SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/ 2012 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) USŁUGA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA DO OCHRONY ANTYWIRUSOWEJ MCAFEE URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, Al. Niepodległości 188/192 W A R S Z A W A 2012

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmian,), zwanej dalej ustawą. 2. Wykonawca powinien przesłać ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, Al. Niepodległości 188/192. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy i nast. odnoszących się do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na: aktualizacji oprogramowania do ochrony antywirusowej McAfee na 700 stacji roboczych i serwerów dla posiadanego przez Urząd oprogramowania antywirusowego, aktualizacji oprogramowania urządzenia do ochrony antyspamowej, aktualizacji urządzeń sprzętowej ochrony sieci wraz z zapewnieniem dedykowanego wsparcia technicznego i nadzoru autorskiego na okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. NAZWY I KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi w zakresie wsparcia systemu Usługi w zakresie oprogramowania Usługi w zakresie wsparcia technicznego IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. str.2

3 V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Dostawa będzie wykonywana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy; wsparcie techniczne i nadzór autorski 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagane warunki bądź warunki te będą spełniali łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż str.3

4 będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy: 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy w związku z art. 22 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w stosunku do osób prawnych, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4a do SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt 3 składa dokument określony w 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), zwanego dalej rozporządzeniem, tj.: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert; W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt. 1-3 powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2-3. Dokumenty określone w pkt. 1, 2 oraz oświadczenie, o którym mowa w punkcie 3 (jeżeli dotyczy) należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby podpisujące ofertę. str.4

5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane faksem lub drogą elektroniczną wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Nr faxu Zamawiającego (022) , Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważnieni są: - p. Krzysztof Piasecki tel. (22) , w sprawach merytorycznych; - p. Beata Sokołowska-Odeh tel. (22) , w sprawach proceduralnych. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie żąda wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 2), 2) Formularz cenowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 5), 3) Opis przedmiotu zamówienia, 4) Dokumenty wymienione w pkt IX SIWZ, 5) Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów rejestrowych). 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. str.5

6 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). 3. Formularze ofertowe, formularze cenowe oraz oświadczenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym umocowanie (pełnomocnictwo) musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 5. Każda kartka oferty winna być ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a w Formularzu ofertowym winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z załącznikami. 6. Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). W szczególności, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy, nie można zastrzec informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. 8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać według poniższego wzoru: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, Al Niepodległości 188/192 Usługa aktualizacji oprogramowania do ochrony antywirusowej McAfee Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. 9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT str.6

7 Ofertę należy złożyć do dnia 16 maja 2012 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej UP RP w Warszawie, pokój nr 11, Al. Niepodległości 188/192. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 maja 2012 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 524. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia. Cena netto i brutto w formularzu ofertowym powinna być taka sama jak cena netto i brutto w pozycji RAZEM formularza cenowego. XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walutach obcych. XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. CENA 100% Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru: Wx = (Cmin / Cx) x 100 punktów, gdzie: Wx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę, Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach, Cx - cena brutto oferty ocenianej 2. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium wskazanym w pkt 1 niniejszego Rozdziału, według zasad oceny ofert, określonych w tym punkcie. str.7

8 W przypadku oferty Wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert Zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług (VAT) oraz wartość opłat celnych, jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty. XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie lub pocztą elektroniczną między Zamawiającym z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie oraz aktualizację danych w KRS (o ile występują). XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: 1/ Skarbem Państwa Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 188/192, NIP , REGON , zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: Cezarego Pyla Dyrektora Generalnego, a 2/ z siedzibą w., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS.., NIP, REGON., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: str.8

9 Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego wypisu z właściwego rejestru Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. o następującej treści: 1. Podstawa zawarcia umowy Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759z późn. zm.). 2. Definicje Przez użyte w niniejszej Umowie sformułowania rozumie się: 1. Umowa - niniejsza umowa wraz ze wszystkimi załącznikami powołanymi w jej treści i stanowiącymi jej część integralną; 2. Oprogramowanie Antywirusowe moduły i baza danych, oraz wszelkie ich aktualizacje, nowe wersje i korekty, objęte prawami własności intelektualnej, wykorzystywane do eksploatacji Systemu przez Zamawiającego w ramach McAfee Grant Number: NAI; 3. Oprogramowanie IPS moduły i baza danych, oraz wszelkie ich aktualizacje, nowe wersje i korekty, objęte prawami własności intelektualnej, wykorzystywane do eksploatacji Systemu przez Zamawiającego w ramach McAfee Grant Number: NAI; 4. Oprogramowanie Antyspamowe moduły i baza danych, oraz wszelkie ich aktualizacje, nowe wersje i korekty, objęte prawami własności intelektualnej, wykorzystywane do eksploatacji Systemu przez Zamawiającego w ramach McAfee Grant Number: NAI; 5. System Sprzęt, Oprogramowanie Antywirusowe, Oprogramowanie IPS, Oprogramowanie Antyspamowe, konfiguracje, służące do zapobiegania włamaniom, lub przedostawania się zawirusowanego oprogramowania oraz monitorujące w czasie rzeczywistym ruch w sieci oraz wykrywające ataki informatyczne poprzez analizę zdarzeń str.9

10 występujących w sieci komputerowej Zamawiającego; 6. Aktualizacja Licencji - nowa wersja Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego o wyższym numerze wersji w stosunku do Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego zainstalowanego i działającego u Zamawiającego, zawierająca nowe rozwiązania (funkcjonalności) w stosunku do Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego aktualnie używanego przez Zamawiającego; 7. Awaria błąd uniemożliwiający eksploatację Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego i niepozwalający na znalezienie takiego sposobu używania Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego, aby skutecznie obejść jego przyczyny; 8. Usterka - błąd, w przypadku pojawienia się którego, istnieje możliwość znalezienia takiego sposobu funkcjonalnego używania Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego, że możliwe jest skuteczne obejście przyczyn błędu w sposób wskazany przez Wykonawcę; 9. Asysta Techniczna konsultacje z zakresu obsługi technicznej Systemu udzielane administratorom Systemu, zgłaszane drogą telefoniczną lub poprzez ; 10. Dni Robocze - dni kalendarzowe z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej; 11. Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy - dokument podpisany przez należycie upoważnionych przedstawicieli obu Stron potwierdzający, iż określony w jego treści przedmiot i inne zobowiązania Wykonawcy zostały wykonane zgodnie z Umową; 12. Protokół Przekazania Aktualizacji Licencji - dokument podpisany przez należycie upoważnionych przedstawicieli obu Stron potwierdzający, iż prawo do używania określonych w jego treści Aktualizacji Licencji zostało przeniesione na Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy; 13. Wsparcie Techniczne - konsultacje dotyczące optymalizacji metod korzystania z funkcji systemu, diagnozowanie przyczyn Awarii lub Usterek występujących w Systemach informatycznych, Oprogramowaniu Antywirusowym, Oprogramowaniu IPS, Oprogramowaniu Antyspamowym oraz ich naprawa; 14. HotLine - oferowany przez Wykonawcę serwis telefoniczny, owy lub faks, przez który pracownicy Zamawiającego mogą zgłaszać i rozwiązywać wszelkiego typu str.10

11 problemy związane z funkcjonowaniem i obsługą Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS, Oprogramowania Antyspamowego. 3. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: a) Zakup usługi polegającej na Aktualizacji Licencji Oprogramowania Antywirusowego McAfee na 700 stacji roboczych i serwerów wraz z zapewnieniem Wsparcia Technicznego przez okres 12 miesięcy. Zamówienie dotyczy wsparcia typu McAfee EPSCDE-SA Endpoint Protection Suite Migration. Aktualizacja ze wsparciem musi zawierać się w okresie 12 miesięcy od podpisania Umowy. b) Zakup usługi polegającej na Aktualizacji Licencji Oprogramowania IPS wraz z Asystą Techniczną typu Gold Support dla urządzenia McAfee IPS 3000, oraz Wsparcie Techniczne nad Systemem.. Aktualizacja Licencji ze Wsparciem Technicznym musi być świadczona w okresie 12 miesięcy od podpisania Umowy. c) Zakup usługi polegającej na Aktualizacji Licencji Oprogramowania Antyspamowego McAfee wraz ze Wsparciem Technicznym typu McAfee and Web Security Appliance yr Gold + OnSite NBD dla urządzenia and Web Security Appliance 3200 v5.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca oświadcza, iż w chwili zawarcia Umowy przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 6 niniejszej umowy, niewyłączne licencje producenta Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego, na Aktualizację Licencji tego Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego. Uprawnionymi do korzystania z Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego są pracownicy i inne osoby lub podmioty działające na zlecenie i na rzecz Zamawiającego. Wykonawca przekaże wszystkie niezbędne dokumenty aktualizacyjne Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu Przekazania Aktualizacji Licencji. str.11

12 3. Aktualizacja Licencji upoważnia Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego na następujących polach eksploatacji wskazanych w art. 74 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne (tj. Dz. U. Nr 90 z 2006 r. poz. 631 z późniejszymi zmianami): trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tego Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, wprowadzanie do pamięci komputera, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie, tłumaczenie, przystosowywanie, przesyłanie, udostępnianie danych. 4. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania kopii bezpieczeństwa licencjonowanego Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego dostarczonego w ramach niniejszej umowy. 5. W przypadku naruszenia praw osób trzecich z tytułu korzystania z praw i licencji, o których mowa powyżej Zamawiający będzie miał prawo dochodzić roszczeń regresowych od Wykonawcy. O każdym przypadku wystąpienia z roszczeniem osób trzecich Zamawiający będzie zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z korzystaniem przez Zamawiającego z licencji na Oprogramowanie Antywirusowe, Oprogramowanie IPS oraz Oprogramowanie Antyspamowe. 4. Zasady realizacji przedmiotu umowy 1. Dostawa Aktualizacji Licencji nastąpi do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. 2. Zamawiający sporządzi Protokół Przekazania Aktualizacji Licencji w terminie 3 dni licząc od dnia dostawy. 3. Protokół Przekazania Aktualizacji Licencji zostanie podpisany przez należycie upoważnionych przedstawicieli obu stron. 4. Przed podpisaniem Protokół Przekazania Aktualizacji Licencji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty licencyjne. 5. Po zakończeniu trwania Umowy Zamawiający potwierdzi należyte wykonanie przedmiotu umowy Protokołem Odbioru Przedmiotu Umowy. 6. Świadczenie usług Asysty Technicznej, Aktualizacji Licencji i Wsparcia Technicznego odbywać się będzie na zasadach określonych w 10 niniejszej Umowy. str.12

13 5. Odpowiedzialność wobec osób trzecich 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki naruszenia praw osób trzecich, będące następstwem prawidłowej (tj. zgodnej z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentacją techniczną i użytkową) eksploatacji czy też nabycia Oprogramowania Antywirusowego oraz Oprogramowania IPS. 2. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia ich praw działaniem mieszczącym się w zakresie wskazanym w ust. 1, Zamawiający powiadomi niezwłocznie o powyższym Wykonawcę. Wykonawca zajmie na piśmie stanowisko, co do zasadności tych roszczeń, a następnie w uzgodnieniu z Zamawiającym podejmie działania zmierzające do odparcia roszczeń lub do ich zaspokojenia. 6. Wynagrodzenie 1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie..zł netto (słownie:..) plus 23% VAT, co daje łącznie kwotę..zł brutto (słownie:.. złotych). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 powyżej, obejmuje łączną cenę za udzielenie Aktualizacji Licencji na Oprogramowanie Antywirusowe, Oprogramowanie IPS oraz Oprogramowanie Antyspamowe jak również świadczenie usług Asysty Technicznej, Wsparcia Technicznego o których mowa 10 umowy przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Uwzględnia też wszystkie koszty wykonania umowy, w tym opłat, podatków, ceł i ubezpieczeń. 3. Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy. 4. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia Awarii i Usterek Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego. 7. Szczegółowe zasady rozliczeń. str.13

14 1. Podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokół Przekazania Aktualizacji Licencji na Oprogramowanie Antywirusowe, Oprogramowanie IPS oraz Oprogramowanie Antyspamowe, będzie podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę. 2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w 6 nastąpi przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku płatnika. 8. Termin realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Aktualizacji Licencji, będących przedmiotem niniejszej umowy w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. Usługi: Asysty Technicznej, Wsparcia Technicznego oraz Aktualizacji Licencji o których mowa w 10, świadczone będą przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 9. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 1. Za przekroczenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w 6 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, o których mowa w 10 ust.1 lit. c, d, e Umowy karą w wysokości 0,5% kwoty określonej w 6 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający podejmie czynności mające na celu wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania potwierdzenia usunięcia wady na skierowane do Wykonawcy wezwanie. 4. W wypadku niewykonania, nienależytego wykonania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy przez innego Wykonawcę. 5. Zapłata kar umownych nie wyłącza ani nie ogranicza po stronie uprawnionej możliwości dochodzenia zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody. str.14

15 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy wynagrodzenia. 10. Usługa Asysty Technicznej, Wsparcia Technicznego i Aktualizacji Licencji Wykonawca w ramach realizacji Asysty Technicznej zapewni: 1. Usuwanie, wszelkich Awarii i Usterek w działaniu Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego, bez dodatkowych opłat. a) Zgłoszenia Awarii i Usterek przyjmowane będą w godzinach od 8 do 16, w Dni Robocze przez Wykonawcę drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie, z tym, że zgłoszenia telefoniczne oraz zgłoszenia pocztą elektroniczną będą potwierdzane w drodze korespondencji faksowej lub pocztą tradycyjną. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 godzin potwierdzić drogą faksową lub elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia, dokonanego drogą telefoniczną. b) Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do zgłaszania Awarii i Usterek oraz adresy elektroniczne i numer faksu Zamawiającego, na które powinny być przekazywane potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, wymienione są w załączniku nr 3 do Umowy. c) Czas przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia zgłoszonej Awarii wynosi nie dłużej niż 8 godzin od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego. d) Awaria zostanie usunięta nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. e) Termin usunięcia Usterki Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego, ustala się maksymalnie na 15 Dni Roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. f) Do biegu terminów określonych w pkt c,d,e, nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz godzin od 20:00 do 8: Aktualizacja Licencji, Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego, następować będzie niezwłocznie po jej ukazaniu się na stronie producenta. str.15

16 3. Wykonawca zapewni co najmniej 4 dodatkowe wizyty rocznie u Zamawiającego w ramach Wsparcia Technicznego. W przypadku braku Awarii, wizyty te będą miały na celu: a. Weryfikację poprawności działania urządzenia IPS 3000 w tym upgrade do wyższej wersji (Wykonanie dodatkowych prac konfiguracyjnych w przypadku konieczności zmiany parametrów/ustawień); b. Weryfikację poprawności działania managera do zarządzania - Mcafee Network Security Manager (Wykonanie dodatkowych prac konfiguracyjnych w przypadku konieczności zmiany parametrów/ustawień); c. Modyfikacje Oprogramowania Antywirusowego Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego w związku ze zmianami technicznymi i dostosowanie systemu do zmian w środowisku informatycznym Zamawiającego (zmiana konfiguracji ustawień sieciowych). 4. Usługę HotLine, przy czym usługa HotLine będzie świadczona w dni robocze, w godzinach od 8 do Dostarczanie i instalację Aktualizacji Licencji Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego w przypadku wystąpienia błędów w Oprogramowaniu Antywirusowym, Oprogramowaniu IPS oraz Oprogramowaniu Antyspamowym. 6. Rozwiązywanie bieżących problemów i usuwanie stwierdzonych Wad w Oprogramowaniu Antywirusowym, Oprogramowaniu IPS oraz Oprogramowaniu Antyspamowym. 7. Wykonawca w ramach realizacji usługi Aktualizacji Licencji Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego, zapewni informowanie Zamawiającego o wszelkich powstałych Aktualizacjach Licencji Oprogramowania Antywirusowego, Oprogramowania IPS oraz Oprogramowania Antyspamowego, ich nowych wersjach i dostarczanie ich. 11 Gwarancja Wykonawca oświadcza, że Aktualizacje Licencji, posiadają standardową gwarancję producenta. Dokument gwarancji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy. str.16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28 2. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-45/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (zwany dalej NFZ ) ul. Grójecka 186 02-390

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo