2) , PESEL , dowód osobisty zameldowanym(ą) w , zameldowania>

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2) , PESEL , dowód osobisty zameldowanym(ą) w , zameldowania>"

Transkrypt

1 Umowa kredytu gotówkowego <z Dodatkową gotówką> nr <nr kredytu> Zawarta w dniu <DD-MM-RRRR> pomiędzy: Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: , kapitał zakładowy <xxxxxx> zł - w całości opłacony, NIP: , zwaną dalej Bankiem reprezentowaną przez.., a 1) <Imię Nazwisko>, PESEL <XXXXXXXXXXX>, dowód osobisty <seria nr> zameldowanym(ą) w <adres zameldowania>, 2) <Imię Nazwisko>, PESEL <XXXXXXXXXXX>, dowód osobisty <seria nr> zameldowanym(ą) w <adres zameldowania> zwanym(i) dalej Kredytobiorcą, o następującej treści: 1 <1.> Na podstawie niniejszej umowy i na jej warunkach Bank udziel Kredytobiorcy kredytu gotówkowego w wysokości <XXXXXX,XX> zł (słownie:<..>) na okres od <DD-MM-RRRR> do <DD-MM-RRRR> z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne Kredytobiorcy. Wypłata kredytu nastąpi w sposób określony w 2. <2. Zgodnie z wnioskiem Kredytobiorcy Bank po zbadaniu zdolności kredytowej Kredytobiorcy wyliczył kwotę kredytu, którą może udzielić Kredytobiorcy, która na dzień zawarcia niniejszej umowy jest kwotą wyższą niż kwota określona w 1, na którą zdecydował się Kredytobiorca. Warunki udostępnienia dodatkowej gotówki (dalej: Dodatkowa gotówka ) zostały określone w 19 niniejszej umowy.> 2 Zgodnie z pisemną dyspozycją Kredytobiorcy Bank wypłaca kredyt w dniu zawarcia umowy w następujący sposób: 1) kwotę <XXX,XX> zł w formie: <przelewu na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę w dyspozycji> <czeku gotówkowego>, 2) kwotę <XXX,XX> zł z tytułu prowizji od udzielonego kredytu - w formie przelewu na rachunek Banku, 3) <kwotę <XXX,XX> zł z tytułu umowy indywidualnego ubezpieczenia Kredytobiorcy, w formie przelewu na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę w dyspozycji > <kwotę <XXXX,XX> zł z tytułu pokrycia kosztów objęcia ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorcy, w formie przelewu na rachunek Ubezpieczającego wskazany przez Kredytobiorcę w dyspozycji > Stopa oprocentowania kredytu, określonego w 1, wyrażona jest jako zmienne oprocentowanie w stosunku rocznym, które w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi <XX,XX> %. 2. Oprocentowanie jest sumą zmiennej stopy bazowej Banku dla kredytów gotówkowych, która wynosi <XX,XX> % w skali roku i stałej marży. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni a rok 360 dni. 3. Odsetki umowne od kredytu za cały okres kredytowania wynoszą <XXXXX,XX> zł. 4. Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej oznacza, że w trakcie trwania umowy, oprocentowanie to może zostać obniżone jak i podwyższone. Kredytobiorca ponosi ryzyko, że w przypadku wzrostu stopy bazowej wyższe będzie oprocentowanie kredytu i wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowoodsetkowej. 5. Warunkiem zmiany oprocentowania jest co najmniej jedna z następujących przesłanek: a) zmiana oprocentowania 6-cio miesięcznych depozytów na rynku międzybankowym (wyrażonego stopą WIBOR 6M, bądź stopą, która ją zastąpi w przyszłości dla analogicznego okresu deponowania), publikowanego na stronie o nie mniej niż 0,1 punktu procentowego, b) zmiana co najmniej jednej z podstawowych stóp procentowych NBP (stopy referencyjnej, lombardowej, depozytowej lub redyskonta weksli), publikowanych w Dzienniku Urzędowym NBP oraz na stronie o nie mniej niż 0,1 punktu procentowego, c) zmiana stopy rezerwy obowiązkowej NBP publikowanej w Dzienniku Urzędowym NBP oraz na stronie o nie mniej niż 0,1 punktu procentowego, d) zmiana wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym oraz na stronie o nie mniej niż 0,1 punktu procentowego, e) zmiana średniego oprocentowania stanów umów depozytów złotowych gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych ogółem publikowanego przez Narodowy Bank Polski na stronie w dziale Statystyka stóp procentowych, o nie mniej niż 0,1 punktu procentowego. 6. Zmiana stopy procentowej następować będzie cztery razy w roku w drugi roboczy piątek trzeciego miesiąca każdego kwartału, jeżeli w danym kwartale nastąpi zmiana wartości czynników określonych w ust.5 (rozumianej jako różnica w poziomie zmienionego czynnika pomiędzy ostatnim dniem roboczym poprzedniego kwartału a ostatnim dniem roboczym poprzedzającego go kwartału), zmiana oprocentowania (obniżenie lub podwyższenie) kredytów wyliczona będzie na nie mniej niż 0,25 punktu procentowego.

2 7. Bank podniesie oprocentowanie kredytu o nie więcej niż suma wzrostów czynników (wyrażonych w punktach procentowych), dla których nastąpił ich wzrost lub obniży oprocentowanie o nie więcej niż suma obniżeń czynników (wyrażonych w punktach procentowych), dla których nastąpiło ich obniżenie. 8. Wielkość zmiany stopy procentowej uwzględniać będzie zmiany, w analogicznym okresie, oprocentowania depozytów w sektorze bankowym zgodnie ze statystyką stóp procentowych publikowaną przez Narodowy Bank Polski na stronie i odpowiadać będzie, z zastrzeżeniem maksymalnej i minimalnej zmiany określonej w ust. 7 oraz minimalnego i maksymalnego oprocentowania, określonego w ust. 9, wypadkowej zmianie wszystkich czynników określonych w ust W okresie obowiązywania umowy kredytu oprocentowanie nie będzie wyższe niż określone prawem odsetki maksymalne [oprocentowanie maksymalne]. W przypadku obniżenia oprocentowania, będzie ono obniżone nie więcej niż do wysokości ostatniego opublikowanego poziomu wskaźnika określonego w ust. 5 lit. e), o ile wskaźnik ten nie zostanie obniżony wysokością odsetek maksymalnych [ minimalne oprocentowanie określone przez Bank dla kredytów gotówkowych ]. Minimalne oprocentowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje pod warunkiem, że w umowie (w dniu jej zawarcia) zostało ustalone oprocentowanie wyższe niż stawka oprocentowania minimalnego. 10. Przed zmianą oprocentowania Bank poinformuje Kredytobiorcę i Poręczyciela (o ile zostało ustanowione poręczenie) w formie: a) elektronicznej, za pośrednictwem Serwisu Internetowego Elektronicznych Kanałów Dostępu lub na podany Bankowi adres poczty elektronicznej, lub b) pisemnej, na ostatni podany przez Kredytobiorcę/Poręczyciela adres do korespondencji. 11. Kredytobiorca będzie mógł wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie 14 dni od powiadomienia Kredytobiorcy o zmianach z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia roszczenia Banku stają się wymagalne. 12. Bank umożliwia skorzystanie przez Kredytobiorcę z warunków promocyjnych dotyczących obniżenia oprocentowania kredytu, po spełnieniu warunków zawartych w Regulaminie Warunków promocyjnych - Kredyt rzeczowy (Regulaminie), dostępnym na stronie internetowej Banku, w placówkach Banku oraz w placówkach podmiotów współpracujących z Bankiem. 13. W przypadku spełnienia warunków zawartych w Regulaminie, o którym mowa w ust. 12 i zawiadomieniu o tym Banku, w sposób określony w tymże Regulaminie, wysokość obowiązującej w dniu tego zawiadomienia rocznej stopy procentowej, o której mowa w ust.2, zostanie obniżona o 2 punkty procentowe Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (całkowity koszt kredytu wyrażony jako wartość procentowa w całkowitej kwocie kredytu w stosunku rocznym) wynosi <XX,XX> %. W celu obliczenia Rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania Bank uwzględnił kwoty wymienione w ust.2 i 3 oraz przyjął następujące założenia: 1) umowa o kredyt będzie obowiązywać przez okres <xx> miesięcy, 2) spłacane kwoty rat kredytu są równe, za wyjątkiem ostatniej raty, która ma charakter wyrównujący, 3) kwoty rat kredytu płacone są zgodnie z harmonogramem spłat, 4) odstępy czasu między datami płatności rat używanymi w obliczeniach wyrażone są w ułamkach roku, przy czym przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 5) oprocentowanie: <xx,xx> % w stosunku rocznym. 2. Całkowita kwota kredytu (kwota określona w 2 pkt. 1) wynosi <xx,xx> zł. 3. Całkowity koszt kredytu wynosi <xx,xx> zł, na który składają się kwoty wskazane w 2 pkt. 2 <i 3>, opłata operacyjna za obsługę kredytu, wskazana w ust. 4 oraz należne Bankowi za cały okres kredytowania odsetki umowne, wskazane w 3 ust Z tytułu obsługi kredytu Kredytobiorca zapłaci Bankowi miesięcznie opłatę operacyjną za obsługę kredytu w wysokości 10,00 zł, uwzględnioną w kwocie miesięcznej raty kredytu. Opłata jest wymagana w dniu płatności raty kredytu. 5. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę, tj. suma całkowitej kwoty kredytu wymieniona w ust.2 i całkowitego kosztu kredytu wymienionego w ust.3, wynosi <XXXX, XX> zł. 5 <1. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest ubezpieczenie Kredytobiorcy, ze wskazaniem Banku jako uposażonego/uprawnionego do odbioru sumy ubezpieczenia. 2. W przypadku kiedy Kredytobiorca w trakcie trwania umowy kredytu zrezygnuje z ubezpieczenia, odstąpi lub wypowie umowę ubezpieczenia, obowiązująca wysokość oprocentowania kredytu zostanie podwyższona o 5 punktów procentowych z zastrzeżeniem, że oprocentowanie kredytu po podwyższeniu nie będzie wyższe niż określone prawem odsetki maksymalne. Bank poinformuje Kredytobiorcę o zmianie oprocentowania i wysokości spłat pisemnie lub na innym trwałym nośniku. Oprocentowanie zmieni się od najbliższego dnia płatności raty kredytu przypadającego po dniu otrzymania przez Bank informacji o rezygnacji, odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia.

3 3. W przypadku, gdy termin od dnia otrzymania przez Bank informacji o rezygnacji lub odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, do dnia płatności najbliższej raty kredytu, jest krótszy niż 7 dni, zmiana oprocentowania nastąpi w dniu płatności kolejnej raty kredytu. 4. <Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, ustanowione w dniu zawarcia umowy kredytu stanowi ubezpieczenie w zakresie nie mniejszym niż <zakres wybranego przez klienta ubezpieczenia.>< - niewymagane.>> 6 Niniejszym Kredytobiorca oświadcza, że jego miesięczne zobowiązania kredytowe nie przekraczają <XX,XX> zł Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi opłatami, prowizjami i odsetkami umownymi w <XX> ratach kapitałowo-odsetkowych (ratach kredytu), płatnych <XX> dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że termin płatności pierwszej raty przypada na dzień <DD-MM-RRRR>, na rachunek Alior Banku SA nr <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>. Wysokość każdej raty wynosi <XXX,XX> zł, za wyjątkiem ostatniej raty, która ma charakter wyrównujący i jest w kwocie <XXX,XX> zł. Kwota raty uwzględnia opłatę operacyjną za obsługę kredytu wskazaną w 4 ust.4. W czasie obowiązywania umowy kredytu, na wniosek Kredytobiorcy, Bank prześle Kredytobiorcy bezpłatnie harmonogram spłaty kredytu. 2. W przypadku, gdy termin spłaty przypada w dniu wolnym od pracy, Kredytobiorca dokona spłaty w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym terminie. Jeżeli termin płatności przypada na dzień, który w danym miesiącu nie występuje, Kredytobiorca dokona spłaty w ostatnim dniu danego miesiąca. Za dzień spłaty uznaje się dzień wpływu środków na wskazany rachunek Banku. 3. Bank zalicza spłaty w następującej kolejności: należne opłaty, prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu, odsetki karne. 4. Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty części lub całej kwoty kredytu. 5. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, ulega obniżeniu całkowity koszt kredytu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby Kredytobiorca poniósł je przed datą spłaty <z wyłączeniem kosztów ochrony ubezpieczeniowej jeżeli Kredytobiorca zdecydował się dalej kontynuować tę ochronę.>. 6. Bank dokona rozliczenia kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania całkowitej spłaty kredytu. Koszty zwrotu nadpłaty ponosi Kredytobiorca. 7. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, Bank obniży całkowity koszt kredytu, przypadający na pozostały okres obowiązywania umowy i kwotę wynikającą z tego obniżenia rozliczy na koniec okresu kredytowania, odpowiednio pomniejszając wysokość ostatniej raty spłaty lub skracając okres kredytowania. Ustalona w umowie wysokość kwot spłaty i terminy spłaty pozostają nadal obowiązujące chyba, że Kredytobiorca złoży wniosek o inny sposób lub termin rozliczenia Bank ma prawo pobierać opłaty według zasad i stawek określonych w niniejszej umowie oraz Tabeli Opłat Meritum Banku w zakresie udzielania kredytów gotówkowych osobom fizycznym (zwanej dalej Tabelą) stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 2. W przypadku obciążenia Kredytobiorcy opłatą określoną w Tabeli, Bank wezwie Kredytobiorcę do jej uiszczenia. 3. W okresie obowiązywania umowy Bank zmieni wysokość opłat i/lub prowizji lub zasad ich stosowania i naliczania lub wprowadzi opłaty za czynności nie ujęte w Tabeli, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z następujących ważnych przyczyn: 1) suma zmian wskaźnika rocznej zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w styczniu każdego roku, liczona dla kolejnych lat począwszy od roku, w którym Bank wprowadził Tabelę jako obowiązującą (data wymieniona w Tabeli), wyniesie co najmniej 10 punktów procentowych (wzrostu lub spadku cen), 2) zmiana przepisów prawa, wydanie rekomendacji przez organ nadzorujący działalność Banku, wydanie urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile mają wpływ na zmianę kosztów wykonywania czynności przez Bank, 3) wprowadzenie przez Bank nowych, dodatkowych usług (funkcjonalności korzystania z usług Banku), z których Kredytobiorca będzie mógł skorzystać dobrowolnie. 4. W przypadku określonym w ust.3 pkt. 1 wysokość opłat i/lub prowizji zmieni się proporcjonalnie do wzrostu lub spadku cen i nastąpi ze skutkiem od 1 marca następnego roku, po roku, w którym został przekroczony określony w ust.3 pkt.1 limit wzrostu lub spadku cen, z zastrzeżeniem ust. 6.

4 5. W przypadku wystąpienia przyczyny, o której mowa w ust.3 pkt.2-3, wysokość opłat i/lub prowizji zmieni się o taką wysokość, o jaką zmieni się poziom kosztów wykonywania czynności przez Bank. Zmiana nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od wystąpienia przyczyny zmiany, z zastrzeżeniem ust Bank zastrzega sobie prawo, działając na korzyść Kredytobiorcy, do niepodwyższania lub podwyższania w stopniu niższym niż, wynikający z ust.4 i 5 opłat i/lub prowizji, pomimo zaistnienia przyczyn wymienionych w ust.3, jak również prawo do czasowego obniżania opłat i prowizji bez wystąpienia przyczyny uzasadniającej obniżenie. 7. Bank i Kredytobiorca w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy mogą, z pominięciem zasad określonych w ust. 3 6, indywidualnie uzgodnić zmiany wysokości opłat i/lub prowizji lub wprowadzić nowe opłaty i/lub prowizje. 8. O zmianie Tabeli Bank poinformuje Kredytobiorcę. Kredytobiorca będzie mógł wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie 14 dni od poinformowania Kredytobiorcy o zmianach, z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia roszczenia Banku stają się wymagalne Niespłaconą w terminie, określonym w niniejszej umowie, ratę kredytu Bank od dnia następnego traktuje jako zadłużenie przeterminowane. Od kwoty niespłaconego kapitału kredytu Bank nalicza i pobiera odsetki karne według zmiennej stopy procentowej, określonej jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W dniu zawarcia umowy stopa procentowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, wynosi <XX>% w skali roku i będzie się zmieniała w przypadku zmiany stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Poza tym Bank może obciążyć Kredytobiorcę opłatami za czynności upominawcze i windykacyjne określonymi w Tabeli. 2. Skutkiem braku płatności, po powstaniu wymagalnej zaległości, będzie również: 1) uprawnienie Banku do wypowiedzenia umowy zgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie, 2) uprawnienie Banku do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, będącego podstawą egzekucji prowadzonej przeciwko Kredytobiorcy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu temu tytułowi, przez sąd, klauzuli wykonalności oraz obciążenie Kredytobiorcy kosztami tego postępowania a także kosztami postępowania egzekucyjnego, kosztami zastępstwa procesowego i kosztami opłaty skarbowej od udzielonych pełnomocnictw, w wysokości określonej w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez Radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów niespłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy kredytu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia przesyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu, na adres Banku wskazany we wzorze o odstąpieniu, który otrzymał Kredytobiorca. W przypadku wykonania przez Kredytobiorcę prawa skutecznego odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. 2. Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy z wyjątkiem odsetek za okres od dnia uruchomienia kredytu do dnia zwrotu Bankowi przez Kredytobiorcę kwoty kredytu. Kwota odsetek należnych za każdy dzień wynosi XXXX,XX zł. 3. Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu Bankowi kwoty kredytu, o której mowa w 2 pkt. 1 oraz odsetek od tej kwoty, o których mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy, na rachunek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. <4. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia, odstąpienie to jest skuteczne także wobec ubezpieczenia z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorcy.> 11 W czasie obowiązywania umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się przedstawiać - na żądanie Banku informacje i dokumenty niezbędne dla oceny jego sytuacji finansowej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu Bank może wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia w razie utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej albo w przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu. 2. Bank zawiadamia Kredytobiorcę o wypowiedzeniu umowy kredytu w formie pisemnej, listem poleconym.

5 13 1. Kredytobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Bank o zmianie: nazwiska, adresu zameldowania, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów ( jeżeli je podawał we wniosku o udzielenie kredytu) oraz miejsca pracy lub cech prawnego zabezpieczenia kredytu. 2. Niniejszym Kredytobiorca wyraża zgodę na telefoniczne porozumiewanie się Banku z Kredytobiorcą oraz nagrywanie za pomocą elektromagnetycznych nośników dźwięku i wizji wszystkich rozmów telefonicznych Kredytobiorcy z Bankiem oraz wykorzystanie ich do celów dowodowych. 14 Bank informuje, że ma prawo przekazywać dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu niniejszej umowy do biur informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), jeżeli kwota zobowiązań wobec Banku przekroczy 200 zł, opóźnienie w zapłacie wyniesie co najmniej 60 dni i upłynie 30 dni od wysłania przez Bank wezwania zawierającego ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do tego biura oraz do systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich (ZBP) w Warszawie. Dane dotyczące klienta zgromadzone w systemie ZBP mogą być udostępnione biurom informacji gospodarczej w zakresie i na warunkach określonych w wyżej wymienionej ustawie, na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonych Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz 3, < 5 ust. 2>, 7 ust. 6, 8 ust. 3, 13 ust. 1 wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej lub formy przewidzianej w art.7 ustawy Prawo bankowe, która jest równoważna formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. W przypadkach zmiany warunków spłaty kredytu, na wniosek Kredytobiorcy zaakceptowany przez Bank<, jak również w przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, na warunkach przewidzianych w Warunkach Ubezpieczenia,> Bank prześle Kredytobiorcy pisemną informację o zmianach. 3. Kredytobiorca może korzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich, przed którym mogą być rozstrzygane wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż zł. Przy postępowaniu przed Arbitrem Bankowym zastosowanie ma Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 4. Właściwym organem nadzoru w sprawach konsumenckich jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 16 Strony postanawiają, że spłata kredytu nie ulega zawieszeniu w przypadku powołania Kredytobiorcy do odbycia czynnej służby wojskowej. 17 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 18 Kredytobiorca oświadcza, że: 1) otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu, 2) przed zawarciem umowy otrzymał formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego oraz pisemną informację o ryzyku stopu procentowej i zapoznał się z nią, 3) został poinformowany o ryzyku związanym z oprocentowaniem kredytu zmienną stopą procentową oraz jest świadomy ponoszenia tego ryzyka, 4) otrzymał Informację o sposobie rozpatrywania reklamacji Klientów Meritum Banku. < Z zastrzeżeniem ust.2 Bank wypłaci Kredytobiorcy Dodatkową gotówkę w wysokości nie wyższej niż < zł>,na warunkach obowiązujących w Banku w dniu wypłacenia Dodatkowej gotówki, jeżeli Kredytobiorca, nie później niż w terminie trzech miesięcy od zawarcia niniejszej umowy, przyjmie propozycję Banku i zawrze umowę kredytu na Dodatkową gotówkę. W celu ustalenia warunków wypłaty Dodatkowej gotówki i zawarcia umowy kredytu, Bank skontaktuje się z Kredytobiorcą telefonicznie. 2. Bank zawrze umowę kredytu na Dodatkową gotówkę jeżeli od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązania Kredytobiorcy, które zgłosił przy zawarciu niniejszej umowy, nie uległy zwiększeniu, Kredytobiorca terminowo spłaca swoje zobowiązania, zmianie nie uległy dane dochodowe Kredytobiorcy, a także w tym okresie nie zostały ujawnione negatywne informacje na temat Kredytobiorcy i jego zobowiązań. >

6 Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń wynikających z umowy o kredyt gotówkowy <z Dodatkową gotówką>. Bank informuje, że w oparciu o złożone przez Kredytobiorcę oświadczenie o poddaniu się egzekucji Bank będzie uprawniony po powstaniu wymagalnej zaległości do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Tytuł ten będzie mógł być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Kredytobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń Banku wynikających z niniejszej umowy kredytu gotówkowego, poddaje się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i upoważnia Bank do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty <XXXX,XX> zł. Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności najpóźniej w terminie do 3 lat liczonych od dnia rozwiązania umowy. (podpis Kredytobiorcy I) Miejscowość, data (wzór podpisu Kredytobiorcy I) (podpis Kredytobiorcy II) (podpis za Bank) Potwierdzam zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami oraz własnoręczność podpisów Kredytobiorcy. (miejscowość, data) (podpis i pieczęć osoby reprezentującej Bank) Zgoda współmałżonka <Imię i Nazwisko>, legitymująca/y się dowodem tożsamości <seria i nr dowodu> i PESEL <nr PESEL>. Niniejszym wyrażam zgodę na zaciąganie zobowiązania wynikającego z powyższej Umowy kredytu gotówkowego <z Dodatkową gotówką> nr z dnia przez mojego współmałżonka. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych, które przekazuję dobrowolnie w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy przez mojego małżonka. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych jest Bank, i że jestem uprawniony do kontroli przetwarzania moich danych osobowych oraz żądania ich poprawiania. Bank może przekazać moje dane kancelariom prawniczym w zakresie pomocy prawnej udzielanej Bankowi oraz nabywcy wierzytelności Banku, w tym funduszom inwestycyjnym. Oświadczam, iż przedstawione przez mojego współmałżonka informacje dotyczące osiągniętego przeze mnie średniego dochodu z trzech ostatnich miesięcy w wysokości <xxx,xx> zł oraz wysokości moich miesięcznych zobowiązań kredytowych wynoszących <xxx,xx> zł są zgodne ze stanem faktycznym, prawdziwe oraz kompletne. Jestem świadomy/a iż, wskazane wyżej informacje mają istotne znaczenie dla oceny możliwości uzyskania kredytu przez mojego współmałżonka i w przypadku gdy dane te nie będą zgodne ze stanem faktycznym spowoduje to moją odpowiedzialność karną z art Kodeksu karnego... (podpis współmałżonka)

7 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu <gotówkowego z Dodatkową gotówką> (imię i nazwisko Kredytobiorcy). (miejscowość, data) (adres Kredytobiorcy) Adres doręczenia: Alior Bank SA ul. Postępu 18B Warszawa 1. Oświadczam, że odstępuję od zawartej przeze mnie umowy kredytu gotówkowego <z Dodatkową gotówką> nr.. z dnia Oświadczam, że w związku z odstąpieniem od umowy kredytu: a) zwrócę Bankowi odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do dnia zwrotu kwoty kredytu, obliczone za każdy dzień w oparciu o odsetki w ujęciu dziennym, o których mowa w 10 ust. 2 umowy kredytowej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu, na rachunek wskazany w 7 ust. 1 umowy kredytu, b) zwrócę Bankowi kwotę kredytu określoną w 2 pkt. 1 umowy kredytu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na rachunek wskazany w 7 ust. 1 umowy kredytu. (podpis Kredytobiorcy)* *Podpis powinien być zgodny z podpisem na umowie kredytu. Siedziba Banku: Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa

8 Umowa poręczenia spłaty kredytu gotówkowego <z Dodatkową gotówką> Zawarta w dniu <DD-MM-RRRR> pomiędzy Poręczycielem w osobie: <Imię i Nazwisko Poręczyciela> PESEL <nr PESEL>, dowód osobisty <seria i nr>, zameldowanym(ą) w <adres zameldowania> a Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: , kapitał zakładowy <xxx xxx> zł- w całości opłacony, NIP: , zwanej dalej Bankiem. 1 Poręczyciel udziela poręczenia Bankowi za zobowiązania Kredytobiorcy 1) <Imię i Nazwisko Kredytobiorcy>, PESEL <nr PESEL>, dowód osobisty <seria i nr dowodu> zameldowanym (ą) w <adres zameldowania> z tytułu umowy kredytu gotówkowego nr <nr umowy kredytu>, w kwocie <XXXXX,XX>zł (słownie: ) Poręczenie obejmuje zobowiązania Kredytobiorcy istniejące w obecnej chwili i mogące powstać w przyszłości z tytułu powyższego kredytu wraz z odsetkami, opłatami oraz kosztami związanymi z dochodzeniem spłaty należności Banku, na wypadek, gdyby Kredytobiorca nie wykonał tych zobowiązań w wymaganym terminie. 2. O opóźnieniu w spłacie kredytu przez Kredytobiorcę Bank niezwłocznie powiadomi pisemnie Poręczyciela. 3 Poręczyciel odpowiada za dług jako współdłużnik solidarny z Kredytobiorcą. 4 Poręczyciel oświadcza, że w zakresie roszczeń Banku wynikających z niniejszej umowy poręczenia, poddaje się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i upoważnia Bank do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty <XXXX,XX>zł.. Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności najpóźniej w terminie do 3 lat liczonych od dnia rozwiązania umowy.. (miejscowość, data).. (podpis Poręczyciela) Potwierdzam zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami oraz własnoręczność podpisów Poręczyciela. (miejscowość, data).. (podpis i pieczęć osoby reprezentującej Bank)

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS Poniższe umowy zawarte zostały pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR... zwana dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy Santander Consumer Bank S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 42c, zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo