PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, Brodnica tel. (056) , fax (056) , ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie ZSI w przedsiębiorstwie. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych. 3. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia do 15 grudnia 2006r. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2004, nr 19 poz. 177) oraz wpłacą wadium. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się oferentów, którzy nie spełniają warunków określonych w artykule 24 ust.1 pkt 1-10 oraz ust. 2 pkt. 1-4, ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spełnienie w/w warunków zostanie uznane po dostarczeniu zamieszczonych w specyfikacji załączników (na piśmie). 6. Informacje na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 3000,00 zł. (słownie: trzy tysiące 00/100 zł.) 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena - 50% Metodologia wdrażania - 20% Doświadczenie w branży - 30% 8. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy, ul. Gajdy 13, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2006r. do godziny 11: Termin związania ofertą: Wymagany termin związania ofertą 30 dni od chwili otwarcia ofert. 10. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 11. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Brodnica,

2 Brodnica, 24 sierpnia 2006r. Znak sprawy: 10/A/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy Brodnica NIP: tel (74), fax Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy Brodnica, nr Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) wraz z wprowadzonymi zmianami ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 roku (Dz. U. Nr 79 poz. 551). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI), wspierającego pracę wszystkich działów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brodnicy. Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów według Wspólnego Słownika Zamówień CPV , , Zintegrowany system informatyczny obejmujący: A) Oprogramowanie sieciowe autorski zintegrowany pakiet systemów do zarządzania przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej, wykonany w jednakowej technologii bazodanowej, który powinien obejmować następujące obszary funkcjonalne: Księgowość i finanse Biuro Obsługi Klienta Rozliczanie wywozu nieczystości Pozostałą sprzedaż Magazyn Zestawienia analityczne dla Zarządu Dziennik korespondencyjny z możliwością wstępnego przetwarzania dokumentów finansowo księgowych. 2

3 System kontroli obiegu dokumentów System komunikacji wewnętrznej między użytkownikami B) Dostawę, instalację i konfigurację niezbędnej infrastruktury informatycznej obejmującej: Bazę danych Oracle 10g dla 20 użytkowników System operacyjny Windows Serwer SBS 2003 dla 20 użytkowników. C) Usługi niezbędne do uruchomienia i późniejszej eksploatacji systemu obejmujące: instalację i konfigurację oprogramowania na serwerze i stacjach roboczych szkolenia pracowników wytypowanych do obsługi konkretnych systemów i modułów nadzór nad wdrożeniem oraz asystę w pierwszym okresie eksploatacji systemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny nadzór autorski-wymiany wersji 4. WYMAGANE CECHY SYSTEMU Oferowany system musi być w pełni zintegrowany i zawierać wszystkie elementy wymienione w pkt 3A. Oferowany zintegrowany system informatyczny musi być oparty o jedną bazę kontrahentów i zapewniać automatyczny przepływ danych wykorzystywanych przez poszczególne moduły (przede wszystkim w zakresie danych o płatnikach, o sprzedaży, o rozrachunkach, danych potrzebnych do sporządzania analiz finansowo-ekonomicznych), a także musi być oparty o wspólne słowniki, takie jak np. słownik miast, ulic, jednostek miar, banków, itd Wymagania techniczno-technologiczne dla zamawianego systemu informatycznego. Zintegrowany system musi charakteryzować się następującymi ogólnymi cechami: spełniać wymogi polskiego prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i rozliczeniach podatkowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych; być systematycznie aktualizowany, zgodnie ze zmieniającymi się trendami i przepisami; być oprogramowaniem autorskim firmy, we wszystkich jego obszarach funkcjonalnych, co pozwoliłoby na przeprowadzanie ewentualnych modyfikacji i zmian w oprogramowaniu pod potrzeby Zamawiającego; posiadać rozbudowane możliwości parametryzacyjne (elastyczność oprogramowania) umożliwiające dostosowanie systemu do potrzeb i specyfiki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brodnicy; umożliwiać bezproblemową zmianę na walutę Euro, w przypadku przystąpienia Polski do unii monetarnej. być systemem w pełni zintegrowanym, umożliwiającym dostęp do informacji bezpośrednio po jej wprowadzeniu w różnych przekrojach i szybki podgląd z różnych poziomów; posiadać rozbudowany system raportowania, z możliwością dowolnego definiowania raportów oraz wykonywania wszelkiego rodzaju analiz na wprowadzonych danych oraz możliwością prezentowania stworzonych analiz w formie graficznej; posiadać rozbudowany system kontroli uprawnień użytkowników, do funkcji i danych przechowywanych przez system; umożliwiać przechowywanie informacji o użytkownikach wprowadzających i zmieniających dane; mieć wbudowane narzędzia utrzymania spójności danych systemu, na wypadek sytuacji utraty zasilania, awarii sprzętu lub utraty łączności z komputerem centralnym; firma wdrażająca system zobowiązana jest zapewnić w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 3

4 opiekę serwisową, pomoc specjalistów z różnych dziedzin oraz szybką pomoc, szczególnie w sytuacjach awaryjnych; system musi bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania zawarte w załączniku Nr 4 do SIWZ Zintegrowany system musi być oparty o nowoczesną serwerową technologię bazodanową (baza danych Oracle), o następujących podstawowych cechach: powinien mieć wbudowane mechanizmy umożliwiające pracę w architekturze klastrowej; powinien posiadać mechanizm blokowania na poziomie wiersza wg zasady writers do not block readers, readers do not block writers (zapewnienie wielodostępu do danych); musi zapewniać możliwość odzysku danych w przypadku awarii do ostatnio zatwierdzonej transakcji; musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowej w czasie pracy bazy (hot backup) bez uszczerbku wydajności i szybkości działania systemu; powinien umieć zarządzać zasobami serwera dla poszczególnych użytkowników; powinien umożliwiać szeroko pojęte partycjonowanie danych; powinien mieć wbudowane mechanizmy zarządzania hasłem użytkownika pozwalające na jednoznaczną jego identyfikację; musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika, umożliwiać pracę w środowisku MS WINDOWS. Interfejs powinien zapewnić elastyczne metody wyszukiwania danych, budowanie zapytań według metody: zapytanie przez przykład ; musi być rozwiązaniem zintegrowanym, wykluczającym przenoszenie dokumentów pomiędzy modułami. Dane do systemu powinny być wprowadzane tylko raz i powinny być udostępniane w miejscach, w których są potrzebne; musi współpracować z pakietem pracy biurowej MS Office; musi wykorzystać dane z istniejących obecnie systemów informatycznych; musi umożliwiać automatyczne generowanie standardowych sprawozdań; powinien umożliwiać budowanie raportów samodzielnie przez użytkownika. Preferowane jest, aby razem z systemem zostały dostarczone narzędzia umożliwiające tworzenie zestawień przez użytkowników Warunki oraz wymagania dotyczące Oferenta: Oferent musi spełniać następujące warunki: zapewnić dostarczenie, instalację i parametryzację zintegrowanego systemu do zarządzania, w którego skład wchodzi: autorskie oprogramowanie do zarządzania, baza danych oraz system sieciowy, zatrudniać minimum 20 programistów zapewniającą możliwość modyfikacji pod potrzeby klienta i rozwój produktu (prosimy o podanie ilości osób zatrudnionych na w/w stanowisku); zatrudniać minimum 10 specjalistów ds. wdrożeń, zapewniającą sprawne wdrożenie oraz bezpieczną obsługę informatyczną (prosimy o podanie ilości osób zatrudnionych na w/w stanowisku); zapewnić w okresie nadzoru nad wdrożeniem oraz w późniejszym okresie, osobiste wsparcie specjalistów z różnych dziedzin oraz szybką reakcję, szczególnie w sytuacjach awaryjnych: wykazać się co najmniej 5 letnim okresem pozytywnych doświadczeń w zakresie informatycznych zastosowań w zakładach gospodarki komunalnej oraz przedstawić wykaz skomputeryzowanych zakładów gospodarki komunalnej, z podaniem miejsca wykonania, zakresu wykonanych prac oraz informacji czy system funkcjonuje do dziś wraz z załączeniem dokumentów (listy referencyjne potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie); 5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 4

5 5.1. Wymagania funkcjonalne dla zintegrowanego systemu informatycznego. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące poszczególnych modułów zintegrowanego systemu informatycznego zawiera Zał. Nr 4 do SIWZ Wymagania dotyczące dostarczenia oprogramowania sieciowego. 1. Baza danych Oracle 10g dla 20 użytkowników. 2. System operacyjny Windows Serwer SBS 2003 dla 20 użytkowników wraz z nośnikiem do instalacji Wymagania dotyczące wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego 1. Konwersja (przeniesienie) danych do oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego wg wykazu w załączniku Nr TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1. Wymagany termin wykonania zamówienia - do 15 grudnia 2006r. 2. Oferty z dłuższym cyklem zostaną odrzucone. 7. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2004, nr 19 poz. 177) tj. 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (rejestr KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); 2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wykaz wykonanych usług); 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (bilans oraz rachunek zysków i strat); 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (oświadczenie); 5. wpłacą wadium. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w artykule 24 ust.1 pkt oraz ust. 2 pkt. 1-4, ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 1. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów: a) którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością; b) co do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, lub w których ogłoszono upadłość lub likwidację; c) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo, przekupstwo albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; d) którzy nie złożyli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oświadczenia o nie pozostawaniu w stosunku zależności lub dominacji z innymi uczestnikami postępowania, Zamawiającym lub osobami po stronie Zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu albo pozostają w ww. stosunku zależności lub dominacji; e) przedsiębiorców, na których w ostatnich trzech latach została nałożona kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną. 5

6 8. KOSZT ZŁOŻENIA OFERTY. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania. 9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszych warunków zamówienia, 2. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść niniejszych warunków zamówienia, 4. Każda, wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią niniejszych warunków zamówienia i zostanie doręczona wszystkim oferentom uczestniczącym w postępowaniu, 5. Zamawiający przedłuży termin składania oferty w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian, w tym przypadku wszystkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi, 6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, 7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów. 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami: Zbigniew Lewandowski Wojciech Bartoszewski Wszelkie zaświadczenia, zawiadomienia i wyjaśnienia składane przez strony w trakcie postępowania wymagają formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczna uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, 3. Wadium powinno być wniesione w pieniądzu, 4. Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. WPROWADZENIE ZMIAN W MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH. 6

7 1. Zamawiający może w dowolnym czasie przed terminem składania ofert zmienić treść materiałów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania Oferentów. Każda zmiana staje się wiążąca z momentem wprowadzenia i dostarczenia jej Oferentom. 2. Zamawiający powiadamia pisemnie wszystkich Oferentów o treści wprowadzonych zmian. 12. WYMAGANE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI. Oferta powinna zawierać: 1) Cenę ofertową według zał. Nr 1. 2) Oświadczenie oferenta zał. Nr 2. 3) Wykaz skomputeryzowanych zakładów gospodarki komunalnej w okresie ostatnich 5-ciu lat, z podaniem miejsca wykonania, zakresu wykonanych prac oraz informacji czy system funkcjonuje do dziś wraz z załączeniem dokumentów (listy referencyjne potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie) zał. Nr 3. 4) Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące poszczególnych modułów Systemu Informatycznego zał. Nr 4; 5) Przedstawienie potencjału kadrowego Oferenta wraz z podaniem wykazu osób, które będą realizować przedmiot zamówienia (programiści i wdrożeniowcy) zał. Nr 5; 6) Wykaz danych do przeniesienia/konwersji zał. Nr 6 7) Opis metodologii wdrożenia zał. Nr 7 w tym: przedstawienie zakresu prac wchodzących w skład nadzoru nad wdrożeniem, podanie ilości godz. miesięcznie, przeznaczonych na szkolenie pracowników z funkcjonalności poszczególnych modułów w ramach zaproponowanej kwoty za wdrożenie, podanie ilość godz. miesięcznie przeznaczonych na interwencję w siedzibie klienta z tytułu nadzoru nad wdrożeniem w okresie 12 miesięcy od uruchomienia systemu w ramach zaproponowanej kwoty za wdrożenie, przedstawienie sposobu przeprowadzenia wdrożenia, 8) Projekt umowy zał. Nr 8 9) Wymagane dokumenty: a) Aktualny na dzień składania ofert wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (rejestru przedsiębiorców) dla firmy Oferenta wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. b) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uiszczeniu należnych podatków i opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub właściwy dokument stwierdzający zwolnienie, odroczenie albo rozłożenie na raty zaległych płatności; c) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o uiszczeniu należnych składek ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub właściwy dokument stwierdzający zwolnienie, odroczenie albo rozłożenie na raty zaległych płatności; d) Kserokopia nadania numeru NIP; e) Kserokopia nadania numeru REGON; Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału, odpisu, wyciągu lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, stosownie do obowiązujących przepisów. 13. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 7

8 1. Ofertę należy złożyć na załączonych druku Formularz ofertowy plus załączniki. 2. Oferty powinny być sporządzone w języku polskim. 3. Każdy oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych ofert przez danego oferenta. 4. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści, oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia. 6. Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. a. Koperta zewnętrzna na być oznakowania w następujący sposób: Zintegrowany system informatyczny b. Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem oferenta. 7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. W tym celu oferent złoży Zamawiającemu kolejną kopertę oznaczoną w sposób podany jak wyżej, oraz zaopatrzoną napisem Zmiana lub Wycofanie. 8. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji. 10. Oferty złożone na część zakresu zostaną odrzucone 11. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich jej stron i załączników. 12. Wszystkie miejsca w których oferent naniósł zmiany, winny być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. 13. Druk Formularz ofertowy powinien być wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. 14. Oryginał upoważnienia do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy lub dokumentów załączonych do oferty. 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 2. Cenę oferty należy podać jako ceny netto i cenę brutto stanowiącą wartość wszystkich prac, czynności i zakupów niezbędnych do realizowania przedmiotu umowy. 3. Cena może być tylko jedna. 15. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY. Oferty nie odrzucone komisja ocenia merytorycznie przyznając punkty w każdym kryterium w sposób następujący: a) Cena 50 % ( Kc = 0,50 ) b) Metodologia wdrożenia 20 % ( Km = 0,20 ) c) Doświadczenie we wdrażaniu ZSI 30 % ( Kd = 0,30 ) RAZEM 100% Oceny ofert dokona komisja powołana przez Zamawiającego. Wygra oferta, która otrzyma największą ilość punktów, gdzie ilość punktów ogółem ( Po ) dla badanej oferty określa się wzorem : Po = Pc x Kc + Pm x Km+ Pd x Kd 8

9 a) Kryterium - Cena ( 50 % ): Ilość punktów za ceną ( Pc ) obliczana będzie na podstawie wzoru: Pc = Gdzie: Cn x 100 Cb Pc punkty otrzymane Cn cena najniższa spośród złożonych Ofert Cb cena badanej Oferty Stosowana punktacja pkt. za kryterium. b) Kryterium - Metodologia wdrożenia i nadzór - ( 20 % ): ocena zakresu prac wchodzących w nadzór nad wdrożeniem oraz sposobu i jakości wykonania usługi wdrożenia, zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Oferenta w dołączonym do oferty opisie metodologii wdrożenia wg wymagań Zamawiającego. Ilość punktów za kryterium jakości obsługi (Pm) wylicza się wg poniżej podanych zasad: ilość godzin miesięcznie, przeznaczonych na szkolenie pracowników z funkcjonalności poszczególnych modułów w ramach zaproponowanej kwoty za wdrożenie - do 40 godz. 30 pkt, powyżej 40 godz. 70 pkt ilość godzin miesięcznie przeznaczonych na interwencje u klienta z tytułu nadzoru nad wdrożeniem w okresie 12 miesięcy od uruchomienia systemu w ramach zaproponowanej kwoty za wdrożenie. - do 10 godz. 10 pkt powyżej 10 godz. 30 pkt Stosowana punktacja pkt. za kryterium. c) Kryterium - Doświadczenie we wdrażaniu ZSI i potencjał kadrowy - ( 30 % ): ocena doświadczenia Oferenta we wdrażaniu zintegrowanego systemu informatycznego w branży przedsiębiorstw gospodarki komunalnej oraz potencjału kadrowego na podstawie informacji zawartych w zał. Nr 3 Wykaz skomputeryzowanych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej oraz zał. Nr 6 Wykaz potencjału kadrowego Oferenta. Ilość punktów za kryterium jakości obsługi (Pd) wylicza się wg poniżej podanych zasad: doświadczenie w branży komunalnej - od 5 do 15 wdrożeń 15 pkt, powyżej 15 wdrożeń 50 pkt potencjał kadrowy a) programiści: od 20 do 30 osób 10 pkt powyżej 30 osób 25 pkt b) wdrożeniowcy: od 10 do 20 osób 10 pkt powyżej 20 osób 25 pkt Stosowana punktacja pkt. za kryterium. 16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Wymagany termin związania złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 17. WYCOFANIE OFERTY. 1. Każdy Oferent w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może: a) wycofać swoją ofertę; 9

10 b) zmienić swoją ofertę. 2. W celu wycofania należy złożyć odpowiednie, pisemne oświadczenie. 3. Oferty wycofane zostaną zwrócone Oferentom obecnym podczas otwarcia, ofert, a nieobecnym po tym terminie odesłane pocztą. 18. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I TRYB OTWARCIA OFERT. 1. Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Brodnicy, ul. Gajdy 13, pok. 10 w terminie do dnia r. do godz Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania. Zamawiający nie odpowiada za niedostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera. 3. Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania, choćby były nadane w terminie. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2006r. o godz , w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy, ul. Gajdy 13, pokój numer Oferty nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę i będą odesłane do oferenta bez ich otwierania. 6. Otwarcie jest jawne. 7. Bezpośrednio przed dokonaniem otwarcia ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Po otwarciu zamawiający poda imię i nazwisko (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania wdrożenia. Oferty będą oceniane w dwóch etapach: I etap ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. II etap ocena merytoryczna według kryteriów określonych w specyfikacji Wszystkie informacje zapisywane są przez Sekretarza komisji przetargowej w protokole postępowania podczas otwarcia ofert. 19. ODRZUCENIE ( NIEWAŻNOŚĆ ) OFERTY Ofertę odrzuca się gdy: a) jest sprzeczna z niniejszą specyfikacją ; b) Oferent nie złożył wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w SIWZ; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 20. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Postępowanie unieważnia się gdy: 1. wystąpi nieprzewidziana istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie Zamawiającego ; 2. postępowanie z winy Zamawiającego obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; 3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. 21. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. 10

11 1. Oferent, którego oferta okazała się najkorzystniejszą, niezwłocznie po dokonaniu wyboru przez komisję przetargową i przed upływem okresu ważności oferty otrzyma pisemne zawiadomienie o wygraniu przetargu, w którym zostanie podana ustalona wartość zamówienia oraz termin i sposób zawarcia umowy. 2. Równocześnie wyniki postępowania zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a ponadto każdy Oferent zostanie pisemnie zawiadomiony o dokonanym wyborze. 22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPE ŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wybrany Oferent zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu umowę wg projektu zawartego w SIWZ (załącznik nr 8). 2. Nie złożenie umowy w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia o wygranym przetargu, może być przyczyną uznania przez Zamawiającego, że Oferent uchyla się od zawarcia umowy. 3. Zamawiający podpisze z wybranym w wyniku niniejszego postępowania Oferentem umowę w terminie do 10 dni od daty wybrania oferty. 4. W przypadku kiedy Oferent, którego oferta zostanie wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała największą ilość punktów, chyba że złożono tylko dwie ważne oferty lub upłyną termin ważności ofert. 5. Integralną częścią zawartej umowy będzie złożona oferta. 23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WY KONANIA UMOWY. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 24. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZO NE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PU BLICZNEGO. 1. Terminy płatności: a) 35% kwoty wynikającej z pozycji A+B formularza ofertowego płatne przelewem w terminie 14 dni od podpisania protokółu odbioru zainstalowanych systemów na podstawie faktury VAT. b) 35% kwoty wynikającej z pozycji A+B formularza ofertowego płatne przelewem do roku na podstawie faktury VAT, c) pozostała kwota wynikająca z pozycji A+B formularza ofertowego płatne przelewem do roku na podstawie faktury VAT d) kwota wynikająca z pozycji C formularza ofertowego w 12 równych miesięcznych ratach do końca 2007 roku na postawie miesięcznych faktur VAT. 2. Termin zainstalowania i wdrożenia ZSI: do roku, 25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 1. Protest 11

12 1) Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których był obowiązany, wykonawca może wnieść pisemny protest do zamawiającego. 2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący postanowień SIWZ można wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 3) Protest powinien być umotywowany, wniesiony na piśmie i powinien zawierać: a) wskazanie oprotestowanej lub zaniechanej czynności, b) wskazanie przepisów ustawy, które zdaniem protestującego zostały naruszone, c) zwięzłe przytoczenie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu, 4) Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 5) Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Al. J.CH. Szucha 2/4, Warszawa) w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do jego rozstrzygnięcia, z jednoczesnym poinformowaniem zamawiającego o wniesieniu odwołania. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie złożono w placówce pocztowej operatora publicznego. 6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy. 7) Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w/w ustawą. 2. Odwołanie (Art ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 3. Skarga (Art ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 26. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę. Załączniki do SIWZ: 1) Formularz ofertowy - zał. Nr 1. 2) Oświadczenie Oferenta zał. Nr 2. 3) Wykaz skomputeryzowanych zakładów gospodarki komunalnej zał. Nr 3. 4) Szczegółowe wymagania funkcjonalne ZSI zał. Nr 4. 5) Wykaz potencjału kadrowego Oferenta zał. Nr 5. 6) Wykaz danych do przeniesienia/konwersji zał. Nr 6 7) Projekt umowy zał. Nr 8. (data i podpis Zamawiającego) 12

13 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY Do oferty na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, Brodnica tel fax Przedmiot zamówienia: Oferent: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Nazwa: Adres:.. Tel. Fax. Po zapoznaniu się z warunkami przetargu na: Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego niniejszym składamy ofertę na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania, zgodnie z warunkami przetargu, które akceptujemy bez zastrzeżeń. Cena oferty wynosi: Łącznie A+B+C =... zł netto (słownie:...) zł netto VAT (22%) =... zł Razem brutto... zł słownie: (... zł brutto A/ Dostarczenie, zainstalowanie i wdrożenie oprogramowania sieciowego - autorskiego zintegrowanego pakietu systemów do zarządzania przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej w wysokości:... zł netto (słownie:...) zł netto... zł brutto (słownie:...) zł brutto W skład którego wchodzi: cena oprogramowania w wysokości: zł netto 13

14 cena licencji (20 szt.) w wysokości:... zł netto cena przeniesienia (konwersji) danych w wysokości: zł netto cena za instrukcje użytkownika w wysokości:..... zł netto cena za wdrożenie w okresie od września do grudnia 2006 rok w wysokości:... zł netto B/ Dostawa i montaż bazy danych oraz systemu operacyjnego w wysokości:... zł netto (słownie:...) zł netto... zł brutto (słownie:...) zł brutto W skład którego wchodzi: cena bazy danych Oracle 10g na 20 użytkowników w wysokości:..... zł netto cena systemu operacyjnego Windows Serwer SBS 2003 na 20 użytkowników w wysokości:..... zł netto C/ Nadzór nad wdrożeniem zakupionych systemów (liczony w okresie 12 miesięcy) w wysokości:... zł netto (słownie:...) zł netto... zł brutto (słownie:...) zł brutto cena za 1 godz. szkolenia (asysty w siedzibie Zleceniodawcy)...zł netto Na który składają się czynności wyszczególnione w załączniku Nr 7 Opis metodologii wdrożenia do niniejszej oferty. 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 2. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach podanych w niniejszej ofercie zgodnej ze SIWZ 3. Załącznikami, stanowiącymi integralną część naszej oferty są: 1. Oświadczenie Oferenta (zał. Nr 2); 2. Wykaz skomputeryzowanych zakładów gospodarki komunalnej (zał. Nr 3); 3. Szczegółowe wymagania funkcjonalne ZSI (zał. Nr 4 ); 4. Wykaz potencjału kadrowego Oferenta (zał. Nr 5 ); 5. Wykaz danych do przeniesienia/konwersji (zał. Nr 6); 6. Opis metodologii wdrożenia (zał. Nr 7) 7. Projekt umowy (zał. Nr 8) Osoby upoważnione do podpisania oferty i umowy (imiona i nazwiska):.. (miejscowość, data).. (podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta) 14

15 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAŁĄCZNIK NR 2... (pieczęć Oferenta) Do oferty na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy Nazwa Przedsiębiorstwa /firmy Adres Przedsiębiorstwa / firmy... Numer telefonu... fax... Wykonawca oświadcza, że: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 5. Zapoznałem się z warunkami przetargu. Jestem świadomy poniesienia odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji. Oświadczenie powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem. (miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta) 15

16 ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ SKOMPUTERYZOWANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT ZAKŁADÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKRESIE... (pieczęć Oferenta) Do oferty na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy Nazwa Przedsiębiorstwa... Adres Przedsiębiorstwa... Numer telefonu...fax... L.p. Adres odbiorcy usługi Zakres usługi Czy system funkcjonuje do dziś? (tak/nie) W załączeniu przedstawiamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych usług. (miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta) 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZSI... (pieczęć Oferenta) Do oferty na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy Oprogramowanie sieciowe autorski zintegrowany pakiet systemów do zarządzania przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej powinien obejmować następujące obszary funkcjonalne: 1. Księgowość i Finanse 2. Biuro Obsługi Klienta 3. Rozliczanie wywozu nieczystości 4. Pozostałą sprzedaż 5. Magazyn 6. Zestawienia analityczne dla Zarządu 7. Dziennik korespondencyjny z możliwością wstępnego przetwarzania dokumentów finansowo księgowych. 8. System kontroli obiegu dokumentów 9. System komunikacji wewnętrznej między użytkownikami WYMAGANIA OGÓLNE DO ZSI Funkcjonalność Czy zawiera? Tak/Nie Pełna integracja systemu. Dostęp do informacji bezpośrednio po jej wprowadzeniu w różnych przekrojach i szybki podgląd z różnych poziomów systemu Rozbudowany system udostępniania i ochrony danych Kontrola merytoryczna i formalna wprowadzania danych, z wykorzystaniem słowników systemowych Prowadzenie historii wprowadzonych zmian danych w systemie, z rejestracją daty, czasu i osoby wprowadzającej zmiany Tworzenie nieograniczonej liczby analiz i zestawień w oparciu o wprowadzone dane Zdalny dostęp do bazy danych 17

18 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. Księgowość i Finanse. W podanym obszarze system zawiera następujące funkcjonalności: Funkcjonalność Czy zawiera? Tak/Nie Księgowość wielowalutowa, wielooddziałowa, wielofirmowa Definiowany rok obrachunkowy Przechowywanie informacji o użytkownikach wprowadzających i zmieniających dane oraz datę ostatniej modyfikacji Możliwość bieżącego śledzenia rozrachunków, kosztów i wyników Możliwość prowadzenia rejestrów VAT (sprzedaż, zakup) z rozbiciem wg potrzeb firmy z uwzględnieniem przesunięcia terminu powstawania obowiązku podatowego Możliwość samodzielnych zmian i tworzenia nowych zestawień przy pomocy generatora wydruków Definiowalne przez użytkownika mechanizmy numeracji dokumentów zapewniające ciągłość numeracji Rozbudowany system kontroli uprawnień użytkowników do funkcji i danych przechowywanych przez system Możliwość współpracy z zewnętrznym programem bankowym (tzw. homebanking) w zakresie: - wysyłania przelewów dla kontrachentów za faktóry zakupowe - importu danych (wyciągu bankowego) do systemu - obsługi płatności masowych (rozpoznawania klientów na podstawie indywidualnego konta bankowego) Rozrachunki z kontrahentami z windykacją należności 2. Biuro Obsługi Klienta. W podanym obszarze system zawiera następujące funkcjonalności: Funkcjonalność Czy zawiera? Tak/Nie Ewidencja wniosków, umów i aneksów Ewidencja spraw zgłaszanych telefonicznie Ewidencja awarii Możliwość powiązania sprawy z posesją Możliwość tworzenia zleceń Centralne zarządzanie umowami z klientami niezależnie od typów usług Zarządzanie dokumentacją z klientem Ewidencja reklamacji 18

19 Pełna informacja o kliencie-saldo, rozliczenia, faktury, zapłaty, sprawy zgłaszane, zlecenia Ewidencja spraw powiązanych z klientem 3. Rozliczenie wywozu nieczystości. W podanym obszarze system zawiera następujące funkcjonalności: Funkcjonalność Czy zawiera? Bezpośrednia współpraca z modułem Finansowo-Księgowym i modułem rozrachunki Duża elastyczność w definiowaniu cenników ceny indywidualne, zróżnicowanie stawek w zależności od częstotliwości wykonywania usług lub ilości wywiezionych odpadów, itp. Rozbudowany system zestawień z uwzględnieniem kodów odpadów Ewidencja szeroko definiowalnej sieci wywozowej w podziale na rejony, dzielnice, ulice, itd. Usługi jednorazowe i cykliczne wraz z możliwością wprowadzenia dowolnej przerwy Możliwość definiowania dowolnych terminów obowiązywania zlecenia na usługę cykliczna z datą jego rozpoczęcia i zakończenia Obsługa innych usług komunalnych (odśnieżanie, oczyszczanie ulic itp.) Podział usług na letnie i zimowe Automatyczne tworzenie harmonogramu wywozu dla brygad wywozowych z możliwością korekty dnia wywozu z posesji Pełna historia usług świadczonych klientowi od momentu podpisania umowy 4. Pozostała sprzedaż. W podanym obszarze system zawiera następujące funkcjonalności: Tak/Nie Funkcjonalność Czy zawiera? System pracuje na wspólnych z innymi modułami kartotekach asortymentu, klientów i korzysta ze wspólnych dla całego pakietu słowników Potrafi korzystać z informacji o dokumentach wystawionych w innych modułach (dokumenty magazynowe, dowody księgowe) i ma wpływ na ich tworzenie Automatyczne tworzenie dokumentów skojarzonych (np. generowanie dokumentów WZ po utworzeniu faktury VAT, itp.) Możliwość wprowadzania wartości kredytu kupieckiego w Bazie Klienta i bieżąca jego kontrola podczas wprowadzania faktur Podczas rejestracji dokumentów możliwa bieżąca kontrola zadłużenia klienta wynikającego z jego bieżącego salda Tak/Nie 19

20 5. Magazyn. W podanym obszarze system zawiera następujące funkcjonalności: Funkcjonalność Czy zawiera? Posługiwanie się wspólnymi z innymi systemami kartotekami (klientów, asortymentów, pracowników itp.) oraz słownikami (magazynów, wydziałów, zleceń, itp.) Udostępnianie innym modułom metod dostępu do danych magazynowych (odczyty stanów, pobieranie informacji na temat wystawionych dokumentów) Możliwość tworzenia przez użytkownika definicji operacji obrotu magazynowego, określających: charakter dokumentu, jego sposób numeracji, zakres informacji występujących na dokumencie Sposób tworzenia dowodu księgowego, w tym metoda tworzenia dekretu, itp. Proste i szybkie wprowadzanie dokumentów magazynowych na podstawie definicji Automatyczne tworzenie dokumentów skojarzonych (np. zmniejszenie stanu w wyniku przesunięcia międzymagazynowego automatycznie uzupełniane o dokument przychodowy na innym magazynie, rozchód na podstawie dokumentu przychodowego, itp.) Możliwość realizacji wyceny materiałów według cen średnich, FIFO, LIFO lub poprzez wskazanie odpowiedniej partii Prosta w realizacji operacji inwentaryzacji stanów wraz z funkcją automatycznego rozliczania różnic magazynowych Tak/Nie 6. Zestawienia analityczne dla zarządu. W podanym obszarze system zawiera następujące funkcjonalności: Definicja dowolnej analizy finansowej Funkcjonalność Czy zawiera? Wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksięgowane i wstępnie zaksięgowane w systemie Możliwość korzystania z danych naliczonych w innych analizach ( np. wskaźniki wyliczone na podstawie Bilansu lub Rachunku zysków i strat) Możliwość graficznej prezentacji wyników obliczeń i danych z systemu, w postaci wykresów w formie dostosowanej do specyfiki wybranych do prezentacji danych Tak/Nie 20

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 3/UD/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 3/UD/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 3/UD/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 8/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 8/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 8/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UD/2009

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UD/2009 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UD/2009 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania zakupów

Regulamin dokonywania zakupów Strona 1 z 6 Data wydania Spis treści: I. DEFINICJE... 2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ZAMÓWIENIA I UMOWY... 5 IV. CENA... 5 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 5 VI. ZAŁĄCZNIKI... 6 Strona 2 z 6 I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr l (pieczęć wykonawcy).., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007 Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze /KGP/ 98 100 Łask ul. Objazdowa 4 tel. 0...43 675 2648; fax 0...43 675 30 65 NIP 831 154 99 85 Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O / Łask 68124032881111000028108043 e- mail:

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie aktualizacji Programu ogólnego kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej miasta Chełmży wraz z wyliczeniem potrzebnych środków na realizację

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI TRANSPORTOWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI TRANSPORTOWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI TRANSPORTOWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający 1. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY PILZNO Sp. z o.o. 39-223 Strzegocice

Bardziej szczegółowo

OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr Sułoszowa tel. (0-12) fax. (0-12)

OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr Sułoszowa tel. (0-12) fax. (0-12) OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr 9 32-045 Sułoszowa tel. (0-12) 389-20-05 fax. (0-12) 389-20-06 e-mail: opnar@pro.onet.pl ========================================================================= Ojców,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock. 5515 Strona 1/5 Rozdział I. Zamawiający Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.eu Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, Płock,

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, Płock, 1/ 5 OGŁOSZENIE Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu nr 7/UT/2007. PRZETARG NIEOGRANICZONY zakup i dostawę agregatu prądotwórczego

Ogłoszenie o zamówieniu nr 7/UT/2007. PRZETARG NIEOGRANICZONY zakup i dostawę agregatu prądotwórczego Ogłoszenie o zamówieniu nr 7/UT/2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl ogłasza PRZETARG

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2013-05-29 12:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jedlnia Letnisko, dnia 10.07.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: RZP 341/16/03/06 I. Informacje ogólne: Zamawiający : Gmina Jedlnia Letnisko Sprawę prowadzi: Urząd Gminy w Jedlni

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wymagania ofertowe Temat: Zakup transformatora probierczego wysokiego napięcia. dla Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia I. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie Ul. Główna 6 18-210 Szepietowo zwkio@szepietowo.pl REGON 450094372

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych Kraków, ul.

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych Kraków, ul. S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 65 A PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONANIE DROBNYCH PRAC BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO Oleśnica dnia 20-01-2015 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówki szkolne w Zespole Szkół w Kochanowicach Kochanowice, dnia 09.12.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJA OGÓLNA Zamawiający: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:...

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo