PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, Brodnica tel. (056) , fax (056) , ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie ZSI w przedsiębiorstwie. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych. 3. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia do 15 grudnia 2006r. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2004, nr 19 poz. 177) oraz wpłacą wadium. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się oferentów, którzy nie spełniają warunków określonych w artykule 24 ust.1 pkt 1-10 oraz ust. 2 pkt. 1-4, ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spełnienie w/w warunków zostanie uznane po dostarczeniu zamieszczonych w specyfikacji załączników (na piśmie). 6. Informacje na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 3000,00 zł. (słownie: trzy tysiące 00/100 zł.) 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena - 50% Metodologia wdrażania - 20% Doświadczenie w branży - 30% 8. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy, ul. Gajdy 13, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2006r. do godziny 11: Termin związania ofertą: Wymagany termin związania ofertą 30 dni od chwili otwarcia ofert. 10. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 11. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Brodnica,

2 Brodnica, 24 sierpnia 2006r. Znak sprawy: 10/A/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy Brodnica NIP: tel (74), fax Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy Brodnica, nr Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) wraz z wprowadzonymi zmianami ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 roku (Dz. U. Nr 79 poz. 551). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI), wspierającego pracę wszystkich działów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brodnicy. Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów według Wspólnego Słownika Zamówień CPV , , Zintegrowany system informatyczny obejmujący: A) Oprogramowanie sieciowe autorski zintegrowany pakiet systemów do zarządzania przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej, wykonany w jednakowej technologii bazodanowej, który powinien obejmować następujące obszary funkcjonalne: Księgowość i finanse Biuro Obsługi Klienta Rozliczanie wywozu nieczystości Pozostałą sprzedaż Magazyn Zestawienia analityczne dla Zarządu Dziennik korespondencyjny z możliwością wstępnego przetwarzania dokumentów finansowo księgowych. 2

3 System kontroli obiegu dokumentów System komunikacji wewnętrznej między użytkownikami B) Dostawę, instalację i konfigurację niezbędnej infrastruktury informatycznej obejmującej: Bazę danych Oracle 10g dla 20 użytkowników System operacyjny Windows Serwer SBS 2003 dla 20 użytkowników. C) Usługi niezbędne do uruchomienia i późniejszej eksploatacji systemu obejmujące: instalację i konfigurację oprogramowania na serwerze i stacjach roboczych szkolenia pracowników wytypowanych do obsługi konkretnych systemów i modułów nadzór nad wdrożeniem oraz asystę w pierwszym okresie eksploatacji systemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny nadzór autorski-wymiany wersji 4. WYMAGANE CECHY SYSTEMU Oferowany system musi być w pełni zintegrowany i zawierać wszystkie elementy wymienione w pkt 3A. Oferowany zintegrowany system informatyczny musi być oparty o jedną bazę kontrahentów i zapewniać automatyczny przepływ danych wykorzystywanych przez poszczególne moduły (przede wszystkim w zakresie danych o płatnikach, o sprzedaży, o rozrachunkach, danych potrzebnych do sporządzania analiz finansowo-ekonomicznych), a także musi być oparty o wspólne słowniki, takie jak np. słownik miast, ulic, jednostek miar, banków, itd Wymagania techniczno-technologiczne dla zamawianego systemu informatycznego. Zintegrowany system musi charakteryzować się następującymi ogólnymi cechami: spełniać wymogi polskiego prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i rozliczeniach podatkowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych; być systematycznie aktualizowany, zgodnie ze zmieniającymi się trendami i przepisami; być oprogramowaniem autorskim firmy, we wszystkich jego obszarach funkcjonalnych, co pozwoliłoby na przeprowadzanie ewentualnych modyfikacji i zmian w oprogramowaniu pod potrzeby Zamawiającego; posiadać rozbudowane możliwości parametryzacyjne (elastyczność oprogramowania) umożliwiające dostosowanie systemu do potrzeb i specyfiki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brodnicy; umożliwiać bezproblemową zmianę na walutę Euro, w przypadku przystąpienia Polski do unii monetarnej. być systemem w pełni zintegrowanym, umożliwiającym dostęp do informacji bezpośrednio po jej wprowadzeniu w różnych przekrojach i szybki podgląd z różnych poziomów; posiadać rozbudowany system raportowania, z możliwością dowolnego definiowania raportów oraz wykonywania wszelkiego rodzaju analiz na wprowadzonych danych oraz możliwością prezentowania stworzonych analiz w formie graficznej; posiadać rozbudowany system kontroli uprawnień użytkowników, do funkcji i danych przechowywanych przez system; umożliwiać przechowywanie informacji o użytkownikach wprowadzających i zmieniających dane; mieć wbudowane narzędzia utrzymania spójności danych systemu, na wypadek sytuacji utraty zasilania, awarii sprzętu lub utraty łączności z komputerem centralnym; firma wdrażająca system zobowiązana jest zapewnić w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 3

4 opiekę serwisową, pomoc specjalistów z różnych dziedzin oraz szybką pomoc, szczególnie w sytuacjach awaryjnych; system musi bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania zawarte w załączniku Nr 4 do SIWZ Zintegrowany system musi być oparty o nowoczesną serwerową technologię bazodanową (baza danych Oracle), o następujących podstawowych cechach: powinien mieć wbudowane mechanizmy umożliwiające pracę w architekturze klastrowej; powinien posiadać mechanizm blokowania na poziomie wiersza wg zasady writers do not block readers, readers do not block writers (zapewnienie wielodostępu do danych); musi zapewniać możliwość odzysku danych w przypadku awarii do ostatnio zatwierdzonej transakcji; musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowej w czasie pracy bazy (hot backup) bez uszczerbku wydajności i szybkości działania systemu; powinien umieć zarządzać zasobami serwera dla poszczególnych użytkowników; powinien umożliwiać szeroko pojęte partycjonowanie danych; powinien mieć wbudowane mechanizmy zarządzania hasłem użytkownika pozwalające na jednoznaczną jego identyfikację; musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika, umożliwiać pracę w środowisku MS WINDOWS. Interfejs powinien zapewnić elastyczne metody wyszukiwania danych, budowanie zapytań według metody: zapytanie przez przykład ; musi być rozwiązaniem zintegrowanym, wykluczającym przenoszenie dokumentów pomiędzy modułami. Dane do systemu powinny być wprowadzane tylko raz i powinny być udostępniane w miejscach, w których są potrzebne; musi współpracować z pakietem pracy biurowej MS Office; musi wykorzystać dane z istniejących obecnie systemów informatycznych; musi umożliwiać automatyczne generowanie standardowych sprawozdań; powinien umożliwiać budowanie raportów samodzielnie przez użytkownika. Preferowane jest, aby razem z systemem zostały dostarczone narzędzia umożliwiające tworzenie zestawień przez użytkowników Warunki oraz wymagania dotyczące Oferenta: Oferent musi spełniać następujące warunki: zapewnić dostarczenie, instalację i parametryzację zintegrowanego systemu do zarządzania, w którego skład wchodzi: autorskie oprogramowanie do zarządzania, baza danych oraz system sieciowy, zatrudniać minimum 20 programistów zapewniającą możliwość modyfikacji pod potrzeby klienta i rozwój produktu (prosimy o podanie ilości osób zatrudnionych na w/w stanowisku); zatrudniać minimum 10 specjalistów ds. wdrożeń, zapewniającą sprawne wdrożenie oraz bezpieczną obsługę informatyczną (prosimy o podanie ilości osób zatrudnionych na w/w stanowisku); zapewnić w okresie nadzoru nad wdrożeniem oraz w późniejszym okresie, osobiste wsparcie specjalistów z różnych dziedzin oraz szybką reakcję, szczególnie w sytuacjach awaryjnych: wykazać się co najmniej 5 letnim okresem pozytywnych doświadczeń w zakresie informatycznych zastosowań w zakładach gospodarki komunalnej oraz przedstawić wykaz skomputeryzowanych zakładów gospodarki komunalnej, z podaniem miejsca wykonania, zakresu wykonanych prac oraz informacji czy system funkcjonuje do dziś wraz z załączeniem dokumentów (listy referencyjne potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie); 5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 4

5 5.1. Wymagania funkcjonalne dla zintegrowanego systemu informatycznego. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące poszczególnych modułów zintegrowanego systemu informatycznego zawiera Zał. Nr 4 do SIWZ Wymagania dotyczące dostarczenia oprogramowania sieciowego. 1. Baza danych Oracle 10g dla 20 użytkowników. 2. System operacyjny Windows Serwer SBS 2003 dla 20 użytkowników wraz z nośnikiem do instalacji Wymagania dotyczące wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego 1. Konwersja (przeniesienie) danych do oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego wg wykazu w załączniku Nr TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1. Wymagany termin wykonania zamówienia - do 15 grudnia 2006r. 2. Oferty z dłuższym cyklem zostaną odrzucone. 7. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2004, nr 19 poz. 177) tj. 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (rejestr KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); 2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wykaz wykonanych usług); 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (bilans oraz rachunek zysków i strat); 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (oświadczenie); 5. wpłacą wadium. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w artykule 24 ust.1 pkt oraz ust. 2 pkt. 1-4, ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 1. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów: a) którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością; b) co do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, lub w których ogłoszono upadłość lub likwidację; c) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo, przekupstwo albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; d) którzy nie złożyli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oświadczenia o nie pozostawaniu w stosunku zależności lub dominacji z innymi uczestnikami postępowania, Zamawiającym lub osobami po stronie Zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu albo pozostają w ww. stosunku zależności lub dominacji; e) przedsiębiorców, na których w ostatnich trzech latach została nałożona kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną. 5

6 8. KOSZT ZŁOŻENIA OFERTY. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania. 9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszych warunków zamówienia, 2. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść niniejszych warunków zamówienia, 4. Każda, wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią niniejszych warunków zamówienia i zostanie doręczona wszystkim oferentom uczestniczącym w postępowaniu, 5. Zamawiający przedłuży termin składania oferty w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian, w tym przypadku wszystkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi, 6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, 7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów. 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami: Zbigniew Lewandowski Wojciech Bartoszewski Wszelkie zaświadczenia, zawiadomienia i wyjaśnienia składane przez strony w trakcie postępowania wymagają formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczna uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, 3. Wadium powinno być wniesione w pieniądzu, 4. Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. WPROWADZENIE ZMIAN W MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH. 6

7 1. Zamawiający może w dowolnym czasie przed terminem składania ofert zmienić treść materiałów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania Oferentów. Każda zmiana staje się wiążąca z momentem wprowadzenia i dostarczenia jej Oferentom. 2. Zamawiający powiadamia pisemnie wszystkich Oferentów o treści wprowadzonych zmian. 12. WYMAGANE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI. Oferta powinna zawierać: 1) Cenę ofertową według zał. Nr 1. 2) Oświadczenie oferenta zał. Nr 2. 3) Wykaz skomputeryzowanych zakładów gospodarki komunalnej w okresie ostatnich 5-ciu lat, z podaniem miejsca wykonania, zakresu wykonanych prac oraz informacji czy system funkcjonuje do dziś wraz z załączeniem dokumentów (listy referencyjne potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie) zał. Nr 3. 4) Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące poszczególnych modułów Systemu Informatycznego zał. Nr 4; 5) Przedstawienie potencjału kadrowego Oferenta wraz z podaniem wykazu osób, które będą realizować przedmiot zamówienia (programiści i wdrożeniowcy) zał. Nr 5; 6) Wykaz danych do przeniesienia/konwersji zał. Nr 6 7) Opis metodologii wdrożenia zał. Nr 7 w tym: przedstawienie zakresu prac wchodzących w skład nadzoru nad wdrożeniem, podanie ilości godz. miesięcznie, przeznaczonych na szkolenie pracowników z funkcjonalności poszczególnych modułów w ramach zaproponowanej kwoty za wdrożenie, podanie ilość godz. miesięcznie przeznaczonych na interwencję w siedzibie klienta z tytułu nadzoru nad wdrożeniem w okresie 12 miesięcy od uruchomienia systemu w ramach zaproponowanej kwoty za wdrożenie, przedstawienie sposobu przeprowadzenia wdrożenia, 8) Projekt umowy zał. Nr 8 9) Wymagane dokumenty: a) Aktualny na dzień składania ofert wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (rejestru przedsiębiorców) dla firmy Oferenta wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. b) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uiszczeniu należnych podatków i opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub właściwy dokument stwierdzający zwolnienie, odroczenie albo rozłożenie na raty zaległych płatności; c) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o uiszczeniu należnych składek ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub właściwy dokument stwierdzający zwolnienie, odroczenie albo rozłożenie na raty zaległych płatności; d) Kserokopia nadania numeru NIP; e) Kserokopia nadania numeru REGON; Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału, odpisu, wyciągu lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, stosownie do obowiązujących przepisów. 13. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 7

8 1. Ofertę należy złożyć na załączonych druku Formularz ofertowy plus załączniki. 2. Oferty powinny być sporządzone w języku polskim. 3. Każdy oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych ofert przez danego oferenta. 4. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści, oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia. 6. Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. a. Koperta zewnętrzna na być oznakowania w następujący sposób: Zintegrowany system informatyczny b. Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem oferenta. 7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. W tym celu oferent złoży Zamawiającemu kolejną kopertę oznaczoną w sposób podany jak wyżej, oraz zaopatrzoną napisem Zmiana lub Wycofanie. 8. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji. 10. Oferty złożone na część zakresu zostaną odrzucone 11. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich jej stron i załączników. 12. Wszystkie miejsca w których oferent naniósł zmiany, winny być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. 13. Druk Formularz ofertowy powinien być wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. 14. Oryginał upoważnienia do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy lub dokumentów załączonych do oferty. 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 2. Cenę oferty należy podać jako ceny netto i cenę brutto stanowiącą wartość wszystkich prac, czynności i zakupów niezbędnych do realizowania przedmiotu umowy. 3. Cena może być tylko jedna. 15. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY. Oferty nie odrzucone komisja ocenia merytorycznie przyznając punkty w każdym kryterium w sposób następujący: a) Cena 50 % ( Kc = 0,50 ) b) Metodologia wdrożenia 20 % ( Km = 0,20 ) c) Doświadczenie we wdrażaniu ZSI 30 % ( Kd = 0,30 ) RAZEM 100% Oceny ofert dokona komisja powołana przez Zamawiającego. Wygra oferta, która otrzyma największą ilość punktów, gdzie ilość punktów ogółem ( Po ) dla badanej oferty określa się wzorem : Po = Pc x Kc + Pm x Km+ Pd x Kd 8

9 a) Kryterium - Cena ( 50 % ): Ilość punktów za ceną ( Pc ) obliczana będzie na podstawie wzoru: Pc = Gdzie: Cn x 100 Cb Pc punkty otrzymane Cn cena najniższa spośród złożonych Ofert Cb cena badanej Oferty Stosowana punktacja pkt. za kryterium. b) Kryterium - Metodologia wdrożenia i nadzór - ( 20 % ): ocena zakresu prac wchodzących w nadzór nad wdrożeniem oraz sposobu i jakości wykonania usługi wdrożenia, zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Oferenta w dołączonym do oferty opisie metodologii wdrożenia wg wymagań Zamawiającego. Ilość punktów za kryterium jakości obsługi (Pm) wylicza się wg poniżej podanych zasad: ilość godzin miesięcznie, przeznaczonych na szkolenie pracowników z funkcjonalności poszczególnych modułów w ramach zaproponowanej kwoty za wdrożenie - do 40 godz. 30 pkt, powyżej 40 godz. 70 pkt ilość godzin miesięcznie przeznaczonych na interwencje u klienta z tytułu nadzoru nad wdrożeniem w okresie 12 miesięcy od uruchomienia systemu w ramach zaproponowanej kwoty za wdrożenie. - do 10 godz. 10 pkt powyżej 10 godz. 30 pkt Stosowana punktacja pkt. za kryterium. c) Kryterium - Doświadczenie we wdrażaniu ZSI i potencjał kadrowy - ( 30 % ): ocena doświadczenia Oferenta we wdrażaniu zintegrowanego systemu informatycznego w branży przedsiębiorstw gospodarki komunalnej oraz potencjału kadrowego na podstawie informacji zawartych w zał. Nr 3 Wykaz skomputeryzowanych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej oraz zał. Nr 6 Wykaz potencjału kadrowego Oferenta. Ilość punktów za kryterium jakości obsługi (Pd) wylicza się wg poniżej podanych zasad: doświadczenie w branży komunalnej - od 5 do 15 wdrożeń 15 pkt, powyżej 15 wdrożeń 50 pkt potencjał kadrowy a) programiści: od 20 do 30 osób 10 pkt powyżej 30 osób 25 pkt b) wdrożeniowcy: od 10 do 20 osób 10 pkt powyżej 20 osób 25 pkt Stosowana punktacja pkt. za kryterium. 16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Wymagany termin związania złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 17. WYCOFANIE OFERTY. 1. Każdy Oferent w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może: a) wycofać swoją ofertę; 9

10 b) zmienić swoją ofertę. 2. W celu wycofania należy złożyć odpowiednie, pisemne oświadczenie. 3. Oferty wycofane zostaną zwrócone Oferentom obecnym podczas otwarcia, ofert, a nieobecnym po tym terminie odesłane pocztą. 18. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I TRYB OTWARCIA OFERT. 1. Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Brodnicy, ul. Gajdy 13, pok. 10 w terminie do dnia r. do godz Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania. Zamawiający nie odpowiada za niedostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera. 3. Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania, choćby były nadane w terminie. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2006r. o godz , w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy, ul. Gajdy 13, pokój numer Oferty nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę i będą odesłane do oferenta bez ich otwierania. 6. Otwarcie jest jawne. 7. Bezpośrednio przed dokonaniem otwarcia ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Po otwarciu zamawiający poda imię i nazwisko (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania wdrożenia. Oferty będą oceniane w dwóch etapach: I etap ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. II etap ocena merytoryczna według kryteriów określonych w specyfikacji Wszystkie informacje zapisywane są przez Sekretarza komisji przetargowej w protokole postępowania podczas otwarcia ofert. 19. ODRZUCENIE ( NIEWAŻNOŚĆ ) OFERTY Ofertę odrzuca się gdy: a) jest sprzeczna z niniejszą specyfikacją ; b) Oferent nie złożył wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w SIWZ; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 20. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Postępowanie unieważnia się gdy: 1. wystąpi nieprzewidziana istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie Zamawiającego ; 2. postępowanie z winy Zamawiającego obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; 3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. 21. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. 10

11 1. Oferent, którego oferta okazała się najkorzystniejszą, niezwłocznie po dokonaniu wyboru przez komisję przetargową i przed upływem okresu ważności oferty otrzyma pisemne zawiadomienie o wygraniu przetargu, w którym zostanie podana ustalona wartość zamówienia oraz termin i sposób zawarcia umowy. 2. Równocześnie wyniki postępowania zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a ponadto każdy Oferent zostanie pisemnie zawiadomiony o dokonanym wyborze. 22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPE ŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wybrany Oferent zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu umowę wg projektu zawartego w SIWZ (załącznik nr 8). 2. Nie złożenie umowy w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia o wygranym przetargu, może być przyczyną uznania przez Zamawiającego, że Oferent uchyla się od zawarcia umowy. 3. Zamawiający podpisze z wybranym w wyniku niniejszego postępowania Oferentem umowę w terminie do 10 dni od daty wybrania oferty. 4. W przypadku kiedy Oferent, którego oferta zostanie wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała największą ilość punktów, chyba że złożono tylko dwie ważne oferty lub upłyną termin ważności ofert. 5. Integralną częścią zawartej umowy będzie złożona oferta. 23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WY KONANIA UMOWY. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 24. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZO NE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PU BLICZNEGO. 1. Terminy płatności: a) 35% kwoty wynikającej z pozycji A+B formularza ofertowego płatne przelewem w terminie 14 dni od podpisania protokółu odbioru zainstalowanych systemów na podstawie faktury VAT. b) 35% kwoty wynikającej z pozycji A+B formularza ofertowego płatne przelewem do roku na podstawie faktury VAT, c) pozostała kwota wynikająca z pozycji A+B formularza ofertowego płatne przelewem do roku na podstawie faktury VAT d) kwota wynikająca z pozycji C formularza ofertowego w 12 równych miesięcznych ratach do końca 2007 roku na postawie miesięcznych faktur VAT. 2. Termin zainstalowania i wdrożenia ZSI: do roku, 25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 1. Protest 11

12 1) Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których był obowiązany, wykonawca może wnieść pisemny protest do zamawiającego. 2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący postanowień SIWZ można wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 3) Protest powinien być umotywowany, wniesiony na piśmie i powinien zawierać: a) wskazanie oprotestowanej lub zaniechanej czynności, b) wskazanie przepisów ustawy, które zdaniem protestującego zostały naruszone, c) zwięzłe przytoczenie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu, 4) Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 5) Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Al. J.CH. Szucha 2/4, Warszawa) w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do jego rozstrzygnięcia, z jednoczesnym poinformowaniem zamawiającego o wniesieniu odwołania. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie złożono w placówce pocztowej operatora publicznego. 6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy. 7) Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w/w ustawą. 2. Odwołanie (Art ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 3. Skarga (Art ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 26. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę. Załączniki do SIWZ: 1) Formularz ofertowy - zał. Nr 1. 2) Oświadczenie Oferenta zał. Nr 2. 3) Wykaz skomputeryzowanych zakładów gospodarki komunalnej zał. Nr 3. 4) Szczegółowe wymagania funkcjonalne ZSI zał. Nr 4. 5) Wykaz potencjału kadrowego Oferenta zał. Nr 5. 6) Wykaz danych do przeniesienia/konwersji zał. Nr 6 7) Projekt umowy zał. Nr 8. (data i podpis Zamawiającego) 12

13 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY Do oferty na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, Brodnica tel fax Przedmiot zamówienia: Oferent: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Nazwa: Adres:.. Tel. Fax. Po zapoznaniu się z warunkami przetargu na: Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego niniejszym składamy ofertę na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania, zgodnie z warunkami przetargu, które akceptujemy bez zastrzeżeń. Cena oferty wynosi: Łącznie A+B+C =... zł netto (słownie:...) zł netto VAT (22%) =... zł Razem brutto... zł słownie: (... zł brutto A/ Dostarczenie, zainstalowanie i wdrożenie oprogramowania sieciowego - autorskiego zintegrowanego pakietu systemów do zarządzania przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej w wysokości:... zł netto (słownie:...) zł netto... zł brutto (słownie:...) zł brutto W skład którego wchodzi: cena oprogramowania w wysokości: zł netto 13

14 cena licencji (20 szt.) w wysokości:... zł netto cena przeniesienia (konwersji) danych w wysokości: zł netto cena za instrukcje użytkownika w wysokości:..... zł netto cena za wdrożenie w okresie od września do grudnia 2006 rok w wysokości:... zł netto B/ Dostawa i montaż bazy danych oraz systemu operacyjnego w wysokości:... zł netto (słownie:...) zł netto... zł brutto (słownie:...) zł brutto W skład którego wchodzi: cena bazy danych Oracle 10g na 20 użytkowników w wysokości:..... zł netto cena systemu operacyjnego Windows Serwer SBS 2003 na 20 użytkowników w wysokości:..... zł netto C/ Nadzór nad wdrożeniem zakupionych systemów (liczony w okresie 12 miesięcy) w wysokości:... zł netto (słownie:...) zł netto... zł brutto (słownie:...) zł brutto cena za 1 godz. szkolenia (asysty w siedzibie Zleceniodawcy)...zł netto Na który składają się czynności wyszczególnione w załączniku Nr 7 Opis metodologii wdrożenia do niniejszej oferty. 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 2. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach podanych w niniejszej ofercie zgodnej ze SIWZ 3. Załącznikami, stanowiącymi integralną część naszej oferty są: 1. Oświadczenie Oferenta (zał. Nr 2); 2. Wykaz skomputeryzowanych zakładów gospodarki komunalnej (zał. Nr 3); 3. Szczegółowe wymagania funkcjonalne ZSI (zał. Nr 4 ); 4. Wykaz potencjału kadrowego Oferenta (zał. Nr 5 ); 5. Wykaz danych do przeniesienia/konwersji (zał. Nr 6); 6. Opis metodologii wdrożenia (zał. Nr 7) 7. Projekt umowy (zał. Nr 8) Osoby upoważnione do podpisania oferty i umowy (imiona i nazwiska):.. (miejscowość, data).. (podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta) 14

15 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAŁĄCZNIK NR 2... (pieczęć Oferenta) Do oferty na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy Nazwa Przedsiębiorstwa /firmy Adres Przedsiębiorstwa / firmy... Numer telefonu... fax... Wykonawca oświadcza, że: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 5. Zapoznałem się z warunkami przetargu. Jestem świadomy poniesienia odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji. Oświadczenie powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem. (miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta) 15

16 ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ SKOMPUTERYZOWANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT ZAKŁADÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKRESIE... (pieczęć Oferenta) Do oferty na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy Nazwa Przedsiębiorstwa... Adres Przedsiębiorstwa... Numer telefonu...fax... L.p. Adres odbiorcy usługi Zakres usługi Czy system funkcjonuje do dziś? (tak/nie) W załączeniu przedstawiamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych usług. (miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta) 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZSI... (pieczęć Oferenta) Do oferty na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy Oprogramowanie sieciowe autorski zintegrowany pakiet systemów do zarządzania przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej powinien obejmować następujące obszary funkcjonalne: 1. Księgowość i Finanse 2. Biuro Obsługi Klienta 3. Rozliczanie wywozu nieczystości 4. Pozostałą sprzedaż 5. Magazyn 6. Zestawienia analityczne dla Zarządu 7. Dziennik korespondencyjny z możliwością wstępnego przetwarzania dokumentów finansowo księgowych. 8. System kontroli obiegu dokumentów 9. System komunikacji wewnętrznej między użytkownikami WYMAGANIA OGÓLNE DO ZSI Funkcjonalność Czy zawiera? Tak/Nie Pełna integracja systemu. Dostęp do informacji bezpośrednio po jej wprowadzeniu w różnych przekrojach i szybki podgląd z różnych poziomów systemu Rozbudowany system udostępniania i ochrony danych Kontrola merytoryczna i formalna wprowadzania danych, z wykorzystaniem słowników systemowych Prowadzenie historii wprowadzonych zmian danych w systemie, z rejestracją daty, czasu i osoby wprowadzającej zmiany Tworzenie nieograniczonej liczby analiz i zestawień w oparciu o wprowadzone dane Zdalny dostęp do bazy danych 17

18 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. Księgowość i Finanse. W podanym obszarze system zawiera następujące funkcjonalności: Funkcjonalność Czy zawiera? Tak/Nie Księgowość wielowalutowa, wielooddziałowa, wielofirmowa Definiowany rok obrachunkowy Przechowywanie informacji o użytkownikach wprowadzających i zmieniających dane oraz datę ostatniej modyfikacji Możliwość bieżącego śledzenia rozrachunków, kosztów i wyników Możliwość prowadzenia rejestrów VAT (sprzedaż, zakup) z rozbiciem wg potrzeb firmy z uwzględnieniem przesunięcia terminu powstawania obowiązku podatowego Możliwość samodzielnych zmian i tworzenia nowych zestawień przy pomocy generatora wydruków Definiowalne przez użytkownika mechanizmy numeracji dokumentów zapewniające ciągłość numeracji Rozbudowany system kontroli uprawnień użytkowników do funkcji i danych przechowywanych przez system Możliwość współpracy z zewnętrznym programem bankowym (tzw. homebanking) w zakresie: - wysyłania przelewów dla kontrachentów za faktóry zakupowe - importu danych (wyciągu bankowego) do systemu - obsługi płatności masowych (rozpoznawania klientów na podstawie indywidualnego konta bankowego) Rozrachunki z kontrahentami z windykacją należności 2. Biuro Obsługi Klienta. W podanym obszarze system zawiera następujące funkcjonalności: Funkcjonalność Czy zawiera? Tak/Nie Ewidencja wniosków, umów i aneksów Ewidencja spraw zgłaszanych telefonicznie Ewidencja awarii Możliwość powiązania sprawy z posesją Możliwość tworzenia zleceń Centralne zarządzanie umowami z klientami niezależnie od typów usług Zarządzanie dokumentacją z klientem Ewidencja reklamacji 18

19 Pełna informacja o kliencie-saldo, rozliczenia, faktury, zapłaty, sprawy zgłaszane, zlecenia Ewidencja spraw powiązanych z klientem 3. Rozliczenie wywozu nieczystości. W podanym obszarze system zawiera następujące funkcjonalności: Funkcjonalność Czy zawiera? Bezpośrednia współpraca z modułem Finansowo-Księgowym i modułem rozrachunki Duża elastyczność w definiowaniu cenników ceny indywidualne, zróżnicowanie stawek w zależności od częstotliwości wykonywania usług lub ilości wywiezionych odpadów, itp. Rozbudowany system zestawień z uwzględnieniem kodów odpadów Ewidencja szeroko definiowalnej sieci wywozowej w podziale na rejony, dzielnice, ulice, itd. Usługi jednorazowe i cykliczne wraz z możliwością wprowadzenia dowolnej przerwy Możliwość definiowania dowolnych terminów obowiązywania zlecenia na usługę cykliczna z datą jego rozpoczęcia i zakończenia Obsługa innych usług komunalnych (odśnieżanie, oczyszczanie ulic itp.) Podział usług na letnie i zimowe Automatyczne tworzenie harmonogramu wywozu dla brygad wywozowych z możliwością korekty dnia wywozu z posesji Pełna historia usług świadczonych klientowi od momentu podpisania umowy 4. Pozostała sprzedaż. W podanym obszarze system zawiera następujące funkcjonalności: Tak/Nie Funkcjonalność Czy zawiera? System pracuje na wspólnych z innymi modułami kartotekach asortymentu, klientów i korzysta ze wspólnych dla całego pakietu słowników Potrafi korzystać z informacji o dokumentach wystawionych w innych modułach (dokumenty magazynowe, dowody księgowe) i ma wpływ na ich tworzenie Automatyczne tworzenie dokumentów skojarzonych (np. generowanie dokumentów WZ po utworzeniu faktury VAT, itp.) Możliwość wprowadzania wartości kredytu kupieckiego w Bazie Klienta i bieżąca jego kontrola podczas wprowadzania faktur Podczas rejestracji dokumentów możliwa bieżąca kontrola zadłużenia klienta wynikającego z jego bieżącego salda Tak/Nie 19

20 5. Magazyn. W podanym obszarze system zawiera następujące funkcjonalności: Funkcjonalność Czy zawiera? Posługiwanie się wspólnymi z innymi systemami kartotekami (klientów, asortymentów, pracowników itp.) oraz słownikami (magazynów, wydziałów, zleceń, itp.) Udostępnianie innym modułom metod dostępu do danych magazynowych (odczyty stanów, pobieranie informacji na temat wystawionych dokumentów) Możliwość tworzenia przez użytkownika definicji operacji obrotu magazynowego, określających: charakter dokumentu, jego sposób numeracji, zakres informacji występujących na dokumencie Sposób tworzenia dowodu księgowego, w tym metoda tworzenia dekretu, itp. Proste i szybkie wprowadzanie dokumentów magazynowych na podstawie definicji Automatyczne tworzenie dokumentów skojarzonych (np. zmniejszenie stanu w wyniku przesunięcia międzymagazynowego automatycznie uzupełniane o dokument przychodowy na innym magazynie, rozchód na podstawie dokumentu przychodowego, itp.) Możliwość realizacji wyceny materiałów według cen średnich, FIFO, LIFO lub poprzez wskazanie odpowiedniej partii Prosta w realizacji operacji inwentaryzacji stanów wraz z funkcją automatycznego rozliczania różnic magazynowych Tak/Nie 6. Zestawienia analityczne dla zarządu. W podanym obszarze system zawiera następujące funkcjonalności: Definicja dowolnej analizy finansowej Funkcjonalność Czy zawiera? Wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksięgowane i wstępnie zaksięgowane w systemie Możliwość korzystania z danych naliczonych w innych analizach ( np. wskaźniki wyliczone na podstawie Bilansu lub Rachunku zysków i strat) Możliwość graficznej prezentacji wyników obliczeń i danych z systemu, w postaci wykresów w formie dostosowanej do specyfiki wybranych do prezentacji danych Tak/Nie 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo