KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010"

Transkrypt

1 Data aktualizacji: Strona/stron 1/14 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: Membrana asfaltowa IZOLMAT PLAN optimax PV 1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Membrana asfaltowa IZOLMAT PLAN optimax PV przeznaczona jest do wykonywania warstwy podkładowej pod nieciągłe pokrycia dachowe. 1.3 DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Sp. z o. o., Gdańsk, ul Sandomierska TELEFON(Y) ALARMOWY(E) tel , fax czynny w godzinach urzędowania firmy Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY Klasyfikacja Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: dla człowieka: dla środowiska: zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) + doklasyfikowanie: zgodna z dyrektywą Rady 67/548/EWG: Zawiera mieszaninę pozostałą po destylacji próżniowej ropy naftowej wysoko cząsteczkowych węglowodorów o dominującej zawartości atomów węgla powyżej C 25, zawierającą niewielkie ilości pierwiastków (S, N, O, metali), poddaną utlenianiu za pomocą powietrza, modyfikowaną za pomocą blokowego kopolimeru butadienowostyrenowego (SBS). W normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia dla organizmów wodnych i lądowych. Natomiast przy pracach w budownictwie wymagane jest podgrzanie co powoduje wydzielanie oparów i ich emisję do atmosfery ELEMENTY OZNAKOWANIA Piktogram: Brak Hasło ostrzegawcze: Brak Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Brak Zwroty wskazujące środki ostrożności: Brak

2 Data aktualizacji: Strona/stron 2/ INNE ZAGROŻENIA Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vpvb zgodnie z załącznikiem XIII.. Sekcja 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1. SUBSTANCJE Nazwa substancji Wzór % wagowy Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Asfalt Nie dotyczy Do 70% Nie dotyczy Kopolimer blokowy styren butadien- styren Nie dotyczy Nie dotyczy Polimer Nie dotyczy Sekcja 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY Uwagi ogólne 1. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. 2. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. 3. Zapewni pomoc lekarską. 4. Okazać kartę charakterystyki lub etykietę opakowania ratownikom medycznym. Następstwa wdychania Istnieje ryzyko narażenia drogą inhalacyjną w przypadku kontaktu z oparami rozgrzanego produktu w przypadku takiego zdarzenia wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia na świeże powietrze ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Zapewnić spokój, okryć kocem. Wezwać lekarza. Następstwa połknięcia Nie dotyczy z uwagi na postać produktu. Kontakt z oczami Istnieje znikome ryzyko mechanicznego uszkodzenia oczu odpryskami produktu - w przypadku takiego zdarzenia przemyć zanieczyszczone oczy dużą ilością letniej wody przez minut, przy wywiniętych powiekach (usunąć przedtem szkła kontaktowe). Zapewnić konsultację lekarza okulisty. Kontakt ze skórą Z uwagi na postać produktu istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo wywołania szkodliwych skutków zdrowotnych poprzez kontakt produktu ze skórą (przy zachowaniu odpowiednich zasad BHP). W przypadku kontaktu gorącego produktu ze skórą nie usuwać go z niej. Oparzone miejsce należy natychmiast zanurzyć w zimnej wodzie lub umieścić pod strumieniem bieżącej zimnej wody przez co najmniej 10 minut. Zalecane indywidualne wyposażenie ochronne dla udzielających pomocy Udzielający pierwszej pomocy powinien przestrzegać środków ostrożności i, jeśli potrzeba, stosować odpowiednie środki ochrony osobistej NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA Nie określono

3 Data aktualizacji: Strona/stron 3/ WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Leczenie objawowe. Nasilające się stany chorobowe Nie są znane. Sekcja 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1. ŚRODKI GAŚNICZE Odpowiednie środki gaśnicze: Dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, piana gaśnicza, piasek, rozproszone prądy wodne, para gaśnicza. Niewłaściwe środki gaśnicze: Nie stosować zwartych strumieni wody groźba gwałtownych rozprysków gorącego asfaltu. Woda może zostać użyta jedynie do chłodzenia gorących powierzchni SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ Przylepianie się do ciała i ubrania gorącego asfaltu. W czasie kontaktu gorącego produktu z wodą następuje pienienie lub rozpryski. W trakcie pożaru wydzielające się gazy i opary są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się w zagłębieniach terenu, rozprzestrzeniać się tuż nad ziemią w pewnej odległości od źródła ognia i stwarzać zagrożenie ponownego zapłonu. W środowisku pożaru powstają tlenki węgla, złożona mieszanina destruktów lepiku oraz, w zależności od składu, niewielkie ilości tlenków siarki, tlenków azotu, dymów tlenków metali INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ Małe pożary gasić piaskiem, gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody. Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, stosować gazoszczelna odzież ochronna, rękawice ochronne, gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy oraz aparaty oddechowe z własnym obiegiem powietrza. Sekcja 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJA AWARYJNYCH Zaleca się stosować środki ochrony indywidualnej zob. sekcja 8 karty charakterystyki. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się produktem groźba oparzeń termicznych. Unikać wdychania par. Stosować ubrania ochronne, rękawice ochronne, okulary ochronne, ochrony dróg oddechowych. Stosować odpowiednią wentylację (nawiewowo-wyciągową) pomieszczeń w przypadku pracy z produktem wewnątrz pomieszczeń; wyeliminować wszelkie możliwe źródła zapłonu ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia; ograniczyć dostęp ludzi; zapewnić wolną drogę ewakuacyjną; ewakuować z zagrożonego obszaru wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej.

4 Data aktualizacji: Strona/stron 4/ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Zabezpieczyć przed wprowadzeniem środków użytych do gaszenia pożaru do systemu wodno-kanalizacyjnego oraz do wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadku przedostania się do wód powiadomić odpowiednie władze METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANU SIĘ I SŁUŻĄCE DO USUWANIA SKAŻENIA Poczekać aż asfalt schłodzi się i stwardnieje. Zebrać dostępnym sprzętem i umieścić w oznakowanym szczelnym pojemniku. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga! Materiały typu szmaty, papier itp. nasączone asfaltem stanowią zagrożenie pożarowe. Nie należy zatem dopuszczać do gromadzenia tych materiałów, lecz bezpiecznie je zutylizować 6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI Odnieść się również do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki. Sekcja 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĘ/MIESZANINĄ I JEGO MAGAZYNOWANIE Podczas stosowania i przechowywania przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (patrz p.15). Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Podczas czynności z produktem stosować podstawowe środki ostrożności: podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu stosować odpowiednią wentylację ogólną pomieszczeń myć ręce przed przerwami i po zakończonej pracy stosować odpowiednią odzież ochronną oraz środki ochrony osobistej, zapewniać odpowiednią czystość odzieży Zapobieganie zatruciom: Używać w miejscu o odpowiedniej wentylacji. Posiadać zawsze dostępny sprzęt na wypadek pożaru. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki. Zapobieganie pożarom i wybuchom: Unikać przegrzewania produktu celem minimalizowania tworzenia oparów WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI Produkt należy chronić przed zawilgoceniem oraz działaniem promieni słonecznych. Rolki papy powinny być ustawione w pozycji stojącej w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się i uszkodzenie. Rolki papy należy magazynować na równym podłożu w ilości nie większej niż 1200szt. z zachowaniem odległości 80cm od następnej partii towaru i odległości min. 120cm od grzejników SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE.

5 Data aktualizacji: Strona/stron 5/14 Sekcja 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1 PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI Asfalt naftowy dymy NDS: 5 mg/m 3, NDSCh: 10 mg/m 3, NDSP: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) NDS: 0,002 mg/m 3, NDSCh:, NDSP: Benzo(a)piren NDS: 0,002 mg/m 3, NDSCh:, NDSP: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z późniejszymi zmianami) DNEL pracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła) 2.9 mg/m 3 /8h DNEL konsument (wdychanie, toksyczność przewlekła) 0.6 mg/m 3 /24h PNEC Brak - substancja nie stwarza zagrożenia dla środowiska 8.2 KONTROLA NARAŻENIA Techniczne środki kontroli Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. W miejscu pracy należy zapewnić miejsce do mycia ciała. Należy zapewnić odpowiednie wietrzenie pomieszczeń. Wybór sprzętu ochronnego zależy od natężenia narażenia na produkt. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie. Indywidualne środki ochrony Ochrona oczu Okulary, maski ochronne. Ochrona skóry Ochrona dróg oddechowych Stosować odzież ochronną (fartuch, kombinezon, buty ochronne). Kremy ochronne. Maski ochronne. Kontrola narażenia środowiska Nie dotyczy. Kontrola narażenia środowiska Dopuszczalna zawartość węglowodorów ropopochodnych w ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi wynosi 5 mg/l (w ściekach rafineryjnych) lub 15 mg/l w ściekach innych przemysłów. Pracodawca jest zobowiązany do spełniania wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska. Sekcja 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH Wygląd Rolowy materiał hydroizolacyjny z jednej strony pokryty posypką mineralną drobnoziarnistą. Druga strona włóknina poliestrowa. Zapach Charakterystyczny zapach bitumicznych produktów naftowych.

6 Data aktualizacji: Strona/stron 6/14 Próg zapachu Wartość ph Nie oznaczono Temperatura topnienia/krzepnięcia Początkowa temperatura wrzenia i Nie dotyczy zakres temperatur wrzenia Temperatura zapłonu W normalnych warunkach produkt niepalny Szybkość parowania Palność Nie posiada właściwości wybuchowych Górna/dolna granica palności lub Nie dotyczy górna/dolna granica wybuchowości Prężność par Nie dotyczy Gęstość par Gęstość względna Nie oznaczono Rozpuszczalność Nie rozpuszcza się w wodzie Współczynnik podziału n-oktanol/woda Nie oznaczono Temperatura samozapłonu Temperatura rozkładu Lepkość Właściwości wybuchowe Nie dotyczy Właściwości utleniające Nie dotyczy 9.2. INNE INFORMACJE Brak. Sekcja 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ REAKTYWNOŚĆ Produkt nie jest reaktywny STABILNOŚĆ CHEMICZNA Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia i stosowania MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI Nie są znane WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ Unikać nagrzania do temperatury powyżej 200 C. Chronić przed źródłem ognia, iskrą MATERIAY NIEZGODNE W przypadku kontaktu gorącego produktu z wodą następuje pienienie i/lub rozpryski NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU Podczas termicznego rozkładu w temperaturze >300 o C może następować rozkład termiczny substancji będących składnikami produktu; charakterystyka powstałych produktów będzie zależeć od warunków rozkładu. Produkty spalania stwarzające zagrożenie zob. sekcja 5 karty charakterystyki.

7 Data aktualizacji: Strona/stron 7/14 Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH Toksyczność ostra: LD50: >5000 mg/kg (doustnie, szczur) LC50: >94.4 mg/m3 (inhalacyjnie, szczur) LD50: >2000 mg/kg (skora, królik) Działanie żrące / drażniące na skórę Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Rakotwórczość Szkodliwe działanie na rozrodczość Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane Zagrożenie spowodowane aspiracją Substancja nie jest drażniąca. Długotrwałe narażenie na działanie rozgrzanego asfaltu może powodować trądzikowate zmiany na skórze, jej nadmierne rogowacenie i czarne przebarwienie skory. W wysokich temperaturach może powodować oparzenia termiczne, podrażnienia dróg oddechowych. Produkt nie jest drażniący. W wysokich temperaturach może powodować podrażnienia oczu. Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE TOKSYCZNOŚĆ Środowisko wodne: LC50: >1000 mg/l - badanie toksyczności ostrej na bezkręgowcach słodkowodnych; Daphnia magna, 48h NOEL: 1000 mg/l - badanie toksyczności przewlekłej na bezkręgowcach; Daphnia magna, 21 dni EC50: >1000 mg/l - badanie toksyczności ostrej dla glonów słodkowodnych; Selenastrum capricornutum, 72h LC50: >1000 mg/l - badanie toksyczności ostrej na rybach słodkowodnych; Oncorhynchus mykiss, 96h NOEL: >1000 mg/l - badanie toksyczności przewlekłej na rybach słodkowodnych; Oncorhynchus mykiss, 28 dni Osad: Badanie toksyczności na organizmach osadu: Brak. Środowisko lądowe: Badanie toksyczności na bezkręgowcach: Brak. Badanie toksyczności na roślinach: Brak. Badanie toksyczności na dżdżownicach: Brak.

8 Data aktualizacji: Strona/stron 8/ TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU Biotyczne: Zdolność do biodegradacji: nie dotyczy substancja UVCB. Badanie symulacji aktywowanych szlamów: nie dotyczy substancja UVCB. Abiotyczne: Hydroliza jako punkcja ph: nie zachodzi. Fotoliza/fototransformacja: nie zachodzi ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI Nie dotyczy substancja UVCB MOBILNOŚĆ W GLEBIE Badanie adsorpcji/desorpcji nie dotyczy substancja UVCB WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT i vpvb Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vpvb zgodnie z załącznikiem XIII INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA Brak. Sekcja 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Kody odpadów Odpadowa papa METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Produkt, który utracił swoje właściwości użytkowe, odpady lub resztki produktu przekazywać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi. W miarę możliwości nie składować na wysypiskach. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112.poz z późniejszymi zmianami). Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU Produkt nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, ICAO/IATA.

9 Data aktualizacji: Strona/stron 9/14 Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY ZDROWIA I ŚRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI I MIESZANINY Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r. Nr107, poz. 679); Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. UE L 136 z , z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. UE L 133 z ); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z , z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 171, poz. 1666; z 2004 r. Nr 243, poz. 2440; z 2007 r. Nr 174, poz. 1222; 2009 r. Nr 43, poz. 353); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833; z 2005 r. Nr 212, poz. 1769; z 2007 r. Nr 161, poz. 1142; z 2009 r. Nr 105, poz. 873, z 2010 r. Nr 141,poz 950); - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 280, poz. 2771, z 2005 r. Nr 160, poz. 1356) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 73, poz. 645; z 2007 r. Dz.U. Nr 241, poz. 1772); Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity zał. do obwieszczenia MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275); - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 931) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity zał. do Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; z 2003 r. Nr 52, poz. 452; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836; z 2006 r. Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 89, poz. 590; z 2008 r. Nr 163, poz. 1015; z 2009 r. Nr 11, poz. 59). Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 962; z późniejszymi zmianami); Regulamin dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych RID (Dz.U. Nr 167, poz z 2009 r.; Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671; z późniejszymi zmianami); Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych ADR (zał. do Dz.U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87).

10 Data aktualizacji: Strona/stron 10/ OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO Nie dotyczy. Sekcja 16. INNE INFORMACJE Porady szkoleniowe: Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki. Normy na sprzęt ochronny: PN-EN 20344:2012 Środki ochrony indywidualnej -- Metody badania obuwia PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu -- Wymagania PN-EN 374-1:2005 PN-EN 374-2:2005 PN-EN 374-3:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie Część 3: Wyznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych PN-EN A1:2010 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -- Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało, z połączenia nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4) łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typ PB{3} i PB{4}) Powietrze na stanowiskach pracy: PN-EN 1540:2012 Powietrze na stanowiskach pracy -- Terminologia. PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy -- Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa Inne informacje: Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do własnych celów. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy użytkownika. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i spełniają warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc odnośnie bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Stosujący produkt winien zweryfikować zawarte w karcie dane z uwzględnieniem własnych warunków stosowania. Użytkownik produktu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w karcie lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu.

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 15.10.2002 Data aktualizacji karty 20.12.2013 Wersja numer 3CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo