XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie"

Transkrypt

1 XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie

2 13 kwietnia 2012 r. (piątek) od godz na

3

4 Punktowo - procentowy system oceniania ocenami cząstkowymi wpisanymi do dziennika lekcyjnego są punkty formy sprawdzania postępów ucznia i przydział do kategorii określa nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania Skala procentowa s topni s zkolnych Pro cent powyŝej 100% Sto pień celujący 90% - 100% bardzo dobry 70% - 89% dobry 50% - 69% dos tateczny 40% - 49% dopus zczający 0% - 39% niedos tateczny

5 Ocenianie w przypadku dwóch kategorii Kate goria Przykładowe formy sprawdzające s prawdziany odpowiedzi prace domowe aktywnoś ć PRZEDMIOTY: Proce nt biologia geografia fizyka edukacja dla bezpieczeństwa podstawy przedsiębiorczości Punkty Ś re dnia arytme tyczna Wynik proce ntowy Waga (procent dz ielony prz ez 10) 50% 5 92% 9,2 80% 8 68% 6,8 70% 7 38% 3,8 (s uma punktów dz ielona prz ez ich licz b ę) A prace klas owe 7,1 B 6,4 S uma: (%) Oc e na: (ilocz yn ś redniej arytm. i wagi) 42,6 25,6 68,2 do s tateczny wiedza o kulturze informatyka języki obce wiedza o społeczeństwie 6 4

6 Ocenianie w przypadku trzech kategorii Kate goria PRZEDMIOTY: język polski matematyka chemia historia Punkty Ś re dnia arytme tyczna Wynik proce ntowy Waga (procent dz ielony prz ez 10) 59% 5,9 100% 10 56% 5,6 75% 7,5 90% 9 68% 6,8 70% 7 100% 10 47% 4,7 60% 6 (s uma punktów dz ielona prz ez ich licz b ę) A prace klas owe 7,25 B C Przykładowe formy sprawdzające s prawdziany odpowiedzi prace domowe aktywnoś ć praca w grupie Proce nt 7,6 2,5 Oc e na: religia wychowanie fizyczne (ilocz yn ś redniej arytm. i wagi) 19 6,9 1,5 10,35 S uma: (%) 6 43,5 72,85 do bry

7

8 OGÓLNOPOLSKI RANKING LICEÓW PERSPEKTYWY 2012 zajmujemy 58 miejsce wśród najlepszych liceów w Warszawie (poprzednio 54 miejsce) corocznie ok. 50 % absolwentów przyjętych na studia państwowe: Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawski Uniwersytet Medyczny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Politechnika Warszawska Wojskowa Akademia Techniczna Akademia Pedagogiki Specjalnej

9

10 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2012/2013 I A Rozszerzenia: matematyka fizyka informatyka Języki obce: j. angielski (kontynuacja) j. francuski lub j. niemiecki (do wyboru)

11 Szkolny ramowy plan nauczania dla klas y "A" Liczba godzin Przedmio t tyg o dnio wa w cyklu łączna I II III trzyletnim min. ję zyk pols ki język angielski język francuski / niemiecki wie dza o kulturze his toria wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości ge ogra fia biologia che mia fizyka ma te ma tyka informa tyka wychowa nie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa godzina z wychowa wcą Po ds tawa: ma te ma tyka fizyka informa tyka Ro zs zerzenia: historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający Uz upe łnie nia: Raz e m:

12 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2012/2013 I B Rozszerzenia: geografia wiedza o społeczeństwie język angielski Języki obce: j. angielski (kontynuacja) j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski (do wyboru)

13 Szkolny ramowy plan nauczania dla klas y "B" Liczba godzin Przedmio t tygodnio wa w cyklu łączna I II III trzyletnim min. ję zyk pols ki język angielski języ k francus ki / his zpańs ki / niemiecki / ros y js ki wie dza o kulturze his toria wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości ge ogra fia biologia che mia fizyka ma te ma tyka informa tyka wychowa nie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa godzina z wychowa wcą Po ds tawa: ge ogra fia wiedza o społeczeństwie język angielski Ro zs zerzenia: historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający Uz upe łnie nia: Raz e m:

14 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2012/2013 I C Rozszerzenia: biologia chemia język angielski Języki obce: j. angielski (kontynuacja) j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski (do wyboru)

15 Szkolny ramowy plan nauczania dla klas y "C" Liczba godzin Przedmio t tyg o dnio wa w cyklu łączna I II III trzyletnim min. ję zyk pols ki język angielski języ k francus ki / his zpańs ki / niemiecki / ros y js ki wie dza o kulturze his toria wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości ge ogra fia biologia che mia fizyka ma te ma tyka informa tyka wychowa nie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa godzina z wychowa wcą Po ds tawa: biologia che mia język angielski Ro zs zerzenia: historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający Uz upe łnie nia: Raz e m:

16 Klasy pierwsze w roku szkolnym 2012/2013 I DE Rozszerzenia: język polski historia wiedza o społeczeństwie Języki obce: j. angielski (kontynuacja) j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski (do wyboru)

17 Szkolny ramowy plan nauczania dla klas "D" i "E" Liczba godzin Przedmio t tyg o dnio wa w cyklu łączna I II III trzyletnim min. ję zyk pols ki język angielski języ k francus ki / his zpańs ki / niemiecki / ros y js ki wie dza o kulturze his toria wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości ge ogra fia biologia che mia fizyka ma te ma tyka informa tyka wychowa nie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa godzina z wychowa wcą Po ds tawa: ję zyk pols ki his toria wiedza o społeczeństwie Ro zs zerzenia: przyroda przedmiot uzupełniający Uz upe łnie nia: Raz e m:

18 Progi punktowe do klas w ubiegłym roku klas a ś re dnia punktów I A mate matyczno-informatyczna 122,508 I BF lingwis tyczno-ge ograficzna 130,129 I C kulturowo-e tnograficzna 119,643 I DE kulturowo-me dialna 124,990

19 Zasady punktowania w procesie naboru świadectwo ukończenia gimnazjum egzamin gimnazjalny obszary punktowania 100 p 100 p klasa I A I B I C I DE j. polski przedmioty matematyka geografia biologia historia punktowane fizyka WOS chemia WOS (72 p): informatyka j. obcy (obowiązkowy) średnia ocen (6 p) świadectwo z wyróŝnieniem (2 p) olimpiady i konkursy z listy MKO (13 p) osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych z listy MKO (3 p - szczebel wojewódzki, 2 p - szczebel powiatowy) inne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowe i artystyczne oraz w aktywności na rzecz innych (2 p) język polski (20 p) historia i wiedza o społeczeństwie (20 p) matematyka (20 p) przedmioty przyrodnicze: geografia, biologia, chemia i fizyka (20 p) język obcy nowoŝytny na poziomie podstawowym (20 p) więcej szczegółowych informacji o procesie naboru znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod zakładką REKRUTACJA

20 Ogólny harmonogram działań gimnazjalisty (g.13) składanie wydrukowanych podań z Systemu w szkole pierwszego wyboru (g.16) moŝliwość dokonywania zmian w Systemie według powyŝszych zasad (g.14) (g.14) (g.14) (g.16) składanie w szkole pierwszego wyboru po 1 kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu wywieszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły przez złoŝenie oryginałów dokumentów wywieszenie list przyjętych i wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy nie zostali nigdzie zakwalifikowanych w szkołach w miarę wolnych miejsc (według ustaleń SKRK) rekrutacja dodatkowa (według ustaleń SKRK) Niedotrzymanie któregoś z terminów powoduje usunięcie kandydata z Systemu na czas aktualnego postępowania rekrutacyjnego

21 Adresy stron dla potrzeb rekrutacji Elektroniczny System Wspomagania Naboru KSEON-Optivum Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie

22 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do pracowni przedmiotowych na spotkania z nauczycielami i uczniami XII LO oraz od r. do klas pierwszych SPI SBS 2003 R2 - Warszawa, dn. 13 kwietnia 2012 r.

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Dr Henryka Jordana INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM XXVII LO Liceum

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie REKRUTACJA KROK PO KROKU poradnik dla ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Krosno. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie W tym poradniku znajdziecie Państwo praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Załącznik do uchwały nr 64/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 10.07.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Nabór na rok szkolny 2014/2015 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów klas trzecich z gimnazjów samodzielnie rejestrujących się w systemie

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo