1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA"

Transkrypt

1 Data sporządzenia Data aktualizacji IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu nazwa handlowa Tytan Klej montaŝowy SBS CSX 320 Zastosowanie preparatu zastosowanie Do prac wykończeniowych w budownictwie Identyfikacja producenta nazwa/adres SELENA S.A. Ul. Grabiszyńska 241 B Wrocław numer telefonu 071/ numer faksu 071/ Telefon alarmowy IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Identyfikacja zagroŝeń F - produkt wysoce łatwopalny Xn - produkt szkodliwy R 65 - działa szkodliwie; moŝe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia R 38 - działa draŝniąco na skórę R 66 - powtarzające się naraŝenie moŝe powodować wysuszanie lub pękanie skóry R 67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy R 52/53 - działa szkodliwie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Surowiec % Numer Numer Symbole Zwroty R wag. CAS WE ostrzegawcze Benzyna lekka traktowana wodorem* < F, Xn, Xi, N R 11,R38, R65, R66, R67, R51/53 Aceton < F, X i R11, R 36, R66, R67 *Zawartość benzenu <0,1%, zastosowano Notę H i Notę P Strona 1 z 7

2 4. PIERWSZA POMOC Zatrucia inhalacyjne Poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca naraŝenia na opary, przytomnego ułoŝyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój, nieprzytomnego ułoŝyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzielin. W przypadku duszności podawać tlen. W przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu oddechowego. Zapewnić opiekę lekarską. Kontakt ze skórą Zdjąć zanieczyszczoną odzieŝ, zanieczyszczoną skórę zmyć wodą z detergentem. Kontakt z oczami Płukać przy otwartych powiekach pod strumieniem bieŝącej wody przez kilka minut. Skonsultować się z lekarzem. Zatrucia doustne Przy trwałych dolegliwościach skontaktować się z lekarzem. 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU Odpowiednie środki gaśnicze Dwutlenek węgla, proszek gaśniczy lub mgła wodna. Większy poŝar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu. Środki gaśnicze, których nie wolno uŝywać ze względów bezpieczeństwa Woda pełnym strumieniem. Środki ochrony indywidualnej W przypadku poŝaru kleju naleŝy uŝywać aparatów tlenowych. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Indywidualne środki ostroŝności Zapewnić wystarczającą wentylację. Źródła zapłonu trzymać w bezpiecznej odległości. Środki ostroŝności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, rowów odwadniających, wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby. Metody oczyszczania Zebrać za pomocą materiału wiąŝącego (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalna substancja wiąŝąca, trociny). 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE Obchodzenie się z substancją Środki ostroŝności gwarantujące bezpieczne obchodzenie się z substancją: Strona 2 z 7

3 unikać wdychania oparów unikać rozpylania niezbędna wentylacja miejscowa i ogólna Metody zapobiegania poŝarom i eksplozji trzymać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu, zabezpieczyć przed wyładowaniami elektryczności statycznej Magazynowanie Składować w miejscu suchym i chłodnym (w temp. do 30 o C), unikać miejsc nasłonecznionych, źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić papierosów. OpróŜnione pojemniki ze względu na duŝe ciśnienie par otworzyć i dokładnie wysezonować. Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, oznakowanych. 8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ W przypadkach, w których istnieje prawdopodobieństwo krótkiego kontaktu ze skórą naleŝy stosować indywidualną odzieŝ ochronną oraz środki ochrony indywidualnej (szczelne okulary ochronne, rękawice gumowe). W przypadku moŝliwego kontaktu z oczami zaleca się uŝywanie szczelnych okularów ochronnych. Klej ze względu na skład chemiczny moŝe w przypadku kontaktu z okiem wywołać jego podraŝnienie. Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi na stanowisku pracy: (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz z póxn.zm.) * aceton: NDS: 600 mg/m 3 NDSCh: 1800 mg/m 3 NDSP: - 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Postać fizyczna Barwa Zapach wysokolepka ciecz Ŝółta słaby, rozpuszczalników alifatycznych Temperatura wrzenia Temperatura topnienia o C (mieszanina izomerycznych węglowodorów) 56 o C (aceton) Nie dotyczy 10,13 x 104 Pa (760 mm Hg) w temp. PręŜność par 56,1 o C Gęstość 1,20 ± 0,05 g/cm 3 Temperatura zapłonu Granica wybuchowości: - dolna granica - górna granica Temperatura samozapłonu -30 o C 0,9% (mieszanina węglowodorów) 3,0% (dla acetonu) 8,0% (mieszanina węglowodorów) 11,0% (dla acetonu) 230 o C Strona 3 z 7

4 Własności korozyjne Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach Brak Nierozpuszczalny: woda, alkohole Rozpuszczalny: w rozpuszczalnikach organicznych (poza alkoholami) 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Bezwzględnie unikać: otwartych płomieni, łuku elektrycznego (np. spawarki elektrycznej) i innych źródeł wysokiej temperatury. Gwałtownie reaguje z czynnikami silnie utleniającymi. Produkty rozkładu termicznego: niewielkie ilości składników zawartych w kleju wystawione na miejscowe przegrzanie mogą spowodować wytworzenie się szkodliwych i toksycznych substancji lotnych m.in. zawierających, CO i CO INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Drogi naraŝenia Drogi oddechowe, błony śluzowe, oczy, skóra, przewód pokarmowy. Działanie miejscowe (skóra, oczy, błony śluzowe) Oczy: krople cieczy lub duŝe stęŝenie par rozpuszczalnika moŝe prowadzić do podraŝnień. Skóra: wykazuje słabe działanie draŝniące na skórę. Błony śluzowe: ostre podraŝnienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych wywołuje uczucie niepokoju, po którym moŝe nastąpić zapaść. Skutki zdrowotne naraŝenia ostrego. Ciecz i opary są substancjami draŝniącymi drogi oddechowe i przy duŝym stęŝeniu mogą prowadzić do utraty przytomności lub zapaści. PrzedłuŜony lub częsty kontakt ze skórą moŝe wywoływać podraŝnienie skóry i powodować znaczne wysuszenie i pękanie naskórka. Skutki zdrowotne naraŝenia przewlekłego Brak danych. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w duŝych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji. Szkodliwy dla organizmów wodnych. Po przedostaniu się do środowiska zaczyna się stopniowe uwalnianie zawartych rozpuszczalników. W stanie zestalonym nieszkodliwy dla środowiska. 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Produkt (Postępowanie zgodne z Ustawą o odpadach" z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z późniejszymi zmianami) Nie moŝe podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Odpady nieutwardzone są odpadami niebezpiecznymi. Odpady utwardzone nie są szkodliwe dla środowiska. Opakowania (Postępowanie zgodne z Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych" z dnia 11 maja 2001r. (Dz. U. Nr 63, poz. 638) wraz z późniejszymi zmianami) Strona 4 z 7

5 OpróŜnione pojemniki ze względu na duŝe ciśnienie par otworzyć i dokładnie wysezonować. Opakowania z resztkami kleju są opakowaniami niebezpiecznymi. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE Transport lądowy ADR/RID i GGVS/GGVE ADR/RID UN 1133 Kleje zawierające materiały ciekłe zapalne (klej) Klasa: 3 Kod klasyfikacyjny: F1 Grupa pakowania: II Nalepka nr: 3 Przepis szczególny: 640D Nr rozpoznawczy zagroŝenia: 33 Wyłączenie spod przepisów ADR na zasadzie LQ (3.4.5): opakowania wewnętrzne o poj. max. 5 litrów, w opakowaniu zewnętrznym - masa brutto max. 30 kg opakowania wewnętrzne o poj. max. 1l, na wspólnym podłoŝu obciągnięte folią kurczliwą - masa brutto max. 20 kg. Do sztuk przesyłki naleŝy zastosować nalepkę nr 11 w przypadku gdy zamknięcia opakowań wewnętrznych nie SA widoczne i istnieje niebezpieczeństwo przewrócenia ich na bok lub do góry nogami. Oznakowanie to powinno być umieszczone na dwóch przeciwległych pionowych bokach sztuki przesyłki i być dobrze widoczne. Transport morski IMDG/GGVSee IMDG/GGVSee UN 1133 Kleje zawierające materiały ciekłe zapalne(klej) Klasa: 3 Nalepka nr: 3 Grupa pakowania: II Przepis szczególny: 640D Kod klasyfikacyjny: F1 Nr rozpoznawczy zagroŝenia: 33 Numer EMS: F-E, S-D Marine pollutant: yes Limited Quantitis: 5l Transport lotniczy ICAO-II i IATA-DGR ICAO/IATA UN 1133 Kleje zawierające materiały ciekłe zapalne(klej) Klasa: 3 Grupa pakowania: II Kod klasyfikacyjny: F1 Nr rozpoznawczy zagroŝenia: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Klasyfikacja i oznakowanie Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny i oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznej i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz z późn.zm.) Strona 5 z 7

6 Symbole niebezpieczeństwa Znak: F -produkt wysoce łatwopalny Xn -produkt szkodliwy informacja na opakowaniu: zawiera benzynę lekką traktowaną wodorem, pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy Napisy ostrzegawcze R 52/53 - działa szkodliwie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się R65 - działa szkodliwie; moŝe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia R 38 - działa draŝniąco na skórę R 66 - powtarzające się naraŝenie moŝe powodować wysuszanie lub pękanie skóry S 2 - chronić przed dziećmi S 9 - przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym S 16 - nie przechowywać w pobliŝu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu S 24 - unikać zanieczyszczenia skóry S 46 - w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaŝ opakowanie lub etykietę S 51 - stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach Wykaz przepisów Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz.U. Nr 11, poz. 84) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674) Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH, utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/We oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŝ dyrektywę Rady 76//769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG i 2000/21/WE Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 04 września 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 174, poz. 1222). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003r r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz.U. Nr 52 poz. 467) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.(dz.u. Nr 63, poz. 638 z póŝn. zm.) Ustawa o odpadach z dnia r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz.U. Nr 217, poz z późn.zm.) k) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 75, poz. 468) z późniejszymi zmianami. l) Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych Strona 6 z 7

7 (Dz.U. Nr 199, poz. 1671, Dz.U. nr 96, poz.959 z 2004r, Dz.U. nr 97, poz.962 z 2004r, Dz. U. nr 173, poz.1808 z 2004r, Dz.U. nr 90, poz.757 z 2005r, Dz.U. nr 130, poz.1087 z 2005r, Dz.U. nr 175, poz.1458, i 1462 z 2005r, Dz.U. nr 180, poz.1495 z 2005r)) 16. INNE INFORMACJE Objaśnienia symboli i zwrotów wskazujących na rodzaj zagroŝenia uŝytych w karcie: F - produkt wysoce łatwopalny Xi - produkt draŝniący Xn - produkt szkodliwy N - niebezpieczny dla środowiska R11 - substancja/preparat/produkt wysoce łatwopalna(y) R36 - działa draŝniąco na oczy R38 - działa draŝniąco na skórę R51/53 - działa toksycznie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się R52/53 - działa szkodliwie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się R65 - działa szkodliwie; moŝe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia R66 - powtarzające się naraŝenie moŝe powodować wysuszanie lub pękanie skóry R67 - pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy Produkt naleŝy przechowywać, przenosić i uŝywać według praktyk stosowanych w przemyśle, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów wysoce łatwopalnych. Informacje dodatkowe Patrz odpowiednia karta techniczna kleju. Aktualizacja Karty dot. zmiany podstawy prawnej, wzoru Karty oraz informacji zawartych w pkt.14. Uwaga Dane te opierają się o obecny stan naszej wiedzy. Mają one za cel opisać nasze produkty w związku z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz nie są waŝne jako zobowiązujące gwarancje własności produktu. Strona 7 z 7

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy Data aktualizacji : 19.11.2009 Numer: IB_9_24_01_A Strona: 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub mieszaniny: OPTIC EMALIA AKRYLOWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szlachetna zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego, o fakturze

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 18.07.2003 Data aktualizacji : 16.01.2012 Numer: LB_3_04_02_B Strona: 1 z 10 OPTIC EMALIA AKRYLOWA 2+1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 18.07.2003 Data aktualizacji : 16.01.2012 Numer: LB_3_04_02_B Strona: 1 z 10 OPTIC EMALIA AKRYLOWA 2+1 Data aktualizacji : 16.01.2012 Numer: LB_3_04_02_B Strona: 1 z 10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŝy

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67 Data wydania: 04.10.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: SCREW FIX Nr ref.: 08-172 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa CLIM SPRAY TRUCKS

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Data sporządzenia: 10.08.2000 Data aktualizacji: 20.11.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki LO 254

Karta Charakterystyki LO 254 Wyd. nr 1 strona 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nawa produktu: Smar odporny na działanie wody do łoŝysk wałeczkowych i ślizgowych ROLEN Inna nazwa: Smar ROLEN Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006) Strona 1 z 6 PKT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa. PRODUKT Opis produktu: Olej mineralny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ze zmianami Data utworzenia / data aktualizacji: 2004-09-01/ 2012-03-19 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo