WPŁYW WYPEŁNIACZY WŁASNYCH NA STARZENIE LEPISZCZY MODYFIKOWANYCH ELASTOMEREM SBS ZACHODZĄCE W ZACZYNACH ASFALTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW WYPEŁNIACZY WŁASNYCH NA STARZENIE LEPISZCZY MODYFIKOWANYCH ELASTOMEREM SBS ZACHODZĄCE W ZACZYNACH ASFALTOWYCH"

Transkrypt

1 prof. dr hab. inŝ. Wojciech Grabowski dr inŝ. Mieczysław Słowik dr inŝ. Jarosław Wilanowicz mgr inŝ. Tomasz Soból Politechnika Poznańska Instytut InŜynierii Lądowej Polska WPŁYW WYPEŁNIACZY WŁASNYCH NA STARZENIE LEPISZCZY MODYFIKOWANYCH ELASTOMEREM SBS ZACHODZĄCE W ZACZYNACH ASFALTOWYCH BAGHOUSE FILLERS INFLUENCE TO SBS POLYMER MODIFIED BINDERS AGEING OCCURRED IN ASPHALT MASTICS Streszczenie Przedmiotem badań i analiz były dwa rodzaje wypełniaczy pyły mineralne uzyskane z instalacji odpylania podczas produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wypełniacz wapienny jako referencyjny. Przebieg procesu starzenia oceniano metodą laboratoryjną TFOT dla próbek lepiszczy modyfikowanych elastomerem SBS i zaczynów sporządzonych z udziałem lepiszczy oraz wymienionych powyŝej wypełniaczy. Badania i ocenę struktury i morfologii wypełniaczy przeprowadzono według własnej metodyki, którą oparto na analizie jakościowej i ilościowej kształtu i tekstury ziaren. Ocenę właściwości fizycznomechanicznych i funkcjonalnych, w szczególności właściwości usztywniających wypełniaczy w zaczynach asfaltowych dokonano na podstawie wyników oznaczania lepkości dynamicznej oraz temperatury mięknienia wg PiK. Te dwie miary są uznawane za najbardziej wiarygodne do oceny właściwości usztywniających, ze względu na dobrą powtarzalność wyników i małą wraŝliwość na zjawisko sedymentacji wypełniacza w zaczynie asfaltowym. Rezultaty badań wykazały wpływ zarówno stopnia modyfikacji lepiszcza, jak i rodzaju zastosowanego wypełniacza na właściwości zaczynów asfaltowych sporządzonych z ich udziałem po starzeniu metodą TFOT. Summary The objects of presented tests and analysis were two types of fillers mineral dust obtained from de-dusting system during asphalt mixtures production, as well as limestone filler as a referenced material. Ageing process was assessed using laboratory method TFOT for samples of SBS polymer modified bituminous binders and mastics prepared as a composite of these binders and the fillers mentioned above. Tests and assessment of the fillers structure and morphology were carried out according to the authors own methodology based on qualitative and quantitative analysis of shape and texture of filler grains. Physical, mechanical and functional properties, particularly stiffening properties of fillers in asphalt mastics were assessed on the basis of test results of dynamic viscosity and Softening Point acc. to R&B method. These two parameters are acknowledged as the most reliable to fillers stiffening properties assessment because of good repeatability of the results and small susceptibility to sedimentation of filler grains in asphalt mastic. The test results showed influence of bitumen modification degree, as well as type of filler used on properties of asphalt mastics composed on the basis of these materials, aged with TFOT method.

2 1. Wprowadzenie Od wielu lat producenci mieszanek mineralno-asfaltowych wykazują zainteresowanie moŝliwością wykorzystania pyłów mineralnych do budowy warstw asfaltowych nawierzchni drogowych w Polsce. Aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na szerokie wykorzystanie do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych pyłów uzyskanych z filtrów workowych podczas procesu odpylania kruszywa. Jako wypełniacz naleŝy obligatoryjnie stosować mączkę wapienną produkowaną przemysłowo. Znaczna część wypełniacza własnego pozostającego w filtrach workowych po odpyleniu kruszywa (szczególnie piasku łamanego, gdzie zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm dochodzi do 15%) musi zostać potraktowana jako odpad przemysłowy i zutylizowana. Prace badawcze prowadzone przez autorów referatu od 2002 roku mają na celu wykazanie przydatności wypełniaczy własnych do wykonywania warstw asfaltowych nawierzchni. Na podstawie analizy literatury dotyczącej rozpatrywanego zagadnienia moŝna stwierdzić, Ŝe: bardzo drobne pyły zastosowane w mieszankach mineralno-asfaltowych powodują zwiększenie ich nasiąkliwości oraz obniŝenie stabilności [1]; pyły zatrzymane w filtrach workowych mogą być przydatne do produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych pod warunkiem, Ŝe jakość kruszywa z którego zostały uzyskane jest odpowiednia [2]; bardzo drobny pył o ziarnach < 0,02 mm zachowuje się jak domieszka do lepiszcza asfaltowego, co moŝe skutkować koniecznością zmniejszenia zawartości asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej [3]. Podobne spostrzeŝenia zawarte są w pracy [1]; temperaturę mięknienia oznaczoną wg metody PiK oraz lepkość dynamiczną moŝna uznać za najbardziej wiarygodne miary oceny właściwości usztywniających pyłów w kompozytach mineralno-asfaltowych [4, 5]; uziarnienie pyłów z filtrów workowych moŝe być bardzo zróŝnicowane. Rezultaty badań przeprowadzonych w 32 wytwórniach MMA wykazały zmienność uziarnienia podczas produkcji zarówno w czasie dnia roboczego jak i w poszczególnych dniach tygodnia [6]; krytyce poddano zastosowanie metody reometru ścinania dynamicznego (DSR) do oceny właściwości usztywniających pyłów z powodu problemów związanych z niekontrolowanym rozsegregowaniem kompozytu w czasie prowadzenia badań [7]; Przedmiotem badań wykonanych w Politechnice Poznańskiej w latach [8, 9, 10, 11] były pyły uzyskane z instalacji odpylania czterech rodzajów kruszywa: grano-diorytowego, bazaltowego, dolomitowego i melafirowego. Wypełniacz wapienny, stosowany jako wypełniacz podstawowy do MMA, uwzględniono w programie badań jako wypełniacz referencyjny. Badania te obejmowały ilościową ocenę morfologii ziaren pyłów mineralnych, która istotnie rozszerzyła zakres poznawczy dotyczący wpływu ich struktury i morfologii pyłów na ich właściwości funkcjonalne. Celem niniejszej pracy było poznanie wpływu wypełniaczy o zróŝnicowanym pochodzeniu na właściwości zaczynów asfaltowych z udziałem asfaltów modyfikowanych, z uwzględnieniem zjawiska starzenia technologicznego. PoniewaŜ zagadnienie jest bardzo złoŝone, metodykę badań usystematyzowano w taki sposób, aby moŝliwa była ocena wyników badań na trzech poziomach obserwacji: ocena wpływu rodzaju wypełniacza na właściwości zaczynów asfaltowych; poznanie wpływu zawartości elastomeru SBS na właściwości lepiszczy i zaczynów modyfikowanych; ocena wpływu starzenia technologicznego na właściwości lepiszczy i zaczynów asfaltowych. W niniejszej pracy przedstawiono rezultaty badań cech strukturalnych wypełniaczy własnych: bazaltowego i dolomitowego oraz wypełniacza wapiennego jako materiału referencyjnego. Badaniu poddano próbki wypełniaczy uzyskane po odsianiu ziaren większych od 0,075 mm. Próbki te następnie wymieszano z próbkami asfaltu gatunku, a takŝe z próbkami lepiszczy modyfikowanych dodatkiem 3, 5 oraz 7% elastomeru SBS (Kraton D-1101 CM o strukturze liniowej), uzyskując zaczyny asfaltowe. We wszystkich próbkach zaczynów asfaltowych zachowano identyczną wartość stosunku wagowego lepiszcza i wypełniacza wynoszącą 1:1,5. W tablicy 1 przedstawiono sposób nazewnictwa poszczególnych próbek wypełniaczy, lepiszczy i zaczynów asfaltowych poddanych badaniom. Badania właściwości funkcjonalnych zaczynów asfaltowych przeprowadzono zarówno na próbkach nie poddanych starzeniu, jak i na próbkach poddanych symulowanemu starzeniu technologicznemu metodą laboratoryjną TFOT (Thin Film Oven Test).

3 Tablica 1. Symboliczne oznaczenie badanych próbek Zawartość Zaczyny asfaltowe Lepiszcze elastomeru Rodzaj wypełniacza asfaltowe SBS bazaltowy (B) dolomitowy (D) wapienny (W) 0% +B +W 3% +B +D +W 5% +B +D +W 7% +B +D +W 2. Badania charakterystyk strukturalnych wypełniaczy własnych W celu oceny właściwości strukturalnych i funkcjonalnych analizowanych wypełniaczy mineralnych, oznaczono następujące parametry: graficzną średnią średnicę ziaren śr według metody Folka i Warda stosowanej w badaniach sedymentacji osadów mineralnych [12], według wzoru: = log 2 d (1) gdzie: d średnica ziarna, mm; powierzchnię właściwą P w metodą Blaine a według EN 196-6; porowatość P obliczona została na podstawie oznaczonej gęstości i gęstości objętościowej w stanie zagęszczonym; wskaźnik aktywności A w ; koncentrację objętościową K O ; wskaźnik błękitu metylenowego według EN Rezultaty oznaczenia cech strukturalnych i funkcjonalnych analizowanych wypełniaczy mineralnych zestawiono w tablicy 2. Tablica 2. Właściwości strukturalne i funkcjonalne ocenianych próbek wypełniaczy mineralnych Wypełniacz Graficzna średnia średnica Powierzchnia właściwa Porowatość Wskaźnik aktywności Koncentracja objętościowa Wskaźnik błękitu metylenowego śr. P w, cm 2 /g P, % A w K O, % MB F, g/kg Bazaltowy 5, ,7 1,5 46,6 0,7 Dolomitowy 6, ,1 14,8 38,1 25,0 Wapienny 6, ,1 10,4 43,4 2,7 3. Rezultaty badań właściwości funkcjonalnych oraz odporności na starzenie zaczynów asfaltowych Próbki asfaltów zwykłych i modyfikowanych oraz zaczynów asfaltowych przygotowane zgodnie z opisem zamieszczonym w p. 1, poddano badaniom laboratoryjnym, oznaczając następujące właściwości: penetrację w temperaturze 25 C zgodnie z PN-EN 1426 wyniki pomiarów przedstawiono na rys. 1; temperaturę mięknienia według metody Pierścień i Kula zgodnie z PN-EN 1427 wyniki pomiarów przedstawiono na rys. 2; lepkość dynamiczną w temperaturach: 60, 90 i 110 C; pomiary przeprowadzono z uŝyciem lepkościomierza rotacyjnego wyniki pomiarów przedstawiono odpowiednio na rysunkach 3, 4 i 5; w przypadku zaczynów sporządzonych z udziałem lepiszczy modyfikowanych dodatkiem 5 i 7% elastomeru SBS nie przeprowadzono pomiarów lepkości dynamicznej ze względu na zbyt niski zakres pomiarowy zastosowanego lepkościomierza.

4 Penetracja w temperaturze 25 C, dmm ,8 65,3 73,6 60,8 59,5 51,3 47,2 50,4 49,1 38,2 34,3 27,8 26,4 28,0 22,3 25,1 49,3 29,6 30,5 25,8 27,2 25,3 22,9 22,8 46,6 38,0 32,7 28,5 26,0 22,8 20,4 19,8 +B +B +B +B +D +D +D Przed starzeniem +W +W +W +W Rys. 1. Wyniki oznaczania penetracji w temperaturze 25 C lepiszczy i zaczynów asfaltowych Temperatura mięknienia wg PiK, C ,5 49,3 Przed starzeniem 53,0 53,0 69,5 56,5 74,0 70,0 55,0 56,8 69,3 60,3 82,5 70,5 94,5 81,0 53,5 61,5 68,5 67,0 81,5 73,3 91,8 81,0 54,5 57,0 67,0 62,0 82,5 76,0 91,5 85,3 +B +B +B +B +D +D +D +W +W +W +W Rys. 2. Wyniki oznaczania temperatury mięknienia lepiszczy i zaczynów asfaltowych Lepkość dynamiczna w 60 C, Pa s 1,8E+04 1,6E+04 1,4E+04 1,2E+04 1,0E+04 8,0E+03 6,0E+03 4,0E+03 2,0E+03 0,0E+00 2,34E+02 Przed starzeniem TFOT 6,32E+02 7,02E+02 1,40E+03 1,62E+03 2,53E+03 5,32E+03 9,00E+03 2,14E+03 2,98E+03 1,31E+04 2,10E+03 3,76E+03 1,97E+03 3,31E+03 9,15E+03 1,42E+04 +B +B +W +W Rys.3. Wyniki oznaczania lepkości dynamicznej lepiszczy i zaczynów asfaltowych w temperaturze 60 C

5 Lepkość dynamiczna w 90 C, Pa s 4,5E+03 4,0E+03 3,5E+03 3,0E+03 2,5E+03 2,0E+03 1,5E+03 1,0E+03 5,0E+02 0,0E+00 7,90E+00 1,47E+01 2,24E+01 3,22E+01 9,38E+01 6,12E+01 3,98E+02 2,09E+02 7,51E+01 8,35E+01 6,32E+02 3,60E+02 1,18E+03 8,37E+02 3,94E+03 1,90E+03 6,62E+01 9,68E+01 4,93E+02 3,74E+02 1,64E+03 9,38E+02 3,50E+03 1,95E+03 6,55E+01 8,28E+01 3,90E+02 3,64E+02 1,60E+03 9,74E+02 3,09E+03 2,70E+03 Przed starzeniem TFOT +B +B +B +B +D +D +D +W +W +W +W Rys.4. Wyniki oznaczania lepkości dynamicznej lepiszczy i zaczynów asfaltowych w temperaturze 90 C Lepkość dynamiczna w 110 C, Pa s 9,0E+02 8,0E+02 7,0E+02 6,0E+02 5,0E+02 4,0E+02 3,0E+02 2,0E+02 1,0E+02 0,0E+00 Przed starzeniem TFOT 6,86E+02 1,70E+00 2,90E+00 4,20E+00 5,70E+00 1,17E+01 9,80E+00 5,30E+01 1,89E+01 1,50E+01 1,40E+01 1,05E+02 6,37E+01 1,81E+02 1,15E+02 2,90E+02 +B +B +B +B 1,42E+01 1,74E+01 9,74E+01 6,18E+01 2,50E+02 1,39E+02 5,98E+02 3,14E+02 1,26E+01 1,54E+01 6,26E+01 5,74E+01 2,37E+02 1,61E+02 4,87E+02 4,00E+02 +D +D +D +W +W +W +W Rys.5. Wyniki oznaczania lepkości dynamicznej lepiszczy i zaczynów asfaltowych w temperaturze 110 C 4. Analiza i dyskusja wyników Analizę rezultatów badań przeprowadzono z uwzględnieniem trzech poziomów obserwacji opisanych w p. 1. Oceniając cechy strukturalne i funkcjonalne badanych wypełniaczy mineralnych (tablica 2) moŝna zauwaŝyć duŝe zróŝnicowanie uzyskanych wyników. Wypełniacz bazaltowy charakteryzuje się ziarnami o największym średnim wymiarze (najniŝsza wartość śr = 5,70), czego konsekwencją są najmniejsze wartości powierzchni właściwej (3 781 cm 2 /g), porowatości (51,7%), wskaźnika aktywności (1,5) i najwyŝsza wartość koncentracji objętościowej (46,6%). Stwierdzono równieŝ bardzo niską wartość wskaźnika błękitu metylenowego wynoszącą 0,7, która świadczy o bardzo niskiej zawartości cząstek ilastych. Wypełniacz dolomitowy cechuje się natomiast najniŝszym średnim wymiarem ziaren (najwyŝsza wartość śr = 6,69), co moŝe mieć wpływ na wartości liczbowe pozostałych parametrów wysokie wartości powierzchni właściwej (8 222 cm 2 /g), porowatości (67,1%), wskaźnika aktywności (14,8) i najniŝszą wartość koncentracji objętościowej (38,1%). Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na bardzo wysoką wartość wskaźnika błękitu metylenowego (25,0), która świadczy o zbyt duŝej zawartości cząstek ilastych (wartość wskaźnika MB F nie powinna przekraczać 10). W przypadku wypełniacza wapiennego nie stwierdzono ekstremalnych wartości poszczególnych parametrów. Wyjątek stanowi największa wartość powierzchni właściwej wynosząca cm 2 /g. Na podstawie niskiej wartości wskaźnika błękitu metylenowego (2,7) moŝna równieŝ wnioskować o niskiej zawartości cząstek ilastych w wypełniaczu wapiennym.

6 Oceniając konsystencję lepiszczy i zaczynów asfaltowych poprzez analizę wyników oznaczania penetracji w temperaturze 25 C (rys. 1) oraz temperatury mięknienia wg PiK (rys. 2) moŝna zauwaŝyć, Ŝe: dodanie kaŝdego z wypełniaczy do asfaltu wyjściowego spowodowało jego usztywnienie obserwowane poprzez spadek wartości penetracji i wzrost temperatury mięknienia; a efekt dodatku kaŝdego z wypełniaczy do asfaltu jest zbliŝony; modyfikacja asfaltu elastomerem SBS spowodowała spadek wartości penetracji i wzrost temperatury mięknienia zarówno w przypadku lepiszczy jak i zaczynów asfaltowych; efekt modyfikacji rośnie wraz ze wzrostem zawartości elastomeru SBS w asfalcie; największe zmiany ilościowe zaobserwowano w przypadku próbek: +W (najniŝsza wartość penetracji wynosząca 20,4 dmm) oraz +B (najwyŝsza wartość temperatury mięknienia równa 94,5 C); wpływ starzenia technologicznego jest zróŝnicowany; w przypadku asfaltu niemodyfikowanego i zaczynów sporządzonych z jego udziałem starzenie zawsze powoduje spadek wartości penetracji oraz wzrost temperatury mięknienia; modyfikacja elastomerem SBS (szczególnie przy duŝych zawartościach: 5 i 7%) powoduje odwrócenie tej prawidłowości, które moŝna szczególnie wyraźnie zaobserwować w przypadku wyników oznaczania temperatury mięknienia; przyczyną tego zjawiska jest prawdopodobnie degradacja polimeru, która zachodzi podczas wygrzewania próbek w temperaturze 163 C w czasie 5 h. Zachowanie lepiszczy i zaczynów asfaltowych w wysokich temperaturach eksploatacji nawierzchni oraz w temperaturach stosowanych w procesach technologicznych oceniano na podstawie wyników pomiaru lepkości w temperaturach 60, 90 i 110 C zamieszczonych na rys. 3-5, na których zaobserwowano, Ŝe: zarówno dodatek poszczególnych wypełniaczy, jak i modyfikacja elastomerem SBS powodują usztywnienie zaczynu asfaltowego potwierdza to wyniki uzyskane podczas oznaczania penetracji i temperatury mięknienia; jednak zmiany ilościowe charakteryzowane przyrostem względnym lepkości są znacznie większe niŝ w przypadku penetracji i temperatury mięknienia, przy czym zmiany te są są coraz większe, im wyŝsza jest temperatura pomiaru lepkości (np. modyfikacja asfaltu elastomerem SBS w ilości 7%, a następnie dodanie wypełniacza bazaltowego spowodowały ponad 400-krotny wzrost wartości lepkości oznaczonej w temperaturze 110 C); charakter zmian lepiszczy spowodowanych symulowanym starzeniem technologicznym jest podobny jak zaobserwowano w przypadku wyników oznaczania temperatury mięknienia; lepkość dynamiczna oznaczona w temperaturach 90 i 110 C wzrasta w efekcie starzenia w przypadku asfaltu oraz zaczynów sporządzonych z jego udziałem, natomiast maleje w przypadku lepiszczy i zaczynów modyfikowanych elastomerem SBS; prawidłowości takiej nie zaobserwowano w przypadku wyników oznaczania lepkości w temperaturze 60 C, jednak brak jest wyników pomiaru lepkości zaczynów wysokomodyfikowanych (dodatkiem 5 i 7% elastomeru SBS) w tej temperaturze, dla których moŝna się spodziewać spadku wartości lepkości dynamicznej w wyniku starzenia; dla lepszego zobrazowania zmian zachodzących w lepiszczach i zaczynach asfaltowych w efekcie starzenia, na rys. 6 przedstawiono wartości indeksu stwardnienia obliczone na podstawie wyników pomiaru lepkości dynamicznej w temperaturze 90 C próbek lepiszczy i zaczynów asfaltowych przed starzeniem i po starzeniu metodą TFOT, z zastosowaniem wzoru: η TFOT 90 IS = (2) η90 gdzie: TFOT η90 - lepkość dynamiczna oznaczona w temperaturze 90 C na próbce lepiszcza lub zaczynu asfaltowego poddanego starzeniu metodą TFOT; η 90 - lepkość dynamiczna oznaczona w temperaturze 90 C na próbce lepiszcza lub zaczynu asfaltowego nie poddanego starzeniu Na rys. 6 moŝna zauwaŝyć, Ŝe przyrosty lepkości w wyniku starzenia (IS > 1) nastąpiły w przypadku lepiszcza i zaczynów niemodyfikowanych (najwyŝszy przyrost zaobserwowano dla próbki asfaltu IS = 1,86), a takŝe próbki lepiszcza niskomodyfikowanego (dodatkiem 3% elastomeru SBS). Dla wszystkich pozostałych próbek lepiszczy i zaczynów modyfikowanych elastomerem SBS zanotowano spadek wartości lepkości w efekcie starzenia, czyli wartości IS < 1.

7 Indeks Stwardnienia IS 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,86 1,44 0,65 0,53 1,11 +B +B 0,57 0,71 0,48 +B +B 1,46 0,76 +D +D 0,57 0,56 +D 1,26 +W 0,93 +W 0,61 +W 0,87 +W Rys. 6. Indeks stwardnienia lepiszczy i zaczynów asfaltowych obliczony na podstawie lepkości dynamicznej oznaczonej w temperaturze 90 C Na rysunku 7 zamieszczono wartości współczynnika wraŝliwości termicznej lepkości lepiszczy i zaczynów asfaltowych obliczone według wzoru Walthera [14]: gdzie: η, η T 1 T 2 loglog( ηt + c) log log( η ) 2 T + c 1 mt = logt2 logt1 - lepkość dynamiczna oznaczona w temperaturze odpowiednio T 1 i T 2, mpa s; T 1, T 2 temperatury pomiaru lepkości, K (przyjęto: T 1 = 90 C = 363,15 K, T 2 = 110 C = 383,15 K); c stała, dla asfaltów przyjmuje się wartość 0,8 mpa s. (3) Współczynnik wraŝliwości termicznej lepkości m t 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,50 3,46 3,41 3,40 3,74 3,39 3,17 4,07 2,89 3,20 +B 2,69 +B 2,71 2,68 +B 2,93 2,28 +B 2,59 2,78 3,02 2,46 2,82 +D 2,62 +D 2,79 2,32 2,52 +D 3,00 3,00 +W Przed starzeniem 2,86 2,90 +W 2,68 +W 2,61 2,46 +W 2,58 Rys. 7. Współczynnik wraŝliwości termicznej lepkości Na rys. 7 moŝna zauwaŝyć, Ŝe dodatek wypełniacza powoduje bardziej intensywne zmniejszenie wraŝliwości lepkości zaczynów na zmiany temperatury niŝ modyfikacja elastomerem SBS. Największe zmiany ilościowe zaobserwowano w przypadku zaczynów z wypełniaczem dolomitowym. Starzenie zaczynów spowodowało nieznaczne zwiększenie wraŝliwości termicznej lepkości. 5. WNIOSKI Rozpatrywanie zaczynu asfaltowego z udziałem wypełniaczy o zróŝnicowanym pochodzeniu oraz lepiszczy modyfikowanych naleŝy uznać za przypadek bardzo złoŝony. Algorytm wzajemnego oddziaływania dla tego przypadku moŝna przedstawić następująco: rodzaj lepiszcza asfaltowego, rodzaj i zawartość modyfikatora oraz rodzaj wypełniacza wzajemnie oddziałują na siebie zarówno przed jak

8 i w czasie procesu starzenia. Na interakcję komponentów zaczynu asfaltowego wpływ ma zawartość lepiszcza i wypełniacza w zaczynie asfaltowym. Rodzaj wypełniacza naleŝy rozpatrywać jako dwa elementy: skład chemiczny i mineralogiczny oraz charakterystykę strukturalną. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe rodzaj wypełniacza i zawartość modyfikatora asfaltu stanowią dwa z czterech elementów algorytmu. Dlatego poznanie wpływu tych dwóch komponentów na zmiany właściwości zaczynów asfaltowych w wyniku procesu starzenia w warunkach ustalonych (metodą TFOT) moŝliwe było metodami pośrednimi na poszczególnych poziomach obserwacji. Rezultaty badań upowaŝniają do sformułowania następujących wniosków. Modyfikacja asfaltu wyjściowego elastomerem SBS powoduje obniŝenie wartości indeksu stwardnienia lepiszczy modyfikowanych z wyraźną zaleŝnością od stopnia modyfikacji. Wypełniacze w istotny sposób obniŝają usztywnienie spowodowane procesem starzenia zaczynu asfaltowego z ich udziałem w porównaniu z asfaltem wyjściowym. Wartości indeksu stwardnienia obliczonych dla zaczynów asfaltowych z udziałem asfaltów modyfikowanych są mniejsze od 1, co oznacza Ŝe wartości lepkości dynamicznej zaczynów oznaczonej w temperaturze 90 C są większe przed starzeniem niŝ po starzeniu metodą TFOT. Małe róŝnice wartości indeksu stwardnienia dla zaczynów z udziałem lepiszczy o zróŝnicowanym stopniu modyfikacji oraz trzech rozpatrywanych wypełniaczy świadczą o interakcji wpływu stopnia modyfikacji asfaltu i rodzaju wypełniacza. LITERATURA [1] SCHRIMSER T., Baghouse Dust and its Effect on Asphaltic Mixtures. Research Report CA-DOT-TL California Department of Transportation, October, [2] EICK J. M., SHOOK J. F., The Effects of Baghouse Fines on Asphalt Mixtures. Asphalt Institute. Research Report 78-3, November, [3] WARD R. G., MCDOUGAL J. M., Bituminous Concrete Plant Dust Collection System Effect of Using Recovered Dust In Paving Mix. Research Report FHWA/WV , Charleston, WV, West Virginia Department of Highways, December, [4] KANDHAL P. S., Evaluation of Baghouse Fines in Bituminous Paving Mixtures. Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists. 1981, Volume 50. [5] KANDHAL P. S., Evaluation of Baghouse Fines in Bituminous Paving Mixtures. Pennsylvania Department of Transportation Research Report 70-23, October, [6] ANDERSON D. A., TARRIS J. P., Effect of Baghouse Fines on Mixture Design Properties. National Asphalt Pavement Association, QIP 102, April, [7] COOLEY L., STROUP-GARDINER M., BROWN E. R., HANSON D. I., FLETCHER M., Characterization of Asphalt-Filler Mortars with Superpave Binder Tests. Paper Presented at the 1998 Annual Meeting of the Association of Asphalt Paving Technologists, Boston, March, [8] GRABOWSKI W., SŁOWIK M., WILANOWICZ J., SOBÓL T., Badania i ocena struktury wybranych wypełniaczy mineralnych stosowanych do mieszanek mineralno-asfaltowych. L Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZiTB, Problemy Naukowo-badawcze budownictwa. Krynica 2004, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, Tom V Mosty, InŜynieria Komunikacyjna, s [9] GRABOWSKI W., WILANOWICZ J., SŁOWIK M., SOBÓL T., Ocena właściwości usztywniających wypełniaczy mineralnych uzyskanych z instalacji odpylającej wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym. Poznań 2005, str [10] GRABOWSKI W., SŁOWIK M., WILANOWICZ J., SOBÓL T., Badania i ocena wpływu wypełniaczy mineralnych na ich właściwości usztywniające w zaczynach asfaltowych poddanych starzeniu laboratoryjnemu. X Międzynarodowa Konferencja Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. Kielce 2004, Wyd. IBDiM, Warszawa 2004, s [11] GRABOWSKI W., WILANOWICZ J., SŁOWIK M., SOBÓL T., Badanie wpływu starzenia technologicznego na zmiany właściwości reologicznych zaczynów asfaltowych z udziałem wypełniaczy o zróŝnicowanym pochodzeniu. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym. Poznań 2005, str [12] GRADZIŃSKI R., KOSTECKA A., RADOMSKI A., UNRUG R., Zarys sedymentologii, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1986 [13] GAWEŁ I., KALABIŃSKA M., PIŁAT J., Asfalty drogowe, WKŁ, Warszawa 2001 [14] SYBILSKI D., Polimeroasfalty drogowe. Jakość funkcjonalna, metodyka i kryteria oceny, Studia i materiały, zeszyt 45, IBDiM, Warszawa 1996

PORADNIK ASFALTOWY 2 0 0 9

PORADNIK ASFALTOWY 2 0 0 9 PORADNIK ASFALTOWY 2009 PORADNIK ASFALTOWY 2009 Krzysztof Błażejowski Jacek Olszacki Hubert Peciakowski konsultant: Dariusz Sybilski Płock 2009 Poradnik asfaltowy 2009 Autorzy: dr inż. Krzysztof Błażejowski

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA PU 2008 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jakość koncentratów rud metali jako ważny element bezpieczeństwa transportu morskiego

Jakość koncentratów rud metali jako ważny element bezpieczeństwa transportu morskiego Marzenna Popek * Jakość koncentratów rud metali jako ważny element bezpieczeństwa transportu morskiego Wstęp Koncentraty rud metali, z powodu dużych gęstości, należą do ładunków ciężkich, klasyfikowanych

Bardziej szczegółowo

p-issn 2300-5130 e-issn 2300-8903

p-issn 2300-5130 e-issn 2300-8903 Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a prof. Mohamed Eid (Francja), prof. David Valis (Czechy)

Bardziej szczegółowo

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych Rozdział 1. Kilka słów o powstaniu SMA 16 JENA i jej zaletach Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych 1 JEDNOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Bardziej szczegółowo

Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego

Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego PROJEKTOWANIE I BADANIA Dr inŝ. Bogdan GICALA Dr inŝ. Marek LENARTOWICZ Instytut Techniki Górniczej KOMAG Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r.

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r. Projekt : KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inŝynierskiej i planowania gospodarczego) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka budowy nasypów z gruntu spoistego o zróŝnicowanej plastyczności

Teoria i praktyka budowy nasypów z gruntu spoistego o zróŝnicowanej plastyczności 7 Teoria i praktyka budowy nasypów z gruntu spoistego o zróŝnicowanej plastyczności Recenzent: Jerzy Przystański Politechnika Poznańska 1. Wstęp Janusz Hauryłkiewicz Politechnika Koszalińska Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 HUBERT PECIAKOWSKI ORLEN Asfalt Sp. z o.o. hubert.peciakowski@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY MIKROSKOPOWEJ DO BADANIA WIELKOŚCI ZIAREN SKROBI U RÓśNYCH GATUNKÓW ROŚLIN

WYKORZYSTANIE METODY MIKROSKOPOWEJ DO BADANIA WIELKOŚCI ZIAREN SKROBI U RÓśNYCH GATUNKÓW ROŚLIN S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 4 2007 WYKORZYSTANIE METODY MIKROSKOPOWEJ DO BADANIA WIELKOŚCI ZIAREN SKROBI U RÓśNYCH GATUNKÓW ROŚLIN USING THE MICROSCOPIC METHOD TO THE INVESTIGATION

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w krajach Grupy Wyszehradzkiej podsumowanie i wnioski

Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w krajach Grupy Wyszehradzkiej podsumowanie i wnioski Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w krajach Grupy Wyszehradzkiej podsumowanie i wnioski Raport Warszawa, kwiecień 2011 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem Dr inŝ. Rafał S. Jurecki Dr inŝ. Marek Jaśkiewicz Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-143

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania PROJEKTOWANIE I BADANIA Mgr inŝ. Wojciech CHUCHNOWSKI Dr inŝ. Jarosław TOKARCZYK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Bardziej szczegółowo

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009 awarie budowlane Prof. dr hab. inŝ. JERZY HOŁA, jerzy.hola@pwr.wroc.pl Dr inŝ. ZYGMUNT MATKOWSKI, zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Andrzej Pożarycki Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Politechnika Poznańska andrzej.pozarycki@put. poznan.pl tomasz garbowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY SORBOWANEJ WODY PRZEZ PÓŁPRODUKTY NA FRYTKI NA ZMIANĘ ICH GĘSTOŚCI Zygmunt Sobol

WPŁYW TEMPERATURY SORBOWANEJ WODY PRZEZ PÓŁPRODUKTY NA FRYTKI NA ZMIANĘ ICH GĘSTOŚCI Zygmunt Sobol Acta Agrophysica, 2010, 16(2), 435-450 WPŁYW TEMPERATURY SORBOWANEJ WODY PRZEZ PÓŁPRODUKTY NA FRYTKI NA ZMIANĘ ICH GĘSTOŚCI Zygmunt Sobol Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku pracy

Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku pracy mgr inŝ. Kamil SZEWERDA mgr inŝ. Wojciech WOŁCZYK dr inŝ. Jarosław TOKARCZYK dr inŝ. Dariusz MICHALAK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

przeglad Nr 13/2011 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Moc jest z tobą, jeśli masz ten aparat

przeglad Nr 13/2011 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Moc jest z tobą, jeśli masz ten aparat przeglad Nr 13/2011 Welding Technology Review 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Rok założenia 1928 PL ISSN 0033-2364 Index 37125 Cena 17 zł (w tym 5% Vat)

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

THE CHANGE OF CHEMICAL COMPOSITION OF SLAG FURNANCES IN AN ISOLATED FROM ENVIRONMENT STORAGE

THE CHANGE OF CHEMICAL COMPOSITION OF SLAG FURNANCES IN AN ISOLATED FROM ENVIRONMENT STORAGE GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2012 Tom 7 zeszyt 2 Zdzisław ADAMCZYK, Jacek NOWAK Instytut Geologii Stosowanej, Politechnika Śląska ZMIANA SKŁADU CHEMICZNEGO ŻUŻLI PALENISKOWYCH W SKŁADOWISKU IZOLOWANYM OD ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting str. 1 Praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting Autorzy: mgr inŝ. Tadeusz Bełdowski dr inŝ. Dariusz CzyŜewski dr hab. inŝ. Irena Fryc dr

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Materiały podsadzkowe do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych

Materiały podsadzkowe do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 2 / 2014 Mateusz Masłowski Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Materiały podsadzkowe do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych W artykule została

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment Jerzy Kaleta Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment 2013 Książkę dedykuję mojej żonie Lenie Spis treści Spis treści książki...................................

Bardziej szczegółowo