promieniowania jonizuj¹cego 3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA Ze wzglêdu na mechanizm

Bardziej szczegółowo