SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONOPNICY I NWESTOR: GMINA KONOPNICA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA W KONOPNICY LOKALIZACJA : MIEJSCOWOŚĆ KONOPNICA DZIAŁKA NR.442/2 RODZAJ ROBÓT:- ROBOTY DOCIEPLENIOWE STROPODACHU I ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYPRAWĄ ELEWACYJNĄ; - WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH,RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH ORAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU

2 Zawartość opracowania 1. Nazwa zadania. 2. Przedmiot i zakres robót budowlanych Roboty przygotowawcze Docieplenie ścian Docieplenie stropodachu. 3. Informacja o terenie budowy. 4. Dokumenty budowy. 5. Klasyfikacja zamówienia. 6. Wymagania dotyczące zastosowania materiałów budowlanych Docieplenie ścian zewnęrtznych 6.2.Docieplenie stropodachu 7. Sprzęt i rusztowania. 8. Transportt 9. Wykonanie robót 10. Kontrola jakości 11. Obmiwr robót 12. Właściwości materiałów budowlanych 13. Podstawa płatności 14. Uwagi i zalecenia.

3 1. Nazwa zadania. Docieplenie budynku szkoły podstawowej w Konopnicy na działce 442/2 2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. Przedmiotem wykonania jest przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych związanych z: - ociepleniem ścian zewnętrznych i ścian piwnic segmentu C warstwą styropianu gr. 12 cm oraz cokołów warstwą styropianu 6cm. - docieplenie stropodachu segmentów A i C styropapą grubości 12cm Wykonanie w/w prac jest konieczne ze względu na znaczne zużycie elementów elewacji budynków i dostosowanie do wymogów aktualnie obowiązującej normy cieplnej przegród budowlanych Roboty przygotowawcze : rozbiórkę obróbek blacharskich, rur spustowych, demontaż parapetów zewnętrznych ; skucie odparzonych tynków ścian zewnętrznych, uszkodzonych i pękniętych okładzin ścian cokołów ; wykucie kratek wentylacyjnych ; rozbiórkę elementów instalacji odgromowej Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną z tynku cienkowarstwowego akrylowego. wykonanie rusztowań zewnętrznych rurowych z ich odgromieniem i zamontowaniem siatki zabezpieczającej oczyszczenie i zmycie powierzchni ścian, cokołów ; zagruntowanie powierzchni przeznaczonych do termo modernizacji; ułożenie warstwy ocieplenia ścian z płyt styropianowych gr.12cm na kleju oraz docieplenie ościeży z płyt styropianowych gr. 3 cm ułożenie warstwy siatki zbrojącej; zamontowanie narożników ochronnych (kątownik aluminiowy z siatką) na narożach wypukłych ; zagruntowanie powierzchni i ułożenie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego na ścianach zewnętrznych ocieplonych warstwą styropianu oraz tynku żywicznego cokołów ; malowanie farbą olejną balustrad i drobnych elementów metalowych.

4 2.3. Docieplenie stropodachu i wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: Docieplenie stropodachu Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej Montaż nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich Demontaż i montaż instalacji odgromowej /zwody poziome/. 3. Informacja o terenie placu budowy. Inwestor przekaże wykonawcy robót na czas wykonania prac plac budowy oraz wyznaczone pomieszczenie w zapleczu budynku szkoły. Proponuje się by dojście i transport materiałów dla wykonania robót odbywał się drogą wewnętrzną, na teren wyznaczony. Inwestor wskazuje Wykonawcy robót termo modernizacyjnych plac na zaplecze budowy i skład materiałów przy ścianie zachodniej budynku. Przed rozpoczęciem robót na obiekcie wyznaczony plac budowy należy wygrodzić ogrodzeniem tymczasowym. Ze względu na prowadzenie prac i korzystanie z ciągów komunikacyjnych w obrębie czynnej drogi wewnętrznej i chodnika należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót i transporcie materiałów. W związku z wykonywaniem prac w obrębie czynnych obiektów należy place budowy oznakować, wygrodzić, wydzielić wejście do budynku termo modernizowanego z pełnym zabezpieczeniem, wykonaniem daszków ochronnych. Prace prowadzić pod ciągłym nadzorem, z przestrzeganiem szczególnych warunków bezpieczeństwa. 4. Dokumenty budowy. W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy : dziennika budowy,

5 certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, protokółów odbioru robót. Pomiary i wyniki badań musza być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i Inwestora. Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą. i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą. reprezentuje. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również : przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, osobom. wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika Budowy. 5. Klasyfikacja zamówienia. Zamówienie sklasyfikowane jest przez Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r,zmieniające Rozporządzenie WE 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) następującymi kodami : Roboty remontowe i renowacyjne - dział Roboty budowlane - grupa Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - klasa Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe kategoria roboty remontowe i renowacyjne 6. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych Docieplenie ścian zewnętrznych

6 Płyty styropianowe płyty styropianowe samo gasnące EPS (FS-15 wg poprzedniej normy ) płyty o wymiarach 1000x500 gr. 120 mm, powinny posiadać strukturę zwartą, spoistą, powierzchnię szorstką a krawędzie proste bez uszkodzeń EPS EN t2-l2-w2-s2-p4-bs 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70) 1-TR-100 Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,04 W/(m 2 K ) ; L2 tolerancja długości mm W2 tolerancja szerokości mm T2 tolerancja grubości + 1 mm P4 tolerancja płaskości + 5 mm na 1000 mm S2 tolerancja prostokątności + 2 mm na 1000mm CS(10) Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względem 80 kpa DS(70) Stabilność wymiarów w 70 0 przez 48 h < 2 % DS(N)2 Stabilność wymiarów w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 0 C,50% wilg.) przez 28 dni < 0.2% BS Wytrzymałość na zginanie > 125 kpa TR Wytrzymałość na rozciąganie > 100 kpa Klej uniwersalny do przyklejania płyt styropianowych do podłoży oraz tworzenia wraz z siatką z włókna szklanego warstwy zbrojącej. Występuje w postaci suchej mieszanki. Dane techniczne oraz parametry użytkowe produktu podaje producent. Siatka zbrojeniowa - tkanina z włókna szklanego układana w warstwie ochronnej na izolacji termicznej, powinna posiadać odpowiedni certyfikat. Gramatura siatki 145 g/m2. Najmniejsza wielkość oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5 mm. Siatka powinna posiadać wytrzymałość na zrywanie pasa o szerokości 5 cm siłą nie mniejszą niż 1250 N. Preparat gruntujący CT 16 pod tynki akrylowe i silikonowe służący do gruntowania podłoży przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków akrylowych i mineralnych. Stosuje się go do gruntowania wyschniętej warstwy zbrojonej. Wiążąc z podłożem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia przyczepność tynku i farb.zmniejsza i ujednolica chłonność, oraz redukuje pylistość podłoża. Zabezpiecza gruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Ułatwia prace

7 podczas nakładania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiązania. Dane techniczne oraz parametry użytkowe podaje producent. Cienkowarstwowy tynk akrylowy - wypraw tynkarskich o fakturze 1.5 mm ziarna (baranek) tworzy trwałą zewnętrzną warstwę ściany o przepuszczalności pary wodnej i wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych. Masa tynkarska barwiona i przygotowana fabrycznie o plastycznej konsystencji, gwarantuje trwałe nie zmywające się kolory Łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych.łączniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzoną strefą rozporową o długości 18 cm, Ø8 lub Ø 10 mm( zaleca się stosowanie średnicy 10 mm ) oraz średnicy talerzyka 60 mm.przewidywane zużycie kołków na 1 m2 ściany to 4 8 sztuk. Profile aluminiowe. Zostaną zastosowane listwy cokołowe( startowe ) do wykonania dolnych krawędzi docieplenia oraz profile narożnikowe z siatką. Obróbki blacharskie. Wykonania obróbek blacharskich wymagają parapety podokienne zewnętrzne. Materiał blacha stalowa gr.0.55 mm, ocynkowana powlekana w kolorze brązowym. Silikon dekarski trwale plastyczny przeznaczony na zewnątrz stosowany będzie jako uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy obróbkach blacharskich itp. Silikon musi być odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz posiadać wysoką plastyczność. Należy stosować silikon w kolorze tynku dopuszcza się zastosowanie kitu bezbarwnego Docieplenie stropodachu Płyty styropianowe FS o gęstości obj. Ys=min20kg/m3, wymiary max 600* 1200mm, gr. 120mm, struktura zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, powierzchnia płyt szorstka, krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, płyty sezonowane min 8 tygodni styropapą / płyty styropianowe EPS 100 / grubości 12 cm, l papą podkładową na welonie szklanym P/64/1200. laminowaną jednostronnie - Wymiary ( dług./szer./grub.)(mm): 1000/1000/ Gęstość pozorna (kg/m³):20. -Współczynnik przewodzenia גciepła [W/(mK)] :0.039

8 -Chłonność wody po 24h[%] : Temperatura użytkowania [ C] : do +80 -Palność: samo gasnące -Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą [kpa]:powyżej 300 Mocowanie do podłoża łącznikami mechanicznymi z tworzywa sztucznego do mocowania płyt styropianowych. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np wg Świadectwa ITB nr 974/93 Pokrycie należy wykonać z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS grub. 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz o parametrach nie gorszych. Zakres dotyczący robót remontowo- budowlanych-dekarskich jak wyżej należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót, zgodnie z Polskimi Normami, aktualnie obowiązującymi przepisami. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco Wymagania wg PN-B-24625:1998 Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. Blacha stalowa ocynkowana brązowa - grub mm,[np. wg PN-61/B , PN-EN 10203:1998] laminowaną obustronnie Rynny z PCV kolor brązowy 150mm rynny z pojedynczych członów długości 4m, 3m, lub 2m w zależności od długości okapu łączone specjalnymi łącznikami rynny powinny być mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 60 cm, spadki rynien regulować na uchwytach, Rury spustowe z PCV średnicy 110mm rury z pojedynczych członów długości 4m, 3m, lub 2m w zależności od długości okapu łączone specjalnymi łącznikami. rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, Instalacja odgromowa istniejąca wymieniona na nową. 7. Sprzęt i rusztowania Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Prace wykonywane będą przy użyciu lekkich narzędzi elektrycznych i pneumatycznych. Użycie rusztowań i pomostów roboczych, wiertarek, butli gazowej z palnikiem

9 Rusztowania Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ściany budowli, dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej ciężkiej" dla której rozstaw stojaków wynosi 2,0 m w kierunku podłużnym i 1,35 m w kierunku poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji rusztowania winna wynosić 2,0m wyjątkowo 1,80m. Stężenia poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający stabilność węzłów. Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnacją nad podłożem, należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a odległość między polami stężeń nie może być większa niż 10m. Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji. Wielkość siły odrywającej rusztowanie przypadająca na jedną kotwę nie może być mniejsza niż 2,50 kn. Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie na wysokości wieńca. Pyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek przedmiotów na niższe pomosty. Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w PN na wykonywanie urządzeń odgromowych. 8. Transport Szczególną. uwagę należy zwrócić na dóbr środków transportu do przewozu środków chemicznych, paliw, styropianu. Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju przewożonego ładunku. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy a także w jego granicach. 9. Wykonanie robót

10 Docieplenie stropodachu należy wykonać styropapą grub. 12 cm. Podłoże powinno być oczyszczone i zagruntowane lepikiem asfaltowym do gruntowania. Płyty styropianowe należy zamocować do podłoża łącznikami mechanicznymi. Pokrycie należy wykonać z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS grub. 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz o parametrach nie gorszych. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Roboty obejmują następujące czynności: - ułożenie płyt styropianowych grub. 12cm typu FS (samo gasnących) o gęstości objętościowej 20kg/m 3 - zamocowanie płyt kolkami teleskopowymi do podłoża w ilości min 6 szt./m 2 - pokrycie styropianu warstwą papy podkładowej termozgrzewalnej - ułożenie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. 4,7mm Obróbki blacharskie obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaciszerokości podane w przedmiarze robót. Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 15 C. Docieplenie ścian zewnętrznych Proponuje się przy wykonywaniu dociepleń ścian zewnętrznych zastosowanie systemu dociepleń zwany inaczej metodą lekką mokrą przy użyciu materiałów systemu Ceresit. Metoda ta polega na ociepleniu ścian od zewnątrz warstwą izolacji termicznej ( styropian grubość 12cm),którą mocuje się bezpośrednio do oczyszczonej i wyrównanej powierzchni ścian. Miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne wzmacnia się podwójną warstwą siatki a narożniki i gzymsy zabezpiecza się kątownikami aluminiowymi z siatką. Gotową i wyschniętą warstwę zbrojącą należy zagruntować gruntem Ceresit CT 16. Warstwę wykończeniową stanowić będzie cienkowarstwowy tynk akrylowy CT 60 Kolorystyka wyprawy elewacyjnej będzie wykonana w trzech kolorach zgodnie z załączoną dokumentacją. Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych

11 wypukłości i wklęsłości zauważalnych wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > od 3.0 m. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny, pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinno być większe niż : - na całej wysokości kondygnacji 10 mm ; - na całej wysokości budynku 30 mm ; - na całej długości dwumetrowej łaty w każdym kierunku prześwit pod łatą mm Mocowanie rur spustowych. Przed tynkowaniem w ścianie mocuje się haki, które uszczelnia się dookoła pianką montażową lub kitem plastycznym. Długość elementów mocujących rynien i rur spustowych trzeba dobrać tak, aby pomiędzy orynnowaniem a ocieploną ścianą pozostała szczelina minimum 2 cm. 10. Kontrola jakości Materiały izolacyjne a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją przetargową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

12 f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 11. Obmiar robót Jednostką obmiarową robót jest: -m 2 pokrytej powierzchni, docieplenia -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. Wszystkie prace ulegające zakryciu muszą podlegać odbiorom przez Inspektor a ( Inspektorów ) Nadzoru Inwestorskiego. Podczas procedur odbiorowych należy stosować się do informacji zawartych w niniejszej Specyfikacji lub do wytycznych zawartych w Polskich Normach, Aprobatach Technicznych, literaturze technicznej, instrukcjach technicznych wydawanych przez polskie placówki naukowe oraz in strukcjach stosowania poszczególnych wyrobów budowlanych. 12. Właściwości wyrobów budowlanych. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlan ych, jeżeli spełnia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 poz.881 z 30 kwietnia 2004r.) t.j. 1. oznakowany znakiem CE, albo 2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 3. znakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczn ą. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odpowie dnio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

13 Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej regionalnym wyrobem budowlanym, może być oznakowany znakiem budowlanym na wyłączną odpowiedzialność pr oducenta. O uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka w drodze decyzji, na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dop uszczalne wyłącznie po uzyskaniu w/w decyzji oraz wydaniu przez producenta, na jego wyłączną odpowiedzialność, oświadczenia, że wyrób budowlany został wytworzony tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce i nadaje się do stoso wania zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto, przy stosowaniu wszystkich wyrobów budowlanych należy : -stosować się do instrukcji wydanych przez ich producentów.w instrukcjach tych określono sposób transportu, przechowywania i składowania wyrobów, - przestrzegać okresów przydatności do stosowania, - przestrzegać przepisów BHP związanych ze stosowaniem środków szkodliwy ch, - dla wyrobów budowlanych, dla których konieczne jest pobieranie próbek, w celu weryfikacji ich jakości, należy prace te prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku zgodnie z Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi instrukcjami technicznymi. 13. Podstawa płatności - Pokrycie z papy. Płaci się za ustaloną ilość m 2 pokrycia i docieplenia - Obróbki blacharskie. Płaci się za ustaloną ilość m obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

14 przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. - Rynny i rury spustowe Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 14. Uwagi i zalecenia Podczas procedur odbiorowych należy stosować się do informacji zawartych w niniejszej Specyfikacji lub do wytycznych zawartych w Polskich Normach, Aprobatach Technicznych, literaturze technicznej, instrukcjach technicznych wydawanych przez polskie placówki naukowe oraz in strukcjach stosowania poszczególnych wyrobów budowlanych. Ocieplenie elewacji nie powinno być wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciągu doby spada poniżej 4 0 C lub gdy jest za gorąco, bardzo wietrznie lub, kiedy pada deszcz. Wyprawa tynkarska elewacji, zwłaszcza warstwa wierzchnia wymaga odpowiednich warunków do wysychania i wiązania. Zbyt duże nasłonecznienie uniemożliwi zatarcie tynku, ponieważ zaprawa za szybko zwiąże, a ujemna temperatura może spowodować, że nie zwiąże z podłożem. W jednym i drugim przypadku na powierzchni elewacji mogą pojawić się rysy skurczowe. Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejenia płyt i tynkowania ich powierzchni powinny być zabezpieczone i chronione przed opadami deszczu. Zaleca się prowadzenie prac z rusztowań stojących, obejmujących całość ocieplanej elewacji. Na rusztowaniu powinna być zamocowana siatka ochronna zabezpieczająca elewację przed wpływem warunków atmosferycznych a szczególnie nasłonecznienia i deszczu. Z drugiej strony siatka chroni przed zanieczyszczeniem i odpadającym tynkiem. Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczególnych

15 rodzajów robót wyszczególnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robót. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE INWESTOR: GMINA BUKOWNO, URZD MIEJSKI W BUKOWNIE 32-332 BUKOWNO UL. KOLEJOWA 16. OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8 Stanisław Nessel 02-376 Warszawa, ul. Dobosza 2 m 15 tel.0-22-823 44 98, 510 620 745 e-mail: nessels@o2.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO Wykonania izolacji ścian fundamentowych w zakresie izolacji

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STRONA 1 SPIS TREŚCI... 1 1.Wymagania ogólne... 2 2.Roboty ziemne... 8 3.Zbrojenie betonu... 13 4.Beton...16 5.Prefabrykaty...23 6.Roboty rozbiórkowe...25 7.Konstrukcje stalowe...26 8.Roboty murowe...33

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa Szkoły Podstawowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy NAZWA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo