2) , PESEL , dowód osobisty zameldowanym(ą) w , zameldowania>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2) , PESEL , dowód osobisty zameldowanym(ą) w , zameldowania>"

Transkrypt

1 Umowa kredytu gotówkowego <z Dodatkową gotówką> nr <nr kredytu> Zawarta w dniu <DD-MM-RRRR> pomiędzy: Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: , kapitał zakładowy <xxxxxx> zł - w całości opłacony, NIP: , zwaną dalej Bankiem reprezentowaną przez.., a 1) <Imię Nazwisko>, PESEL <XXXXXXXXXXX>, dowód osobisty <seria nr> zameldowanym(ą) w <adres zameldowania>, 2) <Imię Nazwisko>, PESEL <XXXXXXXXXXX>, dowód osobisty <seria nr> zameldowanym(ą) w <adres zameldowania> zwanym(i) dalej Kredytobiorcą, o następującej treści: 1 <1.> Na podstawie niniejszej umowy i na jej warunkach Bank udziel Kredytobiorcy kredytu gotówkowego w wysokości <XXXXXX,XX> zł (słownie:<..>) na okres od <DD-MM-RRRR> do <DD-MM-RRRR> z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne Kredytobiorcy. Wypłata kredytu nastąpi w sposób określony w 2. <2. Zgodnie z wnioskiem Kredytobiorcy Bank po zbadaniu zdolności kredytowej Kredytobiorcy wyliczył kwotę kredytu, którą może udzielić Kredytobiorcy, która na dzień zawarcia niniejszej umowy jest kwotą wyższą niż kwota określona w 1, na którą zdecydował się Kredytobiorca. Warunki udostępnienia dodatkowej gotówki (dalej: Dodatkowa gotówka ) zostały określone w 19 niniejszej umowy.> 2 Zgodnie z pisemną dyspozycją Kredytobiorcy Bank wypłaca kredyt w dniu zawarcia umowy w następujący sposób: 1) kwotę <XXX,XX> zł w formie: <przelewu na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę w dyspozycji> <czeku gotówkowego>, 2) kwotę <XXX,XX> zł z tytułu prowizji od udzielonego kredytu - w formie przelewu na rachunek Banku, 3) <kwotę <XXX,XX> zł z tytułu umowy indywidualnego ubezpieczenia Kredytobiorcy, w formie przelewu na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę w dyspozycji > <kwotę <XXXX,XX> zł z tytułu pokrycia kosztów objęcia ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorcy, w formie przelewu na rachunek Ubezpieczającego wskazany przez Kredytobiorcę w dyspozycji > Stopa oprocentowania kredytu, określonego w 1, wyrażona jest jako zmienne oprocentowanie w stosunku rocznym, które w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi <XX,XX> %. 2. Oprocentowanie jest sumą zmiennej stopy bazowej Banku dla kredytów gotówkowych, która wynosi <XX,XX> % w skali roku i stałej marży. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni a rok 360 dni. 3. Odsetki umowne od kredytu za cały okres kredytowania wynoszą <XXXXX,XX> zł. 4. Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej oznacza, że w trakcie trwania umowy, oprocentowanie to może zostać obniżone jak i podwyższone. Kredytobiorca ponosi ryzyko, że w przypadku wzrostu stopy bazowej wyższe będzie oprocentowanie kredytu i wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowoodsetkowej. 5. Warunkiem zmiany oprocentowania jest co najmniej jedna z następujących przesłanek: a) zmiana oprocentowania 6-cio miesięcznych depozytów na rynku międzybankowym (wyrażonego stopą WIBOR 6M, bądź stopą, która ją zastąpi w przyszłości dla analogicznego okresu deponowania), publikowanego na stronie o nie mniej niż 0,1 punktu procentowego, b) zmiana co najmniej jednej z podstawowych stóp procentowych NBP (stopy referencyjnej, lombardowej, depozytowej lub redyskonta weksli), publikowanych w Dzienniku Urzędowym NBP oraz na stronie o nie mniej niż 0,1 punktu procentowego, c) zmiana stopy rezerwy obowiązkowej NBP publikowanej w Dzienniku Urzędowym NBP oraz na stronie o nie mniej niż 0,1 punktu procentowego, d) zmiana wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym oraz na stronie o nie mniej niż 0,1 punktu procentowego, e) zmiana średniego oprocentowania stanów umów depozytów złotowych gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych ogółem publikowanego przez Narodowy Bank Polski na stronie w dziale Statystyka stóp procentowych, o nie mniej niż 0,1 punktu procentowego. 6. Zmiana stopy procentowej następować będzie cztery razy w roku w drugi roboczy piątek trzeciego miesiąca każdego kwartału, jeżeli w danym kwartale nastąpi zmiana wartości czynników określonych w ust.5 (rozumianej jako różnica w poziomie zmienionego czynnika pomiędzy ostatnim dniem roboczym poprzedniego kwartału a ostatnim dniem roboczym poprzedzającego go kwartału), zmiana oprocentowania (obniżenie lub podwyższenie) kredytów wyliczona będzie na nie mniej niż 0,25 punktu procentowego.

2 7. Bank podniesie oprocentowanie kredytu o nie więcej niż suma wzrostów czynników (wyrażonych w punktach procentowych), dla których nastąpił ich wzrost lub obniży oprocentowanie o nie więcej niż suma obniżeń czynników (wyrażonych w punktach procentowych), dla których nastąpiło ich obniżenie. 8. Wielkość zmiany stopy procentowej uwzględniać będzie zmiany, w analogicznym okresie, oprocentowania depozytów w sektorze bankowym zgodnie ze statystyką stóp procentowych publikowaną przez Narodowy Bank Polski na stronie i odpowiadać będzie, z zastrzeżeniem maksymalnej i minimalnej zmiany określonej w ust. 7 oraz minimalnego i maksymalnego oprocentowania, określonego w ust. 9, wypadkowej zmianie wszystkich czynników określonych w ust W okresie obowiązywania umowy kredytu oprocentowanie nie będzie wyższe niż określone prawem odsetki maksymalne [oprocentowanie maksymalne]. W przypadku obniżenia oprocentowania, będzie ono obniżone nie więcej niż do wysokości ostatniego opublikowanego poziomu wskaźnika określonego w ust. 5 lit. e), o ile wskaźnik ten nie zostanie obniżony wysokością odsetek maksymalnych [ minimalne oprocentowanie określone przez Bank dla kredytów gotówkowych ]. Minimalne oprocentowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje pod warunkiem, że w umowie (w dniu jej zawarcia) zostało ustalone oprocentowanie wyższe niż stawka oprocentowania minimalnego. 10. Przed zmianą oprocentowania Bank poinformuje Kredytobiorcę i Poręczyciela (o ile zostało ustanowione poręczenie) w formie: a) elektronicznej, za pośrednictwem Serwisu Internetowego Elektronicznych Kanałów Dostępu lub na podany Bankowi adres poczty elektronicznej, lub b) pisemnej, na ostatni podany przez Kredytobiorcę/Poręczyciela adres do korespondencji. 11. Kredytobiorca będzie mógł wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie 14 dni od powiadomienia Kredytobiorcy o zmianach z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia roszczenia Banku stają się wymagalne. 12. Bank umożliwia skorzystanie przez Kredytobiorcę z warunków promocyjnych dotyczących obniżenia oprocentowania kredytu, po spełnieniu warunków zawartych w Regulaminie Warunków promocyjnych - Kredyt rzeczowy (Regulaminie), dostępnym na stronie internetowej Banku, w placówkach Banku oraz w placówkach podmiotów współpracujących z Bankiem. 13. W przypadku spełnienia warunków zawartych w Regulaminie, o którym mowa w ust. 12 i zawiadomieniu o tym Banku, w sposób określony w tymże Regulaminie, wysokość obowiązującej w dniu tego zawiadomienia rocznej stopy procentowej, o której mowa w ust.2, zostanie obniżona o 2 punkty procentowe Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (całkowity koszt kredytu wyrażony jako wartość procentowa w całkowitej kwocie kredytu w stosunku rocznym) wynosi <XX,XX> %. W celu obliczenia Rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania Bank uwzględnił kwoty wymienione w ust.2 i 3 oraz przyjął następujące założenia: 1) umowa o kredyt będzie obowiązywać przez okres <xx> miesięcy, 2) spłacane kwoty rat kredytu są równe, za wyjątkiem ostatniej raty, która ma charakter wyrównujący, 3) kwoty rat kredytu płacone są zgodnie z harmonogramem spłat, 4) odstępy czasu między datami płatności rat używanymi w obliczeniach wyrażone są w ułamkach roku, przy czym przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 5) oprocentowanie: <xx,xx> % w stosunku rocznym. 2. Całkowita kwota kredytu (kwota określona w 2 pkt. 1) wynosi <xx,xx> zł. 3. Całkowity koszt kredytu wynosi <xx,xx> zł, na który składają się kwoty wskazane w 2 pkt. 2 <i 3>, opłata operacyjna za obsługę kredytu, wskazana w ust. 4 oraz należne Bankowi za cały okres kredytowania odsetki umowne, wskazane w 3 ust Z tytułu obsługi kredytu Kredytobiorca zapłaci Bankowi miesięcznie opłatę operacyjną za obsługę kredytu w wysokości 10,00 zł, uwzględnioną w kwocie miesięcznej raty kredytu. Opłata jest wymagana w dniu płatności raty kredytu. 5. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę, tj. suma całkowitej kwoty kredytu wymieniona w ust.2 i całkowitego kosztu kredytu wymienionego w ust.3, wynosi <XXXX, XX> zł. 5 <1. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest ubezpieczenie Kredytobiorcy, ze wskazaniem Banku jako uposażonego/uprawnionego do odbioru sumy ubezpieczenia. 2. W przypadku kiedy Kredytobiorca w trakcie trwania umowy kredytu zrezygnuje z ubezpieczenia, odstąpi lub wypowie umowę ubezpieczenia, obowiązująca wysokość oprocentowania kredytu zostanie podwyższona o 5 punktów procentowych z zastrzeżeniem, że oprocentowanie kredytu po podwyższeniu nie będzie wyższe niż określone prawem odsetki maksymalne. Bank poinformuje Kredytobiorcę o zmianie oprocentowania i wysokości spłat pisemnie lub na innym trwałym nośniku. Oprocentowanie zmieni się od najbliższego dnia płatności raty kredytu przypadającego po dniu otrzymania przez Bank informacji o rezygnacji, odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia.

3 3. W przypadku, gdy termin od dnia otrzymania przez Bank informacji o rezygnacji lub odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, do dnia płatności najbliższej raty kredytu, jest krótszy niż 7 dni, zmiana oprocentowania nastąpi w dniu płatności kolejnej raty kredytu. 4. <Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, ustanowione w dniu zawarcia umowy kredytu stanowi ubezpieczenie w zakresie nie mniejszym niż <zakres wybranego przez klienta ubezpieczenia.>< - niewymagane.>> 6 Niniejszym Kredytobiorca oświadcza, że jego miesięczne zobowiązania kredytowe nie przekraczają <XX,XX> zł Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi opłatami, prowizjami i odsetkami umownymi w <XX> ratach kapitałowo-odsetkowych (ratach kredytu), płatnych <XX> dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że termin płatności pierwszej raty przypada na dzień <DD-MM-RRRR>, na rachunek Alior Banku SA nr <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>. Wysokość każdej raty wynosi <XXX,XX> zł, za wyjątkiem ostatniej raty, która ma charakter wyrównujący i jest w kwocie <XXX,XX> zł. Kwota raty uwzględnia opłatę operacyjną za obsługę kredytu wskazaną w 4 ust.4. W czasie obowiązywania umowy kredytu, na wniosek Kredytobiorcy, Bank prześle Kredytobiorcy bezpłatnie harmonogram spłaty kredytu. 2. W przypadku, gdy termin spłaty przypada w dniu wolnym od pracy, Kredytobiorca dokona spłaty w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym terminie. Jeżeli termin płatności przypada na dzień, który w danym miesiącu nie występuje, Kredytobiorca dokona spłaty w ostatnim dniu danego miesiąca. Za dzień spłaty uznaje się dzień wpływu środków na wskazany rachunek Banku. 3. Bank zalicza spłaty w następującej kolejności: należne opłaty, prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu, odsetki karne. 4. Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty części lub całej kwoty kredytu. 5. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, ulega obniżeniu całkowity koszt kredytu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby Kredytobiorca poniósł je przed datą spłaty <z wyłączeniem kosztów ochrony ubezpieczeniowej jeżeli Kredytobiorca zdecydował się dalej kontynuować tę ochronę.>. 6. Bank dokona rozliczenia kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania całkowitej spłaty kredytu. Koszty zwrotu nadpłaty ponosi Kredytobiorca. 7. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, Bank obniży całkowity koszt kredytu, przypadający na pozostały okres obowiązywania umowy i kwotę wynikającą z tego obniżenia rozliczy na koniec okresu kredytowania, odpowiednio pomniejszając wysokość ostatniej raty spłaty lub skracając okres kredytowania. Ustalona w umowie wysokość kwot spłaty i terminy spłaty pozostają nadal obowiązujące chyba, że Kredytobiorca złoży wniosek o inny sposób lub termin rozliczenia Bank ma prawo pobierać opłaty według zasad i stawek określonych w niniejszej umowie oraz Tabeli Opłat Meritum Banku w zakresie udzielania kredytów gotówkowych osobom fizycznym (zwanej dalej Tabelą) stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 2. W przypadku obciążenia Kredytobiorcy opłatą określoną w Tabeli, Bank wezwie Kredytobiorcę do jej uiszczenia. 3. W okresie obowiązywania umowy Bank zmieni wysokość opłat i/lub prowizji lub zasad ich stosowania i naliczania lub wprowadzi opłaty za czynności nie ujęte w Tabeli, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z następujących ważnych przyczyn: 1) suma zmian wskaźnika rocznej zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w styczniu każdego roku, liczona dla kolejnych lat począwszy od roku, w którym Bank wprowadził Tabelę jako obowiązującą (data wymieniona w Tabeli), wyniesie co najmniej 10 punktów procentowych (wzrostu lub spadku cen), 2) zmiana przepisów prawa, wydanie rekomendacji przez organ nadzorujący działalność Banku, wydanie urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile mają wpływ na zmianę kosztów wykonywania czynności przez Bank, 3) wprowadzenie przez Bank nowych, dodatkowych usług (funkcjonalności korzystania z usług Banku), z których Kredytobiorca będzie mógł skorzystać dobrowolnie. 4. W przypadku określonym w ust.3 pkt. 1 wysokość opłat i/lub prowizji zmieni się proporcjonalnie do wzrostu lub spadku cen i nastąpi ze skutkiem od 1 marca następnego roku, po roku, w którym został przekroczony określony w ust.3 pkt.1 limit wzrostu lub spadku cen, z zastrzeżeniem ust. 6.

4 5. W przypadku wystąpienia przyczyny, o której mowa w ust.3 pkt.2-3, wysokość opłat i/lub prowizji zmieni się o taką wysokość, o jaką zmieni się poziom kosztów wykonywania czynności przez Bank. Zmiana nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od wystąpienia przyczyny zmiany, z zastrzeżeniem ust Bank zastrzega sobie prawo, działając na korzyść Kredytobiorcy, do niepodwyższania lub podwyższania w stopniu niższym niż, wynikający z ust.4 i 5 opłat i/lub prowizji, pomimo zaistnienia przyczyn wymienionych w ust.3, jak również prawo do czasowego obniżania opłat i prowizji bez wystąpienia przyczyny uzasadniającej obniżenie. 7. Bank i Kredytobiorca w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy mogą, z pominięciem zasad określonych w ust. 3 6, indywidualnie uzgodnić zmiany wysokości opłat i/lub prowizji lub wprowadzić nowe opłaty i/lub prowizje. 8. O zmianie Tabeli Bank poinformuje Kredytobiorcę. Kredytobiorca będzie mógł wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie 14 dni od poinformowania Kredytobiorcy o zmianach, z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia roszczenia Banku stają się wymagalne Niespłaconą w terminie, określonym w niniejszej umowie, ratę kredytu Bank od dnia następnego traktuje jako zadłużenie przeterminowane. Od kwoty niespłaconego kapitału kredytu Bank nalicza i pobiera odsetki karne według zmiennej stopy procentowej, określonej jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W dniu zawarcia umowy stopa procentowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, wynosi <XX>% w skali roku i będzie się zmieniała w przypadku zmiany stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Poza tym Bank może obciążyć Kredytobiorcę opłatami za czynności upominawcze i windykacyjne określonymi w Tabeli. 2. Skutkiem braku płatności, po powstaniu wymagalnej zaległości, będzie również: 1) uprawnienie Banku do wypowiedzenia umowy zgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie, 2) uprawnienie Banku do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, będącego podstawą egzekucji prowadzonej przeciwko Kredytobiorcy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu temu tytułowi, przez sąd, klauzuli wykonalności oraz obciążenie Kredytobiorcy kosztami tego postępowania a także kosztami postępowania egzekucyjnego, kosztami zastępstwa procesowego i kosztami opłaty skarbowej od udzielonych pełnomocnictw, w wysokości określonej w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez Radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów niespłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy kredytu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia przesyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu, na adres Banku wskazany we wzorze o odstąpieniu, który otrzymał Kredytobiorca. W przypadku wykonania przez Kredytobiorcę prawa skutecznego odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. 2. Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy z wyjątkiem odsetek za okres od dnia uruchomienia kredytu do dnia zwrotu Bankowi przez Kredytobiorcę kwoty kredytu. Kwota odsetek należnych za każdy dzień wynosi XXXX,XX zł. 3. Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu Bankowi kwoty kredytu, o której mowa w 2 pkt. 1 oraz odsetek od tej kwoty, o których mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy, na rachunek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. <4. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia, odstąpienie to jest skuteczne także wobec ubezpieczenia z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorcy.> 11 W czasie obowiązywania umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się przedstawiać - na żądanie Banku informacje i dokumenty niezbędne dla oceny jego sytuacji finansowej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu Bank może wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia w razie utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej albo w przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu. 2. Bank zawiadamia Kredytobiorcę o wypowiedzeniu umowy kredytu w formie pisemnej, listem poleconym.

5 13 1. Kredytobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Bank o zmianie: nazwiska, adresu zameldowania, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów ( jeżeli je podawał we wniosku o udzielenie kredytu) oraz miejsca pracy lub cech prawnego zabezpieczenia kredytu. 2. Niniejszym Kredytobiorca wyraża zgodę na telefoniczne porozumiewanie się Banku z Kredytobiorcą oraz nagrywanie za pomocą elektromagnetycznych nośników dźwięku i wizji wszystkich rozmów telefonicznych Kredytobiorcy z Bankiem oraz wykorzystanie ich do celów dowodowych. 14 Bank informuje, że ma prawo przekazywać dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu niniejszej umowy do biur informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), jeżeli kwota zobowiązań wobec Banku przekroczy 200 zł, opóźnienie w zapłacie wyniesie co najmniej 60 dni i upłynie 30 dni od wysłania przez Bank wezwania zawierającego ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do tego biura oraz do systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich (ZBP) w Warszawie. Dane dotyczące klienta zgromadzone w systemie ZBP mogą być udostępnione biurom informacji gospodarczej w zakresie i na warunkach określonych w wyżej wymienionej ustawie, na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonych Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz 3, < 5 ust. 2>, 7 ust. 6, 8 ust. 3, 13 ust. 1 wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej lub formy przewidzianej w art.7 ustawy Prawo bankowe, która jest równoważna formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. W przypadkach zmiany warunków spłaty kredytu, na wniosek Kredytobiorcy zaakceptowany przez Bank<, jak również w przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, na warunkach przewidzianych w Warunkach Ubezpieczenia,> Bank prześle Kredytobiorcy pisemną informację o zmianach. 3. Kredytobiorca może korzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich, przed którym mogą być rozstrzygane wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż zł. Przy postępowaniu przed Arbitrem Bankowym zastosowanie ma Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 4. Właściwym organem nadzoru w sprawach konsumenckich jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 16 Strony postanawiają, że spłata kredytu nie ulega zawieszeniu w przypadku powołania Kredytobiorcy do odbycia czynnej służby wojskowej. 17 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 18 Kredytobiorca oświadcza, że: 1) otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu, 2) przed zawarciem umowy otrzymał formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego oraz pisemną informację o ryzyku stopu procentowej i zapoznał się z nią, 3) został poinformowany o ryzyku związanym z oprocentowaniem kredytu zmienną stopą procentową oraz jest świadomy ponoszenia tego ryzyka, 4) otrzymał Informację o sposobie rozpatrywania reklamacji Klientów Meritum Banku. < Z zastrzeżeniem ust.2 Bank wypłaci Kredytobiorcy Dodatkową gotówkę w wysokości nie wyższej niż < zł>,na warunkach obowiązujących w Banku w dniu wypłacenia Dodatkowej gotówki, jeżeli Kredytobiorca, nie później niż w terminie trzech miesięcy od zawarcia niniejszej umowy, przyjmie propozycję Banku i zawrze umowę kredytu na Dodatkową gotówkę. W celu ustalenia warunków wypłaty Dodatkowej gotówki i zawarcia umowy kredytu, Bank skontaktuje się z Kredytobiorcą telefonicznie. 2. Bank zawrze umowę kredytu na Dodatkową gotówkę jeżeli od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązania Kredytobiorcy, które zgłosił przy zawarciu niniejszej umowy, nie uległy zwiększeniu, Kredytobiorca terminowo spłaca swoje zobowiązania, zmianie nie uległy dane dochodowe Kredytobiorcy, a także w tym okresie nie zostały ujawnione negatywne informacje na temat Kredytobiorcy i jego zobowiązań. >

6 Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń wynikających z umowy o kredyt gotówkowy <z Dodatkową gotówką>. Bank informuje, że w oparciu o złożone przez Kredytobiorcę oświadczenie o poddaniu się egzekucji Bank będzie uprawniony po powstaniu wymagalnej zaległości do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Tytuł ten będzie mógł być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Kredytobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń Banku wynikających z niniejszej umowy kredytu gotówkowego, poddaje się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i upoważnia Bank do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty <XXXX,XX> zł. Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności najpóźniej w terminie do 3 lat liczonych od dnia rozwiązania umowy. (podpis Kredytobiorcy I) Miejscowość, data (wzór podpisu Kredytobiorcy I) (podpis Kredytobiorcy II) (podpis za Bank) Potwierdzam zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami oraz własnoręczność podpisów Kredytobiorcy. (miejscowość, data) (podpis i pieczęć osoby reprezentującej Bank) Zgoda współmałżonka <Imię i Nazwisko>, legitymująca/y się dowodem tożsamości <seria i nr dowodu> i PESEL <nr PESEL>. Niniejszym wyrażam zgodę na zaciąganie zobowiązania wynikającego z powyższej Umowy kredytu gotówkowego <z Dodatkową gotówką> nr z dnia przez mojego współmałżonka. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych, które przekazuję dobrowolnie w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy przez mojego małżonka. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych jest Bank, i że jestem uprawniony do kontroli przetwarzania moich danych osobowych oraz żądania ich poprawiania. Bank może przekazać moje dane kancelariom prawniczym w zakresie pomocy prawnej udzielanej Bankowi oraz nabywcy wierzytelności Banku, w tym funduszom inwestycyjnym. Oświadczam, iż przedstawione przez mojego współmałżonka informacje dotyczące osiągniętego przeze mnie średniego dochodu z trzech ostatnich miesięcy w wysokości <xxx,xx> zł oraz wysokości moich miesięcznych zobowiązań kredytowych wynoszących <xxx,xx> zł są zgodne ze stanem faktycznym, prawdziwe oraz kompletne. Jestem świadomy/a iż, wskazane wyżej informacje mają istotne znaczenie dla oceny możliwości uzyskania kredytu przez mojego współmałżonka i w przypadku gdy dane te nie będą zgodne ze stanem faktycznym spowoduje to moją odpowiedzialność karną z art Kodeksu karnego... (podpis współmałżonka)

7 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu <gotówkowego z Dodatkową gotówką> (imię i nazwisko Kredytobiorcy). (miejscowość, data) (adres Kredytobiorcy) Adres doręczenia: Alior Bank SA ul. Postępu 18B Warszawa 1. Oświadczam, że odstępuję od zawartej przeze mnie umowy kredytu gotówkowego <z Dodatkową gotówką> nr.. z dnia Oświadczam, że w związku z odstąpieniem od umowy kredytu: a) zwrócę Bankowi odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do dnia zwrotu kwoty kredytu, obliczone za każdy dzień w oparciu o odsetki w ujęciu dziennym, o których mowa w 10 ust. 2 umowy kredytowej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu, na rachunek wskazany w 7 ust. 1 umowy kredytu, b) zwrócę Bankowi kwotę kredytu określoną w 2 pkt. 1 umowy kredytu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na rachunek wskazany w 7 ust. 1 umowy kredytu. (podpis Kredytobiorcy)* *Podpis powinien być zgodny z podpisem na umowie kredytu. Siedziba Banku: Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa

8 Umowa poręczenia spłaty kredytu gotówkowego <z Dodatkową gotówką> Zawarta w dniu <DD-MM-RRRR> pomiędzy Poręczycielem w osobie: <Imię i Nazwisko Poręczyciela> PESEL <nr PESEL>, dowód osobisty <seria i nr>, zameldowanym(ą) w <adres zameldowania> a Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: , kapitał zakładowy <xxx xxx> zł- w całości opłacony, NIP: , zwanej dalej Bankiem. 1 Poręczyciel udziela poręczenia Bankowi za zobowiązania Kredytobiorcy 1) <Imię i Nazwisko Kredytobiorcy>, PESEL <nr PESEL>, dowód osobisty <seria i nr dowodu> zameldowanym (ą) w <adres zameldowania> z tytułu umowy kredytu gotówkowego nr <nr umowy kredytu>, w kwocie <XXXXX,XX>zł (słownie: ) Poręczenie obejmuje zobowiązania Kredytobiorcy istniejące w obecnej chwili i mogące powstać w przyszłości z tytułu powyższego kredytu wraz z odsetkami, opłatami oraz kosztami związanymi z dochodzeniem spłaty należności Banku, na wypadek, gdyby Kredytobiorca nie wykonał tych zobowiązań w wymaganym terminie. 2. O opóźnieniu w spłacie kredytu przez Kredytobiorcę Bank niezwłocznie powiadomi pisemnie Poręczyciela. 3 Poręczyciel odpowiada za dług jako współdłużnik solidarny z Kredytobiorcą. 4 Poręczyciel oświadcza, że w zakresie roszczeń Banku wynikających z niniejszej umowy poręczenia, poddaje się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i upoważnia Bank do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty <XXXX,XX>zł.. Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności najpóźniej w terminie do 3 lat liczonych od dnia rozwiązania umowy.. (miejscowość, data).. (podpis Poręczyciela) Potwierdzam zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami oraz własnoręczność podpisów Poręczyciela. (miejscowość, data).. (podpis i pieczęć osoby reprezentującej Bank)

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu gotówkowego nr

Umowa kredytu gotówkowego nr <nr kredytu> Umowa kredytu gotówkowego nr Zawarta w dniu pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

5 1. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, ustanowione w dniu zawarcia umowy kredytu stanowi - niewymagane.

5 1. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, ustanowione w dniu zawarcia umowy kredytu stanowi - niewymagane. Umowa kredytu gotówkowego nr Zawarta w dniu. pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

b) opłatą związaną z przedłużeniem limitu Kredytu, określoną w Tabeli, która w dniu podpisania Umowy

b) opłatą związaną z przedłużeniem limitu Kredytu, określoną w Tabeli, która w dniu podpisania Umowy Umowa o Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym nr Zawarta w dniu pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: ING Bank Śląski SA NIP 634-013-54-75

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.569.790,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Umowa o kredyt gotówkowy Pod choinkę

Umowa o kredyt gotówkowy Pod choinkę Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu Nr 89/Z/2015 z dnia 28.10.2015r. Umowa o kredyt gotówkowy Pod choinkę Nr.../OF-CH/ zwana dalej Umowa kredytową zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

o Kredyt technologiczny

o Kredyt technologiczny Umowa Kredytowa nr o Kredyt technologiczny zawarta w dniu w pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA kredytowa Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. między : 1. Gminą Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo Nr REGON 092350665; NIP 554-25-54-358.

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ. Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA LINII KREDYTOWEJ. Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY LINII KREDYTOWEJ UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej Projekt umowy Załącznik nr 4 UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ Strona 1 z 6 UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu. pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POŻYCZKI. Poniższa umowa zawarta została pomiędzy:

WZÓR UMOWY POŻYCZKI. Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: WZÓR UMOWY POŻYCZKI Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3 Załącznik nr 1 Wzór weksla własnego......... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3... zapłac 4 za ten weksel własny na zlecenie data płatności 5... osoba na zlecenie której weksel ma

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo