OFERTA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2a do SIWZ (Formularz oferty) OFERTA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Do: Babiogórski Park Narodowy Zawoja Zawoja Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, nr postępowania ZP-23/2011 my niżej podpisani:... działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podad nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Tabela I Notebooki wraz z oprogramowaniem biurowym 2 sztuki Konfiguracja minimalna Zamawiającego 1 Procesor: Typ: x86 Architektura 64 bit, 2 Pamięd: 8 GB RAM 3 Karta grafiki: Profesjonalna z własną pamięcią min MB pamięci Obsługa standardu OpenGL 3.2, Direct X 10 z max poborem mocy 75 W. 4 Dysk twardy: Min 500 GB SATA 7200 RPM 5 Matryca Min. 17 LED o rozdzielczości min. 1920x 1080 pikseli, Konfiguracja proponowana przez Dostawcę Spełnia/ nie spełnia

2 matowa, o szerokim kącie widzenia, z powłoką antyrefleksyjną 6 Napęd optyczny: Combo Blu-ray, DVD +/-RW DL 7 Komunikacja przewodowa i bezprzewodowa: LAN 1 Gbps, WIFI IEEE a/b/g/n, Bluetooth 8 Karta dźwiękowa: Wbudowana HD Audio 9 Wskaźnik: Touchpad i trackpoint 10 Porty we/wy: Min. 4 x USB, esata FireWire, SmartCard, ExpressCard 11 Bateria: Min. 8 komorowa litowo- jonowa Min 3 godziny pracy 12 Waga Poniżej 3,80 kg 13 Benchmarki: 3DMark 2001 SE powyżej pkt. 14 Cechy dodatkowe: Wbudowana kamera internetowa min. 1,3 Mpix 15 Gwarancja Min. 36 mies. 16 System operacyjny: System 64 bit. umożliwiający podłączenie do sieci i pracę w domenie (sieć w dyrekcji Parku oparta jest o oprogramowanie Windows SBS 2003), szyfrowanie EPS, tworzenie kopi zapasowych i przywracania systemu, 17 Oprogramowanie biurowe: Oprogramowanie ma posiadad interfejs w języku polskim i zawierad: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi baz danych umożliwiający obsługę posiadanych geobaz w formacie mdb., program do obsługi poczty mogący działad jako klient posiadanego w Parku pocztowego Exchange Server, program do tworzenia materiałów marketingowych, składu publikacji, program do łatwego tworzenia i organizowania notatek. Oprogramowanie pakietu ma umożliwiad odczyt informacji zawartych w plikach następujących formatów:

3 *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx, *mdb, *.accdb, *.pub (Zamawiający posiada informacje zapisane w wyżej wymienionych formatach). Pakiet musi współpracowad z posiadanym oprogramowaniem biurowym (pakiety Microsoft Office w wersjach od 2000 do 2010), Gis-owym (ArcView 9.xx, ArcPad 7.x). Oprogramowanie ma byd objęte darmowym wsparcie technicznym. Oprogramowanie powinno byd dostarczone w najnowszej wersji, która jest dostępna na rynku w chwili publikacji ogłoszenia 18 Torba dwukomorowa wzmacniana (sztywne boki na notebook 17 ) 19 Cena brutto zł za dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem i torbą (2 sztuki Producent Model Dostawa 2 licencji antywirusowego Symantec Endpoint Protection SBS PL (pod Windows XP) z rocznym abonamentem lub równoważnego. A B C D L.p. Oprogramowanie Parametr wymagany (równoważny) Opis spełniania wymagao 1 Dwie licencje antywirusowego Symantec Endpoint Protection SBS PL (pod Windows) z rocznym Za równoważne Zamawiający uzna oprogramowanie antywirusowe chroniące przed wirusami i programami typu spyware, zapobiegające zagrożeniom, chroniące przed zagrożeniami sieciowymi. Oprogramowanie ma pozwalad na sporządzanie kopi zapasowych i współpracujące z zainstalowaną u zamawiającego konsolą TAK/NIE**

4 abonamentem 19 ) Cena brutto zł za dostawę dwie licencje Producent zarządzającą Symantec Protection Center Nazwa programu Dostawca dostarczy sprzęt z zainstalowanym i skonfigurowanym do pracy systemem operacyjnym, oraz zainstalowanym pakietem biurowym wraz z nośnikiem instalacyjnym pakietu biurowego. Tabela II Oprogramowanie GIS-owe wraz modułami - 2 komplety licencji A B C D L.p. Oprogramowanie Parametr wymagany (równoważny) Opis spełniania wymagao 1. Dostawa 2 licencji jednostanowiskowych GIS ArcInfo w wersji 10 lub wyższej lub równoważnego, wraz z modułami: Spatial Analyst 10 lub równoważny - 2 szt., 3D Analyst: 10 lub równoważny - 2 szt., Network Analyst 10 lub równoważny - 2 szt., wraz z nośnikami instalacyjnymi. Za równoważne Zamawiający uzna oprogramowanie, które ma możliwośd bezpośredniej, poprawnej pracy z plikami w formacie ESRI ArcMap Document wytworzonymi w posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniu ESRI ArcView w wersji 9.x pliki w formacie *.shp. Bezpośrednia i poprawna praca oznacza, że program będzie: - umożliwiał integrację wielu różnych typów danych ułatwiając wizualizację i prowadzenie analiz przestrzennych; - umożliwiał bezpośrednie czytanie i integrację wielu formatów danych łącznie z danymi wektorowymi i rastrowymi, a także pochodzącymi z serwerów WMS; - łączył dane adresowe z lokalizacją geograficzną i wyświetlał je w określonym układzie współrzędnych, a w szczególności w układach 1992 i WGS84; - pozwalał tworzyd, edytowad, przeglądad i przeszukiwad metadane; - łączył i tworzył zarówno dane tabelaryczne jak i geograficzne; - wykorzystywał rozległy zestaw narzędzi do analiz w pełnej strukturze umożliwiając użytkowanie i wymianę modeli geoprzetwarzania; - umożliwiał tworzenie modeli analiz używając mechanizmu: przeciągnij i upuśd; - umożliwiał tworzenie skryptów analiz danych wykorzystując standardowe narzędzia do tworzenia skryptów; - wyszukiwad dane na podstawie zapytao o atrybuty lub lokalizację; - tworzyd bufory bazując na wartościach atrybutów; - łączyd wiele zbiorów danych w jeden; - tworzyd raporty używając standardowych narzędzi; - tworzyd własne mapy przy użyci prostych kreatorów bibliotek symboli, które zawierają szablony map; - umożliwiad TAK/NIE**

5 zapisywanie utworzonych map, drukowanie, eksportowanie, a także wykorzystywanie ich w innych dokumentach i aplikacjach; -posiadad zestaw narzędzi interakcji z mapą, który umożliwi łatwe nawigowanie i tworzenie zapytao do mapy, a także pozyskiwad dodatkowe dane jak np. hiperłącza; - posiadad zbiór narzędzi i procedur, które umożliwiają analizowanie danych przestrzennych i pozyskanie danych informacji o ich własnościach uzależnionych od położenia; - zawierad narzędzia służące do obsługi wysokiej jakości wydruków map, obejmujące zintegrowane sterowniki rasteryzacji mapy podczas wydruku; - umożliwiad wykorzystanie i komponowanie wielu symboli oraz oferowad zaawansowane środowisko etykietowania obejmujące automatyczne etykietowanie w locie oparte o wartości z tabeli atrybutów., obsługiwad zawansowane pozycjonowanie etykiet względem linii, umożliwiad wstawianie etykiet wewnątrz i na zewnątrz poligonu, umożliwiad etykietowanie logiczne ciągłych obiektów. Moduły (równoważne) mają umożliwiad: - prowadzenie zaawansowanych analiz przestrzennych - konwersję obiektów wektorowych (punktów, linii, poligonów) na obrazy rastrowe - generowanie map gęstości i ciągłych powierzchni na podstawie obiektów punktowych - tworzenie warstwic, map nachyleo i ekspozycji oraz powierzchni cieniowanych - wykonywanie zapytao logicznych i obliczeo algebraicznych na mapach - przeprowadzanie analiz sąsiedztwa i analiz strefowych - wykonywanie dyskretnych analiz komórkowych - wykonywanie klasyfikacji rastra - przeprowadzanie sferycznych wizualizacji 3D, wizualizacji przelotów oraz animacji - budowanie i wizualizacje powierzchni, rzeźby terenu oraz drapowanie powierzchni - wykonywanie analiz obszaru widoczności, korytarza, linii widoczności, interpolacji profili wysokościowych, określanie stopnia nachylenia drogi - przeglądanie i tworzenie KML oraz przeglądanie danych skanowania laserowego Lidar - tworzenie warstwic i modeli rzeźby terenu - import plików SketchUp, 3D Studio i OpenFlight - używanie bezpłatnych globów 3D i obrazów z ArcGISSM Online Services - obliczanie pola powierzchni, objętości brył, spadków i ekspozycji powierzchni terenu oraz cieniowanego modelu terenu - wyszukiwanie najbardziej efektywnych tras podróży - wyznaczanie najbliższych lokalizacji definiowanie obszarów dostępności w określonym czasie - generowanie macierzy kosztów przebycia drogi z każdej lokalizacji do wszystkich pozostałych lokalizacji w sieci wykorzystanie istniejących danych GIS - ograniczenie wyników zapytao przez

6 określenie czasów dostaw - pracę z łatwym w użyciu graficznym interfejsem użytkownika - modelowanie złożonych problemów z wykorzystaniem ModelBuilder 2. Cena brutto zł za dostawę (dwa komplety licencji) Producent Oprogramowanie powinno działad poprawnie na platformie MS Windows XP, MS Windows Vista i MS Windows 7. Dostawca zapewni 12 miesięczny serwis dla GIS-owego Oprogramowanie powinno byd dostarczone w najnowszej wersji, która jest dostępna na rynku w chwili publikacji ogłoszenia... Nazwa programu ** niepotrzebne skreślić 2. OŚWIADCZAMY, że okres gwarancji na wszystkie urządzenia będące przedmiotem niniejszego postępowania wynosi 36 miesięcy - TAK/NIE** 3. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest: (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższych zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

7 5. OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ brutto PLN (słownie: ). 6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych Postanowieniach Umowy. 7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu. 8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale Podwykonawców 1 Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:.. (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierowad do: Imię i nazwisko... Adres:... Telefon:... Faks:... Adres OFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: dnia _ roku (podpis Wykonawcy) 1 Niepotrzebne skreślić.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ ZP-5/2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I DOSTAWA SERWERA SIECIOWEGO MONTOWANEGO W SZAFIE 19 WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie serwera

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gospodarstwo Pomocnicze przy Magurskim Parku Narodowym, Krempna 59, 38-232 Krempna, tel. (0-13) 44 14 099, 44 14 440.

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gospodarstwo Pomocnicze przy Magurskim Parku Narodowym, Krempna 59, 38-232 Krempna, tel. (0-13) 44 14 099, 44 14 440. ZF-370/2/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Krempna 31.03.2010 r. 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gospodarstwo Pomocnicze przy Magurskim Parku Narodowym, Krempna 59, 38-232 Krempna, tel. (0-13)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 22/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa systemu do zbierania i przetwarzania informacji oraz zobrazowania sytuacji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki Wydział Administracji, Inwestycji i zamówień Publicznych ul. Górna 130 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl Otwock, dnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - - --- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowlen publicznych (~. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ]

Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] Załącznik A Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] Wersja 1.0 Wyposażenie wszystkich izb celnych w sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Strona: 1 Spis treści Spis treści... 2 I. Wprowadzenie... 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA M I E J S K A P R A C O W N I A P L A N O W A N I A P R Z E S T R Z E N N E G O I S T R A T E G I I R O Z W O J U P L. D E F I L A D 1, 00 901 W A R S Z A W A znak sprawy: MP-FK-3052-6/2013 tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Lp. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania:

Przedmiot zamówienia. Lp. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania: Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania: całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski; Wykonawca dostarczy sprzęt fabrycznie nowy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz ZP 39/2012/CZP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia dostawa/usługi

Załącznik nr 1 do siwz ZP 39/2012/CZP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia dostawa/usługi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz ZP 39/2012/CZP Przedmiot zamówienia dostawa/usługi Nazwa: Wyposażenie obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT wybudowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych oraz oprogramowania w 2015 r. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi. GCI. 400-1/2013 Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Gdyńskiego Centrum w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -12/2014 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4 Formularz wymaganych warunków technicznych, dla dostaw objętych Pakietem 4 pn. Dostawa oprogramowania do zaawansowanych analiz i wizualizacji danych (w tym chmur punktów pochodzących z naziemnego skaningu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 7 2013-10-22 12:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 304418-2013 z dnia 2013-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Komputer 1. Komputer stacjonarny, zintegrowany z monitorem typu AiO (All in

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/123/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowych, nie używanych stacjonarnych zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa systemów testów komputerowych do oceny zdolności psychomotorycznych oraz urządzeń treningowych do kształtowania zdolności psychomotorycznych, wraz z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Notebook 2szt.: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna RAM Dysk

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/61/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa urządzenia do rapid prototyping z oprogramowaniem i wyposażeniem oprogramowanie z

Bardziej szczegółowo

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Iława, dnia 17.03.2011r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny Zał. nr 13 do SIWZ Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Zestaw komputerowy uczniowski 16 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry minimalne, które muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo